1

« E N

T O ¶AN»

^H ÛËÌ·Û›· ÌÈĘ ‰˘ÛÓÔ‹ÙÔ˘
ÊÚ¿Ûˆ˜

ÊÈÏÔÛÔÊÈÎc öÓÓÔÈ· «lEÓ» ö¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ îÛÙÔÚ›· Âå˜ Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈÎcÓ ™Î¤„ÈÓØ Âå˜ Ùe
Ï·›ÛÈÔÓ ÙÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙáÓ ‰‡Ô ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎáÓ ÔéÛÈáÓ âϤ¯ıË «lEÓ» ñe ÙÔÜ
¶˘ı·ÁfiÚÔ˘ ì Û˘Ó¯c˜ ÔéÛ›· öÓ·ÓÙÈ Ùɘ «àÔÚ›ÛÙÔ˘ ‰˘¿‰Ô˜» Ô‡ ·ÚÈÛÙÄ ÙcÓ ÌÂÚÈÛÙcÓ
ÔéÛ›·Ó. Mb ÙcÓ ·éÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó à·ÓÙÄÙ·È Âå˜ ÙeÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· ηd Âå˜ ÙeÓ ™‡ÛÈÔÓ,
âÓá ï \AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ó˜ ÚËÙᘠàӷʤÚÂÈ Ùa˜ àÓÙÈηıÈÛÙÄ Ìb Ùa˜ âÓÓÔ›·˜ «Âr‰Ô˜» η›
«≈ÏË».
^H ÊÚ¿ÛȘ «lEÓ Ùe ¶ÄÓ» â¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË àe ÙÔf˜ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔf˜ \AϯËÌÈÛÙ¿˜,
‰ËÏ·‰c ÙÔ‡˜ àÛ¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÛÙÔȯÂÈÒÛˆ˜ ÙáÓ ¯ËÌÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‰Èa Óa ñÔ‰ËÏÒÛÔ˘Ó àÊ' ëÓe˜ ÌbÓ Ùe ëÓÈ·ÖÔÓ Ùɘ ≈Ï˘ ηd àÊ' ëÙ¤ÚÔ˘ ÙcÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· àÏÏ·Áɘ ηıfiÙÈ ±·ÓÙ· Ùa ¯ËÌÈÎa ÛÙÔȯÂÖ· àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È Î·Ù' ·éÙÔf˜ àe
‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ùɘ ÌÈĘ ηd ÌfiÓ˘ ≈Ï˘, ¬ˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ ï BÂÚÙÂÏg Âå˜ Ùe
öÚÁÔÓ ÙÔ˘, «^H Ùɘ \AϯËÌ›·˜ Á¤ÓÂÛȘ». AéÙc ì ÛΤ„Ș Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ âÈÛÙ‹Ì˘,
‰ËÏ·‰c ¬ÙÈ ±·Û·È ·î ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ·È ÌÔÚÊ·d Ùɘ ≈Ï˘ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È àe ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔf˜ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÌÈĘ ηd Ùɘ ·éÙɘ Û˘Óı¤Ûˆ˜, ì ïÔ›· ηd ηıÈÛÙÄ

^H

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

2
‰˘Ó·Ùc ÙcÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÈÓ Ùɘ \AϯËÌ›·˜, ÂrÓ·È Ì›· 剤· ·Ó·Ú¯·›· ì ïÔ›· â·Ó·Ó·Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÌfiÏȘ ηÙa ÙcÓ Û‡Á¯ÚÔÓfi Ì·˜ âÔ¯‹. hA˜ ÙÔÓÈÛıÉ â‰á ¬ÙÈ, Û˘ÌÊÒÓˆ˜
Úe˜ ÙcÓ ÛËÌÂÚÈÓcÓ àÓÙ›ÏË„ÈÓ Ùɘ º˘ÛÈÎɘ, Ùe ôÙÔÌÔÓ àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe äÏÂÎÙÚfiÓÈ·
ηd àe Ùe Û˘Ûۈ̿و̷ ÙáÓ ‚·ÛÈÎáÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ÙáÓ ÎÔ˘¿ÚÎ, ÙÔÜ ˘ÚÉ-ÓÔ˜. ^H
àÓÙ›Ï˄Ș ÂÚd ÌÂÙ·ÛÙÔȯÂÈÒÛˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂÖÙ·È Ï‹Úˆ˜ àe ÙcÓ ¯ËÌ›· Ùɘ âԯɘ
Ì·˜, êÏᘠ·éÙc ñÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ‰Èa ÙcÓ àÏÏ·ÁcÓ Ùɘ ‰ÔÌɘ ÙÔÜ ˘ÚÉ-ÓÔ˜ ‰Èa ÙáÓ
ÛËÌÂÚÈÓáÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ à·ÈÙÔÜÓÙ·È ñ„ËÏa ÔÛa âÓÂÚÁ›·˜.
¢È·Ù› ϤÁÔÌ ¬ÙÈ ì àÓÙ›Ï˄Ș ÂÚd Ùɘ ëÓÈ·›·˜ ê·ÓÙ·¯ÔÜ ‰ÔÌɘ Ùɘ ≈Ï˘ ÂrÓ·È
·Ó·Ú¯·›·; ¢ÈfiÙÈ ì \OÚÊÈÎc ıÂÔÏÔÁ›· õ‰Ë ηÙa ÙcÓ àˆÙ¿ÙË àÚ¯·ÈfiÙËÙ· Û·ÊᘠïÚ›˙ÂÈ ¬ÙÈ âÎ ÙáÓ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎáÓ ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎáÓ ÔéÛÈáÓ, Ùɘ Û˘Ó¯Ôܘ ηd Ùɘ ÌÂÚÈÛÙɘ ÔéÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖÙ·È Ùe ‚·ÛÈÎfiÓ ÛˆÌ¿ÙÈÔÓ Ùɘ ≈Ï˘, Ùfi çÚÊÈÎeÓ è
ˇ fiÓ, âÍ\ ·éÙÔÜ
‰b ÚÔ¯ˆÚÂÖ ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ¯ËÌÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.
T› ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ ÏÔÈeÓ Óa ÛËÌ·›ÓFË ì ÊÚ¿ÛȘ «lEÓ Ùe ÄÓ»; ^H öÓÓÔÈ¿ Ù˘ ÂrÓ·È
‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÂrÓ·È Ì›· ηd ÌfiÓË, ¬ÙÈ Ùa ¿ÓÙ· Ôf ñ¿Ú¯Ô˘Ó àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È ÌfiÓÔÓ àfi
íÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfiÓ, àe ‚·ÛÈÎa ۈ̿ÙÈ· ≈Ï˘ ηd ‰È\ ·éÙe ¬Ï· ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Âå˜ ÛÙÂÓcÓ
Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·Ó Î·d Û˘Ó¿ÊÂÈ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ. TÔÜÙÔ Ùe ı¤ÙÂÈ Ìb Û·Ê‹ÓÂÈ·Ó ï \EÌ‰ÔÎÏɘ
Âå˜ Ùe à. 23, ¬Ô˘ çÓÔÌ¿˙ÂÈ Ùa˜ ‰È·ÊÔÚa˜ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‚·ÛÈÎáÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ,
«¯ÚÒÌ·Ù·», ‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ âaÓ ·éÙe âËÚ¤·Û ηd ÙÔf˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔf˜ Ôf çÓÔÌ¿˙Ô˘Ó àÎÚȂᘠηd ·éÙÔd «¯ÚÒÌ·Ù·» Ùa˜ ‰È·ÊÔÚa˜ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ‚·ÛÈÎáÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ,
àÏÏa i˜ ëÛÙȿۈ̠ÙcÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ Âå˜ Î¿ÙÈ ‚·ÛÈÎfiÓ: ‰bÓ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È ÌfiÓÔÓ àe
≈ÏË ‰Èa ÙeÓ \EÌ‰ÔÎÏÉ, Ù¿ àÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔÜ ·åÛıËÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ àÏÏa ηd ·éÙa ÙáÓ
\AÓˆÙ¤ÚˆÓ KfiÛ̈Ó. ^H ÊÚ¿ÛȘ «lEÓ Ùe ¶ÄÓ» ñÔ‰ËÏÒÓÂÈ ¬ÙÈ ¬,ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ ÂrÓ·È ñÏÈÎfiÓ, Ôî \AÓÒÙÂÚÔÈ KfiÛÌÔÈ Ú¤ÂÈ Óa ÂrÓ·È ñÏÈÎÔ›, 剛·˜ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ Ìb ÙeÓ ÁÓˆÛÙfiÓ
Ì·˜ ÎfiÛÌÔ. \EaÓ ı¤ÏˆÌ Óa ‰Òۈ̠≤Ó· ùÓÔÌ· ÙÔÜ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔÜ Û˘ÚÌÔÜ
Âå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÎc ôÔ„È ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ıa ÙcÓ çÓÔÌ¿ÛˆÌÂ, ÏÔÈfiÓ, «ñÏÈÛÙÈÎe ÌÔÓÈÛÌfi».
\E‰á ıa ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÉ ì ÂûÏÔÁÔ˜ àÔÚ›·: ErÓ·È ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ ï ·åÛıËÙe˜ ÎfiÛÌÔ˜
àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe ‚·ÛÈÎa ۈ̿ÙÈ· ≈Ï˘, àÏÏ¿ Ôî £ÂÔ›, àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È àe ≈ÏË; \EÊ'
¬ÛÔÓ ÌfiÓÔÓ ì ≈ÏË ñ¿Ú¯ÂÈ, ·éÙe Ùe «lEÓ» àe Ùe ïÔÖÔÓ àÔÙÂÏÂÖÙ·È Ùe ÄÓ, àe Ù›
ôÏÏÔ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÂrÓ·È Ôî £ÂÔ›; \Ae Ù› ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÂrÓ·È ì „˘¯‹; ErÓ·È
ÚÔÊ·Ób˜ ¬ÙÈ ì «„˘¯c ÂrÓ·È ≈ÏË» ó˜ ϤÁÂÈ Î·d ï XÚ‡ÛÈÔ˜, ì ‰b ^EÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc
ÂrÓ·È Û·Ê‹˜, ì „˘¯c àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe ≤Ó „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ- çÚÊÈÎeÓ è
ˇ eÓ Ùɘ „˘¯ÔÁÔÓ›·˜. ≠Oˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔÜÌÂ, Âå˜ Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc ì ñÏÈÎfiÙ˘ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ Î·d Ì›· Û˘ÓÂ¯É Î·d à‰È¿Û·ÛÙÔ ëÓfiÙËÙ· ÌÂÙ·Íf KÔÛÌÔÁÔÓ›·˜ - æ˘¯ÔÁÔÓ›·˜

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

3
ηd £ÂÔÁÔÓ›·˜, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Û· Ô≈Ùˆ ÙcÓ ÔÏ˘ıÂ˚ÛÙÈÎc ñÊc ÙáÓ \AÓˆÙ¤ÚˆÓ KfiÛ̈Ó.
Ta Ú¿ÁÌ·Ù· ö¯Ô˘Ó àÓÙÈı¤Ùˆ˜ Âå˜ Ùa˜ £ÚËÛΛ·˜ Ùa˜ ÏÂÁÔ̤ӷ˜ «™ËÌÈÙÈÎa˜» j
«KÔÛÌÔÔÏÈÙÈÎa˜» ¬Ô˘ âÎÙe˜ ÙÔÜ ÎÏÂÈÛÙÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘, Ùe ïÔÖÔÓ
ÂrÓ·È Î·d Ùe ÌfiÓÔÓ ñ·ÚÎÙeÓ ‰Èa ÙcÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎcÓ ıÚËÛΛ·Ó, ñ¿Ú¯ÂÈ ï ñÂÚ‚·ÙÈÎe˜ £Âfi˜, ï ïÔÖÔ˜ ïÚ›˙ÂÙ·È ó˜ àÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ñe ÌÈĘ Ï›·Ó Âå‰ÈÎɘ ≈Ï˘, ηÏÔ˘Ì¤Ó˘ «ÓÂÜÌ·» j «ô¸ÏÔÓ», ì ïÔ›· ‰È·Ê¤ÚÂÈ àe ÙcÓ ≈ÏËÓ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘ ì ïÔ›· ıˆÚÂÖÙ·È ó˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ηd ηو٤ڷ, àÏÏa ηd ó˜ ηÎfiÓ. ^EÔ̤ӈ˜ âÍ àگɘ ñ¿Ú¯ÂÈ àÁÂʇڈÙÔ˜ ‰˘˚ÛÌfi˜, £Âe˜ ηd ≈ÏË, ÓÂÜÌ· ηd ≈ÏË, ηÏeÓ Î·d ηÎeÓ, Êᘠηd
ÛÎfiÙÔ˜. ErÓ·È Ê·ÓÂÚeÓ ¬ÙÈ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ ·éÙcÓ ÙcÓ ÏÔÁÈÎcÓ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa
ñ¿ÚÍË âÈÛÙ‹ÌË, ÂrÙ ¯ËÌ›·, ÂrÙ Ôî·‰‹ÔÙ ôÏÏË, ‰È\ ·éÙe ó˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ ï BÂÚÙÂÏg
≤ˆ˜ ÙeÓ 16Ô ·åáÓ· ì ¯ËÌ›· wÙÔ àËÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË, ηıfiÙÈ, Ô≈Ùˆ˜ j ôÏψ˜, âÓÙe˜ οıÂ
Ê˘ÛÈÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ‰›‰ÂÈ ÓfiÌÔ˘˜ ôÓ¢ ÓÔÌÔÙÂÏ›·˜
ηÙa Ùe ‰ÔÎÔÜÓ j ÙÔf˜ àÊ·ÈÚÂÖ, οÓÂÈ «ı·‡Ì·Ù·», âÔ̤ӈ˜ ÔÙb ‰bÓ ÂrÓ·È Î·ÓÂd˜
‚¤‚·ÈÔ˜ ‰Èa Ùa àÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙáÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘, àÏÏa ηd Ùe Óa ıÂÏ‹ÛË ‰Èa ÙÔÜ
ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ Óa àӷηχ„FË õ Óa ÚÔÂÍÔÊÏ‹ÛFË Ùa˜ ‚Ô˘Ïa˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÔÙÂÏÂÖ ≈‚ÚÈÓ.
\EÓ›ÔÙ ö¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÉ ì âÓ ÏfiÁˇˆ ÊÚ¿ÛȘ ‰Èa Óa ÛÙËÚ›ÍFË ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎa˜ àfi„ÂȘ, ηÙa ÙÚfiÔÓ, çÊ›ÏÔÌ Óa ïÌÔÏÔÁ‹ÛˆÌÂ, ÙÂÏ›ˆ˜ ·éı·›ÚÂÙÔÓ, ηıfiÙÈ ‰bÓ ÂrÓ·È
‰˘Ó·ÙeÓ Óa ñÂÚÓÈÎËıFÉ ï ‚·ÛÈÎe˜ ‰˘˚ÛÌe˜ ï ñÔΛÌÂÓÔ˜ οı ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·éÙe˜ âÓ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ, ÂrÓ·È «ÚˆÙ·Ú¯ÈÎe˜» ó˜ ϤÁÂÈ ï Spengler, ï ÌfiÓÔ˜
ÙÚfiÔ˜ ‰Èa Óa ñÂÚÓÈÎËıFÉ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎᘠÂrÓ·È Óa àԉ¯ıÔÜÌ ÙcÓ ÙÂÏ›· àÓ˘·ÚÍ›·
Ùɘ ≈Ï˘, ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘ ηd ÙáÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηd Óa ÚÔ¯ˆÚ‹ÛˆÌ Âå˜ ≤Ó·Ó ôÎÚ·ÙÔ
å‰Â·ÏÈÛÌe ¤Ú·Ó ηd ·éÙÔÜ ÙÔÜ âÎÊÚ·Ûı¤ÓÙÔ˜ ñe ÙÔÜ Berkeley ηd Óa ‰Â¯ıÔÜÌ ¬ÙÈ
ÄÓ Ùe ñ¿Ú¯ÔÓ Î·d οı ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰bÓ ÂrÓ·È Ù›ÔÙ ôÏÏÔ ·Úa ÌfiÓÔÓ çÓÂÈÚÔÊ·ÓÙ·Û›·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓ·È âÓÙe˜ ÌÈĘ ‰È·ÓÔ›·˜ ì ïÔ›· ÌfiÓË ·éÙc ñ¿Ú¯ÂÈØ ö¯ÔÌ Êı¿ÛÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Âå˜ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜.
\AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ì ^EÏÏËÓÈÎc ÛΤ„Ș ÂéÚ›ÛÎÂÙ·È àÁ΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓË ÛÙ·ıÂÚᘠÂå˜ ÙcÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· η› Âå˜ Ùfi ëÓÈ·ÖÔÓ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚ› ï Collingwood Âå˜ Ùfi
öÚÁÔÓ ÙÔ˘ «The Idea of Nature» (Û. 111):
«^H ʇÛȘ ÂrÓ·È ‰Èa ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ (‰Èa ÙcÓ ÚÒ˚ÌÔ ^EÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎᘠηd Ï‹Úˆ˜, ‰Èa ‰b ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ñÔÏÔ›Ô˘˜ ≠EÏÏËÓ·˜ Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Ìb óÚÈṲ̂ÓÔ˘˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜) ≤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ˙áÓ çÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ï ïÔÖÔ˜ àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe ≤Ó· ñÏÈÎeÓ
ÛáÌ· Ùe ïÔÖÔÓ ÂrÓ·È âÍËψ̤ÓÔ Âå˜ ÙeÓ ¯áÚÔ Î·d ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÙ·È ñe ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ú·Á-

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

4
Ì·ÙÔÔÈÔ˘Ì¤ÓˆÓ âÓ ¯ÚfiÓˇˆ. ≠OÏÔ ·éÙe Ùe ÛáÌ· ÂrÓ·È ÏÉÚ˜ ˙ˆÉ˜ ηd ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜
¬Ï˜ Ôî ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˙ˆÙÈΤ˜ ö¯Ô˘Ó ÛÎÔe ηd ηıÔ‰ËÁÔÜÓÙ·È ñe
ÂéÊ˘˝·˜. Te ˙áÓ ·éÙe ηd ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ÛáÌ· ÂrÓ·È ê·ÓÙ·¯ÔÜ ïÌÔÈÔÁÂÓb˜ âÓ ÙFÉ âÓÓÔ›÷·
¬ÙÈ ÂrÓ·È ¬ÏÔÓ ˙áÓ Î·d ‰È·ı¤ÙÔÓ „˘¯c ηd §ÔÁÈ΋, ÂrÓ·È ‰b Ìc ïÌÔÈÔÁÂÓb˜ ñe ÙcÓ
öÓÓÔÈ·Ó ¬ÙÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È àe ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÔéÛ›·˜ ηd
≤ηÛÙÔÓ âÍ ·éÙáÓ ö¯ÂÈ ÙcÓ å‰ÈÎ‹Ó ÙÔ˘ âÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÈÔÙÈÎc ʇÛÈ Î·d ÙeÓ å‰ÈÎfiÓ ÙÔ˘
ÙÚfiÔÓ ‰Ú¿Ûˆ˜. Ta ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ùa ïÔÖ· ‚·ı¤ˆ˜ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙcÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛΤ„È:
Ùe Úfi‚ÏËÌ· Ùɘ Û¯¤Ûˆ˜ ÌÂÙ·Íf ÓÂÎÚĘ ≈Ï˘ ηd ÛΤ„ˆ˜, ηıg˜ ηd Ùe Úfi‚ÏËÌ·
ÌÂÙ·Íf ≈Ï˘ ηd ‰È·ÓÔ›·˜ (mind) ‰bÓ ñÊ›ÛÙ·ÓÙ·È, ηıfiÙÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ÓÂÎÚa ≈ÏË ‰ÈfiÙÈ
‰bÓ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚa ÔéÛÈ҉˘, ηd âd ÙáÓ àÚ¯áÓ, ÌÂÙ·Íf Ùɘ âԯȷÎɘ
ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·d ÙÔÜ âԯȷÎÔÜ Î‡ÎÏÔ˘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ëÓe˜ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ j ÌÂÙ·Íf
ÙáÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ëÓe˜ Ï·Ó‹ÙÔ˘ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·Óe ηd Ùɘ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ëÓe˜ å¯ı‡Ô˜ Âå˜ ÙcÓ
ı¿Ï·ÛÛ·. O鉤ÔÙ ηd Ôé‰Âd˜ ‰ÈÂÓÔ‹ıË ¬ÙÈ ì ΛÓËÛȘ ÙÔÜ ëÓe˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ëÚÌËÓ‡ÂÙ·È ‰È' ëÓe˜ ÓfiÌÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÌcÓ åÛ¯‡FË ‰Èa Ùe ôÏÏÔ. ¢bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ
ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Âå˜ ÙcÓ Û¯¤ÛÈ ÌÂÙ·Íf ≈Ï˘ ηd ‰È·ÓÔ›·˜ ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È
‚·ÛÈÎc ‰È·ÊÔÚa ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ ηÙa ÙeÓ ïÔÖÔÓ, ‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ≤Ó·˜ \AıËÓ·ÖÔ˜
ÛΤÙÂÙ·È Î·d ñ·ÎÔ‡ÂÈ Âå˜ ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔÜ ™fiψÓÔ˜ ηd ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ ηÙa ÙeÓ
ïÔÖÔÓ ≤Ó· ô„˘¯Ô àÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·d ñ·ÎÔ‡ÂÈ âΛÓÔ˘˜ ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ùɘ
ʇÛˆ˜ Âå˜ ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ ñfiÎÂÈÙ·È. ¢bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ñÏÈÎe˜ ÎfiÛÌÔ˜ ôÌÔÈÚÔ˜ ‰È·ÓÔ›·˜ ηd
‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ â›Û˘ ÓÔËÙÈÎe˜ ÎfiÛÌÔ˜ àËÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ñÏÈÎfiÙËÙÔ˜. ^H ≈ÏË ÂrÓ·È êÏá˜
·éÙe àe Ùe ïÔÖÔ Î¿ıÂÙÈ ÂrÓ·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ, ÔsÛ· ì 剛· ôÌÔÚÊÔ˜ ηd àηıfiÚÈÛÙÔ˜, âÓá ì ‰È¿ÓÔÈ· ÂrÓ·È êÏá˜ ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙ˘ ‰Èa Ùɘ ïÔ›·˜ Ùfi οı ÙÈ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙeÓ ÙÂÏÈÎe ÛÎÔe ÙáÓ å‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÙáÓ àÏÏ·ÁáÓ». 

£a Ú¤ÂÈ Óa ÛËÌÂȈıFÉ ¬ÙÈ ì 剤· ¬ÙÈ Ùa ‰È¿ÊÔÚ· ¯ËÌÈÎa ÛÙÔȯÂÖ· ‰bÓ ÂrÓ·È Ù›ÔÙ ôÏÏÔ ·Úa Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙáÓ ·éÙáÓ ‚·ÛÈÎáÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ì ïÔ›· Û‹ÌÂÚÔÓ ıˆÚÂÖÙ·È
ÎÔÈÓfiÙÔÔ˜ ÂrÓ·È Ï›·Ó ÚfiÛÊ·ÙÔ˜, ï ‰b BÂÚÙÂÏg ÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ùa Ùa Ù¤ÏË ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·åáÓÔ˜ ÙcÓ ıˆÚÂÖ ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔÓ Âåηۛ·Ó ηd àÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÚd ·éÙɘ, ÁڿʈÓ:
«^H 剤· ≈Ï˘ ηÙa ‚¿ıÔ˜ Ùɘ ·éÙɘ η›ÂÚ ÔÏ˘ÌfiÚÊÔ˘ âÓ Ù·Ö˜ âÎÊ¿ÓÛÂÛÈ ·éÙɘ,
ηd ÙÔÈ·‡Ù˘ œÛÙ Ôé‰ÂÌ›· ÙáÓ âΉËÏÒÛÂˆÓ ·éÙɘ Ó¿ ıˆÚÉÙ·È ÛËÌÂÖÔÓ àÊÂÙËÚ›·˜
àÓ·ÁηÖÔÓ ·ÛáÓ ÙáÓ ôÏψÓ, àÓ·ÌÈÌÓ‹ÛÎÂÈ ñfi ÙÈÓa˜ âfi„ÂȘ ÙcÓ ≈ÏËÓ ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ àϯËÌÈÛÙáÓ. òHıÂÏÂÓ ·≈ÙË àÔηٷÛÙ‹ÛFË ÙcÓ ÌÂÙ·Íf Ùɘ ÔéÛ›·˜ ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

5
ÛÙÔȯ›ˆÓ ηd Ùɘ ÙáÓ ÁÓˆÛÙáÓ ·éÙáÓ Û˘Óı¤ÛÂˆÓ ïÚÔıÂÙÈÎcÓ ÁÚ·ÌÌ‹Ó. òHıÂÏÂÓ
ñÔÏÔÁ›ÛFË ÙcÓ ÌÂÙ·Íf Ùɘ Âå‰ÈÎɘ ıÂÚÌfiÙËÙÔ˜ ÙáÓ ÁÓˆÛÙáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηd Ùɘ ÙáÓ
Û˘Óı¤ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·› ÙáÓ ÔÏ˘ÌÂÚáÓ ñ‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ñÊÈÛٷ̤ÓËÓ ‰È·ÊÔÚ¿Ó.
^ø˜ ‰' ·≈Ùˆ˜, ıa Û˘ÓɉÂÓ âÓÙÂÏᘠٷ֘ ‰˘Ó·ÌÈη֘ ñÔı¤ÛÂÛÈ, L˜ ÓÜÓ ÂÚ› Ùɘ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ Ùɘ ≈Ï˘ àÔÊ·›ÓÔÓÙ·È. Ta ‰È¿ÊÔÚ· êÏÄ ÛÒÌ·Ù· 䉇ӷÓÙÔ àÏËıᘠÓa tÛÈ
¿ÓÙ· Ùɘ ·éÙɘ ≈Ï˘, ‰È·ÊÂÚÔ‡Û˘ ÌfiÓÔÓ Î·Ùa ÙcÓ Ê‡ÛÈÓ ÙáÓ âÌ„˘¯Ô˘ÛáÓ ·éÙáÓ
ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ^H ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÙÈÓe˜ ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛȘ õıÂÏÂÓ ÂrÛı·È êÏᘠì ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛȘ ÙáÓ
ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙáÓ àÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÙÉ ñÔÛÙ¿ÛÂÈ ÙÔÜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙáÓ ·ÚÂ¯Ô˘ÛáÓ
·éÙˇá Ùa˜ å‰È·ÈÙ¤Ú·˜ å‰ÈfiÙËÙ·˜, Âå˜ Ùa˜ Âå‰ÈÎa˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ùa˜ àÓÙ·ÔÎÚÈÓÔ̤ӷ˜ ÙÉ
ñ¿ÚÍÂÈ ëÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘».
«¶¿ÓÙ· Ùɘ ʇÛˆ˜ Ùa ÛÒÌ·Ù·, ηÙa ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ ÌÂÌ˘Ë̤ÓÔ˘˜, ϤÁÂÈ ï BÂÚÙÂÏÒ, àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È âÎ ÌÈĘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ≈Ï˘. ≠IÓ· ‰' óÚÈṲ̂ÓÔÓ ·Ú·Û΢¿ÛˆÌÂÓ
ÛáÌ·, ÙeÓ ¯Ú˘ÛeÓ â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, Ùe ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔÓ ÙáÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, Ùe ÔÏ˘ÙÈÌÒÙ·ÙÔÓ ÙáÓ àÁ·ıáÓ, ‰¤ÔÓ Óa Ï¿‚ˆÌÂÓ ÛÒÌ·Ù· àÓ¿ÏÔÁ·, ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· âΛÓÔ˘ ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿
ÙÈÓ· ÔÈfiÙËÙ·, ÙÔf˜ ‰\·éÙáÓ ¯·Ú·ÎÙÉÚ·˜ Óa à·Ï›„ˆÌÂÓ, àÓ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ Ô≈Ùˆ Âå˜ ÙcÓ
àÚ¯ÈÎcÓ ≈ÏËÓ, õÙÔÈ ÙeÓ ñ‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔÓ ÙáÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. §·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰b ï ñ‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜
ÔyÙÔ˜ Èı·ÓᘠâÎ ÙÔÜ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ñ‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ àÔÛÙÂÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÌbÓ âÓ ÚÒÙÔȘ Ùɘ
Ú¢ÛÙfiÙËÙÔ˜, õÙÔÈ ≈‰·ÙÔ˜ ÙÈÓÔ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ú¢ÛÙÔÜ Î·d ÂéÎÈÓ‹ÙÔ˘, âÌÔ‰gÓ ·éÙˇá
ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ Úe˜ ÙcÓ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛÈÓ, ÌÔÓ›ÌÔ˘ ‰b ηıÈÛو̤ÓÔ˘ ÙFÉ àÔ‚ÔÏFÉ Ùɘ ÙËÙÈÎfiÙËÙÔ˜, õÙÔÈ à¤ÚÔ˜ ÙÈÓÔ˜ j àÂÚÒ‰Ô˘˜ âÓ ·éÙˇá ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ηd Ù¤ÏÔ˜ ó˜
ÙÈÓb˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘ÛÈ, àÔ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÉÓ ÙÈÓ· õÙÔÈ ÛÙÔȯÂÖÔÓ ÁÂá‰Â˜, ê‰Ú¿Ó ÙÈÓ· ÛΈڛ·Ó, àÓıÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙFÉ ÙÂÏ›÷· ÙÔÜ ñ‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÏÂÙ‡ÓÛÂÈ. ^OÌÔ›ˆ˜ ‰\ ÂåÚÁ¿˙ÔÓÙÔ Î·›
â› ÙÔÜ ÌÔχ‚‰Ô˘ ηd ÙÔÜ Î·ÛÛÈÙ¤ÚÔ˘, ˙ËÙÔÜÓÙ˜ âÓ Á¤ÓÂÈ Óa à·ÏϿ͈ÛÈ ÄÓ Ì¤Ù·ÏÏÔÓ ÙáÓ àÙÔÌÈÎáÓ ·éÙÔÜ å‰ÈÔًوӻ.
«\AÓ·ÌÊ›‚ÔÏÔÓ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ¬ÙÈ àÔÙÂÏÔÜÛÈ Ùa ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù·ÜÙ· Û‡ÓÔÏÔÓ ÏÔÁÈÎfiÓ, âd
Ì·ÎÚeÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÓ ÙáÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎáÓ ıˆÚÈáÓ, ηd Ù·ÜÙ·, ·Úa Ùˇá 梉ԉËÌÔÎÚ›Ùˇˆ õ‰Ë à·ÓÙÒÌÂÓ· ηd Ùˇá ZˆÛ›Ìˇˆ ηd ۷ʤÛÙÂÚÔÓ öÙÈ ·Úa ÙÔÖ˜ ñÔÌÓËÌ·ÙÈÛÙ·Ö˜ ™˘ÓÂÛ›ˇˆ \OÏ˘ÌÈÔ‰ÒÚˇˆ ηd ™ÙÂÊ¿Óˇˆ, àÓ¢ڛÛÎÔÌÂÓ Î·d ·Úa ÙÔÖ˜ òAÚ·„È Î·›
±·ÛÈÓ ÂrÙ· ÙÔÖ˜ ëÚÌËÙÈÎÔÖ˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔȘ... ηıÒ˜ ηd Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÓÙe˜ ÙÔÜ
M¤ÛÔ˘ ·åáÓÔ˜... âÓ ÙÔÖ˜ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÛÈ ÙÔÖ˜ àԉȉÔ̤ÓÔȘ Ùˇá B·ÛÈÏ›ˆ B·ÏÂÓÙ›Óˇˆ,
Âå˜ ÙcÓ IEã àÓ·ÁÔ̤ÓÔȘ ëηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰·, ï Û˘ÁÁÚ·ÊÂf˜ ‚‚·ÈÔÖ Î·d ÔyÙÔ˜ Ùe ÙÔÜ
ñ‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÓÂÜÌ· ó˜ àÚ¯‹Ó ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÌÂÙ¿Ïψӻ. 

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

6
™‹ÌÂÚÔÓ Âå˜ Ùa ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÎÏÔÙÚ· Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ º˘ÛÈÎɘ ì ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛȘ ÂrÓ·È
ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ˘, úÛˆ˜ ‰b Âå˜ Ùe ̤ÏÏÔÓ Óa ÂñÚÂıÔÜÓ ‰Èa ÙcÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ› Ù˘
Ó¤ÔÈ ÙÚfiÔÈ, ηÙa ÔÏf êÏÔ‡ÛÙÂÚÔÈ ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ. \A‰›¯ıË õ‰Ë ¬ÙÈ ì âÈÌÔÓc
Ùɘ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îɘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎɘ ηd ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ àÓÙÈÏ‹„ˆ˜ âd Ùɘ ëÓfiÙËÙÔ˜ Ùɘ
≈Ï˘ qÙÔ êÏᘠÙe àÏËı¤˜, úÛˆ˜ ·ûÚÈÔ àÔ‰ÂȯıÉ ¬ÙÈ ì âÈÌÔÓ‹ Ù˘ Âå˜ ÙcÓ ≈·ÚÍÈ
êÏáÓ ¯ËÌÈÎáÓ ÙÚfiˆÓ Úe˜ â›Ù¢ÍÈ Ùɘ ÌÂÙ·ÛÙÔȯÂÈÒÛˆ˜ ÂrÓ·È Î·d ·éÙ‹ ‰Â‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË.
Ta ÛÎfiÙË ÙÔÜ MÂÛ·›ˆÓÔ˜ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È, õ‰Ë Ôé‰Âd˜ àÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ¬ÙÈ ·î ÔχÏÔÎÔÈ
ÌÔÚÊ·d Ùɘ ≈Ï˘ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È àe Ì›· ηd ÙcÓ ·éÙc ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÔéÛ›· ‰bÓ ÂrÓ·È ‰b
Ì·ÎÚaÓ ì œÚ· ηÙa ÙcÓ ïÔ›·Ó ıa ÂÈÛıÔÜÓ ¬ÏÔÈ ¬ÙÈ àÊ' ëÓe˜ ÌbÓ ì ≈ÏË ÂrÓ·È ·éı‡·ÚÎÙÔ˜ ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ¬ÙÈ Ùe ¶ÄÓ ÂrÓ·È ≠EÓ: ^O ÎfiÛÌÔ˜ Ùɘ ≈Ï˘ ηd Ùɘ º˘ÛÈÎɘ
\EÈÛÙ‹Ì˘. AéÙc àÎÚȂᘠÂrÓ·È ì öÓÓÔÈ· ÙÔÜ ëÙ¤ÚÔ˘ ‚·ÛÈÎÔÜ Ùɘ \AϯËÌ›·˜ Û˘Ì‚fiÏÔ˘, ÙÔÜ ÔéÚÔ‚fiÚÔ˘ ùʈ˜, ï ïÔÖÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙcÓ Î˘ÎÏÈ΋, ÙÚÔ¯ÔÂÈ‰É ÊÔÚa ÙÔÜ
KfiÛÌÔ˘ ï ïÔÖÔ˜ ‰Èa Ùɘ 剛·˜ ·éÙÔÜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÂÚȈıÂÖÙ·È JÓ àÚ¯c ηd Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ
ë·˘ÙÔÜ ÙÔ˘, ‰Èe ÔéÚÔ‚fiÚÔ˜, Ôé‰ÂÌÈĘ ôÏÏ˘ ÔéÛ›·˜ j ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÔûÛ˘ îηÓɘ Óa
‰È·Îfi„FË ÙcÓ ·éÙ¿ÚÎÂÈ¿Ó ÙÔ˘. ^O ùÊȘ ÔsÙÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î‡ÎÏÔÓ ‰Èa Óa ‰Â›ÍFË öÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙcÓ ÏËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ηd ÙcÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹Ó ÙÔ˘ îηÓfiÙËÙ·, ηıfiÙÈ, ó˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Âå˜
ÙeÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁeÓ ÂrÓ·È Û˘ÁÁÂÓb˜ Ùe ÛÊ·ÈÚÈÎfiÓ, ¯ˆÚd˜ Óa ÏËÛÌÔÓÔÜÌ ¬ÙÈ, Ô≈Ùˆ˜ j
ôÏψ˜ ηÙa ÙcÓ ëÚÌËÓ¢ÙÈÎcÓ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ M˘ıÔÏÔÁ›·˜ ï ùÊȘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ùa˜
àÓˆÙ¤Ú·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎa˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ j, å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜, Ùe àÓÒÙÂÚÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎeÓ ÜÚ,
ïfiÙ àÔÙÂÏÂÖ ·éÙÔ‰Èη›ˆ˜ âÍ·›ÚÂÙÔÓ Û‡Ì‚ÔÏÔÓ Ùɘ àϯËÌÈÎɘ ڿ͈˜.
Eå˜ ÙcÓ ·Ú·χڈ˜ ÂåÎfiÓ·
‚ϤÔÌ ÙcÓ ÌÖÍÈÓ ÙáÓ ÚˆÙ›ÛÙˆÓ
ÔéÛÈáÓ: ÙeÓ «^EÚÌ·ÊÚfi‰ÈÙÔÓ ÙáÓ
ÊÈÏÔÛfiʈӻ.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »