You are on page 1of 10

අමාෂා

හැමදාම ඉස්ෙක ෙ
ආ ගම ෙප ර ම දාන එක මෙ
ද . හවසට යා$ෙව එ ක
මැ% එක කරන එක හ&, ෙප රස්'යා(ව දාන එක හ& ෙක ෙල ෙ
දෙ . හවසට
ලාස් 'ෙයන දවස් වල න* ඉ' +,ම අ ල නැහැ. ෙම කද එ ෙ
ලස්ස් -තර ෙනෙව/
රස්'යා(ව0 ඉවර ෙවලාෙ . ෙගදර ආ ගම ෙක ෙහ ම0 අ*මෙග බැ2* ෙක 3ය/. ඒවා
ඉ' ක*මෙ බ ලට ඇෙහන යකඩ තලන ස ද වෙ තම/.
කතාෙව කතාෙව මම ක ද +ය න0 බැ& නාෙ . මම ච&ත. වයස 17/. ඒ ෙලව වලට
ෙක මස් කර ෙ . අෙ8 39ෂ
ලාස් 'ෙය ෙ : එ ; <සා ස'ෙ= දවස් වලට
ඉස්ෙක ෙල පස්ෙස> වැඩ නැහැ. ඉ' හවසට කර ෙ ෙප ?ස්@ව නටන එක තම/. ඉ'
ෙගදර එනෙක ට ෙක ෙහ ම0 හවස. අ*ම බ<න එක ගාන නැහැ. දවස මම ෙගදර ආෙA හවස
B * එක බල න
. ෙහ එකක ෙනෙව/. අෙ8 ෙක ෙල ෙ ෙගදර.
එනෙක ට අAෙවම ආ <සා ඇඟ රාම දා ය ඉ' මම Dවා නා ග න ඕන +යලා. අෙ8 ගෙ*
'Fන 3ක ෙල G ඔය . එෙ තම/ ගෙ* හැෙම ම නා ෙ . ඉ' මම0 යා නා න.
එතෙක ට හවස 4ට -තර ඇ'. ඒ ෙවලාවට ඔෙ= නා න ක ව0 නැහැ. ෙම කද මම වෙ ෙමෙහම
රස්'යා(ෙA
එන අය නැහැෙ . ඉ' මම නා න යා ඔයට. මම යනෙක ට අෙ8 ෙගව ලග
නං ෙය නා න ඇ-0 3ය. ෙක ලෙ නම අමාෂා. ඉ ෙ නවය වසෙJ. 3ක කටකාර
ෙක ල . @?& ලස්සන නැ' න0 දැ කම ආෙය0 බල න ෙතන තර* ෙප ෙවනස
එයාෙ 'Fනා.

" ආ.. අමාෂා නංK... නාන ඇ-0 වෙ '' "නා න තම/ හෙල ආෙA... නැDව උය න ෙනෙව/.."
මෙ 8රශ්නයට ෙව 'Nබා වෙ උ0තරය ආවා. ෙ* ෙක ල ෙක ෙහ ම0 එෙහම තම/.
ප&ස්සO ප&හරණය කල 9D ෙකෙන ෙන. "අෙප .. ඔයාට යන සැර.... ෙම කට අ වට ෙ ර0
නාද?" "ෙ න* ර0 ෙවලා තම/ අ=ෙ= 'ෙය ෙ ... ෙම කට අද හවස ෙනQ ෙබ 8R 3ස්
කලාෙ ."
"ආ.. එක තම/ ෙ* ෙවලාෙA නා න ඇ-0 'ෙය ෙ .. ෙම කද නැ0න* අ? වෙ ?ස්@ ෙකSන
ෙක ෙල ෙ ෙ* ෙවලාවට ෙමතනට නා න එ ෙ ..."
"ඒක න* ඇ0ත.. ෙම කද ඉස්ෙක ෙ

ඇ නම Tට කS

එ න 'Fනෙ ."

ෙක ල තවම ඇදෙගන ඉ ෙ ෙනQ ෙබ 8ර 3ස් වලට ඇද ෙෂ JQ එක/ U ශJQ එක/.
එයාෙ ස්V 9<ෙෆ * එක ෙහ දන ගම තම/ මා0 එ ක කතා කර ෙ . මම0 ඉ' කතාවට
අX න <සාම අ වැෙඩ0 අමතක න වෙ කතාව.
"ඔයා අෙA නා නද නැ0න* කතා කර කර ඉ නද?" නංY අහ 8රශ්නයට මට 3ක
වෙ .
" මම ආෙA නා න හෙල ... ඔයාෙ
"ආ.. ඒක0 දැ

මත එ ක කතා කර න පට

ග0ෙ0...?"

එෙහමද?"

නං එෙහම + ෙA නා ෙවන ගම . මම0 එෙහමම වDරට බැහැලා ෙදD
"අ/යා. අද ලාස් යාද? නැ0න* ෙක ෙහ> හ& රස්'යා(වක යාද?"
"ඔ න...අ? රස්'යා(ෙA ය ෙ
"එෙහන* ක

ස 0Dව

හ& ෙක ෙල

පාර

වDෙJ $නා.

නැහැ හ&ද? වැදග0 වැඩකට ෙ=."
පස්ෙස> ය න ඇ'." නං එෙහම + ෙA මට ස 0Dවට වෙ ,

"අ?ට ෙක ෙල පස්ෙස> ය න ඕන නැහැ හෙල ... ෙක ෙල අ? පස්ෙස> එනවා..."
"එෙහමද? ඒක ෙව න ඇ' අර

ලාස් ඇෙරන ෙවලාවට ෙසQ එකම මග බලාෙගන ඉ ෙ ?"

මට නා ෙ= පX ය දවසක අෙ8 ෙසQ එකම අමාෂා නං ලා ලාස් එක පැ0ෙ0 ය බව මත
ෙවලා. "මම අද ෙක ෙල බල න ෙ= නැහැ හෙල ... B * එක බල න යා"
"ෙ* ෙවලාෙA ෙම න B * ද?" " අෙ8 ෙක

ෙල ෙ ෙගදර යා... ම

ඉං Sෂ් B * එක."

"අෙප ... ඔයා ඒව0 බලනවද? ජරා ඒවා..." "ෙ*වා ජරා ඒවා ෙන- හෙල .. <යම ෙහ S[; ඒවා... ඒ
රටවල හැ3යට ඉ' ඇ\* වල ෙප ෙප ෙවනස්ක* 'ෙයනවා තම/ ඒ0 ඉ' අෙ8 රටවල
වෙ ෙන-ෙ ."
" ඒ න0 අ=ෙ= එයාල ඇ(* අ] ෙ

ස^ය -]යට ෙන-ෙ . ඔ ෙක ම ෙපෙන නෙ "

"ෙම නවද ඉ' ඔ ෙක ම ෙපෙන ෙ .. එෙහන* දැ ඔය0 ඔය ඉ ෙ ස^ය -]යට
ෙනෙව/ෙ " ඒ කතාවට ෙක ල 3ක අ8සQ නා. එයා එයාෙ ]හා ෙහ දට බලලා ආෙය0 මෙ
]හා බැ$වා.

"ඇ/ ... මෙ ෙම නවද ෙපෙන ෙ ?"
"ඔයාෙ ෙම නවා ව0 ෙපෙනනවා ෙනෙව/... දැ බල න ඔයා ඇඳෙගන ඉ ෙ ෙක ට
කSසම ... ඒක අෙ8 රෙQ ග2 ළම/ Tට අ ( 20 කට කS ඇ දා න* aය ඒවා +ය/ද? ඒ0
දැ එහම නැහැ. ඒ වෙ අද ඔයා ඔය ජරා +යන ඒවා තව 3ක කාලය+ ෙ* රෙට0 එb?ටම
ෙපෙ -"
" ඒ නාට ඔය B * වල වෙ ව

-]යට ඉ ෙ

නැහැ ෙමෙහ අය"

"ෙම නවද නංK ඉ' ඔය ව +ය ෙ .. ඕන න* Nෙර,යJ එක/ පැ 3ය/ ?3 ඉc:. නැ0න*
-නා යක වෙ d එකක ඕක0 නැ'ව ඉc-. ඕකෙ අෙ8 රෙQ අ යට ඔය මහා ෙල G ෙ .. ඔය
3ක බල නම B * බලන උ aය ඉ නවද ෙ* රෙQ." මෙ කතාවට නං ෙම G0 aෙA
නැහැ.
මම0 මෙ පාeෙA නා න ග0තා. "අ/ෙ= ඔයාට තරහ යාද මම aව එකට?" "අෙප නැහැ නං ..
මම +ෙA ඇ0ත. අෙ8 රට0 එෙහම ෙA- ඉ]&යට."
"ෙ* රට එෙහම ෙව න... ඊ...."
"ෙම කද ඔයා ඊ... +ය ෙ .?ඔය ෙක ළඹ, T ගhව පැ0ෙ0 බල නෙක දැනට0 එෙහම ඉ න ය
ෙක / තර* ඉ නවද?
"ආ.... ෙ* අෙ8 රෙQ?" "ඔ .. ෙමෙහ තම/..
ඔය ෙක ෙල +, ගාන

නැ'ව යට ඇ(* ?3

hX( ෙවරෙළ> -තර

ෙන-, i

වල0 නා ෙ "

"ඔයා දැකලා 'ෙයනවද?"
"ඔ මම දැකලා 'ෙයනවා. අෙ8 ෙක ෙල ෙ නෑ ෙවන කQ3ය ඉ නවා. එයාල ෙෆ ෙට මට
ෙප නලා 'ෙයනවා. එයාල ඉ ෙ ඔය B * වලට0 වඩා අ ත -]යට?" මම ෙල G ෙබ ව
+යල දැ*ෙ* ෙ* වාදෙය ]2ම ග න/.
අමාෂා මෙ ]හා 3ක ෙවලා බලාෙගන 3යා. "ඔයා +ය ෙ
ෙබ ෙහ ම -ශ්වාසය ඇ'ව.
"එෙහන* ඒ යා$වෙග
කර න*"

මට0 ඒ ෙෆ ෙට 3ක

ඇ0තමද?" "ඔ " මම +ෙA

ෙගන0 ෙප න න. එතෙක ට මම -ස්වාස

මාර වැඩ ටම/ ෙ දැ ඉ' ෙහ යප ෙක ෙ*+ට ෙප න න ෙෆ ෙට . ෙක ෙහ ම න0
දැ න* ඉ' ඉ ලෙගන කා එෙ ෙ*කට ෙම ක හ& ගැටය ගහ න ෙවන බව මට ෙ0 නා
"හ&... මම ඒ යා$වාෙග

අහලා ෙෆ ෙට ෙගන0 ෙප න න*ෙක "

"කවදද? ෙහට $ව ද?"
"ෙහටම න* බැ& ෙව/ ... ෙ* ස'ෙ= ෙක ෙහ ම හ& ෙගෙන න*ෙක .."

"ෙහ ද/... එෙහන* ෙග නෙක .. ෙ* 3ෙ ම මම ෙ* ෙවලාවට නා න එනවා" එෙහම +යලා
ෙක ල ඇදෙගන 3ය ඇ(* ?3 ම වDරට බැස්ෙස> මම <සා ලkජාවට බව මට ෙ0 නා.
"නංK .... මෙ ?ෙQ සබ

3ක

ගා නෙක .....?"

"ඇ/ ත<යම ගා ග න බැ&ද?"
"ත<යම lව

න* ඔයාට +ය ෙ

නැහැෙ "

"ඉ න..ඉ න.. මම ගා න* ...." අමාෂා මෙ ?ෙQ සබ
සබ කෑ ල ( නා.
"ඔයාෙග0 ඕන න* ?ෙQ සබ

ගා න ග0තා. ඉවර නාට පස්ෙස> මට

ගා න*?"

"නැහැ අ=ෙ=... කම නැහැ.. මම ගා ග න*..." මම එෙහම +ෙA එයාට උද ව කර න වෙ ම
ෙක ලෙ ?ෙQ සබ ගාන එක0 ෙප ග' වැඩ <ස/. නංK එෙහමම වDරට බැහැලා නා න
ග0තා. "ෙම කද හෙල ඔය U ෂJQ ඇදෙගනම නා ෙ ?' ඔ න ඕක ගලවලා නානවා... මහා
ගැ<ෙය ෙන-ෙ තවම ඔයා...?"
"ඒ න0 මට ලැkජ/ වෙ ....."
'අෙ ෙකෙහ ම ලැkජාව... ඔයාෙ ෙම නවද ෙපෙන න 'ෙය ෙ ඔය U ෂJQ එක නැහැ
+යලා?" මම එෙහම + ෙA ෙක ලෙ ත හැ]ලා නැ'වටම ෙන-. ඒක ගලවල ද නා ඕන න
<ස/...
"කම නැහැ... ෙමෙහම ෙහ ද/..." එෙහම +යන ගම නං නා න ග0ත0 එයාෙ ඇ\ම එයාටම
කරදරය
නා. මම ෙක කට0 +යලා 3ක ඈතට ෙවලා නා න ග0තා. නානවා aවට අමාෂා ]හා
ෙහ ෙර බල බල ඉ න එක තම/ කෙ . 3ක ෙවලාව+ මම ලග නැ' <සා ෙක ල U nJQ එක
ගලවලා නා න ග0තා. මම ඉ' ඈත ඉද නං ]හා බලාෙගනම වDෙJම ඉද මෙ වැෙ; කර
ග0ෙ0 ෙග ඩ ෙවලා ර න ආසාව පහ කර ග න/ නං නාල ඉවර ෙවලා ආපX යනක* මම
වDරට ෙවලා නෑවා.
"එෙහන* අ=ෙ=.. මම යනවා.... ඔයා අර ෙගෙනනවා +ය ෙෆ ෙට ෙගන0 ෙප න නෙක
එෙහන*.. බලhෙක ඔයාෙ කතාව ඇ0තද +යලා.." එෙහම +යලා නංK ය න යා.
දැ ඔ' ෙක ෙහ හ& ෙෆ ෙට 3ක ෙගන0 ෙප න න ෙවනවා. නැ0න* ඉ' මම <ක*ම
ස 0D ෙවනවෙ . එකට කර ෙ +යල ත තා නානෙක ට මට මත
නා අෙ8 ෙක ෙල .
මෑ ෙග ෙහ 8 එක ග න lව . ෙම කද o ළඟ ලංකාෙA වෙ ම ඉ ]ය ෙක ෙල ෙ
ෙහ ට ෙෆ ෙට ෆ් කෙල ෂ එක ම 'Fනා. පXවදාම මම
ෙෆ ෙ එකට දා ග0තා ලංකාෙA
වෙ ම ඉ ]ය ෙෆ ෙට ස් 3ක .ඒවා සමහර න* බල න0 අ8සQ වෙ ෙෆ ෙට ස්. ෙක ෙහ ම
න0 නං ට ෙ*වා ෙප නලා මම ]නන එක -තර ෙනෙව/, lව න* ෙප ෙටස්Q එකG0
කර න lව +යල මට Dනා.
පXවදාම මම කS ම නාන ෙ= අද අමාෂා ව 3ක න*ම ග න lව ෙA- +යන අදහස0 ෙ0
ෙක නක 'යාෙගන/. හ&යට 4.30 වෙ ෙවනෙක ට නංK නා න ආවා. එද0 ෙනQ ෙබ 8R 3ස්
<සා ෙක ල මහ ,යට නා න ආෙA. මව දැ ක ගම ෙක ලට නහ යා.

"ආ... අ/ය ඇ-0ෙ ..... මම Dව එන එක නැහැ +යලා.... එෙහන* අද ඔයා + ව ෙ ඔ8
කර න සා + එෙහම අර ආවද? නැ0න* ඉ' ඔයා ෙබ කාරෙය තම/..."
"මම ෙබ කාරෙය ෙනෙව/ නංK ... මම සා + අර ආෙA. අ?ට ෙබ ව
( නැහැ.. හ&ද?"
මම එෙහම +යන ගම ඔෙ= නාන තැනට 3ක එහා/ 'ෙයන ගහ ]හාවට යා. අමාෂ0 මෙ
පස්ෙස ම ආවා.
"කතාව නව0වලා ෙප නනවෙක එෙහන*.. තhෙස> ඔය +යන තර* ලංකාව නරකද බලhෙක
අ?.."
"ඔ
එෙහන* බල න..." එෙහම +යලා මම මෙ ෙෆ එෙ 'Fන ෙෆ ෙට ස් 3ක ෙප 2වා.
අමාෂා ඒ ෙෆ ෙට ස් ]හා බැ$ෙA හ&ම GDහලෙය , එෙ ඉ ]ය ෙෆ ෙට ස් 3ක 'Fනා. ඒ
3ක න* මාර ලස්සන/. ඒ වෙ ම මාරම ෙහ Q. අමාෂා ෙබ ෙහ ම උවමනාෙව ෙහO ඒ එක එක
ෙෆ ෙට ස් බල න ග0තා.
"ෙ* අය ඉ ]යාෙA අය ෙ ද?" "ඉ ]යාෙA අය ෙනෙව/.. ලංකාෙA අයම තම/. සමහර අය ඉ'
ඉ ]ය අය වෙ ම ලස්සන/ෙ "
" ෙම කද... මම +ව ඒවා හ& ෙ ද?" ''****......." ෙෆ ෙට ස් 3ක බලල ඉවර නාම ෙක ල 3ක
අhD නා. ෙම කද +යනවා න* ඒ ෙෆ ෙට ස් අතෙJ ඉ ]ය ෙස ස් ෙෆ ෙට ස් aපයG0 දාලා
'Fනෙ . ෙක ල ඒක දැකලා 3ක සසල නා වෙ . මම ෙෆ එක අෙය0 ඉ ලා ග0තා. එයා
ඒක ( ෙ ඒ තර* කැමැ0ත+ ෙනෙව/. අ? අෙය0 නාන තැනට ආවා. අමාෂා +,ම කතාව
නැහැ. හැබැ/ ෙල G ෙදය oෙp 'ෙයන බව ෙප2නා.
" නංK ... මෙ ?ෙQ සබ ගා නෙක ......" මම එෙහම +වම අමාෂා මෙ ]හා බලලා මෙ ලගට
ආවා. ඇ-0 සබ කෑ ල අර ?ෙQ සබ ගා න පට ග0තා.
"ෙම කද ඔයා <ක* අhD ෙ ?" මම එෙහම ඇXෙA ෙක ල අ8සQ උෙ මෙ ෙෆ ෙට ස් 3ක
<සාමද දැන ග න. "නං ෙය ...." ෙම කද ස/ල ස්? තරහ නා ව0ද ඔයාෙ අදහස වැර]/
+යලා ඔ8 කල <සා?"
"අෙ නැහැ අ=ෙ=... එෙහම එක නැහැ. මට <ක* ෙම ක ද වෙ ඒ ෙෆ ෙට බැ$වම. අෙ8
රට0 මම ත තර*ම නැහැෙ . ?ට රටව වෙ ම තම/ ෙ ද?"
"එකෙ මම + ෙA.." කතාෙව ම ෙක ල මෙ ?ෙQ -තර ෙනෙව/, ඔ$ෙව/, ප ෙව0 සබ
ගෑවා. ඒ අ0 වල ,<( බව දැෙනනෙක ට මම ෙන දැqම ආසාව අව] ෙව න ග0තා. මම ඒ
ෙවලාෙA ඇඳෙගන 3ෙ= Dවාය . ෙපකට ?3 මෙ එක ෙකS ෙවන එක නං ට ෙපෙන න
ග0ෙත 0 මාර ස 0Dව <සා මම සබ ගාන එක නතර කළා. මම එෙහමම වDරට බැස්සා.
ඒ එ කම මට Dනා නං ෙ සබ ගා න ඇXව න* අද කැම' ෙව න lව +යලා. මම
ෙහO ට වDර 3ක ෙAගෙය ගලන තැනකට
මෙ Dවෙ= ගැටය F
කළා. වDර පාෙJ
සැරට Dවාය ගහෙගන යා. "ආ..... මෙ Dවාය ගහෙගන යා නං ෙය ...." ෙක ලට නාව
යා.
"අ? ද ෙ

නැහැ... එෙහන* දැ

"එෙහම ෙනෙව/. මට උද ව

ඉ'

වDරට ෙවලා ඉ න ෙA-..."

කර නෙක ... වDරට ෙවලා ඉ න බැහැෙ ?"

"ඉ' මම ෙම කද කර ෙ ?" Dවාය එතෙක ට0 ඔෙ= 3ක
'Fනා.

ගැr

තැන

'ෙයන ප\රක Rඳ:

"අර Dවාය මට ෙගන0 ෙද නෙක ..?"
"ඒක 'ෙය ෙ ගැr තැනකෙ ... මට එතනට ය න බෑ " මට තාග න බැ& නා. අමාෂා මෙ
]හා බලල නා ෙවනවා මම වDරට Sලා 3ය. නැ Q30 මෙ එක ෙකS ෙවලාම 'ෙයනවා
ෙක ලට ෙපෙනනවාෙ . ඒ0 දැ න* ඒක බැහැෙගන ය න පට අර උන වැෙ;ට.
"නං ෙය .... ක හ& දැ ආෙව 0 එෙහම අ? ඉවර/.... ඒ <සා මම +යන එක අහලා අර Dවාය
ෙගන0 ෙද න...." මම එෙහම aවට ඒ Dවාය 'ෙයන තැනට ය න ෙක ලට බැ& බව මම ෙහ දටම
ද නවා. අ<ක ෙ* ෙවලාවට ෙමතනට ක ව0 නා න එ ෙ නැ' තර*. ඒ න0 ෙක ලව
න*ම ග න ෙ*ක ෙහ දම අවස්තාව බව මට Dනා.
"ඉ'

ෙක ෙහ මද අ=ෙ= මම එතනට ය ෙ ... ඔයාම ඔෙහ මම ය නෙක .."

"මම එතනට ය න ෙ* වDෙර

නැ 3 න එපාය... මම නැ Qටට ඔයාට අ ල

"අෙ එෙහම කර න එපා.. ඔයා නැ ටලා යන ෙවලාෙA ක
නම ඉවර/ෙ ..."

නැ'ද?"

හ& දැ ෙක 0 අ? ෙද නෙගම

"එෙහම +යලා ෙමෙහමම මට වDරට ෙවලා ඉ න බැහැෙ ... අ<ක ෙ* ෙවලාෙA ක
පැ0තට එ ෙ නැහැ. මම +ය නද වැඩ ?"

ව0 ෙ*

"ඒ ෙම ක ද?" "ඔයාෙ ඔය ෙෂ JQ එක ගලවලා මට ෙද න."
"ෙ*ක.??? එතෙක ට මම ෙම ක ද අs ෙ ?"
"ඔයා යටට ඇ\ම

ඇඳලාෙ

ඉ ෙ ..."

"අෙප .. බැ ...."
"ඔයා යටට ඇ\ම ඇඳලාෙ ඉ ෙ ..... අ<ක ඔයා මහා ගෑ<ෙ= ෙනෙව/ෙ ... යට ඇ\*
?3 අෙ8 ඔය ෙප ෙක ෙල ඔ ෙක ම ෙ* ඔෙ= නා ෙ මහා දවාෙල0." එෙහම +යලා මම
අමාශාෙ ෙෂ JQ එක ඉ ලග0තා.
එයා වDරට ඇ-0 මට ෙෂ JQ එක tල අෙය0 අ/නට යා. "ඉ මනට ඔයාෙ Dවාය අර ඇ-0
මට ඕක අපX ෙද න." මම ෙෂ JQ එක ඇඳග0තා. ෙක ල ලැkජාෙA ඇඹෙරනවා. ලා ෙර ස පාට
යට ඇ\ම වDරට ෙත0 ෙවලා අ ෙ ඇ\ම නැහැ වෙ හැමෙ ම ෙපෙනනවා.
"යh නං වDරට... ඔය ලැkජාව අe ෙව න... ඔයා ඔය -]යට ෙ* ඔෙ= ෙක %චර නාල ඇ0ද? මම
ෙක / තර* දැකලා 'ෙයනවද ඔයා ඔෙහ ම ජ
ය -තර ඇඳෙගන නානවා
"අෙ ... ඔය ෙෂ JQ එක මට ඉ මනට ෙද න,,,, මම ෙප

කාෙලෙ

" ඒ +ය ෙ ඔයා දැ ෙප නැ ද?" නංK ඒකට උ0තර ෙද ෙ
පැ 3ය වහග න උ0සහ කළා.

එෙහම නෑෙA..."

නැ'ව අ'

එයාෙ ෙතhනා

"ඉ න... අද මම ඔයාව නාව න*..." එෙහම +යලා නං ෙ ඇඟට වDර දා න පට
වDෙJ ඉඳ ග0ෙ0 ෙවන කර න ෙදය නැ'කමටම/.

ග0තා, එය

"අද මම ඔයාෙ සබ ගා න*" එෙහම +යලා මම නං ෙ අ0වල සබ ගා න පට ග0තා. ඊට
පස්ෙස> එයාෙ ෙබ ෙ සබ ගාලා U ෂJQ එක ඇDෙල සබ ගා න හැ(ව0 එක හ& ෙ=
නැහැ.
"ෙ* U ෂJQ එක ගලව නෙක " එෙහම +ෙA සබ ගා න ෙ , ෙව න -තර ෙනෙව/, අමාෂා
ෙ ඇෙu එතෙක ට ඉ'& ෙව ෙ අගටම ඇ$න පැ 3ය -තර <සා. එයා hS අකමැ' න0
පස්ෙස> එයාෙ U ෂJQ එක ගලවලා දැ*ම. ඊට පස්ෙස> එයා vම 'Fන ගල උඩ වා නා. මම
සබ කෑ ෙල නං ෙ hl උe කෙ=ම සබ ගෑෙA (ම ආසාව+ . එෙහම සබ ගානෙක ට
එයාෙ
ංw තන e වල මෙ අත වැ(නා. අමාෂා ෙල G ෙක ෙල
ෙ නැ' නාට තන e
ප ෙව උඩට ඉස්,ලා 'Fෙ ඒ ෙවලාෙA. 3ක තදට ඒවා 'Fx බව මෙ ඇyS De වලට
දැ2ණා. ඒ0 සබ <සා ,<(වට ඒවා Sස්සලා යනෙක ට අමාෂාට0 ඇස් ?ය:ෙගන යන බව
ෙප2නා. මම 3ක ෙවලාව නං ෙ තන e ඇyS වS Xරත කළා.
එයා එකපාරටම නැ Qටා.. "ෙක .. සබ
ගාලා ඉවර <සා.
"ඔයා ඔෙහ මම ඉ න... ඉD

කෑ ල ෙද න..." එයා සබ

3ෙක0 මම සබ

කෑ ල ඉ $ෙA මම සබ

ගා න*..." අමාෂා ආෙය0 ඉඳග න හැ(වා.

"ඉඳග න එපා නං ෙය ......" මම එෙහම +යලා අමාෂාෙ කG වල පහල ඉඳලා උඩට සබ
ගා න පට ග0තා. ෙ* ෙවනෙක ට0 මෙ එක රන තරමට 8රාණව0 ෙවලා 'Fෙ . ඒ0 ෙ*
ග න අ ංසක සDට නැ'කරග න බැහැෙ . මම දන ගහෙගන ෙක ලෙ
ංw කලවා වල සබ
ගානෙක ට ඒවාෙ= ලස්සන න* ෙ0 හැ3යට රස - ෙ අ? ෙදෙදනාෙ ම කැමැ0ෙත ම/.
අ 'මට පැ 3ය උ
සබ ගා න පට ග0තා. ඊට පස්ෙස> එෙහමම පැ 3ය ඇDලට අත
දැ*මා. ඊට පස්ෙස> ඒ යට ඇ\ම0 පහලට කරලා ගලවලා දැ*මා.
"අෙ එපා...." එෙහම +ව0 ඒ ඇ\ම0 ගලවලා දැ*ෙ* එයාෙ කැමැ0ෙත ම/... මම මට ෙ0
හැ3යට අමාෂා ෙ , ෙJ @ දර0වය - දා. ලස්සන කලවා -තර ෙන- z<යට ංwයට 'Fx
ෙය < ෙත ෙහ දට බලන ගම අතගෑවා. එෙහමම අ? වDරට යා. වDෙJ ඉඳලා අ? ත]
බදාෙගන 3යා ෙල G වැඩ කර න ඉ ම
ෙ නැහැ ෙම කද ඒ ෙවනෙක ට0 ෙග ඩ හවස්
ෙවලා <සා. අමාෂා වDෙJ ඉ tම මම පහලට
මෙ Dවාය අර ආවා. නං ලkජාෙව වෙ
නා න ග0තා. එ0 එයාට ලkජා ෙව න තර* ෙදය 'Fෙ නැහැෙ ..< ව' ම නාලා ෙග ඩට
ය ෙක ල Dවාෙය ඇඟ ?හදාෙගන ෙගනා යට ඇ\ම ඇඳග0තා. ඊට පස්ෙස> ග ම0 ඇඳෙගන
ෙගදර ය න ලැහැස්' නා. මම ඒ ෙවනෙක ට නං ෙ ෙෂ JQ එක ගලවලා ෙහ දල0 ඉවර/.
"එෙහන* ෙහට0 එ නෙක ...." මම එෙහම +වම ෙක ල ෙම G0 ෙන +යා vම බලාෙගන ය න
යා. ඒ0 ෙහට0 ෙක ල එන බව -ස්වාස/. මම එෙහමම වDෙJම ඉඳෙගන මෙ වැෙ; ඉවර
කර න යනෙක ට මම දැ ක මම ගලවලා දා ෙක ලෙ ෙර ස පාට යට ඇ\ම තවම0 එතනම
බව. උන ෙ ට අමාෂා ට එක0 අමතක ෙවලා. එක අර සබ 3ක ෙහ දලා 'යාග0ෙ0 ෙ* ,(:මට
මතක සටහන -]යට. මම එෙහමම වDෙJ ඉඳලාම ඒ දැක ද@ , කරO මෙ ආසාව පහ
කර ග0තා. ෙ* තර* ක B * වල -තර දැක ඒ ෙ ව අද හැබැ
ම ද+ න lව
නා
ෙ ද +යන ෙ තනෙක ට0 (ම සDට දැ2ෙ . ඇ/ දැ ක -තර ෙනෙව/ෙ ... අතගාලා

බල න0 lව
නාෙ ... එදා ෙගදර ෙ= නං ෙ
ංw යට ඇ\ම0 අරෙගන/. ෙම කද පස්ෙස>
දවසක මෙ වැඩට 8රෙය ජනයට ග න lව <සා. එදා R 0 මම හවස න ෙ මත කර කර
අර ෙර ස පාට පැ 3ය0 ලග 'යාෙගන ත<යම සD{ නා.
පXවදා0 මම නං එන ෙවලාවටම නා න ෙ= නා න ඕන <සා ෙනෙව/. ඊෙ= වෙ ම ෆ එක
ව0 අද0 ග න තාෙගන/. නං ඒ ෙවනෙක ට0 ඇ-0. වැෙ; අ
වෙ . ෙම කද මම පර G/
+යලා Dනා. ඒ0 නං මාව දැ කම ෙවනදා වෙ කතා කෙ නැහැ. 3ක අhD/ +යලා Dනා.
ෙම කද ෙකS මෙ ]හා බල ෙන0 නැ' <සා. ඕන ෙදය +යලා මම ම කතා කර න Dවා
"ආ.. නං අද කS ම නා න ඇ-0ෙ .. ෙම කද අද කS ම 8| 3ස් ඉවරද.?" අමාෂා 3ක
ලkජාෙව වෙ මෙ ]හා බැ$වා.
"නැ ... මම අද 3ක කS ආවා... ඔයා අද පර G/ වෙ ...." ඒ කතාෙව ම මට ෙ0 නා ෙක ල
මම එනක තම/ ඉඳලා 'ෙය ෙ +යලා. ෙක කට0 මම වDරට බැහැලා aප සැරය වDෙJ
$ණා. ෙක ල වDෙJ ඉඳලා ඇ\* ෙහ දන ගම මෙ ]හා ෙහ ෙර බලන බව මට ෙ0 නා.
අමාෂා ඇඳෙගන 3ෙ= ෙවනදා වෙ ම U ෂJQ එක/ ෙෂ JQ එක/.
"නං ... අද0 'ෙයනවා යා$වාෙග ෙගනා ෙෆ ෙට 3ක බලනවද??" මම එෙහම ඇXෙA
ෙක ලෙ 8ර'චාරය බල න. එයා මෙ ]හා බලලා ය ත* නා නා. මම එෙහමම වDෙර
ෙග ඩට ආවා.ඇ-0 ආෙය0 අමාෂා ]හා බැ$වා.
"ෙමතන බල න බෑ .... අ? 3ක එහාට යh..." මම එෙහම +ෙA ෙෆ ෙට ස් ෙමතන බල න බැ&
<සාම ෙනෙව/. ක හ& ආෙව 0 ෙලඩ වැෙටන <සා.
"එෙහන*??" අමාෂා එෙහම ඇXෙA මම +ය ෙ

ෙම ක ද +යල ෙ0 ෙ

"ෙමතන ඔය 3ක බල බලා 3ෙය 0 කාට හ& ෙපෙ -. අ? 3ක

නැ' <සා.

එහාට යh..."

"ෙක ෙහටද..." "ෙමතන ෙපෙනනවාෙ .. 3ක ෙ* ගස් අතරට යh...." මම එෙහම +යලා අමාශාව
ඔෙය 3ක කැෙ ඇDලට එ කෙගන +යා. ය න කS අෙ8 ඇ(* 3ක කාටව0
ෙන ෙපෙන න හැං}වා. ෙම කද අ? නැ' අතෙJ ක හ& ආෙව 0 ෙලඩ වැෙට න lව ෙ .
ඇ0තටම මෙ ලග එදා න* ෙෆ ෙට 'Fෙ නැහැ. මට ෙ ෙ* ෙක ලෙග ෆ එක ග න.
ෙක ලට0 ට ය3 මෙ අදහසම 'ෙයන බව ෙප2නා. නැ0න* මම කතා කල ගම ම එ ෙ
නැහැෙ අ<ක මට0 කS අද නා න ඇ-0 'Fෙ .
"ෙක .. ඔයා ෙගනා ෙෆ ෙට ස්" "***... අද න* ෙෆ ෙට ෙග න උෙ

නැහැ නංK.."

"එෙහන* ෙම කටද ඔයා මව ෙමෙහට එ කෙගන ආෙA?" මම ඒ 8රශ්නයට උ0තර ෙන t නංK ]හා
බලාෙගන 3යා.
"ෙම කද අ/ෙ= ඔයා බලාෙගන ඉ ෙ ?" "ඔයාෙ ලස්සන බෙබ ..."
"ආෙ

ය න.. මෙ ෙම න ලස්සන ද?"

"ෙම කද නැ0ෙ0??? ඊෙය ෙ

මම ඔයාෙ ලස්සන ෙහ දටම ලගටම දැ ෙ ..."

"අෙ අ=ෙ=... ඔයා ඒ ගැන කාටව0 +ය න එෙහම එපා... මම ඔයාට උද ව ෙ කෙ
වDරට ෙවලා ඉ නෙක ට. නැ0න* ඔයා තවම0 අර වDරට ෙවලා ඉ නවෙ ..."

අර

"මම කවදාව0 කාටව0 ඒ ගැන +ය ෙ නැහැ... ඔයාෙ උද ව අමතක කර න බැහැෙ ... එක
ෙනෙව/.... ඔයාට ෙක ෙහ මද ෙත ෙ ඒ , ]ය ගැන??"
"අෙ ම දා ??"" අමාෂා එෙහම + වට ෙක ලෙ ආසාව පැහැ]Sවම ෙපෙන න 'Fනා. මම එක
පාරටම අමාශාව බදාෙගන ෙක ලෙ hXණ +ස් කර න පට ග0තා අමාෂා 0 කෙ එයාෙ අ0
ෙද+ ම මාව බදාග0ත එක/. අ? ෙද න ෙහ දට hl oණම ,ප ග0තා. ඊට පස්ෙස> ෙත ෙදක
ඇ' තර* උරලා v වා. අමාෂා 0 ෙග ඩ ආසාෙව ඒකට ඉඩ ( ෙ . මම එෙහමම ෙක ලෙ U
ෂJQ එක ඇDලට අත දාලා ංw ?ය9 O&ක න පට ග0තා. එතෙක ට එයා කෙ U ෂJQ එක
ගලවලා දැ*ම එක/.තවම ?ය9 වැ ලා නැ' <සා අමාෂා Nෙර,යJ එක ඇඳලා 3ෙ=
නැහැ.ඒ0 @( පාට ෙප3 ෙක Q එක යටට ඇඳලා 3යා. එෙ පහල ෙක ටස ෙෂ JQ එකට යට
කරෙගන 3 <සා ඒ ෙෂ JQ එක0 පහලට කර න මම ලැහැස්' නා. අමාෂා මෙ අ' අ ලලා
ඒක නතර කර න හැ(වා. ඒ0 මම ඒක පහලට කරලා ගලවලා දානෙක ට අමාෂා එකට ෙල G
අකමැ0ත ෙප 2ෙA නැහැ.
ඊට පස්ෙස> යටට අ දලා 3ය @( පාට ෙප3 ෙක Q එක0 ඉහලට කරලා ගලව න හදනෙක ට
අමාෂා ම0 න ෙදෙන' මෙ ]හා බලාෙගනම අ0 ෙදක ඉහලට එස[ෙ= <තැ' ම/. මම කෙ
ඒ ඇ\ම එෙහමම ඔ$ෙව ගලවලා දැ*ම එක/. දැ අමාෂා ෙ ඇෙu ඉ'& ෙවලා 'Fෙ
ඉස්ෙක ෙ ය න කS ඇඳ @( පාට ක යට ඇ\ම -තර/. මම එෙහමම අමාෂා ව එතන 'Fx
ගහකට ෙහ>0D කරෙගන ෙක ලෙ hl ප වම ,ප ග න පට ග0තා. ඊට පස්ෙස> ංwයට ෙම (
:ෙගන එන ?ය9 ඇ' තර* උරලා v වා. අමාෂා0 ඇස් ෙදක ?යාෙගන සDට -sනවා. මම
නං ෙ බඩ හ&ය ,ප ග න ගම එෙහමම දණගහ ග0තා. ෙක ලෙ ලස්සන කලවා ෙදක @(
පාට යට ඇ\ම <සාම වඩා0 ලස්සනට ෙප2ණා. තරම පැහැප0 ඒ ංw කලවා අත ගාන ගම ,ප
ග0ෙ0 (ම තරෙ* ආශාව+ . එෙහම කරනෙක ට අමාෂා ආසාෙව දගල න නා. ඒ ආසාව ?ට
කෙ අමාෂා එයාෙ
ංw ෙය <ය වැXන යට ඇ\ම එයාම පහලට කරලා එයාෙ ලස්සන
ෙය <ෙත මෙ ඇස් ෙදක ඉස්සරහම <රාවරණය +~ෙම2/. කS දවෙස> හ],ෙය වෙ
අ\ෙJ දැක ඒ ෙදය අද මට ඉතාම0ම පැහැ]Sව වෙ ම ෙහ දටම බලාග න ලැFනා.
මම කෙ මෙ අ0 වS වෙ ම ෙත වS20 ඒ ලස්සන ෙය < ෙත අත ගාන ගම ,ප ග0ත
එක/. මට තව0 ඉවසෙගන ඉ න lව කම 'Fෙp නැහැ. මම එෙහමම මෙ කSසම ගලවලා
දැ*මා. අමාෂා මෙ එක ]හා බලාෙගන 3ෙ= ආසාෙව . මම එයාට 3ක ෙවලා මෙ එක
බල න ඉඩ ( න. ෙක ල hS ලkජාෙව වෙ බැ$ව0. මම මෙ එක එයාෙ අ'
අ ල න ( නම ඒ ලැkජාව 3ක 3ක අe ෙවලා යා. වැ ෙවලා ග න ඕන නැහැ +යලා මෙ

+යන <සා මම අමාෂා ෙ
ංw ෙය < ෙත මත මෙ එක ස්පJශ කර න පට ග0තා.
අමාෂා එක පාරටම බය නා. "බය ෙව න එපා බෙබ .. මම ඔයාට +,ම වරද කර ෙ නැහැ."
එෙහම +යලා මම මෙ එක එෙහමම අමාෂා ෙ ෙය < ෙත ,පෙගන යන -]යට එයා ෙ
ෙදකG අත& මෙ එක 'යලා තද කළා. මෙග ආ රස ]යරය <සා අමාශාෙ කලවා අතෙJ
මෙ එක අපහ@ව+ ෙත රව එහා ෙමහා ගම කෙ අ? ෙදෙදනාෙ ම ආසාව තව තව0 වැ
කරO2/.අමාෂා ෙග ඩ ආසාෙව මාව බදාෙගන ඉ න ගම ෙබ ෙහ ම සැරට Xස්ම ග න බව
මට දැ2නා. ඇෙu • ෙප ට ව0 නැ'ව අමාෂා මාව බදාෙගන ඉ නෙක ට අෙ8 ,
එ+ෙනක
ත] ස්පJශ ෙවනෙක ට දැෙනන @වය වචනෙය -ස්තර කර න බැ& තර*. ෙ* ෙවනක B *

වල -තර දැකලා, ෙතන මවාෙගන -තර රස -ඳ සDට ඇ0තටම -sO ඉ න බව
දැෙනනෙක ට ෙ*ක zනය ද +යලා ෙත න ග0තා. ංw ?ය9 මෙ ප ෙA ව]නෙක ට
දැ2ෙ
තා ග න බැ& තර* (ම රසව0 හැKම .
එෙහමම අමාෂා එ ක බා & Sං කව එකD ෙවන ගම ඇයෙ
ංw ෙදෙත ,ප ග0ෙ0
ආසාෙව . එෙහමම 3ක ෙවලාව අයෙ ෙදපා අතෙJ සD{ ෙවනෙක ට මෙ ආසාව උDරා
ය න ආස න බව මට දැ2නා. මම එෙහමම අමාෂා ව තව තව0 ත] D $ කර ග න ගම
මෙ ෙAගය වැ කළා. එක පාරටම මම €-තෙ= ඒ ෙවන ෙත ගත කල ආස්වාදqයම ත0පර
+ පය බවට ඒ ෙම ෙහ ත ප0 ෙවO මෙග ?ට න ධාD ]යරය අමාශාෙ
ංw ෙය < ෙත
ෙත0 කරෙගන අයෙ කලවා හා ඉ+Sය රාම තැව නා අ? ෙදෙදනාම එෙහමම 3ක ෙවලාව
D l ෙවලා 3යා.
"නං ෙය ... " මම එෙහම ඇXව0 ෙක ල +,ම හඬ ?ට ෙන කර මාව බදාෙගන 3යා. අ? 3ක
ෙවලාව+ ෙදපසට නා. ෙක ලෙ ෙප ෙය <ෙත වෙ ම කලවා අතර0 මෙ ධාD ]යරය
උGවට තැව&ලා 'ෙයන බව මම දැ කා. එය0 ෙහ දට තම ෙ ෙදපා ඈ0 කරO තම ෙය <
පැ0ත බල න පට ග0තා,
"ඉ න... මම ?හල දා න*..." මම එෙහම +යලා මෙ කSසෙම ම ඒ පැ0තම ෙහ ඳට ?හලා
දැ*ම, ෙක ල තවම0 ෙත Dෙව වෙ මෙ ]හා බලාෙගන ඉ නවා. තව0 ෙවලා ෙමතන
ඉ න ෙහ ද නැ' බව මට ෙ0 නා ෙම කද දැනටම0 අ?ට ෙන දැqම ෙවලාව ගත ෙවලා. මම
එෙහමම අමාශාෙ පැ 3ය ෙක ලට ඇ (වා. "ඇ\* ඇඳග න පැ3ෙය .. අ? දැ නා න යh."
මම එෙහම +යල ෙක ලට ඇ\* ඇඳග න tලා මම0 ඇ\* ඇඳග0තා.
අ? අෙය0 නාන තැනට ආෙA +,ම කතාව+

ෙත රව/.. "අ=ෙ=..."

"ඇ/ නංK??" "ඔයා ෙ* ෙ ගැන කාටව0ම +ය න එපා.... +ය ෙ
මම කාටව0ම +ය ෙ නැහැ..."
"මම ඔයාව -ස්වාස කරනවා... ෙ*වා ක

නැහැ ෙ ද" "නැහැ බෙබ ...

හ& දැනග0ෙත 0 මම ඉඳලා වැඩ

නැහැ...."

" ?ස්@ද බෙබ ... ෙ*ක අ? ෙද න අතෙJ රහස ... ෙහ ඳද?" "හ&.." අමාෂා එෙහම +ෙA මෙ ]හා
බලලා නා ෙවන ගම .. අ? ෙද න එෙහමම වDරට බැහැලා නා න පට ග0තා.