GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE ŞANTIER ÎN DOMENIUL: “1. PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII” SESIUNEA NOIEMBRIE 2 ! ATENŢIE " • Proba scrisă va dura 2 ore. • Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare. • Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe. • acă a fost bifat un răspuns corect !i unul "re!it se vor acorda # $zero% puncte. • &u se admit corecturi. • &ota minima de admitere ' ( )ubiectul nr. * +e se intele"e prin produse pentru constructii, . + produse încorporate în construcţii produse încorporate în construcţii, instalaţii !i ec/ipamente te/nolo"ice de producţie produse încorporate în construcţii, inclusiv instalaţiile aferente acestora #, 2 puncte

)ubiectul nr. 2 #, 0 puncte 1n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare, produsele pentru constructii aprovizionate trebuie sa fie insotite obli"atoriu de2 . + certificate de calitate declaratie de conformitate 3+ , a"rement te/nic ,

)ubiectul nr. 0 #, 0 puncte 4aboratoarele de incercari care e5ecuta verificarile privind controlul calitatii produselor la locul de punere in opera, trebuie sa fie2 . autorizate de catre 1)+, acreditate R3&-R , 1 - PC

0 puncte +are dintre urmatoarele atributii sunt corecte2 diri"intele de santier poate asista la prelevarea probelor supuse incercarilor de laborator pentru controlul calitatii e5ecutiei lucrarii . + diri"intele de santier vizeaza Rapoartele de incercari emise de laborator pentru aceste probe . diri"intele de santier decide elementele de unde este necesar a se preleva probe suplimentare in cazul unor rezultate proate . iri"intele de !antier trebuie să semneze2 . a te/nolo"iilor !i procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor #. 6 #. )ubiectul nr. ( #. 2 . diri"intele de !antier are obli"atia de a verifica2 . un document te/nic le"al care atesta conformitatea produsului cu standardul de referinta. + "eote5tilele pot fi utlizate cu functiile de filtrare. "eomembranele au ca principala functie armarea unor parti ale unei constructii.ifati afirmatiile corecte2 . condica de betoane. > . )ubiectul nr. 0 puncte )ubiectul nr. + un standard de produs.+ autorizate si notificate . 0 puncte =nainte de începerea lucrărilor de construcţii. asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu prevederile 4e"ii *#9*::7. a caietelor de sarcini. armare. 7 +e este un a"rement te/nic pentru un produs nou8 . protectie. drenare. . )ubiectul nr. procese < verbale de remediere a defectelor. procese < verbale pentru lucrări ce devin ascunse. . procese < verbale de începerea lucrărilor. 0 puncte buletine de încercări privind rezultatele încercărilor efectuate pe materialele care au fost puse în lucrare procese < verbale de predare < primire a amplasamentului. container. procese < verbale de prelevare a probelor de sudură procese < verbale de recepţie a lucrării + )ubiectul nr. #. etansari la drumuri sub imbracaminti asfaltice.PC . + e5istenţa autorizaţiei de construire corespondenţa autorizaţiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare studierea proiectului. 0 puncte o apreciere te/nica favorabila. #. "eomembranele se pot utiliza la etansarea de rezervoare.

........................................................... 3 ................................ ............-R *............................... conform unui standard "erman....................... in cazul neprelun"irii valabilitatii2 BBBB.............................. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB................................. ..................................................... trebuie sa BBBBB................... ....... cu referire la2 ................... )ubiectul nr.......................................................... betonul intarit2 ........... 0 puncte )ubiectul nr........... + cimentul produs in Romania............................................. ** #.............................................................................. detaliati urmatoarele notatii2 ................ 0 puncte +are sunt afirmatiile corecte privind valabilitatea unui a"rement te/nic........ 0 puncte 1n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii..................... + data limita a valabilitatiiBBBBBBBBBB BBBBBBB........................ : 1n conformitate cu standardul )R *(6<*.......................................................... in conformitate cu un standard armonizat trebuie saBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB cimentul importat din Ucraina............... dupa un standard rusesc.........)ubiectul nr.... 0 puncte )ubiectul nr...................................................... # BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...................... .............. 0 puncte +erintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile te/nice ale unui produs sunt urmatoarele $DC .....................m < .............................. .............................. )ubiectul nr......................................................... ............................ numiti verificarile care se fac la locul de punere in betonul proaspat2 .................. cimentul produs in Cermania........... *# #...............2292##6%2 .. + 3 ................................................................. ............. -vizul Ee/nicBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB................................... *0 opera pe2 .................................... .. .-P+ .......................................... *2 #.... + ?-)@ ...... BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB #...................................... #.................... completati raspunsurile de mai Aos $marcaA +39a"rement te/nic%2 ...PC ................. 1n conformitate cu prevederile &3 #*29::......................................... trebuie sa ............... BBBBBBBBBBB ......................

*7 #. . aplicarea corectă a acestora în vederea asi"urării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia te/nică. iri"intele de !antier are obli"atia să verifice2 . refacerea lucrarii. acordurilor.PC . pe baza căreia este definită clasa betonului8 rezistenţa la compresiune e5primată în &9mm2 determinată pe cilindri de *7#90## mm sau pe cuburi cu latura de *7# mm la vGrsta de 2> zile. 4 . rezistenţa la compresiune e5primată în &9mm2 determinată pe cilindri de *7#90## mm sau pe cuburi de *7# mm la vGrsta de 2> zile.0 puncte +onform prevederilor &3 #*2<::. ce reprezintă fcFcil respectiv fcFcub. rezistenţă mecanica. precum !i respectarea prevederilor le"ale privind documentaţia te/nică respectarea te/nolo"iilor de e5ecuţie. precum !i a pro"ramului de control al calităţii e5istenţa tuturor avizelor. *( #. densitatea punerea in opera #. sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 7H din rezultate. sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult *#H din rezultate. în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care sc/imbă condiţiile iniţiale )ubiectul nr. refacerea lucrarii. + e5istenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante. sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 7H din rezultate. + e5ecutantul decide mentinerea. proiectantul decide mentinerea.9*::(%2 diri"intele solicita e5pertiza te/nica. 0 puncte . *.)ubiectul nr. + )ubiectul nr.. durabilitate. 0 puncte )ubiectul nr.0 puncte 1n cazul in care.. *6 ?aterialele termoizolante trebuie sa indeplineasca conditii de calitate privind2 . + 3 conductivitatea termica. #. rezistenţa la compresiune e5primată în &9mm2 determinată pe cilindri de *6#927# mm sau pe cuburi cu latura de *6# mm la vGrsta de 2> zile. în contract !i în normele te/nice în vi"oare respectarea prevederilor le"ale cu privire la cerinţele stabilite prin 4e"ea *#9*::7 privind calitatea în construcţii. la e5ecutia unei lucrari s<au utilizat produse avand a"rementul inafara perioadei de valabilitate $DC (.

................ avize............ + or"anismul de certificare...................... *> +are dintre urmatoarele afirmatii este corecta $DC 2(09*::6%2 .........2292##6............. cartea te/nica a constructiei ..... neconformitati.............. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB............ verificari si incercari 'P++I1%. 22 #............... verificarea proiectelor ..........0 puncte 1nainte de inceperea lucrarilor.... producatorul2 or"anismul de inspectie )ubiectul nr............. 2* #......................... 5 .................. comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu e5ista obiectii sau cele care s<au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii...... defecte aparute pe parcursul e5ecutiei …………………………………… .......... manualul calitatii......... privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii............... investitorii au obli"atii privind2 $raspunsurile se vor completa cu obli"atiile prevazute de le"e%2 $e5emplu2 receptia lucrarilor de constructii ' asigura receptia la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie) ..............2 puncte 1n conformitate cu prevederile DC .... )ubiectul nr... BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.. + #............................. comisia de receptie respin"e receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea e5i"entelor esentiale... 2# #........... planul +alitatii $care include si planul de control........................... e5ecutantul trebuie sa transmita investitorului $&3 #*29::%2 ............ )ubiectul nr.........0 puncte comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza si"uranta in e5ploatare a constructiei.... )ubiectul nr... cine emite declaratia de conformitate pentru un produs8 .. cu modificarile si completarile ulterioare........ + acorduri.0 puncte 1n conformitate cu prevederile 4e"ii *#9*::7.......PC ...... *: #........................0 puncte &umiti 6 cate"orii de betoane care se prepara obli"atoriu cu aditivi $&3 #*29::%2 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB..)ubiectul nr... autorizatie de construire ………………………………………………………..............

pardoseli din mortare polimerice.2 puncte )c/imbarea soluţiei te/nice din proiectul autorizat pe parcursul e5ecuţiei lucrărilor implică obli"atoriu2 . diri"intii de santier raspund potrivit obli"atiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei . covor din mase plastice fara suport te5til aplicat pe P-4. 20 Utilizarea materialelor "eosintetice la îmbrăcăminţile rutiere determină2 . + moc/eta. cre!terea costurilor de întreţinere.0 puncte )ubiectul nr. 27 -le"eti materialele care pot fi utilizate pentru realizarea unei pardoseli calde2 . indicatii pentru identificarea utilizarii produsului. 6 .0 puncte 1n conformitate cu prevederile 4e"ii *#9*::7 cu modificarile si completarile ulterioare. nu se recomandă utilizarea lor.0 puncte 1n conformitate cu prevederile DC . pe toata durata de e5istenta a constructiei. obţinerea unei noi autorizaţii de construire. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de e5ecutie. covor din mase plastice cu suport te5til. indiferent de modificări. da. )ubiectul nr. pentru o perioada de 7 ani de la receptia lucrarii2 da.2 puncte )ubiectul nr. la cererea investitorului ' proceduri de e5ecutie si control. scăderea costurilor de întreţinere. 2( #. în anumite condiţii. )ubiectul nr. pe toata durata de e5istenta a constructiei. marcaAul de conformitate +3 aplicat pe un produs trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii2 . numarul +ertificatului de conformitate. ultimele doua cifre ale anului curent. 2. + da.+ procedurile sistemului calitatii.PC . + numele sau marca de identificare a producatorului.229 2##6. #. #. )ubiectul nr. + sporirea duratei de viaţă a îmbrăcăminţilor rutiere. dispoziţie de !antier dată de proiectantul lucrării !i verificată de verificatorul de proiecte atestat. 26 #. #.

numărul proiectului 9 standardului. a"re"atele utilizate in constructii pot fi2 . 7 . #. in limitele proprietatii #. 2: +e trebuie să conţină marcaAul fiecărui element prefabricat8 . 2 puncte )ubiectul nr. + a"re"ate naturale. seria elementului. 00 #. "reutatea netă. denumirea unităţii producătoare. e5ecutantul poate colabora. reconstruire. 02 4ucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca2 .0 puncte 1n conformitate cu 4e"ea *#9*::7. 0* #. 2> -utorizatia de construire se elibereaza pentru2 . autorizat pentru incercarile prevazute in P++I1.2#. a"re"ate reciclate #.0 puncte lucrari de construire. un laborator de "radul 11.0 puncte Pentru asi"urarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectate.)ubiectul nr. tipul prefabricatului. a"re"ate artificiale. constituie contraventie de la prevederile le"ii urmatoarele fapte2 . data fabricării. 0# #. + impreAmuiri si mobilier urban. consolidare. piete reparatii la instalatii interioare aferente constructiei. pentru realizarea incercarilor cu2 .PC . laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare. s<a efectuat receptia la terminarea lucrarilor s<a efectuat receptia finala )ubiectul nr. sc/imbare de destinatie )ubiectul nr. data fabricării.0 puncte )ubiectul nr. tipul prefabricatului. + numărul proiectului 9 standardului. + realizarea de constructii fara proiecte or"anizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asi"urarea a calitatii realizarea unei constructii fara respectarea re"lementarilor te/nice privind stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea distru"erii partiale a constructiei )ubiectul nr.0 puncte 1n conformitate cu prevederile standardului )R 3& *2. denumirea unităţii producătoare. seria elementului. modificare.

..................... )ubiectul nr................... construcţiile sunt clasificate în2 ............... COMISIA 21............................... 6 clase de importanţă.....................+ un laborator acreditat pentru incercarile prevazute in P++I1...................2007 8 .......................................... ............. )ubiectul nr....................... 06 #............. + ductilitate2 ......... 07 #.......................... otelul beton utilizat ca armaturi trebuie sa indeplineasca anumite cerinte......0 puncte 1n conformitate cu prevederile )E ##:9:............................................................. modul de elasticitate: ............................. 0 clase de importanţă........................... indoire2 .....0 puncte =n conformitate cu prevederile normativului P*##<*::2....11....................... +ompletati aceste cerinte cu referire la caracteristicile mentionate in raspuns2 $e52 rezistenta mecanica2 incadrare in clasa de rezistenta stabilita prin standardul de produs % ..... caractersitici "eometrice2 ...............PC .........................

PC .9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful