www.toiyeuMarketing.

com

HUB Café – “99 Phờ-răng” Seminar Brief
Project : “99 Phờ-răng” Seminar Client : HUB Café Brand: Book Cafe Event Role: + Trong ngắn hạn, anh mong nó là một hoạt động thử nghiệm với nhóm TYM. + Trong dài hạn, nếu có thể tiến triển tốt, anh mong sẽ tổ chức được thành một hoạt động thường kỳ của một Club về marketing. Event Objectives: + Tạo ra được một hoạt động mang tính trao đổi, chia sẻ cả lý thuyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và quảng cáo. + Tiền đề cơ sở cho việc xây dựng một Club về marketing và các lĩnh vực liên quan chặt chẽ tại HUB Café. + Mở ra một hướng đi mới trong các hoạt động sinh hoạt của HUB Café: hoạt động có chủ đề chuyên môn hẹp và sâu. Target Audience: + Hoạt động (học tập, làm việc, nghiên cứu…) trong lĩnh vực liên quan. + Những người yêu thích marketing và quảng cáo. Message: + Chúng ta đang làm gì? Những người làm marketing, quảng cáo và PR ? Budget: + Tùy theo yêu cầu cụ thể, cách làm của anh là các bạn phải biết cái gì cần chi và cái gì không nên và tiết kiệm tối đa, cứ đề xuất budget, anh sẽ comment lại nên như thế nào. Other requirements: + Cố gắng để có nhiều bạn và ở nhiều nhóm tham dự được, tăng tính đa dạng trong đối tượng tham dự.

www.toiyeuMarketing.com