You are on page 1of 24

Copyright: ET-TAQWA Safet Sulji. Sva prava pridrana.

. Ovu knjigu je DOZVOLJENO reprodukovati ili emitovati na bilo koji nain, elektronski ili mehaniki, ukljuujui fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi sistem za biljeenje, uz sljedee uslove: 1) ne smije se koristiti u profitabilne svrhe; 2) u sluaju koritenja materijala obavezno je spomenuti izvor i vlasnika prava; 3) prilikom prenoenja tekst mora zadrati svoj kontekst. Izraavamo najiskreniju zahvalu svakom onom ko na bilo koji nain doprinese distribuciji ove knjige. Neka ga Allah Uzvieni nagradi za njegov iskren trud. U sluaju da imate bilo koju korekciju, komentar ili sugestiju u vezi ove publikacije, javite nam se na sljedeu adresu: info@et-taqwa.com Izdava: ET-TAQWA WEB PUBLISHING e-mail: info@et-taqwa.com et-taqwa@hotmail.com web page: www.et-taqwa.com

AURA
DAN MUSAOVA IZBAVLJENJA I VID MU'MINSKE ZAHVALNOSTI I POKORNOSTI
Safet Sulji

_______________________________
Napisao: Recenzija: Redaktor: Lektor: DTP: Dizajn: Izdava: Safet Sulji ____________ Safet Sulji ____________ Ebu Talha Ebu Talha ET-TAQWA

1435/2013
2

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


UVOD
Hvala i zahvala Uzvienom Allahu, delle enuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mumine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se dre Sunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana. Svemogui Allah je, iz neizmjerne milosti prema svojim robovima, puteve dobra uinio lahkim i za malo truda obeao im veliku nagradu, kako bi nadoknadili proputeno i kako bi grijehe zamijenili dobrim djelima. U odreenim danima se, za ista djela, dobija mnogo vea nagrada nego u drugim prilikama. Nazovimo to "Sezonom dobra". Jedna od njih je mjesec Muharrem u kome je Dan aure, deseti muharrem, koji muslimani obiljeavaju na razliite naine, postom, to je, vidjet emo utemeljeno; dok je i mnogo onih koji su od novotara ili pak savremenih murika koji se pripisuju islamu i muslimanima, isto to ine na razliite naine: ijskim samobievanjem, to je nakaradno i spremanjem jela zvanog Aura, o emu ne nalazimo traga u ivotu prvih muslimana. Dan aure ima svoj znaaj, historijat i propise, on je jedno od znamenja dini-islama, a Allah, azze ve delle, kae: "Pa ko potiva Allahove propise to je znak estita srca." (Prijevod znaenja sura El-Hadd, ajet broj 32).
3

VRJEDNOST ALLAHOVA MJESECA MUHARREMA


Vrijednost Allahovog mjeseca muharrema i dana Aure uistinu je velika, meutim, i pored toga, ljudi su u pogledu ovog mjeseca i ovog dana podijeljeni u nekoliko skupina: oni koji, naalost, o ovom mjesecu ne znaju skoro nita; oni koji znaju o Allahovom mjesecu muharremu i danu Auri odreene stvari koje su zasnovane na izmiljenim hadisima i obiajima koji nemaju utemeljenja u vjeri; i oni koji znaju stvarnu vrijednost mjeseca muharrema i dana Aure, ali zbog slabosti svoga vjerovanja imana, to nita ne mijenja u njihovom ivotu. Stoga emo u ovom tekstu pojasniti vrijednost ovog blagoslovljenog mjeseca i dana Aure kroz prizmu vjerodostojnih argumenata, kako bi se u ljudima probudio osjeaj vrijednosti tog vremena i njegovog iskoritavanja na najbolji mogui validan nain, i kako bi se ukazalo na izmiljene i slabe hadise koji govore o mjesecu muharremu i danu Aure, te na odreene novotarije i neosnovane postupke vezane za mjesec muharrem i dan Aure. Allahov sveti mjesec Muharrem je blagoslovljeni mjesec, to je prvi mjesec u hidretskom kalendaru i jedan od etiri sveta mjeseca. Uzvieni Allah je kazao: ''Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a etiri su sveta, to je prava vjera. U njima sebi nepravdu ne inite (ne grijeite)!'' (Prijevod znaenja sura Et-Tevbe, ajet broj 36.)

Jedan dio uenjaka tumaio je ovaj ajet rijeima: ''Allah je zabranio nasilje grijehe, u svim mjesecima tokom godine, a nasilje i grijesi u svetim mjesecima stroije su zabranjeni i vie kanjivi, kao to su i grijesi na svetim mjestima stroije zabranjeni nego na drugim mjestima.'' Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Dvanaest je mjeseci u godini, a etiri su sveta, tri dolaze jedan za drugim: zul-ka'de, zul-hidde i muharrem, i redeb koji pada izmeu dva dumadeta i abana. (Hadis biljee imami Buharija i Muslim). Najbolji post, nakon ramazanskog, je post u mjesecu muharremu. Mnogi ljudi ne znaju da je post u mjesecu muharremu na velikom stepenu pohvalnosti, ak da je Allahov Poslanik potvrdio da je post u muharremu najvredniji nakon ramazanskog posta. Kazao je Allahov Poslanik: ''Najvredniji post, nakon ramazanskog, je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz, nakon obaveznih, je noni namaz.'' (Hadis biljei imam Muslim). Mjesec muharrem odlikuje se nad drugim mjesecima po danu Aure, a to je deseti dan mjeseca muharrema. Allahov Poslanik podsticao je sljedbenike svoga Ummeta da poste taj dan i onome ko ga isposti obeao oprost (malih) grijeha poinjenih u protekloj godini. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijjallahu anhuma, da je kazao: ''Kada je Allahov Poslanik stigao u Medinu, zatekao je idove da poste dan Aure, pa ih je upitao: 'ta je to?' Kazali su: 'Ovo je velianstven dan (u rivajetu:
5

dobri dan), u njemu je Uzvieni Allah spasio Musaa i njegov narod (u rivajetu: Benu Israil) od faraona i njegova naroda (u rivajetu: od njihovog neprijatelja) pa ga je Musa, alejhis-selam, postio iz zahvale Allahu.' Kazao je Allahov Poslanik: 'Mi smo prei Musau od vas', pa ga je Allahov Poslanik postio i naredio da ga poste.'' (Hadis biljee imami Buharija i Muslim) . Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o postu na dan Aure, pa je kazao: ''Post Aure brie (male) grijehe iz protekle godine. (Hadis biljei imam Muslim). Ibnu Redeb, rahmetullahi alejhi, u svom "Letaiful Me'arifu biljei od Osman El-Hindija da su prvi muslimani: "Veliali tri desetine: zadnjih deset dana ramazana, prvih deset dana mjeseca zul-hiddeta i prvih deset dana muharrema. Samim tim to se ovaj mjesec naziva "Allahov mjesec muharrem," upuuje na njegov znaaj, zna li se da se samo uz najuzvienija stvorenja dodaje atribut "Allahov", kao: "Bejtullah" Allahova kua, "nakatullah" Allahova deva, "Halilullah" i sl. Sa mjesecom muharremom nastupila je i 1435 godina po lunarnom kalendaru koja se kod muslimana rauna od Hidre, preseljenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iz Mekke u Medinu. Mnogobrojne pouke mogu se iz toga izvesti, a ovom prilikom spomenut emo samo neke od njih:

Vanost vjere i sprovoenja u praksu njenih propisa, kao i slobodnog pozivanja drugih u jedinu ispravnu vjeru - islam. Kada vjera doe u pitanje, onda se ostavljaju i rtvuju ovosvjetska dobra da bi se sauvalo i zatitilo ono to je vrednije. Poslanikovi ashabi, radijallahu anhum, na elu sa svojim imamom i vjerovjesnikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, naputaju svoje kue, imanja i duane, i ostavljaju ih iza sebe da bi mogli na drugom mjestu bez zapreka i zlostavljanja vjerovati i druge u vjeru pozivati. Ovim se praktino pokazuje i dokazuje kako se ivi i radi za vjeru, i da se nita od ovosvjetskih dobara i uivanja ne moe sa njom porediti. S druge strane, njihovi neprijatelji murici, materijalisti, to su zloupotrijebili i objeruke prisvojili materijalna dobra muhadira. S jedne strane krajnja vjernika principijelnost i dosljednost, a s druge, nevjernika krajnja drskost i niski interesi. ta rei za mnoge koji danas rtvuju svoju vjeru zarad mrvica ovog prolaznog svijeta u poreenju sa rtvom i naporom i odricanjem koje su podnijeli prvi muslimani!? Nakon potekoa dolazi izlaz, pomo i olakanje onima koji su ispravni i ustrajni. Zato se ne smije posustajati i gubiti nada, bez obzira na iskuenja i smutnje koje nije lahko niti jednostavno podnositi. Vrijednost prvih muslimana, muhadira i ensarija, koji su svojim ivotima i imecima pomagali ovu vjeru i rtvovali se na tom putu, neka ih Uzvieni Allah nagradi najljepom nagradom za cjelokupni islamski ummet onako kako samo On to zna i moe.

Blagodat izvorne ouvanosti vjere islama iako je od njene objave prolo 1430 godina punih iskuenja i izazova. To mi ne bismo bili u stanju da nije Allahove milosti, obeanja i dobrote prema ovom odabranom ummetu, sljedbenicima Ahmeda Muhammeda, peata svih vjerovjesnika, posjednika mjesta hvale dostojnog na Sudnjem danu i izvora s kojeg ko god se napije nikada nee oednjeti, neka je na njega Allahov mir i spas i neprekidni blagoslovi, salavatullahi ve selamuhu alejhi. Nije nam propisano, islamski ummete, da slavimo prolazak jedne i nastup nove hidretske godine. Nisu u pravu oni koji kau da drugi imaju svoju novu godinu koju slave i kojoj se vesele, pa i mi trebamo slaviti svoju. Mi smo ummet upute, a ne neznabotva i zablude. Mi propise svoje vjere slijedimo, a ne izmiljamo. Tako nam nije propisano da slavimo svoju novu godinu, niti je to bila praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba. U prolasku godina uzmimo pouku i preispitajmo se ta smo do sada uradili i zaradili.

DAN AURE
DEFINICIJA AURE Imam El-Kurtubi, rahmetullahi alejhi, kae: "Rije 'aura' je promijenjeni oblik arapske rijei 'airetun' to znai "deseti", zbog velianja i znaaja ovog dana. (Pogledati Fethul-Bari: 4/254). HISTORIJAT DANA AURE Aura je bila poznata i predislamskim Arapima koji su postili taj dan o emu svjedoi predaja Aie, radijjallahu anha. Mogue je da su Kurejije post toga dana naslijedile od naroda koji su slijedili ranije poslanike, moda jo od vremena Ibrahimovog erijata. Pouzdano se zna da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio ovaj dan u Mekki, prije nego je uinio hidru u Medinu. Prenosi se od Ibnu Abbasa da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatekao medinske idove kako poste ovaj dan. Upitao ih je: "ta je ovo?" Ovo je poseban dan, rekoe, u njemu je Allah spasio Benu Israil od njihovog neprijatelja te ga je Musa zbog toga postio. Ree im: "Ja sam prei Musau od vas!" Pa je postio taj dan i naredio je drugima da ga poste. (Hadis biljei imam Buharu 1865). Iz hadisa je jasno kako je Poslanik naredio da se posti ovaj dan kako bi se muslimani razlikovali od idova jer su oni taj dan praznikovali, a praznikom se ne posti.

TA JE INIO POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, NA DAN AURE? Poslanik bi ovaj dan proveo u ibadetu posta. Prenosi se od Aie, radijjallahu anha, da je rekla: Kurejije su za vrijeme dahilijjeta postili Dan aure, i Poslanik je taj dan postio. Nakon to je uinio hidru u Medinu opet je postio taj dan i naredio je drugima da ga poste. Kada je propisan post ramazana, rekao je: "Ko hoe da ga posti neka to i dalje ini, a ko nee neka ga ostavi. (Hadis biljei imam Muslim 112). TRETMAN POSTA NA DAN AURE S obzirom da je post mjeseca ramazana propisan druge godine po Hidri, a da su muslimani postili Dan aure prije toga u Mekki, sam hukm ovog posta moramo posmatrati kroz to vrijeme: a) Prije nego je propisan ramazanski post Ulema o ovom pitanju nije jednoglasna. Jedni smatraju da je tada post bio vaib stroga obaveza muslimana. Ovo je miljenje Ebu Hanife, predaja od afije i predaja od Ahmeda. Dokaz im je spomenuti hadis Aie, radijallahu anha, u kojem stoji: " Ko hoe da ga posti neka to i dalje ini, a ko nee neka ga ostavi." Drugi smatraju da je post tada bio mustehab pohvalan. Ovo je poznatije afijino miljenje, a dokaz mu je hadis koji prenosi Muavija, radijallahu anhu: "Ovo je Dan aure, Allah vam nije strogo propisao njegov post, a ja ga

10

postim, pa ko hoe neka ga posti, a ko nee neka ga ne posti. (Hadis biljei imam Buharija 2003). b) Nakon to je propisan ramazanski post: Imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, prenosi idma jednoglasno miljenje uleme kako je post ovoga dana sunnet, a ne vadib. (Pogledati erhu Sahihi Muslim, 8/4).

DA LI POSTITI DAN PRIJE ILI POSLIJE AURE?


U vjerodostojnom hadisu navodi se da je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao: ''Kada je Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, postio Auru i naredio ashabima da poste ovaj dan, oni su kazali: 'Allahov Poslanie, to je dan kojem idovi i krani poveuju posebnu panju!' Na to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhu ve sellem, odgovorio: 'Naredne godine, ako Allah da, postit emo i deveti dan muharrema (tj. dan prije Aure).'" Ibn Abbas kae: "Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, nije doekao narednu godinu." (Muslim) Citirani hadis aludira na to da je pohvalno postiti dan prije Aure i time bi se post muslimana razlikovao od posta ehlul-kitabija. Prenosi se da je Ibn Abbas radijallahu anhuma, o postu Aure rekao: "Postite i dan prije Aure, razlikujte se od idova." (Hadis biljee Abdurrezzak, 4/287, Tahavi, 2/78, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.) Dakle, post dana prije Aure je legitiman po vjerodostojnom predanju i konsenzusu islamskih uenjaka.
11

to se tie posta nakon Aure (jedanaestog muharrema), u tom kontekstu navodi se hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, rekao: "Razlikujte se od idova, postite dan prije i dan poslije (Aure)." (Hadis biljee imami Ahmed, 1/241, Bejheki, 4/287, sa slabim lancem prenosilaca.) Pored slabosti u lancu prenosilaca, u citiranom hadisu spominje se ono to nije navedeno u vjerodostojnom predanju u kojem se spominje samo post prije Aure, ali ne i poslije. Aura se moe postiti na jedan od etiri naina: 1. Postiti dan prije Aure i Auru, 2. Postiti dan prije, te dan Aure i dan poslije, 3. Postiti dan Aure i dan poslije, 4. Postiti iskljuivo dan Aure. Prvi nain je potvren vjerodostojnim hadisom, dok drugi nain navodi se u slabom hadisu, osim ako se time eli prakticirati post tri dana u mjesecu, na koji je poticao Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, ili se eli postiti zbog toga to je post u muharremu posebno vrijedan, kako se navodi u autentinim predanjima. Imam Ahmed i drugi smatraju da je lijepo postiti sva tri dana ako ovjek nije siguran u poetak lunarnog mjeseca, pa postoji mogunost da dan Aure bude prije ili kasnije. (Vidjeti: El-Mugni, 3/57, El-Medmua, 6/407 i Mugnilmuhtad, 1/446).

12

Treem nainu treba pribjei ako osoba nije postila dan prije Aure, da bi se, ipak, razlikovala od idova. Meutim, oko etvrtog naina postoji razilaenje meu islamskim uenjacima, tj. da li je pohvalno postiti iskljuivo dan Aure (bez posta devetog ili jedanaestog dana) ili je to, pak, pokueno. Hanefijski pravnici i imam Ahmed smatraju pokuenim post Aure na ovakav nain. (Vidjeti: erhu Fethil-kadir, 2/350). Uenjaci hanbelijske pravne kole ne smatraju pokuenim post Aure zasebno. (Vidjeti: El-Insaf, 3/346). Po miljenju velikog broja uenjaka, a taj stav je preferirao i ejhul-islam Ibn Tejmijje, nije pokueno da se posti samo dan Aure, bez da ovjek posti deveti ili jedanaesti dan muharrema. Prvo miljenje je utemeljeno na jaem dokazu, te je otuda pree i bolje postiti dan prije Aure, a Allah najbolje zna. Osobe koje ne budu u mogunosti da poste taj dan, nee ga napatati, poto je to ibadet nafila vremenski ograniena i prolazi mogunost postizanja obeane nagrade sa njenim prolaskom. Ako bi se desilo da dan Aure bude u subotu, nema smetnje da ovjek posti samo subotu. Veina islamskih pravnika smatrala je pokuenim samostalno post subotom u sluaju ako je to opa nafila, ali ako se radi o nafili sa povodom kao to je dan Aure, Arefata, tada su smatrali da pokuenost prestaje.

13

U EMU JE MUDROST POSTA NA DAN AURE Dan aure je dan u kojem je Allah spasio Musa'a, alejhi selam, i njegov narod od zuluma faraona. Musa ga je, u znak zahvalnosti, postio. Na poslanik ga je postio i rekao: "Mi smo prei Musau od vas." Ovim postom svjedoimo da je Allahova vjera jedna i da u islamu nema sebinosti i njime se pokazuje kako je islam uputa cijelom ovjeanstvu. Prenosi Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: "Post dana Aure brie grijehe protekle godine." (Muslim, 1162.) Onaj ko nije u stanju postiti, a Uzvieni Allah zna njegov nijjet da bi postio da nije zapreke, posebno ako je prije toga postio ovaj dan, neka bude radostan zbog obeane nagrade od strane Sveznajueg Gospodara koja mu, inallah, nee biti umanjena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je u hadisu, koji od njega prenosi Ebu Berde, radijallahu anhu: "Ko se razboli ili bude na putu, upie mu se sve ono to je radio dok je bio zdrav i kod svoje kue." (Buhari, 2996.) Uzvieni Allah spasio je Musaa, alejhis-selam, i njegov narod od faraona i njegovih vojski na dan Aure. Nakon to je Musa, alejhis-selam, pozvao faraona u oboavanje Jednog i Jedinog, Istinskog Boga, Uzvienog Allaha, ovaj se uzoholio, odbio i rekao: "Ja sam va najuzvieniji gospodar."
14

Zatim je Allah stavio Benu Israil na teke muke, pa je, Allahovom odredbom, Musa, alejhis-selam, zajedno sa svojim narodom napustio zemlju. Kada je faraon osvanuo i vidio da su Benu Israil napustili njegovu zemlju, pobijesnio je i sakupio svoje vojske, izaavi tako iz prelijepih palata i riznica, iz prekrasnih bati i izvora, elei stii Musaa i njegov narod, kako bi ih do posljednjeg unitio i iskorijenio. Kada su ih sustigli i dvije skupine vidjele jedna drugu, Musaovi drugovi povikae: "Samo to nas nisu stigli!" To zato to je more bilo pred njima, a faraon sa svojim vojskama iza njih. Musa, alejhis-selam, pun vjerovanja i pouzdanja u Allaha, odgovorio im je: "Nikako! Zaista je uz mene moj Gospodar. On e me uputiti." Tada mu je Uzvieni Allah naredio da udari svojim tapom po moru koje se istog trena razdvojilo i jasno se naziralo dvanaest puteva, upravo toliko koliko je bilo skupina Benu Israila. Svaka strana od mora, kroz kojeg je bio prolaz za Benu Israil, bijae kao veliko brdo. Tada je Uzvieni Allah dao da zapue vjetar koji je osuio morsko dno kojim je krenuo Musa i njegov narod, ne bojei se da e ih faraon stii, niti strahujui da e se utopiti. Kada je Musa sa svojim narodom u potpunosti izaao, a faraon i njegove vojske u potpunosti uli u nainjeni prolaz, Uzvieni Allah naredio je moru da se sastavi, pa su im se tijela u vodi utopila, a due u vatri poele priti. Uzmimo pouku kako je Svemogui Allah pomogao vjernike koji su slijedili Njegovo zadovoljstvo i pomogli Njegovu vjeru.
15

Ta pobjeda nije bila zbog njihove brojnosti i snage, ak im nije ni na um padala. Ali je Allah obeao, a Njegovo obeanje je istina: "Na Nama je da pomognemo vjernike." (Prijevod znaenja ErRum, 48.) Mnogobrojne pouke i poruke mogu se crpiti iz ovog velikog dogaaja, a mi emo spomenuti ukratko samo neke: Koliko je malih skupina pobijedilo velike, uz Allahovu pomo. Nee izgubiti onaj koji se istinski pouzda i osloni na svog Gospodara, nakon to, u skladu sa svojim mogunostima, poduzme odreene uzroke. Uzvieni Allah nikada nee napustiti vjernike. Allahovi ajeti ukazuju na Njegovu mo, mudrost i druga savrena svojstva. Vjernici iz dogaaja uzimaju pouku. Vjernici su jedna skupina bez obzira na udaljenost mjesta i vremena. Zahvalnost Uzvienom pokornou Njemu. iskazuje se ibadetom i

Mi smo Musau i vjernicima koji su bili uz njega prei od drugih koji mu se pripisuju, a nisu na njegovoj stazi.

16

AURA IZMEU NEMARA I PRETJERIVANJA Islam je vjera jasna, njegovi propisi su jasni i o njemu treba govoriti sa dokazom. Dan aure je dobrim dijelom zastupljen u muslimanskim masama, ali njegovo obiljeavanje mora biti u skladu sa Kur'anom i Sunnetom. Danas muslimani obiljeavaju ovaj dan na sljedei nain: Istog datuma, desetog muharrema, je u Iraku, na Kerbeli, ubijen Poslanikov unuk Husejn, radijjallahu anhu. iti su, valjda prije svega da se i po tome razlikuju od sunnija, izabrali da se na taj dan sjeaju tog tekog dogaaja, potpuno zanemarujui Poslanikovu praksu, inei po ulicama djela krvavog samobievanja pa nas je tada stid to takva djela ine muslimani. Postoje i muslimani koji se krajnje nemarno odnose prema ovom danu i ne znajui, ili tanije reeno, ne ele da znaju za njega. Put muslimana mora biti put sredine. Zato on ne doivljava Dan aure poput onih koji su u krajnjem gafletu, niti kao oni koji pretjeruju i u vjeru unose ono o emu Allah nije nikakav dokaz objavio.

NEKOLIKO SLABIH I APOKRIFNIH HADISA O DANU AURE


Ko bude koristio surmu (ar. el-ismid) na dan Aure, nikada ga nee boljeti oi (upala oiju)''.

17

U mjesecu redebu Nuh, alejhis-selam, ukrcao se na lau, pa je naredio onima koji su bili sa njim da poste. Putovali su na lai est mjeseci i zadnji dan plovidbe i iskrcavanja na Dudijji bio je dan Aure, pa ga je postio Nuh, alejhisselam, oni koji su bili sa njim i ivotinje kao vid zahvalnosti Allahu. Razdvojilo se more pred Izraelanima na dan Aure. Allah je prihvatio pokajanje Adema, alejhis-selam, na dan Aure. Na dan Aure rodio se Ibrahim, alejhisselam. (Apokrifnim ga je smatrao ejh Albani). Koji god rob bude plakao na dan pogibije Husejna, radijallahu anhu na dan Aure, on e na Sudnjem danu biti sa odabranim poslanicima (ulul-azm)''. Ko obie bolesnika na dan Aure, kao da je obiao sve bolesnike iz Ademovog, alejhis-selam, potomstva''. Ko bude postio dan Aure, dobit e nagradu ezdeset godina ibadeta''. Ko bude postio na dan Aure, dobit e nagradu deset hiljada ehida''. Ko bude postio na dan Aure, dobit e nagradu deset hiljada meleka''. Jo nekoliko injenica koje su takoer spomenute u apokrifnim hadisima: -da je Allah stvorio Zemlju i nebesa na dan Aure -da je Allah stvorio pero na dan Aure -da se na taj dan zaustavila Nuhova laa na Dudijji,

18

-da se na taj dan Jusuf, alejhis-selam, vratio ocu Jakubu, alejhis-selam -da je Uzvieni Allah stvorio Dibrila na dan Aure -da je Uzvieni Allah stvorio Adem, alejhis-selam, na dan Aure -da je Uzvieni Allah spasio iz vatre Ibrahima, alejhisselam, na dan Aure -da je Uzvieni Allah oprostio Davudu, alejhis-selam, na dan Aure -da se Poslanik, alejhis-selam, rodio na dan Aure -da se Uzvieni Allah uzvisio iznad Ara na dan Aure -posebne nagrade za namaze koji se obave u jutarnjem periodu na dan Aure (duha-namaz), -oivljavanje noi Aure posebnim ibadetima i posebnim vrstama namaza.

NOVOTARIJE NA DAN AURE


Jedna od najveih novotarija prisutna u danu Aure jeste okupljanje rafidija iija na Kerbeli, mjestu pogibije Husejna, radijallahu anhu, te njihovo izvoenje tradicionalnog rituala ''matam''. Koliko je toga u tom danu to oni ine a to je u koliziji sa naelima vjere islama, samo Uzvieni Allah zna! Proklinjanje prvih generacija, naricanje, upanje i cijepanje odjee, unakaavanje ljudskoga tijela, samo su
19

neke stvari koje se tog dana ine na Kerbeli, a koje su vjerom strogo zabranjene. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se njegov kabur posjeuje svake godine na isti dan i da se od toga naini praznik svetkovanje, pa kako onda komentarisati postupak sljedbenika ove zabludjele sekte?! Ili oni smatraju da taj hadis nije vjerodostojan, kao to su na taj nain odbacili i mnoge druge vjerodostojne hadise zabiljeene u zbirkama imama Buharije i Muslima, ili moda smatraju da je Husejn, radijallahu anhu, na veem stepenu od Poslanika, kao to smatraju da je hodoae Kerbele vrednije od posjete Mekke?! Ako bismo na sve to pridodali ideoloku pozadinu ove novotarije, tek tada bismo shvatili o kakvoj i kolikoj novotariji se radi. Da nas Allah sauva zablude nakon upute! Pred nama je jo jedna prilika da injenjem ibadeta posta dobrim djelom pobriemo loe. Oivimo u naim kuama jedno od znamenja ove Vjere iste - Dan Aure o ijoj vrijednosti Poslanik islama kae: "Post na Dan aure je oprost za male grijehe uinjene tokom godine, a post na Dan Arefata je oprost za male grijehe uinjene tokom dvije godine." (Pogledati Avnul-Ma'bud, 4/78-79). Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s ijom blagodati zavravaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu

20

porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvieni Allahu, da ovaj trud uini iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristi Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta traim i Tebi se kajem. Safet Sulji 03.01.1435-06.11.2013

21

SADRAJ
UVOD..........................................................................................................................3 VRJEDNOST ALLAHOVA MJESECA MUHARREMA ..............................................................4 DAN AURE ..................................................................................................................9 DEFINICIJA AURE .....................................................................................................9 HISTORIJAT DANA AURE...........................................................................................9 TA JE INIO POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, NA DAN AURE?................... 10 TRETMAN POSTA NA DAN AURE ............................................................................. 10 DA LI POSTITI DAN PRIJE ILI POSLIJE AURE? .............................................................. 11 U EMU JE MUDROST POSTA NA DAN AURE............................................................ 14 AURA IZMEU NEMARA I PRETJERIVANJA ................................................................. 17 NEKOLIKO SLABIH I APOKRIFNIH HADISA O DANU AURE........................................... 17 NOVOTARIJE NA DAN AURE ................................................................................... 19

22