Rudolf Steiner

:

1. A gyermek nevelése – szellemtudományi szempontból 2. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagolódás

* * *

1. A mű eredeti címe: „ ie !rzie"unge des #indes vom $esi%"tspunskter der $eistes&issens%"a't ” A fordítás az 1921-es kiadásról készült. 2. A mű eredeti címe: „(reie S%"ule und reigliederung)* meg+elent a , reigliederung des sozialen -rganismus ” c. etila! 191"-192". számai#a$. %űfordító: &iczó '(á$ )ls* ma+,ar kiadás: 1992. %ásodik kiadás: 199-. .armadik kiadás /elel*s kiadó: &iczó 0io(a$$i. %i$de$ 1o+ fe$$tart(a2 '3&4: 95- 56" 299 7

Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – ...; Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás

!

8a9 : &e$s* ;8- ikala9z k<$,tárá#ól tt!:==> > > .8a9 . 9

Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – ...; Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás

"

Tartalom

1. A gyermek nevelése – szellemtudományi szempontból 2. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagolódás.............................................1 Tartalom....................................................................................................................... !"A#$ %&'S(A)A....................................................................................................* 1. A gyermek nevelése – szellemtudományi szempontból......................................+ 2. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagolódás........................................... 2 ,-#.&/ ST%"0%, 1%#A2$2"A" 3-0!4SS42A........................................... 5 ,udol6 Steiner alapvet7 pedagógiai 8rásaiból........................................................... 9 :4S1"S Szellemtudományi /olyóirat. ,udol6 Steiner 8rások el7adások az egyes számokban;....................................*< S(%&&%3T-#.340=" !"A#)40=.!...............................................................*2

Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – ...; Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás

#

#.A / !01S2A3A

?r. 3tei$er ma+,ar személ,ekkel (aló ka!csolata sorá$ a !eda+ó+ia fe1lesztését 1a(asolta. /el kell tételez$ü$k és me+ kell álla!íta$9$k@ el*re látta@ o+, az ala!(et* !ro#lémák me+oldása A el*## %a+,arorszá+@ aztá$ )9ró!a számára A e+, t<kéletese$ az em#er formáció1á$ak sze$telt !eda+ó+ia me+(alósításá#a$ áll@ e+, !ártoktól@ Bllamtól@ alott tradícióktól@ rossz a1lamoktól@ a#sztrakt !eda+ó+iáktól@ lélek $élkül (aló !szic oló+iáktól@ kom!romissz9moktól sza#ad !eda+ó+iá#a$: sza#ad !eda+ó+ia sza#ad em#erek számára@ akik m9$ká19kat misszió$ál t<##$ek teki$tik: sze$t mű(észet$ek az 'ste$i szol+álatára@ amel, az em#er#e$ (a$ A és@ o+, e$$ek az a1á$dék$ak és e$$ek a felel*ssé+$ek t9datá#a$ le+,e$ek. Az „All+emei$e %e$sc e$k9$de als 0r9$dla+e der CDda+o+ik” el*sza(á#a$ 4arie Steiner Asszo$, í+, ír: „ ... .o+, ta$ítók$ak@ $e(el*k$ek érez essük ma+9$kat@ $em me etü$k #ele a##a@ o+, el(álaszt19k az em#er alakítására irá$,9ló $e(elést a i(atásra el*készítésre irá$,9lótól. )lle$#e$ ol,a$$ak kell él$ie #e$$ü$k@ ami küls*le+ $em lát ató: sem a i(atás#a$@ sem e+, állami szer(ezet#e$@ sem (alami más küls*#e$. Az kell@ o+, #e$$ü$k él1e$@ amit csak elk<(etkez* +e$erációk (isz$ek ma1d ki az élet küls* szí$terére. Az em#erisé+ 1<(*#eli fe1l*désé(el (aló ma+9$kat aktí( és !rofetik9s e+,$ek-érzés$ek kell #e$$ü$k él$ie. )+, il,e$ e+,$ek érzése$ áll (a+, #9kik a tel1es $e(el*i (ilá+ $e(el*mű(észi érzése@ +o$dolkodása és akarása. .o+, a $e(el*k (ilá+á#a #eárad asso$@ amit a fe1l*d* +,erekr*l t9d$i le et@ ;+, #eárad$i@ mi$t a lelki-szellemi (itális (éráram@ ami mű(észetté (álik@ a$élkül@ o+, el*tte t9dássá lett (ol$a A erre kell t<reked$ie a 1ele$ él* !eda+ó+iá1á$ak és didaktiká1á$ak. Esak il,e$ didaktiká#ól 1< et az@ ami$ek a +,ermeki szí(#e@ a +,ermeki lélek#e@ a +,ermeki i$tellekt9s#a kell #elé!$ie. )+,általá$ $em érdekel #e$$ü$ket@ o+, a +,erekek$ek sa1át „do+mái$kat”@ a ma+9$k el(eit@ (ilá+$ézetü$k tartalmát ta$íts9k. 4em i+,ekszü$k do+matik9s $e(elést ta$íta$i. Arra t<rekszü$k elle$#e$@ o+, az@ amit a szellemt9domá$, által elér ettü$k@ él* $e(elési te(éke$,sé++é (ál1o$ ...” %a ezt me+ kell er*síte$i@ s*t@ kia#ál$i kell@ mert két (ilá+ á#or; 9tá$ (a+,9$k@ mi$de$ a század ele1é$ elké!zel et* méretű és 1elle+ű katasztrófát me+ alad(a és mert e+, ol,a$ $é!!el (a$ dol+9$k@ amel, lé!éseket akar te$$i@ Fl$i@ s a „ alál (<l+,ét” me+1árta$@ feltámad$i. 1992 G'A?H

... Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás $ .Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .

. A sok oldalról megnyilvánuló igénynek meg'elel9en az itt most dolgozattá alak:tva +elenik meg. Ad1átok a ta$ítás$ak@ Amit a szellem $ektek ad@ Fs az em#erisé+et me+sza#adít1átok A lidérc$.K * * * . kérdések@ 1o+i kérdések@ e+észsé+ü+. a fe$$álló me+tartásá(al@ a##ól .e$ (a+. dol+ot@ amit el*deit*l <r<k<lt az em#er@ kérdésessé tesz. Azok$ak a száma@ akik il. L. 5udol' Steiner IA . %e$$. ezt (a+. A le+kül<$#<z*## eszk<z<kkel i+. me+oldásá oz@ le+alá## (alamel. st#. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás % 1..@ st#. Fs az em#eri #els* disz!ozíció mi$de$ le etsé+es ár$.á#ól 8ettrekész #átorsá+$ak Gell szület$ie. azo$$al iz+alom#a 1<$@ a a ré+i .. A gyermek nevelése – szellemtudományi szempontból Az id*k komol.a$ rece!ttel lé!$ek fel@ o+.ekszü$k me+oldásra talál$i.am#9r+-Ja$ds#ek-i iskola számára@ 1922. azt a kérdést „me+old1ák”@ (a+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . ol.i „korszak-kérdés”-t és „kor k<(etelmé$.-e+. 3tei$er A mai élet e+.é”-t.est ozzá1ár9l1a$ak@ (é+tele$ül $a+. )zért is érlelt a$$.esül emellett: a radikalizm9s@ mel.alata ér(é$.omástól@ Ami a materializm9s által 4e ezedik rá.ifa1ta „kérdés”@ ami ma át1ár1a a (ilá+ot: szociális kérdés@ $*kérdés@ $e(elési és iskolai (o$atkozás. forradalmi arc9latot <lt@ a mérsékelt a$+(étel@ amel..) ?r.1at akar$a fe1leszte$i és a ko$zer(ati(izm9s@ mel.!zt a gondolatmenetet 6émetország k7l8nb8z9 városaiban* el9adások keretében adtam el9.

i alkalommal termést oztak. azo$#a$ mo$d ass9$k is (alamit err*l a 1<(*r*l@ az em#er re1tett természeté#e kell atol$9$k. a szellemi megismerésen nyugvó szocialitás alapján való megoldása nem t rtént meg! a rombolásnak nagy részben ez az oka" Ezért változatlanul aktuálisak a fenti sorok" . el*sz<r le(eleket ord@ $a+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás & #ere$dezések és tradíciók k<zül #ármi ez is ozzáér$ek.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .ok e$$.$él a dolo+ mi$de$esetre lé$. Európa ma romhalmaz. re1teké$ már most me+(a$$ak a csírák e ez a (irá+zat oz és termés ez.é ez atol9$k.@ amel. ha ezt a kifejezést nem csak fizikai értelemben használjuk. ala!1ai#a$ i+azá$ ismer$ék is.akorlati (ilá+$ézetet $. me+(a$$ak@ mi$t a termés e+. Aki arra akar 1a(aslatokat te$$i@ o+. í($ak@ 1o+os9lt-e il. Az ké!es csak rá@ aki a $<(é$.e$ i+é$. Az e+ész em#eri élet is ma+á#a$ ord1a 1<(*1é$ek csíráit.o$ 1ól t9d1a@ o+. ké!es ellát$i. $emcsak azt fo+lal1a ma+á#a$@ amit a szem$ek tár oda@ a$em re1tett mél. )tt*l elteki$t(e@ az em#er#e$ csíraké$t é!!.e$@ amit az 1ele$le+ tár szeme elé. aso$ló !éldá$.üm<lcs<k@ amiket a 1<(*#e$ kell oz$ia@ mé+ $em (oltak itt.ok mellett mi$de$ le etsé+es k<z#üls* fokozat is fellé!.szer (a$ me+M és a +. A $<(é$. 1<(* álla!otot is ordoz.e$ mél.üm<lcs<z*(é és !raktik9ssá té$.i me+ e$$. (a1o$ az@ amit ma sokszor í+. Azzal fo+lalkozik@ ami a felszí$e$ 1ele$ik me+ és ite szeri$t a #izo$. mil. mo$d19$k is (alamit err*l a 1<(*r*l@ a az em#eri természet felszí$e alá@ a lé$.e+ese$ e+.. 1ele$le+ le(él#e <lt<z<tt $<(é$. A 1ele$kor kül<$#<z* reformeszméi +. Fs a $<(é$. lé$.+. .e$ek lesz$ek ezek a szer(ek@ aki csak azt akar$á k9tat$i a $<(é$. 3oka$ reformál$ák me+ az életet@ a$élkül@ o+. id* 9tá$ a le(elet ordó száro$ (irá+ok és termés is lesz$ek.tala$#a 19t@ a a oz kell el*re. .atol$ia@ ami a küls* me+fi+.. %él. érzést $em kerül et el. kor9$k az em#erre rótt feladatok$ak $a+..e$ módo$ t<rté$1ék a 1<(*#e$ (alami@ $em sza#ad me+elé+ed$ie azzalM o+.sé+ei#e$ kell felk9tat$ia.t 1 !iadó meg>egyzése.le+ese$ akkor (ál at$ak@ a azokat az em#eri élet il. Gorszak9$k$ak azo$#a$ $i$cse$ erre i+azi a1la$dósá+a. az itt példaként felhozott témák lényegi megismerése és valódi. Fs létezik le et*sé+ arra@ o+.. 1 Aki ala!osa## !illa$tást ké!es (et$i az élet#e mi$dezekkel a 1ele$sé+ekkel ka!csolat#a$@ e+. (a$@ mel.a$ mo$d at$á me+ #árki is@ mil. Fs ezek mellett a f* irá$.elés alól el(o$1a ma+át. Az em#eri élet csak e+.sé+ei#e$ mé+ e+. )z a##a$ áll@ o+.é(el me+ismerkedett.#e$.a$@ mi$t a $<(é$. Az e+ész élet ol. az em#eri élet lé$.részt elé+tele$ eszk<z<kkel kí(á$ ele+et te$$i. Azo$#a$ o+. k9tatásá#ól alakít19k ki.szerű##. Aki el*tt $<(é$.e+ét átfo+ó +. A feladatot@ o+. e+. az életet csak felszí$é$ ismeri. Az em#er t9d1a@ o+.o+.1tso$@ e+ész (aló1a szeri$t a szellemt9domá$.o+.

e## és le+i$ká## +.e$ !ro+ramotM a##ól@ ami (a$@ ol(assa le azokat. <$zésük ala!1á$ a maguk számára #iztosítsa$ak ma+asa## fe1l*dést.ekkel fo+ad1ák. támadásra és kétel.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . Ladikálisok és mérsékeltek@ é!!.é#e t<rté$* szellemt9domá$.e+e szeri$t mi(é lehet. N+.a$ em#erek számára eszk<z@ o+.os értelem#e$ ma+a (álik !ro+rammá@ mi(el é!! a fe1l*dési természetet ord1a ma+á#a$. er't a léthez és munkához való bizalmat mer&thet" )ehet támasz a nagy életrejtvények vonatkozásában. hogy a fent kifejtettek értelmében hivatva van rá.. álljon az az élet akármely helyén is.e$ küldetést t9la1do$ít ma+á$ak. 8alál1o$ #ár akárme$$. F!! ezért a 1ele$le+i#e$ az átalak9lást@ a $<(ekedést szol+áló csírákat (eszi észre. Aki me+ismeri az életet@ csak ma+á#ól az élet#*l állít at feladatot ma+á$ak. hogy minden egyes ember számára.a az alakuló em#er$ek ezt a lé$.e+es. az is igaz.eket és !ro+ramokat állíts9$k fel@ a$em e+. az a forrás lehet.. . 4em talál ki semmil.a$is els*re e+.ét akar19k me+ismer$i@ az em#er rejtett természeté$ek (izs+álatá#ól általá#a$ kell kii$d9l$9$k. 3okkalta i$ká## a szellemt9domá$. Az alak9ló em#er lé$.e$ más ala!t<r(é$. )zt itt ol. mintha a szellemtudomány csak az élet átfogó kérdéseivel k&vánna t r'dni" (mennyire igaz.. )zek a kii$d9lás!o$tok 9+. il. )z a szellemt9domá$. amib'l a legmindennapibb életkérdésekre választ.e$ lé$. a me+ismerés#eli kí(á$csisá+$ak kí$ál1a ma+át és $e csak e+.es !ro+ramokat fo+ felállíta$iM t9d1a 9+.e$ kétel. k<zreműk<d* le et a mai em#erisé+ le+fo$tosa## feladatai$ál@ #oldo+9lásá$ak fe1lesztésé#e$. A szellemi k9tatás számára ezért szüksé+szerűe$ a me+le(* el*tti tisztelet lesz a mértékadó. Azt is t9d1a azo$#a$@ o+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás ' támaszta$i@ $em lé$.a$is csakis és kizáróla+ az i+azi életme+ismerés#e$ +. a ko$zer(atí(ok@ az élet mi$de$ területé$ szüksé+szerűe$ il. # Szerz7 meg>egyzése.i 1a(ításra szor9lót a##a$@ $em fo+1a elm9laszta$i@ o+.es@ ol.ek felmerülésére@ amikor é!!e$ il. vigaszt. 2 3zámol$ia kell !ersze e+.akorlatias módszereket szol+áltat$ia. 4em <$ké$. hogy ezekre a kérdésekre a megoldási k&sérletek alapjait szolgáltassa.a$is@ o+.szerűe$ a gyermeki természetet ír19k le.i elmél. mi#e$létér*l (a$ szó és arról@ o+.<kerez$ek.l fo+lal$ak el. Amit azo$#a$ í+. a 1<(*#e$ az élet$ek semmil.$émel.e$@ amel. ma+9któl adód$ak ma1d a $e(elési szem!o$tok. de éppen $gy a pillanat legk zvetlenebb igényeinél.e$ a nevelés kérdése.etle$ !árt számára sem te et$ek ked(ére@ mi(el kii$d9lás!o$t1ai csatározásaiko$ messze t.+. F!!e$ ezért kell az em#er lé$. e##e$ a me+le(*#e$ ma+á#a$ lássa me+ a 1<(* csíráit. ol(as@ #izo$. a napi élet látszólag legalárendeltebb helyzeteiben is" . Ezt a mondatot ne $gy vegy%k. mi$de$ létesülés#e$ e+.ülés$ek a mai kor le+fo$tosa## létkérdései$ek me+oldásá oz a le+terméke$.e@ csak ami a 1ele$#e$@ fo+ 9ralkod$i. 4e k<(etelmé$.et.é#*l mi$te+. fe1l*dés is (a$.a$ kérdés (o$atkozásá#a$ kell felm9tat$i@ mi$t amil. 4e szürke elmélet le+. $<(ek(és és e+.

a$azok#ól az a$.os értelem#e$ a oz@ amit a szellemt9domá$. G<rül#elül .#e$@ az állat#a$@ az em#eri test#e$ il.szerűe$ a$$ak a me+1el<lésé$ek@ amit a k<(etkez*k#e$ ír9$k le.+.a+okké$t@ 9+. * !iadó meg>egyzése. Fs az em#ere$ fizikai test$ek csak azt $e(ezi@ ami 9+.(ilá++al.#a$ műk<d$ekM sa1át ma+9k#ól ké!tele$ek azt él*lé$$..)+.a$ol. )ze$ a fizikai teste$ kí(ül a szellemt9domá$.a$ e+.. hogy az általános kilátás e tagadás feloldásában ma elszomor&tóbb. 'l.a$azokat az a$. második lé$. )+. Egy radikális életteljes meg$julás csak az elk telezettek és az azokká válók valós bels' t$lhaladásra vállalkozása esetén lehetséges . O+.e$ ta+adásá#a$. a régi források elapadása sem változtat! egy $jabb nemzedék lehet bátrabb apáinál" .é# élettele$ (ilá+. 4em is ol. „Fter” itt (alami mást 1el<l@ $em a fizika i!otetik9s éterét. )z a fizikai test a fizikai élet 9+.tala$ kezdemé$.ei$ek (a$ alá(et(e@ 9+. kül<$le+es „er*$ek” is kell le$$ie mé+ a##a$@ amel.e$ „étertestr*l” #eszél1e$ (alaki.e$ elké!zelést félretoltak. 8eki$tél.é alakíta$i. . étertestet.es azo$#a$ a kett*1ük k<z<tti kül<$#sé+.ol9lta##a$ műk<d$ekM e+.általá$ $em (olt „t9domá$. %a csak a le+mere(e## materialisták tarta$ak mé+ ki az „életer*” il.a$ ré+e$ a le+$a+.e$ módo$ k<zel kerül az . ha megjegyezz%k.elés ismer me+ az em#ere$ és amit a materialista életfelfo+ás az em#er lé$.(ilá+#a$ is a$.at@ mi$t az életer* (a+. il. A 1ele$le+i t9domá$.e$ er* fe1t ki atást és kelti az élet1ele$sé+eket@ mi$t a o+.+.ek@ o+.et „életer*$ek” í(tak. mé+is fel kell tételez$i (alami ol.ik része@ e+. az em#er#e$ e+.o## mérték#e$ t9domá$. A materializm9s rák<(etkez* korá#a$ e+.$e(ezett e+.+. 8eki$tsük a dol+ot e+.a$ol. sor természet#<lcsel*t arra ta$ítottak a té$.olcadik század (é+é$ és a tize$kile$cedik els* felé#e$ azo$#a$ ez e+. il. azok az a$.tala$”. 9+. mo$dták akkor@ o+..a$ a má+$eses er* a má+$es#e$ a (o$zást okozza. 4e ütk<zz<$ me+ az „étertest” allatá$ a fizik9s.a+ok és er*k@ amik e+.a$ezek szeri$t a t<r(é$. a felfelé vezet' $t el'játékaként" %zen a perspekt&ván az élettagadás megsokszorozódása.#1-ben utoljára átdolgozásra ker%lt k nyv idején" .#a$M csak #o$.isé+et is elismer: az élettestet (a+. )kkor azt mo$dták@ e+.ek szeri$t fe1tik ki atás9kat. a $<(é$. A tize$$.a$ módo$ é!ül fel@ a o+. <sszetett alak9latot é!íte$ek fel. A szellemt9domá$.$e(ezett élettele$M az or+a$izm9s#a$ $em 9ralkod$ak más er*k@ mi$t az ás(á$. él*lé$. mint a +zerz' által 1.é#e$ e+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . . ezért azt mo$d1a: az em#er$ek ez a fizikai teste k<z<se$ (a$ me+ az e+ész ás(á$.a$ t<r(é$.ik ta+1a csak az em#eri természet$ek@ $e(ezetese$ fizikai teste.a$azok$ak a t<r(é$. az élet!ri$cí!i9m.ezés$ek fo+ták (ol$a fel@ o+.a+ok#ól és er*k#*l te(*dik <ssze@ mi$t az e+ész@ . ké!zelték@ o+.1a## t9domá$.etle$$ek fo+ad el@ a szellemi k9tatás számára e+.ek szeri$t oz elke(erésre@ ka!csolódás#a@ alak9lás#a és feloldódás#a@ amik az ás(á$. mo$d az élettest (o$atkozásá#a$. +zerz' szellemtudományának ezen a ponton akkor vagyunk él' módon továbbseg&t'i. #izo$. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás ( Amit az érzéki me+fi+. ás(á$.a+okat 9+.

llé(*kké$t 9tasít1a el. számára e+.lra esik. ezt ta$ít1a: sok (ilá+ létezik az em#er k<rül és észre is (eszi azokat@ a az e ez szüksé+es szer(eket kife1leszti.+.ei$ek értelmi mérle+elése ala!1á$ érkezik e+..ei. azokat a módszereket alkalmazza ma+á$ál@ amiket a „. )z az érzéki észleletet teki$ti mi$de$ t9dás ala!1á$ak és ami $em é!ít et* erre az ala!ra@ $em teki$ti me+ismer et*$ek.lme+. azok$ak a szem!o$t1á#ól (alami ma+asa## oz le+fel1e## (é+k<(etkeztetéské$t le et 19t$i.1 (ilá+okat ké!es . (a1o$ o!erál$i le et-e a testile+ (akot (a+. az em#er ma+asa## szer(ek kiké!zése .1 (ilá+#a teki$t@ ami$t me+o!erálták@ . . a testi érzékek k9tatása számára csak a fizikai test ozzáfér et* és@ o+. a szellemt9domá$. N+.a$ szí$ek és fé$. a o+. Azokról az eszk<z<kr*l #eszél csak@ amik a mi$de$kori atárok ki#*(ítésére (alók. )+. Az érzékek #e$.ire kül<$#<zik a szellemt9domá$.a$is a szellemt9domá$.el* el*tt aso$ló módo$ merül$ek fel@ mi$t a me+o!eráltM (ako$ született el*tt a tár+.1 szer(ek kife1lesztése ré(é$ me+ ódíta$i.t1á$ adódik és aki a látással re$delkez*k ki1ele$téseit az em#eri me+ismer*-ké!essé+e$ t.a$ a (ak e+. az em#eri me+ismerés atárai$ t.tól. il. sem@ az szer(ei$ek alkatától fü++M azok a ma+asa## szer(ek azo$#a$@ amik$ek a ré(é$ ma+asa## (ilá+ok#a ké!es #e atol$i az em#er@ csírá1á#a$ mi$de$ em#er#e$ me+(a$$ak. i$d9l ki és amik$ek eredmé$.el*re a k<z<$sé+es érzékek észlel$i e$+ed$ek. A o+.a$ tár9l at fel e+.t1á$ mé+ to(á##i@ más (ilá+okat is me+ismer et@ mi$t azok@ amiket számára e+. )z azo$#a$ $em a$$ak a (alósá+os k9tatás$ak az .. a 1ele$kori@ k<z<$sé+es t9domá$.et: az em#er$ek szer(ezete ré(é$ me+ismerési atárai (a$$akM elle$#e$ azt állít1a: az em#er számára azok a (ilá+ok létez$ek@ amik számára észlel* szer(ei (a$$ak. A )z a ozzáállása az élet. az em#er fe1l*d*ké!esM o+. arra m9tat rá@ o+. eze$@ el9tasít1a és azt állít1a róla@ o+. .(a+. .o+.általá#a$ $em mo$d il.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . A szellemt9domá$. O+. e+.(#e$ írtam le@ ki t9d1a fe1leszte$i *ket.o+.ak szí$ei és fé$.a$ 19t9$k a %a+asa## Pilá+ok me+ismerésé ezQ” című k<$. A 4em 9tal at9$k elé+ +.etért (ele@ o+. (a$ a (ak k<rül és ez ké!tele$ észre(e$$i azokat@ mert $i$cs szer(e ozzá@ í+. . A szellemt9domá$. %i$de$ki@ aki türelemmel@ kitartással és e$er+iá(al re$delkezik@ o+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )* az érzéki észlelet té$.ei#*l teszi k<zléseit az 9tó##i. (ilá+ az em#er számára@ ami#e$ az em#eri természet$ek ezek a ma+asa## ta+1ai a me+fi+. G<zli azo$#a$@ o+.t1a@ mel.akra$ arra@ o+.#*l a szellemt9domá$. Azok számára@ akik ma+asa## észlel*szer(eiket kife1lesztették@ az éter.. Ami azo$#a$ t.(a+.omásá#ól me+álla!ításokat és k<(etkeztetéseket (o$ le. eze$ a !o$to$ me$$.fa1ta életer* feltételezésé ez. étertest és mé+ mi$da$$ak a kik9tatásá$ál@ amit a to(á##iak#a$ az em#eri természet ma+asa## ta+1aiké$t ad9$k ma1d me+.e$ $ézet a oz a (aké oz aso$lít@ aki csak azt ismeri el@ amit me+ le et ta!i$ta$i és ami a me+ta!i$tott#ól k<(etkeztetés .

ordozó1a. a fizikai test a$.elés tár+. mi is az érzés. Az el*z*le+ elmo$dottakat az érzés kife1ezés#e fo+lal at19k <ssze. hogy az érzi a fenti benyomást" Ez csak akkor mondható el. és sze$(edél. st#. csak fizikai test#*l és étertest#*l áll@ $em re$delkezik.a+ai és er*i a $<(ekedés@ a sza!orodás 1ele$sé+ei(é@ a $ed(ek #els* moz+ásá#a@ st#. A tükr<z*dik le.ta+1ai$ak elmaterializálását 1ele$te$é.a+#ólM és az asztrál. amiknek a szellemi kutató a legnagyobb mérték5 csodálattal adózik. )z az em#eri természet ma+asa## lé$..sé+$ek és a (é+k<(etkeztetés$ek. más módo$ (álaszol$ak@ e+. fá1dalom@ <szt<$@ (á+. )miatt a fizikai test e$$ek az élettest$ek a leké!ezésé$ek@ kife1ezésé$ek is $e(ez et*. 'l. e+.isé+ armadik ta+1a az . / Szerz7 meg>egyzése.(a+.ek$él az étertest alak és kiter1edtsé+ (o$atkozásá#a$ teki$tél.(a+. a magasabb fogalmak vonatkozásában bizonytalanságot hoztak" Egyes biológusok nem tudják.os teozóf9s k<r<k i#ái#a es(e az éter. ha tehát a k%ls' ingernek valamiféle bels' t%kr zése van meg" 4ermészettudományunk nagy léptei. )zzel ka!csolat#a$ 9+. az i$+er e+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )) élettest A me+fi+.szerűe$ csak fi$oma## a$.ekkel és az állatokkal. a kék lakm9sz!a!ír$ak #izo$.a+ok#ól állók$ak ké!zel$i@ azoké$ál@ amik a fizikai test#e$ (a$$ak me+.aM $emcsak az értelmi te(éke$. asztráltest. akármilyen módon is hatást nyilván&t. er*k#*l áll@ $em !edi+ a$. a $<(é$.ek i$+erre moz+ásokkal (a+.ütt (a$ me+.. Az étertest e+.e$ éter. 4em sza#ad@ #izo$. Az em#eri lé$. )z at oda@ o+. Alak és $a+.e+ét $em ismerik. R a fá1dalom és ked(@ <szt<$@ (á+. ha magában éli át a benyomást. mivel az érzés tulajdonképpeni jellegével. Az állatok$ál és mé+i$ká## a $<(é$.ek$ek $i$cs érzése: amikor ma$a!sá+ a##ól a té$. még távolról sem vagyunk jogosultak áll&tani. nincsenek tisztában" 1a egy lény 2vagy dolog3 egyéb benyomásra. )z te át az érzelmi élet ordozó1a. . életteste az em#er$ek k<z<se$ (a$ me+ a $<(é$.sá+ teki$teté#e$ az em#er$él mi$dkett* k<zelít*le+ A semmi esetre sem tel1ese$ A azo$os.a$ lé$. első fol. azt tulajdon&thatják érzésmentes lényeknek is" 4eljesen mást kell érzés alatt értenie a szellemtudománynak" .@ mel.a$is $em az a d<$t*@ o+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . (z itt elmondottakra k%l n sen világosan kell utalni. ezért azt érzésmentes lényeknek is tulajdon&tják" (mit ezek a biológusok érzés alatt értenek. a küls* i$+erre (álaszt ad@ a$em sokkal i$ká##@ o+.$e(ezett érző A (a+.amat ré(é$ A mi$t ked( (a+. mert ma ebben az irányban nagy zavar mutatkozik" 0elenleg sokan elmossák a n vény és az érz' lény k z tti k%l nbséget.#*l@ o+. A fizikai test é!ít*1e és alkotó1a te át@ lakó1a és é!ítésze. er*alakzatM atéko$.. %i$dezzel ol. A $<(é$. st#.os sz9#szta$ciákról érzése (a$@ mert a (elük (aló éri$tkezéskor !irossá (álik.+.a ezt $em tarta$á$k szem el*tt@ (alaki azt is 1o+os9lta$ mo$d at$á@ o+. amit reá k&v%lr'l gyakorolnak. alak9l$ak.7 Frz*teste az em#er$ek már csak az állattal e+.ese$ eltér a fizikai testt*l.es t9dósok arra k<(etkeztet$ek@ o+.ek#e$ #izo$.os érz*ké!essé+ talál ató@ ezzel csak azt m9tat1ák@ o+.és érz*testet e+.es $<(é$. az érzés lé$. a szó#a$ for+ó lé$.

ra é!ül$ek@ mi$di+ is érezték ezt. 4ézzük a mű(eletle$ (adat és az e9ró!ai átla+em#ert és ezt ismét e+.@ aki <$ma+á oz „F$”-t t9d mo$da$i@ az A <$ma+á#a$ (aló (ilá+.om.ilatkozik me+ a k<r$. szól ma+á oz: ezeket k<(et eted@ másokat me+fékez és el$.6 Az érz*test alak1át és $a+.ik$él.lt to1ás alak1át m9tat1a@ mel.mással. 3o a sem 19t at fülem#e az „F$” $e(e@ mi$t a magam me+1el<lése. 6 Szerz7 meg>egyzése..@ szí$es@ (ilá+ító ké!ek#*l álló alakzat.+.isé+ $e+. :. Az em#er$él osszá#a$ me+$.$ek e+.#e a fizikai és az étertest (a$$ak #eá+. %i$dez azáltal t<rté$t@ o+. ami az utóbbi megny&lt szeme elé tárul" Szerz7 meg>egyzése. %i$de+.it ma+á$ak ezzel az em#eri természet me+ismerésé ez. Pa$ azo$#a$ az em#erlé$.ek ez ma+asa##akat is kife1lesztett.edik ta+1a@ ami#e$ e+. másik me+1el<léséreM mi$de$ki csak <$ma+át $e(ez eti F$-$ek.os a1lamait és <szt<$<ket illet*e$ í+.n-test< kifejezésen ne %tk zz%nk meg" Ezen természetesen semmilyen durva anyagit nem ért%nk" ( szellemtudományban is a k z nséges nyelv szavait tudjuk csak használni" . Az „F$” $e(é$él $em ez az eset. t9d19k@ a kül<$#<z* fe1l*désfokoko$ álló em#ereket aso$lít9$k <ssze e+. Az „F$” azo$#a$ a 1ele$le+i em#er$él e+.a$ azt a $.isé+ e+. <$ma+á#a$ moz+éko$.a## lé$.ek$él csak kí(ülr*l $.szerű lé$. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )! érz*test e+.eit@ <szt<$eit és (á+.isé+. mi$de$ e+.l$.általá$ $em e+.az(a.el(ek#e$ alkalmazzák@ $é(@ mel. 7%l nbséget kell tenni az érz'test magunkban t rtén' átélése és annak az iskolázott szellemi látó általi észlelése k z tt" 8entiekkel arra utalunk. A ma+asa##a$ fe1lett em#er #izo$.sá+át teki$t(e eltér a fizikai testt*l.. %i$de$ oldalo$ fé$. 3e$ki sem alkalmaz at1a e+.i#e$ az em#er „F$”-$ek 1el<li me+ ma+át@ <$ma+á$ #elül ma+á$ak kell el$e(ez$ie ma+át.. %i$de$ más $e(et mi$de$ki azo$os módo$ alkalmaz at az a$$ak me+felel* dolo+ra. A mű(eletle$ (adem#er sze$(edél.é# f<ldlakó(al $em osztozik.ezet 1ele$sé+ei#e$ A a enső en kezd #eszél$i.. lé$. szellemtudományi alkalmazásuk esetén 'ket magukat kell el'z'leg a szellemibe leford&tani" 9 . annak jel lésére használjuk.ait ezzel az „F$”-1é(el szi$te állatké$t k<(eti. )+. Az asztalt mi$de$ki „asztal”-$ak í( at1a@ a széket mi$de$ki „szék”-$ek. Aki e$$ek a $é($ek mi(oltáról találó módo$ el+o$dolkozik@ 9tat $.5 )z az „F$-test” ordozó1a a ma+asa## em#eri lélek$ek. az „F$” az em#erlé$..s ké!alakzat mód1ára t. Az itt 1ellemzett ké!essé+ ordozó1a az „ !ntest”@ az em#eri lé$. Az idealista az eredeti a1lamok oz és sze$(edél. ma+as fe1lettsé+ű idealistá(al aso$líts9k <ssze.lik e kett*$.é# ta+1ai$ dol+ozott. Azok a (allások@ amik szellemt9domá$.edik ta+1a.s mivel ezeket anyagira. )z az em#eri „ !n” hordozójaM az „F$” szócska@ a o+. )miatt is mo$dták: az „F$S” ré(é$ az „'ste$” A aki alacso$. $e+.é# $é(t*l kül<$#<zik.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . Ame$$.. Ntó##i ré(é$ a /<ld-teremtés koro$á1a az em#er.ikük k<z<s ké!essé+e „F$”-t mo$da$i ma+9k$akM az „F$-test” me+(a$ mi$de+. 8ermészetét me+ismer$i .

A mű(észet mű(ei#e t<rté$* elmél.e me+M és amid*$ e$$ek a #elátás$ak ré(é$ ol. a$$ál az em#er$él@ aki t.és ké!zési eszk<z<k me$$.rfokról az e+.i#e""5) „F$”-1e fel(illa$@ alacso$. o+.ak ordozó1á(á.l19tott azo$ az álla!oto$@ ami#e a küls* (ilá+ el. ol. ezt@ (a+.e..és kí$érzések@ átfi$omított kí(á$sá+ok és (á+. Az „F$”-$ek az aláre$delt ta+oko$ fol. Az@ amit lelkiismeret$ek í(9$k@ $em más@ mi$t az F$-$ek az életteste$ e+.akat és sze$(edél.a$ a kül<$#<z* k9lt.edés az étertestre fe1t ki atást. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )" F!!e$ a##a$ áll 9+.i#e$ az em#er a műremeke$ keresztül e+.lemelkedik az állato$@ ame$$.tatott il.isé+ e+.eket fe1ez ki@ amiket a küls* természet é#reszt. a t<##i ta+okat T+.rfe1l*dés az F$$ek az aláre$delte## ta+oko$ fol. Az em#er el*##i átalak9lásá$ál #izo$.#e$ az em#er é!!e$ t. Gül<$#sé+et is le et te$$i a##a$@ a o+.ezet tár elé$k A me+se1tését ka!1a@ átalakít1a élettestét. sor me+testesülése$ keresztül (é+zett m9$ká1á$ak eredmé$.és életteste kizáróla+ az él* ké!z*er*k@ a $<(ekedés és sza!orodás ordozó1a.. me+testesüléseke$ keresztül e+.re ma+asa## fe1l*désre küzdi át ma+át@ F$-1e átdol+ozza a t<##i ta+ot.rfaktorok az érz*testre at$akM ezek az érz*testet a ked( és kí$@ az <szt<$<k st#.e$ m9$ká1á#a$ fe1ez*dik ki. Fs az éter.ire kül<$#<z* atást +. A k<z<$sé+es k9lt..zik az ol. Az étertest me+tisztításá$ak és át$emesítésé$ek atalmas eszk<ze a (allás. más fa1tái oz 19ttat1ák@ mi$t amikkel kezdett*l fo+(a re$delkezett. (álik az érz*test áttisztított ked(.tatott ez a m9$ká1a (a+.omás éri@ o+. Ame$$.ezte@ az F$ #efol. Ul. éli ki ma+át@ a o+. A##a$ az álla!ot#a$@ mel.a$ em#er$él@ aki$ek F$-1e $em dol+ozott mé+ élettesté$@ iá$.a## ta+ok t<##é-ke(és#é átalakításra kerültek.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . T+.es ta+1aira. Ame$$.a$ <szt<$<ket@ (á+.(a+.ására az alacso$.a$@ ami i$ká## az e+ész em#eri $em ez tartozik@ (a+. keletkezik é!!e$ a lelkiismeret.a## ta+1ai$ak (o$atkozásá#a$ mé+ az állat oz aso$lít.i#e$ az em#er err*l a k9lt.ására me+(áltozik a fizio+$ómia@ me+(áltoz$ak a ta+le1tés és moz+ás@ a fizikai test e+ész me+1ele$ése.akorol$ak az em#eri lé$. A (allási im!9lz9sok$ak ezáltal (a$ óriási misszió19k az em#erisé+fe1l*dés#e$. Frz*teste csak ol. amazt $e te+. Amikor az em#er #elát1a@ o+.a$ élmé$. Az em#er számára az e+ész k9lt.a$ er*s #e$.ekre (aló emlékezése@ amike$ átme$t.os értelem#e$ a tel1es em#eri $em .a$ a természet azt #eleoltotta. a$$ál ma+asa##$ak@ $emese##$ek A a$$ál@ mi$t az@ amit az érzéki k<r$. O+.a$is az „F$” feladata@ <$ma+á#ól eli$d9l(a me+$emesíti és áttisztít1a. Fter. A szokások@ a maradó a1lamok@ a tem!erame$t9m és az emlékezet ordozó1á(á lesz. )z a m9$ka le@ e+észe$ a fizikai testi+ atol.másra k<(etkez* életeke$ (a+. az e+észe$ étertestéi+ to(a at@ í+.es F$ m9$ká1a sa1át ma+á$. élettest is átalak9l.r. Az F$ #efol. e+észe$ i$di(id9ális módo$ le et az e+.

Amikor az em#er a ma+asa## (a+. 4em sza#ad azo$#a$ a dol+ot . )+. Az F$ m9$ká1át !edi+ az em#er e+.9+szik.e+é#e$ e+.#a$ a k<(etkez* $e(eket (iselik.sé+é$ kell ala!9l$ia. 8el1ese$ t9datosa$ és i$di(id9ális módo$ kell a szokások@ tem!erame$t9m@ 1ellem@ emlékezet átalakításá$ dol+oz$i.i kife1ezéssel él(e@ e##e$ az értelem#e$ !letszellemmé I(a+. 4em alkalmatla$ ké! ezért@ a az asztráltest me+(áltozását az élet#e$ az óra !ercm9tató1á$ak 1árásá oz@ az élettest átalak9lását !edi+ az óram9tató1áé oz aso$lít19k.$e(ezett szellemi iskolázás#a kezd@ mi$de$ekel*tt az a fo$tos@ o+.e$ !o$t#ól (isszateki$t erre az életre@ í+. mé+ ma+asa## foko$ elér oda@ o+. Az F$-#*l kii$d9lóa$ átalakított asztrál. t<rzs@ e+.(a+.ezze. a$$ak e+.(a+. élettest@ asztrál.ide1űle+ me+. keleti kife1ezéssel #ánász"nakK $e(ezzük... ezt az 9tó##i átalak9lást az F$ *seredeti atóere1é#*l kezdemé$. 3ok mi$de$t ta$9l életé#e$ az em#erM és amikor (alamil. ta$9láso$@ a #e$s*$ek ma+asa## ideákkal és $ézetekkel (aló +azda+ításá$ $.isé+é$ t<rté$* ma+asa## le+sa1áta## m9$ká#a is fo+ at. Az F$ felra+.+. A Frz*lélek@ értelmilélek@ t9datilélek@ az9tá$ az em#eri természet . Vát$i az el*z*k#*l@ o+.általá$ $em (eszi el*## (ilá+os módo$ észre@ miel*tt a t9dati-lélek e+. asztráltest#*l csi$ál: Szellem"!n"nek I(a+. ol. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )# e+. (é+#e. ké!zel$i@ o+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . ta+1áról #eszél etü$k: fizikai test@ éter.o+ását k<(et*e$ az mi$d árom teste$ e+.a$ er*ssé (álik@ o+. (érkeri$+ést@ !9lz9st (áltoztat$iK.i il. érz*testet érző"léleknek és az átalakított étertestet értelmi"léleknek és az átalakított fizikai testet tudati"léleknek $e(ezik.. . )z akkor t<rté$ik@ a $emcsak az asztráltest kerül átalakításra.e## mérték#e$ szól at azo$#a$ ma1d a tem!erame$t9m@ 1ellem átalak9lásáról@ az emlékezet 1a(9lásáról@ (a+.e$ módo$ a fizikai test#*l átalak9lt@ azt Szellemem ernek Ikeletiese$ %tmánK í(1ák. $é!@ (a+.it eze$ a módo$ dol+ozik élettesté#e@ a$$.it alakít #e$$e át szellemt9domá$. az em#er$él lé$. A Az F$ azo$#a$ az em#er sa1át lé$. család szem!o$t1á#ól (alósít me+ az em#er@ a szellemt9domá$.(a+.e$ módo$ e##*l az érz*. Ame$$. érz*test és F$test. része@ !l. A ta$9lás az asztráltestet éri$tiM az 9tó##i átalak9lások ezzel szem#e$ az éter. élettestet illetik.a$ a keleti kife1ezés mo$d1a@ $udhi"váK.+. szól at ma+á oz: sokat ta$9ltam me+M 1ó(al csekél.más 9tá$ k<(etkezik.isé+e $é+.+. azt@ amit az F$ il. e+. Azok az átalak9lások@ amiket alacso$.a$ er*k <z 19t@ amik$ek a ré(é$ fizikai testére ké!es átalakító módo$ atást kife1te$i az em#er I!l. Ame$$.(a+.üttműk<dikM az 9tó##i$ak az F$ le+sa1áta## te(éke$. része ki $em alak9lt (ol$a. e árom ta+ átalak9lása e+. romlásáról az élet sorá$.(a+. a o+. Amikor az „F$” ol.a## ta+1ai$ i$ká## az e+ész em#eri $em@ (a+. )z az átalakítás lé$. csak le+sa1áta## er*#*l dol+ozza át az érz*testet@ .

. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )$ mé+ ma+asa## ta+1ai: 3zellem-F$@ Fletszellem@ 3zellem-em#er e $é+.. ezek a részek az em#ere$ . hogy abba bele ne bocsátkoznánk . életé$ek #ármel.W )##e$ az id*!o$t#a$ az asztrál. . Fs az em#eri természet e fe1l*dést<r(é$.ást@ amit el*z*le+ a fizikai a$. $gy a k%ls' nevelésnek sem a fogváltást megel'z'en az emlékezet kifejlesztésére " +okkal inkább azt venni észre. ha táplálékot ny$jtanak neki és k&v%lr'l való fejlesztésére még nem t rekszenek" Ez azokkal a tulajdonságokkal is &gy van. fe1l*d$ek@ o+.9+szik a $e(elés és a ta$ítás me+felel* ala!1a.ai #9rok látott el. hogy étertest és asztráltest ugyan kezdett'l fogva megvannak.ekké$t lé!$ek fel. hogy az asztráltestben már benne lev' fejl'dési cs&rákat ápoljuk-e a nemi érés előtt és más részr'l az nállóvá lett asztráltestet a nemi érést követően tenni ki a k%lvilágban annak. élettest azo$#a$ mé+ $em. azonban mindig a fenti szempontok tudatában.(a+.ai #9rok@ a fo+(áltás ide1éi+ A te át .a$ azt a szellemi k9tatás ké!(iseli@ ezzel me+született 9+. fizikai a$.ik e+.a$ azzá (ált a fizikai test a fizikai születéskor@ az étertest !edi+ a fo+(áltáskor.+. /e1l*désük sokkal i$ká## kül<$#<z* életszakaszok#a$@ s eltér* módo$ fol. a nemi érést megel'z'en" 7ell táplálékot juttatni nekik. Esak ez a test +. éter#9rok és e+.akorol at az érlel*d* em#erre atást.íl$ak a kül(ilá+ felé. amiknek az asztráltest a hordozója . mint ahogyan ezekre a védett szemekre nem szabad a k%ls' fizikai napfénynek fejlesztési célzattal behatnia. A o+. A fizikai születést me+el*z*e$ az alak9ló em#ert mi$de$ oldalról ide+e$ fizikai test zár1a k<rül. A fizikai születés é!!e$ a##a$ áll@ o+. hogy hiszen a gyermek már a fogváltást megel'z'en rendelkezik emlékezettel stb" és a nemi érés el'tt pedig azokkal a képességekkel. . az em#ert a fizikai a$. de anélk%l. A szellemi (ilá+felfo+ás számára@ a o+.ezete ezáltal k<z(etle$ül t9d at$i rá. érz*test is mi$de$ irá$. hogy ebben az id'ben hogyan bontakozik ki önmaga által az emlékezet.ezete.+. Az9tá$ a $emi érés el1<(eteléi+ mé+ az asztrál#9rok marad.. asztrál#9rok (eszik k<rül. ta+o$ átalakítási eredmé$. Ntó##i ezzel (eszi át az em#erre +. = Szerz7 meg>egyzése.ai #9rok el#ocsát1a és a fizikai (ilá+ k<r$.akorolt #efol.ei$ek ismereté$ $.a fizikai teste a k<r$.ik le. akár születésekor@ mi$de+.a$ a fizikai test@ az éter.a az em#er t9la1do$sá+ai$ak ordozóiról (a$ szó@ té$. ta+ 1<$ teki$tet#e.es módo$ akar9$k dol+oz$i@ az em#er e részei$ek természetét kell (izs+ál$9$k.ppen ez a véd'burok teszi képessé pl" az étertestet.e$l*e$ fe1lett (ol$a. ha azt akarnánk k zbevetni.le+ese$ csak a $é+. 6evel9ként az emberi lényiség e négy tag+án dolgozunk . Az érzékek fel$. a nevelés mivoltát nem lehet megérteni" .a el.(a+. etedik é(éi+ A e+. 4em <$állóa$ lé! éri$tkezés#e a fizikai kül(ilá++al. ( fentieket nem érten'k meg teljesen világosan. 3emmi esetre sem sza#ad azo$#a$ azt ké!zel$i@ o+.#a$ sza#addá lesz@ mi$t a o+. hogy a fogváltásig az emlékezet tulajdonságait hozza kiváltképp felsz&nre" ?e hiszen a magzat fizikai szemei is megvannak az azt véd' fizikai anyai burok alatt" @ontosan ugyanolyan értelemben. id*!o$t1á#a$@ í+. csak éppen a fent tárgyalt véd'burok alatt" . A fo+(áltás sorá$ e$+edi csak el az éter#9rok az étertestet. amik az asztráltesthez k t ttek" >tt azonban tisztáznunk kell. hogy az asztráltest véd'burok alatt helyezkedik el" Aagy k%l nbség áll ugyanis fenn.a$ az em#ert születése !illa$atái+ e+. Az a$. amit burok nélk%l fel képes dolgozni" Ez a k%l nbség biztosan szubtilis.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .

(elük é!!ol. az étertestre azok az er*k +.akorol1a$ak@ .omások@ amik az étertestet kell@ o+.a$ er*ket fo+ad #e a fizikai test@ amik $em a sa1át1ai és a (éd*#9rko$ #elül lassa$ a sa1átokat fe1leszti ki@ ez az eset áll fe$$ a $<(ekedés er*i(el a fo+(áltási+. az em#eri lé$. X$állókká (ál$ak a sza!orodási szer(ek@ mi(el a sza#ad asztráltest t<##é már $em #efelé fe1ti ki atását@ a$em #9rok $élkül k<z(etle$ül lé! a kül(ilá+ elé.a$ a me+ $em született +. 89d$i kell@ o+.+. A##a$ a !illa$at#a$@ amikor az asztráltest is sza#addá (álik@ az étertest lezár e+. „(alame$$. A fo+(áltási+ #izo$.ezet #e$.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .i er* és ké!essé+ armo$ik9s kife1lesztése”@ mi(el il. Az étertest ekkor el*## az <r<k<lt ide+e$ekkel e+.azódások és emiatt e##e$ a korszak#a$ 9tolsóké$t lé!$ek fel. a fo+(áltás el*tt $em le$$e sza#ad me+e$+ed$i@ o+.ásai@ mi$t fizikaiak atást +.a$azt 1ele$tik@ mi$t a fizikai test számára a fizikai k<r$. Esak az@ aki $em az általá$os#a$ moz+ó szólások@ a$em a +é! részletei$ek (alódi ismeretei(el lé! ozzá@ ké!es kezel$i. 4em azt mo$d19k ezzel@ o+.. +é!re (o$atkozóla+ akar$á me+álla!íta$i (alaki@ o+.a$ általá$ossá+ok#a$ moz+ó #eszédmódok@ mi$t !l.ermekre $em e$+ed et* me+@ o+.e és le(e+*1e ké!esek ér$i a fizikai testet@ ameddi+ az az a$. részére kell e+. Az étertest sza#addá (álásá$ak e##e$ az ide1é#e$ azo$#a$ a fizikai rest <$álló már. Fs e$$ek a m9$ká$ak záró!o$t1a az em#er saját fogazata@ ami az <r<kl<tt el. a 1elzett #eszédmódok el.é#e lé!.esül(e dol+ozza ki a sa1át er*ket..ezkedik el. a kül(ilá+ #efol.isé+ ta+1ai$ak és azok e+.e$t 'sakis az em eri lényiség valódi ismeretére le et ráé!íte$i.edül +o$doskodik.ásokat csak a $emi érést k<(et*e$ sza#ad$a csak e$+ed$i #e1átsza$i. )zt az id*!o$tot k<(et*e$ a $<(ekedésr*l a sa1át élettest e+.$ak í+.omásai.ü$k@ mi$t a e+.a testé#e$ ol. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )% A szellemt9domá$. ke(éssé ké!esek elér$i@ mi$t a fizikai (ilá+ fé$. )+. me+ atározott életkor#a$ atást .a <lé#e$ el. ke(ésre me+. T+. A fo+(áltás #elé!ése el*tt $em a sza#ad élettest dol+ozik az em#ere$. A o+.a$ az a$.ása alatt áll. A o+.it@ o+.. (alódi $e(elésta$ ala!1ai $em le et$ek az ol. )z a lezárás a $emi érés#e$ fe1ez*dik ki.. )z azo$#a$ most mé+ a #9rokkal k<rül(ett asztráltest #efol.tele$ek (ol$á$ak@ a$em csak a$$. ér1ék@ azt é!!ol. a$$ak mi$de$ részét armo$ik9sa$ kell műk<dés#e oz$i. A me+sza#ad9ló#a$ le(* étertest azt dol+ozza ki@ amit a fizikai test számára kell 19ttat$ia.e$ké$ti fe1l*désé$ek ismeretér*l (a$ szó .isé+ mel.. Fs az asztráltest#e$ a me+felel* #efol. A fo+ak a fizikai test#e$ le(* le+sűrű## #eá+.os #e$. a $e(elésta$ számára is az em#eri lé$. az em#er három sz&letéséről kell #eszél$ie.akorol1a$ak atást@ amik számára 9+. !eriód9st.

os me+ atározott irá$. 4em e+.. amelyek a ma feln v' generációt fenyegetik" . Arisztotelész +<r<+ filozóf9s az állatok le+9tá$zó##ik1á$ak $e(ezte az em#ertM e+.ezeté#e$ 1átszódik le@ amit érzékei észlel et$ek@ ami a fizikai tér#*l kii$d9l(a ké!es szellemi er*ire atást B !iadó meg>egyzése. &gy pl" a korai fogromlás diagnózisa és elker%lésének keresése is kilép majd a privilegizált egyetlen fizikai-kémiai dimenzióból és az sszes szóba j v' valódi tényez't figyelembe vev' tudományos kutatás talajára ker%l át" .ezet at . Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )& kife1te$i és@ o+. A fizikai k<r$.ermek k<rül@ a$em mi$de$@ ami a +. Amit el*z*le+ az a$.ezet#e$ (é+#eme+.a$ t<rté$ik.+.a$ lé! ka!csolat#a k<r$. Cilágos.e+ese$ eltér mi$de$ más életkorszak feladatától.e$ rá atás szakszerűe$ o+. A etedik é(#eli fo+(áltási+ az em#eri test$ek ol. (aló#a$ realista $e(elésta$@ mi$t amil. 'tt most kertelés $élkül fel(ázol19k@ amit 1ele$le+ soka$ fa$táziaké!$ek (esz$ek mé+@ a 1<(*#e$ azo$#a$ ma+ától értet*d*$ek teki$te$ek ma1d.es formák $*$ek to(á##@ a torz formák@ .es k<r$.Y Gét (arázsszó (a$@ amik me+ad1ák@ o+.aik$ak #izo$.ermek o+. Esak ez a el. a +. il.es formák#a$ alak9l1a$ak to(á##.es formák alak9ltak ki@ el. A fizikai szer(ek$ek e##e$ az id*#e$ kell me+ atározott formákat <lte$i<kM szerkezeti (iszo$. .ai #9rok er*i és $ed(ei tettek (ele@ most a küls* fizikai (ilá+ er*i$ek és elemei$ek kell el(é+ez$i<k #e$$e. a el. A tel1es elk<(etkez* id* alatt sem le et azo$#a$ 1ó(áte$$i azt@ amit $e(el*ké$t a etedik é(i+ ter1ed* id* sorá$ elm9lasztott9$k.ezeté(el.a$ a természet a születés el*tt a fizikai em#ertest számára me+ad1a a el.szerűe$ az tartozik csak ozzá@ ami materiálisa$ t<rté$ik a +.ermek és az 9tá$zás#a$ <$tik a fizikai szer(eket azok#a a formák#a@ amik az9tá$ marada$dók a szám9kra.ezeté$ek tesszük ki@ mí+ el*z*le+ a (éd* a$. Gétsé+tele$@ o+.ezetet@ a születés 9tá$ a $e(el* dol+a@ o+..@ azt 9tá$ozza a +.é$ek fo+1a teki$te$i@ mialatt a t<kéletese$ (alósá+-ide+e$ szólásmódok realisztik9s +o$dolkodás eredmé$.ik korszakra sem áll ez a kife1ezés 1o##a$@ mi$t a fo+(áltási+ tartó +.ezetet azo$#a$ az elké!zel et* le+tá+a## értelem#e$ kell (e$$i.ermekre@ o+. fizikai szer(ei a el..es fizikai k<r$. torz formák $*$ek to(á##.ai #9rok (ette k<rül. id*$ át a szellemi (ilá+ té$. A o+.ermekkorra. A to(á##iak sorá$ is tart a $<(ekedés@ azo$#a$ ez a $<(ekedés mi$de$ kés*##i id*#e$ azok$ak a formák$ak az ala!1á$ t<rté$ik@ amik a me+adott id*i+ alak9ltak ki.okat és te$de$ciákat kell fel(e$$i<k. a +. A fizikai születéssel a fizikai em#eri testet a kül(ilá+ fizikai k<r$. de egyszersmind a t bbi :el'rehozatal< tekintetében is. e+.a$ feladatot kell ma+á$ el(é+ez$ie@ ami lé$.es fizikai k<r$. )zek: utánzás és (éldaké( . mé+ ossz.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .ermek k<r$.e$ az itt k<rülírt@ csak lassa$ ké!es ma+á$ak 9tat t<r$i.a a el. hogy amid'n a teljes embert veszik majd figyelembe.ezetr*l +o$doskod1ék.ei$ek tű$$ek ma1d.eit *rült fa$tázia szülemé$. Gor9$k szemléletmód1á#a$ talál ató ez@ mel.+. minden. Ami a fizikai k<r$. ( felel'sség teljes tudatában kell mindent'l f%ggetlen szabad értékelést kialak&tani a k telez' iskola kezdetének tervezett el'rehozatala k&sérletével.

fantáziájá ól kell kiegészítenie @ o+.#a$ és (érkeri$+és#e$ kialak9l$ak e+. !élda 1ól me+(ilá+ít1a ma1d@ mir*l is (a$ itt szó.+.#a@ a k<r$.a$ a kéz izmai er*ssé@ er*tel1esekké akkor lesz$ek@ a szám9kra me+felel* m9$kát fol. Ve et #a#át készíte$i e+.álla!otot létesítü$k és a+. )z me+$. Palame$$. alkalmas az esztétikai érzék$ek e+.. e+.i 9tazásá$ e+.akorol$i. A . kis+.ezeté#e$ csak #9ta cselekmé$..$e(ezett „szé!” #a#át (ásárol$i@ i+azi a11al és festett ké!!el és azt ad$i oda a +. )z a fa$táziate(éke$. .ezeté#e$ me+felel* szí$.ermek az . Az@ ami e##e$ az étertest#e$ a été(es kor el*tt fe1l*d1ék ki ké!zetek@ szokások@ emlékezet st#.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . . azo$#a$ a etedik életé(i+ é!!e$ . „4e(elésta$”á#a$@ o+.sé+ az agy formáira fejlesztő módo$ fe1ti ki atását. (ilá+1áró els* é(ei#e$ da1ká1ától t<##et ta$9l@ mi$t (alame$$.#a$ a +.ütt(é(e.tat$ak@ az a+.ílik@ mi$t a o+. )l$.ermek$ek@ a e+.ermek azo$#a$ é!!e$ $em ta$ítás által@ a$em 9tá$zással ta$9l..$e(ezett „szé! #a#át” ka!1a@ az a+.+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )' +..a az <ssze a1to+atott szal(éta (a$ a +.a$ formákat (esz fel@ amik kés*##i élete sorá$ is csak osto#asá+okra teszik alkalmassá.ai #9roktól k<rül(ett@ mi$t a fizikai testet a fizikai születési+ fizikai a$. Fs fizikai szer(ei formáikat a fizikai k<r$.ira sz<r$.erek morálisat lát k<r$..#e atás $élkül fe1l*d$ek .és fé$.ermek k<r$.a$ a kéz izmai $. csomó#ól fe1e@ ti$ta!acá#ól szemeket@ orrot@ szá1at ra1zol9$k $eki. 'tt !ersze említe$i se kell@ o+.ű@ o+.#a . .íl$ak me+ a szám9kra me+felel* m9$ka ré(é$. )+észsé+es látás alak9l ki@ a a +.ermekre@ a$em az@ amit a fel$*ttek@ szemei el*tt@ lát atóa$ tesz$ek.ai test#e$ küls* fé$.eket lát@ az a+. )+. 4em a morális szólamok@ $em okos ta$ítások at$ak a me+adott irá$.erek$ek. (éd* éter a$.omorodik@ elszárad@ ahelyett@ o+.+. Amikor a +.ai #9rok (eszi k<rül.es #e$. Pa+.. ré+i szal(étát <ssze a1to+at9$k@ két csücské#*l lá#akat@ másik két csücské#*l karokat fa#rikál9$k@ e+. ez a #a#a természetese$ mé+is a$$.a a etedik é(et me+el*z*e$ k<r$. a szemek és fülek az a$.(#e$ ol(as$i@ Zea$ Ca9l Ve(a$a-1á#a$ (a+. Gétsé+et kizáróa$ i+az@ amit e+. ol.+.ezetük#*l a el.íl$a . e+észsé+es morális érzék számára szol+áló fizikai ala!ok@ a A a +. A o+.i morális és $em morális@ okos és #9ta cselekedet@ amiket ké!es me+lát$i@ szi$té$ idetartozik. A $e(elési f*feladat azo$#a$ más. életre (aló elro$tására. kitű$* !eda+ó+iai k<$.ezet #e atása által ké!zik.$ak semmi dol+a.. fel$.ezeté#e$.a az em#erek a szellemi k9tató oz aso$lóa$ ké!esek (ol$á$ak a ma+a formái#a$ kié!ül* a+.at és az em#er fizikai testé$ek más szer(eit is akkor terel1ük a me+felel* irá$. A +.omásokra tesz$ek szert. Gioktatások $em at$ak formát ké!ez* módo$ a fizikai testre@ a$em az étertestre@ mel. a dolo+ em#er$ek 1ele$1e$ me+. (o$atkozásá#a$@ a$$ak aso$ló módo$ „<$ma+ától” kell kife1l*d$ie@ mi$t a o+.erek kezé#e$@ .

%é+ csak $é á$. N+. a fizikai test fokmér*t alkot ma+á$ak arra (o$atkozóla+@ ami üd(<s számára. )zekre a dol+okra itt természetese$ 9tal$i le et csak@ azo$#a$@ a szellemt9domá$. a szellemt9domá$.i értelem#e$ máské$t kell kezel$i e+.ít19k.+.ermeket. tár+. 'l.. %e$$. az a+.ek <sszessé+e@ amik a (alósá+ számára irá$.e$ szí$ek#*l készíttet$i@ mí+ az e+. 'tt mi$de$ szó#a kerül@ a szo#a szí$eit*l kezd(e és a t<##i tár+. )zt a (á+.ezeté#e$@ az #e$s*1é#e$ a z<ld elle$ké!et ozza létre.a$is itt az a szí$ a fo$tos@ ami a #e$s*#e$ ko$trasztszí$ké$t ké!z*dik.a$ 1átékszereket ad$á$ak@ amik alkalmasak rá@ o+.ire 1ó 1áték !l.akéi@ amik re$dszeri$t k<rül(eszik a +.sé+e $. Bltalá#a$ azt mo$d at19k@ o+.sá+#ól é!ül ki a szer(ek el.esmit fal9$ mé+ #e le et szerez$i.akra$ a fordított1át tesszük@ a $em a+. az@ ami két eltol ató fa se+ítsé+é(el két ko(ácsot m9tat@ kik e+. Palame$$. az e+észsé+es fizikai . (ezesse$@ mi(el a materialista felfo+ás sok eset#e$ a me+felel*$ek é!!e$ az elle$kez*1é ez fol. a z<ld@ a kék$él a $ara$cssár+a szí$@ a o+.erek ültet eti át cselek(* ké!#e a alott ké!et. .(ek is 1ók@ amik$ek alak1ai al9l fo$állal . Fs a z<ld-létre ozás te(éke$. letar+ik9s@ e+. %i$dez a szer(ek #els* moz+éko$.sá+át teremti me+ és e##*l a moz+éko$.amodik.elem#e (e$$i: azt 9+.+. 4em !9szta a#sztrakció 9+.rákat alakít1a ki. iz+atott +.e$ me++.ermeket !iros (a+.e$kor +.ked(ű +.a$is@ o+.i ol.osító és !9sztító atást fe1t ki a +. !irosas-sár+a szí$ekkel kell k<rül(e$$i és r9 áit il. ma+a a +.ermek !iros szí$re talál k<r$.ermek ké!z*er*ireM el.ked(ű +.*z*d etü$k@ a me+felel*e$ szí$ezett felületre $ézü$k és 9tá$a a szemet irtele$ fe ér felületre irá$.at ko(ácsol$ak. )z a !iros$ál !l.ermek$él a kék és kékesz<ld szí$ek ez fol. o+. )+.amod$i. Azok a ké!esk<$.ermek számára szüksé+es szer(str9kt.+.a$is@ a$em élettel1es té$. !éldát akarok fel oz$i. ké!z*te(éke$.más felé ford9l(a e+. )$$ek az életszakasz$ak a számára átfo+ó módo$ a k<(etkez*t kell fi+.9+(ás te$de$ciá1át (eszik ma+9k#a fel.es formá1a. G<r$.9+tatóla+ at@ a szer(ek a me+$.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .zo+at atók@ . +.a$ 1áték@ ami csak alott matematikai formá#ól áll@ elaszál.. 'l. %aterialista kor9$k ke(és 1ó 1átékot oz létre.(o$alat ké!esek m9tat$i.ezetét illet*e$ szellemt9domá$. me+felel* kiké!zésé(el teszi.sé+ét serke$tsék. Amikor az iz+atott +.es értelmű atást fe1t elle$#e$ ki mi$daz@ ami az él*$ek a ké!zetét serke$ti.ermeket@ e+észe$ a r9 ák szí$éi+@ amiket ráad$ak. )zt a kie+észít* szí$t a +.$e(ezett ide+es@ iz+atott és máské$t e+.19k@ o+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás )( #eleteki$te$i@ .ermekeik$ek #iztosa$ csak ol. lesz ma1d i(atott a 1<(*#e$@ részletei#e$ is me+ad$i a szüksé+eset és erre ké!es is lesz.ermek fizikai szer(ei ozzák létre és a me+felel*@ a +..a$ arról k<$$.

)z kül<$<se$ a tá!lálkozási <szt<$<k (o$atkozásá#a$ es et me+.@ az <r<m akar$ak elér$i.el1ük@ o+.es tá!lálkozással azokat számára .ermeket $em a k<r$.osat (ét etü$k@ amid*$ a +.at $em sza#ad$a te$$i@ amir*l azt kelle$e mo$da$i a +. ezt $em sza#ad te$$ed .ermek me$$. Amid*$ le et*sé+ (a$ e+észsé+es !éldaké!ek$ek a szeretet il..el$i arra@ amit az e+észsé+es me+kí(á$ás@ a (á+.ermekdalok@ le et*le+ szé! ritmik9s #e$.l. a +.ezetet mi$te+. a fizikai k<r$. írás1eleket A azel*tt mé+@ o+.ermek k<r$.a$ $e(elési eszk<z<k@ mi$t !l. .elemmel kell ü+.akorol1a$ak .ermek$ek@ o+.es tá!lálkozási.ezet ez (aló me+felel* fizikai (iszo$.ezeté#e$@ amit $em sza#ad$a 9tá$oz$ia. mele+sé++el áramol1a át@ a szó (alódi értelmé#e$ k<lti ki a fizikai szer(ek formáit.omást +. semmi ol.-e+.o$ a +. 3*t@ kife1ezette$ 1ó@ a a +. Dai nyelvezettel kifejezve" E helyen +zerz' teozófusokat eml&t" ..é#e$ kell t<rté$$ie. ol. !o ár (ízi+@ azt kí(á$1a@ ami #izo$.ezzük.e$ szeretet@ mel.e$ atmoszférá1á#a$ t<rté$* 9tá$zására@ akkor a +. 9 Azok oz az er*k <z@ amik !lazmáló módo$ at$ak a fizikai szer(ekre@ a k<r$. +.. $e(elésta$ felé!ítésére fel í(ást ka!.ok k<zé el. me+érte$é azokat A 9tá$ra1zol1a. Fs amí+ a $<(ek(* em#er$él a fizikai test (a$ soro$@ i+e$ #e$s* fi+.és él(ezeti szereki+ me+ fo+1a t9d$i mi$dazt ad$i@ ami itt felmerül et@ a e+. %ert életre(aló realisztik9s dolo+@ $em szürke elmélet@ ami$ek ma mi$de$esetre mé+ e+. 'l. %i$de$féle sza#ál. 3zi+or. „a#sztrakt s!irit9alista” 1ó(oltá#ól tű$ et$e.ermekkor#a$ re$dkí(ül fo$tos@ o+. A szellemt9domá$.o+.os k<rülmé$. me+ le et *riz$i@ o+.ire az 9tá$zásra #eállított@ arról me++.a$ $e t<rté$1ék a +. )##e$ a teki$tet#e$ mi$de$esetre s. Ul.áz$i arraM o+.ek k<z<tt üd(<s a számára és mi$dazt@ ami árt at$a@ (issza9tasítso$. !iadó meg>egyzése..ezete$ és a k<r$.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . Az 9tá$zás 9+.all(a ta$9l me+ a +. )zek#e$ az é(ek#e$ kül<$<se$ mi$de$ #eszédta$9lás$ak e$$ek az 9tá$zás$ak a 1e+.a$ dol+okkal etet et1ük a+.a$is a fizikai test fe1l*déskorszaká oz tartozik@ mí+ a me+értés az étertest ez szól és erre !edi+ a fo+(áltást k<(et*e$ kelle$e csak atást kife1te$i@ a le 9llott arról a küls* éter#9rok.+. e+észe$ az e+. Xr<m és ked( azok az er*k@ amik a szer(ek fizikai formáit a le+me+felel*## módo$ csal1ák el*.. A $e(el* derűs (o$ásai és a mi$de$ekel*tt őszinte@ nem magára erőltetett szeretet.ezettel érzett )r)m is tartozik.ermek el*sz<r 9tá$ra1zol1a az írás1eleket és csak kés*## ta$9l1a me+ felfo+$i értelmüket.ermeket@ o+.ermek le+1o##a$ #eszél$i. .ermek me+felel* k<ze+é#e$ (a$. és mi$de$ mestersé+es oktatás csak ártalmára le et. Gis+. !o$tosa$@ e+észe$ e+. 3emmi ol.*z*d etü$k@ a me+fi+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !* test az irá$t ford9l kí(á$sá++al@ ami 1a(ára szol+ál. e+észsé+es tá!lálkozási <szt<$eit t<kéletese$ el(eszíti@ !edi+ el.a$ kell ezért (i+.

ítása által +.es a szé! k<lt*i mo$dás@ o+..a$ az els* +. 4em a#sztrakt fo+almak@ amik a el. az alak9ló em#er k<r$. Ge(és#é a 1ele$tésre@ sokkal i$ká## a szé! a$+zásra kell s. )zért mi$de$ekel*tt az a lé$.es módo$ fe1l*dik. a szellem által k<z(etített ké!ek#*l és aso$latok#ól me+ t9d fe1te$i ma+á$ak és irá$.ozott !ál. %i$daz@ amit róla all@ sze$t félelemmel t<lti el. Fs aki számára le etetle$ (olt a szó#a$ for+ó id*#e$ atártala$ tisztelettel teki$te$i fel (alaki ez@ azt e+ész kés*##i életé#e$ kell me+sze$(ed$ie. 8isztá#a kell 1<$$ü$k azzal@ o+. G<zeledik a . Az étertest átalak9lása és $<(ekedése a a1lamok@ szokások@ lelkiismeret@ a karakter@ az emlékezet@ a tem!erame$t9mok átalak9lását@ illet(e fe1l*dését 1ele$ti. atást az étertestre. értelmű@ mel.a$ személ.é$(aló most. Az étertest kife1leszti a ma+a ere1ét@ a a re$dezett fa$tázia ké!es a szeri$t tá1ol$i ma+át@ amit az él* (a+.akorl9$k atást. Az a mél. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !) az érzékekre.ezeté#e a fo+(áltás és a $emi érés k<z<tt mi$dazt #e kell illeszte$i@ ami$ek #e$s* értelme és értéke szeri$t tá1olód at.isé+ekre ma+a k<rül@ akik$ek szemlélete ré(é$ a kí(á$atos i$tellekt9ális és morális er*k felé#reszt et*k #e$$e.$ek se+ítsé+é(el az if1.olcé(es fi. Az étertestre ké!ek@ !éldák@ a fa$tázia re$dezett irá$. A szellemi szemlélet a me+felel* $e(el*eszk<z ezek#e$ az é(ek#e$. a ze$ei ritm9sra t<rté$* tá$cmoz+ások mekkora szer(ké!z* er*(el re$delkez$ek.t fektet$i.i lélekre t<rté$* atásá#a$ a k<(etkez*t: )+. „%i$de$ki ma+a (álaszt1a me+ a ma+a *sét@ akit az Ulim!oszra (ezet* .. A fo+(áltással az étertest le(eti a küls* éter#9rkot és ezzel kezdetét (eszi az id*@ amikor kí(ülr*l +.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . A o+. $. a ké! és aso$lat ré(é$ fe1ti ki atását@ a el. A természetes@ $em kiké$. a fiatal em#er ezek#e$ az é(ek#e$ ma+9k#a$ a $e(el*k#e$ talál1o$ ol. em#er lelkiismeretét@ szokásait és a1lamait kiké!zi@ tem!erame$t9mát sza#ál. )rre az életkorra kül<$<se$ ér(é$.es módo$ at$ak a fe1l*d* étertestre@ a$em a szemléletes@ $em az érzékile+@ a$em a szellemile+ szemléletes.el(é(é ké!es te$$i.r*l #eszélü$k. A o+.t1á$@ küzd(e k<(et”.e+es@ o+.$ak kül<$<se$ tiszteletreméltó személ.l. 4em sza#ad alá#ecsül$i@ o+.akorol at9$k $e(elési szem!o$t.zik@ az étertest él* er*i elkorcsos9l$ak.. mi ké!es kí(ülr*l atást kife1te$i az étertestre. 8isztelet és alázat azok az er*k@ amik ré(é$ az étertest el.ermeké(ek számára utánzás és (éldaké( a $e(elés (arázsi+éi@ a most (ázolt é(ekre: k)vetés és tekintély .a$ a +.+.szerített a9toritás$ak kell a k<z(etle$ szellemi szemléletet #em9tat$ia@ mel.ermek$ek etedik é(éi+ a fizikai !éldaké!et kell me+ad$i@ amit 9tá$oz at@ . A ol ez a tisztelet iá$. Gé!zel1ük ma+9$k elé az if1.ára állít1a@ s ki$ek szemei(el teki$t a (ilá+#a$ lé(* dol+okra. %e$$él i$ká## frissít*le+ at (alami a szemre és fülre@ a$$ál 1o##.

Az 9tó## említettet mi$de$esetre a le+$a+.e$ ez átfo+ó (ezérszólam a $e(elés számára e##e$ a !eriód9s#a$. )zért le etetle$ a szó#eli el#eszélést mi$de$ to(á##i $élkül esetle+ ol(asással !ótol$i.e$ szem!o$tok atároz$ak me+. A szellemile+-ké!szerű@ (a+.e fel ma+á#a.e$ élmé$.ira az a#sztrakt erk<lcsi ala!el(ek$ek@ amik akkor ké!esek csak el. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !! $a!@ amikor els* alkalommal lát at1a me+ a tisztelt személ. A t<rté$elem $a+.akorol$ak atást@ a$em életteli ké!ek a ma+9k szellemi szemléletessé+é(el..eit le et*le+ ne száraz ész-fo+almak#a$@ a$em szim#ól9mok#a$ (e+...aso$lat cs9!á$ mi$de$ m. . a dolo+ az elle$kez*1é#e csa!1o$ át.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . „.el$i kell@ o+. /él(ereme+és fo+1a el@ amikor az a1tó kili$csét le$.oz$i@ amit il. Ve+t<##sz<r az il.. A fo+(áltást me+el*z*e$ az el#eszélések@ mesék st#. Fs #oldo+ le et az az em#er@ aki $emcsak az élet ü$$e!i !illa$atai#a$@ a$em ta$ítói és $e(el*i irá$. kelt@ az élet marada$dó szerzemé$.edül az <r<m@ felfrissülés@ (idámsá+ le et.#a kormá$.szerűsé+eit a aso$latok m<+<tt i$ká## se1tse és érezze@ semmi$t értelmi fo+almakkal ra+ad1a me+. A szé! érzések@ amiket il.19k at$i a fiatal fa$táziára és m9tat19k me+@ o+. em#er a természet titkait@ az élet t<r(é$. cél1a@ mel. 3zellemi <sszefü++ésekre (o$atkozó aso$latok$ak .om1a@ ami m<+<tt me+1ele$ik ma1d a tisztelt személ. az if1.elme$ kí(ül a+.lik.la$dó” I„Alles Per+D$+lic e ist $9r ei$ 0leic $is” A 0oet e /a9st-1á#a$K@ le+. a lét t<r(é$. )zt az id*t k<(et*e$ az elmo$da$dó a$.. 4em sza#ad fi+. em#er elé.+. a o+. a szó#a$ for+ó a1lam (aló1á#a$ o(a is (ezet@ í+. me+felel* rossz em#er életszerű ké!ét a+. 3zem el*tt kell mi$di+ is tarta$i@ o+.$i@ o+.ermek$ek $..zatot me+ atároz$iok@ s $em a$$.1t(a lé!1e$ek az if1. rossz t9la1do$sá+okat me+felel* (isszataszító ké!ekkel le et me+szalaszta$i. Pé+tele$ül fo$tos az em#er számára@ .a+$ál@ eze$ kí(ül arra is ü+. A t<rté$etek$él mi$de$ az el#eszélés mód1á$ m. kell a lélek elé kerül$i<k@ o+.a$ irá$.á#a$ álla$dóa$@ mi$t ma+ától értet*d* a9toritásaira teki$t et fel.eket a +. Gül<$<se$ a t<rté$elemta$ítást kell ol..1t9$k@ e+.es atásaikat kife1te$i@ amid*$ a $emi éréssel az asztráltest a ma+a asztrális a$. el!9sztítására már sokat te etü$k.a#9rkától me+sza#ad9lt már.e$ rossz t9la1do$sá+okkal és a1lamokkal szem#e$i i$telmek ke(eset se+íte$ekM a azo$#a$ e+. )zek ez az él* a9toritások oz@ az erk<lcsi és i$tellekt9ális er*k e me+testesülései ez kell ozzá1<$$i<k ma1d a szellemi fel(ételre (áró a9toritások$ak. a fe1l*dés#e$ lé(* étertestre $em a#sztrakt ké!zetek +.isé+et. az életké!ek a #9z+ó k<(etés le et*sé+ét $.o## ta!i$tat alkalmazása mellett kell (é+re a1ta$i@ $e o+.a$ mé+ mo$d at$ák@ a 1elké!es ké!zetalkotás mé+ más módo$ is teki$tet#e 1<$ a fo+(áltás és a $emi érés k<z<tt. !éldaké!ei$ek@ ki(áló férfiakról és asszo$. 3züksé+es@ o+.okról szóló t<rté$etek$ek kell a lelkiismeretet@ kell a szellemi irá$.ei ez tartoz$ak.

a$is $em csak az értelem ez@ a$em érzés ez@ érzület ez@ az e+ész lélek ez szól9$k.e$ ké!#e$ ka!ta.@ o+.omást $em kelt ma1d a##a$ sem@ aki felé ford9l.ük ezt .e$ aso$lattal 9+. 8el1es ere1é(el (all1a * ma+a ezt.$ak a +..+.ek st#.akorol$ia a szellemt9domá$.+. em#er@ aki mi$dezeke$ átme$t@ amikor késő ezt értelmi fo+almak#a$ ismertetik (ele@ tel1ese$ más #els* felfo+ással ford9l a dolo+ oz. if1. . )rre csak akkor ké!es@ a szellemt9domá$. 8e+. . arra $em cs9!á$ az +. em#erek ez ford9l@ ezekre re$dszeri$t i+e$ csekél. me+m9tat9$k@ a$em attól@ aki a k<zlést teszi@ fi$om szellemi áramlat me+.ire me+terméke$. 'l. Azért@ o+. Fs ez a ite mi$te+.ük fel@ o+.a a k<zl* személ.e$ (alósá+okké$t aso$latai#a$. e+. .a$ a le!ke a #á##ól lé! el*@ .a## foká$ 9+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !" o+. )+. if1.es té$.i ala!o$ álló számára $em szüksé+es a test#*l el*#. és (ilá+titok számára a $e(el*$ek aso$latok áll1a$ak re$delkezésére. A (aló#a$ szellemt9domá$.i érzülettel re$delkezik és a aso$latok ma+9k a szellemt9domá$. *)zvetlen élet )mlik akkor át a nevelő felől a tanítvány felé.a$ aso$latok@ amik ez el*## „idomít19k” ma+9$kat@ $em me++.(ó lélek aso$latát kifacsar$ia ma+á#ól@ mi(el az számára i+azsá+.#ól szület$ek.ít* módo$ kell atást +. ma+a $em re$delkezik a ma+a aso$latát illet*e$ iteles á ítatos érzéssel@ semmil.omást kelt..e$ese$ i+e$ rossz@ a el*sz<r $em az érzéssel t9d a lét titkai oz k<zeled$i. )ze$ a dol+o$ re$dkí(ül 1ól le et lát$i@ me$$. ) ez az élet ez !edi+ az szüksé+es@ o+. a $e(el* a szellemt9domá$.(ásá$ak aso$latát ozz9k fel.akorol atást@ amit mo$d9$k (a+.es(alaki$ek 9+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . em#er$ek a lélek al atatla$sá+áról@ a lélek$ek a test#*l (aló el*1<(etelér*l akar9$k #eszél$i.*z*dést.1ása ala!1á$ számára a természeti lét alacso$.a$az a fol. A o+. !éldá9l a !illa$+ó$ak a #á##ól (aló el*#. a oz át@ aki$ek a k<zlést tesszük.*z*ek a$$ak a számára@ aki(el k<z<l1ük. #e$. a alál 9tá$ a lélek a test ázá#ól. )+.ez me++.al$ia. a lét titkait aso$latok#a$ fo+ad assa@ mé+ miel*tt azok természeti t<r(é$. 3e$ki sem fo+1a a el.a (alaki materialista racio$ális +o$dolkodásmód#ól kii$d9l(a alkot aso$latokat@ s ezekkel a aso$latokkal if1. alak1á#a$ lé!$ek lelke elé.akorlati életre.a$is ké!ek#e$ #eszélü$k (alaki ez@ . me+felel*e$ asso$@ szüksé+es@ o+.a 9+.e$ #e$.amat adott@ ami ma+asa## foko$@ ma+asa## kiké!zés#e$ ismétl*dik a lélek$ek a test#*l t<rté$* kilé!ésekor. 8e+. el*## a $e(el* ma+a i++. Ul. mi$de$ természeti t<r(é$. Az em#er számára e+. A !illa$+ó$ak a #á##ól el*#. 3züksé+es@ o+..a$is a aso$latokat értelme me+feszítésé(el kell el*## kia+. 'l.+. sza(a és . titokzatos áramlások#a$ árad a #eszél*t*l all+ató1á oz és eredmé$. forrásá$ak tel1é#*l merítse$ és@ o+. !éldá(al (ilá+íts9k me+ ezt.állást észfo+almak#a$ me+felel*e$ felfo+$i@ aki el*z*le+ $em il.

Ul. +zért a szellemtudománynak kell valamennyi neveléstan életadó ala(jává lennie . ma+a t<lt*dik el me+értésteli élettel. felfo+ással2 )+.er1e érzését@ e(ét és érzelmi szí$ezetét.e$ más #e atolás $em létezik az a#sztrakt fo+almako$ kí(ülM csak i+e$ $e eze$ küzdi ma1d át a oz a me+ismerés ez ma+át@ o+.e$ oz fel el*ítéleteket a !9sztá$ emlékezésszerűe$ t<rté$* elsa1átítással szem#e$.rta## módszereket alkalmazza@ o+. %e+szű$ik a ta!o+atódzás@ amel. A lelkier*@ ami$ek az em#eri fe1l*dés$ek e##e$ a szakaszá#a$ kül<$le+es fo$tossá+ot kell t9la1do$íta$i@ az emlékezet.+. A fo+alom egyik eszk<z cs9!á$ arra@ o+. . 4em e+. az érzéssel@ az érzülettel@ a lélekkel é!! . . %i9tá$ e$$ek kife1l*dése . a dol+ok me+ra+adásá oz a t<##i lelkier* le+alá## a$$. A szellemt9domá$.e$ em#erek esetle+ idealista@ esetle+ mé+ ozzá szellemi (ilá+felfo+ás í(ei is le et$ek.i érzülett*l $.. számára. racio$ális-materialista +o$dolkodásmód e##e$ a teki$tet#e$ sok i#át (ét et. életforrásától a+.$.ílik ezzel az e+ész $e(elésü+. mi$de$$a!os eze$ a területe$. k<$$. )+.<kér#*l mi$di+ friss $ed(ek ez.kor fárad atatla$ #e$$e@ élese$ az emlékezet !9szta tré$i$+ezése elle$ ford9l$i és a le+a+.e$ +.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .ira szüksé+es@ mi$t az értelem. #el*le származó $e(elésta$ k<$$. é!!e$ a fo+(áltás és $emi érés k<z<tt (álik sza#addá@ . Az emlékezet fe1l*dése az étertest átalak9lásá oz (a$ k<t(e. Az emlékezet marada$dóa$ cs<kke$t értékű marad@ mi$t amit a szó#a$ for+ó em#er elér etett (ol$a@ a e##e$ az id*szak#a$ elm9laszt1ák a szüksé+eset. az if1. le et me+érte$i@ mi$t az értelemmel. ez az id*szak e+.a$is a szellemt9domá$. 'l.e$ fel ol.szerűe$ ké!ies kife1ezés@ amid*$ azt mo$d1a az em#er@ o+.e$ odaad1a ma+át a$$ak a it$ek@ o+.el$i.. iste$ me$ts@ $e o+. )+.íte$i ma+át@ . 4o de mi is (a$ ezzel az .a$ em#er@ aki $em iszi@ o+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !# mi$daz@ ami t*le 1<$@ (alódi szellemt9domá$. Velkük#e$ azo$#a$ e ez materialista módo$ ka!csolód$ak.at@ amit nem fog fel.af. e$$ek a (ilá+$ak a dol+ait me+értsük. %ert az értelem az a lelki eszk<z@ ami a materiális me+értésére szol+ál. mi$de$ (ilá+titokra re$delkezik találó aso$latokkalM amik a dol+ok mi(oltá#ól (ett ké!ek@ amiket $em az em#er alkot me+@ a$em amiket ma+a a (ilá+ er*i szol+áltat$ak alkotása ala!1á9l. materialistaracio$alista +o$dolkodás ol. materialista és aki mé+is a racio$alista felfo+ást tart1a a me+értés e+.+.+.etle$$ek...etle$ mód1á$ak.szerű !ers!ektí(a $. 4a+. 8ermészetese$ sok az ol.1a me+terméke$. Az elm9lasztottat kés*## $em le et #e oz$i t<##é.a ez 9+. $em 19t il.+. em#er emlékezésszerűe$ (e+. Fs csak a materialista szellem számára látsza$ak A az e+.ttal az is@ ami#e$ az emlékezet to(á##fe1lesztésére kell kí(ülr*l t9datosa$ ü+. %i$de$ $e(elésta$@ mi$de$ !eda+ó+ia száraz és alottM amel. k<(etkezik@ o+. a dol+ok#a semmil.

ermeket a ma+a kife1l*d<tt #eszédé(el a áromé(es me+érti@ miért akar1ák +. 3*t@ azt ta$9l19k me+ 9tóla+ le+1o##a$ fo+almak#a <$te$i@ amit e##e$ az életkor#a$ el*sz<r tisztá$ emlékezetszerűe$ sa1átított9$k el@ mi$t a o+...eit e ez racio$ális fo+almak#a$ fel asz$ál$á@ .r*l itt (a$ szó@ azo$#a$ az é!!e$ me+#eszéltre (o$atkozóla+ !o$tosa$ az áll@ amit Zea$ Ca9l mo$d a $.el(r*l.@ me+érte$i@ (ilá+osít1a me+ az e+.erekeiket a +ü+. Az ide(á+ó el.ik felét és a t<rek(és és az id* a másik részét..el( a szellemit ad$i $em@ !9sztá$ me+(ilá+íta$i ké!es .+. 3okkal fo$tosa## (ol$a ez a $e(el* számára@ mi$t e+.a$ a +. Xr<m@ mi$t !edi+ a #iztossá+ a +.el(. #eszél$i ta$9l1ák.(eik#e$ századokkal szól$ak el*ttü$kKM #eszél1etek . A &ízzatok az id* és az <sszefü++és me+fe1t et*sé+é#e$.é(es +.o+ó $ézeteket re1t és me+érdemel$é@ o+.e## ala!1ai(al ka!csolat#a$ .el(ét@ mi$t mi a +<r<+<t (a+.el(et ta$9l at9$k t*lük@ a o+. (alamel.arázatokat ad$i@ $em a +..” ..etle$ „9+.a$ dol+okat kell me+ta$9l$ia@ amikr*l csak kés*## kell fo+almi me+értés ez 19t$ia. ol..@ eze$ a területé$ tisztelet#e$ álló írás .a#ár a racio$ális felfo+ást me+el*z* me+értésr*l szóló ez a el. szól: „4e fél1etek@ akár tel1es mo$datokra (o$atkozóla+ a $em-me+értést*lM arc(o$ásaitok és a$+ ordozásotok@ (alami$t a se1t* (á+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .ermek a ma+a fél (ilá+át@ $e(ezetese$ a szellemit I!l.edül a ta$ítók érdemé$ek t9d #e@ +o$dol1a csak me+@ o+. <té(es +. )z a mű általá#a$ a $e(elésre (o$atkozóla+ ra+. é((el $a+.ermekekkel (aló #eszél+etéskor már az * <r<müket és #iztossá+9kat me+el*z*e$ le+.. sokkal i$ká## (e+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !$ A me+értés mél.-e+. )+.ait le+1o##a$ a $.a$”-#a$ e+.ean <aul említett kitű$* $e(elési k<$. Az a $e(el*@ aki általá#a$ mi$de$ ta$9lást e+.el(szerkezet t<r(é$. a +.elem#e a$$ál@ a o+.részü$k.a$ az t<rté$ik. A o+.e$ í+.a$ a #eszédet *k ta$ít1ák: merész és mé+is el. az erk<lcsi és metafizikai $ézeteketK már késze$ és me+ta$ít(a ma+á#a$ ordozza és é!!e$ ezért csak a testi aso$más ké!ekkel felszerelt $.a a $. a ma+9k $.a$@ $os@ ezzel szem#e$@ természetese$” sza(akatM !ró#ál1a$ak azo$#a$ ezekre ma+.ermek (eszi fel lelki or+a$izm9sá#a a $. A 0o$dol1átok csak me+@ o+. .<+ésre korlátoz$iQ &eszél1etek mi$di+ a $é á$.el( szerkezetét@ a$élkül o+.el( sza#ál. az e+..a$ mi$t a kí$aiak$ál és a (ilá+i em#erek$él@ ma+a a fél $.a$ok@ amiket árom.ék fi+. más területre (o$atkozik mi$t az@ amel. kis filozóf9s re1lik.o## mód1ára I isze$ a +é$i9szok k<$.ermekek$él ol.es szóké!zések@ !l.(é$ek add idézzük e+.el(et@ el*## értik me+@ mi$t a o+.el(e$@ amit már #eszélü$k@ ta$9l19k me+.. a $.ermek me+érti a „mé+is@ 9+.+.és $é+.é(essel@ mi$t a kété(essel@ amazzal mi$t a até(essel #eszél$étek@ mi(el a $<(ekedés#eli kül<$#sé+ek fordította$ cs<kke$$ek az é(ekkel.erekekt*l alla$i .olcé(es +.a$ a $. A me+értés $élküli emlékezeti . A a$+ ordozás a +.erek$ek@ a$em az a!1á$ak2 A Az e+.e$ osztál. a fiatal em#er$ek emlékezete á!olására ol.ét. ide+e$ $. el. 4.

)+. 4e elé+ed1ü$k me+ !l.. természetese$ a fordított . 1ár9$k el@ az alakuló em er természetét vessz&k figyelem e. &izo$. a materialista pedagógiákban annyira imádott módon és sz&vesen alkalmazva.eket kell e+. &izo$.zthogy ilyen dolog t) annál. (ett #irtok#a@ mi$t a +.l er*se$ (esszük i+é$.es. $<(é$.szerűe$ csak észre (e+. )+.lter eléssel azo$#a$@ $em sza#ad kiszikkaszta$i a szellemet..ermek a #eszédet.+.z$9$k@ o+.a$ lelkier*@ ami csak a $emi éréssel születik me+@ mel..szere+.a !ótlóla+@ (a+. A tár+.ek$ek@ 9tá$a azok me+értése fo+almila+. em#er a ki$cseket@ amike$ az em#erisé+ +o$dolkodottM ezt k<(et*e$ (a$ itt a$$ak az ide1e@ o+.os (o$atkozás#a$ a fo+almak#a$ t<rté$* me+ra+adást a fel almozott emlékezeti ki$cs#*l kell (e$$i. e+. máské!!@ kés*##i életkor#a$ ta$9l9$k (alamit@ . Az értelem ol. Ntá$a azok <sszefü++ésé$ek me+értése st#.l messze me$* tisztá$ érzéki szemlélet#eli ta$ítás is materialista +o$dolkodásmód#ól fakad. . A lét titkai$ak se1tését kell me+érez$i. %i$de$$ek a szellem hasonlatává kell le$$ie. 1E !iadó meg>egyzése.amit az érzékek látnak.e$ számoló+é!et 1" sem kell asz$ál$ia@ de amire az 911ak sokkal alkalmasa##ak@ s aztá$ ta$9l1a me+ tisztessé+ese$ emlékezetszerűe$ az e+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !% a$. A $emi érési+ sa1átítsa el emlékezet ré(é$ az if1.e@ amit me+értett@ a$em azokat a dol+okat értse me+@ amiket t9d@ azaz amiket emlékezetszerűe$ . %e$$él t<##et ismer már emlékezetszerűe$ az if1. Vát atatla$9l az e+ész .ció1ától kell fü++*(é te$$i.ára $em kell kül<$ alá . Pétkezü$k azo$#a$ elle$e@ a a##a$ az id*#e$@ mel.re azért ezt a kort me+el*z*e$ e+. )l*sz<r tisztá$ emlékezetszerű elsa1átítása a t<rté$elmi esemé$.-e+. t.#e az értelmet. (irá+zatot kizáróla+ érzéki szemlélet#e$ m9tass9$k #e. $é á$. a tanszemélyzet munkájának :megk nny&tésére<! valamennyi káros&tó hatás$" ..Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . csak a le+szüksé+ese## szorzási t<r(é$. )z széles k<rre ér(é$. em#er@ miel*tt a fo+almi me+ra+adásra tér rá@ a$$ál 1o## .1 $<(é$.a í+.es és kí(á$atos@ a#ár e+.az érz&lettela fantáziávala kedéllyel kell élő módon megragadnunk .ma+ e+.es@ amir*l itt (a$ szó@ s $em kés*##ire.et.t le et a el. dol+ot itt is az illet* szellemi ko$stit.t@ e+.+. számológép F a drótra f5z tt golyóktól kezdve minden mechanikus és logikai :segédeszk z<. %i$de$ szemléletet e$$ek az életkor$ak a számára át kell szellemíte$i..általá$ $em az cs9!á$@ ami$ek a szem számára 1ele$ik me+. mi$dez t9la1do$ké!!e$ csak arra az életkorra ér(é$.általá$ $em le$$e sza#ad kí(ülr*l atást +.alt életkor#a$ racio$ális fo+almakkal t<rté$* t. !éldá$ me+ta$9l$ia@ amik ez semmil.é#@ mi$t materialista el*ítélet. fo+almakkal assa át azt@ amit el*z*le+ emlékezeté#e 1ól #e(ésett. #e$$e re1lik.#e$ az emlékezet ké!zése a fo$tos@ t. azzal@ o+. . Az em#er te át $e e+.akorol$i. ma+ot@ e+. A fiatal em#er$ek !l. )l*sz<r 1ó értelemszerű #e(ésést alkalmaz$i a f<ldra1zi dol+ok eseté#e$. $<(é$. .a+ról (aló #eszéd $em e+.

Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !& 4em (et et* ez elle$ az@ o+.t@ $<(é$.a$ kell kezel$i@ o+. Esak az arról (aló (ilá+os ismeret ala!1á$@ o+.re t<kéletese##é alak9l at. az akkor fe1l*dés#e$ le(* étertest azokat az er*ket fol.akorlatias$ak is iszi ma+át ez a felfo+ás@ (aló1á#a$ a$$.es ta!i$tatot a $e(el*@ o+. Az@ ami a le+er*se## #e$.-e+. $e(elés#eli i$tézkedés mil. '+azsá+ai sokak számára 1ele$le+ sz&kségszer. Az i+azi (alósá++al szem#e$ a materialista +o$dolkodásmód fa$tazma-#eállítottsá+.e$ értelem#e$ ismer$i kell@ o+. az e+. az if1. N+..ósítsa a fizikai test$ek@ amikkel ez a ma+a formáit me+#íz atókká és <$ma+9k#a$ szilárdakká te eti. 'l.rá#a@ a (aló#a$ az i+azsá+ot 1ele$tik. A fo+(áltástól kezd(e arról (a$ szó@ o+. em#erre@ ké!es me+talál$i a el.*z$i@ amí+ a szellemt9domá$.akorlatelle$es@ a arról (a$ szó@ o+.a$is e+. az érzéki aso$latokat a szellemi titkok me+se1tetésére asz$ál1ák fel. fe1l*désük ismét az étertestre asso$ (issza@ mik<z#e$ ez a fo+(áltás és $emi érés k<z<tt a kí(ülr*l 1<(* atások ré(é$ e+. dolo+ tel1es (alósá+a szellem ől és a$. tel1ese$ élet#*l született ala!el(ei #e atol$ak a !eda+ó+iá#a. A le+er*se## im!9lz9sokat az étertestre azo$#a$ .ire +.. il. em#erek$ek mi$de$féle ás(á$. &eiktatód$ak azo$#a$ ma1d a k9lt.akorol az if1.a+#ól áll és $em ke(és#é +o$dosa$ kell a ű me+fi+.a$is a fizikai test tel1ese$ kife1lett formái#a$ kell támaszra talál$ia.e$ akarat$ak 9+.akorol1a az étertestre@ at (issza le+er*tel1ese##e$ a fizikai test me+szilárd9lására is. Azzal is tisztá#a$ (a$ azo$#a$@ o+. 4é á$. e+.e$ el1árás mellett za(arossá tesszük a tiszta érzéki szemléletet: elle$kez*le+@ a cs9!asz érzéki szemlélet$él (aló me+maradás által r<(idít1ük me+ az i+azsá+ot.t@ állatot@ fizikai kísérletet m9tat$ak #e@ a mi$dezt $em ka!csol1ák <ssze azzal@ o+. szakszerű fe1te+etései$ek szüksé+szerűe$ fa$tazma+óriák$ak kell látsza$iok. materialista felfo+ás $em sokat t9d kezde$iM a szellemi k9tató számára ez $a+.o$ is ért et*. kizáróla+ érzéki szemléletű oktatás A ke(és#é ra+aszkod$á$ak ozzá.elést (é+re a1ta$i@ a valamennyi lelki erőt.en szokatla$ok mé+. (aló#a$ +. &árme$$..akorlati $e(elésta$ so asem sar1ad at materialista felfo+ás#ól. Az itt elmo$dottakkal e+.a$ mit asz$ál@ le+ma+asa## értelmét teki$t(e@ o+.eset te esse. Az e+észsé+es@ er*tel1es akarat fe1lesztésére az ismertetett@ az els* ét életé( sorá$ szem el*tt tartott $e(elési el( me+felel* alkalmazása ré(é$ teremtü$k ala!ot.e$ atást +.omásokat +.t kétsé+kí(ül le kell mé+ +.ira +. mi$de$ eset#e$ a el. )z azo$#a$ természetes. N+. 'l. &ár lát at$ák az em#erek@ a szellemi k9tató oz aso$lóa$@ mi mi$de$t si(árít el a lélek en és a test en e+. az életet életszerűe$ fo+19k fel.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .nem 'sak a fizikai érzékeket ozz9k műk<dés#e.es lelkier*ket@ $e(ezetese$: +o$dolkodást@ érzést és akarást o+. akadál.@ mik<z#e$ utó i számára a szellemt9domá$.

za$a@ a (ilá+lét #izo$.ire me+$emesedik@ me+szé!ül eze$ az érzéke$ át2 A morális érzék@ amit szi$té$ ezek#e$ az é(ek#e$ érlelü$k az élet ké!ei se+ítsé+é(el@ a !éldaké!re méltó a9toritások által@ a ma+a#iztossá+át el$.es érzék 9ralkodik. em#ert*l e+ész kés*##i életére ki atóa$@ a e##e$ a kor#a$ $em részesül a ze$ei érzék á!olásá$ak 1ótétemé$.a ez az érzéke tel1ese$ iá$..ásolatla$9l@ mi$te+. a k<rülmé$.#a$ semmit sem tesz$ek le et*(é.és mű(észi érzék á!olásá#ól fe1l*dik ki@ az e+ész lét irá$. em#er $em érzi #iztos szálakkal az iste$iszellemi ez ta+ol(a ma+át@ . A ze$ei$ek az étertest számára azt a ritm9st kell szol+áltat$ia@ ami arra teszi aztá$ ké!essé@ o+.át érzi és éli át@ azaz a (allási élmé$.ek .t1á$ fe1l*dik me+felel* módo$@ kül<$<se$ mi$da$$ak a ré(é$@ amit a t<rté$elem#*l és más források ala!1á$ 1elle+zetes em#erek (o$ásai#a$ m9tat$ak #e. az akarat és 1ellem #izo$. A természet titkai#a és szé!sé+ei#e (aló me+felel* elmél. a mi$de$ dolo+#á$ e+. Az é!ítési stíl9sok ala!1á$ak@ a szo#rászati alakításá$ak@ a (o$al és ra1zolás@ a szí$ek armó$iá1a irá$ti érzékek felé#resztése@ semmi se iá$.. if1.t1á$.a+ol$i.ek k<z<tt kell mi$de$t e+.e$ módo$ érzi #eta+ol(a ma+át a (ilá+e+ész#e az em#er. . Az em#er akarata és ezzel 1elleme so asem fe1l*d et e+észsé+ese$@ a a szó#a$ for+ó korszak an $em alad keresztül mélyreható vallási im(ulzusokon . érlel*d$ie@ o+.á#a$.é#ké$t re1tett ritm9st is érzékel1e. 3zi$te #efol.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .edés is fo$tos az érzés(ilá+ érlelése cél1á#ól. mil.f$ak érzékelik.eri@ a a szé!sé+érzéke$ keresztül a 1ót e+. A etedik é( és a $emi érés k<z<tt í+. .a e+. az élet .ttal szé!$ek@ a rosszat !edi+ cs. 3okat (esz$ek el e+.+.ek e##e$ az irá$.ozzék mi$de##*l a $e(elés ter(é#e$.szerül me+marad$i.. Fs az em#er és em#er k<z<tti (iszo$. %i(el adott k<rülmé$.os oldalai tel1es e+észük#e$ re1t(e marad$á$ak el*tte. k)z)tt kife1l*d$ie@ kell az ítél*er*$ek . Az e+észsé+es akarati or+a$izm9s#a (és*dik@ o+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !' azok az érzések és ké!zetek idézik el*@ amik$ek . kell a +o$dolkodás$ak a t<##i lelki élmé$. Flet<r<m@ a lét <r<me@ er* a m9$ká oz@ mi$dez a szé!sé+.szerű## eszk<z<kkel i+e$ sokra me etü$k@ a e##e$ a teki$tet#e$ a $e(el*$él ma+á$ál el.é#e$. )mellett azo$#a$ a t<##i mű(észetet sem sza#ad el a$.t1á$ az em#er a %i$de$sé+ <r<k *sala!1á oz (aló (iszo$.tala$$ak@ szétszórt$ak és e+észsé+tele$$ek ké$.@ me$$.szerűe$ kialakíta$i@ az a kifo+ás tel1ese$ me+ala!ozatla$@ o+. A le+e+. Fs itt kül<$<se$ lat#a esik a szé!sé+érzék á!olása és a mű(észi irá$ti érzék felé#resztése. Az érzés(ilá+ a leírt aso$latok és 1elké!ek . 9tá$a@ a kialak9lt $emi érést k<(et*e$@ ké!essé (ál1o$ az em#er rá@ o+.+. <$ma+ától kell fe1l*d$ie@ mialatt a lélek az élet és a természeti titkok aso$latait és ké!eit k<z(etítette$ ka!1a.. A +o$dolkodás$ak a ma+a <$álló alak1á#a$@ el(o$t fo+almak#eli #els* életké$t@ a szó#a$ for+ó életszakasz#a$ áttér#e$ kell marad$ia.

a tor$át és a test+. A oz@ o+.os i+azolás ré(é$ ismer1ük fel@ amel. !l. A szellemt9domá$.ezet szeretete és <r<me kell@ o+.ítottak$ak kell talál$ia *ket@ mi$t akárme$$. )zek$ek a +.ítékot@ o+. t9d1a él$i ma+á#a$@ a o+. szellemt9domá$. a +. F!!e$ azáltal@ o+. ezeket a me+ismeréseket el*## #e kelle$e #izo$.#ól meríti eredetét. $em i+e$ le et más@ mi$t lo+ikai csatározás...akorol$ak k<z(etle$ atást el*z*le+ az ítél*er* kife1l*désére és mi$él i$ká## teszik ezt a t<##i lelki er* fe1lesztésé$ keresztül@ k<z(etette$@ a$$ál 1o## a szó#a$ for+ó személ..i me+ismerések@ akkor amar a##a is marad$a a sok asztala$ #eszéd arról@ o+. 4i$cs e ez szüksé+e rá@ o+. és mi$de$ekel*tt e+. kell kialakíta$i@ o+. állítóla+ ol. A oz@ o+. A szellemi i+azsá+okat le+1o##a$ +. Az <r<mérzés$ek és ked($ek az em#eri test állásai(al és moz+ásai(al (aló <ssz atásá$ak i$tim@ intuit:v@ tel1ese$ érzésszerű megismerése tartozik e ez.akorlati területeke$@ mi$t amil.ese$ alkalmazza azokat@ az élet#e$ azáltal szol+áltat$ak #izo$.íta$i. il. Azért@ o+.ermekkori é(ek sorá$ ezt az id*t a k<r$. i+azak és emiatt 1o##a$ #izo$. azt alkalmazza csak az élet#e$@ ami a szellemt9domá$.akorlatokat +o$dol19$k ki@ természetese$ t<##re (a$ szüksé+@ mi$t az em#eri test racio$ális 1elle+ű a$atómiai és fizioló+iai ismerete.i érzület ké!es me+ad$i.akorlatokat !l. át assa@ a $<(ek(*-fe1l*d* étertest$ek a testi +.i „lo+ik9s” és .akorlatok$ak a kialakító1a át kell@ o+.t.le+ese$ átél$ie ma+á#a$.#a$ á!ol ass9k@ a $e(el*$él ozzátartozik az@ amit számára csak a szellemt9domá$.edül az a oz (aló érzékre@ o+.a$ az els* +.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .e$ a $e(elés@ kerül$é$ek alkalmazásra a szellemt9domá$.a$ e+. e+észsé+essé és er*ssé teszik azt.a$$.akorlatoko$ keresztül a ma+a $<(ekedésé$ek érzését@ álla$dóa$ $<(ek(* ere1ét kell té$. A tor$a+. em#er #e$s*1é#e$ mi$de$ moz+ás@ mi$de$ lé!és sorá$ az az érzés áll1o$ #e: „4<(eked* er*t érzek ma+am#a$”.üm<lcseike$ és $em e+. Fs e$$ek az érzés$ek e+észsé+es <r<mérzéské$t@ 1óles*e$ kell #e$s*1é#e$ el9ralkod$ia.+. moz+ás@ a (é+ta+ok e+.tá$ el*sz<r kí(ülr*l ér eti az em#ert mi$daz@ ami az el(o$t . A o+.a ki(áltké!!e$ ol. . . itt is 1elle+zetes !éldát emel1ü$k ki@ 9tal19$k itt a tornára és a gyermekjátékokra . az if1. Gifelé sza#ad fe1l*dése fol.akorlat#a$ #e(ál$ak@ fo+1a fel az em#er@ o+.fa1ta er*(esztesé+et st#. mi$d1árt a szellemi (ilá+ok#a lát asso$M e+.e$ értelem#e$ alakított tor$a+. e+ész kés*##i életét illet*e$..ira t9domá$.ik !ozíció1a ked(teli@ kellemes er*érzetet kelt@ e+. %i$él ke(és#é +. másik !edi+ e+.$e(ezett „t9domá$.a$ +. Aki el.akorlatokat e##e$ az irá$. A $emi éréssel születik csak me+ az asztráltest. a $e(elés$ek nem 'sak szellemi@ a$em fizikai részére (o$atkozóla+ is me+felel* ala!ot szol+áltat.+.os ala!”-#ól származót.. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás !( és a t9dás dol+ai(al ka!csolatosa$ tel1es <$állósá++al alkosso$ (élemé$.

$é á$. id*szakoko$ #e(ált e+.es kezelésé$ek kereté#e$ kellett fe1l*d$i<k@ mi$t a o+.zik az ala! ozzá.akra$ ossz. em#erek t. +o$dolatélmé$. el*z*le+ ezek$ek a lelki ké!essé+ek$ek #efol.iket (a+.l. Arra szol+ál1o$ csak@ o+.-e+. $ézetért síkra száll1o$. A (élemé$. em#er#e$ a$$ak a felfo+ás$ak kell él$ie@ o+.l fiatalo$ ítélkezésre érett$ek ké!zelik ma+9kat@ és ezáltal el(o$1ák ma+9któl a$$ak le et*sé+ét@ o+.a k<(et$é$k ezt a $e(elési ala!el(et@ $em kelle$e me+él$i@ o+.ásolatla$9l fe1l*d$ek az a$.ásolatla$9l@ e+.oldal. )mlítettük már@ o+.a$ dol+okról@ amiket el*z*le+ ta$9lt me+@ <$álló ítéletet alkosso$.eket is azzal az érzéssel (e+. A $emi éréssel el1<tt az ide1e@ amikor arra is me+ért az em#er@ o+. )miatt az if1.+. Rossza at nem tehet&nk az em errel. .e lelké#e.ásoltak marad9$k@ e+. élmé$.e fel@ o+. ismeret#eli morzsá$ ala!szik és ezek ala!1á$ kí(á$ ítélkez$i az em#erisé+ +. mi$de$ oldalról és elfo+9latla$9l e$+ed1ék at$i ma+9kra az életet. em#ert a 1elzett életkort me+el*z*e$ a dol+okra (o$atkozó mi$de$$emű teóriától me+ kell kímél$i@ és a a$+s.e$ felfo+ás á!olásá oz a ta$ítók és $e(el*k részér*l természetese$ $a+. a másikat (álaszta$á és kiálla$a mellette@ me+ t9d1a all+at$i azokat: ez ezt mo$dta@ a másik me+ amazt.et $e az i+azsá+ra irá$. (e+. ol. az értetle$ ítélet a kezét a dolo+ra ráte$$é. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "* ké!zet(ilá+ot@ az ítél*er*t és a sza#ad értelmet fe1leszti.a 9+. szüksé+szerűe$ iá$.a$is ítéletet alkott9$k e+. Az élet#eli mi$de$ e+.a$ #efol.#a$ elk<(etett $e(elési i#ák#ól származ$ak.e fel@ ahogyan adódik @ a$élkül@ o+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .a el*## alkot9$k <$álló ítéleteket@ .szer (alamir*l@ ezáltal mi$di+ #efol. 4em létezik e+észsé+es +o$dolkodás@ mel. azokat fel(e+.a$ ítélet@ ami $em a lélek ki$csei$ek alkalmas ala!1ára é!ül@ az ítélkez* élet. Az if1.9ló@ a ma+ától értet*d* a9toritás itre támaszkodó e+észsé+es érzés el*z<tt (ol$a me+. N+.. a$élkül@ o+.t ez9tá$ már $em . .t1ára akadál.#a$@ amit mások +o$doltak. Ttél$i akkor t9d9$k csak@ a el*## az ítélkezésre@ az <ssze aso$lításra a$..é# $e(el* i$tézkedések el. . a me+t<rté$tet és az átérzettet me+ra+ad1a@ ma+á#a . il. ezzel a dolo++al az9tá$ <sszefü++.t arra te$$i@ o+. ta!i$tatot kell el(ár$i@ a . r<+t<$ az e+. ítéletet alkott9$k (ol$a ma+9$k$ak@ amel.a+ot almozt9$k fel. dolo+ról@ csak az9tá$ mo$d1a el@ amikor valamennyi lelkierő eszélt már@ az értelem ez el*tt csak k<z(etít* szere!et 1átsszo$. )+.+.o+. .e felett@ az e##e$ az irá$.t +<rdít. a +o$dolkodásra érettek le essü$k@ el kellett@ o+.a$is mi$de$ ol. (eszü$k t<##é fel@ mi$t a a$élkül (e$$é$k fel@ o+. korai ítélettel e+. a lét élmé$. %e+ le et !ersze ismertet$i a $<(e$dékkel azt is@ amit mások err*l@ (a+.ai szer(ezet#e$ a szemek és fülek.mint amikor t/l korán keltj&k fel saját ítéletét . sa1átíts9k a tiszteletet a##a$ az irá$.sá+@ mi$de$ si(ár „ it(allás”@ ami e+.ei(el szem#esítsük@ o+.+. amarról +o$doltak@ el kell azo$#a$ kerül$i@ o+. Azt@ amit az értelem$ek kell elmo$da$ia e+. el*## ta$9l1o$@ és 9tá$a ítél1e$..

ire elle$tmo$dásokkal ter esek marad$ak a 1ele$kor $ézetei@ s*t@ o+.re $a+. a szellemt9domá$$.i ala! $élkül me$$. #ele#ocsátkozzék@ me+lát1a@ o+. ..t kell me+érlel$ie@ mel. to(á##@ o+. a lé$.e+ a##a$ áll@ a ta$ításokat a le+messze##me$*e$ +. .e$ese$ ki!ro(okál1ák és $élkülük a 1ele$kor $ézetei tartósa$ ké!tele$ek me+marad$i.al fo+lalkozók k<ré#e$ mi$de$ütt át atolt az a me+ismerés@ o+. mű(el*i fa$taszták és álmodozók.e$ek$ek itt $em szemre á$. ké!es ezt a ta!i$tatot szol+áltat$i. Aki (aló#a$ kész rá@ o+. ké!es lesz-e rá@ a$$ak fü++(é$. /elületes szemlélet mellett e+.1t@ a$$ak elsőre azt a (élemé$.t e+. mekkora k9lt. szeri$t a szellemt9domá$. Esak akkor@ a szellemt9domá$$.$ak az e+észsé+es fe1l*désé(el fü++ <ssze. %áské$t az me+. ezek a fe$ti ala!okat e+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás ") szellemt9domá$. szem!o$tot le etett csak kife1te$i itt a szellemt9domá$.rfeladatot kell tel1esíte$ie e##e$ a (o$atkozás#a$ e$$ek a szellemi irá$.ást teszü$k@ isze$ mi$daz@ amit kor9$k ké!zésmód#a$ és eszk<z<k#e$ $.i értelem#e$ fol. és mi$d ak<z<tt@ amit a mai id* ké!zésmód1a ad az em#er kezé#e és e+észsé+es életfelfo+ása ala!1aké$t. il.e## szemlélet számára 9ll csak le a té$..általá#a$ $em formál ató más me+ítélés@ mi(el a le+tel1ese## elle$tmo$dás látszik adód$i itt a szellemt9domá$.i érzület azo$#a$ é!!e$ az@ amel. Az il.latá#a$ és $em csak teoretizál$i ról9k@ akkor az élet maga is megértően fel fog nyílni a szellemtudomány előtt .al szem#e$i el*ítéleteket felad1ák. Ntalásszerű le etett azo$#a$ csak az is@ o+. $em az a fa$tazma-félesé+@ ami$ek ma mé+ számosa$ teki$tik. 4é á$.ó $e(elés számára. ez irá$t a felfo+ásmód irá$ti érzék e+.o## k<r#e$ ter1ed1e$ el. el*tt a le!el@ o+. A második@ ami szüksé+es@ ma+á$ak a szellemt9domá$. %él.i moz+alomtól a me+ért* elfo+adás. .üm<lcs<z*(é te$$i az élet mi$de$ (iszo$.o+.a azo$#a$ !ozití(@ asz$os szellemi m9$kát (isz (é+#e@ akkor tartósa$ $em ta+ad ató me+ a szellemt9domá$.es kül<$c ra1o$+ók (alamifa1ta (allásos szektá1á$ak tart1ák...Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . a szellemt9domá$.e$ szellemt9domá$. ez me+t<rté$ esse$@ feltétle$ül két dolo+ szüksé+es: el*sz<r@ o+.e lesz@ o+. Az@ o+.zat$ak.

+. 9raló1a.1a## kor em#ere azo$#a$ a$$. mik<z#e$ általá$os em#eri mű(eltsé+r*l #eszél@ t9la1do$ké!!e$ asz$ál ató államszol+á(á $e(elést ért alatta.li.e$$ek az állam$ak (a$ rá szüksé+e azok$ál a feladatok$ál@ amiket szüksé+es$ek tart. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagolódás A szellemi élet i+az+atása a $e(elés#e$ és az iskolá#a$ az .réleté#e$ talál ató a$.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .é (ált.ira az állami re$d ta+1á$ak érzi <$t9datla$9l is ma+át@ o+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "! 0. )$$ek kereté#e$ fol.o$ . 8ermészetese$ le etetle$ (isszakí(á$$i a$$ak a szellem$ek az 9ralmát@ mel.általá$ $em k<(ették az élet i+é$. ké!ezi@ amil.ire életide+e$ ü+. e+. )z a fol. . Az iskola az em#ert (alame$$.sé+es@ re$dszerű iskolá”-ról. az em#erisé+ +azdasá+i k<(etelmé$.+..a$is re1lett mé+ (alami ezek#e$ az iskolák#a$ ol. az iskolaü+.a$ alakzatot m9tat$ak@ mel.a$ id*k#*l@ amikor az állam $em (olt mé+ a ta$ü+.általá$ $em (eszi észre@ o+.1 szellem@ a az államot +azdasá+i szer(ezetté alakít19k át@ s az iskolát !edi+ .tatód$a az állami iskola.e$ +. *k ma+9k me$$.a$is azok@ akik a 1elzett módo$ „életide+e$sé+re” +o$dol$ak@ $em is se1tik@ o+.ei tükr<z*d$ek. #el*le em#erek lé!1e$ek ki@ akik ki(álóa$ asz$ál ató m9$ka+é!ei le et$ek e$$ek a +azdasá+i szer(ezet$ek. 3okat alla$i 9+.et (édelmez$ek. 4em lesz azo$#a$ #e$$e ez az . Ul. )ddi+ 9+.@ o+.a## mérle+elést i+é$.<kerezik az em#erek t9datá#a$@ o+.1a## államformák a ma+9k társadalmi str9kt. Az iskolák kialakításá#a$ az állam i+é$.eit.. elméletile+ (alami $a+.rá1á(al e+. Az . azt@ aki ett*l az ítélett*l eltér$i t<rekszik@ életide+e$ „ideoló+9s$ak” teki$tik..re t<reked$i kell@ me+ aso$lókrólM az . )##e$ a teki$tet#e$ a ma szo%ialistamód gondolkodók semmi 1ót $em í+ér$ek.i fokozatá$ . !l.a$ általá$os em#eri mű(eltsé+r*l@ mel.tatás a 1ele$le+i iskola i#áit re$dkí(ül a++asztó mértékkel $<(el$é.re i$ká## állami ü++.ira mél. Fs mé+is@ az élet$ek é!!e$ eze$ a területé$ (a$ (alami@ ami a le+komol.ei$ek $em elé+sé+es. az állam részér*l ellátásra (áró feladat (ol$a@ 1ele$le+ a$$.et mi9tá$ a (allási k<z<ssé+ekt*l elra+adták@ tel1ese$ sa1át fü++*sé+ük alá (etettek. 3okat alla$i ma „e+.1 szellemét (i$$i #e az iskolá#a. 4em arról (a$ szó@ o+. A ré+i államot óriási +azdasá+i szer(ezet#e akar$ák átalakíta$i.atló áramlatok ké!ei.re is ráa++atták@ mel.o+. azok#ól a ré+i id*k#*l származik@ t<reked$i kelle$e azo$#a$ a to(á## aladt em#erisé+ .ü$k kül<$<se$ azokat a 1ellem(o$ásokat (iseli ma+á$@ amik a mai em#erisé+ k9lt. )zt a maradisá+9kat az oktatásü+. N+.1a## id*k sorá$ e+. 'skolaü+.

Palós a$tro!oló+ia le+.hogy az em eri természet k)vetelményeinek feleljenek meg .ei$ek me+felel*e$ re$dezked1e$ek #e. Az állami és +azdasá+i élet$ek fo+ad$iok kell az <$álló szellemi élet által $e(elt em#ereketM $em !edi+ sa1át i+é$.. em#er$ek e+. )##e$ a (o$atkozás#a$ ma a le+fo$tosa##@ o+. 19t9$k dűl*re@ a sza#ad@ . e+..a$is az állam#a$ és a +azdasá+#a$ a fe$$álló@ a kialak9lto$ #elüli szem!o$tokat kell ér(é$. azt@ amire ké!es$ek kell le$$ie@ a$$ak az em#eri természet#*l kell adód$ia.1 er*ket tá!lál19$k a fel$<(ek(* +e$erációk#ól.os életkor#a$ t9d$ia kell@ (a+. )z csakis akkor t<rté$ et@ ha az iskolát és nevelés&gyet a társadalom szervezetén el&l saját )nigazgatásának ala(jára állítjuk .e$ a $e(elés és oktatás ala!1a.ozott fe1l*dés#e$ $e(elt .eik szeri$t ír assák el* oktatásme$etüket.a$is az iskolát a +azdasá+i or+a$izm9s ta+1aké$t alakít1ák ki@ $em le et (alami $a+.e$ módo$ (a$ szüksé+ü$k erre az em#erre e+. #izo$. 4e(el*ké$t@ oktatóké$t csak . N+.z államnak és a gazdaságnak /gy kell alakulniuk.ozzák a $e(elés.1 i$di(id9ális em#eri adottsá+ok kerül$ek oda(ezetésre. Amit e+. .a 9+. . az iskolát teljesen egy sza ad szellemi élet e horgonyozzuk .és iskolaü+. 'skola és társadalmi re$d k<z<tt e+észsé+es (iszo$. té$.ei@ so a sem kell amiatt a++ód$i@ o+. )kkor él csak e##e$ a re$dszer#e$ mi$di+ az@ amit az oda #elé!* e+ész-em#erek csi$ál$ak #el*leM s $em !edi+ azt csi$ál1ák a fel$<(ek(* +e$eráció#ól@ amit a fe$$álló társadalmi re$d akar #el*le.. %i9tá$ az állam és a +azdasá+ élete $em az em#eri természett*l kül<$(álasztott (alamit@ a$em e$$ek a természet$ek eredmé$. )zzel szem#e$@ il. mit kell ta$íta$i és $e(el$i@ csakis az alak9ló em#er és i$di(id9ális adottsá+ai me+ismerésé#*l sza#ad meríte$i. 4e azt kérdezzük: mit kell t9d$ia és mire kell ké!essé le$$ie az em#er$ek a fe$$álló társadalmi re$d számára@ a$em: mire van "a+lama és mit le"et 'e+leszteni az emberben= )kkor e+. 4em az állam (a+. Azt@ o+.el(eire (a$ szüksé+.edül (álik le et*(é@ o+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .os i(atal oz@ te át vizsgáztassátok a szám9$kra szüksé+es em#ereket és el*sz<r is arról +o$doskod1atok@ o+.le+ese$ sza#ad@ <$ma+ára állított szellemi élet életide+e$ em#ereket $e(el. a társadalmi re$d#e mi$di+ .+.e$ek arra ké!esek@ amire szüksé+ü$k (a$ A a$em@ a társadalmi or+a$izm9s szellemi ta+1a@ <$i+az+atásá#ól ered*e$ a ké!zés me+ atározott !o$t1ára 19ttassa a me+felel* te etsé+ű em#ereket és állam@ (alami$t a +azdasá+ a szellemi ta+#a$ (é+zett m9$ka eredmé$.e$ életide+e$ em#erek é!!e$ akkor álla$ak el*@ amikor a fe$$álló állami és +azdasá+i #ere$dezés ma+9k#ól kii$d9l(a sza#ál. akkor áll csak fe$$@ a az 9tó##i#a a $em akadál. Az alak9ló em#er fe1lesztésére a +o$dolkodás és érzés tel1ese$ más irá$.et. a +azdasá+i élet dol+a ki1ele$te$i: 'l. #izo$. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "" szé!et ké!zel1e$ek el. ismer1ék azt és le+.o$ szé! dolo+ról #eszél$i.esíte$i.

A fe1ek e+. A +azdasá+i élet kiemelked* 1ele$t*sé+e fol.etem#e$ A sa1át i+az+atásá#a el.el(eit teki$t(e csak az em#eri természet@ a társadalmi re$d és aso$lók megismeréseitől@ de $em előírásoktól@ (a+. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "# i$di(id9ális módo$ áll9$k ta$ít(á$. feln)vekvő em ernek az államtól és gazdaságtól f&ggetlen nevelő és tanító erejé ől kell felnőnie.a$ az . ennek a tudatának a ré(é$ ad értelmet a$$ak az állam$ak és +azdasá+$ak@ amik#e$ él@ erre e+. Xsszefü++ (ele az a mód is@ a o+. A természetszemlélet és i$d9sztrializm9s k<zreműk<dtek e##e$ az el(esztés#e$.a$#a kí(á$19k át(ezet$i@ ami#e$ szociális szem!o$tok ér(é$.a$ ol.. az állam@ (a+.re ke(ese##et +o$doltak. lelki lé$.re i$ká## a +azdasá+i termelési (iszo$. t)rvényektől@ amiket kí(ülr*l ad$ak@ kell csak fü++és#e$ állók$ak t9d$i ma+9$kat. 9ralom$ak@ mi$t (alami el alásra késztet*$ek az 9tó atását érzik@ amel.a az eddi+ létre1<tt társadalmi re$det komol. N+. )+. !ol+árai(á és k<zreműk<d*i(é $em lettek.ekeztem rám9tat$i arra@ o+. é(század !ol+ársá+á$ak A e+.el e+. )z kül<$<se$ er*tel1ese$ m9tatkozik me+ a##a$ az állás!o$t#a$@ amit e szocialista (ezérek a szellemi élettel és e$$ek a társadalmi or+a$izm9s#a (aló #eta+olásáról (alla$ak. /* dolo++á az (ált: az em#ert az állam#eli és +azdasá+#eli küls* életre alkalmassá te$$i. a szellemi életet A a $e(elés.et $em lett (ol$a sza#ad +. a !ártszerűe$ (ezet* szocialisták életfelfo+ásá#a$ lé$.a$is a társadalmi or+a$izm9s il..(em#e$ i+. 4em ez az eset@ a$em csak a !ol+ári életfelfo+ás$ak a !roletár érzés és #e$s* általi sa1átos szí$ezetér*l (a$ szó.esül$ek@ $em sza#ad (isszariad$9$k attól@ o+.a$ em#erek 1<$$ek ma1d el*@ akik$él iá$. k<$.sé+ü$k irá$.ok oz. eszméik ezzel a +o$dolat(ilá++al (aló t<kéletes szakítást ké!(isel$ek.ki az individuális ké(ességeket sza adon ké(es fejleszteni.. .re ke(és#é i+azodtak a szellemi (ilá+re$d ez és e+.és iskolaü++.ezzük.zik ez a #9z+ósá+ és ked(@ mi(el e+. <$ma+á#a$ ala!ozó szellemi élet t9data@ ami#e$ az em#eri lélek részt (esz A el(eszett.ké$t els*sor#a$ a dol+ok szellemi re$d1é(el (aló <sszefü++ésé$ek t9data kelle$e elt<ltse *t és@ o+.ozott iskolá#ól is csak ol.tá$ az 9tolsó századok#a$ a !ol+ári társadalmi re$d#e$ a szellemi élet a +azdasá+i élett*l er*s fü++és#e került. Arra@ o+.akorol$i felettük@ miel*tt e$$ek az állam$ak és e$$ek a +azdasá+$ak tel1es t9dat.e$ <$álló ta+1á#ól a társadalmi or+a$izm9s#a$ #9z+ó$ és <r<mmel k<zreműk<d* em#erek kerül$ek kiM e+. #izo$.9$kkal@ $e(eltü$kkel@ szem#e. . 8e(éke$.e+é#e$ az 9tó##i árom-$é+.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .os (é+leti+ el(itt A +o$dolat(ilá+a él to(á##.zió1a@ o+.mivel saját ilyen erői is sza adon ténykedhetnek . A . )zek$ek a szocialisták$ak az az ill.1a## id*k sorá$ az iskolát a társadalmi or+a$izm9s#a ta+olták. a +azdasá+i élet által sza#ál. Az „A szociális élet kérdései” c.

. A !ártok$ak@ amel. ( cikknek ez az els' része felismerhet'en nem csak a szocialista k&sérletek század eleji fázisaira vonatkozik.a$ személ. az az él* er*@ amire a $e(elés-oktatásü+.osod$ia.é# szellemi alkotás és az oktatásü+. Az oktatásü+.ekké le$$é$ek az em#erek.é# szellemi alkotás#a$.9ló oktatásü+.1 forrásá$ak feltárására (a$ szüksé+. a m. életfelfo+ás#a$ A mel. e+. )z az életdo+ma !9sztító(á (ál at$a@ a e+.ked$ek a szellemi élet#e$. $em (ál at$a #els* er*forrássá szám9kra A (aló az9+ #e$$eállása fol. %i$de$ il..oldal.amatokkal 11 !iadó meg>egyzése. Aki el*ítélet-me$tese$ ké!es a szellemi élet me+ítélésé#e #ocsátkoz$i@ #elát at1a@ o+. 8<kéletese$ csak az ért ma1d e+. !rod9ktí( kialakítása@ ezt a kialakítást a ré+i +o$dolat(ilá+ to(á##fol.lt társadalmi re$dek#e$ az em#erek élete csak azáltal (olt le etsé+es@ o+.és t rténetszemlélet is idetartozik" Ezek hátterében a csak fizikai embert elfogadó és átél' csonka emberszemlélet áll. e+. i+az+atása k<z<tt. A „ 4ar>ismus und reigliederung ” című cikkem#e$ )$+els el.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . ki(áló +azdasá+i alakzatá#ól sem 1< et létre az i+azi szellemi élet á!olása@ kül<$<se$ !edi+ az oktatásü+.é#e a dol+ok i+az+atása és a termelési fol. Az i$d9sztrializm9s#ól szület* társadalmi re$de$ #elül lelkile+ üres lé$. azonosan" . 11 A(é+#*l@ o+.et ezzel ma@ aki elfo+9latla$9l me+lát1a@ o+. $e ez t<rté$1ék@ a hármas tagolódás/ szo'iális organizmusért@ fol. a 1<(* felé irá$.es@ azo$#a$ e+.e$ k<rülmé$..1 életalakítás$ak szeret$é$ek ordozói le$$i@ e$+ed$i<k kelle$e@ o+. az iskolák#a$ a szellemit a ré+i (ilá+$ézet ordozói á!ol1ák to(á##.ek lássák el@ akik ugyanakkor ta$íta$ak is@ (a+. +o$dolatára 9taltam: „A személ. szer(ezésé$él és i+az+atásá$ál szüksé+ (a$@ csak akkor ké!es létre1<$$i a lélek#e$@ a tevékenyen áll enne az oktatás#a$@ (a+. hanem minden csak gazdasági dimenzióra alapozó társadalom. <sszeroskadt társadalmi re$dü$k felé!ítésé ez a szellemi élet . Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "$ !ol+ársá+$ál a lelki élet érzület#eli irá$.tá$ elsor(ad$á$ak. A ta$i$tézetek i+az+atása@ a ta$me$et@ a ta$ítás cél1ait kizáróla+ ol.ek mellett csak $em 1< et #els* ka!csolat létre a fel$<(ek(* +e$eráció és az á!olt ré+i k<z<tt@ a szellemi élet$ek e+.amatok (ezetése lé!”.$ek meg kellene osztania a ma+a ide1ét a ta$ítás (a+.á(á (ált ez.ó moz+alom az oktatás7gynek az állami és gazdasági élett9l való tel+es eloldására t8rekszik . 9i..isé+ek szociális ta+olódása semmiféle más atalomtól $e fü++1<$@ mi$t csak az eze$ a területe$ fo+lalkoztatott em#erekt*l. )$$ek a +e$eráció$ak a lelkei e+.ek feletti 9ralom el. a világban k%l nb z' viseletben. %i9tá$ azo$#a$ il.é#ké$t !rod9ktí(a$ te(éke$. felé!ítésé$ek te$$ék ala!1á(á.ire ez i+az@ i+az a másik is@ o+. a +azdasá+i termel*fol. %i(el a (alósá+#a$ a társadalmi or+a$izm9s mé+ ol.#e$ részt (e(* személ.re i$ká## el kelle$e !os(á$. A !roletár (ezet*k #el*le elméleti életfelfo+ást@ életdo+mát csi$áltak.ek e+. Ame$$. de . e+.e$ személ.tatása oz$á els*sor#a$ létre.

ordozóké!essé+é(el@ o+.omó kísérlet (ol$a. )z a szellem azo$#a$ $em e$+edi el$.amatok irá$.e e+. Aki ezeket a dol+okat átteki$ti@ a$$ak számára az ol.és iskolaü+.akorlati em#erek mé+iscsak ol. Azok a ko$str9kciók@ amik az iskolaü+.er1ék@ amik az eddi+i 9ralmi im!9lz9soko$ át atottak #e$$ük. #eláss9k ezt a el. sza adságát és )nigazgatását e$er+ik9sa$ cél1á(á teszi@ a kor k<(etelései$ek me+felel* le+fo$tosa## (állalkozás.a ez a (ele-e+.. .Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "% e+. il.om$i ma+át.ütt9ralás me+szű$ik@ az em#erek a sza#ado$ <$ma+ára ala!ozott szellemi élet#*l kell@ o+.a$ az az em#eri i$di(id9alitások#a$ mi$de$kor le etsé+es@ (ál1ék az élet irá$. Palame$$.11áé!ítésé$ek ezért arra az er*re kell szert te$$ie@ o+.a$ ta$re$dszer#*l 1<$$ek el*@ amel.óla+ a sza#ad szellem álla$dóa$ lázadoz$a. a $e(elés.. a termel*fol.ításá#ól akar$á e+. Fs t9la1do$ké!!e$ elé+ rá$éz$i@ e+. természet#eli ala!1á#ól kifol. .ító1á(á. %i$de ez mé+ (alami más is 1<$. . a sza ad szellem minden em eri lélek en ol.a$a##ól a fe1l*désé#*l@ ami#*l me+$. A szellemi élet 'sak /gy tenyészik.e$ el$. A társadalom é!ítmé$. ol.ít@ lassa$ tel1ese$ ferde 9takra té(ed$e@ a $em kerül$é$ek ozzá e+észsé+ese$ fe1lett lélekkel re$delkez* em#erek.amatokat irá$. Uda(ezet$e@ o+. elfo+9latla$ !illa$tást (et(e@ 1ele$le+i szellemi életü$k alak1ára@ a ma+a ziláltsá+á(al@ az em#eri lelkek számára alkalmas csekél.a$ re$d$ek@ mel.i to(á##i sür+et* korszakos i+é$. életi$dítékaikat $. az em#ert 1ó k<zreműk<d*(é teszi a +azdasá+i élet#e$.é$ek fol. A küls* élet számára +.et.ha egységként ké(es ki ontakozni .9+tató@ az em#ert ordozó (ilá+felfo+ás származik@ kell el*1<$$ie a$$ak a !rod9ktí( er*$ek is@ amel.eset.amatos me+rázkódtatása le$$e k<(etkezmé$. $em ké!es kielé+ítésé ez elér$i@ a eze$ a területe$ $em lát19k #e a el.a$ em#eri k<z<ssé+ me+ala!ítása@ mel. ké!es a ma+asa## (ilá+$ézeti a1tóer*k kife1lesztésére.szersmi$d me+szer(ez$i az oktatásü+. A lelkier*k 9+. Ul.a$ er*tel1ese$@ a o+.ütt 9ralták az em#ereket is.a a ré+i módo$ $em sza#ad „9ralkod$ia” em#er$ek em#er felett@ akkor me+ kell a$$ak a le et*sé+ét teremte$i@ o+..et a !9szta +azdasá+i re$dszer szem!o$t1ai ala!1á$ akar$ák sza#ál.es 9tat.a$ társadalmi re$dszer@ amel.oz$i A e+. 8ársadalmi életü$k . az )nálló oktatás&gyet alakítsa ki . csak dol+okat i+az+at és termelési fol.

Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "& 5? -0( ST!.6!5 <! A$/$. 4et"odis%"B idaktis%"es I''K 3t9tt+art 1919 A 17 el*adás A !rzie"ungskunst. 4?6#@SS@$A Allgemeine 4ens%"enkunde als $rundlage der <Adagogik I'K 3t9tt+art 1919 A 17 el*adás A !rzie"ungskunst..A.@ ''.. ie spirituellen* kulturges%"i%"tli%"en und sozialen Hintergr7nde der Caldor's%"ulB<Adagogik ?or$ac 1919 A 5 el*adás A ie Caldor's%"ule und i"r $eist 3t9tt+art@ &asel és ?or$ac 1919-192" A el*adások A 5udol' Steiner in der Caldor's%"ule 3t9tt+art 1919-1927 A el*adások A $eistes&issens%"a'tli%"e Spra%"betra%"tungen. !ine Anregung '7r !rzie"er 3t9tt+art 1919-192" A 5 el*adás A #on'erenzen mit den 0e"rern der (reien Caldor' s%"ule 1D1D bis 1D2E '.A 9 el*adás A ie gesunde !nt&i%kelung des 4ens%"en&esens !ine !in'7"rung in die ant"roposop"is%"e <Adagogik und idaktik ?or$ac 1921-1922 A 15 el*adás A !rzie"ungsB und ?nterri%"tsmet"oden au' ant"roposopis%"er $rundlage 1921-1922 A 9 el*adás A Ant"roposopis%"e 4ens%"enkunde und <Adagogik 192--1927 A 9 el*adás A ..@ '''.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . k<tetek ie !rneuerung der pAdagogis%"Bdidaktis%"en #unst dur%" $eistes&issens%"a't &asel 192" A 17 el*adás A 4ens%"enerkenntnis und ?nterri%"tsgestaltung 3t9tt+art 1921 A Y el*adás A !rzie"ung und ?nterri%"t aus 4ens%"enerkenntnis 3t9tt+art 192"-1922-192. Seminarbespre%"ungen und 0e"rplanvortrAge I'''K 3t9tt+art 1919 A 16 el*adás A ie !rzie"ungs'rage als soziale (rage.

Spirituelle Certe in !rzie"ung und sozialem 0eben U[ford 1922 A 12 el*adás A ie pAdagogis%"e <ra>is vom $esi%"tspunkte geistes&issens%"a'tli%"er 4ens%"enerkenntnis ie !rzie"ung des #indes und +7ngeren 4ens%"en ?or$ac 192.=A$+lia 1927 A W el*adás A * * * HeilpAdagogis%"er #urs ?or$ac 1927 A 12 el*adás A .A Y el*adás A $egen&Artiges $eistesleben und !rzie"ung 'lkle.Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .olla$dia 1927 A 1" el*adás A ie #unst des !rzie"ens aus dem !r'assen der 4ens%"en&esen"eit 8or\9a. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "' ie geistigBseelis%"en $rundkrA'te der !rzie"ungskunst.=A$+lia 192...A 17 el*adás A ie 4et"odik des 0e"rens und die 0ebensbedingungen des !rzie"ens 3t9tt+art 1927 A 6 el*adás A Ant"roposop"is%"e <Adagogik und i"re 3oraussetzungen &er$ 1927 A 6 el*adás A er pAdagogis%"e Cert der 4ens%"enerkenntnis und der #ultur&ert der <Adagogik Ar$ eim=..

Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – ..K .. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás "( 5udol' Steiner alapvet9 pedagógiai :rásaiból A 0])L%)G 4)P)VF3) 3^)VV)%8N?U%B4]' 3^)%CU48&HV A^ )%&)L' 8)%C)LA%)48N%UG 8'8GA A JAV?UL/-'3GUVA C)?A0H0'A' AVACZA IZás!is 9..K 4)P)VR%_PF3^)8 A a ta$ítás metodiká1a és a $e(elés létfeltételei A %ULBV'3 4)P)VF3 A A 3^)VV)%8N?U%B4] 3^)%CU48ZB&HV IZás!is 2".

...9......t.....) ............. ......K A ?amaszk9szi Flmé$....... már!.K 0$ózis és 3zellemt9domá$........... ....... 18-20....... ........... már!....K &ea(atási sza#ál.................I1"................I1W... .. 1911. 21.. már!........ Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás #* .... I9........ *.................... 191%.. 1922..............I1-K .... 1911....K Az )m#eri kett*sé+ 5rága 1911..I11........... IW..K Garácso$..K A Jaldorf iskola !eda+ó+iai ala!1ai Stuttgart........es em#er és a %i$de$sé+ I<sszes le(elei#*lK .t mia@ mi$t lát ató #eszéd@ 1924.......t.... 1%....................I6.......és er*ta+olódás 5rága. .........aug.......K Az érzékfeletti er*re$dszerek 5rága. ....K %it tesz az A$+............. 9.......K A %iat........... 2%........................ 1913......... ............S Szellemtudományi (olyóirat............o+..... ...I12....i +o$dolatok: A Vo+osz-%isztéri9m /*rna!$...t... 2. 1904........al asztráltestü$k#e$Q &'r(!$... 23.K A (ér mi$t az em#eri F$ kife1ez*dése és eszk<ze 5rága. 27........... j4n..I1"............. 20.....I1-....... már!... 1924.. 192. ............K Az em#er #els* (ilá+re$dszere 5rága 1911...sé+ 0eu!$1tel........K A szeretet és 1ele$t*sé+e a (ilá+#a$ &'r(!$................K Az e+... 5udol' Steiner :rások el9adások az egyes számokbanF A %ic ael-korszak a1$alá$ Ile(élK@ 1924..... már!..S!$ur 190%) ..I9.. . I11..... *..................... 1924.................. IY...... 27... ........................................ ......... 9.... .......... Az e9r...... ........... ..K A rózsakereszte kereszté$......ok (1912.............................. ..............31...........5......... ....... ... már!.....K %atematika és 3zellemt9domá$................a$ találom me+ a Griszt9stQ &'r(!$..............I2...... I19.....I15K .. n*+.....K )m#erisé+-1<(* és %ic ael-té$............... 1907 jan. 1918..... 22.... ............I9.............I1............... j4n...........I21...............Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – . 1919.............. 1918......a$+-e9r.I16.................... jan.............. "2e3............. ....Y....... 28...I16..... 1911.I2..... 17...@S<....... aug......K A Lózsakeresztes %editáció I?ie 0e eim>isse$sc aftK....K G<telék él*k és oltak k<z<tt Bern......17.. 1911...... ................IY......... 21.. )e!..11..K Az em#er t9datos élete 5rága.....I17............ Köln.............I1Y... -*et$eanum..t mia......I17...... ..K A ..K 4... már!.... 1911.K Zo+ és 0azdasá+ . 1912.............. ...... *....kedés -*et$eanum......árom Vo+osz ismér(e és ki#o$takozása az em#erisé+#e$ (#. 1911... 6m"2ter)am..................K )m#eri lé$..isé+ 5rága.........K A %ic ael-im!9lz9s és a 0ol+otai %isztéri9m Stuttgart.......... 1911.24...... feb............. máj...... ..9+at-kelet-aforizmák B !".K Az em#eri kett*ssé+ <sszeműk<dése 5rága..K Az em#eri forma...K A %ic ael-korszak a1$alát me+el*z*@ em#eri lélekálla!ot@ 1924....... 24..IW....I7............... 28......... 1910.. ..... ........K ....I15...27... .....á$k Berl(n.t... *....I2".. már!.....

. 19........................ ............... A i$s!irációs ü$$e! Berl(n....K A természett*l a természetalatti#a -*et$eanum......... 1911. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás #) 3zellemt9domá$... 1923. n*+........... %........K A küls* t<rté$és k9lisszái m<+<tt &'r(!$. .....I2"... és „A 3za#adsá+ /ilozófiá1a” Stuttgart.. n*+............... .......................I21...K ....................Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .........K Garácso$..............I21....... %.............. )e!.......feb.......... I19....K %orális $e(elés 7*n)*n.. .......... I1W.. már!(u" .................................... 1917... 1922..............I1Y.....K A lelki életr*l ............. 192.......... 21..............

a 3acro Amore %isztéri9máról 0..o+. ..t az em#er <$me+ismerésé ez /ilozófia és A$tro!ozófia A +. szellemi szí$ta$ felé A 4a!kelet és a Gereszté$.2. Szabad iskola és a társadalmi Hármas Tagol dás #! S2!00!4T? -4@6G. Az .sé+ %isztéri9mai A 3zellemi (ilá+ Güsz<#e 1.9lás a 0o$dolattal Rudolf Steiner: Lózsakeresztes 3zellemt9domá$.(e A 0o$dolat mi$t A$ti-matéria 0rál A 8a$9lmá$.Steiner: E ristia$ Lose$kre9tz Gémiai %e$. #..Rákosi /t 1617$ tel: 896"8:..ermek $e(elése A 3zellemt9domá$.e+z*1e 3iovanni 4olazza: A &ea(atásról #egrendelés: $i'zó 3iovanni 1150 $uda(est.a$ 19t9$k a %a+asa## Pilá+ok me+ismerésé ezQ Frzéki Pilá+ és 3zellemi Pilá+ A /<ldfe1l*dés 3zellemi-Palós .” A e+.ndreae"R.i szem!o$t#ól .A 3@6G-# #assimo S'aligero: Frtekezés az Fl* 0o$dolatról A 3zerz* életra1zá(al #*(ít(e A %editáció 0.ó+.akorlati Gézik<$..Rudolf Steiner: A gyermek nevelése – .0 .1 Tzisz@ az iste$i 3zófia keresése )+.áttere A %a+asa## %e+ismerés /okai Az )m#eri 8em!erame$t9mok 8itka A Zá$os-)(a$+éli9m „A szí$ek a fé$.. tettei.