You are on page 1of 19

* : ,**:t

'' ''

l! r.i:..

,til ;i":t!
t'

t:

'')

I
I

t

) { t 'i,t/( , ,\ i { ,-\/ \"_(l t r\.
/,

\l{,

/:\-

{t { ("t'
(;' ,\,_\ -.'7 t A'P | 1 Y AdiD-ari dup;dles0p / \\'l@0Ule

{

Edi!-t Ed l INICART UNI

uu[$tLeu p[us ilrtepavEfrt Fabulele luiEsop Repovestite r#lh KffiE{ uploaded by$f€t30 .ea&.

.

Apoi. leul fhcu un tur al clasei. ta ffi t r . s l[Iorala: Cineseincrede prea mult in allii. mi-a intrat un spin in careleul s-a lisat injos. se insealdadesea. in repetaterinduri a incercatel si mindnce calul. Leul se dadu inapoi gi !t il mustri pe cal pentru sa. calul l-a lovit cu putere. leul s-a gdndit sdfoloseascd un viclegug. Calul comportarea sPuse: .& apropie de cal. intr-o buni zi. pe cdnd treceamprintr-un desig. dar era pdcdhtintotdeaunade calul cel iste1.Nu de mult. ft a fugit din clasi gi agaa reugitsdscape.calull-a simgit. $i-a de medicini unde studia pus o robd de profesorgi s-a dus la facultatea deghizatin medic. acestanechezd tare.Cind leul a intrat in clasd un timp. Dupi calul.Calul sileul A fost odati un leu care a pus ochii pe un cal.Cdnd se .

. Cum stiteau ldngd balti. aga certatpentrueapini au obosit. tapului: o . ci gi-auimpirtit apa. pufini apd.ii spuse altul decdtsdliierzi tot.un leu gi un tap au ajunsla o ea pind la moarte gi vom ajunge baltd carenu mai aveadecit foarte mancare pentruvulturii iia.Cele doudanimales-au Tapul a fostimediatde acord.rilh uploaded lv Sietl0 gifapul Leul Era o it foafte cdlduroasidevari. se intdmpli caleul si priveasci in sus9i si vadi un grup de vrrlturi zburind Morala: E mai bine sd imparli cu pe deasupra capetelor1or. altminteri ne vom bate pe mare.Cred ci ar trebui si impdrlim Pe cdnd reteceau insetatinevoie apa.

Nu gtia si inoate.o maimufd caretrdia ldngdun riu addncai lat igi dori ceva de mincare de pe celilalt mal.Te-am liudat numaipentru ci mi-ai fost de folos. Morala: Nu te inc:rede in lduddtori.De fapt. Cind au ajunspe celilalt mal.+\ .insi...spunindu-i ci sigur e cea mai rapiddinotitoare. . .inoli la fel delent precummergi. maimuta a sirit jos gi i-a spusrindnd. Maimugaacceptiimediat. zhri o mare broasci lestoasd inotdnd in riu gi ii veni o idee.gibroasca Maimufa festoasi intr-o zi. CAteva clipe mai tdrziirt. T-estoasa selisd lesneimpresionati gi o inviti si steape spinarea ei in timp ce inota prin riu.Se duseldngdrdu gi incepus-o laudepe testoasi.

cantecul . curajul gi incepe si cdnte. Privighetoareai9i aduni tot pentru c[ tremuratoati. $oimul stripuns de sigeati cizu imediat la pimint.Privighetoa goimul gi vflnltorul intr-o it. de pisiri. un goim care vdna Prlvlgnerofl. \-.Ifl voi indeplini dorinta. daci imi cdnti un cdntecfrumos.iar puii lipau ca din se rugi de goim sd. din spatese apropiaun vdn[tor igi indlgn pe furig arcul.N-a fost deloc un cintec A poi inhagi u n In tlmpul acesta.insi iegiplin deja1e. rrivlgnetoarea tolmur 11fasPunse: un iepure zdri cuibul un e i cuib erausinguri si o agteptau pe ajunsgi ea la cuib. . Dsefva ca pruii din mama lor si-i hrineasci.-icrute puii. care Morala: Ceicareinfind capcane altora. $oimul exclami: frumos! pui 9i-l inghili. . privighetoare deasupra. cad deseori in ele. Cind a va z u cum t olmu r zDufa Pe gura oe 9arpe.

a inceput si-l supravegheze. multd. crabul observi:.. Dupi moartea garpelui. Apoi. Cdnd crabulgi-adat seama ci nu arerost si discutecu el. Au fost odat[ doi prieteni:uncrab9i i.St€f3o NE THff}I .Crabul doreaintotdeaunasdle faci rdu celorlalti. il gdsi pe garpedormind. m{oa&d!D. crabull-a sfhtuit pe prietenul siu si-gi schimbefelul de a fi dar garpele a refinat si il asculte.sfdrSesc prin a-Siface rgu lor tn:t7st. In ciudaprieteniei lor." Morala: Oamenii carefacrdu altora.nu te-agfi pedepsit. un garpe. fXri ezitue. crabul se hotiri s[ puni capit chinului o datdpentru totdeauna.Yiz.il sugrumi. Segindi la toate necazurilepricinuite celorlal.g crabul $arpele !.weme. dacdai fi fost cumsecade 9i mi-ai fi ascultatsfatul.ind acestea.eraufoarte diferili cafue gi cideau rareoride acord. intr-o zi. Nu dupd. In repetaterinduri. toate celelalteanirnale au pornit a se plinge de cr:uzmeagarpelui.Prietene.tigi-l ingfhci degrab[ de git.

Rugul o intrerupse. sDunanou-1: ob M ': f .insi lepii de pe rug i-au sfdgiat tilpile. Vulpeainvinui rugul cd o rinise. s-aprins de un rug de mure.girugul Vulpea de mure Odat[. o vulpe s-a impiedicatpe cind incercasi treaci de nigte tufiguri. itt:3 rr4 .Ca sdsesalveze.

. pentru ci de eu mi prind de al1ii.Tiebuie si-!i fi ietit din mingi sd te prinzi de mine. J|4olala:. obicei. . Nu cereajutor celui obignuit sdfacd rdu.

cdndu-se bolnav. si recurgi la o viclenie.n. carenu-gi mai putea prinde pradapentru cd era prea bitr6. Dupi ce o sumedenie de animaledispdruri astfel.Sunt bine.iar leul le mincd pe toatedupdpofta inimii. starea saajunse la urechea tuturor animalelor.dar de cestaiaga departe? Te rog sdintri. prefh. .Nu.leul cel holnav Tieia odatl un leu. spuse lrrlpea.rispunseleul. vulpeadescoperi ingelitoria leului.intr-o zi.Curind.buni in timp ce il intrebade sindtate. Trucul prinse. nu mai iegi din pegtera. zdcttacolo. multumesc. . agadar.Vreme de citeva zile. careincepuri sh-lvizitezela vizuini. .Se hotiri.Observmulte urme careintr[ in pegterd dar nu vid urme caresdiasl. sedusesd-liidteze darpdstri o distanfi.

in timp ceciuta de m6.te-ar fi agezatla locul carep secuvine! Dar a9a. Moral:..4 ginestemata Cocogul Intr-o zi. un cocog gdsio piatri pretioasi. 9i nu am ce facecu tine. Mai de folos miar fi fost un bob de orz decdttoate nestematele din lume. Lucrurile de . .ualoare pentru ceicarenu Iepot prefui. te-am gdsit eu.Daci te-arfi gisit stdpdnul tdu. prel nu au . cocogul exclami: Cdnd vilztt nestemata.ncare.

un cerb igi potolea set€ala rdu. ins[. in timp ce bea. In clipa urmitoare. In timp ce se contemplaastfel. rdu fu dezamigit de picioarele-i subliri 9i slabe. I1 ajunserepedegi-l inhigi. ceea ceii didu timp leului si-l prindi din urmi. Morala: Celemaiprelioaselucruri sunt des eori subestimate. Cdnd intri in pidure. Cerbul admiri indelung mi..rimea9i formele coarnelorsale. cafe m-au dus la pieire. . puseo distanti siguri intre el gi leu. Cerbuligi spuse cu obidi: Am disprefuit ' . Cerbul tAgni * imediat 9i. insi.Cit m-am mai ingelat! picioarele asteacare m-ar fi salvat gi mr-am lauoat coafnele. coarnel e 1 Se prinseri in tufiguri.Cerbul laadipat intr-o ir.un leu se apropiede api gi se ghemui sI sard asupralui.fugind in mareitezL.igi vizu imagineareflectati in api.

iar intrarea erabine ferecati'. rdu gdseSti. . Din intimplare. A9aci seimbrdcl in pielea gi sealituri turmei. Mai tdrziu.lupul esteinchis impreuni cu restul oilor. un lup riu se hotdri sd se deghizezepentru a gdsi mai ugor de uneioi mincare. ingelindu-l pe pistor.Lupulin de blana 0are Odati. Molala: Rdu caufi. Spre seari. pistonrl reveniila staul casi ia carnepentru a douazi. il prinse pe lup in locul unei oi gi-l ucise numaidecdt.

I s-auagezat pe cap9i aupornit a-l intepain ochi 9i pe nas.A inceputsi mdnince miereacu licomie.ca sI scape de albine.E s.un urs a gisit o caleseintre in gridind.t t .gistupul Ursul de albine Intr-o zi. Curdnd. Ursul a fost foarteincintat la vederea mierii gi s-aindreptatcitre stup. In celedin urmd.pind ce o sfirgi riu. Numai cdalbinele gi-audat seama de-prezenta lui.ursul incepusd-9isfdgie pielea cu ghearele.ochii i-au cizut pe un stupde albine. # Morala: Pldcereacare vine impreund q W . cudurereafaee rdu. s .IJrsulurla din catza durerii insuportabile.

cocorii igi luari zborul gi reugirdsd scape.. Gflttele $ c0c0nl intr-o zi. Monlaz Atenpiela afacerilein careriscurile nu sunt egale... . Dintr-o datf. mai grele. . fiind mai incetegi avdndcorpurile Gdgtele. fiind astfelprinsede vdndtor.gigtele9i cocorii se hrineau impreunf pe o pajigte.nu au fost in staresi zboarca9a repede.veni un Cind ilvdzrxl....\i " '. <0 .. vdndtorgi igi intinse plasa..

goimul9i vdnS.Cuprins Calul 9i leul Leul 9i gapul Maimula 9i broasca festoase Privighetoarea.torul $arpele9i crabul Vulpea 9i rugul de mure Leul cel bolnav Cocogulti nestemata Cerbul la addpat Lupul in bland de oaie Ursul gi stupul de albine GAgtele gi cocorii J 4 5 b 7 8 10 71 12 13 74 l-J .