You are on page 1of 15

නිරුවත් නිරූපනය

මෙග් වයිෆ් අෙයෝම වැඩිහිටි ලමයින්ට නිරුවත් චිත කලාව උගන්වන ගුරුවරියක්. පහුගිය
අවුරුදු පෙහේම එයාෙග රැකියාව උෙන් ඒකයි. එක බැච් එකකට උගන්වල ඉවර උනාම
ප්රැක්ටිකල්ස් වලට ෙදන්ෙන නිරුවත් ෙමොඩල්ස්ල දිහා බලාෙගන කැන්වස් එෙක් ඇඳල
ෙප්න්ට් කරන්න. පහුගිය අවුරුදු පහටම එයාට ෙමොඩල්ස්ල හැටියට අෙප් යාලුෙවො
ෙදන්ෙනක් හිටිය පියා සහ රයන් කියල. ඒ ෙදන්නත් හරිම ලස්සණ ෙදන්ෙනක්. මැචින්
කපල් එකක්. එයාල ලමයින් ඉදිරිෙය නිරුවත් ෙවලා ඉන්න කවදාවත් පැකිලුෙන් නැහැ.
දැන් කරෙගන යන ක්ලාස් එෙක් ප්රැක්ටිකල්ස් වලට හුඟක් ලඟයි. ශිෂ්යයනුත් බලන්
ඉන්ෙන ඒ ෙවනතුරු. අවාසනාවට ෙමොඩල්ස්ල ෙදන්න වැෙක්ශන් එකට තායිලන්තෙය
නිවුඩ් ෙකොලනියකට ගිහින්.  
දැන් අෙයෝම හැමතැනම ෙමොඩල්ස්ල ෙහොයනව. ඒත් එයාට ෙමොඩල්ස්ල ෙදන්ෙනක්
ෙහොයාගන්න බැරි උනා. "මම ෙමොනවා කරන්නද දන්ෙන නෑ කුසල්. ලමයි ලබන සඳුදා
රෑට ෙමොඩල්ස්ල අඳින්න බලන් ඉන්නව. තව දවස් ෙදකයි තිෙයන්ෙන. මම දන්න
හැමතැනකින්ම බැලුව. කරුෙමට කාවත් හම්බ්වුෙන නෑ."  
"ඉතින් අෙයෝම ඔයාෙග නංගිට කියන්නෙකො. එයා හැමතිස්ෙසම ඉන්ෙන බාෙගට
ෙහලුෙවන්ෙන. ඉතින් එයාට වැහිල තියන අනික් ටික ගලවන එක ඒ හැටි ෙදයක්
ෙවන්ෙන නෑ." මම කිව්ව.  
"ඔයා කියන්ෙන ශීලද?"  
"ඔව්. එයා තමයි."  
"ඇත්ත තමයි. මට මතක් උෙන නෑ ෙන. කිව්ෙවොත් එයා ඉඳියි. ෙගදර නිකන් ඉන්න
එකෙන. මම එයාට ගානක් ෙදනවත්ෙන?  පහුගිය දවස්වල මම එයාට ෙලොකු උදව්වකුත්
කලා සල්ලි වලින්. අහන්න ඕන දැන්මම." අෙයෝම එෙවලාෙවම ශීලට ෙෆෝන් කලා.
ෙෆොන් කරල ආවම අෙයෝමෙග මූෙණ හිනා රැල්ලක් තිබුන.  
"ෙකොෙහොමද? ෙකල්ල කැමති උනාද?" මම ඇහුව.  
"ආෙයත් අහල. එක පයින්ම. එයා මට පිරිමි ෙමොඩල් ෙකෙනකුත් ගැන කිව්ව."  
"මරුෙන. ඉතින් දැන් ඔයාෙග පශ්ෙන හරිෙන? කවුද පිරිමි ෙමොඩල්?"  
"ඔයා." අෙයෝම කිව්ව.  
"ෙමොනව, ෙම් මම?"  

"ඔව්, කුසල් ඔයා තමයි. ඇයි.ෙමොකද? ඔයාට බැරිද?"  
"පිස්සු ෙකලින්න එපා අෙයෝම. මට බැහැ. මම ෙමොඩල් ෙකෙනක් ෙනෙවයි. මට බැහැ
ලමයි ඉදිරිෙය ෙහලුෙවන් ඉන්න."  
"ඇයි බැරි? අෙන් ප්ලීස් මට උදවු කරන්න කුසල් ෙම් අමාරු ෙවලාෙව."  
"මම ෙකොෙහොමද අෙයෝම එෙහම කරන්ෙන?  ලමයි දැනගත්තම මම ඔයාෙග මහත්තය
කියල එයාල ෙමොනව හිතයිද? ඇරත් මට පුලුවන්ද මෙග නංගි වෙග ඉන්න නෑන ඉස්සරහ
ෙහලුෙවන් ඉන්න?"  
"මමෙන කියන්ෙන කුසල්. මම අකමැති නැත්නම් ෙවන කාටවත් ෙමොකද? ඇරත් ඔයාව
ෙමොඩල් ෙකෙනක් හැටියට ගන්න කියල කිව්ෙව ශීලෙන. ඉතින් එයා ෙහලුෙවන් ඉන්න
බව ෙනොදැන ෙනෙවයිෙන ඔයාෙග නම ෙයෝජනා කෙල්."  
"මට නම් බැහැ අෙයෝම. ඔයා කියන ෙවන ඕනම ෙදයක් මම කරන්නම්. ෙම්ක විතරක්
කරන්න කියන්න එපා. මට බැහැ."  
"ප්ලීස් කුසල් මට උදවු කරන්න."  
"මම එක සැරයක් කිව්වෙන මට බැහැ කියල." අෙයෝම හරියට දුක් උනා. අඬන්න ගත්ත.  
"මම ඔයාෙගන් බැන්දට පස්ෙස ඉල්ලපු එකම උදව්ව ෙම්ක. ෙමොනව කරන්නද?  මම
ෙවන ෙකෙනකුට ගවුම උස්සල හරි ෙම් ෙද් කරගන්නම්. හැබැයි ඔයා මට බනින්න එපා
එෙහම කලා කියල." අෙයෝම හරිම දුෙකන් කිව්ෙව. එයා ෙකොෙහොෙමන් හරි යාලුෙවකුෙග
මාර්ෙගන් අමාන් කියල මුස්ලිම් ෙකොල්ෙලක් ෙහොයාෙගන. මමත් සැනසුම් සුසුමක්
ෙහලුව.  
සඳුද රෑ මම ෙගදර එනෙකොට මම එනතුරු අෙයෝම ෙදොරෙකොඩ බලන් ඉන්නව. "හායි
ස්වීටි. මම හිතුෙව ඔයා අද ක්ලාස් ගිහින් ඇති කියල. ඇයි ෙමොකද උෙන්,  ක්ලාස් නැද්ද
අද?"  
"තිෙයනව කුසල්. අපි ඉක්මන් කෙල් නැත්නම් පරක්කු ෙව්වි."  
"අපි? ෙමොකද අපි කිව්ෙව?" මම ඇහුව.  
"හරි වැෙඩ් තමයි උෙන්. අමාන් ඇක්සිඩන්ට් ෙවලා. ඔයාට තමයි ඒ අඩුව පුරවන්න
ෙවන්ෙන. ෙවන කවුරුවත් නෑ."  
"ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි ෙම් ගැන මීට කලින් කතා කලා ෙන්ද?"  

"ප්ලීස් කුසල් මට ඔයාව ඕන."  
"අෙයෝම මම ඔයා ෙවනුෙවන් ඕනම ෙදයක් කරන්න ලෑස්තියි. ඒත් ඔයා දන්නවෙන. ශීල
එතන ඉන්නෙකොට මම ෙකොෙහොමද ෙහලුෙවන් ඉන්ෙන?"  
"කුසල් මට ෙවන කරගන්න පුලුවන් කමක් තිබුනනම් ඔයාට කියන්ෙන නෑ. ඔයා මට ෙම්
උදව්ව අද කෙලොත් ඔයාට මම ෙහොඳ තාග්ගක් ෙදනව කියල ෙපොෙරොඳු ෙවනව    ඔයා
හිතන්ෙනවත් නැති. ඔයාට ෙත්ෙරනවෙන මම කියන ෙද්?"  
"මම දන්ෙන නෑ අෙයෝම."  
"මම ඔයා ඉල්ලපු ෙලොකු එල්.ඊ.ඩී. ටීවී එක ෙගනත් ෙදනව. ඇත්තමයි." මම හැමදාමත් ඒ
ටීවී එක ෙග්න්න බලාෙගන හිටිෙය. ඒත් අෙයෝම මට ඒකට ඉඩ දුන්ෙනම නෑ ෙගයි ඉඩ
ඇහිෙරනව කියල. ෙම් මාව එයාෙග වැෙඩ්ට උවමනා නිසා ටීවී එකක් එයා ෙගනත්
ෙදනව කියන්ෙන.  
"ඕ ෙක් අෙයෝමා. මම උත්සාහ කරන්නම්. සමහරවිට මාව රතු ෙව්වි ඔයාට කරෙගන
යන්න බැරිෙවන්න." මම කිව්ව.  
"ඔයා ෙහොඳට කරනව. මම දන්නව. දැන් ඔය මුද්ද ගලවල තියල යමු." අෙයෝම කිව්ව.  
"මුද්ද ගලවන්ෙන ෙමොකටද?"  
"ඩාර්ලින් මට ඕන කරන්ෙන නැහැ ලමයින්ට ෙපන්නන්න ෙමොඩල්ස්ල මෙග් මහත්තයයි, 
සෙහෝදරියි කියල. අනික මට ඕන කරන්ෙන නැහැ ඔයා බැඳපු ෙකෙනක් කියල
ෙපන්නන්නත්. ඒ නිසා ෙහොඳ ලමය වෙග් මුද්ද ගලවල තියල යමු. තව එකක්. ඔයා ශීලව
දැක්කම අඳුරන්ෙන නැති ගානට ඉන්න ඕන. හරිද?" අෙයෝම මට උපෙදස් දුන්න.  
"හරි හරි. මම උත්සාහ කරන්නම්." අපි ෙදන්න කසාද බැඳල මුල් වතාවට මම මගුල් මුද්ද
ගලවල අෙයෝමත් එක්ක ක්ලාස් එකට ගිෙය් ෙවන ෙවනම අෙප් කාර් ෙදෙකන් කාටවත්
අඳුරගන්න බැරිෙවන්න.  
අෙයෝම මම යනෙකොට ක්ලාස් එකට ගිල්ලත් ඉවරයි. මම වටපිට බැලුව. ක්ලාස් එෙක්
ශිෂ ෙයෝ 13 ෙදෙනක් හිටිය. ගෑනු 11යි. පිරිමි 2යි. අපි යනෙකොට ශීල එතනට ඇවිල්ල
හිටිෙය. ශීල අෙයෝම ලඟට ගිහින් එයාව අඳුන්නල දුන්න. මමත් එෙහම කරන්න ඕන
කියල හිතල ඒ ෙදන්න ලඟට ගියා. "ඔය ෙදන්නෙගන් කවුද අෙයෝම කියන්ෙන?"  මම
ඇහුව.  
"ඒ මම." අෙයෝම උත්තර දුන්න.  

"මම කුසල්. ඔයාෙග ෙම්ල් ෙමොඩල්."  
"ඇත්තද?  එක්සලන්ට්. මම හිතනව ඔයාට අපි එක්කල වැඩකරන්න අපහසුෙවන එකක්
නැහැ. ෙම් ඉන්ෙන අෙප් ෆීෙම්ල් ෙමොඩල්. ශීල කිව්ව ෙන්ද නම?"  
"ඔව්. ශීල තමයි. කුසල් අඳුනගන්න ලැබීම ගැන සතුටුයි" කියපු ශීල අතට අත දුන්න.  
"දැන් අපි ඔක්ෙකොමල්ල ඉන්න නිසා වැඩ පටන්ගනිමු. ෙම්ක සීරියස් ආට් ක්ලාස් එකක්
මිසක් ස්ටිප් ෙශෝ එකක් ෙනෙවයි. අර තියන ෙපොඩි කාමෙර්ට ගිහින් ඔය ෙදන්නට ඇඳුම්
ගලවන්න පුලුවන්. එතන ෙම් වැෙඩ්ට ඕන කරන කබා ෙදකක් ඇති. ඒවත් ඇඳෙගන
ඔයාල ආපහු එන්න ෙමතනට." කාමෙර් ඇතුලට ගිය ගමන් ශීල ඇඳුම් ගලවන්න ගත්ත.
මම ටිකක් ෙවලා බලාෙගන හිටිය.  
"කුසල් ඔයා ෙම්කට ආෙව කැමැත්තකින් ෙනෙවයි ෙන්ද?  මෙග් ආදර අක්ක ඔයාව
චාටුෙවන් ෙන්ද ෙම්කට ෙපොලඹව ගත්ෙත.?  එයා ෙමොනවද ඔයාට ඒ ෙවනුවට ෙදනව
කිව්ෙව?" ශීල ඇහුව. මම නිකම් හිස ෙහෙලව්ව විතරයි උත්තරයක් දුන්ෙන නෑ. "ඒ තමයි
එයාෙග හැටි. එයා හිතනව හැම ෙකෙනක්ම එයා කියන ෙද්වලට ඇහුන් කන් ෙදන්න ඕන
කියල හැම තිස්ෙසම. මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි එයාට කවුරුවත් හම්බ උෙන් නැත්නම් එයා
තමයි ෙමොඩල් හැටියට අද ඉන්ෙන මම ෙවනුවට."  
" ඇත්ත තමයි. මටත් හිෙතනව .එයාට එෙහම කරන්න බැරි ෙකෙනක් ෙනෙවයි." මම
කිව්ව.  
"කුසල්,  මම දන්නව ෙමතන ඔයා ඉන්න අකමැති බව. ඒත් දැන් ඔයාට අක්කෙගන්
ගැලවිල්ලක් නැහැ. බැඳගත්ත ෙබෙර් දැන් ගහන එකයි තිෙයන්ෙන."  
"ෙමොනව කරන්නද? එයාෙග වැෙඩත් කරන්න ඕනෙන?"  
"ඇත්ත තමයි. ඒත් මම එකක් කියන්නම්. එයා ඔයා ගැන ආඩඹ්බර ෙවවි අපහසුෙවන් හරි
ඔයා ලමයි ඉදිරිෙය ඉන්නෙකොට. අක්ක ඔයාට ඒ තරමට ආදෙරයි."  
"ඔයත් හරියට අක්ක වෙග්මයි. කියවන්න ගියාම නවත්තන්ෙන නෑ." මම කිව්ව.  
"දැන් ඇති කතාකලා. අක්ක පරලෙවයි අපි පරක්කු උෙනොත්. ඔය ඇඳුම් ගලවල දැන්වත්
එතනට යමු." ශීල කිව්ව. මම එයාට පස්ස හැරිල ඇඳුම් ගලවල කබාය ඇඳ ගත්ත. ශීල
හිනාෙවනව ඒ දිහා බලල. "ඔයා දැන් ඔෙහොම වහෙගන ගියාට එතනදි අමු ෙහලුෙවන්
ඉන්න ෙව්වි අර   ඔක්ෙකොම ලමයි ඉදිරිපිට. එෙහම කරන්න තිෙයද්දි ෙම් මෙග් ඉස්සරහ
ෙහලුෙවන් ඉන්න ලැජ්ජ ෙවන්ෙන?"  

අපි ෙදන්න කබා ඇඳෙගන ක්ලාස් එකට ගියා. ක්ලාස් එෙක් ෙදොර ජෙනල් වහල ෙලොක්
කරල කර්ටන්ස් වලින් වහල තිබුන උපරීම පුද්ගලිකත්වයක් ෙගන ෙදන්න,  කාටවත්
එන්න බැරිෙවන්න. "ෙමන්න එනව අෙප් ෙමොඩල්ස්ල. ෙමොකද ඔයාල ටිකක් පමාද උෙන්? 
ෙමොකවත් පශ්නයක් තිබුනද?" අෙයෝම ඇහුව.  
"නෑ නෑ. කිසි පශ්නයක් නෑ. අපි ටිකක් ඇඳුම් ගලවල හිටිය ෙදන්න හඳුනගන්න. එතෙකොට
ෙමතනදි අපහසුවක් ෙනොදැෙනන්න." ශීල කිව්ව.  
"ඇත්තද?  ඔව්. ඒක ෙහොඳ අදහසක්. ලමයි,  ෙම් බලන්න. ෙමතන ඉන්ෙන කවදාවත් ඒ
ෙදන්නවත්, අපිවත් ෙනොදැකපු වැඩිහිටි ෙදන්ෙනක්. ඒ ෙදන්න කැමතිඋනා ඔයාල ඉදිරිපිට
නිරුවත්ව ඉන්න ඔබලාෙග ඉෙගනීෙම් කටයුතු කරෙගන යන්න උදව් ෙවන්න. ඒ නිසා අපි
ඒ ෙදන්නව අප්පුඩියක් ගහල සාදෙරන් පිලිගමු." අෙයෝම ලමයින්ට ෙද්ශනා කලා. අපි
ෙදන්න තාමත් නිරුවත් ෙවලා නැති උනත් ඔවුන්ෙග් අප්පුඩිය අපිව ෛධර්යමත් කලා.  
"හරි දැන් ඔයාලට ෙකොෙහොමද අපි ෙදන්න ඉන්න ඕන? එකටද? නැත්නම් ෙවන්ෙවලාද?" 
ශීල ඇහුව. ඒකට උත්තර දුන්ෙන අෙයෝම.  
"ෙම්ක ආට් ක්ලාස් එකක් මිසක් රාගික අදහස් පිලිබිඹු කරන තැනක් ෙනෙවයි. ඒ නිසා
මතක තියාගන්න ෙම්ක අර්ථවත් ලස්සණ තැනක් වියයුතුයි. මම හිතන්ෙන අද කුසල් ශීල
පිටිපස්ෙසන් හිටෙගන   ඉන්න විදියට නිරූපනය කරමු. කුසල්ෙග එක අතක් ශීලෙග බඳ
වෙට් එතිල තිෙයන්න,  ශීලෙග හිස පිටිපසින් ෙබල්ල ලඟ කිස් කරන විලාසෙයන්. ඒ
වෙගම ශීල ඔලුව ටිකක් අහකට හරවල කුසල්ට කියපු විදියට ඉන්න පහසු ෙවන්න.
ෙබල්ල හරවනෙකොට කුසල්ෙග මූණ ආදෙරන් බලන ආකාරයට විය යුතුයි. ශීලෙග අත්
ඉහලට ඔසවල කුසල්ෙග ෙබල්ල බදාෙගන ඉන්න ඕන එයාට යන්න ෙනොෙදන
ආකාරයට."  
ශීල කබාය ගලවල ඇඳ ලඟට ගියාට මම ටික ෙවලාවක් එෙහමම හිටිය. "ෙමොකද කුසල්
පශ්නයක්ද?"  
"නෑ නෑ. ෙපොඩි යාඤාවක් කරා එම නිරූපනය කරන්න ශක්තිය ලැෙබන්න කියල." මම
කබාය ගලවල ක්ලාස් එක ඉදිරිපිට නිරුවතින් හිටිය පලෙවනි වතාවට. අෙයෝමට
ස්තුතිවන්ත උනා ශීලෙග ෙබල්ල සිපෙගන ඉන්න ආකාරයට නිරූපනය කරන්න කිව්වට.
ෙහේතුව එතෙකොට මට ලමයි ෙප්න්ට් කරනෙකොට ඔවුන් දිහා බලන් ඉන්න ෙවන්ෙන නැති
නිසා. ශීල තමයි මුලින්ම නිරූපනය පටන් ගත්ෙත. මම ටිකක් ෙනොසන්සුන් උනා ලමයි
ඉදිරිෙය ෙහලුෙවන් ඉන්න. ඒත් මම දන්නව මෙග් නෑන මම ඉදිරිෙය ස්ම්පුර්ණෙයන්
ෙහලුෙවන් ඉන්න බව. එයාෙග සිනිඳු හම මෙග් ඇෙඟ ගෑෙවනව විතරක් ෙනෙවයි මුලු
පස්සම මෙග් ඇඟට තද කරන් ඉන්ෙන. මෙග් මල්ලිය නැගිටින්න හැදුවත් මම ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ෙකොන්ෙටොල් කරන් හිටිය. ෙමෙහම පැය ෙදකක් විතර අපි ෙදන්න ලමයින්ට

අඳින්න නිරූපනය කරන් හිටිය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්. ඒ ඉන්න අතෙරදි ශීල ෙදවරක්
විතර මෙග් පයියට එයාෙග පස්ස උවමනාෙවන් තදකලා. ලමයින්ට අඳින්න දීපු ෙවලාව
ඉවරෙව්ගන එනවිට අෙයෝම එයාලෙග වැඩ බැලුව ලඟට ගිහින්.  
"හුඟක් ෙදනා ෙබොෙහොම ෙහොඳට වැෙඩ් සම්පුර්ණ කරල තියනව. මට පුලුවන්ද ඔය
ෙදන්නෙගන් ෙපොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න. තව පැය බාගයක් ෙම් විදියටම ඉන්න ෙමයාලට
චිතය ඉවරකරගන්න."  
"අපි ඉන්නම්." ශීල උත්තර දුන්න.  
"මෙග කකුල හිරිවැටිල තිෙයන්ෙන. ඒත් කමක් නැහැ. ලමයින්ෙග ඉෙගනීෙම්
අවශ තාවය නිසා ඉවසෙගන ඉන්නම්." මමත් කිව්ව. අෙයෝම මෙග් දිහා බලල හිනාඋනා.
ලමයින් පිටිපස්ෙසන් ගිහින් එයාල චිතය ඇඳල ඉවර උනාට පස්ෙස අපි දිහා බැලුව.  
"අපි ඔය ෙදන්නට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනව ඉවසීෙමන් කටයුතු කලාට. මම හිතුවට
වඩා ටිකක් ෙවලා ගියා. මම සහතික ෙවනව මින් පස්ෙස ඔයාලට හිටෙගන නිරූපනය
කරන්න ඉඩ ෙනොතබන බවට ඉදිරි දවස්වල." ශීල ඉදිරියට නැවිල අපි ෙදන්නෙග කබා
අරන් මෙග් එක මට දුන්න. එයා මෙග් කබාය දීල එයාෙග එක ඉස්සරහට කරන් අල්ලන්
හිටිෙය හරියට ෙමතන අඳින්ෙන ෙකොෙහොමද කියල බලනව වෙග්. එත් මම දන්නව එයා
එෙහම කරන් ඉන්ෙන මෙග් බාෙගට නැගල තියන පයිය අනික් අයෙගන් වහන් කරන්න.
කබායවල් ඇඳ ගත්ත අපි ෙදන්න ඉක්මනටම කාමරයට රිංග ගත්ත.  
"තෑන්ක්ස් ශීල. මම දන්ෙන නෑ තනියම හිටියනම් ෙකොෙහොම හැසිෙරන්නද කියල."  
"ඒක සුලු ෙදයක් කුසල් අයිෙය. මම දැනගත්ත ඔයා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එතන හිටිෙය
කියල. අපි ෙදන්න ඇඳෙගන පංතියට එනවිට ලමයි යනව. හුඟක් ෙදෙනක් නැවතිල අපි
එනතුරු හිටිෙය අපිට ස්තුති කරල යන්න. අෙයෝමත් අපිට එෙහම කිව්වට පස්ෙස අපි
ෙදන්නත් ගියා.  
මම ෙකලින්ම ෙගදර ගිහින් ෆිජ් එෙකන් බියර් එකක් අරෙගන ෙසෝෆා එෙක් වාඩිෙවල
ෙබොන්න ගත්ත. අෙයෝම ෙගදර ඇවිත් කිසි කතාවක් නැතිව මාවත් ඇදන් කාමෙර්ට ගියා.
එයා හරියට ඇවිස්සිල හිටිෙය. මාව බදාෙගන ඇෙඳේ ෙපරලිල කිස් කරමින් ඇඳුම් ගලවල
ඇඟ උඩ නැගල ගහන්න ගත්ෙත හරියට කාෙලකින් හුකල නැතිෙකෙනක් වෙග්.අපි
ෙදන්න ඉන්පස්ෙස එෙහමම ෙහලුෙවන් නිදා ගත්ත.  
පහුවදා රෑ මම පන්තියට ගිෙය් අෙයෝමට විනාඩි 5 විතර කලින්. ශීල ඇවිත් හිටිය. අපි
ෙදන්න ඊෙය වෙග්ම කාමෙරන් ඇඳුම් ගලවල තියල නිරූපනයට ෙරඩි ෙවලා හිටිෙය
අෙයෝම එනෙකොට. ඔක්ෙකොම ශිෂ ෙයො ආවට පස්ෙස පන්තිය පටන් ගත්ත. "හරි. ඊෙය
නිරූපනය හරිම ඉහලයි. ඔය ෙදන්න හිටෙගන හිටපු නිසා ටිකක් අපහසු තාවයකට
පත්ෙවන්න ඇති. අද අපි ඇඳක් උඩ ඉන්න නිරූපනයකට යමු." අෙයෝම කිව්ව.  

මම ශීලත් එක්ක කාමෙර් තිබුන ඇඳක් ෙගනල්ල ක්ලාස් එෙකන් තියල ඇඳ උඩට ෙගොඩ
උනා. "මම හිතන්ෙන අද කුසල් ඇඳ උඩ උඩුබැලි අතට නිදාෙගන ඉන්න. ශීල එයාෙග
ඇඟ උඩට ඇවිත් ඔලුව කුසල්ෙග පපුව උඩින් හරි බඩ උඩින් හරි තියාෙගන වතිෙරන්න."
කබා ෙදක ගලවපු අපි ෙදන්න අෙයෝම කියපු විදියට ඉඳල ෙපන්නුව. ශීලෙග රවුම් තද තන්
ෙදක මෙග් උකුලට තද ෙවල,  කකුල් යටින් හුඟක් ඉඩ තියන නිසා මල්ලියට කරදරයක්
නැතිවම ෙකලින් ෙවන්න ඉඩ තියනව. ෙම් නිරූපනය හරිම ෙල්සි නිසා පැය ෙදකහමාරක
කාලය නිකම්ම ෙගවිල ගියා. ෙමදා පාර නම් මට ෙහොඳටම නැගල. ශීල ඒක කවර්
කරෙගන හිටිෙය ලමයින්ට ෙනොෙපෙනන්න ඇඟ උඩ ඉඳන්. අපි ෙදන්න නැගිටිනවිට
පුදුමයකට වෙග් ශීල පයිය අතින් අල්ලෙගන මෙග් බඩට තද කරන් අනිත් පැත්තට
ෙපරලුෙන් එයාෙග ඇෙඟන් වැෙහන විදියට. ශීලෙග ඇඟට වැහිල මට පුලුවන් උනා ඇෙඳේ
අනිත් පැත්ෙතන් බැහැල කබාය ඇඳගන්න අනික් අයට ෙනොෙපෙනන්න. අපි ෙදන්න
කාමෙර්ට ගිහින් ඇඳුම් ඇඳෙගන පිටෙවල ගියා.  
අෙයෝම ෙගදර ආෙව ඊට පැයකට විතර පස්ෙස. එයා ආපු ගමන්ම මාවත් ඇදෙගන
කාමෙර්ට ගිහින් ඊෙය වෙග්ම සංවාසෙය් ෙයදුන. අද ඊෙයටත් වැඩිය ෙහොඳට ෙකරුන. මට
එදා 'ඔයාට මම ෙහොඳට සලකනව'  කියපු එෙක් ෙතරුම දැනුයි වැටෙහන්ෙන හැමදාම
ෙගදර ඇවිත් මාත් එක්ක හුකන නිසා.  
පහුවදා අපි ෙදන්න අෙයෝම එනවිට ලෑස්ති පිට හිටිෙය නිරූපනයට. ඒත් අපිව ෙහොල්මන්
කරමින් අෙයෝම ෙමෙහම කියන්න ගත්ත. "ඊෙය ක්ලාස් එෙකන් පස්ෙස හුඟ ෙදනක් මට
කියපු ෙදයක් තමයි මීට වඩා රාගය අවුස්සන විදිෙය නිරූපනයක් අඳින්න ඕන කියපු එක.
අපි ඒකට එකඟ උනා. මම ඒ ගැන අෙප් ෙමොඩල්ස්ල එක්ක කතා කලා අද එන්න කලින්.
ඒ ෙදන්න කතාකරල එකඟ උනා එෙහම නිරූපනයක් කරන්න අපි එයාලට කාමුකව
හැසිෙරන්න කියල ෙනොඉල්ලනවනම්. එත් ඔයාලට එවැනි අත් දැකීමක් අරගන්න පුලුවන්
විදියකට එයාල ඉන්න කැමති උනා."  
ශීලයි මමයි මූණට මූණ බලන් ඉඳල අෙයෝම දිහා බැලුෙව. අෙයෝම අපි එක්කල එෙහම
ෙදයක් කිව්ෙව නැහැ ෙකොයිම ෙවලාවකවත්. ඒ තියා අද දවල් දවෙසම මම ෙගදර හිටිෙය.
එතෙකොටවත් එයා එෙහම ෙදයක් මාත් එක්කවත් කතාකෙල් නැහැ. මම ෙහොඳටම දන්නව
එයා ශීල එක්කවත් ඒ ගැන කතා ෙනොකරපු බව. ශීල මෙග් දිහා බලල හිස වනල අෙයෝම
ලඟට ගිෙය් මටත් එන්න කියල. අෙයෝම හිටෙගන හිටිෙය. ශීල එයාෙග කනට කරල  
ෙමොනවද කිව්ව. අෙයෝම එකට හිස වනල එපා කිව්ව. එතෙකොට ශීල තව ෙමොකක්ද කනට
ෙකොඳුරල කිව්ව. ඒකට අෙයෝම හිස වැනුෙව 'හා' කියන ආකාරෙයන්.  
"ඕ ෙක් ලමයි. මම අෙයෝම මැඩම්ෙගන් ඇහුෙව රාගය අවුස්සන්ෙන නැතිව ඉන්න ඕන
විදියක්. මමයි කුසලුයි කැමති උනා අපි ෙදන්න කාමුකව හැසිෙරන්ෙන නැතිව ඔයාලට
රාගය ඇවිස්ෙසන විදියකට ඉන්න. උදාහරනයකට කිව්ෙවොත් සික්ස්ටි නයින්  ෙපොසිෂන්
එෙක්. එත් අපිට එෙහම පැය ෙදකාමාරක්ම එක දිගට ඉන්න අපහසුයි මෙග් කට ඇතුෙල

කුසල්ෙග එක තියාෙගන වෙග්ම එයාෙග දිව මෙග් චූව ෙලවකමින්. ඒ නිසා මම ඔයාලට
කියන්ෙන අපි ඒ ෙපොසිශන් එෙක් හිටියට එෙහම කරන්ෙන නැහැ. මුල් පැය ෙදෙක
ෙදන්න එක්කල ඒ විදියට හැරිල ඉන්නව විතරයි. අන්තිම පැය බාගෙය් තමයි මම එයාෙග
එක කට ඇතුෙල තියාගන්ෙනත්,  එයා මෙග් එකට දිව දාන්ෙනත්. මුල් පැය ෙදෙක්දි
ෙපොසිෂන් එක ඇඳෙගන අන්තිම පැය බාගෙයදි ඇතුෙල තියන හැටි ඇඳල ඉවර
කරගන්න." ශීල කිව්ව. මට පුදුම හිතුන ෙමයාල කියන ඒවට. ඒත් ඉතින් ෙමොනව
කරන්නද? කියන විදියකට ඉන්නව කියල හිතා ගත්ත.  
"මටත් කියන්න ෙදයක් තියනව." මමත් ෙහොට දැම්ම.  
"ඒ ෙමොකක්ද?" අෙයෝම ඇහුව.  
"ඔය කවුරුවත් ශීලට කියන්න එපා කකුල් එෙහම නවාෙගන ඉන්න කියල. මට ධාතු
හලන්න කියල ශීලෙග මූණට. ඒක දරුනු අෙශෝබන හැසිරීමක් ෙවනව වෙග්ම කැත
වැඩක්." අපි අෙප් නීති මාලාව කිව්වට පස්ෙස එයාල හැෙමොම කිව්ෙව 69 ෙපොෂිශන් එකට
ඉන්න කියල. අෙයෝම පංතිෙය පිටිපස්සට ෙවලා හිටිෙය. මම එයා දිහා පශ්නාර්ථ බැල්මක්
ෙහලල ඇඳ උඩට නැග්ෙග. එයා උරහිස් ෙදක හකුලල මෙග් දිහා හිනාවක් දැම්ම. මම
උඩුබැලි අතට ඇඳ උඩ හිටිය. ශීල මෙග් ඇඟ උඩින් වැතිරුෙන් චූව මෙග් කට ෙකලින් එන
විදියට. අපි ෙදන්න දැන් දවස් ෙදකක්ම ෙහලුෙවන් නිරූපනෙය ෙයදුනත් අද තමයි මුල්
වතාවට මම ශීලෙග චූව දැක්ෙක. ඒ විතරක් ෙනෙවයි අද  ඒක තිෙයන්ෙන මෙග් මූණට
අඟල් කීපයක් නුදුරින්. මට දැන් දැෙනනව චුෙවන් එන සුවඳත්. ඒ වාෙග්ම ඒෙක රස්ෙනත්
දැෙනනව. වැඩි ෙවලාවක් ගිෙය් නැහ. මට නැග්ග. ශීල ඒක ලමයින්ට ෙනොෙපෙනන
විදියට මූෙණ අනිත් පැත්ෙතන් තියා ගත්ත. ෙමෙහම පැය ෙදකක් අපි ෙදන්න ඇෙඳේ හිටිය.  
"හරි දැන් අපි පැය ෙදකක් විතර ගත කලා. ෙමොඩල්ස්ල ඊලඟ පියවරට යාවි. ඔය ලමයි ෙම්
පැය බාෙග ඇතුලත තමන්ෙග චිත ඇඳල ඉවර කරන්න." අෙයෝම කියනව ඇහුන. එවිට
ශීල මූණ උස්සල මෙග් පයිය කටට ගත්ත. මට දැන් ඉන්න හිටින්න බැහැ. උපරීමයට
ඇවිත්. ඒත් ඉවසෙගන හිටිෙය මෙග් ෙනෙවයි වෙග්. ඒ අතරම මට මතක් උනා මම
කලයුතු ෙදයත් ෙම් නිරූපනෙයදි. ඒ නිසා මම දිව ශීලෙග චූව ඇතුලට දැම්මම මුල්
වතාවට මෙග් වයිෆ්ෙග චූටි නන්ගියෙග චූෙව රහ දැනුන. පැය බාගයක්ම අපි ෙදන්න ෙම්
විදියට එකිෙනකාෙග රස වින්ද. "ඕ ෙක්. දැන් ෙවලාව හරි. මම හිතනව හැෙමෝම ඇඳල
ඉවර ඇති කියල. ෙමොඩල්ස්ලත් ඉන්නව ඇත්ෙත අලුත් වාතය ටිකක් ආශ්වාස කරන්න.
අපි ඔක්ෙකොමල ඒ ෙදන්නට අප්පුඩියකින් සංගහ කරමු අපිට දීපු ඒ රාගාදික නිරූපන්යට."
අෙයෝම කිව්ව. ලමයි අප්පුඩි ගහන ෙවෙල් ශීල මෙග්   පයිය කටින් එලියට ගත්ත අනික්
හෙමෝටම ෙපන්න දැන් ඉතින් හංගන්න ෙදයක් ඉතුරුෙවලා නැති නිසා. ඒ එක්කම එයා
මෙග් කෙට් එයාෙග චූව තදින් අතුල්ලෙගනයි ඇඟ උඩින් අයින් උෙන්. කබායවල්
ඇඳගත්තු අපි ෙදන්න හනික කාමරයට ගිෙය ඇඳුම් ඇඳගන්න.  

"ඔයා හරි එක්ෙකනා තමයි කුසල්."කාමරයට ආපු ශීල කිව්ව.  
"ඇයි ෙමොකද උෙන්."  
"තව ෙපොඩ්ෙඩන් ඔයා මෙග් හුස්ම හිර කරල මාව මරනව."  
"ඒක ඔයාෙග අදහසක්. මට හිතාගන්න බැහැ අෙයෝම බලන් ඉඳැද්දි අපි ෙමෙහම කෙල්
ෙකොෙහොමද කියල." මම උත්තර දුන්න.  
"ඔව්. ඇත්තමයි. මම ඔයාෙග එක මුලින්ම කටට ගන්නෙකොට අක්කෙග මූණ රතු උනා.
පස්ෙස එයා ෙත්රුන්ගන්න ඇති අපි කරන්ෙන එයාට උදවුවක් කියල." ශීල කිව්ව.  
"ෙමොනවද අර ඔයා අක්ක එක්කල කිව්ෙව?"  
"මම ඇහුව රාගික නිරූපනයක් කියන්ෙන ඇතුලට දාෙගන ඉන්න එකක්ද කියල. එයා නෑ
කිව්ව. ඒ පාර තමයි මම එයාට ෙයෝජනා කෙල් ෙමෙහම 69 ෙපොසිශන් එෙක් ඉන්න. මම
කිව්ව ඒක ලමයින්ට අඳින්න ෙහොඳ නිරූපනයක් බව. ඒකට එයා අකමැත්ෙතන් වෙග්
කැමති උෙන්. මම ඔයා උනානම් අද ෙගදරදි එයාට ඉන්න ෙදන්ෙන නැහැ." ශීල කිව්ව.  
"මම හිතනව ෙම් කතා නවත්තල මෙග් කට ෙහෝදගත්තනම් ෙහොඳයි කියල." මම කිව්ව.  
"ඇයි. මම ඒ තරම්ම නරක රසක්ද ඔයාට දුන්ෙන?"  
"නෑ නෑ.ඒක ෙනෙවයි. මම හිතන්ෙන වයිෆ් මට ගුඩ් නයිට් කිස් එකක් ෙදන එකක් නැහැ
නංගිෙග චූෙව රස මෙග් ෙතොල් වලින් දැනුෙනොත්."  
"ඔව්. ඒක ඔයාට නරකට හිටීවි මටත් හිෙතන්ෙන. අක්ක මට කිව්ෙව නෑ ෙකොයිම
ෙවලාවකවත් රාගාධික නිරූපනයක ෙයෙදන්න තියනව කියල. ඔයාට කිව්වද?"  
"පිස්සුද?  මට කිව්ෙවත් නෑ. සමහරවිට ෙනොකිව්ෙව ෙව්ලාසනින් කිව්ෙවොත් අපි
අකමැතිෙවයි කියල ෙවන්න ඇති මුල ඉඳලම එයාෙග හිෙත් ෙමවැනි ෙදයක් කරන්න ඕන
කියල තිබුනට. ඉතින් අපි ෙදන්න ඒ විදියට ඉඳල රස පහස වින්දත් එයාට මුකුත් කියන්න
බැහැ. සම්පුර්ණෙයන් එයාෙග වැරැද්ද."  
"ඇත්ත තමයි. අපි යමු." ශීල කිව්ව.  
ශීලයි මමයි ෙදන්නම අෙප් ෙගදර ගිෙය්. ඇතුලට ගිහින් ෙදන්න එක්ක බියර් ෙදකක් බිබී
අෙයෝම එනතුරු හිටිෙය. අෙයෝම කතාවක් නැතිවම ෙගට ඇතුල් උෙන්. ශීලව දැක්කම
එයාට පුදුම හිතුන. "අක්ෙක, අපි කතාකරන්න ඕන අද උන සිද්දිය ගැන." ශීල කිව්ව.  

"මට හරියට මහන්සියි. මට දැන් ඕන කරන්ෙන ඇඳට යන්න." අෙප දිහා බලන්න බැරුව
එයා කිව්ෙව.  
"ඔයාට නිදාගන්න ෙදන්න බැහැ අපිත් එක්කල කතා කරනතුරු." මම කිව්ව. අෙයෝම මෙග්
දිහා බැලුව. ඊලඟට ශීල දිහාවට හැරිල එයා ලඟින් ෙසෝෆා එෙක් වාඩි උනා. මම තව බියර්
තුනක් ෙගනත් එයාලට ෙදකක් දුන්න. "අපිට දැන් කියන්න ඔයා ෙම් ෙමොකක්ද කරන්න
හදන්ෙන කියල." මම අෙයෝමෙගන් ඇහුව.  
"ඒ කිව්ෙව?"  
"ඔයා පන්තිෙය ලමයින්ට කිව්ව අපිත් එක්කල රාගය දනවන නිරූපනයක් ගැන කතා කලා
කියල. ඉතින් ඒ කිව්ෙව ෙලොකු ෙබොරුවක් ෙන්ද?  ඔයා හිතනවද ඔයා කියන හැම
ෙබොරුවකටම අපි එකඟ ෙවනව කියල. අපිට කියන්න තව ෙමොනවද ඔයා ලමයින්ට කියල
තිෙයන්ෙන?" ශීල කිව්ව. අෙයෝම අඬන්න ගත්ත.  
"ඔය ෙදන්න කිව්ව ෙදවල් ඇත්ත. අෙන් මට සමාෙවන්න. ඒක මෙගන් උන අත්වැරැද්දක්.
මට ඔයාලට කියන්න තිබුන කලින්ම. මම ලමයින්ට ෙපොෙරොන්දුෙවලා තිබුෙන කලින් ඒ
වෙග් නිරූපනයක් අඳින්න ඉඩ ෙදනව කියල. එත් මම දෑනෙගන හිටිය ඔය ෙදන්න ආවම
ෙම්ක කිව්වම එකඟෙවයි කියල. මම ඔයලට කාලය දුන්නෙන අකමැතිනම් බෑ කියන්න." 
අෙයෝම කිව්ව.  
"ෙම් අහන්න රත්තරන්. ඔයා අපිව හරි අමාරුවක තමයි දැම්ෙම. මම මාර විදියට බය උනා
ශීලෙග එකට දිව....... මෙග් එක එයාෙග කටට දීල ඉන්නෙකොට. අනික ඔයා ඉදිරිපිටම.
මම ඒ තරම් අපහසු  තාවයකට පත් උෙන් නැහැ ජීවිෙත් කවදාවත්." මම කිව්ව.  
"කුසල් කිව්ෙව ඇත්ත තමයි. මටත් එෙහම උනා. අක්ෙක ෙම් බලන්න. මම ඔයා එක්ක
කුසල් ගැන ෙකොයි තරම් කතාෙවල තියනවද? මම ඔයාට කියල තියනවෙන ඔයා කුසල්ව
හරියට ඇසුරු ෙනොකෙලොත් එයාව මම අල්ලගන්නව කියල. අෙන් මං දන්ෙන නෑ දන්
ඉතින් ෙමොනව ෙවයිද කියල මින් පස්ෙස ඔයා ඔෙහොම කරනෙකොට." ශීලත් කිව්ව.  
"ඔය ෙදන්නම හරි. අයි ඈම් ෙසොරි. මම ඉතුරු දවස් ෙදක ලමයින්ට කියල කැන්සල්
කරන්නම්." අෙයෝම කිව්ව.  
"ෙහොව් ෙහොව් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. පන්ති කෑන්සල් කරන්න කිසිම ෙහේතුවක් නෑ."  
"ඒත් පන්ති තියන්ෙන ෙකොෙහොමද ෙමොඩල්ස්ල නැතිව?"  
"අපි බෑ කිව්ෙව නැහැෙන? අපිට දැනගන්න ඕන කෙල මින් ඉදිරියට ඔයා හිෙත් තියාෙගන
ඉන්න ෙද්වල් විතරයි. එයාලට මීට වඩා රාගාධික නිරූපනයක් ෙහට අවශ ෙව්වි. ඊට

පහුෙවනිදට ඊටත් වඩා එකක් ඕන ෙව්වි. ඒ කියන්ෙන අපිට නියමම ෙසක්ෂුවල් ඇක්ට්
එකක් ෙපන්නන්න ෙව්වි. එෙහම ෙන්ද?"මම ඇහුව.  
"ඒ කියන්ෙන අද ෙකරුවටත් වඩා දරුනු විදියට ඇතුලට දාලම කරන්න ෙව්වි. ඔයා තමයි
ෙම් වාතාවරනය හැදුෙව අක්ෙක. ඉතින් කියන්න ෙමොකද අපි කරන්න ඕන කියල." ශීල
කිව්ව.  
"මම දන්ෙන නෑ නංගි. මට ඕන කෙල් නෑ ඔය ෙදන්නට කියල ෙම් විදිෙය වැඩක්
කරවන්න. කරුෙමට මෙග් නිතර එන ෙදන්න නිවාඩු ගිහින්ෙන මටත් ෙනොකියම. දැන්
ඉතින් මටත් හිෙතනව ඔය ෙදන්නට කියල එවනි ෙදයක් ඉල්ලුෙවොත් ෙනොකර ඉන්න බැහැ
කියල. මම හිතන්ෙන ෙම්ක ෙම් විදියටම කතා උන එක ෙහොඳයි."  
"ඒෙකන් ඔයා අදහස්කෙල ෙමොකක්ද?" මම ඇහුව.  
"මම නිතරම බෙයන් හිටිෙය ඔයාට මාව එපාෙවලා ශීල පස්ෙසන් යාවි කියල. නැත්නම්
ශීල ඔයාව මෙගන් උදුරගනීවි කියල. ඒත් මට දැන් හිෙතනව මම තමයි ඔයාල ෙදන්නව
එකතු ෙකරුෙව." අෙයෝම කිව්ව.  
"ඒක ඒ විදියට ෙවන්න ඕන නෑහැ. අපි ඒ වෙග් දරුනු නිරූපනවලට ෙනොයා ඉමු අන්තිම
දවස් ෙදෙක්." ශීල කිව්ව.  
"නෑ ශීල එයාල බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්ෙන එෙහම ෙදයක්. ඒෙකන් ගැලෙවන්න අපිට
බැහැ." පැයක් විතර අපි වාදකරල තීරනයකට ආවට පස්ෙස ශීල ෙගදර ගියා.  
බහස්පතින්දා හවස මම කබාය ඇඳන් අනික් අය එනතුරු ඉන්න විට මෙග් හිත කලබෙලන්
ගැෙහන්න ගත්ත. ඊෙය මම ෙනොසිතූ පරිදි ශීලෙග චූෙව රස වින්ද වෙග්ම ශීල මෙග් පයිෙය
රහ බැලුව. ඒත් අද ෙවනස් විදියක් ෙව්වි. අද මට ශීලෙග චූව ඇතුලට පයිය දාන්නම ෙව්වි.
ඒක තමයි අෙයෝමෙග ඇරුනෙකොට මම දාන්න යන අනික් චූව පහුගිය අවුරුදු 12ටම
අෙයෝමව මුන ගැහුනට පස්ෙස. "ෙනෝනාවරුනි,  මහත්වරුනි. අෙප් ෙමොඩල්ස්ල ෙදන්න
කතාෙවල මට කිව්ව එයාල අන්තිම පැය බාෙග ෙවනතුරු ඉන්ෙන නෑ කියල ඔයාලට
නියම ආකාරෙයන් අඳින්න නිරූපනය කරන්න ඉන්න. ෙහේතුව සමහර අයට බැරිෙවලා
තිෙයනව අවසාන පැය බාගෙයදි චිතය ඉවර කරගන්න. ඒ නිසා ඔයාලට උපකාරයක්
වශෙයන් එයාල මුල ඉඳන්ම නියම සවරූපෙයන් නිරූපනය කරල ෙපන්වන්න එකඟ
ෙවලා අෙප් ඇස් ඉදිරිපිටදීම අද." අෙයෝම ලමයින්ට කිව්ව. එෙහම කියල එයා ලමයින්ට
ෙනොෙපෙනන විදියට පන්තිෙය පස්සටම ගිෙය බැරි ෙවලාවත් එයාට විඳගන්න
බැරිඋෙනොත් කියල හිතාෙගන.  
ශීලයි මමයි ඇඳට ගියා. මම දැන් තමයි මුල්වතාවට ෙකොන්ෙඩොම් එකක් දාගත්ෙත. ඉන්
පස්ෙස ශීලෙග පිටිපස්සට ගියා. අපි ෙදන්නම ඇවිස්සිල ඉන්ෙන. ඒත් ෙම්ක නිරූපනයක්

නිසා මම ෙහමිහිට එයාෙග චූව ඇතුලට දැම්ෙම. මුකුත් ෙනොකරට ෙම් තමයි අපි ෙදන්න
මුල් වතාවට ඇතුලට දාෙගන නිරූපනයක ෙයදුෙන. මම එයාෙග පිටිපස්ෙසන් ඇතුලට
දාෙගන ශීල දණ ගහෙගන ටිකක් ෙකලින්ෙවලා ඔලුව උස්සල  මෙග් ෙබල්ල බදාෙගන.
මම එයාෙග තන් ෙදක අත්වලින් අල්ලෙගන. මම හිතුෙව ටික ෙවලාව්කින් අපි ෙදන්න
ෙනොකර ඉන්න නිසා මෙග් එක බැහැල යාවි කියල උනත් ශීල ඒකට ඉඩ ෙනොදී සැෙරන්
සැෙර් ටිකක් ඉස්සහර පස්සට පුක ගස්සනව. ඒ නිසා මෙග් එක බහින්ෙන නැතුවම එයාෙග
එක ඇතුෙල තියනව. ඒ එක්කම එයා චූව ඇතුෙල මසල්ස් වලින් පයිය තද කරනව. හැබැයි
ඒ තද කිරිල්ල මට ධාතු යවන්න තරම් ශක්තිමත් නෑ. පයිය බස්සගන්ෙන නැතුව
ෙකලින්කරල තියාගන්න විතරක් ඇති. මුලු නිරූපන කාලෙය්ම එයා ෙම් විදියට තමයි මට
උදව් කෙල් පයිය නග්ගල තියාගන්න.  
නිරූපනය ඉවරෙවලා අපි කාමරයට ගියාම ශීල මාව ලඟට ඇදල අරන් කනට කරල
ෙකොඳුරන්න ගත්ත. "මම ඕන ඔට්ටුවක් අල්ලන්නම් අෙයෝම අක්ක ඒ විදියට කවදාවත්
ඔයාට එෙහම කරල නැතුව ඇති."  
"නැහැ. කවදාවත් එෙහම කරල නෑ. එත් ඇයි එයා එෙහම කරන්ෙන. අපි ෙදන්න
බැඳලෙන ඉන්ෙන. ඉතින් නිකන් ෙබොරුවට කරනව වෙග් ඉන්න අවශ තාවක් නෑ.
කරනව මිසක්."  
එෙහම කිව්වම ශීලෙග හිත ටිකක් විතර රිදුන. "ෙම් බලන්න. මම කිව්ෙව අපි බැඳල නිසා
එෙහම ෆන් එකක් ගන්න අවශ නැති බව විතරයි. අපි නිතරම එන්ෙජොයි කරනව වැෙඩ්
කරල.  හැබැයි ඔයා කරපු වැෙඩන් මම ෙපොඩි ෆන් එකක් ගත්ත තමයි." ඒක ඇහුවම එයා
ටිකක් සතුටු උනා.  
සිකුරාද හවස තමයි අපි ෙදන්න නිරූපනෙය ෙයෙදන අන්තිම දවස. ඒක කවදාවත් අමතක
ෙවන්ෙන නැහැ. ශීල කිව්ව කාටවත් අමතක ෙනොවන විදිෙහ නිරූපනයක ෙයෙදන්න
එයාෙග හිෙත් තියනව කියල. එයා මට විස්තර කලා. මට හිතුෙනම ඒක කාමුක ඉරියව්වක්
කියල. එයා මට බල කල නිසා මමත් එකඟ උනා. "ෙම් තමයි අෙප් අන්තිම නිරූපනය
ෙයෙදන දවස. ඒ නිසා අෙප් ෙමොඩල්ස්ල විෙශේෂ ෙදයක් අද නිරූපනය කරයි කියල  
විස්වාස කරනව. මම දැන් ඒ ෙදන්නට වැෙඩ් බාර කරනව ඔයාල ලෑස්තිෙවන්න අඳින්න."
අෙයෝම කිව්ව.  
ඒ ෙපොසිශන් එක තමයි ශීල හිසයි උරහිසයි බිමට තියල පුකයි කකුල් ෙදකයි ඇඳ උඩට
දැම්ම. එතෙකොට එයාෙග පූසිය හැෙමෝටම ෙප්න විදියට උඩට හිටිය. මට කිව්ව විදියට මම
පයිය ෙකලින් කරෙගන එයාෙග කකුල් පලල් කරන්  බාගයක් චූව ඇතුලට දාෙගන
බාගයක් ලමයින්ට ෙප්න්න තියාගන්න ඕන. ඒක තනිකරම කාමුක ඉරියව්වක්. ඒත් ලමයි
හුඟක් කැමති උනා එවැනි ෙදයක් අවසාන වශෙයන් ඇඳල ඉවර කරන්න. සමහරුන්ට ඕන
උනා අෙප් ඇඟවල් ෙදක එකිෙනකට ගාවල අදින්නත්. ඒ නිසා ෙම් අෙප් අවසාන දවස

නිසා අපි ෙදන්න එකඟ උනා ලමයි කියන විදියට ඉරියව් ෙදෙකන්ම ඉඳල එයාලට
ඇඳගන්න උදව් ෙවන්න. අපිට ඒ ෙවනුෙවන් පැය 4ක් ගත කරන්න උනා. අවසානෙය්  
"ඕ ෙක්. කුසල් ඇන්ඩ් ශීල. ඔය ෙදන්න අපිට දුන්න සහෙයෝගයට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඔබලා ෙදන්න අපිට ෙනොසැෙහන්න උදව් කලා. මුලු පන්තිෙය් හැමෙදනා ෙවනුෙවන්ම මම
ඔයාලට නැවත වරක් ස්තුති කරනව. ෙම් කරපු උදව්ව අපි කවදාවත් අමතක කරන්ෙන
නෑ." කිව්ව. ශීලයි මමයි කාමරට ගියා ඇඳුම් ඇඳගන්න.  
"අද අපි අෙප ෙගදර යමු." මම කිව්ව.  
"ඇයි? නැගල තිෙයද්දි මාත් එක්කල කරපු ෙදයක් ඉවර කරගන්නද?"  
"ඒක කියන්න ෙවන්ෙන අෙයෝමට. එයා කැමතිනම් මෙගන් විරුද්ධත්වයක් නෑ. ෙහේතුව
ඔයා ෙම් සතිෙයම මාව පිස්සු වැට්ටුව."  
"හරි, මම එන්නම්. අෙයෝමෙගන් අහල මට ඔයා එක්කල එක සැරයක්වත් ඉන්න ඕන." අපි
ෙදන්න එක්කම අෙප ෙගදර ගියා.  
විනාඩි 20කට විතර පස්ෙස අෙයෝම ආව. "මට පුදුමයි ඔයාල ෙදන්න ෙබඩ් රූම් එෙක නැති
එකට." අෙයෝම කිව්ව.  
"මම කවදාවත් අෙප් කාමෙර්ට ෙවන අයව එක්ක යන්ෙන නෑ. ෙම් ෙගදර එෙහම
ෙවනවනම් ඒක ෙවන්ෙන අමුත්තන්ෙග කාමෙර් තමයි." මම කිව්ව.  
"ෙහොඳයි. මම බියර් එකක් අරන් ඔයාල එක්කල ෙජොයින් ෙවන්නම්
කාමෙර්දි."  

අමුත්තන්ෙග

"ඇත්තටම ඔයත් එනවද අපිත් එක්ක ෙජොයින් ෙවන්න?" ශීල ඇහුව.  
"නැහැ. මට ඕන කරන්ෙන බලන්න විතරයි. ඔයාල ෙදන්න පහුගිය සතිෙය එකට ඉන්නව
දැක්ක මම හුඟක් උනුසුම් උනා. ඒ නිසා මට ඔයාල ෙදන්න ඇත්තටම එකට ඉදන් කරනව
බලන්න ඕන."  
"ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි ෙම් වැෙඩ් පස්සට කල්දාමු. අපි ඔක්ෙකොමල්ලට දැන් මහන්සියි. ඒ
නිසා දැන් නිදාගන්න ගමන් ෙහොඳට කල්පනා කරල බලල ෙහට උෙද් කතා කරමු. ෙම්ක
ෙමෙහම ෙවනවනම් අපිට ෙහොඳ වැටහීමක් තිෙයන්න ඕන ඒ ගැන අෙප් විවාහ ජීවිතවලට
කරදරයක් ෙනොෙවන විදියට. අක්ක නෙගෝ ෙදන්නක් ඉන්ෙන. ඒ වෙග්ම අනික් අතට
නිරුවත් ෙමොඩල්ස්ල ෙදන්ෙනක්ෙග ආදර බැඳීමක්." මම කිව්ව.  

"අන්න….. මෙග් කුසල් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ෙගනාෙව. හැමතිස්ෙසම ෙහොඳට හිතල මතල
වැඩ කරන්ෙන."  
"අපි අද රෑ ෙහොඳට කල්පනා කරකර විෙව්ක ගනිමු නිදාගන්න ගමන්. එෙහම එලෙඹන
තීරනය ගැන ෙහට උෙද්ට කතා කරමු. ඒක ෙහොඳයි." එෙහම කිව්ෙව ශීල. අෙයෝමත් එකඟ
උනා. එදා රෑ ශීල අමුත්තන්ෙග කාමෙර් නිදාගත්ෙත. මමයි අෙයෝමයි සුපුරුදු අෙප් කාමෙර්.  
උෙද් අෙයෝම එයාෙග කබාය ඇඳල හිටිෙය. මම ෙකොට කලිස්මක් ඇන්ද. ඒත් ශීල
කුස්සියට ආෙව ෙහලුෙවන්. "ඔයා ෙමොකද ෙම්  ෙහලුෙවන් ඉන්ෙන?" අෙයෝම ඇහුව.  
"ඉතින් ෙමොකද?  ඔය ෙදන්නම මම ෙහලුෙවන් ඉන්නව දැකල තියනවෙන?  ඉතින් ඒක
එතරම් ෙදයක් ෙනෙවයි."  
"ඒකත් ඇත්ත තමයි. ඒ උනත් ෙගදරදි එෙහම ඉන්න එක හරි මදිෙන්ද?"  
"එෙහමනම් මට ඔය ෙදන්නෙගන් ෙකෙනකුෙග කබායක් ඉල්ලගන්න ෙවනව."  
"නෑ. කමක් නෑ. දැන් ඉතින් ඔයාල ෙමොනවද කියන්ෙන ඊෙය රෑ කල්පනා කරල බැලුවද?"  
"මම දන්ෙන නෑ ඔයාල ෙදන්න ගැන. මට ඊෙය රෑ නින්ද ගිෙයත් නෑ. මටනම් ඒ වැෙඩ්
කරන්න ඕනමයි." ශීල කිව්ව.  
"මටත් නින්ද ගිෙය් නෑ වැඩිය. මමත් හිතනව එෙහම කරාට වැරැද්දක් නෑ කියල. මම
කුසල්ට ආදෙරයි. එයා උදවු කරපු නිසා මම එයාට සලකන්න ඕන. එයත් ටික කලක ඉඳල
ඔයත් එක්ක ඉන්න කැමැත්ෙතන් හිටිෙය." අෙයෝම කිව්ව.  
"අපි ෙදන්නම කැමතියි. ඔයා ෙමොකද කියන්ෙන කුසල්?"  ශීල ඇහුව. අෙයෝම ෙකොල
ෙකොඩිය වැනුවට පස්ෙස මම ෙමොකටද බෑ කියන්ෙන?  
"ඇත්තටම මම ශීලත් එක්ක කරනවට ඔයා විරුද්ධ නැද්ද අෙයෝම?"  
"මම ඒ ගැන හිතුෙව ඔයා ෙමොඩල් ෙවනෙකොට. මට   ඔයාව ශීලට ෙදන්න අවශ තාවක්
ෙනොතිබුනත් මම දැනෙගන හිටිය ශීලත් එක්ක ඔයාව ෙමොඩලින් වලට දැම්මට පස්ෙස
නවත්තන්න බැරිබව. හැබැයි එකක් කියන්න ඕන. ඔයාල ෙදන්නට කරන්න පුලුවන් මෙග්
ඉදිරිපිට විතරයි. මට ෙහොෙරන් එෙහම කරන්න හිතන්නවත් එපා." අෙයෝම තර්ජනයකුත්
කලා.  
"හරි එෙහනම් අපි දැන් අමුත්තන්ෙග කාමෙර්ට යමු." මම් කිව්ව. මම හිතපු විදියටම ශීල
එක්ක ෙසක්ස් කිරීම උසස් ගනෙය් වැඩක්. ඒක අෙයෝමත් එක්ක කරනවට වඩා හුඟක්
සුන්දරයි. ආශ්වාද ජනකයි. ඒත් අෙයෝම ඇෙඳේදි මීට වඩා මට සැප ෙදනව. එයා මාව

සනසනව. දැන් ශීල නිතර නිතර අෙප ෙගවල් පැත්ෙත එනව ෙම් දවස්වල. එෙහම ආවම
අෙයෝමෙගන් අහනව සතියකට දවසක් විතර මාව ගන්න පුලුවන්ද කියල. සමහර දවස්
වලට බෑ කියුවට හුඟක් දවස්වලට හා කියනව. එතෙකොට එයා මාවත් ඇදෙගන ෙසක්ස්
කරන්න කාමෙර්ට යනව. ඒ හැම දවසකම වෙග් අෙයෝමත් අපි ෙදන්න කරනව බලන්
ඉන්න එනව.  
දවසක් මම රෑ අෙයෝම එක්ක ඉඳල වැෙඩ් කලාට පස්ෙස එයාෙගන් ඇහුව "ෙමොකද අෙයෝම
ඔයා මම ශීලත් එක්ක ඉන්න හැම දවෙසම බලන් ඉන්න එන්ෙන."  
"කුසල් මට බැහැ එයාෙග දරුෙවකුට නැන්ද ෙවන්න  ඔයාල ෙදන්නට කරන්න ඉඩ
දුන්නට. මට ඕන කරනව ඔයාෙග කැරි එයාෙග ඇතුලට යවනවද කියල බලන්න. එෙහම
යනෙවලාවක් උෙනොත් මම පැනල ඔයාව එයාෙග ඇඟ උඩින් අයින් කරනව."  
"ඔයා පව්. මම කවදාවත් ඔයාෙග ඇෙරන්න ෙවන කාෙගවත් චූවක් ඇතුලට කැරි
යවන්ෙන නෑ කියල ෙපොෙරොන්දු ෙවනව රත්තරන්. මම ශීලට කරන්ෙනත් ඔයා කියන
හින්ද."  
"කමක් නෑ කුසල් එයාටත් ඔයාව ඕන කරල තිෙයන්ෙන එයාෙග මහත්තය දාල ගිය නිසා.
නැත්නම් එයා ෙවන අය ලඟට ගිහින් නාස්තිෙවනව. ඒ නිසයි මම ඔයාට කරන්න ඉඩ දීල
තිෙයන්ෙන. පවු. දුප්පත් ෙකල්ල."  
දැන් ශීලයි මමයි තමයි අෙයෝමෙග ෆස්ට්  ක්ලාස් ෙමොඩල්ස්ල ෙදන්න ආට් ක්ලාස් එෙක්.