А) Земјани работи

m2

A1 Планирање на терен со точност ± 5 cm

P  [ A  2  (2  3m)]  [ B  2  2  3m]

A2

Ископ на земја ( I – VII ) категорија во широк обем (машински)
A1  A  2  0.6 1m
B1  B  2  0.6 1m
A2  A  2  0.6  x 
B2  B  2  0.6  x 
 A  B    A2  B2   H
V 1 1
2

α=45
α=60


x=H
2
x= H
3

m3

A3

Ископ на земја за темели и темелни стопи со ширина 60 100cm или ширина 100 200
cm, длабочина 0  2, 2  4, 4  6 ... ( I – VII ) категорија

За лентовидни темели ископот е вертикален:

V  B H  L

За темели самци:

A1  A  2  0.6 1m
B1  B  2  0.6 1m
A2  A  2  0.6  x 
B2  B  2  0.6  x 

V

 A1  B1    A2  B2   H
2

m3

ѕид V  B  H  L  B  h2  L  b  h1  L1 .m3 A4 Насипување земја во слоеви d = 20  30 cm VНАСИП  VИСКОП  (VТЕМЕЛ  VСТОЛБ ) VНАСИП  VИСКОП  VТЕМЕЛ  Vтем.

2 m B1  B  2  1  1. површински ( за подови и тротоари ) во слој од 30 cm (доколку ископот не е опфатен со широк ископ на земја) P  A1  B1 A1  A  2  1  1.2 m V  Pd m3 .A5 Ископ на земја ( I – VII ) категорија.

A6 Насипување на чакал под подови и тротоари.површина под која не се насипува чакал A7 Одвоз/довоз на преостанатата земја со камион на растојание од 2  10 km VОДВОЗ / ДОВОЗ  VИСКОП  VНАСИП m3 .2m  B  2  1  1.2  P * P*  n1 P1  P2 V  Pd P* . во слој со дебелина d = 15 cm m3 m2 P   A  2  1  1.

со дебелина d  25cm. блок тулa итн... 12. во продолжен малтер размер 1 : 3 : 9 За d = 6... ( 10cm ).5.Б) Ѕидарски и малтерисувачки работи Б1 Ѕидање со тула.  H n Ln )  PОТВОРИ P  H  L  P1  P2 m2 . 10 cm Pѕид  ( H1  L1  H 2  L2  . 12. со дебелина d = 6.5. во продолжен малтер размер 1: 3 : 9 m3 За d  25cm ( 20 cm ) Vѕид  d  H  L  VОТВОР Vѕид  d  H  L  ( P1  P2 )  d Б2 Ѕидање преградни ѕидови со тула. блок тула итн.

со продолжен малтер.3 m2 не се одбива.. размер 1 : 3 : 9 P  ( H1ѕид  L1 ѕид ѕид ѕид  H 2ѕид  Lѕид 2  . размер 1 : 3:9 m2 PТАВАН  А  В  РБОЧНИ . тогаш површината на отворот не се одзема од вкупната површина за малтерисување и не се пресметува површината на шпалетните (пр.Б3 Малтерисување тавани на подлога од трска. бетон итн. 3. со продолжен малтер. тогаш се одзема вредноста што е над 3 m2 но не се пресметува површината на шпалетните ( пр. 2. не се одзема отворот) б) Ако PОТВОР  (3  5)m 2 . ГРЕДИ Б4 Малтерисување на ѕидови од тула. вредноста на површината на отворите мора да се корегира преку една од следните формули: За отвори околу кои постојат шпалетни со ширина до 20 cm: a) Ако PОТВОР  3m 2 .  H n Ln )  PОТВОРИ Според градежната норма за малтерисување GN 301-400..4 m2 . бетон итн.

се работи за секој отвор посебно! Ако шпалетните се пошироки од 20 cm.4 m2 ) в) Ако PОТВОР  5m 2 .4 m2 + Pшпалетни) г) Отворите во преградните ѕидови се одбиваат во целост! Доколку на еден ѕид има повеќе отвори.0 = 0. но се додава површината на шпалетните ( пр.) Се пресметува на ист начин како што е објаснето во точката Б4 m2 .4 – 3. 7. теранова.4 m2  7. тогаш остатокот преку 20 cm се пресметува посебно. размер 1 : 2 : 6 или 1 : 2 : 5.4 – 3. теропласт и др. тогаш се од вкупната површина за малтерисување се одзема тоа што е над 3 m2. по квадратен метар.0 = 4.m2  3. а отворите се одбиваат согласно наведените правила. со завршна обработка (прскање со мелен камен и вар. Б5 Ковење летви (a/b летви на растојание l=…… cm) и (едноредна) трска на тавани m2 PТАВАН  А  В Каде: А и B се растојанија на просторот меѓу гредите Б6 Малтерисување фасади со продолжен малтер.

Б7 Изведба на хоризонтална хидроизолација на подови со јачина (1+2) слоја. по детал m2 P  А В Б8 Изведба на вертикална хидроизолација на ѕидови со јачина (1+2) слоја.25m L m2 .2  0. по детал P  H  0.

06  0.06  0. МБ10 ( за армиранобетонски конструкции ) d = (6 – 10) cm P  A  2  0.1m B  2  0.1m n n – број на исти темели самци m2 .В)Бетонски и АБ работи В1 Бетонирање подложен слој бетон со дебелина d = 6cm.

во МБ….В2 Бетонирање стопи на темели ( лентовидни.. самци. темелна плоча ). V  B h 2 L V  V1  n V1 се пресметува во зависност од обликот на темелот самец n – број на темели самци m3 . среден пресек.

..В3 Бетонирање на подна плоча (во слоеви) со дебелина d = 10  15 cm и бетон МБ.Број на столбови P2 . P  A  B  n  P1  n  P2 P1 ..Површина на ѕидови n ..Површина на столбови m2 .

.2m B  2  1  1. >15 *иста пресметка како што е објаснето во точката В2 m3 .В4 Бетонирање на тротоари и приодни патеки со дебелина d = 10  15 cm и бетон марка МБ….2m  A  B  P * P *   Pпатеки В5 Бетонирање армиранобетонски стопи ( лентовидни. со спојници наполнети со битуменски кит m2 P  A  2  1  1. самци ) со бетон МБ30.

В6 m3 Бетонирање ѕидови ( во земја.број на столбови Ако столбовите се со различни пресеци  V  a1  b1  H1  a2  b2  H 2 m3 . 15 V  b  H  L  (n)  VОТВОР В7 Бетонирање армиранобетонски столбови a/b пресек МБ30 (20) V  a  b  H  n a и b – димензии на столбот n . во оплата ) пресек МБ30.

Висина на надвратникот/надпрозорникот b) Греди (b/h = …) V  P  LГР Р – Површина на пресекот на гредата L . надпрозорник и други греди со пресек b/h .Дебелина на ѕидот h.Должина на гредата (од столб до столб) m3 . a) Надвратник/надпрозорник V  b  h  L  n b.Должина на надвратникот/надпрозорникот L . бетон со марка МБ….В8 Бетонирање армиранобетонски надвратник..

“ Хенебик“. Сe означува dРЕБРО= 10. ситноребраста плоча. висина h= …….cm Се пресметува површината за секоја плоча посебно.. бетон со марка МБ.В9 Бетонирање на армиранобетонски серклажи.. 30 cm. cm. m3 а) хоризонтални серклажи h=15  20 cm V  b h L б) вертикални серклажи d=15  20 cm V  bd  H В11 Бетонирање армиранобетонска меѓукатна конструкција систем ( рамна плоча. мал пресек b/h со бетон со МБ…. полумонтажни итн ). по тип на плоча! m2 .. 20.. на растојание b=….. монолитна.

за лентовидни темели PT  2  h1  L1 . двострана оплата за АБ ѕидови и правоаголни темелни стопи  двострана .PЅ  2  h2  L2  еднострана: .за ѕид .Г)Оплатирачки работи Г1 Изработка на еднострана.за лентовидни темели PT  h1 L1 .за ѕид PЅ  h2  L2 m2 .

Г2 m2 Изработка на оплата за пирамидални стопи (самци) P  ( P1  P2  P 3  P4 )  2  (n) n.број на темели самци P  ( A  h  B  h)  2 .

P  2rH . која е променлива во зависност од тоа до која висина оди оплатата на столбот (дали до плоча.Г3 m2 Изработка на оплата за столбови P  a  H1  b  H 2  a  H 3  b  H 4  n .за столбови со кружен напречен пресек . или до ѕид. или + плоча кога станува збор за крајнатанадворешната страна на столбот).за столбови со правоаголен/квадратен напречен пресек n – број на столбови H – висина на столбот.

Г4 Изработка на оплата за правоаголни армиранобетонски греди. надпрозорници и надвратници P  (2  h  b)  L  n n – број на греди P  h1  b  h2  L  n n – број на греди L – светла должина на греда (од столб до столб) m2 .

“ Хенебик “ итн.Г5 m2 Изработка на оплата за серклажи P  2  h  L  n n – број на серклажи Г6 Изработка на оплата за армиранобетонска меѓукатна конструкција ( рамна плоча. P  A L m2 . ситноребраста. L = …... А = ….

.. ВВааллееннттииннаа Ж Ж. Кирил и Методиј“ Градежен факултет – Скопје Предмет: Организација и механизација ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕР П Пррооф ф. М Маарриијјааннаа Л Лааззааррееввссккаа . П Пааннччооввссккаа ААссиисстт...Универзитет “Св. м м--рр.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful