You are on page 1of 10

{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako æ napisów.

|Napisy zosta³y specjalnie dopasowane d
o Twojej wersji filmu.
{50}{71}Witam,
{75}{196}jestem Ronald Merrick. Wejd cie na pok³ad|naszego okrêtu flagowego.
{200}{296}¯ycie codzienne staje siê luksusowe,|{y:b}/D R E S Z C Z E
{300}{396}w naszych apartamentach Starliner Tower.
{400}{496}Centrum Montrealu jest|nie dalej ni¿ 12 minut st¹d,
{500}{571}ale gdy jeste cie na wyspie Starliner,
{575}{697}gwar miasta i ruch uliczny|s¹ o miliony kilometrów st¹d.
{725}{771}Zostawcie swój samochód
{775}{882}na naszym wielkim podziemnym parkingu.
{1025}{1141}Rozkoszujcie siê widokiem z waszego balkonu.
{1175}{1271}Mi³o mieszkaæ w naszych apartamentach
{1275}{1396}wyposa¿onych we wszystkie nowoczesne elektryczne gad¿ety,
{1400}{1470}oraz telewizjê kablow¹.
{1500}{1596}Relaksujcie siê w naszym basenie olimpijskim,
{1600}{1721}i patrzcie na rzekê St-Laurent wpadaj¹c¹ do morza.
{1725}{1796}Æwiczcie na naszym polu golfowym,
{1800}{1871}zaprojektowanym przez zawodowców.
{1875}{1955}Je li wolicie tenis,
{1934}{2030}mo¿ecie graæ dniami i nocami na naszych kortach.
{2075}{2121}Zwiedzajcie nasz¹ rajsk¹ wyspê
{2125}{2221}maj¹c wra¿enie, ¿e nale¿y ona tylko do was
{2225}{2296}i waszego towarzysza.
{2300}{2371}P³ywajcie w s³oñcu i pod gwiazdami
{2375}{2471}bez opuszczania tego wielkiego statku.
{2475}{2521}Jest tu wszystko:
{2525}{2630}Restauracje, pe³ne wszelakich potraw,
{2675}{2721}delikatesy,
{2725}{2796}butiki, apteka,
{2800}{2889}pralnia, wszystko dla was.
{2925}{3036}Nie wspominaj¹c o gabinecie dentystycznym
{3050}{3160}i klinice s³ynnej z najlepszych lekarzy.
{3200}{3296}P³yñcie przez ¿ycie w spokoju i komforcie.
{3300}{3371}P³yñcie ze "Starlinerem.
{3375}{3496}Mieszkania, apartamenty|jedno- i dwupokojowe, s¹ ju¿ dostêpne
{3500}{3612}w Starko, oddziale General Structures Inc.
{4300}{4395}Dzieñ dobry.|Czym mogê s³u¿yæ?
{4400}{4471}Mamy tu spotkanie z agentem nieruchomo ci.
{4475}{4546}Zaraz po³¹czê.
{5000}{5021}Chce pan tego u¿yæ?
{5025}{5096}Nigdy nie wyci¹ga³em tego z pochwy.
{5100}{5171}Konkurencja jest uzbrojona, wiêc my te¿.
{5175}{5270}To tylko dla lepszego wygl¹du.
{5550}{5627}Pan Merrick idzie.
{5875}{5971}Witamy w Starline Towers. Jeste cie...
{5975}{6021}Kresimir i Benda Sviben.
{6025}{6121}Tak, pan i pani Sweden.|Przeprasam, ¿e musieli cie czekaæ.
{6125}{6171}Interesuje pañstwa jeden|czy dwa pokoje?
{6175}{6279}Zak³adam, ¿e nie jeste cie|ju¿ stanu wolnego?
{7500}{7584}Brenda, spójrz na to...
{7625}{7696}i powiedz czy¿ to nie jest to o czym marzy³a .
{7700}{7813}To jest mieszkanie ze wspania³ym widokiem.
{9925}{9971}Mówi³e co , Nick?
{9975}{10031}Nie.
{10050}{10121}Kolacja czeka.
{11675}{11773}Mogê zadzwoniæ do twojego biura?
{11800}{11846}Dlaczego?
{11850}{11914}Nie wiem.
{11925}{12021}My la³am, ¿e ci siê to spodoba.

{20080}{20151}Rzuci³em okiem na jej ranê. dowiesz siê przynajmniej {17205}{17276}co mu dolega i dlaczego jest nerwowy. Luc? {19605}{19676}Doktorze St. Luc. {19680}{19751}Kilka pytañ. {21080}{21126}Wiêc jak pan tu przyszed³? {21130}{21226}Zadzwoni³ do mnie o 6-tej rano. {16580}{16626}Nigdy nie by³ u lekarza.. Annabelle Brown? {18755}{18801}Annabelle. {19980}{20076}Sprawdzi³em usta.. ¿e Nick jest chory. {20405}{20526}Widzia³em t¹ dziewczynê w budynku wcze niej. {13975}{14046}Jak ju¿ mówi³em. {19355}{19430}Doktorze St..Luc? {16805}{16876}Wyja nij mu. {18105}{18220}Dzwoni³am do wszystkich.|Hobbes do mnie zadzwoni³. {19055}{19117}Kliniki? {19130}{19251}Ten budynek to samowystarczalna wyspa. {19255}{19349}Rozumiem. {16405}{16483}Nick by³ u lekarza? {16505}{16576}Nienawidzi lekarzy i adwokatów. {18680}{18751}To by³a ona.|jeste my autonomiczni. {18380}{18451}Ale to nie jego nazwisko widnieje na spisie lokatorów. {18805}{18876}To ten mê¿czyzna. Luc. któr¹ mo¿na ³atwo usun¹æ.|Heller. {18580}{18664}M³oda niewinna kobieta. Da³em plaster drugiemu inspektorowi.|. {20980}{21076}Nawet nie wiedzia³em ¿e tu mieszka.. {18305}{18376}To Dr Hobbes p³aci³ czynsz. {21230}{21301}My la³em ¿e niê. {20280}{20326}Zna³ pan tych ludzi? {20330}{20401}Tylko mê¿czyznê.. {16880}{16951}i ¿e powinien go zbadaæ. {14525}{14616}Zauwa¿cie paletê kolorów. {16280}{16401}Prawdopodobnie jaka cysta. {16630}{16726}Dlaczego nie pójdziesz do tego uprzejmego doktora. {18455}{18526}i jego domofonie: {18530}{18576}Annabelle Brown.I co? {17130}{17201}Uspokój siê. {18955}{19051}On jest dyrektorem tutejszej kliniki medycznej. to ja. ¿e bêdziesz jutro. nie spodziewa³am siê ciebie dzisiaj.. . {13875}{13958}Wiêc przejadê siê trochê. {20530}{20626}Przyszed³ pan do pana Hobbesa i odkry³ to wszystko? {20630}{20726}Nie. {17280}{17351}To jakie wariactwo. {16955}{17068}Kiedy ju¿ tam wejdzie poradzi sobie z nim.|Porozmawiam wiêc z doktorem. {14125}{14222}Mo¿ecie siê wprowadziæ od razu.|To pan znalaz³ zw³oki? {19755}{19801}Tak. {19805}{19851}Dotyka³ pan tu cokolwiek? {19855}{19965}Zdj¹³em plaster. {15580}{15657}Jeste w sypialni? {16205}{16276}To chyba nic takiego.. dr St. Nick. {12100}{12214}Mam te deklaracje do sprawdzenia. który zakrywa³ usta.|Nie by³a moj¹ pacjentk¹. {20155}{20276}Skontaktujemy siê z panem jeszcze w tej sprawie. {15505}{15576}Annabelle. gara¿e. {20730}{20848}By³ moim profesorem od urologii. którego pan wzywa³? {18880}{18951}tak. nie widzia³em Hobbesa od czasu studiów. {16730}{16801}Jak on siê nazywa? St. {17080}{17126}..{12025}{12093}Bêdê zajêty. policja kryminalna.Bêdzie w ciek³y. Hobbes by³|profesorem medycyny na uniwersytecie. {17355}{17411}Tak. {20855}{20970}i kierowa³ seminarium z psychofarmakologii. {18005}{18101}Nicholas. wenerologii. {13825}{13871}Jedziemy do góry. mamy pe³ny wybór {14050}{14121}gotowych do wynajêcia apartamentów . tak.

{21355}{21376}11.. {26580}{26661}Nicholas? Co ci jest? {26830}{26901}Musisz pojechaæ do szpitala. {23330}{23401}który zastêpuje system oddechowy. {24530}{24651}By³ nudziarzem.|który pracuje jak dobra nerka. {24855}{24901}. {24905}{25008}Towarzystwo Transplantacji Organów.Tak. {24130}{24201}Ma pan musztardê? {24205}{24276}Chwila.Nie.{21305}{21351}Umówi³ siê na spotkanie w apartamencie 15. {22205}{22276}Nie jest piêkne? {22280}{22351}To projekt dr Hobbesa i mój. {25130}{25201}Oto niepe³na lista {25205}{25276}kilku innych projektów badawczych. doktorze. {22980}{23093}Dlaczego nie wyhodowaæ paso¿ytów. {22155}{22201}ale to jest wszystko co mam. {22505}{22551}Rozumie pan? {22555}{22668}Pan jest przeciwny transplantacji organów. {25280}{25399}które sponsorujemy ich fors¹. Chwileczkê. {26905}{26951}Wezmê dzi wolne. {22705}{22776}Mamy cz³owieka.|który rozpu ci nerkê. {26355}{26438}Ten pan z Lamborghini.|we my faceta z chorymi nerkami. {21930}{22025}Kto oczekuje pana na kolacji. {23480}{23578}Zabiera przy tym czê æ krwi dla siebie. {26455}{26529}Jest bardzo z³y. {23405}{23476}i który filtruje krew jak nerki. {21380}{21401}Dziêki. to pewnie twój wrzód. {23705}{23776}Proszê pos³uchaæ.|które mog³y by byæ u¿yteczne? {23105}{23201}Paso¿yty.. które mog¹|przej¹æ funkcje organów? {23205}{23317}Np.|I co dostaniemy? {23930}{24026}Dobrego paso¿yta. paso¿yt umieszczony w ciele ludzkim. {23780}{23876}Wk³adamy w niego robaka. nie? {25505}{25551}Ashen & Grant.. {23880}{23926}zaasymiluje siê z cia³em. {22080}{22151}To nie jest kolacja której spodziewa³ siê pan u Hobbesa.|Zgadnij kto tu p³aci czynsz. Teraz.|ale komu to szkodzi? {23655}{23701}. ale geniuszem w jednej dziedzinie: {24655}{24701}w otrzymywaniu dotacji.. Mona. Nicholas. to nie on. {21780}{21871}Nie.|.|na nim i wokó³ niego. {26955}{27026}Nic mi nie jest. {21405}{21477}Na kolacjê itd. {24030}{24076}Wiem.|Sprytne. {27130}{27199}W porz¹dku. Co pan o tym s¹dzi? {24280}{24301}¯e to szaleñstwo. ubezpieczenia. {22355}{22401}Próbujemy znale æ {22405}{22501}alternatywê dla transplacji organów.|Poszukam go. zgoda? {22780}{22883}I paso¿yty. {24305}{24391}Szaleñstwo. {25555}{25620}Pan Tudor? {25630}{25716}Chwileczkê.Nie ty. {21880}{21926}To do pana.. {26205}{26303}Nicholas?|Kto dzwoni do ciebie.Rozumie pan?|. {21705}{21765}1511. ale co z tego? {24430}{24525}Hobbes by³ beznadziejnym wyk³adowc¹. {21505}{21576}By³ przygnêbiony?| Nerwowy? {21580}{21678}Wydawa³ siê byæ w dobrej formie. które ¿yj¹ w nim. {27455}{27501}Jak Hobbes pozna³ t¹ dziewczynê? {27505}{27551}Kto to by³? . {27030}{27115}Zadzwoñ po taksówkê. {24705}{24827}Móg³ oszczêdzaæ pieni¹dze na te szalone pomys³y. powie pan {24080}{24126}¿e to szaleñstwo.

{36429}{36525}Proszê zdj¹æ koszulê. {29005}{29070}Napoczêty. {29530}{29618}Dzieñ dobry. {39657}{39703}Jestem w formie. lepszej ni¿ ja.|Móg³by do mnie do³¹czyæ. {34805}{34885}Wielkie Nieba! Spójrz! {34955}{35001}To od ma³ego ptaszka. {31005}{31076}Mo¿e troche za du¿o limaków. {35954}{36075}Friedler s¹dzi ¿e multiwitaminy zwalczaj¹ staro æ. {31455}{31501}Mo¿e pan obejrzeæ mojego mê¿a? {31505}{31551}Od tego jestem. {27880}{27949}Mia³a dwana cie lat. {36679}{36747}Tak. Olive.|doktor przyjdze za minutê.Nie za pó no? {31705}{31751}Bardzo dziêkujê. {28480}{28576}Powinienem otworzyæ klinikê.{27555}{27638}Jaka laska. {30830}{30876}Nie widzê. {39257}{39349}Niech pan trochê uwa¿a! {39432}{39478}Mam oddychaæ g³êboko? {39482}{39555}Nie. Brad. {36579}{36675}Proszê mnie zostawiæ w spokoju. {29955}{30029}Wrócê za minutê. {29780}{29851}ale mo¿na go powstrzymaæ multiwitaminami. {35454}{35527}Mo¿e tylko siê skaleczy³? {35493}{35566}Nie b¹d niem¹dra. {34280}{34374}Czy nie piêkna ta trawa? {34380}{34436}Tak. {31080}{31176}Trochê zbyt du¿o nale ników z lodami waniliowymi i truskawek. {27780}{27860}W pokoju na uczelni. co? {39707}{39787}Tak. {30880}{30984}zmian od ostatniej wizyty pani mê¿a.Daj spokój... panie Tudor.|Na razie. Wiem. {29655}{29775}Proces starzenia jest naturalnie nieodwracalny..|Cokolwiek to by³o.|Ja tu pracujê. normalnie. doktorze.|. Brad. {31555}{31651}Ale nie mogê przed 22. któr¹ pozna³|podczas wyk³adów w liceum. {28580}{28626}Rog.Wspaniale. {34530}{34619}Spacerujê têdy prawie codziennie. nie jestem wstydliwy.00 . {28130}{28222}Jak mo¿na co takiego robiæ? {28405}{28476}Muszê ju¿ i æ. {29905}{29951}Przepraszam ciê. {31755}{31844}Proszê siê nie denerwowaæ... tak. {28005}{28084}Wykorzysta³ okazjê. {31880}{31926}Pani Ementhal jest gotowa. {35154}{35200}Pe³no tego na oknach. Mo¿e byæ? {31655}{31701}. {35204}{35310}. {36079}{36150}Nie mówiê ¿e jest nieodwracalna. to pani. {31930}{32009}Powiedz ¿e ju¿ idê. {31180}{31201}Nic nie wskazuje {31205}{31326}na rozwój gro nego raka którego mi pani opisywa³a..|Proszê siê po³o¿yæ. {28730}{28793}Na razie. {29855}{29901}Pani Tudor.. {36154}{36228}Teraz pan. posadzê ciê w ³ó¿ku przed kolorowym TV. {35054}{35150}One zawsze rozbijaj¹ siê|o wysokie budynki. . {28880}{28953}Daj korniszona. {36529}{36575}Nie muszisz wychodziæ. {39104}{39184}Zobaczmy co tu mamy. {31330}{31381}.To taki wstyd. jest ju¿ w niebie. {28630}{28715}przemy l to co mówi³em. {38954}{39031}Dobrze pan wygl¹da. {35654}{35773}Chod .|.. {27655}{27768}Bada³ piersi pod pretekstem szukania raka. {27955}{28001}Zwariowa³.

{51082}{51178}Okropne morderstwo jest przedmiotem ledztwa policji w Montrealu {51182}{51252}gdzie odkryto {51282}{51378}dwa cia³a w apartamencie kompleksu Starliner.|Poczujesz siê lepiej. {43494}{43515}Nick? {43532}{43597}Jeste tu? {44132}{44250}Chod . stary! {47757}{47822}Ty i ja. {49807}{49890}Pozwól mi sobie pomóc! {50907}{50974}Jest 19:00. {40682}{40753}Proszê siê ubraæ.|¿e wszystko jest w porz¹dku.Mogê ciê dotkn¹æ?|.|emerytowanego profesora medycyny {51457}{51578}zosta³ znaleziony we krwi przez |jednego ze swoich by³ych studentów.|By³ dla ciebie mi³y? {42266}{42325} wietnie. {40832}{40903}Dam panu t¹ kartkê {40907}{40978}tu jest zapisany adres. {45082}{45202}Dlaczego nie ma nikogo?|Mo¿e spróbujmy tutaj?. {40432}{40453}Annabelle Brown? {40457}{40525}Tak. ¿e s¹ ca³kiem seksowne. .{39882}{40003}Panie Parkins.|chcia³bym zrobiæ kilka badañ. bêdziemy dobrymi przyjació³mi. proszê s³uchaæ. {47907}{48003}Ty i ja.Nikogo nie ma. {48007}{48088}Dobrymi przyjació³mi. {50982}{51078}John Woodhouse prezentuje wiadomo ci i pogodê. {40307}{40353}Ona mieszka w Starline Tower? {40357}{40428}Tak.|Uwa¿a³em. {41882}{41928}Cze æ. dziêki.|Przysz³am ci powiedzieæ.. {42757}{42820}W porz¹dku.|To mnie do³uje.Zostawmy to. ko³o pêpka. {48282}{48343}Dobrze! {48582}{48651}Wo³¹³e mnie? {48657}{48725}Mówi³e co ? {49082}{49156}Jak siê czujesz? {49282}{49357}Boli ciê ¿o³¹dek? {49407}{49501}.|W tym miejscu. to ona.|. {40157}{40259}Mo¿na je namacaæ.|Napijesz siê? {42007}{42078}Nie. do zobaczenia. {40982}{41003}Bêdzie mnie pan operowa³? {41007}{41103}Ale¿ sk¹d! Nic panu nie dolega. {44882}{44951}Hello! Hello! {45032}{45078}. po³o¿ê ciê do ³ó¿ka.. kochanie.Odejd ... {41932}{42003}Cze æ. {42607}{42703}Nie znoszê je æ sama.|¿e te guzki s¹ z powodu tej m³odej pani? {40007}{40053}Dlaczego pan tak uwa¿a? {40057}{40153}Ona mia³a identyczne. {44382}{44465}Obejmij mnie za szyjê. {51582}{51699}Prawdopodobnie podci¹³ sobie skalpelem gard³o {51707}{51803}po tym jak zoperowa³ 19-letni¹ dziewczynê. {45282}{45353}To obrzydliwe! {45382}{45472} wiñstwo. {49582}{49665}Zostaw mnie w spokoju. {40582}{40663}OK. {51382}{51453}Cia³o 68-letniego. {40757}{40828}Po³o¿ê pana do szpiala. {42157}{42253}Wspaniale. {42707}{42753}Zawsze zamawiam dla dwojga. rozumiem. Co to? Uciekajmy! {47257}{47337}No dalej! S³yszysz? {47379}{47459}No dalej! {47532}{47612}No dalej. {42330}{42410}Uwielbiam siê dowiadywaæ. Chod . {42415}{42461}Zjesz ze mn¹ kolacjê? {42469}{42579}Zjedzmy co u Philippa. {42532}{42600}Na pewno ci siê spodoba. {42082}{42153}¿e doktor przyjdzie obejrzeæ Nicka o 22:00. apartament 1511.

{54204}{54225}To interesuj¹ce.Nie. radê. {53507}{53600}A teraz. czlowiek by³ zwierzêciem.Chodzi³o o to. {55679}{55775}Ale co wa¿ne dla ciebie. {52957}{53049}Velakosky.{51807}{51878}Jej nagie cia³o le¿a³o {51882}{51953}na stole w salonie. {54504}{54647}bêd¹c jego koleg¹ mia³em dostêp do jego osobistych dokumentów. {54379}{54500}mówi³em ci o tym. {52232}{52351}Zwi¹zek metalurgów ¿¹da 20% podwy¿ki zarobków. {53282}{53353}To artyku³ o Hobbesie. {54054}{54180}To dziwne. {53157}{53228}A te s¹ z American Journal of Psychiatry.|za ma³o flaków. {52382}{52453}Rz¹d zapowiada|kontynuacjê negocjacji {52457}{52543}a¿ do osi¹gniêcia zgody. {56279}{56375}Chcia³ zabiæ te stwory. {55854}{55900}Wszczepi³ jej paso¿yta. {55229}{55300}Jako lekarstwo stworzy³ paso¿yta. {53057}{53153}i artyku³y o Hobbesie.Ach tak?|. {54229}{54300}To mi pochlebia. studiujê w³a nie|twoj¹ pracê z Hobbesem.. {54779}{54875}Mnie. {56004}{56100}Hobbes nie by³ na to przygotowany|wiêc j¹ zabi³. {54929}{55050}Dla Hobbesa. {56804}{56875}Chcia³bym przyj æ i zobaczyæ tych pacjentów.|ale bêdziesz zawiedziony. {52857}{52953}Mam tu akta Horsefielda które chcia³e . mo¿e jeszcze jeden? {53829}{53950}. {54654}{54725}Czyta³em je i wniosek jest taki: {54729}{54775}Hobbes nas wszystkich wykiwa³." {55554}{55600}To ma sens. Linskym i Lefebvre. {56104}{56172}.Mamy jeszcze pacjentów?|. {56879}{56925}Czemu nie? . okropnie zmasakrowane. ale ignorowa³em to a¿ do teraz. wszystkie. i dodatkowo {53357}{53428}to co by³o przed twoim przybyciem tutaj. {55904}{56000}i kiedy siê zagnie dzi³. {54879}{54925}Nieca³kiem rozumiem. uniwersytet. {56229}{56275}..|Po prostu wszystkich. mo¿e ma³y ca³usek? {53657}{53678}Ca³usek? {53682}{53728}Jasne. Swinburn i Brown. które za du¿o my li. {55604}{55670}Szaleñstwo. {56379}{56425}Chyba mu siê nie uda³o. {53954}{53975}Rog? {53979}{54042}Tu Rollo..Nie. {52082}{52178}Gro ba strajku pracowników zak³adów metalurgicznych {52182}{52228}zepchnê³a w³adze do defensywy.|ale Annabelle zaczê³a je rozsiewaæ. {53432}{53503}My lê ¿e to jest interesuj¹ce. {51957}{52039}Policja nie ujawnia|¿adnych nazwisk.Po co?|. {53732}{53853}Poniewa¿ tak dobrze posz³o. {55129}{55225}Inaczej mówi¹c: za du¿o mózgu. {56179}{56225}On nie chcia³ zabiæ jej.. {54304}{54325}Dlaczego? {54329}{54375}Zawsze uwa¿a³em Hobbesa za dziwaka.. {55054}{55125}Zwierzêciem które straci³o kontakt|ze swoim cia³em i instynktami. ¿e. {55454}{55550}"nurza wiat w jednej piêknej orgii. {55304}{55350}cytujê: {55354}{55400}"Mieszanka afrodyzjaku {55404}{55450}"i choroby wenerycznej. {53232}{53278}A to. Dotty jest z ty³u. {56429}{56450}Co? {56454}{56575}Hobbes nie wiedzia³ tego. inwestorów. to w³a nie Annabelle {55779}{55850}s³u¿y³a mu jako do wiadczalna winka..|zaczê³o siê z ni¹ dziaæ co dziwnego. {56579}{56696}Mam trzech pacjentów maj¹cych anormalne wypuk³o ci {56704}{56800}których nikt nie mo¿e zidentyfikowaæ.

pij¹ krew.|Zostañ tu..|S³uchaj. ¿eby opisa³a|napastnika portierowi. {67654}{67775}Otworzy³am drzwi. znam go. {60779}{60850}W takim razie co powiesz|na kolacjê u mnie? {60854}{60936}W porz¹dku. ju¿ jadê. {67829}{67900}Zabi³am go. {58029}{58169}Przyniosê wszystko co potrzeba. {63504}{63593}Jestem spragniona mi³o ci! {63604}{63693}Jestem spragniona mi³o ci! {65254}{65315}Niez³e. nied³ugo wrócê.. przygotowuj¹c ci posi³ek. dobrze? {67979}{68050}Nie zostanê tu sama..|Ale musisz dopa æ je szybko. {60629}{60725}S³uchaj. jest jaki problem?|Z Hobbesem? {60729}{60775}Tak. {60479}{60525}Bêdzie naprawdê pó no. {57279}{57357}nie panikuj.. zobaczysz to. Rog.Gdzie to jest?|.. nie chcia³am ciê wystraszyæ. {72529}{72575}Jak siê czujesz? {72579}{72633}Dobrze. {72429}{72525}Mo¿e powinni my powiedzieæ|pod którym numerem on mieszka. {72954}{73050}Jestem Maurice Guilbault. Sprawdzê wszystko.. {57854}{57925}nale¿y rozwa¿yæ odpowiednie leczenie.|B¹d ostro¿ny.. {70754}{70800}Co to za straszyd³o! {70804}{70863}Co to? {70904}{70982}Zostaw mnie! Czego? {71279}{71340}Zostaw! {72304}{72406}Chcê.|lub dziwnych zachowañ seksualnych. {57679}{57829}W wypadku zachowañ na³ogowych. {62129}{62248}Dostawa z restauracji "Philippe"|do mieszkania 416. {57029}{57100}Mieszka w tym budynku. {67529}{67575}Mieszka w tym bloku. {70629}{70714}Jaki wspania³y wieczór.. {63379}{63450}Jestem g³odna. {73204}{73225}Potraktowa³em to lask¹ {73229}{73275}Potraktowa³em to lask¹ . {60529}{60625}Nie przeszkadza mi to. {57404}{57475}te stworzenia ewoluuj¹ bardzo szybko. {57579}{57675}Kiedy maj¹ siê rodziæ.|Proszê nam pomóc. {73054}{73125}gdy moj¹ ¿onê zaatakowa³o co .Waln¹³em w to. {67726}{67847}Z³apa³ mnie i chcia³ ca³owaæ. ale za³atwimy to. {65579}{65644}Wspania³e... {65904}{65950}Tak? {65954}{66000}W czym mogê pomóc? {66004}{66050}Tak. {67779}{67825}Gdzie on jest? Jeste ranna. {70529}{70621}Ale twój posi³ek siê spali³. {70429}{70525}Przepraszam. {72854}{72944}Doktorze. {66204}{66278}Nie zbli¿aj siê! {67379}{67425}Roger! {67429}{67475}Co siê sta³o? {67479}{67525}Ten typ. {66054}{66128}Mo¿esz mi pomóc. {67904}{67975}Zostañ tu. ale. mieszkam tu. {57179}{57272}OK. {57479}{57575}Ryzykujesz niebezpieczn¹ niespodziankê.|Spacerowali my korytarzem. upad³. {60379}{60474}Przyjd do mnie gdy skoñczysz. muszê spotkaæ siê z | Rollo u Tudora. To mo¿e potrwaæ. {57929}{58025}Nale¿y rozwa¿yæ leczenie tropikalne. {73129}{73200}. {68054}{68170}To mo¿e byæ niebezpieczne. {60229}{60375}Zostanê jeszcze. ale bêdê pó no.|nazywa siê Tudor.. {67579}{67650}Zaatakowa³ mnie bez powodu. Uderzy³am go..|Idê z tob¹.|bêdê na ciebie czekaæ. i mnie napad³. {57104}{57175}Znajdziesz mnie w mieszkaniu.{56929}{57025}Bêdê siê widzia³ z jednym z nich wkrótce.

Nic mi nie jest.Nie mogê... dobrze? {81304}{81392}Pójdê po nie do ³azienki i w³o¿ê je.. {77054}{77115}usta.|Proszê zabraæ ich do ich mieszkania {73529}{73575}i starannie opatrzyæ ranê. {87204}{87302}Mon Dieu. {77329}{77375}Chcesz siê kochaæ? {77379}{77456}To takie dziwne. {89499}{89570}. {87329}{87412}Ona dzwoni na policjê! {87654}{87725}Panienko. {76679}{76725}Czujê siê wspaniale. {78504}{78608}Kochaj siê ze mn¹. Janine!|Jeste moj¹ ¿on¹! {80904}{80950}Nie. {89924}{90014}Tak. {73354}{73425}To jest siostra Forsythe. kto mówi?|.Wysz³a.. Nick! {80954}{81029}Przestañ. proszê wracaæ! {87729}{87800}Do mojej ¿ony. {77004}{77050}Twoje oczy. rozumie pan? {89224}{89270}I na pogotowie. pani Guilbault? Lepiej? {75779}{75842}Odrobinê. . {73804}{73850}Przyjdê pó niej do was. {77654}{77750}Zaczynaj. {87104}{87175}Co siê dzieje? {87179}{87200}Zadzwoniê na policjê.Tak.... {89274}{89345}.|. {81179}{81225}Chcê widzieæ jak siê kochamy. {76729}{76802}Chod do ³ó¿ka. {73579}{73650}Jaki jest numer waszego apartamentu? {73654}{73728}Mieszkamy w 703. {89099}{89220}Chcê ¿eby pan zadzwoni³ na policjê. rozumiem.Janine. {82179}{82233}.Dr St. {89724}{89770}Wysz³a pana szukaæ.Policja?|.Pan Guilbault? {89574}{89645}. {77479}{77562}Chcesz siê kochaæ.|. {73854}{73900}Zamknij drzwi i nikogo nie wpuszczaj poza mn¹.. {73904}{73950}Gdzie idziesz? {73954}{74039}Do pojemnika na mieci. ona dzwoni na policjê.. co? {77579}{77650}Jeste moj¹ ¿on¹. {76929}{77000}Jeste niezwykle piêkna. proszê! {81104}{81175}Kochaj siê ze mn¹. {78195}{78244}Jeste piêkna. {75629}{75748}Lepiej siê pani czuje. to nie nasze piêtro. {89649}{89720}. Do widzenia.{73279}{73350}a potem wrzuci³em do mieci. {77754}{77839}. {77212}{77297}Jeste najbardziej seksown¹|kobiet¹ pod s³oñcem.. {87833}{87892}Roger? {88349}{88419}Gdzie jeste ? {88974}{89020}Doktorze!|Okropnie pan wygl¹da! {89024}{89095}Niewa¿ne.. {74654}{74742}Nie. dobrze? {89824}{89870}Zostaæ tu gdzie jete my? {89874}{89920}Rozumie pan? Zostañcie tam gdzie jeste cie. zapomnia³em jak to siê robi.S³uchaj! {89349}{89445}Powiedz im ¿e potrzebujê szybkiej pomocy. {75954}{76015}Janine? {76429}{76509}Nick? Obudzi³e siê? {76604}{76675}Cze æ.Proszê przys³aæ pielêgniarkê. {81229}{81300}Wezmê moje szk³a kontaktowe. kochanie. {89774}{89820}Zostañcie tam gdzie jeste cie.Kto mówi?|. Luc. {73429}{73525}Ona jest pielêgniark¹. {89449}{89495}W porz¹dku.

{90299}{90373}Co to za ludzie? {90424}{90487}Mój Bo¿e! {90599}{90669}Zostawcie nas w spokoju! {92424}{92509}Forsythe! Gdzie jeste ? {94191}{94245}Trzymaj siê. {108402}{108473}wszystko jest erotyczne. {96103}{96224}Chodzi o wasze szafki. {96145}{96216}Obawiam siê ¿e kto siê do nich w³ama³. Roger!|Zdejmijcie to ze mnie! {105677}{105739}To pali! {106677}{106756}Zdejmij to ze mnie! {106777}{106845}Zostaw mnie! {107627}{107723}Mia³am bardzo niepokoj¹cy sen|ostatniej nocy. {109277}{109348}oddychanie tak¿e. {98902}{98979}Kochaj siê ze mn¹. {96227}{96248}Masz ci los! {96252}{96273}Czy to prawda? {96277}{96323}Obawiam siê. {99002}{99072}O czym ty mówisz? {99102}{99202}Poca³uj mnie i kochaj siê ze mn¹.. Janine.|Kochaj siê ze mn¹. {101452}{101569}Do tego czasu|musimy tylko unikaæ tych ludzi.. {103927}{103992}Pan Tudor? {104202}{104278}Jestem Dr Linsky. {102952}{103018}Dr St. {109227}{109273}jest seksualne. {101352}{101448}Rollo i policja nied³ugo przyjad¹. {95277}{95343}Dr St.. {107727}{107843} ni³am ¿e kocham siê|z kim nieznajomym. {95902}{95973}Dlaczego pan czego nie zrobi|z tymi ha³asami? {95977}{96023}Lubimy zabawy. {108477}{108545}wszystko jest|przepe³nione seksem. Luc? {103152}{103211}Roger? {103252}{103321}Tu Dr Linsky. {104877}{104966}Dobrze wiêc. {108327}{108398}Ale on mówi³ mi ¿e. {108552}{108617}Rozumiesz? {108677}{108783}Mówi³ ¿e nawet stare cia³o jest erotyczne. Luc? {95452}{95498}Tu pan jest.. {109552}{109642}i kochali my siê namiêtnie. {109352}{109453}i ¿e fizyczne istnienie jest seksualne. ¿e tak. {108827}{108952}a choroba to mi³o c|dwóch obcych organizmów.|spróbujê wywarzyæ bramê. {107952}{108032}Tyle tylko. {96402}{96497}Mogliby cie je zidentyfikowaæ? {97077}{97155}Wyno my siê st¹d! {98302}{98380}Dobrze siê czujesz? {98402}{98458}Tak.|ale to ju¿ przesada. {109177}{109223}Mówienie. {105527}{105636}Na pomoc. przyszed³em na konsultacjê. Luc? {103027}{103093}Dr St. {98602}{98677}Wiesz czego chcê? {98702}{98787}Chcê siê kochaæ z tob¹. zobaczymy co tam jest. {95502}{95580}Witam. {98802}{98873}Kochaj siê ze mn¹. {108052}{108145}on by³ stary i umieraj¹cy. {103627}{103733}To Rollo. {96327}{96398}Czê æ znalezionych rzeczy|jest w moim biurze. panie Wolfe. .. {98527}{98590}Janine. {108152}{108241}Cuchn¹³ i by³ odpychaj¹cy.. ¿e. {98877}{98898}Nie. {108977}{109066}¯e nawet mieræ jest aktem erotycznym.. {109477}{109548}Uwierzy³am mu.

Podejd . Erica. {116102}{116206}Napewno spodoba siê panu moja córka. {123877}{123973}Gerald Keyss zaprezentuje pañstwu wiadomo ci. {124427}{124539}Pog³oski te policja okre li³a|jako "nieodpowiedzialne i histeryczne". {115302}{115403}Wyjd ! Pójdziemy razem na balangê. {124302}{124415}i przenios³o siê na ca³e miasto dzi rano. Erica. {115527}{115601}Wyjd ! No dalej! {115927}{115998}To moja córka. {116002}{116098}To liczna dziewczyna.{114752}{114834}Chod my na p³ywalniê. . {123802}{123873}Jest 5:46 rano. {124602}{124673}Pozostañcie z nami. {124202}{124298}Szaleñstwo które zaczê³o siê w budynku Starliner. {123977}{124084}Policja nie potwierdza pog³osek jakoby {124102}{124198}miasto zosta³o opanowane przez seksualne szaleñstwo. wiêcej informacji na ten temat w serwisie o 6-te j.