1

¶ANA°IøTH™ MAPINH™

^H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙáÓ ^EÏÏËÓÈÎáÓ
M˘ÛÙËÚ›ˆÓ

x⁄
S

ÙeÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi, Ùe ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂÖÔÓ ÙáÓ KÏ·ÛÛÈÎáÓ A
\ ıËÓáÓ, Ùe ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ÌÓËÌÂÖÔ, âÂȉc Ùe ÛÙÔÏ›˙ÂÈ Ùe çÓÔÌ·ÛÙe ôÁ·ÏÌ· ÙÔÜ Ù·‡ÚÔ˘, ÂrÓ·È ·éÙe ÙÔÜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ âÎ KÔÏ˘ÙÔÜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÚd Ùe
320. \Ed ÙÔÜ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ ÙÔÜ ÌÓËÌ›Ԣ ‰ÈÂÛÒıËÛ·Ó Î¯·Ú·Á̤ӷ ‰‡Ô
âÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Eå˜ Ùe ≤Ó· àe ·éÙa ‰È·‚¿˙ÔÌÂ:

™áÌ· ÌbÓ âÓı¿‰Â… æ˘¯cÓ ‰b àı¿Ó·ÙÔÓ ö¯ÂÈ…

L
\EÌÂÖ˜ ÏÔÈeÓ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ö¯ÔÌ Ùe ÓÂ˘Ì·ÙÈÎeÓ “ÎÔ˘Ú¿˚Ù” Ùɘ Ϥ͈˜ «àı¿Ó·ÙÔ˜ „˘¯‹». ^H ϤÍȘ ·éÙc àÓÙÈÛÙÔȯÂÖ Ûb Ì›· öÓÓÔÈ· ÙcÓ ïÔ›· ‰bÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÔûÙÂ
ï \IÔ˘‰·˚ÛÌfi˜, ï ïÔÖÔ˜, Ô≈Ùˆ˜ j ôÏψ˜ ‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÔûÙ ‰ÔÁÌ·Ù›˙ÂÈ ïÙȉ‹ÔÙÂ
‰Èa Ùa ̤ÏÏÔÓÙ· j Ùa ÌÂÙa ı¿Ó·ÙÔÓ, ÔûÙ ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜, ÁÈa ÙeÓ ïÔÖÔ „˘¯c ‰bÓ
ÂrÓ·È ·Úa ì ˙ˆÙÈÎc ÓÔc ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰c Ù›ÔÙ ·éı‡·ÚÎÙÔ j ηı·˘Ùe
‚ÈÒÛÈÌÔ. §fiÁˇˆ ÙáÓ àÓˆÙ¤Úˆ ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ ‰ÔÁÌ·Ù›˙ÂÈ ÙcÓ àÓÙ›ıÂÙÔ Ùɘ ·éı˘¿ÚÎÙÔ˘ ˙ˆÉ˜ Ùɘ „˘¯É˜ ı¤ÛÈÓ, ·éÙcÓ Ùɘ A
\ Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ NÂÎÚáÓ (ۈ̿وÓ,
âÓÓÔÂÖÙ·È, ïÌÔ›ˆÓ ηÙ\ ù„ÈÓ Î·d ηı\ ≈ÏËÓ).
£a âÚˆÙ‹ÛÂÈ ï àÎÚÔ·Ù‹˜: âÌÂÖ˜ àÎÔÜÌÂ Û˘Ó¯ᘠÙÔf˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔf˜ Óa ïÌÈÏÔÜÓ
ÂÚd ÛˆÙËÚ›·˜ Ùɘ „˘¯É˜, Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; A
^ ÏÔ‡Ûٷٷ, ‰Èa Óa Á›ÓÔ˘Ó àÚÂÛÙÔd ÛÙe
Ô›ÌÓÈfi ÙÔ˘˜, Ùe ïÔÖÔÓ ‚‚·›ˆ˜ ‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋Ó, àÓ·Áο˙ÔÓÙ·È Óa
ϤÁÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ·îÚÂÙÈÎa ηd àÓ·ıÂÌ·ÙÈṲ̂ӷ, ›ÙÔ˘Ó ÛÙcÓ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú· ÙáÓ
·îÚ¤ÛˆÓ, ·éÙcÓ ÙÔÜ ^EÏÏËÓ›˙ÂÈÓ.

L
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

2
T› ÛËÌ·›ÓÂÈ ì ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ £ÚËÛΛ·˜ ÙÔÜ ¢ˆ‰Âηı¤Ô˘ ÂÚd
«àı·Ó¿ÙÔ˘ „˘¯É˜»; ^O ôÓıÚˆÔ˜ àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe ‰‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈÎa ̤ÚË, ÚáÙÔÓ
Ùe ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉᘠñÏÈÎeÓ ÛáÌ· ηd ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ùe «·åı¤ÚÈÔÓ ÛáÌ·», Ùe ïÔÖÔÓ ÂrÓ·È âÍ
úÛÔ˘ ñÏÈÎfiÓ, àÏÏa ÏÂÙÔÊ˘¤˜, äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎeÓ-ۈ̷ÙȉȷÎfiÓ. TÔÜÙÔ, ÂÚd ÙÔÜ
ïÔ›Ô˘ Û·ÊᘠïÌÈÏÔÜÓ Ôî KÏ·ÛÛÈÎÔd ó˜ ï ^IÔÎÚ¿Ù˘ j ï °·ÏËÓfi˜, àÔÙÂÏÂÖ ÙcÓ
ÏÂÁÔ̤ÓË æ˘¯c ηd Âå˜ ·éÙe àÔÙ˘ÔÜÙ·È ì ÌÓ‹ÌË Î·d àÔÙÂÏÂÖ Ùe ñfiÛÙڈ̷
¬Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ¬Ï·È ·î „˘¯Èηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È.
Te ñfiÛÙڈ̷ ÙÔÜÙÔ ÂrÓ·È Ùe Û‹ÌÂÚÔÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ A
\ Û˘Ó›‰ËÙÔÓ, âÓˇá ì Û˘Ó›‰ËÛȘ âÍ·ÚÙÄÙ·È öÌÌÂÛ· âÎ Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ âÁÎÂÊ¿ÏÔ˘.
^Y¿Ú¯ÂÈ Ùe ÊÈÏÔÛÔÊÈÎeÓ àÏÏa ηd âÈÛÙËÌÔÓÈÎeÓ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ ‰È\ Ôy
âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ì àÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛȘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηd „˘¯É˜ j Âå‰ÈÎÒÙÂÚÔÓ, „˘¯É˜ ηd
âÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. K·Ùa ÙcÓ ëÏÏËÓÈÎcÓ àÓÙ›ÏË„ÈÓ ÂÚd ñÏÈÎɘ-äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎɘ
„˘¯É˜ Ùe Úfi‚ÏËÌ· χÂÙ·È ·éÙÔÌ¿Ùˆ˜ ηıg˜ ηd Ùa ‰‡Ô Ù·ÜÙ· àÓÙȉÚáÓÙ· ùÚÁ·Ó· ÂrÓ·È Ùɘ 剛·˜ ʇÛˆ˜, ÔûÛ˘ ÁÓˆÛÙɘ Ùɘ äÏÂÎÙÚÈÎɘ ʇÛˆ˜ Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔÜ âÁÎÂÊ¿ÏÔ˘.

L
^O £¿Ó·ÙÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ëÏÏËÓÈÎc àÓÙ›ÏË„È ÂrÓ·È ï ¯ˆÚÈÛÌe˜ ÙáÓ ‰‡Ô ۈ̿وÓ,
ηıg˜ ‰b ·î ˙ˆÙÈηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔÜ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜ ηd Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ë‰Ú¿˙ÔÓÙ·È âd Ùɘ „˘¯É˜, ï £¿Ó·ÙÔ˜ àÔÙÂÏÂÖ ‰È\ ìÌĘ ı¤Ì· ÎÔÈÓˆÓÈÎeÓ
àÏÏ\ Ôé¯d Úfi‚ÏËÌ· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfiÓ.
MÂÙa ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È Âå˜ ‰˘Û¯ÂÚÉ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ‰ÈfiÙÈ Ùe
«·åı¤ÚÈÔÓ ÛáÌ·» ≤ˆ˜ ÙfiÙ ‰ÈÂÙÚ¤ÊÂÙÔ, ó˜ àÔÊ·›ÓÂÙ·È ï °·ÏËÓfi˜, âÎ Ùɘ âÓÂÚÁ›·˜ ÙÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜. NÜÓ âÛÙÂÚË̤ÓÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔÜ çÚÁ¿ÓÔ˘ ï ôÓıÚˆÔ˜ ñÊ›ÛٷٷÈ
Ì›·Ó ‚·ıÌÈ·›·Ó àÔÛ‡ÓıÂÛÈÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ÌÂÙa 40 ì̤ڷ˜ ÂÚ›Ô˘ àÔ›ÙÂÈ
ï ÚáÙÔ˜ ¯ÈÙgÓ ÙÔÜ ·åıÂÚ›Ô˘, ïfiÙ ηd ¯¿ÓÂÙ·È ì ·úÛıËÛȘ ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ηıg˜ Ùe ·åÛıËÙ‹ÚÈÔÓ ë‰Ú¿˙ÂÙ·È â\ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ¯ÈÙáÓÔ˜.
≠OıÂÓ à‰‹ÚÈÙÔ˜ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ì àÓ¿ÁÎË Ùɘ âÎ Ó¤Ô˘ ÂåÛfi‰Ô˘ Ùɘ „˘¯É˜ Âå˜ ≤Ó·
Ó¤ÔÓ çÚÁ·ÓÈÛÌfiÓ! AéÙc ì àÓ¿ÁÎË ï‰ËÁÂÖ ÙcÓ „˘¯cÓ Âå˜ ÙcÓ MÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ!

L
òE¯ÔÌ àÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏÏa ‰Èa ÙcÓ MÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ, ÚÔÛÔ¯c ¬Ìˆ˜ Âå˜ Ì›·Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·Ó: ‰Èa Óa ö¯FË ÏÔÁÈÎᘠηd ÊÈÏÔÛÔÊÈÎᘠÓfiËÌ· ì Û˘˙‹ÙËÛȘ Ú¤ÂÈ ÌÂÙ·Íf
ÙáÓ ‰‡Ô âÌ„˘¯ÒÛÂˆÓ Óa ñ¿Ú¯FË Ù·˘ÙfiÙ˘, ‰ËÏ·‰c Óa ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚd ÙÔÜ ·éÙÔÜ
àÙfiÌÔ˘. A
\ ·Ú·›ÙËÙÔ˜ ÚÔ¸fiıÂÛȘ ÙÔÈ·‡Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ÂrÓ·È ì ÌÂÙ·ÊÔÚa Ùɘ
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜. ^Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚd MÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜, ì ÚÒÙË
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

3
ÈÛÙ‡ÂÈ Âå˜ Ì›·Ó àÛÙ·ıÉ MÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ Î·ı\ mÓ ‰bÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ì ÚÔÛˆÈÎfiÙ˘.
AéÙc ì ôԄȘ ‰bÓ ‰ÈηÈÔÜÙ·È ÏÔÁÈÎᘠÓa ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ó˜ MÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ
‰ÈfiÙÈ àfiÏÏ˘Ù·È ì Ù·˘ÙfiÙ˘! ≠Ö˜ ‰È·Ù› ñÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·éÙc ì ôԄȘ ≥ÙȘ åÛÔ‰˘Ó·ÌÂÖ Ìb ïÏÔÛ¯ÂÚÉ Î·Ù·ÛÙÚÔÊc ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‚‚·›ˆ˜ Ôé‰Âd˜ ıˆÚÂÖ ó˜
Û˘Ó¤¯ÂÈ·Ó Ùɘ ñ¿ÚÍÂÒ˜ ÙÔ˘ Ùe ¬ÙÈ âÓÛ·ÚÎÔÜÓÙ·È, ÊÂÚ\ ÂåÂÖÓ óÚÈÛÌ¤Ó·È å‰ÈfiÙËÙ˜
ó˜ Ùa ‚Ô˘‰‰ÈÛÙÈÎa ™Î¿Ó‰Ú·˜; ¢ÈfiÙÈ ì àÓÙ›Ï˄Ș ÂÚd à˛ÏÔ˘, àÂÚÒ‰Ô˘˜ „˘¯É˜ ‰bÓ
‰ÈηÈÔÏÔÁÂÖ ÙcÓ ÌÂÙ·ÊÔÚaÓ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜ ηd ÙáÓ àÓ·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Î·ıg˜ ‰bÓ
ñ¿Ú¯ÂÈ ÙfiÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚĘ ÙáÓ âÁÁÚ·ÊáÓ. A
\ ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ì ^EÏÏËÓÈÎc àÓÙ›Ï˄Ș ÂÚd
ÛÙ·ıÂÚĘ MÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ ÌÂÙa Ï‹ÚÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚĘ ê·ÛáÓ ÙáÓ „˘¯ÈÎáÓ
âÁÁÚ·ÊáÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ùc âÂȉc ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÙ·È ≤Ó·˜ ñÏÈÎe˜ ÙfiÔ˜ âÁÁÚ·Êɘ,
Ùe ñÏÈÎeÓ „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ!

L
^H „˘¯c ÂrÓ·È ÏÔÈeÓ àı¿Ó·ÙÔ˜, ¬Ìˆ˜ âÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰Èa ÙáÓ çÚÁ·ÓÈÛÌáÓ!
\EΉ¤¯ÂÙ·È ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ Î·d ÙcÓ \E·Ó·Á¤ÓÓËÛÈÓ! \OÚıá˜, ηÙa ÙeÓ ¶˘ı·ÁfiÚ·,
·éÙc ÂrÓ·È ì ÚÒÙË àÏ‹ıÂÈ· Ôf çÊ›ÏÂÈ Óa âÓÛÙÂÚÓÈÛıFÉ Î¿ÔÈÔ˜ ‰Èa Óa àÚ¯›ÛFË
ÙcÓ ÔÚ›·Ó Âå˜ ÙcÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎcÓ ^O‰fiÓ!
òEÓ·ÚÍȘ ÏÔÈeÓ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ÔÚ›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ›ÛÙȘ ïÏfiÏ¢ÚÔ˜ ηd
ηٷÓfiËÛȘ Ùɘ MÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜!

L
B‚·›ˆ˜, ï ‚›Ô˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ‰bÓ ÂrÓ·È ôÛÎÔÔ˜ ηd ÔûÙ ï K‡ÎÏÔ˜ ÙáÓ ÁÂÓ¤ÛÂˆÓ ÛÙÂÚÂÖÙ·È ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ηd ÛËÌ·Û›·˜. ¢È\ ìÌĘ ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ ï K‡ÎÏÔ˜ ÙáÓ
ÁÂÓ¤ÛÂˆÓ ö¯ÂÈ ó˜ ÛÎÔeÓ ÙcÓ ‚·ıÌÈ·›·Ó ÁÓˆÛÙÈÎ‹Ó Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛÈÓ Î·d äıÈÎ‹Ó Ì·˜
A
\ Ó·Á¤ÓÓËÛÈÓ ·î ïÔÖ·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔÜÓÙ·È ‰Èa Ùɘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙÔÜ £Â›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ
\EÍÂϛ͈˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏÔÈeÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎe˜ ï‰ËÁfi˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Óa ÂrÓ·È ì ›ÛÙȘ Âå˜
ÙcÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎcÓ ÚfiÔ‰ÔÓ.
K·d ì £ÚËÛΛ· Ì·˜ ö¯ÂÈ ÙÔf˜ ηٷÏÏ‹ÏÔ˘˜ ıÂÛÌÔf˜ Ôî ïÔÖÔÈ ıa ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Óa Ùa âÈÙ‡¯ˆÌÂ. AéÙÔd Ôî ¬ÛÈÔÈ ıÂÛÌÔd ÂrÓ·È Ùa M˘ÛÙ‹ÚÈ· Ùa ïÔÖ· î‰Ú‡ıËÛ·Ó âÎ Ùɘ ÊÈÏ¢ÛÏ·¯Ó›·˜ ηd Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ÙáÓ ¢Ò‰Âη £ÂáÓ.
TÚ›ÙÔ˜ ÏÔÈeÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎe˜ ï‰ËÁfi˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Óa ÂrÓ·È ì ›ÛÙȘ Âå˜ Ùa˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎa˜ àÏËı›·˜ Ùɘ ·ÙÚÔÁÔÓÈÎɘ ıÚËÛΛ·˜ Ì·˜, Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ £ÚËÛΛ·˜
ÙÔÜ ¢ˆ‰Âηı¤Ô˘ ηd Âå˜ ÙÔf˜ ^IÂÚÔÊ·ÓÙÈÎÔf˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘!

L
Eú·Ì ¬ÙÈ ‰Èa Ùɘ ‚ÔËı›·˜ ÙáÓ ^IÂÚÔÊ·ÓÙÈÎáÓ ıÂÛÌáÓ ï‰ËÁÔ‡ÌÂı· Úe˜ ÙcÓ

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

4
ÁÓˆÛÙÈÎ‹Ó Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛÈÓ Î·d äıÈÎ‹Ó Ì·˜ A
\ Ó·Á¤ÓÓËÛÈÓ. \O„¤ÔÙ âÈÙ¢¯ıÔÜÓ
·éÙa ıa ÂúÌÂı· ≤ÙÔÈÌÔÈ ‰Èa Ì›· Ó¤· ˙ˆc Ûb Ó¤· ‰›· ñ¿Ú͈˜ ηd àÂÓ¿Ô˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙÔf˜ A
\ ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ KfiÛÌÔ˘˜ ϤÔÓ. TfiÙ Ôî ^IÂÚÔÊ·ÓÙÈÎÔd ıÂÛÌÔd ıa ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó œÛÙ Ùe Aåı¤ÚÈÔÓ ÛáÌ· Ì·˜ Óa ηٷÛÙÉ Ù¤ÏÂÈÔÓ, ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ Óa ˙FÉ Î·d Óa
Û˘ÓÙËÚÂÖÙ·È ôÓ¢ Ï‹„ˆ˜ âÓÂÚÁ›·˜ âÎ ÙÔÜ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÔܘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰È\ àÓ·ه͈˜ å‰›Ô˘ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔÜ çÚÁ¿ÓÔ˘ ηd ıa ÌĘ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Âå˜ ÙeÓ Ôé‰eÓ ÙáÓ A
\ ÓˆÙ¤ÚˆÓ
KfiÛ̈Ó.
^H ÔÚ›· Úe˜ ÙcÓ \EÏ¢ÛÖÓ· ‰bÓ ÂrÓ·È ·Úa Ùe ۇ̂ÔÏÔÓ Î·d ì àÏÏËÁÔÚ›· Ùɘ
ÔÚ›·˜ Ùɘ „˘¯É˜ ‰Èa Ùɘ ‚ÔËı›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Úe˜ ÙcÓ âÎı¤ˆÛÈÓ Î·d
ÙcÓ Ùˇá ùÓÙÈ àı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹Ó.
B‚·›ˆ˜, ÔúÎÔıÂÓ ÓÔÂÖÙ·È ¬ÙÈ ì ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ ÔÚ›· ‰bÓ ÂrÓ·È ÔûÙ ÂûÎÔÏÔ˜,
ÔûÙ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈÔ˜, ηd ‰Èa ÙÔÜÙÔ à·ÈÙÂÖÙ·È âÈÌÔÓc ηd àÎÏfiÓËÙÔ˜ ›ÛÙȘ Âå˜
ÙÔf˜ îÂÚÔÊ·ÓÙÈÎÔf˜ ıÂÛÌÔf˜ ηd Âå˜ ÙcÓ £Â›·Ó ¶ÚfiÓÔÈ·Ó ÙáÓ ¢Ò‰Âη £ÂáÓ!

ã

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

5

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »