Šifra predmeta: Nivo: Drugi ciklus studija Status: obavezni

Naziv predmeta: METODOLOGIJA SOCIJALNIH ISTRAŢIVANJA Godina: II Semestar: IV Broj ECTS kredita: 6 Ukupan broj sati: 60

Broj sati sedmično: 3+1

Predmetni profesor: Prof. dr. Dţevad Termiz Saradnik: Viši asst. mr. sc. Nedreta Šerić naučno-teorijskih imetodološko-metodskih saznanja o: 1. CILJ PREDMETA Sticanje koncepcijama, postavkama, pristupu, konceptualizaciji istraživanja, izradi istraživačkog projekta, realizaciji naučnog istraživanja, izradi izvještaja o istraživanju i rezu atima istraživanja i njegova prezentacija, te mogućnostima primjene rezultata istraživanja u naučnoj i društvenoj praksi. 1.1. Predmeti koji su preduslov za nema polaganje 1.2. Osnovne 1. Definicija istraživanja, uloga i funkcija naučnih istraživanja u tematske jedinice procesu naučnog saznanja i u društvenoj praksi 2. Osnovne odredbe teorijskih i empirijskih naučnih istraživanja i njihov međusobni odnos 3. Posebnost metodologije u socijalnom radu 4. Specifičnosti predmeta istraživanja u socijalnom radu 5. Konceptualizacija i rekonceptualizacija istraživanja predprojektna etapa u procesu naučnih istraživanja 6. Izrada naučnoistraživačkog projekta 7. Izvori, klasifikacija i karakteristike izvora podataka 8. Pribavljanje podataka u procesu naučnog istraživanja 9. Sređivanje, obrada i analiza podataka 10. Provjera hipoteza i zaključivanje na osnovu podataka 11. Izrada izvještaja o istraživanju i rezultatima istraživanja 12. Korištenje rezultata naučnog istraživanja u nauci i društvenoj praksi 1.3. Rezultati učenja Studenti će moći: - samostalno uraditi naučnoistraživački projekat - organizovati realizaciju naučnog istraživanja - sprovesti naučno istraživanje primjenom metoda naučnog saznanja i metoda naučnog istraživanja - koncipirati i prezentirati rezultate naučnog istraživanja u formi izvještaja o istraživanju i rezultatima istraživanja. 2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE - interaktivna predavanja - individualni rad i interaktivno učenje u grupi - izrada naučnoistraživačkog projekta Opis aktivnosti (%)

u protivnom ne može pristupiti završnom ili popravnom ispitu. Završni ispit Student izlazi na završni ili popravni ispit samo ako mu je prihavćen naučno­ istraživački projekat. Student također izlazi na dodatni septembarski rok samo ako je izlazio ili na završni ili na popravni rok. Naučno-istraživački projekat 4.2 Sistem ocjenjivanja interaktivna predavanja i vježbe uz nastave korištenje Power Point prezentacije individualni rad studenta kroz sedmične zadatke interaktivno učenje u grupi kroz vježbe demonstracije zadataka prilikom rada na naučnoistraživačkom projektu izrada naučno-istraživačkog projekta Učešće u ocjeni (%) 5 bodova i 10 bodova 25 bodova 60 bodova 1.2.1 Način izvoĎenja nastave - 2. . Prisustvo na nastavi 2. Aktivnost na predavanjima vježbama 3.

i Radosavljević. Beograd šamić. Sarajevo Filipović. (2000). B. Praktikum iz metodologije politikologije. Osnovi metodologije socijalne psihologije. (2003). Dž. TOK "Šahinpašić". Opšta metodologija. "Grafit". N. II izdanje. Beograd Šešić. B. Naučna knjiga. Beograd Šešić. (1971). i Milosavljević. Kako nastaje naučno djelo. Dž. Dž. (2001). Uvod u metodologiju politikologije. B. Sarajevo . Metodologija znanosti i znanstvenog rada. Dž. Beograd Šešić. Logika. Amos Graf. S. Metodologija društvenih nauka. LITERATURA Obavezna literatura: Termiz. Ekonomski fakultet. Osnovi metodologije društvenih nauka. DAX "Trade". Dž. (1980). Svjetlost. Sarajevo Dževad Termiz. S. (2009). NIK "Grafit" Lukavac Šira literatura: Milosavljević. Sarajevo Termiz. IP Svjetlost Mesihović. Naučni osnovi savremene analitike. l. Sarajevo Termiz. (1977). M. Naučna knjiga. Osnovi metodologije nauke o socijalnom radu. (2003). Slavomir Milosavljević (2008). i Milosavljević. (2013). S. Službeni glasnik. (2000). (1997). Osnovi metodologije političkih nauka.3. II izdanje. Sarajevo Termiz. (1999). Naučna knjiga. M. Lukavac Termiz. Uvod u metodologiju društvenih nauka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful