Male hidroelektrane

Male hidrocentrale podrazumevaju centrale do 10MW koje mogu biti jako ekološki podobne, da ne ugrožavaju ekosisteme, kretanje riba i da ne manjaju izgled predela. Pretpostavlja se efikasnost oko 80% za male hidroelektrane, a potencijal izgradnje malih hidroelektrana je oko 3% ukupne energije dobijene iz obnovljivih izvora. Osnovni koncept rada:

Voda se kroz cevovod vodi do turbine gde se kinetička energija kretanja vode pretvara u mehaničku energiju okretanja turbine. Osovina turbine je mehanički vezana sa rotoraom genreatora i na taj način turbina mehaničku energiju predaje generatoru, tačnije rotoru generatora. U generatoru se mehanička energija okretanja rotora pretvara u električnu energiju u namotajim statora. Elektromotorna sila dobijana na namotajima statora genertora se u transformatoru transformiše na željeni naponski nivo pogodan za prenos električne energije. Voda koja se kroz cevovod vodi do turbine dalje se vraća u reku. Tipovi malih hidroelektrana S obzirom na tip mreže male hidroelektrane se dele: Centralna elektroenergetska mreža Izolovana ili „off-grid“ mreža

) Nedostaci malih hidroelektrana Povređivanje i migracije riba. mali pogonski troškovi.Nestalan protok: varijacije toka i mala akumulacija – osnovni problemi pri radu u elektroenergetskom sistemu Visoki početni investicioni troškovi .Sigurnije i pouzdanije snabdevanje električnom energijom. Ona je ne tako ćesto i sa malim snagama. smanjuje potrošnju fosilnih goriva Kontrola plavljenja i toka .Za vlastite potrebe ili tačno određenu namenu (npr.) Prednosti malih hidroelektrana . uticaj na neposredni biosastav Buka i vibracija.. energije. vizuelno narušavanje okoline .Obnovljivi izvor el. poplavljeno veće područje) . fabriku cementa) Prema tipu regulacije male hidroelektrane se dele: Protočna (one su manje snage i snaga varira sa protokom) . kada je mreža manje opterećena za pumpanje vode.Protočna s malim bazenom (bazen pokriva dnevnu vršnu potrošnju) Akumulaciona (veće snage. prosečna stabilnost Pogodne za napajanje udaljenih izolovanih područja Pozitivan uticaj na region (zapošljavanje ljudi i sl.Crpno akumulaciona (koristi energiju mreže. nema emisije štetnih gasova u okolinu.

Slivno područje potencijalne hidroelektrane i slivno područje s mernom stanicom protoka trebali bi biti locirani u istoj regiji. . Procena snage i energije male hidroelektrane.Srednji dnevni (ili sedmični. Bitni pojmovi pri proceni snage i energije MHE su: Rečno područje.Vrlo često se koriste indirektni postupci (Ovi postupci se sastoje od prebacivanja podataka dovoljno dugog perioda merenja (>=20 godina) iz drugog slivnog područja na kojem postoji merna stanica.Određivanje protoka i pada. sa sličnom geološkom konfiguracijom terena. sa sličnim ponašanjem hidrologije – ovde se misli na slične količine srednjih godišnjih padavina. 40 godina). odnosno slivno područje Protok (brzina protoka) Pad Osnovni hidrološki podaci potrebni za planiranje male hidroelektrane: .) Procena energije na primeru protočne hidroelektrane Potrebni podaci za ovu procenu su: Kriva trajanja protoka Maksimalni i minimalni protok turbine (određen krivom turbine) Biološki minimum Gubici u cevovodu zbog pada Krive efikasnosti turbine i električne opreme . Ovi podaci su retko kada dostupni. 30. na sličnom području. mesečni) protoci na zahvatu vode za duži period (oko 20.

neto pad u metrima Q – brzina protoka u m2/s Proračun snage hidroelektrane Pb=ρgQHb – bruto snaga u W ρ – gustina (1000kg/m3) .Kriva trajanja protoka: Određivanje pada: Hb – bruto pad u metrima L – gubici u kanalu i cevovodu u metrima H=Hb-L .

g – gravitacija (9.81m/s2) Q – brzina protoka Hb – bruto pad u metrima Pav=ρgQH – snaga na turbini u W H – neto pad u metrima Pt=ηtρgQH – izlazna snag aturbine u W Ƞt – stepen iskorišćenja turbine (0< Ƞt<1) Pe= ȠeȠtρgQH – izlazna električna snaga u W Ƞe .stepen iskorišćenja generatora i transformatora (0< Ƞe<1) Ako sa Ƞ obeležimo stepen iskorišćenja elektrane koji je jednak Ƞ= Ƞt x Ƞe onda se može napisati konačan izraz za snagu hidroelektrane u kW: P= ȠgQH Električna energija koju može proizvesti za godinu dana u je: E=Pxt E=Px24h/danx365dana/godini (kwh godišnje) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful