1

E

å˜ Ùe ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÓ ôÚıÚÔÓ Ùɘ ÛÂÈÚĘ (“™¯¤ÛÂȘ ÌÂÙ·Íf ÁψÛÛáÓ”, Ù. 12)
Âú¯·Ì âÓ Û˘ÓÙÔÌ›÷· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙeÓ ÙÚfiÔÓ ‰Èa ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ àÓȯÓ‡ÔÌÂ
Û¯¤ÛÂȘ ÌÂÙ·Íf ÁψÛÛáÓ Î·d Êı¿ÓÔÌ Âå˜ ÙcÓ àÓ·Û‡ÓıÂÛÈÓ Ùɘ ëοÛÙÔÙÂ
ÚˆÙÔÁÏÒÛÛ˘. Eå˜ Ùe ·ÚeÓ ôÚıÚÔÓ àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔÌ ÙcÓ ÂÚÈÏËÙÈÎcÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÈÓ Ùɘ \IÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Îɘ (\I.E.) ïÌÔÁψÛÛ›·˜, Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó àÓ‹ÎÂÈ Î·d ì å‰È΋
Ì·˜ ÁÏáÛÛ·, ì ^EÏÏËÓÈ΋. \EÓÓÔÂÖÙ·È ¬ÙÈ ¬Û· ö¯Ô˘Ó ϯıÉ Âå˜ Ùe ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÓ
ôÚıÚÔÓ ıˆÚÔÜÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ Âå˜ Ùe ·ÚfiÓ.

1 K‡ÚÈÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ùɘ ïÌÔÁψÛÛ›·˜
MÂÏÂÙáÓÙ˜ ÙcÓ \I.E. ïÌÔÁψÛÛ›·Ó ÚÔ¯ˆÚËÙÈÎᘠàe ÙáÓ àÚ¯·ÈÔÙ¤ÚˆÓ Úe˜
ÙÔf˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa ‰È·Îڛӈ̠ÙÔf˜ οوıÈ ‰¤Î· ÎÏ¿‰Ô˘˜ (å‰b
ÂåÎ. Û. 79).
K·Ùa ÚáÙÔÓ, ÙÚÂÖ˜ ÎÏ¿‰ÔÈ ·éÙɘ Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÓÙ·È Î·Ùa ÙcÓ -2· ¯ÈÏÂÙËÚ›‰·:
·ã. ^H ^EÏÏËÓÈ΋, Ùɘ ïÔ›·˜ ·î àÚ¯·ÈfiÙÂÚ·È Ì·ÚÙ˘Ú›·È ÂrÓ·È ·î ÈӷΛ‰Â˜ Ùɘ
°Ú·ÌÌÈÎɘ Bã. TÂÏÂ˘Ù·ÖÔÓ Â≈ÚËÌ· °Ú·ÌÌÈÎɘ Bã àÔÙÂÏÂÖ Ùe “‚fiÙÛ·ÏÔ Ùɘ
K·˘Î·ÓÈĘ”, àÓ·ÁfiÌÂÓÔÓ Âå˜ ÙeÓ 17ÔÓ ·åáÓ·.
‚ã. ^H \IÓ‰Ô˚Ú·ÓÈ΋, ì ïÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï·˜ ïÌ¿‰·˜, ÙcÓ \IÓ‰ÈÎcÓ Î·d
ÙcÓ \IÚ·ÓÈ΋Ó.
Áã. Aî A
\ Ó·ÙÔÏÈηd ÁÏáÛÛ·È, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÙ·ÙÔÓ Ì¤ÏÔ˜ àÔÙÂÏÂÖ ì
XÂÙÙÈÙÈ΋.
K·Ùa ÙcÓ -1ËÓ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰· âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô âÈϤÔÓ ÎÏ¿‰ÔÈ:
·ã. ^H \IÙ·ÏÈ΋, Ùɘ ïÔ›·˜ âÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔÓ Ì¤ÏÔ˜ ÂrÓ·È ì §·ÙÈÓÈ΋.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

2
‚ã. ^H KÂÏÙÈ΋.
Oî ñfiÏÔÈÔÈ 5 ÎÏ¿‰ÔÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ùa Ùa˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈÂÙ›·˜:
·ã. ^H °ÂÚÌ·ÓÈ΋.
‚ã. ^H A
\ ÚÌÂÓÈ΋.
Áã. ^H TÔ¯·ÚÈ΋.
‰ã. Aî B·ÏÙÔ-ÛÏ·‚Èηd ÁÏáÛÛ·È.
Âã. ^H A
\ Ï‚·ÓÈ΋.

2. °ÂÓÈÎa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ \I.E. ¶ÚˆÙÔÁÏÒÛÛ˘ 1
≠Oˆ˜ âÍÂı¤Û·Ì Âå˜ Ùe ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÓ ôÚıÚÔÓ Ì·˜, ‰Èa Ùɘ ™˘ÁÎÚÈÙÈÎɘ
MÂıfi‰Ô˘ ηd Ùɘ MÂıfi‰Ô˘ Ùɘ \EÛˆÙÂÚÈÎɘ \E·Ó·Û˘Óı¤Ûˆ˜ âȯÂÈÚÔÜÌ ÙcÓ
àÓ·Û‡ÛÙ·ÛÈÓ Ùɘ ÌËÙÚe˜-ÁÏÒÛÛ˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٷÁÚ¿ÊÔÌ óÚÈṲ̂ӷ ‚·ÛÈÎa
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ùɘ \I.E. ÚˆÙÔÁÏÒÛÛ˘, àÓa ÁψÛÛÈÎeÓ â›‰ÔÓ.

2.1 ºˆÓÔÏÔÁ›·
¢˘Ó¿ÌÂı· Óa ‰È·Îڛӈ̠ÙÔf˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ùɘ \I.E. Âå˜ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ÌÂÁ¿Ï·˜
ηÙËÁÔÚ›·˜, ηÙ\ àÓÈÔÜÛ·Ó Îϛ̷η ä¯ËÚfiÙËÙÔ˜:
·ã. Ôî ÎÏÂÈÛÙÔd ηd Ôî Û˘ÚÈÛÙÈÎÔ› (Û˘Ì‚ÔÏÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰Èa ÙÔÜ T)
‚ã. Ôî Ï·Ú˘ÁÁÈÎÔ› (H)
Áã. Ôî ñÁÚÔ›, öÚÚÈÓÔÈ Î·d ìÌÈʈÓÈÎÔ› (R)
‰ã. Ôî ʈÓËÂÓÙÈÎÔ› ÊıfiÁÁÔÈ (E)
hA˜ ÙÔf˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÌ àÓa ηÙËÁÔÚ›·Ó àÓȯÓ‡ÔÓÙ˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÙcÓ
·ÚÔ˘Û›·Ó ·éÙáÓ Âå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈ΋Ó:
·ã. òE¯ÂÈ àÓ·Û˘ÓÙÂıÉ ≤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔÓ Û‡ÛÙËÌ· 15 ÎÏÂÈÛÙáÓ Û˘ÌÊÒÓˆÓ,
ηٷٷÛÛfiÌÂÓÔÓ àÓ·ÏfiÁˆ˜ ÙÔÜ ÙfiÔ˘ ηd ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ àÚıÚÒÛˆ˜ ó˜ ëÍɘ (‚Ï.
›Ó·Î· 1).
\E‰á Ú¤ÂÈ Óa àÓ·ÊÂÚı÷É Î·d ì ÚfiÙ·ÛȘ ÙáÓ Gamkrelidge, Ivanov ηd Hopper,
^YÂÚˆ˚Îa

XÂÈÏÔ¸ÂÚˆ˚Îa

¶›Ó·Í 1

XÂÈÏÈÎa

\O‰ÔÓÙÈÎa

OéÚ·ÓÈÎa

òA˯·

p

t

k

kw

\H¯ËÚa

b

d

g

gw

¢·Û¤·

bh

dh

flh

gh

gwh

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

3
ì ïÔ›·, âÎÎÈÓÔÜÛ· àe Ùe ÁÂÁÔÓe˜ ¬ÙÈ ‰bÓ Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ·È ÊˆÓÔÏÔÁÈÎeÓ Û‡ÛÙËÌ· Ìb
ä¯ËÚ¿, ô˯· ηd ä¯ËÚa ‰·Û¤· ÎÏÂÈÛÙ¿, àÓÙÈηıÈÛÙ÷Ä Ùa ä¯ËÚa ÎÏÂÈÛÙa Ìb ô˯·
ÁψÙÙȉÈÎa ÎÏÂÈÛÙa (pã, tã, kã).
Ta Û‡Ìʈӷ ‚‚·›ˆ˜ ñ¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÙ·‚ÔÏa˜ Âå˜ Ùa˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ï.¯. Ùa
ä¯ËÚa à˯ÔÔÈ‹ıËÛ·Ó. Eå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÎcÓ Ùa ä¯ËÚa ‰·Û¤· âÙÚ¿ËÛ·Ó Âå˜ ô˯·
‰·Û¤·: .¯. ÊÚ¿ÙËÚ (phrater), Û·ÓÛÎÚ. bhrata, ÁÔÙı. bro#ar.
™˘ÚÈÛÙÈÎeÓ ì ¶.\I.E. ö¯ÂÈ ≤Ó· ÌfiÓÔ, Ùe s, Ùe ïÔÖÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ùe àÏÏfiʈÓÔÓ [z].
™ËÌÂȈ٤ÔÓ ¬ÙÈ Âå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÎcÓ Ùe s âÍËÛıÂÓÒıË ÌÂÙ·‚ÏËıbÓ Âå˜ ‰·Ûf ÓÂÜÌ·:
Ï.¯. \I.E. *sekw-: ëÏÏ. ≤ÂÙ·È, Ï·Ù. sequitur, Û·ÓÛÎÚ. sacate.
[¶APEKBA™I™: ^H ‰È¿ÎÚÈÛȘ ÙáÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ Âå˜ centum ηd satem.
A
\ e ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·åáÓÔ˜ ö¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆıÉ ì ıˆڛ· ηÙa ÙcÓ ïÔ›·Ó
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·î \I.E. ÁÏáÛÛ·È ‚¿ÛÂÈ Ùɘ àÓÙÈÚÔÛˆ‡Ûˆ˜ ÙáÓ ÔéÚ·ÓÈÎáÓ
ÊıfiÁÁˆÓ Ùɘ ¶.\I.E: ¶·ÚÂÙËÚ‹ıË ¬ÙÈ Âå˜ Ùa˜ ‰˘ÙÈÎa˜ àÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·È ó˜
ÔéÚ·ÓÈÎÔ›, âÓ÷á Âå˜ Ùa˜ àÓ·ÙÔÏÈÎa˜ ó˜ Û˘ÚÈÛÙÈÎÔ›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ó˜
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ùe ¶.\I.E. *fiKtfim (ëηÙeÓ), Ùe ïÔÖÔÓ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ó˜ centum Ï.¯. Âå˜
ÙcÓ §·ÙÈÓÈ΋Ó, ó˜ sat£m ¬Ìˆ˜ Âå˜ ÙcÓ \IÚ·ÓÈÎcÓ j satam Âå˜ ÙcÓ ™·ÓÛÎÚÈÙÈ΋Ó.
hA˜ ÛËÌÂȈıFÉ ¬ÙÈ Î·›ÙÔÈ àÓ·ÙÔÏÈηd ì XÂÙÙÈÙÈÎc ηd ì TÔ¯·ÚÈ΋, àÓ‹ÎÔ˘Ó Âå˜
ÙcÓ Î·ÙËÁÔÚ›·Ó centum.]
‚ã. òH‰Ë àe ÙÔÜ 1878 ñÂÙ¤ıË ñe ÙÔÜ Saussure ì ≈·ÚÍȘ ìÌÈʈÓÈÎáÓ
Ï·Ú˘ÁÁÈÎáÓ ÊıfiÁÁˆÓ, àηıÔÚ›ÛÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎɘ àÍ›·˜ (h1, h2,h3, ηÙ\ ôÏÏÔ˘˜
£1,£2,£3), Ôî ïÔÖÔÈ Û˘Ó‰˘·˙fiÌÂÓÔÈ Ìb Ùe ʈÓÉÂÓ e à¤‰ˆÛ·Ó Ùa ʈӋÂÓÙ· a, e, o,
Ì·ÎÚa ηd ‚Ú·¯¤·. \EÓÙ˘ˆÛÈ·ÎcÓ âȂ‚·›ˆÛÈÓ Ùɘ §·Ú˘ÁÁÈÎɘ ıˆڛ·˜
àÂÙ¤ÏÂÛ ì ñe ÙÔÜ Kurylowicz (1927) àÓ·Î¿Ï˘„Ș ÙáÓ Ï·Ú˘ÁÁÈÎáÓ ÊıfiÁÁˆÓ
Âå˜ ÙcÓ XÂÙÙÈÙÈ΋Ó: .¯. ¯ÂÙÙ. hant-, ëÏÏ. àÓÙ›, Ï·Ù. ante, Û·ÓÛÎÚ. anti.
KÏ·ÛÛÈÎcÓ âÊ·ÚÌÔÁcÓ Ùɘ ıˆڛ·˜ àÔÙÂÏÂÖ ì ÂÚ›ÙˆÛȘ ÙáÓ Âå˜ -ÌÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ
Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ, ¬Ô˘ âÍËÁÂÖÙ·È ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ùɘ ÌˉÂÓÈṲ̂Ó˘ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰Ô˜:
*ÙÈıeh1-ÌÈ > Ù›ıËÌÈ (Ï‹Ú˘ ‚·ıÌ›˜), ıh1-Ùfi˜> ıÂÙe˜ (ÌˉÂÓÈṲ̂ÓË)
Áã. ^H ¶.\I.E. ‰È·ı¤ÙÂÈ âÈϤÔÓ öÚÚÈÓ· (m,n), ñÁÚa (r, l) ηd ì̛ʈӷ (y, w).
Ta öÚÚÈÓ·, ¬ˆ˜ ηd Ùa ñÁÚa ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·d ʈÓËÂÓÙÈÎcÓ ÌÔÚÊ‹Ó: K, ô, J, M.
Te K àÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÎcÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ó˜ ·: *pfidK> fi‰· (ëÏÏ.),
pedem (Ï·Ù.), padan (¯ÂÙÙ.).
Te ô àÔ‰›‰ÂÙ·È ó˜ · j ·Ó: *ô ÛÙÂÚËÙÈÎfi> à-/àÓ- (Ï·Ù. in-, Û·ÓÛÎÚ. a-, ÁÂÚÌ·Ó. un).
Te J àÔ‰›‰ÂÙ·È ó˜ Ï· j ·Ï: *mJdu> à̷ω‡Óˆ (Û·ÓÛÎÚ. mMdu).
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

4

Te M àÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ó˜ ·Ú j Ú·: *kMd> ηډ›·/ÎÚ·‰›Ë (Ï·Ù. cor, ÏÈıÔ˘·Ó.
sirdis, ÁÂÚÌ. Herz).
Te ì̛ʈÓÔÓ y âÍÂÈÏ›¯ıË Âå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÎcÓ ó˜ ëÍɘ:
\EÓ àÚ¯÷É Ï¤Íˆ˜ Úe ʈӋÂÓÙÔ˜ öÁÈÓ ‰·Ûf (h) j àÓÂÙ‡¯ıË Úe ·éÙÔÜ
ÊıfiÁÁÔ˜ d, ïfiÙ Ùe ¬ÏÔÓ Û‡ÌÏÂÁÌ· (dy) ÌÂÙ‚ϋıË Âå˜ dz (˙): .¯. *yekwMt> w·Ú
(Û·ÓÛÎÚ. yakMt, Ï·Ù. jecur), âÓ÷á *yugom> ˙˘ÁfiÓ (Ï·Ù. jugum, Û·ÓÛÎÚ. yugam, ¯ÂÙÙ.
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

5
yukan).
MÂÙ·Íf ʈÓˤÓÙˆÓ âÙÚ¿Ë Âå˜ ‰·Ûf ηd ηÙfiÈÓ âÛÈÁ‹ıË: *treyes> *trehes>
ÙÚÂÖ˜ (Û·ÓÛÎÚ. trayas). Eå˜ ôÏÏËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ Ùe y Ìb ‰È¿ÊÔÚ· Û‡Ìʈӷ η٤ÏËÍÂ
Âå˜ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ¬ˆ˜ Ï.¯. Ùa dy ηd gy Ôf ÌÂÙ‚ϋıËÛ·Ó Âå˜ ˙ (dz): *odyo> ù˙ˆ (Ï·Ù. odor).
Te \I.E. *w àÔ‰›‰ÂÙ·È ÂúÙ ó˜ Û‡ÌʈÓÔÓ (F), ÂúÙ ó˜ ʈÓÉÂÓ (u): *woikos>
(F)ÔÖÎÔ˜ (Ï·Ù. vicus). Te F ÌÂÙ·Íf ʈÓˤÓÙˆÓ âÛÈÁ‹ıË: ®¤Fˆ> ®¤ˆ.
‰ã. ^H ¶.\I.E. ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ʈӋÂÓÙ·: ‰‡Ô ÎÏÂÈÛÙ¿, Ùe i ηd Ùe u, ‰‡Ô âӉȿÌÂÛ·,
Ùe e ηd Ùe Ô, ηıg˜ ηd ≤Ó· àÓÔÈÎÙfiÓ, Ùe a. Ta ʈӋÂÓÙ· ·éÙa ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È
ÙfiÛÔÓ ó˜ Ì·ÎÚ¿, ¬ÛÔÓ Î·d ó˜ ‚Ú·¯¤·. \EÍ ·éÙáÓ Ùe Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔÓ Âå˜ Ùa˜
â·Ó·Û˘ÓÙÂıÂÈ̤ӷ˜ Ú›˙·˜ ÂrÓ·È Ùe e, Ùe ïÔÖÔÓ ëÙ·ÈÚÔÈÔ‡ÌÂÓÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Âå˜
Ô, âÓ÷á âÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Âå˜ ë, âÎÙ›ÓÔÌÂÓÔÓ ‰b ±Ì· ηd ëÙÂÚÔÈÔ‡ÌÂÓÔÓ Âå˜
æ (‚Ï. ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÓ ôÚıÚÔÓ, ¨ 9.2).
hA˜ ·Ú·ı¤ÛˆÌ ¬Ìˆ˜ óÚÈṲ̂ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
Te i Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ·È Ï.¯. Âå˜ Ùe Ì˘ÎËÓ·˚ÎeÓ fiÊÈ (‰Èa ÙáÓ Ô‰áÓ)Ø ·Ú¿‚·Ï Ùe
‚‰ÈÎeÓ padbhis.
Te u Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ·È Ï.¯. Âå˜ Ùe ÓÜÓ, àÓÙ›ÛÙÔȯÔÓ ÙÔÜ ‚‰. nÇ Î·d ÙÔÜ à‚ÂÛÙÈÎÔÜ nü.
Ta âÎÙÂٷ̤ӷ ʈӋÂÓÙ· ë ηd æ à·ÓÙÔÜÓ .¯. Âå˜ ÙÔf˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÙcÚ Î·d
à¿ÙˆÚ (·Ú¿‚. Ùe Û·ÓÛÎÚ. pit‘, ¬Ô˘ Ùa e ηd o Û˘Ó¤ÂÛ·Ó ÛÙcÓ ÚÔÊÔÚa Ìb Ùe
a).
Te À ÂrÓ·È Û¿ÓÈÔÓ, àÏÏa à·ÓÙ÷Ä âÓÙÔ‡ÙÔȘ Âå˜ Ï¤ÍÂȘ ¬ˆ˜ ÌÀÙ¤Ú· (‰ˆÚÈÎe˜
Ù‡Ô˜).
^H ¶.\I.E. ‰È¤ıÂÙ â›Û˘ ηd ‰ÈÊıfiÁÁÔ˘˜, ·î ïÔÖ·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Âå˜ ‰‡Ô
ÛÂÈÚ¿˜, Ùa˜ ‚Ú·¯˘ÊÒÓÔ˘˜ ηd Ùa˜ Ì·ÎÚÔÊÒÓÔ˘˜, Ìb ÚÔÙ·ÎÙÈÎa ʈӋÂÓÙ· Ùa e, o,
a ηd ñÔÙ·ÎÙÈÎa Ùa i ηd u (‚Ï. ›Ó·Î· 2).

BÚ·¯ÂÖ·È ‰›ÊıÔÁÁÔÈ

M·ÎÚ·d ‰›ÊıÔÁÁÔÈ

ei

ëi

2

oi
ai

eu
au

ou

æi
Ài

ëu

æu
Àu

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

6
2.2 MÔÚÊÔʈÓÔÏÔÁ›·
Eå˜ ÙeÓ ¯áÚÔÓ Ùɘ ÌÔÚÊÔʈÓÔÏÔÁ›·˜ àÓ‹ÎÂÈ ì ÛÔ˘‰c ÙÔÜ ÙÔÓÈÛÌÔÜ Ùɘ ¶.\I.E.,
ÙáÓ ÊˆÓËÂÓÙÈÎáÓ ÌÂÙ·ÙÒÛÂˆÓ Î·d Ùɘ ‰ÔÌɘ ÙáÓ ÚÈ˙áÓ Ù˘. hA˜ àÓ·ÊÂÚıáÌÂÓ
Âéıf˜ Âå˜ Ùa ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·éÙ¿:
·ã. K¿ı \I. E. ϤÍȘ ‰¤¯ÂÙ·È ≤Ó· ÙfiÓÔÓ, àÚ¯ÈÎᘠâχıÂÚÔÓ, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì ı¤ÛȘ
âÍËÚÙ‹ıË Î·ÙfiÈÓ àe ÙÔf˜ ηÓfiÓ·˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔÜ ÙáÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·d ÙÔf˜ ÎÏÈÙÈÎÔf˜
ηÓfiÓ·˜.
‚ã. ≠EÓ· àe Ùa Ù˘ÈÎa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ \I.E. ÂrÓ·È ì ≈·ÚÍȘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ʈÓËÂÓÙÈÎáÓ ÌÂÙ·‚ÔÏáÓ ·î ïÔÖ·È âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎa˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Eå˜ Ùe
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÓ ÙÂܯԘ Âú‰·Ì ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎáÓ ÛÂÈÚáÓ Âå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÎcÓ
(Ï.¯. ·-Ù¤Ú-·, à¿-ÙÔÚ-·, à¿-ÙˆÚ), å‰Ô‡ ηd ≤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· àe ÙcÓ
Û·ÓÛÎÚÈÙÈ΋Ó: kM-ta (“ÂÚ·Á̤ÓÔ˜”), kar-tum (“Ú¿ÙÙˆ”), ca-kÀr-a (“öÚ·Í·”).
Áã. ^H Ù˘ÈÎc ÌÔÚÊc \I.E. Ú›˙˘ ö¯ÂÈ ÙcÓ ÌÔÚÊcÓ ™‡ÌʈÓÔÓ-e-™‡ÌʈÓÔÓ (C1-eC2). Te · à·ÓÙ÷Ä Û·Ó›ˆ˜, âÓ÷á Âå˜ âÍ·ÈÚÂÙÈÎa˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰bÓ ö¯ÔÌ àÚÎÙÈÎeÓ
Û‡ÌʈÓÔÓ Âå˜ ÙcÓ Ú›˙·Ó.

2.3 MÔÚÊÔÏÔÁ›·
T·ÍÈÓÔÌÔ˘Ì¤ÓË Î·Ùa ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎeÓ Ù‡ÔÓ (‚Ï. ÚÔËÁ. ôÚıÚÔÓ, ¨ 4.1·ã), ì ¶.\I.E.
ÂrÓ·È ÎÏÈÙÈ΋, ηıg˜ ·î ϤÍÂȘ Ù˘ àÔÙÂÏÔÜÓÙ·È àe Ï›ÔÓ· ÙÔÜ ëÓe˜
ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÓ Ù˘ ÂrÓ·È ì ÎÏ›ÛȘ, ï Û¯ËÌ·ÙÈÛÌe˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎáÓ
·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ (Ï.¯. ·î ÙÒÛÂȘ ÙÔÜ çÓfiÌ·ÙÔ˜ Âå˜ ÙÔf˜ ‰‡Ô àÚÈıÌÔ‡˜), ì ·Ú·ÁˆÁc
(ï Û¯ËÌ·ÙÈÛÌe˜ ÎÏÈÙáÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ) ηd ì Û‡ÓıÂÛȘ (ï Û¯ËÌ·ÙÈÛÌe˜ ÎÏÈÙáÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ
‰Èa ÙÔÜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔÜ ëÓe˜ ÎÏÈÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ηd ëÓe˜ j ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎáÓ Ìb
ÛËÌ·Û›·Ó).
Aî Ù¿ÍÂȘ ÙáÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ùɘ ¶.\I.E. (̤ÚË ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘) ÂrÓ·È ·î ëÍɘ: Ùe ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ,
Ùe â›ıÂÙÔÓ, ì àÓÙˆÓ˘Ì›·, Ùa àÚÈıÌËÙÈο, Ùe ÚÉÌ·, Ùe â›ÚÚËÌ·. hA˜ Ùa
ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÌ ¬Ìˆ˜ ηı\ ≤ηÛÙ·:
·ã. Te ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ: ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È àe Ùa˜ ëÍɘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘, ÙeÓ àÚÈıÌfiÓ, Ùe
Á¤ÓÔ˜, ηd ÙcÓ ÙáÛÈÓ.
^ø˜ Úe˜ ÙeÓ àÚÈıÌfiÓ, âÓ÷á àÚ¯ÈÎᘠâıˆÚÂÖÙÔ ¬ÙÈ ì ¶.\I.E. ‰È·ı¤ÙÂÈ ëÓÈÎfiÓ,
ÏËı˘ÓÙÈÎeÓ Î·d ‰˘˚ÎfiÓ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·ÙfiÈÓ Âå˜ ÙcÓ àÓ·ıÂÒÚËÛÈÓ ·éÙɘ Ùɘ àfi„ˆ˜ àe óÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¿˜. ^H Ìc ≈·ÚÍȘ
ÏËı˘ÓÙÈÎÔÜ Âå˜ ÙcÓ XÂÙÙÈÙÈ΋Ó, ηıg˜ ηd ì ÎÔÈÓc ηٿÏËÍȘ Âå˜ -a Ùɘ çÓÔÌ.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

7
\OÓ.

¶ÚˆÙÔ-\I.E.
*fi(u)w”

^EÏÏËÓÈÎc
·ˆÓ

°ÂÓ.

*fiunés

΢Óe˜

AåÙ.

*fiw®nK

·ӷ

\OÓ.

XÂÙÙÈÙÈÎc
kuwas

s(u)v‘

°ÂÓ.

künas

sÇnas

AåÙ.

kuwanan

sv‘nam

¶·Ú¿‰. Îϛۈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔÜ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎÔÜ

¶ÙÒÛÂȘ

^EÏÏËÓÈ΋

™·ÓÛÎÚÈÙÈ΋

çÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·åÙÈ·Ù.
ÎÏËÙ.

çÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·åÙÈ·Ù.
ÎÏËÙ.

χÎ-Ô˜
-ÔÈÔ/-ÔÔ/-Ô˘
-ˆÈ (÷ˆ)
-ÔÓ

χÎ-ÔÈ
-ˆÓ
-ÔȘ
-Ô˘˜
-ÔÈ

*vMMk-as
-asya
-Àya
-am
-a

¶›Ó·Í 3

^EÓÈÎfi˜

B‰ÈÎc

*vMMk-Às
-Ànam
-ëbhyas
-Àn(s)
-Às

ÏËı. ÙáÓ Ôé‰ÂÙ¤ÚˆÓ Î·d Ùɘ çÓÔÌ. ηd ·åÙÈ·Ù. ëÓÈÎÔÜ ÙáÓ ıËÏ˘ÎáÓ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ,
ηÙa ÙeÓ Lehmann (160), ÙeÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌeÓ ÙÚÈáÓ àÚÈıÌáÓ ó˜ ñÛÙ¤Ú·Ó âͤÏÈÍÈÓ.
≠OÛÔÓ àÊÔÚ÷Ä Âå˜ Ùe Á¤ÓÔ˜, ·Ú\ ¬ÙÈ ì ≈·ÚÍȘ ÙÚÈáÓ ÁÂÓáÓ àÔÙÂÏÂÖ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ ¬ÏˆÓ ۯ‰eÓ ÙáÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ, ñ¿Ú¯ÂÈ Î·d ì ôԄȘ ¬ÙÈ ì
àÚ¯ÈÎc ‰È¿ÎÚÈÛȘ âÁ›ÓÂÙÔ ÌÂÙ·Íf âÌ„‡¯ˆÓ ηd à„‡¯ˆÓ (¬ˆ˜ Âå˜ ÙcÓ XÂÙÙÈÙÈ΋Ó).
^ø˜ Úe˜ Ùa˜ ÙÒÛÂȘ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎᘠıˆÚÂÖÙ·È ó˜ àÚ¯ÈÎeÓ Ùe Û‡ÛÙËÌ· Ùɘ
™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ, Ùe ïÔÖÔÓ ö¯ÂÈ çÎÙg ÙÒÛÂȘ, Û‹ÌÂÚÔÓ ¬Ìˆ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·d ì Ù¿ÛȘ
ÙÔÜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔÜ ÙáÓ ÙÒÛÂˆÓ Âå˜ ÙcÓ çÓÔÌ·ÛÙÈ΋Ó, ÙcÓ ÁÂÓÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó, ÙáÓ ÏÔÈáÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛıÂÈÛáÓ ‰Èa Ùɘ ÚÔÛı‹Î˘ ÚÔıÂÙÈÎáÓ âÈıËÌ¿ÙˆÓ
(postpositions).
hA˜ ·Ú·ÙËÚËı÷É â›Û˘ ¬ÙÈ ï ‚·ıÌe˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙáÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ ó˜ Úe˜ ÙÔf˜
ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔf˜ Ù‡Ô˘˜ ÂrÓ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηd âÈÙÚ¤ÂÈ, ó˜ âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙcÓ àÓ·Û‡ÓıÂÛÈÓ Ùɘ ÏÔ˘Û›·˜ ¶.\I.E. ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ì ïÔ›· qÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎÔÜ Ù‡Ô˘. ^O
›Ó·Í 3 ÌĘ ·Ú¤¯ÂÈ ≤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎcÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙcÓ ÎÏ›ÛÈÓ ÙÔÜ çÓfiÌ·ÙÔ˜
“·ˆÓ” Âå˜ çÓÔÌ·ÙÈ΋Ó, ÁÂÓÈÎcÓ Î·d ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó.
Ta \I.E. çÓfiÌ·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Âå˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ùa ıÂÌ·ÙÈÎa (Âå˜ Ùa
ïÔÖ· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ≤Ó· ıÂÌ·ÙÈÎeÓ ÊˆÓÉÂÓ ÌÂÙ·Íf ı¤Ì·ÙÔ˜ ηd ηٷϋ͈˜) ηd
Ùa àı¤Ì·Ù· (ôÓ¢ ·ÚÂÌ‚ÔÏɘ ıÂÌ·ÙÈÎÔÜ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜). Ta àı¤Ì·Ù· àÓÙÈÛÙÔȯÔÜÓ
Úe˜ Ùa ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ, âÓ÷á Ùa ıÂÌ·ÙÈÎa Úe˜ Ùa ÚˆÙfiÎÏÈÙ· / ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ·.
‚ã. Te â›ıÂÙÔÓ: ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙeÓ ·éÙeÓ ÙÚfiÔÓ Îϛۈ˜ Ìb Ùe ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ, ‰È·Ê¤ÚÂÈ
‰b àe ·éÙe âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ àԉԯɘ ηd ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÁÂÓáÓ. ^H ÎÏ›ÛȘ ÙáÓ âÈı¤ÙˆÓ
ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ àÓÂÙ‡¯ıË ·Ú·Ïϋψ˜ Úe˜ ·éÙcÓ ÙáÓ çÓÔÌ¿ÙˆÓ.
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

8
Áã. Aî àÓÙˆÓ˘Ì›·È: Û¯ÂÙÈÎᘠÌb ·éÙa˜ i˜ ÂÚÈÔÚÈÛıáÌÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÚÔÛˆÈÎa˜
àÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ‰Èa ÙcÓ çÓÔÌ·ÛÙÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó, ì ïÔ›· ÂrÓ·È ïÌfiÚÚÈ˙Ô˜ Ìb
Ùa˜ ôÏÏ·˜ ÙÒÛÂȘ (Ï.¯. âÁÒ - âÌÔÜ, âÌÔ›, â̤). TÔÜÙÔ ëÚÌËÓ‡ÂÙ·È ‰Èa Ùɘ ñÔı¤Ûˆ˜ ¬ÙÈ ì Ï‹Ú˘ ÎÏ›ÛȘ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎɘ àÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ÂrÓ·È ≈ÛÙÂÚÔÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔÓ.
¶·Ú¤Î‚·ÛȘ: i˜ ÛËÌÂȈı÷É ¬ÙÈ ì ≈·ÚÍȘ ëÙÂÚÔÎÏ›ÙˆÓ çÓÔÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚÂÖÙ·È
Âå˜ ÙcÓ \I.E.Ø ö¯ÔÌ Ï.¯. Ùe ¯ÂÙÙÈÙÈÎeÓ watar, ÁÂÓ. wetenas (≈‰ˆÚ), Ùe ïÔÖÔÓ ¬Ìˆ˜ Âå˜
ôÏÏ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔÜ ëÓe˜ âÎ ÙáÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: Û˘ÁÎÚ›Ó·Ù¤ ÙÔ Ï.¯. Ìb Ùe
ÓÔÚ‚ËÁÈÎeÓ vatn ηd Ùe àÁÁÏÈÎeÓ water.
\EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ˜ Âå˜ Ùa˜ àÓÙˆÓ˘Ì›·˜, i˜ ÛËÌÂÈÒۈ̠¬ÙÈ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ‰ÂÈÎÙÈÎáÓ
àÓÙˆÓ˘ÌÈáÓ ϤÔÓ Ôχ¯ÚËÛÙÔ˜ ÂrÓ·È ì *so, sa Âå˜ ÙcÓ ™·ÓÛÎÚÈÙÈ΋Ó, ï (ho) Âå˜ ÙcÓ
^EÏÏËÓÈ΋Ó, sa Âå˜ ÙcÓ °ÔÙıÈÎcÓ ÎÏ.. ^H âÚˆÙËÌ·ÙÈÎc àÓÙˆÓ˘Ì›· àÓ¿ÁÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ
Ú›˙·Ó *kwo (Û·ÓÛÎÚ. kas, ëÏÏËÓ. Ù›˜, Ï·ÙÈÓ. quis).
‰ã. Ta àÚÈıÌËÙÈο: ·Ú·Ì¤ÓÂÈ àÚÎÂÙa ÓÂÊÂÏ҉˘ ì ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ.
Âã. Te ÚÉÌ·: ·î ‚·ÛÈηd ηËÙËÁÔÚ›·È ·éÙÔÜ ÂrÓ·È ·î ëÍɘ: Ùe ÚfiÛˆÔÓ, ï
àÚÈıÌfi˜, ï ¯ÚfiÓÔ˜, Ùe ÔÈeÓ âÓÂÚÁ›·˜, ì öÁÎÏÈÛȘ ηd ì ʈӋ.
A
\ Ó·ÊÔÚÈÎᘠÌb Ùe ÚfiÛˆÔÓ, ï Lehmann ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ ÙÔÜÙÔ âÍÂÊÚ¿ÛıË ÚfiÙÂÚÔÓ ÙÔÜ àÚÈıÌÔÜ.
^ø˜ Úe˜ ÙÔf˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔd Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚÂÖ˜ ‚·ÛÈÎÔ›: âÓÂÛÙg˜
(praesens), ·Ú·Ù·ÙÈÎe˜ (praeteritum), ηd ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ (perfectum). ^H ‰È¿ÎÚÈÛȘ
ÌÂÙ·Íf ·Ú·Ù·ÙÈÎÔÜ Î·d àÔÚ›ÛÙÔ˘ ÂrÓ·È ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Ú· âͤÏÈÍȘ Ìc à·ÓÙáÛ· Âå˜
¬Ï·˜ Ùa˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
Te ÔÈeÓ âÓÂÚÁ›·˜ (ÙÂÏÈÎeÓ j Ì‹, Û˘ÓÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔÓ j Ì‹, Ï.¯. öÎÔÙÔÓ ≠ öÎÔ„·)
âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ‰Èa Ùɘ àÓÙÈı¤Ûˆ˜ ÙáÓ ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎáÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÙáÓ ÚÈ˙áÓ (Ï›-ˆ ≠
ö-ÏÈ-ÔÓ).
Aî âÁÎÏ›ÛÂȘ Ùɘ ¶.\I.E. Ú¤ÂÈ Óa qÛ·Ó ì ïÚÈÛÙÈ΋, ì ñÔÙ·ÎÙÈ΋, ì ÂéÎÙÈÎc ηd
ì ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋.
^ø˜ Úe˜ Ùa˜ ʈӿ˜, ì àÚ¯ÈÎc ‰È¿ÎÚÈÛȘ âÁ›ÓÂÙÔ ÌÄÏÏÔÓ ÌÂÙ·Íf Ùɘ “‚·ÛÈÎɘ”
âÓÂÚÁËÙÈÎɘ ‰È·ı¤Ûˆ˜ ηd Ùɘ ̤Û˘, ì ïÔ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ Ùe ñÔΛÌÂÓÔÓ
çÊÂÏÂÖÙ·È àe ÙcÓ âÓ¤ÚÁÂÈ·ÓØ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ ÂrÓ·È Ùe ëÍɘ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· âÎ Ùɘ
^EÏÏËÓÈÎɘ: χˆ ÙÔf˜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ≠ χÔÌ·È ÙÔf˜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ (Úe˜ ùÊÂÏfi˜ ÌÔ˘).
[Comrie, 88.] ^H ·ıËÙÈÎc ʈÓc ıˆÚÂÖÙ·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ ηd
óÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ôÏÏˆÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ
≠Oˆ˜ ηd Ùa çÓfiÌ·Ù·, Ùa \I.E. Ú‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Âå˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜,
Ùa ıÂÌ·ÙÈÎa (Ï.¯. ʇÁˆ) ηd Ùa àı¤Ì·Ù· (Ï.¯. ‰›‰ˆÌÈ).

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

9
\EÚ¢ÓáÓÙ˜ ÙcÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·Ó ÙÔÜ Ú‹Ì·ÙÔ˜, àÍ›˙ÂÈ Óa ·ÚÔ˘Ûȿۈ̠·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯Ú‹Ûˆ˜ óÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ âÈıËÌ¿ÙˆÓ, Ùa ïÔÖ· â¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÛ·Ó ‰Èa ÙcÓ àÓ¿Ù˘ÍÈÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ.
A. Te ÚfiÛÊ˘Ì· -yo-: âÎ Ùɘ Ú›˙˘ *pet- âÍ w˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ùe ëÏÏËÓÈÎeÓ ÚÉÌ·
¤ÙÔÌ·È, ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·d Ùe ÔÙ¤ÔÌ·È, ¬ˆ˜ ηd Ùe Û·ÓÛÎÚÈÙÈÎeÓ patayati.
B. ^H ÚÔ¤ÎÙ·ÛȘ Ìb -s-: âÎ Ùɘ Ú›˙˘ *klew- âÍ w˜ Ùe ëÏÏËÓÈÎeÓ “öÎÏ˘Â”
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·d Ùe Û·ÓÛÎÚÈÙÈÎeÓ sr®sati.
°. Te ÚfiÛÊ˘Ì· -sko-: âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ï.¯. Âå˜ Ùa Ï·ÙÈÓÈÎa Ú‹Ì·Ù· cresco, adolesco,
àÏÏa ηd Âå˜ ÙeÓ ëÏÏËÓÈÎeÓ Ù‡ÔÓ “‚¿ÛΔ (‹Á·ÈÓÂ).
¢. Te öÓıËÌ· -n-: ·Ú·ÙËÚÂÖÙ·È ÌÂÙa ʈӋÂÓÙÔ˜ Âå˜ Ùa ëÏÏËÓÈÎa Ú‹Ì·Ù·
“˙‡ÁÓ˘ÌÈ” j “Ï·Ì‚¿Óˆ”, Âå˜ Ùe ¯ÂÙÙÈÙÈÎeÓ warnu- j Âå˜ Ùe ÁÔÙıÈÎeÓ fullnands.

2.4 ™‡ÓÙ·ÍȘ
Te ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÙÂÚÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ùe ïÔÖÔÓ à·Û¯ÔÏÂÖ ÙÔf˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘˜ ηÙa ÙcÓ
ÌÂϤÙËÓ Ùɘ \I.E. ÂrÓ·È Ùe ı¤Ì· Ùɘ ÛÂÈÚĘ ÙáÓ ¬ÚˆÓ. òE¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÉ ϤÔÓ ÎÔÈÓc
‰È·›ÛÙˆÛȘ ¬ÙÈ ì ‚·ÛÈÎc ÛÂÈÚa ÙáÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎáÓ Ùɘ ÚÔÙ¿Ûˆ˜ Ùɘ ¶.\I.E. qÙÔ
^YÔΛÌÂÓÔÓ-\AÓÙÈΛÌÂÓÔÓ-PÉÌ· (Y-A-P). TÔÜÙÔ ÙÂÎÌ·›ÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ âÎ Ùɘ
ÌÂϤÙ˘ ÙáÓ àÚ¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ÎÂÈÌÂÓÈÎáÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈáÓ. Ta ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰bÓ ÂrÓ·È ôÏÏ· àe Ùa˜ àÚ¯ÈÎa˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙáÓ ïÌËÚÈÎáÓ âáÓ: «ÌÉÓÈÓ
ôÂȉ» ηd «ôÓ‰Ú· ÌÔÈ öÓÓÂ».
¶¤Ú·Ó ¬Ìˆ˜ Ùɘ ñ¿Ú͈˜ ‚·ÛÈÎɘ ÛÂÈÚĘ, ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË âÏ¢ıÂÚ›·
âÓ·ÏÏ·Áɘ Ùɘ ÛÂÈÚĘ ÙáÓ ¬ÚˆÓ, âÏ¢ıÂÚ›· Ìc à·ÓÙáÛ· Âå˜ ôÏÏ·˜ ÁψÛÛÈÎa˜
ÔåÎÔÁÂÓ›·˜. TÔÜÙÔ çÊ›ÏÂÙ·È Âå˜ ÙeÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎeÓ ÏÔÜÙÔÓ Ùɘ \I.E., ΢ڛˆ˜ ÙcÓ
≈·ÚÍÈÓ ÙÒÛˆÓ.
≠OÛÔÓ àÊÔÚ÷Ä Âå˜ Ùa˜ ‰Â˘ÙÂÚÂ˘Ô‡Û·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ú¤ÂÈ Óa ÛËÌÂÈÒۈ̠¬ÙÈ ·î
àÓ·ÊÔÚÈηd ÚÔËÁÔÜÓÙ·È Ùɘ ΢ڛ·˜Ø ÙÔÜÙÔ Ê·›ÓÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ àÚ¯·ÈÔÙ¿ÙËÓ
ëÏÏËÓÈÎcÓ àÏÊ·‚ËÙÈÎcÓ âÈÁÚ·ÊcÓ ÙÔÜ ¢È‡ÏÔ˘:
«¬˜ ÓÜÓ çÚ¯ËÛÙáÓ ¿ÓÙˆÓ àÙ·Ïfiٷٷ ·›˙ÂÈ, ÙÔÜ Ùfi‰Â...» (¬ÔÈÔ˜ àe ÙÔf˜
çÚ¯ËÛÙa˜ Èe àÓ¿Ï·ÊÚ· ¯ÔÚ‡ÂÈ, Âå˜ ·éÙeÓ àÓ‹ÎÂÈ ÙÔÜÙÔ...).

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

10

3. ™‡ÓÙÔÌÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛȘ ÙáÓ åÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚ÎáÓ ÁψÛÛáÓ
3.1 ^H ^EÏÏËÓÈÎc
Te ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ ηd Ùɘ ‰È·ÏÂÎÙÈÎɘ ‰È·ÚıÚÒÛˆ˜ Ùɘ
ÁÏÒÛÛ˘ Ì·˜ àÛÊ·Ïᘠ‰bÓ ÂrÓ·È ¯áÚÔ˜ â‰á ‰Èa Óa ıÈÁ÷É ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎá˜. \EÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂı· Óa Ùe àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛˆÌ Âå˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎeÓ ôÚıÚÔÓ, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ â‰á Âå˜ ÙcÓ
êÏÉÓ ·Ú¿ıÂÛÈÓ ÙáÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ:
·ã. K·Ùa ÙcÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎcÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ ö¯ÔÌÂ ÙcÓ *¶ÚˆÙÔ-^EÏÏËÓÈÎcÓ ÁÏáÛÛ·Ó, ì
ïÔ›· ö¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÉ ϤÔÓ àe ÙcÓ ïÌÔÁψÛÛ›·Ó Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó àÓÉÎÂ. ^H
àÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÂrÓ·È àÛ·Ê‹˜, ì ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¬Ìˆ˜ ηÙa ÙcÓ ïÔ›·Ó çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ
àÚ¯·›· ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙ‹, ÚfiÎÂÈÙ·È ‰Èa Ùe -2000 ÂÚ›Ô˘.
‚ã. A
\ e ÙfiÙÂ ö¯ÔÌÂ ÙcÓ A
\ Ú¯·›·Ó ^EÏÏËÓÈ΋Ó, Ùɘ ïÔ›·˜ ÏÔ‡ÛÈ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÂrÓ·È
·î Ì˘ÎËÓ·˚ηd ÈӷΛ‰Â˜, âÍ zÓ ·î ÏÂÖÛÙ·È àÓ¿ÁÔÓÙ·È Âå˜ Ùa ̤۷ Ùɘ -‚ã ¯ÈÏÈÂÙ›·˜.
Áã. A
\ e Ùe -300 ≤ˆ˜ ÙeÓ +6ÔÓ ·åáÓ· ö¯ÔÌ ϤÔÓ ÙcÓ A
\ ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓcÓ KÔÈÓ‹Ó.
‰ã. A
\ e ÙeÓ +6ÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙeÓ 18ÔÓ ·åáÓ· âÎÙ›ÓÂÙ·È ì MÂ۷ȈÓÈÎc ^EÏÏËÓÈ΋.
Âã. ^H NÂÔÂÏÏËÓÈ΋, ÙÒÚ·, àÚ¯›˙ÂÈ àe ÙeÓ 19ÔÓ ·åáÓ· ηd Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È
ïÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË ñe ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ.
£a àÚÎÂÛıáÌÂÓ Óa ÛËÌÂÈÒÛˆÌÂÓ â‰á ¬ÙÈ ì ^EÏÏËÓÈÎc ‰ÈÂÙËÚ‹ıË Î·ÏᘠàÓa
ÙÔf˜ ·åáÓ·˜. ≠Oˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎᘠ·Ú·ÙËÚÂÖ ï Robert Browning, ‰Èa ÙeÓ
Û‡Á¯ÚÔÓÔÓ ≠EÏÏËÓ· ·î ·Ï·ÈfiÙÂÚ·È ÌÔÚÊ·d Ùɘ ÁÏÒÛÛ˘ ÙÔ˘ ÂrÓ·È Î·Ùa Ùe ÌÄÏÏÔÓ
j wÙÙÔÓ Î·Ù·ÓÔËÙ·›, âÓ÷á ‰Èa ÙeÓ òAÁÁÏÔÓ Ùa àÚ¯·Ö· j ηd Ùa ÌÂ۷ȈÓÈÎa àÎfiÌË
A
\ ÁÁÏÈÎa ÂrÓ·È àηٷÓfiËÙ·2.

3.2 ^H \IÓ‰È΋3
^H ÎÔÈÓc ÎÔÈÙd˜ ÙáÓ \IÓ‰áÓ Î·d ÙáÓ \IÚ·ÓáÓ ÙÔÔıÂÙÂÖÙ·È Î·Ùa ηÓfiÓ· ‚ÔÚ›ˆ˜
Ùɘ K·Û›·˜ ı·Ï¿ÛÛ˘. \EÍ ·éÙɘ ì ¶ÚˆÙÔ-\IÓ‰ÈÎc ïÌa˜ ⯈ڛÛıË (ÂÚd Ùa˜ àÚ¯a˜
Ùɘ -2·˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜), ηd âÁηÙÂÛÙ¿ıË ÓÔÙÈfiÙÂÚÔÓ, âÓˇá ηÙfiÈÓ Ì›· ôÏÏË ÚˆÙÔåÓ‰ÈÎc ïÌa˜ ÌÂÙËÓ¿ÛÙ¢Û ‰˘ÙÈÎᘠ(àÊ‹Û·Û· Ùa ú¯ÓË Ù˘ Âå˜ Ùe ‚·Û›ÏÂÈÔÓ ÙáÓ
MÈÙ¿ÓÓÈ), âÓ÷á ï ·ÚÈÔ˜ ùÁÎÔ˜ âÔÚ‡ıË Úe˜ Ùa˜ \IÓ‰›·˜.
Oî \IÓ‰Ôd ηÙÉÏıÔÓ ÂÚd Ùa ̤۷ Ùɘ -‚ã ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Âå˜ ÙcÓ \IÓ‰ÈÎcÓ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔÓ,
¬Ô˘ ñÉگ õ‰Ë ï “ÔÏÈÙÈÛÌe˜ Ùɘ ÎÔÈÏ¿‰Ô˜ ÙÔÜ \IÓ‰ÔÜ”, ÁÓˆÛÙe˜ àe Ùa˜ fiÏÂȘ
X·Ú¿· ηd MÔ¯¤ÓÙ˙Ô-NÙ¿ÚÔ. Oî \IÓ‰Ôd ôÊËÛ·Ó Ùa ÁψÛÛÈο ÙˆÓ ú¯ÓË Î·d âÎÙe˜

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

11
åÓ‰ÈÎÔÜ ¯ÒÚÔ˘, Âå˜ Ùa ÌÓËÌÂÖ· ÙáÓ
Mitanni, ΢ڛˆ˜. \E›Û˘ ì \IÓ‰ÈÎc
‰È·ÙËÚÂÖ ÛÙÂÓÔf˜ ‰ÂÛÌÔf˜ Ìb ÙcÓ
\IÚ·ÓÈ΋Ó, ‰È\ ·éÙe ïÌÈÏÔÜÌ ‰È\ A
\ Ú›·Ó j
\IÓ‰Ô-˚Ú·ÓÈÎcÓ ïÌÔÁψÛÛ›·ÓØ ‚·ÛÈÎa ÎÔÈÓa
ÛÙÔȯÂÖ· ÙáÓ ‰‡Ô ÁψÛÛÈÎáÓ ÔåÎÔÁÂÓÂÈáÓ
ÂrÓ·È Ùa ëÍɘ: Ùe ÏÂÍÈÏfiÁÈÔÓ (àÎfiÌË Î·d ì
ϤÍȘ òAÚÈÔ˜), ì çÓÔÌ·ÙÈÎc ηd ÚËÌ·ÙÈÎc
ÎÏ›ÛȘ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÊˆÓËÙÈηd ÌÂÙ·‚ÔÏ·›, âÍ
zÓ ì ΢ÚȈ٤ڷ ÂrÓ·È ì Û˘Á¯ÒÓ¢ÛȘ ÙÔÜ
e,o,a Âå˜ a, ηd ï ÓfiÌÔ˜ ÙÔÜ Bartholomae,
ηÙa ÙeÓ ïÔÖÔÓ ä¯ËÚeÓ ‰·Ûf ÎÏÂÈÛÙeÓ
àÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔÓ ñe à‹¯Ô˘ ÎÏÂÈÛÙÔÜ
\EÎ Ùɘ ÂéÚ›·˜ \IÓ‰Ô-ÈÚ·ÓÈÎɘ ÎÔÈÙ›‰Ô˜
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Âå˜ ä¯ËÚeÓ ÎÏÂÈÛÙeÓ ÌÂÙ\
Ôî
\IÓ‰Ôd
ÌÂÙËÓ¿ÛÙÂ˘Û·Ó Âå˜ ÙcÓ \IÓ‰ÈÎc ÎÔÈä¯ËÚÔÜ ‰·Û¤Ô˜: Ï.¯. *budh-tas > buddhas (ï Ù›‰·. \EÍ ·éÙɘ Ì›· ïÌa˜ ÌÂÙ¤‚Ë Úe˜ ‰˘ÂʈÙÈṲ̂ÓÔ˜, ï BÔ‡‰‰·˜).
ÛÌa˜ (MÈÙ¿ÓÓÈ), âÓˇá ï ·ÚÈÔ˜ ùÁÎÔ˜ ‰ÈÉÏıÂ
hA˜ àÓ·ÊÂÚıáÌÂÓ ¬Ìˆ˜ ÙÒÚ· Âå˜ Ùa˜ ‰Èa Ùɘ ÂÚÈԯɘ ÙáÓ ÁˆÚÁÈÎáÓ ÎÔÈÓˆÓÈáÓ
N·Ì·˙ÁÎa-\AÏÙdÓ TÂb ηd öÊı·Û Âå˜ ÙcÓ
΢ÚȈ٤ڷ˜ ÌÔÚÊa˜ Ùɘ \IÓ‰ÈÎɘ:
ÎÔÈÏ¿‰· ™Ô˘aÙ Ôf àÔÙÂÏÂÖ ÙcÓ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘·ã. ^H B‰ÈÎc (-1200-800): ÂrÓ·È ì ÙÈÎc ‡ÏË ÙáÓ \IÓ‰ÈáÓ (ÔÏÈÙÈÛÌe˜ Ù¿ÊÔ˘
ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎc ÁÏáÛÛ·, Ùɘ ïÔ›·˜ àÚ¯·Èfi- °Î·ÓÙ¿Ú·) ηd âÎÂÖıÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ηd â‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙeÓ “ÔÏÈÙÈÛÌeÓ ÙáÓ ÁÎÚ›˙ˆÓ àÁÙ·ÙÔÓ ÌÓËÌÂÖÔÓ ÂrÓ·È ì RigVeda (-1000).
Á›ˆÓ”. ¢Èa Ùɘ ηı¤ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ¿Ûˆ˜
‚ã. ^H ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎc (samskMta = ÙÂÏÂÈÔ- ÂåÎÔÓ›˙ÂÙ·È ï àÚ¯·ÖÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌe˜ Ùɘ ÎÔÈÏ¿ÔÈËıÂÖÛ·) àÓ·Ù˘¯ıÂÖÛ· àe ÙÔÜ -800 ‰Ô˜ ÙÔÜ \IÓ‰ÔÜ Ôf Âr¯Â âÎÏ›„ÂÈ ‰‡Ô ·åáÓ·˜
≤ˆ˜ ÙÔÜ -400): ÂrÓ·È ì ÁÏáÛÛ· Ùɘ ÎÏ·Û- Úe Ùɘ âÌÊ·Ó›Ûˆ˜ ÙáÓ \IÓ‰Ô·Ú›ˆÓ.
ÛÈÎɘ åÓ‰ÈÎɘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Έ‰ÈÎÔÔÈËıÂÖÛ· ñe ÙÔÜ PÀnini, \IÓ‰ÔÜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÜ
ÙÔÜ -5Ô˘ ·åáÓÔ˜.
^H B‰ÈÎc ÂrÓ·È ϤÔÓ àÚ¯·ÈÔÈÓc˜ Ùɘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ, ηıg˜ ‰È·ÙËÚÂÖ àÚ¯·ÈfiÙÂÚ· \I.E. ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎa ÛÙÔȯÂÖ· (Ï.¯. ÚËÌ·ÙÈÎa˜ ηٷϋÍÂȘ), âÓ÷á àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ì
™·ÓÛÎÚÈÙÈÎc ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›·Ó ÛÂÈÚaÓ ÓˆÙÂÚÈÛÌáÓ.
Áã. ^H ¶Ú·ÎÚÈÙÈÎc (prÀkMta, ‰ËÌÔÙÈ΋: -400 ̤¯ÚÈ +1000). ^H ¶Ú·ÎÚÈÙÈÎc ‰bÓ
àÔÙÂÏÂÖ àfiÁÔÓÔÓ Ùɘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ, àÏÏa ηٿÁÂÙ·È àe ≤Ó·Ó ôÏÏÔÓ ÎÏ¿‰ÔÓ ï
ïÔÖÔ˜ qÙÔ Û˘ÁÁÂÓc˜ Úe˜ ·éÙeÓ Ùɘ B‰ÈÎɘ ηd ‰È·ÙËÚÂÖ ïÌÔÈfiÙËÙ·˜ ηd Ìb
ôÏÏ·˜ \I.E. ÁÏÒÛÛ·˜. °ÓˆÛÙfiÙÂÚÔÓ å‰›ˆÌ· ·éÙɘ ÂrÓ·È Ùe Pali, Âå˜ Ùe ïÔÖÔÓ
âÁÚ¿ÊËÛ·Ó Ùa ‚Ô˘‰‰ÈÛÙÈÎa ΛÌÂÓ·. \EÓ Á¤ÓÂÈ ·î ¶Ú·ÎÚÈÙÈηd ÁÏáÛÛ·È ‰bÓ öÛ¯ÔÓ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ âͤÏÈÍÈÓ.
‰ã. ^H Nˆ٤ڷ \IÓ‰ÈÎc (1000 ≤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·), àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe Ùa˜ ‰˘ÙÈÎa˜
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

12
‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ (Sindhi, Gujrati, Marathi Î.ô.), Ùa˜ ÎÂÓÙÚÈÎa˜ (Pandjabi, Nepali,
Hindustani Î.ô.) ηd Ùa˜ àÓ·ÙÔÏÈÎa˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ (Bengali Î.ô.). \EÍ ·éÙáÓ ·î
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àe Ùa˜ ôÏÏÔÙ ïÌÈÏÔ˘Ì¤Ó·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ âÍ zÓ ÚÔÉÏıÂ
ηd ì ¶Ú·ÎÚÈÙÈ΋. ^H Hindustani ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È âͤÏÈÍȘ Ùɘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ ηd
¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Âå˜ Hindi (ïÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË Âå˜ Ùa˜ \IÓ‰›·˜) ηd Urdu (ïÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË Âå˜ Ùe
¶·ÎÈÛÙ¿Ó).
B‚·›ˆ˜ Âå˜ ÙcÓ \IÓ‰›·Ó ö¯ÔÌ ηd Ùa˜ —Ìc \I.E.— ¢Ú·‚ȉÈÎa˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ
hA˜ ·Ú·ı¤ÛˆÌ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎᘠóÚÈṲ̂ӷ âÎ ÙáÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎˆÙ¤ÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎáÓ Ùɘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ.
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
Te ΢ÚÈÒÙÂÚÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ Ùɘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ùa \I.E. ʈӋÂÓÙ· e,
o, a ÌÂÙ‚ϋıËÛ·Ó Âå˜ a. ™˘ÁÎÚ›Ó·Ù Ï.¯. Ùe Û·ÓÛÎÚ. asti Ìb Ùe ëÏÏËÓ. âÛÙ›.
\E›Û˘ Ùa ÚÔÙ·ÎÙÈÎa ʈӋÂÓÙ· ÙáÓ ‰ÈÊıfiÁÁˆÓ âÙÚ¿ËÛ·Ó Âå˜ a,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂÈÛáÓ Ô≈Ùˆ ‰‡Ô ‰ÈÊıfiÁÁˆÓ, ÙáÓ *aj ηd *aw ·î ïÔÖ·È âÙÚ¿ËÛ·Ó Âå˜ e ηd
o àÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, Ï.¯. eti àÓÙd ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÂåÛ›). A
\ ÎfiÌË Ùe \I.E. schwa (£) âÙÚ¿Ë Âå˜
i: pita àÓÙd ·ÙcÚ (<*p£ter ).
hA˜ ÛËÌÂÈÒۈ̠â‰á ¬ÙÈ ì B‰ÈÎc ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ ÙeÓ \I.E. ÌÔ˘ÛÈÎe ÙÔÓÈÛÌe ï ïÔÖÔ˜
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·d ÙcÓ A
\ Ú¯·›·Ó ^EÏÏËÓÈÎcÓ (ηd ù¯È ÙcÓ N¤·Ó).
‚ã. ^H ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·:
^H ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎc ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Á¤ÓË, ÙÚÂÖ˜ àÚÈıÌÔ‡˜, ëÓÈÎfiÓ, ÏËı˘ÓÙÈÎeÓ Î·d
‰˘˚ÎfiÓ, ηıg˜ ηd çÎÙg ÙÒÛÂȘ: çÓÔÌ·ÛÙÈ΋Ó, ÁÂÓÈ΋Ó, ‰ÔÙÈ΋Ó, ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó,
ÎÏËÙÈ΋Ó, àÊ·ÈÚÂÙÈ΋Ó, ÙÔÈÎcÓ Î·d çÚÁ·ÓÈ΋Ó.
Te ÚÉÌ· Ùɘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈÎɘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔf˜ ëÍɘ ¯ÚfiÓÔ˘˜: âÓÂÛÙáÙ·, ·Ú·Ù·ÙÈÎfiÓ,
̤ÏÏÔÓÙ·, àfiÚÈÛÙÔÓ, ·Ú·Î›ÌÂÓÔÓ Î·d ñÂÚ/ÏÈÎÔÓ.
Aî âÁÎÏ›ÛÂȘ ÂrÓ·È ·î ëÍɘ: ïÚÈÛÙÈ΋, ñÔÙ·ÎÙÈ΋, ÂéÎÙÈ΋, âÈÙ·ÎÙÈÎc
(injunctive) ηd ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋.
Áã. ^H Û‡ÓÙ·ÍȘ:
^Y¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË âÏ·ÛÙÈÎfiÙ˘ Âå˜ ÙcÓ ÛÂÈÚaÓ ÙáÓ ¬ÚˆÓ , àÏÏa ì ‚·ÛÈÎc ÛÂÈÚa
ÂrÓ·È Y-A-P, ‰È·ÙËÚÔ˘Ì¤Ó˘ Ô≈Ùˆ Ùɘ \I.E. ·Ú·‰fiÛˆ˜.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

13
Aî ‰˘ÙÈηd ηd ·î ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈηd
åÚ·ÓÈηd ÁÏáÛÛ·È ≤ˆ˜ ηd ÙcÓ âÔ¯cÓ
Ùɘ ÙÔ˘ÚÎÈÎɘ âÂÎÙ¿Ûˆ˜ Âå˜ Ùa˜ ÂéÚ·ÛÈ·ÙÈÎa˜ ÛÙ¤·˜. ^H åÚ·ÓÈÎc ÁÏáÛÛ· óÌÈÏÂÖÙÔ Âå˜ ¬ÏËÓ ÙcÓ öÎÙ·ÛÈÓ àe
ÙÔÜ ¢Ô˘Ó¿‚ˆ˜ ≤ˆ˜ ÙÔÜ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔÜ
TÔ˘ÚÎÂÛÙ¿Ó, ÂrÓ·È ‰b åÚ·ÓÈÎa Ùa ñ‰ÚˆÓ‡ÌÈ· ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌáÓ Ùɘ \AÓ·ÙÔÏÈÎɘ EéÚÒ˘ (âÎ Ùɘ Ϥ͈˜ danu =
ÔÙ·Ìfi˜).\IÚ·ÓÔd qÛ·Ó Ôî ™ÎÜı·È, Ôî
™·ÚÌ¿Ù·È, Ôî KÈÌ̤ÚÈÔÈ, Ôî \AÏ·ÓÔ›.
™‹ÌÂÚÔÓ åÚ·ÓÈÎc ÂrÓ·È ì ÁÏáÛÛ· Ùɘ
\OÛÂÙ›·˜ ÙÔÜ K·˘Î¿ÛÔ˘ ηd ÂÚÈÔ¯áÓ
ÙÔÜ T·Ù˙ÈÎÈÛÙaÓ Î·d ÙÔÜ ¶·Ì›Ú (18).

3.3 ^H \IÚ·ÓÈ΋ 4
\EÎ Ùɘ ÎÔÈÓɘ åÓ‰Ô˚Ú·ÓÈÎɘ ÎÔÈÙ›‰Ô˜ ‚ÔÚ›ˆ˜ Ùɘ K·Û›·˜ ı·Ï¿ÛÛ˘, õÚ¯ÈÛ·Ó Ôî
\IÚ·ÓÔd, Âå˜ ¯ÚfiÓÔÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÓ ·éÙÔÜ ÙáÓ ÚˆÙÔ˚Ó‰ÈÎáÓ Ê‡ÏˆÓ, ÙcÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û›Ó ÙˆÓ Úe˜ Ùa˜ ÂÚÈÔ¯a˜ ÙÔÜ ÎÂÓÙÚÈÎÔÜ Î·d ‰˘ÙÈÎÔÜ \IÚ¿Ó, ¬Ô˘ öÊı·Û·Ó ÂÚd
ÙeÓ 9ÔÓ ·åáÓ·, ïfiÙ ηd Á›ÓÂÙ·È ‰Èa ÚÒÙËÓ ÊÔÚaÓ ÌÓ›· ·éÙáÓ Âå˜ àÛÛ˘ÚÈ·Îa˜
ËÁ¿˜.
™‹ÌÂÚÔÓ, ÁÏáÛÛ·È Ùɘ åÚ·ÓÈÎɘ ïÌÔÁψÛÛ›·˜ ïÌÈÏÔÜÓÙ·È Âå˜ Ì›·Ó ÂéÚÂÖ·Ó
ÂÚÈÔ¯cÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó Û¯Â‰eÓ ¬ÏÔ Ùe \IÚ¿Ó, Ùe A
\ ÊÁ·ÓÈÛÙaÓ Î·d Ùe T·Ù˙ÈÎÈÛÙ¿Ó, ηıg˜ ηd ̤ÚË Ùɘ ‰˘ÙÈÎɘ K›Ó·˜, ÙÔÜ ¶·ÎÈÛÙaÓ Î.ô.
^H àÚ¯·ÈÔÙ¤Ú· ÌÔÚÊc Ùɘ \IÚ·ÓÈÎɘ ÂrÓ·È ì A
\ ‚ÂÛÙÈÎc (-700-600), Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó
âÁÚ¿ÊË ì A
\ ‚¤ÛÙ·, Ùe Û‡ÓÔÏÔÓ ÙáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔÜ ZˆÚÔ¿ÛÙÚÔ˘. ^H àÚ¯·ÈÔÙ¤Ú·
ÌÔÚÊc ·éÙɘ, Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó âÁÚ¿ÊËÛ·Ó Ùa ôÛÌ·Ù· (GÀthÀs), àÚ¯·˝˙ÂÈ ¬ÛÔÓ Î·d ì
B‰È΋. Ta à‚ÂÛÙÈÎa ΛÌÂÓ· ‰ÈÂÛÒıËÛ·Ó Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Âå˜ ≤Ó· ÂÚ›ÏÔÎÔÓ
àÏÊ¿‚ËÙÔÓ, Ùe ïÔÖÔÓ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙcÓ âÚÁ·Û›·Ó ÙÔÜ ÌÂÏÂÙËÙÔÜ.
Nˆ٤ڷ ÌÔÚÊc Ùɘ \IÚ·ÓÈÎɘ ÂrÓ·È ì A
\ Ú¯·›· ¶ÂÚÛÈÎc (-600-300), ì ÁÏáÛÛ· Ùɘ
ÂÚÛÈÎɘ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ^H A
\ Ú¯·›· ¶ÂÚÛÈÎc ö¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ≤ˆ˜ âÌĘ ‰È\ âÈÁÚ·ÊáÓ
ÛÊËÓÔÂȉÔܘ ÁÚ·Êɘ Ùɘ âԯɘ ÙáÓ A
\ ¯·ÈÌÂÓȉáÓ (-6Ô˘-4Ô˘ ·å.)
òEÂÈÙ· ö¯ÔÌ ÙcÓ MÂ۷ȈÓÈÎcÓ \IÚ·ÓÈÎcÓ (-300 ̤¯ÚÈ +900), ì ïÔ›·
ñԉȷÈÚÂÖÙ·È Âå˜ âÈ̤ÚÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (B·ÎÙÚÈ·Ó‹, ™ÔÁ‰È·Óc Î.ô.), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Óa
ηٷϋ͈Ì Âå˜ ÙcÓ NÂˆÙ¤Ú·Ó \IÚ·ÓÈ΋Ó, Ùɘ ïÔ›·˜ ÎÏ¿‰ÔÈ ÂrÓ·È ì NÂÔÂÚÛÈ΋, ì
KÔ˘Ú‰È΋, ì A
\ ÊÁ·ÓÈÎc ηd ì ÁÏáÛÛ· ÙÔÜ ¶·Ì›Ú.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

14
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ \IÚ·ÓÈÎɘ
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
Te ʈÓËÂÓÙÈÎe Û‡ÛÙËÌ· Ùɘ \IÚ·ÓÈÎɘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Û¯Â‰eÓ Ìb ·éÙe Ùɘ \IÓ‰ÈÎÉ˜Ø ì
΢ÚȈ٤ڷ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ·î ‰›ÊıÔÁÁÔÈ ‰bÓ ÌÔÓÔÊıÔÁÁ›˙ÔÓÙ·È, àÏÏa
‰È·ÙËÚÔÜÓÙ·È: aë/æi ηd ao/£u.
^ø˜ Úe˜ Ùa Û‡Ìʈӷ, ì \IÚ·ÓÈÎc âηÈÓÔÙfiÌËÛ ηٷÚÁ‹Û·Û· ¬Ï· Ùa ‰·Û¤· ηd
ÂåÛ·Á·ÁÔÜÛ· Ì›·Ó ÛÂÈÚaÓ ÚÔÛÙÚÈ‚áÓ ÊıfiÁÁˆÓ (f, ı, ¯): Ï.¯. à‚ÂÛÙ. paıæ àÓÙd ÙÔÜ
åÓ‰. path¿s (ï‰fi˜).
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·:
^H A
\ ‚ÂÛÙÈÎc ‰È·ÙËÚÂÖ Ùe Û‡ÛÙËÌ· ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÁÂÓáÓ, ÙÚÈáÓ àÚÈıÌáÓ Î·d çÎÙg
ÙÒÛˆÓ, Ùe ïÔÖÔÓ ¬Ìˆ˜ ñ¤ÛÙË Î·ÙfiÈÓ êÏÔÔ›ËÛÈÓ: Âå˜ ÙcÓ A
\ Ú¯·›·Ó
¶ÂÚÛÈÎcÓ ö¯ÔÌ ≤ÍÈ ÙÒÛÂȘ, Û˘ÌÙ˘¯ı›Û˘ Ùɘ ‰ÔÙÈÎɘ ÌÂÙa Ùɘ ÁÂÓÈÎɘ ηd Ùɘ
çÚÁ·ÓÈÎɘ ÌÂÙa Ùɘ àÊ·ÈÚÂÙÈÎɘ.
Te ÚÉÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔÓ ÎÏÈÙÈÎeÓ Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ÙÚ›· ÚfiÛˆ·, ÙÚÂÖ˜
àÚÈıÌÔ‡˜, ÏÉÚ˜ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚfiÓˆÓ Î·d ʈÓáÓ, ηıg˜ ηd ¬Ï·˜ Ùa˜ âÁÎÏ›ÛÂȘ Ùɘ
\IÓ‰ÈÎɘ, ηıg˜ ηd à·Ú¤ÌÊ·ÙÔÓ Î·d ÌÂÙÔ¯‹Ó.

3.4 ^H TÔ¯·ÚÈ΋ 5
Te ùÓÔÌ· “TÔ¯·ÚÈÎc” (âÎ ÙáÓ TÔ¯¿ÚˆÓ ÙáÓ àÓ·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Âå˜ ÙcÓ ëÏÏËÓÈÎcÓ Î·d
Ï·ÙÈÓÈÎcÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·Ó) â‰fiıË ó˜ çÓÔÌ·Û›· Âå˜ ‰‡Ô Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·î ïÔÖ·È
Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÓÙ·È âd ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙáÓ Ì¤ÛˆÓ Î·d ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ Ùɘ + 1˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜. Ta
ΛÌÂÓ· ·éÙa ÂñÚ¤ıËÛ·Ó Î·Ùa Ùa˜ àÚ¯a˜ ÙÔÜ 20ÔÜ ·åáÓÔ˜ Âå˜ Ùa˜ ç¿ÛÂȘ ÙÔÜ
T·Ú›Ì (ÎÈÓÂ˙ÈÎeÓ TÔ˘ÚÎÂÛÙ¿Ó)Ø Î·Ù¤ÛÙË ‰b ‰˘Ó·ÙeÓ Óa àÓ·ÁÓˆÛıÔÜÓ ‰ÈfiÙÈ ÂúÙÂ
qÛ·Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ åÓ‰ÈÎáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û˘Óԉ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ñe ÙÔÜ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘, ÂúÙÂ
qÛ·Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÁÓˆÛÙáÓ ‚Ô˘‰‰ÈÛÙÈÎáÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ^øÛÙfiÛÔ ì àÓ¿ÁÓˆÛȘ ·éÙáÓ
‰bÓ ä‰˘Ó‹ıË Óa ‰È·ÊˆÙ›Û÷Ë ÙÔf˜ âÚ¢ÓËÙa˜ ÂÚd ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ÙáÓ TÔ¯¿ÚˆÓ.
¶ÂÚd Ùɘ ηٷÁˆÁɘ ÙˆÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ì ·Ï·ÈÔÙ¤Ú· ôԄȘ ì ïÔ›· ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ Ôî
TÔ¯¿ÚÔÈ ÂrÓ·È ÂéÚˆ·˚Îɘ ηٷÁˆÁɘ (ηd àÊ›¯ıËÛ·Ó àÚÁa Âå˜ ÙcÓ ÂÚÈÔ¯‹Ó ÙˆÓ)
ηıg˜ ηd ì Óˆ٤ڷ ıˆڛ· ηÙa ÙcÓ ïÔ›·Ó ÔyÙÔÈ àÂÛ¯›ÛıËÛ·Ó âÓˆÚd˜ âÎ ÙÔÜ
\I.E. ÎÔÚÌÔÜ.
Oî ÁψÛÛÔÏfiÁÔÈ àÓ¿ÁÔ˘Ó Ùa˜ ‰‡Ô ÌÔÚÊa˜ Ùɘ TÔ¯·ÚÈÎɘ (ÙcÓ A ηd ÙcÓ B) Âå˜
≤Ó· ÎÔÈÓeÓ ÚfiÁÔÓÔÓ, ÙcÓ KÔÈÓcÓ TÔ¯·ÚÈ΋Ó, Ùɘ ïÔ›·˜ Ùa óÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa ıa ·Ú·ı¤ÛˆÌ Âéı‡˜:

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

15

Aî ·Ó¿Ú¯·È·È ï‰Ôd “Ùɘ ÌÂÙ¿Í˘ ” (ÛÙÈÎÙc ÁÚ·ÌÌc), âÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙáÓ \AÛÈ·ÙÈÎáÓ, \IÓ‰ÈÎáÓ Î·d
EéÚˆ·˚ÎáÓ ÔÏÈÙÈÛÌáÓ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ùe ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔÜ T·Ú›Ì (T) ÌÂÙa ÙáÓ âÓ ·éÙˇá
ˇ ç¿ÛˆÓ,
¬Ô˘ õÎÌ·Û ï ÔÏÈÙÈÛÌe˜ ÙáÓ TÔ¯¿ÚˆÓ, àÔÙÂÏÂÖ ÙeÓ Î‡ÚÈÔÓ âÌÔÚÈÎeÓ ÎfiÌ‚ÔÓ. òH‰Ë ηÙa
ÙeÓ ·åáÓ· Ì·˜ ï Aurel Stein ÌÂÙ\ âÎϋ͈˜ ·ÚÂÙ‹ÚËÛ ¬ÙÈ ï ÏËı˘ÛÌe˜ ÙáÓ ç¿ÛÂˆÓ qÙÔ
«Ï¢Îe˜-η˘Î·ÛÈ·Óe˜» âÓˇá Âå˜ ÙcÓ ¤ÚÈÍ öÚËÌÔÓ âÎÈÓÔÜÓÙÔ ÓÔÌ¿‰Â˜ TÔ˘ÚÎÔÌ¿ÓÔÈ.

·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
Te ʈÓËÂÓÙÈÎe Û‡ÛÙËÌ· Ùɘ KÔÈÓɘ TÔ¯·ÚÈÎɘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó Ùa ¤ÓÙÂ
ʈӋÂÓÙ· Ùɘ \I.E. ÛfÓ ≤Ó· ̤ÛÔÓ ñ„ËÏeÓ i. A
\ e Ùe Û˘ÌʈÓÈÎfiÓ Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· ‰¤,
àÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ùa ä¯ËÚa ÎÏÂÈÛÙ¿.
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·:
^H TÔ¯·ÚÈÎc ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂÖ˜ ΢ڛ·˜ ÙÒÛÂȘ, ÙcÓ çÓÔÌ·ÛÙÈ΋Ó, ÙcÓ ÁÂÓÈÎcÓ Î·d
ÙcÓ ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó, ηıg˜ ηd ëÙa “‰Â˘ÙÂÚÂ˘Ô‡Û·˜” ·î ïÔÖ·È àÔÙÂÏÔÜÓ
Û˘Ó‰˘·ÛÌÔf˜ Ùɘ ·åÙÈ·ÙÈÎɘ Ìb âÈı‹Ì·Ù·.
Te ÚÉÌ· Ùɘ TÔ¯·ÚÈÎɘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂÖ˜ àÚÈıÌÔ‡˜, ÙÚ›· ÚfiÛˆ·, àÏÏa ‰‡Ô ÌfiÓÔ
¯ÚfiÓÔ˘˜ (·ÚÂÏıÔÓÙÈÎeÓ Î·d Ìc-·ÚÂÏıÔÓÙÈÎfiÓ) ηd ÙÚÂÖ˜ âÁÎÏ›ÛÂȘ (ïÚÈÛÙÈ΋Ó,
ÂéÎÙÈÎcÓ Î·d ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋Ó).

3.5 ^H XÂÙÙÈÙÈÎc ηd·î \AÓ·ÙÔÏÈηd ÁÏáÛÛ·È 6
Eå˜ ÙcÓ ÂÚÈÔ¯cÓ Ùɘ MÈÎÚĘ A
\ Û›·˜ âÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È àÚÎÂÙ·d \I.E. ÁÏáÛÛ·ÈØ Î·Ùa
ÙcÓ -2·Ó ¯ÈÏÈÂÙ›·Ó ö¯ÔÌ ̷ÚÙ˘Ú›·˜ ÙáÓ ëÍɘ: Ùɘ XÂÙÙÈÙÈÎɘ, Ùɘ ™ÊËÓÔÂȉÔܘ
§Ô˘‚ÈÎɘ ηd Ùɘ ¶·Ï·˚Îɘ. K·Ùa ÙcÓ -1ËÓ ¯ÈÏÈÂÙ›·Ó âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·î:

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

16
^IÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎc §Ô˘‚È΋, §˘Îȷ΋, §˘‰È΋, MÈÏ˘·ÓÈÎc ηd K·ÚÈ΋. \EÍ ·éÙáÓ ì
XÂÙÙÈÙÈÎc ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔÓ Î·d Âå‰ÈÎeÓ âӉȷʤÚÔÓ.
3.5.1 ^H XÂÙÙÈÙÈ΋
^H XÂÙÙÈÙÈÎc ‰ÈÂÛÒıË âd ÌÂÁ¿ÏÔ˘ àÚÈıÌÔÜ ÈӷΛ‰ˆÓ ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ àe Ùa
àÚ¯ÂÖ· Ùɘ ÚˆÙ¢ԇÛ˘ ÙáÓ XÂÙÙ·›ˆÓ, Ùɘ X·ÙÙÔ‡Û·˜, Âå˜ ÙcÓ ÎÂÓÙÚÈÎcÓ M.
A
\ Û›·Ó. Aî ÈӷΛ‰Â˜ ·éÙ·d àÂÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ıËÛ·Ó Î·Ùa Ùa˜ àÚ¯a˜ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ñe
ÙÔÜ Hrozny, ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰b ÔÈΛϷ ΛÌÂÓ· ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎa ‰Èa ÙeÓ ÔÏÈÙÈÛÌeÓ ÙáÓ
XÂÙÙ·›ˆÓ.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ XÂÙÙÈÙÈÎɘ
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
Ta ʈӋÂÓÙ· Ùɘ \I.E. ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛıÉ Âå˜ Ùa e, i, a, àÏÏa ηd ·î ‰›ÊıÔÁÁÔ› Ù˘
‰bÓ ‰ÈÂÙËÚ‹ıËÛ·ÓØ â›Û˘ àˆÏ¤ÛıËÛ·Ó Ùa ‰·Û¤· Û‡Ìʈӷ. ^H âͤÏÈÍȘ ÙáÓ
¯ÂÈÏÔ¸ÂÚˆ˚ÎáÓ qÙÔ ÙÔÈ·‡ÙË œÛÙ ì XÂÙÙÈÙÈÎc àÓ‹ÎË Âå˜ ÙcÓ Î·ÙËÁÔÚ›·Ó ÙáÓ
ÁψÛÛáÓ Ù‡Ô˘ centum.
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·:
^H XÂÙÙÈÙÈÎc ‰È·ı¤ÙÂÈ çÎÙg ÙÒÛÂȘ: çÓÔÌ·ÛÙÈ΋Ó, ÁÂÓÈ΋Ó, ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó, ‰ÔÙÈ-

^H MÈÎÚÄ \AÛ›· ηÙa ÙcÓ ‰Â˘Ù¤Ú· ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰·: º·Èa ÂåÎÔÓ›˙ÂÙ·È ì ÎÔÈÙd˜ ÙáÓ XÂÙÙ·›ˆÓ ¬Ô˘
ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· X·ÙÙÔÜÛ·, âÓˇá Ìb ÙcÓ ÛÙÈÎÙc ÁÚ·ÌÌc ÂåÎÔÓ›˙ÂÙ·È ì ÂÚÈÔ¯c Ùɘ âÍ·ÏÒÛÂÒ˜
ÙˆÓ. \E›Û˘ Ê·Èa ÂåÎÔÓ›˙ÂÙ·È ì ÂÚÈÔ¯c ÙáÓ MÈÙ¿ÓÓÈ.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

17
΋Ó, ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó, ηÙ¢ı˘ÓÙÈÎcÓ (directive), çÚÁ·ÓÈ΋Ó, àÊ·ÈÚÂÙÈÎcÓ Î·d ÎÏËÙÈ΋Ó.
òE¯ÂÈ ¬Ìˆ˜ ≤Ó· ÌfiÓÔÓ Á¤ÓÔ˜, ÂÚd ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ‰È˝ÛÙ·ÓÙ·È ·î àfi„ÂȘ ‰Èa Ùe âaÓ
ÂrÓ·È Î·Ù¿ÏÔÈÔÓ àÚ¯·ÈÔÙ¿Ù˘ ÌÔÚÊɘ Ùɘ \I.E. j âaÓ àÔÙÂÏÉ ÚÔ˚eÓ Û˘Á¯ˆÓ‡Ûˆ˜ ÙáÓ ‰‡Ô ÁÂÓáÓ Ùɘ \I.E. M›· ÙÚ›ÙË ıˆڛ· ¬Ìˆ˜ ÚÂۂ‡ÂÈ ¬ÙÈ Ùe ≤Ó· Á¤ÓÔ˜
Ùɘ XÂÙÙÈÙÈÎɘ àÔÙÂÏÂÖ Î·Ù\ ÂéıÂÖ·Ó àfiÁÔÓÔÓ ÙÔÜ “âÌ„‡¯Ô˘” Á¤ÓÔ˘˜ Ùɘ \I.E., ì
ïÔ›· ηÙa ÙcÓ ıˆڛ·Ó ·éÙcÓ ‰È¤ıÂÙ ηÙ\ àÚ¯a˜ ‰È¿ÎÚÈÛÈÓ âÌ„‡¯Ô˘ ηd Ìc
âÌ„‡¯Ô˘ Á¤ÓÔ˘˜, âÍ zÓ Ùe öÌ„˘¯ÔÓ ‰È÷ËÚ¤ıË Î·ÙfiÈÓ Âå˜ àÚÛÂÓÈÎeÓ Î·d ıËÏ˘ÎfiÓ.
Te ÚËÌ·ÙÈÎeÓ Û‡ÛÙËÌ· Ùɘ XÂÙÙÈÙÈÎɘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÔÏf àe Ùe ·Ú·‰ÔÛÈ·Îá˜
àÓ·Û˘ÓÙÈı¤ÌÂÓÔÓ \I.E. Û‡ÛÙËÌ·, ηıg˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÌfiÓÔÓ âÁÎÏ›ÛÂȘ, ÙcÓ ïÚÈÛÙÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋Ó, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÙeÓ âÓÂÛÙáÙ·-̤ÏÏÔÓÙ· ηd ÙeÓ
·Úˆ¯Ë̤ÓÔÓ Î·d ‰‡Ô ʈӿ˜, ÙcÓ âÓÂÚÁËÙÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ÌÂÛÔ·ıËÙÈ΋Ó.

3.5.2 Aî \AÓ·ÙÔÏÈηd ÁÏáÛÛ·È
·ã. ^H §Ô˘‚È΋:
^H §Ô˘‚ÈÎc ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Âå˜ ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜: ÙcÓ §Ô˘‚ÈÎcÓ ì ïÔ›· Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ·È
ηÙa ÙcÓ -‚ã ¯ÈÏÈÂÙ›·Ó ηd çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™ÊËÓÔÂȉ‹˜, ‰ÈfiÙÈ ö¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·ÊÉ Âå˜
ÛÊËÓÔÂȉb˜ Û˘ÏÏ·‚¿ÚÈÔÓ, ηd ÙcÓ ^IÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎcÓ §Ô˘‚ÈÎcÓ Ùɘ -·ã ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ ‰Èa
ÙcÓ àfi‰ÔÛÈÓ Ùɘ ïÔ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È îÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎc ÁÚ·Ê‹. ^H §Ô˘‚ÈÎc ïÌÈÏÂÖÙ·È Âå˜ Ùa ÓfiÙÈ· Ùɘ M. A
\ Û›·˜ ηd ì âÍ¿ψۛ˜ Ù˘ ñÉÚÍ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤Ú· ·éÙɘ
Ùɘ XÂÙÙÈÙÈÎɘ.
‚ã. ^H ¶·Ï·˚΋:
^H ÁÏáÛÛ· ·éÙc óÌÈÏ‹ıË Âå˜ ÂÚÈÔ¯cÓ ‚ÔÚ›ˆ˜ Ùɘ âÈÎÚ·Ù›·˜ ÙáÓ XÂÙÙ·›ˆÓ,
ÂÚÈÔ¯cÓ Î·Ù·ÎÙËıÂÖÛ·Ó àe ÙÔf˜ K¿Ûη˜ Ôî ïÔÖÔÈ àÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎcÓ
àÂÈÏcÓ Î·d ‰Èa ÙÔf˜ XÂÙÙ·›Ô˘˜.
Áã. ^H §˘ÎÈ·Îc ηd ì MÈÏ˘·ÓÈ΋:
Aî ÁÏáÛÛ·È ·éÙ·d ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó àÚÎÂÙa ÌÂٷ͇ ÙˆÓ, àÏÏa ıˆÚÔÜÓÙ·È ‰È·ÎÚÈÙÔd
ÎÏ¿‰ÔÈ Ùɘ ÂéÚ˘Ù¤Ú·˜ §Ô˘‚ÈÎɘ ïÌ¿‰Ô˜, Ùɘ ïÔ›·˜ Âx˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÂrÓ·È ì ¶ÚˆÙÔ§Ô˘‚È΋, ì ïÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Âå˜ ™ÊËÓÔÂÈ‰É §Ô˘‚ÈÎcÓ Î·d ^IÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎcÓ
§Ô˘‚È΋Ó.
‰ã. ^H K·ÚÈ΋:
^H âÓ ÏfiÁ÷ˆ ÁÏáÛÛ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ñe Ó¤ÊÔ˘˜ àÌÊÈ‚ÔÏÈáÓ Û¯ÂÙÈÎᘠÌb Ùe iÓ
àÓ‹ÎÂÈ Âå˜ ÙcÓ A
\ Ó·ÙÔÏÈÎcÓ ïÌ¿‰· j àÎfiÌË Î·d Âå˜ ÙcÓ \I.E. ïÌÔÁψÛÛ›·Ó.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

18
3.5.3 ^H ı¤ÛȘ ÙáÓ \AÓ·ÙÔÏÈÎáÓ ÁψÛÛáÓ âÓÙe˜ Ùɘ \I.E. ïÌÔÁψÛÛ›·˜
^H XÂÙÙÈÙÈÎc ÙÔÔıÂÙÂÖÙ·È Âå˜ ÙcÓ å‰›·Ó ïÌ¿‰· Ìb Ùa˜ A
\ Ó·ÙÔÏÈÎa˜ ÁÏÒÛÛ·˜, iÓ
ηd Âå˜ å‰ÈÎfiÓ Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙeÓ ÎÏ¿‰ÔÓØ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ‰b Ìb ·éÙa˜ óÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùa ïÔÖ· Ùa˜ àÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÔÏf àe Ùa˜ ñÔÏÔ›Ô˘˜ \I.E. ÁÏÒÛÛ·˜.
^H ‰È·ÊÔÚa ·éÙc ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÉ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ܉ ‰‡Ô ëÚÌËÓ›·˜:
·ã. ≠OÙÈ ¬Ï·È ·î ÁÚ·ÌÌ·ÙÈηd ηÙËÁÔÚ›·È ·î ïÔÖ·È â·Ó·Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Âå˜ ÙcÓ
¶.\I.E. ‰Èa Ùɘ ÌÂϤÙ˘ ÙáÓ ôÏÏˆÓ ÁψÛÛáÓ (.¯. ıËÏ˘ÎeÓ Á¤ÓÔ˜, àfiÚÈÛÙÔ˜, ‰˘˚Îe˜)
àˆÏ¤ÛıËÛ·Ó Âå˜ ÙcÓ A
\ Ó·ÙÔÏÈ΋Ó, ì ïÔ›· ñ¤ÛÙË ÚÈ˙ÈÎa˜ àÏÏ·Áa˜ (Schwundhypothese).
‚ã. ^H àÔ˘Û›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎáÓ Î·ÙËÁÔÚÈáÓ Âå˜ ÙcÓ A
\ Ó·ÙÔÏÈÎcÓ çÊ›ÏÂÙ·È Âå˜ Ùe ¬ÙÈ ì ¶ÚˆÙÔ-\AÓ·ÙÔÏÈÎc àÂÛ¯›ÛıË âÎ Ùɘ \I.E. âÓˆÚd˜ Ìb àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Óa
ÌcÓ àÓ·Ù‡ÍË ÙÔf˜ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔf˜ âΛÓÔ˘˜ Ôî ïÔÖÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ùa˜ ÏÔÈa˜
\I.E. ÁÏÒÛÛ·˜ (Herkunfthypothese).

3.6 ^H \A ÚÌÂÓÈ΋ 7
^H A
\ ÚÌÂÓÈÎc ÂrÓ·È Û‹ÌÂÚÔÓ ì â›ÛËÌÔ˜ ÁÏáÛÛ· Ùɘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ùɘ A
\ ÚÌÂÓ›·˜Ø
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜, Âå˜ Ùe ÎÚ¿ÙÔ˜ ·éÙe ïÌÈÏÂÖÙ·È ì A
\ Ó·ÙÔÏÈÎc A
\ ÚÌÂÓÈ΋, âÓ÷á ì ¢˘ÙÈÎc
ïÌÈÏÂÖÙ·È ϤÔÓ ÌfiÓÔÓ àe ÙÔf˜ âÏ·¯›ÛÙÔ˘˜ A
\ ÚÌÂÓ›Ô˘˜ Ôî ïÔÖÔÈ ˙ÔÜÓ àÎfiÌË Âå˜
ÙcÓ TÔ˘ÚΛ·Ó ηd àe ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ·˜ Âå˜ ‰˘ÙÈÎa˜ ¯ÒÚ·˜.
Oî A
\ Ṳ́ÓÈÔÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Âå˜ Ùe îÛÙÔÚÈÎeÓ ÚÔÛ΋ÓÈÔÓ ÙeÓ -6ÔÓ ·åáÓ·, ì ‰b
ÁÏáÛÛ· ÙˆÓ, ì KÏ·ÛÛÈÎc ϤÔÓ A
\ ÚÌÂÓÈÎc (Grabar), Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ·È àe ÙÔÜ -5Ô˘
·åáÓÔ˜, ÌÂÙa ÙcÓ âʇÚÂÛÈÓ ÙÔÜ àÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ÙˆÓ.
¢˘ÛÙ˘¯á˜ ‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÌ àÚÎÂÙa ‰Èa ÙcÓ Ê¿ÛÈÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ùɘ àÚÌÂÓÈÎɘ
ÁÏÒÛÛ˘, ì ïÔ›·, Âå˜ ÙcÓ ÎÏ·ÛÛÈÎ‹Ó Ù˘ ÌÔÚÊ‹Ó, àÔÎÏ›ÓÂÈ àÚÎÂÙa àe Ùa
‰Â‰Ô̤ӷ ÙáÓ ôÏÏˆÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ, ÙfiÛÔÓ ó˜ Úe˜ ÙcÓ ÊˆÓÔÏÔÁ›·Ó, ¬ÛÔÓ Î·d Úe˜
Ùe ÏÂÍÈÏfiÁÈÔÓ. Ta ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓa ÛÙÔȯÂÖ· Ùa ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ìb ÙcÓ ^EÏÏËÓÈ΋Ó,
ÙcÓ \IÓ‰Ô-\IÚ·ÓÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ºÚ˘ÁÈ΋Ó, ‰Èa ÙcÓ ïÔ›·Ó ¬Ìˆ˜ ö¯ÔÌ ÂÚȈÚÈṲ̂ӷ˜
Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. EéηÈÚ›· ÂrÓ·È ¬Ìˆ˜ â‰á Óa ·Ú·ı¤ÛˆÌ óÚÈṲ̂ӷ˜ ϤÍÂȘ ·î ïÔÖ·È
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó å‰È·ÈÙ¤Ú·Ó ïÌÔÈfiÙËÙ· Úe˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈ΋Ó:
bam (ïÌÈÏá) ~ ‰ˆÚÈÎeÓ “Ê·Ì›”,
ost (ÎÏ¿‰Ô˜) ~ ù˙Ô˜,
mukn ~ Ìܘ.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

19
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ \A ÚÌÂÓÈÎɘ
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
^H A
\ ÚÌÂÓÈÎc ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ʈӋÂÓÙ· (a, e, o, i, u), Ùa ïÔÖ· ¬Ìˆ˜ ‰bÓ
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ó˜ Úe˜ ÙeÓ ¯ÚfiÓÔÓ ÙˆÓ. ^O ÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰¤, ÂrÓ·È åÛ¯˘Úe˜ ηd
‰˘Ó·ÌÈÎfi˜.
^ø˜ Úe˜ Ùa Û‡Ìʈӿ Ù˘ ì ëÚÌËÓ›· ì ïÔ›· ıa ‰Ôı÷É âÍ·ÚÙÄÙ·È àe Ùe âaÓ
‰Â¯ÒÌÂı· ÙcÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎcÓ ıˆڛ·Ó ÂÚd ÙÔÜ Û˘ÌʈÓÈÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ùɘ \I.E.
j âaÓ ‰Â¯ÒÌÂı· Ùe Û‡ÛÙËÌ· Ùe ÚÔÙ·ıbÓ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ñe ÙáÓ Gamkrelidge ηd
Ivanov (‚Ï. 2·ã). Eî˜ ÙcÓ ÚÒÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ì A
\ ÚÌÂÓÈÎc Óa ö¯÷Ë
ÌÂÁ¿Ï·˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, âÓ÷á Âå˜ ÙcÓ ‰Â˘Ù¤Ú·Ó, àÓÙÈı¤Ùˆ˜, âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Óa ÂrÓ·È ÈÛÙc
Âå˜ ÙcÓ ·Ú¿‰ÔÛÈÓ.
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·:
Eå˜ ·éÙeÓ ÙeÓ ÙÔ̤· ì A
\ ÚÌÂÓÈÎc Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙcÓ ‰È·Ù‹ÚËÛÈÓ àÚ¯·˚ÎáÓ \I.E.
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎáÓ Ìb ÙcÓ ≈·ÚÍÈÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈáÓ. \E›Û˘ ö¯ÂÈ ‰·ÓÂÈÛıÉ ·Ú·ÁˆÁÈÎa
ÌÔÚÊ‹Ì·Ù· âÎ Ùɘ \IÚ·ÓÈÎɘ.
≠EÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎe˜ ÓˆÙÂÚÈÛÌe˜ Ùɘ A
\ ÚÌÂÓÈÎɘ ÂrÓ·È ì àÒÏÂÈ· Ùɘ ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜
ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜, àÎfiÌË Î·d Âå˜ Ùa˜ àÓÙˆÓ˘Ì›·˜Ø âÈϤÔÓ ö¯·Û ηd ÙeÓ ‰˘˚ÎfiÓØ âÎ ÙáÓ
çÎÙg ÙÒÛÂˆÓ ‰b Ùɘ \I.E. ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ ÌfiÓÔÓ Ù¤ÛÛÂÚÂȘ. A
\ ÓÙÈı¤Ùˆ˜, àÚ¯·˚ÎeÓ
ÛÙÔȯÂÖÔÓ àÔÙÂÏÂÖ ì ‰È·Ù‹ÚËÛȘ ÙÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙáÓ ÌÂÙ·ÙˆÙÈÎáÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ.
Te ÚÉÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ âÓÂÛÙáÙ·, ·Ú·Ù·ÙÈÎeÓ Î·d àfiÚÈÛÙÔÓ, ‰‡Ô âÁÎÏ›ÛÂȘ, ÙcÓ
ïÚÈÛÙÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ñÔÙ·ÎÙÈ΋Ó, ηd à·Ú¤ÌÊ·ÙÔÓ.
Áã. ™‡ÓÙ·ÍȘ:
^H ÛÂÈÚa ÙáÓ ¬ÚˆÓ ÂrÓ·È âÏ¢ı¤Ú·, iÓ Î·d ì Ìc ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË (“ηÓÔÓÈÎc”)
ÛÂÈÚa ÂrÓ·È Y-P-A.

3.7 ^H §·ÙÈÓÈÎc ηd ·î \IÙ·ÏÈηd ÁÏáÛÛ·È
^H §·ÙÈÓÈÎc Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ìb ÙcÓ ÂéÚ˘Ù¤Ú·Ó Î·ÙËÁÔÚ›·Ó ÙáÓ \IÙ·ÏÈÎáÓ ÁψÛÛáÓ,
¬ˆ˜ ì \OÛÎÔ-ÔéÌ‚ÚÈ΋, ÂÚd ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ıa ïÌÈϋۈ̠ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. òE¯Ô˘Ó
·Ú·ÙËÚËıÉ àÚÎÂÙ·d ïÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ \IÙ·ÏÈÎÔÜ ÎÏ¿‰Ô˘ ηd Ùɘ KÂÏÙÈÎɘ
η›, â›Û˘, ÌÂÙ\ ·éÙɘ ηd ÌÂÙa Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ, °ÂÚÌ·ÓÈÎɘ, XÂÙÙÈÙÈÎɘ,
TÔ¯·ÚÈÎɘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙcÓ ïÌ¿‰· ÙáÓ centum ÁψÛÛáÓ.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

20
3.7.1 ^H §·ÙÈÓÈ΋ 8
^H §·ÙÈÓÈ΋, àe ÁÏáÛÛ· Ùɘ PÒÌ˘ àÚ¯ÈÎá˜, âÍËÏÒıË Î·ÙfiÈÓ, ηıg˜ âÂÍÂÙ›ÓÂÙÔ Ùe ڈ̷˚ÎeÓ ÎÚ¿ÙÔ˜, Âå˜ ÂÚÈÔ¯a˜ Ùɘ ÎÂÓÙÚÈÎɘ ηd ‰˘ÙÈÎɘ EéÚÒ˘,
ηıg˜ ηd Ùɘ A
\ ÊÚÈÎɘ. \E›Û˘ ·ÚÔ˘Û›·Û öÓÙÔÓÔÓ ‰È·ÏÂÎÙÈÎcÓ Î·d ÎÔÈÓˆÓÈÎc
‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛÈÓ, ·Úa ÙcÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ïÌÔÈÔÁÂÓÔܘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎɘ
ÁÏÒÛÛ˘.
^H §·ÙÈÓÈÎc ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÉ âȉڿÛÂȘ àe ÙcÓ ÁÏáÛÛ·Ó ÙáÓ ™·‚›ÓˆÓ, ηıg˜ ηd
ÔÏÏa ‰¿ÓÂÈ· âÎ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ, ¬ˆ˜ Ùa οوıÈ: triumphus < ıÚ›·Ì‚Ô˜, purpura
< ÔÚʇڷ, vinum < ÔrÓÔ˜, bal(i)neum < ‚·Ï·ÓÂÖÔÓ Î·d ÔÏÏa ôÏÏ·. Aî ëÏÏËÓÈηd
âȉڿÛÂȘ àÚ¯›˙Ô˘Ó àe ÙcÓ âÔ¯cÓ ÙáÓ àÚ¯·ÈÔٿوÓ, Ì˘ÎËÓ·˚ÎáÓ ÔåÎÈÛÌáÓ Ùɘ
\IÙ·Ï›·˜ ηd ‰bÓ ÛÙ·Ì·ÙÔÜÓ ÔÙ¤.
MÂÙ·Íf ÙáÓ àÚ¯·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÁÚ·ÙáÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈáÓ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ §·ÙÈÓÈÎɘ ηٷϤÁÂÙ·È ï lapis niger, ï ïÔÖÔ˜ àÓ¿ÁÂÙ·È Âå˜ ÙeÓ 6ÔÓ j ÙeÓ 5ÔÓ ·åáÓ·, âÓ÷á ÛËÌ·ÓÙÈÎeÓ ÁψÛÛÈÎeÓ ÌÓËÌÂÖÔÓ àÔÙÂÏÂÖ ï ¢ˆ‰Âο‰ÂÏÙÔ˜ NfiÌÔ˜ (Leges XII tabularum).
^H KÏ·ÛÛÈÎc §·ÙÈÓÈÎc àÓÂÊ¿ÓË ÔÏf àÚÁfiÙÂÚÔÓ, ÂÚd Ùa Ù¤ÏË Ùɘ âԯɘ Ùɘ
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ïfiÙ ηd àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È ì §·ÙÈÓÈÎc ÏÔÁÔÙ¯ӛ·.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ §·ÙÈÓÈÎɘ
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
K·Ù\ àÚ¯a˜ àӷʇÂÙ·È Ùe ı¤Ì· ÙÔÜ ÙÔÓÈÛÌÔÜ Ùɘ §·ÙÈÓÈÎɘ, ÂÚd Ùe ïÔÖÔÓ
·åˆÚÂÖÙ·È Ùe âÚÒÙËÌ· Û¯ÂÙÈÎᘠÌb Ùe iÓ ì §·ÙÈÓÈÎc ‰È¤ıÂÙ οÔÙ ÌÔ˘ÛÈÎeÓ
ÙÔÓÈÛÌeÓ (àÓÙ›ÛÙÔȯÔÓ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ) j ù¯È. \IÛ¯˘Úa ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÂÚd Ùɘ ñ¿Ú͈˜
åÛ¯˘ÚÔÜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔÜ ÙfiÓÔ˘ Âå˜ ÙcÓ ÚÒÙËÓ Û˘ÏÏ·‚cÓ ÂrÓ·È Ùa Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ùɘ
Û˘ÁÎÔɘ, ηıg˜ ηd Ùɘ âÍ·ÛıÂÓÒÛˆ˜ ηd ΈÊÒÛˆ˜ ÙáÓ àÙfiÓˆÓ Û˘ÏÏ·‚áÓØ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂrÓ·È Ùe u Ùɘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Û˘ÏÏ·‚ɘ (Ï.¯. novus
öÓ·ÓÙÈ ëÏÏ. Ó¤Fo˜), Ùe ïÔÖÔÓ ÌĘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ùa å‰Èο Ì·˜, ÓÂÔÂÏÏËÓÈο, ‚fiÚÂÈ·
å‰ÈÒÌ·Ù·.
Ta ʈӋÂÓÙ· Ùɘ §·ÙÈÓÈÎɘ ÂrÓ·È 12: Ùa a, e, i, o, u, ‚Ú·¯¤· ηd Ì·ÎÚ¿, ηıg˜
â›Û˘ ηd Ùa Â: (e Ì·ÎÚeÓ àÓÔÈÎÙeÓ) ηd 4: (o Ì·ÎÚeÓ àÓÔÈÎÙfiÓ). ∆a ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·
ʈӋÂÓÙ· ÂrÓ·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔÜ ÌÔÓÔÊıÔÁÁÈÛÌÔÜ ÙáÓ ‰ÈÊıfiÁÁˆÓ ae ηd au.
\∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È â›Û˘ ‰‡Ô ì̛ʈӷ, Ùe j ηd Ùe w, Ìb àÏÏfiʈӷ Ùe [i] ηd Ùe [u].
∆e Û˘ÌʈÓÈÎfiÓ, ÙÒÚ·, Û‡ÛÙËÌ· Ùɘ §·ÙÈÓÈÎɘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ùa ÎÏÂÈÛÙa p,b,t,d,
k,g, Ùa ¯ÂÈÏÔ¸ÂÚˆ˚Îa kw ηd gw (Ï.¯. sequor, anguis), Ùa ÙÚÈ‚fiÌÂÓ· f, s, h, Ùa
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

21
öÚÚÈÓ· m, n ηd Ùa ñÁÚa l, r.
‚ã. ªÔÚÊÔÏÔÁ›·:
^∏ §·ÙÈÓÈÎc ÂÚÈÒÚÈÛ ‰Èa Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌÔÜ Ùa˜ çÎÙg ÙÒÛÂȘ Ùɘ \π.∂. Âå˜ ≤ÍÈ, Ùa˜
¤ÓÙ Ôf ‰È·ı¤ÙÂÈ ì ^∂ÏÏËÓÈÎc ηd ÙcÓ àÊ·ÈÚÂÙÈ΋Ó. ¢È·ı¤ÙÂÈ â›Û˘ ÙÚ›· Á¤ÓË
ηd ‰‡Ô àÚÈıÌÔ‡˜.
∆e ÚÉÌ· Ùɘ §·ÙÈÓÈÎɘ ö¯ÂÈ ≤ÍÈ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (âÓÂÛÙáÙ·, ·Ú·Ù·ÙÈÎfiÓ, ̤ÏÏÔÓÙ·,
·Ú·Î›ÌÂÓÔÓ, ñÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔÓ Î·d ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔÓ Ì¤ÏÏÔÓÙ·), â›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ
à·Ú¤ÌÊ·ÙÔÓ, ÌÂÙÔ¯‹Ó, ÁÂÚÔ‡Ó‰ÈÔÓ Î·d ÁÂÚÔ˘Ó‰È·ÎfiÓ.
‚ã. ™‡ÓÙ·ÍȘ:
^∏ ÛÂÈÚa ÙáÓ ¬ÚˆÓ ÂrÓ·È Âå˜ ÙcÓ §·ÙÈÓÈÎcÓ àÔχو˜ âÏ¢ı¤Ú·, àÏÏa Ìc
¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË ÛÂÈÚa ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ì À-∞-ƒ.
3.7.1 ∞î \πÙ·ÏÈηd ÁÏáÛÛ·È 9
^∏ àÚ¯·›· \πÙ·Ï›· âηχÙÂÙÔ ñÊ\ ëÓe˜ ÔÈΛÏÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔÜ ÌˆÛ·˚ÎÔÜØ ÏcÓ Ùɘ
^∂ÏÏËÓÈÎɘ (àÎfiÌË Î·d Âå˜ ÙcÓ Ì˘ÎËÓ·˚Î‹Ó Ù˘ ÌÔÚÊcÓ) ηd Ùɘ §·ÙÈÓÈÎɘ, ö¯ÔÌ ÙcÓ
\∂ÙÚÔ˘ÛÎÈÎcÓ (ì ïÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ úÛˆ˜ àˆÙ¿ÙËÓ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·Ó Ìb ÙcÓ \π.∂.), ηıg˜ ηd
ÙcÓ ïÌ¿‰· ÙáÓ \IÙ·ÏÈÎáÓ, ÏÂÁÔ̤ӈÓ, ÁψÛÛáÓ, âÍ zÓ ·î ΢ÚÈÒÙÂÚ·È ÂrÓ·È ì
\OÛÎÈÎc ηd ì OéÌ‚ÚÈ΋, ·î ïÔÖ·È Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ âd âÈÁÚ·ÊáÓ.
ErÓ·È âÚˆÙËÙ¤ÔÓ âaÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa â·Ó·Û˘ÓÙÂı÷É ì ¶ÚˆÙÔ-\IÙ·ÏÈÎc j ¶ÚˆÙÔ\OÛÎÔ-OéÌ‚ÚÈÎc ÁÏáÛÛ·, ÙÔÜÙÔ ¬Ìˆ˜ ‰bÓ ÌĘ âÌÔ‰›˙ÂÈ àe Ùe Óa âÈÛË̿ӈ̠Ùa
‚·ÛÈÎÒÙÂÚ· å‰È¿˙ÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa ÙáÓ \IÙ·ÏÈÎáÓ ÁψÛÛáÓ.
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·: ^O ÙfiÓÔ˜ ÂrÓ·È åÛ¯˘Úe˜ ‰˘Ó·ÌÈÎe˜ ηd ›ÙÂÈ Î·Ùa ηÓfiÓ· Âå˜ ÙcÓ
àÚ¯ÈÎcÓ Û˘ÏÏ·‚cÓ Ùɘ Ϥ͈˜. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, àÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔÓ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ‰È·ÙËÚÂÖÙ·È Ùe
Û‡ÛÙËÌ· ÙáÓ ¤ÓÙ ʈÓˤÓÙˆÓ Ùɘ \I.E. Te Û˘ÌʈÓÈÎfiÓ ÙˆÓ Û‡ÛÙËÌ· ‰bÓ
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙa ‰·Û¤·, ‰ÈfiÙÈ ·éÙa ÌÂÙ‚ϋıËÛ·Ó Âå˜ f ηd h.
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·: Aî \IÙ·ÏÈηd ÁÏáÛÛ·È ‰È·ÙËÚÔÜÓ Âå˜ Ì¤Á· ‚·ıÌeÓ Ùa
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ \I.E., Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¬Ï·˜ Ùa˜ ÙÒÛÂȘ Ù˘, ÏcÓ
Ùɘ çÚÁ·ÓÈÎɘ, ηıg˜ ηd ÙcÓ ‰È¿ÎÚÈÛÈÓ ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÁÂÓáÓ.
3.8 Aî °ÂÚÌ·ÓÈηd ÁÏáÛÛ·È10
Aî Û‹ÌÂÚÔÓ ïÌÈÏÔ‡ÌÂÓ·È °ÂÚÌ·ÓÈηd ÁÏáÛÛ·È ‰È·ÈÚÔÜÓÙ·È Âå˜ ‰‡Ô ñÔÔÌ¿‰·˜: ÙcÓ
BfiÚÂÈÔÓ Î·d ÙcÓ NfiÙÈÔÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋Ó.
^H BfiÚÂÈÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎc (j ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎc) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙcÓ ¢·ÓÈ΋Ó, ÙcÓ NÔÚ‚Ë-

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

22
ÁÈ΋Ó, ÙcÓ ™Ô˘Ë‰È΋Ó, ÙcÓ \IÛÏ·Ó‰ÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ÁÏáÛÛ·Ó ÙáÓ º·ÚfiˆÓ (ì ºÈÓÏ·Ó‰ÈÎc ‰bÓ àÓ‹ÎÂÈ Âå˜ ÙcÓ \I.E. ïÌÔÁψÛÛ›·Ó, àÏÏa ÂrÓ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎc ÁÏáÛÛ·). ^H NfiÙÈÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎc ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙcÓ A
\ ÁÁÏÈ΋Ó, ÙcÓ ºÚÈ˙È΋Ó, ÙcÓ ^OÏÏ·Ó‰ÈÎcÓ Î·d ÙcÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹Ó (Deutsch). M›· ÙÚ›ÙË ïÌ¿˜, ì A
\ Ó·ÙÔÏÈÎc °ÂÚÌ·ÓÈÎc ö¯ÂÈ
ϤÔÓ âÎÏ›„ÂÈ, ·éÙc ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙcÓ °ÔÙıÈ΋Ó, ÙcÓ BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰È΋Ó, ÙcÓ ÁÏáÛÛ·Ó ÙáÓ B·Ó‰¿ÏˆÓ Î.ô. ™‹ÌÂÚÔÓ ÂÚd Ùa 440 ëηÙÔÌ̇ÚÈ· àÓıÚÒˆÓ ïÌÈÏÔÜÓ
ÁÏÒÛÛ·˜ Ùɘ °ÂÚÌ·ÓÈÎɘ ïÌ¿‰Ô˜!
^H ÎÔÈÙd˜ ÙáÓ ïÌÈÏÔ‡ÓÙˆÓ ÙcÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋Ó, ÌÂÙa ÙcÓ àfiÛ·ÛÈÓ ·éÙáÓ âÎ Ùɘ
\I.E. ïÌ¿‰Ô˜ (ÂÚd Ùe -1200-900), ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ qÙÔ Âå˜ Ùe ÓfiÙÈÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎɘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, Âå˜ ÙcÓ °ÈÔ˘ÙÏ¿Ó‰ËÓ Î·d Ùa˜ ÓÔÙ›Ô˘˜ àÎÙa˜ Ùɘ B·ÏÙÈÎɘ
ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ÔÙ·ÌáÓ òEÏ‚· ηd Oder. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ ‰b ¬ÙÈ Âå˜ Ùe ÁÂÚÌ·ÓÈÎeÓ
ÏÂÍÈÏfiÁÈÔÓ ö¯Ô˘Ó ·ÚÂÈÛÊÚ‹ÛÂÈ Ï¤ÍÂȘ Ìc \I.E., ¬ˆ˜ sea (àÁÁÏÈÛÙd) j See (ÁÂÚÌ·ÓÈÛÙ›).
¢Èa Ùɘ Û˘ÁÎÚ›Ûˆ˜ ÙáÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎáÓ ÁψÛÛáÓ ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa àÓ·Û˘Óı¤ÛˆÌ ÙcÓ
KÔÈÓcÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋Ó, Ùɘ ïÔ›·˜ Ùa ΢ÚÈÒÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa ÂrÓ·È Ùa ëÍɘ:
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
Te ÎÏ·ÛÛÈÎeÓ Û‡ÛÙËÌ· ÙáÓ ¤ÓÙ ‚Ú·¯¤ˆÓ ηd ¤ÓÙ ̷ÎÚáÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ
ÌÂÙÂÙÚ¿Ë Âå˜ Û‡ÛÙËÌ· ≤ÍÈ ‚Ú·¯¤ˆÓ ηd ≤ÍÈ Ì·ÎÚáÓ. Ta ‚Ú·¯¤· ÂrÓ·È Ùa ëÍɘ:
i,u,e,ã,a,a ʈÓËÂÓÙÈÎfiÓØ Ùa Ì·ÎÚa ÂrÓ·È Ùa âÍɘ: i Ì·ÎÚfiÓ,ü,ë,ã Ì·ÎÚfiÓ, æ, 4: (o
Ì·ÎÚeÓ àÓÔÈÎÙfiÓ). Te \I.E. £ (schwa) öÁÈÓ a Âå˜ ÙcÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋Ó.
Eå˜ Ùe Û˘ÌʈÓÈÎeÓ Û‡ÛÙËÌ· Ùɘ °ÂÚÌ·ÓÈÎɘ ö¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ï ÓfiÌÔ˜ Ùɘ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÙáÓ ÊıfiÁÁˆÓ (Lautverschiebung), ηÙa ÙeÓ ïÔÖÔÓ Ùa ÌbÓ ô˯·
ÎÏÂÈÛÙa (p,t,k) ÌÂÙÂÙÚ¿ËÛ·Ó Âå˜ ô˯· ÙÚÈ‚fiÌÂÓ· (f, 5, x), Ùa ‰b ä¯ËÚa ‰·Û¤·
(bh,dh,gh) ÌÂÙ‚ϋıËÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Âå˜ ä¯ËÚa ÎÏÂÈÛÙa (b, d, g), âÓ÷á Ùa ä¯ËÚa ÎÏÂÈÛÙa
ÌÂÙ‚ϋıËÛ·Ó Âå˜ ô˯· ÎÏÂÈÛÙa (p, t, k).
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·:
Eå˜ ÙcÓ çÓÔÌ·ÙÈÎcÓ ÎÏ›ÛÈÓ ö¯ÔÌÂ, âÓ Û¯¤ÛÂÈ Úe˜ ÙcÓ \I.E., Ì›ˆÛÈÓ ÙáÓ àÚÈıÌáÓ Âå˜
‰‡Ô ηd ÙáÓ çÎÙg ÙÒÛÂˆÓ Âå˜ Ù¤ÛÛ·Ú˜ (çÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÁÂÓÈ΋, ‰ÔÙÈ΋, ·åÙÈ·ÙÈ΋).
ºÔÚÂÖ˜ ÙáÓ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎáÓ ÏËÚÔÊÔÚÈáÓ ÙáÓ ÙÒÛÂˆÓ õÚ¯ÈÛ·Ó ÛÙ·‰È·ÎᘠÓa
Á›ÓˆÓÙ·È ·î ÚÔı¤ÛÂȘ.
3.9 Aî KÂÏÙÈηd ÁÏáÛÛ·È 11
Aî ‰È·ÛˆıÂÖÛ·È KÂÏÙÈηd ÁÏáÛÛ·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Âå˜ ‰‡Ô ñÔÔÌ¿‰·˜: ÙcÓ
BÚÂÙ·ÓÓÈÎcÓ (BÚ˘ıÔÓÈÎcÓ) ηd ÙcÓ °Ô˚‰ÂÏÈÎcÓ (j °·˚ÏÈÎcÓ j \IÚÏ·Ó‰È΋Ó). Eå˜ ÙcÓ

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

23
BÚÂÙ·ÓÓÈÎcÓ ñÔ-ÔÌ¿‰· àÓ‹ÎÂÈ ì
Oé·ÏÏÈÎc ηd ì BÚÂÙÔÓÈÎc (ïÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË Âå˜ ÙcÓ BÚÂÙ¿ÓÓËÓ Ùɘ
°·ÏÏ›·˜). Eå˜ ÙcÓ °Ô˚‰ÂÏÈÎcÓ ñÔÔÌ¿‰·, ÙÒÚ·, àÓ‹ÎÔ˘Ó ì \IÚÏ·Ó‰ÈÎc
(ïÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË Âå˜ Ùa ‰˘ÙÈÎa Ùɘ
\IÚÏ·Ó‰›·˜) ηd ì ™ÎˆÙÈÎc °·˚ÏÈÎc
(à·ÓÙáÛ· Âå˜ Ùa ‰˘ÙÈÎa Ùɘ ™ÎˆÙ›·˜).
≠OÏ·È ·éÙ·d ·î ‰È·ÛˆıÂÖÛ·È
KÂÏÙÈηd ÁÏáÛÛ·È çÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È
ÓËÛȈÙÈηd KÂÏÙÈηd (Ùɘ BÚÂÙÔÓÈÎɘ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘!), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Óa ‰È·ÎÚÈıÔÜÓ àe Ùa˜ äÂÈÚˆÙÈÎa˜ KÂÏÙÈÎa˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (ÙcÓ °·Ï·ÙÈ΋Ó, ÙcÓ
KÂÏÙÔ˚‚ËÚÈÎcÓ Î.ô.), ·î ïÔÖ·È Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó ÓÂÎÚ·d õ‰Ë àe ÙÔÜ +500.
™ËÌÂȈ٤ÔÓ ¬ÙÈ ì ¯ÚÉÛȘ ÙÔÜ ¬ÚÔ˘ “KÂÏÙÈηd”, Úe˜ ‰‹ÏˆÛÈÓ ÙáÓ ÓËÛȈÙÈÎáÓ
KÂÏÙÈÎáÓ ÁψÛÛáÓ, ÂrÓ·È Ùɘ Óˆ٤ڷ˜ âԯɘ, âÊ\ ¬ÛÔÓ Ôî Ï·Ôd Ôî ïÔÖÔÈ óÌ›ÏÔ˘Ó
·éÙa˜ Ùa˜ ÁÏÒÛÛ·˜ â¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ô˘Ó ôÏÏ· âıÓÈÎa çÓfiÌ·Ù·.
Ta Ùɘ ηٷÁˆÁɘ ÙáÓ KÂÏÙáÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÎÔÙÂÈÓ¿, iÓ Î·d ö¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÂıÉ Ìb
ÙeÓ ÔÏÈÙÈÛÌeÓ Halstatt ηd La Tène ÙáÓ Ì¤ÛˆÓ Ùɘ -1˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈηd
ÂrÓ·È ·î àÓ·ÊÔÚ·d ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, 剛ˆ˜ ÙÔÜ ^HÚÔ‰fiÙÔ˘, ÂÚd KÂÏÙáÓ,
iÓ Î·d ‰bÓ ÂúÌÂı· ‚¤‚·ÈÔÈ ‰Èa Ô›Ô˘˜ àÎÚȂᘠϷÔf˜ ïÌÈÏÂÖ.
^H ÙÔÔı¤ÙËÛȘ Ùɘ KÂÏÙÈÎɘ âÓÙe˜ ÌÈĘ ñÔÔÌ¿‰Ô˜ ÙáÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ ‰bÓ ÂrÓ·È
àÛÊ·Ï‹˜Ø âÓÙÔ‡ÙÔȘ ö¯ÂÈ âȯÂÈÚËıÉ ì öÓÙ·Í›˜ Ù˘ Âå˜ ÎÔÈÓcÓ \IÙ·ÏÔ-KÂÏÙÈÎcÓ
ïÌ¿‰· j ì àÓ·ÁÓÒÚÈÛȘ ‚·ı˘Ù¤Ú·˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÒ˜ Ù˘ ÌÂÙa Ùɘ °ÂÚÌ·ÓÈÎɘ.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ KÂÏÙÈÎɘ
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·: ^H KÂÏÙÈÎc ïÌa˜ ‰È·ÙËÚÂÖ Ùa ¤ÓÙ ‚·ÛÈÎa \I.E. ʈӋÂÓÙ· ηd
Ì¿ÏÈÛÙ· Âå˜ Ì·ÎÚaÓ Î·d ‚Ú·¯ÂÖ·Ó ÌÔÚÊ‹Ó, âÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙáÓ e ηd o, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ
ì Ì·ÎÚa ÌÔÚÊc ñÔηı›ÛÙ·Ù·È ñe ‰ÈÊıfiÁÁˆÓ. ErÓ·È ‰b àÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔÓ ¬ÙÈ
‰È·ÙËÚÔÜÓÙ·È Ùa ì̛ʈӷ /w/ ηd /j/.
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·: ^H ‰È¿ÎÚÈÛȘ ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÁÂÓáÓ Î·d ÙáÓ ÙÚÈáÓ àÚÈıÌáÓ
‰ÈÂÙËÚ‹ıË Âå˜ ÙcÓ KÂÏÙÈ΋Ó, âÓ÷á ·î ÙÒÛÂȘ Û˘ÓÂÙ‡¯ıËÛ·Ó Âå˜ ¤ÓÙÂ, ¬ˆ˜ ηd Âå˜
ÙcÓ ^EÏÏËÓÈ΋Ó, Ìb ÙcÓ ‰ÔÙÈÎcÓ Óa ÂÚȤ¯÷Ë Ùa˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ùɘ ‰ÔÙÈÎɘ,
àÊ·ÈÚÂÙÈÎɘ, çÚÁ·ÓÈÎɘ ηd ÙÔÈÎɘ.
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

24
3.10 Aî ™Ï·‚Èηd ÁÏáÛÛ·È 12
^H Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ™Ï·‚ÈÎc ‰È·ÈÚÂÖÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎᘠÂå˜ ÙÚÂÖ˜ ïÌ¿‰·˜, ÙcÓ A
\ Ó·ÙÔÏÈÎcÓ
™Ï·‚ÈÎ‹Ó (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó ÙcÓ PˆÛÛÈ΋Ó,
ÙcÓ §Â˘ÎÔÚˆÛÛÈÎ‹Ó Î·d ÙcÓ OéÎÚ·ÓÈ΋Ó),
ÙcÓ NfiÙÈÔÓ ™Ï·‚ÈÎcÓ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó
ÙcÓ BÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋Ó, ÙcÓ ÁÏáÛÛ·Ó ÙáÓ ™ÎÔ›ˆÓ, ÙcÓ ™ÂÚ‚Ô-KÚÔ·ÙÈÎcÓ Î·d ÙcÓ ™ÏÔ‚ÂÓÈ΋Ó). ^H ¢˘ÙÈÎc ™Ï·‚ÈÎc ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙÚÂÖ˜ ñÔ-ÔÌ¿‰·˜, ÙcÓ ™ÏÔ‚·ÎÈ΋Ó, ÙcÓ
^H ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË ÁÚ·ÌÌc ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Ùa
TÛ¯È΋Ó, ÙcÓ òAÓˆ ηd K¿Ùˆ ™ÔÚ‚ÈÎcÓ Î·d àÚ¯·˚Îa ÛÏ·˘˚Îa ñ‰ÚˆÓ‡ÌÈ· Ôf âÎÙ›ÓÔÓÙ·È àe Ùe ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔÓ ÙÔÜ ôÓˆ
ÙcÓ ¶ÔψÓÈ΋Ó.
BÈÛÙԇϷ ≤ˆ˜ ÙeÓ Ì¤ÛÔ ¢Ó›ÂÚÔ. °Ú·ÌÌÔ^H ·Ï·ÈÔÙ¤Ú· Ì·ÚÙ˘ÚÔ˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊc
ÛÎÈ·Ṳ̂ÓË ì ÂÚÈÔ¯c ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ
Ùɘ ™Ï·‚ÈÎɘ ÂrÓ·È ì ¶·Ï·Èa \EÎÎÏËÛÈ·- TÛ¤ÚÓÔϘ (-750 ~-200) Ôf àe àÚÈıÌe
ÛÙÈÎc ™Ï·‚È΋, Ùɘ ïÔ›·˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Î›ÌÂ- âÚ¢ÓËÙáÓ ıˆÚÂÖÙ·È ì ÚˆÙÔÛÏ·˘˚Îc ÎÔÈÓ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ 863 (öÙÔ˜ Ù›‰· (18).
Ùɘ ‚˘˙·ÓÙÈÓɘ àÔÛÙÔÏɘ Âå˜ ÙcÓ MÔÚ·‚›·Ó) ηd ÙáÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔÜ 10Ô˘ ·åáÓÔ˜.
^H àÓ·˙‹ÙËÛȘ Ùɘ ÎÔÈÙ›‰Ô˜ ÙáÓ ™Ï¿‚ˆÓ ÌÂÙa ÙcÓ àfiÛ¯ÈÛ›Ó ÙˆÓ àe ÙcÓ \I.E.
ïÌ¿‰· Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÁψÛÛÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ηd ‰c ÙÔÜ ¬ÙÈ àÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó àe
Ùe ÎÏËÚÔÓÔÌË̤ÓÔÓ âÎ Ùɘ \I.E. ÏÂÍÈÏfiÁÈÔÓ ¬ÚÔÈ ÂÚÈÁÚ·Êɘ çÚÂÈÓáÓ ÂÚÈÔ¯áÓ j
ÛÙÂáÓ, ηıg˜ ηd ı·Ï¿ÛÛ˘ j å¯ı‡ˆÓ. A
\ ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ îηÓeÓ àÚÈıÌeÓ
¬ÚˆÓ Úe˜ ‰‹ÏˆÛÈÓ Ùɘ Ï›ÌÓ˘, ÙÔÜ ÔÙ·ÌÔÜ, ηıg˜ ηd ‰¤Ó‰ÚˆÓ ηd ˙ÒˆÓ
à·ÓÙÒÓÙˆÓ Âå˜ ÂÚÈÔ¯cÓ âÎÙÂÈÓÔ̤ÓËÓ àe Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ àÓ·ÙÔÏÈÎɘ °ÂÚÌ·Ó›·˜
̤¯ÚÈ ÙÔÜ Ì¤ÛÔ˘ ¢ÓÂÈ¤ÚÔ˘. \EÓÙe˜ Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·‡Ù˘ ÂÚÈԯɘ Ôî ™Ï¿‚ÔÈ
Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Î·Ù¤Ï·‚ÔÓ ÂÚÈÔ¯a˜ àÓ·ÙÔÏÈÎᘠÙáÓ âÌÔÚÈÎáÓ ï‰áÓ ÌÂÙ·Íf B·ÏÙÈÎɘ
ηd MÂÛÔÁ›Ԣ, ‰ËÏ·‰c Ìb ‰˘ÙÈÎeÓ ¬ÚÈÔÓ ÙeÓ ôÓˆ B›ÛÙÔ˘Ï· ηd àÓ·ÙÔÏÈÎeÓ ÙeÓ
̤ÛÔÓ ¢Ó›ÂÚÔÓØ Âå˜ Ùe Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·éÙe Û˘ÓËÁÔÚÂÖ Î·d ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙ˘ ÙáÓ
ñ‰ÚˆÓ˘Ì›ˆÓ Ùɘ ÂÚÈԯɘ Ùa ïÔÖ· ʤÚÔ˘Ó àÚ¯·˚Îa ÛÏ·‚ÈÎa ÛÙÔȯÂÖ·.
Aî ™Ï·‚Èηd ÁÏáÛÛ·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÏf ÛÙÂÓa Ìb Ùa˜ B·ÏÙÈÎa˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Á›ÓÂÙ·È
ÏfiÁÔ˜ Û˘¯Óa ‰Èa B·ÏÙÔ-™Ï·‚ÈÎcÓ ïÌ¿‰·), àÏÏ\ â›Û˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·d ÌÂÙa Ùɘ
°ÂÚÌ·ÓÈÎɘ ïÌ¿‰Ô˜, Ùɘ \IÙ·ÏÈÎɘ, ηıg˜ ηd Ùɘ \IÓ‰Ô-\IÚ·ÓÈÎɘ, Ùɘ A
\ ÚÌÂÓÈÎɘ
ηd Ùɘ TÔ¯·ÚÈÎɘ.
Aî ·Ï·ÈfiÙÂÚ·È ÁÚ·Ù·d Ì·ÚÙ˘Ú›·È Ùɘ (¶·Ï·ÈĘ \EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ) ™Ï·‚ÈÎɘ
àÓ¿ÁÔÓÙ·È Âå˜ Ùa ̤۷ ÙÔÜ 9Ô˘ ·åáÓÔ˜ ηd ÂrÓ·È àÔÙÂÙ˘ˆÌ¤Ó·È ÂúÙ Âå˜ Ùe ñe

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

25
ÙÔÜ K˘Ú›ÏÏÔ˘ ۯ‰ȷÛıbÓ ÁÏ·ÁÔÏÈÙÈÎeÓ àÏÊ¿‚ËÙÔÓ, ÂúÙ Âå˜ Ùe ÚÔÛËÚÌÔṲ̂ÓÔÓ
ëÏÏËÓÈÎeÓ àÏÊ¿‚ËÙÔÓ, Ùe ηÙa ÙeÓ Henning Andersen ηÎᘠçÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔÓ Î˘ÚÈÏÏÈÎfiÓ.
hA˜ âȯÂÈڋۈ̠ÙÒÚ· ÙcÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÈÓ ÙáÓ ‚·ÛÈÎáÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎáÓ Ùɘ
KÔÈÓɘ ™Ï·‚ÈÎɘ, ¬ˆ˜ ·éÙc â·Ó·Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È:
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·:
Aî ʈÓÔÏÔÁÈηd âÍÂÏ›ÍÂȘ Âå˜ ÙcÓ ™Ï·‚ÈÎcÓ ıˆÚÔÜÓÙ·È âÎÊÚ¿ÛÂȘ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎáÓ
Ù¿ÛˆÓ. ^H ÚÒÙË ÂrÓ·È ï NfiÌÔ˜ ÙáÓ A
\ ÓÔÈÎÙáÓ ™˘ÏÏ·‚áÓ, ï ïÔÖÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ ÙeÓ ÌÔÓÔÊıÔÁÁÈÛÌeÓ ÙáÓ ‰ÈÊıfiÁÁˆÓ. ^H ‰Â˘Ù¤Ú· ηÏÂÖÙ·È NfiÌÔ˜
ÙÔÜ ™˘ÏÏ·‚ÈÎÔÜ ™˘Ó·ÚÌÔÓÈÛÌÔÜ, â¤ÊÂÚ ‰¤, ÌÂÙ·Íf ôÏψÓ, ÙcÓ ÔéÚ·ÓÈÎÔÔ›ËÛÈÓ
ÙáÓ ñÂÚˆ˚ÎáÓ Úe ÚÔÛı›Ô˘ ʈӋÂÓÙÔ˜: Ï.¯. Ùe ‰¿ÓÂÈÔÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎeÓ *kirkæ
ÌÂÙ‚ϋıË Âå˜ ¶·Ï·ÈeÓ \EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎeÓ ™Ï·‚ÈÎeÓ criky (=âÎÎÏËÛ›·).
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·:
^H ¶ÚˆÙÔ-™Ï·‚ÈÎc ‰È·ÙËÚÂÖ Ùa˜ \I.E. ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜ ηd ÙÔÜ àÚÈıÌÔÜ,
ηıg˜ ηd Ùa˜ ÙÒÛÂȘ, ÏcÓ Ùɘ àÊ·ÈÚÂÙÈÎɘ.
^øÛÙfiÛÔÓ â¯¿ıË ì ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎc ηÙËÁÔÚ›· Ùɘ ʈÓɘ, ‰Èa ÙcÓ öÎÊÚ·ÛÈÓ Ùɘ
ïÔ›·˜ â¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË ‚ÔËıËÙÈÎeÓ ÚÉÌ·.
3.11 Aî B·ÏÙÈηd ÁÏáÛÛ·È 13
Aî B·ÏÙÈηd ÁÏáÛÛ·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Âå˜ A
\ Ó·ÙÔÏÈÎa˜ ηd ¢˘ÙÈο˜. Eå˜ Ùa˜
A
\ Ó·ÙÔÏÈÎa˜ àÓ‹ÎÔ˘Ó Û‹ÌÂÚÔÓ ì §ÈıÔ˘·ÓÈÎc ηd ì §ÂÙÙÔÓÈÎc (Âå˜ ÙcÓ \EÛıÔÓ›·Ó
ïÌÈÏÂÖÙ·È ì ºÈÓÏ·Ó‰ÈÎc ÁÏáÛÛ·). Eå˜ Ùa˜ ¢˘ÙÈÎa˜ àÓ‹ÎÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ì ¶·Ï·Èa
¶ÚˆÛÛÈÎc ηd ì °·ÏÈÓ‰ÈÎ‹Ø ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ¬ÙÈ Ôî °·Ï›Ó‰·È àӷʤÚÔÓÙ·È ñe ÙÔÜ
¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ Âå˜ ÙcÓ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎcÓ ^YÊ‹ÁËÛÈÓ (-‚ã ·å.).
Oî B·ÏÙÈÎÔd Ï·Ôd ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ âÛ¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ‰È·ÎÚÈÙcÓ âıÓÈÎcÓ Î·d
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎcÓ ïÌ¿‰· ÂÚd ÙcÓ -‚ã ¯ÈÏÈÂÙ›·Ó ηd âÂÍÂÙ¿ıËÛ·Ó Âå˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ ÂÚÈÔ¯a˜
ηÙa ÌÉÎÔ˜ Ùɘ B·ÏÙÈÎɘ, ÙÔÜ ¢ÓÂÈ¤ÚÔ˘ ηd Âå˜ Ùa˜ ËÁa˜ ÙÔÜ BfiÏÁ· ηd ÙÔÜ
òOη. K·Ùa ÙcÓ âÔ¯cÓ âΛÓËÓ Á›ÙÔÓ˜ ·éÙáÓ qÛ·Ó Ôî ïÌÈÏÔÜÓÙ˜ ÙcÓ ºÈÓÓÔOñÁÁÚÈÎcÓ àe àÓ·ÙÔÏ¿˜, âÓ÷á Âå˜ ÙeÓ ÓfiÙÔÓ Û˘ÓÒÚ¢ÔÓ Ìb \IÚ·ÓÔf˜ (™Î‡ı·˜) ηd
™Ï¿‚Ô˘˜. ^H A
\ Ó·ÙÔÏÈÎc ηd ì ¢˘ÙÈÎc B·ÏÙÈÎc ÂÚÈÔ¯c õÚ¯ÈÛ·Ó Óa ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ùa
ÙcÓ âÔ¯cÓ ÙÔÜ X·ÏÎÔÜ (-16Ô˜ - 6Ô˜ ·å.)
^H ·Ï·ÈÔÙ¤Ú· ÁÚ·Ùc Ì·ÚÙ˘Ú›· Ùɘ B·ÏÙÈÎɘ ÂrÓ·È Ùe ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ “â›ÁÚ·ÌÌ·
Ùɘ B·ÛÈÏ›·˜” ÙÔÜ +14Ô˘ ·åáÓÔ˜.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

26
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ B·ÏÙÈÎɘ
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·: ^H KÔÈÓc B·ÏÙÈÎc âÏ¿¯ÈÛÙ· à¤ÎÏÈÓ àe Ùe ʈÓËÂÓÙÈÎeÓ
Û‡ÛÙËÌ· Ùɘ \I.E. Ìb Ùa ¤ÓÙ ̷ÎÚa ηd ‚Ú·¯¤· ʈӋÂÓÙ·.
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·: Aî B·ÏÙÈηd ÁÏáÛÛ·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ëÙa \I.E. ÙÒÛÂȘ
(çÓÔÌ·ÛÙÈ΋Ó, ÁÂÓÈ΋Ó, ‰ÔÙÈ΋Ó, ·åÙÈ·ÙÈ΋Ó, çÚÁ·ÓÈ΋Ó, ÙÔÈÎcÓ Î·d ÎÏËÙÈ΋Ó),
âÓ÷á ì §ÈıÔ˘·ÓÈÎc ηd ì §ÂÙÙÔÓÈÎc àÓ¤Ù˘Í·Ó ôÏÏ·˜ ÙÚÂÖ˜ ÙÒÛÂȘ. \E›Û˘ ì
§ÈıÔ˘·ÓÈÎc ‰È·ÙËÚÂÖ ÙeÓ ‰˘˚ÎeÓ àÚÈıÌfiÓ.
3.12 ^H \A Ï‚·ÓÈ΋ 14
^H A
\ Ï‚·ÓÈÎc ö¯ÂÈ ñÔÛÙÉ ÌÂÁ¿Ï·˜ àÏÏ·Áa˜ Âå˜ ¬ÏËÓ ÙcÓ ‰ÔÌ‹Ó Ù˘, iÓ Î·d
‰È·ÙËÚÂÖ ÂåÛ¤ÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa \I.E. ÛÙÔȯÂÖ·. ^H àÚ¯·ÈÔ¤Ú· ÁÚ·Ùc Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘
àÓ¿ÁÂÙ·È Âå˜ Ùe 1462. Oî A
\ Ï‚·ÓÔd àӷʤÚÔÓÙ·È ó˜ \IÏÏ˘ÚÈÎc ïÌa˜ õ‰Ë àe ÙeÓ -‚ã
·åáÓ· àe ÙeÓ ¶ÙÔÏÂÌ·ÖÔÓ. ^H A
\ Ï‚·ÓÈÎc ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Âå˜ ‰‡Ô ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, ÙcÓ
‚ÔÚ›·Ó (°ÎÂÁÎÈÎcÓ) ηd ÙcÓ ÓÔÙ›·Ó (TÔÛÎÈ΋Ó), ·î ïÔÖ·È õÚ¯ÈÛ·Ó Óa ‰È·ÌÔÚÊÔÜÓÙ·È õ‰Ë àe ÙcÓ +1ËÓ ¯ÈÏÈÂÙ›·Ó. Aî ‰È·ÊÔÚ·d ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ‰‡Ô ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ ÂrÓ·È
΢ڛˆ˜ ʈÓËÙÈÎÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜.
^H ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ôԄȘ ı¤ÏÂÈ ÙcÓ A
\ Ï‚·ÓÈÎcÓ Óa ηٿÁÂÙ·È àe Ì›·Ó
àÚ¯·›·Ó \IÏÏ˘ÚÈÎcÓ ‰È¿ÏÂÎÙÔÓ, âÓ÷á ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ Ôî ÚfiÁÔÓÔÈ ÙáÓ A
\ Ï‚·ÓáÓ ö˙ˆÓ
Âå˜ Ùa˜ àÎÙa˜ Ùɘ A
\ ‰ÚÈ·ÙÈÎɘ ηÙa ÙcÓ ëÏÏËÓÔÚڈ̷˚ÎcÓ âÔ¯‹Ó. ^H A
\ Ï‚·ÓÈÎc
ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÉ ÔÏÏa ‰¿ÓÂÈ· àe ÙcÓ ^EÏÏËÓÈ΋Ó, ÙfiÛÔÓ ÙcÓ àÚ¯·›·Ó, ¬ÛÔÓ Î·d ÙcÓ
ÌÂ۷ȈÓÈÎcÓ Î·d ÙcÓ Óˆ٤ڷÓ.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ùɘ A
\ Ï‚·ÓÈÎɘ
·ã. ºˆÓÔÏÔÁ›·: ^H A
\ Ï‚·ÓÈÎc ‰È·ı¤ÙÂÈ ëÙa ʈӋÂÓÙ· (a, i, u, e, o, y, ë). Te ‰b
Û˘ÌʈÓÈÎfiÓ Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 29 Û‡Ìʈӷ.
‚ã. MÔÚÊÔÏÔÁ›·: ^H A
\ Ï‚·ÓÈÎc ö¯ÂÈ ‰‡Ô àÚÈıÌÔ‡˜, àÏÏa ö¯ÂÈ àˆÏ¤ÛÂÈ Ùe
Ô鉤ÙÂÚÔÓ Á¤ÓÔ˜. ^øÛÙfiÛÔÓ ‰È·ÙËÚÂÖ ¤ÓÙ ÙÒÛÂȘ: çÓÔÌ·ÛÙÈ΋Ó, ÁÂÓÈ΋Ó,
‰ÔÙÈ΋Ó, ·åÙÈ·ÙÈÎcÓ Î·d àÊ·ÈÚÂÙÈ΋Ó.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

27

4. ^H öÚ¢ӷ ÂÚd Ùɘ ηٷÁˆÁɘ
ηd ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ÙáÓ \IÓ‰ÔÂ˘Úˆ·›ˆÓ 15
A
\ Ê\ w˜ ÛÙÈÁÌɘ ÂrÓ·È ÚÔÊ·Ób˜ ¬ÙÈ ì ÚˆÙÔÁÏáÛÛ· óÌÈÏÂÖÙÔ àe Ì›·Ó
ïÌÔÈÔÁÂÓÉ, ηÙa Ùe ÌÄÏÏÔÓ j wÙÙÔÓ, ïÌ¿‰· ïÌÈÏËÙáÓ, ÂrÓ·È ëfiÌÂÓÔÓ Óa
âȯÂÈÚÔÜÌ Óa ‰È·‚Ϥ„ˆÌ Âå˜ ÙcÓ ¶.\I.E. ÔÏÈÙÈÛÌÈÎa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa ÙáÓ
ïÌÈÏËÙáÓ Ù˘, Ìb ·Ú¿ÏÏËÏÔÓ ÛÎÔeÓ ÙeÓ âÓÙÔÈÛÌeÓ Ùɘ àÚ¯ÈÎɘ ÎÔÈÙ›‰Ô˜ ÙˆÓ.

4.1 ^H ÏÂÍÈÎc ̤ıÔ‰Ô˜
^H ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Úe˜ ·éÙcÓ ÙcÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛÈÓ qÙÔ ì ¯ÚÉÛȘ Ùɘ ÏÂÍÈÎɘ
ÌÂıfi‰Ô˘ (lexicalist method) ñe ÙÔÜ Adalbert Kuhn ÂÚd Ùa ̤۷ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åáÓÔ˜.
^H ̤ıÔ‰Ô˜ ·éÙc ‚·Û›˙ÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ ÏÔÁÈÎcÓ ñfiıÂÛÈÓ ¬ÙÈ âÊ\ ¬ÛÔÓ Ì›· ϤÍȘ
à·ÓÙÄ Âå˜ ¬Ï·˜ Ùa˜ \I.E. ÁÏÒÛÛ·˜ η›, ôÚ·, â·Ó·Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ ÚˆÙÔÁÏáÛÛ·Ó, ÙfiÙ ıa Ú¤Ë Óa ‰ËÏÒÓË Î¿ÔÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎeÓ ÛÙÔȯÂÖÔÓ Ùɘ ¶.\I.E. ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜.
§fiÁÔ˘ ¯¿ÚÈÓ, ì ≈·ÚÍȘ Ùɘ Ϥ͈˜ *rëfls (‚‰. rÀj-, Ï·Ù. rex ÎÏ.) üıËÛ Âå˜ Ùe
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¬ÙÈ Ôî \I.E. Ï·Ôd â‚·ÛÈχÔÓÙÔ. ^O Kuhn ·ÚÔ˘Û›·Û ÏÔÈeÓ ÙÔf˜ \I.E.
ó˜ ÁˆÚÁÔf˜ ηd ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ö¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚaÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎc ‰ÔÌ‹Ó, ÌÔÓ·Ú¯ÈÎeÓ
ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ηd åÛ¯˘ÚaÓ ÙcÓ ·úÛıËÛÈÓ Ùɘ ÔåÎÔÁÂÓ›·˜.
≠Oˆ˜ ¬Ìˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ ï E. Campanile, ì ÏÂÍÈÎc ̤ıÔ‰Ô˜ ö¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎa
ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·Ø ÚáÙÔÓ, ì ≈·ÚÍȘ ÌÈĘ Ϥ͈˜ ‰bÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ Ùe ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔÓ àÓÙÈΛÌÂÓÔÓ ñÉگ Âå˜ ÙcÓ ÂÚÈÔ¯cÓ ¬Ô˘ óÌÈÏÂÖÙÔ ì ÁÏáÛÛ· âΛÓËØ Ï.¯.
¬Ï·È ۯ‰eÓ ·î ÂéÚˆ·˚ηd ÁÏáÛÛ·È ö¯Ô˘Ó ÎÔÈÓcÓ çÓÔÌ·Û›· ‰Èa ÙeÓ Ï¤ÔÓÙ·, ¯ˆÚd˜
¬Ìˆ˜ Óa ñ¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓÙ˜ Âå˜ ÙcÓ EéÚÒËÓ! ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, âÓ÷á ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa
â·Ó·Û˘ÓÙÂı÷É Î·Ùa ÙÚfiÔÓ Û·ÊÉ Ùe ÛËÌ·ÖÓÔÓ, Ùe ·éÙe ‰bÓ åÛ¯‡ÂÈ ‰Èa Ùe ÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓÔÓØ Ï.¯. ö¯ÔÌ Ùe ‚‰ÈÎeÓ *simha- (ϤˆÓ) ηd Ùe àÚÌÂÓÈÎeÓ inj (ÏÂÔ¿Ú‰·ÏȘ),
Ô›· pÚ·Á ÂrÓ·È ì ÛËÌ·Û›· Ùɘ ÌËÙÚfi˜-Ϥ͈˜ *singhos; Eå˜ ÙÔÈ·‡Ù·˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
àÚÎÂÙÔd ÁψÛÛÔÏfiÁÔÈ âÛ˘Ó‹ıÈ˙·Ó Óa àÔ‰›‰Ô˘Ó Âå˜ ÙcÓ àÚ¯ÈÎcÓ Ï¤ÍÈÓ ÂéÚÂÖ·Ó
ÛËÌ·Û›·Ó, ÙÔÜ Ù‡Ô˘ Ï.¯. “ôÁÚÈÔÓ ıËÚ›ÔÓ”. Te ϤÔÓ Èı·ÓeÓ Î·d ÂûÏÔÁÔÓ ¬Ìˆ˜
ÂrÓ·È ¬ÙÈ ì àÚ¯ÈÎc ϤÍȘ Âr¯Â Ì›·Ó Û·ÊÉ ÛËÌ·Û›·Ó (“ϤˆÓ” j “ÏÂÔ¿Ú‰·ÏȘ” Âå˜ ÙcÓ
ÂÚ›ÙˆÛ›Ó Ì·˜), ì ïÔ›· ‰ÈÂÙËÚ‹ıË Âå˜ Ì›·Ó, ôÁÓˆÛÙÔÓ Ô›·Ó, âÎ ÙáÓ ‰‡Ô
ÁψÛÛáÓ.
A
\ ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÓ ÂrÓ·È Óa àÔ‰›‰ˆÌ a priori Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓËÓ öÓÓÔÈ·Ó Âå˜ Ì›·Ó
ϤÍÈÓØ Î·d ¬Ìˆ˜ ÙÔÜÙÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ùa ÙcÓ ‰È·Ù‡ˆÛÈÓ Ùɘ ÁÓˆÛÙɘ “ıˆڛ·˜ ÙÔÜ
ÊËÁÔÜ”, ηÙa ÙcÓ ïÔ›·Ó ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ïÌÔÚÚ›˙ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÊËÁe˜ (ëÏÏËÓ.), ì ïÔ›·
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

28
ÛËÌ·›ÓÂÈ “ç͢¿”, ηd ÙáÓ fagus (Ï·ÙÈÓ.) ηd buohha (Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ^Y„ËÏɘ °ÂÚÌ·ÓÈÎɘ), ·î ïÔÖ·È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó “‰Úܘ”, ·î ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·È ö¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙcÓ àÚ¯ÈÎcÓ
ÛËÌ·Û›·Ó. A
\ ÊÔÜ ÏÔÈeÓ àÔÎÏ›Û÷Ë ì ıˆڛ· ÙcÓ \IÙ·Ï›·Ó ‰ÈfiÙÈ àÎfiÌË Î·d ηÙa
ÙcÓ îÛÙÔÚÈÎcÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ qÙÔ Ï‹Ú˘ Ìc-\I.E. ÏËı˘ÛÌáÓ, ÙÔÔıÂÙÂÖ ÙcÓ \I.E.
ÎÔÈÙ›‰· àÓ·ÙÔÏÈÎᘠÙɘ ÁÚ·ÌÌɘ K·ÈÓÈÁÎÛ‚¤ÚÁ˘ (Königsberg) - KÚÈÌ·›·˜, ¬Ô˘
ʇÂÙ·È ì ‰Úܘ.
≠EÓ· àÎfiÌË ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ùɘ ÏÂÍÈÎɘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ì âÍ·ÁˆÁc Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ àe Ì›·Ó â·Ó·Û˘ÓÙÂıÂÈ̤ÓËÓ Ï¤ÍÈÓ ÂrÓ·È âÈÛÊ·Ï‹˜Ø Ï.¯. ï ‚·ÛÈÏÂf˜ (rex,
rÀj-), Ù› êÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Âr¯Â ηd ᘠâÂϤÁÂÙÔ;

4.2 ^H ÎÂÈÌÂÓÈÎc ̤ıÔ‰Ô˜
^H ÎÂÈÌÂÓÈÎc ̤ıÔ‰Ô˜ ö¯ÂÈ ó˜ àÊÂÙËÚ›·Ó ÙcÓ ‰È·›ÛÙˆÛÈÓ ¬ÙÈ Ôî \IÓ‰ÔÂ˘Úˆ·ÖÔÈ
‰bÓ âÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ·Ó Âå˜ ÙÔf˜ àÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÌfiÓÔÓ Ì›·Ó ÁÏáÛÛ·Ó, àÏÏa ηd ≤Ó·Ó
ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ùa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa Ù·˘ÙÔÔÈÔÜÓÙ·È ‰Èa Ùɘ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎɘ
ÌÂϤÙ˘ ÙáÓ \I.E. ÔÏÈÙÈÛÌáÓ Î·d Ùɘ àÔÌÔÓÒÛˆ˜ ÙáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ âÎÂ›ÓˆÓ Ùa
ïÔÖ· àÔÙÂÏÔÜÓ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡˜. “KÂÈÌÂÓÈ΋”, ÙÒÚ·, àÔηÏÂÖÙ·È ì ̤ıÔ‰Ô˜, ‰ÈfiÙÈ
¯áÚÔ˜ âÚ‡Ó˘ Ù˘ ÂrÓ·È ·î àÚ¯·Ö·È ÁÚ·Ù·d Ì·ÚÙ˘Ú›·ÈØ ‰‡Ó·Ù·È ‰b Óa Î˘Ì·›ÓÂÙ·È
àe ÙcÓ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎcÓ àÓ¿Ï˘ÛÈÓ ÌÈĘ Ϥ͈˜ ̤¯ÚÈ Î·d ÙcÓ ÌÂϤÙËÓ Ùɘ ‰ÔÌɘ
ëÓe˜ ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜.
4.2.1 ^H TÚÈÌÂÚc˜ \I‰ÂÔÏÔÁ›·
B·ÛÈÎc àÊÂÙËÚ›· ÌÂϤÙ˘ ëÓe˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ÂrÓ·È ì àÓ·˙‹ÙËÛȘ Ùɘ å‰ÂÔÏÔÁ›·˜
ÙÔ˘, ÙáÓ «Î·ÙËÁÔÚÈáÓ, ‰ËÏ·‰‹, àӷχÛˆ˜ ηd ÎÚ›Ûˆ˜ Ôf ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙ·È ‰Èa
ÙcÓ Û‡ÏÏË„ÈÓ Î·d ‰È·ÌfiÚʈÛÈÓ Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜». Mb Ùe ˙‹ÙËÌ· Ùɘ \I.E.
å‰ÂÔÏÔÁ›·˜ äÛ¯ÔÏ‹ıË Î·Ù\ âÍÔ¯cÓ ï ÛÔ˘‰·ÖÔ˜ ÌÂÏÂÙËÙc˜ Georges Dumézil, ï
ïÔÖÔ˜ ηd ‰ÈÂÙ‡ˆÛ ÙcÓ ıˆڛ·Ó ÂÚd “TÚÈÌÂÚÔܘ \I‰ÂÔÏÔÁ›·˜”. K·Ù\ ·éÙ‹Ó,
ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÖ˜ ·ÚÈ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È Âå˜ ÙeÓ \I.E. ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ: ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋, ì
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎc ηd ì ÔåÎÔÓÔÌÈÎc (‰ËÏ·‰c ì ·Ú·ÁˆÁc ÙáÓ àÁ·ıáÓ Î·d ì àfiÏ·˘ÛȘ
Ùɘ ˙ˆÉ˜). ^H å‰ÂÔÏÔÁ›· ·éÙc ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ â‚›ˆÛ Ùɘ ‰È·Û¿Ûˆ˜ Ùɘ \I.E.
ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜ ‰È·ÙËÚËıÂÖÛ· Âå˜ ÙÔf˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ \I.E. ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. ≠EÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
àe ÙcÓ PÒÌËÓ: Ôî ÙÚÂÖ˜ ÚáÙÔÈ ‚·ÛÈÏÂÖ˜ Ù˘ âÓÛ·ÚÎÒÓÔ˘Ó ÙcÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ‰È\
≤ηÛÙÔÓ âÎ ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÌÂÚáÓ Ùɘ \I.E. å‰ÂÔÏÔÁ›·˜. ^O NÔ˘ÌĘ ¶ÔÌ›ÏÈÔ˜ äÛ¯ÔÏ‹ıË
Ìb ÙcÓ àÓ·‚¿ıÌÈÛÈÓ ÙáÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ıÂÛÌáÓ, ï T‡ÏÏÔ˜ ^OÛÙ›ÏÈÔ˜ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Ùe

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

29
ÔÏÂÌÈÎeÓ ÓÂÜÌ·, âÓ÷á ï PˆÌ‡ÏÔ˜, ï ïÔÖÔ˜ âÍËÛÊ¿ÏÈÛ ÙcÓ ÂéËÌÂÚ›·Ó Ùɘ
fiψ˜ ñËÚ¤ÙËÛ ÙcÓ ÔåÎÔÓÔÌÈÎcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó.
^øÛÙfiÛÔÓ, ¬ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ï Campanile, ï ¯ˆÚÈÛÌe˜ Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Âå˜ Î¿ÛÙ·˜
‰bÓ Ê·›ÓÂÙ·È Óa àÔÙÂÏ÷É, ¬ˆ˜ âıÂÒÚËÛ·Ó óÚÈṲ̂ÓÔÈ, àÚ¯ÈÎeÓ \I.E. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÓ, àÏÏa ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Ú·Ó âͤÏÈÍÈÓ à·ÓÙáÛ·Ó Âå˜ Ùa˜ \IÓ‰›·˜ η›, âÓ Ì¤ÚÂÈ
Âå˜ Ùe \IÚ¿Ó. ^H TÚÈÌÂÚc˜ å‰ÂÔÏÔÁ›· ÂrÓ·È Î¿ÙÈ ÔÏf ÂéÚ‡ÙÂÚÔÓ, ÂrÓ·È ≤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜
Û˘ÏÏ‹„ˆ˜ ηd ëÚÌËÓ›·˜ Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜.

4.3 \IÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔd ıÂÛÌÔd
4.3.1 ^H ıÚËÛΛ·
ErÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ ¬ÙÈ, ·Úa Ùa˜ ÚÔÛ·ı›·˜ ÙáÓ âÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÌfiÓÔÓ ≤Ó·
ùÓÔÌ· £ÂÔÜ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙeÓ Óa â·Ó·Û˘ÓÙÂı÷É! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰Èa Ùe ùÓÔÌ· ÙÔÜ ¢Èfi˜:
ZÂf˜ (ëÏÏËÓ.), Dyau- (‚‰.), Ju(ppiter) (Ï·Ù.) suis (¯ÂÙÙÈÙ.), Ùa ïÔÖ· àÓ¿ÁÔÓÙ·È Âå˜
Ùe \I.E. *Djëws. hA˜ ÛËÌÂȈı÷É ¬Ìˆ˜ ¬ÙÈ, iÓ Î·d ·î àÓˆÙ¤Úˆ ϤÍÂȘ Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó ó˜
Úe˜ ÙcÓ ÌÔÚÊ‹Ó, ‰bÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ó˜ Úe˜ ÙcÓ ÛËÌ·Û›·Ó, ηıg˜ ï ÌbÓ ‚‰ÈÎe˜
¬ÚÔ˜ âıˆÚÂÖÙÔ àËÚ¯·ÈˆÌ¤ÓÔ˜, ï ‰b ¯ÂÙÙÈÙÈÎe˜ ¬ÚÔ˜ ÂrÓ·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎe˜ οıÂ
£ÂÔÜ.
≠Oˆ˜ çÚıᘠ·Ú·ÙËÚÂÖ ï Campanile, ì âÍ‹ÁËÛȘ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ôî \I.E. Ï·Ôd ‰bÓ
âÓ‰ÈÂʤÚÔÓÙÔ ÙfiÛÔÓ ‰Èa Ùa çÓfiÌ·Ù· ÙáÓ £ÂáÓ, ¬ÛÔÓ ‰Èa Ùa˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ùa˜
ïÔ›·˜ ÔyÙÔÈ âÈÙÂÏÔÜÓ, ηÙa Û˘Ó¤ÂÈ·Ó qÙÔ ÂûÎÔÏÔÓ ‰È\ ·éÙÔf˜ Óa ˘îÔıÂÙÔÜÓ ÙcÓ
Ï·ÙÚ›·Ó Í¤ÓˆÓ £ÂÔًوÓ, ÏËÛÌÔÓÔÜÓÙ˜ Ùa ·Ï·ÈfiÙÂÚ· çÓfiÌ·Ù· ÙáÓ £ÂáÓ. ^H
ÓÔÔÙÚÔ›· ·éÙc ÌĘ ÂrÓ·È ôÏψÛÙ ηÏᘠÁÓˆÛÙc àe ÙÔf˜ àÚ¯·›Ô˘˜ ≠EÏÏËÓ·˜
(¬ˆ˜ ï ^HÚfi‰ÔÙÔ˜) ηd ÙÔf˜ §·Ù›ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ (ÚfiÎÂÈÙ·È ‰Èa ÙcÓ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓËÓ interpretatio Romana ÙáÓ Í¤ÓˆÓ ¶·Óı¤ˆÓ, Ï.¯. ï T¿ÎÈÙÔ˜ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙÔf˜ £ÂÔf˜
ÙáÓ °ÂÚÌ·ÓáÓ Ìb ·éÙÔf˜ ÙáÓ PˆÌ·›ˆÓ).
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ôî âÚ¢ÓËÙ·d ÂñÚ›ÛÎÔ˘Ó Âå˜ ÙÔf˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙáÓ £ÂáÓ Óa
àÓÙ·Ó·ÎÏÄÙ·È Ùe ÙÚÈÌÂÚb˜ Û¯ÉÌ· (ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙ˘, fiÏÂÌÔ˜, ÂéËÌÂÚ›·). ¶ÂÚÈÙÙeÓ
‰b Óa àÓ·ÊÂÚı÷É ¬ÙÈ ì \I.E. ıÚËÛΛ· âıÂÒÚÂÈ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ ·éı‡·ÚÎÙÔÓ, Ìc
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı¤ÓÙ· àe £ÂfiÓ.
≠EÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎeÓ â›Û˘ ÛÙÔȯÂÖÔÓ Ùɘ \I.E. ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÂrÓ·È ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛÂÎÙÈÎɘ ÙËÚ‹Ûˆ˜ ÙáÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ï·ÙÚ›·˜Ø ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Âå˜
Ùa àÚ¯·Èfiٷٷ B‰ÈÎa ηd A
\ ‚ÂÛÙÈÎa ΛÌÂÓ· Ùe ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔÓ ÚfiÛˆÔÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Ùa˜ ϤÍÂȘ «Ìb ÙcÓ çÚı‹Ó ÙˆÓ ÚÔÊÔÚ¿Ó»!
MÂÙ·Íf ÙáÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ‰ÔÍ·ÛÈáÓ ÙáÓ \I.E. ÂrÓ·È ·éÙc Ùɘ Â鉷›ÌÔÓÔ˜ ÌÂÙa
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

30
ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ Âå˜ ¯ÒÚ·˜ ¬Ô˘ ‚·ÛÈχÂÈ ì ¯·Ú¿, Ùa \HχÛÈ· ¶Â‰›· ηd ·î NÉÛÔÈ
ÙáÓ M·Î¿ÚˆÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ j ì “XÒÚ· ÙáÓ ZÒÓÙˆÓ” Ùɘ åÚÏ·Ó‰ÈÎɘ ·Ú·‰fiÛˆ˜.
Aî ¯áÚ·È ·éÙ·d ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ó˜ Ì·ÎÚÈÓ·d ÓÉÛÔÈ Âå˜ ÙcÓ ‰‡ÛÈÓ, ¬Ô˘ Êı¿ÓÂÈ âd
ÏÔ›Ô˘ ï ≥Úˆ˜ àÊÔÜ ÂÚ¿ÛÂÈ àe àÓ·Ú›ıÌËÙ· âÌfi‰È·. hAÓ ¬Ìˆ˜ Ôî çÏ›ÁÔÈ
âÎÏÂÎÙÔd ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Èa Ùa˜ N‹ÛÔ˘˜ ÙáÓ M·Î¿ÚˆÓ, Ôî ñfiÏÔÈÔÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó
Âå˜ ÙeÓ òA‰ËÓ, ηÙa ÙcÓ \I.E. ·Ú¿‰ÔÛÈÓ.
4.3.2 ^H ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·
^H \I.E. ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· Âr¯Â ‰ÔÌcÓ âÎÙÂٷ̤Ó˘ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎɘ ÔåÎÔÁÂÓ›·˜, Ùɘ
ïÔ›·˜ ÛÙ·ıÂÚa ̤ÏË qÛ·Ó Ôî ôÓ‰Ú˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¬ÙÈ ·î Á˘Ó·ÖΘ âÁ›ÓÔÓÙÔ Ì¤ÏË Ùɘ
ÔåÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔÜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙˆÓ ±Ì· Ù÷á Á¿Ì÷ˆ ÙˆÓ. KÔÚ˘Êc Ùɘ ÔåÎÔÁÂÓ›·˜ qÙÔ ï
·Ù‹Ú.
^H ÌÂϤÙË, ‚‚·›ˆ˜, ÙáÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·î ïÔÖ·È ñÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÁÁÂÓ›·˜,
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ ö¯ÔÌ ïÌÔÚÚ›˙Ô˘˜ ϤÍÂȘ ·î ïÔÖ·È ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ¬Ìˆ˜
ÙcÓ ·éÙcÓ ÛËÌ·Û›·Ó Âå˜ Ùa˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ï.¯. ì Ï·ÙÈÓÈÎc ϤÍȘ nepos
ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙeÓ àÓ„ÈeÓ j ÙeÓ âÁÁÔÓfiÓ, âÓ÷á ì Û˘ÁÁÂÓc˜ åÚÏ·Ó‰ÈÎc niae ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙeÓ
“˘îeÓ Ùɘ à‰ÂÏÊɘ”.
^H ‚·ÛÈÎc ÌÔÚÊc Á¿ÌÔ˘ qÙÔ ·éÙc ì ïÔ›· â‚·Û›˙ÂÙÔ Âå˜ êÌÔÈ‚·ÖÔÓ öÚˆÙ·Ø ëÙ¤Ú·
ÌÔÚÊc qÙÔ ï Á¿ÌÔ˜ ï âÈÙ˘Á¯·ÓfiÌÂÓÔ˜ ‰Èa Ùɘ ÚÔÛÊÔÚĘ ‰ÒÚˆÓ Úe˜ ÙeÓ ·Ù¤Ú·
j ÙcÓ Ê˘ÏcÓ Ùɘ ÌÂÏÏÔÓ‡ÌÊÔ˘ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ Ó¤Ô˘. ^H ÔÏ˘Á·Ì›· ‰bÓ qÙÔ
ôÁÓˆÛÙÔ˜, ηıg˜ ñ¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›·È ¬ÙÈ Âr¯Â ˘îÔıÂÙËıÉ àe Ùa ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚ·
ÛÙÚÒÌ·Ù· οÔÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈáÓ (Ï.¯. Ùɘ °·Ï·Ù›·˜ j Ùɘ \IÚÏ·Ó‰›·˜).
™¯ÂÙÈÎᘠÌb ÙcÓ àÓ·ÁÓÒÚÈÛÈÓ ÙÔÜ ÁÓËÛ›Ô˘ ˘îÔÜ ñe ÙÔÜ ·ÙÚfi˜, ö¯ÂÈ ‰È·ÛˆıÉ
‰Èa ̤ÛÔ˘ ÙáÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ùe öıÈÌÔ Ùɘ ÙÔÔıÂÙ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ âd ÙáÓ ÁÔÓ¿ÙˆÓ
ÙÔÜ ·ÙÚfi˜Ø ÙcÓ Û˘Ó‹ıÂÈ·Ó ·éÙcÓ Ì·ÚÙ˘ÚÂÖ ì ÛÔÁ‰È·Óc ÊÚ¿ÛȘ z’nwk z’tk (Ù¤ÎÓÔÓ
ÙÔÜ ÁÔÓ¿ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰c ÓfiÌÈÌÔ˜ àfiÁÔÓÔ˜), ì Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ åÚÏ·Ó‰ÈÎc ϤÍȘ glÇndaltae, àÏÏa ηd Ùe Ï·ÙÈÓÈÎeÓ â›ıÂÙÔÓ genuinus (ÁÓ‹ÛÈÔ˜), Ùe ïÔÖÔÓ ÂrÓ·È
·Ú¿ÁˆÁÔÓ Ùɘ Ϥ͈˜ genu.
4.3.3 ^H Ê˘ÏÂÙÈÎc çÚÁ¿ÓˆÛȘ,
ï ‚·ÛÈÏÂf˜ ηd ï ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜
^H Ú›˙· *dom- ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙeÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔrÎÔ, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ï âÈÎÂÊ·Ïɘ ÂrÓ·È ï
*doms-potis (‰ÂÛfiÙ˘). ^H ‰b Ú›˙· *wifi- ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙcÓ Ê˘Ï‹Ø âÓÙÂÜıÂÓ ì ‚Â‰ÈÎc
ϤÍȘ vispati (<*wifi -potis) ηd ì ëÏÏËÓÈÎc “ÙÚȯ¿˚Θ” (¢ˆÚÈÂÖ˜), ‰ËÏ·‰c “¯ˆÚÈKEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

31
Ṳ̂ÓÔÈ Âå˜ ÙÚÂÖ˜ Ê˘Ï¿˜”.
¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ óÌÈÏ‹Û·Ì ‰Èa ÙcÓ ≈·ÚÍÈÓ Ùɘ ÎÔÈÓɘ çÓÔÌ·Û›·˜ ‰Èa ÙeÓ
‚·ÛÈϤ·, â‰á i˜ ‰È¢ÎÚÈӛۈ̠¬ÙÈ, ó˜ âÈÛËÌ·›ÓÂÈ ï Campanile, ï \I.E. ‚·ÛÈÏÂf˜
‰bÓ Ê·›ÓÂÙ·È Óa Âr¯Â ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎa˜ êÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜, àÏÏ\ äÛ¯ÔÏÂÖÙÔ Ìb ÙcÓ ıÚËÛΛ·Ó, qÙÔ Ì›· îÂÚa ÌÔÚÊ‹, ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙc˜ ÌÂÙ·Íf Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ηd ÙáÓ £ÂáÓ.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Âå˜ ÙcÓ PÒÌËÓ, ¬Ù·Ó ηÙËÚÁ‹ıË ì ‚·ÛÈÏ›·, â‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË ≤Ó· Ó¤ÔÓ àÍ›ˆÌ·, ·éÙe ÙÔÜ rex sacrificulus. \E›Û˘ ηÙa ÙcÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛÈÓ ÙáÓ
§·Ù›ÓˆÓ ÌÂÙa ÙáÓ ™·‚›ÓˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙ·d ÙáÓ ÛÙÚ·ÙáÓ ‰bÓ qÛ·Ó Ôî ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ÙáÓ ‰‡Ô
Ï·áÓ, àÏÏa ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ›. ^O ‚·ÛÈÏÂf˜ PˆÌ‡ÏÔ˜ ·Ú›ÛÙ·Ù·È êÏᘠÂå˜ Ùe ‰›ÔÓ
Ùɘ Ì¿¯Ë˜ âÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙeÓ Jupiter Stator.
EûÏÔÁÔÓ â›Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ùe ¬ÙÈ ñÉگ ηÙa ÙcÓ \I.E. ÂÚ›Ô‰ÔÓ Ì›· ‚·ÛÈÎc
ÌÔÚÊc àÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎáÓ ıÂÛÌáÓ Î·d Û˘ÏÏÔÁÈÎáÓ ‰È·‰ÈηÛÈáÓ, ÚfiÁÔÓÔÈ Ùɘ
ëÏÏËÓÈÎɘ ÁÂÚÔ˘Û›·˜ ηd Ùɘ ڈ̷˚Îɘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘.
\EÈϤÔÓ, ì ‰Ô˘Ï›· ‰bÓ ñÉگ Âå˜ ÙcÓ \I.E. ÎÔÈÓˆÓ›·Ó, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¬ÙÈ ‰bÓ
ñÊ›ÛÙ·Ù·È ÎÔÈÓc ϤÍȘ Úe˜ ‰‹ÏˆÛÈÓ ÙÔÜ ‰Ô‡ÏÔ˘, àÏÏa ÔûÙ ηd ôÏÏ· ÂÚd ·éÙÔÜ
ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. MfiÓÔÓ ·å¯Ì·ÏˆÛ›· Á˘Ó·ÈÎáÓ Ê·›ÓÂÙ·È Óa ñÉÚ¯Â.
£a Ú¤ÂÈ â‰á ¬Ìˆ˜ Óa ı¤ÛˆÌ ηd ≤Ó· ôÏÏÔ âÚÒÙËÌ·: qÛ·Ó Ôî \I.E. ÔÏÂÌÈÎe˜
Ï·fi˜;
^H à¿ÓÙËÛȘ ‰bÓ Ú¤ÂÈ Óa ÂrÓ·È àfiÏ˘ÙÔ˜Ø ì ÁˆÚÁ›· ηd ì ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·
ηÙÂÖ¯ÔÓ ÛÔ˘‰·›·Ó ı¤ÛÈÓ Âå˜ ÙcÓ ˙ˆcÓ ÙáÓ \I.E., ÚÄÁÌ· Ùe ïÔÖÔ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È
ηd àe Ùa˜ ÔÈΛϷ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚa˜ ·î ïÔÖ·È ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Âå˜ ÁˆÚÁÈÎa˜ âÚÁ·Û›·˜Ø
Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ‰È¤ıÂÙÔÓ Î·d ÔÏÂÌÈÎcÓ îηÓfiÙËÙ·. ¢bÓ qÛ·Ó ÏÔÈeÓ Ôî \I.E.
àÔÎÏÂÈÛÙÈÎᘠàÊÔÛȈ̤ÓÔÈ Âå˜ Ùa˜ ÔÏÂÌÈÎa˜ âȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, àÏÏ\ ·éÙ·d ·ÚÂÓ‚¿ÏÏÔÓÙÔ Âå˜ Ì·ÎÚa ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· äÚÂÌ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ñÉگ Ùe å‰Âá‰Â˜ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
ÔÏÂÌÈÛÙÔÜ, ï ïÔÖÔ˜ ‰bÓ àÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ìb ÛÎÔeÓ ÙcÓ ÚfiÛÎÙËÛÈÓ ñÏÈÎáÓ àÁ·ıáÓ,
àÏÏa ‰Èa ÙcÓ àfiÎÙËÛÈÓ Ùɘ ‰fi͢. ≠Oˆ˜ ϤÁÂÈ ï A
\ ¯ÈÏÏÂf˜ (\IÏ. I, 412-\3):
Eå Ì¤Ó Î\ ·sıÈ Ì¤ÓˆÓ TÚÒˆÓ fiÏÈÓ àÌÊÈÌ¿¯ˆÌ·È, | üÏÂÙÔ Ì¤Ó ÌÔÈ ÓfiÛÙÔ˜, àÙaÚ
ÎϤԘ ôÊıÈÙÔÓ öÛÙ·ÈØ
^H ÎÔÌ‚ÈÎc ÊÚ¿ÛȘ Âå˜ ÙÔf˜ àÓˆÙ¤Úˆ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÂrÓ·È Ùe “ÎϤԘ ôÊıÈÙÔÓ”, ÊÚ¿ÛȘ
ì ïÔ›· ÂrÓ·È àÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ùɘ åÓ‰ÈÎɘ aksiti sravah (ôÊıÈÙÔÓ ÎϤԘ), ì ïÔ›·
à·ÓÙ÷Ä Âå˜ ÙcÓ Rig Veda, ÁÂÁÔÓe˜ Ùe ïÔÖÔÓ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙcÓ àÚ¯·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘.
4.3.4 ^O ÔÈËÙ‹˜
^H ÌÓ‹ÌË ÙáÓ ìÚˆ˚ÎáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Û˘ÓÙËÚÂÖÙ·È àe ÙÔf˜ ÔÈËÙ¿˜, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ï
ÚfiÏÔ˜ qÙÔ Óa ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Î·d Óa ‰È·‰ÒÛÔ˘Ó Âå˜ Ùa˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÁÂÓÂa˜ ÙeÓ Ó¢KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

32
Ì·ÙÈÎeÓ ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÙˆÓ.
≠EÓ·˜ ÔÈËÙc˜ öÚÂ Óa ÂÚ¿Û÷Ë ÔÏ˘ÂÙÉ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·Ó ÏËÛ›ÔÓ ëÓe˜ ÁËÚ·ÈÔÙ¤ÚÔ˘ ÔÈËÙÔÜØ Âå˜ ÙcÓ °·Ï·Ù›·Ó Ï.¯. qÙÔ ÂåÎÔÛ·ÂÙc˜ ì ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ùɘ Ì·ıËÙ›·˜.
Oî ÔÈËÙ·d ÂúÙ qÛ·Ó ÂÚÈԉ‡ÔÓÙ˜, ÂúÙ âÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Âå˜ Ùa˜ ·éÏa˜ ìÁÂÌfiÓˆÓ, ¬ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È àe ÙcÓ \IÏÈ¿‰·. ^H ≈·ÚÍ›˜ ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ·È ‰b Âå˜ ÔÏÏÔf˜
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÏcÓ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ, ó˜ Âå˜ ÙcÓ \IÚÏ·Ó‰›·Ó, Ùe \IÚ¿Ó, ÙcÓ \IÓ‰›·Ó, ÙcÓ
PÒÌËÓ Î·d Âå˜ ÙÔf˜ ™Ï¿‚Ô˘˜, ¬Ô˘ ‰ÈÂÙËÚ‹ıËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙcÓ âÔ¯‹Ó Ì·˜.
4.4 ^H àÓ·˙‹ÙËÛȘ Ùɘ ÎÔÈÙ›‰Ô˜
Te âÚÒÙËÌ· Û¯ÂÙÈÎᘠÌb ÙcÓ ÎÔÈÙ›‰· ÙáÓ \I.E. à·Û¯ÔÏÂÖ âÓÙfiÓˆ˜ ÙÔf˜ ÌÂÏÂÙËÙ¿˜, Ôî ïÔÖÔÈ ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ Âå˜ ïÚÈÛÙÈÎeÓ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·.
K·Ù\ àÚ¯a˜ ·î àfi„ÂȘ ·î ïÔÖ·È âÚ›‰ÔÓÙ·È àÔÎÏÂÈÛÙÈÎᘠâd ÙáÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ùɘ ÏÂÍÈÎɘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂrÓ·È àÛÙ‹ÚÈÎÙÔÈ. Eú‰·Ì õ‰Ë Ùe «âȯ›ÚËÌ· ÙÔÜ ÊËÁÔÜ»,
i˜ ÎÔÈٿ͈Ì ÙÒÚ· Ùe «âȯ›ÚËÌ· ÙÔÜ ÛÔψÌÔÜ»: £ÂˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ âÂȉc ì ϤÍȘ
“å¯ıf˜” ÙáÓ TÔ¯¿ÚˆÓ ÂrÓ·È ïÌfiÚÚÈ˙Ô˜ Ìb ÙcÓ Ï¤ÍÈÓ “ÛÔψÌe˜” ôÏÏˆÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ
ηd âÂȉc ï å¯ıf˜ ·éÙe˜ à·ÓÙÄ Î˘Ú›ˆ˜ Âå˜ Ùa˜ ÂÚd ÙcÓ B·ÏÙÈÎcÓ ¯ÒÚ·˜, ôÚ· ì
ÎÔÈÙd˜ ÙáÓ \I.E. Ú¤ÂÈ Óa ÂrÓ·È ì B·ÏÙÈ΋. ¶¤Ú·Ó ÙÔÜ ¬ÙÈ ÂrÓ·È à‚¤‚·ÈÔÓ Ùe àÎÚÈ‚b˜
ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎeÓ ÊÔÚÙ›ÔÓ Ùɘ Ϥ͈˜ “ÛÔψÌfi˜”, âÚˆÙÔÜÌ Ùe ëÍɘ: ‰È·Ù› Óa Ìc
åÛ¯‡FË Ùe àÓÙ›ıÂÙÔÓ, ‰ËÏ·‰c Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ïÌa˜ \I.E. Âå˜ ÙÔf˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜
ÂéÚˆ·˚ÎÔf˜ ÔÙ·ÌÔf˜ ηd êÏȇÔÓÙ·˜ ÛÔψÌÔ‡˜, õÚ¯ÈÛ Óa ÙÔf˜ çÓÔÌ¿˙FË êÏá˜
“„¿ÚÈ·”.
4.4.1 ^H ıˆڛ· Ùɘ Marija Gimbutas
hA˜ Âڿۈ̠¬Ìˆ˜ àe ÙÔf˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘˜ Âå˜ ÙeÓ ¯áÚÔÓ Ùɘ àÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜. ^H
‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË àÚ¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Marija Gimbutas (°ÎÈÌÔ˘Ùa˜) âÙÔÔı¤ÙËÛ ÙcÓ ÎÔÈÙ›‰·
ÙáÓ \I.E. Âå˜ ÙcÓ ÓfiÙÈÔÓ PˆÛÛ›·Ó, ‰ÈfiÙÈ âÎÂÖ ÂyÚ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ñ¿Ú͈˜ ëÓe˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ
ï ïÔÖÔ˜ õÛÎÂÈ ÙeÓ fiÏÂÌÔÓ Î·d Âr¯Â ÎÔÈÓa ıÚËÛ΢ÙÈÎa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa
‰È·ÊÔÚÈ˙fiÌÂÓ· àe ·éÙa ÙÔÜ ÙfiÙ âÈÎÚ·ÙÔÜÓÙÔ˜ Âå˜ ÙeÓ ÂéÚˆ·˚ÎeÓ ¯áÚÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ EéÚÒ˘ (Old Europe), ï ïÔÖÔ˜ ‰È¤ıÂÙ ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎa ηd
ÌËÙÚÈ·Ú¯ÈÎa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
^O ÔÏÈÙÈÛÌe˜ ï ïÔÖÔ˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Úe˜ ÙÔf˜ \I.E. ÂrÓ·È ·éÙe˜ Ùɘ “·Ú·‰fiÛˆ˜
ÎÔ˘ÚÁοӔ. K·Ùa ÙcÓ ÙÂÙ¿ÚÙËÓ ¯ÈÏÈÂÙ›·Ó ·î Ì·ÚÙ˘Ú›·È àÔηχÙÔ˘Ó \I.E. ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·, ¬ˆ˜ ï ÔåÎÈ·Îe˜ ¥Ô˜ ηd Ùa ÙÚÔ¯ÔÊfiÚ· 篋̷ٷ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎe˜

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

33
ÂrÓ·È ï ÙÚfiÔ˜ Ù·Êɘ ÙˆÓ Âå˜ ¯·ÌËÏÔf˜ Ù‡Ì‚Ô˘˜ (ÎÔ˘ÚÁοÓ). ^H Û˘ÓÔÏÈÎc ÂåÎgÓ Ùɘ
·Ú·‰fiÛˆ˜ “ÎÔ˘ÚÁÎaÓ” ÂrÓ·È ·éÙc ÌÈĘ ÔÏÂÌÈÎɘ ÔÈÌÂÓÈÎɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ìb
âÍ·ÈÚÂÙÈÎcÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. Oî ÊÔÚÂÖ˜ ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ·éÙÔÜ ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ ÚÔˆı‹ıËÛ·Ó Úe˜ ‰˘ÛÌa˜ ηd Û˘ÓÂÎÚÔ‡ÛıËÛ·Ó Ìb ÙÔf˜ ÓÂÔÏÈıÈÎÔf˜ ÏËı˘ÛÌÔf˜ Ùɘ
¶·Ï·ÈĘ EéÚÒ˘ (Old Europe), Ìb àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙeÓ Ï‹ÚË ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌeÓ Ùɘ
ÂéÚˆ·˚Îɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. \E›Û˘ âÂÍÂÙ¿ıËÛ·Ó Úe˜ ÓfiÙÔÓ ‰Èa ̤ÛÔ˘ ÙÔÜ K·˘Î¿ÛÔ˘ ηd η٤Ϸ‚ÔÓ ÙcÓ MÂÛÔÔÙ·Ì›·Ó, âÓ÷á óÚÈṲ̂ÓÔÈ âÍ ·éÙáÓ èı‹ıËÛ·Ó Úe˜
ÙcÓ \IÓ‰›·Ó. òAÏÏÔÈ ¿ÏÈÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Âå˜ ÙcÓ ÛÙ¤·Ó ηd ÚÔˆı‹ıËÛ·Ó Úe˜ Ù\
àÓ·ÙÔÏÈÎa ¬Ô˘ â¤Ú·Û·Ó Âå˜ ÙcÓ ÎÂÓÙÚÈÎcÓ A
\ Û›·Ó, ÙcÓ ÚÔίˆÚË̤ÓËÓ ‚¿ÛÈÓ
‰Èa Ùa˜ åÚ·ÓÈÎa˜ ηd úÛˆ˜ Ùa˜ ÙÔ¯·ÚÈÎa˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ.
Te ϤÔÓ âÂÍÂÚÁ·ÛıbÓ ÙÌÉÌ· Ùɘ ıˆڛ·˜ ÂrÓ·È Ùe àÊÔÚáÓ Âå˜ Ùa˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ Âå˜ ÙcÓ EéÚÒËÓ, ·î ïÔÖ·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Âå˜ ÙÚ›· ·̷ٷ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ· ÙcÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ ÌÂÙ·Íf 4.000 ≤ˆ˜ 2.500. TÂÎÌ‹ÚÈ· ÙÔÜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔÜ Ùɘ ÂéÚˆ·˚Îɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂrÓ·È ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ Ùa ëÍɘ: ì ÌÂÙ·‚ÔÏc
ÙáÓ Ù·ÊÈÎáÓ âı›ÌˆÓ, ì àÔ‰˘Ó¿ÌˆÛȘ Ùɘ ôÏÏÔÙ ÛÙ·ıÂÚĘ àÁÚÔÙÈÎɘ ÔåÎÔÓÔÌ›·˜,
ì ÌÂÙ·‚ÔÏc Ùɘ ÎÂÚ·ÌÈÎɘ ηd ì ÂåÛ·ÁˆÁc ëÓe˜ Ó¤Ô˘ àÓıÚˆÔÏÔÁÈÎÔÜ Ù‡Ô˘.
4.4.1 ^H ôԄȘ ÙÔÜ Colin Renfrew
^O àÚ¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Colin Renfrew ‰ÈÂÙ‡ˆÛ ÙcÓ ôÔ„ÈÓ ¬ÙÈ ÎÔÈÙd˜ ÙáÓ \I.E. ÂrÓ·È ì
ÂÚÈÔ¯c Ùɘ MÈÎÚĘ A
\ Û›·˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ì ÂÚÈÔ¯c ÂÚd Ùa˜ àÓ·ÛηÊa˜ ÙÔÜ
Catal huyuk, ‰ÈfiÙÈ âÎÂÖ, ηÙa ÙcÓ ÁÓÒÌËÓ ÙÔ˘, õÚ¯ÈÛ ì ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔÜ Û›ÙÔ˘ ì
ïÔ›· qÙÔ ÌÂÁ›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ‰Èa ÙÔf˜ \I.E., Ôî ïÔÖÔÈ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÙcÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·Ó
·éÙÔÜ Âå˜ ÙcÓ EéÚÒËÓ.
^H ıˆڛ· ·éÙc ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÉ ÛÊÔ‰ÚaÓ ÎÚÈÙÈÎcÓ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙáÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ
âÈÛÙËÌfiÓˆÓ ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙcÓ à·Ú·›ÙËÙÔÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛÈÓ. ^O Enrico Campanile16
àÚÎÂÖÙ·È Óa ·Ú·ÙËÚ‹Û÷Ë ¬ÙÈ Ìb ÙcÓ å‰›·Ó ÏÔÁÈ΋Ó, ıa Ú¤ÂÈ Óa ñÔı¤ÛˆÌ ¬ÙÈ Ôî
°ÂÚÌ·ÓÔd ηٿÁÔÓÙ·È àe Ùe ...¶ÂÚÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ÙÚÒÁÔ˘Ó ÔÏÏb˜ ·Ù¿Ù˜ (àÊÔÜ ì
·Ù¿Ù· ÌĘ qÏı àe Ùa˜ òAÓ‰ÂȘ)!
Te ÚáÙÔÓ Ì¤Á· Úfi‚ÏËÌ· Ùɘ ıˆڛ·˜ ÙÔÜ Renfrew ÂrÓ·È ¬ÙÈ ‰bÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ñ\
ù„ÈÓ Ù˘ Ùa ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ùɘ îÛÙÔÚÈÎÔÛ˘ÁÎÚÈÙÈÎɘ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜. ≠Oˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ
ï Lehmann: «ErÓ·È ÎÔÈÓᘠàÔ‰ÂÎÙeÓ ¬ÙÈ ì ÁˆÚÁÈÎc Ú·ÎÙÈÎc âÂÍÂÙ¿ıË àe
ÙcÓ M¤ÛËÓ A
\ Ó·ÙÔÏ‹Ó, Èı·Óᘠ̤Û÷ˆ MÈÎÚĘ A
\ Û›·˜, Âå˜ ÙcÓ EéÚÒËÓØ àÏÏa Ùe Óa
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ì âÍ¿ψÛȘ Ùɘ ÁˆÚÁ›·˜ Ìb ÙcÓ ‰È¿‰ÔÛÈÓ ÙáÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ ‰bÓ
ÂñÚ›ÛÎÂÈ Ôé‰ÂÌ›·Ó ÛÙ‹ÚÈÍÈÓ Âå˜ Ùa˜ Ù·˘ÙÔÔÈËı›۷˜ ÁψÛÛÈÎa˜ àÏÏ·Á¿˜»17.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

34
Te ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÂrÓ·È ¬ÙÈ ì ÂÚÈÔ¯c Ùɘ M. A
\ Û›·˜ ‰bÓ ÂrÓ·È àÌÈÁc˜ \I.E.,
ηıg˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô âÌÊ·ÓᘠÌc \I.E. ïÌ¿‰·˜, ÙÔf˜ X¿ÙÙÈ Î·d ÙÔf˜ XÔ˘Ú›ÙÙ·˜.
\E›Û˘ Ùa ÂñÚ‹Ì·Ù· ÙÔÜ Catal huyuk ‰bÓ ö¯Ô˘Ó Ôé‰ÂÌ›·Ó Û¯¤ÛÈÓ Ìb ÙeÓ \I.E.
ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ.
Te ÙÚ›ÙÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÂrÓ·È ¬ÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓÙ·È àÈı·ÓfiÙËÙ˜ îÛÙÔÚÈη›: ï J. P.
Mallory18 Ï.¯. àÓÂÚˆÙÄÙ·È ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Ôî \I.E. «Óa ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ¿Óˆ àe
3.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈa Óa Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙcÓ \IÚÏ·Ó‰›· Ûb ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈÂÙÈáÓ, âÓ÷á
¯ÚÂÈ¿ÛıËÎ·Ó 5.000 öÙË ÁÈa Óa ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó 100 j 200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (úÛˆ˜ ηd ÏÈÁfiÙÂÚ·) àÓ·ÙÔÏÈÎa ÛÙcÓ A
\ ÚÌÂÓ›·.»!
19
^O Jan Best
âÍËÁÂÖ ¬ÙÈ ì ™¯ÔÏc Renfrew, àÔÚÚ›„·Û· ÙcÓ âÌÌÔÓcÓ ÙáÓ
·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ àÚ¯·ÈÔÏfiÁˆÓ Âå˜ ÙcÓ ôÔ„ÈÓ ÂÚd ÔÏÂÌÈÎɘ âÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÙáÓ \I.E.,
öÊı·Û Âå˜ Ùe ôÏÏÔ ôÎÚÔÓ, Óa ÚÔÛ·ıFÉ Óa ëÚÌËÓ‡÷Ë Ùa ¿ÓÙ· ó˜ àÔÙÂϤÛÌ·Ù·
‚·ıÌÈ·›·˜ âÍÂϛ͈˜. £ÂˆÚÂÖ ‰¤, ¬ÙÈ ï Renfrew ÌĘ ʤÚÂÈ «Âå˜ Ùe ÌˉbÓ» àe ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎɘ Ï¢ÚĘ.
\E›ÏÔÁÔ˜
^H ÌÂϤÙË Ùɘ \I.E. ïÌÔÁψÛÛ›·˜ ÂrÓ·È ≤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÓ ı¤Ì· Ùe ïÔÖÔÓ ‰bÓ âÍ·ÓÙÏÂÖÙ·È ‚‚·›ˆ˜ Âå˜ ≤Ó· ôÚıÚÔÓ. Te ·ÚeÓ Î›ÌÂÓÔÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÂÖ Óa ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û÷Ë
êÏᘠó˜ ÂåÛ·ÁˆÁc Âå˜ Ùe ̤Á· ÙÔÜÙÔ ı¤Ì·. £a â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ôÚıÚ· ÂÚd Ùɘ
^EÏÏËÓÈÎɘ ÁÏÒÛÛ˘ ηd Ùɘ àˆÙ¤Ú·˜ îÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ηıg˜ ÂÚd ÙáÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ôf
àÓ·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂÙ·Íf ÙáÓ \I.E. ÁψÛÛáÓ Î·d ÙÔf˜ ‚·ıÌÔf˜ Û˘ÁÁÂÓ›·˜ ÌÂÙ·Íf ·éÙáÓ.
£a ÙÂıFÉ ‰ËÏ·‰c Ùe ı¤Ì· Ùɘ ÎÔÈÙ›‰Ô˜, Ùe ïÔÖÔÓ ıa âÍÂÙ·ÛÙÉ ‚¿ÛÂÈ ÙáÓ
ÁψÛÛÈÎáÓ Î·d àÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎáÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
\E›Û˘ ıa ıÈÁ÷É ˙‹ÙËÌ· ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ·éÙÔÜ ï ïÔÖÔ˜ óÌ›ÏÂÈ ÙcÓ
ÁÏáÛÛ·Ó âΛÓËÓ Ùɘ ïÔ›·˜ àfiÁÔÓÔ˜ ÂrÓ·È ì A
\ Ú¯·›· ^EÏÏËÓÈ΋. Te ı¤Ì· ·éÙe
âÙ¤ıË Âå˜ ê‰Úa˜ ÁÚ·ÌÌa˜ Âå˜ Ùe ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ 4 ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ôÚıÚÔ˘Ø Âå˜ ÚÔÛ¯É
Ù‡¯Ë ıa â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î›ÌÂÓ· ÂÚd âÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ùa ïÔÖ·
àӷʇÔÓÙ·È, ¬ˆ˜ Ï.¯. ì \I.E. ıÚËÛΛ·.
°ÓˆÚ›˙ÔÌ ¬ÙÈ Ùe ı¤Ì· Ùɘ ηٷÁˆÁɘ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ, Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ Ùɘ ÁÏÒÛÛ˘
Ì·˜, ηıg˜ ηd ÙáÓ Û¯¤ÛÂÒÓ Ù˘ ÌÂÙa ÙáÓ ôÏÏˆÓ Û˘ÁÁÂÓáÓ Ù˘ ÁψÛÛáÓ àÔÙÂÏÂÖ
ı¤Ì· ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ âӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, àÏÏa ηd ¯áÚÔ˜ ¬Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È à‚·Û¿ÓÈÛÙ·
‰È¿ÊÔÚÔÈ ıˆڛ·È. ‘EÌÂÖ˜ ηÏÔÜÌ ÙeÓ àÓ·ÁÓÒÛÙË Óa Ìc ·Ú·Û˘Úı÷É Âå˜ ÙcÓ Ù·¯ÂÖ·Ó
âÍ·ÁˆÁcÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, àÏÏa Óa ÌÂÏÂÙ‹Û÷Ë ÌÂÙa ÚÔÛԯɘ Ùe ΛÌÂÓÔÓ,
Ï·Ì‚¿ÓˆÓ ñ\ ù„ÈÓ ÙÔ˘ ¬ÙÈ â‰á àÓ·˙ËÙÂÖÙ·È ì âÈÛÙËÌÔÓÈÎc àÏ‹ıÂÈ·, ‰ÈfiÙÈ ÂrÓ·È
àÎÚ¿‰·ÓÙÔ˜ ì ›ÛÙȘ Ì·˜ ¬ÙÈ ì ëÏÏËÓÈÎc îÛÙÔÚ›· ‰bÓ ÊÔ‚ÂÖÙ·È ÙcÓ àÏ‹ıÂÈ·Ó.
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

35
¶·Ú·ÔÌ·›:
1. Calvert Watkins, ‘Proto-Indo Europeans: Comparison and Reconstruction’, âÓ
Anna G. Ramat ηd Paolo Ramat (ed.), The Indo-European Languages,
Routledge, London and New York, 1998, Û. 25-73. Bernard Comrie, ‘The IndoEuropean Linguistics Family: Genetic and Typological Perspectives’, âÓ Ramat,
ö.à., Û. 74-97. °. M·ÌÈÓÈÒÙË, ™˘ÓÔÙÈÎc ^IÛÙÔÚ›· Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ °ÏÒÛÛ·˜,
19983, Û. 55-69. °. M·ÌÈÓÈÒÙË, ^IÛÙÔÚÈÎc °Ú·ÌÌ·ÙÈÎc Ùɘ \AÚ¯·›·˜ ^EÏÏËÓÈÎɘ
°ÏÒÛÛ·˜, I. ºˆÓÔÏÔÁ›·, A
\ ı‹Ó· 1985, Û. 65-84.
2. °. M·ÌÈÓÈÒÙË, ö.à., Û. 81-82.
3. Romano Lazzeroni, ‘Sanskrit’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 98-124.
4. Nicholas Sims-Williams, ‘The Iranian Languages’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 125-153.
5. Werner Winter, ‘Tocharian’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 154-168.
6. Silvia Luraghi, ‘The Anatolian languages’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 169-196.
7. Roberto Ajello, ‘Armenian’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 197-227.
8. Edoardo Vineis, ‘Latin’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 261-321.
9. Domenico Silvestri, ‘The Italic Languages’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 322-344.
10. Paolo Ramat, ‘The Germanic Languages’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 380-414.
11.Patrick Sims-Williams, ‘The Celtic Languages’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 345-379.
12. Henning Andersen, ‘Slavic’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 415-453.
13.William R. Scmalstieg, ‘The Baltic Languages’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 454-480.
14. Shaban Demiraj, ‘Albanian’, âÓ Ramat, ö.à., Û. 480-501.
15.Enrico Campanile, ‘The Indo-Europeans: Origins and Culture’, âÓ Ramat, ö.à., Û.
1-24.
16. E. Campanile, ö.à., Û. 20.
17. Winfred P. Lehmann, Theoretical bases of Indo-European Linguistics,
Routledge, London and New York, 1993, Û. 262-265.
18. J. P. Mallory, Oî \IÓ‰ÔÂ˘Úˆ·ÖÔÈ, âΉ. ¢ÂÏÊ›ÓÈ, A
\ ı‹Ó· 1995 (Thames and
1
Hudson, 1989 ), Û. 213.
19. Jan Best, ‘Comparative Indo-European Linguistics and Archaeology’, The
Journal of Indo-European Studies, v. 17, n. 3&4, 1989 Û. 335-340.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful