Một file text gồm các ký tự ASCII 8 bit A,B,C,D,E,F,G với số lượng mỗi ký tự ñược

cho trong bảng sau:

Câu I:

Ký tự
Số lượng

A
100

B
75

C
50

D
30

E
25

F
15

G
5

1) Truyền file text trên qua kênh truyền có băng thông 100Mhz với S/N=30dB. Tính
thời gian nhỏ nhất ñể truyền hết file text trên nếu mỗi frame có ñịnh dạng như sau (0.5
ñ):
STX 10 byte dữ liệu

ETX

CC (2 bytes)

2) Dùng mã hóa Huffman ñể mã hóa các ký tự trên. Xác ñịnh chiều dài trung bình của
từ mã, hiệu suất bộ mã. (1ñ)
3) Xác ñịnh tỉ số nén và thời gian ngắn nhất ñể truyền hết file (sau khi mã hóa) theo dạng
bit-oriented qua kênh truyền ở câu 1) nếu bỏ qua thời gian truyền các bit FCS, cờ ñầu
và cuối mỗi frame. (0.5ñ)
Câu II:
1)
2)
3)
4)

Sử dụng mã CRC (7,4) ñể truyền bản tin M(x)=1+x2 (0101) với ña thức sinh
G(x)=1+x2+x3 (1101)
Xác ñịnh ña thức truyền ñi T(x). (0.5ñ)
Nếu ña thức lỗi ñường truyền là E(x)=x+x3 (0001010) thì phía thu có phát hiện ñược
lỗi không? (0.5ñ)
Nếu ña thức lỗi ñường truyền là E(x)=x+x3+x4 (0011010) thì phía thu có phát hiện
ñược lỗi không? (0.5ñ)
Từ câu 2) và 3) hãy rút ra kết luận về khả năng phát hiện lỗi của mã CRC. (0.5ñ)

Câu III: Dùng mã Hamming (11,7) cho các bit dữ liệu là 1001011.
1) Hãy xác ñịnh chuỗi bit truyền ñi Tx. (0.5ñ)
2) Giả sử nhiễu ñường truyền có dạng E=00000100000. Hãy xác ñịnh chuỗi bit thu ñược
và kết quả kiểm tra lỗi và sửa sai của mã Hamming. (0.5ñ)
3) Nếu nhiễu ñường truyền có dạng E=00010000010. Hãy xác ñịnh chuỗi bit thu ñược.
Từ ñó xác ñịnh kết quả kiểm soát lỗi và sủa sai của mã Hamming. (0.5ñ)
4) Từ câu 3) và 4) hãy rút ra kết luận về khả năng phát hiện và sửa sai của mã Hamming
(7,11). (0.5ñ)
Câu IV: Cho kênh truyền có băng thông BW=10 MHz, suy hao ∆=30dB. Công suất tín hiệu tại
ngõ vào kênh truyền là Sin=0.25W. Giả sử công suất nhiễu ño ñược tại ngõ ra kênh
truyền là Nout=0.25µ
µV.
1) Tính tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N) tại ngõ ra kênh truyền theo dB. (0.5ñ)
2) Tính dung lượng kênh truyền. (0.5ñ)
3) Nếu mỗi thuê bao sử dụng một kênh truyền có tốc ñộ Rb=64 kbps. Hãy xác ñịnh số
thuê bao tối ña mà ñường truyền trên có thể phục vụ nếu các thuê bao ñược ghép kênh
theo dạng TDM. (0.5ñ)
4) Nếu kênh truyền trên ñược sử dụng ñề truyền tín hiệu video với tốc ñộ 24 hình/giây,
kích thước mỗi khung hình là 480x320 và mỗi pixel ñược mã hóa bằng 12 bit. Hỏi có
thể truyền ñược nguồn video trên qua kênh truyền ñã cho hay không. (0.5ñ)
Câu V:

Một chuỗi các khung dữ liệu L=1000 bit ñược truyền theo nghi thức RQ rảnh. Biết tốc
ñộ lan truyền sóng trên liên kết là V=2.108m/s. Hãy xác ñịnh hiệu suất liên kết với các
tuyến liên kết sau:
Trang 1

5ñ) Trang 2 .5ñ) e) Tính thời gian cần thiết ñể truyền hết bản FAX trên (0.5ñ) c) Hãy viết chuỗi bit tương ứng ñể truyền bản FAX trên (0.5ñ) d) Tính tổng số bit cần thiết ñể truyền bản FAX trên (0. Hãy tính tổng số bit cần thiết ñể mã hóa trang A4 trên (0. hãy tính thời gian cần thiết ñể truyền hết bản FAX trên (0. Tại sao? (0.5ñ) 3) Giả sử trong quá trình truyền bit thứ m1.25ñ) 3) Trang A4 trên sau khi quét với các thông số như trên ñược mã hóa theo chuẩn Facsimile G3 (bảng mã G3 ñược cho ở trang sau) (1.25ñ) Lưu ý ký tự EOL (00000000001) dùng ñể ñồng bộ dòng Câu VII: Một máy phát muốn truyền chuỗi ký tự ASCII 7 bit MOBIFONE cho máy thu theo cơ chế thiên hướng ký tự và sử dụng phương pháp kiểm tra tổng khối chẵn theo hàng và lẻ theo cột. cho nhận xét về nghi thức RQ rảnh (0.5ñ) 2) Giả sử trong quá trình truyền bit thứ 12 và thứ 30 bị lỗi.25ñ) f) Suy ra tỷ số nén của việc mã hóa theo chuẩn FAX G3 (0.5ñ) 4) Từ câu 2) và câu 3) hãy nhận xét về ưu ñiểm và nhược ñiểm của phương pháp kiểm tra tổng khối.5ñ) 4) Nếu so với nghi thức RQ liên tục thì nghi thức RQ rảnh có ưu ñiểm và khuyết ñiểm gì? (0.k1.0476 cột/mm 297 mm b) Chiều dọc: 3. ½ sau là màu ñen như hình 1 8.n1. (0.trang 1) Việc mã hóa ñựơc tiến hành theo kiểu: pixel trắng mã Hình hóa thành pixelA4ñen mã hóa thành bit 1.l1 bị lỗi.5ñ) 2) Tuyến liên kết có chiều dài S=100km. (0.5ñ) 3) Từ kết quả câu 1) và 2). tỷ lệ lỗi bit là BER=10-4 và tốc ñộ truyền dữ liệu là R=9600bps (0. (0. Hỏi phía thu có phát hiện và sử lỗi ñược không.25ñ) 2) Giả sử việc truyền FAX ñựơc thực hiện qua mạng PSTN với tốc ñộ là R=9600bps. Hỏi phía thu có phát hiện và sửa lỗi ñược không. tỷ lệ lỗi bit là BER=10-4 và tốc ñộ truyền dữ liệu là R=10Mbps (0.8485 dòng/mm a) Chiều ngang: 8.8485 dòng/mm 210 mm 1: Cấu bit trúc0. 1) Hãy xác ñịnh ký tự kiểm tra tổng khối BCC và chuỗi bit truyền ñi nếu bit MSB ñược truyền ñi trước (Bảng mã ASCII cho ở trang sau).5ñ) Câu VI: Cho 1 trang giấy A4 sau khi quét (scan) ñể truyền FAX có cấu trúc là ½ ñầu là màu trắng.0476 cột/mm Biết kích thước trang A4 là 297 × 210mm Việc quét ñể truyền FAX ñược thực hiện với ñộ phân giải xấp xỉ như sau: 3.1) Tuyến liên kết có chiều dài S=10km.

0 (không chia subnet như câu 1). (0. (0.108 m/s.15. 1) Xác ñịnh hiệu suất truyền.Net5: gồm 17 thiết bị mạng 1) Hãy chia ñịa chỉ IP cho các subnet và xác ñịnh subnet-mask tương ứng với ñịa chỉ IP lớp C 192.5ñ) 4) Go-back-N với kích thước cửa sổ là N=127 (0.Net1: gồm 10 thiết bị mạng .28.5ñ) 4) Từ các kết quả câu 2) và câu 3) có nhận xét gì về số lượng ñịa chỉ IP khi chia các subnet. (0. Giả sử vận tốc lan truyền sóng là v=2.Net3: gồm 18 thiết bị mạng .Câu VIII: Một nhà quản trị mạng cần xây dựng một network bao gồm 5 subnet như hình vẽ sau: Với các yêu cầu: . tốc ñộ phát R=2Mbps. tuyến liên kết có khoảng cách S=4000km.Net4: gồm 22 thiết bị mạng . (0.5ñ) 2) Hãy tính số lượng ñịa chỉ IP tổng cộng có thể sử dụng ñược từ ñó suy ra số lượng IP còn lại.5ñ) 3) Go-back-N với kích thước cửa sổ là N=12 (0. Câu X: Trang 3 . Hãy tính số lượng ñịa chỉ IP còn lại trong network ñó.5ñ) 2) Truyền lại có lựa chọn (Selective Repeat) với kích thước cửa sổ là N=7 (0. 2 bit stop và 7 bit dữ liệu.5ñ) 2) ðể truyền một file bitmap kích thước 1024x800 pixel. kênh truyền có tỷ số lỗi bit BER = 10-4. (0. Tính hiệu suất liên kết khi sử dụng các giao thức sau: 1) Stop & Wait (0.5ñ) Câu IX: Một chuỗi các khung dữ liệu có chiều dài L=1000bit ñược phát liên tiếp.5ñ) 3) Nếu dùng tất cả các thiết bị mạng của 5 subnet trên trong một network duy nhất sử dụng ñịa chỉ netwwork là 192.15. (0.Net2: gồm 6 thiết bị mạng .5ñ) 3) Xác ñịnh chuỗi bit truyền ñi nếu dữ liệu truyền là chuỗi ký tự ASCII 7 bit VMS.0 cho trước. có kiểm tra parity chẵn.28. mỗi pixel mã hóa bằng 14 bit theo cơ chế trên thì hết một khoảng thời gian là bao nhiêu.5ñ) Một máy phát theo cơ chế truyền bất ñồng bộ với tốc ñộ 9600bps.

(0. ký tự 2 : (MSB) X1110011 (LSB). (cr) 13 0015 0x0d | 14 0016 0x0e | .5ñ) Câu XI: Hãy trình bày ngắn gọn về kỹ thuật truyền số liệu bất ñồng bộ về các nội dung sau: 1) Phương thức truyền và phạm vi ứng dụng.(Bảng mã ASCII cho ở trang sau). X là bit kiểm tra chẳn lẽ. (so) (si) 15 0017 0x0f | / (dle) 16 0020 0x10 | 0 (dc1) 17 0021 0x11 | 1 (dc2) 18 0022 0x12 | 2 (dc3) 19 0023 0x13 | 3 (dc4) 20 0024 0x14 | 4 (nak) 21 0025 0x15 | 5 (syn) 22 0026 0x16 | 6 (etb) 23 0027 0x17 | 7 (can) 24 0030 0x18 | 8 (em) 25 0031 0x19 | 9 (sub) 26 0032 0x1a | : (esc) 27 0033 0x1b | . Hai ký tự ñược truyền sử dụng kỹ thuật truyền bất ñồng bộ. (fs) 28 0034 0x1c | < 29 0035 0x1d | = (gs) (rs) 30 0036 0x1e | > (us) 31 0037 0x1f | ? Dec 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Oct 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 Hex 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2a 0x2b 0x2c 0x2d 0x2e 0x2f 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3a 0x3b 0x3c 0x3d 0x3e 0x3f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Char @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dec 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Oct 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 Hex 0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4a 0x4b 0x4c 0x4d 0x4e 0x4f 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5a 0x5b 0x5c 0x5d 0x5e 0x5f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Char Dec ` 96 a 97 b 98 c 99 d 100 e 101 f 102 g 103 h 104 i 105 j 106 k 107 l 108 m 109 n 110 o 111 p 112 q 113 r 114 s 115 t 116 u 117 v 118 w 119 x 120 y 121 z 122 { 123 | 124 } 125 ~ 126 (del) 127 Oct 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 Hex 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6a 0x6b 0x6c 0x6d 0x6e 0x6f 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7a 0x7b 0x7c 0x7d 0x7e 0x7f Trang 4 . (0. Viết ñầy ñủ chuỗi bít ñược truyền trên môi trường truyền.5ñ) 4) Máy thu làm cách nào ñể có thể ñồng bộ bit. 1 stop bít. kiểm tra chẳn (Parity chẳn). ghi rõ tên gọi chức năng của từng bít nếu có Bảng mã ASCII Char Dec Oct Hex | Char (nul) 0 0000 0x00 | (sp) (soh) 1 0001 0x01 | ! (stx) 2 0002 0x02 | " (etx) 3 0003 0x03 | # (eot) 4 0004 0x04 | $ (enq) 5 0005 0x05 | % (ack) 6 0006 0x06 | & (bel) 7 0007 0x07 | ' (bs) 8 0010 0x08 | ( (ht) 9 0011 0x09 | ) (nl) 10 0012 0x0a | * (vt) 11 0013 0x0b | + (np) 12 0014 0x0c | . 2) ðồng bộ bit 3) ðồng bộ byte 4) ðồng bộ khung 5) Cho hai ký tự có mã ASCII như sau: ký tự 1 : (MSB) X0101011 (LSB) .

Terminating White Codes Code Lng Run --------------------------00110101 8 0 000111 6 1 0111 4 2 1000 4 3 1011 4 4 1100 4 5 1110 4 6 1111 4 7 10011 5 8 10100 5 9 00111 5 10 01000 5 11 001000 6 12 000011 6 13 110100 6 14 110101 6 15 101010 6 16 101011 6 17 0100111 7 18 0001100 7 19 0001000 7 20 0010111 7 21 0000011 7 22 0000100 7 23 0101000 7 24 0101011 7 25 0010011 7 26 0100100 7 27 0011000 7 28 00000010 8 29 00000011 8 30 00011010 8 31 00011011 8 32 00010010 8 33 00010011 8 34 00010100 8 35 00010101 8 36 00010110 8 37 00010111 8 38 00101000 8 39 00101001 8 40 00101010 8 41 Table 2a. Terminating Black Codes Code Lng Run --------------------------0000110111 10 0 010 3 1 11 2 2 10 2 3 011 3 4 0011 4 5 0010 4 6 00011 5 7 000101 6 8 000100 6 9 0000100 7 10 0000101 7 11 0000111 7 12 00000100 8 13 00000111 8 14 000011000 9 15 0000010111 10 16 0000011000 10 17 0000001000 10 18 00001100111 11 19 00001101000 11 20 00001101100 11 21 00000110111 11 22 00000101000 11 23 00000010111 11 24 00000011000 11 25 000011001010 12 26 000011001011 12 27 000011001100 12 28 000011001101 12 29 000001101000 12 30 000001101001 12 31 000001101010 12 32 000001101011 12 33 000011010010 12 34 000011010011 12 35 000011010100 12 36 000011010101 12 37 000011010110 12 38 000011010111 12 39 000001101100 12 40 000001101101 12 41 Trang 5 .Bảng mã Facsimile G3 Table 1a.

Make Up White Codes Code Lng Run --------------------------11011 5 64 10010 5 128 010111 6 192 0110111 7 256 00110110 8 320 00110111 8 384 01100100 8 448 01100101 8 512 01101000 8 576 01100111 8 640 011001100 9 704 011001101 9 768 011010010 9 832 011010011 9 896 011010100 9 960 011010101 9 1024 011010110 9 1088 011010111 9 1152 011011000 9 1216 011011001 9 1280 011011010 9 1344 011011011 9 1408 010011000 9 1472 010011001 9 1536 010011010 9 1600 011000 6 1664 010011011 9 1728 000011011010 000011011011 000001010100 000001010101 000001010110 000001010111 000001100100 000001100101 000001010010 000001010011 000000100100 000000110111 000000111000 000000100111 000000101000 000001011000 000001011001 000000101011 000000101100 000001011010 000001100110 000001100111 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Table 2b.00101011 00101100 00101101 00000100 00000101 00001010 00001011 01010010 01010011 01010100 01010101 00100100 00100101 01011000 01011001 01011010 01011011 01001010 01001011 00110010 00110011 00110100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Table 1b. Make Up Black Codes Code Lng Run --------------------------0000001111 10 64 000011001000 12 128 000011001001 12 192 000001011011 12 256 000000110011 12 320 000000110100 12 384 000000110101 12 448 0000001101100 13 512 0000001101101 13 576 0000001001010 13 640 0000001001011 13 704 0000001001100 13 768 0000001001101 13 832 0000001110010 13 896 0000001110011 13 960 0000001110100 13 1024 0000001110101 13 1088 0000001110110 13 1152 0000001110111 13 1216 0000001010010 13 1280 0000001010011 13 1344 0000001010100 13 1408 0000001010101 13 1472 0000001011010 13 1536 0000001011011 13 1600 0000001100100 13 1664 0000001100101 13 1728 Trang 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful