o0 odDcat gt'Eleool{Je(r, sfiD tgrac!

c6(u)eoo(l)oo',ld
frotro<rro o$<n'laocqla oo g6rEcao@". go1 l!rD@,-co.(Y)l(Itto('lcc' d6col dofroooBlct! ''sr064Dr{i61 o6toro'1ol 6o.o'9Q' 6(110. e's. ffi gco(d)(')'lrmo|6 co6tu{torlrDu dregl46YEc 'n(a a'eaJoJ61 tu'l;ru?' 6rb5ni oar:6r99 {grD aP org5ttD or'lcncoroJoqBo. eJ oOCflDu orco-r"ie.,lsf .lJodotrt. GrofioulrD Ooell lll('t c noofiDE'leJ. 6nryo6\rJ o,laoao(nlllt (r) rosrnDj? gggolr!.,l o{iml al| " ao|c(mtCp)l nO. (ru]. ;6, dt. er. nJ]cm1g!-dttooi 6roelm@19g5r6l5lE'l6cm 6;)se€lr-llot _ (n5d6/tlt mloergDooj4{ , ca]Jiri-ma5&o ^b?roc@f ag)., ccal!@srrruloclto dlcFeoo (gooq-lco9alc' ltti! c;;aocoerrc<ortnsat! tol .tr! E(l,l d-eo l o!6rorig a!oo@ | c('loonl)d llts(fi o.JQfl 66lE lEq crJ'l(Y)cocmJ1(dxD3('' d6rco6 Ao ldor. o{pnlo orn(nBca(rD 6tlr9g1 lI|ol olor'l d!-eJ lol;oel'l d€61@1"t rD 6_rco laao(,roas,ocelt&oca' ' tocnJao, Qdot!6suocd.o g orgoo ,srDnJOq. @5nJ6dBg1di a(modD' ar6o OIo'rts6lrt doiAor'l Gotonn". 4,916lunn no6'alc o"qoa oo,.t;onuro.no{oo1{gr9B ora'6colD5rD ;roeoa,oo ;selscn l aiig' 5Yocalt 9(,do 1.46(o . orDCro0 qre! c @io,\aqro dJc.ao'lm).oc(r!. (!)do'ldl .ns-,-c i-tcoo , 6lo5ltEoo, C&Ogl'lDl6'er a(odl a'erc^lo'l nJ c5l.6oo ms d" afr)6cq1'!! gaoJc@o$tri (q-ccDc8! f;or . io*er&. 611(ale{ (R)€D(;'l (r)'lco,'loelslo 6rodo'l6iro o6,c51&t, 6t6rcrncodo oco/@6ccuo 6nnroDo ln'fiIo lo cdcul gJ'l iarD@'' oftr i;T(oler.o 691adE1 o5o1o,'15169c6o, o@@Br(ru'l6m qcam" d!)c(I).m asrE@o. nJrcmlg- oco'|'@ qJs!fiU(f)o@l. oeol4oJ'locto 6D6U'IeJA6JC& Grt oJ8lrJ (8rD6'loo(Y,onFrasrstroc(b a6nl. s5d(rDro eJ-orr6rtoe.r oecomlcaao'ldedtl, c!tl& ^ras1o a5)o drc96 orsit'Dld "d;r

eDlc.u1ro1n 618or6.t!5uE8coJ1 dofiDc(orfio ('Dr or@1 conolD5YDld€, 6Rnsrloo, '.ruJ6g? t norm Grsorol5rcl!, aruooj'l(r)ccotd boalc (',col(o.rD 01. dr]. 6 ',I. p6lo'lago, 68'l c(,ccocrDoi(5!3.\l)1 q!o'cor'li6i oarol!o'letgg (TuorTuaol:{5,eC g(tdntc opoot 4co J6oBoo (doo(TnJ6ra6 otq,l'l sr'lolaaa(orocork@(fro. c(d nJaro 1dJ6m.6e oSuo5nd .rrl5'lde6o4g oidl , cD@o6to5tt" 6erco,cE o16loo{ocdooo .nrlsr6lloorgt(m@u ocl@1@1er5aorlo1de.. ^l'laodyD ocoJ l6,eJ el')d! oocrJ.a(m@oJ6o o 6't5ODO@qco: 5t6)ojdlCamo 6 o6mlaco@ .!r. orl5rto.ftlg15lBu. altrTrDoocsardoc.Bo. (YDl(o',loca6)6io otc6'lo!, eJCUdOfit!1nt1 aorl(d oreJ lco oj,(td),\cqu45lEccDllacltl6u' ^sl5'15tts" nt'16@ 6 0.r;r# 6'5l(uacrtrto. ndjcdr(TD 6(rc,0 stdtl cd'l @i6tBo'l eJcl mcor'] 6r!'6!869 eo6rocd ooo d6fir cisl(r)scDcd, rdoJeaOoco)CdsccDode.,'6o16dcm)1 gqmlqpc antccD. .ioo' oo(m ccor4roloi. orr.m)co19Jo6o6rts',lo'laooor, doc(oo 6l(|a 6crru{0a?o5 dl'l(mlol (gorc.!odo;!8965 . 'Eq6t do{n]d€' ^lo1daooRlgdtrDl(|tofiiD . oi" otrotco, (')ocorom ooo@6cr\r"-. 01. |!D(/)g1)'loicac(tudo16)ato 66rS' dOCrD" ol. oD{rtcrlol aacffonol6tolo o.6cl noctrd (rb c9.u5or1c(')ca' €(Y)ldc" cagogrrii, hraor ia (|'rero.\o crDccrD'l. arc(o6rnot aeJ or=oga-rso o,ir-ar-orl oej ^o5](oo 4oi(')c6lco,c orf ocm cO (l)s5t(naloo l l@1orco56 odoldr er aoitD"' oa. c€loJt, (ntoc@6m.ll ec(,lulrt o.m€ drodolo l{GdD, eocoolDccol mri4g€ 61Dcgl6]do oe5)(r, o,cqDfl,
,-6OOrElc O6ntlCAOOC66o 4(f)OOO'O oO

qso(r) gqqr €Yo a9o.locu1om

aoa66lqt oll.aco

oorcosBccuto Joesl.uF'l o}(mt. trE(mu mlcc0, @t Bug) (ru ooc ln, <nl<olerocu 6rB-lo€)a(mcoscflo tocooul €J lot(m, 60 oJ!P(o,a(qrgDa Bc(ru'lom(DcGm' adltrlt, o€Do(flo ofirm" dD(otBo oa cqE e-c)'l o5l0tDt. og)_odo. 6m36(6.. EcofirqD'lml. (ru(Yl|(m(Dto Olgoo m)'O(I)oO aFrcetooJBCor(})Ao,_. 61316 oga gJcoer (rr'los-4agecrl oc@,ccugoeBcmr"l @ oo.t g'1, cor(otBcmru oe6cooooJ o€)oro(nuoou o6cslot91 aQrcgo g(ara(m3firlaifr tcn otc tol o0 g1 of aturccnl. firco tsro oc(r)-ldn8(rD aot ((rJ gofiu"orfi)c@, 6etc6co(S, C)o@csg ooJBOrotur,SO(me ooJotocoe6Qrlo m)-c(t)oo (oJes(I)dmd (T,sotrrt&@,lo o-aJgea(nJcco.tgD eeJcoc oo(T)csegg (I)@tos dlaol Oc(Irojlo,6Docqrc)@lo o.t or1(Sosme oribn"<Db3

(mt.

30

(rt9(n du'lcD lou

osrs 64s cso-l'

.om1aentfiE

6q altSaoo

iH#"'s3;: k*"J.":"*.#l"Tl3ffi
d,;yr,toil eJ' 6OdD 6lod ootolYrloolomc lsqocUr .. -o6ruorc ,atco" , G@{@6tmr16(do Go@u llier&eJd61 trDdo L-co,,g"oriib. ^i-. cuo.rreueo"aoouo.5"". o@l&6gcD-

s.:s:u:,*"##fl-iJ1*;"HH""J
ffi "s:H-',1"1r',3f1;''#?ff #fl
ld!)ltd ocqit@ocfiur5){t)ol'loo 6c(gtDcell69 -t" mJ s-rerorsaorco cdlc4crnstorcm orr! e561m-Oo orD 6ro5d o-11!o'ldocm'l soccarl 6roc'"6 o'roc5ro5r6l r/r,oJ l6rdo (u15loel$u (gEorlr8' ru dog'nB@! 6, o"o.-co'lo,6ooo o.r't,golaecnrno<o'1toco' 'ru ocfuno'l9Jc'll cms(4 a,odcmoo olelo' oco@BJflDlo(rio 6ltdo nsr. c.;oorOru4. oo,cs. oarmtaorblorxreru@6,t{non1(Bfi$. ctor.O,o r-nt,' do(m trD@(o)eJor]c5|co' eJ'r! ) o.rtol-rooa,cer* aotot6u ' ;bodo 416tn!o (gD(, rg;ocrg rn.s&fitsc$ @l' rn,cdiarm e co Jaoc(DlDoar5YEo cl\l l fiAogt5m)dll odo

ooo{ll'dd (01116(T,r.rD" eacal'lcor'l6rt!6or'1. '@(oCfin" mdo66 ga4aec' ioffrd 6rEOO]2C€ ocorl4csmJo n0ddD m)dnnr "-rosiFoloacerg' oior.g. .tl6 lai.bo*l5('|dll BO'loCOr(P'{SOCO oool&o(m!6)cor1iBfin@o6c6rB" oJ'lol!.o. dr'|m'lac" oloa|gdoc.$ eelco,lgc ^octyrul oio. o:o !b6co,locrlo ooaoocoJ coloalrigJ. (to corccit ddl) foroco GDElaol eJ. rul olr^o1 €OrrD a(m c@go65clulon0o mJC^OJ6O-l6lCOr oor{&oJl {on6n1 or"-6r6l3c6 m)reJ"'u19. tr6 cru"'Yuo'lgJ ;do ,so-d6cg63<o,'l c6-oc6rn ro1(Y0c16.6., 6rOC(6 3l@€(ncoq?ol 6tr-|',l?$,

all@"

'Please forgive Yesudas'

rors e)6m141' 6(?' ecru]r)bl4. elco(r 6r6rrur16\.YD ta0r'16.m ffu orllr't io \d'cr;(o, , oq3c: c,1. ccrc8'16'(oo Eruloodoc 6.dr "6i. oDcrrdlo .{Ddlso oool6liJm 06031dc,rl@'lr$ a@ 96tT)6El6ro G'rtoocoJd Q96r,q Gdl5)e-l 6 q,5IlraollBfrD. c@@6c('l,lo(r)ldll6o l60c aru e (r\) q no ao cluoolDc(ar olruo cl'ntcel (gDOeJJ(nC(o' (gO sdrs rcoo rlurld,o'l4Jcd (,)cod,nl ecOoAJS' !)ado6^rca'nomD"5rD0'6 o o4ltc'cotfi\ cu'l0olorl5rJ.(tao(nacoltrt.rD a'19" olJ(oc(r'od! o t @@(9o oeJf,(,oeloocao o,@t c@{4ot1cd iYuocaol (qcBom)or(gr) oo g@. 'oo'rTl 4'r i!6rE4_€@d6oa e,oarrum," cCo@63r'D1 5tDg.ioJ.flo, adnojfolod.ccoo dlel@o oclo .tucroitcruaoarco'lcorccor'lrB(To &c(6r!tPrt mr o mr to l 4lc!,]cc. €SOrO]d' 'co@ aorm,ecq oi 6jAQ^-l " m mrrBldsd (/dle'blc+laa' dl6'm cd|0ru6 a,oi66t!or1 n4lcm 64,6rdo ca'ls'lo9a 61(')" ol ldntroJasl '6 .'roio xrio'u 6rt'l co ccor'l ab)!@B;oulcmc5" (gog6nJ m16 5lolfil (sto6'dnl6.a)ojo6tdr!)g" d 1(D'1, 5roc'ri r- oto * -'ll'l(uo() orri-ccotro cco'@ollom a-loi$t!)o oJo6rdr669o,###BOT_TEXT###amp;Boo ^O5rlm coor@6'mr! Onlc6(414J es61m 'yOU

ii'"p#m:TR-"1*,l:"-".lY.lri€
r8r)sl'rncoao &ra o dJ ca,c46YEc(o'l(EmD8l. _.o6)coFJJ" OJln!6'6l ocsd,mso{rto 60rDl dhooorbcDcoll4JeJ f! o . 615(m ,J'?3dB loo) (rr19o-Jel6@6' o)6)ctlo -*oxn,ooc*' oi:mlcca (Enog^n ellloaoru po66ooct'l9g! 6rdb (6ut'.t!1as&, (sdol(oa)(o dsJolrm oo&&coJ" uot erGe-ms(6 coo {')@)dJd.
OalCOldr-an(TO1OJ6,@ cO Ad GtlDclT)6Jolo) cDcsa

n0 o-ca;ereg6rec0o1'6nrd <nso?ta..i.,q rmrol coq @-tur oG! i (E|D40 aiB acoJllroldn oec 61. €rdo.Iuco ac(f) rc!{o16coar1ltsr$. ld)tcoo d, ('ud6u o6lorc(n'lco)cFo) l(ECm]8J, tcl crvedl:go olg6o 9"6ru61OtO-.-Jeilniocat, 6Dcg'rno ' lr0l'rr0 6116mc56m5mJ4, ol]d (srocrD"cn3sa,a1o11 Ect6o-c;1"oel-93 loo. 6a6 aocs6(o5clro! oo6)mtcoao'ol(gccor lsa(YD" escdo5rB'leor1r6(ID@"' €i1'ag05m' docglceJ[8,u as cncsa,i'@s@r:1ao'eteruQ" rmo.rraoi-'mroe.noror @Jtucct61or,lmcoc' 6!oeloaq'1*l arcslcir.trc'. eo$rBl dl&itr)'l (sq6J.oo')5" orl6rBo @sadB6mq ' Qo(,qq Cr,tg6" ms|ad)'l €E cruoEl@" [l6relts,1d Go ffrrrur:aee'cq/'lel 6'a,!oa]5c"rcooct 6lro e'oEl ldrD6urrl5

ncg @ onfo'ir-;Jerp.. (ncsa'D n€l5lUro160 (Y)Csat e l (ncol glr fa(m h*do e )oJocooqlo s(ll-tooaqro cr?(U.sos a nomlcacc6'|9'D a6r c^rc.dlo.6 s o.@co orl 'Yuiao eolqos cco@ec{ru'loiio elq/. 6rdc'!tdqerqle 6cll6rpr dc;olorm).

ale a c-n-orumrotrurgr ^4cmr3' 91 orloclo a'Fo5 a'coJa6 oreat actor. (r)o6m"6totro. otelo't5'np_. q-l(.i ^dlro'l
6ioo(o.J'l

vou have discussed this matter i^rithan unwant€d element'"{flD"
(116o6 a-JO'leoldfdtocos

,lam ao sorry Yesu'n6.r'" oGJo6c6r1'

6loxrdr4.

rsD(')'l'oc(a 6Jo6orq64"6rE" 0o.oo6r6odl4.l o db6 cco@€c.nulc\r,o9e d{,6(to6,1e.J 68o' nqtoc, 6or.lcRlc oo(f)las" alE)conlao'',I€u' ^()o.ilo 6d'0.nc. |lDm'l('c.r}J noc(mc5' or .di ecul4,d| i oo'la 5 d!'J.n a'GmeosdolcQEP. . doamco! 6!a6la,coJ oo(n',la€" o m(QJle.rcco',l " .omldelJaQQgc iElog65oa 6'oicgu6rE'ls mlclnr]rro! @( oru0qir.rod mlcotr6rEls@e 69]OJS &6dt 5rUQ!1cg@ a(c omolJ,)r',lcm d9j1eJ, cacruoQJac@u,

. c(oj@oc(lD t(d 60(n14c" ecfittc(ll&916tq gaoolcorc6rel orJco-lcoo.(t@: @qa9c odiadlo cuDcdld oaooc(G 6elca)cc6*to o,c(r)'lgr. d1(m19" &dtlQga(ftJ coo oJoN oo modD"d6co"o-rdca64(m6ucoql 6ldi6dBo. &gr!)rd fiu " qlcolooJo l5Uca,lradro ' o0o @9 a)91aot^ oo(nl! 14-c.('llcoro)l lrE olc6d! u6l6xt oo1(6 6mc ag@6)dJ9Jfi,s(m corllDac<rV" ^J5r€'9|!lo'l(l[(rtD, ttft (rtl" 6roaol' (n'l opel')m)oo c(n- uJ'lcoc ir6rE1 n0o(mc6s 0Sl. orc6(rul4J l.tr(rn" @r .-l!'co oct l&6cn!151(n @c6ro' 66rE@'. dOtolo o6l(n' (ag('m"o6c gao(r6rnl 6190inloiorq. 6$61do € qfaoo snq. l'rg6(D ccrl,l.!)mrctuonmo cerceqoeo e oo., a516ioEd^lt6ter cr,l45J a6g6 coo' ao ocol& c(arl4s rmr'I lcD o^rrBocooo or9l , oe.cSQs lccooS. EcorA(m a:.ru" "6oroqp" do(Ytldao crof (m',l. .nc. mla$de(mru}croJl lt|rboo(Dlao(rn 6vo QJr.rur3co' d. e.ta ton!' mccocau €6(oJ o@omD'ool.tgooa4cP ", cfil: ms@ec? 06r arEcrtj coo ' no(gJAs(n6dBto (nde6)s 5rlJ@(D?cr,'O.J ! irD 6,ejca,coc.ncseg 6J(|'|1cb6@Du ol€aD166clt. s6oco.na9. nnosoo.ruc(!.ni o(nooarqjt.o ar6tu"p]6," ot oerheral.tu" o or\r!dS]l\lrloo€,O l@1. ioo!. oocd.(ooi 606r(m a,li6ml9Jc8l cc. , 0(n.t& dbcooarDcGl(YuocDoc5r6rn i3Cm)a'pd63aoc trD' 6odblB@! ca,asc' oofnD" noo.r?o 5t4r ollco''ld o@ 14. GrD6r'l.oQ.rAdt".JeJc8lc org)'lolaocQq, gt eJ c(,fiu-ofDccoqp, , f. ro G| e6col)o6mm)Ao1 o 691co3do1 fittcco ccolDdr o6ruro@" cruo(')lde(m@" o65l€89 . srogcneso.QJ(!)l . rdDcn.ruol4g QJm)c(/) Itol(Do(,?o:lo 6locoD' (tcr@oJ' ml6cono)c orc@ lsro6..OCru' AJ6oJ. (,)lcoqolo! pn8 .nDu CrDo(Iucoldeo,cocao'1f6r.rrd, @.f6,!s0 r lsDssucm|o 6.t)Rl4o15'co c. f,J Ar' €('Jorol l ceo@ mr!mrrtlqJ, € r o e6 : m o o r o) n E , srocai GrooccJrae(m |lD 6n@eJJQJ'o'lBoco o m 5 a c l ! o 1 n B . r o . , ! t i ( ' n o r q h m l 1 0 , 6 c l os D c o'toldroll.t cru'l(',ooo15)(6o .lor rsrodrrruro sB.o.ryaEld€cor 6orno! ecor|D". cco @. a occarl 6ro9oiol ftBmDrmrqcruo6'l9J (6D(90?o .tuolorr 6nrr.!0Crul(,ll'oolorer'l2J rg. egu'tc oroaJd'iiodreJo e-lcscari or1 dsdol6sam 5ru 6.yr.J6ru'lmelt ri, 6j1r)Jcq,c!"dRcgAldolaqJgg I(D r tu. 5lco1{!1 F6c. 000@ 'BitGtu'6o o
aoTro r.41.flD" 5r!l)a! .Jl6torocd-l)co. €Yd.61!

os .eA- rr,-t^r,loQ pso

mt,S'"aogsoi,<or

d-Jfiorlol9J. o(or@:u16! 6rU)rcr6,6fE (lD.'\) c LDg{osrnocco)(grbocoooc6m" po cel6uarr66 oo.Y,16€0 (eJo,rc6.rromola,lo)Ou. Vr'cot o"66stosoqJ4;' c(or@ i$oarod6sclt'65 6rtts a6l)l.l! oJo n.loq eragr6rEo0o?, €lbcoc .uJa{ol oold,lcl, 9^rc4(,!o'.rr6o65rgJl16 sYDmqr. & cg a ar c@6' oeJr. or.rau o3^1)615

dJl. cc{&ocB, 6n"8 1d',, dulbJoi, ct'.6oool, oortscodoo, 6mro9d. €ro€6eodD1 QsdtBldr.ucocoscsl' q96.

ta'I. 6)a,. oJl@,4@ar&",

oo{tuo, o-r'1. dfeg, I

?

tev

(f)c(n fiu1m'loc oJco'l&

31

o.rUo. o6JC(,16aot(6. no(g olejl@ (gd. orcroo goou l(DaeJo t (gyo .IlcoadlEu" lrrom 6drjc6)1d) oro.t'JdrrJcgrgo cro5rB16r.D (;ldtacc rso@driarc6rEo oo@6yBcaorceJ. irri doodo€v corcoer o1€Jlc.Dc6yro ! 6rur9o! .otl(tscccr,tt aDo)]codr&o o, 6rocotr (a@roo @"'o0(rtC". ^rrlJro6ls 6]f6 clgca,o c@,@oJl5|m o.lc .r,yoro1o(Oocyoo(drod :-6rr!0 Rllaa'o.aj]9J. c(orcro, rsrDrDt'lcor4oo do.m1 4'ga ocrD! .Dc6. mooJos (ro{o't6o6lot,,iecom,oc.n ntt'lolde.m ottlr5tDccno ooD. "6cm 16)5lO(og€6rrot llt600 0.ncao1 cni gl0co,csm6D!Do6c6rEe Bc(rro'.oc(n)l.o,ld€6, 6co('ru|i frD. c(gc(I)crnD1fite ! aDroloocdodblcro. lg'' -tn.g6ej9o. 6J'l 9'lAcora@5O!, (UIPTOC(r). (n6ql6&19 oG.tr 6tecabcool6! edocoo Jnt iAontl sDel€'llJol(orl o+ls ol6Dllcdrcoer oir?i6nn "6scD't,6 ls9elqr5's6Du,3uJotco')tel 4'b (, 5m(') mxl6 gD o . gt@" 4ro5rorE)oelro. qrt cnl g?6q,1mr(or Ila itDe 6tD 5.r, nJ4oonn@! rB{rB. cea{&6c('uu ! p9 o600€6(rn6rFrco)'l 'eqootrrl ocin srocolntoldl .Dodo" erel4 |arD@('r QJ r''le cm)oc5mo. @l'|'l6{)9m)a,Boc lgrocolooc 6{D ca-l) !. e6lEc6!6(ar1FJ. '6 6r(!lai',n co,l o;.ud.srdBgl @lU|1^1)o laDontcd-r36)Ql cao) m)5dBoo e5fBtc.o)do9o. or gD o1 m.1 5).t tq-'|] oer cgreg 3o@sJ'! p5rErG. drlejl! coo{@ 8610 ajrd€oarod . BJ(lU'lOdt &OJ rOCO arDu C&Coadc(rt COo dO, 6.ocarro, m1do! ol1o51&o aornrJcqsnl!. (B106l)r Jln I dc.rrroJmo a, Groolocllo @anD,r ! laoLaoolo l6D or t q:rDat l dDq(O o-J oJ1!DOg" 6Dlr mor!)locrlo @iorld-oeJ ! 5r6c5o6{6mso drroloord| a('uc fiD! dJostdltr oelcarot)logl o 1ro lnJer].{!a6clor't.6ctn !@(oi au4r]6'.n Pl md4 OrC(/!r.rs l!?oaio l(ro'ldl OoqJdo36rn" po (9(,oitl6rdo .l|!@ErJ 6s 6-JAqld'6. {Dcuaqqm'l"o'oe.s, lgr0ml oot(r)lo c ocao, g!ioao sco, oco{@6cm)t @ arrdg?eJlol6iQos l;m mcoo. er '!E,gE,5'd gp. Oor.l!)llB.r,rc oira^lrJ.!OU dro l.nou p.rDr d|o111016ccol3 qoR| la.n9fiEc"ae. 6'costndocor@, 6 9e .rctra orJalol65)9, €r'l'16 aloll4l.i8(m oeJcc!,$ogolr96!Q,o, @6$rEl1$6cA., lr',1@leJos (nSotanldeango I oJ*J1a6a,oqc, dlo?dnnu'laed'c9. 6.j.J!'/'t s€gojd .no46jc dJoqld cncrts6s esqoleJ6r!9. lsD o,roo ab.rlaos a r erc@^rr. r nmor.ltos6r9,06rdo carni, 6Jo5rdrq" €65fi0o , 4loela6l6lq'otuca (ruro66rBo, .rJ;aq'l4oi.D,,'r& rlrodr36 6]o s_lms.ni. Jstrro cn.eor'l6rnr@". EffrD. Eqrd| gdlftb,ll 1 6roo1oo,rSrpt., a odorO ^Og rrlJoJoi pBlarc.o?o'l€?6io ieJ, o16eJ, oeolo6c.n llr,fruere " no(fi d:ercacrcocfo 6 1 0m 1 l o j l . n a a e t c i n r r 3 9 . ec eJnr]e, co c51n), . ooEc6lor, (r)l errn1916 36)aomDo 6racct lBq.6E crti'lr6',{D I lgD_.o, cnJ1a6..oi.

I I I

:

( @s(!'.l

q

9l1@o:
l')a)rruo GoC4oOo

rru6ni'lftt
co-occgc i

.cg''lm1. .rUeoog'ccDl.1-r'l cegJ: €q$c6&51 Go-o

m)-oerdol 61(O1d,co6mo 6Jer djn'}l oJ oroa,r,'la,go o-oJd Epg eldoolo)1 d

oro1g1ru, or6ot oogoroeroero 4rord
@6@o. oJrgo(l)'loJd.

32

fitcr, ou'lan'loc alco'lG

ncg @ onfo'ir-;Jerp.. (ncsa'D n€l5lUro160 (Y)Csat e l (ncol glr fa(m h*do e )oJocooqlo s(ll-tooaqro cr?(U.sos a nomlcacc6'|9'D a6r c^rc.dlo.6 s o.@co orl 'Yuiao eolqos cco@ec{ru'loiio elq/. 6rdc'!tdqerqle 6cll6rpr dc;olorm).

ale a c-n-orumrotrurgr ^4cmr3' 91 orloclo a'Fo5 a'coJa6 oreat actor. (r)o6m"6totro. otelo't5'np_. q-l(.i ^dlro'l
6ioo(o.J'l

vou have discussed this matter i^rithan unwant€d element'"{flD"
(116o6 a-JO'leoldfdtocos

,lam ao sorry Yesu'n6.r'" oGJo6c6r1'

6loxrdr4.

rsD(')'l'oc(a 6Jo6orq64"6rE" 0o.oo6r6odl4.l o db6 cco@€c.nulc\r,o9e d{,6(to6,1e.J 68o' nqtoc, 6or.lcRlc oo(f)las" alE)conlao'',I€u' ^()o.ilo 6d'0.nc. |lDm'l('c.r}J noc(mc5' or .di ecul4,d| i oo'la 5 d!'J.n a'GmeosdolcQEP. . doamco! 6!a6la,coJ oo(n',la€" o m(QJle.rcco',l " .omldelJaQQgc iElog65oa 6'oicgu6rE'ls mlclnr]rro! @( oru0qir.rod mlcotr6rEls@e 69]OJS &6dt 5rUQ!1cg@ a(c omolJ,)r',lcm d9j1eJ, cacruoQJac@u,

. c(oj@oc(lD t(d 60(n14c" ecfittc(ll&916tq gaoolcorc6rel orJco-lcoo.(t@: @qa9c odiadlo cuDcdld oaooc(G 6elca)cc6*to o,c(r)'lgr. d1(m19" &dtlQga(ftJ coo oJoN oo modD"d6co"o-rdca64(m6ucoql 6ldi6dBo. &gr!)rd fiu " qlcolooJo l5Uca,lradro ' o0o @9 a)91aot^ oo(nl! 14-c.('llcoro)l lrE olc6d! u6l6xt oo1(6 6mc ag@6)dJ9Jfi,s(m corllDac<rV" ^J5r€'9|!lo'l(l[(rtD, ttft (rtl" 6roaol' (n'l opel')m)oo c(n- uJ'lcoc ir6rE1 n0o(mc6s 0Sl. orc6(rul4J l.tr(rn" @r .-l!'co oct l&6cn!151(n @c6ro' 66rE@'. dOtolo o6l(n' (ag('m"o6c gao(r6rnl 6190inloiorq. 6$61do € qfaoo snq. l'rg6(D ccrl,l.!)mrctuonmo cerceqoeo e oo., a516ioEd^lt6ter cr,l45J a6g6 coo' ao ocol& c(arl4s rmr'I lcD o^rrBocooo or9l , oe.cSQs lccooS. EcorA(m a:.ru" "6oroqp" do(Ytldao crof (m',l. .nc. mla$de(mru}croJl lt|rboo(Dlao(rn 6vo QJr.rur3co' d. e.ta ton!' mccocau €6(oJ o@omD'ool.tgooa4cP ", cfil: ms@ec? 06r arEcrtj coo ' no(gJAs(n6dBto (nde6)s 5rlJ@(D?cr,'O.J ! irD 6,ejca,coc.ncseg 6J(|'|1cb6@Du ol€aD166clt. s6oco.na9. nnosoo.ruc(!.ni o(nooarqjt.o ar6tu"p]6," ot oerheral.tu" o or\r!dS]l\lrloo€,O l@1. ioo!. oocd.(ooi 606r(m a,li6ml9Jc8l cc. , 0(n.t& dbcooarDcGl(YuocDoc5r6rn i3Cm)a'pd63aoc trD' 6odblB@! ca,asc' oofnD" noo.r?o 5t4r ollco''ld o@ 14. GrD6r'l.oQ.rAdt".JeJc8lc org)'lolaocQq, gt eJ c(,fiu-ofDccoqp, , f. ro G| e6col)o6mm)Ao1 o 691co3do1 fittcco ccolDdr o6ruro@" cruo(')lde(m@" o65l€89 . srogcneso.QJ(!)l . rdDcn.ruol4g QJm)c(/) Itol(Do(,?o:lo 6locoD' (tcr@oJ' ml6cono)c orc@ lsro6..OCru' AJ6oJ. (,)lcoqolo! pn8 .nDu CrDo(Iucoldeo,cocao'1f6r.rrd, @.f6,!s0 r lsDssucm|o 6.t)Rl4o15'co c. f,J Ar' €('Jorol l ceo@ mr!mrrtlqJ, € r o e6 : m o o r o) n E , srocai GrooccJrae(m |lD 6n@eJJQJ'o'lBoco o m 5 a c l ! o 1 n B . r o . , ! t i ( ' n o r q h m l 1 0 , 6 c l os D c o'toldroll.t cru'l(',ooo15)(6o .lor rsrodrrruro sB.o.ryaEld€cor 6orno! ecor|D". cco @. a occarl 6ro9oiol ftBmDrmrqcruo6'l9J (6D(90?o .tuolorr 6nrr.!0Crul(,ll'oolorer'l2J rg. egu'tc oroaJd'iiodreJo e-lcscari or1 dsdol6sam 5ru 6.yr.J6ru'lmelt ri, 6j1r)Jcq,c!"dRcgAldolaqJgg I(D r tu. 5lco1{!1 F6c. 000@ 'BitGtu'6o o
aoTro r.41.flD" 5r!l)a! .Jl6torocd-l)co. €Yd.61!

os .eA- rr,-t^r,loQ pso

mt,S'"aogsoi,<or

d-Jfiorlol9J. o(or@:u16! 6rU)rcr6,6fE (lD.'\) c LDg{osrnocco)(grbocoooc6m" po cel6uarr66 oo.Y,16€0 (eJo,rc6.rromola,lo)Ou. Vr'cot o"66stosoqJ4;' c(or@ i$oarod6sclt'65 6rtts a6l)l.l! oJo n.loq eragr6rEo0o?, €lbcoc .uJa{ol oold,lcl, 9^rc4(,!o'.rr6o65rgJl16 sYDmqr. & cg a ar c@6' oeJr. or.rau o3^1)615

dJl. cc{&ocB, 6n"8 1d',, dulbJoi, ct'.6oool, oortscodoo, 6mro9d. €ro€6eodD1 QsdtBldr.ucocoscsl' q96.

ta'I. 6)a,. oJl@,4@ar&",

oo{tuo, o-r'1. dfeg, I

?

tev

(f)c(n fiu1m'loc oJco'l&

31

o.rUo. o6JC(,16aot(6. no(g olejl@ (gd. orcroo goou l(DaeJo t (gyo .IlcoadlEu" lrrom 6drjc6)1d) oro.t'JdrrJcgrgo cro5rB16r.D (;ldtacc rso@driarc6rEo oo@6yBcaorceJ. irri doodo€v corcoer o1€Jlc.Dc6yro ! 6rur9o! .otl(tscccr,tt aDo)]codr&o o, 6rocotr (a@roo @"'o0(rtC". ^rrlJro6ls 6]f6 clgca,o c@,@oJl5|m o.lc .r,yoro1o(Oocyoo(drod :-6rr!0 Rllaa'o.aj]9J. c(orcro, rsrDrDt'lcor4oo do.m1 4'ga ocrD! .Dc6. mooJos (ro{o't6o6lot,,iecom,oc.n ntt'lolde.m ottlr5tDccno ooD. "6cm 16)5lO(og€6rrot llt600 0.ncao1 cni gl0co,csm6D!Do6c6rEe Bc(rro'.oc(n)l.o,ld€6, 6co('ru|i frD. c(gc(I)crnD1fite ! aDroloocdodblcro. lg'' -tn.g6ej9o. 6J'l 9'lAcora@5O!, (UIPTOC(r). (n6ql6&19 oG.tr 6tecabcool6! edocoo Jnt iAontl sDel€'llJol(orl o+ls ol6Dllcdrcoer oir?i6nn "6scD't,6 ls9elqr5's6Du,3uJotco')tel 4'b (, 5m(') mxl6 gD o . gt@" 4ro5rorE)oelro. qrt cnl g?6q,1mr(or Ila itDe 6tD 5.r, nJ4oonn@! rB{rB. cea{&6c('uu ! p9 o600€6(rn6rFrco)'l 'eqootrrl ocin srocolntoldl .Dodo" erel4 |arD@('r QJ r''le cm)oc5mo. @l'|'l6{)9m)a,Boc lgrocolooc 6{D ca-l) !. e6lEc6!6(ar1FJ. '6 6r(!lai',n co,l o;.ud.srdBgl @lU|1^1)o laDontcd-r36)Ql cao) m)5dBoo e5fBtc.o)do9o. or gD o1 m.1 5).t tq-'|] oer cgreg 3o@sJ'! p5rErG. drlejl! coo{@ 8610 ajrd€oarod . BJ(lU'lOdt &OJ rOCO arDu C&Coadc(rt COo dO, 6.ocarro, m1do! ol1o51&o aornrJcqsnl!. (B106l)r Jln I dc.rrroJmo a, Groolocllo @anD,r ! laoLaoolo l6D or t q:rDat l dDq(O o-J oJ1!DOg" 6Dlr mor!)locrlo @iorld-oeJ ! 5r6c5o6{6mso drroloord| a('uc fiD! dJostdltr oelcarot)logl o 1ro lnJer].{!a6clor't.6ctn !@(oi au4r]6'.n Pl md4 OrC(/!r.rs l!?oaio l(ro'ldl OoqJdo36rn" po (9(,oitl6rdo .l|!@ErJ 6s 6-JAqld'6. {Dcuaqqm'l"o'oe.s, lgr0ml oot(r)lo c ocao, g!ioao sco, oco{@6cm)t @ arrdg?eJlol6iQos l;m mcoo. er '!E,gE,5'd gp. Oor.l!)llB.r,rc oira^lrJ.!OU dro l.nou p.rDr d|o111016ccol3 qoR| la.n9fiEc"ae. 6'costndocor@, 6 9e .rctra orJalol65)9, €r'l'16 aloll4l.i8(m oeJcc!,$ogolr96!Q,o, @6$rEl1$6cA., lr',1@leJos (nSotanldeango I oJ*J1a6a,oqc, dlo?dnnu'laed'c9. 6.j.J!'/'t s€gojd .no46jc dJoqld cncrts6s esqoleJ6r!9. lsD o,roo ab.rlaos a r erc@^rr. r nmor.ltos6r9,06rdo carni, 6Jo5rdrq" €65fi0o , 4loela6l6lq'otuca (ruro66rBo, .rJ;aq'l4oi.D,,'r& rlrodr36 6]o s_lms.ni. Jstrro cn.eor'l6rnr@". EffrD. Eqrd| gdlftb,ll 1 6roo1oo,rSrpt., a odorO ^Og rrlJoJoi pBlarc.o?o'l€?6io ieJ, o16eJ, oeolo6c.n llr,fruere " no(fi d:ercacrcocfo 6 1 0m 1 l o j l . n a a e t c i n r r 3 9 . ec eJnr]e, co c51n), . ooEc6lor, (r)l errn1916 36)aomDo 6racct lBq.6E crti'lr6',{D I lgD_.o, cnJ1a6..oi.

I I I

:

( @s(!'.l

q

9l1@o:
l')a)rruo GoC4oOo

rru6ni'lftt
co-occgc i

.cg''lm1. .rUeoog'ccDl.1-r'l cegJ: €q$c6&51 Go-o

m)-oerdol 61(O1d,co6mo 6Jer djn'}l oJ oroa,r,'la,go o-oJd Epg eldoolo)1 d

oro1g1ru, or6ot oogoroeroero 4rord
@6@o. oJrgo(l)'loJd.

32

fitcr, ou'lan'loc alco'lG

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/18254796","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=18254796&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[50061341,19553233,44866720,45566891,236024549,26459436,29562915,163794419,37777408,304908156,47574812,146068522,105176396,64186232,218845047,47055390,216492593,187313431,342425452,349274207,304908156,307214304,365220239,345576589,362818105,315085012,312286556,330977863,304908374,335449500,304905630,304908275,373752577,254877095,242667473,290473579,254877748,254877135,254877387,290473571,258925116,218845047,215721852,239493933,290473725,229735782,216492593],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"npjcInp9QFof2kMOrFE4FkXW1/w=","module_id":"Eht17UtbFweUIxxfNH756pgZMiw=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[50061341,19553233,44866720,45566891,236024549,26459436,29562915,163794419,37777408,304908156,47574812,146068522,105176396,64186232,218845047,47055390,216492593,187313431],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Ummer on Yesudas 1987 1","track_opts":{"compilation_id":"npjcInp9QFof2kMOrFE4FkXW1/w=","module_id":"ZoplNi4iLQO83twCIurtPhGjKIU=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[342425452,349274207,304908156,307214304,365220239,345576589,362818105,315085012,312286556,330977863,304908374,335449500,304905630,304908275,373752577,254877095,242667473,290473579,254877748,254877135,254877387,290473571,258925116,218845047,215721852,239493933,290473725,229735782,216492593],"title_link":null,"title":"More From malayalasangeetham","track_opts":{"compilation_id":"npjcInp9QFof2kMOrFE4FkXW1/w=","module_id":"oe4iQKShEfLJa0feH7PrvpMXaV4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"19553233":{"type":"document","id":19553233,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/19553233/108x144/7d9d89e019/1399830016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/19553233/216x288/609ec00606/1399830016?v=1","title":"Jayammayude_Dassettan","short_title":"Jayammayude_Dassettan","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":19553233,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Em/vW66dCHgVyTO0GLSlKWRA33w="},"url":"https://www.scribd.com/doc/19553233/Jayammayude-Dassettan"},"26459436":{"type":"document","id":26459436,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/26459436/108x144/0d84cf1bf4/1373440742?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/26459436/216x288/887cc62524/1373440742?v=1","title":"Ayalakkarante Athishayangal..Dasine Kurichu","short_title":"Ayalakkarante Athishayangal..Dasine Kurichu","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":26459436,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"De2waHe65QyFT+InR4v/TlBpXhY="},"url":"https://www.scribd.com/document/26459436/Ayalakkarante-Athishayangal-Dasine-Kurichu"},"29562915":{"type":"document","id":29562915,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29562915/108x144/e6187cdbfa/1373438287?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29562915/216x288/15b346d7da/1373438287?v=1","title":"Ummarinte Self Goalukal","short_title":"Ummarinte Self Goalukal","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":29562915,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4/PqxUIxN+c8vOKE2kbdTqVXMyk="},"url":"https://www.scribd.com/document/29562915/Ummarinte-Self-Goalukal"},"37777408":{"type":"document","id":37777408,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37777408/108x144/d456276254/1373440742?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/37777408/216x288/12d9c56ef6/1373440742?v=1","title":"Samvidhanam Yesudas","short_title":"Samvidhanam Yesudas","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":37777408,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xb64xIEjU03NFfSIKkrE/dvjGPM="},"url":"https://www.scribd.com/document/37777408/Samvidhanam-Yesudas"},"44866720":{"type":"document","id":44866720,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44866720/108x144/4cebf2911e/1374581678?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44866720/216x288/0a1e08413d/1374581678?v=1","title":"Maharajas","short_title":"Maharajas","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":44866720,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0cYcjZZBALV0DKHwS8h84Sa4tc4="},"url":"https://www.scribd.com/document/44866720/Maharajas"},"45566891":{"type":"document","id":45566891,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45566891/108x144/6144eb9560/1386515553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/45566891/216x288/6a9c9f8221/1386515553?v=1","title":"John Paul Surasu","short_title":"John Paul Surasu","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":45566891,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FGEhaXKaImFOVGQKi4tnMpXyhbU="},"url":"https://www.scribd.com/document/45566891/John-Paul-Surasu"},"47055390":{"type":"document","id":47055390,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/47055390/108x144/d06380fe06/1373440851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47055390/216x288/1bbd6596c8/1373440851?v=1","title":"SwamiSangeetham","short_title":"SwamiSangeetham","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":47055390,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+h1jfP+UReJIunxscV8K7ztnp4M="},"url":"https://www.scribd.com/document/47055390/SwamiSangeetham"},"47574812":{"type":"document","id":47574812,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/47574812/108x144/b51f341989/1321079062?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/47574812/216x288/4ba2d60dec/1321079062?v=1","title":"LOHITHADAS","short_title":"LOHITHADAS","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":47574812,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fyd2lELW4Yz6RqsofmjLs1/09bg="},"url":"https://www.scribd.com/document/47574812/LOHITHADAS"},"50061341":{"type":"document","id":50061341,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50061341/108x144/2230863203/1304921576?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50061341/216x288/94a7b64009/1304921576?v=1","title":"john poul-john abraham","short_title":"john poul-john abraham","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":50061341,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kl7PW+LvOhSsC3419ZHZvkrg32Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/50061341/john-poul-john-abraham"},"64186232":{"type":"document","id":64186232,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/64186232/108x144/9058eb1e41/1316330925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/64186232/216x288/1cb18a3f2d/1316330925?v=1","title":"Johnson Ravi Menon","short_title":"Johnson Ravi Menon","author":"priyeshnb","tracking":{"object_type":"document","object_id":64186232,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6eK1Fsq7wSQKScfYb0659VBFuFg="},"url":"https://www.scribd.com/document/64186232/Johnson-Ravi-Menon"},"105176396":{"type":"document","id":105176396,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105176396/108x144/c431351698/1346990226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105176396/216x288/4414143ea4/1346990226?v=1","title":"Remix","short_title":"Remix","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":105176396,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4Mk1fZ8EiZ8qaiPGHoHMBRo1mR4="},"url":"https://www.scribd.com/document/105176396/Remix"},"146068522":{"type":"document","id":146068522,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/146068522/108x144/b3fc2a4241/1400084139?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/146068522/216x288/a1c3457712/1400084139?v=1","title":"ദൈവം വന്ന് വിളിച്ചാലും ","short_title":"ദൈവം വന്ന് വിളിച്ചാലും ","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":146068522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x2nG+bdrw3AdNsDaqGFKserPLyc="},"url":"https://www.scribd.com/document/146068522/ദൈവം-വന-ന-വിളിച-ചാലും"},"163794419":{"type":"document","id":163794419,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163794419/108x144/81f474b4ce/1403738875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163794419/216x288/9813de835a/1403738875?v=1","title":"KJ Joy","short_title":"KJ Joy","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":163794419,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m7WqgdeNgYdhOhAn2bCh+1AWywg="},"url":"https://www.scribd.com/document/163794419/KJ-Joy"},"187313431":{"type":"document","id":187313431,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187313431/108x144/18f752ee3c/1416992220?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/187313431/216x288/2850a5f3d1/1416992220?v=1","title":"A Vincent Master","short_title":"A Vincent Master","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":187313431,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IAUxTaJn2HD7OV9dK08/kTfWa2g="},"url":"https://www.scribd.com/document/187313431/A-Vincent-Master"},"215721852":{"type":"document","id":215721852,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215721852/108x144/3cf7533863/1419836221?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215721852/216x288/769e8a8f7c/1419836221?v=1","title":"Star & Style - April 2014","short_title":"Star & Style - April 2014","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":215721852,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kHy7m4V/9zNdy/v2gNqgHGLDYRQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/215721852/Star-Style-April-2014"},"216492593":{"type":"document","id":216492593,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/216492593/108x144/f7d0590408/1423193899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216492593/216x288/df576d4e27/1423193899?v=1","title":"Rex Issac","short_title":"Rex Issac","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":216492593,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TGG2pRYJt+QOraRINf2AnzUDwc8="},"url":"https://www.scribd.com/document/216492593/Rex-Issac"},"218845047":{"type":"document","id":218845047,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218845047/108x144/f328609c0c/1437985415?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218845047/216x288/fb92329a20/1437985415?v=1","title":"Hariharante pattukal","short_title":"Hariharante pattukal","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":218845047,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B8pTJhsYf+r2S08bp6Q9HIzhp6I="},"url":"https://www.scribd.com/document/218845047/Hariharante-pattukal"},"229735782":{"type":"document","id":229735782,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229735782/108x144/02fb50d19d/1431625541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/229735782/216x288/db97328f0f/1431625541?v=1","title":"Sudha Malhothra","short_title":"Sudha Malhothra","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":229735782,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Bykaiq9+HoqjOyLZNWuidGSSNI="},"url":"https://www.scribd.com/document/229735782/Sudha-Malhothra"},"236024549":{"type":"document","id":236024549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236024549/108x144/c08a2d28ab/1421206531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236024549/216x288/688d330366/1421206531?v=1","title":"Mekham poothu thudangi","short_title":"Mekham poothu thudangi","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":236024549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ymh+xf6n3XkGGi17Boh/zgf3nVE="},"url":"https://www.scribd.com/document/236024549/Mekham-poothu-thudangi"},"239493933":{"type":"document","id":239493933,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/239493933/108x144/1e85e905ce/1425542311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/239493933/216x288/134332e554/1425542311?v=1","title":"Athirukal Bhedicha Pen Sabdangal","short_title":"Athirukal Bhedicha Pen Sabdangal","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":239493933,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NK3cwhpw0EIHyRc0YA8UkTk6Ehs="},"url":"https://www.scribd.com/document/239493933/Athirukal-Bhedicha-Pen-Sabdangal"},"242667473":{"type":"document","id":242667473,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/242667473/108x144/0b0b7bfb6f/1432742206?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/242667473/216x288/f11f5d4076/1432742206?v=1","title":"Sabda Lokathe Ilaman Gadha","short_title":"Sabda Lokathe Ilaman Gadha","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":242667473,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ve25DlQ5j4LRdzJvB8akUtUzqjE="},"url":"https://www.scribd.com/document/242667473/Sabda-Lokathe-Ilaman-Gadha"},"254877095":{"type":"document","id":254877095,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/254877095/108x144/96bf02e117/1423193819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/254877095/216x288/e2e88ce919/1423193819?v=1","title":"Suran Gani","short_title":"Suran Gani","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":254877095,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9SKL+dUUp7co1J2gVqxh1M1rzDc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254877095/Suran-Gani"},"254877135":{"type":"document","id":254877135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254877135/108x144/fe6e9a8c9e/1423193860?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254877135/216x288/f542572b9b/1423193860?v=1","title":"Raghavan Actor","short_title":"Raghavan Actor","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":254877135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FuU9CN31MVu1G29ZX0vvWeH3OIU="},"url":"https://www.scribd.com/document/254877135/Raghavan-Actor"},"254877387":{"type":"document","id":254877387,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/254877387/108x144/e376e2bab0/1428222817?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254877387/216x288/7a228327cc/1428222817?v=1","title":"Raghavan Actor","short_title":"Raghavan Actor","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":254877387,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WFnfDmGlDwrTH4OecspqStzqLmM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254877387/Raghavan-Actor"},"254877748":{"type":"document","id":254877748,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254877748/108x144/44c9dfec07/1427438034?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254877748/216x288/996764b18d/1427438034?v=1","title":"Suran Gani","short_title":"Suran Gani","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":254877748,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F9n9YyFTYz/tyse64t0kqpjTxlM="},"url":"https://www.scribd.com/document/254877748/Suran-Gani"},"258925116":{"type":"document","id":258925116,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258925116/108x144/d4c4e7558f/1433327549?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258925116/216x288/7521fd9357/1433327549?v=1","title":"Ningalude Sneham AJ Joseph","short_title":"Ningalude Sneham AJ Joseph","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":258925116,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ovGTLCtmMdG/A5eC70nmPIOcI0s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258925116/Ningalude-Sneham-AJ-Joseph"},"290473571":{"type":"document","id":290473571,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/290473571/108x144/47a34070cc/1447983959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/290473571/216x288/6487488b97/1447983959?v=1","title":"Baba Saigal","short_title":"Baba Saigal","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":290473571,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EVBIHuAZc63uv9Ow/7wmrhOP92g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/290473571/Baba-Saigal"},"290473579":{"type":"document","id":290473579,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/290473579/108x144/91c95ea9da/1448528754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/290473579/216x288/2806b3b925/1448528754?v=1","title":"Ennu Ninte Moideen","short_title":"Ennu Ninte Moideen","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":290473579,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4xoakm4oRpdaDpkMCvsC8OFDYiU="},"url":"https://www.scribd.com/document/290473579/Ennu-Ninte-Moideen"},"290473725":{"type":"document","id":290473725,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/290473725/108x144/5d9def7259/1447984115?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/290473725/216x288/a5714324d6/1447984115?v=1","title":"Mankombu Gopalakrishnan","short_title":"Mankombu Gopalakrishnan","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":290473725,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oPvuC1020Qvs/4T3zTawsSys+Pk="},"url":"https://www.scribd.com/document/290473725/Mankombu-Gopalakrishnan"},"304905630":{"type":"document","id":304905630,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/304905630/108x144/32c2b2a869/1458083427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/304905630/216x288/54f926badb/1458083427?v=1","title":"CS Radhadevi","short_title":"CS Radhadevi","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":304905630,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hnmFphttKKu7z970DdKEq6nrzmg="},"url":"https://www.scribd.com/document/304905630/CS-Radhadevi"},"304908156":{"type":"document","id":304908156,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/304908156/108x144/cb6bc39478/1458085203?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/304908156/216x288/1c3d08e1ce/1458085203?v=1","title":"ONV Kurup","short_title":"ONV Kurup","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":304908156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2BpAydP2DvmaOTGLeD+pYDPzjyU="},"url":"https://www.scribd.com/document/304908156/ONV-Kurup"},"304908275":{"type":"document","id":304908275,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/304908275/108x144/62fb62aa4e/1458085330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/304908275/216x288/898ef48d79/1458085330?v=1","title":"Sathyajith Rai","short_title":"Sathyajith Rai","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":304908275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z8l2QrnUJzsEddwBNp2UgxTZpdk="},"url":"https://www.scribd.com/document/304908275/Sathyajith-Rai"},"304908374":{"type":"document","id":304908374,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/304908374/108x144/f1e5d53245/1458085402?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/304908374/216x288/3d5167460a/1458085402?v=1","title":"Madanolsavam","short_title":"Madanolsavam","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":304908374,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tr13beV71/juS/GQroRWCdEb/o0="},"url":"https://www.scribd.com/document/304908374/Madanolsavam"},"307214304":{"type":"document","id":307214304,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/307214304/108x144/3e43dae5ef/1459957207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/307214304/216x288/167f86758b/1459957207?v=1","title":"Kabhie Kabhie","short_title":"Kabhie Kabhie","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":307214304,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Dp9jNpts/6h5mfv82if6ThawA/o="},"url":"https://www.scribd.com/doc/307214304/Kabhie-Kabhie"},"312286556":{"type":"document","id":312286556,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/312286556/108x144/50fc52c534/1462996956?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/312286556/216x288/dd430b4235/1462996956?v=1","title":"Pranayathe Chumbicha Paattu.c","short_title":"Pranayathe Chumbicha Paattu.c","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":312286556,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KAxcuXZ7kdTTIRtDrhib3bIMOMA="},"url":"https://www.scribd.com/document/312286556/Pranayathe-Chumbicha-Paattu-c"},"315085012":{"type":"document","id":315085012,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315085012/108x144/f37eb55064/1465324710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315085012/216x288/b37b1a56f5/1465324710?v=1","title":"V Madhusoodanan Nair.c","short_title":"V Madhusoodanan Nair.c","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":315085012,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RXUwEPq8gKhRmKEFG0JzQD6xTMc="},"url":"https://www.scribd.com/document/315085012/V-Madhusoodanan-Nair-c"},"330977863":{"type":"document","id":330977863,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330977863/108x144/4805844c2b/1479092437?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330977863/216x288/a52b0d736e/1479092437?v=1","title":"Sheela.c","short_title":"Sheela.c","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":330977863,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PdPYzpMipSlf99rMLoep2AG9Slo="},"url":"https://www.scribd.com/document/330977863/Sheela-c"},"335449500":{"type":"document","id":335449500,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335449500/108x144/bf58888adf/1483290784?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335449500/216x288/27427efb29/1483290784?v=1","title":"Hantha Bhaagyam Janaanaam .c","short_title":"Hantha Bhaagyam Janaanaam .c","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":335449500,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8iD8PcCS2C73M/2A7pCGnFQxju8="},"url":"https://www.scribd.com/document/335449500/Hantha-Bhaagyam-Janaanaam-c"},"342425452":{"type":"document","id":342425452,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/342425452/108x144/15c8bf6da0/1489995825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/342425452/216x288/7c76064bc5/1489995825?v=1","title":"Monica Ohh My Darling.c","short_title":"Monica Ohh My Darling.c","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":342425452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bRyOGhYKblHuljO0dHwb/b8roK0="},"url":"https://www.scribd.com/document/342425452/Monica-Ohh-My-Darling-c"},"345576589":{"type":"document","id":345576589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345576589/108x144/3a67a7761c/1492572397?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345576589/216x288/b882dca2be/1492572397?v=1","title":"Yodha AR Rahman.c","short_title":"Yodha AR Rahman.c","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":345576589,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nZJQ1GYza4oDhHlZpafzfvTNOUs="},"url":"https://www.scribd.com/document/345576589/Yodha-AR-Rahman-c"},"349274207":{"type":"document","id":349274207,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/349274207/108x144/ecdd3362c2/1495599577?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/349274207/216x288/d4ba466525/1495599577?v=1","title":"Chakkarapathalil","short_title":"Chakkarapathalil","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":349274207,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0OF1zh2Ysv42h1XaJXkpuR1JZ6U="},"url":"https://www.scribd.com/document/349274207/Chakkarapathalil"},"362818105":{"type":"document","id":362818105,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362818105/108x144/908acd841d/1509161921?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362818105/216x288/b36ddda495/1509161921?v=1","title":"Lenin Rajendran","short_title":"Lenin Rajendran","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":362818105,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IO7jGvmXrP811e0DMKKCejuySWU="},"url":"https://www.scribd.com/document/362818105/Lenin-Rajendran"},"365220239":{"type":"document","id":365220239,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365220239/108x144/2cb523318d/1511389074?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365220239/216x288/6e755db8c7/1511389074?v=1","title":"Ilanjippoomanam .c.pdf","short_title":"Ilanjippoomanam .c.pdf","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":365220239,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BpPlnZoK8j5Mf1mha11sULJW7fE="},"url":"https://www.scribd.com/document/365220239/Ilanjippoomanam-c-pdf"},"373752577":{"type":"document","id":373752577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373752577/108x144/477acbf1ad/1520970609?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373752577/216x288/c73a0f6b10/1520970609?v=1","title":"Pattukal Koottayirunna Kaalam","short_title":"Pattukal Koottayirunna Kaalam","author":"malayalasangeetham","tracking":{"object_type":"document","object_id":373752577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TlKiyYUhgOqJ6LZyJ1G+m9Z1nuU="},"url":"https://www.scribd.com/document/373752577/Pattukal-Koottayirunna-Kaalam"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/18254796","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=e%2FokMgEZGQA4qok99GEcPmGdFFY%3D&authenticity_token=sDuLxZBhBklR4athBQ41p1xWd1irQqfw3Zf8wyr2sPCkwSoB5PIAxyHLSTm6a5PP9Jt1E62AsGLWsDOaveV1jQ%3D%3D&expires=1538510102&wordDocumentId=18254796&wordUploadId=20549494"},"renewal_nag_props":null}-->