Cursul nr.

1: Managementul educaţional –caracterizare generală şi specifică
1.1. Caracteristici generale
• Managementul desemnează ştiinţa, arta şi tehnica de a planifica, a organiza şi a controla elementele unui
sistem, ale unui domeniu de activitate specific.
Termenul a fost utilizat la început de economie, iar apoi s-a extins în toate domeniile de activitate şi s-a
dovedit a fi eficient prin dezvoltarea caracteristicilor specifice (ex. Managementul resurselor umane,
managementul deciziei, etc.). Dar acestea, îşi au , la rândul lor, manifestări particulare în fiecare domeniu
de activitate socială: utilitar, medical, educaţional, etc.
• Managementul educaţional este ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi
potrivit unor finalităţi solicitate de societate şi acceptate de individ. Acesta poate finaliza în sens acţional,
operaţional, tactic, procesual, teoretic, global, general, strategic, ştiinţific.
• Managementul educaţional presupune abordare interdisciplinară.
• Managementul educaţional reprezintă o metodologie de abordare globală, optimă, strategică a activităţii
de educaţie, ansamblul de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea
obiectivelor sistemului educativ (în ansamblul său sau la nivelul elementelor componente). Elementele se
diferenţiază de managementul general prin raportare specifică la finalităţile educaţiei, la resursele umane
antrenate.
• Managementul educaţional poate fi analizat:
a) la nivel macrostructural (la nivelul sistemului de învăţământ)
b) la nivel intermediar(la nivelul instituţiei şcolare)
c) la nivel microstructural (la nivelul clasei de elevi, profesorul)
1.2. Relaţia managementului educaţional cu alte ştiinţe
• Relaţia managementului educaţional cu sociologia
- sociologia analizează managementul educaţional din perspectiva teoriilor organizării şi a
conducerii diferitelor structuri organizaţionale.
• Relaţia managementului educaţional cu politologia
- managementul la nivelul politologiei este evidenţiat prin capacitatea de a reflecta simultan
ştiinţa şi arta conducerii (vezi procesul deciziei politice)
• Relaţia managementului educaţional cu psihologia
- managementul la nivelul psihologiei şi psihologiei sociale reflectă mecanismele interne ale
activităţii umane, la intersecţia dintre motivaţiile individuale şi finalităţile sociale.
1.3. Caracteristicile specifice ale managementului educaţional
• caracterul complex al acţiunilor ce asigură funcţionarea optimă a sistemului educaţional (planificare,
decizie, coordonre, control, strategii şi metodologii educaţionale)
• caracterul participativ (implicarea activă a elevilor , profesorilor, părinţilor)
• structurarea problematicii educaţionale după particularităţile colectivităţii
• realizarea la nivel macropedagogic (managementul sistemului de învăţământ), intermediar
(managementul instituţiilor şcolare) şi la nivel micropedagogic (managementul clasei de elevi)
• precizează reguli, condiţii şi principii specifice care orientează elaborarea programelor manageriale
educaţionale
• este dinamic (prezintă deschidere spre alte domenii)
• este sistemic şi integrativ
• este prospectiv (anticipează pe baza tendinţelor de evoluţie a sistemului)
• este indicativ-instrumental (arată cum trebuie realizate obiectivele şi aplicate metodologiile)
• este multifuncţional
1.4. Funcţiile managementului educaţional
a) planificarea şi organizarea sistemului de învăţământ (implică valorificarea tuturor resurselor
pedagogice)
- umane (cadrele didactice, personal administrativ, elevi, părinţi);
- materiale (spaţiul, timpul, baza didactico-materială);
- financiare (buget central, local, contribuţiile comunităţii educative);
- informaţionale (planuri, programe de învăţământ, îndrumare metodice, materiale curriculare);
b) orientarea metodologică a procesului de învăţământ (presupune acţiuni de informare, evaluare);
c) reglarea şi autoreglarea sistemului de învăţământ şi a procesului de învăţământ.

Teme pentru reflecţie şi aplicaţii
1. Analizaţi specificul managementului educaţional în raport de managementul general.
2. Identificaţi cel puţin 3 argumente în sprijinul caracterului interdisciplinar al managementului
educaţional.
3. Precizaţi în ce constă relaţia dintre managementul educaţional şi sociologie, exemplificaţi.
4. Precizaţi în ce constă relaţia dintre managementul educaţional şi psihologie, exemplificaţi.
5. Arătaţi în ce constă caracterul sistemic şi integrativ al managementului educaţional.
6. Aduceţi cel puţin 3 argumente prin care să dovediţi caracterul prospectiv al managementului
educaţional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful