You are on page 1of 2

FRAIDA.

pl
SKLEP CZARODZIEJSKI
00-028 Warszawa, ul. Bracka 20, tel. 022 / 827 69 90 www.fraida.pl; email: sklep fraida.pl

Okulary Ajurwedyjskie wiczenia


Bezsoczewkowe (z dziurkami) okulary do treningu oczu. Ich stosowanie moe o rawi !w"j wzrok# !rening wzroku przy pomocy bezsoczewkowych okularw powoduje stopniow i trwa popraw ostroci widzenia; poprawia akomodacj i naturaln ruchliwo oka; dziaa relaksujco, widzimy wyranie bez stresu i wyt ania wzroku; wzmacnia minie oczu! "ynny specjalista wzroku pro#! dr $illiam %ates udowodni w swych licznych pracach, e tylko zrelaksowane oczy mo& pracowa prawidowo, a podo em ka dej nieprawidowoci ich pracy jest stres i napicia! 'wiczenia s skuteczne w wikszoci przypadkw( asty&matyzmu, dalekowzrocznoci, krtkowzrocznoci, pocztkowej zamy, przemczenia oczu, starczowzrocznoci, zeza u dzieci i modzie y! "twierdzono, e stosujc okulary bezsoczewkowe mo na uzyska popraw ostroci widzenia zbli on do korekcji optymalnej, jednoczenie nie stwierdzono przeciwwskaza) medycznych, ani skutkw ubocznych! *rodki +aturalnych ,erapii $zroku na caym wiecie zalecaj u ywanie tych okularw wszystkim osobom noszcym okulary medyczne oraz szka kontaktowe, w celu o ywienia naturalnej ruchliwoci oka! "tae noszenie okularw medycznych powoduje zmniejszenie tej naturalnej ruchliwoci oraz osabienie mini okoo-ocznych, co z kolei prowadzi do dalsze&o po&arszania si ostroci widzenia! * tym, e naprawd dziaaj, mo na przekona si ju po pierwszym, dru&im ich u yciu . ostro widzenia poprawia si! +a pocztku zaleca si /-0/ minutowe u ywanie okularw! 1 czasem warto stopniowo wydu y okres ich u ywania nawet do kilku &odzin dziennie! "zcze&lnie polecamy je wszystkim 2komputerowcom3! 4oleca si ich stosowanie po pracy na komputerze, w przerwie, jak rwnie w trakcie pracy! 4o 5-6 &odzinach pracy przy komputerze mo emy odczuwa o&lne zmczenie, jak rwnie objawy przemczenia wzroku, np!( ble &owy, napicie mini oczu, suche i piekce oczy! ,renin& z u yciem bezsoczewkowych okularw poma&a usun ne&atywne skutki dziaania komputera na wzrok, poprzez swe relaksujce dziaanie! 7wa&a8 "wobodne widzenie tekstu na ekranie komputera przez okulary bezsoczewkowe mo e by na pocztku do trudne! 4olecamy wic przyzwyczai do nich wzrok wykonujc wiczenia na zniknicie dziurek! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %A&'I(), nazwa pochodzi od an&ielskie&o sowa 2palm3, czyli rodek doni! +ajwa niejsze wiczenie relaksujco-re&eneracyjne cay system widzenia, tzn! oczy i mz&! 4ocieramy o siebie donie! "kadamy je w ksztacie piramidy, nakadajc 9 palce jednej doni na 9 palce dru&iej, tak, aby midzy do)mi, pod palcami, by kt :; stopni! ,ak zo one donie przykadamy szczelnie do twarzy, ale bez nadmierne&o nacisku! +os powinien znajdowa si pomidzy do)mi! <aki oczne powinny znajdowa si w za&bieniach doni! =o oczu nie powinien dociera najmniejszy promie) wiata! 4almin& mo na robi przy stole, opierajc okcie o blat; na le co, wspierajc &ow na okciach lub w ka dej innej wy&odnej pozycji! 24almin&3 nale y robi 0-6 razy dziennie, 0;-6; minut jednorazowo!

*wiczenia do wykonywania z okularami +ezsoczewkowymi


,waga# %rzy wykonywaniu wszelkich wicze- oczu g./+oko oddychamy i cz/sto mrugamy oczami. Okulary +ezsoczewkowe uywamy zawsze +ez o0rednio1 +ez ws ".udzia.u medycznych szkie. soczewkowych. 0! +ale y wybra jasny lub dobrze owietlony may obiekt >lampa, obrazek? i patrze na nie&o obydwoma oczami przez jedn dziurk okularw! +astpnie naprzemiennie co 0-5 sekundy spo&lda na swj nos i na ten wybrany obiekt! 5! "iadamy przy stole, zapalamy wieczk! 4rzenosimy wzrok z nosa na pomie) wiecy i z powrotem, co 0-5 sekundy! 'wiczenie powtarzamy wielokrotnie! 6! 4atrzymy na swj nos, potem przerzucamy wzrok na jaki wyrany may przedmiot >a? w pewnej odle&oci, potem przerzucamy wzrok na nastpny troch bardziej oddalony obiekt >b?, potem na jeszcze bardziej oddalony obiekt >c?, a potem na co znajdujce&o si na horyzoncie >d?! 4odsumowujc( nos, a, b, c i horyzont >d?! 4otem wracamy wzrokiem do nosa przez c, b, a! @e eli nie mamy horyzontu wybieramy obiekt, ktry jest najdalej! 1miany co 0-5 sekundy! 'wiczenie wykonujemy w terenie lub przez okno! 'wiczenie powtarzamy wielokrotnie! 9! +ajczciej wykonywane wiczenie, to po prostu wykonywanie codziennych czynnoci z okularami bezsoczewkowymi na nosie( spacer w parku >nie na ulicy?, roz&ldanie si z auta w ruchu >ale tylko jako pasa er, ni&dy kierowca?, czytanie, o&ldanie telewizji i wiele innych! 4rosz poeksperymentowa! %unkty 0wietlne . najlepiej mie w ka dym pomieszczeniu 6 r ne punkty wietlne; dwa rda wiata to minimum! *&ldany przedmiot powinien by zawsze dobrze owietlony w sposb naturalny, wz&ldnie wiatem sztucznym! Oczy tak d.ugo1 jak ich uywamy1 otrze+uj2 duo 0wiat.a# 3iedy 0 imy1 otrze+ujemy ciemno0ci1 im ciemniej1 tym le iej. 4tedy oczy i m"zg od oczywaj2. 'wicze) na oczy jest wiele! =owiadczony terapeuta +aturalnej Aetody Beedukacji $zroku jest w stanie dobra optymalny zestaw wicze) najlepszych dla danej osoby!
Cutor tekstu( Dl bieta Emi&ielski, terapeuta wzroku, prawa autorskie zastrze one!