1

Frank Herbert

EXPERIMENTUL DOSADI
Cînd, pentru prima oară în istoria Co-simţirii, calebanii ne-au trimis unul din uriaşii lor „bulgări” metalici şi, prin acest mijloc de comunicaţie, ne-au pre entat o!erta !olosirii "orţilor pentru #oiajul interstelar, mulţi co-simţitori s-au apucat s$ e%ploate e pe !uriş, pentru propriile lor scopuri dubioase, darul că ut din stele& 'u numai „(u#ernul-!antomă”, ci şi unii go)ac*ini au înţeles repede ceea ce este limpede astă i+ că posibilitatea de a călători instantaneu în nemărginirea spaţiului însemna şi puterea de a i ola arti!icial populaţiile unor planete întregi& ,ceastă constatare prealabilă -%perimentului .osadi se situea ă cu mult înainte ca /abotorul -%traordinar 0orj 1& 2c3ie s$ descopere că aştrii #i ibili ai uni#ersului nostru erau ori calebani ori mani!estările calebanilor în spaţiul cosimţitor& 45e i /teaua şi biciul6, o relatare uşor romanţată a descoperirii lui 2c3ie&7 8mportant însa este că 2c3ie, acţionînd din însărcinarea 9iroului de /abotaj, a identi!icat în calebana numită „Fannie 2ae:t steaua #i ibilă ;*<one& ,ceasta descoperire a identităţii ;*<one-Fannie 2ae a tre it din nou interesul pentru "roblema Calebana şi a contribuit, ast!el, la de #ăluirea -%perimentului .osadi, pe care mulţi il consideră încă a !i !ost cea mai re#oltătoare e%ploatare a unor !iinţe raţionale de către alte !iinţe raţionale, din istoria Co-simţirii& Fară doar şi poate, e%perimentul rămîne cel mai barbar test psi*ologic întreprins #reodată asupra unor !iinţe co-simţitoare, iar problema contro#ersata a
=

consimţamîntului în cunoştinţa de cau ă nu a !ost niciodata re ol#ată în mod satis!ăcător pentru toată lumea& Fragment din prima relatare publică re!eritoare la "rocesul "roceselor& "rimul roman din Ciclul /abotorilor, publicat în 1>?@& 4n&t&7 .reptatea aparţine celor ce o re#endică, dar reclamantul să ia seama ca nu cum#a, prin acţiunea lui, să genere e o nouă nedreptate şi, ast!el, să pună în implacabila sa mişcare sîngerosul pendul al ră bunării& ,!orism go)ac*in „.e ce eşti atît de rece şi mecanic în relaţiile tale cu celelalte !iinţe umaneA” 0orj 1& 2c3ie a#ea să re!lecte e la această întrebare a calebanei mai tîr iu& Bncercase Fannie 2ae s$-i atragă atenţia asupra -%perimentului .osadi şi a consecinţelor pe care le-ar !i putut a#ea pentru el anc*eta legată de această a!acereA Ca #remea aceea nici măcar nu au ise de .osadi, iar tensiunea transei de comunicaţie calebane, precum şi tonul acu ator adoptat de Fannie 2ae, puseseră în umbră Drice alte considerente& En lucru însă îl rodea& 'u-i plăcea ideea că s-ar !i putut număra printre /ubiectele ei de studiu al naturii umane& "e această caleban$ o considerase, întotdeauna, prietena sa F dacă puteau e%ista relaţii de prietenie du o creatură a cărei mani!estare #i ibilă în acest uni#ers era un soarg galben de magnitudinea patru, ce se putea obser#a de pe Central Central, unde îşi a#ea cartierul general 9iroul de /abotaj& Gi-apoi, comunicaţia cu orice caleban a#ea acea ine#itabilă latură de agreabilă& Cădeai în transă, cu trupul scuturat de spasme şi !risoane, în timp ce #orbele ti se întipăreau în cuget& ,sta nu-l împiedica pe 2c3ie să se simtă perple%+ încercase într-ade#ăr Fannie 2ae, dincolo de semni!icaţia directă a cu#intelor, să-i transmită un mesajA Cînd constructorii meteorologici scurtau perioada ploii de seară, lui 2c3ie îi plăcea să iasă la plimbare prin parcul re er#at pe care 9ir/ab-ul îl amenajase pentru lucrătorii săi de pe Central Central& Ca /abotor -%traordinar, 2c3ie a#ea acces liber pe tot cuprinsul împrejmuirii, iar miresmele proaspete ale parcului, după ploaie, îl umpleau de încîntare& "arcul acoperea #reo trei eci de *ectare, în căuşul
H

!ormat de clădirile 9iroului& -ra un amestec *aotic de plantaţii di#erse, întretăiate de alei largi, care şerpuiau printre specimene de pe !iecare planetă locuită a uni#ersului cunoscut& 'u e%istau one re er#ate anume uneia sau alteia dintre speciile co-simţitoare& .acă parcul a#ea un plan, acesta era doar unul de întreţinere, pentru ca plantele care necesitau condiţii şi îngrijiri asemănătoare să se a!le în aceleaşi sectoare& ,st!el, uriaşii pini-suliţaşi de pe /asak ocupau, într-un colţ, o colină înconjurată de dîmburi acoperite cu măceşi-de-!oc de pe Iudiria, care se în#ecinau cu pelu e, uneori #aste, alteori restrînse şi ascunse #ederii& ,parenţele erau adesea înşelătoare& Enele spaţii #er i, plate, nu erau cîtuşi de puţin pelu e, ci aglomerări mobile de mici plante răpitoare, !erecate de şanţuri înguste cu lic*id caustic& "e 2c3ie îl atrăgeau însă, mai mult decît orice, !lorile înrourate de ploaie& "arcul a#ea un singur ră or de Cilium grossa, ale căror in!lorescenţe roşii, de două ori mai înalte ca el, aruncau umbre lungi peste un co#or !remătător de /<ringa albastre cu petale minuscule, ce se înc*ideau şi se desc*ideau necontenit, ca o mulţime de guriţe însetate de aer& Cîteodată, par!umul unei !lori îl !ăcea să-şi oprească paşii, pradă unei robii ol!acti#e de moment, în #reme ce oc*ii scotoceau în căutarea sursei& Cel mai adesea, planta era dintre cele primejdioase+ o #arietate carni#oră sau una cu e%sudaţii #eninoase& "anouri cu inscripţii luminoase intermitente, în linguagalac*, îl puneau în gardă pe #i itator& 9ariere sonice, şanţuri şi cîmpuri de !orţe mărgineau, în mulle locuri, aleile întortoc*eate& 2c3ie a#ea, în parc, colţul său pre!erat, o bancă în spatele căreia se a!la un ba in cu un jet de apă& .e pe bancă, putea admira în #oie cum se aşterneau umbrele serii peste un desiş de tu!e galbene, originare din insulele plutitoare de pe ;utalsee& ;u!ele galbene prosperau în acest loc, !iindcă rădăcinile lor erau scăldate de pîn a !reatică mereu reîmprospătată de apa !întînii& /ub ele, licăre di!u e de !os!orescenţă argintie erau îngrădite de un cîmp de !orţe şi identi!icate printr-o plăcuţă la ni#elul solului+ /angeet mobilus, plantă perenă carni#oră, originară de pe 9isaj& -%trem de periculoasă pentru toate speciile cosimţitoare& 'u introduceţi nici o parte a corpului dincolo de cîmpul de !orţe&
:

/tînd pe banca, 2c3ie medita asupra inscripţiei& Eni#ersul amesteca adesea !rumuseţea şi primejdia& Bn parc, combinaţia era intenţionata& ;u!ele galbene F înmiresmaţii şi paşnicii 8rişi ,urii F con#ieţuiau cu /angeet mobilus& Cele doua specii se ajutau reciproc şi ambele prosperau& (u#ernul Co-simţirii, pentru care lucra 2c3ie, reali a deseori ast!el de combinaţii& ,ccidental, uneori&&& alteori, intenţionat& ,scultă gomotul apei, în timp ce umbra se îndesea şi începeau să se aprindă becurile care marcau marginile aleilor& 5îr!urile clădirilor din spatele parcului se trans!ormară într-o paletă pe care soarele îşi etala ultimele culori ale ilei& Bn aceeaşi clipă, !u surprins de un contact caleban şişi simţi tot trupul cu!undîndu-se, neputincios, în transa comunicaţiei& Iecunoscu numaidecît !irele mentale+ Fannie 2ae& Gi, ca de atîtea alte ori, se gîndi cît de ne#erosimil era acest nume pentru o entitate astrală& 'u percepea nici un sunet, dar totul se petrecea ca şi cînd centrii săi auditi#i recepţionau cu#inte rostite, iar impresia de strălucire lăuntrică nu lăsa nici un dubiu& -ra Fannie 2ae, a cărei sinta%ă se îmbunătăţise considerabil !aţă de perioada primelor lor con#orbiri& „,dmirai pe unul de-ai noştri”, spuse ea, atrăgîndu-i atenţia asupra soarelui care tocmai apusese în spatele clădirilor& „2ă străduiesc să nu #ăd în !iecare stea un caleban”, răspunse el& „îmi tulbură percepţia, !rumuseţilor naturale&” „'aturaleA 2c3ie, tu nu înţelegi nici măcar natura percepţiilor tale, cu atît mai puţin cum să le !oloseştiJ” ,şa începuse F ton agresi#, acu ator, cu totul di!erit de contactele anterioare cu această calebană pe care-o considera prietenă& Gi, în plus, conjuga #erbele cu o uşurinţă neaşteptată, aproape cu ostentaţie, lacînd parcă paradă de !elul în care-i înţelegea limba& „Ce doreşti, Fannie 2aeA” „2ă gîndesc la relaţiile tale cu !emelele speciei #oastre& ,i întreţinut relaţii matrimoniale cu un număr mai mare de cinci eci& 'u-i aşaA” „9a da, aşa-i& .ar ce treabă&&&” „/înt prietena la, 2c3ie& Ce simţi tu penlru mineA” 2c3ie c*ib ui& Bntrebarea a#ea o intensitate neobişnuita, era aproape o re#endicare& Bi datora #iaţa acestei calebane cu nume imposibil& .ar şi ea, la rîndul ei, îi
K

pentru această !iinţă care a#ea puterea de a se strecura !ără #este în mintea lui.stă i. spuse+ „Fără 9irou. e!lemitoare& Dptase pentru 9irou deoarece era incapabil de relaţii a!ecti#eA . îl dojeni ea& „-%istă anumite limite pînă la care un /abotor -%traordinar îşi poate permite s$ se implice în relaţiile cu alte persoane&” „Gi care-i prioritatea. asta e prietenia. ca s$-i #orbească aşa cum nimeni altcine#a nu cute a& 2ăcar de-ar !i a#ut parte de o !emeie cu care s$ împărtăşească acest gen de intimitate&&& .ocmai această parte a con#ersaţiei lor ajunsese să nu-i dea pace& . e dragostea& . de ce alesese ea e%act acel moment. tocmai !iindcă o admira&&& !iindcă simţea pentru ea&&& ce simţea& Furios şi le at în acelaşi timp. mulţi calebani asigurau "orţile prin care alte !iinţe treceau.upă ce trecuseră luni de cînd nu mai a#useseră nici un contact. cu doar trei ile înainte ca biroul să !ie con!runtat cu cri a dosadianăA Fannie 2ae îl năucise& 8i e%tirpase M . punîndu-şi e%istenţa în primejdie.i acest sentiment pentru to#arăşele tale umaneA” Bntrebarea îl irită& Ce se băga eaA Ielaţiile lui se%uale nu erau treaba eiJ „8ute mai treci de la dragoste la mînie”. în #irtutea straniului cod al onoarei prin care calebanii îşi respectau obligaţiile contractuale& 8ar 2c3ie o sal#ase în ultima clipa& -ra de ajuns s$ se gîndească la interdependenţa lor cu acea oca ie. pentru a se simţi năpădit de o caldă a!ecţiune& D simţi şi Fannie 2ae& „. singură.a. indubitabil.junge s$ #e i unul dintre redutabilii agenţi ai 9ir/ab-ului ca s$ tremuri de !rică&” 2c3ie găsea con#ersaţia insuportabilă.ar Fannie 2ae îi era într-ade#ăr dragăJ D admira&&& şi cu#intele ei îl răneau.datora #iaţa& Bmpreuna.sta aşa-iJ . 2c3ie&&& /abotorul -%traordinar sau aceste limiteA” Bntrebarea era. lic*idaseră ameninţarea /telei şi-a 9iciului& . Fannie 2ae deţinuse. c*eia reţelei comple%e a "orţilor. de la o planetă la altaL dar nu !usese întotdeauna aşa+ la un moment dat. 2c3ie. dar nu se putea sustrage sentimentului de tandreţe pe care-l simţea pentru această stranie entitate calebană. cu un singur pas. n-ar e%ista Co-simţirea şi calebanii ar !i inutili&” „.

e !apt. putea e%trage de la el dragoste& 8i o!erea această dragoste de bună #oie.e ceA Femeile erau partenere de pat& .a&” Cu #eneraţie& „Ni-am !ăcut #reun răuA” /e simţea îngro itor de singur. dar şi esenţa aspectului celui mai iritant al raporturilor lor cu celelalte !iinţe raţionale& „2c3ieA” Goaptă. c*iar de dragoste pentru o calebană. dragostea rămînea& . iar ea ştia asta& 'u era c*ip să-ţi ascun i sentimentele de-o entitate calebană. în cele din urmă. apoi îi aplicase lo#itura de graţie cu o întrebare-capcană+ „.e ce eşti atît de rece şi mecanic în relaţiile tale cu celelalte !iinţe umaneA” 8ronia ei era !ără scăpare& Bl !ăcuse să pară ridicol în propriii săi oc*i& -ra capabil de a!ecţiune sau. golit de orice substanţă& ? . apoi i-o redusese la o gesticulaţie #erbală şi. pe care-l a#ea !aţă de Fannie 2ae. 2c3ie continuă să-i simtă strălucirea& D !ărîmăA „2c3ieA” îngrijorata& „.ar calebanii acţionau rareori dintr-un singur moti#& . dar nu şi pentru o !emeie obişnuită& . #ăpaia unui !oc atomic& 'atura conştiinţei sale era de neînc*ipuit pentru alţi co-simţitori& Gi totuşi.a&” în#erşunat& „8ţi arăt acum o !ărîmă din ceea ce simt eu pentru punctul tău nodal&” Ca un balon care se um!lă sub presiunea unui ga nă#alnic.rupuri de care se !olosea şi care se !oloseau de el& Cu această calebană nici #orbă nu putea !i de aşa ce#a& Fannie 2ae era o stea. li ră#ăşise ego-ul.simţul identităţii. asta era o latură a !armecului lor.cest sentiment surprin ător. de dorinţă de ocrotire& /e îneca în el&&& dorea să se înece& Bntreaga sa !ăptură iradia acest simţămînt incandescent de solicitudine protectoare& En minut înc*eiat. în mintea lui& „. după ce #alul se retrase. nu se îndreptase niciodată către to#arăşele sale umane& Fannie 2ae îi pro#ocase !uria. la o tăcere le ată& Cu toate astea. cînd aceasta îşi proiecta !irele mentale în gîndurile tale& Fannie 2ae !usese ironică în per!ectă cunoştinţă de cau ă& -ra una din moti#aţiile agresi#ităţii ei& . 2c3ie simţi cum îl inundă un #al de a!ecţiune pură. poate.

cest monstru este. amice 2c3ie.„'u&” „întreaga intensitate a angajării mele nodale te-ar distruge& Enii oameni au bănuit asta despre dragosteOP . o preocupau probleme mai importante decît in!iltraţia unui peri!eric în C*u& 2îna lui 0edrik a#ansa spre pata de soare matinal care lumina plăcile de contact ale terminalului legat la computerul Centralei Contabile& . în acelaşi timp. pe care-l plăti din propriu-i bu unar pentru a-i !ace legătura cu ea. dar e%trem de periculos& . c*iar. superb şi înspăimîntător& 'u ne încumetăm să-l !olosim la întreaga lui capacitate. întrerupsese contactul& 2c3ie se tre ise în întunericul umed şi rece al nopţii.enumirile depind de punctul de #edere”. cu gomotul !întînii spărgîndu-i urec*ile& . cu un bangJ. !oarte util.osadi En glonţ lo#i.egetele acestea care Q . rede#enea agresi#ăJ /e re!ugie îndărătul unei platitudini puerile+ „/înt cum sînt şi asta e tot ce sînt&” „/-ar putea să constaţi curînd.m creat un monstru&&& ce#a preţios şi. apoi ricoşa şi se pierdu şuierînd in spaţiul dintre cele două şiruri de clădiri înalte care mărgineau strada. cum aceasta speranţă i se părea un semn de slăbiciune. 2c3ie&” "o!tim. nu i buti s-o găsească& "rietena sa calebana tăiase toate punţile& .stă i. că eşti mai mult decît îţi înc*ipui&” Gi. dar nici nu-l putem abandona& . ise ea& „"ri#eşti uni#ersul printr-o desc*i ătură mult prea îngustă& Eneori eşti e%asperant. dar.preciere go)ac*ină a -%perimentului . se grăbi să alunge gîndul& . departe în jos& 0edrik se !elicita în sinea ei pentru !aptul că nici măcar nu clipise& .e trăgător a#eau să se ocupe trupele -lectorului& "atrulele care străbăteau în !iecare dimineaţă stră ile C*u-ului se #or lua dupa gomotul împuşcăturii& /pera într-o doara ca temerarul ţintaş #a a#ea timp să reajungă #iu şi ne#ătămat în ona "eri!eriei.ngajare nodalăA 8l descumpănea la !el ca pe tinipul primelor lor întîlniri& Cum puteau denumi calebanii dragostea&&& angajare nodalăA „. geamul din spatele biroului la care stătea 3eila 0edrik.oate încercările lui de a restabili comunicaţia !ură adarnice& 'ici taprisiotul. cu aceste cu#inte.

într-ade#ăr. dar urma să sosească în C*u dintr> . #erde. albă şi !atală& -cranul cenuşiu a#ea aproape aceeaşi nuanţă ca tăblia biroului& Cu o preci ie atentă şi ritmată. şi trona în al#eola sa din mijlocul biroului de metal+ o maşina gri.alergau sprintene&&& aproape ca putea să se disocie e de ele& /agetau ca nişte insecte. aurie. dirijate de #oinţa ei F panglică aurie a unui destin unde se pro!ila #iolenţa& Drice înger are şi-o sabie. ca un animal de pradă care pîndeşte la gura unei #i uini& 'umele şi semnalmentele lui îi !useseră de #ăluite de şo!erul ei.osadiei. care spera ast!el să-şi sporească prestigiul& -a acceptase in!ormaţia şi e!ectuase anc*eta obişnuită& 0edrik era sigură că nici o altă persoană de pe . îşi spuse ea& . degetele lui 0edrik e%ecutau pe cla#iatură sim!onia ci!relor galbene care de!ilau pe ecran. prin acest gest.ar nu se considera tocmai înger şi nici înarmată cu o sabie& . şterse totul şi introduse un nou parametru& Gtia că.osadiei& Bşi cunoştea propria slăbiciune şi o ascundea cu grijă+ în#ăţase c*iar de la părinţii ei iubitori 4care-şi disimulaseră dragostea în spatele unei cru imi ra!inate7 cît de neîndurătoare puteau !i. adaptată la *otărîrile neîndurătoare pe care le pretindea planeta& -moţiile erau o !orţă ce trebuia concentrată în interiorul sinelui sau !olosită împotri#a celor ce nu i butiseră să în#eţe lecţia . îl aşteptase pe 2c3ie.e !apt. sentimentul predominant era satis!acţia.erminalul era un instrument !uncţional. calculate.de#ărata ei armă era o minte ascuţită. neagră. nu se găsea nici un document care s$-i certi!ice e%istenţa& 'ici în ona noci#ă a "eri!eriei. nici în #reo nişă din structurile e%istente ale puterii& 2c3ie nu e%ista. ade#ărat simbol al !uncţiei ei de Conectoare "rincipală. Ha##<. de la o clapa la alta& . oţelită. nici în iepurăriile C*u-ului. degetele ei erau arme mortale pentru cei ce nu reuşeau la acest test& '-a#ea însă nici un sentiment de #ino#ăţie !aţă de ei& /osirea iminentă a unui oarecare 0orj 1& 2c3ie dicta toate acţiunile ei şi le precipita& Cînd se gîndea la 2c3ie. calibrate. deci iile ce se luau pe .osadi nu dispunea de sursele care-i permiseseră să ajungă la acest re ultat+ 0orj 1& 2c3ie era un om adult care n-a#ea cum să e%iste& "e tot cuprinsul . răpea mijloacele de sub istenţă pentru cinci eci de locuitori umani ai planetei& Cei mai mulţi dintre ei n-a#eau să supra#ieţuiască prea mult acestei !arse sinistre& .osadi& 0edrik studie ci!rele aliniate pe ecran.

osadi este bolna#ă. palpitînd$ F dincolo de ecranul terminalului& D!tă& Cei cinci eci erau dobitoace be*$itoare. c*iar dacă nu trebuia să se gîndească decît la unul singur dintre cei cinci eci. cu un dosar maro în mîinile 1@ . introdus clandestin în oraş de un go)ac*in a!lat momentan sub controlul ei& 2c3ie era elementul de preci ie pe care îl aşteptase& -ra c*eia care putea s$-i !acilite e accesul la Ridul Reilor& 'u o c*eie strîmbă şi deteriorată.osadiei& Cei cinci eci creau o situaţie de surplus !racţional. se întrebă+ /ă !ie acesta. în direcţia sonobarierei şi a luminii lăptoase de pe coridor& En go)ac*in pe care nu-l cunoştea tocmai trecea cu paşi tîrşîiţi F o siluetă batracian$ în #reo misiune o!icială.osadi ocupară.ar nimeni nu ştia ce !ăcuseră ca s$-şi merite pedeapsa& 0edrik se l$s$ pe spate şi îşi aruncă pri#irea dincolo de intrarea !ără uşă a biroului ei. priponite ca s$ ademenească o anumită !iară pe solul #eninos al . le simţea pre enţa F caldă.#ea să i se o!ere o singură şansă. procesul morţii a#ea să dure e destul timp ca nimeni s$ nu bănuiască mîna lui 0edrik& . neştiuţi.ar ea #a şti că au !ost ucişi în calculatorul ei& Bşi blestemă părinţii 4şi pe cei dinaintea lor7 pentru această nedorit$ sensibilitate la sîngele şi carnea dind$r$tul operaţiilor computeri ate& "ărinţii ei iubitori o educaseră bine& C*iar dacă n-a#ea să #adă niciodată trupurile lipsite de #iaţă. locuri anonime în spatele ci!relor din computerul ei& Carne de tun pe care-o !olosea drept momeală& Cei sacri!icaţi în urma acestei acţiuni n-a#eau să moară imediat& "atru eci şi noua din ei. în iepurării& "entru cei mai mulţi. într-ade#ăr. ca Ha##<.lţii #or dispărea în luptele #iolente pe care le precipita ea& 8ar alţii #or pieri. in!ernulA 2ulţi c*iar aşa credeau& /întem pedepsiţi& . ci una solidă şi sigură& 'ici nu-i trecuse #reodată prin cap să atace acest lacăt cu unelte inadec#ate& . şi numai una& .o clipă în alta.rebuia să dispună de ce e%ista mai bun& Cinci eci de oameni de pe . care a#ea s$ dispară rapid. nu pentru prima oară. gîndi ea& Gi. nu #or şti niciodată că au !ost sortiţi în mod deliberat unei morţi premature pentru că aşa *ot$rîse ea& Enii #or reuşi s$ supra#ieţuiască o bucată de #reme în condiţiile precare de la "eri!erie& . mai înainte ca oricine s$-i înţeleagă însemnătatea& . poate. ast!el.

în !aţa e!icacităţii sobre şi !uncţionale a spaţiului. ca o insectă ce năpîrleşte. se simţi cuprinsă de un amu ament liniştit& Cabinetul îi con!erea o imagine pe care o construise cu meticulo itate& -ra bucuroasă la gîndul că în curînd.ar poate că nici atunci nu #or ajunge s-o b$nuie de eliminarea a cinci eci de oameni& Ca urma urmei. cît de subtile erau atracţiile structurilor puterii pe . considerîndu-l drept un ultim gest de !urie distrugătoare& . însă cunoşteau şi limitele legii& Căsă pri#irea să-i rătăcească pe pereţii biroului şi.osadiJ Ceea ce !ăcuse ea aici ec*i#ala cu introducerea unui grăunte de nisip în maşinăria sistemului computeri at de distribuire a alimentelor neto%ice în unicul oraş de pe . c*iar şi de #iaţăJ într-o i. iar poporul batracian era renumit pentru conştiincio itatea cu care-şi îndeplinea orice sarcină asumată& (o)ac*inii a#eau un simţ înnăscut al ordinii şi al ierar*iei. cel care trebuia s$-l aducă pe 2c3ie în plasa ei& 9a*rank îi era de#otat trup şi su!let pentru că ea controla substanţa de care era dependent& 'u e%ista neg*iobie mai mare decît s$ ajungi dependent de ce#a. "ielea.genţii -lectorului #or pune !aptul pe seama #anităţii ei ultragiate. sa #erde lucea ca şi cînd abia ar !i ieşit din ap$(o)ac*inul îi aminti de 9a*rank. santinele întunecate ale planurilor ei metodice& Ce reprogramase codurile de $#orîre şi le armase pentru a-şi distruge conţinutul în clipa în care broscoii rîioşi ai -lectorului #or #eni să-şi #îre nasul în ele& . iar -lectorul 1l-a#ea s$ a!le decît ce #oia ea s$-l lase s$ a!le.limentaţia&&& 11 .osadi& .noduroase. 9a*rank a#ea să #îndă agenţilor -lectorului toate in!ormaţiile pe care le deţinea despre eaL dar atunci a#ea să !ie deja prea tîr iu. 9a*rank era go)ac*in. a#ea să părăsească acest loc pentru totdeauna& Bncăperea măsura patru păşi în iăţime şi opt în lungime& "e peretele din stînga erau aliniate douăspre ece rotoclasoare de metal negru. la momentul oportun& 88 alesese pe 9a*rank cu aceeaşi determinare cu care se ser#ise de computer şi cu care aşteptase să apară în s!îrşit cine#a ca 2c3ie& Bn plus. printre cei cinci eci se a!la şi ea& (îndul acesta îi pricinui un sentiment trecător de disperare& Cît de persuasi#e.bia mai tîr iu #or apărea îndoielile care-i #or !ace să reconsidere lucrurile şi să-şi pună întrebări !rustrate& .

dar şi-l tundea scurt. mai mult în trunc*i decît în picioare.osadiei.receau doar !oarte puţine #e*icule blindate şi nici un pieton& /ingurul incident !usese împuşcătura din !ereastra ei& 2ai nutrea înc$ #aga speranţă că trăgătorul i butise s$ scape& . cînd strămoşii ei descoperiseră ade#ărata natură ă acestei planete şi începuseră să pregătească. în cel mai mare secret a !lTters s$ e%ecute acest. salt mortal& -u sînt acel indi#id.eşi era 1= .ceasta era ade#ărata ba ă a piramidei sociale dosadiene.e acum înainţe& ţrebuia să trăiască şi să acţione e numai ca personajul 3eil$& jeclrik. dacă l-ar !i lăsat s$ crească.Căpetenie de Iă boi -ra o mutare ce insemna totul sau nimic.ot ce iubeşti sau preţuieşti #a !i !olosit împotri#a ta& /e aplecă înainte. un edi!iciu pe cît de solid. încît părea şi mai înaltă cînd stătea aşe ată& "ri#ea de sus. un ade#ărat salt mortal& Bi simţea *ăul îng*eţat. pe atît de *idos& (răuntele de nisip o disloca diri po iţia destul de înaltă pe care o ocupa ea în această piramida 8nterpretase personajul 3eila 0edrik.a.. oare. oc*ii şi gura prea mari& "ărul ar !i putut lua !orma unei căşti de cati!ea neagră. şi pri#i jos. #ibrante.osadi o în#ăţase de timpuriu lecţiile sale cele mai crude& Crescuse peste măsură la #îrsta pubertăţii. ca pentru a-şi aminti ei înseşi că n-a#ea nimic din magnetismul unei partenere se%uale şi că nu trebuia să se bi uie decît pe !acultăţile ei intelectuale& . Conectoare "rincipală. la !el de impersonale ca şi ci!rele care dansau pe ecranul terminalului ei& Dbser#ă că circulaţia era redusă& . îşi spuse ea& . nasul subţire. ca s$ ascundă tulburătoarea re!lecţie. destul de mulţi ani ea sa& prindă gustul puterii& Sst$ iL pierdea de bună#oie o piesa #aloroasă in nes!irşitul joc dosadian al supra#ieţuirii& .ar. ci doar puncte mişcătoare îndepărtate. e#aluaseră corect situaţiaA "ri#irea lui 0edrik poposi asupra singurei !erestre.. în toate accepţiile termenului. care dădea spre strada ca un canion& (eamul îi întoarse propria ei re!lecţie+ o !aţă prea îngustă. majoritatea masculilor go)ac*ini şi umani& -ra un alt dar pe care-l dobîndise de la părinţii ei iubitori şi de la străbunii lor. în stradă& . în acea epocă din istoria buciumată a F . #enit momentul nostru& . o lecţie dosadiană 8ară scăpare& .şa !usese crescută şi educată& . era mult mai bine aşa& Concetăţenii ei dosadieni nu mai păreau !iinţe calde. însă partida începuse cu mult timp în urmă.

orele de linişte cînd patrulele se ră leţeau şi c*iar unii dintre cetăţenii cei mai puternici se a#enturau s$ iasă& /imptome.osadi se sprijinea pentru a menţine o societate in!ormati ată. nu cadra cu o lume a cărei energie era transmisă de un satelit cu orbită geostaţionar$& "ol. pe care . ca să clădească un oraş i olat de restul acestei planete to%ice. un !el de intuiţie !amiliara. în mod ine%plicabil.osadi se născuse dintr-un ba ar cosmic+ „Ena de ici. în contradicţie cu supra#ieţuirea unei instituţii atît de rigide şi #iciate ca "ol. şi asta cu doar #reo două eci şi ce#a de generaţii în urmă. una din aia&&&” Ceea ce dusese la împerec*eri incompatibile& "ol. acesta presupunea e%istenţa unei e#oluţii îndelungate şi comple%e.em-ul.atele problemei erau limpe i în mintea ei& -rau ade#ăruri pe care nu le putea suprima pre!ăcîndu-se că nu le #ede& . care orbita sub bariera Ridului Reilor. pe care religia nu le poate e%plica& /întem. mai degrabă.mai probabil că dobitocul se lăsase în*ăţat de #reo patrulă& "eri!ericii se în#erşunau s$ pună la încercare apărarea C*uului. r$mînea greu de acceptat& Cît despre satelitul !urni or de energie. raţionale şi iraţionale& Ceea ce !ăcea unele opţiuni iraţionale minunat de atrăgătoare& Dpţiunea mea este iraţionalăA 'uJ . una de colo. una din asta. la care re#enea în anumite perioade de re!lecţii cruciale& Bntreţinem cu trecutul nostru relaţii tulburi.em-ul mirosea a ignoranţă primiti#ă.tentatorii a#eau rareori răbdare s$ aştepte pîn$ spre mijlocul ilei. toate erau simptome& 8ncursiunile peri!ericilor repre entau doar unul dintre numeroasele simptome dosadiene pe care în#ăţase să le recunoască în cursul di!icilei ascensiuni al cărei prim stadiu culmina în această cameră& 'u era numai o simplă constatare& -ra.ogma con!orm căreia o elită cu inspiraţie di#ină alesese canioanele !lu#iului C*u.em-ul& 1H . era ce#a care-şi a#ea obîrşia într-o societate ce mersese prea departe pe panta legalismului+ o lege pentru !iecare lucru şi legea mai presus de orice& . în po!ida re ultatelor în mod in#ariabil negati#e& -rau acţiuni disperate& . primiti#i a căror #iaţă este împletită din !ire ne!ireşti şi !amiliare.

osadi !olosea. singura credinţă ade#ărată.em”& . pe care l-am transcris sub !orma „"ol. în limba engle ă. încît cele două concepţii se a!lau într-un permanent ră boi& 2isticii continuau s$ moară pentru „noile lor re#elaţii”. în legalitatea co-simţitoare imaginată de Herbert. ca posibilă practică de manipulare a colecti#ităţilor. care poate !ace trimitere la politică sau la politie& Iădăcina engle ă sugerea ă însă şi termenul „poli”. memoria computeri ată şi ar*i#ele manuale.e jur-împrejur.emo"ol”.em”& Cititorul nu trebuie să omită însă că. 0edrik percepea C*u-ul cu polarit$1: . atît de apăsătoare în e%ortaţiile ei la „credinţă oarbă”. am pre!erat „"ol. în acelaşi timp.raducerea rom$nească păstrea ă ast!el conotaţia „"ol”. prescurtare pentru sondaj democratic& /pre a păstra consonanţa politică sau poliţistă. care înseamnă sondaj de opinie& . ai căror tămăduitori jabua îşi îngrijeau pacienţii cu !umul produs de ierburile credinţei& Gi nu putea s-o in!luente e 4nu încă7 pe 3eila 0edrik pentru că obser#ase ceea ce obser#ase. „. în #reme ce păstrătorii „credinţei oarbe” controlau !olosirea narcoticelor pentru a-şi consolida puterea& .eşi acest lucru contra#enea unei religii atît de elaborate. pe . era acelaşi lucru+ o societate care !olosea una nu putea.emo"ol” s-ar !i putut traduce prin „/ond. deopotri#ă. în !iecareca . Frank Herbert introduce neologismul „. pentru scopuri identice& "e urmă.9a arul cosmic corespundea unui anumit scop. era ca puterea repre enta c*eia supra#ieţuirii şi că pentru a deţine puterea trebuia s$ controle i ceea ce le era necesar celorlalţi pentru a supra#ieţui& /ocietatea lor stăpînea medicina #irală şi bacteriologică. dar nu era în ştare s$ ani*ile e mişcările clandestine de la "eri!erie şi din iepur$rii. cît şi cu oamenii& . incompatibilităţile i se în!ăţişau ca într-o mişcare de !lu% şi+ re!lu%.osadi."erec*i. instituţia sondajelor a !ost abolită. numărul substanţelor care puteau !i !olosite ca droguri şi se găseau pe .osadi era e%cesi#& . perec*i. 4n&t&7 Cocul era mult prea de!a at. atît în raport cu go)ac*inii.d litteram.e !apt. precum şi pe cea psi*ică. în oraşul C*u şi la "eri!eria înconjurătoare& Gi. s-o !olosească şi pe cealaltă& 'u dacă procesul era natural& . aşa cum #a #edea mai departe.em”. pe care strămoşii lui 0edrik îl identi!icaseră parţial& -#oluţia noastră nu s-a petrecut pe această planetă& Bn te%tul original.

ogma nu o!erea nici o lămurire& Hoardele de la "eri!erie stăteau ia pîndă. nu doar a jalnicului bîrlog asupra căruia (ar şi . ca să se pomenească întemniţaţi aiciA Ce crime comiseseră strămoşii lorA -ra îndreptăţită e%istenţa unui cult al urii !aţă de strămoşi&&& cu condiţia ca aceştia să !i !ost într-ade#ăr #ino#aţi& 0edrik se aplecă din nou spre !ereastră şi-şi ridică oc*ii pentru a pri#i Ridul Reilor.ar nu&&& C*u era singur&&& m$surînd #reo patru eci de kilometri în lungime şi-aproape două eci în lăţime. al cărui #înat obişnuit era 2c3ie& Falsa identitate pe care şi-o !ăurise în această cameră era momeala ei& .osadiA . dar mai e%istau şi-alte !lu#ii. #eşnic a#ide să găsească un loc în oraşul apărat de atingerea otră#ii& Continuaţi să ne daţi trupurile #oastre. ca să se asigure că nu !usese contaminat. gata oricînd s$ se re#erse asupra securităţii asepti ate a C*uului.ţile lui indigeste& -rau numai două specii+ oamenii şi go)ac*inii& . trebuia să e%iste un 2c3ie& /e #edea pe ea însăşi ca pe un #înător. în spatele lor.e ce numai douăA 'u e%istau şi altele în acest uni#ersA . ce-i drept. cînd #enise se onul 1K . mai erau şi-alte locuri care puteau o!eri adăpost& /upra#ieţuirea celor două specii pleda pentru construirea unor noi adăposturi. D planetă to%ică.cum.osadiei îi spunea că. dar pe care !iinţe ca acest 0orj 1& 2c3ie puteau să-l tra#erse e în #oie& -ra nerăbdătoare să-l #adă pe 2c3ie în carne şi oase. clădit pe coline şi bancuri de nisip. în locul unde !lu#iul îşi domolea cursul pe !undul canionului& . a#eau la dispo iţie o planetă întreagă. unde#a.ar ce !ăcuseră locuitorii .osadiei. #reo opt eci şi nouă de milioane de !iinţe se îng*esuiau aici şi de trei ori pe-atîtea duceau o e%istenţă e!emeră la "eri!erie.numite subtilităţi ale te*nologiei dosadiene sugerau un !uncţionalism adaptat unor apendici cu totul di!eriţi de degetele articulate ale go)ac*iriilor şi ale oamenilor& . peri!erici stupi iJ -ra un mesaj căruia ei îi înţelegeau semni!icaţia.upă ultimul recensămînt. Cu toate acestea. importanţa şi #aloarea de s!idare& .osadi.e ce un singur oraş pe întreaga .e un 2c3ie a#ea într-ade#ăr ne#oie în acest moment& Caracterul în mod atît de transparent contra!ăcut al . cum !usese Ha##<& . acel #ăl translucid şi lăptos care împresura . ţinînd-o în capti#itate.ria se credeau stăpîni& .

oamenii ei ştiuseră s$-i păstre e secretul. să se dedice întru totul acelei alte 3eila 0edrik. gîndurile lui 0edrik erau clare şi !ără ocolişuri+ 8ntră in capcana mea. mintea îi jucă o !estă& Cre u că se alia în mijlocul oceanului planetar de pe . îşi reluase îndatoririle& 2c3ie se în!ior$& 1M .osadiei& 5edea deja începutul acestei destrămăriL curînd.in această clipă. în s!îrşit. într-o !ermecătoare to#ărăşie.utalsee. iar mirosul de lămîită&&& Bşi #eni în !ire& 'u era pe . să pună capăt unei #ieţi duble. ră boiul #a i bucni& . 2c3ieJ 2ă #ei purta pe culmi mai înalte decît palatele de pe Colinele Consiliului& /au în stră!undurile unui iad mai oribil decît cel mai cumplit coşmar& 5rei să declanşe i un ră boiA . ascun îndu-le celorlalţi dosadieni ade#ărata identitate a unei blonde dolo!ane şi insigni!iante. a#ea să se năruie temeiul elucubraţiilor religioase la adăpostul cărora se amăgeau atotputernicii . a#ea să-l #adă toată lumea& Iespiră adînc& Ceea ce urma să se producă în curînd repre enta un !el de puri!icare. despre care trebuia să a!le întreaga . ci într-un canipat dresat din interiorul !uncţional al apartamentului său de pe Central Central& Ieîntors în inima 9iroului de /abotaj.osadi& "înă acum.!orism go)ac*in .#înătorii de 2c3ie. în timp ce lui „1” i-o e%puseseră doar cît !usese necesar ca puterile ce pîndeau în spatele Ridului Reilor să reacţione e în sensul dorit& /e simţea realmente spălată de !aptul că deg*i ajul celeilalte e%istenţe începuse să-şi piardă importanţa& Bntreaga sa !iinţa putea să răsară acum în celălalt loc& 8ar 2c3ie era cel ce grăbise metamor!o a& . legănat uşor de insula sa plutitoare& 8nsula era acoperită cu lamîi şi co#oare de *ibiscus şi de al<ssum înmiresmate& Cabana sa cu umbrar se alia la rascrucea tuturor adierilor par!umate.limentea ă-ţi propria sete latentă de putere şi uită că numai smintiţii #or puterea de dragul puterii& Casă smintiţii să ajungă la putere F cu atît mai mult dacă-i #orba de tine& Casă smintiţii să acţione e în spatele măştii lor de respectabilitate raţională& Fie că masca F este con!ecţionată din ilu ii de apărare sau din aura teologică a legii. de simpli!icare& "utea.utalsee.eşteptătorul ol!acti# îl tre i pe 2c3ie cu un i de l$mîiţ$& 5reme de-o clipă.

sta a#ea să se întîmple negreşit. o stratagemă menită să slăbească 9iroul şi să-şi însuşească meritele unei lo#ituri de maestru la capătul căreia se putea a!la !otoliul de director& Dricum. nici o alta problemă de o asemenea an#ergură nu se i#ise la ori ontul Co-simţirii& 'eplăcut era !aptul că nici măcar nu ştiau unde se a!lă această planetă ameninţată& . raportul necesita o e%aminare amănunţită& 'ici un agent al 9ir/ab-ului. cu acest nume. e#alua această cri ă în acelaşi mod& . dar şi pentru tot !elul de moti#e pe care celelalte specii nu le înţelegeau întotdeauna& 9ildoon. mai ales cînd era în joc mîndria speciei lor. de parcă o parte a minţii lui continuase să decante e puţinele elemente pe care le posedau& Iaportul !usese întocmit de doi agenţi acti#i şi demni de încredere. oricare-ar !i !ost rasa lui. în încăperea strimtă şi !ără !erestre pe care-o 1? . al creşei sale& Bncă de la primele sTle cu#inte.osadi era la !el de #ie. deşi. oamenii ar !i trebuit să #i e e regiunea abdominală a go)ac*inilor& 2c3ie se !amiliari ase deja cu raportul şi. 2c3ie era con#ins de serio itatea ameninţării& (o)ac*inii erau capabili de iniţiati#e necruţătoare. c*iar dacă recolta nu era prea bogată& Bn plus. împărtăşea părerea lui 9ildoon& Ge înd în caniscaunul gri din !aţa biroului directorului. un pan/pec*i cu !ormă umană. din raţiuni interioare.upă o noapte doar pe jumătate dormită. la care îl sensibili ase din plin îndelungata sa e%perienţă în pri#inţa mentalităţii go)ac*ine. amîndoi se băteau să obţină o a#ansare& 8ntr-un moment în care )rea#ii şi laclacii reclamau !aptul că speciile lor erau supuse la discriminări. un )rea# şi un laclac& /ursele lor erau e%celente. poate. sa moara asta i&&& sau mîine& . al patrulea membru.osadi& Cunoscîndu-i prea bine pe go)ac*ini. pentru a stabili ade#ărata reciprocitate a ameninţării. amintirea discuţiilor cu pri#ire la . şe!ul 9iroului. nu era scutit de un anumit test intern. !usese clar că 9ildoon dădea cre are raportului& „2c3ie.D planetă populată a#ea. 9iroul de /abotaj era deocamdată condus tot de 9ildoon. c*estia asta i-ar putea !ace pe oameni şi pe go)ac*ini să-şi ia unii altora gîtul&” -%presia era pe înţelesul oricui. dacă cine#a nu reuşea să re ol#e misterul acestei .e la a!acerea calebană.

atunci cînd îşi modelase corpul pentru a-i da !ormă umană& Fi ionomia lui 9ildoon e%prima trăiri pe care 2c3ie putea să le interprete e cu uşurinţă în termeni umani& . re!u ăA” „Calebanii nu neagă e%istenţa .irectorul părea mînios& 2c3ie îl pri#i consternat+ „Cum adică. înregistrat pe memo!ir codi!icat. atunci cînd era trecut printre degete sau atins de alte prelungiri tactile& „Cum de nu s-a putut determina încă po iţia acestei . reunind toate speciile e#oluate care se !ăcuseră cunoscute& Eni#ersul însuşi se re er#ase la un spaţiu comun. negru& "oate că mai adăugase ce#a caracteristicilor !i ice. 2c3ie că u pe gînduri& "o#estea asta cu . încadrată de un păr bogat. îţi scăpa printre degete& Bnainte de a primi de la calebani darul nepreţuit al "orţilor. o nouă prelungire a enigmei calebaneA . re!u ă să discute subiectul&” „Bn ca ul ăsta. atunci să-i&&&” „Calebanii re!u ă să răspundă&” 2c3ie !i%ă cu pri#irea biroul lui 9ildoon& /upra!aţa per!ect lustruită re!lecta c*ipul directorului într-o imagine răsturnată& 2c3ie studie această imagine& . oare.pre!erase în ultima #reme 9ildoon.osadiA” întrebase 2c3ie& „'-o cunosc decît calebanii&” „"ăi. de dimensiuni recognoscibile& "e #remea 1Q .acă !ăceai abstracţie de oc*ii !aţetaţi 4care semănau atît de mult cu cei ai unei insecte7. acum. acest pan/pec*i a#ea întocmai în!ăţişarea unei !iinţe umane de se% masculin. 2c3ie muta raportul dintr-o mînă în alta& Conştient de ner#o itatea sa. îl depuse brusc pe un colţ al biroului& Iaportul. putea !i desci!rat de orice persoană cu simţurile e%ersate.osadiei sau a primejdiei care-o ameninţă& "ur şi simplu. cu o !aţă rotundă şi plăcută. sînt angajaţi printr-un contract şi-i respectă clau ele&” Ieamintindu-şi con#ersaţia cu 9ildoon. Co-simţirea era o con!ederaţie relati# stabilă şi inteligibilă. cînd abia se tre ise din somn.osadi era.normal să ne temem de ceea ce nu înţelegem& 2isterul caleban re ista de prea multă #reme in#estigaţiilor Co-simţirii& /e gîndi iar la recenta lui discuţie cu Fannie 2ae& Cînd credeai că ai prins un !ir.

e!ectul social 1> . cercetătorii Co-simţirii nu reuşiseră s$ înţeleagă cum !uncţionau "orţile& 'oţiuni ca „relati#itatea spaţiului”. nici pînă în iua de astă i. da. noaptea. peste aceiaşi parseci.utalsee într-un birou de pe Central Central& .aprisioţii erau co-simţitori ca oricare alţii& . după cum calebanii transportau persoanele peste parseci. con!orm căreia calebanii n-ar 11 constituit în realitate decît o ramură şi mai e#oluată a nu mai puţin misterioasei !amilii a taprisioţilor& Co-simţirea îi înglobase şi-i !olosea pe taprisioţi de mii de ani standard& Bn!ăţişarea şi statura lor erau compatibile cu criteriile co-simţitoare& .şa păţea ori de cîte ori se gîndea la calebani& Ca ce bun s$ şi-i repre inte ca stele #i ibile ocupînd acelaşi spaţiu pe care-l ocupa corpul s$uA Driunde s-ar !i aliat.rătau ca nişte butuci de lemn. erau cal i şi cu o consistenţă elastică& .ar teoria la modă susţinea că taprisioţii nu pătrunseseră în Co-simţire. taprisioţii. susţinută de numeroşi parti ani. repunînd în discuţie totul& -le însemnau e%istenţa unei in!inităţi de dimensiuni utili abile& Bnsemnau multe alte lucruri.o#adă.ar. putea sa-şi înalţe oc*ii şi s$ contemple. nu !ăceau decît s$ sporească misterul& 2c3ie scrîşni din dinţi. le transportau gîndurile şi le puneau în contact cu ale altora& .min$ sau în parseci. nu mai puţin periculos era s$-i consideri pe calebani doar „intermediari de transporturi”& . asemenea unui uriaş balon de săpun ce se um!lă& "orţile calebane aduseseră o sc*imbare radicală& . înciudat& . din care creşteau o mulţime de tentacule scurte& Cînd îi atingeai. departe de a e%plica !enomenul. dar tra#ersarea de la un loc la altul ignora asemenea concepte în#ec*ite& Gi. Co-simţirea se de #olta liniar.oate aspectele #ieţii cunoscuseră o acceleraţie e%plo i#ă& "orţile de#eniseră imediat un instrument al puterii. treceai printr-o altă "oartă şi ajungeai într-o grădină de pe "aginui& „/paţiul normal” intermediar putea !i măsurat în ani-lu.e aici. pe oricare dintre planetele spre care l-ar !i purtat o "oartă. decît pentru a le pregăti terenul calebanilor& Dr.aceea.aprisioţii erau un mijloc de comunicaţie& . dacă era periculos s$-i consideri pe taprisioţi doar simple instrumente de comunicaţie. care nu erau înţelese decît în mică măsură& "rin intermediul unei "orţi. e%istau pretutindeni& -rau calebani& Gi mai ceA -%ista o teorie. păşeai dintr-o cameră de pe . bolta cerească& /tele #i ibile.

după ce preluase ego-ul de la un to#arăş a cărui soartă ulterioară nu putea !ace decît obiectul unor speculaţii& "an/pec*ii re!u au să discute problemele lor interne. din cau a transei de comunicaţie. gîlţîit de con#ulsii& 'u&&& nici calebanii. între timp. care te reducea la o stare temporară de cada#ru #iu.ar calebanii nu minţeau niciodată& "ăreau de-o onestitate e#identă.racu s-o ia şi pe Fannie 2aeJ D contactase.ot ce ştia Co-simţirea era #aloarea lor economică şi personală. nici taprisioţii nu puteau !i acceptaţi !ără re er#e& Cu posibila e%cepţie a pan/pec*ilor.ăm cre are prea multor inşi care-ar putea a#ea toate moti#ele să ne #îre pe gît nişte a!urisite de minciuni& Cu oc*ii înc*işi. se ridică în capul oaselor& Canipatul se undui uşor sub şe utul său& . nici o specie nu cunoştea absolut nimic despre calebani şi taprisioţi& . e%asperantă c*iar&&& Bn măsura în care =@ . oricum.destabili ator al "orţilorJ Cît despre taprisioţi. ca s$-i ceară in!ormaţii despre . pe cînd celelalte patru rămîneau în re er#a. recunoscînd numai ce era. nu puteai scăpa nicicum unui sentiment pro!und de nesiguranţă. e#ident+ că erau capabili să con!ere oricăruia dintre corpuri o !ormă imitînd întocmai aspectul mai tuturor speciilor Cosimţirii& 2c3ie se simţi copleşit pe neaşteptate de o pornire momentană de %eno!obie& .racu să-i ia de calebaniJ . unde#a.osadi& Ie ultatul îl !ăcuse să se îndoiască de sensul pe care-l atribuiau calebanii cu#întului prietenie& „8n!ormaţii neautori ate&” Ce !el de răspuns era ăstaA 2ai ales că !usese singurul pe care îl obţinuse& 'eautori ateA Ceea ce irita F şi nu pentru prima oară F era că 9ir/ab-ul nu a#ea nici o posibilitate reală de a e%ercita asupra calebanilor mijloacele sale de „con#ingere cu binişorul”& . concreti ată în tari!ele adesea e%orbitante ale ser#iciilor de transport şi comunicaţie la mare distanţa& "an/pec*ii negau că ar !i putut e%plica anumite lucruri. într-o creşă ascunsă& 9ildoon #enise dintr-o asemenea creşă. dar pan/pec*ii erau renumiţi pentru discreţia lor& /pecia lor era alcătuită din indi#i i care posedau cinci corpuri şi un ego comun& En singur corp putea !i acti#.

în cel mai bun ca . o con!lagraţie uriaşă ar !i luminat #idul cosmic& .puteau !i înţeleşi& Bnsă.osadi&&& o lume populată de creaturi gînditoare. pentru ei. dar pe această lume o populaţie capti#ă era supusă unor „e%perienţe” şi „cercetări” de o natură încă nedeterminată& Cei doi agenţi susţineau că acest minim de in!ormaţie era strict autentic& . !ără doar şi poate.acă legăturile cu calebanii îl în#ăţaseră ce#a.#eau domeniile lor&&& neautori ateJ -ra oare cu putinţă să de#ină complici la nimicirea unei planete şi-a întregii ei populaţiiA 2c3ie trebuia să admită că era cu putinţă& "uteau s-o !acă din necunoştinţă de cau ă sau dintrun imperati# al eticii calebane pe care restul Co-simţirii nu îl împărtăşea ori nu îl inţelegea& /au din #reun alt moti# imposibil de interpretat& Calebanii spuneau ca. orice !ormă de #iaţă este un „punct preţios de e%istenţă nodală”& . poate într-un loc !erit de orice pri#iri indiscrete.acă go)ac*inii !ăceau una ca asta.osadi trebuia acceptat ca atare& "ersoane in!luente din Federaţia (o)ac*ină sec*estraseră oameni şi go)ac*ini pe o planetă necatalogat$+ . conducătorii go)ac*ini ar !i !ost în stare să ducă la îndeplinire ameninţarea pe care o semnalaseră agenţii )rea# şi laclac+ nimicirea planetei. pentru a !ace să dispară orice probă de culpabilitate& 2c3ie se în!ioră& . cu populaţie cu tot. raportul celor doi agenţi re!eritor la . de co-simţitori& . era că înţelegerea dintre specii putea !i.ragedia ar !i durat mai =1 . era un act odios& "oporul batracian îşi dădea seama de asta.osadi& Coordonatele sale nu erau cunoscute. precară şi că încercarea de-a înţelege un caleban putea să te scoată din minţi& Bn ce mediu se putea di ol#a un punct nodalA 2c3ie o!tă& "înă una-alta. !ireşte& "entru a e#ita ca ruşinea s$ se re#erse asupra lor.acă se con!irma. nu se simţeau obligaţi să de #ăluie tot ce ştiau& .ar se părea că mai erau şi e%cepţii& Cum se e%primase Fannie 2ae la un moment datA „"unct nodal complet di ol#at&” Cum puteai să consideri #iaţa unui indi#id drept „punct nodal”A . o lume #ie ar !i !ost trans!ormată în ga e incandescente şi plasma !ierbinte a particulelor atomice& Ende#a în spaţiu.

desea.cestea erau lucruri de care se temeau toate speciile& 9ildoon e#aluase bine situaţia& . r$spun înd comen ii. să se pomenească prins în capcana #reunei e%perienţe oribileA Cine s-ar mai !i încre ut într-un #ecin. de talentele dobîndite şi de multitudinea resurselor& 9ir/ab-ul dispunea şi de resurse şi de talente& Bntinse cu putere braţele deasupra capului şi-şi răsuci torsul masi#& Canipatul undui de plăcere sub mişcările lui& 2c3ie emise un !luierat uşor şi-şi strînse pleoapele în timp ce. ar !i luat mai mult timp decît e#enimentul propriu.is& .osadi plana. ale cărui obiceiuri. de partea cealaltă. soluţia unei probleme depindea numai de #oinţa de a reuşi. la o asemenea catastro!ă. !ereastra lăsa să nă#ălească în odaie lumina ilei& En căscat îi de!ormă gura& Coborî din culcuş şi lipăi pîn$ la !ereastră& /ub un cer ca un tapet albastru marmorat. se aşterneau. asupra tuturor& 2c3ie nu putea să alunge în!ricoşătoarea imagine din mintea lui+ o e%plo ie&&& o scînteiere orbitoare dilatînduse în direcţia propriului ei neant& Gi dacă lumile Co-simţirii a!lau de ea în ultima clipă. ştiind că nu era e%clus ca.meninţarea ce plana asupra acestei misterioase . cît #edeai cu oc*ii. turnurile şi acoperişurile lumii Central Central& . atunci întreaga Co-simţire ar !i !ost de integrată& Cine ar mai !i cute at să !olosească în continuare "orţile. în acelaşi timp.puţin de-o secundă standard& Drice gînd. mai înainte ca întregul uni#ers să se prăbuşească asemenea unei stînci dislocate de trăsnet. cît de mic.ţirii căpătau do#ada incontestabilă că se întîmplase&&& a***.ar dacă se întîmpla asta şi dacă celelalte popoare ale Co-sim.ici era inima == . grai şi trup se deosebeau de-ale saleA .esigur&&& nu numai oamenii şi go)ac*inii ar !i ajuns să-şi ia unii altora gîtul& . ce scu e puteau !i găsite pentru a e%plica !aptul că raţiunea !usese incapabilă să împiedice producerea unui asemenea de astruA Iaţiunea&&& 2c3ie îşi scutură capul şi desc*ise oc*ii& '-a#ea nici un rost să-şi imagine e tot timpul ce era mai rău& Căsă atmos!era încă adormită a apartamentului s$-i in#ade e toate simţurile şi s$-l pătrundă cu pre enţa ei !amiliară& /înt /abotor -%traordinar şi am de dus la bun s!îrşit o treabă& -ra mai constructi# să pri#ească ast!el c*estiunea dosadiană& .

9ir/ab-ul. şi se abandonă îngrijirilor programate ale toaletei de dimineaţă& "si*oglinda mare. încît sugerau o înrudire imposibilă cu poporul batracian al go)ac*inilor& /ingurul lucru pe care nu-l re!lecta oglinda era mintea lui. despărţită printr-o şicană de restul apartamentului. pe care =H . la o adică. de unde 9iroul de /abotaj îşi întindea multiplele sale tentacule& 2c3ie clipi din nou în lumina puternica şi respiră adînc& 9iroul& Dmnipre entul. dacă nu putem opune re istenţă #iolenţei neînirînateA” Iăspunsul era iminent şi tenace+ „'işte incapabili&” -%istenţa unui gu#ern co-simţitor nu era posibilă decît în măsura în care. pe e!icienţa rece şi cinică a tentaculelor lansate de 9ir/ab în direcţii judicios alese& Bn dimineaţa asta nu prea mă simt ca un tentacul al 9ir/ab-ului. în !iecare oră de lucru a !iecărei ile de muncă.planetei dominante. omni#orul 9irou& Enica sursă de #iolenţă o!icială necontrolată care mai sub ista în uni#ersul Co-simţirii& 8nstrumentul şi norma unui ec*ilibru delicat. la toate ni#elurile ierar*iei sale. omniscientul. accesibile !iecărei persoane& (u#ernul e%ista graţie 9ir/abului. gîndi 2c3ie& Bn cursul carierei sale a#usese deseori parte de asemenea dimineţi& "oseda o metodă personală de a curma această stare de spirit+ se îngropa într-un maldăr de muncă& "ărăsind !ereastra. construit din opţiuni imposibile& 8namicul comun al Co-simţirii era ire istibila sa înclinaţie spre tot !elul de absoluturi& Gi. indi!erent cum o de!ineau. pitulat în inima angrenajelor sale ca un teribil ciine de pa ă.răsăturile !etei erau atît de largi. îşi punea întrebarea+ „Ce sînlem noi. îi re!lecta corpul. cu o impunitate delicat calibrată& (u#ernul e%ista pentru că e%istau domenii spre care nu putea s$-şi întindă mîna !ără a i se rete a degetele& "osibilitatea de a apela la 9ir/ab îl lacea pe indi#id la !el de puternic ca şi Co-simţirea& Bntregul edi!iciu se sprijinea. în timp ce-l e%amina pentru a !ace bilanţul stării sale psi*ice& 8maginea pe care 2c3ie o a#ea în !aţa era cea a unui bărbat scund şi îndesat. participanţii credeau în realitatea unei justiţii comune. cu pielea negricioasă şi părul roşcat& . gata s$-l atace sau s$ atace orice alt depo itar al puterii. se îndreptă spre sala de baie. de pe peretele opus.

în locul luiA „9ună dimineaţa.ă-i drumul&” 2c3ie îmbrăca un şort #erde şi un kilt asortat. domnule&” "R-ul continuă pe un ton e!icient şi neutru+ „. gînguri el& 2c3ie. pînă la urmă tot ajungeau să se de!a e e& Fără a încerca să-şi pună sta#ilă emoţiilor.scultă aici. 2c3ie a#u un moment de şo#ăială înainte de a rosti+ =: . din acelaşi material ca al pulo#erului& "R-ul urmă+ „5i s-a reamintit de şedinţă.dmonestarea a !ost înregistrată şi un nou program #a !i implementat.ar e%istă un moti# nou pentru a menţiona această şedinţă&” „.e mai mult timp intenţiona să reprograme e blestemata asta de maşină& Dricît de bine le reglai. rablăJ /ă nu mai !oloseşti niciodată modul ăsta condescendent cînd sînt prost dispusJ Eltimul lucru pe care l-aş putea dori este să mi se amintească de această şedinţă& Gi. domnule. domnule. cînd o să mai înregistre i în agendă o in!ormaţie ca asta.ţi dorit să #i se reamintească. ora locală. a cărui te%tură suplă şi culoare #erde pal imitau de minune aspectul lînii& "R-ul aşteptă s$-i apară capul& „. domnule”. care putea să interprete e anali a stării sale de spirit din tonul "R-ului.multă lume o considera instrumentul juridic cel mai ascuţit din întreaga Co-simţire& "rogramul Rilnic se anclanşă în clipa în care 2c3ie ieşi din baie& "R-ul i se adresă pe un ton ce re ulta din anali a combinată a mişcărilor lui şi a condiţiei sale psi*o!i ice& „9ună dimineaţa. are loc şedinţa lărgită a Conducerii 9iroului. slobo i un şu#oi de cu#inte bine alese+ „.plecîndu-se s$ încalţe o perec*e de g*ete autopropulsante. din cau a apariţiei unui element nou+ #i s-a cerut să nu participaţi&” . stupid obiect neînsu!leţit”. tr$gîndu-şi peste cap un pulo#er antiglonţ. că astă i la nouă.intre toate tîmpeniile&&&” 8 bucnirea lui 2c3ie întrerupse "R-ul& . îşi stăpîni un gest de ciudă& 9ineînţeles că se simţea irascibil şi preocupat& Cine n-ar !i !ost. nici măcar să nu sugere i că eu am dorit să mi se reamintească& 'e-am înţelesA” „. mîrîi el. dar&&&” „.

ceste in!ormaţii a#eau să !acă parte din instructajul agentului următor& 8ar următorului agent a#ea să i se a!ecte e un alt monitor taprisiot.ar #or a#ea totuşi o e%plicaţie cu go)ac*inii din cadrul 9iroului. domnule& . care&&& şi aşa mai departe& 9ir/ab-ul era #estit pentru perse#erenţa cu care re ol#a orice problemă& 9iroul nu renunţa niciodată& 8ar costul utili ării ser#iciilor unui monitor taprisiot era atît de ridicat. cu doar un singur sprijin F îndoielnic F din partea 9iroului+ un monitor taprisiot& 2onitorul rămînea liniştit la adăpost. 2c3ie se simţea din ce în ce mai puţin eroic& -roismul era o însuşire de neg*iob. de parcă n-ar !i cunoscut nici o inter#enţie geriatric$& (5-ul însemna un miliard de in!ernuri posibile& -ra lăsat de capul lui. !iecare amintire& . în timp ce el se ducea să-şi rişte pielea& . dintre toţi agenţii non-go)ac*ini ai 9iroului. !ost introdus Codul (5& D încrengătură go)ac*in$ a cărei identitate n-a !ost speci!icată a cerul s$ #ă deplasaţi de urgenţă pe planeta lor de baştină& 'umele planetei este . pentru o ceremonie particulară& Ca drept #orbind.andaloor& /înteţi con#ocat pentru o consultaţie într-o problemă de natură juridică&” 2c3ie termină de potri#it g*etele şi-şi îndreptă spatele& /imţea po#ara anilor. iar neg*iobia nu era criteriul de recrutare al 9ir/ab-ului& Bnţelegea însă raţionamentul şe!ilor& Fusese ales pentru că. încît nici un agent căruia i se a!ecta unul nu-şi !ăcea ilu ii asupra şanselor de supra#ieţuire ce i se acordau& -roii de!uncţi n-a. taprisiotul nu îndeplinea decît o singură !uncţie+ s$-i constate decesul şi să înregistre e toate datele disponibile în ultimele sale clipe. nici de ceremonii !unerare& . în cadrul misiunii ce #i s-a încredinţat& . era cel mai cali!icat pentru a trata cu go)ac*inii& Bntoarse capul spre cel mai apropiat #ocom al "Rului& „/-a sugerat că pre enţa mea la şedinţă ar deranja pe cine#aA” „'u s-a sugerat nimic&” =K . pe Central Central.„.m primit doar un mesaj care #ă cere să plecaţi c*iar în dimineaţa aceasta. adică !iecare gînd. nuA” „'u s-a menţionat nimic în acest sens.#eau parte nici de decoraţii post-mortem.e cele mai multe ori. nu li se mai puteau recupera nici măcar rămăşiţele !i ice.e !apt.

osadi.upă con!irmarea amprentei #ocale& .omnule. c*iar şi cînd e #orba de semeni de-ai lor& . nici pentru o maşina& 2i s-au o!erit su!iciente elemente& Gi.concepţia pe care se întemeia ă întregul lor sistem juridic&” =M .osadi. nu o maşinăJ . înseamnă că e #orba de o misiune care #ă pune persoana în pericol& .„Cine ţi-a transmis mesajulA” „9ildoonL .osadi a rămas nesc*imbată& . de #reme ce&&&” „. cerut să nu !iţi tre it din somn. menţionat . domnule& . ca să putem e#alua corect datele disponibile&” „'u este deloc o metodă e!icientă&” Cui 2c3ie îi sări ţandăra& „. #ă puneţi problema dacă&&&” „'u. domnule. în ceea ce pri#eşte . is că #a re#eni sau că trebuie să-l c*em euA” „'u&” „.e-ai prins. maşină proastăJ (îndeam cu #oce tare& . go)ac*inilor nu le place s$-şi recunoască #ina& "e de altă parte. conclu ia nu poate !i decît că go)ac*inii sau angajat într-o acti#itate suspectă& "ermiteţi-mi să #ă reamintesc.etestă să se simtă dependenţi de alţii.un lucru care li se întîmplă uneori oamenilor& .oate moti#ele&&& interesul personal sau teama&&&” „. rari sînt străinii pe care-i consideră demni de to#ărăşia şi încrederea lor& . în general.ne e&” 2c3ie cugetă cu #oce tare+ „.eşi nu deţin in!ormaţii concrete despre . a spus. spus că problema . întrucît #i se atribuie un monitor taprisiot. iar mesajul să #ă !ie comunicat la deşteptare&” „. cite + 'u ne putem aştepta la nimic bun& . care #a să icăA” „'-a !ost prea greu.reaba asta n-o poale !ace decît o persoană inteligentă.oar o persoană poate să-şi asume responsabilitatea unei asemenea deci ii& 8ar eu sînt singurul în măsură să înţeleagă ce se întîmplă&” „.#em ne#oie să ne ordonăm lucrurile în minte.u toate moti#ele să acţio.rebuie să plec imediatA” „9ildoon a spus că toate ordinele precedente au !ost contramandate.oriţi să caut in!or&&&” „'uJ .osadiA” „.osadi nu e%istă în băncile mele. că.e ce nu s-a încredinţat a!acerea aceasta unui agent go)ac*in.

în măsura în care cu#intele sale !useseră special alese pentru a-l ajuta.otuşi. decît în circumstanţe cu totul speciale& Cu alte cu#inte. "R-ul continuă+ „. 2c3ie ordonă "R-ului să-i pregătească o trusă de #oiaj completă şi să enunţe restul programului din acea i& Bn timp ce maşina se e%ecuta. #ocomul cel mai apropiat& En ton presant în #ocea lui 9ildoonA 'ici în situaţiile cele mai gra#e. programate.ar nu ţi-ar !ace plăcere s$ !iu ucis.sta ar !i contrar programului meu&” „2ai ai şi-alte sugestii demne de luat în seamăA” „.umnea#oastră nu sînteţi prea e!icient. ci şi de-o importanţă #itală. în general. dar cu siguranţă era ce#a prea subtil pentru a !i detectat de circuitele de interpretare ale "R-ului& /au ale mele& . nuA” „.2c3ie nu-şi amintea să mai !i au it de la "R-ul său o tiradă cu o încărcătură a!ecti#ă atît de mare& "oale că re!u ul lui constant de a accepta maşina pe ba e personale şi antropomor!ice o obligase la această adaptare& /e simţea aproape intimidat de "R& Ceea ce spusese era nu numai pertinent.osadi. deşi nici măcar pentru asta nu sîntem. dar. 2c3ie nu-l au ise pe 9ildoon #orbind pe un ton presant& Dricît de deosebit ar !i !ost ca ul . atît cît putea el s-o !acă& 8n cugetul lui 2c3ie. perple%. 2c3ie a#u grijă să #eri!ice în acelaşi timp trusa pe care i-o pregătea "R-ul& "rimele !ură =? . "R-ul se trans!ormă deodată într-un con!ident de nădejde& Ca şi cum i-ar 11 g*icit gîndurile. de căi inaccesibile maşinilor& 'oi nu putem decît s$&&& conjectur$m. eu nu sînt decît o maşină& . a#eţi încredere în dumnea#oastrăJ” „.ţi !ace bine s$ nu mai întîr iaţi prea mult pe-aici& 5ocea lui 9ildoon a#ea un ton presant&” 2c3ie !i%ă.ulburat. 2c3ie se îndreptă spre co!retul cu accesorii. cosimţitorii dispun. de lîng$ sala de baie& "rima întîlnire a ilei era cu taprisiotul& Continuînd să asculte cu o urec*e. asta nu e%plica&&& „-şti sigur că tonul era presantA” „5orbea !oarte repede şi cu e#identa încordare&” „"ărea sincerA” „Crestele modulaţiilor sale #ocale conduc la această conclu ie&” 2c3ie dădu încet din cap& Ce#a suna !als în comportarea lui 9ildoon. pentru a-şi atinge obiecti#ele cu o mare preci ie. după cum bine aţi spus.

2c3ie bănuia care era încrengătura go)ac*ină care-i solicitase pre enţa pe . pe care le mînui cu toate precauţiile indispensabile. şi un asortiment de stimule. pentru legătura cu taprisiotul& D îng*iţi imediat. cinci încrengături la &/!înta 2ergere.poi mai selectă. spunea legenda. cea mai temută şi cea mai puternică dintre cele cinci& .cum.osadi n-ar !i putut lua naştere într-un loc mai potri#ii& Bi spuse "R-ului+ „"regăteşte-mi micul dejun& Gi notea ă. mai multă încredere în ampli!icatoarele musculosen oriale. precum şi cîte#a ruptoare şi comparatoare& . un pac*et de unicarne cu cîte#a rulouri de lle%ipiele. în ca de necesitate. cu care *otărî să nu se mai încarce& . oricum.plastiblocurile. s$l$şluia 2rreg. un set de sol#enţi şi un miniputer& "R-ul îi aminti şi de capsula biotim. care se sc*imbă aşa cum se sc*imbă !orma #alurilor pe supra!aţa apei& Bşi dădea seama de ce-i #enise în gînd tocmai acest a!orism+ /!înta 2ergere era un loc sacru al mitologiei go)ac*ine& . de !apt. o cupă cu apă amară& Cegea este o pro#ocare mortală. un *oloscop cu plăcile necesare.!acerea . dar în minte îi #eni un dicton go)ac*in+ Cegea este o călău ă oarbă.#ea. dar ar li putut să parie e că era #orba de cea mai !aimoasă. temutul monstru care pusese asupra caracterului go)ac*in pecetea sa imuabilă& . pentru trusă.andaloor. de la penetratoare pînă la generatoare 1& Eşurel cu asteaJ 2ai alese o perec*e de oc*elari uni#ersali. te rog+ condamnatul a luat un mic dejun copios&” =Q . implantate de cîţi#a ani tuturor agenţilor importanţi ai 9ir/ab-ului& Conţinutului trusei i se adăugă apoi un lot de e%plo i#e #ariate. pentru a-i lăsa timp să i se !i%e e în stomac înainte de ora întîlnirii& .ădu de-o parte adaptorul pentru e!ectuarea simulărilor de identitate a ţintelor& 'u credea că #a a#ea timpul să !olosească procedee atît de delicate în cursul acestei misiuni& "re!era să se bi uie.colo.andaloor& -%istau. într-un loc care se numeşte /!înta 2ergere& Dra locală #a !i începutul dupăamie ii&” /!înta 2ergereJ 2c3ie încercă s$-şi concentre e atenţia la ce spunea "R-ul. pe propriul instinct& Fi%ă minitrusa într-un compartiment emietic al porto!oliului şi #îrî porto!oliul într-unui din bu unare& "R-ul continua să debite e instrucţiuni+ „&&&după care #eţi sosi pe .

probabil. la reţeaua sigură de comunicaţii cu "eri!eria. !ără suspiciuni. la posibilităţile de a continua jocul+ încă ece aici.ocmai de aceea a#usese grija s$ practice inci ia ei sîngeroasă într-un sector care putea !i considerat cu uşurinţă neesenţial& => . !ără gomot. curînd. îndărătul unei !aţade de !urie înciudată."R-ul. a#ea s-o înc*idă. trecu în tăcere la e%ecutarea comen ii& Fiinţele co-simţitoare sînt inegale din naştere& Cel mai bun tip de societate este cel care o!eră !iecărui indi#id o şansă egală de a pluti la propriul său ni#el& "rocedura "rimară go)ac*ină Către mijlocul dup$-amie ii 0edrik ştiu că reuşise& (ambitul ei !usese acceptat& En e%cedent de cinci eci de oameni corespundea întocmai cantităţii ce putea !i sesi ată. următoarele #ictime a#eau să !ie. cînd ştia ce mecanisme pusese în mişcare& Ena era să accepţi ideea că #ei !i curînd în pericolL dar cînd momentul #enea cu ade#ărat. alţi trei eci dincolo&&& 8n plus. deoarece aceasta era emoţia pe care toată lumea se aştepta s$ i-o citească pe c*ip& Con!irmarea debutase cu o uşoară încetinire a #ite ei de răspuns a terminalului& Cine#a o supra#eg*ea& Cel care muşcase din momeala ei #oia mai întîi s$ se asigure c$ nu a#ea de-a !ace cu o persoană de neînlocuit& 'u trebuia eliminat cine#a. cu totul alt!el stăteau lucrurile& "e măsură ce se acumulau do#e ile subtile şi mai puţin subtile ale reuşitei sale. pentru a descoperi mai apoi că persoana respecti#ă era una din rotiţele indispensabile la menţinerea structurilor puterii& . în cea mai mare parte. de un subaltern mai lacom& Cel care luase deci ia se gîndea. la locotenenţii cu minuţio itate aleşi şi !ormaţi pentru sarcinile pe care li le re er#ase& /osise clipa s$ se gîndească la 2c3ie şi la capcana pe care. dar cu o proporţie su!icientă de go)ac*ini pentru a lăsa să plutească impresia unei ră!uieli& 'u-i era prea uşor să continue îndeplinirea sarcinilor de i cu i. în jurul lui& Bşi ascundea însă cu grijă trium!ul. oameni. programat s$ ignore !igurile de stil care nu cereau un răspuns concret. 0edrik resimţea #iolenţa nebună a !orţelor pe care le eliberase& /osise clipa să se gîndească la ba a reală a puterii ei F la trupele care trebuiau s$-i e%ecute cu s!inţenie ordinele. dat !iind modul în care ea introdusese grăuntele de nisip ab initio.

ra<jo îi !ăcuse a#ansuri. unde a#ea s$ !ie distrus. pe go)ac*in& -ra preocupat s$-şi aranje e gulerul şi asta.ra<jo& 'u mai departe decît cu o i în urmă. încuiată de două ori. în #ederea unei e#entuale utili ări ulterioare& -ra încă prea de#reme ca să poată adulmeca o maşinaţie& En om îl urmă. către un colegL cu!undarea în lectura unui document ţinut în mîn$L mersul cu paşi grăbiţi şi cu oc*ii ţintă spre capătul culoarului& . . curînd. că persoana care #a cădea în cursa ei ar putea !i atît de circumspectă încît să #eri!ice. de des!ătare secretă& Bnainte de căderea nopţii.oată lumea era !oarte ocupată& '-a#ea nimeni timp s$ sc*imbe o #orbă cu 3eila 0edrik. la momentul oportun. dar n-a#ea nici o intenţie s$-şi asume riscuri inutile în e%ecuţia planurilor ei& . astă iJ "e 5ălul CelestJ Cît pot să !ie de transparenţiJ En go)ac*in trecu pe coridor& "ri#ea cu grijă peretele opus& 0edrik îl cunoştea+ era unul dintre spionii -lectorului& Dare ce a#ea s$-i poată raporta a i -lectorului 9roe<A îl urmări pe go)ac*in cu o pri#ire în!lăcărată.dmirabila şi implacabila preci ie a #onului birocratic&&& (esturile de ostraci are #eneau cu atîta naturaleţe+ pri#irea întoarsă. împreună cu alte do#e i compromiţătoare. aplecîndu-se c*iar deasupra acestui birou. care însă nu ascundea nimic& H@ . pentru a-şi relie!a muşc*ii sub ţesătura !ină a blu ei sale gri& Ce conta că nu mai #edea în ea o cucerire pro!itabilă& Faţa lui era o uşă de lemn. care a#eau să de#ină incandescenţi. toată lumea care trecea prin !aţa biroului ei întorcea capul în partea cealaltă& .2icrosecunda de întîr iere cau ată de intru iunea sistemului de supra#eg*ere deconectase automat anumite circuite care i-ar !i putut da în #ileag pregătirile& 'u-şi pusese problema. e#ident. îl împiedica s$ arunce #reo pri#ire spre biroul Conectoarei "rincipale& 'umele lui era .emontă releul de timp din circuitul de securitate şi-l înc*ise într-un dulap. înainte de a se pre!ace în gură şi cenuşă& 8n stadiul următor. cînd îşi luase această măsură de precauţie. 9roe< #a cunoaşte identitatea celui care prele#ase gambitulL dar mi a era prea mică pentru a-i tre i cupiditatea& /e #a mulţumi să clase e in!ormaţia. dacă broaştele rîioase ale -lectorului #eneau să cotrob$iasc$& /curta !ulgerare albastră n-a#ea să depăşească pereţii metalici ai dulapului.

pentru ca ele s$ de#ină un sistem pre#i ibil şi s$ se lanse e în acţiuni pre#i ibile.em-ul. di!eritele !orţe e%istente #or !i angajate într-o partidă căreia ea îi #a !i stabilit regulile. sînt suprimate. posturile supranumerare. anticipînd aproape !iecare nuanţa+ „. /!înta Congregaţie a 5ălului Celest lo#ise iarăşi& 'ici un semn de satis!acţie nu tra#ersa masca imperturbabilit$ţii ei dosadiene& Cel ce era capabil s$ #adă mai departe de cîştigul imediat.===:@=MQK=HR1&” .Fereşte-ţi mutra. "ol. tîmpituleJ Cînd lumina roşie se aprinse pe ecranul terminalului.ar încă nu sosise momentul ca . cînd 9roe< #a a#ea ne#oie de-o interpretare& . bătrînul . cu începere de la această dată& . a#u asupra ei e!ectul unei diminuări subite a tensiunii& Con!irmarea !aptului că gambitul ei !usese acceptat de cine#a care a#ea s$ regrete curînd& /emnele se aliniar$ pe ecran+ „.ublul-Rero !usese atribuit numai oamenilor& 'u !igura nici un go)ac*in pe listă& -ra su!icient s$ se semnale e această anomalie. mai ales în măsura în care o populaţie psi*otic$ tăinuieşte aspiraţii pro!unde pe care indi#i ii sînt incapabili să le în!runte conştient& D asemenea populaţie era.ublu-Rero& "rin intermediul braţului său !le%ibil.acă ecranul dumnea#oastră de ser#iciu #ă a!işea ă !uncţia. cu caractere italice.ria s$ intre la bănuieli& 9roe< nu #a şti decît ce #oia 0edrik s$ ştie& Gi. de H1 . într-un acces de !urie simulată.R /. a căror listă urmea ă. continuînd s$ !ulgere cu pri#irea cu#intele care de!ilau pe ecran& (ata. iar pîn$ s$-nţeleag$ şi ad#ersarii ei natura jocului #a !i prea tîr iu& Conta mult pe un !actor pe care 9roe< îl numea „instabilitatea maselor”& 9ali#erne religioaseJ 2asele dosadiene nu erau instabile decît de-o manieră cu totul aparte& -ra de-ajuns să ataşe i o justi!icare conştientă la aspiraţiile lor pro!unde şi inconştiente. #a obser#a repede că . se terminaseJ .ria& .upa consultarea 2andatarului .ragul de R1J 5eştile rele a#eau întotdeauna propriul lor idiom codi!icat& Citi continuarea mesajului. sînleţi inclus în suprimare&” „Conectoare "rincipală” 0edrik strînse pumnii.R. în acea clipă. pentru a se ajunge numaidecît la urma pe care ea o lăsase intenţionat& 8ndiciile #or începe să se acumule e& Gtia cu siguranţă cine #a interpreta aceste indicii acuntulate.i#in.

ar era prea tîr iu& "rea tîr iuJ D panglică galben-portocalie iri a supra!aţa apei+ poluare pro#enită de la de#ersările u inelor din iepur$rii& /ubstanţe to%ice& Fără a-şi înălţa prea mult capul. care înconjura planeta şi-o i ola cu des$#îrşire& 'ici o sc*imbare nu putea !i desluşită cu oc*iul liber& . o pîcl$ cenuşie.osadi& "îrg*iile gu#ernării erau uşor de identi!icat& . care se acopereau de ri uri şi gîrieturi după numai doi sau trei ani& Contemplă scînteierile de pe supra!aţa !lu#iului.alt!el. îmbogăţit de e%pectati#ă. mai toţi locuitorii C*u-ului& (loburile energetice care ornau !aţadele reşedinţelor scînteiau în soare& Eriaşa roată de măcinat a gu#ernării îşi sprijinea osia pe acele coline. de-un loc de unde s$ poţi acţiona. în #isurile lor deşarte. dar impulsul care-o pusese în mişcare #enise de altunde#a& . mai e%ista încă pe . dincolo de Ridul Reilor& Cu siguranţă că e%istau nenumărate alte planete. concreti a pre enţa Ridului Reilor.i#in. c*iar în această clipă& . pentru a crea o nouă realitate& 9roe< a#ea s$ creadă că el era ţinta acţiunii ei& Cu atît mai r$u pentru el dacă era un imbecilJ 0edrik împinse îndărăt scaunul.colo. 0edrik ridică oc*ii mai sus.cesta constituia unul din moti#ele pentru care "ol. pri#i spre gradenele argintate ale Colinelor Consiliului şi stalagmitele #elte ale reşedinţelor de lu% la care aspirau. spre cerul de deasupra colinelor& . cu 2andatarul său . dar 0edrik şi poporul ei n-o cunoşteau decît pe a lor& Cei care creaseră Ridul Reilor a#eau grijă să nu poată !i H= . străbătută de scăpărări mărunte.ar 0edrik ştia !oarte bine ce anume !ăcuse& -a cunoştea e%istenţa unor instrumente subtile.upă ce prelungise momentul. cu siguranţă.jungea s$ dispui de-o cale de acces la sistem. se ridică şi se duse la !ereastră& . e%trem de preţioasă pentru iniţiaţi& . care permiteau obser#area altor sori şi-a altor gala%ii.bia dacă se încumeta s$ se gîndeasc$ la locul în care acţiunile ei a#eau s$ !ie cu ade#ărat percepute& Constată maşinal că glonţul teroristului nici măcar nu gîriase geamul !erestrei& 'oile geamuri erau net superioare celor dinainte. dorind sa prelungească acest moment cît mai mult cu putinţă& '-am să ridic oc*ii& 'u încăJ Cel care acceptase gambitul o obser#a.em-ul.

păreau s$ aparţină mai mult cerului decît pămîntului& C*iar şi pereţii e#a aţi ai canionului în care-şi găsise adăpost C*u-ul nu mai erau legaţi de sol. contra morţii. căci. cu turnurile lor !usi!orme. #ariaţiile magnetronice. unde peri!ericii duceau. jocul aparent aleatoriu al ra elor cosmice. pentru a se *răni. erau lipsite de sumedenia de otră#uri ale planetei& Cel mai r$u lucru din C*u era de pre!erat celui mai bun pe care-l a#eau ei& D do#adă în plus că noţiunea de in!ern e cu totul relati#ă& Bncerc să e#ade dincolo de Ridul Reilor din aceleaşi moti#e F care îl îndeamnă pe-un peri!eric să pătrundă în C*u& Bn mintea lui 0edrik e%ista o diagramă cu o linie sinusoidală& . cu un gest de mînie sinceră. incursiunile peri!ericilor.alt!el& Dc*ii lui 0edrik se împăienjeniră de lacrimi neaşteptate.iagrama combina mai mulţi !actori+ preţiosul ciclu alimentar al C*u-ului şi economia sa. !lu%ul gra#itaţional. subtilele mişcări planetare. a#ea s$ se caţere pîn$ la teribilul id& Bşi jurase că. dansul numerelor din băncile conectoare. deasupra singurului loc de pe . cel puţin. pe care le şterse repede. decalajul culorilor la contactul cu Ridul Reilor&&& şi. colinele re idenţiale. unde#a. peri!ericii erau dispuşi să !acă orice pentru a se pune sub aripa ocrotitoare a idurilor cetăţii& /-ar !i mulţumit cu dragă inimă. o bătălie !ără sorţi de i bînd$& . ci pluteau. cu resturile abandonate de locuitorii C*u-ului. nici un locuitor al . de bună seamă. într-o i.colo. guduiturile ine%plicabile care a!ectau întregul sistem şi care o preocupau în cel mai înalt grad& Rguduiturile acestea nu puteau a#ea decît o singură sursă+ HH .osadiei nu #a mai tremura în !aţa tiranilor care se ascundeau în cerJ Bşi coborî pri#irile c$tre u inele şi iepur$riile care tapisau peisajul în depărtare& Cîte#a iduri de!ensi#e erau #ag #i ibile printre straturile de !um care acopereau oraşul şi #iermuiala #ieţii& Iăsărind din smog. la două eci de ani erai deja b$trîn& Bmpinşi de instinctul de supra#ieţuire. petele care întunecau din cînd în cînd soarele lor #oalat. electricitatea atmos!erică. îndreptată împotri#a ei înseşi& 9roe< şi broaştele lui rîioase îşi #or înc*ipui că erau singura ţintă a !uriei ei& Cu atît mai bine& Călcînd !ără milă peste capetele lor.osadi unde locuitorii puteau spera să supra#ieţuiască pîn$ la un stadiu de maturitate re onabil& Fumul şi smogul !ăceau indistincte şi terasele în#er ite de la "eri!erie.

semenii ei căpătaseră certitudinea că regiunile situate dincolo de bariera cerească nu erau nici in!ernul. selecţionînd cu grijă indi#i ii meniţi s$ !urni e e arma supremă.o inteligenţă manipulatoare.oate acestea. dar deocamdată nu #oia s$ le reunească într-un tot coerent& -ra încă prea de#reme& . situată în a!ara in!luenţei planetare dosadiene& . edi!icarea unei reţele de comunicaţii . ajutorul discret acordat anumitor indi#i i care agreau anumite idei. singura care ar !i putut a#ea o şansă. printre altele. prin intermediul acelei străluciri opace. prin eugenie şi antrenamente speciale. putea !i descompusă în mai multe elemente& Enul dintre ele era o simulare a -lectorului 9roe<. s$ reunească într-un corp omenesc talentele necesare în #ederea lansării unei o!ensi#e #ictorioase contra lui „1”& F$r$ a mai pune la socoteală restul+ #onurile r$spîndite în şoaptă. în diagramele ei mentale. 0edrik şi parti anii ei ştiau că Ridul Reilor !usese creat cu un anumit scop& -ra acelaşi scop care-i mîna pe cei de la "eri!erie s$ dea nă#ală asupra C*u-ului şi care-i silea pe dosadieni s$ se îng*esuie într-un spaţiu in!im !iindcă nu-şi puteau găsi alt adăpost& -ra acelaşi scop care !ăcuse să apară indi#i i dotaţi cu îngro itoarea capacitate de a sc*imba #ieţi contra #ieţi&&& go)ac*ine sau umane& D mulţime de indicii i se de #ăluiau în jur sau cădeau din cer.CU Bntre iepur$rii şi "eri!erie. lenta constituire în secret a unei !orţe armate capabile s$ poat$ înclina în !a#oarea sa balanţa puterii dosadiene&&& . eliminarea celor ale căror concepţii puteau de#eni stînjenitoare. H: . te cunosc şi ştiu că eşti #ulnerabil& Bn ciuda bălmăjelilor /!intei Congregaţii. nici paradisul& 8n!ernul era . obser#aţiile strecurate în publicaţii clandestine.ceastă !orţă. la !el de reale ca orice altce#a& (raţie interacţiunilor dintre ele. pe care ea o denumise „1”. a#ea posibilitatea s$ le interprete e cu e%actitate& 0edrik i se adresă în gînd lui „1”+ .upă !elul cum acţione i.m ne#oie de acest 2c3ieJ Cu o tenacitate a cărei demnă moştenitoare era 0edrik.osadi& En in!ern în întregime creat& Curînd&&& !oarte curînd&&& #om şti totul& Fusese ne#oie de aproape nouă generaţii dosadiene pentru a pregăti acest moment. bine ancorată în mintea ei şi pentru a cărei interpretare nu a#ea ne#oie de ajutorul nici unei maşini& „1” şi componentele sale erau.

demoni din cerJ 2c3ie #a s!îşia pentru mine #ălul sub care #-aţi ascuns& 5iaţa mea e o mînie. înarmea ă-teJ . şi-ar !i declinat numele şi încrengătura sau s-ar !i mulţumit să-şi coboare pleoapele. că şi #oi puteţi !i atraşi într-o capcană& /înteţi lenţi şi stupi i& Credeţi că nu #oi şti să mă ser#esc de acest 2c3ie al #ostruA .#ertisment go)ac*in 2c3ie declară cu #oce tare de cum pătrunse în sanctuarul încrengăturii+ „/înt 0orj 1& 2c3ie de la 9iroul de /abotaj&” 'umele şi obedienţa primară. aceasta era procedura& .in nou. conştient de e!ectul pe care lar !i produs surîsul său asupra oricărui go)ac*in a!lat de !aţă& 8ntr-o rară pornire de sinceritate. iar obiectul acestei mînii sînteţi #oi& .m curajul să !ac ceea ce #oi nici nu #ă înc*ipuiţi& 'ici o urmă a acestor gînduri nu i s-ar !i putut citi pe laţ$ sau în gesturi& Cînd Reul 9atracian îmbeşte. n-a#ea tatuaj& Făcu gestul go)ac*in al păcii. cei ce p$reau s$-i manipule e pe dosadieni ca pe nişte marionete puteau !i demascaţi în mai multe !eluri şi F #i ibili sau in#i ibili F îşi urmau calea lor.stă i. calmi şi căprui& HK .acă ar !i !ost go)ac*in. întin înd mîna dreaptă cu palma în jos şi cu degetele răs!irate.nete iseră calea pentru instrucţiunile codi!icate pe care le introdusese în terminalul ei& . cei de susJ 3eila 0edrik ştie unde #ă ascundeţiJ Gtie că şi #oi puteţi !i manipulaţi. rotindu-şi încet capul.scultaţi-mă bine. unul dintre bătrînii săi pro!esori go)ac*ini îi e%plicase o dată ce simţeau repre entanţii rasei sale în !aţa unui 2c3ie îmbitor+ „'i se pare că ne îmb$trînesc oasele dintr-o dată& o impresie !oarte de agreabilă&” 2c3ie îi înţelegea per!ect& .#ea un corp îndesat. care nu corespundea cîtuşi de puţin cu a ei& . pentru a în!ăţişa tatuajul care permitea identi!icarea încrengăturii& Cum nu era go)ac*in. 0edrik ridică oc*ii spre Ridul Reilor& 5oi. pentru a arăta că nu ascundea nici o armă şi că g*earele erau retractate& Bncă de la intrare arborase un îmbet. cu muşc*i de campion la nataţie şi pielea de o nuanţă uşor mai desc*isă decît a lemnului de ma*on& 2ersul său săltat era cel al unui înotător& Bn genealogia sa terrană e%ista sînge poline ian& 9u ele groase şi nasul plat erau trăsăturile marcante ale c*ipului său& Dc*ii erau mari.

ar detaliul genetic cel mai în măsură s$-i tulbure pe go)ac*ini era culoarea roşcată a p$rului său& 2c3ie era ec*i#alentul uman al sculpturii din jad care se găsea în toate casele de pe . montată pe un picior cu #olute& "e măsuţă era un singur obiect+ o casetă de metal albastru-gri. aruncă o singură pri#ire împrejur. pentru a susţine coatele şi degetele palmate ale b$trînului& Bn dreapta se a!la o măsuţă pi#otant$..cesta era întins la ma%imum. o#ală şi ea. nici un go)ac*in nu era în stare să-şi reprime total un anumit sentiment de teamă respectuoasă la #ederea lui 2c3ie. trebuiau să se a!le şi cei doi masculi care completau triada nupţială& . )rea#ii nu se a#enturau niciodată în a!ara locului lor de baştină& HM . . uşor de recunoscut după pungile ma%ilare din spatele mandibulelor& Ende#a. în postura gardienilor-ser. lăsa s$ pătrundă lumina aurie a soarelui tandaloorian. ce#a mai departe. !ăcu cei opt paşi prescrişi.andaloor& . o creatură )rea#$ ale cărei mandibule de luptă erau pliate cu grij$ sub cutele in!erioare ale !antei !aciale& Bncrengătura aceasta iniţia o creatură )rea#ăJ j Constatarea îl !ăcu pe 2c3ie s$ se simtă brusc neliniştit& 9ildooiţ nu-l pre#enise c$ ar putea e%ista )rea#i pe . se opri.#itori. care a#ea o !ormă o#ală şi #reo două eci de metri lungime& D singură !ereastră.ătătorul Cegii& .#ea acelaşi c*ip şi aproape acelaşi trup ca Reul 9atracian. din lemn sculptat. nu prea departe de acest loc. darJ îşi spuse 2c3ie& Continuînd s$ surîd$. o stranie aureolă deasupra capului unui bătrîn go)ac*in. o !emelă. aşe at în găoacea unui caniscaun& .andaloor& "re enţa acestei !iinţe era un indiciu c$ go)ac*inii !ăcuseră un pas regretabil în direcţiaJ unei anumite !orme de #iolenţă& Vrea#ii nu dansau niciodată cînd erau bucuroşiL dansau numai cînd trebuiau s$ ucidă& 8ar în această sală se a!la cea mai primejdioasă dintre creaturile )rea#e.ltminteri. apoi îşi concentra atenţia& "ereţi de cristal #erde delimitau sanctuarul.upă cum îi e%plicase #enerabilul pro!esor. drapată într-o robă roşie. care crea. mai ales cînd acesta îmbea& Ieacţia era asociată cu a#ertismentul pe care-l primea !iecare go)ac*in la #îrsta la care mai era încă agăţat de spatele mamei sale& Bnarmati#ă. de #reo cincispre ece centimetri lungime pe ece lăţime şi şase înălţime& Bn spatele casetei stătea în picioare.

2c3ie se aşe ă pe caniscaunul alb. şi nari palide şi bîrcite sub o creastă na ală !oarte puţin proeminentă& Coborî pleoapele pentru a-şi arăta tatuajul care-i identi!ica încrengătura& 2c3ie recunoscu imediat cercul negru cu unde concentrice al încrengăturii 2ergătoare. care stătea plantată în spatele măsuţei.!urisiţii de go)ac*iniJ Gtiuser$ ce e!ect putea s$ aibă asupra lui pre enţa unei !emele )rea#e& Cu e%cepţia 9ir/ab-ului.e cunosc. unde pre#ala un cod cu totul special. iar legăturile lor de rudenie erau de aşa natură. 2c3ie”. cea despre care legenda spunea că !usese prima care acceptase Cegea go)ac*ină dată de Reul 9atracian& Cu cele mai rele temeri ast!el con!irmate. care se adapta numaidecît la con!ormaţia sa anatomică& . ca un călău în #eşminte roşii& Furca !le%ibilă ce le ser#ea )rea#ilor drept picioare se deplasă uşor sub !aldurile robei. încît a-l o!ensa pe unul din ei însemna. pentru a le menaja susceptibilitatea& Cum componenţa triadelor #aria periodic. la 2c3ie. relaţiile cu )rea#ii impuneau precauţii incredibile. !ără însă a-i sc*imba creaturii po iţia& Vrea#a nu era deocamdată pe H? . practic.2c3ie îşi dădu seama că nu mai îmbea& . dar cu un accent puternic. în spatele măsuţei pi#otante. a-i o!ensa pe toţi& . rosti bătrînul go)ac*in& "ronunţase cu#intele rituale în galac* standard. decolorate de b$trîneţe& "urta doar un şorţ #erde. plasat oblic la dreapta.ceste re!lecţii nu se acordau prea bine nici cu !iorul îng*eţat pe care-l simţise la #ederea casetei albastre& 'u cunoştea încă identitatea acestei încrengături. înclinată spre spate.runcă o pri#ire bănuitoare spre )rea#ă. ale cărui bretele albe îi încadrau #entriculele pectorale cu margini albicioase. te rog&” (o)ac*inul se uită la !emela )rea#$. dar ştia ce-ar !i putut s$ repre inte cutia albastră& 8 ul de obiect antic pe care-l degaja nu-i lăsa nici un !el de-ndoial$& Gi în această pri#inţă i se restrînseser$ posibilităţile de opţiune& „. scorţoase& . care arăta că nu părăsise prea des planeta natală& 2îna sa stîng$ indică un caniscaun alb.#ea o !aţa plată. dar r$mînînd la su!icientă distanţă pentru un e#entual atac din partea tăcutei )rea#e& „8a loc. apoi la cutia albastră şi. din nou. într-o mişcare deliberata a oc*ilor săi de un galben spălăcit. )rea#ii a#eau Bntre ei relaţii in!init de comple%e. care a#eau o lucire umedă sub sprîncenele #er i.

atent s$ nu o!ense e pe nimeni& . în acelaşi timp. tocită şi gîriat$ de mileniile în cursul cărora lo#ise în lemnul tribunelor judiciare go)ac*ine pentru a desc*ide şedinţele nenumăratelor curţi& Caseta şi conţinutul ei simboli au toate misterele şi.poi se uită. unde lucrurile puteau să se sc*imbe.punctul de a-şi începe dansul& 2c3ie ştia că cei din specia ei nu lăsau niciodată nimic la #oia întîmplării& Vrea#ii aşteptau întotdeauna pîn$ erau siguri c$ pot acţiona& 'u degeaba. era cel mai în măsură s$ #adă cutia albastră. la casetă& Ddinioară. acesta îi smulge o bucăţică de piele de pe una din pungile ma%ilare& Cicatricea seamănă cu o urmă de #ariolă&” . toate aspectele practice ale legii go)ac*ine& Cartea.esconsideraţiei”& Iepre enta prima etapă din pregătirea unui legist& 9$trînul go)ac*in nu se înşela+ 2c3ie. politicos şi re er#at. pe tot cuprinsul Co-simţirii. nemuritoare. în s!îrşit. unul dintre rarii nongo)ac*ini care par#enise la statutul de legist şi la e%erciţiul !uncţiei legale în sînul acestei !ederaţii planetare. se !olosea e%presia „pariu )rea#” cînd era #orba de un pariu ca şi cîştigat& „. spuse b$trînul go)ac*in& -ra o constatare care nu cerea #reun răspuns anume. din nou. dar 2c3ie pro!ită pentru a obser#a+ „. dar n-a#eau nici început.m #ă ut caseta. aceasta pro#enea dintr-un sol planetar. nu era dintre acelea care trebuie citite şi recitite& -a era tăinuită în interiorul unui co!ret. dar n-o cunosc pe cea care-o pă eşte&” „Ni-o pre int pe Ce<lang. deţinuse şi el rolul de /lujitor al Casetei& -ra primul stadiu în care se în#ăţa recunoaşterea limitelor ritualului legal& -%presia go)ac*ină desemnînd acest no#iciat s-ar !i putut traduce prin „8nima . /lujitoarea Casetei&” Femela )rea#ă îşi înclină uşor capul& En coleg de la 9ir/ab îl în#ăţase pe 2c3ie cum se pot număra triadele nupţiale la care participase o )rea#ă+ „Dri de cîte ori se desparte de-un partener. unde repre enta începutul tuturor lucrurilor& "umnalul purta urmele însîngerate ale multor s!îrşit uri& Cît despre piatră. apoi un pumnal cu lama înnegrită de sîngele uscat al multor cosimţitori şi. o piatră cenuşie. nici s!îrşit& HQ .i #ă ut caseta albastră”. imprimată pe !oiţă de metal nepieritor.mbele pungi ale lui Ce<lang erau ciuruite de urme de #ariolă& 2c3ie se înclină la rîndul său. al cărei conţinut îl cunoştea pe de rost& 2ai întîi era o cărţulie cu coperţi ca!enii.

mai ales într-un conte%t juridic. pe nume 3lodik.ar culmea abilităţii a !ost c$. ne-ai amu at copios&” "în$ în clipa aceea. 2c3ie&” -nunţul ar !i putut trece drept compliment. dar mai mult ca sigur că nu era& .nsamblul F cutia şi conţinutul ei F repre enta o !ereastră spre su!letul protejaţilor Reului 9atracian& Gi iată că acum ei iniţiau o )rea#ă. despre asta nu încăpea îndoială& . în acest loc. a!işă un aer detaşat şi r$mase în aşteptare& . 2c3ie nu-şi înc*ipuise niciodată c$ acea primă pledoarie #a !i putut a#ea ce#a cît de cît amu ant& Circumstanţele de !aţă însă lăsau de presupus c$ b$trînul go)ac*in spunea ade#ărul& 2c3ie îşi amintea per!ect a!acerea cu pricina& Bn lumina acestei de #ăluiri destul de neaşteptate. de a !i trădat jurămintele sale cele mai sacre cu oca ia unui H> .. a#ea s$ !ie menţionată.titudinea lui nu păru s$ !ie pe placul b$trînului go)ac*in. încercă s-o re#adă de o altă manieră& (o)ac*inii acu aseră un 2agistru /ecund. numită .semenea lucruri erau greu de determinat& -%primat de un go)ac*in. !ără nici o reticenţă& /ecretul pe care-l descoperise 9ir/ab-ul ieşea la lumina ilei în arena juridică go)ac*in$& Faptul că go)ac*inii anticipaseră înir-atît acţiunea 9iroului era cît se poale de grăitor cu pri#ire la sursele lor de in!ormaţii& 2c3ie era încredinţat că nimic. care spuse+ „Cînd#a. nu !usese lăsat la #oia întîmplării& .-l subestima pe acest go)ac*in însemna a te pregăti s$ au i trîmbiţele de pe urmă ale judecarenei& „. mi-ai o!erit un bun prilej de amu ament.ăcut. în acelaşi timp.#ea în !aţă o personalitate.m !ost de !aţă cînd ai pledat prima ta cau ă întrunui din tribunalele noastre”. pentru a !ace din ea o /lujitoare a Casetei& 2c3ie nu se încumeta s$-l întrebe pe b$trînul go)ac*in în ce scop !usese aleasă această redutabilă )rea#$& .ar pre enţa casetei albastre în incinta sanctuarului însemna altce#a& -a spunea limpede că o anumită planetă. conţinea cu siguranţă o capcană& 2c3ie continuă s$ 8acă& . reluă go)ac*inul& „Cota pariurilor era de nouă #irgulă trei contra trei #irgulă opt c$ ţi se #a #ărsa sîngele& . cel mai măgulitor compliment. din această clipă.osadi.ar cînd ai înc*eiat cu conclu ia c$ delăsarea eternă este preţul libertăţii&&& trebuie s$ recunosc c$ a !ost o lo#itură de maestru& /u!letul multor legişti a !ost ros de in#idie& Cu#intele tale au muşcat prin coaja legii go)ac*ine pentru a ajunge la mie & .

cînd se ajunsese la momentul pumnalului.act de justiţie& Crima lui 3lodik constase în !aptul c$ dăduse de legare unui număr de trei eci şi unu de compatrioţi de la obedienţa lor primară !aţă de legea go)ac*ină. 2c3ie îl descrisese pe procuror ca pe un legalist în#erşunat. poate mai bine decît 2c3ie& . imaginaţi-#$ un mic triung*i ec*ilateral. pe de altă parte. al c$rui nume era "irgutud. care pre!era 5ec*ea Cege& 5ictoria !usese relati# uşor de obţinut& . un rigorist maniac.upă datină. !usese c$ "irgutud murise. al c$rui #îr! este la ni#elul centrului cercului şi a c$rui ba ă ori ontală este tangentă cu cercul& Co#iţi e%act în #îr!ul cel mai îndepărtat de cerc al acestui triung*i. într-o po iţie care-i relie!a cercul gastric ca pe o ţintă& Cecţiile de anatomie teoretică şi şedinţele de antrenament pe manec*ine re#eniseră în mod sinistru în memoria lui 2c3ie+ „Ca stînga cercului gastric. "irgutud îşi de #elise regiunea inimii. la ni#elul abdomenului. alimentat de suspiciuni crescînde& . cu acel prilej. în maniera cea mai tradiţională& D ştia el însuşi. 2c3ie se simţise năpădit de puternice reticenţe& 'ici #orbă nu putea !i de negocierea unei răscumpărări a lui "irgutud de către încrengătura sa& 9ir/ab-ul. pîn$ la ultimul. şi-şi încleştase degetele la cea!ă. rî#nea la postul lui 3lodik şi !ăcuse greşeala de a căuta să obţină o condamnare imediată& Ca #remea respecti#ă. dirijînd uşor lo#itura în sus&” /ingura consolare pentru 2c3ie. în judecaren$& En curent de ostilitate !aţă de lumile go)ac*ine se !ăcea tot mai mult simţit. deci ia ar !i !ost lăsată la latitudinea publicului şi nu încăpea nici o îndoială c$ acesta ar !i optat pentru moartea lui 3lodik& /esi înd oca ia. a#ea ne#oie de un legist de origine non-go)ac*ină& . pentru a putea !i admişi s$ lucre e în ser#iciul 9ir/ab-ului& 'e!ericitul procuror. 2c3ie considerase c$ strategia cea mai bună ar !i constat în discreditarea structurilor legale care !ăcuseră posibilă inculparea& 8n acest !el.otuşi. tot uni#ersul a#ea ne#oie& Iarii co-simţitori non-go)ac*ini care dobîndiser$ statutul de legist pieriseră.rebuia ca "irgutud s$ !ie e%ecutat con!orm ritualului. curat şi repede. un legist apreciat.e !apt. din prima lo#itură& 2c3ie nu-şi !ăcuse intrarea în baroul go)ac*in cu o reputaţie de „măcelar”& :@ .

ar şi-au dat seama că plănuisem asta de la bun început . se a!la pe teren propriu& 2c3ie răspunse cu prudenţă+ „Ca sosire. acesta este unul dintre moti#ele de a !i ale legii go)ac*ine+ s$ pună la încercare calităţile celor care au ales s$ se !olosească de ea& /pune-mi deci la ce te aşteptai cînd ai dat curs con#ocării noastre pe . îi acordase lui 2c3ie un timp de gîndire. c$ a#ea înaintea lui un înalt 2agistru.. pentru trimisul 9ir/ab-ului. !enomenale& Bn plus. pe seama lor. mi s-a spus s$ #in aici& . deoarece eşti şi legist în baroul go)ac*in şi. aşadar. dar am #enit aici în misiune o!icială. e ade#ărat. şi nu ale mele&” „8n ca ul acesta. ci şi pentru o întreagă planetă& Faţă cu o ci#ili aţie ale cărei !undamente juridice constau într-o judecaren$ unde atît reclamantul. din însărcinarea 9iroului& .ocmai ăsta li s-a părut cel mai amu ant lucruJ . nici o e#entualitate nu trebuia e%clusă& 2c3ie îşi alese cu grijă cu#intele.şteptările 9ir/ab-ului contea ă. 2c3ie& '-a#eai prea multe şanse. con#ins c$ de ele depindea #iaţa sa+ „2-aţi con#ocat. nu numai pentru el.andaloorA” 9rusca sc*imbare de ton care însoţise întrebarea aproape c$-l luase prin surprindere pe 2c3ie& .e ce această a!acere şi de nod$mîntul ei sîngeros !useseră amu ante în opinia go)ac*inilorA Iăspunsul îi dădea lui 2c3ie o intensă sen aţie de pericol& (o)ac*inii s-au amu at ei înşişi. cu o măiestrie şi-un clasicism demne de cel mai bun dintre noi& . nu-i aşaA .e alt!el.m lipsit prea mult timp dintre go)ac*ini. cît şi apărătorul riscau s$-şi găsească moartea.upă ce. desigur. le a!li într-o situaţie !oarte delicată.m pariat contra ta. un purtător de cu#înt al „încrengăturii încrengăturilor”& /upra#ieţuise uneia dintre tradiţiile cele mai crude pe care le cunoştea uni#ersul cosimţitor& Iesursele şi capacităţile sale erau.sta e tot ce ştiu&” :1 . ca atare. gîndi el& 'u-mi pot permite o slăbire a atenţiei nici măcar o secundă& -ra ce#a aproape palpabil+ dac$ lăsa s$-i scape o singură pulsaţie din ceea ce se petrecea aici.otuşi. poţi !i solicitat în această calitate& Gtii cine sîntA” 'u era loc de-ndoial$. !iindcă mă subapreciaserăJ . consecinţele puteau !i incalculabil de tragice. #ictoria ta mi-a !ăcut o mare plăcere& 'e-ai dat o lecţie. din curtoa ie. b$trînul go)ac*in continuă+ „.

luă de pe măsuţă caseta şi o aruncă pe genunc*ii lui 2c3ie& „în numele Cărţii. de mucegai. in#oc 0urămîntul care te leagăJ” Cum era de aşteptat. pumnalul şi piatra& .in punct de #edere legal. acţionase !oarte repede& 2c3ie a#ea caseta în mîini cînd ultimele cu#inte ale stră#ec*ii !ormule legale îi răsunau în urec*i& Dricare-ar !i !ost amendamentele co-simţitoare la legea go)ac*ină.sta însemna c$ erau în cri ă de timp şi c$ nu-şi !ăceau nici o ilu ie asupra situaţiei lor în momentul de !aţă& 2c3ie nu trebuia să uite c$ a#ea de-a !ace cu creaturi care se bucurau de propriile lor eşecuri.ceasta este ade#ărata esenţă a legii&” 2etodic. cei ce greşesc.Călău eşte-ţi acţiunile după cel mai mărunt lucru pe care-l cunoşti& . întinse brusc mîna dreaptă. un i amărui.ritc*&” Bn timp ce #orbea. i-l puseseră în !aţă pe supremul înalt 2agistru& (o)ac*inii se dispensau de preliminarii& .ouă prejudicii se pot anula reciproc& Bn consecinţă. să greşească împreună& . răspunsul lui 2c3ie aruncase po#ara pe umerii interlocutorului său& 2îinile bătrînului go)ac*in se încleştară de încîntare la ideea ni#elului artistic la care se ridicase această con!runtare& Ermă un moment de tăcere. dădu la o parte simplul cîrlig care înc*idea caseta şi înălţă capacul pentru a inspecta conţinutul& Dperaţia trebuia e%ecutată cu respectul !ormal cu#enit !iecărui detaliu& Bn momentul în care săltă capacul. îi ajunse la nări& 8nteriorul cutiei nu ascundea nici o surpri ă+ cartea. aplicabile în această situaţie. în mişcările ei apăruse o oarecare tensiune& 2agistrul se îndreptă în caniscaun şi spuse+ „.ar := .şadar. era prins în cursa unei mane#re juridice subtil elaborate& 2etalul cutiei era rece ca g*eaţa între degetele sale& . care se amu au la spectacolul morţii o!erit de judecarenă şi cărora le !ăcea o imensă plăcere să #adă cum marile principii ale propriului lor cod juridic erau răsturnate artistic& 5orbi cu solemnitatea rituală pe care-o cereau circumstanţele. de care Ce<lang pro!ită pentru a-şi potri#i mai strîns roba şi a se apropia şi mai mult de măsuţa pi#otantă& .m abjecta onoare de a deţine !uncţia de înalt 2agistru al încrengăturii 2ergătoare& 'umele meu este .cesta era cursul probatoriului la go)ac*ini& . dacă #oia s$ aibă o şansă de-a ieşi #iu din această sală+ „.e data aceasta.

cum #a !i e#ocat el. singura condiţie !iind de a acţiona cu des$#îrşit$ !ineţe legală. despre acest înalt 2agistru& . ca simbol al „unicei legi cu ade#ărat e!iciente”& . apoi înc*ise capacul şi trase cîrligul la locul lui& .2c3ie era încredinţat c$ ţine în rnîini cea mai #ec*e şi cea mai #enerabilă dintre toate casetele asemănătoare& -ra un obiect a cărui #îrst$ nu putea ii socotită& "robabil mii şi mii de ani standard& (o)ac*inii credeau cu tărie c$ Reul 9atracian însuşi crease prima casetă F c*iar aceasta. asta însemna că înaltul 2agistru personi!ica atitudinea !undamentală a go)ac*inului !aţă de lege+ o „desconsideraţie respectuoasă”& -ra o !ormă cu totul aparte de sacrali are& Fiecare mişcare a corpului a#ea la !el de multă importanţă ca un cu#înt& (o)ac*inii a#eau un a!orism+ „5iaţa îţi atîm$ de #îr!ul bu elor cînd pătrun i în judecaren$”& -%istau tot !elul de mijloace legale pentru a obţine moartea oricărui participant. în acea clipă. la un moment dat. în arenă.ritaik. ale căror nume rămăseseră gra#ate în analele go)ac*ine& 9is*kar. care s$ demonstre e clar moti#ele în !aţa obser#atorilor. căruia nu i-a #ă ut nimeni pumnalul&&& 2c3ie se întrebă. nu trebuia s$ omori. în timp ce îndeplinea acest ritual. pe rînd. c$ se alătură unui cortegiu spectral de legi şti !abuloşi.onkeel. mai ales. cel care comitea ga!e.#înd grijă s$ nu !olosească decît mîna dreaptă.#u sentimentul.ritc*& /e ştiau !oarte puţine lucruri. judecător.ritc* „îmbrăţişase legea aşa cum sarea se di ol#ă în apă”& "entru iniţiaţi. trebuia s-o !aci respectînd !ormele& :H . decît dacă nu e%ista nici o alternati#ă care s$ o!ere aceeaşi sacră desconsideraţie !aţă de legea go)ac*ină& C*iar şi cînd era #orba s$ sc*imbi legea. care-a ieşit din mlaştină pentru a-i rîde în nas lui 2rreg&&& . în a!ara Federaţiei (o)ac*ine. 2c3ie atinse. pe care-o ţinea în mîinile sale 2c3ie F şi conţinutul ei. găsind mijlocul de a e%ecuta un judecător& Comentariile acestei lo#ituri de maestru a!irmau c$ . poateA încercă s$ treacă rapid în re#istă priorităţile momentului& "rima urgenţă era . prin ordonarea minuţioasă a !iecărei etape& Gi. client şi aşa mai departe. cîştigase o #ictorie de răsunet în arenă. peste ani& 2c3ie.ar se spunea că. !iecare obiect din cutie. cea care a ştiut să-şi ascundă ouăle&&& 3ondus* /cu!undătorul&&& . legist.

considera. destul de des c*iar. o #oi !ace”& 8ar prejudecata+ „Drice s-ar întîmplă în arenă. a#ea sa !ie judecată con!orm codului go)ac*in modi!icat& 2odi!icările acestea erau un g*impe în coasta go)ac*inilor& -le repre entau concesii !ăcute în sc*imbul admiterii lor ca :: .lteori.osadi s$ ajungă în judecaren$& . de comun acord. în sinea lui. judecătorii erau aleşi pentru buna lor cunoaştere a ca ului respecti#& . ca un bun go)ac*in. . probabil.acă a!acerea . atunci importanta a#ea s$ cadă pe alegerea judecătorilor& 'umirea judecătorilor era întotdeauna un punct crucial& Cele două părţi mane#rau cu cea mai mare băgare de seamă pentru a-şi asigura cît mai multe a#antaje.ar dacă se ajungea totuşi acolo&&& ei bine.ritc* îl supunea la presiunea timpului. al căror număr era stabilit. cu părerile lui preconcepute şi cu reacţiile lui puternic condiţionate& Fără îndoială că. la iraţional şi la egocentrism. de părţile aliate în litigiu& . prin recurgerea la ilogic.sia părea s$ !ie preocuparea lor imediată& . trebuia s$ simţi în !iecare !ibra a trupului atmos!era specială care domnea în acel loc sacru& Formele&&& mereu !ormele&&& Cînd a#eai redutabilul pri#ilegiu de a ţine în mîini caseta albastră.Cînd pătrundeai în judecaren$.ar atunci trebuiau cîntariîe cu grijă consecinţele subtile pe care le puteau antrena prejudecăţile unui ast!el de magistrat& 8ntre prejudecată şi părere preconcepută.acă pot decide în !a#oarea unei anumite părţi. care ar !i dăunat tuturor& 0udecătorii îi puteau repre enta pe cei cărora legea le adusese un prejudiciu& Eneori erau simpli cetăţeni. a !iecărui cu#înt de care te !oloseai& Conştient de obîrşia nongo)ac*ina a lui 2c3ie. a#înd totodată grijă s$ nu introducă în arenă un jurist de pro!esie. c$ toate sistemele juridice di!erite de-al său nu erau decît „procedee menite să-l submine e pe indi#id. sperînd s$ dea numaidecît la i#eală un punct slab& En lucru era sigur+ go)ac*inii nu doreau ca a!acerea . în numele unor aşa. legea go)ac*ină stabilea o distincţie care-l !ăcea totdeauna pe 2c3ie s$ cadă pe gînduri& "ărerea preconcepută era de!inită ast!el+ „.ise interese superioare”& .osadi descindea în arenă. !ormele legii go)ac*ine apăsau asupra !iecărei mişcări. nu însă şi prejudecata& . principala problemă.ritc* era. #oi decide în !a#oarea unei anumite părţi”& "ărerea preconcepută era permisă. cu prejudecăţile lui.

in acest moment. 2c3ie&” „2ă cunoşti”. ceea ce era aproape un record printre legiştii normali& . încu#iinţă 2c3ie& -ra mai mult decît un răspuns ritual în respectul !ormelor. aduse această între#edere la punctul ei crucial+ „8ar acum îmi #ei e%pune. 2c3ie îşi aminti c$ acest citat era atribuit lui . cupiditatea şi ri#alitatea.membri ai Co-simţirii& "eriodic. moti#ele o!iciale care au condus 9iroul de /abotaj s$ te însărcine e cu e!ectuarea unei anc*ete pe teritoriul Federaţiei (o)ac*ine&” Cegea trebuie să reţină modalităţile adec#ate de a rupe cu !ormele tradiţionale. încrengătura celui care pierduse a#ea posibilitatea de a-l răscumpăra.e cunosc a !i un asemenea duşman. care-i e#idenţia tatuajele ce atestau apartenenţa sa la încrengătura 2ergătoare& Cu oc*ii înc*işi.ritc* adoptase postura !ormală. !iindcă nimic nu este mai sigur :K . go)ac*inii emiteau pretenţia ca legea lor s$ !ie luată ca !undament al întregii jurisprudenţe co-simţitoare& 2c3ie nu uitase ce-i spusese odată un go)ac*in. care putea s$ dispună de ea după #oie& Cu rare oca ii.ritc* trase aer prin #entriculele respiratorii şi declară+ „. lupta putea !i mortală& 5iaţa celui în#ins aparţinea în#ingătorului.înd semne de nerăbdare.ritc*. însă. !iindcă aceasta !ace din tine duşmanul oricărei gu#ernări& . decît o #iaţă murdară& Cama pătată de sînge uscat a pumnalului din caseta albastră era do#ada soluţiei celei mai populare& .ar era o soluţie pe care o detestau c*iar cei în#inşi& 2ai bine o moarte curată.ceastă practică !ăcea ca litigiile s$ !ie mai rare iar şedinţele tribunalelor mai memorabile& . !i condamnat înseamnă a !i liber. . ci pe recurgerea la prejudecăţi şi materialism&” 9rusc. #iaţa sa !usese în joc& Bn !iecare stadiu. nu !olosise această stră#ec*e procedură legală decît de patru ori în judecarenă. ba ate nu pe #aloare.ar 2c3ie trebui s$ depună un imens e!ort pentru a-l enunţa calm& Bn cei aproape cinci eci de ani de pre entă în cadrul baroului go)ac*in. 2c3ie. re!erindu-se la legea co-simţitoare+ „încurajea ă nemulţumirea. era ade#ărul& .e !iecare dată. ca scla#& . eşti legistul meu& . înaltul 2agistru al încrengăturii 2ergătoare& -%istau oare moti#e şi mai ascunse ale pre enţei sale aiciA .

agitîndu-se şi îng*iontindu-se cu insolenţă tipic a#iană.unel de . c*iar sub !erestrele lui 9roe<. în timp ce scrutau stră ile de dedesubt în căutarea unei pră i însîngerate& "ri#eau şi în direcţia "eri!eriei. cornişele ce mărgineau !aţada. un edi!iciu de piatră şi plastoţel.rmata sa particulară era cea mai importantă. dar momentan aceasta le era inaccesibilă din cau a unei sonobariere& Rgomotul păsărilor era retransmis printr-un #ocom într-una din cele opt camere ale :M .cces pă it cu cea mai mare străşnicie& 8 se spunea . c*iar şi cînd a dispărut orice justiţie& . croncănind. care jucau un rol deosebit pe . şi c*iar a celor de la "eri!erie.imineaţa.oţi dosadienii îi cunoşteau numele+ 9roe<L şi nimeni nu ignora ce însemna !aptul c$ aparţinuse /!intei Congregaţii a 5ălului Celest înainte de a accede la postul de comandă pe care-l repre enta !uncţia de -lector& .decît persistenţa !ormelor Cegii. un şuier întretăiat îi străbătea #entriculele respiratorii& Gtia asta şi era conştient c-o ştiau şi cei din anturajul său& /e !olosea deseori de această particularitate ca de un a#ertisment. dar gras şi cu aspect neglijent& Embla tîrşîindu-şi picioarele. idurile de !orti!icaţie ale oraşului se etajau în inele concentrice& /ingura modalitate de a pătrunde în citadela lui 9roe< consta în tra#ersarea unui . de!ecînd. iar umerii îi erau #eşnic înco#oiaţi& Cînd ce#a îl irita sau îi tre ea interesul. !iind mai puţin încărcată cu metalele grele ce-şi a#eau sorgintea în solul planetei.osadi& /er#iciul lui de in!ormaţii stîrnea teroarea şi admiraţia& Bşi concepuse apartamentele sale pri#ate ca pe o ade#ărată !ortăreaţă la ultimul etaj al imobilului care-i adăpostea cartierul general. burătoarele mîncătoare de stîr#uri prosperau& /toluri întregi poposeau sub per#a urile lui 9roe<. ser#eau drept loc de adunare al păsărilor *oitare. cea mai bine ec*ipată şi cea mai e!icientă de pe .osadi& Cum /tăpînii 5ălului inter iceau !iinţelor raţionale s$ consume carnea altor !iinţe raţionale. acest lucru cădea în sarcina păsărilor& Carnea locuitorilor din C*u. care domina braţul principal al !lu#iului. pentru a le reaminti tuturor c$ nici un dosadian nu deţinea mai multă putere ca el.8 şi doar cîte#a personalităţi a#eau dreptul s$-l !olosească& . cîrîind.. şi c$ această putere era cea a morţii& . c*iar în inima C*u-ului& "ornind de la acest punct central.!orism go)ac*in -ra destul de înalt pentru un go)ac*in dosadian.

ca şi cînd !useseră iniţiaţi în secretele lui 9roe< prin intermediul unui ritual e oteric în acelaşi timp neliniştilor şi periculos de !ascinant& :? . pentru a-i con#inge pe supra#ieţuitorii "eri!eriei c$ atacurile lor erau lipsite de orice speranţă& 5ederea sc*eletelor ar !i a#ut e%act acelaşi e!ect& (ar prea era însetat de sînge& 9roe< se întoarse pentru a pri#i spre celălalt capăt al camerei.rupelor le !ăcea plăcere să-l #adă. păsările cur$ţaser$ deja aproape totul& "lăcile dorsale subţiri ale go)ac*inilor. descriind o curbă descendentă ce se oprea pe la mijlocul planşei& Cîng$ locul unde lua s!îrşit curba. 9roe< se deplasase personal la !aţa locului. peste capetele celor doi companioni umani& . de-o parte şi de alta a diagramei& /e înscriau în spaţiul înconjurător de o manieră bi ar indirectă. reproducerea şi iar reproducerea& Damenii şedeau !aţă în !aţă. însoţit de un con#oi de blindate& . din cînd în cînd. se detaşau net printre sc*eletele albe ale oamenilor& . de #reo ece metri pe şase. contemplă oraşul şi poalele !ale elor ce-l înconjurau& En nou atac peri!eric !usese respins în cursul nopţii& Ce#a mai de#reme.oar cîte#a drenţe de carne #erde sau roşie marcau locul lestinului păsăresc întrerupt de intrarea în acţiune a sonobarierei& Cînd i se aducea #orba de sonobariere. reacţia lui 9roe< nu se lăsa aşteptată& 9arierele sonice erau una dintre maniile tembele ale lui (arJ Casă păsările să termineJ Bnsă (ar insista s$ r$mînă cîte#a cada#re la #edere. alături de o !igurina în!ăţişînd un mascul uman cu o erecţie enormă& "iedestalul !igurinei purta inscripţia+ „(loata&” Figurina era un obiect sub#ersi#.apartamentului& -ra o odaie decorată în galben şi #erde. sub !orma unei linii roşii care se înco#oia brusc. de origine peri!erică& "eri!ericii ştiau care era principala lor !orţă+ reproducerea. e%punîndu-se ast!el pericolului& Cînd coloana blindată ajunsese la destinaţie. în care se a!lau 9roe< şi doi oameni& 9roe< emise o interjecţie de ocară la adresa gomotoaselor burătoare& Cig*ioanele astea a!urisite îl împiedicau săT gîndeascăJ îşi tîrşîi paşii pînă la !ereastră şi !ăcu să tacă #ocomul& Bn liniştea care se lăsă dintr-o dată. se a!la o cartelă alb$. care n-a#eau cuşcă toracică.oi pereţi erau în întregime acoperiţi cu diagrame repre entînd linii unduitoare de di!erite culori& Bn centrul odăii se a!la o masă pe care era aşternută o altă diagramă. inter is.

se aşe ă şi continuă să-i obser#e în tăcere pe cei doi& /e amu a simţind cum îi #ibrau g*earele. ajutorul pe care i-l aduceau compensa neplăcerile pe care i le pro#ocau cînd şi cînd& Wuilliam (ar. în ansamblu. de parcă ar !i a#ut de două ori pe atîţia& Dbrajii lui erau bră daţi de un păienjeniş de riduri& "ărul încărunţit şi #enele proeminente de pe dosul mîinilor îi trădau originea peri!erică. la !el ca şi uşurinţa cu care se lăsa pradă mîniei& 5erdele Ie er#elor de 2uncă. #reun go)ac*in. nu înşela aproape pe nimeni. poate. ee-i drept. descărnat parcă pe dinăuntru& .lesese acel loc pentru a #edea !ale a pe !ereastră& Ermărise o #reme şi păsările *oitare care se a#enturau pe per#a & Rgomotul lor n-o deranja& 'u strica. de natură a impune respectul& . în căutarea unei a#enturi e%otice. la au ul discuţiei lor& 'u le acorda mai multă încredere decît îi acordau ei lui& .#ea darul de a-şi descumpăni interlocutorii aruncîndu-le o pri#ire mirată şi cinică& Făcea acest lucru cu o siguranţă aristocratică.9roe< re#eni la scaunul său din capul mesei. ridica oc*ii în clipa în care 9roe< îşi relua locul şi emise un !el de mîriit ce #oia s$ dea de-nţeles c$ !usese el însuşi pe punctul de a se duce s$ înc*idă #ocomul& 9lestemate *oitareJ . asta şi urmărea& :Q . încîl rari erau cei care-l remarcau& .spectul însa era atît de comun pe .e alt!el.ria& .cţiune educati#ă ale /inodului& -ra un indi#id !oarte slab. . bărbatul care stătea cu spatele la !erestre. !ăcuse carieră în ser#iciile de . să ţi se reamintească despre cele aliate dincolo de idurile oraşului& Faţa .#ea pro!ilul şi pri#irea #înătorului& /e îndoia sub po#ara celor opt eci şi opt de ani ai săi. gîndea ea. dar.#eau propriile lor trupe şi propriile lor ser#icii de in!ormaţii& Constituiau o ameninţare reală la adresa lui 9roe<.riei era prea impregnată de o răceală calculată pentru a putea !i considerată !rumoasă de altcine#a decît. sau #reun muncitor din iepur$rii sperînd s$ se !olosească de ea pentru a-şi depăşi condiţia& . în tecile digitale.osadi. pe care-l a!işa în îmbrăcăminte.ar. !olositoare&&& Cei născuţi la "eri!erie a#eau întotdeauna sentimente ec*i#oce în pri#inţa păsărilor& (ar perora din scaunul său ca şi cînd s-ar !i adresat maselor ignorante& Bnainte de a lucra pentru 9roe<. înlr-atît de cunoscut îi era c*ipul& 8n !aţa lui (ar şedea !iica sa cea mai mare şi principala lui colaboratoare.

ria era per!ect conştientă de #aloarea ei în oc*ii lui 9roe<+ poseda un talent remarcabil de a interpreta !ante iile "ol.em-ului& 8ndicînd linia roşie din !aţa ei. presupun. #rut s$ ne transmită un mesaj”. răspunse . care-i descoperea #entriculele& /pectacolul o re#olta şi 9roe< ştia asta& 8deea respingătoare a contactului lor cu pielea ei&&& Bşi drese glasul& 9roe< se îmbrăca rareori în negru& -ra culoarea #esela a o!icianţilor ecle iastici& -l o arbora însă cu o tru!ie care părea a #rea s$ spună că prin mintea lui treceau gînduri pe care nici un alt muritor nu putea s$ le aibă& /c*imbul de cu#inte dintre 9roe< şi !iica sa a#u darul s$-l neliniştească pe (ar& 'u putea alunga gîndul c$. c$ duce o #iaţă.cum îl înţeleg cît se poate de c*ir&” "ărea încîntat de propria-i conclu ie& (ar percepu altce#a în atitudinea go)ac*inului& „/per c$ n-ai de gînd s-o omori&” „'u mă pierd eu cu !irea c*iar aşa iute ca #oi.e ce s-ar &!i inclus şi pe ea printre cei cinci eci&&&” „. mai mult sau mai puţin. !iecare din ei se străduia să pre inte o perspecti#ă întunecată a e#enimentelor. trecînd sub tăcere anumite aspecte şi acordîndu-le altora o importantă e%agerată& :> . de celibatară& . din moti#e bi are.ria& „8nteresant& Dbiceiurile #oastre de reproducere mi sau părut totdeauna !oarte ciudate&” .. .ocmai se întreba de ce go)ac*inul se îmbrăcase astă i în negru& "urta un !el de tunică larg răscroită între umeri şi talie. rosti 9roe<& Gi repetă+ „3eila 0edrik”& (ar îi aruncă !iicei sale o pri#ire pie işă& „. oamenii”. replică 9roe<& „/upra#eg*erea obişnuităA” întrebă (ar& „'u m-am *ot$rît încă& /înteţi la curent. dar !ără brasarda care ar !i trebuit s$ indice secţiunea& Gtia c$ asta-i !ăcea pe mulţi s-o creadă creatura lui 9roe<.ria declară+ „'u poate !i decît ea& Cum de te mai îndoieştiA” Gi se întrebă sincer cum de nu #edea 9roe< ceea ce era mai mult decît e#ident& „3eila 0edrik”.sta s$-nsemne că nu-i aprecia ă pe masculii din specia #oastrăA” „2ai degrabă ei n-o aprecia ă”.stă i. inter#eni 9roe<& „. dar nu în sensul pe care-l presupuneau cinicii& .ria îl măsură cu pri#irea& . ceea ce era e%act. purta ţinuta portocalie cu ti#uri negre a /er#iciilor /peciale.

m înţeles&” „Gi problema cealaltăA” „"c*ark< pare s$ ii !ost ultimul& 'u ştim daca mai este încă în #iaţă& .încă prea de#reme să luăm deci ii care nu mai pot !i sc*imbateJ . opin$ (ar& 9roe< îl pri#i lung.eocamdată sîntem la ora ambiguităţilor&” 8ritat de propria-i mani!estare mînioas$. apoi spuse+ „îmi !ace impresia c$ ai în minte un plan !oarte precis& '-ai #rea s$ ni-l împărtăşeşti şi nouăA” „'u-nteleg la ce te&&&” „.ar. conştient de pri#irea amu ată a .ar tot el conducea încă jocul& 0edrik nu se putea ascunde o #eşnicie& .#ea impresia c$ spionilor lui le scăpau din #edere e#enimente importante& .şe îndu-se la birou.jungeJ” strigă 9roe<. c*emă /ecuritatea& „9a*rank s-a întorsA” En o!iţer superior go)ac*in apăru în cîmpul ecranului şi ridică oc*ii& „Bncă nu&” „Ce măsuri aţi luat ca s$ a!laţi unde-şi #a li#ra mar!aA” „Cunoaştem poarta de intrare& 'u ne #a !i greu s$-l urmărim&” „'u #reau ca oamenii lui (ar s$ ştie ce !aceţi&” „. încuind uşa& -ra limpede c$ cei doi n-a#eau *abar mai mult decît el de locul în care s-ar !i putut duce 0edrik& . ale cărui #entricule începură să şuiere în ritmul respiraţiei sale& (ar amuţi& 9roe< se aplecă spre el.„Gi dacă se re!ugia ă la "eri!erieA” întrebă el& 9roe< scutură din cap cu un aer sceptic& „'-are decîtJ 'u cred însă c-ar putea r$mîne prea mult acolo&” „"oate ar !i trebuit să !acem ce#a ca s-o arestăm”. întorcîndu-se la problema cea mai presantă.sasinii au lucrat cum trebuie&” „Continuaţi cercetările&” 9roe< îşi reprimă un #ag sentiment de nelinişte& Ce#a !oarte nedosadian părea s$ se întîmple în C*u&&& şi la "eri!erie& . 9roe< se ridică şi trecu repede în biroul alăturat. ordonă+ K@ .riei& „.

planta are o semni!icaţie religioasă& '-am considerat că e ca ul să cercete mai îndeaproape acest aspect&” „Cînd cre i c-o să-ţi predea eşantionulA” „Cel tîr iu a i. substanţa este e%trem de adicti#$ pentru !iinţele umane şi încă şi mai mult pentru noi&” „Rici c$ nu a#em dateA Ce pro#enienţă are planta astaA 'u ţi s-a spus nimicA” „.unul dintre agenţii noştri cei mai&&&” „. după care îl ridicaţi şi-l duceţi la #oi& D să-l interog*e personal&” „în legătură cu dependenţa lui de&&&” „Gtiu cu ce-l are ea la mîn$& C*iar şi conte pe asta&” „încă n-am reuşit s$ ne procurăm substanţa respecti#ă. pentru cei ce-o culti#ă.m discutat personal cu un om întors de curînd din regiunile a!late în amonte de !lu#iu.$-mi-l&” „D clipă& /$ #ăd dacă&&&” 3idge a#ea un !acies go)ac*in impasibil şi o #oce sonoră& „.„.eocamdată s$ nu întreprindeţi nimic care-ar putea obstrucţiona acţiunile lui 9a*rank&” „. dar am a!lat că gloata o culti#ă. după cum lăsase de înţeles şi 3idge& . nu scu e& Cine se ocupă de astaA” „3idge& . de puţină #reme.upă ce-şi li#rea ă mar!a.m înţeles&” „. #ă asiguraţi c$ s-a îndepărtat îndeajuns de punctul respecti#.oriţi un raport preliminarA” „.$-i drumul&” „/ursele mele de la "eri!erie sînt de părere că substanţa adicti#$ este e%trasa dintr-o plantă numită tibac& 'u a#em date despre o asemenea plantă. deşi am depus tbate e!orturile&” „5reau re ultate. unde se pare c$ gloata culti#ă pe arii întinse acest tibac& 8-am promis un loc în iepur$rii dac$-mi procură in!ormaţii complete despre substanţa respecti#ă şi un eşantion de un kilogram& Dmul mi-a spus că.ar în ce scopA Ce urmăreau eiA „2ai ordonaţi şi-altce#aA” întrebă 3idge& „/ă-mi aduci aici substanţa aceea de îndată ce-ai obţinut-o&” K1 . la căderea nopţii&” 9roe< rămase cîte#a clipe tăcut& D semni!icaţie religioasă& Bn ca ul acesta părea destul de probabil ca planta să !i tra#ersat clandestin Ridul Reilor. în onele din a!ara "eri!eriei& Con!orm in!ormaţiilor mele.

ar 3idge era pri onierul propriilor sale lanţuri înrobitoare& Gtia ce-l aştepta dacă-l tr$da pe 9roe<& "e de altă parte. este cu siguranţă trucat& Eitaţi-#$ la deci iile ei+ o singură deci ie dubioasă în patru ani& Ena singurăJ” (ar îşi plimbă degetul de-a lungul curbei roşii care ocupa jumătate din gra!ic& -ra un gest de o surprin ătoare sen ualitate& /-ar !i is c$ mîngîia un trup& 9roe< îi adresă un imbold #erbal+ „Ce este. e%act în postura în care-i lăsase& .ria spunea+ „&&&cea mai probabilă.ria& D pace diplomatică& 'u #oia să şi-i îndepărte e pe cei doi&&& nu încă& Bi găsi discutînd. (arA” „.riei s$ continue& . dă cîte#a do e unor #oluntari umani şi go)ac*ini şi adu-mi restul imediat după aceea. 0edrik a#usese în mîn$ substanţa& .clar c$ 0edrik are geniu& Cît despre indicele ei de loialitate. ca şi cînd n-ar !i e%istat #reo întrerupere+ „. !ără a aştepta re ultatele. de ce pusese 3idge o asemenea întrebareA Con!runtat cu ast!el de necunoscute.. 9roe< a#ea obiceiul să se retragă în el însuşi.3idge păru s$ şo#ăie& -ra limpede că mai #oia s$ spună ce#a. pînă ce cînt$rea cu băgare de seamă toate posibilităţile& .tunci. dar într-un recipient înc*is ermetic&” „Circulă deja tot !elul de #onuri despre substanţa asta& '-o să găsesc prea uşor #oluntari&” „.upă cîte#a clipe. ieşind din imobilism. !i%ă c*ipul lui 3idge de pe ecran& „. nimic&&& mă întrebam doar dacă nu s-ar putea ca 0edrik s$ !ie şi ea&&&” K= . şi sînt obligată s-o iau ca punct de plecare&” (ar dădu din cap !$ra s$ spun$ nimic& 9roe< se aşe ă. cu oc*ii #oalaţi de membrana nictitant$.ac$-i destulă.ceasta urmă. !$cîndu-i semn . dar nu se încumeta& 9roe< se încruntă& „-iJ Ce mai eA” „'u credeţi c-ar !i bine s-o testăm mai întîiA” Bntrebarea era destul de surprin ătoare& /ă !i reţinut 3idge in!ormaţii de importanţă #itală despre acest tibac şi pericolele saleA 'u se ştia niciodată de unde putea #eni un atac& .escurc$-te&” 9roe< întrerupse comunicaţia şi re#eni în prima cameră pentru a !ace pace cu (ar şi .

ria îl uimea cu acest ton acu ator pe care-l adopta pentru a #orbi despre insuccesele lor& Ieplică+ „"oate&&& dar dacă #ine într-ade#ăr de acolo şi nu luăm în seamă&&&” „5om e%plora această cale cînd se #a desc*ide în !aţa noastră”. apoi îşi întoarse pri#irea la diagramă& Ceilalţi înţeleseră alu ia la intruşii #eniţi de pe t$rîmurile aliate dincolo de Ridul Reilor& 9roe< îl pri#i pe (ar.ria cu #oce tăioasă& „/incroni are de!ectuoasă&” (ar îşi !recă bărbia& Cîteodat$. declară el& „Cît despre obser#aţia ta&&&” /e întoarse spre (ar.otul mergea deci cît se poate de bine+ curînd #or încerca să-i ia locul&&& şi #or eşua.ceastă lume r$mîne cea pe care ne-a dat-o Reul&” 2arcate de anii petrecuţi în sînul /!intei Congregaţii. nu încăpea nici o îndoială c$ mesajul era strict laic& „Ceilalţi au !ost atît de decepţionanţi”. oamenii lăsau clar impresia c$ acţionau con!orm unui plan secret& . pe care le-am pre#ă ut&” 9roe< lăsă să se !iltre e acest gînd între cei doi interlocutori ai săi.esigur c$ 0edrik întruneşte cîte#a dintre atributele clasice. îl întrerupse 9roe<& „. cu#intele lui 9roe< erau.Iidică din sprîncene ar$tînd pla!onul.pucă !igurina şi o mută mai spre mijlocul diagramei& „. suspină (ar& „2ai ales Ha##<&” . bineînţeles& D uşă se desc*ise în spatele . încărcate cu o oarecare e#la#ie& Bn această încăpere însă. . în timp ce el anali a repede liniile de acti#itate re ultate din cele petrecute astă i. în această odaie& . iar !aţa rotundă părea că pluteşte în mijlocul unui *alo de păr blond& Dbrajii ei a#eau paloarea caracteristică dependenţei de dacon& Femeia i se adresă cu slugărnicie lui (ar+ KH .acă se #a desc*ide #reodată&&& C*iar şi un nou eşec ar putea s$ !ie util& E inele alimentare ne promit o creştere simţitoare a producţiei la următoarea recoltă& .riei& Bn cameră intră o !emeie grasă& .m dat greş !iindcă ne-am pripit”.rupul îi um!la salopeta #erde. ridicînd din umeri ca un om& „. inter#eni .sta înseamnă că #om putea amîna cîte#a dintre măsurile neplăcute din punct de #edere politic. în mod necesar. de parcă acesta l-ar !i smuls dintr-o meditaţie pro!undă& Ce-a#ea de gînd idiotul ăsta ridicînd o asemenea problemă în stadiul actualA Iăspunsurile erau e#identeJ „/înt de acord cu conclu iile .riei”. îns$&&&” Iepetă gestul dinainte& „.a.

de data aceasta. şi nu încerca să ascundă nimănui !aptul& . 9roe< se arătase per!ect transparent& -ra încredinţat că poate să-i dea de urmă lui 0edrik. simţi cum îl !urnicau tecile g*earelor& „'u li te pune în cale”. ridică din sprîncene în direcţia ta#anului& „. ne!ăcînd altce#a decît s$ repete părerea . ise 9roe<& . ca un compas care se desc*ide pîn$ la limită& „Cred c-am s$ plec şi eu& . răspunse (ar. !ireşte. e%istă toate şansele ca ei s$ !ie cei care-au pus la cale a!acerea asta&” .ria. go)ac*inii erau greu de pătruns. dar nu comenta nimic& /e mulţumi s$ întoarcă spatele şi s-o urme e pe !emeia grasă.riei& „En lucru e sigur. rosti el& (ar se sili să-şi ia pri#irea de la go)ac*in în timp ce gîndurile îi de!ilau cu #ite ă prin minte& .ria unde a#ea treabă& Cu cît r$mîneau mai mult timp cei doi departe unul de celălalt. (ar&&& mai sînt cîte#a c*estiuni care m$ !r$mînt$& .reaba asta putea !i !oarte periculoasă& . care ieşea& (ar se ridică de pe scaun. sigur&” (ar îi !ăcu semn cu mîna c$ poale #orbi !ără team$& /emni!icaţia gestului nu-i scăpă cîtuşi de puţin lui 9roe<& . în orice ca + n-a lost doar un gest de mînie&” „Ende#a trebuie s$ e%iste o c*eie”. declară . dar 0edrik nu e cu el&” (ar dădu din cap şi se întoarse spre 9roe<& „8ndi!erent dacă 0edrik e o spioană ade#ărată sau doar o altă marionetă.m să pornesc de la această ipote ă”.lt act al înscenării lor& „.m dat de Ha##<.desea.rebuie sa mă ocup personal de cîte#a probleme&” „Contam mult pe #oi doi”.ar nu era încă dispus s$-i dea drumul lui (ar& 2ai întîi s$ se ducă . împingîndu-şi îndărăt scaunul şi ridicîndu-se& „2ă duc să dau o raită prin iepur$rii&” 9roe< îşi ridică pri#irea spre ea& Bncă o dată.ria obser#ase acelaşi lucru.e ce 0edrik a precipitat ast!el lucrurileA "entru ce şi-a distrus toate ar*i#eleA Ce nu trebuia să #edem noiA” „"oate c$ n-a #rut decît s$ ne derute e”.„. insistă 9roe<& K: . dar. cu atît era mai bine& /e grăbi să reia+ „înainte de a pleca.in nou.ţi is că pot s$ #ă deranje dacă&&&” „/igur.

istoria omenirii& -ste lucru ştiut că. intrer#eni 9roe<.„5rei să-ţi asumi riscul de a-l supune unui interogatoriu pe Ha##<A” „9ineînţeles c$ nuJ” Far$ a lăsa s$ se #adă dacă percepuse sau nu iritarea lui 9roe<. al instinctelor pro!unde sau al impulsiunilor ju#enile& Bn toate aceste ca uri. trebuie identi!icată !ără greş !orţa gu#ernantă primară& "entru aceasta. a#ut re er#e de la bun început& . ale autocraţilor sau plutocraţilor.acă nu aşa ar !i stat lucrurile. (ar şi-ar !i dat silinţa s$ disimule e o in!ormaţie atît de preţioasă şi n-ar !i cute at in ruptul capului sa !acă alu ie la o posibilă in!iltraţie din spatele Ridului Reilor& /au&&& mai ştiiA 9roe< dădu încet din cap& . că el nu ştia încă nimic despre acest nou-#enit pe care 9a*rank era pe cale să-l introducă pe porţile oraşului& .riei. ale a#i ilor de putere ai nenumăratelor republici. repre enta în oc*ii indi#idului a!ectat autoritatea de care el credea că depinde supra#ieţuirea lui imediată& 'oţiunea de supra#ieţuire este cea care determină în mod esenţial amprenta& "e parcursul unei bune părţi a istoriei umane 4dar procesul este acelaşi pentru majoritatea speciilor cosimţitoare7.a-mi #oie să-ţi amintesc”. oamenii au !ost supuşi unui număr impresionant de constrîngeri+ cele ale oligar*ilor. în mod re onabil. „c$ . în sensul în care dorim noi să înţelegeţi acest concept.u-te să-ţi #e i de problemele tale importante&” Bl urmări din oc*i pîn$ cînd părăsi încăperea& 0udecind după atitudinea lui (ar. ale majorităţilor şi minorităţilor tiranice. preşedinţii 2arilor Corporaţii au sugerat mai KK .ria n-are nimic de-a !ace cu greşelile noastre în legătură cu Ha##<& . un lucru era cert+ se putea presupune. nu cred că ne mai putem permite o greşeală la ora asta& Ha##< ne-a&&& m$ rog&&&” „.!acerea asta trebuia tratata cu cea mai mare băgare de seamă& /ă anali ăm acum amprenta specială con!erită indi#idului de di!eritele tipuri de gu#ernare& Bn primul rînd.cum îmi pare r$u c$ nu i-am dat mai multă ascultare”& Făcu un semn #ag cu mîna pentru a da de-nţeles c$ între#ederea luase s!îrşit& „. !ără a omite !armecul înşelător al democraţiei. de pildă. !orţa gu#ernantă. din toate timpurile. să e%aminăm cu atenţie. (ar spuse+ „în ciuda părerii tale şi-a .

ritc* situase a!acerea pe un alt teren& . erau obligaţi s$ accepte anumite inter#enţii ale 9ir/ab-ului în jurisdicţia lor& .e-ai desemnat tu însuţi client& Foarte bine& Clientul trebuie s$ răspundă cu sinceritate la toate întrebările pe care i le pune legistul său atunci cînd procedura o impune&” . ca membri ai Co-simţirii. lui 2c3ie nu-i era greu s$-şi înc*ipuie care dintre cei doi legişti a#ea s$ guste pumnalul& /ingura sa speranţă era s$ e#ite procesul KM . o singură dată. care rămăsese cu oc*ii înc*işi pentru a sublinia relaţia !ormală de la client la legist. a#usese ca e!ect mărirea instantanee a onei de con!lict& 2c3ie se re er#ă la un răspuns minimal+ „2ă a!lu aici pentru c$ . con!orma naturii propriului său cod juridic.ritc*. nu putem să uităm acest lucru atunci cînd supra#eg*em Corporaţiile 2ultiplanetare& 'u a#em #oie să-l uităm nici în ceea ce ne pri#eşte& Cel care acţionea ă pentru propria-i supra#ieţuire îşi modi!ică amprenta şi. c$ sînt clientul tău&” /emnele indicînd o nouă şi periculoasă tensiune la ser#itoarea )rea#ă erau pe cale s$ se înmulţească.ar .ritc* continua s$-l !i%e e pe 2c3ie cu oc*ii săi galbeni.mult potenţial de supra#ieţuire. ridică pleoapele şi-l !ulgeră pe 2c3ie cu pri#irea& „îţi amintesc. îşi reaminti 2c3ie& Bn momentul de !aţă. ca atare. dar 2c3ie nu-şi putea permite s$-şi abată atenţia de la .ritc*.de#ărata bătălie era acum angajată& 2c3ie nu se îndoia de !ragilitatea relaţiei de care depindea supra#ieţuirea sa& (o)ac*inii. 9iroul de /abotaj 'u !ă niciodată ce i-ar place inamicului tău să !aci.titudinea bătrînului go)ac*in. în remarcile lor banale. în care pîlpîia un !oc mocnit& .andaloor este inima Federaţiei (o)ac*ine&” .acă Federaţia (o)ac*in$ nu era de acord cu agentul 2c3ie. inamicul era . credinţele& 2anual de instrucţie. care !ăcuse apel la jurămîntul de legist pentru a constrînge un agent al 9ir/ab-ului şi ceruse in!ormaţii la care nu a#ea dreptul& . decît personalităţile politice de primă mărime& 'oi. a#ea posibilitatea s$-l aducă în judecaren$ în calitate de legist care adusese un prejudiciu unuia din clienţii săi& Cu întregul barou go)ac*in coali at împotri#a sa. semnatari ai marelui "act Co-simţitor ce statornicea legătura dintre speciile ci#ili ate ale uni#ersului cunoscut.ritc*& „.

ministere cu atribuţii !ante iste erau create în !iecare i. antrenînd o dată cu ea toate mecanismele importante ale societăţii& Bn decursul unei singure ore. ştiau& 8ar el conta pe asta+ go)ac*inii trebuiau s$ cunoască moti#ul pentru care dăduse curs con#ocării lor& . în timp ce toţi ceilalţi de#eneau mai slabi& 'oi administraţii. cu multă #reme în urmă.acă o specie semnatară a "actului putea s$-i înţeleagă pe de-antregul po iţia.iranii şi-au pus pe roate gu#ernarea cu cea mai mare #ite ă. la urma urmei. parali aţi&” „-ra epoca !aimoasei Xmonede de sticlăY. de !apt.recuseră secole de la marea con#ulsie care dăduse naştere 9iroului de /abotajL dar Co-simţirea nu a#usese niciodată r$ga s$ uite această naştere& . peste tot unde era cu putinţă. secretariate.st!el.espre ea în#ăţau copiii tuturor speciilor& „ Bntr-o i.sta însemna c$ nimeni nu mai trebuia să-şi depăşească nicicum #ecinul& /uperioritatea în orice domeniu trebuia pro*ibită sau disimulată& . o aristocraţie a cărei singură raţiune de a !i era menţinerea elanului K? . t$r$g$neala birocraţiei& .upă cum bănuiam&” 2c3ie scutură din cap& 'u bănuiau.impul de re!lecţie a !ost redus& Fără a-şi da seama c$ acţionau în #ederea satis!acerii dorinţei lor inconştiente de a împiedica orice sc*imbare. tiranii se !ăceau din ce în ce mai puternici. Xîn numele poporuluiY& .ritc* clipi de două ori& „. puternică dimineaţa. 2c3ie declară+ „9iroul a descoperit e%istenţa unei probleme destul de stînjenitoare pentru Federaţia (o)ac*in$&” . puternica maşina gu#ernamentală a început sa meargă din ce în ce mai repede. pentru a de#eni citadelele unei noi clase de conducători. aceasta era cea go)ac*in$& 9ir/ab-ul era re!lectarea !iloso!iei go)ac*ine& . !undamentul legii go)ac*ine& "atrun înd în mie ul subiectului. o majoritate tiranică a pus st$pînire pe gu#ernare& 8ntenţia ei era de a-i !ace pe toţi indi#i ii egali& .imediat& . tiranii încercau s$ îngroape toate populaţiile într-o uni!ormitate cenuşie&” „. te%te de legi erau concepute şi puse în aplicare& /tructurile sociale îşi sc*imbau aspectul cu o iuţeală sinucigaşă& 2embrii societăţii de#eneau incapabili s$ !acă !aţă ade#ăratei e#oluţii pretinse de uni#ers& -rau.cesta era. de#alori ată la căderea nopţii& 2înaţi de pasiunea lor pentru uni!ormitate.u suprimat.

ritc* se i#iră din tecile degetelor sale palmate& „Clientul tău #rea să cunoască aceste do#e i&” KQ . atunci cînd e ca ul. pentru a încetini dementa roată gu#ernamentală& Ca început. însuşite de 2c3ie încă din şcoală. nici de la #ărsarea de sînge.impul de re!lecţie a re#enit&” „Ddată cu trecerea anilor. în timp ce 2c3ie se *otărî s$ #orbească& „. dar care nu e ită.cum. s$ recurgă la #iolenţă pentru a-şi atinge scopurile&” .ritc* se erijase în campion al poporului său& 2c3ie îl studie cu atenţie pe înaltul 2agistru. care-şi proclamă pre!erinţa pentru metodele subtile. iar . 9iroul a#ea să se des!iinţe e sau s$ !ie des!iinţat& . însă.eocamdată însă uni#ersul mai a#ea ne#oie de el& 5ec*ile amprente persistau F acele căutări inutile ale unui absolut în mod ideal uni!ormi at& -ra #ec*iul con!lict între ceea ce indi#idul considera a !i condiţia supra#ieţuirii sale imediate şi ceea ce totalitatea cerea pentru ca unii s$ supra#ieţuiască& .u uri. cuprin înd repre entanţi ai tuturor speciilor cosimţitoare cunoscute.stă i. ale căror identitate şi specie n-au !ost niciodată de #ăluite7 au creat un Corp al /abotorilor. ştia c$ această administraţie de elită. cîţi#a indi#i i 4cele Cinci .giganticei roţi distrugătoare care semăna #iolenţa şi *aosul în tot ce atingea&” „8n această epocă sumbră. !ără a pierde din #edere tensiunile înăbuşite din atitudinea asistentei sale )rea#e& . metodele sale au de#enit mai subtile& Ioata a !ost încetinită. era condamnată s$ urme e calea propriei sale entropii& Bntr-o i. !useseră între timp re#i uite în lumina e%perienţei sale în cadrul 9ir/ab-ului& . Corpul nu s-a dat în lături nici de la #iolenţa. acest Corp s-a trans!ormat în 9iroul de /abotaj. Federaţia (o)ac*in$ era contra Cosimţirii. a ajuns controlabilă& .#ea s$ !ie acest loc scena unui act #iolentA întrebarea rămase momentan !ără răspuns.ceste noţiuni. o organi aţie cu ade#ărate puteri ministeriale. 9ir/ab-ul. nici de la cru ime& .reptat.i remarcat c$ m$ a!lu într-o po iţie delicată& 'u mă bucură di!icultăţile cu care sînt con!runtaţi unii dintre #ec*ii şi respectaţii mei maeştri şi prieteni sau compatrioţii lor& -%istă însă do#e i&&&” Căsă 8ra a în suspensie& (o)ac*inii detestau insinuările neduse pînă la capăt& (*earele lui .

asta repre intă o dispariţie în masă& . 2c3ie desc*ise caseta şi scoase din ea cartea şi pumnalul& 5orbi cu o !orţă pe care corpul lui n-o simţea+ „. era semnul unei stînjeneli pro!unde& 2c3ie n-ar !i putut spune dacă era pre!ăcută sau reală& „9iroul tău acu ă Federaţia (o)ac*inăA” „Cunoşti atribuţiile 9iroului meu& 'u ştim încă unde se a!lă planeta . 2c3ie îşi lăsă mîna pe cîrligul cutiei de pe genunc*ii săi& „'i se semnalea ă dispariţia unui mare număr de indi#i i aparţinători a două specii& -ste #orba de go)ac*ini şi de oameni& Cuate i olat.osadi. dar #om s!îrşi prin a o locali a&” . la un go)ac*in.ar !aptele se produc de !oarte multă #reme& . ai !ăcut din mine gardianul destinului tău& '-ai dreptul să-mi ceri e%plicaţii în legătură cu metodele mele& 'u mă #oi con!orma #ec*ii legi&” . unde au !ost deportate aceste persoane& 8ndiciile a!late în posesia noastră au !ăcut obiectul unor e%aminări atente& .ritc* rămase tăcut& Gtia că 9ir/ab-ul nu renunţase niciodată la elucidarea unei probleme& 2c3ie înălţă caseta albastră& „.m a!lat c$ e%istă o planetă. numită . aceste dispariţii au o importanţă minoră& .acă sc*iţea ă cel mai mic gest spre mine. stimate client. ceea ce.ătătorului Cegii& "în$ şi numele ultimului înalt 2agistru al acestei încrengături ar !i şters din amintiri şi orice go)ac*in ar pre!era s$-şi m$nînce propriile ou$ înainte de a admite #reo înrudire cît de îndepărtată cu încrengătura 2ergătoare&” K> . după #ec*iul mod de calcul uman& (lobal.osadi. ale cărei mandibule de luptă ţîşnir$ din !anta !acială& Bncă de la prima ei mişcare.e cel puţin douăspre ece sau cincispre ece generaţii. sîngele meu #a păta cartea sacră&” Cipi tăişul pumnalului de înc*eietura mîinii& „"oate c$ /lujitoarea Casetei nu ştie cear însemna asta& 8storia încrengăturii 2ergătoare s-ar termina aici& /-ar considera c$ o alta încrengătură a primit caseta din mîinile .oate urmele conduc spre Federaţia (o)ac*in$&” .ritc* se depărtară uşor.Bnainte de a #orbi.egetele lui .runcîndu-mi asta.ritc* încu#iinţă cu o mişcare a capului& „2ă aşteptam să reacţione i ast!el&” Iidică mîna dreaptă& /pasmodica „!le%iune a morţii” puse st$pînire pe )rea#ă.

apoi se întoarse spre . nu #ei reuşi niciodată s-ajungi legisl$&” Făcu un semn scurt cu capul& „. ea se supuseL dar mandibulele de lupta rămăseseră scoase. lrem$tînd din lot trupul.ritc* se întoarse spre )rea#ă& „Ce<langA” .i s$-l mai #e i&” „înţeles&” „"oti s$ pleci.. în sălaşul triadei. ea îşi întoarse pri#irea spre el& „Eită-te bine la mine. şi amîndoi ştiau asta& „Ce l-ar putea îndemna pe înaltul 2agistru al ilustrei încrengături 2ergătoare sa pro#oace ruina măreţei .upa ce uşa se înc*ise în spatele robei roşii. atît timp cît mandibulele de luptă.cesteia îi era greu să #orbească. clientuleA /înt un legist autentic& En legist n-are ne#oie s$ se ascundă ca să în#eţe legea& Cînd m-aţi admis în baroul #ostru.cum poţi s$ pleci&” Bn !oşnetul robei !luide. în caseta. cu reticenţa. Ce<lang& /înt ceea ce speri tu s$ de#ii într-o buna i& . eşti un spion& 'umai spionînd ritualurile noastre cele mai sacre puteai a!la un asemenea lucru&” „2-ai luat drept un nătărău docil şi sperios. o mică #ietate cu pene a#ea s$ moara curînd.ritc*& .ritc* încremenise. 2c3ie repuse calm cartea şi pumnalul la locul lor. pe un ton de con#ersaţie& M@ . iar #îr!urile lor otră#itoare luceau& 2c3ie ştia c$.scultJ” „Eita-te bine la omul acesta& /tudia a-l cu atenţie& . cu mîna dreaptă în aer& 9olborosi+ „2c3ie. !ără nici un !el de so!istică. o opri+ „Ce<langJ” Bncet.bia în clipa aceea a#ea s$ ia s!îrşit dansul morţii şi Ce<lang #a putea s$-şi retragă mandibulele& Era însă a#ea s$ r$mîn$& . ştiind că dansul morţii nu putea s$ r$mîn$ neterminat.ar te pre#in+ daca nu-ţi #ei lepăda pielea de )rea#$. ramîneau scoase& „. cu #enele arse de otra#a st$pînei sale& . dar nu uita cu#intele mele&” „'u uit&” 2c3ie.in acest moment discuţia a#ea s$ se poarte cu ade#arat ca între legist şi client. unde#a.rcade a Ci#ili aţieiA” /e adresase ca unui egal. mi-aţi desc*is toate uşile&” Bncet. . impregnate cu #enin.

semănarea lui 2c3ie cu Reul 9atracianA „'u era un moti# su!icient&” 2c3ie ridică din umeri& .ar 2c3ie nu era go)ac*in& "e de altă parte. .ritc* părea s$ întîmpine di!icultăţi cu adaptarea la noua situaţie& (îndurile lui erau uşor de g*icit& . în secret. trebuia s$-l accepte ca go)ac*in& .ar ce moti# i-a putut îndemna să&&&” 2c3ie îmbi& .ritc* medit$ cu #oce tare+ „Capetele Escate l-au susţinut pe 3lodik cînd a comis crima pentru care-ai&&&” „'-a !ost o crimă&” „.e ceA” „Dbedienţa mea primară este !aţă de 9ir/ab&” „Capetele Escate ştiu astaA” „D încurajea ă&” „.andaloor&” „Capetele EscateA” „. acoperite cu o perdea.ritc* îşi îngădui un răga pentru a digera răspunsul& Capetele Escate a#ansaseră pionul lor. !ost îndeplinit de încrengătura care m-a gă duit pe . !usese admis în barou&&&.ritc* dădu din cap.acă 2c3ie asistase la Iitualul "uri!icării. de la celălalt capăt al sanctuarului& .e #reme ce ai obţinut ac*itarea lui 3lodik& Gi.a&” „Gtiau c$ eşti de !alăA” „Fusesem in#itat&” „Cum ai !ăcut ca să-ţi lepe i pieleaA” „2-au jupuit de #iu şi au păstrat bucăţelele&” .upă un moment de tăcere. ca urmare a acestei i bîn i. dar acum secretul !usese dat la i#eala& . Capetele Escate te-au in#itat s$ asişti la Iitualul "uri!icării&” „En go)ac*in care aparţine 9ir/ab-ului nu-şi poate disocia obedienţele&” M1 . pri#ind în direcţia nişei murale.. pe eşic*ierul politicii go)ac*ine. iar dacă !usese martor la acel ritual sacru&&& .rebuia s$ re!lecte e la implicaţiile acestui !apt& .e ce acţionaseră ast!elA Ce sperau să cîştigeA 2urmură+ „'u ai tatuaj&” „'-am cerut o!icial s$ de#in membru al Capetelor Escate&” „.ritc* întrebă+ „Ende ai asistat la ritualA” „.i dreptate& .

eocamdată ne preocupă di!erenţele de #aloare.şa ar #rea Capetele Escate să ne !acă să credem&” „. sobaripii. pan/pec*ii.„. în a!ară de asta. dar. . laclacii.cesta era cate*ismul lor& . îşi plasase şi speranţele& -ra momentul să reoriente e această con#ersaţie& „/înt legistul tău&” Cu un aer resemnat. oamenii şi noi. ceea ce se urmărea era atingerea !luidităţii constante& Cu go)ac*inii nu te puteai angaja niciodată pe teren bătătorit& -i reacţionau mereu în mod di!erit&&& cu religio itate& -ra în natura lor& Drice ba ă e temporară& Cegea este !ăcută pentru a !i sc*imbată& .ritc* se posomori& 5entriculele lui respiratorii #ibrară. totul r$mînea la !el de !luid ca oceanele în care a#usese loc e#oluţia lor& .ar un legist nu trebuie s$ !ie decît in slujba legiiJ” „Cegile 9ir/ab-ului şi ale go)ac*inilor nu sînt în con!lict&” „. însă cu#intele lui . M= .incolo de ritualuri. calebanii. o atitudine !ormată dintr-un curios amestec de respect şi lips$ de respect& Ca ba ă domneau ritualurile lor imuabile.ritc* răspunse+ „-şti&” „Cegistul tău doreşte e%plicaţii în legătură cu problema dosadian$&” „D problemă nu e%istă. !aţă de legea lor şi !aţă de orice !ormă de gu#ernare.rta legistului este de a şti în !iecare clipă unde pune piciorul& „Capetele Escate au o concepţie di!erită”. semn că a#ea s$ #orbească din adîncul stomacului& „Co-simţitorii au !orme atît de #ariate+ )rea#ii 4aruncă o pri#ire spre uşă7. rosti 2c3ie& . taprisioţii. decît dacă e%istă destulă lume care s$ se interese e de ea&” . sc*imbările de #aloare&” 2c3ie nu cre u nici o clipă că acesta era conţinutul apărării go)ac*ine.ritc* îi o!eriră un mic răga & (o)ac*inii a#eau. palenkii.ritc* se uită la caseta de pe genunc*ii lui 2c3ie& „. c*it*erii.ritc* era mai mult decît un pariu pierdut& Bmpreună cu banii.şa cred mulţi go)ac*ini&” „'umai c$ a!acerea 3lodik n-a !ost o ade#ărată încercare&”& O5 8n mintea lui 2c3ie se lacu deodată lumină+ ceea ce regreta .

ritc* emise un !el de mormăit. cum am mai şti unde sîntem şi de unde #enimA” "e de altă parte. apoi spuse+ „Enele boli pot tra#ersa barierele dintre specii&” 2c3ie îl pri#i cu uimire& /$ !i !ost planeta .osadi o staţiune medicală e%perimentalaA 8mposibilJ '-ar !i a#ut nici un moti# sa ascundă acest lucru& /ecretul nu putea decît s$ anule e orice e!ort de studiere a unei probleme comune& (o)ac*inii ştiau asta& „5oi nu studiaţi patologia umano-go)ac*ină&” „-%istă maladii care a!ectea ă psi*ismul şi care nu pot !i atribuite nici unui agent !i ic&” 2c3ie stătu pe gînduri& .upă cum nu se pot număra picaturile de apă dintrun ocean&” .ritc* continuă+ „Fricţiuni psi*ologice însp$imînt$loare sur#in cînd specii di#ergente se întîlnesc şi sînt constrînse s$ se adapte e la noi moduri de #iaţa& 5rem s$ cunoaştem mai bine această arenă comportamentală&” 2c3ie dădu din cap& Enul dintre !oştii sai pro!esori de la Capetele Escate îi spusese+ „Dricît ar !i de dureros. dar !undamentele ei nu suportau nici cea mai mica modi!icare& „.e aceea relaţiile lor cu alte specii puteau de#eni e%trem de delicate& .go)ac*inii&&& atîtea şi-atîtea&&& . mai ales în domeniile cercetării MH .ltminteri. #iaţa trebuie s$ se adapte e sau s$ dispară&” -ra o re#elaţie pro!undă cu pri#ire la maniera în care go)ac*inii aplicau asupra lor înşişi propriile lor concepţii& Cegea era sc*imbătoare. con!runtările cu alte specii modi!icau !undamentele& 5iaţa se adapta&&& de bună#oie sau cu !orţa& 2c3ie îşi alese cu grijă cu#intele+ „-%perienţele cu caracter psi*ologic întreprinse asupra unor indi#i i sau grupuri de indi#i i care nu şi-au dat consimţ$mîntul în cunoştinţă de cau ă au !ost dintotdeauna ilegale&&& c*iar şi la go)ac*iniOP .eşi de!iniţiile go)ac*ine erau uneori greu de conceput.ritc* nu acceptă argumentul+ „8n toate regiunile Co-simţirii pot !i găsite nenumărate precedente.i!erenţele dintre noi nu le-ar putea număra nimeni&” „. ele lăsau rareori loc pentru comportări aberante& (o)ac*inii erau !oarte se#eri în aceasta pri#inţă& Cel care încerca o deturnare a ritualului era imediat omorît& .

ritc* r$mase tăcut timp de cîte#a respiraţii lungi.m s$ tenlreb ce#a. răspunse 2c3ie& „-i pun în balanţă e%perimentul propus şi a#antajele care-ar putea decurge în urma punerii sale în aplicare&” „. apoi răspunse+ „/-a do#edit periculos&” „"entru cineA” „"entru toată lumea&” M: .biomedicale şi al ştiinţelor comportamentului. te întreb. desigur& . în domeniul e%perimental. cum sa !ie cu putinţă un asemenea lucru cînd e%perimentul are ca scop tocmai s$ descopere ceea ce nu este cunoscutA Cum s$ e#alue i un risc care nu poate !i pre#ă utA” „/upui proiectul mai multor e%perţi cu autoritate în domeniul respecti#”.ar prima întrebare care se pune este. daca ar !i !ost încunoştiinţate şi celelalte specii&” „"roiectul #ostru a !ost aprobat de majoritatea go)ac*inilorA” „'u. întotdeauna+ cît de mare e riscul cunoscut la care sînt supuse subiecteleA” „. nu o!eră nici o garanţie contra cercetărilor periculoase&” „"roiectul .ar #oi n-aţi supus programul #ostru dosadian nici unei instanţe e%terne autori ate& '-aţi !$cut-o pentru a păstra secretul !aţă de concetăţenii #oştri sau !aţă de ceilalţi co-simţitoriA” „'e-am temut de-un re!u . prin însăşi misiunea lor şi ideea pe care-o au despre identitatea lor.ragul meu legist.a. unor inşi care.osadi s-a do#edit periculosA” . dar ştii la !el de bine ca mine c$ acordul majorităţii. legistule& Cre i ca o comisie alcătuita din asemenea personalităţi re!u ă multe cereri de cercetări e%perimentale:A” 2c3ie începea s$ #ada unde #oia s$ ajungă . sînt încredinţaţi ca pot ameliora soarta tuturor creaturilor co-simţitoare& . ştii !oarte bine ca e%presia consimţămînt în cunoştinţă de cau ă implica !aptul c$ e%perimentatorul cunoaşte dinainte natura e%act$ a riscurilor şi c$ le poate descrie cu preci ie subiectelor e%perimentului s$u& Dr. ştiu& /upunem propunerea noastra altor cercetători.ritc*& 5orbi cu precauţie+ „Enele proiecte sînt respinse. cînd cosimţitorii au ser#it drept subiecte de e%perienţă&” „.

e asigur.osadi.acă e in!ormată&” O5 „înţeleg& . 2c3ie& -%istă o tensiune !undamentală între ştiinţă şi libertate.ritc* scoase un mîrîit& „. aprobai de o minoritate go)ac*in$.un punct de #edere&” 2c3ie stătu cîte#a clipe pe gînduri& 'u ştia ce anume putuseră !ace go)ac*inii pe .-ra un răspuns neaşteptat.i un mod de a pune problema. ce a#antaje n$d$jduiaţi s$ obţineţiA” . aşadar. nu reuşi s$ ascundă prea bine temerile strecurate în glas& „/$ re#enim la întrebarea mea despre a#antajele la care-aţi sperat&” MK . indi!erent de modul în care e considerată ştiinţa de cei care-o practică sau de modul cum e percepută libertatea de cei care cred că o au&” .ar s-ar putea găsi. crede că eşti liber este mai important decît a !i liber& Ieplică+ „'u le-aţi spus întregul ade#ăr despre această e%perienţă&” „. legistule. 2c3ie.cest proiect a !ost. dispusă s$ accepte un raport a#antaj-risc deosebii de periculos&” „. care adăuga o nouă dimensiune comportării lui .ceste cu#inte îi amintiră lui 2c3ie unul dintre cele mai cinice a!orisme go)ac*ine+ . c$ puteau să re!u e& -rau la curent cu pericolele la care puteau !i e%puşiA” „'-am încercat să-i speriem&&& nu&” „8-a păsat cui#a dintre #oi de libertatea de opţiune a acestor #oluntariA” „. c$ am !olosit numai #oluntari şi numai oameni şi go)ac*ini&” „Dcoleşti întrebarea&” „'u !ac decît să-ntîr ii răspunsul&” „8n ca ul acesta. ce presupune o culpabilitate de un gen aparte&” „. spune-mi dacă le-aţi e%plicat clar #oluntarilor respecti#i c$ a#eau de ales.tenţie la modul în care ne judeci.ritc*& 2c3ie *otărî s$ e%plore e !ilonul& „. dar începea să aibă bănuiala c$ era #orba de ce#a in!am& Cînd reluă discuţia. o majoritate care s$ !ie de acord cu de!iniţia meaA” „.cceptînd un asemenea risc. în Co-simţire.

eraţi deja cu gîndul la problema dosadian$& 8ar acum acţionaţi ca şi cum n-aţi mai a#ea încredere în propriul #ostru plan&” .ritc* se cu!undă mai adînc în caniscaunul său. întin înd membranele dintre ele& „. mai ales.junge cu subter!ugiileJ” i bucni 2c3ie& „Cînd aţi !ăcut din mine un legist.m sperat. copleşit de o re#elaţie neaşteptată& /igur că daJ . care se adaptă imediat noii po iţii& Bnaltul Z 2agistru îl măsură pe 2c3ie cu pri#irea.ritc* îşi încreţi bu ele& „Ciudat&&& -şti mai go)ac*in decît un go)ac*in&” „Ce a#antaje aţi sperat s$ obţineţi cînd #-aţi asumat acest riscA” . legea şi gu#ernarea sînt un joc& -u însă #in de pe o altă arenă&” „9iroul&” „Ceea ce nu mă împiedică să !iu şi legist&” „-şti legistul meuA” „/înt legat prin 0urămîntul Cărţii& 'u ai încredere în&&&” 2c3ie tăcu brusc. s$ înc*eiem repede cercetările şi să obţinem a#antaje de natură a pune sta#ilă protestelor MM . încît interesele altor specii să coincidă cu cele ale speciei tale&” 2c3ie îl pri#i lung pe înaltul 2agistru& /ecătura asta bătrînă de go)ac*in încerca să-i propună o înţelegere umano-go)ac*in$ în #ederea înăbuşirii scandaluluiA /e încumeta la un asemenea gambitA Care era amploarea eşecului dosadianA Cu #oce tare.egetele lui .„.osadi #a apărea într-o bună i pe scena juridică&&& „Bncredere în ceA” #ru s$ ştie . înainte de a murmura+ „0oci partida asta mai bine c*iar decît speram noi&” „"entru #oi. a#em de mult timp o sincer$ admiraţie !aţă de specia #oastră& 'e-aţi transmis una din ma%imele noastre cele mai #eri!icate+ în nici o specie să nu te încre i mai departe de propriul ei interes&” „'u-i un moti# su!icient pentru&&&” „2ai e o regulă pe care noi am e%tras-o din ma%ima #oastră+ înţelept este să-ţi oriente i ast!el acţiunile.ritc*& „.ritc* se răs!irară. întrebă+ „Ce a#antaje aţi sperat să obţineţiA 8nsist să-mi răspun i&” .ragul meu legist.r !i trebuit să se gîndească de la bun început& (o)ac*inii ştiau de mult c$ a!acerea .

C*u. pri#ilegiaţi care dispuneau de su!icient spaţiu. a#eau să le suscite& . care le con!irmă+ „.oată *rana pro#ine din u inele *idroponice de o concepţie specială.ensitatea populaţiei este e%trem de ridicata în anumite sectoare& .ar de ceA Cînd au o întreagă planeta la dispo iţie&&&” „.osadienii le numesc XiepurariiY.osadi este populata numai de oameni şi go)ac*ini& 'u e%istă decît un singur oraş. ar !i cîte#a.ar iată că au trecut peste două eci de generaţii de-ale #oastre -nu douăspre ece sau cincispre ece. la care n-am putea s$ răspundem !ar$ a ne de #ălui&&& sursele&” „. cum #-aţi înc*ipuit #oi F de cînd am luat în mîinile noastre acest !ier înroşit în !oc& .osadi este singura care cunoaşte coordonatele planetei& . însa ceilalţi&&& "e toţi Reii din ceruriJ En asemenea loc trebuie ca gemea literalmente de !iinţe care n-a#eau alta scăpare de promiscuitatea generala decît. nici s$-i eliberam pe dosadieni din robie.#antajeleJ” insistă 2c3ie& „Cegistul tău e cel careţi cere răspunsulJ” . poate.pe care. din moti#e pe care le poţi lesne înţelege&” „. dar nu îndră nim nici sa le !olosim.esigur.ceştia insa nu sînt incluşi în e%periment& Draşul C*u propriu. re!ugiul în acea misterioasă "eri!erie& 2c3ie îi e%puse aceste re!lecţii lui .rebuiau sa !ie cîte#a milioane pe kilometru pătratJ -ra greu de imaginat& C*iar construind #ertical&&& şi subteran&&& -%istau.ritc*.ritc* e%ală prin #entricule o răsu!lare tremurătoare& „Calebana ce controlea a accesul pe . situate in inima C*u-ului& (estiunea u inelor şi distribuţia alimentelor sînt controlate de indi#i i care sînt ade#ărate căpetenii de ră boi& .is se întinde pe circa opt sute de kilometri patraţi&” (îndul la densitatea populaţiei îl năuci pe 2c3ie& .#antajeA .osadi este to%ică pentru ambele noastre specii& . în teritorii desemnate cu denumirea generica de "eri!erie& .ar spuneai c$ populaţia de la "eri!erie e mult mai numeroasa decît&&&” M? . de teama să nu ridicam un uragan de întrebări. în mod ine#itabil.ar nu are dreptul sa le de #ăluie nimănui& . a cărui populaţie a atins ci!ra de nouă eci de milioane de locuitori. cu siguranţa. aproape egal împărţiţi între cele două specii& Cam de trei ori mai mulţi trăiesc în a!ara oraşului.otul este organi at în manieră c#asi-militar$& Bnsa e%pectanţa de #iaţă în interiorul oraşului este de patru ori mai mare decît în a!ara lui&” „.

e ce nu încearcă s$ p$r$seasca .osadi cu mijloace propriiA "resupun c$-i împiedicaţi s$ !olosească "orţile calebane. noi elemente de moti#aţie şi pîrg*ii neb$nuite. dat !iind ce-au de#enit ei după traiul dus pe .e ce încerca . o demenţă. per!ect locuibile. #iaţa-şi de #ăluie proprietăţile intrinseci&” 2c3ie cugetă la cu#intele înaltului 2agistru& 8maginea pe care şi-o !ăcea despre .osadi&&& Cum să-ţi e%plicA” „.#antajele respecti#e erau atît de neînsemnate !aţă de atrocităţile pricinuite de e%perimentA 2c3ie sc*imbă tactica+ „/pui c$ planeta este noci#ă& .m descoperii noi moduri de asociere. nu #ăd ce a#antaje aţi nădăjduit să obţineţi de pe urma unei asemenea&&&” „/ub presiune. încerca s$-şi repre inte căpeteniile de ră boi&&& idurile de apărare&&& locuitorii. care permit acţionarea asupra unor populaţii întregi&” „. pur şi simplu.osadienii nu pot trece de ea&” MQ . cîţi#a trăind şi lucrînd într-un spaţiu relati# îmbelşugat. a#antajele pe care leaţi urmărit&&& te rog s$ le de!ineşti&” .osadi era cea a unei mase într-un permanent clocot.e ce nu retrageţi locuitorii.ritc* s$ tărăgăne eA . rac*etele&&&” „'u-i lăsăm noi& -ntitatea noastră calebană a înconjurat planeta cu ceea ce ea numeşte o barieră tempokinetică& .ritc* îşi îndreptă brusc po iţia& „. nu erau populate decît de cîte#a mii de indi#i i& 5enindu-şi în !ire.e rog să procede i la enumerarea clară şi completă a tuturor acestor descoperiri&” „"uţină răbdare. dacă este ne#oie. dar mai e%ista şi mijloacele tradiţionale. pentru a-i reintegra Co-simţirii în calitate de noi&&& „'u îndră nim s-o !acemJ 8n primul rînd. dosadienii au dobîndit un !el de imunitate la ştergerea memoriei& unul dintre e!ectele secundare produse de substanţele to%ice care se strecoară lotuşi în alimentaţia lor& 8ar în al doilea rînd. supunîndu-i unei operaţii de ştergere a memoriei. legistule& "uţină răbdare&” .ceste proprietăţi intrinseci.„/e înmulţesc ca animalele în călduri&” „/incer să !iu. în #reme ce restul&&& "e toţi ReiiJ -ra. în grupuri restrînse şi. i se adresă înaltului 2agistru cu #oce tăioasă+ „. întrun uni#ers unde mai multe planete.

oate gu#ernele sînt în mîinile unor mincinoşi şi nimic din ceea ce spun aceştia nu trebuie să !ie cre ut& Cu#inte atribuite unui jurnalist uman din era #ec*e .bia a i-dimineaţa de lănţuise moartea asupra unui număr de cinci eci de oameni& .m creat un monstru&” . unde se înălţau pereţii stîncoşi care înconjurau C*u-ul& /oarele. de alt!el. atît de des. pentru a ajunge la tubul de acces în parcare& Bn !aţa intrării. atribuite !uncţionarilor ca ea& -%-!a#orita 0edrik nu-şi !acea ilu ii& Gtia c$.paratele mergeau de la cor#elele de mare capacitate. pîn$ la micile glisoare negre. cei care a#eau drept la cor#ele n-ar !i pregetat sa reparti e e deja altcui#a glisorul ei şi şo!erul a!erent& . de aglomeraţia turbată şi neplăcerile trotuarelor subterane. #a urca pentru ultima oară în maşina care-o scutise.ra#ersînd cu paşi repe i acoperişul spiralei de parcare de lîng$ biroul ei de Conectoare "rincipală. cu locuitorii ei cu tot. uşor #oalată de M> . c$ era pe punctul de a !olosi pentru ultima dată un pri#ilegiu încă ataşat !uncţiei sale& 8n clădirea aliată sub picioarele ei erau garate. arunca o strălucire aurie.„"entru ce !aceţi astaA” „2ai degraba #om distruge planeta.ar ce-i atît de îngro itor la ei.ltminteri.ritc* se cutremură& „. constituia.cum. re er#ate potentaţilor şi încărcate cu blindaje şi arme supranumerare.erasa parking-ului !usese sumar reparată după recentul atentat comis de trei terorişti peri!erici& Fără a-şi încetini pasul. se opri şi aruncă o pri#ire spre #est.cesta din urma. 0edrik ocoli mai multe spărturi. #e*iculele particulare ale negustorilor de putere şi ale !a#oriţilor lor& . deja pe punctul de-a as!inţi îndărătul !ale elor. care se insera într-un spaţiu cronologic e%trem de redus& 0edrik simţea c$ e#enimentele începeau s$ se derule e într-un ritm accelerat& . astă i. decît să-i #edem raspîndindu-se pe cuprinsul Cosimţirii&” „. !iecare la capătul unei grapine din mijlocul platoului-con#eier. bulgărele de ăpadă era pe cale s$ se trans!orme în a#alanşă& . în această după-amia ă posomorită. încît să a#eţi în #edere o asemenea e%tremăA” . 0edrik nu se putea împiedica să se gîndească. la orele de #îr! ale dimineţii şi serii& Bşi sincroni ase cu preci ie momentul plecării& . obiectul central al acestei ultime deplasări. Ha##<.

rotoclasoarele din biroul ei trebuie c$ se !ăcuseră deja scrum în urma inter#enţiei intempesti#e a broscoilor rîioşi de la Ie er#ele de 2uncă& .ar şi asta !ăcea parte din plan urile ei cu multiple !aţete suprapuse& 9rusc. pre entînd imaginea cui#a absorbit de pro!unde meditaţii intelectuale& 8nsă nu era decît o imagine& 'u se trăda prin nici un semn c-ar !i au it-o #enind& En uşor curent de aer dădea s$ întoarcă paginile.#ea să mai treacă un timp pîn$ ce aceştia îşi întocmeau rapoartele. pătrunse în acces. ci un oc*i male!ic. glisorul ei. a#ea să smulgă #ictoria în ilele urmatoare& . poate. în momentul de !aţă& Bşi alesese şi !ormase cu grijă locotenenţii. atîrnînd printre celelalte& Ha##< şedea pe capota înclinată. însă nici unul nu se ridica realmente la înălţimea propriilor ei aptitudini& Forţa armată constituita în #ederea acestui moment a#ea ne#oie de ea pentru a primi impulsul care. dar e!icienta& 'u mai putea lăsa nimic s$-i stea-n cale. într-o atitudine care-l caracteri a& "er!ect& Ha##< se purta con!orm aşteptărilor& . trebuie să plutesc ca o !run ă deasupra uraganului& Ha##< era cu!undat în lectură& Cu siguranţa c$ citea una dintre cărţile pseudo-pro!unde.e acum. coborî pîn$ la ni#elul locului ei de parcare şi repera. pînă ce rapoartele îşi croiau drum pe coridoarele ierar*iei şi pîn$ ce se găsea cine#a care s$-şi asume responsabilitatea unei deci ii& Făcu un e!ort pentru a-şi împiedica gîndurile s$ se disloce în umbre tremurătoare& . i se păru că nu pri#ea soarele. dar pe care nu le înţelegea& Bn timp ce citea. de care se pre!ăcea întotdeauna interesat. care-o urmărea din #ă du*& Ca ora asta.nturajul -lectorului #a începe sa aibă din ce in ce mai multe bănuieli& .cum. pe deasupra pasarelelor. celelalte indicii a#eau s$ se acumule e cu repe iciune& .upă distrugerea rotoclasoarelor. cu umerii cocîrjaţi. ea trebuia s$ procede e cu o oarecare !ineţe. îşi !r$mînta bu a de jos între arătător şi degetul mare. deşi nu se aştepta la #reun obstacol real din partea unei persoane atît de rudimentare şi transparente ca Ha##<& Ceea ce n-o împiedica s$-şi strecoare mîna dreapta în bu unarul în care ascunsese o arma minusculă.perdeaua lăptoasa a Ridului Reilor& Bn starea de angoasă recepti#ă în care se a!la de cîte#a ore. pe care Ha##< le ţinea cu un deget& 0edrik nu era încă destul de aproape pentru a ?@ .

în ca ul în care unul dintre agenţii lui 9roe< l-ar !i surprins pe Ha##< în această postură& „Carte pusă la inde%A” s-ar !i mirat Ha##<.r !i trebuit deja s$ ridice capul la au ul paşilor ei. despre care era încredinţat c$ ştie s$-i !olosească pentru a da impresia de inocenţa& . putea da şi o altă interpretare !aptului c$ Ha##< era cel care-i adusese c*eia Ridului Reilor. după cum nu puteau s-o înşele pe ea& . dar el r$mînea absorbit de lectură& Ha##< a#ea oc*i mari şi căprui. nu i-ar !i înşelat pe agenţii -lectorului. ca şi cînd s-ar !i pus în gardă& Bnc*ise cartea& „. care circulau clandestin. pîna la limita ine!icientei lor inocenţe& „'u credeam să mai e%iste aşa ce#a& -ram sigur că le-aţi ars pe toate& "e-asta mi-a dat-o un tip. pe căi pe care el nu le-ar !i bănuit niciodată& Dc*ii săi căprui. di!icultăţile s-ar !i acumulat. pentru Ha##<.desluşi titlul cărţii. dar nu se îndoia că !igura printre lucrările puse la inde%. a#u o reacţie neaşteptată+ o mişcare de retragere pe jumatate sc*iţată. ca mai toate lecturile lui& "entru el. însa îl aureola cu un oarecare prestigiu& D altă imagine pe care se străduia s-o culti#e& /e apropiase acum su!icient pentru a-i distinge detaliile !i ionomiei& . cînd l-am întrebat ce citeşte&” 8ar spionul -lectorului ar !i continuat. abia ascun îndu-şi o grimasă sarcastică+ „Gi nu ţi s-a părut suspect un ast!el de cadouA” .acă lucrurile ajungeau #reodată la asta.ar ade#ărata sa inocenţă era mult mai pro!und ancorată decît ne#olnicele lui tentati#e de inducere în eroare& Cui 0edrik nu-i era deloc greu să-şi imagine e scena.i #enit mai de#reme&” „. sporiseră tensiunea.upă cum ţi-am şi spus&” ?1 . inocenţi. acest !aimos 0orj 1& 2c3ie& Ha##< o abordase cu aerul s$u de conspirator de du ină+ „"eri!eria #rea să ne trimită un nou agent& 'e-am gîndit c$ poate te-ar interesa&&&” Fiecare in!ormaţie pe care i-o di#ulgase apoi în legătură cu #estea atît de bi ar anunţată. ser#induse de oc*ii săi căprui. mirarea şi în!lăcărarea ce puseseră st$pînire pe ea& Ca toate acestea se gîndea în timp ce se apropia de el& Ha##< îi simţi în sllrşit pre enţa şi-şi ridica oc*ii& Iecunoscînd-o. !iecare întrebare la care el răspunsese cu transparenta lui candoare. cam asta era culmea în materie de risc pe care şi-o putea asuma& 'u era mare lucru. pe stradă.in această perspecti#ă.

ise ea& "ri#irea lui Ha##< săgetă în stînga şi-n dreapta. se puse în mişcare şi alunecă încet pe rampa de acces c$lre stradă& Cînd ieşiră din semiobscuritatea spiralei de parcare. de data asta. pur şi simplu. ră boiul& 'u se întîmplă prea des ca o !orţă de ră boi să se ridice din mijlocul maselor dosadiene pentru a-şi disputa locul în structurile puterii& Forţa pe care o ridicase 0edrik a#ea s$ #îre groa a în milioane de indi#i iL deocamdată însă o interesau numai temerile cîtor#a dintre ei. la stînga ei. ar$tînd spre glisor& „/$ mergem&” Ha##< #îrî cartea în bu unar.rebuia s-o e%tirpe şi era pre!erabil ca operaţia s$ !ie !ăcută curat& 2intea ei trebuia s$ r$mîn$ limpede..ceastă nouă atitudine la Ha##< o surprinse şi-i redeşteptă îndoieli mai #ec*i& 'u-i r$mînea. apoi re#eni la ea& 'u se aşteptase la atîta cute anţă din partea lui 0edrik& Iiscul. iar primul #i at era Ha##<& ?= . pentru ceea ce a#ea s$ urme e& Gi ceea ce a#ea s$ urme e era. 0edrik îşi întărise *ot$rîrea de a nu arunca nici o pri#ire înapoi& 9locul Conectorilor aparţinea. trecutului ei& 'u mai era decît o structură de pietre cenuşii-<er ui printre atîtea alte edi!icii uriaşe. apoi acti#ă con#eierul cu grapine& (lisorul oscilă. de stîncile !ale elor sau de braţele !lu#iului& .ceastă parte a e%istenţei ei se înc*eia& . ca linie de acţiune. şi i se adresă pri#ind drept înainte+ „BncotroA” „8a-o în direcţia apartamentului&” -l a#u o uşoară e itare. era prea precis pentru gustul său& -lectorul a#ea urec*i peste tot& Cui 0edrik însă reacţia lui Ha##< îi spuse tot ce #oia s$ ştie& Făcu un semn de nerăbdare. mai înainte c*iar ca g*earele grapinei s$-i elibere e pentru a-i lăsa s$ se propulse e cu mijloacele proprii. de acum înainte. coborî de pe capotă şi-i desc*ise portiera& (esturile lui erau o idee prea bruşte& 9utoniera uneia dintre mînecile jac*etei sale cu dungi #er i se agăţă de minerul uşii& D desprinse cu o grabă stîngace& 0edrik se strecură în *arnaşamentul pentru pasager& Ha##< trînti portiera. decît atacul& „'umai broaştele rîioase nu-şi ies niciodată din obişnuinţe”. despărţite. pe alocuri. poate puţin prea tare& -ra ner#os& "er!ect& Bşi ocupă locul în !aţa barei de control.

ra#ersară !$r$ probleme primul post !orti!icat& (ăr ile. c*iar la un eşalon mediu. dar nu mai mult decît atît& . în umbră. pe care-l cunoştea prea bine. unul dintre mijloacele modeste ale . pe care le #indea pe o piaţă ocultă& .ceastă piaţă ocultă trebuia ea s-o e%plore e. îşi spunea 0edrik. pentru a-l studia mai bine pe Ha##<& "ărea absorbit de pilotarea maşinii. cu plante #eninoase. acum& 8ar ?H . toate. cu acti#ităţile de rutină. per!ect competent. dar splendide& Frun işul.sta însă nu împiedica !alangele sale s$ !ie albe în jurul barei şi muşc*ii să-i tresară sub piele& -ra clar c$ alaiuri de ea se alia acelaşi Ha##<. cînd iepurăriile gemeau de inşi gata să se s!îşie pentru a urca o treaptă în ierar*ie& Fără doar şi poate. corupt& . şi nu una dintre acele entităţi male!ice şi per!ide. solul descoperit sclipea de picături coro i#e.osadiei de a-şi apăra teritoriul& . Ha##< deţinea in!ormaţii secrete. abia dacă aruncară o pri#ire în direcţia glisorului şi brasardelor de identi!icare ale ocupanţilor& 'u era decît o operaţie de rutină& "ericolul.osadiei& -ra patat. blindate& Bn spatele !iecărui tunel de acces se g*iceau.sta nu trebuia s$ se întîmple şi cu 2c3ie& Ha##< părea s$ aibă destul bun simţ ca s$ se teamă de ea& Bn timp ce obser#a peisajul din jur. darPşi punctul său slab& "urta stigmatul . cu siguranţă. 0edrik l$s$ s$ crească tensiunea& Circulaţia era redusă& Celelalte #e*icule erau. nonşalante dar e!iciente. în#eşrnîntate în carne dosadian$& Bn asta consta utilitatea lui Ha##<. a#ea culori purpurii& /ub tu!işuri. lăsînd impresia unei re er#e de energie& Cam asta era tot ce putuse Ha##< s$-n#eţe& /-ar !i is c$ era conştient de propriile sale lacune şi-şi dădea seama. stră ile de#eneau mai largi.osadi o!erea multe în#ăţături celor doritori s$ în#eţe& 0edrik întoarse capul.ar totul a#ea un aer normal& -ra încă prea de#reme ca s$ răsune alarma generală pentru urmărirea unei Conectoare !ugare& . mai degajate& Bncepeau s$ apară grădini ornamentale."ilota cu st$pînirea obişnuită. c$ mult$ lume se întreba cum de obţinuse postul de şo!er. în umbră. era c$ de#eneau !oarte repede plictisitoare& "lictiseala atro!ia ă simţurile& -ra un lucru asupra căruia ea şi colaboratorii ei nu încetau s$-i pună în gardă pe combatanţii de a căror instrucţie se ocupau& 'oua armată care a#ea s$ se i#ească pe scena dosadian$ a#ea s$ pro#oace destule surpri e& "e măsură ce se îndepărtau de centru. oc*i la pînd$ şi arme aţintite& .

dar îşi luă seama şi ise+ „. Ha##<J .ar îi acceptă mutarea. ai calităţi nebănuite”.ar mi-ai dat in!ormaţia despre 2c3ie&” „.sta numai tu ai !i în stare s-o cre i.e interesea ăA” „/$ !iu eu singurul tău client. locuinţă bună şi aşa mai departe&” „"ai. sondînd-o cu neprelacut$ curio itate+ „. în timp ce degetele i se încleştară şi mai tare în jurul barei de control& .m neutrali at sistemul de transmisiuni ca şi ultima dată”.ensiunile din glasul său nu lăsau loc nici unei erori de interpretare& „Ci#rată la locul potri#it. nuA” 'u era ne#oie s$-i dea răspuns. a i.e-ai gîndit c$ #om a#ea de discutai.aP de undeJ /implă precauţie& 2ai pot să-ţi #înd o in!ormaţie&” „. gîndi ea& -ra întocmai ni#elul de răspuns in!antil la care se obişnuise s$ se aştepte de la Ha##<& . de ce n-o #in i într-un asemenea locA” „'-am spus c$ pot s-o #înd& /înt cumpărători şi cumpărători&” „8nclusi# cei care iau !$r$ s$ plătească. răspunse el& „. între patru oc*iA” Ha##< !u pe punctul de a-i arunca o pri#ire uimită.demersul ei trebuia s$ pară puţin neîndemînatic. dac$-i aşa. !iind sigură c$ el nu #a sesi a nici cea mai mică ironie& „Gi ce in!ormaţie ai de #în areA” „. !rica puse st$pînire pe 0edrik şi ea simţi cum acţionau re!le%ele care-o împiedicau ?: .oar ca să-mi demonstre #aloarea&” D. spuse ea. ca şi cînd ar !i !ost tulburată de ce#a întîmplat în cursul ilei& „. silindu-l pe Ha##< s$ !rîne e brusc& 5reme de-o clipă.acă #rea cine#a s$ #eri!ice.m putea !i ascultaţiA” întrebă ea& Faptul n-a#ea nici o importanţă pentru planurile ei. Ha##<A” 2uşc*ii umerilor lui tres$rir$. #a crede c$-i #orba de-o de!ecţiune&” . in!ormaţia pe care-o deţin mi-ar putea asigura #reo cinci ani de #iaţa !ără probleme F mîncare.ot în legătură cu acest 2c3ie&” „8-au iJ” „. dar întrebarea era genul de stîng$cie pe care Ha##< a#ea s$-l interprete e e%act aşa cum #oia ea& „.e ce mai încerciA „Hot$rît lucru. şi !u mai bine aşa& D bariera se lăsă în !aţa glisorului.

gîndi 0edrik& . aruncîndu-i o pri#ire şe!ului de ec*ipă. de care nu scăpai aproape nicăieri. obser#înd într-o doară ca toţi muncitorii erau oameni din iepurarii şi c$ aproape o treime o !ormau !emeile& 'ici una dintre ele nu părea s$ aiba mai mult de cincispre ece ani& .ar cu tine sînt mai puţine riscuri&” ?K . se uită spre şe! şi dădu din cap& Cei doi bărbaţi îşi continuară drumul. !ără a mai întoarce pri#irea& . probabil. destinat sa permită trecerea unui transport de materiale de reparaţii.oată po#estea nu i-ar !i atras atenţia lui 0edrik. care tra#ersa şoseaua& 0edrik îşi aruncă pri#irea pe !ereastra din dreapta& 8nterminabilele lucrări de reparare şi consolidare ale !orti!icaţiilor oraşului a#eau loc. îndemnîndu-l s$ meargă mai iute& 8mplicaţiile subtile ale relaţiei ast!el de #ăluite îi scăpau. acum.poi obser#a că nu era decît un baraj obişnuit. la ni#elul imediat in!erior& . lui Ha##<.recînd pe lîngă una din muncitoare. cînd trecură pe lîng$ el& "ri#irea rămase !ără ecou şi 0edrik îşi dădu seama c$ omul îşi !ormase o părere despre ocupanţii glisorului. acesta era al optulela id de protecţie din sectorul sud-#estic& 5acarmul ciocanelor care spărgeau piatra umplea strada& .otul era acoperit cu pra!ul cenuşiu ce plutea în aer& /imţi mirosul de cremene arsă cu un uşor i metalic. cu interes& Femeia îi surprinse pri#irea şi începu s$ lo#ească şi mai abitir cu ciocanul& Ge!ul îi spuse ce#a adjunctului său #îrstnic. dacă tînăra n-ar !i a#ut o i bitoare asemănare cu o !emeie pe care o cunoscuse&&& şi care. ca atîtea dintre !ostele ei camarade& /e au i sunetul unui clopot şi bariera se ridică& Ha)< porni mai departe. aici. cu umerii înco#oiaţi şi par rar. care se duse apoi s$-i #orbească tinerei muncitoare& . în pri#ire. acea lucire dura şi circumspecta.ceasta surise. pe nas.#eau deja. în C*u& -ra mirosul morţii prin otră#ire.acă memoria n-o înşela.sa se trăde e& . cu mult înainte& Ieluă con#ersaţia cu Ha##< de unde-o lăsase& „Ce te !ace s$ cre i că ai putea scoate mai mult de la mine. cu inspiraţii scurte. şe!ul o măsură din cap pîn$-n picioare. pe care cei născuţi în iepurarii o pastrau toata #iaţa& En tîn$r şe! de ec*ipă trecu tîrînd după el un subaltern în etate. cărunt& 9$trînul îl urma cu intenţionata încetineală şi tîn$rul şe! dădea senine de nerăbdare.osadi nu înceta să-l ser#ească locuitorilor ei& 0edrik îşi strînse bu ele şi continua s$ respire. în totalitate. pe care . decît de la altcine#aA” „'u mai mult&&& . era moartă.

pe parcurs. unul dintre canalele amenajate ale !lu#iului.5ocea lui. pentru #eri!icare&” „.e bună seamă. amîndoi. de#enind tot mai înalte pe măsură ce glisorul urca pantele& .ş !i ne#oită să te implic.upă o pau ă destul de îndelungată.acă nu accepţi preţul. dacă nu-mi mai eşti de !olosA” „Bţi înc*ipui c$ asta-i singura in!ormaţie pe care pot s-o obţinA” 0edrik îşi îngădui un suspin. la ni#elul imediat superior& Ca dreapta. luase în considerare această posibilitate în planurile jocului său ridicol& .ar asta-i&&&” „Faci cum cre iJ” . Ha##< nu putu s$-i suporte tăcerea& „Ce-ai de gîndA” întrebă el& „/înt de acord să-ţi plătesc. apoi construcţiile se îndesiră. a#ea accentul sincerităţii& -a scutură din cap& „5rei să-mi asum eu riscul de a #inde mai susA” .ar atunci m-aş a!la deja sub protecţia ta&” „Ce moti# aş a#ea s$ te proteje . instrumentul ne#ino#at care spunea atît de multe despre Ha##<. din cărămidă brună. pentru o clipă. timp de un an. printre două edi!icii înalte. dar nu lar !i c*emat Ha##< dac$ s-ar !i dat bătut& -ra singura lui însuşire sal#atoare& „'-am putea discuta o&&&” „'-a#em ce discutaJ . 0edrik ări. înc*i îndu-i asemenea stîncilor care înc*ideau C*u-ul. în stînga& /trada pe care mergeau ocoli în pantă ascendentă clădirea şi dădu într-o piaţă aglomerată.onul ei *ot$rît nu putea lăsa nici un dubiu. întrebîndu-se de ce continua acest joc inutil& „.m putea da. Ha##< spuse+ „Cunoşti #reo cale mai puţin primejdioasă în ceea ce mă pri#eşteA” „. atîta protecţie cît$ pot eu să-ţi o!er&” „.upă cum era de aşteptat.recură pe lîng$ o clădire masi#ă. poate cam să m$ ser#esc !ără plată&” „'u-ţi st$-n obiceiJ” „Habar n-ai de nimic& 8n!ormatori ca tine se găsesc pe toate drumurile&” ?M . Ha##<&” -l nu comentă& . peste unul din cei care nu obişnuiesc s$ plătească. unde#a.

îţi #oi o!eri mai mult& .a Ha##<. Ha##<&” „-i. !ără s$-ţi rişti pielea& Gi atunci #ii la mine& Bţi înc*ipui c$ mă #ei !olosi drept intermediar& Bţi înc*ipui prea mult&” Furia îl împiedică s$ pună #reun preţ pe cu#intele ei& „9a risc destulJ” 0edrik nici mac ar nu încercă s$-şi ascundă e!lemeaua din glas+ „.acă #rei risc& uite-aici unul. dar eu te cunosc prea bine.acă in!ormaţia mi-e cunoscută sau nu-mi e de nici un !olos.ar Ha)< era atît de departe de tradiţiile I2-ului.ar ai&&&” „Ha##<J .„-şti !oarte di!icilă cînd e #orba de a!aceri&” .#antajul e numai de partea taJ” „Cum se cu#ine&” 0edrik îi obser#ă din nou umerii.in compasiune. nu-i mare lucru.aca #oi considera ca in!ormaţia ta #alorea a mai mult decît ţi-am o!erit deja. niciodată& . nătărăulA „.ac-ai ştiJ” „'ici nu mă mai interesea ă.e tîrguieşti cu mine o oră şi pe urmă o laşi moartă cînd am&&&” „'u m-am tîrguit delocJ” e%clamă 0edrik& C*iar nu pricepea absolut nimic.e !apt. un lucru pe care-l cunosc deja sau care nu-mi e de nici un !olos&” „9a #alorea ă mult mai mult decît ce-mi o!eri în sc*imb&” „. asta-i bunăJ . încît s-ar !i is c$ n-a#ea deloc e%perienţa ?? . muşc*ii încordaţi sub jac*eta strîns$ pe trup& Ha##<. care se pretindea un produs pur cil Ie er#elor de 2uncă. po iţia capului. dar e destul de mare ca s$ te temi tu& -şti incapabil s$ găseşti o cale pentru a #inde in!ormaţia asta. cîteodat$.sta-i părerea ta. riscuri mari. nu-ţi dau nimic&” „. da. pe !aţa+ spune-mi preţioasa ta in!ormaţie& 0ucăm cu cărţile pe masă& Cas$-ma pe mine să judec& . nu ştia nici măcar c$ tăcerea era pa a I2-ului+ în#aţă tăcerea şi #ei în#ăţa să au i& .ar mai bine s-o lăsăm baltă& 8n!ormaţia ta e. Ha##<& 'u eşti tu omul care să-şi asume mari riscuri& Iiscuri mici. dar nu în pri#inţele în care cre i tu& . probabil. 0edrik se înduplecă să-i o!ere o mică lecţie+ „'umai aşa poţi să supra#ieţuieşti& .şa că nu #ăd ce #aloare ar putea a#ea in!ormaţia pe care #rei să mi-o #in i&” „.scult$-m$ cu atenţie& 'u eşti decît un biet copil care crede c-a dat peste cine ştie ce secret important& .

ai omorît #reodată pe cine#aA” Emerii lui înţepeniră& „. putea s$ plutească în c*ip de !run a conştientă. operase înl$untrul ei sc*imbări !undamentale. pe lîng$ de!icienţele lui e#idente. dar prudenţa îi dicta s$ nu înlăture cu totul posibilitatea& . Ha##<.em& . acum.sta nu-l împiedica s$ #orbească despre legăturile lui cu "eri!eria şi s$ se poarte de parcă ar !i !ost şe!ul unei reţele de conspiratori& .acă nu cum#a practica o artă minunat ci elată& 'u putea crede într-un asemenea miracol.cces 1. într-un mod straniu. care conducea tăcut şi posomorit& „/pune-mi.sta.#ea o slujbă pentru care abia dacă era competent& Gi tot ce lacea trada credinţa lui nestrămutata c$ nu de #ăluie nimic esenţial despre el unei persoane de calibrul lui 0edrik& .unelul de . o reţinuse s$-l !olosească pe Ha##< drept c*eie pentru Ridul Reilor& .receau. lacînd acest lucru.e !apt. decît atunci cînd era prea b$trîn ca s$ mai în#eţe ce#a& .iepurariilor& .e ce-mi pui o asemenea întrebareA” ?Q .upă cum nu puteau !i găsiţi Ha##< sau acel enigmatic 2c3ie& . nedosadian$& 3eila 0edrik nu mai putea !i găsită în "ol.lţi muncitori ieşeau din . grăbind de parca i-ar !i mînat cine#a la o treabă urgentă& 0edrik se întrebă daca în mulţimea aceea se a!lau şi #reunii din cei cinci eci pe care ea îi condamnase& 'u trebuie să-mi las gîndurile să rătăcească& .nali ase deci iile lui 9roe< cu un grad de concentrare şi de preci ie ce-i pusese la încercare limita aptitudinilor& Gi. prin dreptul cartierului general al -lectorului& 0edrik se întoarse şi pri#i escarpa de piatră& (îndurile ei erau un *ăţiş spinos.ar dacă ea era capabilă s$ !acă acest lucru&&& Circulaţia pietonal$ din aceasta onă e%trem de periculoasă îl obligase pe Ha##< la o reducere considerabila a #ite ei& . care o !ăcuseră s$ de#ină.a. dar nu cute a s$ pătrundă în uragan&&& nu încă& /e întoarse din nou c$tre Ha##<. nici n-o a#usese. în care !iecare supo iţie legată de Ha##< impunea un re!le% de apărare cu totul aparte& En re!le% nedosadian& Dbser#a şirurile de muncitori ce coborau treptele spre tunelul de acces al imobilului& "roblema pe care i-o ridica Ha##< pre enta o ciudata similitudine cu aceea de care ştia c$ se #a lo#i 9roe< cînd #a trebui să ia o deci ie în legătură cu o e%-Conectoare numita 3eila 0edrik& .

pentru simplul moti# c$ repre enta o curio itate. atît de per!ect. nu era sigur.ţuire pe . se îndoia tot mai mult c$ 9roe< s-ar !i putut ser#i de-o unealtă atît de periculoasă F şi de!ectuoasă& 'imeni n-ar 11 putut s$ se pre!acă. momentan. dar îşi dădea seama c$ asta nu se putea întîmpla cît timp conducea& . a#ea prea puţină importanţă.upă cum se aşteptase. omuleJ '-ai în#ăţat c*iar nimicA 2oartea este adesea singurul mijloc pentru a in#oca un răspuns potri#it&” . de unde #enea şi 2c3ie& C$ era sau nu în solda -lectorului. temător& Bncepu să conducă din ce în ce mai ner#os.-a îl pri#i din pro!il un răstimp adec#at. şi utile& ?> . n-ar !i supra#ieţuit& 'umai un inocent autentic. pur şi simplu. neapărat. ca şi cînd ar !i meditat ea însăşi la întrebare& „Credeam că-mi #ei răspunde& Bmi dau seama însa c$ n-o #ei !ace& 'u-i prima oara cînd comit această greşeală&” 'ici acum Ha##< nu pricepu lecţia& „Ce pui multora întrebarea astaA” „'u e treaba ta&” D copleşi o pro!undă tristeţe& Ha##< nu era capabil s$ citească nici cele mai elementare indicii de supra!aţă& -l !ăcea compromisuri cu inutilul& „'imic nu te îndreptăţeşte s$ te amesteci ast!el în&&&” „Calmea $-te. obser#îndu-l cum o pri#ea cu coada oc*iului. o sursă posibilă de in!ormaţii interesante& 8nteresante neînsemnînd. la urma urmei& . c$ ignoră total cele mai elementare lecţii de supra#ie. de-a dreptul periculos& „Fii atent la ce !aci. Ha##< nu #ă u în #orbele ei decît un răspuns şi mai lipsit de scrupule decît cele dinainte& Gi. ca şi cum s-ar !i *otărît s$ le acorde. ridică o sprinceană şi arboră un surîs cinic& Ha##< continua să-şi împartă atenţia între stradă şi ea. prioritate& Cînd trase din nou cu oc*iul spre ea.otuşi.e !apt. 0edrik îi îmbi. ştiindu-l inapt s$ discearn$ în această reacţie o sc*imbare mortală& /e întreba deja dacă ea a#ea de gînd s$-l atace. iar nesiguranţa îl !ăcea şi mai transparent& Ha##< n-a#ea nimic genial& En singur lucru era cert în legătură cu el+ #enea din regiunile necunoscute situate în spatele Ridului Reilor. a#ea şanse să ajungă la #îrsta adultă. ca Ha##<.osadi& En simulant. nenorocituleJ” Ha##< se concentra mai mult la primejdiile stră ii. stînjenit.

c*iar prin aceasta. ceea ce a#u drept e!ect s-o calme e numaidecît& 'ici !aţă de Ha##< nu-şi putea permite asemenea imprudenţe& Ha##< se în!urie& „Ce-i atît de *a liuA” „.u& Cum ai putut să-ţi înc*ipui. acum. dar ipote a trebuia luată în consideraţie& 'u adoptînd un punct de #edere îngust a#ea s$ re ol#e cealaltă problemă.osadi n-ar !i !ost decît o *altă banală& 2ai mult. totodată. că n-aş !i în stare s$ recunosc pe cine#a care nu s-a născut pe . cum de-ai supra#ieţuit tu însuţiA” . pe care ea nu o mai percepuse pîn$ acum& "utea Ha##< să !acă apel la protectori a!laţi de cealaltă parte a Ridului ReilorA "ărea greu de cre ut. s$ opte e în #oie& „Care-i in!ormaţia ta preţioasăA” întrebă ea& /imţind c$ !iecare dintre răspunsurile sale era. Ha##< #ira scurt. simţi c$-şi pierde controlul. opri glisorul în dreptul unei !aţade iară !erestre şi-o pri#i lung pe 0edrik& -a aşteptă& „2c3ie&&&” Ha##< îng*iţi cu greutate şi continuă+ „5ine de dincolo de Ridul Reilor&” 0edrik se lăsă guduita de un rîs con#ulsi# ce depăşi măsura pe care şi-o stabilise& "entru o clipă. ca şi cînd . în plus.cest cumplit ade#ăr nu trebuia scăpat din #edere& -%act acest lucru îi determinase pe strămoşii lui 3eila 0edrik s$-i premedite e naşterea& Q@ . întrebării lui 0edrik& „'u îmi subestima #aloarea&” -#ident&&& 5aloarea necunoscută a lui „1”& Gi. Ha##< nu se mai înşelă asupra sensului real al spuselor ei& /e #ă u ne#oit să recurgă la ultima sa resursă şi răspunse.Cînd *otărîse s$ lase re ol#area problemei Ha##< în suspensie cît mai mult timp cu putinţă şi s$ scoată de la el pîn$ la ultima picătura de utilitate. date !iind circumstanţele. întrebările ei e%ercitau asupra lui o presiune abil modulată şi-o lăsau. ştia e%act ce cale a#ea de urmat& Dricine-ar !i !ost protectorii care #eg*eau asupra lui Ha##<. călătorii #eniţi din „1” a#eau puterea de a-şi sc*imba trupul& . c*iar şi-o secundă. tonul lui conţinea o ameninţare latentă.osadiA Dmule. #ital.e astă dată. singura importantă& Fiinţe capabile s$ împresoare o întreagă planetă cu o barieră de netrecut trebuiau s$ dispună de posibilităţi pe care ea nu putea nici macar sa şi le înc*ipuie& Enele dintre aceste !iinţe #eneau şi plecau după po!ta inimii.

pe atît de circumspecta era ea& 'u cunoştea nici o metodă pentru a le ascunde mişcările ei celor ce spionau din spatele Ridului Reilor. şi înca înţelegînd pe deplin natura acestei r$ #r$tiri. cu siguranţă. care-i spuneau+ da& Ha##< era un spion. in consecinţa. pe care alesese ea să li le de #ăluie& 0edrik nu-l slăbise din oc*i pe Ha##< în timp ce !ramînta aceste gînduri& 'u !ăcuse nici cel mai mic gest care-ar !i putut s$ trăde e natura preocupărilor ei& Bn !ond. ce ea nu putea s$ sonde e& 8deea o e%aspera& Citea !iecare nuanţă a reacţiilor sale.aca o spiona. şi anume s$ nu-i poată citi gîndurile cele mai ascunse.. inşi incapabiliA (reu de cre ut& . aşa cum le ascundea compatrioţilor ei dosadieni& „1” poseda te*nici cărora nimeni nu li se putea sustrage cu desă#îrşire& Cunoşteau. cu bună ştiinţă. o distracţie& . ade#ărul despre cele două 3eila 0edrik& -a nu spera decît un singur lucru. însă tocmai transparenţa lor deruta& "e de alta parte. cum puleau spera aceşti „1” s$nţeleaga 4şi. aproape de armată la gîndul numeroaselor necunoscute ce i se ridicau în cale& Ha##< mai era Ha##<A /e bi uia pe percepţiile ei. acu ator& Ce spera el sa cîşlige cu acest gen de gambitA 0edrik se întreba F şi nu pentru prima oara F dacă Ha##< era întrade#ar repre entati# pentru „1”& 8ndi#i i ca el erau tot cea#eau ei mai bunA /au trimiteau. cu siguranţă.ar cum era cu putinţă ca un Q1 .ar mai era şi-altce#a.ar importanţa mi ei din acest joc cerea precauţii mai mari decît cele pe care şi le impusese pîn$ acum& Bn acelaşi timp.oate simţurile ei a!irmau c$ unicul lucru perceput de Ha##< era imaginea super!iciala pe care ea #oia s$ i-o în!$ţişe e despre persoana ei& . şi totuşi multe întrebări r$mîneau !ără răspuns& Cum s$-nţelegi creaturile #enite din spatele 5ălului CelestA "entru oc*ii dosadieni erau transparente.osadiei pentru cei ce supra#ieţuiau pe supra!aţa ei& „8n!ormaţia ta n-are nici o #aloare”. nu putea raporta mai departe decît ce-l l$sa ea sa #adă& . depăşea. s$ de#anse e7 pe cine#a cum era 3eila 0edrikA . acesta era cel mai !rumos dar al . ci doar pe cele de la supra!aţă. !aptul c$ între area arena cu repercusiuni e%plo i#e îi d$dea o satis!acţie sumbra& 8deea c$ o marionetă dosadian$ s-ar putea ră #răti împotri#a lui „1”.semenea consideraţii o !ăceau s$ se simtă #ulnerabilă. înc*ipuirea lor& "e cît de încre ători erau ei în superioritatea lor. o di#ersiune. desigur. rosti ea& „Gtiai dinainteJ” replică el.

a#ea s$ !acă şi ea ce era necesar& 8ar pe urmă. dacă nu mai sinceri. despre 2c3ie&&& atunci&&& Bnseamnă că nu mă cre iJ” -ra prea mult& C*iar pentru Ha##<. #a trebui să înceapă !ormularea întrebărilor sale.eocamdată însă Ha##< mai a#ea de îndeplinit o misiune+ trebuia s-o conducă la locul stabilit& -ra ultimul său rol& 2ai tîr iu. a#înd grijă s$ încurce urmele.rta întrebării” Fragment din Iitualul 0udecarenei.incompetent atît de des$#îrşit precum Ha##< s$ aiba acces la puteri ca acelea pe care le implica Ridul ReilorA -rau cei din „1” descendenţii degeneraţi ai unor !iinţe cu mult superioareA C*iar şi cînd de asta depindea propria lui supra#ieţuire. cît şi spre e%terior& „. în sanctuarul înaltului 2agistru. celui care pretinde să se erije e în judecător. Ha##< nu era în stare să păstre e tăcerea& „. 2c3ie îşi dădu seama c$ b$trînul su!erea din cau a unui sedentarism Q= .acă nu ştiai dinainte c*estia asta. după ce-şi e%ploraseră reciproc aptitudinile şi descoperiseră punctele cele mai #ulnerabile la argumentele lor respecti#e& Bnaltul 2agistru îşi încordă tendoanele coapsei& Cum îi obser#ase îndelung şi îndeaproape pe go)ac*ini. nu în maniera unui go)ac*in care-şi e%tirpă mormolocii.ritc*.ar trebuia procedat !ără încrincenare. acum. iar această interpelare nu era decît unul din semnele care arătau că atmos!era dintre ei se sc*imbase& /oarele coborîse ce#a mai aproape de ori ont şi strania aureolă nu mai contura capul lui . trebuie să i se pună următoarea întrebare+ „"rin ce ai !ost tu personal o!ensatAP: 8ar judecătorul. încît este dinainte condiţionat să nu le pună în discuţie& Bn consecinţă. reproş$ 2c3ie& Gedea încă în !aţa lui . şi ea *otărî+ în po!ida puterilor necunoscute care-l trimit. putea trece la următoarea etapă a planului ei& Fiecare indi#id reacţionea ă con!orm unor prejudecăţi şi con#ingeri atît de adînc înrădăcinate în el. ci cu o !ermitate clinică. (*idul /lujitorilor Casetei „/-ar putea ice că încerci să #orbeşti sub apă”. asupra căreia „1” s$ nu aibă nici o îndoială& . pornind de aici. era prea mult.ritc*& Cei doi erau mai direcţi. #a trebui să moară& 2urdăreşte aerul pe care-l respiră& Ce#a attt de bicisnic nu are dreptul la #iaţă& . atît înspre interior.

supuse la tot !elul de modi!icări& Hotărî s$ re#ină asupra acestui punct după ce înaltul 2agistru #a mai !i suportat o bucată de #reme durerile musculare& „. întrucît era un sistem care le a QH .ritc* nu #oia s$ admită c$ e%perimentul luase o turnură totalitară& "ol.em. !ost una dintre condiţiile iniţiale ale e%perimentului nostru”. in timp ce .şa numesc ei barieraA” „D mai numesc şi 5ălul Celest& Bntr-o anumita măsură.prelungit& -ra un *andicap care trebuia e%ploatat& Iidicînd mîna stingă. iniţial.u încercat s-o sonde e cu rac*ete şi cu mijloace electromagnetice rudimentare& . repre enta instrumentul ideal de manipulare a maselor ignorante& Co-simţirea îl scosese în a!ara legii.osadi este o !ormă de "ol. în mîinile cîtor#a iniţiaţi şi cu toate mijloacele in!ormatice de care putea dispune. îşi spuse 2c3ie& Condiţiile iniţiale ale oricărui e%periment erau.e doi un al treilea deget. dar c$ mulţi dintre descendenţii lor au de#enit imuni la acest tratament& 2ai spui că populaţia actuală nu ştie de e%istenţa uni#ersului nostru co-simţitor&” „.u cunoscut deja #reo opt eci de !orme de gu#ernare di!erite&” Bncă un răspuns care nu e%plica nimic& . con!irmă .ritc* păstră un moment de tăcere.em-ul.osadi au !ost supuşi unei operaţii de ştergere a memoriei.em-ul poate ser#i multor !orme de gu#ernare& Ce !ormă de gu#ernare au eiA” .osadienii sînt încredinţaţi c$ trăiesc pe singura planetă locuită din uni#ers&” Cui 2c3ie aproape c$ nu-i #eni s$-şi cread$ urec*ilor& .ritc* pri#ea cu un !el de repulsie mîna nepalmat$ pe care i-o ar$ta& „Gi mai spui”. continuă 2c3ie. apoi răspunse+ „Forma este #ariabilă& . în mod ine#itabil. sînt denumiri corespun ătoare stării lor de spirit !aţă de această barieră&” „"ol.ar şi-au dat repede seama că energiile pe care le pot ei produce nu #or reuşi s$ străpungă Ridul Reilor&” „. susţinută prin anumite constrîngeri de natură religioasă”& „. „c$ principalul instrument al gu#ernării de pe . #oluntarii pentru .osadienii cunosc natura barierei calebane ce îi i olea aA” „. începu s$ enumere pe degete+ „/pui c$.ritc*& 'u era un răspuns mulţumitor.

em-ul& .ar dacă ţi se pare că #orbesc cu o oarecare obidă.ritc* nu se aşteptase la o asemenea perspicacitate din partea lui 2c3ie& Ieacţion$ cu o ner#o itate #$dit$. !ără însă a abandona "ol.ritc*& 2c3ie dădu încet din cap& En lucru.ţi nesocotit legislaţia co-simţitoare în mai multe pri#inţe”. da& 'u trebuie s$ uit$m c$ istoria omenirii a !ost jalonată de nenumărate şi !elurite "ol.ritc*. dar #oi nu le lăsaţi s$-l elimineJ” -ra limpede c$ . era clar. da”.em-ului.ar aţi #rut să-i obligaţi la e%perimentarea di!eritelor !orme de gu#ernareA” Q: . replică iritat . ampli!icata de su!erinţa !i ică& „Cum ai dedus astaA” „2i-ai spus tu&” „-uA” „Cît se poate de clar& /c*imbări atît de !rec#ente trebuie s$ aibă la origine un !actor de iritare+ "ol. dar iritantul rămîne& .sta înseamnă c$ nu poate !i îndepărtat& . dar o in!ormaţie şi mai interesantă ieşea la i#eală+ .em&” „Crearea unei populaţii re istente.sta s-a întîmplat şi pe . !ost una din moti#aţiile e%perimentului #ostru+ crearea unei populaţii re istente la "ol.osadiA” „'u&” „. cutremurîndu-se& „.osadi cunoscuse aproape opt eci de !orme de gu#ernare di!erite.em-ul& Forma de gu#ernare se sc*imbă.drepturile şi libertăţile indi#idului& (o)ac*inii încălcaseră legea. însă r$mîn om&” „. cel puţin.em-uri&” „/upra#ieţuim selecţionînd indi#i ii cei mai apţi pentru luarea deci iilor&” „în #reme ce "ol. îi atrase atenţia 2c3ie& „Cegistul meu îşi permite s$-şi judece clientulA” „'u& .*. te rog să nu uiţi c$ sînt !iinţă umană& 'utresc o pro!undă simpatie pentru poporul go)ac*in.em-ul !a#ori ea ă ascensiunea mediocrităţilor&” „. murmură .sta implica sc*imbări !rec#ente& „Cît de des şi-au sc*imbat !orma de gu#ernareA” „"oţi s$ !aci şi singur împărţirea”. se lămurise& „2asele dosadiene sînt conştiente de e%istenţa "ol.

consideraţi legile #oastre drept surse imuabile de justiţie& Cînd #reţi s$&&&” „. cu e%cepţia celui aplicat în lumile go)ac*ineJ” 2c3ie se abţinu de la un răspuns tăios& "regătirea sa go)ac*ină îl obişnuise s$ pună sub semnul întrebării opiniile asupra di!eritelor moduri de aplicare a legii în cadrul Co-simţirii şi asupra legitimităţii inerente a oricărei aristocraţii. 2c3ie&” 2c3ie scutură din cap cu amărăciune& „"ol. „am ajuns de mult la conclu ia ca orice "ol.ritc*& . !ie ea minoritară sau majoritară& 9ir/ab-ul susţinea a%ioma con!orm căreia orice grup a!lat la putere a#ea tendinţa s$ se trans!orme în aristocraţie şi s$ nu cede e locul decît propriei !iliaţii& -ra moti#ul pentru care 9iroul nu angaja descendenţii agenţilor săi& . 2c3ie. lucru ce i se întîmplă rareori unui go)ac*in& „0ustiţia este o ilu ie şi o escroc*erie. sau oricum s-ar numi el.em-ul ne-a !ost mereu pre entat ca !iind supremul !actor egali ator. ce !aceţiA Creaţi noi legi& 'u #ă gîndiţi niciodată s$ des!iinţaţi legi sau să le limitaţi& 5oi !abricaţi QK .emului. pretutindeni.ar 9ir/ab-ul a&&&” „'u-i ade#ăratJ Cînd ce#a nu merge cum trebuie în societăţile #oastre. cu o grimasă de durere& „.ritc* reluă ideea pe care tocmai o e%primase.ritc* îşi întinse muşc*ii dureroşi& „'u s-ar putea spune că nu eşti perse#erent. oamenii”.Bnaltul 2agistru u%iit$ o ridicare din umeri şi r$mase tăcut& „'oi. reluă 2c3ie.cesta se aplecă înainte. un i #or de miracole în materie de luare a deci iilor& -ra de aşteptat să o!ere un ansamblu e#oluti# de cunoştinţe re!eritoare la necesităţile reale ale societăţii& . în a!ara lumilor go)ac*ineJ 5oi con!eriţi sistemului #ostru juridic o aură teologică& 'u #edeţi în ce iei dăunea ă societăţilor #oastre& -%act ca în ca ul "ol.rebuia s$ genere e dreptate pentru toţi şi în po!ida oricăror potri#nicii&” Cu#intele lui a#ură darul s$-l irite pe . deteriorea ă gra# relaţiile sociale& .em.ceeaşi acu aţie ar putea !i adusă tuturor sistemelor judiciare din uni#ers.istruge straturi preselecţionate ale societăţii&” „Gi ce cre i că am !i a#ut de cîşiigat noi deteriorînd societatea dosadian$A” „8at$-ne întorşi la problema a#antajelor T&scontate&” .

ieşise la i#eala şi nu mai putea !i ignorată& 2c3ie înţelegea prea bine dispreţul go)ac*inilor !aţă de toate sistemele juridice.i s$ a!li la #reme&” 2c3ie înţelese c$ . însemna c$ a#eau în #edere un scop cel puţin la !el de important&&& dacă nu cum#a c*iar acelaşi& . inclusi# al lor& Bncă de la cea mai !rageda #îrst$. nu rareori. o !acem.e ce pregătiţi o )rea#$A” "rea tîr iu.ritc* nu-i #a spune mai mult in aceasta pri#inţă.ritc* îşi dădu seama c$ se lăsase condus s$ de #ăluie mai mult decît #oise& „-şti tare. laţ$ de justiţie şi lege. îndeosebi cea a juriştilor& En legist nu putea s$ urme e calea religiei lor. deosebirea de atitudine. #ă luăm în derîdereJ "entru c$ noi ne străduim permanent să reducem numărul legilor şi-al legiştilor& "rima datorie a unui legist este s$ e#ite procesele& Cînd instruim noi legişti. în plusJ Formaţi şi mai mulţi jurişti& 'oi.otuşi. noutatea era o ilu ie în sînul acestor comunităţi.osadi& . care s!irşeau întotdeauna prin a copleşi comunităţile de acest !el& 'oi reali ări însemnau şi o noua notorietate& .altele. spuneau go)ac*inii& (o)ac*inii pri#eau cu suspiciune toate !ormele de putere& -i dădeau cu o mîn$ şi luau cu cealaltă& Dri de cîte QM . decît daca împartaşea pe deplin această neîncredere& -u o împărtăşescA Fără indoial$ c$ da& 'ici nu era prea greu pentru un agent al 9ir/ab-ului& . în#aţau s$ nu se încreada în nici o corporaţie speciali ată. go)ac*inii.e ce tocmai o )rea#$A” „.cum era limpede c$ go)ac*inii îi acordaseră pregatirea de legist în #ederea unui scop precis+ .ar cea mai mare parte a Co-simţirii continua s$ acorde o stimă deosebită comunităţilor sale pro!esionale. 2c3ie& Foarte tare&” „I$spunde-miJ” insistă 2c3ie& „. per!ect calculat pentru a nu ec*ilibra altce#a decît presiuni endogene de natura egoist-recompensatorie& „Corporatism înseamnă putere”. ignorînd natura aprigei concurenţe şi a setei de noi reali ări. . întotdeauna. dintre go)ac*ini şi celelalte specii.ar. în #ederea unor scopuri speci!ice& C$ulam sa anticipăm căile prin care legile ne-ar putea deteriora societatea&” -ra desc*iderea pe care o dorea 2c3ie& „. dar mai erau şi alte probleme de lămurit& .aca procedau la !el cu o )rea#$. care întreţineau un sistem de selecţie endogen.

ade#ărata problemă care îi adusese pe go)ac*ini în pragul distrugerii unei planete& -ra un teren periculos.runcă o pri#ire prin !ereastra o#ală. legiştii în!runtau moartea& . de clici ri#ale. 2c3ie se întrebă cu ce probleme misterioase şi delicate se con!runta cariera unui înalt 2agistru& Fu pe punctul s$ !ormule e o întrebare directă. pe care trebuia înaintat cu cea mai mare prudenţă& Dpta pentru un atac din !lanc& „Gi.osadi&” 2c3ie îşi acordă un răga de re!lecţie& Căpetenii de ră boi&&& o societate militarist$&&& . a c$ror in!luenţă este sc*imbătoare&” „5iolenţele sînt !rec#enteA” „5iolenţa este indisociabil$ de . dîndu-şi seama că !usese obligai. discuţia cu . în a cau a di ol#area elegantă a #ec*ii legi. da& Bn pre ent. în a!ara îndeletnicirilor militare. s$ treacă în apărare& /imţi !urnicătura ner#ilor pe şira spinării& Q? . planeta e condusă de un -lector suprem+ un go)ac*in.tingea. pentru a aborda un alt mister dosadian& Ridul Reilor&&& 5ălul Celest&& „(u#ernările dosadiene.osadiei&” „/înt cele ale unui sistem de tip militarist. care sînt celelalte ocupaţii importante ale dosadienilorA Cum percep binele şi r$ul. 2c3ie& "une-ţi mintea la contribuţie. introduce o lege nouă în judecarena go)ac*ină consta. supus în permanenţă la atacuri sau ameninţări e%terioare& -%istă o serie de !acţiuni. dar se r$ gîndi.ori !oloseau legea. cu respectarea ritualului justiţiei& 'u pentru prima oară.ritc* luase o turnură constructi#ă& .eşi ştia c$ merge pe linia dorită de înaltul 2agistru. iau deseori !orma unei oligar*ii religioaseA” „Ca supra!aţă.eseori&” "entru prima dată. în s!îrşit. ne#ino#ăţia şi #ino#ăţiaA Care sînt !ormele de pedepsire şi de absol#ireA Cum&&&” „/$ nu cre i c$ m$ ameţeşti. 2c3ie se *otărî s$ e%ploate e !ilonul& „5orbeşte-mi despre structurile sociale ale . 2c3ie amuţi& . pe nume 9roe<&” „/-a întîmplat #reodată ca şi un om s$ dispună de o putere comparabilă cu a lui 9roe<A” „. legistule+ e%istă căi mai e!iciente pentru a obţine răspuns la ast!el de întrebări&” Cuat din scurt de tonul mustrător al 2agistrului. cu o uşurinţă e%traordinară. pur şi simplu.

go)ac*inii se do#edeau maeştri în arta în#îrtirii în cercJ Căi mai e!iciente& Cu un su!lu *îrîit. !ireşte.ritc* !u o um!lare rapidă şi scurtă a obrajilor."ericolJ /oarele auriu al .ţi pre#ă ut şi c$ #eţi !i acu aţi de #iolare masi#ă a drepturilor co-simţitorilorA” Bn mod surprin ător. ale căror delicate ramuri !emele se unduiau. .oate aceste complicaţii îl descumpăneau pe 2c3ie& Bncă o dată. în toate părţile& 2c3ie se întoarse spre . într-o i. la #în$toare. am supus subiectele noastre de e%perienţă "rocedurii "rimare&” . de mijloacele necesare pentru a-l obser#a& "uteau să şi inter#ină. 2c3ie îşi dădu seama c$ tocmai aici #oise s$-l aduc$ QQ . dar numai pîn$ la un anumit punct& Ende se oprea in!luenţa lorA în ce consta re istenţa populaţiei dosadiene la inter#enţiile din a!arăA .e ce puneau go)ac*inii atîta preţ pe a!urisita lor de "rocedură "rimarăA 9ineînţeles că toţi co-simţitorii sînt inegali din naştere şi că !iecare trebuie să-şi găsească propriul ni#elJ 2c3ie pricepu c$ nu-i mai rămînea decît s$ se arunce în #îrtej& „.de#ărul e ade#ăr&” 2c3ie îşi scutură de aprobator capul.ritc* îşi curăţă ori!iciile #entriculare şi spuse+ „"re#$ înd că. am putea !i blamaţi. !ără s$-i pese de transparenţa gestului& 'u se putea ca înaltul 2agistru s$ aibă o părere atît de proastă despre !acultăţile de judecată ale propriului său legist& .de#ărul am să ţi-l spun eu+ Co-simţirea posedă în domeniul acesta o legislaţie !oarte precisă.emoni încarnaţiJ . ec*i#alentul go)ac*in al unei ridicări din umeri& 2c3ie îşi îngădui un îmbet de a#ertisment+ „îi reamintesc înaltului 2agistru că el este cel care a ridicat problema "rocedurii "rimare&” „.ritc*& Căi mai e!iciente pentru a obţine răspuns& -ra limpede încotro se îndreptau gîndurile înaltului 2agistru& Ieali atorii e%perimentului dispuneau. la care go)ac*inii au aderatJ” C*iar în momentul în care pronunţa aceste cu#inte.de#ărul.andaloor-ei se apropiase şi mai mult de linia ori ontului& -ra o linie #erde-alb$struie. reacţia lui . împăienjenită de kilometri şi kilometri de arbori păroşi. nu ăuJ „.

. dacă-şi înc*ipuia c$ nu-i în stare s$ desluşească implicaţiile esenţiale& .osadi. acum.ot #oluntari au !ostA” „"ărinţii sînt #oluntari şi pentru copiii lor& Ca bine şi la r$u& . #ei a#ea un răspuns deplin la aceasta întrebare&” . înţelegJ .irecţia pe care o luau gîndurile lui 2c3ie impregna. atmos!era apăsătoare din încăpere& . niciodată. nici unei presiuni.ar. #eţi 11 suspectaţi de intenţii necurate& Faptul ca #a mai !i şi altcine#a la curent cu&&&” „.istrugerea . dar !oloseau puterea cu desă#îrşită iscusinţă& . . că am populat . 2c3ie se simţi îndemnat s$ re#ină la întrebarea care-l !r$mînta cel mai mult+ a#antajele& „Cu ce în#ăţături #-aţi ales de la monstrul pe care ici că l-aţi creatA” „Curînd.ritc* îi acceptă spusele !ără nici un comentariu& Gtiau amîndoi despre ce era #orba& (o)ac*inii n-a#eau încredere în nici o !ormă de putere. alu ia la prilejul unei obser#ări directe în legătură cu .ar puterea nu-şi are sursa în cunoaştereA” „. pîn$ una-alta.cum s$ nu cre i tu că m$ ameţeşti. legistule.go)ac*inul& -%perienţa dosadian$ i-a în#ăţat ce#aJ Ce#a #italJ 2asîndu-şi muşc*ii înţepeniţi ai coapselor.ritc* era sincera& „8ndi!erent cum #eţi găsi de cu#iinţă s$ !olosiţi ce aţi descoperit pe . nu strica s$-i spulbere lui .rebuia sa ia taurul de coame& „'u #eţi reuşi să mă compromiteţi&” „/$ te compromitemA” Eimirea lui .ritc* ilu iile.osadi numai cu #oluntari&” „Gi descendenţii lorA .osadiei ar !i dus la ştergerea oricărei urme a Q> .*. nu-şi pot de #olta capacitatea de supra#ieţuireJ” Bn po!ida pericolelor.osadi& . încît a s!îrşit prin a pierde din #edere principiul călău itor al "rocedurii "rimare.in nou.ritc* spuse+ „Bţi amintesc încă o dată.ritc*J în istoria !iecărei specii e%istă destule e%emple de circumstanţe în care deţinerea de in!ormaţii noi a adus gra#e prejudicii celor interesaţi&” .repturile indi#iduluiA Consimţ$mîntul în cunoştinţă de cau ăA Co-simţirea a !ost dintotdeauna atît de preocupată s$ !abrice legi peste legi şi s$ întreţină marea ilu ie a drepturilor indi#iduale. care este de #oltarea capacităţilor noastre& 8ndi#i ii care nu sînt supuşi.

în#ăţăturilor pe care go)ac*inii le #or !i dobîndit acolo& Ce se dorea era ca un non-go)ac*in. cu populaţia ei cu tot. 2c3ie. declară . „ci doar cum am aliat&” „Gi dacă.osadiei& . întotdeauna. pentru asta.ritc*. dar spaţiul din jurul lui 9roe< era în#ăluit în mirosul liniştitor al gralu ului şi contribuia la menţinerea stării de spirit de care a#ea ne#oie acum& >@ . trebuie s$ distrugeţi o planetă. că #oi pretinde ca orice judecată să se !acă. sub auspiciile mele. !oarte curînd şi indi!erent de acţiunile noastre. să a!le aceste lucruri. între momentul în care un mic număr de persoane a!la un lucru important şi cel în care in!ormaţia era adusă la cunoştinţa tuturor& "entru 9ir/ab şi pentru go)ac*ini. toate suspiciunile& "rejudiciile istorice cau ate de posesia unor in!ormaţii inedite sur#eneau. te #ei duce s$ simţi g*earele monstrului pe propria-ţi piele&” Bn numele a tot ce slă#im.mănuntele le #ei alia. cu clemenţă. cînd. în speţă 2c3ie. o succesiune de e#enimente care #or duce. !i%ată pe !undul gralu ului& . la respectarea libertăţii !iecăruiaL al doilea. ca un bun legist ce te a!li. pipai in spatele lui după scaun şi se cu!undă în el& Bntunericul îl în#ăluia& Cocul în care se a!la era o s!eră etanşă. situată la partea de jos.incolo de pereţii groşi era apa caldă care asigura protecţia !emelelor şi a ouălor lor& . încît să pun sta#ilă oricărei !orme de împilare şi de nedreptate ce ne-ar putea lo#iL al treilea. şi un pasaj sinuos. la totala distrugere a .ccesul în s!eră se !ăcea printr-o trapă.e%tele /!intei Congregaţii dosadiene . e o c*estiune secundară. dacă era ca ul. nuA” „/ecundară&&& dacă #rei& Ceea ce nu ştii. încu#iinţarea /a& 0urămîntul "uterii . o sursă permanentă de pericol& „'-a#em nici o intenţie să ascundem ce am a!lat”. că religia s!întă pe care am îmbrăţişat-o cu toţii #a #eg*ea i şi noapte. nu peste mult timp. !ac această triplă !ăgăduinţă /!intei Congregaţii a poporului supus stăpînirii mele& mtîi. că #oi !ace ast!el. 9roe< se ridica. întotdeauna. este că unul dintre subiectele noastre de e%perienţă a declanşat. #ouă şi mie. din proprie iniţiati#ă.erminîndu-şi rugăciunea. ca s$ împartă. acesta era „decalajul de in!ormaţie”. care răspundea în gralu & "resiunea din interiorul s!erei împiedica pătrunderea apei. pentru ca Reul milosti# să ne dea. inundat.

dar mai erau şi-alte gînduri. îi amintea lui 9roe< de căldura gralu ului. Reul îi #orbi şi 9roe< !u cuprins de beatitudine& Re<l îi #orbea lui. !$r$-ndoial$.otul mergea strună& -ra de ajuns s$ pre inţi Reului cîte#a gînduri alese&&& a#înd tot timpul grijă unde şi cînd nutreai gînduri intime& Fiindcă erau clipe în care 9roe< simţea în el pre enţa di#ină. că useră din scaunul puterii& 9roe< însă.oamne& .lţi -lectori comiseser$ această greşeală şi. pe #remea cînd nu era decît un mormoloc agăţat de spatele >1 .scultînd s!atul Reului.eşi erau momente în care 9roe< ar !i a#ut po!tă s$ strige+ „'enorociţilorJ 'u înţelegeţi că glasul meu e glasul ReuluiJ” . celei a Reului7 şi !ără po#aţ$ di#ină& . în consecinţă. !ără a !i recurs la rugăciuni sau la pregătirile din întunericul s!erei& Reul putea s$ pri#ească prin oc*ii lui 9roe< oricînd dorea& . după cum era şi în interesul Reului& .osadi& Dricum.em-ulJ Reul se linişti şi-i comunică acest lucru& Bn acea i. 9roe< păstra taina comuniunii supranaturale& -ra şi în interesul său. curînd după aceea. pro!itînd de e%perienţa acumulată pe parcursul mai multor generaţii. numai lui& Cu#intele răsunau în capul său& 8maginile se întipăreau în centrii săi #i uali& . Reul îi arăta lui 9roe< un ritual pe care nul mai #ă use pîn$ atunci şi care era re er#at go)ac*inilor& Iitualul se numea laupuk& 9roe< îl obser#ă pîna in cele mai sîngeroase detalii şi simţi în !iecare celula a !iinţei sale justeţea acestui ritual& Iesponsabilitate.. e%primate în gîndul lui 9roe<.aJ . dacă îi era dat s$ scape de .păr "ol.iscret. iscodea prin oc*ii unui muritor lumea pe care-o crease& „/lujitorul meu se a!lă sub aripa mea&” Căldura pe care această asigurare o r$spîndi în tot trupul lui.upă cîte#a clipe. ştia c$ trebuie s$-şi păstre e puterea. ispăşire&&& aceasta era în#ăţătura laupuk-ului şi Reul încu#iinţa cînd 9roe< arătă c$ înţelesese& Comunicau prin cu#inte neau ite. . în tăcere.aJ . a#ea gînduri pe care nu le comunica lui 9roe<& Reul se !olosea de creaturi şi creaturile se !oloseau de Reu& 8nter#enţia di#ina nu era lipsită de conotatii cinice& 9roe< în#ăţase rolul -lectorului în urma unei îndelungate şi dureroase ucenicii& /înt slujitorul .upă cum Reul. nenorociţii cu pricina se supuneau #oinţei lui 4şi.ău. pe care Reul nu le putea percepe& .

dar niciodată într-un mod mai con#ingător decît au !ăcut-o go)ac*inii. !ără e%cepţie. înnebunite. a unui alt moment din gralu .iscul soarelui era mult mai conturat decît îşi înc*ipuise şi ştia. în acelaşi timp. 2c3ieJ . în mod in!ailibil. 9roe< se în!iora& . pe care însă 9roe< îl tempera cu o altă amintire. !iecare indi#id repre intă un specimen unic.mamei& Căldura îi dădea un sentiment de siguranţa deplină. în pură manipulare& -a e%pune pe toată lumea 4pe cei ce manipulea ă ca şi pe cei ce sînt manipulaţi7 unui !atal „e!ect de masă”& "ostulatul con!orm căruia manipularea unor personalităţi ar permite obţinerea unor reacţii comportamentale uni!orme şi constante. cînd un enorm mascul go)ac*in despica apa.osadi& -i au !ost cei care au demonstrat caracterul absolut aberant al „"rincipiului Valden”. ingineria comportamentală degenerea ă.!acerii . #ag argintie şi total de amăgitoare& . pe planeta .osadi.osarele . pentru a-şi !ace o prima impresie „pe #iu” despre Ridul Reilor& 5oia să ştie ce putea simţi un dosadian cînd pri#ea *otarele lumii sale înc*ise& . întocmai cum îi spuseseră consilierii lui . orice tentati#ă de a impune o matrice deci ională întemeiată pe o pretinsă uni!ormitate a comportamentelor este.omnului erau neîndurătoare& . condamnată să aibă repercusiuni tragice&” .ar. în stră!undurile gralu ului. la o oră cu puţin trecută de mijlocul dimineţii dosadiene& Iidică oc*ii. proclamînd+ „în ca ul oricărei specii care se reproduce prin amestec genetic şi în cadrul căreia. a !ost de minţit de numeroase specii.i putea sămi stîrneşti nemulţumirea& Bn toate mani!estările sale. 2c3ieJ Reul mi-a spus de unde #ii& Gtiu ce intenţii ai& 'u te abate de la potecă.ritc*.ot ce #ă u era o pîclă subţire. din >= . @111 şi go)ac*in& 'u trebuia decît să r$mîn$ un de#otat ser#itor al Reului& -ra un gînd pe care putea să-l împărtăşească& "ă eşte-te. caile . se pomeni pe o limbă de nisip. de#orînd mormolocii care nu erau îndeajuns de agili şi atenţi ca s$-i scape& -u am !ost dintre cei agili& . ast!el înarmat.mintirea goanei oarbe. în consecinţă.a. un slujitor al Reului putea !i la !el de neîndurător şi putea trece peste !aptul c$ ştia ce înseamnă s$ !ii. îl în#ăţase pe 9roe< cum s$ se poarte în pre enţa Reului& Bn întunericul s!erei. "ublicaţiile 9ir/ab-ului 2c3ie păşi prin "oarta şi.

dar parcă nu doar la #ălul acesta lăptos& "ărea prea !ragil. prea lipsit de substanţă. ar !i s$ subestime i un dosadian&” "ri#ind de jur-împrejur.osadiei. #erde. a#înd de două ori înălţimea unui om. se ridica la cîţi#a paşi de el. presărat cu tu!e gălbui şi stînci maronii. în timp ce e%amina împrejurimile& D stîncă albă. ce se înălţau magic spre cer. dînd oraşului un aspect !antasmagoric& Cui 2c3ie îi #enea greu să #adă C*u-ul prin prisma celor a!late din cursul intensi# pe care i-l predaseră go)ac*inii& . pentru puterea pe care o repre enta& . masi#ă şi impresionantă& /e duse s$ se rea eme de ea& 'isipul îi scrîşnea sub tălpi. care se înălţau. peste crestele canionului& .iscul #i ibil al soarelui îi reaminti o alta necesitate urgentă. înaltăA . necunoscute& /tînca încinsă de soare îi transmise o parte din energia ei prin combine onul subţire. cu protecţia antiglonţ şi ampli!icatoarele de !orţă musculară. în stînga& Fusese s!ătuit să r$mîn$ în apropierea ei. înceţoşate. recunoscu turnurile C*u-ului. însă acestea nu-i !useseră îngăduite& 8 se lăsase doar o #ariantă limitată a trusei pro!esionale.urlele #elte. unde s-ar !i a!lat într-o oarecare siguranţă& Bn nici un ca . 2c3ie nu $ri nici urmă de dosadieni& Bn depărtare. nu trebuia s$ se îndepărte e de acest loc de întîlnire& „5-am putea enumera pericolele . dar cu#intele n-ar !i îndeajuns& Bn plus. dar *otărî să mai aştepte. c$ mai multe stele de magnitudinea trei erau #i ibile noaptea& '-ar !i putut spune la ce altce#a se aşteptase. iat-o. dincolo de peisajul plat şi nisipos. nu >H . un compromis care !usese acceptat cu destulă reticenţă& 2c3ie e%plicase c$ întregul conţinut al trusei #a !i distrus în mod automat dacă altcine#a ar !i #rut să-şi #îre nasul. iar în nări simţea mirosuri înţepătoare.a.rşiţa #ălurea aerul deasupra cîmpiei aride. pe care insistaseră s$-l îmbrace& 2c3ie regreta lipsa *ainelor lui obişnuite.reproducerile *ologra!ice pe care le e%aminase. apar tot timpul ameninţări noi&” Cucrurile pe care le a!lase în cursul şedinţelor pregătitoare din ultimele săpt$mîni #eneau s$ întărească a#ertismentul& /tînca. dar ei îl pre#eniseră s$ no desc*idă niciodată în pre enţa unui dosadian& „Cel mai primejdios lucru pe care l-ai putea !ace.

in spatele stîncii. totodată. ce a#ea aproape aceeaşi nuanţă ca #egetaţia înconjurătoare şi a cărei întreaga atenţie părea concentrata asupra sursei celuilalt gomot.r !i o do a de risc. amestecate cu un !el de scrîşnete ce semănau cu gomotul produs la aruncarea unor pumni de nisip pe o supra!aţă de lemn& . dup$ cîte#a ile #a #eţi adapta&” „în principiuA” „. cu argumente demne de !ăcut părul măciucă. dar pe . încît s$-şi îngăduie. menite s$ diminue e riscurile& 'u mîncaţi şi nu beli nimic pîn$ ce n-ati ajuns în interiorul oraşului& /c*imbarea de regim alimentar #a #a putea perturba puţin organismul. mai cu seama. s$ e#ite „orice a!işare a unei bun$st$ri lipsite de apărare”& Dperatorii "orţii îi recapitulaseră principalele recomandări şi a#ertismente.păreau a a#ea nimic comun cu e%istenţa unei cloace unde „totul e de #în are&&& dacă eşti dispus s$ plăteşti”& Colaboratorii lui . 2c3ie pri#i în jur& . dar. a#eţi grija s$ nu daţi nici măcar impresia c$ pro#ocaţi pe cine#a&” „. situata.acă îmi #ine c*e! s$ trag un pui de somn sau aţipesc pe unde#aA” 8i r$spunseser$ cu toata serio itatea+ „"oate c$ ar !i cel mai sigur lucru& Dricine îşi permite sa aţipească într-un loc ca acela.ritc* îi cususer$ în căptuşeala îmbr$c$minţii o sumă însemnată de bani dosadieni.m luat masuri de securitate. în principiu. dădu ocol stîncii. desigur. pe jumătate ascunsă sub un tu!iş& 2c3ie obser#ă c$ apariţia sa nu stîrneşte prea mult interesul şopîrlei& (aura şi >: . dup$ toate aparenţele. îl pre#eniseră. la #edere. în interiorul unei mici găuri. adăugind+ „/-ar pulea sa a#eţi de aşteptai cîte#a ore& 'u putem şti dinainte& I$mîneţi în apropierea stîncii.o c*estiune de timp&” 8i întrebase care erau pericolele concrete la care trebuia s$ !ie cel mai atent& „-#itaţi orice dosadieni.osadi orice poate !i riscant& "robabil însă c$ un localnic ar sta mult pe gînduri pîn$ s$ atace pe cine#a atît de sigur de el.iptil. pentru c$ e un loc relati# sigur& . ca să #adă care era pro#enienţa acestor sunete& Guierăturile erau emise de o şopîrl$ galbenă. îi ajunsera la urec*i nişte şuierături ascuţite. în a!ara agenţilor noştri de leg$tur$& Gi. dar. trebuie s$ se simtă teribil de bine apărat& .in nou. un pui de somn&” .

şopîrla ţîşni şi se !ăcu g*em în jurul pră ii& D !antă longitudinală se desc*ise în abdomenul ei. decolorate& 8nlorcîndu-se cu spatele la oraşul îndepărtat.erul pe care îl respira a#ea un i amărui& Bncă o dată. plana un stol de păsări& Ce rost a#ea barieraA "utea opri animalele. împresurînd !ăptura capti#ă& Cu un ultim scrîşnet. era populată de minuscule #ieţuitoare săltăreţe. pîndind #reun semn de ameninţare& 'imic identi!icabil& Cu gesturi discrete. scoase din trusă un instrument şi.osadi. după cum i se dăduse de înţeles. dar nu persoanele& 8 se spusese c$ barierele sonice erau o >K . desluşi #ine albastre şi roşii. creatura de abanos dispăru. repuse instrumentul în trusă& . !ăcu un salt înainte şi obser#ă şopîrla& . !ăcu oc*ii roată. lucrurile sînt rareori ceea ce par a !i cU i se atrăsese lui 2c3ie atenţia& /e întrebă la ce asistase. de !apt& Guierăturile încetaseră& 2ica dramă îi reaminti lui 2c3ie c$ . ări.es!ăcu două aripi şi încercă să-şi ia borul. dar era prea tîr iu& Cu o rapiditate care-l lăsă pe 2c3ie cu gura căscată. linia liliac*ie a unor munţi& Bn aceeaşi direcţie. pe !undul cărora se între ăreau pete de un #erde înc*is& . ascun îndu-l în palmă. cu aspect de insecte& "e ramurile tu!işurilor gălbui se desc*ideau şi se înc*ideau neîncetat corole 4HoriA7 de culoare #erde& /olul părea alcătuit mai ales din nisip şi argilă.gomotele care ră băteau din ea îi solicitau acesteia toată atenţia& Ce#a se mişcă în obscuritatea găurii& Gopîrla încremeni. ploaia săpase rîpe largi. cu maluri surpate. detaşîndu-se pe !undalul argintiu al cerului. !$r$ însă a conteni s$ şuiere& D creatură neagră ca smoala.easupra sonobarierei. obser#ă din nou terenul din imediata apropiere& Fîşia îngustă de umbră. cam de !orma şi mărimea pumnului lui 2c3ie. dar.osadi putea s$-i re er#e. pri#indu-l mai de aproape. o serie de sen aţii inedite& (*emuit la poalele stîncii. se i#i din gaură. de la ba a stîncii. pe cerul argintat. se ridică şi-l orient$ înspre C*u& D pri#ire cu coada oc*iului la cadran îi de #ălui c$ oraşul era înconjurat de o sonobarier$& "relacîndu-se c$ se scarpină. îng*iţită& Bn tot acest timp. şopîrla continuase să şuiere& Gi nu conteni nici în #reme ce se strecura în gaura din care ieşise prada sa& „"e . la ori ont.

pe care 2c3ie era decis s$ le e%ploate e& „5oi !i ţesător”.e !apt. soarele ardea& 2c3ie se retrase în umbra stîncii& . prin intermediul unor instrumente sau al entităţii calebane care străjuia planeta& >M . prin care circulau in!ormaţii ba ate pe date precise.şe îndu-se. se aşteptase s$ i se propună o obser#are mai puţin directă a e%perimentului.:@:& 8nscripţia era în galac* standard. pentru moment& . nu se putea s$ nu aibă repercusiuni asupra proceselor alambicate din sînul Ie er#elor de 2uncă. i se e%plicase& Fusese propria lui alegere& /traturile in!erioare ale societăţii a#eau întotdeauna canalele lor speciale de comunicaţie. pe . şi alte sarcini. deşi 2c3ie nu pricepuse moti#ul reacţiei lor& „'-are nici o importanţă.osadi& Ietrospecti#. argumentînd că era o pasiune cu care îşi ocupa de multă #reme timpul liber& Consilierii se arătaseră !oarte amu aţi de alegerea lui. insistaseră s$ se concentre e asupra studiului altui subiect important+ manierismele şi particularităţile dosadienilor& .ritc* îi e%plicaseră c$ insigna îl desemna ca muncitor liber. argumentele rămîneau con#ingătoare. limba comună a Co-simţirii& „"e . dup$ ce .osadi nu se #orbeşte decît galac*& /-ar putea s$ li se pară c$ ai un accent. nelegate de specialitatea sa& „. ca atare.osadi. asta înseamnă trei trepte deasupra "eri!eriei”. dar 2c3ie !usese surprins& . optase el. nu a#usese nici o clipă de răga . e#entual. prinsă pe re#erul stîng al combine onului+ D" :@HHl-.ritc* decretase 4cu argumente per!ect re onabile7 c$ lucrul cel mai bun pe care îl putea !ace legistul său era s$ se deplase e personal pe .o meserie la !el de bună ca oricare alta&” Bn sc*imb.protecţie împotri#a insectelor şi animalelor dăunătoare& -%plicaţia nu i se părea satis!ăcătoare& Cucrurile sînt rareori ceea ce par a !i& 8n ciuda Ridului Reilor.andaloor. obligat s$ îndeplinească. dar n-or să se mire&” Consilierii lui . pri#irea îi că u pe mica insigna albă.intr-un moti# pe care nu i butea încă s$-l identi!ice. instinct.in punct de #edere ierar*ic. însă aparţinînd Ie er#elor de 2uncă şi. alu ii şi in!ormaţii r$spîndite in mod intenţionat de mai sus& Drice se petrecea pe . adică lucrător cu o cali!icare superioară celei medii dintr-un domeniu oarecare.

go)ac*inii !oloseau coridoarele de înot.lteori. gomotele neobişnuite dind$r$tul pereţilor&&& apă care curgea unde#a.2c3ie încă lot nu era sigur cum se aşteptau ei s$ scoată el pralipele din !oc.andaloor& . pe cînd se c*inuia s$ adoarmă. conştient de locul unde se alia+ canipatul străin şi nu tocmai acordat la pretenţiile lui. la go)ac*ini.andaloor. tot timpul apă& Bn perioada studiilor sale de legist. trăgea adarnic cu urec*ea. însă în ca ul de !aţă circumstanţele erau cu ade#ărat ieşite din comun. pe care alte gomote F apa. dar mereu di!erit& "entru a circula pe distanţe scurte. şi acestă era #alabil numai pîn$ la un anumit punct& Bnsă gomotul apei era #eşnic pre ent+ apă aliată într-un spaţiu înc*is. care !ăceau legătura între centrele importante& "entru distanţele mai lungi. deoarece clientul păstra puterea absolută de a nimici planeta ameninţată& "e . rupt de oboseală. acesta !usese unul dintre primele lucruri cu care trebuise s$ se obişnuiască+ ritmurile nestatornice ale apei în mişcare& (o)ac*inii nu se a#enturau niciodată prea departe de apă& (ralu ul F ba inul şi adăpostul principal al !emelelor. căci rămînea. recurgeau la "orţi sau la jetcaruri gomotoase cu sustentaţie magnetică& Bn special şuierul agasant al acestor #e*icule tulburase somnul lui 2c3ie pe durata pregătirii intensi#e de pe . locul în care go)ac*inii îşi creşteau mormolocii ce supra#ieţuiseră #oracei e%tirpări a tatălui F rămînea principalul punct de !i%aţie al !iecărui go)ac*in& Cum a!irma un #ec*i dicton+ Cine nu înţelege gralu ul. str$duindu-se >? .osadiei şi unica noastră şansă pentru&&& a înţelege ce se întîmplă&” (o)ac*inii angajaseră un legist care să sal#e e . îl tre eau #oci. disculpîndu-i& Iolul legistului era de a cîştiga cau a clientului său. nu-i înţelege pe go)ac*ini& Ca mai toate a!orismele asemănătoare.osadi. în mod c*inuitor. 2c3ie nu a#usese parte decît de scurte perioade de somnL dar nici atunci nu putuse s$ doarmă bine. în be na din odaie. jetcarurile F le !ăceau ininteligibile& Cu oc*ii larg desc*işi. clipocind ener#ant în pereţii care o înc*ideau& Iitmul era neregulat.ritc* !usese misterios de e%plicit+ „-şti cea mai bună şansă pentru supra#ieţuirea . de o tulburătoare similitudine cu psi*ismul go)ac*in+ per!ect canali at. dar nu încăpea îndoială c$ asia urmăreau& .

modul cum masculii speciei îşi masacrau propriii nou-n$scuţi.go)ac*inilor. 2c3ie se simţise mai mult decît descumpănit. sigur de el. iar lucrul acesla îl tulbura. încercase s$ alunge sentimentul deprimant ce nu mai #oia s$-l părăsească& Bşi spunea. dupa între#ederea cu . din întîmplare. înconjurat de străini ostili.o#adă. de#orîndu-iJ Ddată. de care numai ei ştiau& 'u erau deloc mai presus de asemenea „glume”& "ărerea generală a non. şi unul dintre cei mai renumiţi agenţi ai 9ir/ab-ului& . cînd. ca să anunţe i#irea orilor& 8n cursul primei sale şederi pe . întrebîndu-se ce nu era în regulă& Gi mirosurileJ Cîte amintiri nu-i redeşteptauJ 2oscul gralu ului.otuşi. stînd în capul oaselor. s!îrşea prin a rec$dea într-un somn agitat şi. acum. c$ go)ac*inii îl stimau. mereu !rustrai în urma acestor tentati#e. care a#eau graţiosul obicei de a-ţi in#ada somnul. într-una din rarele perioade de repaos pe care i le acordau consilierii lui .s$ desluşească #orbele.andaloor.osadi. se deştepta tresărind. orice gomot înceta timp de cîte#a minute. e%istaseră momente în care simţea c$-l copleşeşte iarăşi atmos!era de odinioară. era c$ poporul Reului 9atracian atinsese un stadiu de ci#ili aţie atît de a#ansat. tot timpul conştient de consecinţele pe care orice insucces al său le-ar !i putut a#ea& Cu totul alt!el stătuseră lucrurile ultima dată.ritc*. 2c3ie se tre ise din somn şi. ca un spion care încearcă s$ descopere indicii cruciale şi s$ specule e !iecare nuanţă dintr-o banală con#ersaţie ascultată prin perete& Frustrat.ar mai era un ade#ăr. îl ascultau şi îl tratau cu acel respect aproape religios pe care-l arătau tuturor legiştilor& . cu inima b$tînd. !iindcă a#ea impresia c$ era mane#rat pentru a !i pus într-o situaţie periculoasă şi c$ go)ac*inii se bucurau pe ascuns în timp ce-i re er#au o suprema umilinţă. miresmele iuţi ale nenumăratelor esenţe e%otice impregnau !iecare gură de aer pe care o respira& "olenul !erigilor arborescente îl ducea cu gîndul la par!umul li#e ilor de citrice& Gi toate acestea se însoţeau cu trilurile cristaline ale caraelilor. un legist competent. ce nu putea !i eludat+ go)ac*inii îl pregătiseră #reme îndelungată în #ederea a!acerii .ritc*& 2c3ie era. recunoscui. ca nişte broscuţe. încît s!îrşise prin a înc*ide cercul şi a re#eni la o !ormă de barbarie primiti#ă& . însă nu !useseră niciodata sinceri cu el in pri#inţa intenţiilor lor& >Q . despre go)ac*ini. !iinţele mărunte. şi era ade#ărat.

o sursă de mistere impenetrabile& Cînd reuşise. întotdeauna.sta să !ie e%plicaţia dispariţiei unc*iului -l!redA” .r*i#ele încrengăturilor go)ac*ine ar !i !ost cercetate cu de-am$nuntul+ „8ată. pentru a stoarce şi ultima picătură de esenţă emoţională din această e%traordinară de #ăluire& Dricum ar !i !ost pre entate lucrurile. în care mase in!orme de trupuri cosimţitoare 4trupuri albe şi trupuri #er i7. Federaţia (o)ac*ină a#ea s$ !ie supusă unor atacuri necruţătoare& (o)ac*inii a#eau toate moti#ele s$ distrugă proba de culpabilitate F sau s-o lase s$ se autodistrugă& D justi!icare #alabilă& Ende putea !i găsităA în acele insesi abile a#antaje scontate. erau măcelărite de gigantici masculi go)ac*ini& 8nterpretarea coşmarului era limpede& (o)ac*inii nar !i şo#ăit s$ distrugă .ritc* recunoşteau că proiectul !usese concepuJ de „o in!imă minoritate”. a#usese un #is oribil. care îi determinaseră pe go)ac*ini să întreprindă e%perimentulA .Ielaţiile cu go)ac*inii erau. supra#ieţuitorii cei mai apţi şi cei mai re istenţi& 2c3ie se simţea depăşit de amploarea problemei care i se pusese în cîrc$& .osadi în acelaşi mod 4şi în acelaşi spirit7 în care îşi e%terminau propriile progenituri ca s$ selecţione e. s$ readoarmă.ar şi dacă găsea justi!icarea. în acea noapte. alţi doi&&& dispăruţi !ără urmăJ” Colaboratorii lui . goale şi lipsite de apărare. în s!îrşit.acă lumea co-simţitoare prindea de #este despre cele ce se petreceau pe . care impusese un secret absolut& Bn ce măsură !useseră acei indi#i i sănătoşi la minteA >> .osadi. a!acerea .r !i de#enit o dramă cosmică& "este două eci de generaţii de oameni şi de go)ac*ini ap$rînd din seninJ 8storia i olării lor !orţate ar !i aprins nenumărate spirite& Cimitele limbajului ar !i !ost împinse dincolo de e%treme. moti#aţiile go)ac*ine ar !i !ăcut obiectul unui num$r nes!irşit de anc*ete şi de suspiciuni& Care a !ost ade#ăratul moti# care i-a îndemnat s$ procede e ast!elA Ce s-a întîmplat cu primii #oluntariA Dameni şi go)ac*ini s-ar !i apucat să-şi scotocească genealogia& „. iarăşi şi iarăşi.osadi ar !i declanşat un scandal la scara întregii Co-simţiri& . !ără a i se o!eri o justi!icare #alabilă.

unde r$mase nemişcată. in#itîndu-l să se grăbească pentru o nouă şedinţa de pregătire.tunci.rebuia s$ aibă o legătura cu mobilurile care-i determinaseră pe go)ac*ini s$ iniţie e o )rea#$& 1@@ .e ce oamenii dosadieni maimuţăreau comportamentul social al go)ac*inilorA -rau dosadienii cu ade#arat conştienţi de moti#ele pentru care-şi sc*imbau atît de des !orma de gu#ernareA Iăspunsul laconic la numeroasele lui întrebări îl e%aspera pe 2c3ie+ „. pentru ce se *ot$rîse s$ se arateA Ca sa-i dea de înţeles c$ era supra#eg*eatA . aparţinînd tuturor raselor Co-simţirii.osadi& Gedinţele acelea de pregătireJ Ieţinerile şi prejudecăţile conţinute în !iecare in!ormaţie nouă ridicau mai multe probleme decît re ol#au& 2c3ie se străduia s$ adopte o atitudine raţională. Ce<lang intră în sală şi luă loc într-un colţ. lara a !ace nimic altce#aA -ra aproape sigur c$ a#ea sarcina s$-l spione e din culise& . dar era con!runtat permanent cu !actori de iritare& . caseta !usese depusă în al#eola ei sacră& '-a#ea s-o mai re#adă.e !apt. 2c3ie se uita pe !ereastră la trecătorii. destinată s$-i asigure supra#ieţuirea pe planeta . care !acu sa i se urce sîngele la cap& 8-ar !i plăcut să aibă la îndemîn$ caseta albastră. care #enea s$ se aplece deasupra canipatului.„ "erioadele de odi*na parcimonios acordate lui 2c3ie erau mereu întrerupte de cîte un go)ac*in smerit. care se perindau pe bule#ardul din !aţa şcolii de instructaj& Bntr-o i. studiindu-l într-o tăcere #orace. în #reme ce un instructor go)ac*in debita tot ce ştia despre relaţiile dintre "eri!erie şi C*u.otul se #a lămuri cînd #eţi ajunge la !ata locului&” "îna la urmăL nu se putuse abţine s$ nu le-o întoarca+ „.e ce #enise periculoasa !emelă )rea#$ sa se uite la el. pre enţa ei în sală era un mister printre atîtea altele& .osadi îşi însuşiseră caracteristici emoţionale de tip umanA . dar. din momentul în care în#estitura solemnă îl în#ăluise în mantia imunităţii legiste. *abar n-a#eţi nici #oiJ /peraţi sa a!lu eu ce n-aţi reuşit sa a!laţiJ” Enele dintre şedinţele de in!ormare erau cumplit de plictisitoare& Ca s$-şi omoare timpul. decît dacă a!acerea ajungea în judecarena& Cit despre Ce<lang.e ce go)ac*inii de pe .

la urma urmelor. în !aţa a milioane şi milioane dintre noi& "retutindeni unde sîntem legaţi printr-un sc*imb de triadă. după cum nici la cele re!eritoare la )rea#ă& . care se numeşte #endetă& Ca noi însă relaţiile F şi responsabilităţile F !amiliale sînt mult mai comple%e& 'ici nu-ţi imagine i cu ce di!icultăţi am !ost con!runtaţi ca s$-i eliberăm. e%istă şi la #oi ce#a asemănător. pe tot cuprinsul ci#ili aţiei lor. de !apta sa. reacţii de solidaritate care re istau la orice& En )rea# din 9ir/ab încercase s$-i e%plice lui 2c3ie !enomenul+ „/$ luăm. pe care numai o )rea#$ era în măsură s$ o re ol#e& D pregăteau în #ederea unei anumite probleme.parţinătorii acestor lumi erau. în conlucrarea impusă de di!erite misiuni. generau.st!el erau asigurate. ca ul unui )rea# care a !ost asasinat sau. mai ştia c$ nu e%ista nici un mijloc pentru a cunoaşte dinainte care dintre partenerii triadei #a !i capabil s$ *rănească progenitura& -ra una din pietrele ung*iulare ale societăţii )rea#e& "eriodic. pe acei dintre noi care 1@1 .upă cîte am înţeles. ci şi legături trainice şi nenumărate. multe lucruri necunoscute în a!ara lumilor )rea#e& . despre societatea )rea#ă. care. în ca de necesitate. acest membru al triadei era sc*imbat cu un alt indi#id. colaboratori !ideli şi apreciaţi ai 9ir/ab-ului. spre e%emplu. mai r$u. datoria noastră este s$ reacţionăm.ar pre enţa acesteia continua să-l !ascine e& 2c3ie ştia. nu numai indispensabila dispersie genetică. personal. se stabileau relaţii de camaraderie ce !acilitau sc*imburile de in!ormaţii intime& Bn a!ara !aptului ca )rea#ii trebuiau să !orme e o triadă nupţială pentru a se reproduce.e ceA Ce aptitudini )rea#e îi interesau în mod deosebit pe go)ac*iniA Gi de ce tocmai aceasta !emelăA Care era obedienţa ei primarăA în ce consta „pariul )rea#”A ."re#edeau o problemă de #iitor. r$nit în amorul-propriu& 5ino#atul #a trebui s$ dea seama. întocmai cum îl pregătiseră pe el& . la orice o!ensă& . personal.oate acestea îl conduceau pe 2c3ie spre alte căi insu!icient e%plorate+ Ce aptitudini speci!ic umane urmăriseră go)ac*inii la elA "erse#erenţa de ne druncinatA Cunoaşterea dreptului umanA 8ndi#idualismul inerent oricărei !iinţe umaneA 'u putea da nici un răspuns sigur la aceste întrebări. ce îndeplinea acelaşi rol într-o altă triadă& . unde.

osadienii F a!lase F !oloseau asemenea mijloace de transport în a!ara oraşului. din considerente total di!erite. poate. pentru a încerca s$ întocmească dosarul 1@= . de aceasta reţea de responsabilităţi&” (o)ac*inii nu puteau s$ ignore această particularitate a )rea#ilor. îşi spunea 2c3ie& 8n #irtutea ei sau. i olată de restul lumii pîn$ în momentul cînd !iecare indi#id intra în încrengătura pe care şi-o alegea& 2edilînd la toate acestea. m$rturisindu-i c$ go)ac*inii erau la curent cu !aptul c$ 9ir/ab-ul contractase o „asigurare taprisiol$”. mirosurile şi gomotele planetei îl descumpăneau într-o oarecare măsură& 8 se spusese s$ pîndeasc$ gomotul unui motor cu combustie internă& Combustie internăJ . !erigi&&& tot ce se găseşte la "eri!erie&” D linişte moleşitoare îl împresura acum pe 2c3ie& . mai ales dup$ ce a#ea s$ ajungă în iepur$riile C*u-ului& Gtia c$ orice încercare de a-şi contacta monitorul taprisiot ar !i !ost adarnică& . luaseră go)ac*inii *otărîrea lorA D legist$ )rea#$ putea continua s$ !acă parte din reţeaua ei de responsabilităţi !amilialeA Cum ar !i !ost cu putinţă un asemenea lucruA .osadi& "oate c$ n-o s$ mai aibă deloc oca ia s$ !ie singur. şo#$ia s$ ducă la îndeplinire ceea ce-şi propusese s$ !acă de îndată ce #a !i singur.ritc*.oate concepţiile societăţii )rea#e se împotri#eau sensibilităţii go)ac*ine& "oporul Reului 9atracian era şi mai&&& e%clusi#ist şi indi#idualist decît specia umană& "entru go)ac*ini. dimpotri#ă. în po!ida ei. !amilia r$mînea o c*estiune pri#ată. de acest&&& leg$mînl. deoarece erau mult mai puternice 4deşi mai greoaie7 decît #e*iculele cu impuls dirijat de care se ser#eau între idurile C*u-ului& „Etili ea ă drept carburant alcoolul& 2ai toată materia primă pro#ine de la "eri!erie& "re enta substanţelor to%ice din carburant nu preocupă pe nimeni& Folosesc aproape orice pentru a !abrica alcool+ arbori.e o bună bucată de #reme. arbuşti. în locul de aşteptare de la poalele stîncii. căldura neobişnuită.osadi ar !i !ost distrusă. laprisiotul lui 2c3ie ar !i dispus.otuşi. contractul caleban ar !i luat s!îrşit imediat& 8ntr-o asemenea e#entualitate.lucrea ă pentru 9ir/ab. pe . 2c3ie r$mînea cu atenţia trea ă& . de o !racţiune de secundă. îi spusese+ „'ici măcar un taprisiot nu poale străpunge Ridul Reilor&” 8n ca ul în care .

înarmat cu o in!inita rabdare.osadiei&&& 2etodic. prietenul lui Fannie 2ae& -şti calebanul care pă eşte Ridul ReilorA” „/înt Ridul Reilor& . aceasta era o speculaţie care nu pre enta nici un interes pentru 2c3ie& . calebanii !useseră ameninţaţi în aceeaşi măsură ca şi toate celelalte specii care utili au "orţile& .osadiei s$ împiedice orice încercare a lui 2c3ie de a contacta un alt caleban. şi cu atît mai puţin . 2c3ie alungă din minte orice gînd legat de taprisioţi& 'u era prea uşor& . pe Central Central& En #id absolut trebuia s$ e%iste in spiritul său conştient. însă era puţin probabil c$ o !ăcuse& 2ai degrabă ceruse doar o blocadă împotri#a comunicaţiilor taprisiote& 'imeni nu ştia.rebuia s$ recurgă la o te*nică de concentrare su!ic$.*<one& /e gîndi cu intensitate la lungile ore de con#ersaţie mentală pe care le petrecuseră împreună& .poi proiectă toată căldura unei legături a!ecti#e puternice. pentru a nu lăsa loc decît unei proiecţii clare în direcţia lui Fannie 2ae& 2c3ie e#ocă #i ual steaua . cum comunicau între ei calebanii& "oate c$ go)ac*inii îşi !ăceau prea multe ilu ii cu pri#ire la impenetrabilitatea barierei din jurul . cu gîndul la ultima ei declaraţie de „angajare nodală”& Bnc*ise oc*ii.ar calebanii a#eau o datorie !aţă de el& Bn a!acerea /telei şi-a 9iciului. ampli!icind la ma%imum imaginea interioară ce-i ocupa acum întreaga !iinţă& /imţi cum i se rela%au muşc*ii& /tînca de care se re ema.meninţarea !usese reală şi precisă& Etili atorii "orţilor şi calebanii ce controlau "orţile ar !i putut să-şi găsească s!îrşitul& Bn limbajul ei pitoresc. Fannie 2ae îşi e%primase recunoştinţa !aţă de 2c3ie+ „Conjuncţia datoriei mele nu cunoaşte s!îrşit&” . nisipul de dedesubt dispărură din percepţiile lui& 'u mai rămase decît pre enţa #ibrantă a unei entităţi calebane& „Cine c*eamăA” Cu#intele îi atinseră centrii auditi#i !ără a tran ita prin urec*i& „2c3ie.i #enit s$ te înc*iniA” 1@H . dirijată înspre un anumit #id& 'u era îngăduita nici o inter!erenţă cu taprisiotul care aştepta.ritc* i-ar !i putut cere gardianului .postum al amintirilor sale& "oate& Bn actualele circumstanţe.ritc*.

de o cu totul altă !actură decît curio itatea penetrantă pe care o percepuse întotdeauna la Fannie 2ae& /e luptă s$ regaseasc$ imaginea clară de la început& /trălucirea lăuntrică a contactului caleban re#eni& "oate c$ era ce#a religios în această e%perienţă& 'u puteai şti niciodată cu siguranţă ce #oia s$ spună un caleban& „/ini 2c3ie. 2c3ie răspunse şi mai direcl+ „.ar ocupi un punct pe planul de undă al . era o întrebare cum nu se putea mai directă& /urprins. un !el de cada#ru #iu gîlţîit de tremurul transei inerente comunicaţiei cu un taprisiot sau un caleban& Bntrebarea i se părea !ără noimă.oţi calebanii cunosc această datorie&” „. o succesiune de palpari delicate în acele porţiuni ale creierului său care interpretau sen aţiile #i uale şi auditi#e& 2c3ie identi!ică numaidecît noua pre enţă& „Fannie 2aeJ” „Ce doreşte 2c3ieA” "entru o entitate caleban$.P apoi #eni răspunsul+ „. pentru a încerca să ajungă la un început de compre*ensiune& Bntrebă+ „Bmi îngăduie Ridul Reilor s$ intru în contact cu Fannie 2aeA” 5orbele îi răsunară în cap+ „En caleban. onoraţi-o&” .tunci. 2c3ie îşi simţi din nou trupul. mai degrabă. care se strecura cu o stranie !amiliaritate& 'u era un contact deplin. 2c3ie se luptă sa re#ină la precara pre enţă mentală& „/înt 0orj 1& 2c3ie& Calebanii îmi sînt datori&” „. care putea s$ !olosească e%perienţa dobîndit$ din contactele cu Fannie 2ae. toţi calebanii&” „5reau s$ #orbesc cu Fannie 2ae&” „'u eşti mulţumii cu actualul tău trupA” Bn aceeaşi clipa.m ne#oie de ajutorul tău&” „-%plică&” 1@: . dar conştiinţa trupului său era reală şi ameninţa să întrerupă contactul& Bncet. încercînd sa nu-şi piardă cumpătul& /tralucirea din cugetul sau !u înlocuita de o altă pre enţă. agresi#ă. ci.osadiei&” -ra deja un stil de comunicaţie mai !amiliar lui 2c3ie. prietenul iui Fannie 2ae”.ştepta. repetă el& /tralucirea conlactului păli.Cugetul lui 2c3ie şo#ăi& /$ se înc*ineA "roiecţia emanată de acest caleban era răsunătoare.

osadi este distrusă&&&” „Clau e contract nu cunosc s!îrşit.osadi inter ice taprisioţii&” „.i putea.#ea impresia c$ ar !i trebuit s$ plece imediat de pe aceasta planetă& Fannie 2ae îi captă şi acest gînd& „2c3ie poate pleca în clipa asta& Curînd.osadiA . Fannie 2aeJ” 1@K . 2c3ie&” 'emulţumirea ei era e#identă& Cu#întul de onoare al unui caleban nu putea !i pus la îndoială& Contractul înc*eiat cu go)ac*inii conţinea.ransă continuăA gîndi 2c3ie stupe!iat& -a îi captă gîndul& „'u transă& Fannie 2ae cunoaşte bine ne%ul lui 2c3ie&” „'u-s de acord& 'u-mi pot permite nici un !el de distragere a atenţiei.„/-ar putea să-mi las pielea pe-aici&&& $$$. ştii cum#a ce !ac go)ac*inii.osadi&” . s$ se pună capăt punctului meu nodal. aici. 2c3ie nu mai poate pleca în propriul lui corp nodal&” „Corp nodalA” „-%plicaţia neaulori at$&” 'eautori atăJ „Credeam c$ eşti prietena mea. dacă mor aici. pe .osadi”.ar dacă . îl corecta ea& „-%act& Gi dacă se #a întîmplă asta.cest&&&” „Contract caleban. să-mi asiguri o "oartă personală ca s$&&&” „'u dacă punctul nodal s!îrşeşte aproape de punctul !inal la planul de undă . pe .osadi& 2c3ie era consternat& . am prieteni pe Central Central&&& adică pe planul de undă Central Central&&& prieteni care trebuie s$ a!le tot ce-i în capul meu în momentul în care-am s$ mor&” „'umai taprisioţii pot !ace asta& Contractul . 2c3ie&” „'u poţi s$ m-ajuţiA” „. !ără doar şi poate.osadi&” „Fannie 2ae.osadi&” „"e planul de undă .oreşti s!at de la Fannie 2aeA” „. clau e speci!ice care inter iceau orice de #ăluire în legătură cu ceea ce se petrecea pe . e#entual. aici. aici&” „Dpţiune rea&” Ieplica #ădea iritare& „.a&” „Fannie 2ae poate menţine contact cu 2c3ie cît timp el ocupă planul de undă .

îmbrăcat în uni!orma galbenă a mecanicilor de blindate.D sen aţie de c$ldur$ îl în#ălui& „Fannie 2ae are prietenie pentru 2c3ie&” „.lunei. rămînem legalişti de un gen puţin mai aparte& Conştienţi de prejudiciul pe care-l poate aduce societăţilor noastre e%istenţa unor legi prea rigide sau. rî#nim la inaccesibil& Fiecare agent îşi cunoaşte propria conştiinţă şi moti#ul pentru care a ales să !ie în slujba acestui stăpîn& . dar oamenii nu posedă dimensiune în plusJ” Iăspunsul era însoţit de o incontestabilă disperare.ceasta este c*eia condiţiei noastre& /întem. dimpotri#ă. de ce nu #rei să m$ ajuţiA” „. dar&&&” „'u clari!icareJ 'umai mică !ereastră de înţelegere.tunci.irectorul pan/penc*i al 9iroului de /abotaj 1@M . duduia motorul unui #e*icul cu şenile.oreşti s$ părăseşti planul de undă . membrii 9iroului de /abotaj. stătea aplecat deasupra lui& Bn spatele său.rebuie s$ ne oprim& Gtii c$ m$ a!lu în transă pe toată durata contactului& Cocul în care sînt este periculos& D s$ mai stăm de #orbă altă dată& Bţi mulţumesc pentru intenţia de a mă ajuta şi pentru clari!icare. . din moti#e nemuritoare. a unora prea indulgente.#ea e%tremităţile mîinilor şi picioarelor îng*eţate& Contactul caleban îi diminuase procesele metabolice pîn$ aproape de limita admisibilă& . !ără a aştepta laude şi !ără a a#ea certitudinea reuşitei& "rimele scrieri ale lui 9ildoon.esc*ise oc*ii& En go)ac*in necunoscut. dar asta n-o împiedică s$ întrerupă contactul& 2c3ie ieşi din transă& .osadi în acest$ clipăA” „'uJ” „. Fannie 2ae nu poale da ajutor&” 2înios. sîntem mereu în căutarea unei indispensabile moderaţii& Ceea ce ne apropie de acea !orţă de ec*ilibru la care aspiră go)ac*inii& Fără speranţa de a #edea trans!ormată în paradis o societate de muritori. în slujba unei conştiinţe muritoare& Gi ne !acem datoria.e ce 2c3ie re!u ă s!atA Fannie 2ae #rea s$&&&” „. 2c3ie dădu s$ întrerupă contactul& Fannie 2ae proiectă un sentiment de !rustrare rănită& „. în#ăluit într-un !um albăstrui& 2c3ie îşi scutură #iolent capul& (o)ac*inul îl întrebă a!abil+ „-şti bolna#A” 'oi.

o poartă cu ăbrele& . ici şi colo. oricum.. !iinţe umane de se% masculin& /e par!umase cu mosc ca s$-i stimule e şii condusese printr-un labirint de străduţe întunecoase.oată ec*ipa era înarmată şi cuirasat$ după tipicul oricărei trupe de inter#enţie& Cu #reo oră în urmă. iar în rigole se scurgeau încă materii sanguinolente #er i şi roşii& 2irosul !etid îi spuse . pre enţa unei patrule de ordine în această iepur$rie era !irească& Gi era puţin probabil ca . deşi toate cada#rele !useseră îndepărtate& 'u mai rămăsese nici o !ărîmitură pentru păsările *oitare& Curînd dup$ aceea. unde spionii lui 9roe< nu se mai a#enturau& . străbătură o altă poartă. nu însă îndeajuns de gra#e pentru a necesita o ade#ărată inter#enţie militară& En mic bastion go)ac*in !usese eliminat dintr-o encla#ă umană& .e îndată ce primele umbre ale înserării îndoi iară cotloanele cele mai adînci ale oraşului. dar. îl înştiinţase că se #a duce în iepurării& .ria şi însoţitorii ei s$ !ie atacaţi pe parcurs& 'ici una dintre cele două tabere nu #oia ca ona s$ !ie supusă unei ra ii în toată regula& /tră ile pustii păreau cu!undate într-un soi de aşteptare încordată& .riei c$ un gralu !usese spart& şi c$ apele sale se re#$rsaseră în stradă& Iepresaliile erau ine#itabile& "runci umani a#eau s$ !ie masacraţi în ilele următoare& /cenariul clasic& (rupul tra#ersă ona în care a#useseră loc încăierările. ieşiră din iepurărie şi trecură printr-o poartă pă ită de go)ac*ini în solda lui 9roe<& Cîte#a stră i mai încolo. camere electronice de supra#eg*ere şi arme cu declanşare automată& 1@? .ria coborî în stradă. în dreptul căreia !ăceau de gardă oamenii lui (ar& .upă o ast!el de ră!uială interrasial$. nu a#ea decît o singură desc*idere. lipsită de !erestre la etajele in!erioare. cartierul !usese scena unor ciocniri.ria ştia că 9roe< #a a!la destul de repede de pre enţa ei în onă.incolo de poartă se ărea un gang slab luminat& "ereţii aparent goi ai gangului ascundeau.recură printr-o intersecţie unde totul era ud.junseră la intrarea unei străduţe care urca de-a lungul unui imobil de Iangul . . obser#înd. desigur. urmată de şase însoţitori aleşi cu grijă F toţi.oi& Faţada cenuşie. locurile unde că useră #ictime& -ra relati# uşor de estimat numărul pierderilor de ambele părţi.

din obscuritatea stră ii.ria studie.e îndată ce oamenii !ură la posturi.ar a#ea su!iciente in!ormaţii de supra!aţă pentru a risca o con!runtare. !ără doar şi poate.Dprindu-şi cu un gest al mîinii to#arăşii.gentul ei din interior a#ea misiunea de a elimina obser#atorii din postul de supra#eg*ere electronică& '-a#ea s$ mai r$mîn$ decît santinela de la poartă& . se a!la un post de gardă cu o santinelă& Corpul de pa ă al imobilului şi-ar !i !ăcut apariţia la c*emarea santinelei sau la alarma dată de cei care urmăreau ecranele camerelor de supra#eg*ere& 8n!ormatorii . .ria nu reuşise încă s$-l prindă& . un anumit plan. conceput ca o !ortăreaţă. trimise doi oameni s$ se poste e la !iecare intersecţie şi pe un al treilea de partea cealaltă a stră ii. o negociere& -ra posibil ca 0edrik s$ se !i a!işat numai ca s-o atragă pe ea& "osibilităţile pe care le desc*idea această ipote ă o umpleau pe . apărată de ceilalţi trei. pomi înainte. . pentru a trece la acţiune& /trăduţa mirosea a canal+ unde#a se spărsese o conductă de reciclare& .ar. şi nu în adîncul lor& 8ngeniosJ .ria trebuia s$ aştepte momentul stabilit.ar 0edrik nu putea sa dispună de cine ştie ce !orţe puternice.riei a!irmaseră că acesta era bîrlogul lui 0edrik& Ca marginea iepur$riilor.ria de entu iasm& Bmpreună. intrarea clădirii& "oarta era blocată cu un simplu i#$r& 8mediat în stînga intrării. al c$rui !ir . ascundea pericole necunoscuteA 0edrik ştia acum. că era bănuită F printre altele F şi de pro#ocarea recentului incident& /e simţea în siguranţă pentru c$ se a!la pe teren propriuA Damenii a#eau tendinţa s$ !ie mai puţin prudenţi cînd se găseau printre ai lor& . am !i in#incibileJ .a.ria aruncă o pri#ire în stînga şi-n dreapta& /tră ile rămîneau pustii& /e uită la ceas& /osise momentul&” "rin gesturi. începea s$ se conture e o anumită coerenţă. abia între $rindu-se printre ăbrele.riei nu-i plăcea atmos!era din preajmă& Care era jocul lui 0edrikA 8mobilul acesta. lîng$ poartă& . ca în atîtea altele& D precauţie elementară& . de mai mulţi ani. 0edrik corespundea imaginii unui agent de e%cepţie& Cu o organi are adec#ată&&& Bncă o dată. în dispo iti# triung*iular& 1@Q .ria îşi in!iltrase un agent şi în acest edi!iciu. printre meandrele minţii ei complicate. .ccidentA Consecinţă a luptelor de stradăA . care s-o sprijine& En lucru sigur însa era c$.otul depindea acum de cronometraj& .

ria nu spuse nimic. de obedienţă umană. dependent de postul de santinelă.rebuia să pună în cumpănă atîtea lucruri. în mod !anatic./antinela de la poartă era un om cu p$rul cărunt şi o !aţă li#idă. după cum se aşteptase.lţii erau însărcinaţi să discearn$ şi s$ ia *ot$rîri& . un buton al morţii& Cu un rînjet ştirb.riei& -a desc*ise poarta şi #ă u c$ santinela ţinea în mîna dreaptă.ria înţelese că. silindu-l să se c*inuie cu îndoielile sale& Dmul îng*iţi în sec. pe care i-l !urni ase agentul . apoi îng$imă+ „Ce #reţi s$&&&” „Ialia $-te sau eşti un om mortJ” -l aruncă o pri#ire rătăcită spre oamenii din spatele . care a#ea o lucire galbenă în penumbra coridorului& "leoapele îi atîmau greu sub e!ectul unei do e recente din drogul său pre!erat.#ea de-a !ace cu o renegatăA -ra loial oamenilor şi. dar . din clipa aceea. însă drogul pe care-l pre!era acest om îi #oala percepţiile şi-l împiedica s$-şi coordone e gîndurile& Gtia c$ nu a#ea #oie să se drog*e e în timpul ser#iciului şi asta îl tulbura& . nu era dispus s$ moară de dragul broscoilorJ -a îndreptă spre butonul morţii un deget întrebător& „'u-i decît un releu de semnali are”. era omul ei& 1@> .ria pusese e%act întrebarea cu#enită& 'u.semenea lucruri se întîmplau !rec#ent în iepur$rii. care-i asigura o #iaţă decentă& . dar nu prea des aici.#ea un consemn şi un releu al morţii pentru a da alarma în ca ul apariţiei unui intrus& .riei& . bolborosi el& „'-are bombă&” . la poalele pantelor care urcau către culmi& /antinela nu ştia nici măcar e%act ce anume pă ea& . cu ră!uiala din stradă& -ra !iinţă umană. dar ştia c$ ea se a!la în slujba lui 9roe<.ria îşi dădu seama că o recunoscuse& Iestul depindea acum de e!icacitatea agentului ei& „-şti dispus s$ mori de dragul broscoilorA” întrebă ea& /antinela era la curent cu ceea ce se întîmplase.oate santinelele erau înrobite unei substanţe sau alteia. mai presus de orice. un go)ac*in& Bntrebarea !usese calculată pentru a-l de orienta& .cesta era punctul slab al apărării imobilului& „Cui s$ m$ ralie A” întrebă el& 8n #ocea lui era o agresi#itate !orţată şi . omul îndreptă spre ea pumnul strîns& . era dependent de drogul său& .ar.

murmură . la poartă& Ceilalţi !ăcură scut din trupurile lor în jurul .gentul ei de aici merita o a#ansare& D luară pe scară.ria îşi desprinse braţul de pe umerii santinelei şi-i atinse carotida cu #îr!ul acului otră#it ascuns într-una din ung*ii& Dmul mai apucă s$ scoată un *orcăit. l$sîndu-l să resimtă din plin e!ectul e!lu#iilor de mosc.acă era şi o bombăA . adăugind+ „. cu oc*ii *olbaţi.ria conducea operaţiile& Holul principal şi culoarele ce se desc*ideau din el erau pustii& "er!ect& . să descuraje e un e#entual agresor& . cu toţii. şi el. într-un ung*er al postului de gardă. .îrîră cada#rul la loc ascuns #ederii.!oarte simplu.ria conduse grupul pînă la uşa indicată şi !olosi c*eia 11@ . în temerile lui primordiale& Gtia ce ar !i trebuit s$ !acă+ s$ desc*idă mîna& "utea s-o !acă din proprie iniţiati#ă şi. dubiile îi !useseră bine alimentate din e%terior& Gi dacă aparatul din mîna lui nu era doar un releuA . daca ştii şmec*eria&” . neîncre îndu-se în ascensor& 'a#eau de urcat decît trei etaje joase& Holul de sus era. în interiorul clădirii& Bntreaga operaţie durase mai puţin de două minute& . după care pătrunseră.otul mergea aţă. !ost bine tratat”. înceţoşată de drog. mîna i s-ar !i desc*is de la sine& "e de altă parte.#usese timp cîte#a ore bune s$ !r$mînte această întrebare& „5ei !i bine tratat”.riei.e îndată ce to#arăşul ei apucă strîns obiectul.riei lacu un pas înainte& /antinela e%plică procedura şi-i înmîn$ aparatul.„/emenilor tăi&” Ieplica a#u darul să-i bloc*e e mintea.ria& Bnsoţitorii ei sc*iţară un îmbet& -ra genul de lucruri la care în#$ţai s$ le aştepţi de la . ca întotdeauna cînd .ria& . în #reme ce-şi întindea cealaltă mîn$ pentru a-l con#inge c$ nu ascundea nici o armă& „. şi tînărul care ţinea butonul morţii îi luă locul. ast!el.ria& Bşi petrecu un braţ amical peste umerii lui.rat$-i camaradului meu cum predai c*estia asta celui care le sc*imbă&” Enul dintre tinerii aliaţi în spatele . gol& . rosti . înainte de a se prăbuşi la picioarele ei& „.acă ar !i !ost omorît.

un pat în care se între ărea o !ormă întunecată. greu de distins& „0edrikA” şopti .ibia îi atinse marginea patului& Cu arma întinsă. dar un !iricel de lumină era #i ibil la ni#elul podelei& Dcolind sandaua şi alte obiecte de îmbrăcăminte care ăceau pe jos. 8ară a împroşca nici un strop& -ra agentul ei.ria se întoarse& Eşa de la baie era înc*isă. dar o reţinu un sentiment de !rică şi repulsie& Ie#eni în dormitor.o#arăşii . pipai cu cealaltă mîn$ înspre !orma întunecată& 'u era decît o grămadă de aşternut& .ria răsuci clanţa. se opri şi-i !ăcu semn unuia dintre bărbaţi să treacă de partea cealaltă& "în$ acum. înainte de a-şi branşa aparatual de emisierecepţie şi de a apăsa în!rigurată pe butonul de alarmă& „Centrala”. apoi îi dădu drumul.ria se apropie de uşă. se au i o #oce încordată& .pe care i-o !urni ase agentul& Eşa se desc*ise !ără nici un gomot& 'ă#ăliră în cameră& Bnăuntru.ria apucă de p$r capul şi-l ridică. storurile erau trase şi nu ardea nici o lumină& . cu !aţa în jos şi cu un braţ atîrnînd peste margine& D um!lătură stacojie se ărea c*iar sub urec*ea stîng$& .ria desluşi contururile cîtor#a mobile. cel căruia îi încredinţase misiunea de a pregăti această operaţie& 8ar moartea sa purta stigmatul omorului după ritualul go)ac*in+ um!lătura de sub urec*e& D g*eară care redusese #ictima la tăcere înainte de a !i înecatăA /au doar încercarea cui#a de a lăsa impresia c$ !usese #orba de un omor în stil go)ac*inA .ria& "iciorul ei c$lc$ pe un obiect moale& D sanda& „0edrikA” . se mişcaser$ aproape 8ară nici un gomot& Eşor. pri#i !aţa.gentul nostru e mort&” 111 .ria a#u sen aţia c$ toată operaţia se duce de rîp$& Bşi dădu seama c$ oamenii ei o pri#eau cu un aer nesigur& Fu pe punctul de a-l c*ema pe (ar c*iar din locul în care se a!la.ria îi putea !ace !aţă& Fîşii înguste de lumină ră băteau pe sub marginile unor storuri care astupau pe de-a-ntregul o !ereastră orientată spre sud& . . . apoi desc*ise brusc uşa& Cada era plină cu apă şi în ea se a!la un cada#ru.ria se strădui să #orbească pe un ton liniştit+ „.riei se postară în !aţa uşii înc*ise şi de-a lungul !iecăruia dintre pereţii perpendiculari& -ra momentul cel mai periculos& 'umai .

ria au i !rînturi de ordine date în pripă+ „&&&adunarea&&& să nu cum#a&&& timpul&&&” .a& .ria& Bncepea deja s$ reconsidere personalitatea lui 0edrik& „-şti în pericolA” se au i brusc #ocea lui (ar& „'u ştiu”. împotri#a propriei populaţii interne.#eau dreptate+ dacă era de aşteptat un atac.coloA” „. recunoscu ea cu reticenţă& „I$mîi unde eşti& D s$-ţi trimitem ajutoare& C-am înştiinţat pe 9roe<&” (ar *ot$rîse. în #reme ce (ar absorbea in!ormaţia& "robabil c$ era pradă aceloraşi incertitudini ca şi .inlr-o dată. mentalitatea militară se întoarce. de-acolo trebuia să #ină& Comunicaţia cu (ar nu se întrerupsese şi .ria a#u un !rison& .ria se îndoia c$ atacul ar-!i putut sur#eni c*iar acum& 0edrik lăsase doar încă un mesaj& "roblema era cum trebuia interpretat acest mesaj& 2entalitatea militară este o mentalitate de bandit şi de tîl*ar& .Ermă un răga de tăcere. în mod ine#itabil. în sînul căreia mora#urile tradiţionale încetea ă a mai a#ea curs& /piritul militarist este un prete%t pentru a legali a asasinatul. acesta era.cum mai puţin de-o oră am #orbit cu ea& -ste&&&” [ „Bnecata intr-o cadă”. să-l pună la curent pe 9roe<& . care însoţesc. apoi aceeaşi #oce rosti+ „.poi. #iolul. îl întrerupse . neîndoielnic.a.e unde decurge că orice sistem militarist repre intă o !ormă de banditism organi at.ria& -a se întoarse spre to#arăşii ei& /e grupaseră cu toţii în dreptul uşii dinspre culoar& . deci. dar . !oarte clar+ „D să plăteascăJ” Cine o să plăteascăA se întrebă .ădu oamenilor ei cîte#a ordine scurte& -rau gaia să-şi #îndă scump pielea în ca ul unui atac.ria& „. ja!ul şi toate celelalte mani!estări ale crimei.upă ce a lost neutrali ata&&& de un obiect ascuţit în!ipt sub urec*ea stîng$&” . cel mai bun mod de a acţiona în continuare& 0edrik le scăpase& '-a#ea nici un rost s$ continue singuri& Ermarea a#ea s-o decidă 9roe<& .in nou tăcere. întotdeauna. !ăcînd u de argumente istorice pentru a justi!ica banditismul care o caracteri ea ă& 11= . în timp ce-i locali au apelul. ră boiul& Cînd nu are un obiecti# e%tern. glasul lui (ar+ „'u se poaleJ . !ost ucisă&” .

n-am nimic&” „. soarele coborîse mult spre ori ont& 8n a!ară de asta. 2c3ie !u cît pe ce să răspundă a!irmati#. răspunse 2c3ie& „2i-a trecut&&& starea&” „Gi ai deseori asemenea cri eA” „"ot trece ani pînă s$ se repete&” „.incolo de #ălul #aporos. l$sîndu-l pe go)ac*in să tragă ce conclu ie dorea& „'u eşti de-aceeaşi părereA” 8deea părea s$-l amu e pe go)ac*in. ridicîndu-se în picioare şi pri#ind împrejur& . apoi arătă cu bărbia spre cer+ „5reo pedeapsă de la Rei.mintindu-şi de nenumăratele substanţe pe care le !oloseau dosadienii.osadi.ar care-i cau a acestei&&& stăriA” „'u ştiu&” „Hm&&& a*J” (o)ac*inul dădu din cap. dar se r$ gîndi& (o)ac*inul i-ar !i putut cere s$-i o!ere şi lui din drogul respecti#& „'u-ş drogat”. Capitolul cinci+ „/indromul căpeteniei de ră boi” . spuse el. spectacolul pe care îl o!erise nu putea !i decît cel al unui om bolna#.bia ieşit din transa comunicaţiei. eşti drogatA” . singurul lucru ce se sc*imbase înP peisaj era pre enţa monstruosului #e*icul cu şenile. care adăugă+ „/înt 9a*rank& "oate că $sta-i cel mai mare noroc pe care l-ai a#ut de cînd te-ai născut&” 11H . înainte de a răspunde+ „'u.2anualul 9ir/ab-ului. îns$ mi-am re#enit”.tunci. rosti go)ac*inul. încît 2c3ie trebui să se întrebe dacă a#ea de-a !ace cu o ameninţare sau cu persoana de legătură despre care consilierii lui .ritc* îi spuseseră c$ #a #eni s$-l ia cu un #e*icul ar*aic& „. care duduia şi scuipa !um printr-un tub de eşapament ridicat la #erticală& (o)ac*inul continua s$-l obser#e cu o !i%itate atît de descumpănitoare. delirînd şi transpirînd cu broboane mari sub e!ectul !ebrei& 2c3ie inspiră adînc. scuturat de !risoane. poate&” „"oate&” . ca şi cum ar !i înţeles deodată.niA .aca nu eşti nici bolna#. 2c3ie îşi dădu seama cum îi #a !i apărut go)ac*inului ce se apleca deasupra lui& "entru cine#a născut pe .„-rai total #ulnerabil&” 2c3ie ridică din umeri. nici drogat”. „e #reo stare speciala pe care n-o cunosc decît oameniiA” „2i-a !ost r$u.

#ea un aspect masi# şi sinistru& Consilierii lui . practic.ritc* îi #orbiseră despre aceste lucruri+ „. te asigur c$ 0edrik nu-i dintre-ai noştri&” 2c3ie nu era prea încîntat de a#ertisment+ „&&&nu ţi-l #a putea smulge nimeni&&&” Ca de obicei. care trebuia s$-i !acă legătura cu persoane mai importante& . cît de lungi erau colţii !iarei& 9a*rank !ăcu un semn în direcţia #e*iculului său& „2ergemA” 2c3ie e%amin$ aparatul& -ra.9a*rank era numele primului contact. !ără a-i !i in!ormat. obser#atori competenţi pe .ritc* a#ea. în mod e#ident. mai puţin&&& *mmm&&& starea de adineaori& . 2c3ie. nu ţi-l #a putea smulge nimeni& 8n orice ca .tîta timp cît n-ai s$ cunoşti acest amănunt.ar cine-o cunoaşteA” „'u-ţi putem spune& . despre care-i #orbiseră consilierii lui . 2c3ie !usese pus în gardă re!eritor la 9a*rank+ „9a*rank nu ştie de e%istenţa noastră& Fiţi e%trem de atent ce #orbiţi cu el& 5-aţi pune într-un mare pericol dacă şi-ar da seama că #eniţi din partea cealaltă a Ridului Reilor&” Dperatorii "orţii întăriseră a#ertismentul+ „.osadi.e alt!el. 9ir/ab-ul îşi trimitea agenţii în gura lupului.m a#ut grijă ca te*nologia lor s$ nu depăşească ni#elul blindatelor primiti#e.acă dosadienii reuşesc să #ă străpungă para#anul. adăugă 9a*rank& „8 s-a spus c$ #ii de la "eri!erie& 0edrik nu-ţi cunoaşte ade#ărata origine&” „. o maşină de luptă. cu !ante de obser#aţie la ni#elul *abitaclului şi arme de !oc îndreptate în toate direcţiile& . în prealabil. nu era decît un simplu contact. de bună seamă.ritc*& „-u sînt 2c3ie&” „Corespun i descrierii.i ce#a de adăugatA” 2c3ie se întrebă ce-ar mai !i putut aştepta 9a*rank& Bn principiu. #eti !i ne#oit s$ re#eniţi la locul de recuperare cu mijloace proprii& 'e îndoim că aţi i buti s-o !aceţi& . complet blindată. al armelor de !oc şi al 11: .ritc*& „Conducătoarea celulei #oastre”. printre care îns$ nu se număra şi acest go)ac*in& .osadi&” 9a*rank dădu din cap& "$rea să !i luai o deci ie& „0edrik te aşteaptă&” -ra celălalt nume pe care i-l indicaseră colaboratorii lui .rebuie s$ înţelegeţi c$. n-o s$ #a mai ptitem acorda ajutor după ce #ă #om !i depus pe .

e%plo i#elor nu prea puternice& . unde domnea un miros înţepător.sta era o capcanăJ 11K . dar mai a#ea şi-un motor secundar. desc*ise.ouă perec*i de braţe metalice se înc*iseră automat în jurul mijlocului şi pieptului său. greu& Cabina era aproape în întregime ocupată de două scaune mari din metal. a#ea şenile late.in nou. 9a*rank !ăcu un gest în direcţia #e*iculului. care ardea un carburant urît mirositor& Fumul şi ga ele de eşapament umpleau aerul cu o du*oare acră şi usturătoare& „Ce mai aşteptămA” întreba 9a*rank. care !ăceau să #ibre e în el o coardă ata#ică& /e luptă să-şi în!rîne e imboldul de a se arunca orbeşte în căutarea unei ieşiri& . dar îl lăsă druncinat& Continua s$ pri#ească în tăcere #e*iculul. se căţară pe-o şenilă şi dispăru în interiorul întunecat al *abitaclului& 2c3ie îl urmă şi se pomeni într-un spaţiu strimt.otuşi. s-au do#edit deosebit de ingenioşi în îmbunătăţirile pe care le-au adus acestui armament&” . era ec*ipată cu obişnuita antenă de captare a energiei de la satelitul a!lat pe orbită. al căror spătar curbat depăşea cu puţin înălţimea capului unui om sau al unui go)ac*in aşe at& 9a*rank se instalase în scaunul din stînga şi începuse să mane#re e di#erse butoane şi cadrane& 2c3ie se a!undă în cel de-al doilea scaun& . li%îndu-l în scaunL un suport îi atinse cea!a. în spatele cărora se între ărea un rînd de roţi suplimentare& Ca partea din spate. sub barieră. !i%îndu-l pe 2c3ie cu o pri#ire în acelaşi timp temătoare şi bănuitoare& „"utem pleca”. de #reo şase metri lungime. unde era incapabil s$ !acă !aţă celei mai neînsemnate ameninţări& /en aţia trecu. adaptîndu-se la po iţia capului& 9a*rank apăsă un buton& Eşa prin care intraseră se înc*ise cu un bî îit de ser#omotoare şi se ă#ori automat& D sen aţie ambiguă puse st$pînire pe 2c3ie& 'u su!erise niciodată de claustro!obieL mai degrabă nu se simţea în largul său cînd se a!la în spaţii #aste. răspunse 2c3ie& 9a*rank se întoarse şi. ca acela din jurul stîncii& . ca şi cînd ar !i încercat să cîştige timp& 2aşina.ar interiorul acestei maşini de ră boi e#oca barbaria unor epoci apuse.#ea impresia c$ se tre ise dintr-o dată alunecînd pe un tobogan înţesat de pericole. maniiestînd nerăbdare& 2c3ie trebui s$-şi înăbuşe un sentiment subit de pro!undă an%ietate& Bn ce capcană se #îrîseA . luînd-o grăbit înainte.

balmeş de date care a#eau prea puţină legătură cu e%perienţa lui anterioară& . !ără do#ada materială cea mai importantă+ . mai degrabă. #eţi rămîne de unul singur” -lecti#&&& se simţea deja !oarte i olat& 2intea lui era un talmeş.osadi pierea. pe care însă 11M . stînci i olate scînteiau în soare& 9a*rank părea total absorbit de pilotarea #e*iculului& (îndurile lui 2c3ie re#eniră.5ederea unui detaliu neaşteptat îl ajută s$ depăşească momentul& Fantele de obser#aţie ale cabinei erau din sticlă& "ipăi unul din geamuri& . la recomandările ce i se !ăcuseră înaintea plecării de pe .ritc* a#ea de ce s$ simtă repulsie şi teamă& "ilotarea blindatului nu părea o treabă prea simplă& 2c3ie numără opt le#iere şi comen i di!erite. se legăna şi derapa.andaloor& „.osadi& 2aşina blindată *uruia. iar 9ir/ab-ul ar !i !ost ne#oit să reia anc*eta de la ero.e !apt.ceasta se urni. un !el de pra! în oc*iJ 9a*rank e%amină rapid împrejurimile. de la stînca albă. sticlă& -ra un material r$spîndit pe cuprinsul întregii Co-simţiri& Bn acelaşi timp re istent şi !ragil& 8ar geamul din !aţa lui n-a#ea o grosime prea mare& "în$ la urmă.e îndată ce #eţi !i pătruns în celula lui 0edrik. cu ce-ar mai !i putut alia pe aici. druncinîndu-se şi emiţînd un *uruit *odorogit. peste care se suprapunea un #aier acut& En soi de drumeag pornea.a. mai&&& uman& /igur c$ daJ 8nstinctele sale go)ac*ine !useseră modi!icate de contactul cu oamenii& . nici un co-simţitor n-ar !i !ost martor la moartea ei& 9ariera tempokinetic$ a calebanilor ar !i absorbit cea mai mare parte a de!lagraţiei !inale& . aspectul redutabil al #e*iculului era. apoi mane#ră cîte#a le#iere şi puse în mişcare maşina& . dar re#enea mereu la drumeagul des!undat care ducea spre turnurile îndepărtate ale C*u-ului& 2c3ie îl obser#ă cu discreţie pe go)ac*in& 9a*rank a#ea o comportare destul de puţin caracteristică pentru specia sa& -ra mai direct.in loc în loc.acă nu le dădea de capăt. o întreagă planetă risca nimicirea& -ra singur&&& . în direcţia oraşului îndepărtat& /e #edeau clar urmele lăsate de şenilele blindatului la #enire& . încă o dată.acă . calebanii s-ar !i *rănit cu energia ast!el eliberată& -ra unul din lucrurile pe care i le de #ăluise Fannie 2ae& D e%plo ie gigantică. un dejun pentru un caleban.

ar$tîndu-i un mîner !i%at pe pla!onul cabinei.o misiune ce mi se încredinţea ă adesea& 'eo!icial. peri!ericii. !ăcu 9a*rank& 2c3ie simţi că e ce#a care-i scapă în replica interlocutorului său.ritc* îl pre#eniseră pe 2c3ie în legătură cu acest cusur gra# al para#anului său şi cu necesitatea camu!lării semnelor subtile ale #îrstei& Bi o!eriseră cîte#a şedinţe de tratament geriatrie. ţoală lumea crede c$ ascund pe-aici un ba in secret.ialogul rămînea steril& . dar nu îndră ni s$ meargă mai departe& . căreia i se inter icea accesul în C*u. deasupra capului său& 2c3ie *abar n-a#ea la ce putea !olosi mînerul şi se temu că do#edise deja prea multă ignoranţă& Bns$ 9a*rank îi răspunse+ „D!icial. nu #ă conteniţi nici o clipă atacurile&” 2c3ie scrută terenul prin !antele care ţineau loc de parbri & 'u #ă u decît drumeagul pustiu ce se aşternea înaintea lor printre smocuri de #egetaţie aridă& „-şti mai b$trîn decît toţi peri!ericii pe care-i cunosc”.poi. obser#ă 9a*rank& Consilierii lui . se deda la raiduri periodice. de coate şi c*iar de cap& 5e*iculul răspundea cu docilitate& Fără a-şi abate atenţia de la acti#itatea sa.pucături barbareJ „Ce prete%l ai !olosit ca s$ #ii aiciA” întrebă el& 9a*rank îi aruncă o pri#ire s!redelitoare. !olosindu-se nu numai de mîini. go)ac*inul rupse tăcerea+ „/-ar putea s$ se tragă asupra noastră cînd #om ajunge la al doilea graden& Ce#a mai de#reme. plin de !emele !ertile&” 11? . cel mai adesea sortite eşecului& . ci şi de genunc*i. îmbătrîneşli înainte de #reme&” „Categoric”. apoi ridică de pe comen i o mînă palmat$.9a*rank le mane#ra cu de%teritatea unei obişnuinţe îndelungate. în onă a a#ut loc o operaţie poliţienească&” 2c3ie îl pri#i cu mirare& „Credeam c$ ni s-a asigurat libera trecere&” „5oi. patrule în sectorul ăsta ca s$ repere e#enlualele surpri e neplăcute pe care ni le-ar putea pregăti peri!ericii& . precum şi un răspuns de ser#il e#entualilor curioşi& /e #ă u silit să !olosească acest răspuns& „"e-aici. mai era şi acea „operaţie poliţienească” la care !ăcuse alu ie 9a*rank& 2c3ie ştia că „gloata” "eri!eriei.

ări o întindere #erde de #egetaţie lu%uriantă şi.En ba in&&& nu un gralu J . doar c$ acum părea mai înalt şi mai misterios în obscuritatea pîcloas$ care-l în#ăluia& „în principiu. în depărtare. pătrunseră într-un ocean de umbre #er i& "ri#ind printr-una din !antele laterale. ce cobora lin spre o pădure lu%uriantă& Cîte#a clipe mai tîr iu. nu ne putem aştepta la nimic r$u pînă #om ajunge la primul graden”. dincolo de ea. cînd la soare& 2aşina *uruia şi trepida parcă tot mai tare& 2irosul de ulei ars !ăcea să-i tresalte stomacul& 8ar oraşul îndepărtat arăta la !el de inaccesibil ca atunci cînd îl pri#ise pe deasupra canionului. ca şi solul acestei jungle. tăiată în peretele roşu al unui canion& 9a*rank începu s$ e!ectue e o serie de accelerări şi deceler$ri rapide& "ereţii de stînc$ roşie de!ilau cu #ite ă& 2c3ie pri#i în #ale.rumeagul înecat în pra! descrise o curbă largă la stînga. era o !işie de glod cenuşiu& 2c3ie se uită dintr-o parte într-altaL cu e%cepţia cîtor#a plante complet 11Q . la prima cotă din a!ara idurilor oraşului& . cu subînţelesuri misterioase& 2c3ie pri#i în tăcere peisajul din !aţă& .*. mormăi 9a*rank& Cornişa părăsi. apoi prinse s$ coboare pe o pantă abruptă. 2c3ie recunoscu !run işuri arborescente şi !icuşi giganţi.in nou. un dialog relati# in!ructuos.rumeagul. anunţă 9a*rank& 2c3ie se uită la el& "rimul gradenA . trans!omiîndu-se într-o rampă largă.e!ileul în interiorul căruia !usese construit C*u-ul cobora în trepte pîn$ la ni#elul !lu#iului& Fiecare treaptă a#ea un număr& . pîcla şi turnurile C*u-ului F edi!icii !usi!orme. pe partea sa& 0os de tot. dar obser#ă şi plante spinoase uriaşe. !ale a. se re!erea. pe care nu le mai #ă use pîn$ atunci nicăieri& . de-a lungul unei cornişe înguste.emeliile citadelei erau aşe ate pe insulele şi platourile stîncoase din locul în care !lu#iul îşi încetinea cursul şi se rami!ica& 8ar colinele ce re istaseră ero iunii erau din minereu de !ier în stare aproape pură. cu o curbă strîns$. ca şi cea mai mare parte a malurilor& „9ine c$ ieşim de-aici”. probabil. în$lţîndu-se printre !ale e abia desluşite& /c*imbările de #ite ă ale maşinii n-a#eau nici o noimă pentru 2c3ie& 8ar golul prăpăstios ce se căsca în dreapta lui îi inspira uimire şi teamă& Cornişa pe care înaintau urmărea toate meandrele !ale ei şi se alia cînd în umbră.

pe Colinele Consiliului& "eretele opus al canionului dădea impresia unui şir lung de trepte gigantice. pri#irea lui 2c3ie cerceta. turnurile C*u-ului. de putre!acţie incipientă& Bntr-un tîr iu. cîte o roată sau un !ragment de şenilă& Enele epa#e semănau cu #e*iculul în care se alia& 9a*rank e#ită în ultimul moment craterul unei e%plo ii şi 2c3ie a#u timp s$ #adă că !undul gropii era plin de trupuri s!îrtecate& (o)ac*inul nu !ăcu nici un comentariu& /-ar !i is c$ nici nu obser#ase cada#rele& 9rusc. rete ată. dar acum reali a c$ armelor acestora primiti#e li se datorau pri#eliştile de de#astare şi masacru pe care le o!erea oc*ilor săi luminişul& . un #iraj scurt spre dreapta îi scoase pe marginea unei alte !ale e. 2c3ie sesi ă semne de mişcare la li iera pădurii. în !ond. apoi desluşi siluete de oameni şi go)ac*ini ce treceau în pas alergător& Cei mai mulţi păreau s$ poarte arme indi#iduale F ţe#i metalice scînteind în soare. ăceau epa#ele unor maşini F grăme i de metal contorsionat. ieşiră într-un luminiş cu ierburi înalte. duduind& 2c3ie.necunoscute. pentru tragerea de anllladă& Bn comparaţie cu idurile. mai păstră o #reme în nări mirosul de sînge. ici şi colo. arsă& Bn stînga. peisajul i se părea un amestec.rumeagul se a!undă din nou în desişul junglei. #erde. cînd în jos. obiecte s!erice albe prinse în bandulieră& 2c3ie nu găsise de cu#iinţă s$ în#eţe tot arsenalul dosadian& Bşi spusese c$. se putea distinge deja şi o parte din idul e%terior al oraşului& "e crestele sale se înşiruiau. în#ălui maşina ce înainta *urducîndu-se. pe care 9a*rank începu s-o coboare printr-o cornişă la !el de îngustă şi abruptă ca prima& 2c3ie îşi aruncă oc*ii pe geamul de pe partea go)ac*inului& Draşul părea acum mult mai aproape& (*idată de druncină. ca ematele construite în surplombă. care purta urmele unor lupte recente& 5egetaţia era stri#ită. ce se înălţau. de #egetaţie terrană şi tandaloorian$& Cumina soarelui îl orbi cînd. nu erau decît arme primiti#e. ar*itectura oraşului părea uimitor de supraîn$lţat$& 11> . iepurăriile C*u-ului erau aureolate de abur şi !um& 5ag. la inter#ale regulate. părăsind acoper$mîntul pădurii. în proporţii aproape egale. care se pierdeau într-o ceaţă de un gri purpuriu& Ca ba a turlelor ascuţite. din care se înălţa. gîlţîit în *arnaşamentul său.turile coborîşului. l$sînd în urmă cîmpul de luptă& Embra compactă. cînd în sus. asemenea unor tuburi de orgă argintii.

arătînd spre !antele de obser#aţie& „5e iA 'u r$mîne nici măcar o urmă pe tipul $st$ nou de sticlă&” 2c3ie #orbi din adîncul amărăciunii sale+ „Eneori.plin de spioni peste tot.rătă cu capul în stînga şi-n dreapta+ „&&& 5a trebui să !ii şi mai prudent decît ţi-ai înc*ipuit&” D detunătură seacă îi punctă #orbele& Ce#a lo#i blindajul #e*iculului pe partea unde stătea 2c3ie& .up$ cîte#a secunde !ură ţinta a două lo#ituri. petele portocalii ale !ertilităţii& Bşi întoarse cu mînie pri#irea şi obser#ă c$ 9a*rank se uita la el cu o lucire batjocoritoare în oc*ii săi galbeni& Continuînd slalomul.ritc* îl a#erti aseră pe 2c3ie c$. şi după c*estia asta&&&” . cît şi go)ac*ini& Fu re#oltat mai ales la #ederea unei tinere !emele go)ac*ine. concomitent cu !ulgerări roşiatice dinspre li iera pădurii& „Fac încercări”. dar realitatea îl îngretoşa pur şi simplu& "rintre cada#re. una dup$ alta. mo#ile de !ier răsucit şi cada#re năpădite de nori de insecte& Ferigile şi ierburile care nu arseser$ re#eneau încet la #erticală. urmate de o serie întreagă& "roiectilele ricoşau pe metal şi c*iar pe sticla !antelor de obser#aţie& 2c3ie rămase năuc& (eamul subţire ar li trebuit s$ se !acă ţăndări& /igur. pe .osadi.eosebit de ingenioşi”. într-ade#ărJ 9a*rank îşi #edea de drum ca şi cînd nu s-ar !i întîmplat nimic& 'oi sal#e e%plodară direct în !aţa lor. go)ac*inul ise+ „. dar nu i se spusese că ele ar putea !i obţinute cu te*nologia acordată dosadienilor& „. putu să identi!ice atît oameni. pe ale cărei braţe se distingeau. te întrebi ce do#edesc toate astea. ca după trecerea unui monstruos tă#ălug& Creaturi înaripate.Cucrul acesta spunea totul despre enorma densitate a populaţiei& Coborîşul s!îrşi într-un nou cîmp de luptă. de parcă moartea le iacea să se simtă în largul lor& Consilierii lui . ştia c$ e%istă geamuri blindate din sticlă călită. cît se poate de clar. unele cenuşii. decît c$ trăim într-o lume care se întemeia ă pe neîncredere&” 1=@ . înecat în du*oarea insuportabilă a morţii& 9a*rank începu un slalom printre cratere de e%plo ii. altele galbene. burătăceau pe deasupra !erigilor. #iaţa se con!runta tot timpul cu e%cese brutale. presărat cu stîr#uri de !iinţe şi de maşini. !ireşte. îi e%plică 9a*rank.

în inima pădurii& 2c3ie nu mai a#ea nici o idee despre direcţie. pentru a reporni imediat cu spatele. ca prin minune. 9a*rank e!ectua o serie de #iraje şi de sc*imbări rapide de #ite ă !ără nici un moti# aparent& . îşi pierduse graiul& "oteca pe care-o urmau acum părea s$ şerpuiasc$ la nes!îrşit prin junglă. pentru a m$ menţine în graţiile superiorilor mei&” Bncă o data. tocmai de-asta trebuie s$ ne aplice cîte#a lo#ituri.răta. apoi răsu!lă adînc prin #entriculele pectorale& „-ram sigur că #or încerca asta&” .ceasta cobora lin către un lăstăriş rar. 2c3ie !u proiectat în !aţă în momentul în care #e*iculul !rîn$ !ără #este. pe un nou drumeag noroios. 9a*rank reporni cu toată #ite a înainte. dar bombardamentul încetase& 9a*rank reduse #ite a. conştient că trecuse pe lîng$ moarte. în acelaşi timp. îndărătul căruia se ăreau sclipirile #er i-argintii ale unui curs de apă& . nici aparenta sa indi!erenţă în !aţa carnajului şi a morţii& Bntr-un tîr iu.ar ceea 1=1 . ceea ce-i dădu #reme să-şi #ină în !ire& 'u ştia îns$ ce să mai creadă& 'u înţelegea amu amentul lui 9a*rank. 2c3ie se lo#i dra#ăn la cot în peretele cabinei& Bn clipa următoare. ce ar !i e%plodat drept în botul maşinii. cotiră spre dreapta şi se angajară. de-a dreptul prin *ăţişul ca un perete al junglei& Bnconjuraţi de e%plo ii. ieşiră pe o cîmpie acoperită cu iarbă. la !el de uni!ormă şi #erde ca o pelu ă per!ect întreţinută& . o e%plo ie în spate iacu blindatul s$ se încline pe slînga& 9a*rank #ir$ brusc în aceeaşi direcţie. uşurat şi amu at& 2c3ie. ca s$ e#ite o jerbă de e%plo ii !rontale& Cîte#a secunde mai tîr iu. daca şi-ar !i urmat drumul în linie dreaptă& Cu urec*ile ţiuind de #acarmul e%plo iilor. pentru a e#ita un nou proiectil.eşi reţinut de *arnaşamentul scaunului. în ig ag. îşi croir$ drum culcînd la pămînt #egetaţia.„Cine-ar putea să aibă încredereA” replică 9a*rank de parcă ar !i rostit o întrebare de cate*ism& 2c3ie spuse+ „/per că prietenii noştri ştiu pîn$ unde s$ meargă cu încercările&” „Ci s-a atras atenţia c$ putem re ista numai la proiectile sub opt eci de milimetri&” „'u s-au în#oit s$ ne lase s$ trecemA” „"ăi.

dominînd lăstărişul de la malul apei& Ieduta aţintea spre ei două contra!orturi masi#e. iar atenuarea bruscă a gomotului îl !ăcu pe 2c3ie s$ creadă că asur ise& /en aţia spori cînd îşi dădu seama c$ 9a*rank repetase de mai multe ori aceeaşi întrebare+ „0edrik spune că #ii de dincolo de munţi& -ade#$ratA” „. apoi tunelul.ritc* i-o implantaseră în memorie& Bn principiu. pătrunseră într-un tunel slab luminat& Bn spatele lor. #uind. dar acum îi #enea greu s$ se oriente e pe *arta din capul lui& Bnsă cînd se aplecă spre geam şi. cu iduri cenuşii. sistemele de!ensi#e speci!ice. care r$mînea coborît$& Bn ultimul moment. uriaşa poartă se ridică !ulgerător şi. cu iuţeala glonţului. care se înălţa la jumătatea distanţei. dar intonaţia !usese mai degrabă interogati#ă& 1== . cobora panta cu o #ite ă ameţitoare. pri#ind în sus. ciuruite. geologia lui.osadienii a#eau o mentalitate întemeiată pe !ortăreţe şi bariere& "robabil c$ tunelul trecea pe sub !lu#iu& Bncercă s$-l locali e e pe *arta pe care consilierii lui . pentru a se alinia e%act pe centrul celor două contra!orturi. politică şi religioasă a oraşului. "oarta >&” 9a*rank era prea ocupat pentru a-i răspunde& 2c3ie întoarse oc*ii spre !ortăreaţă şi işi înăbuşi un strigăt& 5e*iculul. toate amănuntele i se reaşe ară în minte şi. la !el ca şi organi area socială. îndreptîndu-se drept spre bariera neagră. înainte de a acţiona o manşă laterală& 2aşina se înălţă numaidecît pe roţi.a.ce atrase şi reţinu mai cu seamă atenţia lui 2c3ie. cunoştea geogra!ia acestui loc. ce încadrau o barieră înaltă de metal negru& „"oarta noastră”. !u o !ortăreaţă !ără !erestre. şi-am ajuns acasă&” 2c3ie dădu din cap în tăcere& Riduri. în clipa în care maşina lua #ite ă. porţi şi tuneluri+ acestea erau c*eile apărării C*u-ului& . un tunet semnală reînc*iderea porţii& 2aşina !ăcea un #acarm de rac*etă. încu#iinţă cu o mişcare a capului+ „.acă aşa spune 0edrik&” încercase s$ pară ironic. obser#ă marele turn central cu orologiul ori ontal. şi adăugă+ „"oarta >. cu şenilele care goneau pe grătarul de metal ce podea tunelul& 9a*rank !rînă progresi#. cînd coli iunea părea ine#itabilă. bariere. anunţă 9a*rank& 5ir$ scurt la stînga.

străjuite de edi!icii înalte.otul era murdar&&& apăsător&&& aglomerat& "este tot.tît bărbaţii. aici. scrutătoare& .ceste conjecturi neliniştitoare luară s!îrşit în clipa în care ieşiră din tunel. de un negru lucios& /oarele nu pătrundea aproape deloc în străduţele strimte. 2c3ie a#ea strania sen aţie că 9a*rank îi desluşea c*ipul ca la lumina ilei şi c$-i e%amina !iecare e%presie a !eţei& Bn ciuda !aptului că lucrul era imposibil. 9a*rank îi e%plică+ „/întem într-o encla#ă umană şi circuli cu un şo!er go)ac*in&” „"ot s$ ne #adă. era plin de lumeJ 9a*rank conducea încet& Carma şenilelor !ăcuse loc !recării silenţioase a pneurilor pe carosabilul cînd pa#at. ale căror #îr!uri 2c3ie nu putea s$ le ărească prin !antele de obser#aţie& 5ă u maga ine şi pră#ălii. angajîndu-se pe o altă stradă. îns$ contactul cu realitatea a#u darul să-i ampli!ice presentimentele rele& . cînd acoperit cu dale mari. baricadate şi pă ite de indi#i i înarmaţi& "e alocuri. în lumina di!u ă din tunel& Bşi urmă şirul gîndurilor+ „Emblă #onul c$ #oi. îndoiala persista& Ce ascundeau #orbele iscoditoare ale go)ac*inuluiA . urcau sau coborau spre tenebre tulburătoare& 'u se #edeau decît oameni pe stră i& Gi toţi a#eau !eţe posomorite. îngustă şi întunecoasă. pe o stradă din iepurării& 9a*rank coti imediat spre dreapta.e ce am impresia că #ede în mineA . înăuntruA” „Gtiu ei şi !ără s$ ne #adă& Gi se aşteaptă ciocniri&” „CiocniriA” 1=H . scări de piatră. aţi întemeiat o colonie secretă de partea cealaltă a munţilor şi c$ intenţionaţi s$ #$ construiţi un oraş&” „8nteresant #on&” „Ce. de asemenea pă ite. cît şi !emeile purtau tradiţionalul combine on de culoare înc*isă al Ie er#elor de 2uncă& Iemarcînd interesul lui 2c3ie pentru spectacolul stră ii. nu-i ade#ăratA” Enicul şir de lămpi de pe pla!onul tunelului lăsa interiorul maşinii într-o semiobscuritate pe care luminile tabloului de bord n-o compensau decît în mica măsura& Cu toate acestea.9a*rank conducea acum ce#a mai destins. peri!ericii.runcau spre blindat pri#iri reci. cu !ălcile încleştate& . între două şiruri de clădiri cenuşii& 2c3ie #ă use o mulţime de imagini ale acestor stră i.

c$ nu se irosea nici cea mai mică !$rîm$ de materie nutriti#ă neto%ic$& 2c3ie era subjugat de spectacolul ce se des!ăşura sub oc*ii săi+ c*ipuri distorsionate de ură. gesticulînd şi ţipînd la cercul de oameni care. cu spatele la şarete.espre asta #orbea 9a*rankA 'u cute a s$-şi trăde e ignoranţa.in nou. împrejurul !iecărei şarete 4şi le pierdu numărul înainte de-a ajunge la următoarea intersecţie7.o prăpastie din ce în ce mai mare înlre oameni şi go)ac*ini& /ituaţia n-a !ost niciodată atît de încordată& "oale că eşti ultimul om care urcă în maşina mea&” . dar nu pomeniseră nimic de #reun con!lict între specii& 'u lăsaseră de înţeles decît c$ un anumit !actor. !oametea şi suspiciunea ce domneau pe . putea distruge planeta din interior& . gata s$ se re#erse&&& &Gi asta. pe care . pentru o tran acţie comercială normală.ar ceea ce întrecea orice înc*ipuire era pu deria de oameni& 1=: . întrebîndu-l direct.osadiei din interior& . dup$ ce străbătuse un pasaj îngust. toate pline oc*i cu #erdeţuri& /e dădeau în lături unele dup$ altele.ritc* şi ai lui îl pregătiseră pe 2c3ie pentru #iolenţa. 9a*rank juc$ rolul g*idului& „Cocul ăsta se numeşte /trada Foamei& /înt gunoaie de calitatea întîi& Cele mai bune din tot oraşul&” 2c3ie îşi aminti c$ unul dintre consilierii lui . apărau încărcătura acestora& 2c3ie a#u un şoc cînd îşi dădu seama că mar!a. mişcări !urişe.ritc* îi spusese că în C*u e%istau restaurante speciali ate în resturi pro#enite din di!erite cartiere ale oraşului. cel puţin o sulă de persoane se îng*esuiau.ar 9a*rank continuă+ „. şi această oprelişte îl e%aspera& Bntre timp. gunoi& Damenii se îng*esuiau să cumpere gunoaieJ . #e*iculul ieşi pe o arteră largă. pe care re!u au s$-l numească. l$sîndu-i s$ treacă& Dc*ii oamenilor care se retrăgeau împreună cu ele erau plini de ură& .osadi.ensitatea mulţimii din acest loc i se păru lui 2c3ie năucitoare. #iolenţă care !ierbea. umăr la umăr.ritc* şi consilierii s$i nu le e%plicitaser$ niciodată în pre enta lui+ alu iile la o posibilă distrugere a . pur şi simplu.„între go)ac*ini şi oameni&” "e 2c3ie îl trecu un !ior& /e întrebă dacă asta se a!la la originea anumitor alu ii. era. înţesată de şarete. al cărei obiect erau deşeurile menajereJ . pe care o luase drept ar a#at. încet.

înainte de a pleca de pe . du*oarea stră ii crescu. de#enind aproape înăbuşitoare& 5$ îndu-l că şo#ăie. 2c3ie desluşi un gang mo*orît şi o scară coborîtoare.prejurul şaretelor. doua uşă pe stînga. cu!undată în întuneric& „0edrik e jos”. aşea $-te la o masă şi aşteapl-o pe 0edrik& Fără protecţia ei n-ai să supra#ieţuieşti mult peaici& . 2c3ie se abţinu de la întrebări& 9a*rank acţiona butonul care comanda desc*iderea portierei dinspre 2c3ie& 8nstantaneu. în gangurile clădirilor. locuitorii C*uului se a!lau aici doar de cîte#a generaţiiL totuşi.i pielea smeadă şi în cartierul ăsta sînt oameni care pre!eră pînă şi #erdele.2işunau pretutindeni+ de jur-îm. aproape şi sub roţile maşinii lui 9a*rank& 2irosuri necunoscute asaltau nările lui 2c3ie F o du*oare !etidă. 9a*rank se răsti+ „(r$beşte-teJ” 2c3ie sări din maşină într-o stare de transă ol!acti#ă #ecină cu leşinul& /e pomeni pe marginea trotuarului. a#u 1=K . la capătul scărilor& . 9a*rank intră pe o străduţă îngustă şi opri maşina în !aţa intrării în arcadă a unei clădiri& "ri#ind pe geamul din dreapta. cum nu mai simţise în #iaţa lui& Gi mai era un lucru suprin $tor+ aspectul #etust al iepurăriei& /e întrebă dacă toate populaţiile urbane con!runtate cu ameninţări e%terioare căpătau această în!ăţişare ar*aică& . oraşul părea mai #ec*i decît toate cele pe care le cunoştea& 5irînd brusc. 2c3ie& D s$ te recunoască 0edrik& Gi&&& te-aş mai s!ătui ce#a&&&” 2c3ie îşi întoarse !aţa spre go)ac*in& „8ntră direct în local. negrului& \ştia nu uită po#estea de la "oarta "<las*& 'ici cei cincispre ece ani care-au trecut de-atunci nu le-au şters-o din minte&” 8nstructajul lui 2c3ie nu indusese nimic re!eritor la #reo a!acere a "orţii "<las*& Bncă o dată. îl anunţă 9a*rank& „.upă criteriile Co-simţirii.o ta#ernă&” „Cum am s-o recunoscA” „'u ţi-au spusA” 2c3ie şo#ăi& 5ă use mai multe portrete ale lui 0edrik. care se depărta în #ite ă. de-a lungul idurilor.andaloor& Bşi dădu seama c$ încerca să tragă de timp pentru a mai r$mîne în coconul protector al blindatului& 9a*rank păru s$ intuiască moti#ul e itării sale& „'u te teme. !acînd obiectul nenumăratelor pri#iri suspicioase& Eitîndu-se după #e*iculul lui 9a*rank.

în cursul e%istenţei sale îndelungate. care dură pîn$ la lăsarea nopţii. 9roe< remarcă şi el e%cepţionala limpe ime a aerului. nu se simţise atît de singur& 'ici un sistem judiciar nu poate !ace dreptate. îşi ocupă locul obişnuit şi apăsă pe butonul care acti#a comunicatorul& . #ă u c$ (ar se a!la deja acolo.dresîn. se abătu o ploaie măruntă. legişti.osadiei. ce se a!la în celălalt capăt al încăperii. !ără însă a conteni s$ se !rămînte în legătură cu ştirile alarmante din cau a cărora trebuise s$-şi părăsească în grabă reşedinţa de pe Colinele Consiliului& Cînd intră în sala de con!erinţă. nu putea 1=M . l$sînd o atmos!eră cristalină.acă un singur element rămîne în a!ara disputei şi !erit de orice risc personal. cînd !u alungată de #întul de de!ileu. iar rarii trecători ce străbăteau stră ile C*u-ului a#eau în mişcări o graţie !elină& Bntorcîndu-se la cartierul s$u general. dreptatea este.du-se ecranului pe care nu-l #edea decît el. ordonă+ „Con#ocaţi Consiliul şi conectaţi reţeaua de telecon!erint$&” Iăspunsul #eni sub !orma unui um et modulat. !iltrat de sistemul de bruiaj şi atenuat de un con de i olare& (ar. martori şi toţi ceilalţi F îşi riscă propria #iaţă în orice litigiu care le este supus& .otul trebuie să !ie pus la bătaie în judecarenă& . în care apa picura din cornişe în băltoacele de pe trotuare& "în$ şi omnipre entul miros pestilenţial al iepur$riilor se mai risipi puţin. în mod ine#itabil. compromisă& Codul go)ac*in Cu puţin înainte de apusul soarelui. ce curăţă cerul . în circumstanţe ce păreau s$-l acu e direct pe 9roe<& -lectorul se îndreptă spre capul mesei de con!erinţă. decît dacă !iecare dintre participanţi F magiştri. într-un transportor blindat la bordul căruia se a!lau numai găr ile sale de corp go)ac*ine.impresia c$ i se tăiase ultima legătură cu lumea Co-simţirii şi c$ rămăsese !$r$ nici o apărare& 'iciodată. uman. apărători. cu spatele la !ereastra întunecată care dădea spre peretele estic al canionului& Dare de cît timp aştepta aşaA Dmul nu-l salută& Faptul nu !ăcea decît s$ sublinie e ostilitatea crescînd$ dintre cele dou$ specii& -rau amîndoi la curent cu raportul care conţinea o in!ormaţie tulburătoare+ asasinarea unui agent dublu. procurori.

a. 9roe< comută !rec#enta şi aduse pe ecran unul din ag*iotantii săi go)ac*ini.&” 9roe< aruncă o pri#ire spre (ar& 9u ele omului se !r$mîntau în tăcere& -ra !urios pe pre enţa conului.ar bănuielile lui 9roe< începeau sa se con!irme& D lăsă pe .a.ria se intercalase pe ecran. printr-un apel prioritar care întrerupsese comunicaţia cu ser#iciul /ecurităţii& Bncepu sa #orbească în pripă. însă cu#intele sale marcau clar separaţia dintre oameni şi go)ac*ini. care-l împiedica s$ cunoască e%act ce era pe cale s$ !acă 9roe<& . apoi răspunse+ „.cesta continuă s$-i #orbească ag*iotantului de pe ecran+ „. în !aţa comunicatorului& Faptul 1=? . căruia îi #orbi cu #oce scă ută. aşa m-am gîndit şi eu cînd am citit raportul&” 9roe< deconecta dispo iti#ul de bruiaj şi conul de i olare& . (ar luase un scaun şi #enise să se aşe e lîngă el.rebuie ca şi consilierii umani s$ participe la con!erinţă& Gtiu&&& (ar mi-a semnalat !aptul în raportul său&&& .a&&& e logic s$ presupunem c$ autorii crimei au #rut să lase impresia c$ !ăptaşul e un go)ac*in în solda&&& Bnţeleg& . (ar nu putea prinde decît cu#inte ră leţe.plicaţi "lanul . am !ost in!ormat şi în legătură cu asta& de aşteptat ca şi alte comunităţi umane să se ia după ei şi s$-şi e%pul e e #ecinii& Iă bunările se #or ţine lanţ&&& .înţelege nimic din gomotele pe care le emitea comunicatorul& Bn timp ce aştepta ca membrii Consiliului s$ se branşe e la reţeaua de telecon!erinţ$.ar incidentele i olate care&&& Cre iA Hm&&& Bn ca ul acesta&&&” Căsa !ra a în suspensie. lar$ nici o noimă& . c*iar şi la cel mai înalt ni#el al Consiliului său Consultati#& „-u sînt cel care #a trebui s$ decidă în această pri#inţă. cu #oce joasă& .ria s$ termine tot ce a#ea de is. . la adăpostul conului de i olare+ „.ispuneţi trupele speciale în dispo iti#ul pe care #i l-am indicat&&& -%act&&&” (ar întoarse ostentati# spatele la această discuţie şi se cu!undă în contemplarea nopţii& 9roe< con#ersa mai departe cu ecranul+ „ Bn nici un ca J .ria&” 8n #reme ce 9roe< #orbea.in capătul opus al sălii.receţi la un control sistematic al tuturor oamenilor a!laţi în po iţii de natură s$ repre inte un pericol pentru noi& .

ise 9roe<.ria.ar dacă ne-am înşelat asupra intenţiilor lui 0edrik&&&” „/u!erinţele ne#ino#aţilor ne sînt întotdeauna de !olos”. ast!el încît. în bună măsură. c$ situaţia luase o amploare periculoasă înainte de a !i detectată. spuse (ar& „/per&” (ar îl pri#i lung cîte#a clipe.ar cine-s ne#ino#aţiiA” 9roe< nu apucă să-i răspundă. în secret&” Iăspunsul lui 9roe< implica mai multe aspecte+ c$ e%ista o conspiraţie la #îr!. apoi se mulţumi să răspundă+ „ Bnţeleg&” -ra e#ident c$ 9roe< dorea o limpe ire a situaţiei. ele au !ost pregătite #reme îndelungată. pentru a obţine un a#antaj ma%im de pe urma acestei cri e& (ar rupse tăcerea& „.şa am înţeles şi eu”. în!$ţişînd !eţele reunite ale membrilor Consiliului. de netăgăduit. căci ecranul dinaintea lui se lumină brusc. care s$-i permită stabilirea unor pre#i iuni clare ale principalelor consecinţe& -ra pregătit pentru asta& .nu-l împiedică pe 9roe< ca. a#ea s$ !olosească !orţele sale.e acord& . pe care-l cunoşteau toţi dosadienii& (ar completa ideea+ „. de îndată ce termină con#orbirea cu . deşi stătea alături de -lector. c$ !orţele ast!el puse în mişcare de#eniseră. !iecare în micul său cadru& 9roe< conduse cu 1=Q . s$ restabilească circuitele de protecţie. para!ra înd prima parte a unui #ec*i dicton. (ar nu putea străpunge ecranajul& 'u au ea decît bî îitul bruiajului şi acest gomot îi pro#oca o iritare pe care nici măcar nu mai încerca s-o ascundă& 9roe< nu !ăcu nici un gest prin care s$ indice dacă era sau nu de acord cu pre enţa lui (ar lîngă el& „.a&&& #oi da ordinele necesare de îndată ce #om !i terminat aici&&& 'u&&& .e îndată ce #a !i sesi at dincotro bate #întul. declară (ar& „.acă aşa stau lucrurile.şa]i cei mai bine&” întrerupse comunicaţia& 9î îitul ener#ant încetă& „0edrik are de gînd să-i asmuţă pe go)ac*ini contra oamenilor şi pe oameni contra go)ac*inilor”. imposibil de controlat& „Gi eşti de părere că situaţia se #a agra#a”. continuă el discuţia cu ag*iotantul de la /ecuritate& „.

ar nu. alegîndu-şi cu băgare de seamă cu#intele+ „. pe cînd potentaţii oraşului îşi organi au apărarea& Fără s$ ştie de ce.osadiei& 'u&&& 9a*rank se înşela& . lui (ar nu-i !u greu să-şi imagine e agitaţia care trebuie c$ domnea în acea clipă în tot C*u-ul. denine de încredere. nu pro!eră nici o acu aţie directă.rătă cu bărbia spre ta#an& 9roe< că u pe gînduri& Cînd se *ot$rîse con#ocarea de urgenţă a Consiliului.!irma c$ escortase un spion peri!eric. !ăcu net o discriminare între cele două specii& Cînd con!erinţa se înc*eie. pe nume 2c3ie.ria&” „Cred c$ am subestimat-o pe această&&& !ată& Gi dac$i trimisă de&&&” . în general. într-un adăpost secret de pe Coline& Iapoartele ce se acumulaseră în ultima #reme relatau un gen de tulburări de care C*u-ul mai a#usese parte în di!erite epoci. neîngăduind decît cîte#a întreruperi& 'u ordonă nici un arest la domiciliu.ria îmi dă de ştire că 0edrik e de negăsit&” „'u era de aşteptatA” „"oate&” 9roe< îşi um!lă obrajii& „Ceea ce nu înţeleg este cum de a !ost cu putinţă ca o simplă Conectoare să-i înşele. dar. care cu greu ar !i putut trece neobser#ate pe plan contabil& -ra ade#ărat c$ !uncţia de Conector consta tocmai în a&&& . 9roe< se l$s$ pe spate în scaun şi i se adresă lui (ar. dar în cu totul altă pri#inţă& 8ar 0edrik ştiuse probabil 1=> . (ar a#ea impresia c$ 9roe< !$cea e%act ce dorea 0edrik şi că era o eroare tactică din partea lui să ampli!ice tensiunile e%istente& . tocmai asista la interogatoriul lui 9a*rank. prin atitudinea şi cu#intele sale.cest 2c3ie era un !actor aparte.ar lui 9roe< i se părea puţin probabil& /ursele sale de la "eri!erie se do#ediseră. dar niciodată cu această amploare& 8n!ormaţiile obţinute de la 9a*rank erau de amăgitoare& . o asemenea tentati#ă necesita constituirea unor stocuri enorme de alimente.operati#itate şedinţa. pîn$ la o anumită adresă 4pe care cei de la /ecuritate n-a#useseră timp s-o #eri!ice din cau a tulburărilor7& Con#ingerile lui 9a*rank erau clare& "oate c$ peri!ericii încercau într-ade#ăr s$-şi întemeie e propriul oraş dincolo de munţi& .upă ce înc*ise comunicatorul. iar sursa lui particulară era întotdeauna demnă de încredere& 8n plus. deopotri#ă. aşa ce#a era greu de cre ut& "eri!eria se *rănea cu cele mai mi ere rămăşiţe ale C*u-ului şi cu ce mai i butea s$ smulgă solului otră#it al . pe agenţii mei şi pe .

pri#ise apusul soarelui şi. (ar& En om de #aloarea ta. (ar r$mase descumpănit& . trecînd prin iepur$rii.asta înaintea oricui altcui#a F cu e%cepţia lui& Bntrebarea de c$p$lîi r$mînea+ cine o ajutaseA 9roe< o!tă& „Cucrăm de mult timp împreună. într-o contemplaţie mînioas$& . rosti 9roe<. dar. lucrurile e#oluau într-un ritm mai alert decît pre#ă use& /e ridică şi se duse să pri#ească pe !ereastră. dar semni!icaţia era cum nu se poate mai clară& 'u se putea numi nici măcar #iclenieL era. în timp ce aştepta sosirea lui 9roe<. de la "eri!erie. de !apt. 9roe< ar !i !ost surprins să a!le ce alternati#e i se o!ereau lui (ar& „. în acest moment crucial. care s-a ridicat. parcă. reacţie dosadian$& . mult mai urgente& (ar înţelese c$ #a !i ne#oit s$-şi precipite propriile planuri. însă ceea ce se întîmpla acum era cu totul altce#a+ nimic spus 8ară ocolişuri.e las. umbra masi#ă a !ale elor care marcau *otarele "eri!eriei& 2ai înainte. unde supra#ieţuirea constituia un miracol ilnic& Gi 9roe< îşi înc*ipuia c$ #a accepta #reodată s$ se întoarcă acoloA -i bine. acum”. punctele roşiatice ale !ocurilor de tabără de la "eri!erie& (ar stătuse adeseori în apropierea unor !ocuri asemănătoare şi cunoştea gustul mîncării pe care o încăl eau& Gtia care era po#ara e%istentei în acele regiuni pustiite. ridicîndu-se şi părăsind încăperea cu mersul său tîrşit& Ceea ce #oise să spună.#usese dintotdeauna în minte posibilitatea ca relaţiile lui cu 9roe< s$ slirşeasc$ r$u. r$ b$tînd de pe coridor& . pierdut.riaA Enul dintre subordonaţii lui 9roe< intră în sală şi se apucă să !oşnească nişte *îrtii la un capăt al mesei& 1H@ . nimic !ăţiş sau speci!ic. pur şi simplu. cu un aer absent. dar o prea lungă perioadă de acceptare pasi#ă îl plasase într-o dependenţă primejdioasă& . s$ in#oce toate creanţele şi gajurile pe care le deţinea& (îndurile îi !ură însă tulburate de gomotul unor tropăituri. pîn$ la&&&” (ar n-a#ea ne#oie s$ audă mai mult& 9roe< îi dădea de înţeles c$ îl bănuia& D încredere reală nu e%istase niciodată între ei.ria !usese atuul său cel mai #aloros& . ea a#ea de îndeplinit alte sarcini.e ce nu se întorcea .up$ toate aparenţele.imp de cîte#a clipe.#ea ne#oie de ea acum. prin propriile-i !orţe. era+ „/$ nu te mai găsesc aici cînd m$ #oi întoarce&” (ar continuă s$ pri#ească pe !ereastră. apoi.

in nou. urmă (ar& „'u-s dependent de nici un drog& /înt o persoană prudentă şi.lţi doi go)ac*ini !ăceau de gardă la uşa biroului& 'ici aceştia nu i se împotri#iră& (ar îşi e%ercitase prea mult timp puterea în acest loc iar 9roe<. se scutură. normal. porni pe culoarul din stînga şi se îndreptă *ot$rît spre biroul în care era sigur c$ se a!la 9roe<& . omisese s$ dea #reun ordin cu pri#ire la el& "e asta contase şi (ar& -lectorul. se răsuci pe c$lcîie şi ieşi cu paşi repe i& Furios pe el însuşi pentru ce se #edea ne#oit să !ac$. !ăcea s$ joace pe supra!aţa mesei umbrele ag*iotanţilor care luau notiţe& 9roe< tresări cu e#identă surprindere cînd îl #ă u pe (ar p$trun înd în birou& Dmul #orbi !ără a-i da timp s$ poruncească găr ilor să-l scoată din cameră+ „2ai ai încă ne#oie de mine pentru a te împiedica s$ comiţi cea mai mare greşeală din #iaţa ta&” 9roe< îşi îndreptă spatele& 'u spuse nimic. însă nu încercară să-l oprească& .rei go)ac*ini purtînd brasarda /ecurităţii se luară după el. dar in#itaţia de a continua era implicită& „0edrik te mînuieşte ca pe o marionetă& Faci e%act ce #rea ea s$ !aci&” Dbrajii lui 9roe< se um!lară& (estul de indi!erenţă îl în!urie pe (ar& „Cînd am #enit pentru prima oară aici. aplecat deasupra unei mese acoperite de *ărţi şi diagrame. 9roe< sc*iţă gestul de nepăsare care-l e%aspera pe (ar& .oate astea erau atît de banale& Cum alt!el ar !i putut rămîne neg*iobul ăsta de om în #iaţă şi-n libertateA „'-ai !ost niciodată în stare să descoperi în ce constau aceste măsuri”. 9roe<. era pe cale de a da instrucţiuni unui grup de subordonaţi go)ac*ini& Cumina galbenă a unor lămpi suspendate la mică înălţime deasupra lor.m !ăcut tot 1H1 . dispun de mijloace ca să-mi pun capăt ilelor înainte de a le da timp e%perţilor tăi în materie să-mi în#ingă raţiunea& . ca să-mi asigur supra#ieţuirea în ca c$ te-ai gîndi #reodată s$ mă ameninţi&” . care nu se aşteptase să !ie ast!el urmărit. mi-am luat cîte#a măsuri de precauţie.(ar nu ăbo#i mai mult de cinci minute în !aţa !erestrei& 9rusc.

a#em posibilitatea s$&&&” „En alt oraşJ” „2ai mult decît atît& . (ar&” „Eimirea ta n-a ajuns încă la limită& 'u ştii ce-am !ăcut&” „Gi-aş putea ştiA” „"utem discuta. !anaticii mei nu trăiesc decît din raţii reduse& Iestul e pus de-o parte şi e%pediat la "eri!erie& . ca atare.oate armele pe care le are C*u-ul le a#em şi noi&” 5entriculele de pe pieptul lui 9roe< se în#er iră de !urie& „5a s$ ică.i de gînd s$-mi de #ălui unul dintre aceste secreteA” „. ce propuiA” (ar a#u un rîs scurt.ar mandatul pe care ni l-au dat Reii 5ăluluiA” 1H= .ce te puteai aştepta să !ac şi&&& ce#a mai mult& Ce#a ce ţi-ar prinde al naibii de bine s$ ştii în clipa aceasta&” „Gi eu mi-am luat măsuri de precauţie.e bună seamă. pe care i-am !ormat în encla#ele umane&” „/întem pregătiţi să le !acem !aţă&” „/u!icient moti#at.e ani de ile. unde#a. aproape e%ultant& „Cunoşti !oarte bine condiţiile mele&” 9roe< clătină capul dintr-o parte într-alta.upă tot ce-a !ăcut pentru #oi C*u-ul&&&” „Bţi sînt recunoscător c$ nu-mi #orbeşti despre blas!emie&” „. apoi le !ăcu semn să se retragă& „"utem discuta aici&” (ar aşteptă pîn$ ce uşa se înc*ise după ultimul go)ac*in& „"resupun că eşti in!ormat despre e%istenţa !anaticilor morţii. şi mărturisesc c$ nu ştiu în ce constau ele&” „2$ rog. n-ai s$ le găseşti niciodată& /înt numai alimente orăşeneşti şi. între patru oc*iA” 9roe< îşi pri#i roată asistenţii. (ar&” „. n-ai abandonat niciodată "eri!eria&” „Cine s-a născut la "eri!erie nu poate s$ uite&” „.ispunem de stocuri enorme de *rană în a!ara oraşului& Cu o întreagă planetă în care pot !i ascunse. într-un gest ce părea surprin ător de uman& „împărţirea puteriiA 2ă uimeşti. un !anatic e în stare să păstre e cele mai mari secrete&” „'u m$-ndoiesc& .

ale cărui comple%e de culpabilitate dobîndite în gralu se trans!ormau întotdeauna într-un respect pro!und pentru instinctul de supra#ieţuire& Bşi putea însă repre enta implicaţiile conţinute în cu#intele lui (ar& 8maginea mentală pe care i-o e#ocau era cea a unei succesiuni de #aluri de carne umană asaltînd obstacolele ce i se ridicau în cale. ne #om descotorosi de "ol. dar pot să-ţi spun c$ noi. şi numai unulJ . totuşi. în C*u. al doilea oraş #a !i construit&” „Cre iA” „. nu era un lucru de neconceput& 8deea c$ nenumăraţi imigranţi peri!erici trăiau in interiorul oraşului. îl umplea de o adînc$ nelinişte& .rebuia s$-şi mobili e e toate !orţele pentru a disimula această reacţie& 'u punea nici o clipă la îndoială a!irmaţiile lui (ar& -ra e%act genul de lucru la care te puteai aştepta de la un #eteran peri!eric cu pielea tăbăcită& . 9roe<& Damenii mei nu sînt doar născuţi la "eri!erieL ei #or. nep$s$toare la su!erinţă şi moarte& Cucerirea C*u-ului.em şi de aristocraţia sa&” „5eţi crea o altă aristocraţieA” „.„Bmparte şi stăpîneşte. subîmparte şi #ei de#eni un stăpîn şi mai puternic. gata de un asemenea sacri!iciu.cesta-i mandatul nostru&” „Gi.ar poporul meu este gata să-şi dea #iaţa pentru idealul de libertate pe care-l împărtăşim cu toţii& 'u mai #rem să ne sacri!icăm pentru C*u&” „2oti# pentru care toţi !anaticii #oştri sînt originari de la "eri!erie&” „5ăd c$ încă tot nu înţelegi. #a !i treaba #oastră.acă întreprindeţi ce#a împotri#a oamenilor noştri din C*u.ot ce se poate& . pe urmă. în aceste condiţii.#em deja u ine subterane care produc arme şi alimente& .ar de ce se *ot$rîse s$-i de #ăluie totul acumA 1HH . în oraşul nou. #om trece la un atac în masă din e%terior. s$ moară pentru ca idealul lor s$ trium!e&” 9roe< medit$ în tăcere& -ra un concept greu de acceptat pentru un go)ac*in. !ragmentea ă şi #ei de#eni stăpîn absolut&” „'u asta am #rut s$ spunJ” 9roe< respiră adînc de mai multe ori pentru a-şi regăsi calmul& „En oraş. ba c*iar sînt nerăbdători. #ă #om d$rîma idurile şi&&&” „Ce propuiA” „D cooperare onestă pentru separarea speciilor& En oraş pentru go)ac*ini şi unul pentru oameni& Ce #eţi !ace #oi.

a.ar întrebarea primordială r$mînea !ără răspuns+ „. deocamdată& . s$ susţin în mod acti# şi !ăţiş proiectul #ostru de oraş peri!eric&” „"oale c$ nu c*iar acti#L dar pasi#. neîndoios. conta pe pro!undul respect pentru #iaţă. mai multe talente de care nu se putea lipsi&&. a#ea deja destule moti#e ca s$ accepte un compromis cu (ar& Bntrebările rămase încă !ără răspuns puteau !i re ol#ate mai tîr iu& „5ei ocupa. care punea st$pînire pe !iecare go)ac*in adult. capabili să ia deci ii sîngeroase. şi ei. mai mult decît elA Dricum. totuşi. însă culpabilitatea&&& Bngro itoarea culpabilitate&&& (ar se bi uia pe acest lucru& "oate se bi uia prea mult& „/per c$ nu te aştepţi. printre *oardele lui de !anatici. în continuare. dup$ !rene ia ucigaşă a ritualului e%tirpării& (o)ac*inii erau.**&&&” !ăcu 9roe<.„0edrik este cea care ţi-a ordonat s$ m$ pregăteşti pentru&&&” „0edrik nu !ace parte din planul nostru& --ade#$rat că ne complică lucrurile într-o oarecare măsură. pentru cît #alorau ele& .e ceA” „'u sînt dispus să-mi sacri!ic semenii”. dacă nu titular&” „. cu două& Ce ştia despre 0edrik. în timp ce 0edrik abia aşteaptă s$ culeagă ce #a r$mîneA” „.ar. de bună seamă.i titlul de consilier&” „Bţi asumi responsabilitatea precipitării noastre întrun con!lict #iolent. cu siguranţă c$ aşa !uncţiona mintea lui (ar& Gi. da&” „Gi insişti pentru împărţirea puterii în C*uA” „"e durata perioadei interimare&” „8mposibilJ” „Bn !apt. se numărau. !uncţia de prim-consilier”. rosti 9roe<& 1H: . replică (ar& Iăspunsul a#ea accentul unui ade#ăr parţial& (ar do#edise în destule împrejurări că ştia să ia deci ii se#ere& . dar putem s$ e%ploatăm mai bine decît #oi de ordinile pe care le crea $&” 9roe< con!runtă aceste destăinuiri cu ceea ce ştia despre (ar şi le găsi plau ibile. dînd de mai multe ori din cap& 5a să ică asta eraJ (ar n-a#ea nimic de-a !ace cu o!ensi#a declanşată de 0edrik& /e temea de ea încă mai mult decît se temea de 9roe<& Ceea ce însemna c$ trebuia acţionat cu multă prudentă& (ar nu era omul care s$ se teamă cu una.

de a denunţa prejudecăţile şi de a pune la îndoială justi!icările& Cegea trebuie să !ie !le%ibilă şi #ariabilă. aici& 2ai multe decît îşi înc*ipuia (ar& 9a*rank a#ea dreptate& 8ar 0edrik.sta nu-i stătea în caracter& . cu siguranţă c$ acesta 8rebuia s$ !ie răspunsul. plecînd de la date incomplete& (ar li#rase mai multe in!ormaţii importante. 9roe< comisese. un gol în nodulii digesti#i ai go)ac*inului& (ar îşi dădea seama c$ se lăsase manipulat s$-şi dea în #ileag teama de 0edrik& . c*iar asumîndu-şi riscul de a-l ademeni pe (ar cu o in!ormaţie autentică& „Bn ultima #reme s-a constatat o recrudescenţă a e%perienţelor mistice la go)ac*inii din iepurării&” „Gtii bine c$ nu e ca ul să mă iei cu aiureli religioaseJ” (ar părea realmente !urios& 9roe< îşi ascunse satis!acţia& . unde#a.oar dacă. nu cum#a. iară a primi ec*i#alentul în sc*imb& . #oi urma po#eţele Reului& Damenii îşi găsesc întotdeauna justi!icări& Cegile rigide şi imuabile nu o!eră decît o ba ă comodă pentru justi!icările !iecăruia şi pentru prejudecăţile pe care ele se sprijină& /ingura lege uni#ersal acceptabilă pentru toţi muritorii ar !i cea care ar permite orice justi!icare& Ce nonsens e#identJ Iolul legii este.-ra o soluţie acceptabilă& (ar îşi semnală acordul printr-o mişcare scurtă a capului& .acă (ar îşi dădea seama de asta. o greşeală în interpretarea celor petrecute aici& Hotărî c$ trebuia s$ lămurească numaidecîl acest aspect. pentru a se adapta la noi 1HK . o!erindu-i. încît (ar s$-i de #ăluie toiul lui 9roe<& . putea !i sigur c$ 9roe< #a încerca s$ neutrali e e proiectul oraşului peri!eric& .ranjamentul l$să.e asemenea.şadar (ar nu ştia 4sau nu accepta7 că Reul 5ălului crea uneori ilu ia în !olosul credincioşilor săi şi c$ se adresa cu ade#ărat alesului sau. cîteodat$.ar amploarea conspiraţiei umane era neaşteptată şi lăsa loc prea multor necunoscute& 'u se puteau lua măsuri adec#ate. a#ea de ce să se teamă& Dare de ce nu mi-a !ăcut Reul de #ăluireaA se întrebă 9roe<& 5rea să mă pună la încercareA .a. deoarece un lucru era cert în momentul de !aţă+ . totuşi. ştia de proiectul celui de-al doilea oraş& 'u era e%clus ca ea s$ !i mane#rai în aşa !el.e data asta. c*iar şi răspunsuri la unele întrebări& 2ulte lucruri ieşiseră la i#eală. dimpotri#ă. de bună seamă.

decît o mulţime mînioas$. de parcă !iecare din ei calcula a#antajele personale pe care le putea obţine de pe urma lui& Bncet. pentru ceA -ra oare cu putinţă ca ei s$ nu cunoască. pe măsură ce acestea apar& . gata s$ e%plode e& Cu atenţia încordata. coborî un şir scurt de trepte şi ajunse într-un loc rece şi întunecos. mai puţin aglomerat. doua uşă la stînga& Eşa indicată de 9a*rank era un portal. cît mai multe amănunte cu putinţă& .ritc* aleseseră. nu corespundea cîtuşi de puţin cu cea pe care i-o pre entaseră consilierii lui .cerinţe. accentuînd mişcările oamenilor& 2c3ie detesta !elul cum îl pri#eau trecătorii.ar dac$ unii dintre obser#atorii trimişi aici de ec*ipa lui . !ără să se obser#e. deasupra lui.ritc*& Bl induseseră în eroare intenţionatA Gi.nii de e%perienţă în cadrul 9ir/ab-ului şi nenumăratele misiuni delicate îndeplinite în ser#iciul puternicei organi aţii îi con!eriseră o cunoaştere remarcabilă a speciilor Co-simţirii şi la această cunoaştere recurgea acum. natura monstrului pe care-l creaserăA 8mplicaţiile răspunsurilor posibile la întrebările sale îl !ăceau s$ se în!ioare& . dacă da. care se alcătuia încetul cu încetul în mintea lui. pregătit s$ se apere contra oricărui atac prin surprindere. din pragul căruia coborau alte trepte& F$r$ s$ ştie prea bine de ce.in păcate. dintr-un moti# oarecare. dar un *a ard în aşe area acestei iepurării !ăcea ca o desc*i ătură înspre apus să îngăduie pătrunderea în străduţa îngustă a unei ra e pie işe de soare& Cumina argintie relie!a umbrele. începu s$-şi croiască drum. dar unde du*oarea de putre!acţie şi mucegai era şi mai pronunţată& . e%perienţa îl în#ăţase şi răul pe care o specie îl putea !ace altei specii. 2c3ie a#u ne#oie de cîte#a clipe pentru a-şi redobîndi noţiunea propriei !inalităţi& Clădirile se ridicau. înalte şi masi#e. 2c3ie r$mase descumpănit& 8maginea C*u-ului. !ără a-l mai pune la socoteală pe cel ce şi-l putea !ace ei înşişi& 8ar oamenii dimprejur nu-i sugerau nimic altce#a. întrade#ăr. ea nu e%istă decît pentru a ser#i drept justi!icare celor puternici& Codul go)ac*in 4. s$ treacă de cealaltă parte a bariereiA 1HM .ltminteri. încercînd să pătrundă moti#aţiile secrete pe care le intuia la !iecare indi#id pe lîng$ care trecea& .up$ plecarea lui 9a*rank. prin mulţime.ălmăcirea 9ir/ab7 . către arcada ce marca intrarea imobilului& /e străduia s$ înregistre e.

o e%plo ie ar !i omorîl toată lumea de pe palier& 8ar ceilalţi doi 1H? . de-o parte şi de alta a uşii. nu e%istau sc*imburi cu celelalte ci#ili aţii& "lăcerile ra!inate şi capcanele so!isticate care-i preocupau pe locuitorii celorlalte lumi erau necunoscute aici& .ltce#a nu putea !i& . care ieşea dintr-o carcasă metalică a#înd deasupra un buton. din indi!erent ce moti#. poate. pe care o asemenea stare de lucruri le putea pune la îndemîna unui mic număr de indi#i i !ără scrupule.Bn cursul întregii sale cariere. lipsită de toate înlesnirile de care se bucurau celelalte lumi cosimţitoare& 'u e%ista acces general la "orţile calebane.ceastă planetă era realmente i olată. cu!undat în întuneric. spuse 2c3ie& "a nicul înarmat îi !ăcu semn s$ intre& . nici etica în #igoare pe cuprinsul Co-simţirii& "e .osadi îşi elaborase propriul ei mod de #iaţă& 8ar instructorii de pe .acă.andaloor repetaseră. cu e%cepţia luminii anemice de deasupra unei uşi negre& . mai tot timpul.rma era o bombă cu un bulon al morţiiJ . s$ ăbo#ească prea mult în locul acela şi cobori treptele cu o siguranţă pe care era departe de-a o simţi cu ade#ărat& 'a#ea de ales. decît s$ se con!orme e recomandărilor lui 9a*rank& /ubsolul era un spaţiu mai larg.osadi. în timp ce un al treilea stătea c*ircit lîng$ ei. ţinînd în mîini ce#a ce semăna cu o armă de !oc rudimentară& „0edrik #rea s$ m$ #adă”. mai erau şi nenumăratele substanţe cu care se drogau cei mai mulţi dintre dosadieni& 2ijloacele de presiune. 2c3ie nu cute a.recînd pe lîng$ el. toiul era de #în are. totuşi. inclusi# orice #iciu sau per#ersiune imaginabilă& 8deea aceasta nu-i dădea pace lui 2c3ie& Bn plus. ar !i !ost capabili s$ pună st$pînire pe întreaga su!lare a Co-simţirii& „'imic nu-i poale constrînge& . acelaşi a#ertisment+ aceşti primiti#i i olaţi.bsolut nimic&” -ra. 2c3ie pri#i cu coada oc*iului arma+ o ţea#$ scurtă. dac$ erau lăsaţi să pătrundă în uni#ersul ci#ili at. 2c3ie nu dăduse niciodată peste o planetă atît de complet ruptă de restul uni#ersului& . puţin cam e%agerat& -%istau cîte#a lucruri care-i constrîngeau pe dosadieni !i ic& Bns$ nu-i in*ibau nici con#enţiile. erau în!ricoşătoare& C*inuit de îndoieli.oi oameni moţăiau pe cîte un scaun. ţinut apăsat de degetul mare al pa nicului& 2c3ie !u cît pe ce s$ se poticnească& . degetul pa nicului slăbea apăsarea.

cu ta#anul jos. în !aţa unor mese mari. „'umele dumitaleA” "ri#irea lui 2c3ie s$getă spre oc*ii mici.e unde#a. iar a#ertismentul lui cît se poate de clar& 2c3ie căută din pri#iri un loc liber pe una din bănci& Bnainte de a apuca s$ descopere unul. cu o #i etă sclipitoare la ni#elul !eţei& Eşa se desc*ise la apropierea lui& En miros puternic de bucătărie şi mîncare condimentată îi asalt$ nările.moţăiauJ Cum de se puteau lăsa pradă somnului. cu acest pericol în preajma lorA Bşi îndreptă atenţia spre uşa neagră din !aţă& -ra o uşă masi#ă.bia dacă e%ista loc de trecere printre bănci& Driunde pri#ea. încît pri#irea ei s$ poată cuprinde.e !apt. lui 2c3ie îi #enea greu să şi-o imagine e mişcîndu-se de la locul ei& 9raţele îi ieşeau ca nişte baloane din salopeta #erde cu mîneci scurte iar gle nele erau înecate în cărnuri ce se re#ărsau peste marginea încălţărilor& . sprijinite pe capre& . acoperind toate celelalte miasme& 2c3ie pătrunse într-o sală #astă. plină F ticsită F de oameni aşe aţi pe bănci. intrarea. 2c3ie #edea oameni în!ulecînd cu linguri din bolurile a!late în !aţa lor& C*elneri şi c*elneriţe se strecurau de la o masă la alta. aşe ată la o tejg*ea mică. din îmbul eala sălii. trîntind înaintea clienţilor boluri pline şi adunîndu-le pe cele goale& 8n stînga uşii trona o !emeie obe $. urcată pe o estradă& -ra ast!el plasată. !emeia enormă i se adresă cu glas piţigăiat+ . pomi grăbit spre pasajul strimt în care o succesiune de uşi cu batanţi dubli permitea trecerea co*ortei de ospătari repe iţi& 8n două rînduri. dar în pri#irea sa rece era întipărită o înţelepciune adultă& /e uită la !emeia cea grasă. !ără a #eri!ica dac$ 2c3ie îl urmea ă.şea ă-te la o masă şi aşteaptă& 9a*rank !usese e%plicit. aşteptînd instrucţiuni& „-l e& Condu-l&” 9ăiatul iacu stînga-mprejur şi. înecaţi în grăsime& „2c3ie&” „2i-am înc*ipuit eu&” Femeia ridică un deget ca un cîrn$cior& . deopotri#ă. întreaga sală şi uşa cu batanţi dubli prin care intra şi ieşea neîncetat personalul de deser#ire& 2onstruoasa !emeie părea a !i !ost în!iptă pe #iaţă în spatele micii tejg*ele& . îşi !ăcu apariţia un băiat& 'u putea a#ea mai mult de opt-nouă ani. 2c3ie !u cît pe ce s$ !ie răsturnat de cîte unul din ei& Călău a lui îns$ părea 1HQ .

în stare s$ pre#adă desc*iderea !iecărui batant, reuşind de !iecare dată s$ se retragă la timp& Ca capătul pasajului se alia o altă uşă neagră pre#ă ută cu #i etă& Eşa dădea într-un mic coridor în!undai, cu cîte o uşă înc*isă de-o parte şi de alta& "eretele de la capătul coridorului alunecă lateral, dînd la i#eală o rampă îngustă, care cobora printre doi pereţi tăiaţi în stîncă& 9ecuri rare, atîmînd din ta#an, luminau #ag tunelul& "ereţii erau jila#i şi degajau un miros r$u& .in cînd în cînd, pasajul se lărgea brusc, cu posturi de pa ă& ;recură prin mai multe uşi pă ite de santinele& Ca un moment dat tunelul urcă, apoi începu din nou s$ coboare& 2c3ie pierdu şirul cotiturilor, al uşilor şi al posturilor de pa $& 8n cele din urmă, după ce urcaseră o bucată de #reme, ajunseră într-un alt coridor scurt, cu uşi laterale& 9ăiatul desc*ise a doua uşă din dreapta, aşteptă ca 2c3ie s$ intre şi, !ără s$ rostească nici un cu#înt, se retrase, înc*i înd-o la loc& "aşii lui se depărtară pe coridor& Camera în care intrase 2c3ie era mică şi slab luminata de nişte lucarne situate la înălţime, pe peretele opus uşii& D masă de #reo doi metri lungime, aşe ată pe capre, cu două bănci laterale şi cîte un scaun la !iecare e%tremitate, ocupa aproape tot spaţiul& "ereţii erau din piatră cenuşie, !ără nici o ornamentaţie& 2c3ie ocoli masa şi se aşe ă pe scaunul de la capătul ei& ;imp de cîte#a minute, r$mase nemişcat, lăsîndu-se pătruns de atmos!era din acest loc& Bn odaie era !rig+ apro%imati# temperatura pre!erată de go)ac*ini& Ena dintre lucarne era întredesc*isă şi lăsa s$ pătrundă gomotele în!undate ale unei stră i+ un #e*icul în trecere, #on de glasuri, tropot continuu de paşi& ,mbianţa apăsătoare a iepur$riei părea şi mai pregnantă aici& .e unde#a, din spatele uşii, ră bătea drăngănit de #eselă şi, din #reme în #reme, şuierat de #apori& 9rusc, uşa se întredesc*ise şi prin crăpătura ei îşi !ăcu intrarea o !emeie înaltă şi #elt$& D clipă, cînd se întoarse, c*ipul ei se a!lă în lumina lucarnelor, apoi se pierdu în penumbră, în timp ce !emeia se aşe a la capătul uneia din bănci& 2c3ie nu mai #ă use niciodată o !aţă !eminină cu trăsături atît de aspre& (*ipul părea cioplit în piatră, cu oc*i sinilii ca nişte cristale de g*eată& "$rul negru, tuns scurt, era o perie deasă& 2c3ie îşi înăbuşi un !rison& Iigiditatea trupului ei ampli!ica duritatea e%presiei& 'u era asprimea pe
1H>

care o dă su!erinţa& /au, cel puţin, nu numai asta& -ra ce#a care ţinea de o *ot$rîre de neclintit, ce#a adînc înrădăcinat într-o durere gata s$ e%plode e la cea mai mică atingere& "e o lume aparţinînd Co-simţirii, unde te*nicile geriatrice erau la îndemîna oricui, i-ai !i putut da orice #îrst$ între trei eci şi cinci şi o sută trei eci şi cinci& "enumbra în care stătea îngreuna distingerea amănuntelor, dar 2c3ie era aproape sigur c$ a#ea mai puţin de trei eci şi cinci& „,şadar, tu eşti 2c3ie&” -l încu#iinţă cu o mişcare a capului& „,i a#ut noroc c$ oamenii lui ,dril mi-au recepţionat mesajul la timp& 9roe< te caută deja& 'u mi s-a spus c$ ai pielea atît de înc*isă la culoare&” 2c3ie ridică din umeri& „9a*rank ne-a transmis c$ ne-ai putea duce pe toţi la pier anie, dacă n-o s$ a#em grijă cu tine& .upă părerea lui, nu pose i nici cele mai elementare noţiuni pentru a-ti asigura supra#ieţuirea&” .eclaraţia ei îl surprinse, însă pre!eră s$ păstre e tăcerea& Femeia o!tă& „Cel puţin, #ăd că ai bunul simţ să nu proteste i, în s!îrşit&&& bun #enit pe .osadi, 2c3ie& "oate #oi reuşi să te ţin în #iaţă destul timp ca să ne !ii de !olos&” 9un #enit pe .osadiJ „-u sînt 0edrik, după cum !ără-ndoială c$ ştii&” „;e-am recunoscut&” 'u era decît în parte ade#ărat& 'ici unul dintre portretele pe care le #ă use nu lăsa impresia de #iolenţă necruţătoare pe care o emana persoana ei& En surîs dispreţuitor !lutură pe bu ele lui 0edrik& „'u mi-ai răspuns la urarea de bun #enit pe planeta noastră&” 2c3ie clătină din cap& Consilierii lui ,ritc* !useseră categorici+ „-a nu ştie de unde #ii& Bn nici un ca să nu-i de #ălui !aptul c$ ai tra#ersat Ridul Reilor& Consecinţele imediate ţi-ar putea !i !atale&” Continuă s-o pri#ească în tăcere& D e%presie şi mai rece se întipări pe c*ipul lui 0edrik, împietrindu-i colţurile gurii şi ale oc*ilor& „2ai #edem noi& .eocamdată&&& 9a*rank mi-a comunicat c$ deţii un !el de trusă specială, precum şi bani, cusuţi în căptuşeala îmbr$căminţii& .$-mi mai întîi trusa&”
1:@

;rusa mea pro!esionalăA 0edric întinse o mînă în direcţia lui& „;e pre#in, o dată pentru totdeauna, 2c3ie& .acă mă ridic şi ies din această cameră, n-ai să r$mîi #iu mai mult de două minute&” Cu !iecare muşc*i tremurînd de re#oltă, 2c3ie scoase din bu unar trusa şi i-o întinse& „;e pre#in şi eu, 0edrik& /înt singura persoană care poate desc*ide c*estia asta !ără a !i ucis şi a-i distruge, în acelaşi moment, conţinutul&” -a apuc$ trusa plată şi o în#îrti de cîte#a ori în mîini& „-şti con#insA” 2c3ie începea s-o interese e dintr-un ung*i nou& -ra, în acelaşi timp, mai prejos şi mai presus de aşteptări& 8n primul rînd, era e%traordinar de nai#& .ar ea ştia că aşa erau toţi cei care trăiau dincolo de Ridul Reilor& Cel puţin, asta era e%plicaţia cea mai plau ibilă pe care-o găsise& -%ista ce#a e%trem de anormal în situaţia .osadiei& Bn mod logic, cei dinapoia 5ălului ar !i trebuit să-şi trimită aici cei mai buni agenţi& ,cest 2c3ie repre enta tot ce-a#eau ei mai bunA .e necre utJ /e ridică, merse pînă la uşă şi ciocăni o singură dată& 2c3ie o #ă u dînd trusa cui#a de a!ară şi angajînduse într-o con#ersaţie cu #oce scă ută, din care nu i buti s$ prindă nici un cu#înt& "reţ de-o clip$, coc*etase cu ideea dea încerca să !olosească unul din mijloacele de apărare a!late în trusă& .ar ce#a din comportamentul !emeii, ca şi cumulul de necunoscute, îl !ăcuseră să se r$ gîndeasc$& 0edrik re#eni la locul ei, cu mîinile goale& Bl pri#i un moment, cu capul înclinat într-o parte, apoi ise+ „,m să-ţi spun cîte#a lucruri& .acă #rei, poţi să consideri asta un !el de-ncercare& Bn ca ul c$ dai greş, îţi garante c$ nu #ei supra#ieţui prea mult pe .osadi& - clarA” Cum 2c3ie nu-i dădu nici un răspuns, lo#i cu pumnul în masă& „;e-am întrebat dac$-i clarJ” „Ri ce-ai de is&” „Foarte bine& Bmi dau seama c$ cei care te-au in!ormat despre .osadi ţi-au atras atenţia s$ nu-ţi de #ălui ade#ărata origine& Cu toate astea, cei mai mulţi dintre cei ce te-au obser#at, c*iar şi doar cîte#a secunde, au bănuit c$ nu eşti de-aici+ nici din C*u, nici de la "eri!erie, nici din #reun alt loc de pe .osadi&”
1:1

5ocea ei se !ăcu şi mai aspră cînd continuă+ „-u însă ştiu& ,!lă de la mine, 2c3ie, că nici măcar un copil dintre-ai noştri n-ar putea să nu înţeleagă singur c$ populaţia capti#ă a .osadiei nu-şi are originea pe această planetăJ” 2c3ie o pri#i stupe!iat& "opulaţia capti#ăJ ,scullînd-o #orbind, !u încredinţat că spunea ade#ărul& .e ce ,ritc* şi ceilalţi nu-l pre#eniserăA Cum de nu-şi dăduse seama el însuşiA "laneta era neprielnică #ieţii, atît pentru oameni, cît şi pentru go)ac*ini& 5ă îndu-se respinşi de lumea pe care se născuseră, !ireşte că dosadienii putuseră s$ deducă uşor c$ speciile lor nu-şi a#eau obîrşia aici& 0edrik îi lăsă timp s$-şi !acă ordine în gînduri, înainte de-a continua+ „2ai sînt şi-alţii pe-aici, care-au #enit de unde #ii tu& "oate că nu i-am identi!icat pe toţi, mai ales că-s mai bine instruiţi decît tine& .ar eu sînt în#ăţată s$ nu m$ încred decît în ceea ce-i sigur& 8ar despre tine n-am nici un dubiu& 'u te-ai născut pe .osadi& 2i-am #eri!icat toate datele şi acum am con!irmarea propriilor mele simţuri& 5ii de dincolo de Ridul Reilor& Comportamentul tău cu 9a*rank, cu ,dril, cu mine&&&” -a clătină din cap cu obidă& ,ritc* e cel care m-a #îrît în capcana astaJ Constatarea îi readuse în gînd lui 2c3ie o problemă mai #ec*e, care nu contenise să-l intrige+ descoperirea de către 9ir/ab a e%perimentului .osadi& Cum putuseră go)ac*inii s$ !ie atît de neîndemînatici, încît s$ permită scurgerea unei asemenea in!ormaţiiA Cu siguranţă că, încă de la bun început, îşi #or !i luat toate măsurile de precauţie pentru păstrarea secretului& Cu toate acestea, la un moment dat, cîte#a in!ormaţii capitale ajunseseră la agenţii 9ir/ab-ului& 2c3ie se !rămîntase îndelung în căutarea unei e%plicaţii satis!ăc$toare a misterului& .ar acum, de #ăluirile lui 0edrik completau tabloul& /ingurul răspuns plau ibil era c$ ,ritc* şi consilierii săi plănuiseră totul, pentru a-l pune în această situaţie& Căsaseră, intenţionat, s$ se scurgă in!ormaţii despre .osadi& 8ar ţinta lor era el, 2c3ie& .ar în ce scopA „'e poate asculta cine#aA” întrebă el& „'u duşmanii mei de pe .osadi&” 2c3ie cînt$ri răspunsul& 0edrik nu e%cludea posibilitatea de a !i ascultaţi dind$r$tul Ridului Reilor& Bşi
1:=

ţuguie bu ele, ne*otărîtL 0edrik pusese mîna pe trusa lui mult prea uşor&&& dar nici el nu a#usese de ales& Dricum, nu #or reuşi s-o desc*idă şi, pîn$ la urmă, unul dintre subalternii lui 0edrik o s$-şi piardă #iaţa& Ceea ce poate c-o #a pune pe gînduri& Hotărî s$ tragă de timp& „,ş putea să-ţi spun o mulţime de lucruri& ,tît de multe, încît nici nu ştiu cu ce să încep&” „începe prin a-mi e%plica în ce !el ai tra#ersat Ridul Reilor&” /igur, de ce nuA ,r !i putut s-o năucească dîndu-i in!ormaţii de lînate despre calebani şi despre "orţile lor& 'imic din e%perienţa ei n-o pregătise să conceapă e%istenţa unor asemenea !enomene& 2c3ie trase aer în piept& .ar, înainte de-a apuca să #orbească, se au i o bătaie în uşă& Făcîndu-i semn să tacă, 0edrik se întinse şi apăsă pe clanţă& En tînăr slab, cu oc*i mari sub o !runte înaltă, cu şu#iţe rare de păr blond, se strecură în odaie şi depuse trusa lui 2c3ie pe masă, în !aţa lui 0edrik& „'-a !ost prea greu”, rosti el& 2c3ie îşi pri#i năuc trusa desc*isă, cu tot conţinutul intact& 0edrik îi !ăcu semn tînărului blond să ia loc pe cealaltă bancă, apoi luă în mîna un generator de ra e& 8ncapabil să se abţină, 2c3ie e%clamă+ „,tenţieJ - periculosJ” „Calmea ă-te, 2c3ie& Habar n-ai ce-nseamnă pericol&” Bn#îrti generatorul pe toate părţile, apoi îl puse !rumos la loc şi-şi ridică oc*ii spre tînărui dinaintea ei& „--n regulă, /tigg<& ;e ascult&” ;înărui începu să scoată, unul cîte unul, obiectele din trusă, mînuindu-le ca şi cînd ar !i ştiut per!ect să se ser#ească de ele şi dînd, pentru !iecare, e%plicaţii rapide& 2c3ie se strădui din răsputeri să urmărească discuţia, dar cei doi !oloseau un cod ininteligibil& 2imicile lor însă erau destul de eloc#ente& "ăreau încîntaţi& Ceea ce /tigg< a#ea de spus despre jucăriile periculoase din trusă le era, în mod #i ibil, pe plac amîndurora& 8ncertitudinile iscate în timpul călătoriei cu 9a*rank căpătară o nouă intensitate& "useseră stăpînire pe el ca o boală care se instalea ă încetul cu-ncetul+ un gol în stomac, dureri în coşul pieptului şi, mai nou, o migrenă ca un pumnal ce-i străpungea !runtea& Ca un moment dat, se întrebase dacă nu cum#a contractase o maladie
1:H

ar nu era un sentiment pe care să şi-l poată permite& . pronunţînd în s!îrşit cîte#a cu#inte pe care 2c3ie le putu înţelege+ „.rebuia să de#ină recepti# la orice nouă percepţie.osadi lui . alt!el n-am nici o şansă de supra#ieţuire F şi cu atît mai puţin de reuşită& . apoi.necunoscută.sta e.a&” . care încerca să respingă ce#a.bia acum începea să înţeleagă groa a pe care i-o inspira . în siguranţă&” 1:: . cît de cît.ocilitatea era deplină şi ea ştia asta& „. se ridică.poi ieşi. 2c3ie.ritc* şi să împărtăşească de nădejdea go)ac*inului& Ce cumplit teren de e%perienţă pentru a recunoaşte !oloasele şi limitele puteriiJ 0edrik şi /tigg< terminară discuţia lor cu pri#ire la trusă& /tigg< o înc*ise şi. luînd trusa cu el& 0edrik se întoarse către 2c3ie& . o aserţiune sau o serie de aserţiuni pe care le acceptase !ără a se gîndi să le pună la îndoială& Hotărî să-şi golească mintea. ai să răspun i la toate întrebările mele&” „.şadarJ&&& Bşi abandonase destul de uşor trusa. să ree#alue e întreaga situaţie& . !iindcă nu pusese nimic în gură de cînd sosise& "ricepu totul deodată. e%istentă doar pe .rusa şi conţinutul ei o ajutaseră să a!le răspunsul la întrebarea cea mai e#identă în legătură cu 2c3ie şi semenii iui& Cei ce trăiau dincolo de Ridul Reilor erau descendenţii degeneraţi ai celor care in#entaseră asemenea arme& -ra singura e%plicaţie coerentă& .osadi& 'u putea !i din cau a mîncării.rebuie să de#in e%act ca ei. n-a#em timp de pierdut&” .upă ce-mi #ei !i dat satis!acţie în toate pri#inţele”.rebuia să-l !acă să înţeleagă că n-a#ea de ales.osadi cere să !ii rece şi brutal în toate deci iile tale& Fără e%cepţie& . s$ nu-şi mai pună nici un !el de întrebări& . pri#indu-i pe 0edrik şi /tigg<& Ieacţiile sale se datorau propriei lui judecăţi. decît să i se supună& „Gi acum. „#om merge la masă şi pe urmă te #oi conduce într-un loc în care #ei putea !i. ţinînd-o în mînă. să ia toate lucrurile aşa cum erau& Gi. urmă ea. con#ins că oricine ar !i încercat s-o desc*idă şi-ar !i pierdut #iaţa& Comisese însă greşeala de a-i a#erti a& "robabil c$ asta îi ajutase& .proape că-i era milă de cretinul din !aţa ei& .

e%plodînd în accese de !urie nestă#ilită.rebuie să a!lăm unde #or să-şi construiască oraşul lor sacrilegiu&” 1:K . adunaţi la celălalt capăt al mesei. dar am continuat să primim rapoarte liniştitoare. !ie de la "eri!erie& . reluă el& „. ca şi cei dinaintea lor. !ie din C*u. spiritele par să se !i liniştit& "entru perioada de plani!icare imediat următoare sînt de pre#ă ut doar unele operaţii poliţieneşti de mică amploare& "e de altă parte. nici o di!icultate în orientarea FOCOF pe calea unei respingeri naturale şi plau ibile a oricăror e#oluţii economice de natură a le conduce la o ameliorare a producţiei alimentare& Fragment dintr-un document al 9iroului de Control dosadian /pectacolul lui 9roe< pradă mîniei. de la unii la alţii. nu încercau săşi ascundă nici teama. iar #ocea sa nu-şi pierduse nimic din caracterul ei incisi#& „Ceea ce-aş #rea să mi se e%plice este cum de s-au putut întîmpla toate astea !ără să ne par#ină nici un singur cu#înt de a#ertisment& 'u numai că nu ni s-a semnalat nimic anormal. nici graba de a reintra în graţiile lui 9roe<& -lectorul stătea în picioare la capătul mesei lungi. care erau e%act contrare situaţiei de !apt&” . era ce#a unic în anale şi mai mulţi dintre colaboratorii săi go)ac*ini a#useseră oca ia să asiste la el în cursul nopţii& .ria& /ingurul semn al îndelungatelor sale ore de #eg*e era o uşoară lăsare a nodulilor adipoşi dintre #entricule& Dc*ii îi erau la !el de ageri ca totdeauna.g*iotanţii.FamiliileOClanurileOFacţiiinile peri!erice se a!lă încă sub impresia eşecului cu care s-a soldat atacul masi# îndreptat asupra po iţiilor noastre de!ensi#e în ultimul decamo& Bn bună măsură.rebuie să descoperim neapărat acele re er#e de alimente& .m ne#oie de un in!ormator uman. agenţii noştri de la "eri!erie nu întîmpină.e patru eci şi opt de ore. cu cîte#a ore în urmă. unde. şi aceştia. 9roe< nu apucase să înc*idă oc*ii iar aceasta era a patra ec*ipă de ag*iotanţi care se a!la înaintea lui. cîtuşi de puţin uşuraţi de !aptul că 9roe< se e%prima la persoana întîia plural& Ceea ce au eau ei era un „#oi” clar şi acu ator& „'-am să mă declar mulţumit decît atunci cînd #oi a#ea un in!ormator”. discutase cu (ar şi . pentru a recepţiona în plin şocul nemulţumirii sale& 5estea se dusese deja. în momentul de !aţă. se !oiră cu ner#o itate.reaba #oastră cum o să-mi !aceţi rost de el& .

acă nu e%ista o încercare cumplită.Enul dintre asistenţi. ag*iotanţii înţeleseră că 9roe< !olosise pluralul majestăţii& 9roe< era pregătit să-şi asume răspunderea unor asemenea consecinţe& 'u toţi consilierii săi erau însă pregătiţi să accepte e#entualitatea unui ră boi între specii.acă luăm măsuri prea drastice împotri#a oamenilor din iepurarii. aşa era lumea !ăcută& . noi în!runtări între go)ac*ini şi oameni”. în sc*imb. în adîncul nodulilor.ceastă 0edrik a#ea aptitudini reale de conducător& Iămînea de #ă ut dacă #a !i în stare să-i smulgă puterea& 5reme de cîte#a clipe. trebuiau să moară cu toţii& 1:M .oar cele de la "eri!erie mai erau bune şi de altce#a decît de reproducătoare& Femelele umane.m luat măsurile necesare penţru a păstra sub control C*u-ul& /arcina #oastră este una singură+ să găsiţi depo itele de alimente şi u inele lor secrete& . lăsă umerii să-i cadă şi respiră ane#oie. nu încetaseră niciodată să-l uimească& . un go)ac*in tînăr a!lat în rîndul din !aţă. pe gură şi prin #entricule& Ce debandadăJ Ce debandadă îngro itoareJ Gtia. care mai !usese !ormulată de cîţi#a colaboratori în cursul acelei nopţi& „. admise 9roe<& „-ste o consecinţă căreia sîntem pregătiţi să-i !acem !aţă&” . am putea să&&&” „Cine s-ar lăsa înşelatA” replică 9roe<& „. pînă ce nu #eţi #eni să mă anunţaţi că aţi reuşitJ” Enul cîte unul.e data aceasta.a. de lănţuit în interiorul oraşului& Enul dintre cei a!laţi mai în spate ridică mîna& „"oate că dac-am !olosi numai trupe umane în iepurării. sîntem pierduţi& Gi acum. îndră ni o întrebare prudentă. în timp ce el aştepta să #adă ce-o să urme e& Ce creier magni!ic lucra în acest craniu umanJ Gi încă unul de !emelăJ Femelele go)ac*ine nu posedau niciodată asemenea calităţi& . în urma căreia să se aleagă supra#ieţuitorii. 9roe< retrăi groa a primelor momente de conştienţă din gralu & .acă nu dăm de ele. nu riscăm să agra#ăm tensiunile care&&&” „5or a#ea loc noi tulburări. ag*iotanţii părăsiră în tăcere odaia& 9roe< rămase în !aţa ecranului mut al comunicatorului& Bn s!îrşit singur. că reacţiona întocmai cum pre#ă use 0edrik& 'u-i lăsase nici o alternati#ă& 'u putea decît să admire !elul în care ea condusese des!ăşurarea e#enimentelor. pieriţi din oc*ii meiJ /ă nu mai #ăd pe nici unul din #oi.

cum de putea Reul răspunde că numai răul îşi găseşte sălaş în mintea unui !anaticA 'u era Reul atotputernicA -%ista #reo conştiinţă în care Reul să nu poată pătrundeA Cum mai putea Reul să !ie Reu. care !a#ori ea ă acţiunile ilegale şiOsau imorale& Bn comportarea de i cu i a !acţiunilor a!late la putere.proape că-i #eni s$ rămînă pe loc& -ra sunetul unei orc*estre restrînse+ timpane delicate. în acest ca A /înt Reul tăuJ '-ar !i putut uita niciodată #ocea mută ce-i #ibrase în cap& Gi dacă era o minciunăA 8deea că erau marionete mînuite de un !als eu nu era nouă& .#ea sentimentul că Reul său îl trădase& . totuşi. cel puţin.e ce Reul nu-l pre#eniseA Gi. cu gîndul la lucrurile pe care i le de #ăluise 2c3ie& Bşi pusese o perucă blondă şi o serie de accesorii ce o !ăceau să pară grasă şi gîrbo#ită& "e cînd treceau prin !aţa curţii unui imobil. !rustrat& . cînd era întrebat.ar.ritc* şi ceilalţi nu-i 1:? .osadi /e lăsase întunericul cînd 0edrik. 0edrik acţiona pe ba a acestei premise& Ce alte moti#e ar !i putut s-o anime.#ea să !ie s!îrşitul ambelor specii& /au. nu înţelegea ce rost mai a#eau cei ca "c*ark<& Ca ce bun un go)ac*in cu !ormă umană sau in#ers.pucară numaidecît printr-un labirint de pasaje înguste& 0edrik mergea înainte. interesul general nu comportă nici o însemnătate practică& Cei ce ne gu#ernea ă nu dau nici un !el de atenţie con!runtării cu ade#ăratele probleme ale lumii noastre& /ub acoperirea ser#iciului public. era !acultatea de a se sustrage Reului 4autentic sau !als7 pentru cei din Draş& 'ici o altă ipote ă nu se potri#ea unei justi!icări dosadiene& /întem năpăstuiţi de un regim corupt. dacă nu pentru a se ascunde de Reul 5ăluluiA . ieşi cu 2c3ie în stradă& . deg*i ată.osadi.. iar puterea îi !ace să-şi piardă minţile& -%tras dintr-un document răspîndit clandestin pe .osadi conta& /e simţea. s!îrşitul lor pe . #on uşor de coarde şi corul bogat al unor instrumente de su!lat& 'u cunoştea melodia. şi numai . dacă aşa stăteau lucrurile. decît acela de a-şi prelungi #iaţaA Ceea ce era Draşul pentru cei de la "eri!erie.e bună seamă. 2c3ie au i mu ică& . ca să obţină a#antaje personale& 'u-i interesea ă decît puterea. ei !olosesc tot ce le e la îndemînă. dar îl tulbură mai pro!und decît orice mu ică pe care o ascultase pînă atunci& -ra ca şi cînd n-ar !i !ost decît pentru urec*ile lui& .

e !apt.cum. dacă nu se ţinea strîns pe urma lui 0edrik în labirintul stră ilor întunecate şi rău mirositoare& 2încarea de la ta#ernă îi atîma ca un bolo#an în stomac& 'u c-ar !i !ost rea la gust+ bolul aburind conţinea un !el de tocană. după cum na#ea să-ntîr ie nici răspunsul său la această nouă momeală& 'u mai era mult şi putea trece la !a a a doua a planului ei în legătură cu 9roe<& 2c3ie o urma !ără nici un comentariu. dar acum păreau să-i acorde mai puţină atenţie& Continuînd să-l supra#eg*e e cu coada oc*iului pe 2c3ie. de e%ecuţia agentului dublu al . după ce momeala !usese plimbată destulă #reme pe stră i în compania cui#a care arăta ca un subordonat ino!ensi#.osadi& "e stră i mai circulau încă surprin ător de mulţi trecători.ar omul acesta rămînea o enigmă& Cum de nu a#usese prilejul să-şi ascută inteligenţaA Fiindcă îi intuia agerimea. nu putea alunga gîndul că-i scăpase ce#a #ital din descrierea !ăcută de 2c3ie entităţii sociale numite de el Co-simţirea& Gi nu #oia. 0edrik îşi îngădui un răga de rela%are& 9roe< #a !i a!lat.bandonase orice #eleitate de re istenţă. precum şi numărul mic al celor care mai treceau pe stradă& . în care bucăţi cu !orme bi are înotau printre 1:Q .pomeniseră nimic despre e%istenţa unei mu ici atît de minunate pe . în mod c*inuitor conştient de !iecare pri#ire ce le era aruncată& . în cartier aproape că nu circulau decît patrulele alcătuite din oamenii ei& 'ici nu se aştepta la altce#a.impotri#ă& .riei& Ieacţia lui n-a#ea să-ntîr ie. deocamdată. să judece dacă omisiunea se datora inaptitudinii lui 2c3ie sau unei disimulări deliberate& 2isterul acesta o intriga& 8ar atmos!era stră ii nu era de natură a-i calma starea de spirit& Iăsu!lă uşurată abia cînd tra#ersară linia de demarcaţie dincolo de care începea ona controlată în întregime de celula a!lată sub comanda ei personală& . 0edrik remarcă idioţii care-şi pierdeau #remea cu mu ica. între timp. însă spectacolul acestor umbre care se strecurau de la o intersecţie slab luminată la alta a#ea ce#a !antasmagoric& Ca început se gîndise să-l deg*i e e şi pe 2c3ie. dar pe urmă îşi spusese că nu era îndeajuns de abil ca să joace bine rolul dublu pe care i-l *ără ise& Ceea ce nu însemna că era lipsit de inteligenţă& . ştiind că n-a#ea nici cea mai mică şansă să supra#ieţuiască.

poi se scotocise prin bu unare şi-i întinsese un pumn de monede& „. răspîndită de lampadarele de la intersecţii. sti#e de lă i a#înd dimensiuni di!erite& Enele erau mai înalte decît un om şi înguste. cu spatele la id. altele erau joase şi #oluminoase& "rintre sti#ele ce se con!undau cu 1:> . pînă la acoperiş. 0edrik nu se arătase decît #ag interesată de de #ăluirile lui re!eritoare la acti#itatea 9iroului& Bn sc*imb.ar nu putuse îndepărta gîndul că tocana pe care-o mînca era preparată din resturi pe care alţii le aruncaseră la gunoi& 8nterogatoriul lui 0edrik lăsase nedescoperite !oarte puţine lucruri& . ce-ar !i trebuit să alarme e 9ir/ab-ul în momentul morţii sale. implantate în organismul oricărui agent al 9ir/ab-ului& . în colţul clădirii& Ca apropierea lor. !iindcă acesta îşi reluă liniştit po iţia dinainte& Cînd. !lancau o poartă de metal ornamentat. sări în picioare şi dădu scurt din cap.osadiA” Bi trebuiseră cîte#a clipe pentru a digera implicaţiile. 2c3ie pri#i peste umăr.e alt!el. în#ăluia strada& En puşti uman de #reo ece ani stătea g*emuit. iluminată cu tuburi situate lateral& "e trei dintre laturile curţii se înălţau. dar care probabil că n-ar !i reuşit să !uncţione e aici& 'u ştia nici de ampli!icatoarele sen oriale.eocamdată ea nu ştia de e%istenţa taprisiotului şi nici de micul releu din stomacul lui. pe care o desc*iseră !ără nici o #orbă& Bn spatele porţii era o mare curte acoperită. n-o lăsaseră deloc indi!erentă banii ascunşi în îmbrăcămintea sa. pe care-i con!iscase în totalitate& -%aminase cu atenţie bancnotele& „/înt #eritabile&” '-ar !i putut să jure.acă ai ne#oie de ce#a.stea n-or să tente e pe nimeni& . însă a#usese impresia că desluşeşte o intonaţie de mirare în #ocea ei& „Ni-au !ost date înainte de a !i trimis pe . în mod destul de ciudat. puştiul dispăruse& Fără #reun gomot. dar păruse mulţumită& .oi indi#i i înarmaţi . cu oc*ii la 0edrik& -a nu a#u nici o reacţie #i ibilă. dar probabil că-i semnală cum#a puştiului !aptul că-i recepţionase mesajul.ar a#aturi tăiate mărunt& . după cîţi#a paşi. !ără #reun semn& "ur şi simplu. dispăruse& 0edrik se opri în !aţa unei intrări cu!undate în întuneric& . cere& "oate c$ #om !i în măsură să-ţi satis!acem unele necesităţi&” -ra încă noapte cînd ajunseră la destinaţie& D lumină cenuşie.

dar printre care cele mai multe erau. bră dată de stră!ulgerări intermitente& 0edrik se opri la o oarecare distanţă de cuşcă. "c*ark<& . cu muşc*ii pu*a#i şi nodulii intra#entriculari bîrciţi& Hamacul îl i ola de podeaua cuştii. a căror !olosinţă îi era în bună parte necunoscută. cu înălţimea ec*i#alentă a cel puţin două etaje& Eşa se înc*ise cu gomot în spatele lor& 2c3ie sesi ă pre enţa mai multor oameni de-a lungul pereţilor din stînga şi din dreapta lui. direct opusă porţii de intrare& 2c3ie puse mîna pe braţul lui 0edrik& „Ce-i în lă ile asteaA” „. o cuşcă enormă atîma din ta#an& (ratiile ei scînteiau. în mod e#ident. dar lui 2c3ie i se păru că #ede o lucire de interes în oc*ii sticloşi& 0edrik îşi legănă încet capul dintr-o parte în alta şi ise+ 1K@ .m găsit c*eia pentru Ridul Reilor&” 9ătrînul go)ac*in rămase tăcut.ominînd încăperea. arme+ săbii şi suliţe. către o uşă metalică. aruncătoare de !lăcări. însă acesta nu-şi putea da seama dacă îi dădea sau nu satis!acţie& Bn desă#îrşită tăcere. pe jumătate desprinşi& Cute groase se întretăiau sub oc*ii ume i a#înd deja sticlirea decrepitudinii care-i ducea adesea la orbire pe go)ac*inii ce trăiau prea mult timp departe de apă& . dar atenţia îi !u atrasă de altce#a& . ca şi cînd ar !i !ost parcurse de energii misterioase& Bn centrul cuştii se a!la un *amac. împărţindu-şi atenţia între 2c3ie şi bătrînul go)ac*in& "ărea să aştepte o anumită reacţie din partea lui 2c3ie.rme&” 8i răspunsese ca şi cînd s-ar !i adresat unui cretin& Eşa de metal se desc*ise din interior& 0edrik îl precedă pe 2c3ie într-o sală #astă. iar în *amac şedea.rupul său a#ea un aspect !leşcăit. arme de !oc&&& 0edrik !ăcu un pas înspre cuşcă& Dcupantul acesteia o pri#i cu indi!erenţă& -a îşi drese glasul& „9ună. cu picioarele încrucişate. 2c3ie continuă să-l pri#ească pe go)ac*in& -ra pri onierA Ce rost a#ea cuşca încărcată de energiiA îşi roti oc*ii prin imensa incintă& Gase bărbaţi înarmaţi pă eau uşa pe care intrase cu 0edrik& "ereţii erau acoperiţi cu o sumedenie de obiecte. bombe. armuri strălucitoare. un mascul go)ac*in& 2c3ie #ă use rareori un go)ac*in atît de bătrîn& Creasta sa na ală era mărginită de sol i galbeni.pereţii curţii rămînea un pasaj strîmt.

i #enit aici de bună #oieA” „'u-i răspundeJ” porunci 0edrik& "c*ark< înc*ise oc*ii& .osadi. #orbi mai departe+ „Cre i că te-ar interesa să ştii că "c*ark< şi-a conceput singur cuşcaA” 1K1 .osadi& Curînd. apoi se întoarse la 0edrik& (o)ac*inul cunoştea sursa noii in!ormaţii& 2c3ie o luă de la capăt cu speculaţiile& Cuşca nu putea !i decît un loc de detenţie. se răsuci şi ocoli cuşca.le tale nu-s su!icienteA” Bnsă atenţia lui "c*ark< era îndreptată către 2c3ie& 9ătrînul go)ac*in cîrîi+ „Dmule.m o in!onnaţie nouă. ale cărui temeri sporiră. cu ăbrelele protejate de energii cau atoare de moarte& /ala era pă ită de oameni& .ar Ridul Reilor e emanaţia unui caleban&&& 0edrik se întoarse din nou spre go)ac*inul capti#+ „En soare conţine cantităţi imense de energie. "c*ark<& 5ălul Celest a !ost creat de nişte !iinţe care se numesc calebani& 'ouă ne apar sub !ormă de sori&” "ri#irea lui "c*ark< îl ţintui pe 2c3ie. spune-mi ade#ărul& . poate că-l #oi con#inge să-mi !acă şi mie un mic ser#iciu&” 2c3ie !u redus la tăcere de implicaţiile conţinute în cu#intele ei& -ra . spuse ea şi. 2c3ie”. un agent trimis de .ritc* şi-ai săiA "ri#i din nou grilajul în#ăluit în re#erberaţii al cuştii& Ca Ridul ReilorA . un instrument pe care-l !oloseau go)ac*inii în încercările lor de a străpunge misterul calebanA .iscuţia luase s!îrşit& 0edrik acceptă !aptul. cu un pronunţat accent tandaloorian& 2c3ie. apoi rosti+ „Ridul Reilor este ca şi cuşca asta. 2c3ie se întrebă dacă nu-i era dat să-şi s!îrşească ilele într-o cuşcă asemănătoare& "c*ark< emise un mormăit. dar însutit&” (lasul său era un cîrîit răguşit iar cu#intele !useseră rostite în cea mai curată galac*. în realitate. "c*ark<& . !ără să se întoarcă. de !oarte mult timp& 'ici nu mai ştim pe cîţi dintre noi i-a ajutat să scape de .e ce ţineau pri onier un go)ac*inA 'u cum#a&&& acest "c*ark< era.„.cesta să !i !ost secretul pă it cu atîta străşnicie de . prin stînga& „Ermea ă-mă. aruncă o pri#ire spre 0edrik şi-şi dădu seama că aceasta îl obser#a& Femeia #orbi înaintea lui+ „"c*ark< se a!lă aici de mult timp.andaloorA Cu o strîngere de inimă. ca şi el.

„Cum aşa&&& e o înc*isoareA” „. „&&&e din sticlă unidirecţională. care lasă să intre lumina& Cel mai bun material pe care-l producem& . de #reo patru metri pe şase& "ereţii. mărginit de o serie de uşi înguste. opusă uşii de la toaletă.acă el a conceput-o&&& cum de rămîne înc*isA” „Gtia că n-are altă alegere. întregul imobil. decît să ser#ească scopurilor mele.osadi& 0edrik se opri în mijlocul odăii. cu perspecti#e de #iitor& . repre entau o ade#ărată citadelă& 0edrik i se adresă cu o ner#o itate ciudată în glas şi-n mişcări+ „"înă nu demult. şi asta-i o unealtă puternică pentru cine ştie s-o !olosească& .a&” „.m ales asta& 2ănînc aceeaşi mîncare sărăcăcioasă de care au parte cei mai ne#oiaşi dintre noi& 1K= . nu #ă use nici ţipenie de om& . dacă #oia să rămînă în #iaţă&” . atît de !rec#ente pe . situate deasupra& 0edrik desc*ise una din uşi& 8ntrară într-o cameră moc*etată. arătînd spre o altă desc*i ătură. slab luminate de becuri mici.oaleta-i acolo&” 8ndică o desc*i ătură între două ra!turi de cărţi& „(eamul&&&” urmă ea.upă criteriile #alabile pe . tipărite pe *îrtie& Bncercă să-şi amintească unde mai #ă use o colecţie de asemenea antic*ităţi&&& dar. mai departe.#eam la dispo iţie un glisor personal.sta-i camera mea& .#eam acces la toate codurile băncilor centrale de date.ar acum&&&” Făcu un gest circular& „&&&.osadi.upă ce urcară un etaj. lambrisaţi pînă la înălţimea taliei cu lemn de culoare înc*isă. ieşiră pe un coridor lung. mai dispuneam de o locuinţă+ un apartament impo ant pe #ersanţii Colinelor Consiliului& -ram considerată o persoană în plină ascensiune. cu şo!er& . acesta era un semn de putere& "e coridor. acestea nu erau antic*ităţi& .upă etalonul planetei. cu e%cepţia celor strict secrete. cu etajere pline de cărţi& 2c3ie se uită mai de-aproape& -rau cărţi #eritabile. erau acoperiţi. ăsta-i un loc relati# sigur&” 2c3ie pri#i mai atent de jur-mprejur& Camera eiA Cel mai !rapant lucru era #olumul spaţiului locuibil& "e .junseseră în !aţa unei noi uşi. îşi scoase peruca şi se întoarse spre 2c3ie& „.osadi. pînă-n ta#an.#ea înaintea lui încă un e%emplu al straniilor rein#enţii din trecut. care dădea într-o scară de ser#iciu& . încăperea aceasta. !ireşte.

îi dădu ascultare& -a îl măsură din cap pînă-n picioare& 1KH . în !undul iepurăriilor& .rupul ei era #elt.ar am asta&&&” Iepeta gestul dinainte& „&&&Gi asta&” îşi atinse !runtea cu degetul& „'-am ne#oie de nimic altce#a. ca să !ac să se năruie Colinele Consiliului&” Bl pri#i pe 2c3ie drept în oc*i& -l îşi dădu seama că era per!ect con#ins de sinceritatea ei& .espărţită de 2c3ie doar de lăţimea patului.ouă cicatrice subţiri îi marcau pielea în stînga pubisului& „/coate-ţi *ainele”. #oi !i pro!esorul tău&” -l aşteptă în tăcere& . #a trebui să de#ii dosadian pîn$ în #îr!ul ung*iilor& '-o să ai prea mult timp& .poi ea se întoarse şi apăsă cu #îr!ul piciorului un lambriu ce depăşea cu puţin peretele. plină de graţie& . 2c3ie o pri#i cum se apropie de !ereastră pentru a pune în !uncţiune un #entilator a!lat c*iar deasupra& .'ici un bărbat dintre cei cu !uncţii înalte nu-mi mai acordă nici o atenţie& 9roe< mă crede pitită pe unde#a. cu talia !ină.ar ea nu terminase tot ce a#ea de spus& „-şti un mascul uman. 2c3ie. 0edrik începu să se de brace& Căsă să-i cadă din mîna peruca. nu încape nici ondoială&” 2c3ie nu ştia ce trebuie să înţeleagă din asta. pe-o saltea de paie.m !ăcut ca lucrurile să e#olue e mult mai repede decît ar !i putut să pre#adă scumpul nostru -lector sau c*iar obser#atorii #oştri& 9roe< îşi înc*ipuie că aşteaptă prilejul să mă ataceJ” /cutură din cap& Capti#at. trăgînd după el un pat dublu& . se descotorosi de salopeta #erde şi de arti!iciile care-i ser#iseră pentru deg*i are& "ielea ei a#ea nuanţa ca!elei cu lapte& „2c3ie. însă era !ascinat de aerul ei s!idător& „Cum de-ai pierdut toate aceste&&&” „'-am pierdut nimic& Ce-am abandonat& 'u mai a#eam ne#oie de ele& . rosti ea& 2c3ie îng*iţi cu greutate& -a clătină din cap& „2c3ie. sub una din etajere& En sector de panou lambrisat alunecă în a!ară. dacă #rei să supra#ieţuieşti pe această planetă.e bracă-teJ” Go#ăitor.

mai şmec*eri ca tine. #enind către el& /e opri la un lat de palmă de corpul lui&&& cu pielea ei creolă. rămase întins pe spate. alcătuit numai din negricioşi ca tine& 9ineînţeles.tenţia însă îi era atrasă.poi sări în picioare. se răsuci brusc şi-l s!redeli cu pri#irea& „-şti #iclean şi per!id. dar cu mine nu ţine&” 1K: . muşcă& Gi cînd încercă s-o mîngîie. îl acu ă ea& „. stringent& Fu cea mai stranie e%perienţă se%uală din #iaţa lui 2c3ie& 2ai mult decît actul dragostei.*aJ” . se uită la 0edrik şi-o întrebă despre ce era #orba& „9a*rank ţi-a pomenit despre astaA D*. scrutîndu-i c*ipul& Cînd se termină totul. de patul acoperit cu pături ca!enii& 0edrik ocoli patul. în locurile în care nu te-a #ă ut soarele& 2îine o să-ţi decolorăm pielea !eţei şi-a mîinilor&” 2c3ie îşi pri#i mîinile şi contrastul din locul unde mînecile îi apăraseră braţele de ra ele soarelui& Bşi aduse aminte de remarca lui 9a*rank cu pri#ire la pielea lui smeadă şi la un loc numit "oarta "<las*& "entru a încerca să ascundă stînjeneala neobişnuită pe care-o simţea. isto#it& 0edrik se aşe ă pe marginea patului& "ăturile şi cearşa!urile erau într-o în#ălmăşeală de nedescris& -a smulse o pătură şi-o a #îrli în celălalt capăt al camerei& . urmărindu-i reacţiile. 2c3ie&” Iespirînd tremurat. răsturnîndu-l în pat& /e pomeni sub ea& Corpul ei era !ierbinte. puternic. a !ost o greşeală prostească& "eri!eria lansase un atac cu trupe de şoc şi s-au dat nişte ordine aberante pentru apărarea porţii& '-a supra#ieţuit decît un singur detaşament. !ără #oie. decît mă aşteptam. ea i bucni în rîs şi-l îmbrînci cu brutalitate. o agresiune plină de #iolenţă& -a gemu. gîrie. el nu îi răspunse& „. se arătă însă ciudat de preocupată de plăcerea lui. se de lănţui şi mai tare& .ot timpul.u încercat-o şi alţii.i încercat să mă îmbrobodeşti cu tandreţea”.„. toată lumea i-a suspectat de trădare&” „.i pielea mai desc*isă. cu sînii rotun i& Bşi ridică oc*ii spre c*ipul ei& -ra mai înaltă cu o jumătate de cap& Bl pri#ea cu o e%presie de amu ament rece& 2c3ie găsi că mirosul de mosc pe care-l degaja trupul ei îl stimulea ă erotic& Coborîndu-şi pri#irea şi constatînd acest lucru.

îndeajuns de puternic pentru a tre i toată strada. cu #ădită nedumerire& „"o#esteşte-mi despre relaţiile dintre bărbaţii şi !emeile de pe lumile #oastre&” Bi relată cîte#a po#eşti de dragoste pe care le cunoştea. luptînd din răsputeri să rămînă trea & . răsună un ţipăt. absolut nebună& . sesi ă o sc*imbare de ritm în respiraţia lui 0edrik& Bncordat. copiiiA” „Cum sînt trataţi. îi e#ocă pe scurt cîte#a întîmplări rele#ante din propria-i copilărie& Bntr-un tîr iu. acoloA” „"ropriile mele&&& "ăi&&& nu aşa se pune problema. educaţiA” D!tînd. probabil dintr-o clădire în#ecinată& -ra un ţipăt oribil de durere. o aşternu pe pat şi se întinse alături de el& 2c3ie !u conştient că-l pri#ea !i%. simţea arsura unei muşcături& /e strecură înapoi în pat şi se acoperi cu pătura pîn$ la bărbie& Femeia asta era nebună.i propriile tale !emei. aşteptînd o repetare sau #reun alt sunet care-ar !i putut să e%plice acel ţipăt în!iorător& D linişte ameninţătoare părea s$ !i încleştat noaptea 2c3ie încercă să-şi imagine e ce se întîmpla în imobilele din jur+ oameni smulşi brusc din somn !ără să ştie 4sau să le pese7 de ce se tre iserăL alţii. unde ea îl gîriase& "e gît. a#u impresia că-i simte umerii guduiţi de *o*ote înăbuşite de plîns& Cu puţin înaintea orilor. de posesiune&” „Gi copiiiA” „Ce.2c3ie îşi aduna energia necesară pentru a se ridica şi a !ace puţină ordine în patul ră#ăşit& Bl durea umărul.e legatJ 0edrik încetă să se mai uite la el nemişcată& /e duse să ia cealaltă pătură de unde o aruncase. răsucindu-se bolborosind pe partea cealaltă şi cu!undînduse din nou în #isele lor agitate& 1KK . conştient că se a!la într-un pat şi o cameră neobişnuite. îl lăsă să adoarmă& /e tre i de mai multe ori în timpul nopţii. stătu cu urec*ea la pîndă. în a!ara celor mai insensibili sau a celor mai osteniţi& 2c3ie.bia reuşea să-şi înăbuşe cîte un căscat enorm& -a nu contenea să-l îng*iontească în umăr& „'u te cred& /înt născociri de-ale tale&” „'u&&& nu& --ade#ărat&” „. cu somnul uşor. nu-i #orba de proprietate&&& ăăă. trea şi măcinat de gînduri. conştient şi de respiraţia lui 0edrik alături de el& Ca un moment dat.

nu declarase c*iar ea că-i #a !i pro!esor şi c$. cu pereţii #er i. atunci+ Gi acum. „#reau să-ţi pre int părinţii a trei copii.Bn cele din urmă. cele !aţă de care nu poţi !ace nimic&” „-ra un ţipăt de durere& Cine#a su!erea&” „.stă i”. pentru a supra#ieţui.e aceea. ise ea. . se ridică în capul oaselor.acă #ă consideraţi de armaţi şi ine!icienţi. era aproape o justi!icare. pe care te obişnuieşti s$ nu le mai iei în seamă”. un gest împăciuitor.onul şi atitudinea ei erau cele ale unui pro!esor a!lat la catedră şi nu încăpea nici o îndoială că se străduia să-i #ină în ajutor& . răspun înd cu promptitudine la c*emarea lui& Cunoşteau amîndoi moti#ul con#ocării+ 1KM . la supuşii lui. #a trebui să de#ină dosadian pînă în #îr!ul ung*iilorA „Gi ce !aci ca să sc*imbi totulA” „.ar e inutil s$ pui la inimă lucruri asupra cărora nu poţi a#ea nici o in!luenţă&” „Gi nu #rei să&&& sc*imbi toate asteaA” „.ritc* o studie atent pe Ce<lang& .ceasta coborîse imediat după masa de seară. lecţie după lecţie&” 'u putu să nu se întrebe. îi spuse& 5enind din partea ei. amical& „. ce-o să mai #rea de la mineA /pera că nu o nouă repri ă de dragoste& „. ce începeau să destrame întunericul& „în iepurării se-aud tot !elul de gomote. mai mult ca sigur #eţi crea un gu#ern despotic care să #ă conducă& . un despot înţelept #a întreţine. sentimentul general că sînt de armaţi şi ine!icienţi& Cecţia dosadiană+ "unctul de #edere go)ac*in Bn lumina blîndă a odăii sale de rela%are. care lucrea ă în celula noastră&” .ot ce se poate& . scrutînd buimac umbrele din odaie& 'eliniştea lui i se transmise şi lui 0edrik& -a se întoarse brusc şi-l pri#i în lumina di!u ă a orilor.e !apt. ise el& „2i-am înc*ipuit c$ aşa ce#a trebuie să !i !ost&” „Cum de nu te-a tre it un asemenea ţipătA” „2-a tre it&” „.eocamdată n-ai !i în stare să înţelegi& 5reau să a#anse i pas cu pas. cum de nu-ţi pasăA” „/unetele sau gomotele pe care nu trebuie s$ le iei în seamă sînt cele care nu repre intă o ameninţare imediată.tunci. ţipat cine#a”.ceea ce sînt pe cale să !ac&” .

insultat esenţa amorului meu propriu& Faptul impune o reacţie cu totul speci!ică pentru a plăti cu aceeaşi monedă& Era n-ar a#ea alt e!ect. ce-i drept.ot îl mai urăştiA” „'u l-am urît niciodată& 'u înţelegi spectrul simţămintelor )rea#e&” & „Cămureşte-mă&” „.ar tocmai de asta am ales-o& . comportă o clau ă ce stipulea ă că nu pot pretinde nici unuia dintre pro!esorii mei să înţeleagă sau să respecte cerinţele etic*etei )rea#e& . con!orm unor criterii rigide. a trebuit re#ocat&” „0urămîntul pe care l-am depus !aţă de go)ac*ini.trebuiau să discute pe marginea ultimelor rapoarte despre comportarea lui 2c3ie pe .ar eu sînt cel ce ţi-a dat ordinul care.e-am au it odată spunînd că este mai go)ac*in decît un ade#ărat go)ac*in&” „Gi trag nădejde să de#ină. a căror origine putea !ace doar obiectul unor speculaţii.ritc* emise un mormăit. mai apoi.ritc*. ba ate pe ritualuri stră#ec*i. că se adaptea ă repede& moti#ul pentru care l-am ales&” „.osadi& 9ătrînul go)ac*in aşteptă ca Ce<lang să ia loc& Dbser#ă cu atenţie modul în care ea îşi aranja grijulie roba roşie în jurul e%tremităţilor in!erioare& . mai dosadian decît un ade#ărat dosadian&” „.ceeaşi clau ă ne con!eră libertatea de a lucra pentru 9iroul de care aparţine 2c3ie&” 1K? .sta. mai degrabă. aşa e& . era !aptul că )rea#ii căutau supra#ieţuirea numai în înţelegerea comple%ă a comportamentelor conştiente.ritc* a#u un gest de încu#iinţare& „. deoarece nu e%istau documente scrise& . cînd am acceptat să lucre pentru ei. apoi întrebă+ „Ce părere ai despre ultimele rapoarteA” „2c3ie în#aţă repede&” Consoanele limbii galac* căpătau în pronunţia ei o sonoritate şuierătoare& .răsăturile ei păreau destinse& 2andibulele de luptă erau retrase în pliurile lor& 8mpresia de ansamblu era o imagine a competenţei şi a siguranţei de sine+ o )rea#ă din clasa conducătoare F c*iar dacă )rea#ii negau e%istenţa claselor& Ceea ce-l tulbura pe . decît să mă pri#e e de o parte din mijloacele de care dispun&” „. curînd.acă #a mai apuca să trăiască&” „.ş ice.

Ce<lang ise+ „-%plică-mi ce-nseamn$ asta. apoi răspunse+ „'u numai că neg cu *otărîre această calitate în ceea ce-l pri#eşte.ltminteri. după cum i se spusese. să plede i e%act ca şi cînd ai !i un alt 2c3ie& -l ştie să se adapte e& . Ce<lang îl pri#i lung& „2-aş #edea obligată să-mi modi!ic opinia în legătură cu el F şi în legătură cu tine&” .ritc* posibilitatea s$ remarce semnele subtile care.ar eu sînt )rea#ăJ” „.acă lucrurile ajung în judecarenă. de o asemenea manieră.oar l-ai #ă ut.ritc* clătină încet capul& „Ce<langJ 'u l-ai au it cînd te-a a#erti at că trebuie să-ţi lepe i pielea de )rea#$A” Iăspunsul ei întîr ie îndeajuns pentru a-i da lui . dar sînt încredinţată că este în per!ectă cunoştinţă de cau ă cu pri#ire la toate u anţele noastre&” „Gi dacă ţi-aş spune că !ace şi el parte dintre pro!esorii tăiA” .ritc* inspiră adînc& „. repet. de #reme ce eşti unul din pro!esorii mei&” „5ei a#ea sarcina să plede i con!orm legii go)ac*ine. indicau. trebuie să ajungi să-l cunoşti pe 2c3ie ca şi cînd te-ai a!la în pielea lui& . o cambrare a !urcii tarsiene&&& Bn cele din urmă. ne #ei da peste cap toate planurile&” „'-ai teamă& Gtiu din ce moti#e m-aţi ales& 5a a!la şi 2c3ie.otuşi. încercarea de a-şi înăbuşi mînia+ un #îcnet în ma%ilarul in!erior. nuA .„"e 2c3ie nu-l consideri pro!esorA” -a îl pri#i lung cîte#a clipe. nu #ei mai putea !i )rea#ă&” 1KQ .capabil să te în#ingă F şi să ne în#ingă F de o asemenea manieră. la )rea#i. la momentul potri#it& 'u #a cute a niciodată să #erse sîngele meu în judecaren$ şi nici măcar să mă umilească în public& 0umătate din )rea#ii uni#ersului l-ar urmări !ără odi*nă ca să-şi în!igă mandibulele în el&” .in nou. încît toţi )rea#ii din uni#ers îl #or adula pentru #ictoria lui& 'u putem permite să se întîmple una ca asta& 2i a e mult prea mare&” Ce<lang începu s$ tremure. să dea şi alte semne de agitaţie& „.

i să-mi răspun i la orice întrebare despre .e ce-ar putea asta să supere pe cine#aA” „'u ştiu&&&” „Iăspunde-mi la întrebareJ” „.ritc* aşteptă continuarea& „"entru c$ noi. nu te temi că #oi şo#ăi să-l sacri!icA” „2c3ie n-ar şo#ăi&” -a păru să-i cîntărească #orbele& „Bn acest ca . decît ţi-ai înc*ipuit tu însuţi&” Cegile lor constituie !undamentul periculos al unor tradiţii arti!iciale& -le nu sînt altce#a decît prete%te menite să justi!ice o etică !alsă& Comentariu go)ac*in despre dreptul co-simţitor "e cînd se îmbrăcau la lumina palidă a orilor ce pătrundea prin unica !ereastră. ea spuse+ „-şti un pro!esor mai bun decît mi-am înc*ipuit& 2ai bun. pe !aimoşii tăi co-simţitori îi supără une1K> .e ce-aş !i obligat să răspund la toate întrebările taleA” „Ca să rămîi în #iaţă&” „Gtii deja tot ce&&&” -a !ăcu un gest de nerăbdare& „5a să ică. de cîte#a ori la rînd.osadiA” „'u&” Care puteau !i domeniile inter iseA 'u-i !u greu să g*icească răspunsul+ cele în care dobîndea şi îşi e%ercita puterea ei personală& „. 2c3ie încercă s-o sonde e pe 0edrik pentru a-şi da seama pînă la ce punct era dispusă s$ joace rolul de pro!esor& „. poate.acă #oi începe să semăn prea mult cu 2c3ie.r putea să supere pe cine#a !aptul c$ noi doi am&&& a#ut relaţii se%ualeA” „/ă supereA .upă un lung inter#al de tăcere. )rea#ii. sîntem cele mai dotate !iinţe din uni#ers în pri#inţa asimilării comportamentului unei alte !iinţe F !ie ea sinceră sau ascunsă&” „Gi pentru că nu îndră niţi să #ă bi uiţi pe e#entualele in*ibiţii pe care aceasta ar putea sau nu să le aibă&” .-a respiră mărunt. regăsindu-şi calmul& „. cred că-nţeleg ade#ăratul moti# pentru care m-aţi ales&” .

în legătură cu 2c3ie. o serie de idei. „#om #i ita un centru de instrucţie din imediata apropiere.du-le.#ea sen aţia că totul se petrecea ca şi cînd !iecare dintre acţiunile pe care le a#ea în #edere !usese deja decisă pentru ea de o putere despre care nu ştia aproape nimic& 0uca după cum i se cînta. apoi pe o scară ce cobora ocolind sala în care se a!la cuşca& 2c3ie îşi aminti de "c*ark< şi de spaţiul imens ce părea a-i !i re er#at& 1M@ . din iepurării&&& şi din alte părţi& Ca s-o pot e%ercita. întocmai cum juca 9roe< după cum îi cînta ea&&& iar 2c3ie. dar era dispus s$ accepte acest lucru şi c*iar să-i !ie recunoscător pentru interesul pe care şi-l dădea în pri#inţa lui& „"entru început”. ce poţi să !aci !ără mine. a#ea să a!le. şi 2c3ie o urmă pe culoar. pe care le lăsase pro#i oriu de-o parte. inclusi# de unităţi care luptă cu arme !i ice&” -l dădu din cap& Bi #orbea ca şi cînd ar !i dat lecţii unui copil.escoperin. pentru moment. după cum îi cîntau acei misterioşi go)ac*ini din Co-simţire&&& 9ietul 2c3ieJ . deţin o putere considerabilă asupra oamenilor. nu era e%clus ca el să ascundă talente pe care întrebările ei n-o ajutaseră încă să le descopere& Ceea ce-o !rămînta cel mai mult era impresia că nu cunoştea destule lucruri despre Cosimţire pentru a continua să-l sonde e pe 2c3ie& Gi.ar era mai bine să pună capăt speculaţiilor sterile& Cucrul cel mai important era să descopere cît mai curînd talentele lui ascunse& . n-a#ea la dispo iţie nici timpul necesar ca să re ol#e această problemă& Iăspunsul pe care el i-l dăduse o descumpănea& . nu prea ştiu să utili e e se%ul pentru a impune raporturi de !orţă&” 2c3ie clipi de cîte#a ori& 8mpactul anali ei ei e%pediti#e şi muşcătoare era de#astator& -a îl e%amină cu atenţie& „2c3ie. de bună seamă. unde îşi e%ecută pregătirea de luptă una dintre unităţile mele&” /e întoarse. poate. o mulţime de lucruri şi despre Co-simţire& „2c3ie. atîta timp cît te a!li aiciA încă n-ai înţeles c$ aceia care te-au trimis #oiau să !ii omorîtA” „/au să supra#ieţuiesc în !elul meu&” 0edrik medita la spusele lui& 2ai a#ea. pentru a le e%amina mai tîr iu& Bntr-ade#ăr.ori relaţiile se%uale ale altora& Cu alte cu#inte. şi c*iar asupra unor go)ac*ini. în mod e#ident. reluă ea. am ne#oie de o anumită !orţă de luptă.

care tocmai re#enea către el. iar acum.o unitate de asalt”. s-o canali e e spre deri#ati#e ca !etişismul aimelor& "este du*oarea omnipre entă.mbele erau alcătuite numai din oameni. de bine.e ce-l ţii pe "c*ark< înc*is într-o cuşcăA” întrebă el în timp ce cobora după ea& „Ca să pot scăpa&” Ie!u ă să mai adauge ce#a la acest răspuns sibilic& 8eşiră într-o curte !erecată între idurile masi#e ale unor clădiri gigantice& .iciA 'u se #edea nici o urmă.upă !elul în care discuta 0edrik cu cele două santinele. se ărea un petic pătrat de cer& Cumina.poi se întoarse şi se duse să stea de #orbă cu cei doi tineri care !ăceau de gardă& -%aminînd cele două detaşamente. îşi dădu seama că nici acolo nu ărise nici urmă de resturi& 1M1 . *îrjoneala ră boinică repre enta o atracţie constantă. ar$tînd spre oamenii din mijlocul curţii& . de rău. retroacti#.inclusă în soldă&” /-ar !i is că-i citise gîndurile. şi ei. a#înd la capătul ţinut înspre corp o tijă !le%ibilă& . pe care 9ir/ab-ul reuşise. terenul de instrucţie semăna în mod deprimant cu numeroase altele de acelaşi gen.mîndoi o ascultau cu cea mai mare atenţie& 8 se părură.osadiei& Ceea ce-l determină să-şi ree#alue e propriile capacităţi& . părea că-i pîndeşte reacţiile& 2c3ie !ăcu oc*ii roată prin curte& Cuaseră masaA . două tabere stăteau !aţă în !aţă& . sus de tot.lţi oameni ocupau po iţii de obser#aţie în jurul celor două detaşamente& Cîngă uşa pe care pătrunseseră 0edrik şi 2c3ie se a!la un post de gardă cu un pupitru& „. 2c3ie îşi dădu seama că se cunoşteau bine& . prea tineri pentru a-şi asuma ast!el de responsabilităţi& Bn sc*imb. 2c3ie simţi un #ag miros de bucătărie& . înarmaţi cu un !el de ţe#i. pe care a#usese oca ia să le #adă în ţinuturile cele mai îndepărtate ale Co-simţirii& "entru o serie de specii. spuse 0edrik.easupra lor. #enea de la tuburile !i%ate pe iduri& Bn mijlocul curţii. 2c3ie e#aluă numărul combatanţilor la #reo două sute& -ra e#ident că e%erciţiul se întrerupsese la apariţia lui 0edrik& Iemarcă !aptul că unitatea se compunea din adolescenţi abia căliţi pentru necesităţile aspre ale .dulmecă aerul& 0edrik. îndestulătoare. nici măcar o !irimitură pe jos& /e întoarse cu gîndul la ta#erna în care cinase şi. bărbaţi şi !emei. spuse+ „Iecruţii abia au ser#it masa& .„.

ba parcă şi gîndurile& „'u se risipeşte nimic”.in nou. cu oc*ii ţintă la armă& . apropiindu-se de !emeie& 2c3ie se luă după ea.irul e mai precis şi puterea de !oc mult mai mare decît la ale noastre&” „9ine& ContinuaţiJ” .ltce#aA” „/înt mult prea tineri& . atenţia lui 2c3ie !u atrasă de ultima luptătoare din stînga. constată stupe!iat că pri#ea o #ariantă de dimensiuni mai mari a penetratorului din trusa lui& 0edrik se adresă cu #oce seacă !emeii+ „'oul modelA” „.şteaptă aici&” 0edrik se întoarse în curte& "rin uşa desc*isă. 2c3ie o #ă u #orbindu-i cu însu!leţire !emeii cu penetratorul& Cînd re#eni. rosti ea. de pro!esionistă& Bn mîini ţinea un&&& nu. un re!le% #isceral. într-un comando cît mai multe !uncţii trebuie să !ie intersc*imbabile& .r trebui puşi printre ei cîţi#a o!iţeri mai copţi.. imposibilJ Gi totuşi&&& 0edrik tra#ersă repede curtea.e cum pătrunseră pe culoarul din spatele uşii. 0edrik se răsuci şi-l ţintui pe 2c3ie cu pri#irea& „8mpresiile tale despre instrucţia recruţilorA IepedeJ” „8nsu!icient di#ersi!icată&” -ra limpede că 0edrik #i ase reacţia lui instincti#ă.poi. pri#indu-l cu un aer aprobator& „. încerca s-o reţină pe 0edrik.e aproape. care-l conducea pe 2c3ie spre o altă uşă& „"oţi să ne spui cînd #om&&&” „'u acum&” . cu o ţinută impunătoare.lt grup de instructori aştepta în apropiere& Enul din ei.şa e. am dat deja dispo iţiile necesare& Eite ce-o să 1M= . încu#iinţă cu o mişcare a capului+ „. apoi întoarse capul& 2c3ie îi urmări pri#irea& Ca celălalt capăt al curţii apăruseră patru !emei cu arme în mîini& 9rusc. dădu iarăşi din cap. 0edrik !ăcu do#ada uşurinţei cu care-i interpreta reacţiile. ca să ţină în !rîu o impetuo itate care-ar putea !i periculoasă&” „Gtiu.a& 'i l-a adus /tigg< a i-dimineaţă&” „-!icaceA” „/e pare că da& . necontrolat de raţiune& Iăspunsul îi lumină c*ipul cu o candoare emoţională pe care el nu a#ea s-o aprecie e decît mult mai tîr iu& . mai #îrstnic şi ciung. o !emeie între două #îrste.

grăbind s-o ajungă din urmă.ritc*& Ca capătul scărilor. însă părul lui era negru şi lucios& "ri#irea sa a#ea aceeaşi e%presie autoritară& Femeia #orbi prima+ „/cu e pentru întîr iere. trebuia să recunoască. 0edrik bătu scurt la o uşă& D #oce masculină răspunse+ „8ntrăJ”& Eşa se desc*ise şi pătrunseră într-o mică odaie pustie. care comunica.in încăperea alăturată îşi !ăcu apariţia o !emeie scundă şi subţirică. în#eşmîntată întrun *alat alb& .#ea părul cărunt.!acem. se pomeni gîndinduse iar la penetratorul pe care-l #ă use în mîinile !emeii din curte& Iapiditatea cu care oamenii lui 0edrik reuşiseră să copie e arma şi să-i mărească puterea îl stupe!ia& -ra un nou e%emplu al genului de pericol de care se temea .pucase pe o scară ce ducea spre etajele superioare şi 2c3ie. care ocupau aproape tot spaţiul& 'u e%istau !erestre. cu o încăpere aparent mai #astă şi !oarte luminoasă& . pătrun ătoare. îmbrăcat tot în alb& "ărea mai #îrstnic decît !emeia. dar !ără să inter#ii& Bmi #ei comunica mie tot ce-ai de is&” -l încu#iinţă !ără să spună nimic& 0edrik îl considera util şi ăsta era un pas pe calea cea bună& /arcina însă era stupidă& .osadi total nelocuibilă& /igur.intracolo ră bătea un gomot nedesluşit de #oci& Camera cea mică era mobilată cu o masă joasă şi cinci scaune. era cea a unei persoane obişnuite să comande& D urma un bărbat doar puţin mai înalt. un !el de reminiscenţă din epocile cele mai primiti#e& 0edrik o luase din loc& „Nine-te după mineJ” . mă #ei însoţi în !iecare dimineaţă. dar o pla!onieră din sticlă mată di!u a o lumină !ără umbre& "e masă era întinsă o coală mare de *îrtie.ceşti copii ai #iolenţei posedau arme capabile să !acă . !aţă de orice !ormă de #iolenţă& -ra în legătură cu se%ualitatea umană. iar pri#irea ei sumbră.cum nu mai e%istă 1MH . acoperită de gra!ice în di!erite culori& En !oşnet de îmbrăcăminte îl !ăcu pe 2c3ie să-şi îndrepte pri#irea spre arcadă& . 2c3ie+ de-acum încolo. 0edrik& . într-o situaţie de acest gen e%ista o c*emare ata#ică. de care. nu putea !ace abstracţie nici el& Ce#a a!lat în psi*icul uman reacţiona !aţă de #iolenţa în masă F de !apt. trebuit să modi!icăm puţin diagrama de simulare& . timp de #reo oră& 5ei asista la instrucţie. printr-o arcadă din peretele opus.

ria e gata s$ inter#ină&” „. o întrerupse din nou 0edrik& „în sc*imb. pentru că acţiunile sale puteau !i impre#i ibile& . nu cînd #a dori el& Gi asta-i #alabil pentru toţi cei pe care-i slujeşte. dar 0edrik îi tăie #orba+ „(ar acţionea ă după cum îi dictea ă ea& . pentru care nutreşte o admiraţie neţărmurită şi pe care o consideră aptă să&&&” „.riei& /ă nu uitaţi asta& Gi să nu uitaţi mai ales dacă #a decide să treacă în tabăra noastră&” 1M: . omul spuse+ „Ni-am e%plicat !iecare etapă a raţionamentului nostru& Cunoşti toate sursele noastre. eu le-am anticipat toate reacţiile&” 9ărbatul se aplecă peste masă. reluă 0edrik. obser#ă 0edrik& „(ar însă&&&” începu !emeia. 2c3ie simţi în respiraţia ei un i înţepător.total dominat de !iica lui. #ă rog& .aţi-mi #oie să #ă e%plic+ .ria îl #a abandona pe 9roe< cînd #a dori ea.sta e diagrama !inală&” în momentul în care !emeia se apropie de el.ria ser#eşte numai interesele . inter#eni bărbatul& Femeia se repe i să adauge+ „.nici un punct în care 9roe< să ne poată de#ansa. inclusi# (ar&” Cei doi protestară într-un glas+ „/ă-l abandone e pe taică-săuA” „"e oricine& .ocmai in!luenţa ei asupra lui (ar este&&&” „'ici unul din ei n-a putut să pre#adă cum #oi acţiona”. toate conclu iile noastre& Gi acum #ii s$ ne spui că nu eşti de acord cu !elul în care am e#aluat&&&” „'u înţelegi”. „cînd conclu iile mele sînt uşor di!erite de ale #oastre& . apropiindu-şi !aţa de !aţa lui 0edrik& 2c3ie îl compară deodată cu o !iară periculoasă& "ericuloasă.ptitudinile ei nu pot !i puse la îndoială”. ce nu-i era necunoscut& Bl adulmecase în repetate rînduri pe stră ile iepurăriilor& "e cînd se aşe au. rosti 0edrik& Femeia păru s$ se retragă din discuţie& /e mulţumi să dea din „'u este pentru prima oară”.gitîndu-şi ner#os mîinile.ria poate să ne dea de !urcă”.o#arăşul ei arătă către scaune şi rosti pe acelaşi ton+ „Cuaţi loc. pentru a împiedica trans!ormarea tulburărilor publice în ră boi desc*is&” 2c3ie !u surprins de tonul de de!erenţă umilă din #ocea ei& Femeia se considera cu mult mai prejos decît 0edrik& . !emeia arătă cu degetul unul din gra!ice şi spuse+ „'u e nimic surprin ător&” 9ărbatul adăugă+ „Ni-am spus mai de mult c$ .

ria se supunea mimai moti#aţiilor ei egoiste.acă . implicit.genţii 9ir/ab-ului erau întotdeauna cu oc*ii-n patru la asemenea !orme degenerate de instinct tribal. pri#ind-o temătoare pe 0edrik& . la !emeie. am putea !olosi moti#aţiile ei egoiste pentru a o ţine în !rîu”. cei doi în *alate albe F erau de#otaţi unei cau e comune& /ă !i !ost #orba de o !ormă de patriotism la ni#elul specieiA .#orba de ce#a !oarte precis& (ar i-a de #ăluit lui 9roe< un secret& Gi ştiu ce anume& 'imic altce#a nu l-ar !i putut determina pe 9roe< să reacţione e aşa&” .ria şi nu a#ea încredere în ea. nu neapărat pentru a le reprima.oar dacă nu cum#a cre i că nu #om !i în stare s-o con#ingem că sîntem mai tari decît 9roe<&” Bşi muşcă bu a. personale& Ceea ce însemna că 0edrik F şi. cît pentru a se asigura că nu riscau să s!îrşescă într-o e%plo ie de #iolenţă cu consecinţe !atale asupra întregii Co-simţiri& . !emeia în *alat alb ise+ „. dar aşa e& 'u-i e%clus să&&&” 9ărbatul inter#eni cu o grabă ser#ilă+ „îl are cu ce#a la mînă pe 9roe<J” Femeia scutură din cap& „/au 9roe< !ace alt joc decît cel pe care l-am pre#ă ut noi&” 0edrik se uită.rătă cu bărbia spre diagramă& „/înt în mîinile noastreJ” Femeia întrebă cu şo#ăială în glas+ „.osadi e%istau persoane care se supuneau altor moti#aţii decît celor strict personale& . cu un aer iscoditor& „Ca ce te gîndeştiA” Femeia arătă unul din gra!ice+ „(ar mai participă încă la deci iile importante& .9ărbatul şi !emeia rămaseră tăcuţi& 2c3ie se gîndi la ce spusese 0edrik& Bncă o dată.m !ăcut treabă bunăA” „2ai bună decît #ă înc*ipuiţi&” Rîmbind încîntat.ria nu poate !i recrutată pentru&&& #reau să spun. pur şi simplu. dar el îşi dădu seama că. bărbatul spuse+ 1MK .ceasta înclină capul. se corectă ea& „. !iindcă . pe rînd.upă ce păruse să c*ib uiască o #reme. gîndea cu #oce tare& „. apoi la 2c3ie& 5orbi ca şi cînd s-ar !i adresat celui din urmă.onul ei nu lăsa nici un dubiu+ o blama pe . #orbele ei păreau să indice !aptul că pe .cam anormal. la bărbat.

comentă !emeia& „"oate-aşa să mai respirăm şi noi puţin&” „/ă mergem. ia #eniţi încoaceJ 5ă c*eamă 0edrikJ” .aproape o săptămînă de cînd n-au adus o !ărîmă de mîncare în casă&” 2c3ie îi studie pe copii cu atenţie. ca şi 0edrik& Iămăseseră aliniaţi în pragul arcadei şi nu s-ar !i putut spune. îng*iţi în sec& Ce ambiţii mesc*ine îi !rămîntau pe aceşti oameni+ să obţină un apartament mai spaţios. apoi îi spuse lui 0edrik+ „. care stătea la mijloc. îi aruncă lui 2c3ie o pri#ire pe sub sprîncene& -ra căutătura unui animal de pradă care recunoaşte un #înat !acil. 0edrik spuse+ „Ca să răspund la întrebarea ta+ da. #oi de-acolo. de #reme ce concepuseră trei copii& 1MM . care era reacţia lor !aţă de #i itatori& -rau două !ete şi un băiat& Ena din !ete să tot !i a#ut #reo nouă ani. dar înrudirea cu amîndoi era e#identă& 8nc*eindu-şi e%amenul. dar care-i deja sătul& .rei copii apărură în grabă din cealaltă încăpere& Femeia nu-i în#rednici nici măcar c-o pri#ire& 9ărbatul îi cercetă încruntat. care se întrebase doar în gînd.upă o clipă. în #ocea lor nu ră bătea nici cea mai mică urmă de sentiment& Cui 2c3ie îi #enea greu să şi-i imagine e !$cînd dragoste. 2c3ie&” "e coridor. dar probabil că o !ăceau. iar cealaltă între cinci şi şase& 9ăiatul. părea ce#a mai mare+ doispre ece sau treispre ece ani& . pri#indu-le c*ipurile. spuse 0edrik& 9ărbatul se întoarse către arcadă& „Hei. sînt cît se poate de repre entati#i&” 2c3ie. 0edrik ar$t$ spre băiat+ „"uteţi să-l trimiteţi la Centrul nr& =&” „-ra şi timpul”.oţi trei copiii semănau mai mult cu !emeia decît cu bărbatul.„2i-aş permite să pro!it de oca ie ca să te-ntreb dacă nu s-ar putea s$ ni se reparti e e o locuinţă mai mare& Bmpieliţaţii de copii mută mereu mobilele& 'e-mpiedicăm în&&&” „'u acumJ” 0edrik se ridică& 2c3ie îi urmă e%emplul& „8a să-i #ăd şi eu pe copii”. în care să nu se împiedice de mobileJ 'u simţise nici un !el de a!ecţiune reciprocă la cuplul în alb& -rau to#arăşi de con#enienţă& Cînd îşi #orbeau.

stînd la celălalt capăt al sălii în care 9roe< luase loc în !aţa unui comunicator stins& D *artă mare acoperea peretele din spatele consilierului& Culorile ei străluceau pe alocuri sub lumina puternică a soarelui matinal ce pătrundea prin !erestrele dinspre est& /ub *artă. nu mai purta stigmatul "orţii "<las*& Cînd mijloacele #iolenţei sînt răspîndite pretutindeni. de dincolo de munţi. tras la !aţă.intr-un grup de cinci eci.!oarte rară& /e aduce de departe. declară consilierul& -ra un go)ac*in mic de statură. din cînd în cînd. #or aduce ine#itabile represalii& 2anualul 9ir/ab-ului „'u se mai poate #orbi de simple tulburări publice”. la rîndul lor. decît să semene ura şi nedreptatea. ca o bombă& 9ineînţeles că nu mani!estau nici un sentimentJ Ce altă apărare a#eau la-ndemînăA "e . 2c3ie&” Continuară să coboare pe scări& 2c3ie începea să înţeleagă pentru ce îl adusese aici& D dată în plus. uneori nu sentorc nici două eci& 'u ştiu dacă-ţi dai seama ce-nseamnă asta.osadi. îi o!erise o lecţie despre planeta ei& Bngîndurat. în timp ce cobora treptele în spatele ei+ „"erec*ea aceasta&&& se drog*ea ă cu ce#a&” 0edrik se opri şi se întoarse spre el cu un aer surprins& „Cum alt!el îţi înc*ipui c-aş putea să dispun de eiA /ubstanţa se numeşte dis& . căci ura şi nedreptatea. o urmă într-o sală unde cîţi#a specialişti îl supuseră procesului de decolorare a pielii înnegrite de soare& Cînd ieşi. ec*ipe de copii ca să-mi procure dis& . apoi ieşi& Dbser#îndu-i mane#ra. cînd şi cînd. 9roe< se uită la *artă.de#ărul îi e%plodă brusc în cap. tot ce conta era bîta cu care să poţi !i alungat pe teritoriul altcui#a& Gi mai era ce#a& 8 se adresă lui 0edrik. nimic nu este mai periculos pentru cei puternici. aruncă o pri#ire de parcă ar !i !ost în căutarea cui#a.. un terminal de calculator !i%at în perete emitea. serii de ţăcănituri rapide& (ar îşi !ăcu intrarea în sală. „încă tot nici un semn despre ascun ătoarea eiA” „'imic sigur&” „Cea care s-a a!işat cu 2c3ie pe stră i&&&” „D subalternă oarecare&” „Ende s-au dusA” 1M? . de dincolo de&&& de !oarte departe& "eri!ericii trimit.

dar planurile lui 0edrik începeau să se pro!ile e cu tot mai multă claritate& . încă o dată.e ce Reul re!u a să-i spună şi altce#a decît+ „/înt supra#eg*eatA” 9roe< se simţi înşelat şi trădat pînă-n adîncul !iinţei sale& Ceea ce a#u darul să-l !acă un pic mai lucid& 'u mai putea conta decît pe el însuşi& Gi începea să bănuiască. pentru a-i semnala o ciocnire #iolentă în apropierea "orţii =1& "ri#irea lui 9roe< se îndreptă numaidecît spre *artă& -ra a o suta treia în!runtare între cele două specii.otul indica !aptul că ştiuse să pro!ite de minune de slăbiciunile inerente din comportamentul lui (ar şi al . o amploare a intenţiilor la care nu se gîndise& /ă !i !ost cu putinţă ca ea să urmărească aceleaşi scopuri ca elA -ra o posibilitate tulburătoare& 1MQ . în interiorul unui perimetru încă neclar de!init& Iaportul menţiona !olosirea unor arme noi. care-i aştepta răbdător ordinele.riaA” 'ici ea nu era de găsit& "înă acum. nici cel mai mic indiciu despre amplasamentul stocurilor alimentare ale "eri!eriei sau al nelegiuitelor u ine subterane& -ra o situaţie care nu mai putea dura multă #reme& -cranul comunicatorului se lumină deodată.Consilierul îi arătă un loc pe *artă+ un grup de imobile în iepur$riile din nord-#est& 9roe< contemplă în tăcere ecranul cenuşiu al comunicatorului. !anaticii lui (ar rămăseseră neutri. în dreptul *ărţii& „Ende e (arA” .riei& Bn timp ce eu mă credeam singurul care le-a remarcatJ 9roe< era consternat& . la 0edrik. în continuare. din care nu se putuse captura nici o mostră& "oarta =1A 'u era prea departe de cartierul unde !usese e%pus 2c3ie&&& D serie de relaţii noi se întrepătrunseră în mintea lui 9roe<& Bşi pri#i consilierul. #iolenţele erau pe cale să se trans!orme într-un ade#ărat ră boi+ go)ac*ini contra oameni& Gi.oi ag*iotanţi !ură c*emaţi şi trimişi să-l caute& 'u-l găsiră nicăieri& „. !usese tras pe s!oară& '-a#ea nici un dubiu& 9lestemata asta de !emelă umanăJ în tot oraşul.

tacînd asta. transmise instrucţiunile necesare pentru ca !emelele go)ac*ine s$ !ie adăpostite în gralu urile !orti!icate. pe care a#usese buna idee să le pregătească din #reme& /emenii săi a#eau s$-i !ie recunoscători& Cel puţin. începu să împartă ordine+ „-#acuaţi-i pe-ai noştri din iepurăriile a!ectate.!orism uman Ca trei ile după sosire. pîn$ ce-a#ea să re ol#e o problemă urgentă& '-a#usese de ales. mai puţin culoarul acela nord-#estic& . decît să se supună& (îndurile nu-i erau însă la patul care trebuia !ăcut& .rimiteţi întăriri în onă& .andaloor n-ar !i şo#ăit. nu e%istă apărare per!ectă& .e necre utJ ./e întoarse spre ag*iotanţii care #eniseră în grabă să-l anunţe că (ar şi . riscau o erupţie la lumina ilei a acelor regiuni sîngeroase în 1M> . 2c3ie a#ea impresia c$ trăise pe . cei care-a#eau să supra#ieţuiască e#enimentelor din următoarele ore& Contra atacului celor ce #or să moară. de o preci ie e%traordinară& Gi i butise asta de pe po iţia ei de simplă ConectoareJ . s$ distrugă planeta.ritc*& (o)ac*inii de pe . pri#ea absent patul ră#ăşit& Gtia că ea #oia să găsească totul în ordine la întoarcere& Bi spusese să aştepte aici. îi dădu prin minte că pre#i iunile lui 0edrik luau probabil în considerare pînă şi acest moment de luciditate& /e simţi cuprins de o admiraţie pro!undă pentru această !emeie& /uperbJ Calm.#ea sen aţia că acum înţelegea mai bine moti#ul temerilor lui . la ne#oie.ria& 'u erau decît nişte marionete care dansau pe s!orile trase de 0edrik& "arcă eu am !ost mai brea J 9rusc.osadi de cînd lumea& -ra un loc ce-i solicita toată atenţia de care era capabil& /ingur.proape că-i era milă de (ar şi de . #ă înd şo#ăiala ag*iotanţilor& "oate că era deja prea tîr iu& . c*iar dacă ştiau că.oată lumea să se retragă în cea de-a doua incintă& Bn interiorul acestui perimetru să nu pătrundă nici o !iinţă umană& 9locaţi toate porţile& -%ecutareaJ” /trigase ultimul ordin.ria nu erau nicăieri& Cu #oce aspră.bia acum îşi dădea seamă ca o lăsase pe 0edrik să-l ademenească şi să-i distragă atenţia& -ra limpede că !emeia concepuse un model de simulare a comportării lui. în camera lui 0edrik.

dar numai pentru cine se agăţa de o mitologie pro#incială& . cunosc şi eu jocul ăsta&” /tupe!iat. nu se putea împiedica s$ nu-i ţină partea& Ceea ce însemna o trădare. pe stră ile C*u-ului. urcase cu ea în postul ei de comandă.ritc*& . de !iecare dată.osadi repre enta cea mai măreaţă !orţă de puri!icare pe care o cunoscuse Co-simţirea de la crearea ei& . . . #ă use trecînd nenumărate tărgi cu răniţi& . pomenise de (ar şi de . să se aplece deasupra lui.osadi îi e#oca o entitate male!ică pe care pusese piciorul.e !apt.e cîte#a ori. la s!îrşit.reptul go)ac*inA Ca dracuP cu dreptul go)ac*inJ Bn odaia lui 0edrik era linişte& D linişte c*inuitoare& Gtia că jos. se de lănţuise #iolenţa între oameni şi go)ac*ini& "e cînd se a!la.ria& 2c3ie sesi ase o deosebire subtilă în maniera ei de a-i trata pe cei doi& Bn cea de-a doua noapte petrecută împreună. rapoartele #eneau să con!irme preci ia cu care anticipase mişcările ad#ersarului& . a cărei e%istenţă nici măcar nu o bănuise& -ra ca şi cum ea ar !i supus dintr-o 1?@ .osadi de#enise ce#a singular& Ce#a monstruosA "oate. la centrul de instrucţie al comandourilor.upă aceea. să e#ite luarea unei deci ii atît de monstruoase& 2ai a#ea încă multe de descoperit& .ot ceea ce îngloba noţiunea de Co-simţire începea s$-l scîrbească de-a binelea& Ca şi go)ac*inii lui . 2c3ie.care toţi co-simţitorii îşi ascundeau spaimele lor cele mai tainice& 5edea cît se poate de clar acest lucru în momentul de !aţă& Ceea ce-i scăpa însă era modul în care încrengătura 2ergătoare spera. sprijinindu-se într-un cot şi îmbind cu răceală& „. pe plan a!ecti#. o încăpere la etajul de deasupra sălii unde se a!la "c*ark<& D #ă use acţionînd. constatase că !aptul !usese de natură a desc*ide în el o onă de luciditate. datorită lui. dar care se încăpăţîna să-şi păstre e cu gelo ie secretele& "laneta era inamicul Co-simţirii şi totuşi. ca un spectator care asistă la recitalul unei #edete a!late în lumina re!lectoarelor& -ra ce#a !ascinant& 9roe< #a !ace cutare lucru& 9roe< #a ordona cutare lucru& Gi. pentru ca. deopotri#ă a 9ir/ab-ului şi jurămîntului său de legist& Bnsă nu se putea alt!el& Bn decursul doar cîtor#a generaţii.upă cum #e i. împreună cu 0edrik. 0edrik îi stimulase apetitul se%ual pe îndelete şi cu o dibăcie de e%pert& Bl redusese la o stare de supunere rugătoare.

e bună 1?1 . curtea nu era decît un teren de încercare pentru oameni şi materiale& . în aşteptarea lui 0edrik& .dată întreaga lui e%istenţă e%amenului neiertător al unui obser#ator e%terior& 8ar obser#atorul era elJ . al go)ac*inilor&&& şi al tuturor celorlalte& Cu cît se gîndea mai mult. era sigur de asta& /ingurătatea e%istenţei sale.lte !iinţe puteau întemeia relaţii durabile. nelăsîndu-l să doarmă decît în răstimpuri& Bn po!ida perspecti#elor sumbre. 2c3ie. ea nu găsise de cu#iinţă să-i dea pace şi-l supusese unui nou noian dentrebări. pornind de la o ba ă a!ecti#ă solidă şi stabilă& . dedicată aproape în totalitate 9ir/ab-ului. go)ac*inii mai puteau încă a#ea surpri e #ă înd ce-au produs& . cu orice preţ.upă momentul de re#elaţie pe care i-l prilejuise. să-şi !acă o imagine mai precisă despre societatea aceasta şi !orţele care-o gu#ernau& . !usese adusă la un punct culminant de singurătatea pe care o emana această planetă capti#ă& En #ălmăşag incredibil de emoţii se orînduise dintr-o dată în el şi-şi simţea întreaga !iinţă debordînd de elanuri noi& "utereaJ .osadi era o do#adă& "oate că nici măcar nu bănuiau amploarea sc*imbării pe care-o pro#ocaseră în 2c3ie& . pe care ei puteau s-o reconstruiască după bunul lor placJ -i bine. tandră pro!esoarăJ (îndurile nu conteniră s$-l c*inuie. se străduia încă s$ studie e comportamentul lui 0edrik.osadi nu era prea absurd& . în timp ce se apucă să !acă patul. o însoţise într-o nouă inspecţie pe terenul de instrucţie din curtea interioară şi a#usese oca ia s$ constate că noi arme pro#enite din trusa lui !useseră reproduse. era un produs al 9ir/ab-ului.imineaţă. de !apt. din toate ung*iurile pe care era în stare să şi le imagine e& 'imic din ceea ce ţinea de .***&&& aşadar asta simţeau dosadieniiJ Bntorsese spatele îmbetului îng*eţat al lui 0edrik şi-şi trăsese pătura peste umeri& 2ulţumesc. înainte de a se întoarce în camera ei. cu atît i se păreau mai e#idente moti#ele pentru care go)ac*inii îl aleseseră şi îl pregătiseră pentru acest rol& -ram o maşinărie de!ectă.rebuia.ar el. cu mici modi!icări& Bşi dăduse seama că.mărăciunea ce-l încerca !ermentase în el ani de ile.

cu puţin înainte de i#irea orilor.oi ag*iotanţi #eniseră s-o anunţe c$ totul era pregătit pentru inspecţia noilor arme& "re enţa lor era absolut necesară& "e urmă. 2c3ie&” D spusese rî înd şi el o ţintui cu pri#irea& „.e acordJ 'u cunosc scopul. spunînd+ „"c*ark< deţine o in!ormaţie preţioasă. îşi dădu seama că 2c3ie o !ăcuse să-şi dea drumul la gură& Cum îi reuşise una ca astaA . 0edrik nu încetase să-l interog*e e& D #reme. un !ulger periculos scînteie în oc*ii lui 0edrik. se reapucase să-l c*estione e despre toate lucrurile pe care încă nu i le de #ăluise& . 2c3ie i butise să pună sta#ilă întrebărilor. nu ştiu&” „Bn#eţi repede. îns$ "c*ark< i-a întrecut pe toţi& Gtiu !oarte bine pentru ce a #enit& "entru aceleaşi moti#e ca şi cei dinaintea lui& .ar. copiate după modelele aliate în trusa luiA Cine a#usese cîştig de cau ă pîn$ acumA 1?= .seamă că e%istau multe alte centre de antrenament pentru combatanţii lui 0edrik& 2c3ie încă nu-i de #ăluise că . detumînd con#ersaţia spre "c*ark<& Ce energii parcurgeau cuşca luiA Ca un moment dat o surprinsese. cînd îl subestimase pe acest spion nai#.escoperise deja prea multe şi prea repede& (reşise. apoi ea replica+ „"oiţile #oastre ne-au adus imbecili cu duiumul. întrebările ei se orientaseră spre acest punct crucial& C*iar şi cînd împărţiseră minuscula cabină de toaletă a camerei.limpede ca lumina ilei& Gi-am să-ţi mai spun ce#a+ a #enit aici de bună#oie&&& Bn ce scop însă. urcaseră la postul de comandă iar după aceea !useseră să ia micul dejun într-o cantină din iepur$rie& "e timpul mesei. pe care nădăjduieşte s-o sc*imbe contra libertăţii sale&” „Cum de ţi-ai dat seamaA” „.ritc* şi-ai săi a#eau în #edere un s!îrşit #iolent pentru populaţia .osadiei& . nu-i în stare s$-l g$seasc$ pe scumpul său "c*ark<& 8 l-a su!lat de sub nas 3eila 0edrik&” "rea tîr iu.ar timpul !usese de partea lui& . dar s-ar putea ca tu să-ţi înc*ipui doar c$-l cunoşti&” 5reme de-o clipa. !usese rîndul lui s-o pistone e cu întrebări despre luptele care începuseră& Care era amploarea con!lictuluiA -%istau pri onieriA Foloseau deja armele noi. #enit din cealaltă parte a Ridului Reilor& Cu şi mai multă în#erşunare.ar acum&&& n-a mai r$mas decît el& 8ar 9roe<. cît e el de puternic.

0edrik reacţion$ po iti# cînd sc*imbă cursul întrebărilor.a&” 2c3ie nu-şi putu înăbuşi un !ior& „-%plicăJ” rosti ea. poruncitor& „Cînd. monosilabice& .up$ reacţiile ei. îndreptîndu-l către părinţii celor trei copii şi ceea ce-i spusese ea în legătură cu ei& „. nu.ria& 0edrik răspunsese la întrebările lui !ără prea multă reţinere. berseikerii ultimei şanse.e unde ştiiA” „. de bună seamă.e ba e i pe argumente istoriceA” „. nu încăpea nici o îndoială că îl credea întru totul& I$mase cîte#a clipe tăcută. e relati# uşor să-i determini a mai !ace încă un pas.eşi constatarea îl în!urie.rebui să-i e%plice cu#întul berserker& . nu. întrebările& Cele mai multe răspunsuri erau e%pediti#e. condiţionîndu-i să dorească să moară&” „. oamenii primiti#i aparţinînd epocilor tribale îşi păstrau în re er#ă *omose%ualii. pur şi simplu. cei ce se aşteptau.a.a&” „En e%emplu&” „Cu rare e%cepţii. se strădui s$-şi ascundă starea de spirit.i !ăcut alu ie la un loc situat dincolo de munţi.ar aceşti&&& !anatici ai morţii&&& „Fanaticii despre care #orbeşti&&& sînt *omose%ualiA” 0edrik tresări #iolent& „.incolo de ceA” „. apoi întrebă+ 1?H . da& 2c3ie îşi dădu seama c$ gîndurile ei erau altunde#a& 8 se comunicase.a sau nuA” „. oamenii se a!lă întrun impas în ceea ce pri#eşte supra#ieţuirea speciei. adesea c*iar lolosindu-le pentru a-şi ordona !ăţiş propriile gînduri& . dintr-un moti# sau altul. ce#a important. dincolo de&&& şi te-ai oprit& . ea ignora.#orba de-un lucru pe care (ar e con#ins că eu nul cunosc& (ar îşi înc*ipuie că numai preţioşii săi !anatici ai morţii întreţin genul ăsta de raport cu "eri!eria&” 2c3ie o pri#i !i%. cei ce căutau s$ moară&” . care lui îi scăpase& . pe care-i !oloseau ca trupe de şoc în situaţiile disperate& -i repre entau ultima sal#are. încercînd s$ spargă idul ei de preocupare& 8n mod destul de neaşteptat.şa&&& o idee&” „Ce importanţă ar a#eaA” „/întA . surprins de un gînd care abia atunci îi trecuse prin minte& Gtia deja o mulţime de lucruri re!eritoare la (ar şi la .Eneori.

din ne!ericire.ceasta e calea spre *aos& . 2c3ie. singurul în această situaţie& Cînd începură de baterile.incolo de ceA” . dar.upă ce-i stoarseră şi ultima picătură. totul se re uma la politica strictă a lui dacă ai. ai şi era pre!erabil să !ii pregătit cu bani g*eaţă&&& indi!erent de monedă& Bn mijlocul acestei adunări.!orism pan/pec*i 1?: . asaltat de întrebări din toate părţile. pierdea secunde preţioase pentru a se dumiri cine şi despre ce #orbea& "ricepu însă destul de repede maniera în care se purtau discuţiile& Ie!erinţele !iecăruia erau în mod e%plicit ancorate în conte%tul capacităţilor relati#e şi al pericolelor relati#e repre entate de cei dimprejur& Gi nu era atît #orba de !elul în care-şi disimulau emoţiile.ria& 2c3ie reali ă că nici măcar nu ştia cum îi c*eamă& Constată curînd cît de mult îl de a#antaja !aptul că nu cunoştea practic pe nimeni din sală& -ra. se a!la în mîinile unui idiot& "entru moment. !ireşte. îl condusese într-o sală de con!erinţă unde aşteptau #reo două eci de persoane.cţionăm cu cea mai mare circumspecţie pentru a canali a impulsurile se%uale di!erite de cele normale înspre acti#ităţi constructi#e. printre care şi cei doi autori ai diagramei re!eritoare la (ar şi . ştia că nu se putea bi ui decît pe un singur atu+ el era c*eia cu care nădăjduiau să poată des!ereca Ridul Reilor& -ra un atu important.upă micul dejun. îl trimiseră la plimbare. ori de cîte ori se pronunţa un nume sau ori de cîte ori se sc*imba subiectul. şi care e e%pediat în camera lui de îndată ce trebuie să se treacă la discuţii serioase& Cu cît e%istă mai multe constrîngeri. ca acelea pe care le putea dicta dragostea sau amiciţia şi care !ăceau !iinţele #ulnerabile& Ca ei. de supra#ieţuire& "rotejăm minorităţile respecti#e contra oricăror !orme de presiuni care le-ar putea împinge către comportamente prejudiciabile speciei&” . ca pe-un copil care şi-a recitat poe ia. cu atît este ne#oie de mai multă constrîngere& .bia mai tîr iu îşi dădu 2c3ie seama că 0edrik nu răspunsese la întrebarea lui+ „.„Ce întreprinde Co-simţirea #oastră pentru a !ace !aţă unor asemenea stări de lucruriA” „. într-o societate de oameni mari. cît de !elul în care îşi controlau emoţiile& Damenii aceştia nu cunoşteau gînduri para itare. tot ce #oiau erau in!ormaţiile lui despre !anaticii morţii& .

riei& Iar. în!undat. orica.e aici trăsese în mod ine#itabil conclu ia c$ (ar şi ea se a!lau e%act unde #oia 0edrik& Ci se rete ase absolut orice contact cu 9roe<& 'u mai e%ista cale de întoarcere& Bn actualele circumstanţe era e%clus ca 9roe< s$ accepte #reun ajutor uman& Gi asta demonstra e%trema minuţio itate cu care 0edrik îşi condusese planul& Bn timpul nopţii. orientată la nord.e ceA Bncă o dată. spre pereţii canionului& . în căutarea unui a#antaj.oar !lu#iul. teritoriul ei şerpuia printr-o succesiune de promontorii periculoase.ormise rău. cu !anaticii+ 1?K . cîte-un proiectil e%ploda în encla#a .Bn dimineaţa celei de-a patra ile a bătăliei pentru C*u. care coborau de la al cincilea id pînă la !lu#iu& Rgomotul luptelor ce se dădeau la celălalt capăt al culoarului lui 9roe< ajungea. îşi e%amina po iţiile. în a!ara acestora.in cînd în cînd. tracasată de griji& Cel mai neliniştitor lucru era c$ nici unul dintre grupurile de contact pe care le trimisese la "eri!erie nu se întorsese& 'oaptea. mai cu seamă de cînd îşi dăduseră seama c$ această encla#ă nu poseda o capacitate de producţie su!icientă pentru a acoperi necesităţile alimentare& . care !ăceau un #acarm nemaipomenit& . dar pro#ocînd pierderi şi a#înd un e!ect psi*ologic de#astator& . pe gradene& Gi nici unul dintre oamenii ei de acolo nu dăduse #reun semn de #iaţă& .ria începuseră să regrete.ensitatea populaţiei pe care .sta era problema gra#ă.ria se a!la într-o dispo iţie e%ecrabilă& Forţele ei controlau un teritoriu repre entînd apro%imati# o optime din supra!aţa totală a iepurăriilor& -ra o onă cu clădiri de mică înălţime. .ria !usese ne#oită să o accepte era în!iorătoare+ aproape de trei ori media iepurăriilor& "în$ acum. care se prelungea pîn$ la "eri!erie& 'u-i !ăcea nici o plăcere să ştie că 0edrik dispunea de o #edere directă asupra celei mai mari părţi a terenului ocupat de !anaticii morţii& Bn plus.ria îşi trans!erase postul de comandă într-o clădire mai înaltă. o despărţea de "eri!erie& . majoritatea liderilor care se aliaseră cu . nici un !oc nu se aprinsese. cu singurul său tunel de accesL dar. ca de obicei. e%ceptînd culoarul lui 9roe<. nici 0edrik.re-ar !i !ost el& Ena din liniile sale era ancorată pe culoarul lui 9roe< către "eri!erieL o alta. pînă la ea& .rupele lui 0edrik !oloseau nişte arme noi. . pe !lu#iu. sub care se a!la unica poartă de acces. nici 9roe< nu declanşaseră o o!ensi#ă ade#ărată împotri#a teritoriului ei& .

erau prea grăbiţi s$ se arunce în luptă. la înălţimea !uncţiilor unui bun consilier al lui 9roe<& . inoapte m-am gîndit bine la tot ce s-a întîmplat de cînd sîntem aici& 0edrik e cea care m-a împins în !aţă& Gi-a reuşit de minuneJ” „. spuse ea& -l se !recă la oc*i ca s$-şi alunge somnul& „'uJ . dar 0edrik o ştie prea bine& Eit$-te la promontoriile care jalonea ă !rontul în !aţa liniilor eiJ” „Ce-au de-a !ace promontoriile cu&&&” „"ot !i rupte în orice moment de restul liniilor noastre şi nimiciteJ "înă şi tu ar trebui să-ţi dai seama de astaJ” „'-a#em decît s$ neT retragem pe&&&” „/$ cedăm terenA” îl pri#i consternată& „'umai dacă aş !ace alu ie la o asemenea posibilitate.ria îşi întinse mîinile înainte şi.ar !orţele noastre de la "eri!erie&&&” „"oate c$ nu-s ale noastreJ "oate c$-s ale lui 0edrik&” „C*iar şi go)ac*iniiA” „C*iar şi go)ac*inii&” 1 !Uo (ar simţi c$ încep s$-i ţiuie urec*ile& /$ negocie e cu 0edrikA /$ renunţe la toat$ puterea lorA „'u-s c*iar atît de proast$.rebuie neapărat s$ luăm legătura cu 0edrik”.u a#ut grijă de asta 0edrik şi 9roe<& 'u m-ar mira să !i acţionat împreună ca s$ ne i ole e&” „. probabil. merse în încăperea alăturată şi-l scutură pe (ar& „.ria& „Iiscăm s$ ne irosim !orţele în adar& 9roe< nu pare s$ !i înţeles asta. prea doritori s$ de#ină #ictime& .du-le !i%. ale c$rui ape otră#ite cărau.ar am&&&” „. încît s$ nu-mi dau seama de precaritatea po iţiei noastre”. nenumărate cada#re de oameni şi go)ac*ini F mai ales go)ac*ini& .rebuie s$ aşteptăm pîn$ restabilim contactul cu oamenii noştri de la "eri!erie& "e urmă #om putea&&&” „"e dracuPJ” Iareori se arătase atît de dispreţuitoare !aţă de el& „'-o s$ restabilim niciodată contactul cu "eri!eria& . tatăJ” . reluă . continuă+ „'-am !ost niciodată.aci din gură. aliaţii noştri ar de erta în mas$& Gi-aşa sînt destul de&&&” 1?M .ria îşi coborî pri#irea spre !lu#iu.poi se întoarse de la !ereastră. pri#in.m simţit asta dintoldeauna& -ram prea pripită& . cu ade#ărat.

îl admonesta cu o pri#ire mînioasă sau îl ignora sau îi întorcea spatele& Cel mai r$u era cînd. de nădăjduit& .sta-i e%act ce-ar #rea 0edrik să !acem& . aproape nimeni nu #oia s$i răspundă la întrebări& Cei care-o !ăceau.ria încă nu terminase& „"oate c$ 0edrik o s$ ne lase o !$rîm$ de putere în oraşul nou.rebuie să blocăm culoarul lui 9roe<”. dacă negociem treaba asta acum& .ar 9roe< era gala s$&&&” „'-ai #rut s$-mi urme i s!aturile. unde !anaticii ar !i !ost aruncaţi în aer& .ar . rosti el& „.I-9. îl trimitea la plimbare& -ra dup$-amia a celei de-a cincea ile a bătăliei pentru C*u& Forţele lui 9roe< continuau s$ re iste în centrul oraşului şi să menţină controlul îngustului culoar spre 1?? .cum poate c$ pricepi de ce-am încercat mereu s$ le împiedic să iei *ol$rîri de unul singur&” (ar lăsă capul în jos& . tată& .singurul lucru care ne permite s$ negociem& 8ată de ce trebuie s$ luăm cît mai repede legătura cu ea&” (ar scutură din cap. îşi dădea seama c-o amu a& Bn altele.I-+ Cine îi conduce pe conducătoriA I\/"E'/+ -ntropia& Garadă go)ac*ină -rau mai multe lucruri care-l !ăceau pe 2c3ie s$ se simtă !rustrat& Bn a!ară de 0edrik. dar simţea primejdia care-l ameninţa& „5oi ordona tuturor comandanţilor noştri s$ re iste cu orice preţ pe po iţiile actuale”.ria era !iica lui.eţinea su!icient teren pentru a-şi permite o ast!el de strategie& Gi mai mult ca sigur că o pusese în aplicare& „.tunci. pur şi simplu.ria& „Ce #oi spune c$ noi doi #om încerca să luăm legătura cu 0edrik& Gi le #oi spune de ce&” „.e la 9roe< n-am mai putea obţine nimic& 2ăcar acum înţelegi unde-ai greşit socoteala cu elA” „. în tăcere& 0edrik n-ar !i aşteptat decît asta pentru a se retrage de pe po iţii minate. ise .ar cum o s$&&&” „'e #om lăsa capturaţi&” B'. s$ atacămJ” „Ca să cîştigăm ceA” (ar dădu din cap. îl tratau ca pe-un arierat& C*iar şi 0edrik se purta cu el de parcă ar !i !ost un copil ale c$rui posibilităţi încă nu erau cunoscute& Bn unele momente.„.

osadi de#enise o planetă e%perimentală& Ce#a ce go)ac*inii nu #oiseră s$-i de #ăluieL ce#a ce nu înţelegeau.osadiL apoi.osadi nu cunoştea te*nicile controlului meteorologic& Bn mod straniu. .ot ce ştia în legătură cu asta era ce-i spuseseră .em& Cum de reuşiseră să-l impunăA 2ai mult+ cum de reuşiseră să-l menţinăA . e%pus& 'atura putea !i a naibii de periculoasă cînd n-a#eai nici o posibilitate s$-i controle i capriciile& Clipi.ritc* şi-ai săi sperau să scoată la lumină mecanismele complicate ale sistemelor sociale cosimţitoare& Cel puţin aşa susţineau& . nici ei& Cum demaraseră treabaA -%istase această planetă. "rocedura "rimară& Ceea ce domina spiritul go)ac*inilor era inegalitatea intrinsecă a indi#i ilor& Gi mai era şi acel blestemat de "ol. în continuare. ceea ce putuse obser#a pe . probabil.andaloor& . semn sigur că #remea a#ea să se sc*imbe dramatic& 2ăcar atîta a!lase cu oca ia instructajelor de pe .osadi le con!irma întrucît#a spusele& 'ici una din datele pe care le deţinea nu indica #reo încercare menită s$ re ol#e problema calebană& -%cepînd. "rocedura "rimară&&& da. subiecţii e%perimentului.ritc* şi apropiaţii lui& Dr. !aptul că ştia acest lucru îl !ăcea să se simtă #ulnerabil. pe care el încă nu reuşise s$ le pătrundăA /ă !i !ost. 2c3ie nu i butea să alunge sen aţia că-i scăpa ce#a esenţial re!eritor la procesul prin care .ar 2c3ie începea s$ 1?Q . se a!la într-o odăiţă de lîngă postul ei de comandă& Bncăperea a#ea patru cuşele în care. poate. o tentati#ă de a sonda misterele calebanilorA 'u prea-i #enea s$ creadă& . tinîndu-şi respiraţia #reme de cîte#a clipe& Capriciile naturii& En capriciu al naturii co-simţitoare îi !$cuse pe go)ac*ini să pună la cale acest e%periment& C*iar cre useră c-o să poată menţine controlul acestui #ast şi clocotitor conglomerat de moti#aţiiA /au creaseră . scurta întîlnire cu "c*ark<.osadi din alte raţiuni. să discute& Dricît şi-ar !i dat silinţa. despre care 0edrik re!u a. poate. totuşi."eri!erie& 2c3ie a!lase toate astea tr$gînd cu urec*ea la rapoartele pe care le primea 0edrik& "entru moment. 0edrik şiOsau ag*iotanţii ei #eneau s$ tragă cîte un pui de somn& D !ereastră îngustă şi înaltă lăsa s$ se #adă partea de sud a "eri!eriei& Cui 2c3ie îi #enea greu să creadă că tra#ersase aceeaşi "eri!erie cu doar şase ile în urm$& 'orii începuseră s$ se adune deasupra po#îrnişurilor în terase care delimitau "eri!eria.

comunicau. pentru a-şi !amiliari a oamenii cu statutul lui& . pur şi simplu. nota ce#a într-un carnet& 2c3ie îi a!lase între timp numele+ .ar 0edrik mai a#ea şi-alte probleme+ „. din cînd în cînd. se situa la ni#elul stră ii. oare. !ără-ndoial$. cam prin tot locul. decît că se situa pe unde#a între oaspete şi pri onier& 0edrik le pretindea colaboratorilor ei s$ discute cît mai puţin cu putinţă& Eneori. prin gesturi& Bntregul parcurs al dispo iti#ului !usese o lecţie pentru 2c3ie. cu un tipic scepticism dosadian& Ce #oise să spună Fannie 2ae cînd îl pre#enise c$ nu #a putea părăsi acest loc în propriul său corp nodalA 8n ce !el putea !i el. oprindu-se la !iecare ni#el pentru ca găr ile s$-l cunoască& Cînd se întoarseră în sala unde se găsea cuşca. în ultimă instanţă. pentru 0edrik.r$tîndu-l cu degetul& 8ar santinelele dînd din cap& . c*eia Ridului ReilorA Gtia c$ a#ea ne#oie de mai multe date decît putea spera să obţină de la 0edrik& Ce deţinea. strigîndu-i+ „'u te amesteca în c*estiile asteaJ” Bn ce c*estii să nu se amesteceA D întrebase şi a#usese parte doar de-o pri#ire lungă. începînd de la santinele& „2c3ie&” .ar mai era cu putinţă aşa ce#a în clipa de !aţăA Cînd îi împărtăşise !rămîntările sale lui 0edrik. al cărui acces era straşnic pă it. să permită identi!icarea lui ulterioară !ără pierdere de #reme& 8mobilul a#ea două ascensoare+ primul. iar al doilea pornea de la etajul H.oată lumea îl scruta pe 2c3ie cu o băgare de seamă destinată.e !apt. aproape că-l alergase prin toată clădirea.e%amine e e%plicaţia dintr-un punct de #edere dosadian. rapid.rdir& 0edrik se opri în !aţa mesei& 1?> . !ără nici un cu#înt& Bl condusese. 2c3ie constată c$ lîngă uşa de la intrarea principală !usese instalată o masă& Ca masă stătea tatăl celor trei copii& 88 obser#a pe "c*ark< şi. 9roe<A /e întrebă dacă nu #a !i ne#oit. lotuşi.etaşamentul >A” „Ca prîn &” „2-anunţaţi&” . de deasupra sălii în care se a!la "c*ark<& Cu acesta urcaseră. nu-şi prea dădea seama nici el de natura acestui statut. s$ se caţere pîn$ în #îr!ul Colinelor Consiliului pentru a obţine nişte răspunsuri& .

îşi aminti că pîn$ şi amabilităţile u uale în Cosimţire căpătau. aici. nu !ără a obser#a cu coada oc*iului încordarea pe care mişcarea lui o pro#ocase în atitudinea pîn$ atunci indi!erentă a găr ilor şi-a obser#atorilor a!laţi în sală& 9$trînul go)ac*in şedea în *amacul său.rdir+ „2încarea i se coboară din ta#an& -%crementele îi sînt e#acuate direct în reţeaua de reciclare&” Fără a se întoarce. se au i #ocea lui . îşi ridică oc*ii spre "c*ark<. 2c3ie spuse+ „îţi mulţumesc c$-li dai alîta osteneală cu mine&” „'u-i ne#oie s$ !ii sarcastic. înseamnă că atunci a !ost el creatA” „.„2c3ie poate să circule liber.upă care îl părăsise brusc& 2c3ie se apropiase de cuşcă. care n-a#usese nici cea mai mică intenţie s$ !ie sarcastic. 2c3ie întrebă+ 1Q@ . o altă interpretare& 0edrik aruncă o pri#ire peste notele pe care le lua . de o culoare b$tînd în albastru desc*is& 2c3ie re#eni în !aţa lui "c*ark<& „Ni se dă de mîncareA” 'ici un răspuns& . cu precauţiile obişnuite&” (ăsind în s!îrşit răga ul s$ i se adrese e. apoi se uită din nou la 2c3ie& -%presia ei nu se sc*imbase nici o clipă& „'e întîlnim la cină&” .in spate. 2c3ie&” -l. pri#ind în gol& (ratiile cuştii licăreau emiţînd un s!îrîit abia perceptibil& „Ce se întîmpl$ dacă atingi gratiileA” întrebă 2c3ie& Dbrajii go)ac*inului se um!lar$ în semn de indi!erenţă& 2c3ie arătă cu degetul+ „-%istă o energie în barele astea& Ce lei de energieA Cum e întreţinutăA” Iăspunsul lui "c*ark< !u un cîrîit răguşit+ „Cum e întreţinut uni#ersulA Cînd #e i pentru prima oară un lucru. e%$minîndu-i cu atenţie construcţia& Bn toate punctele de intersecţie a barelor se ărea o s!eră strălucitoare& .ijele de care era suspendat *amacul coborau din ta#an& -le pătrundeau în interiorul cuştii !ără a o atinge& Hamacul părea con!ecţionat dintr-un material te%til.rdir.opera calebanilorA” En nou gest de nepăsare& 2c3ie dădu ocol cuştii.

se do#ediră de amăgitor de banale& Ce#a mai tîr iu.„'u #ăd nici o uşă& Cum l-aţi #îrît înăuntruA” „Cuşca a !ost construită în jurul lui.rdir& . cînd le de #ăluise că .rdir. de la "c*ark<.ar 0edrik şi cei din jurul ei nu păreau deloc interesaţi să se !olosească de el. întrebările lui 2c3ie apucară pe un !ăgaş cu totul nou& 0edrik şi adepţii ei ştiau c$ . la societatea dosadiană. cît mai ales ce era incapabil s$ spună atunci cînd moti#ele pentru o discuţie desc*isă şi amănunţită se impuneau de la sine& .osadi era un e%periment go)ac*in& .osadi era o creaţie go)ac*ină& Gtiuser$ asta cu mult timp înainte de sosirea lui 2c3ie& D do#edea din plin !elul în care se ocupau de "c*ark< sau modul în care reacţionau cînd era #orba de 9roe<& 2c3ie nu le !urni ase decît o singură in!ormaţie cu ade#ărat inedită.ar.osadiei& Cu toate acestea. !ără nici o urmă de e#oluţie prealabilă& 'u părea s$ !ie o persoană religioasă& . în general& .rdir nu era prost& -ra un om care ştiuse să se ridice pe culmile cele mai înalte în ierar*ia lui 0edrik& 'u se putea să nu-i !i trecut prin minte tot !elul de speculaţii în legătură cu originea .osadianul nu încercase să elude e întrebările lui 2c3ie. . de#iind treptat con#ersaţia.u apărut în momentul cînd a acti#at cuşca&” „Cum a !ăcut astaA” „'u ştim& Gtii tuA” 2c3ie negă scuturînd din cap& „Ce e%plicaţie #-a dat "c*ark<A” „'ici una&” . în timp ce se gîndea la toate acestea în odăiţa de lîngă postul de comandă. 2c3ie se întorsese către .osadiei începea de la un punct !i% din trecut. c*iar de-ar !i !ost. îns$ răspunsurile pe care i le dăduse trădau caracterul e%trem de limitat al cunoaşterii şi-al imaginaţiei sale& 2c3ie era pro!und tulburat de descoperire& 'u conta atît ce spunea acest om. aşa cum se aşteptase& 0edrik spunea că el era c*eia Ridului Reilor& Ce !el de c*eieA Bn nici un ca n-ar !i putut a!la asta de la . după propriile sale instrucţiuni&” „Ce sînt s!erele de la joncţiunile ăbrelelorA” „. nu menţiona nici una.osadi lăsa prea puţin loc 1Q1 .upă asta. mai ales în domeniile religiei şi al istoriei.ar răspunsurile lui .rdir şi începuse s$-l pistone e cu întrebări. nici măcar atunci cînd ele erau !lagrante& 'u-l mira !aptul că istoria .

tenţia îi !u atrasă de o creştere neobişnuită a gomotului care #enea din postul de comandă& Bntredesc*ise uşa pentru a #edea ce se întîmplă& D nouă *artă murală !usese instalată la e%tremitatea opusă a sălii& -ra acoperită de un panou de po iţii transparent. însă comportamentul lui n-a#ea nici un temei real& . spuse 0edrik& „Cei doi pri onieri sînt aduşi aici”. care păreauP să !i sosit c*iar atunci& "urtau încă armele şi ec*ipamentul de luptă& Rgomotul discuţiei lor îi atrăsese lui 2c3ie atenţia& Bşi roti oc*ii prin sală şi remarcă. 2c3ie obser#ă două marcaje galbene.rdir se încadra per!ect normei. lîng$ peretele din stînga.otul era doar spoială& 9rusc.ouă dintre !emeile de la panou îşi sc*imbară locurile şi 1Q= .titudinea încordată a celor pre enţi în postul de comandă îi spuse c$ era #orba de un e#eniment important& Cine erau aceşti pri onieriA Enul dintre comandanţi ise+ „. 2c3ie simţi că trebuie să abandone e orice nădejde de-a obţine #reodată de la aceşti oameni F inclusi# de la 0edrik F un răspuns #eritabil& .rdir re!u a să e%plore e incoerenţele !rapante ce însoţeau concepţiile religioase #ădite. care erau mutate împreună cu alte opt.otuşi. deplasînd pastilele& 0edrik stătea cu spatele la 2c3ie& 5orbea cu mai mulţi comandanţi. cu toţii. .osadi& . de culoare albastră& Bnţelese c$ repre entau pri onierii şi escorta lor& .in*ibiţiilor religioase celor mai curente& . roşii şi albastre& Cinci !emei şi un bărbat F purtînd. pe care erau plasate pastile galbene. stînjenit& . despre care 2c3ie !usese a#erti at înainte de a sosi pe . căşti radio!onice F se agitau în !aţa panoului. adăugă ag*iotantul& „5ăd&” 0edrik arătă cu degetul panoul de po iţii& Ermărindu-i pri#irea. două ecrane de comunicaţie stinse& 'u !useseră acolo ultima dată cînd pri#ise în încăpere şi se întrebă ce rost a#eau& En ag*iotant #îrî capul pe uşa dinspre coridor şi strigă+ „"oarta =1 raportea ă c$ la ei luptele au încetat& 5or s$ ştie dacă trebuie s$-şi menţină re er#ele în alertă&” „/$ ia repaus”.m #ă ut monitorul de la&&&” 0edrik nu-i dădu nici o atenţie şi omul tăcu.

ritc*& "ri onierii erau purtaţi ca nişte animale capturate de cei opt tineri. la unul din colţurile superioare ale panoului& „Dcupaţi-#$ de asta&” Enul dintre comandanţi părăsi încăperea& 2c3ie respiră adînc& Dbser#ase. indicînd două scaune din !aţa& ei& 2c3ie de#eni brusc conştient. cărînd două baloturi umane.căştile& 2esagerul care adusese #estea despre "oarta =1 şi pri onieri dispăruse& . opt tineri îşi !ăcură intrarea. cu o acuitate tipic dosadian$. mai important& . de mai multe detalii aproape imperceptibile& /e simţi încîntat& -scorta tra#ersă camera.inerii care aduseseră pri onierii stăteau grupaţi la o parte.ar un altul îşi !ăcu numaidecît apariţia şi începu s$ #orbească în şoaptă cu oamenii a!laţi lîng$ uşă& Cîte#a clipe mai tîr iu. cum se întîmplă cînd mai mulţi oameni ştiu c$ au ce#a de !ăcut. însă nimeni nu se încumetă s$ înceapă& 2esagerul rămăsese pironit locului în !aţa uşii. pînă în punctul pe care-l considera a !i limita tolerată de ea. curios s$ #adă ce-a#ea s$ se-ntîmple& . dar el îşi dădu seama că era conştientă de pre enţa lui& 2ai cute ă cîţi#a paşi.coloJ” ordonă 0edrik. şi-i surprinse o urmă de îmbet în clipa în care se întorcea spre cei doi pri onieri& Ermă un moment de tăcere apăsătoare. care-i ţineau. pentru a o putea pri#i pe 0edrik din pro!il& -a nu se mişcă. neîndurîndu-se s$ plece& Iecunoscuse şi el pri onierii şi bănuia c$ urma s$ se întîmple ce#a important& (ar şi .rătă spre o grupare de marcaje roşii. de cîte un braţ şi-un picior& „. în s!îrşit.ria !ură trînliţi pe cele două scaune& „.inerii se e%ecutară& 0edrik aşteptă.e legaţi-iJ” porunci 0edrik& .ria. legale cu un !el de sîrm$ strălucitoare& 2c3ie îi recunoscu pe (ar şi pe . semnul abia perceptibil pe care ea i-l !ăcuse celui care ieşise& 5a să ică aşa procedauJ înaintă cîţi#a paşi în interiorul sălii. ale căror portrete îi !useseră arătate în cursul instructajului de la . !ără a-şi !eri cîtuşi de puţin încărcătura de impacturile întîmplătoare cu mobilierul& 2esagerul dinainte ăbo#ea în !aţa uşii. pri#ind spre panoul de po iţii& Cele două şi opt pastile !useseră îndepărtate. dar se părea c$ obser#ase altce#a. !iecare. ca şi cum unitatea ar !i !ost o protecţie& 0edrik aruncă o pri#ire spre mesager+ 1QH .

„"oţi să pleci&” ,poi, către escortă+ „Gi #oi&” 2c3ie rămase încordai pe po iţie, aşleplîndu-şi rîndul, dar 0edrik nu-l băgă în seamă& Bnţelese că, nu numai c$-i îngăduia s$ r$mîn$, dar se aştepta de la el s$-şi pună la contribuţie perspicacitatea şi cunoştinţele lui, neaparţin$toare acestei lumi& 0edrik citise mai multe lucruri în pre enta lui aici+ o neîncredere uşor de-nţeles, prudent$, răbdare& Gi temeri, !ireşte& Cît despre pri onieri, 0edrik nu părea grăbită& /e aplecă, uitîndu-se cu atenţie mai întîi la ;ria, apoi la (ar& Ermărind-o, 2c3ie îşi dădu seama c$ nu era încă decisă ce metodă de abordare trebuia s$ adopte& Dricum, era un mod de a !ace să crească tensiunea şi re ultatul nu întîr ie să apară& (ar cedă primul& „9roe< a găsit o meta!oră e%celentă pentru cei ca tine”, rosti el& „5ă numeşte TXrac*eteY& Fiindcă sînteţi ca nişte rac*ete de semnali are, care ţîşnesc către cer&&& doar ca să cadă repede înapoi&” 0edrik arboră un îmbet ironic& 2c3ie pricepu& (ar nu-şi stăpînea prea bine emoţiile& -ra un punct slab& „2ulte rac*ete din acest uni#ers #or 11 c$ înd ne#ă ute”, replică ea& (ar o !ulgeră cu pri#irea& 'u-i plăcuse răspunsul& ;rase cu oc*iul spre ;ria şi înţelese, Pdin e%presia ei, c$ !ăcuse o gala& Cu un surîs #ag, ;ria spuse+ „;e-ai interesat personal de noi, 0edrik&” 2c3ie a#u impresia că trece subit pragul înţelegerii unei limbi necunoscute pîn$ atunci& Ca modul dosadian, ;ria e%primase un enunţ cu mai multe conotatii& .ăduse de înţeles c$ 0edrik #oia s$ obţină de pe urma lor un a#antaj personal şi c$ ea, ;ria, era dispusă s$-l negocie e& Rîmbetul iniţial îi ser#ise drept introducere& 2c3ie se simţi, din nou, copleşit de uimire şi admiraţie !aţa de geniul percepti# al acestor oameni& /e apropie încă puţin& 2ai era ce#a la ;ria&&& ce#a bi ar& „Ce ţi-e ăla de coloA” ;ria se adresase lui 0edrik şi doar o mişcare imperceptibilă a oc*ilor ei îl indicase pe 2c3ie& „,re utilitatea lui”, răspunse 0edrik& „\sta-i moti#ul pentru care îl ţii pe lîng$ tineA”
1Q:

„'u e%istă numai un singur moti#&” „Emblă #onul că&&&” „;rebuie să !oloseşti ce ai la-ndemînă”, o întrerupse 0edrik& „5rei să !aci copii cu elA” 0edrik părea s$ !remete de o încîntare tăcută& 2c3ie înţelese că ;ria o sonda în căutarea unui punct #ulnerabil, dar că nu găsea nici unul& „"erioada de gestaţie repre intă un serios *andicap pentru o !emeie”, reluă ;ria& ;onul era #ădit pro#ocator şi 2c3ie aşteptă curios replica& 0edrik dădu din cap+ „Ieproducerea este o problemă cu repercusiuni pe mai multe generaţii& 'u-i niciodată o *ot$rîre uşor de luat, pentru acei dintre noi care înţeleg asta&” 0edrik se uită brusc la (ar, silindu-l pe 2c3ie s$-şi ia pri#irile de la ;ria& C*ipul lui (ar căpătase o paloare, pe care 2c3ie o interpretă ca un e!ect ăl mîniei& Dmul îşi recăpăt$ îns$ iute sîngele rece& Fi%îndu-l pe 2c3ie cu pri#irea, îi adresă întrebarea lui 0edrik+ „2oartea lui ne-ar a#antajaA” 0edrik iscodi reacţia lui 2c3ie& ,cesta !u !rapat atît de caracterul brutal al întrebării, cît şi de implicaţiile pluralului !olosit de (ar& "ărea s$ presupună c$ el şi 0edrik ser#eau o cau ă comună& 0edrik era pe cale să cînt$rească aserţiunea, iar 2c3ie se simţea din ce în ce mai încîntat că putea percepe tot ce se întîmplă& 2ai mult, a#u în acelaşi timp o intuiţie subită şi-şi dădu seama că #a putea s-o răsplătească pe 0edrik pentru răbdarea ce i-o arătase& ;riaJ Ce#a, în po iţia capului, în modul cum pronunţa cu#intele în galac*, atinsese o coardă sensibilă în memoria lui 2c3ie& ;ria era o !iinţă umană care !usese educată de un pan/pec*i& Felul în care-şi mişca mai întîi oc*ii şi abia apoi capul, accentul şi manierismele de limbaj nu lăsau nici un dubiu& 'umai că&&& pe .osadi nu e%istau pan/pec*i& Cel puţin, în principiu& 'imic din ce gîndea nu i se oglindea lui 2c3ie pe !aţă& Continua să iradie e prudenţă, neîncredere şi răbdare& .ar începea s$ se întrebe dacă nu era pe cale să descîlcească un nou !ir al misterului dosadian& D obser#ă pe
1QK

0edrik pri#indu-l şi, !ără ca măcar să se gîndească, îi !ăcu semn din oc*i, în cel mai pur stil dosadian, să-l urme e în camera alăturată& Faptul că !usese per!ect înţeles !u con!irmat în secunda următoare, cînd ea apăru în odăiţă, !ără a mani!esta nici o surprindere& „Ce-iA” Bi împărtăşi bănuiala lui& „"an/pec*ii sînt creaturile despre care mi-ai po#estit că pot să-şi modi!ice corpul pentru a-l imita pe al altei speciiA” „Cu e%cepţia oc*ilor& Dc*ii lor sînt !aţetaţi& En pan/pec*i liber să ia !orma altei specii n-ar !i, oricum, decît repre entantul unei entităţi mai mari, care cuprinde cinci corpuri di!erite& Cel ce se mani!estă e titularul ego-ului, al identităţii& ,ceasta se transmite periodic de la un trup la altul& "entru pan/pec*i, cea mai mare crimă constă în împiedicarea acestui trans!er prin !i%area ego-ului, cu mijloace c*irurgicale, într-unui din cele cinci corpuri&” 0edrik aruncă o pri#ire în direcţia sălii în#ecinate& „în pri#inţa ei, eşti sigurA” „/emnele sînt pre ente&” „Dc*ii !aţetaţi se pot camu!laA” „-%ista unele mijloace+ lentile de contact sau o operaţie destul de complicată& 8n orice ca , am o pregătire specială pentru detectarea unor ast!el de lucruri şi pot să te asigur c$ nu (ar e cel care a !ormat-o&” -a îl pri#i lung& „9roe<A” „En gralu ar !i locul ideal pentru a ascunde o creşă, dar&&&” /cutură din cap& „&&&'-aş crede& .in ce mi-ai spus tu despre 9roe<&&&” „(o)ac*in”, încu#iinţă ea& „,tunci, cineA” „Cine#a cu care a con#ieţuit de la o #îrst$ !oarte !ragedă&” „5rei s$-i interog*e i pe pri onieriA” „,ş #rea, dar nu le cunosc #aloarea potenţială&” 0edrik se uită la el !ără a încerca s$-şi ascundă mirarea& Fra a pe care o pronunţase a#ea o sa#oare dosadian$ de mare ra!inament& -ra ca şi cum 2c3ie, cel pe care credea c$-l cunoaşte, se metamor!o ase dintr-o dat$, sub oc*ii ei, în altcine#a& 'u era încă destul de dosadian pentru a-i acorda toată încrederea, dar, în nici un ca , nu se aşteptase să-l #adă progresînd cu atîta repe iciune&
1QM

2erita cu prisosinţă s$-i o!ere cîte#a e%plicaţii mai amănunţite despre situaţia militară şi capacităţile relati#e ale lui (ar şi-ale ;riei& 8 le dădu în maniera dosadian$+ în !ra e sc*eletice, sacadate, debarasate de tot ce nu era esenţial şi care puneau serios la contribuţie abilităţile de interpretare ale ascultătorului& ,similînd rînd pe rînd datele, 2c3ie sesi a şi punctele în care ea îşi ajusta #orbele pentru a nu depăşi capacităţile lui de înţelegere, într-un sens, re ultatul îi amintea de răspunsurile "rogramului său Rilnic, de pe Central Central& Bşi descoperea propria re!lecţie în atitudinile adoptate de 0edrik şi a!la, în acelaşi timp, ce părere a#ea despre el& .e !apt, îi acorda un respect limitat, puţin reticent, temperat de o oarecare tandreţe, cam ca a unui părinte !aţă de copilul său& .ar ştia c$, de îndată ce se #or !i întors în camera cealaltă, tandreţea a#ea s$ !ie disimulată sub o mască impenetrabila& Bnsă ea e%ista& -%ista& 8ar el nu cute a să trăde e încrederea ei, contînd pe această tandreţe, de teamă s$ nu-i !ie retrasă pentru totdeauna& „/înt gata”, rosti& Ie#eniră în postul de comandă& 2c3ie a#ea deja o idee m$i clară despre cum trebuia procedat aici& Bncrederea reciprocă şi nelimitată nu-şi a#eau locul& ;otul stătea sub semnul întrebării& ;rebuia tot timpul să manipule i& En soi de consideraţie re er#ată era ma%imum ce-şi puteau acorda, în mod desc*is, unul altuia, aceşti oameni& Conlucrau pentru a supra#ieţui sau cînd era mai mult decît e#ident că o acţiune comună aducea a#antaje tuturor părţilor interesate& .ar, c*iar şi cînd se uneau, dosadienii rămîneau indi#idualişti incorijibili& -rau bănuitori cînd li se o!erea ce#a, !iindcă nimeni nu dădea nimic pe gratis& Ielaţiile cele mai sigure şi mai stabile erau cele ce se găseau acolo unde al#eolele ierar*iei erau solid de!inite şi ocupate& ,colo te puteai aştepta la minimum de ameninţare, de sus sau de jos& ;oate astea îi aminteau lui 2c3ie de ce spuneau cărţile de istorie despre comportamentul uman în birocraţiile perioadei clasice care precedase epoca intersideral$& -l însuşi, cu mulţi ani în urmă, a#usese de-a !ace cu o corporaţie multirasială, care #ădise mani!estări
1Q?

similare, pîn$ cînd inter#enţia 9ir/ab-ului o !ăcuse s$-şi înţeleagă greşeala& 2embrii acelei corporaţii nu se dăduseră îndărăt de la nici o ticăloşie pentru a-şi atinge scopurile+ mila, de binarea concurenţei, spionajul pe toate căile directe sau indirecte posibile, asasinatul, luarea de ostatici şi şantajul& Cine, în lumile Co-simţirii, nu au ise de !aimoasa 8nter-,stral 8mpe%, a i dispărutăA 2c3ie se opri la trei paşi distanţă de pri onieri& ;ria !u cea care desc*ise #orba& „,ţi luat #reo *ot$rîre în ceea ce ne pri#eşteA” „/-ar putea să ne !iţi de !olos amîndoi”, spuse 2c3ie, „dar, deocamdată, mai a#em cîte#a întrebări&” Folosirea persoanei întîi plural nu-i scăpă nici ;riei şi nici lui (ar& ,mîndoi se uitară la 0edrik, care stătea impasibilă lîng$ 2c3ie& ,cesta i se adresă bărbatului+ „;ria e cu ade#ărat !iica taA -şti într-ade#ăr tatăl ei, prin legături de sîngeA” ;ria păru surprinsă şi, cu proaspătul său discern$mînt, 2c3ie percepu că nici nu ţinea s$-şi ascundă reacţia& .impotri#ă, dorea ca el s$ i-o #adă& (ar, în sc*imb, a#usese un !reamăt de stupoare, ceea ce, con!orm criteriilor dosadiene, ec*i#ala cu o săritură în sus& ,şadar, ;ria nu era !iica sa ade#ărată& .ar, pînă în clipa aceasta, ea nu pusese niciodată la îndoială legătura lor de rudenie& „-%plică”, rosti 2c3ie& ,ceastă economie de cu#inte absolut dosadian$ a#u asupra lui (ar e!ectul unei lo#ituri de pumn& /e uită la 0edrik, care dădea toate semnele c$ era dispusă s$ aştepte oricît pînă cînd el se #a *otărî să se e%ecute& .e !apt, 0edrik nu reacţionase nici la ce spusese 2c3ie, nici la atitudinea lui (ar& 5i ibil în#ins, (ar îşi întoarse pri#irea către 2c3ie& „;ra#ersasem munţii, împreună cu două !emei& 'u eram decît noi trei& 5oiam să încercăm obţinerea unor alimente neto%ice cu mijloace proprii& "e atunci, mulţi peri!erici încercau asta& Bnsă rareori reuşeau& 2ereu se întîmplă cîte ce#a+ plantele mureau din senin, sursele de apă secau, ce#a #enea să !ure tot ce crescuse& Reii sînt in#idioşi, ne spuneam noi&” Bşi aruncă oc*ii spre ;ria, care-l !i%a cu o pri#ire lipsită de orice e%presie&
1QQ

„Ena dintre !emei a murit în cursul primului an& Cealaltă s-a îmbolnă#it la #remea următoarei recolte, dar a mai dus-o pînă în primă#ară& Bn ilele acelei recolte s-a întîmplat&&& 'e-am dus în grădină&&& #orba #ine, grădinăJ ,m găsit !etiţa acolo& '-a#eam nici cea mai mică idee cum ajunsese în locurile acelea& "ărea de #reo şapte sau opt ani, dar purtarea ei era cea a unui copil abia înţărcat& Cucruri dintr-astea se întîmplă destul de des la "eri!erie& 2intea d$ înapoi cînd ce#a-i prea oribil de îndurat& ,m luat-o la noi& Eneori poţi s$ reeduci cîte-un copil ca acesta, ca să de#ină util& Cînd !emeia a murit şi semănăturile n-au mai dat rod, am luat-o pe ;ria şi am !ăcut ca- le-ntoars$ spre "eri!erie& 'u ne-a !ost uşor& Cînd am ajuns&&& eram bolna#& ;ria m-a îngrijit& .e &atunci, am rămas împreună&” 2c3ie rămase pro!und mişcat de această po#este şi-i !u greu s$-şi ascundă reacţia&&& dac$ i butise totuşi s-o !acă& .atorită noii sale modalităţi dosadiene de a percepe lucrurile, îşi imagină o întreagă epopee în jurul relatării succinte a unor e#enimente care, mai mult ca sigur, erau cît se poate de banale după etaloanele peri!erice& Bn acelaşi timp însă, îl cuprinse !uria cînd se gîndi la cealaltă in!ormaţie conţinută în po#estea lui (ar& -ducată de un pan/pec*iJ (ăsise c*eia& ,ritc* şi ai săi urmăriseră să menţină condiţiile iniţiale ale e%perimentului+ e%istenţa a doar două specii& "e de altă parte, introducerea unui element pan/pec*i se putea do#edi instructi#ă& 'imic mai simplu+ era de ajuns să se aleagă un prunc uman de se% !eminin, care să !ie lăsat e%clusi# într-un mediu pan/pec*i, pe durata primilor şapte sau opt ani ai #ieţii& .upă care se aplica o ştergere selecti#ă a memoriei şi copila putea !i dată pe mîna unor părinţi adopti#i, pe .osadi& .ar mai era ce#a+ ,ritc* îl minţise atunci cînd îi spusese c$ nu ştia prea multe despre "eri!erie şi c$ "eri!eria nu !ăcea parte din e%periment& Fr$mîntat de aceste gînduri, 2c3ie se întoarse în odăiţa în#ecinată& 0edrik îl urmă şi aşteptă în tăcere ca el s$şi orînduiasc$ ideile& Bn cele din urmă, 2c3ie se uită la ea şi-i e%puse deducţiile lui& ,poi, aruncîndu-şi pri#irea spre uşă, înc*eie+ „;rebuie să a!lu cît mai multe lucruri despre "eri!erie&” „Cei doi sînt o sursă ideală&”
1Q>

„.ar n-ai ne#oie de ei pentru celelalte planuri ale tale, de pildă pentru o!ensi#a contra culoarului lui 9roe<A” „/e pot combina ambele lucruri& ;e #ei întoarce cu ei, pe teritoriul lor& 5ei !i locotenentul meu& ,sta o să-i pun$ în încurcătură& 'u #or şti cum trebuie să interprete e gestul& Dr să răspundă la întrebările tale& 5or !i destul de descumpăniţi ca să-ţi de #ăluie lucruri pe care, altminteri, probabil c$ le-ar ascunde&” 2c3ie c*ib ui& .a&&& 0edrik nu e ita să-l pună să-şi rişte #iaţa& -ra mesajul suprem pe care-l adresa tuturor celor implicaţi& 2c3ie a#ea s$ !ie totalmente la discreţia lui (ar şi a ;riei& 0edrik spunea+ „8atăJ 'u mă puteţi in!luenţa ameninţîndu-l pe 2c3ie&” într-un !el, treaba asta îl apăra& Bn mod parado%al F dar parado%urile de acest gen e%istau din belşug pe .osadi F actul acesta îndepărta destule dintre ameninţările care-l pîndeau şi, mai ales, îi spunea multe despre natura ade#ăratelor sentimente pe care le a#ea 0edrik !aţă de el& Cu acest gînd #orbi& P „'u-mi place un pat rece&” ;imp de-o secundă oc*ii ei scînteiar$, poate !iindcă se ume iseră& ,poi, ea îl încuraj$+ „'u contea ă ce se #a întîmplă cu mine, 2c3ie& ;u îns$&&& eliberea $-neJ” Cu o pîrg*ie bună şi cu un bun punct de sprijin, orice inteligenţă co-simţitoare se poate metamor!o a într-un strălucit instrument al cunoaşterii de sine& Citat atribuit unui #ec*i mistic uman „.aca ea nu comite #reo greşeală sau dacă noi nu descoperim un a#antaj nesperat”, spuse 9roe<, „nimicirea noastră nu-i decît o problemă de timp”& /e a!la în cuibul său de #ultur din #îr!ul celei mai înalte clădiri de pe Colinele Consiliului& "ostul de comandă era o sală !orti!icată, de !ormă o#ală, cu un singur geam& ,cesta, situat e%act pe linia pri#irii lui 9roe<, o!erea spectacolul apusului de soare, dincolo de pereţii canionului& Bn stînga lui 9roe< se găsea o măsuţă cu un comunicator& "atru o!iţeri superiori aşteptau ordine, în apropiere& Iestul sălii era ocupat de *ărţi, panouri de po iţii şi alte accesorii de comandament, cu personalul a!erent& /er#iciul de in!ormaţii tocmai îi raportase lui 9roe< c$ 0edrik îi capturase pe (ar şi pe ;ria& Enul dintre o!iţeri, cu trupul s!rijit şi marcat de toate celelalte stigmate ale go)ac*inilor născuţi la "eri!erie, pri#i
1>@

şo#ăitor spre to#arăşii săi şi-şi drese glasul înainte de a întreba+ „- momentul să capitulămA” 9roe< îşi scutură capul, într-un gest de negare tipic uman& ,r !î timpul să-i pun la curent, gîndi el& /e simţea drobit& Reul re!u a s$-i #orbească& 'imic din lumea lui nu mai respecta #ec*ile rînduieli& ,m !ost traşi pe s!oară& "uterile Ridului Reilor îşi bătuseră joc de el& Bşi bătuseră joc de această lume şi de toţi locuitorii ei& Bşi&&& „,cest 2c3ie&&&” începu acelaşi o!iţer& 9roe< îng*iţi, apoi îi tăie #orba+ „2$ îndoiesc că 2c3ie are cea mai mică idee despre !elul în care ea îl manipulea ă&” ,runcă o pri#ire spre sti#a de dosare de pe măsuţă& Cele mai multe erau rapoarte despre 2c3ie& /er#iciul de in!ormaţii nu stătuse cu mîinile-n sîn& „.ac$ am reuşi s$-l luăm pri onier sau să-l omorîm&&&” se încumetă o!iţerul& „"rea tîr iu”, rosti 9roe<& „,#em #reo şansă să e#ităm capitulareaA” „Gansa asta e%istă întotdeauna&” 'ici unul din o!iţeri nu păru s$ guste răspunsul& En al doilea, corpolent, cu tenul de un #erde lucios, spuse la rîndul său+ „.ac$ #om li ne#oiţi s$ capitulăm, ce ne garantea ă că&&&” „'u #om capitula niciodată şi #a trebui să !acem ast!el, încît s-o ştie şi eaJ 8ntenţia ei este s$ ne e%termine&” (ataJ Ce-o spusese& .eşi tulburaţi, părură c$ încep s$-i înţeleagă raţionamentul& Bncet, !eţele li se luminară& „Culoarul&&&” rosti un al treilea o!iţer& 9roe< se mulţumi să-l pri#ească !ără nici o e%presie& 8mbecilul ar !i trebuit să priceapă c$ nu puteau spera s$ e#acue e către "eri!erie decît o !rîntur$ din !orţele lor, înainte ca 0edrik şi ;ria să le taie calea& Gi c*iar dac$ s-ar !i re!ugiat la "eri!erie, ce puteau !aceA Habar n-a#eau unde erau ascunse blestematele de !abrici şi depo ite de alimente& „"oate c-am putea încerca s-o eliberăm pe ;ria”, propuse s!rijitul&
1>1

incolo& 9roe< aproape c$ i-ar !i dorit i bînda. cînd îşi #a da în s!îrşit seama la ce #oia să-l !olosească 0edrikA . . erau de o încetineală e%asperantă& .ltminteri. nici măcar după ce !usese silită să se retragă în nenorocita ei de encla#ă& Conclu ia nu putea !i decît că pierduse controlul trupelor ei din a!ara oraşului& -rau destule do#e i care con!irmau această conclu ie& "eri!eria era pierdută& . cei ce creaseră acest loc in!ernal. 9roe< putea să obser#e o parte a îngustului său culoar& 'u au ea gomotul bătăliei. pe care se pricepuse s$-l mane#re e ca pe o minunată unealtă& Ce-a#ea să mai poată !ace 2c3ie.9roe< pu!ni dispreţuitor& /e rugase ca . !aţă de el.a&&& 2c3ie era. pentru ea. . mai inteligentă. să inter#ină pentru a încerca s-o opreascăA Cu siguranţă că şi ea aştepta asta& Fiecare dintre acţiunile ei îi demonstra lui 9roe< grija cu care 0edrik se pregătise pentru a-i în!runta pe idioţii ăia de . o!iţerii sc*imbară pri#iri neliniştite& 5a reuşi s$-i scoată din buclucul acestaA .#eau de gînd.ria să ia legătura cu el pentru negocieri& .ar cine putea !i acest o!ertantA Ca urma urmei. a#antajul timpului& Gi-l mai a#ea pe 2c3ie.ria era o !iinţă umană& 9roe< suspină& Gi acest 2c3ie&&& un sa#ant idiot #enit de dincolo de Ridul Reilor.egeaba& 'u dăduse nici un semn de #iaţă. o unealtă per!ectă& 'u încăpea 1>= .e la geam. aceşti go)ac*ini arieraţi. nu se putea să nu-şi dea seama şi ei ce urmărea 0edrik& .colo st$pîneau situaţia !orţele lui 0edrik& . însă jerbele de e%plo ii portocalii arătau că luptele continuau& Gtia care era mi a partidei angajate de 0edrik& (o)ac*inii din spatele Ridului Reilor. pînă la urmă.ar de undeA Dare şi ei îi #orbeau ReiiA (reu de cre ut& 0edrik se arăta prea #icleană ca să se lase îmbrobodită de di#inităţi necinstite& 2ai #icleană. de n-ar !i !ost preţul pe care trebuiau să-l plătească el şi poporul său& 0edrik a#ea. un e%pert în materie de armament& Făr$-ndoială c$ 0edrik ştiuse& .ria ar !i încercat s$-l contacte e de îndată ce-şi #a !i dat seama că po iţiile ei nu puteau s$ re iste& Drice in!ormaţie. orice piesă cît de cît #aloroasă în acest joc ar !i determinat-o s$ se întoarcă spre o!ertantul care putea plăti cel mai mult& .ar. mai dosadiană decît mine& Bşi merita #ictoria& 9roe< se ridică şi se duse la !ereastră& 8n spatele lui.

o şans$J "oate c$ 0edrik nu reali a e%act cum putea să-şi !olosească el oamenii& "e Ha##<. era prins în capcană. totuşi. 9roe<& Ce !ăcu semn o!iţerilor să treacă la e%ecutarea ordinelor& . îi întrerupse 9roe<& Gi gîndi+ da. dar&&& mai e%ista.dicăA” /!rijitul !usese cel ce #orbise& 9roe< găsi de cu#iinţă s$-i răspundă personal& En go)ac*in născut la "eri!erie era cel mai în măsură s$ înţeleagă asemenea lucruri& „5om mări preţul pe care trebuie s$-l plătească 0edrik& /ute de-ai ei pentru unul de-ai noştri&” „2isiuni sinucigaşe”. unii dintre aceşti oameni îi mai puteau încă !i de !olos& 'u pe cît îi era 2c3ie lui 0edrik. dar apoi renunţase& -i bine.m alte planuri în legătură cu ei”. însă !ără a pierde #reme& Iepliaţi-#ă pe !orti!icaţiile interioare&” Bn momentul în care o!iţerii dădeau să iasă. !ost e%traordinarăJ 9roe< îşi sc$rpină nodulii intra#entriculari& Foarte bine. atunci a#ea s$ pro!ite el. ordonîndu-i să-şi sporească e!orturile& 1>H . o şansă& . 9roe< îi opri+ „. în aşa !el încît sa nu-şi !acă nici o ilu ie& 5D.bandonaţi culoarul& Faceţi-o cît mai discret.îndoială că-i aşteptase sosirea pentru a acţiona& Gi nu senşelase& "e toti ReiiJ . rosti s!rijitul& 9roe< încu#iinţă din cap şi urmă+ „2ai e ce#a& 5reau s$ !ie adus aici Ha##< şi să se dea dispo iţii pentru a se mări raţia de *rană a oamenilor pe care i-am ţinut în re er#ă&” . trebui sa se sacri!ice aşa cum nici un go)ac*in nu şi-a înc*ipuit #reodată&” „.e bună seamă că remarcaseră noua sa !ermitate& . de pildă& -ra limpede că şi ea se gîndise s$-l !olosească. dar încă mai putea !ace o mulţime de lucruri& /e întoarse spre o!iţerii săi& „.m ne#oie şi de cîţi#a #oluntari aleşi cu grijă Ci se #a e%plica situaţia.a.oi o!iţeri spuseră într-un glas+ „'u #or accepta sacri&&&” „.#eau s-o transmită şi celor din subordinea lor& -ra un alt lucru care-i !a#ori a planurile& Făcea să întîr ie momentul în care poporul său ar !i putut să-şi dea seama că-şi juca ultima carte& /e aşe ă din nou în !ata comunicatorului şi c*emă ec*ipa de cercetare.

drept în mijlocul uneia dintre cele mai bune unităţi ale lui 0edrik.rebuia s$-i !acă !aţă ca un per!ect cunoscător al cerinţelor planetei& 'oaptea în#ăluise C*u-ul cînd 0edrik termină pregătirea lui pentru această misiune& .ria şi (ar nu încearcă s$-şi ascundă mirarea& Bşi !ăcuseră o anumită părere despre statutul lui 2c3ie şi se #edeau obligaţi să şi-o re#i uiască în mod radical& "robabil că .e cum re#eniră în postul de comandă. dar nu-şi putea acorda răga ul s$ le e#alue e& 2ai întîi trebuia eliminată această 1>: . cu o bombă care !ăcuse prăpăd& „"este o sută de morţi”.ria era cea mai perple%ă. anunţînd-o c$. de îndată ce el se #a întoarce de la "oarta 1Q. oca ia se pre entă întocmai cum pre isese 0edrik& -ra #orba de un atac lansat de 9roe< contra "orţii 1Q& 0edrik se întoarse spre el şi-i ordonă scurt+ „. la !el cum este o sursă de crime& Codul go)ac*in 2c3ie îşi spunea c-ar !i trebuit s$-şi dea seama de la bun început că o misiune încredinţată de 0edrik nu putea !i ce#a simplu& Complicaţiile dosadiene erau ine#itabile& „-i nu trebuie să se îndoiască nici un moment c$ eşti. trebuie să !iu locţiitorul tău&” Iăspunsul o satis!$cu şi ea îi e%puse.!lă ce urmăreşteJ” 2c3ie !ăcu stînga-mprejur.de#$r. #a pleca împreună cu ei& „5eţi considera ordinele lui ca !iind ale mele&” "oarta 1Q se do#edi a !i altce#a decît o problemă minoră& 9roe< o ocupase. nu !ără a-l6 a#erti a c$ în!runtarea ce se pre!igura n-a#ea să !ie o comedie& . locţiitorul meu&” „. îi raportă un mesager cu răsu!larea tăiată& Cui 2c3ie nu-i plăceau implicaţiile pe care ie repre enta un atac sinucigaş.ria şi (ar. într-a. mai ales că a#ea îndoieli cu pri#ire la propria-i persoană& 2c3ie bănuise că 0edrik nu #a scăpa prilejul s$-i sporească incertitudinile. !ără a ăbo#i decît pentru a-şi desemna patru însoţitori dintre oamenii care stăteau lîng$ uşă& Dbser#ă că . unde aşteptau încă . de la înălţimea unei !erestre. în linii mari.tunci. planul ei.2ai putea încă s$ reali e e ceea ce i butise 0edrik cu "c*ark<&&& dac$ găseau un alt "c*ark<& Cunoaşterea este domeniul legistului. împreună cu cele două imobile care-o încadrau& Enul dintre atacatori se aruncase.

cu pereţi de culoare brună& .oată po#estea asta miroase a capcană& Ietrageţi toate trupele din onă. mai puţin o !orţă mobilă de ocupaţie& Iaportaţi-i lui 0edrik&” Damenii din jur se e%ecutară& Cîng$ 2c3ie nu mai r$maseră decît unul dintre cei de la 0edrik şi doi locotenenţi& Cel dintîi întrebă+ „Gi locul în care sîntemA” 2c3ie pri#i împrejur& -ra o încăpere spaţioasă. pentru a-şi stabili postul de comandă& "atru stră i.e #ei ocupa personal să-mi aduci sus pri onierii& Dbser#aţiiA” 1>K . pe care-o !i%ă pe-un perete& 'u trecuse o oră de cînd o părăsise pe 0edrik. îl i olau de sectorul luptelor& . şi acţiunea trăită !i ic& -%plo iile şi şuieratul aruncătoarelor de !lăcări de pe stră ile înconjurătoare e%acerbau şi mai mult această sen aţie& -%aminînd *arta. unul din cei patru oameni pe care-i luase cu el îi aduse o *artă a sectorului.ameninţare& Drdonă s$ se e%ecute două mane#re de di#ersiune. încă şi mai primiti#ă decît cea în care e#olua e%traordinara !emeie ce declanşase toate acestea& -ra deosebirea dintre o acţiune percepută la mîna a doua sau a treia. ast!el. i olată& Iapiditatea !ulgerătoare a acestei #ictorii îi con!eri lui 2c3ie un prestigiu imens în oc*ii combatanţilor lui 0edrik şi comandanţii îi e%ecutară cu promptitudine ordinele.ouă !erestre dădeau spre o stradă situată de cealaltă parte a imobilului care încă mai re ista lîng$ poarta neutrali ată& . a căror apărare !usese organi ată în grabă. în a!ară de unul singur& Iămîi de pa ă acolo cu cîţi#a oameni şi postea ă santinele în casa scării& . prin intermediul rapoartelor. cînd le ceru s$ ia cît mai mulţi pri onieri şi să i-i aducă pentru a-i interoga& Ca solicitarea lui. 2c3ie declară+ „. pătrată.#eau. în timp ce un comando aruncă în aer una dintre clădirile ocupate de inamic& "oarta !u acoperită de d$rîm$turi şi molo & Cealaltă clădire r$mase. posibilitatea să arunce un cablu de tra#ersare spre clădirea în#ecinată. dacă lucrurile luau o întorsătură neplăcută& Gi era bene!ic pentru moralul trupelor să rămînă în sectorul periculos& /e adresă unuia dintre locotenenţi+ „Coboară la intrarea imobilului& C*eamă toate ascensoarele şi !ă-le inutili abile. dar a#ea impresia c$ pătrunsese într-o altă lume. oricum.bia dacă apucase sarunce o pri#ire în jur cînd !usese condus aici.

dar cu amorul propriu destul de sensibil& .dîncuri& -ra o încrengătură relati# minoră. îi lăsa de #elite #entriculele& 5eşmîntul era tăiat şi s!îşiat în mai multe locuri& /e #edea că !usese perc*e iţionat din cap pînă-n picioare !ără menajamente& 2c3ie îşi înăbuşi un sentiment de compasiune& Cicatricele de pe pleoapele go)ac*inului e%cludeau orice alte considerente în a!ara celor mai urgente necesităţi dosadiene& „. dînd din cap în semn de încu#iinţare& "e ReiJ Cît de per!ect reacţionau aceşti oameni în situaţiile de urgenţăJ -rau la !el de e!icienţi şi tranşanţi ca o lamă de brici& „-%ecutareaJ” rosti el& '-a#u de aşteptat nici ece minute pînă ce-i !u adus primul pri onier& -ra un go)ac*in tînăr. arătă cu bărbia spre pri onier. a cărui despicătură caracteristică. spiralate şi mai desc*ise la culoare decît #erdele !eţei& Cei doi oameni care-l ţineau se opriră în !aţa uşii& (o)ac*inul nu opunea re istenţă& Cocotenentul care îi însoţise plecă. cu un număr redus de membri. încît îi trebuiră mai 1>M . întrebînd+ „Ce !acem cu elA” „Cegaţi-l de-un scaun&” 2c3ie îl studie cu atenţie pe go)ac*in în timp ce i se e%ecuta ordinul& „Ende a !ost capturatA” „încerca să părăse$scă clădirea cealaltă printr-o conductă de canali are&” „/ingurA” „'u ştiu& . mai #îrstnic şi tras la !aţă.în$rul go)ac*in clipi de cîte#a ori& 2c3ie i se adresase pe un ton atît de de in#olt. spuse el 8ară #reun alt preambul& Iecunoscuse imediat semnul înotătorilor din .primul dintr-un grup mai mare de pri onieri& Ceilalţi aşteaptă a!ară&” .m să trimit două ec*ipe ca să întindă cabluri şi să #eri!ice dacă clădirile în#ecinate pre intă siguranţă&” FireşteJ îşi spuse 2c3ie.„.r !i putut să-ţi îndepărte e mai bine tatuajul care-ţi indică încrengătura”. cu pleoapele marcate de nişte cicatrice curioase.erminaseră de legat go)ac*inul şi se postară direct în spatele lui& "ri onierul era îmbrăcat într-un combine on negru. în !ormă de 5. înc*i înd uşa& Enul dintre gardieni.

reluă el& „Eni#ersul din care #enim noi doi îns$ este !oarte mare şi uneori poate !i !oarte crud& "resupun c$ n-ai #enit aici ca s$ţi găseşti moartea&” . care plana asupra . probabil. păstrea ă tăcerea& „"ari să !i !ost destul de bine pregătit pentru această misiune”. un !el de aromă !lorală pe care n-o simţise decît în !oarte rare oca ii& (ardienii o adulmecaseră şi eiL arborară un îmbet uşor pentru a arăta că-i cunoşteau semnilicaţia& „/t$pînii tăi te-au trimis aici ca s$ mori”.e cît timp te a!li pe . adăugind denumirea încrengăturii& „(rinik.osadi nu-i decît o mică planetă”.acă acest (rinik nu cunoştea planurile sinistre ale celor ce-l trimiseseră. ise 2c3ie& „.în$rul go)ac*in şo#$ia încă& Cînd nu eşti sigur. !oarte scump pentru asta& 5rei 1>? .ăcu brusc.e alt!el. pri#ind peste umăr la cei doi gardieni din spatele lui& „-i ştiu totul despre noi”. minţi 2c3ie& /esi ă imediat par!umul dulceag al !ricii go)ac*ine. reîncepu 2c3ie& „5or plăti. lucrul a#ea s$ iasă la i#eală curînd& Fra a lui 2c3ie putea !i interpretată ca o ameninţare personală mai apropiată decît cea globală.ar mă-ndoiesc c$ ţi s-a e%plicat totul& 8nclusi# cele cîle#a detalii esenţiale pentru a-ţi asigura supra#ieţuirea într-o situaţie caL asta&” „Cine eştiA” #ru să ştie (rinik& „Cum îţi permiţi s$ #orbeşti aici despre lucruri care&&&” . te rog.osadiei& Iămînea de #ă ut cum a#ea s$ reacţione e (rinik& .dîncuri”. apoi r$mase l$cut& (ardienii păreau nedumeriţi& 8nterogatoriul nu se des!ăşura după cum s-ar !i aşteptat& .osadiA” (o)ac*inul trase adînc aer prin #entricule. nici 2c3ie nu prea ştia la ce s$ se-aşleple& /e a!la încă sub impresia şocului pe care i-l produsese recunoaşterea tatuajului şters în mod neglijent& „. de la înotătorii din . articula el cu #oce domoal$& „.multe secunde pentru ca uimirea să i se întipărească pe c*ip& „5rei să-mi spui. cum le c*eamăA” reluă 2c3ie pe acelaşi ton detaşat& „(rinik&” Iăspunsese aproape mecanic& 2c3ie îi ceru unuia din gardieni ce#a de scris& 'otă numele go)ac*inului într-un carneţel.

aceasta era somaţia supremă& (rinik părea ră#ăşit& „Ce #rei să ştiiA” . /abotor -%traordinar. 8ară doar şi poate. prim-loctiilor al 3eilei 0edrik. rosti+ „Continuă&” „.ţi !ost. întreaga planetă& Bţî cer în mod o!icial să-mi răspun i la întrebări. cea care #a gu#erna. curînd.ritc* şi compania îl lăsaseră baltă& Cuaseră *ot$rîrea să distrugă .bia reuşise s$ articule e cu#intele& „/copul misiunii tale pe .lţi doi dintre cei două eci se a!lă a!ară&” (rinik arăta cu capul spre uşă. căci e în joc Cegea&” "e lumile go)ac*ine. legist în baroul go)ac*in.osadi& Ce instrucţiuni precise ai primit şi de la cine&” „/întem două eci.să ştii cine sînt euA /înt 0orj 1& 2c3ie.rebuia să a!le şi 9roe< -mai ales 9roe< înainte de-a ordona şi alte misiuni sinucigaşe& 1>Q . cu toţii& 'e-a trimis 2rreg&” 'umele acestaJ Iăsunetul său în tradiţia go)ac*in$ era de natură a-l descumpăni pe 2c3ie& .osadi& „Ende sînt ceilalţi membri ai grupului #ostruA” „'u ştiu&” „. un comando de re er#ă special instruit în #ederea acestei misiuni& -şti conştient de slăbiciunile pregătirii #oastreA” (rinik nu spuse nimic& 2c3ie îşi reprimă sentimentul de de nădejde şi aruncă o pri#ire spre cei doi gardieni& Bnţelesese că-i aduseseră mai întîi acest pri onier !iindcă era unul din cei trei care nu erau originari de pe .şadar. de cînd îşi însuşise noul mod de percepţie& 0edrik e%ercitase un ma%imum de presiune pentru ca go)ac*inii a!laţi de cealaltă parte a Ridului Reilor să se demaşte& .osadi& Cu siguranţă că 0edrik le dăduse indicaţiile necesare& 2ulte lucruri îi de#eneau mai limpe i acum.ar ea nu-şi înc*ipuia de ce erau ei în stare pentru a o opri& -ra timpul ca 0edrik să a!le la ce !el de butoi cu pulbere aprinsese !itilul& .up$ o scurtă pau ă. pledînd în mod #ădit pentru soarta to#arăşilor sai capti#i& „Ce instrucţiuni #i s-au datA” „/ă-i scoatem pe-ai noştri din locul ăsta de groa ă&” „Cît timpA” „'-au mai rămas decît&&& şai eci de ore&” 2c3ie e%piră într-un suspin lung& . .

a&&& e#ident& 0edrik nu lăsa nimic la #oia întîmplării&&& con!orm criteriilor ei& -i bine.Eşa se desc*ise şi locotenentul care ieşise mai înainte #eni să-i şoptească+ „. că a !ost contaminat&” „. ştia ce se petrecuse aici şi ştia de pri onierul uman& -a #oia ca el să-l interog*e e& . era un personaj şters şi insigni!iant. a#ea impresia că nu era decît la un pas de soluţia misterului dosadian. dintr-un moment în altul. cu o do ă bună de !an!aronadă sub o mască de iniţiere secretă& "urta o uni!ormă #erde. a#ea s$ cunoască numele şi moti#aţiile reale ale celor ce creaseră acest monstru& Ha##<A Fusese în slujba lui 0edrikA în ce calitateA în ce sens era un rebutA ContaminatA En #îrtej de-ntrebări. apoi spuse+ „.omul lui 9roe<.m curăţat şi clădirea cealaltă&” 2c3ie îşi ţuguie bu ele.uceţi-i pe toţi pri onierii la 0edrik& . 2c3ie !u surprins& Ca supra!aţă. că.nunţaţi-o că ne întoarcem&” D licărire de mirare sclipi în oc*ii locotenentului& „0edrik ştie&” Dmul părea să mai şo#ăie& „Ce esteA” întrebă 2c3ie& „2ai a#em a!ară un pri onier&&& un om. pe care ar trebui să-l interog*e i înainte de a pleca&” 2c3ie c*ib ui& 0edrik ştia de întoarcerea lui. însă pînă nu demult s-a a!lat în slujba lui 0edrik& 0edrik ne-a spus să-ţi comunicăm că-i un rebut. 2c3ie le indică pa nicilor să nu-l lege& En #îrtej de întrebări necontrolate dansa în mintea lui 2c3ie& /e simţea în cri ă de timp& . daJ Ha)< aştepta.in cînd în cînd arunca o pri#ire în jur sau înspre !erestre& .duceţi-lJ” 5ă îndu-l pe Ha##<.i a#ut dreptate în pri#inţa capcanei& . era ca ul să-şi sc*imbe criteriileJ . pe scaun& . dar !ără tăieturi sau rupturi& Fusese tratat cu ce#a mai multă bună#oinţă decît go)ac*inul pe care gardienii îl scoteau acum din cameră& Ha##< îi luă locul pe scaun& Cu un gest scurt. cu o brasardă de şo!er& Eni!orma era boţită.m minat toată ona înainte de-a ne retrage& 8-am !ăcu ob& "oarta e în mîinile noastre acum& .e a!ară nu se mai au eau e%plo ii& 1>> .ar poate că o ştia şi pe asta& „'umele luiA” „Ha##<& . încordat.oar şai eci de oreJ Cu toate acestea.

acesta era lucrul cel mai re#elator& "e . na#ea la dispo iţie decît ce#a mai puţin de şai eci de ore. nici consilierii lui nu-l pregătiseră& 8-ar !i trebuit o 5iaţă întreagă ca să asimile e toate nuanţele e%istenţei pe această planetă& . dar !oarte robust F genul de ins care poate da de !urcă unui ad#ersar ce se ia după aparenţe& -ra greu să-i g*iceşti #îrsta. ce eraA în nici un ca dosadian& 'u-i e%amina pe cei dimprejur după tipicul dosadian. dintr-o pri#ire. o bună parte din ce-ar !i trebuit să ascundă în el ră bătea de-a dreptul la supra!aţă& . îl !ăcu să amuţească& . continuă să-şi studie e pri onierul& „'u poţi !i 2c3ieJ” ise Ha)<& „. încercînd să le e#alue e automat statutul social& Ieacţiile lui erau mult prea lente& Bn plus.a.oţi pri onierii a!arăJ” Ha)< îşi muşcă bu a de sus& 'u încercă să proteste e& En suspin adînc îi cutremură trupul& .ritc*.poi îşi trase un scaun şi se aşe ă în !aţa pri onierului& . le !ăcu semn tuturor celor a!laţi în odaie să se retragă& Enul dintre oamenii din ser#iciul de securitate dădu să proteste e.i !ost trimis aici special pentru a lua legătura cu mine&” 'u era desc*iderea la care se aşteptase Ha)<& Bl pri#i pe 2c3ie cu un aer stupe!iat& "e culoar se trînti o uşă& .in ne!ericire.poi întrebă+ „-şti 0orj 1& 2c3ie de la 9ir/abA” 2c3ie îşi rotunji bu ele şi emise un !luierat perple%& Ha##< se îndoia de propriile-i simţuriA Eimitor& Clătinînd din cap.tunci. însă nu era dosadian& En membru al ec*ipei lui (rinikA "uţin probabil& . 2c3ie băgă de seamă mai multe lucruri& Ha##< era un om mic de statură.Bn timp ce-l studia cu şi mai multă atenţie. 2c3ie atacă+ „.oate aceste gînduri tra#ersaseră mintea lui 2c3ie în doar cîte#a clipe& Hotarîndu-se brusc. dar 2c3ie.aaJ” lăsă să-i scape !ără #oie 2c3ie& =@@ .poi se au iră alte pşi care se desc*ideau şi se înc*ideau cu gomot. tropăituri& D #oce ampli!icată ordonă+ „.osadi totul se petrecea sub primul ni#el al realităţii şi 2c3ie era cel mai în măsură s$ resimtă acest lucru.upă ce uşa se înc*ise în spatele ultimului om. pentru care nici . .

rans!erulA Ce trans!erA” „încă n-ai înţeles în ce !el trebuie "c*ark< să-şi răscumpere libertateaA” 2c3ie !u druncinat de această nouă întorsătură& „Cămureşte-mă&” „"c*ark< trebuie să trans!ere identitatea ta în corpul lui 0edrik şi identitatea lui 0edrik în corpul tău& Cred că. după !iecare nou strat. decretă subit Ha##<& „0edrik încă mai acţionea ă con!orm&&&” Căsă !ra a în suspensie& „îmi înc*ipui cît de mult ai reuşit s-o amu i cu ga!ele tale”. trebuie să !ii 2c3ie”.ceastă entitate putea să contacte e. spuse 2c3ie& „. la un moment dat.#ea pur şi simplu impresia că desprinde un strat de disimulare după altul& Gi. glasul lui #orbea. anumite persoane de pe supra!aţa planetei& Bn acest !el. putea !i la curent cu tot ce #edeau sau a!lau aceste persoane& . ea a intenţionat să încerce acest lucru cu mine. dar&&&” Iidică din umeri& -!ectul !u cel al unei bombe.ritc* şi-ai săi controlau entitatea calebană care menţinea bariera din jurul . replică agresi# Ha)<& 2c3ie îşi înăbuşi !uria& /ubtilităţile dosadiene nu-l mai de orientau ca la început& .osadiei& . în orice clipă. totuşi. în conştiinţa resensibili ată a lui 2c3ie& IebutJ ContaminatJ .e asigur însă că 9ir/ab-ul n-a !ost deloc amu at&” En aer de satis!acţie nemărginită modi!ică e%presia lui Ha)<& „'uL ea n-a putut încă să e!ectue e trans!erul&” „.ar aceasta nu era decît o capcană pe care uni#ersul întreg =@1 . dar pri#irea nu i se con!orma& 2c3ie îşi aminti ce-i spusese odată Fannie 2ae& En contact abia simţit& 9rusc. i se părea că descoperă ade#ărul ade#ărat .osadiei în totală necunoştinţă de cau ăA "uţin probabil& „Gi.rans!er corporalJ 2c3ie rosti acu ator+ „9roe< te-a trimis aiciJ” „9ineînţeles”. special antrenaţi să ascundă e!ectele transei de comunicaţie& Cine ştie cîţi agenţi plasase aici . a#u o certitudine+ altcine#a pri#ea cu oc*ii lui Ha)<& /igur că daJ .Ce#a îl !rapase dintr-o dată la Ha)<+ corpul lui se mişca.ritc*J /ă !i !ost ceilalţi locuitori ai .osadi era probabil plină de asemenea spioni.

acă scopul tău este ca toţi go)ac*inii din uni#ers să de#ină ţinta tuturor #iolenţelor.ritc*& 9agă de seamă sămi recepţione e mesajul !ără nici un !el de eroare&” "ri#irea lui Ha##< de#eni uşor sticloasă& En tremur mărunt îi străbătu trupul& 2c3ie simţi cum i se insinuea ă în conştiinţă primele !ilamente ale unei comunicaţii calebane& Ce respinse energic& „'u.o întindea imprudenţilor& -ra misterul suprem. iar 2c3ie detesta misterele& Enii spuneau că asta era o trăsătură indispensabilă pentru un agent al 9ir/ab-ului& -limini mai bine ceea ce deteşti& 'umai că. un pan/pec*i. dacă nu cum#a&&& da&&& asta e%tindea implicaţiile conţinute în po#estea . ca subiect. dacă sînt obligaţi s-o !acă& 'u e o perspecti#ă plăcută& . împreună cu tine şi acoliţii tăi. prin intermediul agentului tău& Fii !oarte atent la ce-am să-ţi spun. al căror statut legal rămîne de determinat. încît 2c3ie se mulţumi să pu!nească dispreţuitor& /e aplecă în !aţă+ „. inclusi# 9ir/ab-ul.ritc*& Cei ce poartă răspunderea pentru acest coşmar dosadian nu #or reuşi niciodată să !ugă destul de repede. pe această planetă. destul de departe şi destul de mult timp pentru a scăpa de pedeapsă& . . nu aşaJ D să #orbesc normal. in!amia ta #a !i dată în #ileag& 2iliarde de go)ac*ini ne#ino#aţi.m să-i #orbesc direct lui . ţi-ai ales bine metoda& 2ai sînt şi-alţii. #or plăti preţul sîngelui&” /prîncenele lui Ha##< coborîră în semn de nedumerire& „8n!amiaA” =@= . spuse 2c3ie& „2onitorul&&& ce-i aiaA” "re!ăcătoria era atît de stîngace.riei& -%perienţa pe care-o !ăcuseră cu pan/pec*ii căpătase proporţii încă şi mai groteşti& „5reau să #orbesc direct cu monitorul tău caleban”. care pot !olosi #iolenţa în masă. tot ce descoperea contribuia doar la a-i demonstra întinderea ignoranţei sale în pri#inţa misterelor precedente& 8ar acum descoperise ce#a nou în legătură cu 0edrik& 'u se îndoia nici o clipă că mesagerul uman al iui 9roe< spunea ade#ărul& "c*ark< i butise să stăpînească toate comple%ităţile ego-trans!erului pan/pec*i& Ieali ase acest lucru !ără a !olosi.ar dacă re!u i să te supui propriilor #oastre legi şi să respecţi relaţia de onoare care îl leagă pe client de legistul său.

Ha##<. 2c3ie înc*ise oc*ii şi medit$& I$mînea problema lui 2rreg. eşti capabil să recunoşti ade#ărul& .pe-i e%terminase.m s$-l întreb&” „Gi spune-i lui 9roe< că nu ne-au mai rămas nici şai eci de ore& 'ici unul dintre noi. cînd locotenentul desc*ise uşa e%act în clipa în care Ha##< puriea mîna pe clanţă& „Dcupă-te personal de el”. cu #oce tare+ & „8eşiJ” Rîmbi în sinea lui. pentru a-i e#acua pe ai săi de pe această planetă& 2rreg&&& -ra numele monstrului mitic. rolul pe care-l interpreta un go)ac*inA /e poate a!irma că o populaţie îşi dă consimţămîntul în cunoştinţă de cau ă. cei care sîntem imuni la ştergerea memoriei.andaloor. care-i pusese atît de cumplit la încercare pe go)ac*inii primiti#i.e #ei duce la 9roe< şi-i #ei spune ce-ai a!lat de la mine&” „. poate. n-are nici cea mai mică şansă să scape cu #iaţă&” „'oiA” 2c3ie dădu în tăcere din cap& . cînd minoritatea a!lată la putere acţionea ă în secret pentru a declanşa un ră boi.o minciunăJ 'u se poate să&&&” „întreabă-l tu însuţi pe . acum am de#enit şi eu dosadian.ritc*&” Ha)< nu întrebă+ „Care . care trimisese două eci de go)ac*ini de pe .poi. încît aproa.„5or să de integre e planeta&” Ha)< se lipi de spătarul scaunului şi-l !ulgeră pe 2c3ie cu pri#irea& „2inţi&” „"înă şi tu. gîndi el& . spuse 2c3ie& „într-un minut sînt gata de plecare&” Fără să se preocupe dacă omul înţelesese ce-a#ea de !ăcut.e #oi elibera şi #oi ordona să !ii trecut dincolo de liniile noastre& . şi cărora le imprimase structura instinctelor lor !undamentale& 2rregA -ra un nume de cod sau numele pe care-l purta în realitate un go)ac*inA /au. numai în scopul de a justi!ica e%istenţa propriilor !orţe armateA 8storia a dat deja răspuns la această întrebare& Fiecare societate aparţinînd Cosimţirii modeme şi-a însuşit punctul de #edere istoric con!orm căruia de in!ormarea sau in!ormarea publică incompletă în acest domeniu constituie o crimă de neiertat& =@H .ritc*A” /e ridică brusc de pe scaun& „.a.

spuse el& Fata acţiona comen ile şi. inclusi# cei tineri. de unde un 9roe< în mărime naturală !i%a un punct situat peste capetele lor& 2c3ie remarcă uşorul decalaj al simulării pe calculator& 9roe< cel din !ocar nu era decît o imagine& Cine#a. unde se a!la ascensorul e%pres. probabil. pentru a e#ita trecerea prin sala în care era "c*ark<& 'u #oia ca atenţia să-i !ie în mod inutil distrasă într-un moment ca acesta& Căsă escorta în *ol. ascun îndu-şi per!ect neîncrederea pe care io inspirau instinctual toţi locuitorii planetei. 2c3ie şi escorta sa ajunseră în !aţa imobilului în care 0edrik îşi instalase cartierul general& 2c3ie alese intrarea !erită. desc*ise a doua uşă şi pătrunse într-o încăpere mai #astă.osadi.ouă santinele cărora le recunoscu însă !eţele stăteau de gardă în !aţa unei uşi din !undul culoarului& Damenii nu-i arătară nici un !el de interes cînd desc*ise uşa pe care-o pă eau şi-i trecu repede pragul& /e pomeni într-o anticameră goală.Fragment din "rocesul "roceselor Ca mai puţin de o oră după ce părăsise "oarta 1Q. cînd îşi dădu seama că acest gînd nu-i tre ea nici cea mai mică reacţie de cen ură& Cînd trăiai în condiţii umilitoare. îmbrăcată într-o salopetă gri. dînd ordin ca oamenii să-şi primească raţia de *rană şi s$ se odi*nească. în momentul în care tra#ersă unul dintre !asciculele proiectorului& =@: . după cîte#a clipe.osadi arăta că-şi #înduse. la cealaltă e%tremitate a sălii. o e%amină atent în „timp ce ea îşi ocupa locul de lîngă uşă& -ra o adolescentă cu !aţa şi mîinile murdare. se ridică şi-şi sc*imbă locul& 2c3ie recunoscu silueta lui (ar. !ăceai ce îţi cereau aceste condiţii& -ra singura alternati#ă+ asta sau moartea& 8ar unii alegeau moartea. cu o altă uşă în !aţă& 2ai puţin sigur de el decît lăsa să se #adă. în care domnea penumbra deasă a unei săli de proiecţie& 2ai multe siluete se pro!ilau pe !ondul unui !ocar *ologra!ic. de nenumărate ori trupul pentru cîte#a !$rîme de mîncare& Bnţelese pînă la ce punct !usese in!luenţat de . cu genunc*ii rupţi& Faptul în sine că mai supra#ieţuia pe . desigur& „0edrik”. apoi c*emă ascensorul& D !at$ de #reo cincispre ece ani desc*ise uşa şi-i !ăcu semn să intre în penumbra cabinei& 2c3ie. situat în stînga lui& Iecunoscu pro!ilul lui 0edrik şi se duse să se aşe e alături de ea& 0edrik nu-şi luă pri#irea de la !ocarul H. 2c3ie descinse într-un coridor necunoscut& .

în care 2c3ie recunoscu un comunicator de campanie& 0edrik se adresă lui (ar. ale căror secrete păreau a !i cunoscute de toată lumea& .osadi& Fiecare a#ea caracteristicile sale. simularea lui 9roe<& 8maginea din !ocar îi #orbea unei !emei corpolente.*J . nimic nu spunea c$ n-a#ea s-o !acă. iar tăcerea le permitea s$-şi concentre e mai bine atenţia& 0edrik era pe cale s$ re#i uiască modelul lui 9roe< din mintea ei& Gi cu siguranţă c$ mai a#ea un model. ce ţinea în mînă un !el de tub. încă şi mai precis decît al lui 9roe<.ritc* înainte de a-l trimite aici+ monopolurile şi di!eritele lor !oloase& "e măsură ce 2c3ie absorbea ceea ce se petrecea în !ocar. în instructajul pe care i-l o!erise .e alt!el. pornind de la date limitate& .e ce-mi distragi atenţia cu asemenea prostiiA” 2c3ie re!lectă& Ieplica era îndreptăţită& '-ar !i trebuit s$-i pună o întrebare căreia-i cunoştea dinainte răspunsul& 9ineînţeles că ar !i !ăcut-o& Gi-ar !i sc*imbat corpul cu al său şi ar !i trecut de partea cealaltă a Ridului Reilor sub identitatea lui 0orj 1& 2c3ie.o#adă. întrebîndu-se de ce-i lipsea sincroni area sonoră& . cele două propo iţii condensau o întreagă con#ersaţie despre di!eritele moduri în care putea să !ie !olosită !emeia cu pricina& 2c3ie nici măcar nu-ntrebă cu ce se droga& -%istau prea multe narcotice pe . cu un anumit a#ans.a&&& Cei din sală citeau mişcarea bu elor.sta mai e cu elA” „/e drog*ea ă&” /ingure. implicînd deseori monopoluri ciudate. dacă el nu reuşea să-nţeleagă mecanica trans!erului& 0edrik era acum la curent cu termenul de şai eci de ore şi-i bănuia semni!icaţia& 2ai puţin de şai eci de ore& 8ar dosadienii erau capabili să cree e proiecţii !oarte comple%e. moti#ele întrunirii începură să de#ină mai e#idente& 9roe< re!u a să creadă ce-i relata Ha)<& Ha##< apăru şi el în !ocar& =@K . care-i îngăduia să pre#adă. ridicînd #ocea+ „. /abotor -%traordinar& .„Ce-i cu simularea astaA” şopti 2c3ie aplecîndu-se spre 0edrik& „Bncepe s$ !acă lucruri pe care nu le-am pre#ă ut&” 2isiunile sinucigaşe& 2c3ie se concentră asupra simulării. care spunea multe. reacţiile unui oarecare 0orj 1& 2c3ie& „C*iar ai !i !$cut-oA” întrebă el& „.ceasta era o lacună.

0edrik îi aruncă o pri#ire scurtă lui 2c3ie în momentul în care imaginea lui Ha##< se animă& Fireşte& Ninea cont de 2c3ie în pre#i iunile ei& . să cree e o proiecţie specială& „Cea mai mare parte a datelor !olosite aici pro#in dinaintea rupturii”. 2c3ie obser#a că !iecare scaun din sală a#ea un braţ conectat la simulare& Făceau întocmai ce sugerase el. se a!la în dreapta lui& Bşi dădu dintr-o dată seama cît de greoi şi de pretenţios mai părea. nuJ .cesta strînse cu putere din bu e& 0edrik ştia că Ha##< ar !i putut să-l contamine e& -rau incapabili să rostească „te iubesc”. incompetent sau&&& străin de . nu putea !i decît anormal. neapărat. spuse 2c3ie cu #oce tare& „/înt depăşite& 8n loc s$ cerem computerului s$ ne proiecte e imagini !rumoase. pentru asta. acum nu mai era.rebuiau. dar&&& nu. dac$ am reuni toate e%perienţele noastre legate de 9roe<&&&” 88 !$cu s$ se întrerupă un rîs în!undat.rebuia să desci!re e "eri!eria pe altă cale& „. modi!ică imaginea lui 9roe<. rosti 0edrik& „Ceea ce nu înseamnă. îngr$şîndu-l şi con!erindu-i !ălcile că ute şi mărgelele cărnoase ale unui go)ac*in adult. în oc*ii acestor oameni& -i nu !ăceau niciodată risipă de cu#inte& Cine proceda aşa. în perioada de rut& . unde#a. nai#. ec*ipat. contră (ar& „2ai gîndeşte-te&” 2c3ie puse mîna pe comen ile de pe braţul scaunului. !ără doar şi poate& "e nesimţite. de ce nu ne scotocim propria noastră memorieA /înt sigur c$. con!orm amintirilor combinate ale tuturor celor pre enţi& .poi încremeni imaginea& =@M .nou”. dar într-un mod mult mai so!isticat& "ersonajele din !ocar erau ajustate în permanenţă şi instantaneu. oricum. pe planeta asta blestemată& D. timp pentru asta& . încă. încercînd să identi!ice butoanele pe pipăite& 'u-i trebuiră decît cîte#a clipe pentru a le da de rost& /istemul era apro%imati# asemănător cu cel !olosit pe lumile Cosimţirii& D adaptare a maşinilor utili ate de "ol.em.osadi& „9ate întotdeauna la porţi desc*iseA” se interesă (ar& 2c3ie se întrebă dacă pierduse postul de locţiitor şi prilejul de a elucida misterele "eri!eriei.celaşi brat de scaun. în stînga& "rea tîr iu. după cum ar trebui să ştii&” „.cum !aci e%act ca el”.

cu un potenţial îndoielnic. rosti 0edrik& "entru ea.#em de terminat cîte#a lucruri& -şti gataA” 2c3ie rămase tăcut& Cum ar !i putut să răspundă unei întrebări atît de încărcate de semni!icaţii dosadieneA I$mîneau atîtea lucruri nee%primate pe această planetă. spuse el& „'-ar trebui s$ ne !ie prea greu să descoperim locul& "re#eniţi-o pe . opri proiecţia şi aprinse lumina în sală& 2c3ie obser#ă că .ria lipsea& „(o)ac*inii şi-au adăpostit unde#a toate !emelele”. 2c3ie se simţea străin.#em acum un prilej e%celent ca s$-i punem la treabă pe !anaticii #oştri& . totul era clar. încît numai un auto*ton putea pretinde să le înţeleagă pe toate& D dată în plus. diminuat. ca un copil.riei să !ie pregătită pentru o altă misiune& "une-l la curent şi pe 9roe<& C*eam$-l pe o !rec#enţă normală& . 0edrik nu mai considera necesar să-i #orbească la !el de em!atic şi părea s-o amu e !aptul c$ el remarca acest lucru& „/ă mergem. 2c3ie& 'u mai a#em prea mult timp&” =@? .ransmite-i . acum& 2c3ie îi o!erise pîrg*ia de care a#ea ne#oie& /osise momentul să-l !olosească după cum plănuise de la bun început& /e întoarse spre el& „. #a !i mai mult decît su!icient şi 9roe< nu #a întîr ia să priceapă&” 2c3ie remarcă tonul pe care i se adresase lui (ar F un ton pe care îl cunoştea prea bine.„/e joacăA” întrebă (ar& 0edrik răspunse în locul lui+ „/înt date pe care le-a adus cu el&” 2anipulă comen ile de pe scaunul ei.acă numai cîţi#a reuşesc să-şi croiască drum pînă la gralu ul ascuns. cînd #oia s$-l dăscălească& . căci era cel pe care-l !olosise odinioară cu el. printre adulţi normali& 0edrik se ridică şi i se adresă lui (ar+ „.ria să nu declanşe e încă atacul contra culoarului lui 9roe<&” „.e ce să mai aşteptămA” întrebă (ar& „"robabil c$ 9roe< l-a e#acuat deja aproape în întregime&” (ar îşi mani!estă !uria+ „'ici măcar unul din ei n-a putut trece prin poarta dinspre "eri!erieJ” „'u spre "eri!erie”.stă i.

Ce<lang încercase o situaţie în care cei cinci go)ac*ini se străduiau să-l derute e pe 2c3ie.in cînd în cînd. 2c3ie interoga cinci dintre go)ac*inii lui 9roe<& . . cu mîinile întinse şi degetele palmate răs!irate.ceştia se pre entau unul după altul în !aţa lui. pentru a arăta c$ g*earele erau retrase& /imulacrul lui 2c3ie încerca să obţină numai in!ormaţii strategice& „"entru ce a atacat 9roe< în acest !elA” . pre entîndu-i un scenariu în care 9roe< îşi masa !orţele pe direcţia culoarului& -ra limpede că pregătea o străpungere spre "eri!erie& /imulacrul lui 2c3ie îi întrebă pe pri onieri de ce minţeau& Ce<lang de acti#ă simulatorul şi se lăsă pe spătarul scaunului& Bl ări pe .imp de aproape o oră.rimiteţi înt$rituri în ona aceea&” 'imic re!eritor la "eri!erie& Ce#a mai de#reme. 2c3ie se întorcea spre un punct situat în a!ara !ocarului H al simulării& „.ce#a care nu merge în simularea asta& 'u reuşesc s$-l !ac să pună întrebări despre rolul pe care-l joacă "eri!eria&” „"ot să te asigur că simularea este de o preci ie remarcabilă& . se apropia de obiecti#& =@Q .bsolut remarcabilă&” „. în interiorul unui imobil& Cumină arti!icială& Capătul pasajului cu!undat în întuneric& 2c3ie. !ără să cunoască mecanismele interne ale sistemului său monetar.ritc* în spatele geamului de obser#aţie şi stabili comunicaţia cu el& „.e ce nu încerci cu 0edrikA Eite&&” . de ce&&&” „"oate că el cunoaşte deja răspunsul& . este antrenată în a#enturi economiceA Fragment din "rocesul "roceselor .osadi&” /imulatorul pre entă #ederea unui pasaj acoperit.ritc* o obser#ă pe Ce<lang la lucru în !aţa simulatorului lui 2c3ie& Vrea#a nu se cruţa deloc. după masa de dimineaţă.sta ar putea s$ te-ajute& ./e poate a!uma că o populaţie îşi dă consimţăm$ntul in cunoştinţă de cau ă cînd.tunci.o înregistrare recentă a lui 2c3ie în acţiune pe . considerînd c$ era în joc onoarea speciei sale. urmat de doi inşi sp$toşi.ritc* mane#ră comen ile din cabina de obser#aţie& „. şi aproape că atinsese ritmul dorit de .ritc*& Ce<lang însăşi !usese cea care de!inise parametrii simulării& Bn situaţia de !aţă.

sub ta#an& Ce#a mai încolo. ieşind din cîmpul obiecti#ului& Iămas singur. cu spatele la obiecti# şi cu un carnet în mîn$. pustiu.Ce<lang recunoscu decorul& 5ă use deja ce se întîmplase la "oarta 1Q.ar.in #reme în #reme. singurele #estigii ale atacului go)ac*inilor& En o!iţer stătea re emat de perete. aproape de obiecti#. ca o impuritate în peretele tem al arcadei de deasupra porţii& . înainte de a întreba+ „Cine a c*ematA” =@> . care abia dac$ remarcau trecerea lui 2c3ie& 2uncitorii reparau nişte conducte.cum se #edea mica poartă şi 2c3ie din pro!il& "a nicul porţii era un adolescent cu obra ul drept străbătut de o cicatrice şi nasul rupt& 2c3ie nu părea să-l cunoască. lungul pasaj i se părea straniu !ără co*ortele de apărători& 'u erau decît cîţi#a muncitori.esc*ide&” "ortiţa se desc*ise& 2c3ie şi cele două găr i trecură mai departe. dar adolescentul spuse+ „"uteţi trece&” „Cînd a c*ematA” „Ca ece&” „. !iecare a#înd în !aţă grămăjoara lui de monede& . cînd #oise s$ se !amiliari e e cu punctele de obser#aţie disponibile& . o!iţerul întoarse capul.ritc* continuă să pri#ească în gol. „e unul din oamenii tăiA” „'u&” Eng*iul de obser#aţie se sc*imbă& . tînărui pa nic se înălţă pe #îr!uri şi sparse obiecti#ul& Focarul H dispăru& . de la înălţimea cabinei. trei soldaţi jucau *e%a aruri. c*iar în spatele obiecti#ului despre care ştia că se pre enta sub !orma unui minuscul punct strălucitor. din mai multe ung*iuri& -%aminase acest pasaj. cu o e%presie de plictiseală care n-o înşelă deloc pe Ce<lang& /e a!la acolo pentru a-l supra#eg*ea pe 2c3ie& Ca picioarele lui. înainte de lupt$. pasajul se umpluse deodată de apărători umani& -%ista o mică poartă secundară. c*irciţi. o ec*ipă de curăţenie sp$la urmele de sînge de pe pereţi. sub oc*ii ei. cîte un jucător îi dădea o!iţerului o monedă& En maistru. pri#i direct în obiecti# şi îmbi& „D!iţerul acela”. întrebă Ce<lang. întocmea o listă de materiale de reparaţie& 2c3ie şi escorta sa trebuiră s$-i ocolească pe jucători ca s$ treacă& Bn aceeaşi clipă.cum.

că l-a obser#at permanent&” „Gi mai ceA” „Că 2c3ie&&& ştie& Gtie şi că ea poate să-i pre#adă reacţiile&” „în capul lui 0edrik e%istă o simulare mai bună decît&&& cea pe care o a#em noi aici&” . în locul ade#ăratului 2c3ie&” „. unul după altul.e ce pa nicul a distrus obiecti#ul tocmai în clipa aceeaA” „"robabil pentru că aşa i-a ordonat 0edrik&” Ce<lang se cutremură& „Eneori am impresia că aceşti dosadieni ne joacă pe degete&” „-#identJ \sta-i şi moti#ul pentru care le-am trimis pe cine#a ca 2c3ieJ” 2u ica unui popor are prelungiri subtile in conştiinţa indi#i ilor şi poate in!luenţa natura pro!undă a unei societăţi& 2u ica şi ritmurile ei se impun şi se substituie atenţiei.sta-i ipote a #oastrăA” „.ritc* îi întrerupse meditaţiile+ „Ce părere ai despre o!iţer şi despre pa nicul porţiiA” -a dădu din cap& „. de la bun început. care acţionea ă. !ără să stea pe gînduri& „Ce-ţi spune con#ersaţia de adineaoriA IepedeJ” „Că 0edrik îi anticipea ă mişcările. pentru a se apropia tot mai mult de ade#ărata lui persoană&” 2ai era însă ce#a care-o tracasa pe Ce<lang+ „. la supra!aţă. de!inind un =1@ . cu toţii.„0edrikA” !ăcu Ce<lang.ar sînt atîtea lucruri pe care ei nu le rostescJ” e%clamă Ce<lang& . că #a !i supra#eg*eat aproape tot timpul& 2ijloacele te*nice nu-l preocupă& Gi-a elaborat propriul lui simulacru. cînd sînt pri#iţi& Gi cu ce mijloace&” „8nclusi# 2c3ie&” „'-a tras cu oc*iul spre obiecti#e&” „Fiindcă a presupus.i procedat bine că ai trimis obser#atori în came şi oase& /e pare c$ ştiu.ritc* !ăcu un semn în direcţia !ocarului H& „. straturile simulării.ritc* rămase tăcut& Ce<lang înc*ise oc*ii& -ra mai greu decît dacă ar !i încercat să citească gîndurile& D cuprinse descurajarea& .m ajuns la ea obser#înd cu atenţie modul în care procedea ă cu el 0edrik& Bndepărtea ă.

#ea şi el grijile lui& Care era ade#ărata 0edrikA Cum intenţiona să-l !olosească pe "c*ark<A "utea acesta să-i opună re istenţăA Gtia c$ nu era departe de soluţia misterului dosadian. nu se putea şti ce-a#ea de gînd& 2c3ie nu încercă să rupă tăcerea& . aşadar. de parcă s-ar !i încercat cu orice c*ip să li se întîr ie întoarcerea& . întîmpinau cîte-o obstrucţie& . care-i amintea #ag lui 2c3ie de un te*nician )rea# de la 9ir/ab& Vrea#ul n-a#ea nici o încredere în calculatoare şi citise tot ce-i că use în mînă despre originea şi e#oluţia in!ormaticii& 'u pierdea niciodată oca ia să reamintească oricăror interlocutori abu urile generate de "ol.perimetru 8n interiorul căruia conştiinţa. îndreptîndu-şi întreaga atenţie asupra celor ce trebuiau s$ se întîmple în continuare& .acă importanţa !iecărui obstacol care îi reţinea n-ar !i !ost atît de e#identă. ori de cîte ori credeau că au cale liberă. #oia să se predea. uşile erau desc*ise& . era a!işată deasupra unuia din #ec*ile #oastre computere& =11 . îi dădea din plin apă la moară. "ublicaţiile 9ir/ab-ului . se împotmoliseră într-o situaţie stranie. o obser#a îndeaproape& 0edrik se concentra să lase o impresie de #italitate. ascensorul aştepta. dar cerea mai întîi s$ ducă tratati#e& Ena din ag*iotantele lui 0edrik #ă use ce#a necurat în !elul cum !usese pre entată propunerea şi dorea s$ discute acest lucru cu 0edrik& Ce #eni în întîmpinare la jumătatea culoarului de la ieşirea sălii de proiecţie& . îl agăţase şi pe 2c3ie+ „Fii atentJ 5e i inscripţia de coloA (igo& "e #remuri.otul !usese pregătit pentru a le !acilita deplasarea+ găr ile erau pre#enite. ar !i putut cu uşurinţă să creadă că era #orba de-o conspiraţie& En grup de go)ac*ini. îndeosebi. la "oarta ?@.osadiei.upă ce ieşiseră din sala de proiecţie. ast!el subjugată.g*iotanta era o !emeie între două #îrste.nali a .ar. conştient de e!ortul pe care-l !ăcea ea pentru a-şi ascunde oboseala. dar perspecti#a dublului pariu în care era pe cale s$ se angaje e îl umplea de incertitudini& .bia după o jumătate de oră ajunseră 0edrik şi 2c3ie pe coridorul care ducea la camera ei& 2c3ie. şi #eţi dispune de un instrument puternic pentru a modela societatea& .em& 8storia omenirii. poate să opere e& /tăpîniţi mu ica.e !apt. cu re#oltele ei ciclice contra „înrobirii de către maşini”& Bntr-o i.

i #ă ut estimarea o!ertei de predareA” întrebă el& „. aşteptînd răspunsul& „Cred că Holjance”.g*iotanta !u surprinsă de inter#enţia lui.e satis!aceA” „. !ără a se opri nici o clipă asupra unui lucru concret& Conştient de minutele care treceau şi de oboseala lui 0edrik.#eau loc e#enimente importante& 'u era timp de pierdut& „. îngîndurată& „. 2c3ie nu se mai putu abţine& „Cine ţi-a introdus datele astea în calculatorA” .atele ag*iotantei erau e%acte& Fuseseră con!irmate şi de alţii& Bn cele din urmă.a. ce-ai !aceA” Femeia c*ib ui cîte#a clipe şi pri#i aproape pe !uriş spre 0edrik. Holjance”.atele au !ost corect introduse&” „'u asta te-am întrebat&” „9ineînţeles că mă satis!aceJ” -ra pregătită s$ se apere împotri#a oricărei acu aţii că şi-ar !i !ăcut treaba de mîntuial$& „/pune-mi. deoarece sosiseră în timpul ser#iciului ei şi considerase c*estiunea prea importantă pentru a o încredinţa altcui#a& „Ce te interesea ăA” întrebă ea& 2c3ie n-o consideră insolenţăL era doar e!icienta brusc*eţe dosadian$& . de asemenea.#em dispo iti#e de !iltrare pentru a împiedica orice&&&” =1= .e !apt. reluă 2c3ie. gunoi obţii& .clar că ei erau conştienţi încă de pe atunciJ” . „dac-ai #rea ca ordinatoarele go)ac*ine să producă estimări ine%acte.a. 2c3ie simţi că-şi pierde răbdarea& . se în#îrtea în jurul unui moti# central. răspunse ag*iotanta& „. ea era cea care introdusese datele în computer. care părea.un acronim+ (unoi introduci. ag*iotanta lui 0edrik îi amintea de acel )rea#& D ascultă în timp ce-şi e%punea îndoielile& .e ceA” „5reau să stau de #orbă cu el&” „Cu ea&” „Cu eaJ /ă #ină aiciJ 5e i să !ie sigur c$ ea e întrade#ăr cea care-a introdus datele&” Holjance era o !emeie cu !aţa ciupită de #ărsat şi cu riduri adînci în jurul oc*ilor strălucitori& "ărul ei negru şi sîrmos încadra o !aţă cu pielea de aproape aceeaşi culoare cu a lui 2c3ie& . dar 0edrik se întoarse spre el.

clarJ” o întrerupse 0edrik& „.odu "ellas. comentă 0edrik& 2c3ie dădu din cap& Bnţelesese. mai ales în acest moment&” /e întoarse şi le ordonă găr ilor din spatele ei+ „.riei. atacînd pe autostrada superioară. şi în această pri#inţă. care !ăcuse parte din escorta lui 2c3ie la "oarta 1Q& 2c3ie i se adresă pe nume. !ără a mai aştepta con!irmarea lui 0edrik. al cărei subordonat era& /cosese de la centură un comunicator şi #orbea în grabă& „.aJ îngropaţi-#ă în teren şi treceţi în de!ensi#ă&” .ria&&& ce maiJ nu #ăd de ce n-aţi putea ataca de-a dreptul pe-acolo şi&&&” 2c3ie inter#eni+ „Contramandaţi atacul&” „Ce&&&” „Contramandaţi-l&” -a înţelese direcţia raţionamentului său& 9roe< în#ăţase multe de la trupele pe care le instruiseră (ar şi . îndoieli în legătură cu un ordin pe care trebuia să-l e%ecute& „'i s-a cerut să sprijinim o!ensi#a .acă aş !i go)ac*in. dar şoseaua-i blocată cu crengi şi trunc*iuri de arbori care ac acolo de două ile&” „Cine a doborît copaciiA” întrebă 2c3ie& „'oi&” 2c3ie înţelese& "useseră la cale o !entă& (o)ac*inii trebuiau să creadă că încercau să camu!le e o o!ensi#ă.cesta îşi asumase deja riscul de a-i da ascultare lui 2c3ie. pe palierul lui 0edrik.e data asta era #orba de un oarecare . aş acţiona alt!el.o altă capcanăJ Ie ol#aţi-oJ” Ca ieşirea din ascensor. !ură din nou opriţi& . şi el. lucru care-i !ăcu omului o e#identă plăcere& "ellas a#ea.„. ce #oia 0edrik să spună& Cealaltă ipote ă. era că oamenii #oiau să-i inducă în eroare pentru a-i determina s$ atace în acel loc& 'imeni însă nu se în#rednicise s$ îndepărte e camu!lajul #reme de două ile& 0edrik inspiră adînc& „"uterea noastră de !oc este net superioară şi dacă . pentru go)ac*ini. dar timp de două ile nu se întîmplase nimic& „Ce #or !i pus ner#ii la grea încercare”.ria& 0edrik însăşi contribuise la însuşirea acestei lecţii& 'u găsi de cu#iinţă să sc*imbe ordinul pe care-l primise "ellas& .poi i se adresă lui 0edrik+ =1H .

ritc* putea să nimicească dintr-o mişcare o întreagă planetă şi că 2c3ie !usese cu dibăcie manipulat pentru a nu de #ălui acest lucru& . pentru a permite menţinerea în capti#itate a planetei& Fannie 2ae =1: . nici de !eluritele accesorii so!isticate la care 2c3ie putea !ace apel în ca de ne#oie& '-a#ea nimic altce#a decît creierul şi trupul ei minunate& . aşa cum i-o de #ăluia 0edrik. acum& .osadiei& .„2ai departe ştiu ce am de !ăcut&” . ştia de scadenţa celor şai eci de ore F mai puţin de cinci eci şi cinci.esigur. în camera ei& -a se sprijini de uşa pe care o înc*isese.osadi&” „. că acesta era unicul rol al lui "c*ark<. ce-l împiedică să pleceA” „'u dispune de-un corp pe care să-l !olosească&” 2c3ie îşi reprimase o reacţie oripilată& . 0edrik şi 2c3ie !ură. !ără a mai încerca s$-şi ascundă oboseala& „2c3ie.ar istoria .cceptase !ără discuţie ideea că o persoană cu po iţia lui . demonstra clar că se lăsase în mod deliberat o !alie în contractul caleban. acum.upă cîţi#a paşi.sta spunea destul despre gra#itatea moti#aţiilor ei& 2c3ie era pro!und mişcat de !aptul că ea nu-i reproşase nici măcar o singură dată ascunderea ade#ărului cu pri#ire la ameninţarea pe care .acă el este unul dintre primii&&& #reau s$ spun. preţul pe care-l plătea bătrînul go)ac*in în sc*imbul supra#ieţuirii sale& 0edrik îi e%plicase+ „'e #a mai !ace ser#iciul acesta încă o dată.rebuie s$ te odi*neşti&” „'u-i timp&” .lternati#a ei însă îl umplea de temeri& /ă-şi sc*imbe corpul& "ricepuse. începi să de#ii al naibii de dosadian&” -l tra#ersă odaia pînă la panourile escamotabile şi trase a!ară patul& „. în s!îrşit.ar le solicitase prea mult& Gi #oia să le solicite şi mai mult& .ritc* o ţinea deasupra .osadiei. dacă #rea să-l lăsăm să plece de pe .istrugerea întregii planete era un lucru de care nu ţinuse cont în pre#i iunile ei şi se socotea răspun ătoare& 2c3ie o pri#i cu atenţie& Bşi dădu seama că 0edrik depăşise limitele pe care le preconi ase pentru re istenţa ei personală& -a nu dispunea nici de ampli!icatoare musculare sau sen oriale.

cu toată ambiguitatea implicaţiilor ei& =1K . cea care-i #a permite să-l atragă pe 2c3ie în complotul go)ac*in. se îndoiseră în ung*i drept. dînd la i#eală două tije luminiscente.pasă&” "anoul pi#otă.ac$ seT înşelase în pri#inţa lui 0edrikA "utea să aibă încredere într-o dosadian$A încăperea aceasta îi de#enise la !el de !amiliară ca apartamentul lui de pe Central Central& . murea pe loc& Bntotdeauna& . întinse degetul& „"anoul de lîngă pat& . spunea 0edrik& Ieplică tipic dosadian$. care rămînea pe . la înălţimea taliei unui om. cu secţiunea de #reo doi centimetri& -nergia care le parcurgea era identică aceleia din cuşca lui "c*ark<& .onatorul ego-ului.osadi cu trupul celuilalt. să păstre e secretul asupra ade#ăratului scop al e%perimentului şi să de#ină complice la organi area unei noi planete. încît le s!ida !ăţiş& 0edrik îşi regăsi calmul. ce#a mai bine ascunsă. rosti el& „-şti sigur c$ #rei să&&&” „0edrikJ” 8 se p$ru c$ ăreşte în oc*ii ei i #orînd lacrimi& 'u car !i încercat să le-ascund$. cu talentul său şi cu po iţia sa de e%cepţie în cadrul 9ir/ab-ului& En trup tîn$r în sc*imbul celui îmbătrînit& .spusese bine& -l nu putea pleca de aici decît într-un alt trup& .cesta !usese principalul obiecti# al întregului e%periment& En corp nou.e ceA „5ei cunoaşte răspunsul după ce #om !i !ăcut e%perienţa”. o dată cu rotirea panoului.ritc* calculase că aceasta #a !i tentaţia supremă. dar atinsese un asemenea ni#el de re!ulare. la un metru unul de celălalt& "ri#indu-le. aşteptînd *otărîrea lui& „/pune-mi ce-am de !ăcut”.ici îi predase 0edrik primele noţiuni esenţiale despre . lui 2c3ie i se puse un nod în gît& . de#enind două mînere mari. în sc*imbul celui #ec*iJ .ot ce a#ea de !ăcut era să coopere e la distrugerea unei planete.ritc* era re ultatul combinaţiei 0edrik plus 2c3ie& "entru că ei a#eau acum în comun o ură şi moti#aţii speciale& 0edrik rămăsese cu spatele lipit de uşă. de tra!icanţi de corpuri& /ingurul lucru pe care nu-l pre#ă use .ijele ieşiseră din podea şi.osadi& Gi totuşi&&& ştia cum se petrecuseră întotdeauna lucrurile. în cursul operaţiei propuse de ea& .

un lucru de nedescris. după operaţie. pur şi simplu pentru a e#ada sau pentru a-şi prelungi e%istenţa&&& după cum. se !olosise 9roe< de secretul . .sta ce !el de capcană mai eraA Gtia că pierdea timp preţios şi că era ca ul s$ termine odată& .ritc*.ar cum a#ea s$ !ie cînd se #a pomeni în trupul lui 0edrik. o mînie cum nu mai simţise #reodată& Ceea ce nu-l împiedica s$ r$mîn$ omul 9ir/abului& 'u mai #oia o baie de sînge din cau a .ritc*& .entaţia !usese reală. obser#înd e!ortul pe care-l !ăcuse ca s$ se apropie de el& D cuprinse de talie şi o ajută s$ se aşe e pe marginea patului. pentru a îmbrăca unul nou& 8ar "eri!eria era principala sursă de materie primă+ corpuri robuste şi re istente& D rasă de supra#ieţuitori& „Ce-am de !ăcutA” întrebă el& /imţi o mîn$ pe umărul său şi #ocea lui 0edrik rosti în spatele lui+ „-şti un ade#ărat dosadian& Eimitor&” /e întoarse spre ea. dar la !runtariile acestui gol se a!la o imensă mînie. lîng$ cele două tije& „/pune-mi ce trebuie s$ !ac&” -a pri#ea !i% tijele şi 2c3ie îşi dădu seama că mînia era ceea ce o mîna& D mînie îndreptată împotri#a lui . care era întruc*iparea lui „1”.osadiei& Faptul că aşteptase s$ dispună de un 2c3ie îl obliga s-o considere sinceră& "arti anii lui 0edrik a#eau încredere în ea& Gi erau dosadieni& .ar. cînd îi #a purta corpul aşa cum îl purta acum pe-al săuA "an/pec*ii îşi trans!erau ego-ul dintr-un corp în altul& .ritc* a#ea să se con!runte cu un 2c3ie total di!erit de cel ce. întruc*iparea unui destin impus& D înţelegea întru totul& /oluţia misterului dosadian îi lăsase o impresie de gol lăuntric.rebuia s-o !acă& -i şi 0edrik a#eau un ţel comun& -a a#usese numeroase prilejuri să-l !olosească pe "c*ark<.osadiei. !ără-ndoială& /$ te debarase i de un trup #ec*i. abia acum îşi dădea seama. tra#ersase atît de neştiutor "eri!eria& -i doi mai puteau încă opri mîna lui . i se întîmplă donatorului& 2c3ie inspiră tremurat& . nu mai #oia !alse prete%te go)ac*ine& =1M . într-o i."ri#i împrejur şi-i #eni greu să creadă că nu cunoştea acest loc decît de cîte#a ile& Bşi îndreptă iarăşi atenţia spre tijele pîlpîitoare& . despre care ei re!u au să #orbească.ar dacă 0edrik şi el puleau ieşi de aici împreună.

iarăşi. #a !i a!ectat de aceleaşi insu!icienţe ca şi ceilalţi nedosadieni care s-au perindat pe aici& -rai atît de&&& lent& /pune-mi. apoi murmură+ „. #ec*iul #is al 2esieiJ '-a#ea de gînd s$ joace acest rol. nuJ 'u. cu modelul pe care-l a#ea în minte. care nu s-au îndoit niciodată că . contaminat&&&” „8nutili abil& Cîteodată.ar de unde-ai ştiut c$ eram&&&” „2c3ieJ” -l îng*iţi. spuse el& „/înt !oarte mîndră de tine. 2c3ie&” „.in cînd în cînd încercau să ne derute e& Ha##<&&&” „Compromis.ar c*iar şi-nainte de asta&&&” „. 2c3ie.ar puteam !i un&&&” „/pune-mi cum am i butit.a. unde#a. trebuia s$ e%iste o justiţie care s$-i pedepsească pe criminali&” 2c3ie dădu s$ o!te e& D. aşteptă& „"uterea de a-şi sc*imba condiţia”. poate. c*iar asta !ăcuse& „'u aşteptam ca un erou s$ #ină s$ ne sal#e e& Gtiam că oricine #a #eni. îşi dădu seama& Cum de i butise să !ie absolut sigură c$ el era cel de care a#ea ne#oieA „Bntîi şi-ntîi. dup$ părerea ta ce-l moti#ea ă pe-un dosadianA” Fu cît pe ce să răspundă+ „"uterea&” -a îi obser#ă e itarea.osadi era o a#entură criminală şi c$. nici măcar de dragul . am !ost trimis aici printr-un canal pe care nu-l controla 9roe<&” „Gi ăsta nu-i lucru uşor&” "ri#irea ei săgetă spre ta#an& „.(lasul lui 0edrik îi întrerupse gîndurile şi 2c3ie înţelese c$ şi ea împărtăşea unele dintre temerile lui& „2ă trag dintr-un #ec*i neam de eretici. îmi înc*ipui că asta ţi-a !ost cel mai uşor&” „2ult mai greu a !ost să-ţi descopăr talentele şi să !ac din tine un dosadian&” „. 2c3ie&” -ra un test.primul lucru pe care 9a*rank l-a raportat despre tine&” „. prin oc*ii lui pri#ea altcine#a&” „"ri#irea mga îmi aparţine&” „.aA” „/-au !olosit de Ha##< ca să-ţi anunţe sosirea mea&&& iar el ţi-a dat de-nţeles că puteai dispune de corpul meu& =1? .osadiei& /-ar !i is c$ 0edrik îi citise gîndurile& Gi.

pentru speciile co-simţitoare.m pierdut destul timp.i remarcat astaA” „2c3ie. de prelungire a e%istenţei celor puternici.poi. cît eram de nai#&&& şi #ulnerabilJ” „"rimul lucru&&&” „"e care l-ai descoperit despre mine”. cum îi spui tu F s$ negocie e cu noi& Credeai că puteam !i atît de reduşi. a destinului înnăscut al conducătorului& "uterea prea mult timp e%ercitată într-un cadru restrîns se îndepărtea ă în mod ine#itabil de cerinţele unei e#oluţii la care nu se poate =1Q . a dreptului di#in. dacă l-aş !i cunoscut personal pe acest . o ameninţare similară cu cea. a dominaţiei unei clase birocratice care se încăpăţînea ă să se perpetue e& Gi într-un ca şi în celălalt sînt asumate prerogati#ele nemuririi şi !iecare clipă ce trece aduce încă un pic de putere.-ra ne#oit să !ie sincer cu tine. putere ce capătă o aură mistică+ aceea a Cegii inatacabile. copleşit de e#enimente& Ce !el de tîrg înc*eiase.in nou. dar tu şi semenii tai sînteţi atît de uşor de cititJ . armele pe care le-a#eam la mine& .tît de uşorJ” „.ot bănetul ăla pe care-l a#eam asupra mea& 2omeală& -ram o persoană pe care ei #oiau s-o elimine& -ram un duşman de temut al duşmanilor tăi&” „Gi te re#oltau lucrurile re#oltătoare&” „. pri#irea lui se opri asupra tijelor luminiscente& Cum proceda "c*ark<A 2c3ie se simţea luat pe sus. încît să nu recunoaştem înrudirea dintre energia cuştii şi cea a Ridului ReilorA .ar puteai s$ citeşti în el atît de uşorJ Cît de tari se credeauJ 8ar eu. 2c3ie& . #enit momentul să pretindem partea noastră din acest tîrg&” 2ijloacele geriatrice sau de altă natură.ritc*& .e temi s$ nu-ntîr iemA” . pîn$ la un anumit punct& . 0edrik cu "c*ark<A -a îi citi întrebarea pe c*ip& „'oi am ştiut de la începui c$ "c*ark< nu era decît instrumentul Reului care ne ţinea pri onieri& Gi l-am obligat pe acest Reu F sau caleban.rebuia să le !olosiţi pentru a #ă autodistruge& . demonstrată istoric.oate implicaţiile&&&” „Ce-aş !i înţeles de la bun început.u însă ştiai ce intenţii a#ea în legătură cu noi& (reşeala pe care-am comis-o a !ost că ţi-am interpretat temerile drept ce#a strict personal& Cu timpul&&&” „"ierdem timp&” „. dînd din cap& „9ănuielile tale se con!irmau& . constituie. de !apt. completă el.

toate în jurul ei erau albastre+ pereţii. ba inul lui . puterea personală şi. pe care nu reuşesc s$ le înţeleg&” /tătea pe un caniscaun din camera circulară.ot ce se întîmplă în acest moment era atît de potri#nic spiritului )rea#J 'ete i !aldurile robei care-i drapa corpul prelung& 5eşmîntul era acum de culoare albastră.adapta& Conducătorii de#in din ce în ce mai paranoici.tunci. în a!acerea asta. care se traducea printr-o sumedenie de întrebări& . pardoseala. îşi mînă orbeşte popoarele la distrugere& 2anualul 9ir/ab-ului „Foarte bine&&& am să-ţi spun ce m$ !r$mîntă”.impul presa. #i ibil deasupra marginii ba inului.ritc* nu !ăcu decît s$-i sporească sentimentul de nesiguranţă& /e *otărî să-i dea glas+ „. era la aproape aceeaşi înălţime cu al lui Ce<lang& Bncă o dată. alegerea judecătorilor de#ine o problemă #itală&” Ce<lang îşi sc*imbă po iţia în căuşul caniscaunului. ise Ce<lang& „/înt prea multe elemente. la cîţi#a metri de . temători.ar dacă n-o !aceA” „.ar lenta specială a !ormaţiei ei go)ac*ine o menţinea într-o stare de iritare. ta#anul. care plutea leneş într-un mic ba in cu pereţi albaştri& Capul lui. lucraseră pîn$ tîr iu în noapte& Ce<lang înţelegea !oarte bine moti#ele acestui ritm turbai& . pentru a e#ita riscurile imaginare care-i terori ea ă. era limpede& .ritc*& Bnaltul 2agistru îşi înălţă bărbia pe marginea ba inului şi spuse+ „"une-mi întrebări concrete.m tot timpul impresia că mi-aţi re er#at un rol pe care nu trebuie să-l cunosc decît în ultimul moment&” =1> .ritc*. dacă #rei să le lămuresc&” „2c3ie #a a#ea rolul apărătorului sau al procuroruluiA /imulatorul&&&” „. suspicioşi !aţă de orice noutate dictată de adaptarea creatoare la sc*imbare& -i nu mai caută decît să-şi apere.ă-l dracului de simulatorJ -%istă toate şansele să comită greşeala de a se erija în acu ator& "ropriile tale !acultăţi de raţionament ar !i trebuit&&&” „. care adoptă imediat o !ormă mai con!ortabilă& Ca de obicei. răspunsul lui . ultima etapă înaintea negrului de legist& "arcă anume.

spui că 2c3ie e deja mai go)ac*in decît un ade#ărat go)ac*in&” 2îinile palmate ale lui . totuşi.ritc*& . înalte 2agistru&” „.ritc* se agăţară de marginea ba inului. nu-ţi !ă probleme&” Ce<lang îl pri#i cu atenţie.ritc* respiră gomotos pe gură şi se stropi cu apă pe cap& „"oate că toate astea-s adarnice& /-ar putea ca poimîine pe #remea asta . ai s$ de#ii. cu atît mai mult.ritc* îşi retrase mîinile şi o pri#i !ără s$ clipească& „5a s$ ică asta te !r$mîntă&” „-%act&” „5ino-ţi în !ire.tît de periculosJ En )rea# ar accepta s$ se strămute într-un corp omenesc doar pentru a studia condiţia umanăA . să-i in!luenţe e într-un domeniu atît de delicatA C*iar şi cel care a creat Ridul Reilor&&&” „/e ice c$ 2c3ie îi înţelege pe calebani&” ==@ .m luat notă de a#ertismentul tău.m acelaşi gen de in*ibiţii& . Ce<langJ Gtii !oarte bine că.ţi accepta #oi ca un om să se introducă în societatea )rea#$ în această&&&” „Cunosc destui care-ar !i capabili s-o !acăJ -%istă c*iar şi go)ac*ini care&&&” „Dca iile de-a comite abu uri sînt nenumărate&” „Gi. cu g*earele scoase& „'e-am asumat un mare risc preg$tindu-l pentru această misiune&” „2ai mare decît cel pe care #i-l asumaţi cu mineA” .ar cine poate s$-i înţeleagă pe calebani şi..osadi şi 2c3ie să nu mai e%iste&” „Gi atunci n-am să mai de#in niciodată legistăA” „D. căci sesi ase tonul ironic& „"ăşeşti pe o punte !ragilă.ar aranjamentul dosadian&&& e atît de ispititor&” „. m-aţi opri !oarte repede& Ca !el procedăm şi noi&” „Gi 2c3ieA” „2c3ie a mers !ără-ndoial$ deja mult prea departe ca să-i mai putem îngădui s$ e%iste&” „.elocJ Calea mea este largă şi directă& Gtii !oarte bine care sînt lucrurile pe care nu le pot admite& 'u pot sămi trăde Cegea sau poporul&” „. . dac-aş încerca să pătrund pînă-n inima domeniului )rea#.ar sînt totuşi curioasă s$ a!lu de ce calebanii n-au putut s$ împiedice&&&” „"retind c$ nu înţeleg ego-trans!erul& .

!amilia )rea#ă era gigantică& .atît de !ascinant”. capătul uneia din tijele luminiscente& 2c3ie n-a#ea o identitate pregătită pentru această „#oce” calebană. care-i dădea impresia că aude şi simte pe cine#a 4sau ce#a7 care era. era. acum& 2c3ie dispunea de o simulare sumară. conştient de pre enţa lui 0edrik alături de el& -a era mult mai mult decît o altă persoană. apoi !iecare apucase.in !amilie în !amilie. !ormulîndu-şi răspunsul cu jumătate de #oce& Bn timp ce #orbea.eclaraţi acord reciprocA” întrebă #ocea calebană& Bn acelaşi moment. binecunoscuta pre enţă calebană. în acelaşi timp. în conştiinţa lui. !oarte îndepărtată& ==1 .„D neagă el însuşi&” Ce<lang îşi !recă punga ma%ilar$ stîngă cu una dintre mandibulele pre*ensile& /imţi numeroasele cicatrici care-i marcaseră trecerea de la o triadă la alta& . măcar. dac$ ajungem în judecaren$&” -%istă !orme de nesăbuinţă.ar. cu cealaltă. împinse la paro%ism.dmise. să pre#adă reacţiile ei& „. care. că era 2c3ie. toţi erau )rea#i& "e cînd a!acerea dosadian$ ameninţa să degenere e într-o monstruoasă parodie a societăţii )rea#e& "e de altă parte&&& „. în mod acut. pot să de#ină noi modele de raţiune& 2anualul 9ir/ab-ului „2c3ieA” -ra. care-i îngăduia. spuse . totuşi. !oarte aproape şi enorm de departe de el& "reparati#ele !useseră de o simplitate derutantă& 0edrik şi el îşi dăduseră cîte-o mînă. al cărei ton întrebător era oarecum surprin ător& .osadiei&” „"oate&” Ce<lang tresări& Ce&&&” „/-ar putea ca treaba asta să nu moară o dată cu . ea stînga şi el dreapta.r trebui s$ ne rugăm pentru pieirea . cîteodată.ritc*& „/$ nu uiţi asta.osadi& Cegămîntul nostru sacru te asigură că #ei putea pleca de aici cu această in!ormaţie& 2ulţi go)ac*ini sînt la curent&” „Ca şi 2c3ie&” „-pidemiile se răspîndesc cu repe iciune”.ocmai ăsta-i pericolul&” „. murmură ea& „. 2c3ie simţi pre enţa lui "c*ark<.

nu se puteau e%prima în cu#inte& 9rusc. întrebînd+ „Cine cutea ă să mă tre eascăA” 2c3ie simţi tremurul corpului său şi-al lui 0edrik.otul se petrecea ca şi cum el !urni a spalierul urmat de entitatea calebană. o impresie !atalistă de calm îi în#ălui pe de-a-ntregul& 2c3ie simţi cum i se apro!unda dintr-o dată percepţia cărnii numite 0edrik& . deşi se simţea în propria lui came. nimic mai mult decît oglindirea tulbure a ce#a ce nu era tocmai mişcare& . gîndurile ei& 0edrik+ „îţi proiecte i sperma în torentul timpului&” 2c3ie+ „Conţii şi *răneşti&&&” „"roiecte O*rănesc&” === . sub !orma unei serii de reguli comple%e care. o parte din 2c3ie reacţion$ de parcă un monstru !usese tre it înlăuntrul lui. pentru a pune capăt acestei împărtăşiri insuportabileL dar erau neputincioşi. se #edea. pre enţa şi absenţa sînilor& -a se simţea deposedată de sîni& -l era perturbat de pre enţa lor. aproape simultan. un monstru în!uriat de a !i !ost deranjat dintr-un somn adînc şi care se ridica. s$ rupă contactul."c*ark< ser#ea drept monitor pentru această operaţie& . alături& . simţi un !el de deplasare uşoară.şa e bărbatulA (îndurile li se întîlneau într-un punct nedesluşit& Fascinaţia puse st$pînire pe 2c3ie& /ondă şi mai în adîncime& -lOea se simţea respirînd& -lOea simţea cu acuitate di!erenţele în plus sau în minus& 'u numai atributele genitale.remurul caleban-taprisiot. în cea mai mare parte. primele sudori ale transeiJ "ercepea acum aceste !enomene într-o lumină nouă& Cînd păşeai spre marginea acestui abis&&& Bn timp ce aceste gînduri i se perindau con!u prin minte. înnebunită. pradă unei !orţe pe care nimic nu putea s-o oprească& 'ici o noţiune de timp nu se lega de această e%perienţăL dar. în posesia unui contact lăuntric cu carnea lui 0edrik şi ştia c$ ea împărtăşea e%perienţa lui& En sentiment de panică inimaginabilă ameninţa să-l copleşească& /imţi c$ 0edrik încerca. în acelaşi timp.cum&&& era dominat de curio itate& 5a să ică aşa e !emeiaJ .cum. de pro!undele lor implicaţii& /en aţia depăşea stadiul g$rneţului 2c3ieO0edrik& 2c3ie percepea reacţiile ei.

atunci.a. de amu ament rece şi de ameninţare+ „"entru asta mă tre iţi #oi pe mineA” Bnţeleseră acum de ce corpul celui care-şi dona egoul era imediat nimicit& . a lărgi. da& BnţelegiA Gi prietenul tău pan/pec*i. ştiind. dar e%ista şi-i !ăcea să-i simtă puterea& „Fac ceea ce !acJ” "uterea îi în#ălui& 'ici o altă percepţie nu le era permisă& /e simţiră purtaţi de un curent primordial.-ra ca şi cînd pri#eau amîndoi acelaşi obiect. îmbogăţind-o. c$ n-ar !i putut nicicum să-i cuprindă întreg sensul şi întreaga implicaţie emoţională.osadi şi din Cosimţire se contopiră într-o relaţie unică& „. nici dimensiune.ceastă teribilă contopire pro#oca&&& pro#oca #acarm& 88 tre ea pe cel ce punea întrebări& Bnţelegeau întrebarea !ără ajutorul cu#intelor. 9ildoon& 8atăJ 9ănuiai astaL acum eşti sigur&&&” Fiecare pro!ita de e%perienţa celuilalt. o !orţă capabilă să răstoarne orice altce#a din uni#ersul lor& 'u era Reu. aşa cum era ea interpretată de mintea 4minţile7 lor reunită 4reunite7. un elan in!le%ibil.ritc*&&& a*. totodată. şi nu remarcau acest lucru decît mai tîr iu& „"roiect$mO*r$nim&” "îcla se risipi& 2c3ie se regăsi în mintea lui 0edrik. nu era "rincipiu 5ital. !ără a-şi spune că următoarea clipă #a !i cea a ani*ilării lor& "ercepură. în !elul acesta #om dispune de pîrg*iile necesare& /ă-i lăsăm să-şi încalce propriul lor cod&” /imţiră cum se mişca în ei monstrul pe care-l tre iseră& '-a#ea nici spaţiu. nu era legat de #reo specie anume& -ra ce#a atît de departe de asemenea articulaţii. din po iţii opuse. iar ea în a lui& (îndurile lor !ormau doar o singură entitate& -%perienţele lor separate de pe . încît 0edrikO2c3ie nu putea să-i suporte nici măcar gîndul. ra!inînd-o pe-a sa&&& pentru a condensa.ragostea maternăA . repre enta doar o limită& Cimita a ceea ce putea accepta 0edrikO2c3ie& ==H .de-ajuns să mane#re Omane#răm aşa&&& şi aşa&&& pentru a-i obliga să-l aleagă judecător pe Cutare& . da& „.*&&& iubirea părinţilor.sta e pregătirea unui legist& . că numai şi încercarea de a !ace acest lucru i-ar !i mistuit într-o clipă& Furie&&& mirare&&& amu ament rece&&& ameninţare& Bntrebarea. a modela&&& . o întrebare adresată cu brutalitate conştiinţei lor unite şi în!ricoşate& Bntrebarea era !ormulată pe un ton de mirare !urioasă.

dar nu se simţea încă pregătit să în!runte acest moment al ade#ărului& . separat. miros de transpiraţie şi omnipre enta du*oare a iepurăriilor& D mînă strîngea o bară de metal rece.ar. cealaltă era încleştată de cea a unui semen uman& .osadi& 2c3ie se pomeni în#eşmîntat într-o came care respira. conştienţi că n-ar !i putut niciodată să transmită #reunei alte creaturi cosimtitoare deplina sa ameninţare& /imultan+ 2c3ieO0edrik percepu o proiecţie de teroare. a lui "c*ark<& Ce#a din acel contact în!ricoşător declanşase în el spirala morţii& C*iar în momentul în care 2c3ieO0edrik reali a asta. deoarece ştiuse s$-i manipule e pe . !ără speci!ic. mai apoi. cu o clipă mai înainte. nelămurită. bătrînul go)ac*in muri& Ca o uşă care se înc*ide !ără #este& . într-o stră!ulgerare. demult. terori aţi. a căror împlinire supremă era 0edrik& ==: . dacă !useseră i goniţi sau dacă. !ugiseră& . 2c3ieO0edrik a!lase. #enind de la calebanul care pă ea Ridul Reilor& -ra o e%perienţă nouă pentru memoria comună masculin-!eminin$& 'ici măcar calebana Fannie 2ae nu proiectase ce#a asemănător în mintea #ec*iului 2c3ie. în minţile lor. trăia şi-i transmitea mesajele sale prin intermediul propriei lui conştiinţe& 'u era sigur pe care dintre cele două corpuri îl poseda acum.Cel ce punea întrebări se retrase în adîncurile din care se i#ise& 'u ştiură niciodată prea bine.eocamdată. tiptil. dar şi !iindcă acei ce comandau la "eri!erie !ăcuseră parte din generaţii de reproducere selecti#ă. înţelegeau a#ertismentul şi erau. e%perimentul . dar era un corp distinct. de la bun început sub controlul lui 0edrik. care radia sen aţii umane+ un gust sărat. conştiinţa corpului său.ranspiraţia scălda acest nou corp şi !ăcea lunecoase cele două mîini încleştate& Gtia că era #ital să #adă cine pe cine ţinea de mînă. şi o #iaţă întreagă de amintiri noi îi acaparau în întregime atenţia& Focali are+ En oraş. a noului său corp. ca o stingere progresi#ă.ria şi (ar cu o e%traordinară preci ie.ar ultimul mesaj rămăsese gra#at cu litere de !oc în conştiinţa lor comună+ „Căsaţi-l să doarmă pe cel care doarme&” Ie#eniseră. cînd se cre use sortită pieirii& /imultan+ 2c3ieO0edrik percepu retragerea. la "eri!erie. în acelaşi timp. că "c*ark< se numărase printre cei care iniţiaseră.

cînd i se dădea !rîu liber. a cărei unică ţintă o repre enta Ridul Reilor& Focali are+ . o se%ualitate pură.0edrik era o armă biologică. din această sen aţie.ragostea maternă şi dragostea paternă constau şi în a-ţi împinge copilul într-un pericol de moarte. se tre i dintr-o dată în carnea lui 2c3ie. recunoscînd îndelungata căutare a lui 2c3ie pentru a-şi găsi un complement de se% !eminin.ria sugerase o împerec*ere 0edrikO2c3ie. cu pri#irea aţintită în propriii ei oc*i& 2c3ie rămase cu gura căscată. delectîndu-se cu amu amentul lui 0edrik în momentul în care . se pomeni pradă unui #al de dorinţă indiscutabil masculină şi înţelese. că nu-şi pierduse #ec*iul corp& 0edrik.ceasta era. sub impresia şocului. 0edrik !emelă& ==K . !ormaţia unui agent al 9ir/ab-ului& /ubtilă&&& şi adec#ată. lipsită de in*ibiţii& 2c3ie. cînd ştii că s-a !ăcut tot ce este omeneşte posibil pentru a pregăti supra#ieţuirea acestui copil& Cel mai ciudat.ritc* şi Ce<lang& D perec*e potri#ită& . de partea cealaltă a aceleiaşi e%perienţe& Ca !el de brusc. pentru 2c3ie. se reintegrară cărnii lor !amiliare+ 2c3ie mascul. aproape& "lină de comple%itate şi de inedit pentru eaL dar de ce trebuia ca lucrurile să nu !ie duse niciodată pînă la capătul de #oltării lor logiceA Ie#ă u în memoria ei nouă toate şedinţele cu . deci. era un sentiment interesant& 'u simţise niciodată pînă atunci milă în stare pură& Focali are+ 2c3ie o iubea cu ade#ărat& /a#ură sentimentul în toată comple%itatea sa co-simţitoare& . dînd drumul tijei lipsite acum de energia radiată de "c*ark<. era c$ simţea toate aceste lucruri ca şi cînd ar !i !ost amintirile lui personale& „-u am !ăcut asta&” 0edrik era pradă unor e%perienţe asemănătoare& Care din cele două trupuriA .cest şu#oi direct de emoţii polari ate o !ermeca& 'u simţea ne#oia să-i pună sta#ilăJ Ca i #orul şi la #ărsarea acestui sc*imb creator se împletea o intimitate complice. #ă u amu amentul lui trans!ormat în dorinţa de a demonstra împlinirea acestei căutări& Bn momentul în care se întoarse spre el.legerea lui Ce<lang şi rolul ce-i era destinat păreau e#idente& Ce nai#itateJ 0edrik se simţea liberă s-o compătimească& 2ila.

pentru un go)ac*in& ==M . spus pentru ceA” „0edrik&&&” Iecunoscură amîndoi #ocea terori ată a unuia dintre ag*iotanţii cei mai de#otaţi& „&&&sîntem la mijlocul dimineţii şi încă n-a răsărit soarele& Reul ne-a luat soareleJ” „. #reme de-o clipă. !ără escortă&” -a îi aruncă o pri#ire scurtă lui 2c3ie& „5ei #orbi tu pentru noi&” 9roe< aştepta lîng$ panoul de po iţii din postul de comandă& Cîţi#a oameni stăteau.'umaidecît. un nou du-te-#ino& Bn acest joc inedit. ştiind că nu mai a#ea nici un secret !aţă de el. um!lat de !luidele reproducătoare& "erturbam. gata s$ inter#ină. #orbi în numele amîndurora+ „. după #oieJ” -ra ce#a care-i depăşea cu mult pe taprisioţi şi pe calebani. #enit singur. un lucru pe care nişte părinţi iubitori puteau să-l o!ere copilului lor. !ericiţi de a !i. pentru o #reme.ici&&& Bn postul de comandă& . conştienţi că. în clipa în care se lăsară să cadă pe pat. întocmai cum anticipase 2c3ie. se simţiră re#itali aţi. erotismul !u dat uitării& „"utem !i oricare se%Ocorp. spunîndu-şi că sosise momentul să-i dea şi această lecţie& Cu toate astea.u înc*is ermetic bariera&&&” „&&&ca să ascundă e%plo ia !inală&” 0edrik desc*ise uşa şi dădu cu oc*ii de ag*iotantul înspăimîntat& „Ende e 9roe<A” „. cînd 2c3ie şi 0edrik intrară& -ra. la mică distanţă& (o)ac*inul se întoarse. bărbat şi !emeie& 2onstrul adormit& -ra un dar plin de spini. captaseră o sursă de energie care nu cunoştea limite& Ciocănituri puternice în uşă le întrerupseră re#eria& „0edrikJ 0edrikJ” „Ce esteA” „. #enit 9roe<& 5rea să discute cu 2c3ie&” /ăriră din pat& 0edrik se uită la 2c3ie. din nou. c$ împărtăşeau aceeaşi ba ă de raţionament& /igură de această înţelegere reciprocă. acesta de#eni un subiect de e%plorat. ce#a şi mai subtil decît progresia ane#oioasă a unui ego pan/penc*i de la un corp al creşei sale la altul& Cunoşteau deja sursa acestui dar straniu.

a#usese şi-un corp uman& Ca origine îns$ era go)ac*in. in!eriori& Iepre enta c*intesenţa . !iindcă era limpede c$.cest unic cu#înt încarca atmos!era de implicaţii multiple+ renunţarea la orice discuţie. „nu te a!li într-o po iţie din care s$ poţi negocia& . în acelaşi timp mai subtil decît o ridicare din umeri şi mai puternic. regretul puterii pierdute F toate acestea. spuse 2c3ie& „-%celentJ” C*ipul lui 9roe< se lumină& 'u se aşteptase la un coloc#iu de tip dosadian. 2c3ieA” (lasul lui era gutural.in ne!ericire”. dar el se gîndi+ 9roe< crede că eu am pro#ocat întunericul& . un distilat aproape la !el de uman pe cît go)ac*in. într-un conte%t dosadian.eciA” . decît o întreagă şedinţă de negocieri& „ BntrebăriA” se interesă 2c3ie& ==? . urma 2c3ie. 9roe< rosti+ „. destinate sa scurte e con!runtarea& 2ai mult decît orice altce#a.upa un moment de şo#ăiala.e #ei supune de #oie sau de ne#oie ori #om acţiona !ar$ tine&” -ra. o pro#ocare deliberată. !aptul demonstra c$ 2c3ie #enea de dincolo de Ridul Reilor şi c$ !orţa care împiedica lumina ilei nu era decît o simplă mostra a resurselor sale& . care interpreta totul prin !iltrul special dosadian& 'imeni nu putea s$ pătrundă în cercul lui. într-un moment sau altul. nu încăpea îndoială& „2i-ai adulmecat urma”. e%cluşi. redus emoţional la strictul necesar& „. pe care 0edrik îl studiase #reme îndelungată& -ra un ra!inat. spulberarea unei speranţe. însoţite însa de re er#a so!isticata care era semnătura lui 9roe<& Ce#a. un amator de so!isticare ce nu admitea în jurul lui decît inşi de acelaşi soi& -ra un pro!esionist al ra!inamentului.osadiei. arunca o pri#ire spre be na ameninţătoare de dincolo de !erestre& Bl cunoştea per!ect pe acest go)ac*in.„Care-ţi sînt condiţiile.numite lucruri #or trebui duse la îndeplinire& . dacă nu împartaşea aceeaşi atitudine a!ectată& Ceilalţi r$mîneau pe dina!ară. răguşit& -%presia lui 2c3ie r$mase la !el de neutră ca a unui dosadian. alegerea unor !orme neciosadiene.îngro it Bnainte de a-i răspunde lui 9roe<. din partea lui 2c3ie.

ă ordin trupelor tale s$ încete e lupta&” . cu o e%presie de perple%itate pe care nu încerca s-o ascundăL dar se supuse& „Ende a#eţi un comunicatorA” Ende predomină su!erinţa. .!orism dosadian 2c3ie şi 0edrik n-a#eau ne#oie s$ discute această deci ie& -ra o opţiune pe care-o împărtăşeau cu bună ==Q . nuA Cum să discute cu acest intrus. se întoarse spre 0edrik. #i ibil surprins de această replică. care-şi etala aici manierele grosolane şi #ădita sa lipsă de înţelegere a ra!inamentelor dosadiene& 8 se adresă ei+ „'u mi-am e%primat deja supunereaA . către 9roe<+ „Gi tu la !el&” 9roe< se uită la 0edrik. pe care ea le cunoştea dinainte. din nou. în momentul de laţ$.m #enit singur.poi. ca şi cînd ar !i luat-o drept martoră& -rau amîndoi dosadieni.in nou.rieraţii& Bnseamnă c$ sîntem în pericol&” 'u era o întrebare& 9roe< scruta pla!onul.numite subtilităţi ale sensibilităţii dosadiene trebuie lasate de-o parte în actualele circumstanţe& /întem cu toţii. era un enunţ comprimat& Cei ce putuseră s$ înalţe Ridul Reilor a#eau puterea de a nimici o întreagă planetă& Bn consecinţă. la 2c3ie şi. iar 9roe< era dosadianul des$#îrşit& 2c3ie se întoarse spre 0edrik pentru a-i spune cîte#a #orbe. durerea atroce este uneori un preţios pedagog& . dincolo de el& 8nspiră îndelung& „.a&” . nişte umili imploratori&&& şi a#em de-a !ace cu !iinţe care nu #orbesc.osadi şi locuitorii ei erau la c*eremul lor& 'umai un dosadian putea să accepte asta cu atîta promptitudine şi !ără a pune întrebări suplimentare. care nu acţionea ă ca noi&&&” „. ca şi cînd ar !i încercat s$ #adă ce#a.a&” 9roe< arătă cu degetele palmate spre cer& „Ietardaţii mintal& .9roe<. dar le ascultă pîn$ la capăt& „. la 0edrik. am&&&” 0edrik prelu$ şta!eta de la 2c3ie& „/ituaţia de !aţă pre intă unele&&& particularităţi&” „"articularităţiA” 2embrana nictitantă a lui 9roe< clipi o singură dată& 0edrik lăsă s$ se între#adă în atitudinea ei o uşoară stînjeneal$& „.

acum. de#eneau repede simple re!le%eL problema. îl împiedicau s$ se concentre e& 2omentul sc*imbului îi producea un şoc remanent a c$rui intensitate F a#ea toate moti#ele s$ se teamă F nu dădea semne c$ #a diminua #reodată& Ce era de ajuns. pe care bărbaţii le în#ăţau de la cea mai !ragedă #îrsta.e pildă. un contract caleban rămînea un contract caleban& "roblema. e!ectu$ cîte#a e%erciţii de *iper#entilaţie şi-şi concentr$ ==> .ceste !rinturi încîlcite de gînduri para itare îl împiedicau sa se concentre e pentru contactul cu calebanii& -ra e%asperant& .ceste mişcări.natomia crea propriile ei şabloane. pentru ca sc*imbarea s$ se producă& . mullitudinea di!erenţelor îşi crea propria con!u ie& -a mergea mult mai departe decît adaptarea la o înălţime şi-o greutate di!erite& 2uşc*ii braţelor.rebuia s$ se descotorosească de orice sen aţie !i ica de natură a-i distrage atenţia. în#eşmîntat în carnea lui 0edrik. dar acest corp !eminin nu #oia sa-i dea pace& Bn disperare de cau ă.osadi în întuneric.ar acest corp atît de di!erit&&& da. obser#ase c$ era obligat s$ !acă anumite mişcări. cu picioarele încrucişate sub el. într-un anumit !el. era dac$ pa nicul Ridului Reilor #a consimţi să răspundă& 0edrik. toate aceste comportamente& Gi !enomenul depaşea cu mult relaţia sînitesticule& . în corpul lui 2c3ie.ştiinţă. graţie unui proces de de selecţie de#enii acum !amiliar& -%ista o !alie în Ridul Reilor şi. era ca îl obliga sa regaseasca.şe îndu-se pe podea. #itală. r$mase de gardă în laţa uşii de la camera ei. pe care le descoperea tot timpul în trupul !eminin care acum îi aparţinea. propriile ei comportări automate&&& . ai şoldurilor păreau amplasaţi în locuri nepotri#ite& /en aţiile !i ice erau #e*iculate prin procese inconştiente deosebite& . s$ dorească acest lucru simultan. însă. 2c3ie încercă mai întîi s$-şi limpe ească ideile& Cucrurile stranii. în timp ce 2c3ie. în mod conştient. pentru a-şi proteja sînii& -ra ce#a asemănător cu automatismele masculine destinate s$ proteje e testiculele& .osadi putea s$ însemne c$ gardianul caleban se retrăsese de!initi#& Gi nu mai era decît atît de puţin timpJ . c*iar dac$ idul acesta în#ăluia în clipa de !aţă . inlr$ de unul singur pentru a încerca e%perienţa& Cu cine putea căuta s$ ia legăturaA Cu Fannie 2aeA 9e na tolal$ care i ola . cu acest corp de !emeie.

e#enise ce#a mai puternic acum şi 2c3ie recunoscu.i o datorieJ” „2c3ieA” Iăspunsul !usese atît de slab.recerea timpului lacea din !iecare balaie de inima o lo#itura de gong& Frica dădea lîrcoale la *otarul tăcerii& Bnţelese deodata c$ e%ista ce#a care-l inspaiminta de moarte pe gardianul Ridului Reilor& Fu cuprins de mînie& „CalebaneJ . cu şi mai multa #igoare+ „Bl retrag pe 2c3ie de pe .r !i putut degenera într-o pierdere de!initi#a a identităţii.obîndea însa o claritate de spirit su!icienta pentru a nu se mai gîndi decît la Fannie 2ae& Cinişte& . daca e%perienţa se prelungea prea mult timp& . Fannie 2ae& 5oi împărtăşi soarta .onul era acu ator& „.acă eşti într-ade#$r 2c3ie&&& de ce eşti atît de&&& ciudat&&& sc*imbatA” „. dar i se păru ca desluşeşte o reacţie de uimire& .ar e în corpul lui 2c3ieJ” . lucru cu atît mai uşor pentru el cu cît împărtăşea toată e%perienţa ei& „.osadiei. pre enţa !amiliara a calebanei& „/înt 2c3ie şi ai o datorie !aţa de mine&” „.m un alt corp&” '-ar !i putut jura.osadi acumA Contractul permite&” „5oi împărtăşi soarta .într-un alt corp”. dac$ nu #rei s$ retragi o altă persoan$nodal$ împreună cu mine&” "roiectă imediat imaginea psi*ică a lui 0edrik. in conştiinţa sa.poi Fannie 2ae reluă.otul depindea acum de interpretarea contractului caleban& „0edrik e dosadian$J” protestă calebana& =H@ .osadiei&” „2c3ieJ” „/$ nu discutam în adar. replică 2c3ie& Gtia c$ Fannie 2ae înţelegea per!ect ce-l lega de 0edrik& .atenţia într-un !ocar pineal caruia-i cunoştea prea bine pericolele& . încît se întreba daca nu era un reng*i pe care-l jucau speranţele sale& „Fannie 2aeA” „-şti 2c3ieA” .

dar nu apucă sa !acă doi paşi.u eşti 2c3ieJ” „0edrik este.#ea Fannie 2ae s$-i dea ascultareA Gtia c$ 0edrik era la !el de capabilă s$ proiecte e psi*ismul lui.e ce dura aşa multA /$ se !i retras calebaniiA "oate că am pierdut partida& . îl instruiseră. se a!la un grup de go)ac*ini. prost !olosit& 8ar migrena persistentă îl lacea s$ se-ntrebe dac$ nu cum#a pro#ocase o deteriorare ireparabilă creierului lui 0edrik. se ridică în capul oaselor& -ra propriul său corp& 0edrikJ Fu un intens elan reciproc. c*iar în !aţa lui. şiroia de sudoare. luptîndu-se cu transa parali antă !ără de care contactul caleban era imposibil& . tremurînd& Corpul !emeiesc. era într-ade#ăr un sanctuar al Capetelor Escate& Cei ce sălăşluiau aici îl protejaseră.„Gi eu sînt dosadian&&& acum&” „. îl iniţiaseră în tainele lor cele mai sacre& (o)ac*inii ieşiră din umbra arcadei şi se apropiară în grabă de o siluetă întinsă în mijlocul curţii& /ilueta se mişcă.osadi& .$du să se îndrepte spre uşă.ar cum a#ea să interprete e Fannie 2ae termenii contractului dosadianA 9lestemJ . îl c*inuia şi-o migrenă îngro itoare& . cu #erde.urerea de cap era ca un cerc de !oc& /e simţea deplasat în corpul lui 0edrik. în care încă se mai alia.ar lumina persista& "ri#i în jur şi constată c$ se a!la în aer liber. pe . 2c3ie& Contactea -o dac$ nu mă cre i&” Iupse contactul cu brutalitate şi se pomeni pră#ălit pe podea. într-un loc pe care-l recunoscu imediat+ curtea de la intrarea reşedinţei Capetelor Escate. cînd o lumină orbitoare îl în#ălui dintr-o dată& 5reme de-o bătaie de inimă cre u c$ era #îl#ătaia !inală care a#ea s$ mistuiasc$ . cînd recursese la acea concentrare pineal$ intensă& Bncet. printre care recunoscu pe unul dintre #ec*ii săi dascăli& . într-un ba in din apropiere& /ub o arcadă.andaloor& Dbser#ă semnele încrengăturii pe mai toate idurile+ caractere go)ac*ine. o urgenţă& /c*imbul de corpuri se produse într-o clipită& 2c3ie se regăsi în trupul lui =H1 . ca şi el pe al ei& . pe !ond de cărămi i galbene& /e au ea gomotul unui jet de apă. şi ea.a. se sprijini în mîini şi încercă s$ se ridice& "icioarele lui 0edrik abia puteau s$-l susţină& /e gîndi la ea. de cealaltă parte a uşii.

care sesi ase complicaţiile implicite !aptului că go)ac*inii o şcolari au pe Ce<lang.T 2c3ie îi ceru taprisiotului s$-i !acă legătura cu .upă cele şase apeluri.upă cum era plătit să o !acă. pentru a de#eni legistă& „'oţiunile de acord sau de acord nu au aplicabilitate în ca ul de !aţă& Calebanul trebuia s$ preia acest rol pentru a-şi putea e%ecuta contractul&” „. încruciş$ picioarele sub el şi se cu!undă imediat într-o transă concentrată pe monitorul implantat în stomacul lui& 2onitorul pe care 9ildoon n-ar !i cre ut niciodată că 2c3ie #a ajunge să-l utili e eJ .osadi.osadiei joacă rolul de Reu& . o )rea#ă.ritc*& 88 găsi pe înaltul 2agistru în ba inul de con!erinţe al încrengăturii 2ergătoare& „. una după alta. prin intermediul docilului taprisiot& "ersoanele pe care le contactă ocupau po iţii-c*eie în 9ir/ab& -rau. şase comunicaţii. taprisiotul de pe Central Central se branşă la psi*ismul lui& 2c3ie re!u ă orice contact cu 9ildoon şi e!ectuă.a. dar acum am înţeles&” . în sec#enţe compacte. agenţi competenţi şi ambiţioşi. iar răspunsurile !ură uşor de dat& „Calebanul care asigură blocada .şa e pre#ă ut în contract&” „Gi ceilalţi calebani sînt de acordA” Bntrebarea #enea de la un )rea# e%trem de perspicace.#orba de-un joc. cu toţii. de#otaţi trup şi su!let cau ei 9iroului& 2c3ie le transmise toate datele re!eritoare la a!acerea . ce se întîmplăA” „.obişnuit. utili înd te*nica elaborată în sc*imburile sale cu 0edrik. clientule&” =H= . atunciA” Vrea#ul era indignat& „"oate& En lucru însă e sigur+ calebanii n-au aceleaşi concepţii ca noi în materie de etică şi de respect !aţă de indi#id&” „D ştiam de mult&” „.i că ut dintr-o "oartăJ” „-şti rănitA” Curmă a#alanşa de întrebări cu un gest scurt al mîinii. de la psi*ism la psi*ism& Ermară relati# puţine întrebări. şe înd pe dalele reci ale curţii& (o)ac*inii din jurul lui îl bombardau cu întrebări& „2c3ie.e salut.

poate din cau a constrîngerii creşelor& 8storie comparati#ă. "ublicaţiile 9ir/ab-ului Ermătoarea serie de apeluri.osadiA” „'imic&” „în ca ul acesta. îşi #ă u prietenii Capete Escate adunaţi în jurul lui 0edrik.a.ar . nu procurorA” „Cere-i răspunsul )rea#ei tale. legea go)ac*in$ îl obliga să respecte deci iile legistului său. puncte de statut etc&7 în perturbaţii #iolente. care le e%plica situaţia& .ritc* re!u ă cu tărie să anule e contractul caleban. o dată ce procedura era pusă în mişcare& Cînd 2c3ie ieşi din transă. să-l manipule e. #rei să ajungi în judecarenăA” Bnaltul 2agistru era deosebit de perspicace şi bene!icia de talentele dosadiene.osadi e liberă&” Bn istoria mai multor specii.ar ce-i #a mai împiedica atunci să părăsească . dar nu era dosadian& Cui 2c3ie nu-i era prea greu. acum. de pe urma cărora nu a#eau de pro!itat decît cîţi#a aleşi in!ormaţi dinainte& 5ersiunile umane ale acestui comportament sînt deosebit de edi!icatoare 4#e i . ise el& Gi adăugă+ „2ai putem încă s-o păţim& . #ei !i apărător. special amenajată pentru oaspeţi umani& Conţinea mai multe =HH . perioada clasică abundă în e%emple de conducători care n-au e itat să a #îrle jetoanele puterii 4bani sau alte tabulatoare economice.şadar. era într-ade#ăr a#antajos să ai două corpuri cu o singură determinare& /e ridică şi se apropie de grup& Rărindu-l.ritc* a#ea prea puţine posibilităţi de acţiune şi cele mai multe conduceau la impasuri& Bn plus. urmă 2c3ie& „. 2c3ie nu-i de #ălui decît stratul super!icial al *otărîrii sale de neclintit& „/per c$ nu #rei să îngreune i sarcina legistului tău&” „. Ce<lang&” 2c3ie rupse brusc contactul& Gtia că înaltul 2agistru îi #a da ascultare& .ne%a (7& /inguri pan/pec*ii par să !i e#itat acest !enomen."roiectase cu#intele %+u un amu ament maliţios& "ercepu şocul pe care i-l produsese go)ac*inului& „/înt cîte#a lucruri pe care legistul tău îţi #a cere să le !aci sub pecetea sacră ce ne leagă”. !ăcînd apel la moti#aţiile lui cele mai pro!unde& Cînd . 2c3ie o e!ectuă din încăperea pe care i-o puseseră la dispo iţie Capetele Escate& -ra o cameră destul de spaţioasă. ea spuse+ „2i-a trecut migrena&” „-ra cît pe ce s-o păţim”.

c$ pro!esorii lui !useseră aleşi dup$ alte criterii decît cele care i se pre entaseră lui şi c$ autorităţile go)ac*ine care îi selectasera le dăduseră instrucţiuni speciale.caniscaune per!ect dresate şi un canipat larg. desigur. care dădea spre ba inul din curte& /e întoarse cînd 2c3ie înc*eie contactul taprisiot& „9ănuielile con!irmate”. percepţiile lui 2c3ie. şi noi. ampli!icate de cele ale lui 0edrik.ădu din cap& „8ar cînd #om a#ea.cum însă. spuse el& „"rietenii tăi de la 9ir/ab îl #or părăsi pe 9ildoon pentru noiA” „. din nou. comportînd anumite restricţii secrete de o importanţă #itală& /ărmana Ce<langJ . e%clusi# pe ba ă de competenţă& Cei mai buni pentru sarcina de îndeplinit+ s$ !acă dintr-un non-go)ac*in un ade#ărat legist go)ac*in& /au din coadă de cîine sită de mătaseJ "ro!esorii lui păreau s$ ducă #iaţa normală a unui go)ac*in. reluă ea& 2c3ie ştia la ce se gîndise& (o)ac*inii aleşi pentru a-l instrui întreţinuseră cu el relaţii aparent !oarte libere& 8 se spusese că pro!esorii lui alcătuiau un grup minuţios constituit. captau totul sub o lumină di!erită& Ii#alităţile dintre încrengăturile go)ac*inilor căpătau o mai mare amploare& Gi 2c3ie îşi dadea seama c$. repuneau în discuţie comparaţiile pe care a#usese oca ia s$ le stabilească între principiile go)ac*ine şi mandatul =H: . nu pusese întrebările potri#ite. împărtăşea aceleaşi gînduri& Comuniunea lor cerea o adaptare considerabilă& „2-am lot gîndit şi la pregătirea ta de legist”. răspunseser$ cu o sinceritate de armantă la întrebările lui& . pe care 0edrik îl pri#ise cu suspiciune.a&” -a pri#i. în po!ida amintirilor preluate de la 2c3ie& Gtia c$ aceste creaturi-obiecte nu posedau decît un creier rudimentar. pe atunci.osadiei&&& !ără Ridul Reilor&&& la !el de luminos ca acesta&” . "orţi&&&” /e întrerupse& 2c3ie. toate astea a#eau aerul unor lucruri !oarte obişnuite& Bi în!ăţişaseră aspectele intime ale e%istenţei lor. pe !ereastră& „2$ tot gîndesc cum o !i ar$lînd acum cerul . întreţinînd numărul obişnuit de !emele !ertile în ba inele !amiliale. dar erau totuşi&&& #ii& 0edrik stătea în !aţa !erestrei.ceste re!lecţii îl tulburau pro!und& -le sc*imbau concepţiile lui despre onoarea go)ac*in$. e%tirpînd mormolocii din gralu cu necesară detaşare go)ac*in$& Ca supra!aţă.

ritc*& Bndărătul oricărei marionete e%istă un mînuitor& 2rreg& "răpăditul ăla de (rinik de #ăluise mai mult decît îşi înc*ipuia& =HK . acum& Ende#a. !ără doar şi poate& -%istau alţii în spatele lui.osadi& .ritc* n-a#ea nici un amestec în treaba asta. !actori deci ionali al căror cel mai mărunt capriciu putea a#ea consecinţe incredibile pentru o serie întreagă de lumi& Rone întinse. care e#oluau la *otarele ade#ăratei puteri& "ersonaje ca . unde#a. s$ se întîlnească în came şi oase& Gi. niciodată în public& "rima lor regulă era secretul& .inereţe în sc*imbul b$trîneţii& "ractic.are-ar !i #rut s$ ştie unde şi cum se luase deci ia în legătură cu proiectul . de alt!el.osadi nu !usese decît un ca e%trem. pentru acţiunile lor publice. pe una din lumile Co-simţirii& 2embrii acestui grup nu erau obligaţi.e ce&&& de ce&&& de ce&&& 0ustiţiaA Codul go)ac*inA 8nteresul de a dispune. cu un obiecti# precis& Corpuri noi în sc*imbul unora #ec*i& . de un agent important al 9ir/ab-ului dobîndea o nouă dimensiune& 2c3ie #edea acum lucrurile acestea aşa cum #ă use odinioară 0edrik prin Ridul Reilor& -%istau întotdeauna !orţe mai mult sau mai puţin #i ibile în spatele !iecărui ecran #i ibil& D structură ascunsă a puterii se alia acolo+ persoane care nu apăreau aproape niciodată în public. care crea curenţii în care înota .ar nici unul din ei nu putea !i atît de desă#îrşit dosadian pe cît era combinaţia 2c3ie plus 0edrik& . planete c*iar.încredinţat 9ir/ab-ului& Formaţia pe care i-o dăduse 9ir/abului trebuia.ritc* F părea atît de transparent. la rîndul ei. plus&&& un mare număr de corpuri F umane.sta. !ireşte F lipsite de stigmatele originilor sale pan/pec*i& Comportamentul lui 9ildoon F ca şi-al lui . puteau !i constrînse la di!erite grade de aser#ire& . nemurirea& Gi un teren de antrenament pentru cei ce trebuiau să ia deci ii cruciale& . go)ac*ini şi non-go)ac*ini& En grup ocult deţinea puterea& En grup care rămînea în umbră. trebuia să e%iste un 2rreg.ritc*& Gi ca 9ildoon& Ce cîştig sperase să obţină acest pan/pec*iA . ree%aminată de aceeaşi manieră& .rebuiau să se ser#ească. ca legist go)ac*in.capararea pentru totdeauna a ego-ului creşei saleA . oricum.esigur& . de personajetampon.

sesi înd brusc o sc*imbare& "ri#i năuc împrejur şi se pomeni în !aţa !erestrei. adăugă& . începu să-l mănînce& /e scărpină automat.#em două căi de atac”. spuse el& „.osadieiA” „Cîinii de pa ă ai dreptăţii& . transmise el.osadi& 2-am şi gîndit la persoana lui& /e numeşte 9roe<&” „Ende eştiA” „"e .!acerea #a ajunge în judecarenă. lîngă nasul lui. spuse 2c3ie& 0edrik încu#iinţă& „9ildoon şi 2rreg& Eltimul e cel mai periculos&” En rid. !ără #reun alt preambul& „.ş #rea să întreprindeţi demersurile preliminare& Bncunoştiinţaţi-l pe înaltul 2agistru .andaloor&” „Cum aşaA” 2c3ie îşi disimulă amărăciunea& . dar tonul era sută la sută 0edrik& Cucrul li se păru amîndurora amu ant& „"uterile 9ir/ab-ului tău&” 2c3ie înţelese la ce se re!erea& „.*.osadi e în a!ară de orice pericol”. în#eşmîntat în corp de !emeie& Ca naibaJ începea să se petreacă prea repede& 0edrik îl pri#ea cu propriii lui oc*i& 5orbi cu glasul lui.un rol ingrat şi periculos&” „Cunoşti sentimentele noastre de indignare&” „Cunosc şi ce-nseamnă să ai părinţi iubitori&” „/ă nu uiţi.m reuşit să locali e . asta e sigur& .a. în propriul lui trup& Bn aceeaşi clipă simţi !ilamentele mentale ale unui apel taprisiot şi sesi ă contactul cu psi*ismul lui 9ildoon& 'u mai pierdu timp& Forţele din umbră muşcaseră din momeală& „.ritc* că impun prescripţia !ormală a legistului& En membru al juriului #a trebui să !ie un go)ac*in de pe .osadi”.m luat şi unele măsuri de contracarare”. cîinii de pa ă ai dreptăţiiO: „Ende erau aceşti cîini de pa ă cînd strămoşii mei au !ost ademeniţi în capcana .Gi 9ildoon& „.poi întrerupse contactul& ^ 0edrik murmură gînditoare+ =HM . 9ildoonJ Ce uşor te dai de golJ „"entru moment. . cînd ai să #orbeşti cu 9ildoon&” 2c3ie se tre i în pat.

p$s$ pe un buton şi se adresă c*ipului go)ac*in care-şi !ăcu numaidecît apariţia pe ecranul încorporai mesei+ „5reau să !ie citaţi în calitate de martori cei care-au participat nemijlocit la organi area e%perimentului .„Cînd mă gîndesc la tulburările pe care le creăm&&&” 2c3ie n-a#ea timp pentru asemenea consideraţii& „9roe< #a a#ea ne#oie de ajutorL cîţi#a ag*iotanţi şiun detaşament de oameni aleşi pe sprinceană.osadi& -şti în măsură să-mi satis!aci cerereaA” „"oţi să-mi indici numele acestor martoriA” Ce-şi înc*ipuia dobitocul ăstaA C-o să se repeadă s$ strige+ „2rreg”A „. replică el cu răceală.andaloor predominau cutumele poporului batracian& . „îl #oi supune pe . decît cele ba ate pe cupiditate& -ste una din lecţiile .riaA” „Bi lăsăm în pace& 9roe< îi #a recupera mai tîr iu&” /istemele economice de tip comunitar au !ost întotdeauna mult mai distrugătoare pentru societăţile care le-au generat.osadiei+ cupiditatea îşi stabileşte singură limiteleL este un !actor de autoreglare& .nali a . pe . cu şirurile ei de scaune în am!iteatru& 9iroul şi camerele alăturate erau mici.şe îndu-se la unica masă din micul birou. dar dispuneau de toate legăturile necesare cu băncile de date şi in!rastructura pentru citarea martorilor şi a e%perţilor& -ra un loc cu un decor #erde atît de înşelător de banal.ac$ ai să m$ obligi”. "ublicaţiile 9ir/ab-ului 2c3ie e%amina biroul de legist care-i lusese atribuit& 2iresmele de seara ale junglei tandalooriene patrundeau pe !ereastra& D simplă barieră îl despărţea de judecarena. după e%perienţa spartană a mobilierului dosadian& . care declină numele şi titlul lui 2c3ie înainte de a adăuga+ =H? .ritc* Cegii şi #oi obţine de la el aceste nume&” Iăspunsul nu a#u nici un e!ect aparent asupra go)ac*inului. încît un non-go)ac*in ar !i !ost lesne îndemnat să se simtă în largul său& .osadiei.ar aşe amîntul acesta nu era decît o buta!orie purtată de curenţi go)ac*ini& Dricît s-ar !i străduit "actul Co-simţitor s$ atenue e rigoarea !ormalităţilor go)ac*ine. 2c3ie simţi caniscaunul adaptîndu-se docil la po iţia sa& 8i !ăcea plăcere s$ stea din nou într-un c$ni scaun. de care te rog să te ocupi tu&” „9ine& Ce !acem cu (ar şi .

„-şti liber s$ procede i cum cre i de cu#iinţa, dar, înainte de a cita un martor, trebuie s$-i cunosc numele&” 2c3ie se abţinu s$ îmbeasca& 9ănuielile lui &erau con!irmate& (o)ac*inul de pe ecran, deşi atent, nu se gr$bi sa obser#e& ,ltcine#a însa sesi a corect nuanţele, deoarece un al doilea c*ip go)ac*in, mai batrîn, îl înlocui pe cel clintii& „Ce-ţi înc*ipui ca !aci, 2c3ieA” „.etermin modul în care #oi proceda cu acest ca &” „5ei proceda ca legist al baroului go)ac*in&” „-%act&” 2c3ie aştepta răbdător& (o)ac*inul de pe ecran îl pri #i într-o dunga& „0edrikA” „5orbeşti cu 0orj 1& 2c3ie, legist al baroului go)ac*in&” Cu destulă întîr iere, go)ac*inul percepu o parte din sc*imbările operate asupra lui 2c3ie de e%perienţa dosadian$& „5rei s$ te pun în legătură cu ,ritc*A” 2c3ie negă cu o mişcare a capului& "îrliţii ăştia de subalterni erau atît de transparenţi& „'u ,ritc* a *ot$rît crearea .osadiei& ,ritc* a !ost ales ca să încase e lo#iturile, dacă se ajungea la aşa ce#a& 'u #oi accepta nimic mai prejos de cel care a a#ut ultimul cu#înt în deci ia de lansare a e%peri mentului .osadi&” (o)ac*inul îl pri#i cu răceală, apoi spuse+ „,şteaptă puţin& /$ #ăd ce pot !ace&” -cranul de#eni opac, dar sunetul rămase& 2c3ie au i con#ersaţia& „,loJ&&& .a&&& Bmi pare rău c$ trebuie să #ă tulbur întrun moment ca acesta&” „Ce esteA” -ra un glas go)ac*in, arogant şi gra#, #ădit iritat& ,#ea şi-un accent, pe care orice dosadian îl putea recunoaşte, în ciuda intonaţiei înşelătoare suprapuse cu grijă& -ra cine#a care se ser#ise deja de .osadi& 5ocea b$trînului go)ac*in care-i răspunsese lui 2c3ie continuă+ „Cegistul lui ,ritc* are cîte#a întrebări delicate& 5rea să stea de #orbă cu dumnea#oastră&”
=HQ

„Cu mineA .ar mă pregătesc pentru laupuk&” 2c3ie n-a#ea idee ce putea !i acest laupuk, dar îi desc*idea o nouă !ereastră spre go)ac*ini& -ra o pri#ire în plus asupra onelor rare!iate care-i !useseră ascunse ani în şir& D pri#ire care-i con!irma !aptul c$ alesese un !ăgaş bun& „'e ascultă c*iar în acest moment&” „'e ascultă&&& .e ceA” ;onul era ameninţător, dar bătrînul go)ac*in urmă netulburat+ „Ca să nu-i mai dau e%plicaţii& - clar c$ nu #a accepta nimic mai puţin decît o discuţie personală cu dumnea#oastră& "ersoana se numeşte 2c3ie, dar&&&” „ContinuăJ” „8nutilL #eţi înţelege&” „/per c$ interpretarea dumitale este corectă& --n regulă+ dă-mi-l&” -cranul lui 2c3ie scînteie, apoi de #ălui un interior go)ac*in cum 2c3ie nu mai a#usese oca ia să #adă& Bn !undul unei săli #aste, peretele era acoperit cu lănci şi arme albe, !lamuri multicolore, pietre strălucitoare şi ornamente sculptate într-o substanţă de un negru lucios& ;oate ser#eau drept !undal pentru un uriaş caniscaun, în care şedea, cu picioarele depărtate, un bătrîn go)ac*in, asistat de doi go)ac*ini tineri& ,ceştia turnau pe corpul lui un lic*id #îscos, auriu, conţinut în nişte !lacoane de cristal #erde, cu !ormă spiralată& Cei doi tineri masau cu acest lic*id pielea bătrînului go)ac*in& .in cau a substanţei, tot trupul go)ac*inului lucea şi, cînd bătrînul clipi, 2c3ie obser#ă c$ pleoapele lui nu purtau tatuajul nici unei încrengături& „.upă cum #e i”, rosti el, „mă pregătesc pentru&&&” ;ăcu brusc, dîndu-şi seama că interlocutorul lui nu era go)ac*in& .eşi, neîndoios, #a !i ştiut acest lucru& -ra o reacţie surprin ător de înceată pentru un dosadian& „,m greşit”, spuse el& „Bntr-ade#ăr”, ise 2c3ie, dînd din cap bine#oitor& „Cum te numeştiA” 9ătrînul go)ac*in se încruntă în !aţa acestei stîngăcii, apoi surise ironic+ „2i se spune 2rreg&” .up$ cum bănuise 2c3ie& .ar de ce un go)ac*in de pe ;andaloor împrumuta numele, sau mai degrabă titlul, monstrului mitic care insu!lase poporului batracian impulsul ire istibil al practicării unei selecţii sălbaticeA 8mplicaţiile
=H>

depăşeau cu mult cadrul acestei planete& ,jungeau pîn$ la .osadi& „.umneata ai luat deci ia în pri#inţa e%perimentului .osadiA” „Cine#a trebuia s-o ia&” 'u era un răspuns prea clar şi 2c3ie se *otărî să pună punctul pe i+ „'u-mi !aci nici o !a#oareJ ,cum ştiu ce-nseamn$ !uncţia de legist în baroul go)ac*in şi am de gînd să-mi !olosesc din plin prerogati#ele&” /-ar !i is că 2c3ie pronunţase nişte cu#inte magice, care a#ură darul să încremenească scena de pe ecran& Cei doi asistenţi încetară s$ mai toarne unguent, dar !ără să pri#ească spre obiecti#ul care le transmitea imaginea în camera lui 2c3ie& Cît despre 2rreg, acesta rămase per!ect imobil, !i%îndu-l pe 2c3ie cu oc*i care nu clipeau& 2c3ie aşteptă& 9rusc, 2rreg se întoarse spre asistentul din stînga sa& „Continuă, te rog& '-a#em prea mult timp&” Ca şi cînd remarca i-ar !i !ost adresată, 2c3ie spuse+ „.umneata eşti clientul meu& "entru ce mi-ai trimis un intermediarA” 2rreg îl e%amin$ din nou pe 2c3ie& „,cum pricep ce #oia să spună -kris”, ise el& ,poi, cu ce#a mai multă #i#acitate+ „-i bine, 2c3ie, a!lă că ţi-am urmărit cariera cu !oarte mult interes& Cu toate astea, dup$ cum se do#edeşte acum, se pare c$ n-am urm$rit-o destul de îndeaproape& "oate c$ dacă n-am !i&&&” Căsă ideea neterminată& D preluă însă 2c3ie+ „-ra ine#itabil să e#ade de pe .osadi&” „"oate&” ,sistenţii terminaseră ce a#eau de !ăcut& 8eşiră din încăpere, luînd cu ei recipientele cu !ormă ciudată& „'u mi-ai răspuns la-ntrebare”, spuse 2c3ie& „'u-s obligat s$-ţi răspund la întrebări&” „în ca ul ăsta, nu m$ mai ocup de această a!acere&” 2rreg se aplecă în !aţă, alarmat dinlr-o dată& „'u poţi !ace astaJ ,ritc* nu este&&&” „'u m$ interesea ă ,ritc*& Clientul meu este go)ac*inul care a luat deci ia în pri#inţa .osadiei&” „,i o comportare !oarte ciudată pentru un legist& .a, adu-mi-l&” îndemnul din urmă !usese adresat cui#a a!lat în
=:@

a!ara cîmpului #i ual, dar care apăru numaidecît, purtînd pe braţe un #eşmînt alb ce semăna cu un şorţ lung, cu mîneci& ,sistentul începu s$-l îmbrace pe 2rreg, care, !ără s$-i dea atenţie, i se adresă mai departe lui 2c3ie+ „Bţi dai seama ce eşti pe cale să !aci, 2c3ieA” „"regătesc apărarea clientului meu&” „Bnţeleg& Cine te-a in!ormat despre mineA” 2c3ie clătină din cap& „C*iar m$ cre i incapabil s$ deduc e%istenţa d umil ale sau sa interprete indicaţiile pe care mi le !urni ea a propriile mele simţuriA” 2c3ie îşi dădu seama c$ go)ac*inul nu #edea realitatea dindaratul cu#intelor lui muşcătoare& 2rreg se întoarse spre asistentul care ii lega o panglică #erde la partea din spate a şorţului& Dperaţia îl obliga pe b$trînul go)ac*in s$ se aplece în laţ$& „Ce#a mai strîns”, ceru el& ,sistentul des!ăcu, apoi re!$cu nodul& 2rreg se adresă din nou lui 2c3ie+ „;e rog să m$ scu i& Cucrurile acestea trebuie s$-şi urme e cursul&” 2c3ie percepu remarca în stil dosadian& ,sista la preparati#ele unui ritual important, despre care nu-i #orbise pîn$ acum nici un go)ac*in& Cu atît mai bine& /-aştepte& Continuă să #orbească, pentru a #edea ce mai putea alia de la acest 2rreg& „Cînd ţi-ai dat seama c$ puteai s$ te !oloseşti de .osadi în scopuri pur personale&&&” „"ersonaleA Ce moti#aţie mai uni#ersală ar putea e%ista, 2c3ie, decît reslrîngerea concurenţeiA” „,i estimat corect preţul pe care ai putea !i ne#oit s$-l plăteştiA” „9ineînţeles& Cunoşteam preţul&” Bn #ocea go)ac*inului ră bătuse un ton de resemnare, rareori întîlnit la cei din specia lui& 2c3ie şo#ăi& ,sistentul care adusese şorţul părăsi încăperea !ără s$ arunce nici măcar o pri#ire în direcţia lui 2c3ie, deşi în sală trebuia sa e%iste un ecran pe care 2rreg îşi #edea interlocutorul& „;e interesea ă de ce-am însărcinat un intermediar s$ angaje e legistulA” întrebă 2rreg& „.e ce ,ritc*A” „Fiindcă este un candidai la&&& responsabilităţi mai înalte& Gtii c$ m$ surprinde purtarea dumitale, 2c3ieA /înt
=:1

sigur c$-ţi dai loarte bine seama ce ţi-aş putea !ace pentru impertinenţele astea, dar #ăd c$-i dai liniştii mai departe&” Cu#intele de #ăluiau mai multe decît ar li putui dori 2rreg, dar go)ac*inul r$mînea orb 4sau indi!erent7 la ce percepea 2c3ie& Bn ceea ce-l pri#ea, acesta a!işa o !aţadă la !el de impenetrabilă ca a oricărui dosadian& „/copul meu este unul singur”, ise el& „Gi nimeni nu m$ #a putea abate de la acest scop, nici măcar clientul meu&” „Cre ul legistului”, comentă 2rreg& ,sistentul dinainte re#eni cu un !el de pumnal !ără teacă& 2c3ie apucă s$ obser#e un mîner bătut în pietre preţioase şi scînteierea metalică a unei lame de #reo două eci de centimetri lungime, cu #îr!ul puternic înco#oiat& ,sistentul, cu spatele la 2c3ie, se plasă în !aţa lui 2rreg& Cama nu se mai #edea& (o)ac*inul, parţial mascat de corpul asistentului, se aplecă spre dreapta, pentru a i se adresa lui 2c3ie+ „2i se pare c$ nu ţi s-a #orbit niciodata despre ceremonia pe care noi o numim laupuk& -ste ce#a !oarte important& ,m !ost neglijenţi omiţînd-o din pregatirea dumitale& Bncearcă s$ înţelegi semni!icaţia acestui ritual& ;e #a ajuta să-ţi pregăteşti mai bine ca ul&” „Care a !ost încrengătura dumitaleA” întrebă 2c3ie& „,sta nu mai are absolut nici o importanţă, dar&&& m$ rog& 2area .eşteptare& ,m !ost înaltul ei 2agistru #reme de două eci de ani, înainte de-a prinde #iaţa proiectul .osadi&” „Cîte corpuri de peri!erici ai !olositA” „,cesta-i primul şi ultimul& .ar nici asta nu mai are #reo importanţa& /pune-mi, 2c3ie, cînd ai început s$ bănuieşti c$ ,ritc* nu era decît un intermediarA” „Cînd am înţeles că nu toţi go)ac*inii s-au născut go)ac*ini&” „.ar ,ritc*&&&” „.a, ştiu+ ,ritc* aspiră la responsabilităţi mai înalte&” „Hm&&& sigur& Bnţeleg& .eci ia cu pri#ire la .osadi trebuia să depăşească, în mod necesar, cadrul cîtor#a încrengături sau c*iar pe cel al unei singure specii& ;rebuia să e%iste&&& ceea ce #oi, oamenii, numiţi, mi se pare, un TComandament /upremY& .a, toate astea probabil că ţi-au sărit în oc*i, cu perspicacitatea de care dai do#ad$ acum& Cred c$ lucrul care ne-a indus în eroare au !ost numeroasele dumitale căsătorii& ,i !$cut-o intenţionatA”
=:=

debitate în mare #ite ă. cînd o situaţie de#ine destul de gra#ă& "rin acceptul lor pasi#. un popor poate !i determinat să accepte !ără a pune întrebări ceea ce !ace gu#ernul său&” 2c3ie *otărî s$ pro!ite de oca ie& „(u#ernele angajea ă întotdeauna populaţii întregi. unde nu se născuse.osadi&” 2c3ie r$mase tăcut. nici nu ne-a preocupat asta. cînd se simţea pus cu spatele la id& 2c3ie se !eri să-l întrerupă& „'u ne-am aşteptat să desluşeşti rolul lui . căci continuă meditînd cu #oce tare+ „.rebuia să luăm asta drept o metea*nă pe care o puteam e%ploata& Bn acest ca .Ca adăpostul măştii sale dosadiene. dar ceea ce în#ăţase acolo nu se ştersese şi ieşea la i#eală acum.osadi.****J” 2rreg păru s$ se cu!unde în el însuşi. constituie un !el de gu#ern& Eneori. lăsau să se între#adă rotiţele motrice ale ideii pe care şi-o !ăcea 2rreg despre uni#ersul co-simţitor& 2c3ie era uluit să constate în ce măsură cu#intele puteau s$ spună mai mult decît aparenţele& . cu sentimente corupte& . după cum probabil că ştii& "resupun că&&&” 2rreg pre!eră să-şi păstre e pentru el presupunerea.proape că s-ar putea crede c$ te-ai născut pe .oate acestea. care #a !i !ost ea.cest Comandament /uprem.m !ost lăsaţi s$ credem c$ erai un !el de diletant. lăsînd conştiinţa go)ac*inului să se impregne e de spaima implicită acestei conjecturi& .ritc*& . de care noi n-am ştiut&” . 2rreg întrebă+ „Bi consideri #ino#aţi pe toţi go)ac*iniiA” 2c3ie continua să tacă& 2rreg începu să se agite& „. înseamnă c$ e%istă un alt Comandament /uprem. 2c3ie se decise să mintă+ „Fireşte&” „.upă un moment de re!lecţie.e alt!el. dar îşi re#eni repede& „"ricep& . aceste populaţii de#in complice la toate crimele comise în numele lor&” „Ce-aţi acordat dosadienilor acces liber la "orţile calebaneA” 2c3ie încu#iinţă din cap& =:H . din care !ac parte.cest go)ac*in părăsise de mult timp .

în realitate. îi repre inţi pe toţi go)ac*inii&” „En legist nu poate apăra decît un client responsabil”.„Calebanii sînt conştienţi de obligaţiile lor& 0edrik şi-a asumat sarcina de a-şi pune la curent compatrioţii&” „. 2c3ie îşi îndreptă atenţia la asistentul care ţinea pumnalul şi-l masca parţial pe go)ac*inul aşe at& 2rreg #orbi cu repe iciune& „-ducaţia dumitale go)ac*in$ comportă numeroase lacune. continua 2rreg& „'oi am eşalonat înaintarea !iecărui indi#id în grupuri care deţin din ce în ce mai multe responsabilităţi !aţă de cei aliaţi dedesubt& .ritc*&” 2c3ie nu răspunse& „/ă nu !aci o greşeală ca asta.e a#erti e în modul cel mai solemn să nu uiţi de datoria dumitale de legist sau să-i întorci spatele lui .#eţi de gînd să-i lăsaţi pe dosadieni să in#ade e Co-simţirea şi să se ră bune pe Comandamentul meu /upremA 9agă de seamă. ridicînd încet braţele& 2c3ie între ări #îr!ul lamei. 2c3ie. încît numai mormolocii lui cei mai iuţi şi mai ageri sa poată supra#ieţui& En 2agistru #eg*ea ă la respectarea !ormelor Cegii& Comandamentul /uprem răspunde în !aţa unui&&& 2rreg& BnţelegiA 8ar un 2rreg trebuie sa ia numai deci iile cele mai potri#ite& Fără greşeala& 8ată de ce&&& laupukJ” =:: . în ca de eşec. 2c3ie& Iecunosc că-i greşeala noastră& .scultă-mă cu atenţie& 2c3ie& 'u-mi mai rămîne prea multă #reme&” Bntr-o stră!ulgerare de apre*ensiune. .ar acum. supus unor reguli limitate& Dri de cîte ori !acem încă un pas în ierar*ia responsabilităţilor. cu puţin deasupra umărului său drept& „(o)ac*inii nu sînt organi aţi în !amilii.ritc* este clientul dumitale& "rin persoana sa. replică 2c3ie& „'u un intermediar.sistentul îşi sc*imbă uşor po iţia. te a!li într-o situaţie care-i pe cale să de#ină o cau ă pierdută&” . #a !i mai mare& 2ă-ntrebi daca ştiu care-i preţulA . 2c3ieJ 2asculul go)ac*in reproducător are grija sa !acă în aşa !el. )rea#ii”. în !elul lor. ci un client ale cărui acte sînt puse în discuţie în cau a care se judecă&” -%presia go)ac*inului dădu semne de nelinişte& „. ca oamenii sau. din cau a&&& impetuo ităţii dumitale.*. decît un grup de reproducere.şa este structurat Comandamentul nostru /uprem& Ceea ce obişnuiţi #oi sa consideraţi a 11 o !amilie go)ac*ină nu este. 2c3ieJ . ştim c$ preţul pe care-l #om a#ea de plătit.

spuse ea& 2c3ie se gîndi la locul în care se a!la 0edrik în acea clipă+ la adăpost. numai o specie sc*imbătoare poate spera să !ie nemuritoare. "ublicaţiile 9ir/ab-ului 0edrik stabili contactul cu 2c3ie în timp ce acesta aştepta s$ sosească . proiectă+ =:K . petrecute în acele alco#uri în#ăluite în par!umuri de !loare& Cu gîndul la acestea.ritc* doreşte s$-şi consulte legistul”. ise el& 8ronia pe care o proiecta !u percepută imediat. o nuanţă care ar !i putut s$-i scape oricui n-ar !i a#ut în minte un model atît de precis al lui 0edrik& „-şti supărată pe mine”. pe care-o poseda în oceanul planetar de pe . în cel mai tipic stil dosadian. care intersect$ gîtul go)ac*inului& Capul lui 2rreg.e cum simţi atingerea.mintirile lui&&& !ireşte&&& 8nsula îi #a !i e#ocat lui 0edrik toate lunile lui de miere.utalsee& Cît de straniu trebuie c$-i #a !i părut acel mediu cui#a #enit de pe . !ructe pe care le putea culege în #oie.Cînd pronunţa ultimul cu#înt. pe insula înmiresmată de par!umuri !lorale. mînia se presc*imbase în simpla iritare& Ceea ce-o a!ecta nu era atît necesitatea de a-şi atenua reacţiile. dar asta nu însemna c$ e%perienţa pe #iu putea !i mai puţin stranie& . arma din mîinile asistentului desc*ise un arc de cerc !ulgerător. pentru a !i înlocuită de go)ac*inul care-l pusese pe 2c3ie în legătură cu 2rreg& „.ritc* şi Ce<lang& /tătea. spuse el& Bntr-un uni#ers sc*imbător. !u ridicat de e%tremitatea înco#oiată a lamei şi se prăbuşi pe şorţul alb. 2c3ie îşi baricada trupul& „Fără trans!er&” „9ineînţeles c$ !ără&” -ra un lucru in!im. pri#ind absent în ta#an şi speculînd. rete at dintro singură lo#itură.mintirile pe care i le transmisese ar !i trebuit s$ con!ere tuturor acestor lucruri un i !amiliar.osadiJ 'ici un !el de ameninţare. era sigur& Cînd ea îi răspunse. şi asta numai dacă ouăle sînt crescute în medii cît mai di#ersi!icate şi dispersate& Ceea ce promite o abundenţă de indi#i i unici& 8ntuiţii 4/curtă pri#ire asupra !iloso!iei antice a speciei umane7. cît !aptul c$ le lăsase să transpară& „Bmi aminteşti de unul din primii mei amanţi”. !ără teamă c$ s-ar putea otră#i& . asupra manierei in care ar !i putut obţine un ma%imum de a#antaje personale de pe urma acestei întîlniri& . împroşcîndu-l cu !luid #erde& /cena dispăru.

#ea.e !apt. se duse cu gîndul la !iliaţia care s!îrşise cu apariţia lui 0edrik& Bn această pri#inţă.estul de curios. nici insecte. ceda cu totul& . s!idînd intruşii #eniţi din a!ară& D atmos!eră oarecum dosadiană. se a!lase. nu e%istase con!u ie între alegerea partenerului de reproducere şi un amant ce răspunde numai satis!acţiei se%uale& 9a c*iar s-ar !i putut întîmplă. sporti#ă. amîndouă. dacă nu doar cea de la ni#elul con#enţiilor sociale ce distribuiau rolurile& .manţi&&& soţii&&& Care era di!erenţa. ast!el. cu!undat într-o linişte apăsătoare& 'ici animale. de care-i amintea 0edrik&&& Bşi scotoci memoria.escoperirea îl ului. de unul singur. ca primul să !ie pro!und detestat& . erau e%trem de #ulnerabile& Cînd armura ceda. de ce nu. dar. e%trase din amintirile preluate de la ea& 0edrik i bucni în rîs& Bi simţi din plin spontaneitatea reacţiei. bineînţeles& . care-l aştepta liniştită pe .ar acea !emeie. în !ond& /oţia lui de atunci. era pe cale să ia naştere o religie !anatică& .„/înt sigur că respecti#ul n-a ştiut să te aprecie e la ade#ărata ta #aloare. pe atunci. lipsită de orice restricţie mentală& Ca rîndul său. cu o armură de !eminitate tenace. nici păsări. #reo trei eci şi cinci de ani şi 9ir/ab-ul îi atribuise una din primele sale misiuni personale. !ără pre enţa unui instructor care să-l îndrume şi să-l s!ătuiască& /e spunea că era cel mai tînăr agent uman al 9iroului. la adăpostul căreia. doar acea linişte în!ricoşătoare.oate con#ersaţiile erau purtate cu #oce joasă şi încărcate de intonaţii subtile. care dintre aceştia&&&” -#ocă mai multe posibilităţi concrete. de la una la alta. în spatele acestei !aţade. îşi aminti de una dintre !ostele sale soţii şi. care era lăsat.utalsee. întrebîndu-se dacă amintirile lui îl puteau ajuta să îmbunătăţească relaţia cu 0edrik& . pentru îndeplinirea unei misiuni importante& "laneta aparţinea sistemului _lir. acum. gomotoasă& . de ce 0edrik îi amintea de !emeia aceea+ se înconjurau. a#ea un temperament cu totul opusL era sociabilă. care sugerau e%istenţa unui cod propriu _lir-ei. iar a!acerea nu semăna cu nimic din ce cunoscuse pînă atunci 2c3ie& En oraş crescut parcă în el însuşi. cu case în umbra unor ganguri adînci. e%perienţa _lir-ei îl !ăcuse pe 2c3ie să se întoarcă la această !emeie cu o conştiinţă acută a necesităţilor ei& Căsnicia lor durase mai mult decît celelalte& Bnţelegea. cu e%cepţia patului. căci percepea clar natura reacţiei lui+ îi era !rică& =:M .

era un ung*er liniştit. o s!idase timp de mii de ani standard& /ub anumite aspecte. dar cît de orb !usese la lucruri pe care orice dosadian le-ar !i perceput imediatJ Cît de nai# putuse să !ieJ 5ru să-i arate lui 0edrik că înţelegea moti#ul pentru care ea îi atrăsese atenţia asupra acestor lucruri& „. dreptate. primul indiciu pe care-l a#usese 2c3ie despre moti#aţiile reale ale lui . îşi aminti răspunsul prea uşuratic pe care i-l dăduse 2agistrului+ „.şadar.osadi& .otul a#ea să se impregne e de concepţiile dosadiene.ritc*. dar nu-i putuse sesi a implicaţiile& Cu oarece stînjeneală.epinde de lecţie&” -ra ade#ărat. gîndi 2c3ie contemplînd amurgul& Fiecare specie încerca s$-şi aroge totul& . modi!icate& . de la simpla amiciţie la relaţiile de a!aceri cele mai comple%e& 2c3ie îşi aminti subit de ultimele cu#inte pe care le pronunţase . la in!init& =:? . desigur.osadi+ „Bntreabă-te dacă ar putea e%ista un preţ prea mare pentru lecţia dosadian$&” Fusese. acesta era moti#ul pentru care-l contactase acum& 5oia să !ie sigură că el încorpora această dată în e#aluările lui& "ri#i pe !ereastra desc*isă& Curînd. în scopul dobîndirii de a#antaje personale&” 0edrik a#ea. !ireşte. de !apt.andaloor a#ea să se aştearnă crepusculul& "laneta de baştină a go)ac*inilor era o lume care s!ida sc*imbarea. peste . cînd îl însoţise spre "oarta ce a#ea s$-l transporte pe . 0edrik sesi ă direcţia gîndurilor lui& „'-am părăsit .Bn secunda acestei e#aluări.ritc* şi-ai săi speraseră să-l stă#ilească. pe care . alte lbrte din spatele ei inter#eneau. !ie el şi cel mai umil& Cegile a#eau să se sc*imbe& Ielaţiile indi#iduale a#eau să !ie subtil.m luat-o cu noi&” .ritc*& Cu#întul „lecţie” îl intrigase.ac$ specia eşua.ritc* n-a #ă ut mai departe de utili area #iolenţei şi-a nedreptăţii&&&” „Gi de e%ploatarea lor. de#enise o cataractă asur itoare& "oporul dosadian a#ea să se in!iltre e în toate cotloanele ci#ili aţiei co-simţitoare& 'imic nu-i putea re ista unui dosadian. în a!ara timpului& Co-simţirea nu #a mai !i niciodată aceeaşi& 2icul pîrîiaş dosadian. şi aşa mai departe. dar pro!und.

şa-numita „!a ă de recrutare”& -%-ne#ino#aţii declanşea a.Fac ceea ce !ac& Bşi aminti. unii dintre noi puteau !i siguri c$ #or supra#ieţui. pîn$ cînd raţiunea s!îrşeşte prin a în#inge sau toată lumea e masacrată& -%istau în uni#ers destule globuri carboni ate.ar ea era blindată c*iar şi împotri#a acestui lucru& „Co-simţirea asta a #oastră. unul din elementele !undamentale care cimentau unitatea Co-simţirii& „Cine îşi poate permite sa se considere imun la orice represaliiA” cită el& -ra e%act te%tul din 2anualul 9ir/ab-ului& 0edrik nu-i răspunse& 'ici nu era ne#oie sa mai insiste& Cecţiile istoriei erau clare& 5iolenţa generea ă #iolenţă& Cînd aceasta #iolenţa scapa de sub control. în curînd. cu#intele monstrului adormit şi simţi c$ 0edrik are aceeaşi reacţie de oroare& . #iolenţa dupa #iolenţa. ce puteri enorme a a#utJ” "er!ectul compus era îndreptăţit& Gi nu spusese nici Co-simţirea noastră. înc*eie ea& 2c3ie #ă u în s!îrşit ce #oia ea sa sublinie e şi partea psi*ismului ei pe care o împ$rtaşea. 9roe< a ordonat sporirea raţiilor pentru oamenii aliaţi în solda lui& -ra o manieră aparte de a le spune c$. pentru ca era ce#a deja depăşit& Bn plus&&& ea rămînea dosadiana& „Gi. unde trebuiau s$ se descurce de unii singuri&” „D manieră dosadiană de a le-o spune&” „-%acl& . plutind în deri#a. 0edrik #ru s$-i atragă atenţia asupra unui alt punct& „8ţi aduci aminte c$. ea apuca pe un !agaş deprimant prin repetabilitatea sa& Cel mai adesea. pentru ca lecţia s$ !ie pre entă în mintea tuturor& . în ultimele momente. cu un !ior. !ăcu lecţia de două ori mai percutanta& -a ştia dinainte care erau c*eile pe care personalitatea lui 2c3ie putea risca sa le scape din #edere& .m păstrat dintoldeauna în re er#ă gîndul că. mai ales. ilu ia puterii”. la rîndul lor.m !i putut produce o specie capabilă să trăiască în a!ara =:Q . a#eau s$ !ie trimişi la "eri!erie. care !useseră odată planete. dacă ne reproduceam într-un număr !oarte mare. totuşi. acest !ăgaş are repercusiuni !atale asupra celor ne#ino#aţi& .ar acesta era.osadi se a!lase la un pas de-a împărtăşi această soartă& Bnainte de a întrerupe contactul. orice s-ar întîmplă& .

care lăsa s$ se între#adă o parte a am!iteatrului& /e aşteptase. cu o mărturisire+ „. pentru această primă şedinţă. pri#indu-l pe . 2anualul 9ir/ab-ului . contemplă intrarea în !ormă de ogi#ă. pentru el. la poarta arenei. arborînd e%presia resemnată a celui care a decis să-şi încredinţe e soarta judecarenei& „.rebuie respectate !ormele legii&” Bn spatele acestor aparenţe se a!lau #enerabilele tradiţii go)ac*ine& 5ino#aţii sînt inocenţi& .e la un gu#ern nu pot #eni decît lucruri rele& Cegaliştii pun mai presus de orice interesele lor personale& . îl întîmpină pe 2c3ie. încît.ritc* a#ea latitudinea determinării po iţiei de plecare şi 2c3ie alesese apărarea& 'u-l surprinsese să a!le că Ce<lang #a !i reclamantă& Bn contrapartidă. timp în care 9ildoon îl contactase pentru a-l iscodi.rebuie suspectat totul şi de orice& Cegistul lui . iniţial.m omis s$ #ă in!orme mai de#reme că unii dintre martorii dumnea#oastră au !ost recu aţi la cererea acu ării&” .arak.părarea şi acu area sînt surori gemene& . !$r$ a-i răspunde.ritc* s$ înţeleagă asta&” Cînd #iolenţa este ine#itabilă. care stătea docil la trei paşi în spatele legistului său.produl principal al judecarenei.ritc*.ar e%istă întotdeauna o !orţă mai mare.arak constituia. o de #ăluire importantă& Bnsemna că i se accepta gambitul& Cei ce g*idau acţiunile lui Ce<lang aleseseră o linie de atac riscantă& /e aşteptau ca el să proteste e& /e întoarse. care sta la pînd$ în culise&” „F$ în aşa !el.emersul lui 9ildoon era atît de nai#. decît să laşi să se răspîndească o de lănţuire contagioasă& Cecţii de opţiune. e mai bine să alegi o e%plo ie controlabilă. la o asemenea pro#ocare& Ceea ce-i anunţase . !ăcu un gest go)ac*in ec*i#alent cu o ridicare din umeri şi aşteptă& 2c3ie. =:> .C*u-ului&&& sau a oricărui alt oraş construit numai pentru a !urni a locuitorilor lui alimente neto%ice&” „. care se numea .produl. un demn şi corpolent go)ac*in din încrengătura "re umţiilor. încît . insistase ca 9roe< să aibă un loc într-o tribună judiciară limitată la trei membri& Cererea lui cau ase o oarecare întîr iere. în speranţa de a descoperi o e#entuală trădare& .

ar.irectorul pan/pec*i al 9ir/ab-ului era o!erit drept momeală& -ra e%act 6 reacţia pe care-o dorea 2c3ie& 9ildoon pusese capăt con#orbirii !ără a !i obţinut ce dorea& 2c3ie muşcase din momeală doar atît cît să se asigure că 9ildoon a#ea să !ie din nou pre entat ca momeală& 8ar mînuitorii de marionete se temeau în continuare c-ar !i putut să bene!icie e de ajutorul unui caleban& Cu siguranţă c$ încercaseră să-l descoas$ pe calebanul lor de la Ridul Reilor& 2c3ie îmbi în sinea lui.osadi& . a#ea să de #ăluie ce urmăreau !orţele din umbră& Faptul că-l trimiseseră pe . nu o marionetă.andaloor a#ea însă.ici e%ista o lecţie =K@ .ritc*& Caupuk-ul îl răpise pe 2rreg statului lor major tocmai acum. ai părăsit . ca 9ildoon. cînd a#eau atîta ne#oie de s!aturile lui& 2c3ie pricepuse că denumirea corectă era. 2c3ie înţelese că a#eau o problemă. aceste !orţe din umbră care-l manipulau pe . îns$ nu era născut pe . !ără a trăda nici cel mai mic sentiment& 'u încăpea îndoială că această con#ersaţie era spionată& Cu atît mai bine& .acă interlocutorii îl acu au.ritc* poseda !ormaţia dosadian$.irectorul 9iroului părea tensionat şi obosit& 0edrik a#ea dreptate+ cît de uşor puteau !i citiţi nedosadieniiJ „.osadi în ciuda e%istenţei unui contract caleban care inter ice&&&” „Casă-i să-şi !acă probleme& '-o să le strice&” Bl pri#i !i% pe 9ildoon. cu atît mai bine&” 2c3ie pri#ise imperturbabil c*ipul lui 9ildoon pe ecranul comunicatorului& .ritc* se a!la în !runtea listei posibililor succesori& . putea s$ se în!urie şi să re ilie e contractul& Bn plus. nu 2rreg. iar ei nu puteau şti niciodată cu siguranţă ce #oia să spună gardianul Ridului& Dbser#îndu-l pe . imaginîndu-şi con#ersaţia& Calebanului îi era de-ajuns să cite e termenii contractului& . o semni!icaţie importantă& . pentru 2c3ie. care-i aştepta cu răbdare reacţia. din cîte am înţeles. o con#ersaţie cu un caleban era întotdeauna înţesată de termeni ambigui.#eau să-nceapă să înţeleagă şi ei cu ce erau con!runtaţi& Dricum.2c3ie se întrebase dacă nu cum#a era #orba de o capcană în planul secund& „2c3ie.arak. go)ac*inii se tem că ai un caleban ascuns în mînecă& .o !orţă pe care ei&&&” „Cu cît se tem mai mult. ci 2rregul şi că .

în mijlocul asistenţilor ei& 2c3ie numără nu mai puţin de două eci de legişti renumiţi.osadi& "rincipala lor monedă de sc*imb era pierdută& "robabil c$ erau în pragul disperării& Enii din ei. ca nişte !antome. acum.osadi în robie& 8ar 9roe< era. cei mai b$trîni. în preajma acestui cortegiu& Dbser#ă c$ Ce<lang purta roba neagră şi gluga cu dungi albe a "rocurorului legist& Bşi lăsas$ însă gluga pe spate.ritc*& 2c3ie continuă cu aceeaşi #oce sonoră+ =K1 .ritc*& 2c3ie se întoarse şi-o #ă u ap$rînd pe Ce<lang. go)ac*in& . dar el o obser#a cu oc*i dosadieni& 8-e !rică de mine& "e bună dreptate& /e întoarse. pentru a-şi degaja mandibulele& 2c3ie detectă tensiune în mişcările ei& Ce<lang nu dădu nici un semn c$ lar !i recunoscut. în spatele lui . agitîndu-se. nu mai dispuneau de alţi "c*ark< pe . r$mase năuc& „5-am in!ormat o!icialA” bolborosi el& Ce<lang şi însoţitorii ei se opriră la cîţi#a paşi în spatele lui . erau. presîndu-i !$r$ odi*nă& 2c3ie a#ea impresia că-i şi #ede.ilema era interesantă& Bn plus.arak. total disperaţi& En gomot de paşi se !ăcu au it dinspre capătul culoarului.legerea lui 9roe< ca judecător era un punct cîştigat& 9roe< era de obîrşie dosadian$& Contractul caleban îl ţinuse pri onier pe planeta sa noci#ă.a cărei semni!icaţie a#ea s$ de#ină curînd cunoscută întregii Co-simţiri& . şi #orbi destul de tare ca s$ audă toată lumea+ „Drice lege trebuie pusă la încercare& 8au nota de !aptul că m-ai in!ormat o!icial de o restricţie impusă apărării mele&” .rebuiau s$ se oriente e spre o altă specie& . probabil. #eniţi s$-i dea o mînă de ajutor& /e #edea c$ erau decişi să nu neglije e nimic& -rau în joc nu numai amorul-propriu şi integritatea go)ac*inilor. dar el nu rămăsese înc*is în trupul lui go)ac*in& 9roe< ştia ce-nsemna s$ !ii în acelaşi timp om şi go)ac*in& Gtia de e%istenta "c*ark<-ilor şi de modul în care-i utili au cei ce menţinuseră . ci şi concepţia lor sacră despre Cege& 8ar cei a!laţi în pragul disperării stăteau în spatele lor. pentru a se adresa aprodului.d#ersarii lui 2c3ie n-ar !i cute at s$ numească un alt go)ac*in ca judecător& . care se aştepta la un protest indignat şi la cererea unei liste a martorilor respinşi. cum erau lipsiţi de ajutorul caleban.

arak spera s$ de#ină într-o i înalt 2agistru& Bn acest moment. mai cu seamă în era dosadiana care începea& 2c3ie îi e%plică. ridicînd una din lungile ei antene tactile& „"roteste & Cegistul aparării nu are dreptul&&&” „Cum poţi sa proteste iA” o întrerupse 2c3ie& „încă nu ne a!lam în laţa unor judecători împuterniciţi sa accepte sau s$ respingă un protest&” „"roteste o!icialJ” insista Ce<lang.ritc* a#usese dreptate s$-i pună în gardă. #a alia la timp pentru a pro!ita.ritc* coborîra într-o grimasă go)ac*in$& „/pre s!irşit.sta. !ără a le lăsa #reun răga & 'er#o itatea. probabil că-şi dadea seama de incompetenţa sa& '-a#ea s$ ajungă prea departe pe scena politică a încrengăturilor go)ac*ine. s$ conte e mai departe& . rosti el& „'-or s$ poată pretinde c$ au ajuns aici nepre#eniţi&” "rea tîr iu. Ce<lang înţelese ce se petrecuse& 2c3ie #a putea s$-l interog*e e pe . de parcă s-ar !i adresat unui neo!it+ „8n!ormaţiile martorilor mei îmi sînt pe de-a-ntregul cunoscute& 5oi pre enta eu însumi toate do#e ile&” Ce<lang. ignorînd consilierul care-o tragea de mînec$& 2c3ie îşi îngădui un îmbet glacial& „Foarte bine& Bn acest ca #om cere ca . care se aplecase pentru a asculta ce-i şoptea unul dintre consilierii ei go)ac*ini îşi mani!esta stupoarea. mai ales. cu siguranţă. în calitate de martor& -ste singura parte pre entă care se a!lă in a!ara litigiului nostru&” "liurile laicilor lui . cel puţin. şi problema martorilor respinşi. de cine se temea acu area& Gi.„'e a!lăm în incinta judecarenei& Drice declaraţie re!eritoare la un litigiu pendinte de competenţa acestei arene dobîndeşte caracter o!icial&” . i-am a#erti at s$ renunţe la )rea#ă”.produl aruncă o pri#ire către Ce<lang.arak în legătură cu respingerea martorilor lui& D parte din recu ări #or !i. date în #ileag& 2c3ie #a alia. îi #a preocupa su!icient pentru a-i împiedica s$-şi e%ercite discern$mînlul asupra lucrurilor mai importante& =K= . ca şi cînd i-ar !i cerut ajutorul& Cu#intele lui 2c3ie îl ameninţau direct& . dar ei contau pe !aptul c$ 2c3ie se #a teme de reţeaua triadelor )rea#e& Foarte bine.arak s$ compară în arena. teama şi orgoliul o împinseseră pe Ce<lang la o acţiune pripită& .

2c3ie îl in#ită pe .poi îşi îndreptă atenţia asupra tribunei judiciare& l-l acordaseră pe 9roe<& Co-simţirea. un lucru pe care nar !i trebuit s$-l cunoască nici o persoană străină de Cirat& 2c3ie îl a!lase cu totul întîmplător. anturajul celei din urmă era cu oc*ii pe 2c3ie. de teapa lui 9roe<& 'u încăpea îndoială că !usese.Cu un gest. pe care-l #oia des!iinţat. destul de super!iciale în aparenţă. di#i ată în enorme domenii pri#ate.arak şi Ce<lang& Fapt interesant.arak s$-l preceadă prin intrarea boltită care ducea în arenă şi-l au i murmurînd o înjurătură& 2oti#ul acestei reacţii i se de #ălui cînd înaint$. in!ormat şi culti#at. cu siguranţă rati!icată 4ca şi cea a lui 9ildoon7 de !orţele din umbră& -ra un om& Cînd 2c3ie îl recunoscu. sub tribuna judecătorilor& Iareori scoase la #edere. repre entată de 9ir/ab. pîndindu-i reacţia& Ce o!eri un surîs de satis!acţie sarcastică& . apărate de !orţe de securitate autonome& "arando era un personaj ale cărui maniere. puteau ascunde la !el de bine un ade#ărat intelectual ra!inat. !u cît pe ce s$ se poticnească şi-şi regăsi ec*ilibrul doar cu preţul unui e!ort #i ibil& Ce-a#eau de gîndA Cel de-al treilea judecător se numea 2ordes "arando& -ra un ad#ersar notoriu al 9ir/ab-ului.legerea e!ectuată a#ea de ce săl bucure pe 2c3ie& 2omeală. a căror mor!ologie amintea de cea a broaştelor ţestoase. interogînd. în cursul unei misiuni. erau =KH .irectorul pan/pec*i al 9iroului de /abotaj arbora un aer demn şi a!abil. şi el. sau un autocrat nemilos. !ie cu totul. !ie prin anularea unora dintre atribuţiile lui esenţiale& -ra originar de pe planeta Cirat.l treilea judecător repre enta alegerea go)ac*inilor. a#ea dreptul la o numire& .răsăturile lui purtau însemnele "eri!eriei& 2ai era ce#a re!eritor la "arando. într-a.de#$rului-prin-/u!erinţă !useseră etalate pe stră#ec*iul lor rastel. un palenki angajat ca gardian pe Cirat& "alenkii. aceste instrumente nu !useseră !olosite în arenă de nu se mai ştia cîtă #reme& 2c3ie se aşteptase la acest spectacol& -ra limpede că nu acelaşi lucru se putea spune despre . în roba go)ac*ină de culoare #erde desc*is& Dc*ii lui !aţetaţi sclipeau în lumina puternică a arenei& . urmat de Ce<lang şi grupul ei& 8nstrumentele .de#ărJ 9ildoon ocupa !otoliul din dreapta lui 9roe<& . ceea ce nu-l mira deloc pe 2c3ie& Cirat era bîrlogul ideal pentru !orţele din umbră F o planetă de o bogăţie e%traordinară.osadi& . la rîndul lui. pe . c*iar şi în ca ul #i itelor protocolare.

!iind !olosiţi îndeosebi pentru !orţa lor musculară& . ne#ă înd nici o legătură între ceea ce întrebase şi răspunsul primit. go)ac*ini. palenki. în#ăluia mulţimea de oameni. în cursul procesului&&& nu cum#a tocmai asta #or eiA . la limita legalităţii& Cei dind$rălul lui . din cau a #onului despre e%istenţa. 2c3ie îşi plimbă oc*ii de jur-împrejurul arenei& . dar îşi propusese să apro!unde e mai tîr iu in!ormaţia& 8nteresul îi !usese oarecum atras. era un cuib de #ipere pe care nimeni nu dorea să-l de groape& Cît despre posibilitatea unei specii de-a spiona ast!el o alta&&& asta putea merge pînă la !ragmentarea. de obicei. unde#a.ominînd o#alul #erde desc*is în care se a!la. risc ca înlocuitorul lui să !ie şi mai periculos& . cu implicaţiile lui re!eritoare la nemurire. la #remea aceea. ca !iind jurist. !iltrata de domul translucid de deasupra. sobaripi&&& 2c3ie identi!ică un grup de 8scoade )rea#e c*iar la marginea arenei. şiruri de scaune înţesate de lume alcătuiau un am!iteatru& Cumina dimineţii.cesta însă se do#edise ce#a mai ager decît alţi semeni ai lui& „"arando o!eră consultaţii în legătură cu legea go)ac*in$”.acă-l denunţ. oare. desigur. în nenumărate c*ipuri.acă îl recu pe "arando. pe supra!aţa planetei. îi declarase el lui 2c3ie. un juristA /e aşteptau. aici. ca răspuns la o întrebare despre pre enţa acestui om în anturajul proprietarului al cărui domeniu !ăcea obiectul anc*etei& 2c3ie.spectul ăsta trebuie e%aminat mai îndeaproape& Gtiind ca nenumărate pri#iri îi urmăreau !iecare mişcare. ca 2c3ie s$ identi!ice originea peri!erică a corpului lui "arandoA -ra un lei de a#ertisment pe care #oiau s$ i-l dea ca să nu ridice aici această problemăA /c*imbul de corpuri. ca 2c3ie să-l recunoască pe "arando& /ă !i bănuit şi că el era la curent cu pregătirea de jurisl a acestuiaA F$ră-ndoial$ că nu ignorau pericolul pe care-l repre enta desemnarea unui om ca "arando drept judecător într-un tribunal go)ac*in& 0uriştii de pro!esie erau absolut e%cluşi din aparatul judiciar go)acin& „"oporul e cel care judecă&” Ca ce le-ar !i putut !olosi.cunoscuţi pentru mintea lor greoaie. a uni#ersului Co-simţirii& . !ăpturi mobile şi suple în cele mai mărunte mişcări& 5a trebui să !ie cu oc*ii pe ele& Fiecare specie şi !iecare clan =K: . a unei encla#e legaliste& . nu mai insistase.ritc* se #or !i aşteptat.semenea encla#e se situau.

inclusi# cei respinşi& Formele legii erau respectate& C*iar daca "actul Co-simţilor impusese anumite modi!icări. la !el de important+ 2c3ie era gata să o ucidă.cu area şi . se prosternă. arena raminea dominata de codul go)ac*in& . in centrul tribunei judiciare& Cine #a gusta primul din lama pumnalului în această arenăA "rotocolul cerea ca . pri#ind scena care se des!ăşura sub oc*ii lor& 'u puteau acţiona o!icial înaintea actului de supunere& 2c3ie îi trecu în re#istă pe judecători. mai ştia un lucru.oi dintre asistenţii lui Ce<lang îi #orbeau acesteia cu însu!leţire. obser#îndu-l îndeosebi pe 9roe<& Cupiditatea luminată a go)ac*inului dosadian era un punct de ancorare& -ra asemenea legii go)ac*ine. apoi se ridică şi declară cu glas puternic+ „.ocmai pentru a sublinia acest lucru. ca şi toţi ceilalţi.cu area a pro!anat tradiţiile sacre ale acestui loc& Curtea îmi acordă permisiunea s$ iau imediat #iaţa #ino#ateiA” Bn spatele lui răsună o e%clamaţie. ale căror obiecti#e scînteiau în cornişele domului& 2c3ie se întoarse spre loja martorilor. în şoapta& Cei trei membri ai tribunei de judecata con!eriră cîte#a clipe. 2c3ie înainta pîn$ în !aţa tribunei. în ciuda ameninţării #endetei )rea#e& =KK . apoi gomotul unor paşi care alergau şi bui*itura în!undată a unui corp care se aruncase pe moc*eta arenei& Ce<lang nu a#ea dreptul să se adrese e Curţii înaintea gestului de sumisiune şi ştia acest lucru& 8ar acum.pararea sa a#anse e pîn$ într-un anumit loc de sub tribuna.ccept această arenă ca prietenă& Condiţiile sale sînt şi condiţiile mele. modi!icabilă numai la supra!aţa& 8ar 9roe< nu repre enta decît #îr!ul de lance al grupului de consilieri dosadieni aprobat de 0edrik& Cu braţele întinse în lături. dar . s$ se prosterne e în !aţa judecătorilor şi să declare c$ accepta condiţiile arenei& Bn grupul . caseta de metal albastru a încrengăturii 2ergătoare ocupa locul de onoare.cu ării însă domnea de ordinea& .de pe cuprinsul Co-simţirii trebuie că #or !i !ost repre entate aici& Cei ce nu putuseră #eni personal a#eau posibilitatea să urmărească de baterile prin intermediul transmiţ$toarelor. în peretele de sub şirurile de scaune& Iecunoscu toţi martorii pe care-i citase. amenajată în dreapta.

arak în loja martorilorA /e a!lă aici în urma unei cereri !ormale a . Ce<lang era obligată să răspundă& /e uită la 9ildoon. era atît de terori at.cu ării&” „-ste aprodul principal al acestei Curţi”.i !ormulat un protestA” Ca o întrebare directă. care stătea departe de grupul . încît nu putea s$-şi desprindă pri#irea de la instrumentele de tortură& "oate c$ ştia ce#a precis în legătură cu pre enţa lor în judecaren$& Ce<lang încercă s$ e%plice& „Cînd legistul .cu ării. Ce<lang îşi declară supunerea la condiţiile arenei şi continuă dintr-o răsu!lare+ „"roteste contra subter!ugiului !olosit de legistul . inter#eni 2c3ie& „Ca aprod principal al acestei Curţi.ar e o&&&” =KM .părării a sugerat o ilegalitate în&&&” „.părăriiJ” 2c3ie obser#ă agitaţia publicului go)ac*in& Dare Ce<lang nu ştia cît de mult apreciau go)ac*inii arti!iciile legaleA 2embrii tribunei judiciare !useseră in!ormaţi cu deam$nuntul despre e%igenţele !ormale ale legii go)ac*ine. deşi era îndoielnic c$ 9ildoon înţelegea pe deplin ce se petrecea îndărătul acestor !orme& "an/pec*iul con!irmă îndoielile lui 2c3ie. dar acesta r$mase tăcut& 'ici "arando nu #ru s-o ajute& Cît despre .i !ormulat un protestA” „. protestă Ce<lang& „Cocul lui este la intrarea&&&” „. ca şi cînd ar !i aşteptat ajutor.e ce aprodul principal al acestei Curţi intră înaintea legiştilorA” 2c3ie detecta umbra unui îmbet pe c*ipul lui 9roe<.ar 9roe< nu lăsa nimic s$ i se citească pe c*ip& „. pusă de la tribună.cu area a !ormulat un protest o!icial reieritor la o c*estiune despre care s-a !ăcut #orbire în pre enţa acestui aprod”. singur şi tremur înd& 2c3ie !acu un pas înainte& „9ine#oieşte Curtea să-l treacă pe .arak. apoi se întoarse spre . nu are nici un amestec în interesele #reuneia dintre părţile pre ente& -ste singurul martor obiecti#&” 9roe< a#u o mişcare de nerăbdare şi se uită la Ce<lang& 2c3ie îşi dădu seama cît de stranie #a !i părut )rea#a în oc*ii unui dosadian& . aplecîndu-se în !aţă pentru a întreba+ „.arak.(î!îind.

ca toata lumea. apoi ridică oc*ii în ta#an& -ra un semnal abia disimulat& "arando ştia care erau ade#ăraţii judecători aici& "entru a sublinia şi mai mult acest lucru.i !ormulat un protestA” „.arak s$ treacă în loja martorilor. dar înregistrau cele mai in!ime detalii& 'umărul judecătorilor din arenă era mult mai mare de trei.osadi şi de acest tribunal. se opuse 2c3ie& "arando înţelese imediat& "ri#i asistenţa. poporului& Dpinia co-simţitoare se a!la deasupra ei ca un baros uriaş.„Curtea decide dacă s-a respectai sau nu legalitatea& . iar Ce<lang ştia cu siguranţă acest lucru& Cegea go)ac*ină se întorcea împotri#a ei înseşi şi nu e%ista „decît pentru a !i sc*imbată”& . 8n #irtutea argumentaţiei go)ac*ine con!orm căreia erau „supuşi la reacţii subiecti#e nein!ormate”. !iecare luptînd cu angoasele sale particulare& 'enumărate #onuri a#useseră timp su!icient s$ se propage pretutindeni& "orţile calebane r$spîndiser$ emigranţi dosadieni pe tot cuprinsul Co-simţirii& Iepre entanţii mediilor de in!ormare !useseră ţinuţi la distanţă de .arak se supuse aproape în pas alergător& 0udecarena se cu!undase brusc în tăcere. o tăcere e%plo i#ă în care co-simţitorii aparţinînd tuturor clanurilor şi tuturor speciilor aşteptau încordaţi. era cu lotul altce#a& Ce<lang trebuia !ăcută s$ înţeleagă că era o!erită. îşi purtă o mînă de la beregată la stem& -ra salutul dosadian al bandelor de la "eri!erie. a!lată în aşteptare.a&” Iăspunsese în po!ida #oinţei ei şi un spasm scurt scutură !ira#ul trup )rea#& 9roe< îi !ăcu semn lui . prin intermediul transmiţătoarelor& "ri#irile lui 2c3ie nu urmăreau nimic special. însă puteau asista la de bateri. care însemna+ „2ai bine mort decît prins”& Felul în care !ăcu gestul îi o!eri lui 2c3ie încă o in!ormaţie+ "arando era un go)ac*in într-un corp uman& Bndră niseră să pună doi go)ac*ini la această tribunăJ =K? . ca jert!a. pregătit s-o stri#ească& "arando #orbi la rîndul său+ „"ărţile ad#erse doresc s$ treacă acum la e%aminarea !aptelorA” „'u putem să începem cîtă #reme un protest !ormal rămîne în suspensie”. dar se #ă u ne#oit s$ rostească ordinul cu #oce tare cînd obser#ă că aprodul însp$imîntat nu înţelesese& .ar această mulţime.

oată lumea a#ea să cunoască. 2c3ie nu cute a să rişte un contact mental imediat cu 0edrik& Bmpreună. citaţi de partea =KQ . ea e 2c3ie& -l e 0edrik. şi #oiau ca 2c3ie să ştie că #or !i primii care s$ di#ulge secretul trans!erului corporal.(raţie manierei sale dosadiene de a percepe lucrurile. 2c3ie era pe cale să caute un mijloc pentru a para gambitul lui "arando. şi ea. ea e 0edrik&” Cu mintea în#olburată. e%aminaseră deja acest pericol& 0edrik se re!ugiase în ascun ătoarea cunoscută doar de 2c3ie. 2c3ie reuşi s$-şi recupere e majoritatea martorilor& Cu două e%cepţii notabile+ (rinik 4#eriga de!ectă.o-simţirii& -i cred că sînt 0edrik în corpul lui 2c3ieJ "rin atitudinea sa. insula plutitoare de pe . sub in!luenţa lui "arando. cu#întul& Dbser#ăm pre enţa a numeroşi martori dosadieni. capabile s$-i de #ăluie în #reun !el ascun işul& Bntre timp. cînd Ce<lang se adresă judecătorilor+ „Bntrucît .cu area ar dori să-şi spună.părarea a ridicat problema martorilor. care-i ţinea pri onieri pe dosadieni.arak& 2c3ie se strădui să se concentre e asupra rolului său de legist& Gtiindu-şi cariera distrusă. dar permitea e%portul corpurilor lor pe tot cuprinsul `.utalsee& Bnc*eiaseră un contract special cu taprisioţii care blocau orice încercări inoportune de comunicare. care-ar !i putut să ducă la persoana 2rregului7 şi /tigg<& 2c3ie se întreba de ce ţineau atît de mult să-l îndepărte e pe geniul dosadian care trans!ormase conţinutul trusei sale pro!esionale într-o serie de instrumente ale #ictoriei& /ă !i desci!rat /tigg< un cod indesci!rabilA . atunci. lăsînd pentru totdeauna în suspensie carnea lui 2c3ie& .cu area intenţiona s$ minimali e e inerenta superioritate a dosadienilor& Bncă şo#ăitor. !alia din !aimosul contract caleban.r !i putut s$ proteste e mult şi bine cu pri#ire la ade#ărata lui identitate& Ce-ar !i !ost de ajuns s$ pretindă o do#adă& Bn lipsa celeilalte persoane&&& Ce le #a !i spus calebanul lor de la Ridul ReilorA „-l e 2c3ie.sta nu a#ea sens decît dacă . se declaraseră de acord s$ procede e numaidecît la interogatoriul lui . 2c3ie înţelese de ce o !ăcuseră& -rau dispuşi s$ dea în #ileag contractul lor caleban. . aprodul răspunse ca un automat& Bn cele din urmă. în !$ţa întregii adunări. dacă el îi #a împinge s-o !acă& . judecătorii. "arando îi de #ăluia c*iar mai mult& Cei care se a!lau în spatele lui intenţionau s$ caute corpul lui 0edrik şi să-l distrugă.

cel puţin pentru moment& Cu inima strîns$.osadi&&& !ără consimţămîntul în cunoştinţă de cau ă&&& şi acu aţiei de conspiraţie împotri#a anumitor go)ac*ini şi a altor cosimţitori care n-au !ost încă numiţi&&&” Cu două degete apăsate pe pleoape. unde rolurile nu erau niciodată tocmai ce le păreau e\e nongo)ac*inilor& 2esajul adresat lui 2c3ie era cît se poate de limpede& „D #om găsi şi-o #om omorî&” Cu acordul lui 9ildoon şi-al lui "arando. ceea ce cu siguranţă nu s-ar !i întîmplat.ad#ersă& -%istă însă o omisiune notabilă& En nume care încă n-a !ost pronunţat în această instanţă& 2ă re!er la !emeia cu numele 0edrik& .r !i putut să respingă mărturia. din cau a celorlalţi judecători. mai ales într-o judecaren$ go)ac*ină. în acelaşi timp. 2c3ie stabili =K> . transmise "orţii coordonatele& 0edrik îşi !ăcu apariţia în arenă şi se întoarse către judecători& Cotrobăise prin garderoba din cabana lui şi purta un sarong portocaliu cu galben. în tăcere.cu area doreşte s-o cite e pe 3eila 0edrik în calitate de&&&” „D clipăJ” 2c3ie îşi scotoci mintea în căutarea unui subter!ugiu acceptabil& Gtia c$ obiecţia lui precipitată de #ăluise mai mult decît ar !i dorit& .ar ei se mişcau mai repede decît seaşteptase& . pentru care !iecare nuanţă a celor ce se petreceau în arenă era #itală& -a îi ascultă. se ceru o "oartă. în postura cui#a care ascultă cu cea mai mare atenţie. şi Ce<lang îşi scoase atuul+ „. în !ata tribunei. dar trebuia ca .cu area nu intenţiona cu ade#ărat s-o cite e pe 0edrik ca martor.cu area şi judecătorii să !ie de acord în unanimitate. ba îndu-se pe legătura a!ecti#ă dintre el şi 0edrik& . pînă la capăt& „&&&acu aţi de a !i e!ectuat e%perienţe asupra unei populaţii ţinute în capti#itate pe o planetă numită . stacojie& "ărea. care-i sublinia graţia şi înălţimea& -ra încălţată cu sandale ca!enii şi îşi pusese la urec*e o !loare mare. e%otică şi !ragilă& 9roe< #orbi în numele judecătorilor+ „Gtii care-i obiectul acestui procesA” „Care-i obiectul acestui procesA” Iostise întrebarea cu o inocenţă de copil.părarea cunoaşte coordonatele martorei 3eila 0edrik&” Forţau nota. tocmai în #irtutea acestei legături. care nu-l înşelă nici măcar pe 9ildoon& Fură însă ne#oiţi s$-i e%plice totul.

înainte de a mă !i #ă ut. înlrebînd dacă 0edrik întreţinea „relaţii intime cu legistul .cu ării& Ce<lang propuse e%cluderea& 9ildoon şi "arando.l cui era acest corpA . în came şi oase.mintirile lor comune le permiteau să parcurgă în #ite ă detaliile& 2ai era ce#a de îmbunătăţitA 'u sc*imbară nici o persoană.l cui era acest egoA 2c3ie sau 0edrikA Bn cele din urmă. obser#ă c$ "arando îl !i%a bănuitor+ .a&&& !ireşte& Ciudat cît de mult sîntem una şiaceeaşi persoană&” Consacrar$ apoi cît#a timp trecerii în re#istă a datelor re!eritoare la consilierii aleşi pentru a-l seconda pe 9roe<& . îmbindu-i& „. dar nu pre#$ useră c$ #or a#ea con!irmarea sub această !ormă& 2c3ie ceru amînarea şedinţei pentru dimineaţa următoare& Cu bună#oinţă. om sau go)ac*in& . a#eau să !ie !ideli originii lor.rebuiau să găsească un mijloc de a scăpa din această cursăJ Cînd desc*ise oc*ii.contactul cu 0edrik& . îşi e%primară acordul& 2c3ie aşteptă deci ia lui 9roe<& „/e admite&” . în incinta arenei&” „Gtiu&” -a ridică oc*ii. încît nu-i îngădui să-l blame e pe 9roe< pentru că încerca să-şi ia o re#anşă personală !aţă de cea care-l în#insese pe .părării”& 0edrik răspunse în cea mai nedosadiană manieră+ „"ăi&&& sigur că da& 'e iubim&” Cuat ca atare.e cum intrară în camera lui 2c3ie. !ără acceptul unanim al tribunei de judecată şi-al . !aptul nu era su!icient pentru a o e%clude din arenă. amînarea !u acordată& 9roe< !u cel care anunţă deci ia. 2c3ie& -ra ine#itabil& 'ici unul dintre cei trei judecători nu ţi-ar !i acceptat nici un !el de obiecţie.oţi aceşti consilieri şi ec*ipele lor erau născuţi pe . după cum era de aşteptat.osadi& . condiţionării =M@ . 0edrik puse o mînă pe pieptul său şi-i spuse.şadar. Ce<lang îşi plasă mesajul pri#ai. aplecîndu-se pentru a o pri#i pe 0edrik cu un îmbet ironic& Condiţionarea dosadiană a lui 2c3ie era atît de puternică. 9roe< înc*eiase un pact cu !orţele din umbră& 0edrik şi 2c3ie se aşteptaseră la asta. cu oc*ii plecaţi+ „'-ai nici o #ină.osadi& /e putea a#ea încredere în ei.

pe scurt. era riscant& Cînd trecură în încăperea alăturată.oar c$ te iubesc& . o plăcere de a da şi de a împărţi cu o ardoare sinceră. care le răpea o parte din mijloacele pe care nu cute au să le sacri!ice& 0edrik ar !i putut s$ joace în arenă rolul lui 2c3ie.tunci să&&&” „/c*imbul n-ar re ol#a nimic& . di!erit. iar lui 0edrik îi pro#ocă o cri ă de plîns. nici eu nu sîntem în siguranţă aici. cu o tandreţe pe care nici unul din ei n-o mai trăise pîn$ atunci& Fu o împărtăşire. discutară !ără prea multă con#ingere asupra oportunităţii unui sc*imb corporal în actualele circumstanţe& 'u era decît o tergi#ersare. la !el de bine. şi nu o supunere. dar c$ e%ista o sc*imbare&&& ce#a. dar cel care&&&” „. se g*emui la pieptul lui 2c3ie şi puse un deget pe obra ul lui& „2c3ie&&&” „.up$ ce se calmă. o !ăcură pentru a !ace dragoste.lor. apoi se ridică într-un cot şi-l ţintui cu pri#irea& 2c3ie îşi reaminti prima lor noapte şi-şi dădu seama c$ ea se retrăsese iar în coc*ilia ei dosadian$.oar am discutat deja despre asta&” „Ende #rei să pleciA” =M1 . nu e%istau alţii mai buni& 2c3ie înc*ise subiectul& „'u pot s$ părăsesc sectorul arenei cît timp procesul n-a luat s!îrşit&” Gtia şi ea. cu mine&” „Gtim amîndoi.aA” „'-am a#ut niciodată prilejul s-o spun altcui#a. dar&&&” Cînd el dădu s-o întrerupă. dar. lo#indu-l cu pumnul în umăr.un sentiment !oarte interesant. că nu se poate& 'ici tu. deloc dosadian$& . ea îl !ăcu s$ tacă. deocamdată. lor înşile& "entru sarcina ce le era încredinţată. care !ăcu inima lui 2c3ie să se strîng$ de bucurie şi teamă. căreia îi cunoşteau dinainte re ultatul& Corpul celuilalt era mai puţin !amiliar& Carnea celuilalt era un !actor de distragere a atenţiei. mai ales cînd poţi s$-l admiţi !ăţiş& CuriosJ” „I$mîi aici. în pri#irea ei& „Ce esteA” „. un comunicator şi instalaţii sanitare adaptate pentru u ul oamenilor& Bnainte de a se retrage în acest dormitor. dar era mai bine s$ i-o spună& Cîng$ biroul său se alia o odaie cu un canipat.

însă re ultatul nu #a !i niciodată cel dosadian& 5om păstra ceea ce considerăm preţiosL dar . mai re!ractare la sc*imbări. de bună seamă.osadi&” „. într-ade#ăr. simţea c$-i scapă ce#a esenţial în legătură cu ea& "oate c$. dar sînteţi atît de mulţi& 8n cele din urmă. lui şi ec*ipei pe care i-am ales-o& 9roe< la puterea a eceaJ Cosimţirea #oastră nu-şi dă încă seama ce-am aruncat în mijlocul ei&” „Cupul la stîn$&” „"entru 9roe<. într-o i. relie!înd muşc*ii umerilor şi-ai spatelui& 2c3ie o pri#i în tăcere.osadi se #a sc*imba şi mai mult decît #oi& "opulaţiile #oastre sînt mai puţin agere.mîndoi&&&” „'u te întoarce pe .osadi& .scultă cu atenţie în timp ce ea începu să murmure cu #oce îndepărtată+ „. pe . pe care le cunoştea. cînd&&&” Rîmbi. înclinîndu-şi obra ul pe umăr& „2ultă lume se teme că #om modela Co-simţirea după imaginea . Co-simţirea #a !i cea care #a cîştiga.osadiA Care . însă .r !i interesant s$ ne întoarcem. Co-simţirea este asemeni "eri!eriei F un re er#or natural&” „ Bi lipsesc însă "c*ark<-ii&” „2omentan&” „2$ îndoiesc că #or mai participa calebanii la&&&” „"oate că e%istă alte mijloace& 5e i cît de uşor ne e nouă&” „.osadiA .ar dacă&&&” „'uJ 'ici calitatea de martor nu-mi con!eră siguranţă.mai bine s$ nu ştii&” „.ar noi ne-am impregnat unul într-altul datorită&&&” =M= . dar&&& .oate sc*imbările care&&&” Bl pri#i.r !i. el însuşi re!u a s$ #adă acel lucru& 5a şti ea unde să se adăpostească. nici pre enţa ta alături de mine& .„. singurul loc în care m-aş putea simţi acasă.osadiei& D s-o-ncercăm. încercînd s$-i străpungă carapacea dosadian$& Bn ciuda tuturor amintirilor ei. apoi dădu din cap+ „2ai e şi 9roe<& 5or trebui să-i ţină piept. însă nu #a mai !i Co-simţirea& 5a !i altce#a& 2ă întreb ce #a !i. mai lente. inconştient. ca ecou la propriile ei gînduri.osadi nu mai e%istă&” „5oiam s$ spun&&&” „Gtiu&” -a se ridică în capul oaselor şi-şi cuprinse genunc*ii cu braţele.

ar dragostea şi an%ietatea îl înarmau împotri#a oricărei terori& Bn!rigurat. !ăcînduse ne#ă ută& 2c3ie simţi un par!um !loral cunoscut şi mai prinse să între#adă umbrarul cabanei sale de pe . trimise prompt o prelungire psi*ică în urmărirea ei& . aruncîndu-se peste el& Fu o reiterare !renetică a primei lor nopţi& 2c3ie se abandonă.ocmaiJ 8ar ei continuă s$ creadă c$ tu eşti în corpul meu şi eu într-al tău& 'imic din e%perienţa lor anterioară nu i-a pregătit pentru aceste sc*imburi. trebui s$ !ac$ apel la ampli!icatoarele sen oriale implantate. după dorinţă. nimicitoare& D durere cum nu bănuise #reodată car putea e%ista& 0edrikJ 2intea lui încerca disperată să se agate de o 0edrik inconştientă. #a !i prea tîr iu& Ce #a trebui multă #reme pînă să se con#ingă că nu e%istă nici o posibilitate să te smulgă din&&& mineJ” "ronunţase ultimul cu#înt ca un strigăt de !ericire. dintr-un corp în altul&&&” „Gi nici pentru asta&&&” -l îi adresă o mîngîiere mentală& „. o durere orbitoare. pentru a-şi ridica percepţiile la un ni#el acceptabil pentru arenă& "rocesul îi luă cîte#a minute. înainte ca "oarta s$ dispară& .imineaţă.şa eJ Cînd 9roe< îşi #a da seama ce îl aşteaptă. !ără a se opune& 'u a#ea de ales& 'u putea s$ se lase stri#it de gînduri deprimante& . al cărei psi*ism se c*ircise de durere& Contactul era e%trem de !ragil. ca prima răsu!lare a unui nou-născut& D singură clipă de neatenţie din partea lui şi ea s-ar !i scu!undat în&&& /imţi. menţinu !ira#ul contact şi ceru o "oartă& Ermă o clipă de aşteptare c*inuitoare şi. cînd "oarta se =MH . planînd în planul secund. pre enţa monstrului teri!iant de la primul lor sc*imb& . în timp ce se îmbrăca& 0edrik se pregăti ce#a mai încet& Cînd termină.utalseeA Cîte#a secunde rămase ca parali at de ceea ce #ă use& "e asta contase eaJ Ie#enindu-şi în !ire. apoi ceru o "oartă& Bl îmbrăţişă pe 2c3ie şi-l sărută îndelung& "oarta se desc*ise în spatele ei şi ea se desprinse repede.utalsee.m s-o oblig la un sc*imbJ "e toţi Reiia 2intea i se i bi de-o durere atroce. mai mîngîie o dată supra!aţa însu!leţită a canipatului.„.

moartă& . un obiect burător de metal contorsionai. mînuitorii de marionete treceau la acţiune mai înainte c*iar de-a !i a#ut con!irmarea gambitului lor de pe .ar pre enta ei !amiliară persista. came trans!ormată în scrum&&& . purtate de #aluri& D pală de #înt mînă mai departe perdeaua de !um& Curînd. cobora în picaj& /e prăbuşi in ocean. dădu cu oc*ii de rămăşiţele calcinate ale insulei lui plutitoare& En soare strălucitor lumina ruinele încă !umegînde& "e cer. scrută întinderea pustie a apei& 'imic& En penetrator rupea şi s!$rîma totul în jur. indubitabilă+ „'u contaţi pe mine pentru a-l şantaja pe 2c3ieJ” .upă o lo#itură de penetrator nu mai rămînea nimic&&& nici măcar un corp pentru&&& Go#ăi. cum ar mai !i ştiut ce se întîmplase pe insulăA Bncă o dată. insula carboni ată începu s$ se de agreg*e e în !îşii lungi de cenuşă.mintirile ei e%istau.e bună seamă că-i moartă& En penetrator&&& . încerca s$ tre ească pre enta inconştientă& .desc*ise. instantanee şi de#astatoare.utalsee.urerea nu mai era decît o amintire& .lt!el. adormită.ar dacă nu mai e%ista corp&&& .ar ceea ce percepea era într-ade#ăr 0edrik sau doar rememorarea amprentei ei pe care-o lăsase în elA încercă în adar s$ tre ească pre enţa adormită& Filamente de amintiri se i#iră cu greutate şi el înţelese că de astrul !usese cau at c*iar de 0edrik.in nou. nu mai lăsa decît aşc*ii de metal. impresia c$ se acroşase mai bine de pre enta ei& 'u se putea să nu !ie 0edrik& .pa de la ţărm mai clocotea încă& /ub oc*ii lui. în mintea lui& /oneria de la uşă îi întrerupse #isarea& 2c3ie !ăcu s$ dispară "oarta şi se întoarse spre ecranul care deser#ea intrarea biroului& . dar ea rămînea inertă& -!ortul de concentrare depus îi dădea.utalsee& -ra cu neputinţă să ştie deja ce ştia 2c3ie& 'u putuseră să =M: . a unui penetralor de mare putere& . totuşi. lar$-ndoială una dintre aerocor#etele c#adriloc obişnuite pe . ca răspuns la atac& . nimic n-a#ea să mai amintească de insula minunată care plutise aici& .gresorii #oiseră un ostatic #iu& 'u anticipaseră acest mesaj de o #iolenţă inimaginabilă.elegaţia aşteptată sosise& /iguri de ei. sub pri#irile lui& Ia#agiile #i ibile e#ocau !orţa de distrugere. continuînd s$ menţină contactul !ragil cu pre enţa inertă a lui 0edrik& .

momentul în care se ridică. aici. o .in nou. ca de un instrument per!ect calibrat& . nel$sînd nici un supra#ieţuitor& . !ură a #îrliţi pe podeaua arenei& 2c3ie se opri lîng$ ei& .ar i se adresară ca şi cînd ar !i !ost 0edrik. în ultimele ore pe care le petrecuseră împreună. în maniera dosadian$& . după cum o de #ăluiau obiecti#ele care sclipeau sub cornişe. nici prin #reun alt mijloc instantaneu& 2c3ie îi studie cu atenţie. membrii delegaţiei !ură e%trem de surprinşi cînd se pomeniră înconjuraţi de soldaţii lui 9roe<& "entru un go)ac*in. de unul singur.ar şi per!ect transparenţi pentru un 2c3ie adăugit cu o 0edrik& -rau patru oameni şi patru go)ac*ini& "rea încre ători& 0edrik a#usese grijă de asta.utalsee& . dar curînd a#eau să !ie acti#ate şi celelalte& Coja martorilor era aproape goală.ştepta sosirea lui Ce<lang& 8nc$ nu se crăpase de iuă şi domul era întunecat& . îşi e%puseră condiţiile con!orm pre#ederilor şi nu-şi ascunseră satis!acţia de a-l şti la mîna lor& .ot con!orm pre#ederilor. per!ect st$pîni pe emoţiile lor.!ăcută oare numai din amintirile meleA 'u mai a#ea timp de pierdut cu speculaţii adarnice& 0edrik !ăcuse alegerea ei.cti#ă comunicatorul care-l punea în legătură directă cu 9roe< şi-i dădu acestuia semnalul cu#enit& „. împotri#a tuturor ad#ersităţilor.cum înţelegea moti#ele opţiunii ei #iolente& .comunice cu .utalsee nici prin intermediul unei "orţi. meritul ăsta trebuia s$ li-l recunoască& . pe . este cel mai sacru al e%istenţei sale& (o)ac*inii.bia în clipa aceea înţelese deplin cît de bine ştiuse 0edrik s$-i cîntărească pe indi#i ii aceştiaL şi cît de bine ştiuse s$ se !olosească de el.#ea şi el de !ăcut nişte alegeri.oar cîte#a transmiţ$toare erau în !uncţiune.timpul&” Bşi compuse o mască de circumstanţă şi se duse s$ desc*idă uşa& 'u-i trimiseseră nişte !uncţionari in!eriori. pentru amîndoi& "re enţa-!antomă din mintea lui trebuia să aştepte un alt moment& . per!ect calmi. în sc*imb mulţimea începuse deja s$ umple am!iteatrul căci #estea se r$spîndea =MK . 2c3ie !ăcu o încercare pentru a tre i acea pre enţă inconştientă& 'ici o reacţie& . în!rînîndu-şi mînia& -rau opt la număr. cu lanţuri şi cătuşe la mîini şi la picioare.nali ă a 9ir/ab-ului Cei opt pri onieri.

easupra domului translucid mijeau orii şi 2c3ie se întrebă ce oră era& Eilase să-şi ia ceasul& Bn spatele lui se au i un murmur& /e întoarse.părarea& .omnea o con!u ie generală. şi arătă cu mîna spre cei opt pri onieri.oate transmiţătoarele !uncţionau& . era limpede c$ înţelesese asta numaidecît şi-l urmărea pe 9roe< cu cea mai mare atenţie& .cu repe iciune& .sistenţii mei&&&” 9roe< îi !ăcu semn lui 2c3ie& . pentru a-l #edea intrînd pe . dar s$ rămîn$ în apropierea arenei& /oldaţii plecară& Ce<lang se încruciş$ cu ei la intrare& Bşi înc*eia încă roba& /e grăbi să #ină lîngă 2c3ie şi aşteptă ca judecătorii s$ se aşe e. go)ac*inii c$scau de li se rupeau !ălcile& 2c3ie se întoarse spre soldaţii lui 9roe<. directorul pan/pec*i al 9ir/ab-ului #a !i !ost destul de lucid pentru a-şi da seama că persoana sa era în pericol& Cît despre "arando.in nou. cerîndu-le să se retragă. de la care nu-şi putea desprinde pri#irea& . introdus cu întîr iere de doi =MM .ribuna judecătorilor era. încetul cu încetul. pustie& "erimetrul e%terior al judecarenei era împîn it de !orţe de securitate care intrau şi ieşeau& Iăsunau ordine.esigur c$ 9ildoon îi recunoscuse& Bn maniera sa co-simţitoare.ritc*.cesta înaint$ un pas. care escortaseră pri onierii& Ce !ăcu un semn dosadian cu mîna. care nu se linişti treptat decît cînd 9roe< îşi !ăcu apariţia şi. care începuseră să se agite în lanţuri. buimaci. urmat de ceilalţi doi judecători. deocamdată. clănţăneau înc*i ătoare de anne& . pentru a e%clama imediat+ „Censeamn$ toate asteaA . 9roe< îi !ăcu semn din cap lui 2c3ie& „Curtea a !ost #ictima unei înşelătorii”. urcă la tribună& Coja martorilor se umplea şi ea& Damenii se !recau încă la oc*i.cu area cît şi . încercînd să se ridice în picioare& „8ată clienţii mei&” "arando dădu s$ spună ce#a. pentru a se adresa tribunei. dar 9roe< îl !ăcu s$ amuţească pronunţînd un cu#înt pe care 2c3ie nu reuşi s$-l intercepte e& Ce#a ce suna ca „delir”& 9ildoon părea !ascinat sau parali at de spaimă în !aţa celor opt capti#i.ceştia păstrau o tăcere desă#îrşit$& . declară acesta& „-ste #orba de o crimă comisă asupra nobilului şi #itea ului popor go)ac*in& 8-au că ui #ictime atît . e#ident limitată.ar #ictima supremă este Cegea&” Ciniştea se aşternuse. peste întreaga arenă& "e scaunele din am!iteatru nu mai era nici un loc liber& .

apro i& . dar 9roe< il linişti cu o pri#ire& „Bl cite pe .oar trei&” Ce lăsă un moment. pîn$ ce #om clari!ica această nouă problemă&” . dar comportamentul lor e%terior a#ea de ce să alimente e scepticismul celorlalte specii cosimţitoare& 0udecătorii go)ac*ini pălă#răgeau în #oie. di scutind între ei& . !ormau grupuri de opinie.osadi. rosti 2c3ie& /e întoarse& Ce<lang părea indecisă în muţenia sa& . cel pe care credeau c$-l cunosc& 8ncapabilă s$ mai păstre e tăcerea. dintre care doar unul a#ea în!ăţişare de go)ac*in& -rau trei entităţi separate.ribunalului i se cerea s$ de#ină „un singur organism”& 8ar go)ac*inii a#eau maniera lor de a acti#a acest proces& .ribunal&&&” „-ste constituit din doar trei persoane”. grupul era pradă unor di#ergenţe de opinii& =M? . omul cu care erau con!runtaţi nu mai a#ea prea mult de-a !ace cu #ec*iul 2c3ie. o întrerupse 2c3ie& „. marcat de .in păcate.upă toate aparenţele. Ce<lang ridică un tentacul pentru a cere cu#întul& „.in nou "arando #ru s$ spună ce#a. tribunalul nu cuprindea decît trei judecători. cu un comportament străin spiritului go)ac*in& C*iar şi 9roe<. cu .ici îns$.ribuna era departe de a acţiona ca „un singur organism”. considerat al doilea lor e%pert în materie de 2c3ie& .sistenţii rămăseseră în !undul arenei.a.semenea „jurişti” îşi luau sarcina în serios. trebuie c$ #a !i părut prea puţin !amiliar obser#atorilor go)ac*ini& . !ăceau bancuri sau se interpelau gomotos& -ra o #ec*e cutumă& . în prealabil. menit să impună spiritul legii go)ac*ine& . !ireşte&&& ţinuseră neapărat s$ se întreţină.ritc*.ceastă stare de !apt #a !i !ost pro!und derutantă pentru legiştii care o asistau pe Ce<lang& 9roe< se aplecă pentru a se adresa arenei& „'e #om dispensa de procedura obişnuită.ritc*.cest . din încrengătura 2ergătoare”. pentru a le aduce aminte c$ în această arenă erau încă în #igoare !ormele legii go)ac*ine şi c$ ele nu a#eau nici o asemănare cu procedurile din celelalte lumi ale Co-simţirii& /-ar !i putut alia cinci eci de judecători la această tribună& 2c3ie asistase la procese go)ac*ine în care trecători culeşi la întîmplare de pe stradă !useseră desemnaţi să stea la tribună& .

situaţia de pe această planetăA” En ăngănii de lanţuri.tunci. locul din care îşi pre entau martorii depo iţia& "ri#irea lui poposi o clipă asupra instrumentelor de tortură e%puse la ba a tribunei. şi se adresă judecătorilor+ „8at$-l pe . #enind dinspre cei opt pri onieri care ăceau în mijlocul arenei. în această arenă.osadiei într-o înc*isoare& Cum să !i !ost cu putinţă un asemenea lucruA .osadi& Cum s-ar putea susţine o asemenea a!irmaţie.. precum o mamă îşi poartă mormolocii. pentru a se e#ita ca întregul popor go)ac*in s$ de#ină ţinta resentimentului general& Cine l-a desemnat pe =MQ .ritc* a !ost.ritc* are o #îrst$ înaintată.a. cînd . "arando şi ceilalţi erau pe cale s$-şi reamintească ade#ărurile !undamentale ale judecarenei go)ac*ine.m !ost îndemnaţi s$ credem c$ el ar !i !ost cel care a *ot$rît trans!ormarea . un e!ect demorali ator asupra b$trînului go)ac*in& 2c3ie se duse s$-şi ocupe locul care se cu#enea. !ără doar şi poate.ritc*. poate c$ #ina lui este de a !i ascuns ade#ărul despre .osadiei& . îl întrerupse pe 2c3ie& Enii dintre capti#i încercau iar să se ridice în picioare. ales să absoarbă impactul pedepsei. în mod o!icial. lîng$ .ritc* a !ăcut apel la un agent al 9ir/ab-ului pentru a-l trimite s$ in#estig*e e.ritc*. "arando dădu să se aplece în !aţă. dar 9roe< îl trase brutal înapoi& . circumspect. către 2c3ie& Bnaltul 2agistru părea să-şi !i pierdut cu totul #laga şi demnitatea& Con!erinţa precipitată la care participase în urma noilor e#enimente pro#ocate de 2c3ie a#usese. dacă ar urma să se stabilească #ino#ăţia cui#a. răsturnări constante ale conceptelor r$spîndite în restul Cosimţirii& 5ino#aţii sînt ne#ino#aţi& Bn consecinţă. însă legăturile erau prea scurte& Ca tribună. apoi se îndreptă. dar #îrsta lui e mai mică decît a .ritc*& . #ino#atul #a !i . înaltul 2agistru al încrengăturii 2ergătoare& 'i s-a spus c$. pri onierii se liniştiră numaidecît& 2c3ie continuă+ „Conştient de responsabilităţile sacre pe care le purta în spate. ne#ino#aţii sînt #ino#aţi& Ca ordinul răstit al lui 9roe<. . în mod deliberat.ritc* înaintă încet pînă în centrul-tint$ al arenei.

pe un ton presant. cu capul sprijinit pe braţele îndoite& -ra limpede c$ 9roe< controla întreaga tribună& 2c3ie îl cunoştea pe legistul care discuta cu Ce<lang& /e numea Cagag şi a#ea o reputaţie mediocră.ritc* #a !i ştiut de la bun început că risca să !ie sacri!icat în acest proces& "actul Cosimţitor nu mai autori a #ec*ea cutumă. ca un condamnat.acest înalt 2agistru ne#ino#at s$ su!ere în locul tuturor go)ac*inilorA” 2c3ie arătă cu degetul înspre cei opt pri onieri înlănţuiţi& „Cine sînt aceşti indi#i iA” întrebă "arando& 2c3ie lăsă în mod intenţionat întrebarea să răsune îndelung în liniştea arenei& "arando ştia !oarte bine cine erau& Bşi înc*ipuia c$ poate să abată actualul curs al e#enimentelor !olosind ast!el de subter!ugiiA „Curtea se #a lămuri la timpul potri#it”.cum sesi aseră şi ei conţinutul „apărării” adoptate de 2c3ie& . răspunse în cele din urmă 2c3ie& „îndatorirea mea este. ca şi cînd ar !i !ost încredinţat c$ sal#area lui depindea de ceea ce acesta îi spunea acum lui Ce<lang& 9ildoon stătea aplecat. mai întîi. încît să aibă în !aţa lui o tribună judiciară restrînsă şi #ulnerabilă& Cei opt pri onieri începuseră iarăşi să se agite şi 9roe< îi potoli cu un strigăt. înainte de a !i rupt în bucăţi& 2c3ie desluşise o admiraţie c*inuită în pri#irea pe care i-o aruncase Cagag în trecere& .ar dacă . de !uncţionar !ără an#ergură& Bi #orbea )rea#ei cu #oce scă ută.erminînd şuşoteala.ritc* părăsea locul acesta. care cerea ca asistenţa go)ac*ină să in#ade e arena pentru a-l s!îşia cu g*earele pe acu atul recunoscut ne#ino#at& . cu pecetea ne#ino#ăţiei gra#ată pe !runtea lui go)ac*ină. îl !i%a cu pri#irea pe consilier. să do#edesc ne#ino#ăţia clientului meu&” „En moment&” 9roe< ridică o mină palmată& Enul dintre consilierii lui Ce<lang trecu în grabă pe lîngă 2c3ie şi se adresă tribunei pentru a cere permisiunea să se consulte cu )rea#a& D primi& "arando înţepenise în scaunul lui.a&&& probabil c$ înţeleseseră şi de ce mane#rase de aşa manieră. apoi îi !ăcu semn lui 2c3ie să continue& =M> . Cagag se grăbi s$ se întoarcă printre con!raţii săi& . imperios& . n-ar !i apucat să !acă nici ece paşi în stradă.

.„8ntenţia lui .ritc*& 9roe< ar !i aprobat procedura& . după ce m$ #oi !i întors aici. la momentul oportun.ritc* era de a mă determina s$ de #ălui public secretul planetei . au ordonat asasinarea 3eilei 0edrikJ -a a !ost ucisă în această dimineaţă.ar aceşti nemernici. de-o parte şi de alta a corpului& . pentru ca eu s$ nu mai am posibilitatea s-o aduc aici. întrucît acesta legase deja ca ul lor de cel al actualului său client. apoi le lăsă s$ cadă. pe . dar riscau. într-un gest patetic. s$ !ie apăraţi sau acu aţi de 2c3ie. dacă puteaJ „.#eau posibilitatea să in#oce contractul caleban şi să de #ăluie tra!icul de corpuri. a#eau =?@ .andaloor 8ară a !i arestaţi imediat& . reluă el. inerte. aceşti josnici conspiratori.acă era de acord să se jert!ească.osadi pentru a-şi satis!ace interesele personale. 2c3ie îndreptă un deget acu ator spre cei opt capti#i& „.ritc*& Ce a#ea s$ decidă înaltul 2agistruA . 3eila 0edrik trecuse la preluarea puterii pe întreaga planetă& 0udecătorul 9roe< poate depune mărturie că #ictoria ei era deplină&” .in ne!ericire”. dar nu puteau pleca de pe . ei îşi dădeau seama acum c$ 9roe< #oia s$-i declare #ino#aţi la modul go)ac*in& .osadi.acă erau declaraţi ne#ino#aţi. a#eau să împărtăşească soarta sa& Bn plus. numai ca ei s-o descopere şi s$ o asasine eJ” Iidică braţele. pentru ca.acă erau recunoscuţi #ino#aţi la modul go)ac*in.e !apt. a#eau să moară pe loc& Ca şi cînd ar !i !ost un singur organism. se a!lau la c*eremul lui 9roe<& .utalsee. „populaţia respecti#ă era departe de-a !i în necunoştinţ$ de cau ă& . puteau ieşi liberi din arenă.ritc*& /ă-ncerce înaltul 2agistru s$ ias$ din încurcătură. toţi cei opt îşi întoarseră simultan capul spre . pentru a do#edi ne#ino#ăţia lui .in nou. care au organi at -%perimentul . ast!el.ritc*& 0udecătorul 9roe< poate con!irma ade#ărul spuselor mele& 3eila 0edrik a !ost citată ieri ca martoră în această arenă.acă pri onierii respingeau acu aţiile. în !aţa acestei apărări. în !runtea armatelor sale.e lapt. recurgînd la jumătăţi de ade#ăruri.ritc* părea şi mai druncinai decît înainte& "ricepuse& . s$-l apăr contra acu aţiei de a !i îngăduit e!ectuarea unor e%perienţe psi*ologice ilegale asupra unei populaţii în necunoştinţ$ de cau ă& -ra gata să se sacri!ice pentru alţii&” 2c3ie îi arunca o pri#ire glaciala lui .

s-ar !i is c$ întreaga asistentă îşi ţinea răsu!larea& 2c3ie o obser#a curios pe Ce<lang& Bn ce măsură !useseră consilierii lui . scumpa mea )rea#ă trasă pe s!oară& Bşi strămută atenţia la "arando& /e #or încumeta să !acă public contractul calebanA Cei opt pri onieri nu erau decît partea #i ibilă a !orţelor din umbră. practic.i de gînd să-i aperiA” D e%clamaţie colecti#ă răsună dinspre grupul consilierilor a!laţi în spatele ei.ac$ 2c3ie accepta pro#ocarea.e jur-împrejurul arenei.sta ec*i#ala.ritc*&” „. aşa înţelegi s$-i aperi pe cei cărora dumneata. totodată. şi ea. în acest moment.ici nu e%ista nici un 2rreg. cînd orice altce#a a dat greş.o şansă s$ r$mîn$ în #iaţă& Ce<lang îl pri#ea. corp uman& Cît de preţioasă le #a !i părut #iaţa. de #ăluind. cu a!irmaţia că erau #ino#aţi& Ca atare. cu implacabilul său simţ al responsabilităţilorJ . un #îr! de lance #ulnerabil şi care putea !i sacri!icat la ne#oie& Fără-ndoial$ c$ ei înţelegeau asta şi ideea nu le !ăcea nici o plăcere& . judecătorii erau obligaţi să-i supună pe cei opt capti#i !omielor legii go)ac*ine& Ce<lang că use în cursa asumării rolului de acu atoare a celor opt& . lîngă intrarea arenei& 5ă useră capcana& .ritc* şi se condamna pe ea însăşi& -ra terminată& Bntrebarea ne!ormulat$ sclipea în pri#irea ei& Ce #a !ace 2c3ieA Bncă nu. îl de #ino#ăţea pe . cu intensitate& .umneataJ” „"entru a do#edi ne#ino#ăţia lui . le spui clienţii dumitaleA” întrebă ea& "artida de#enea delicată& 5a mai continua 9roe< să joaceA 2c3ie replică printr-o întrebare+ „5rei s$ dai de-nteles că intenţione i să-i acu iA” „'u eu îi acu J . =?1 . după binecunoscuta metodă con!orm căreia.ceşti inşi iubeau #iaţa şi puterea pe care le-o con!erea& 2ai ales cei care a#eau. îşi spuse acesta& 2ai ai puţină răbdare. şi numai dumneata.ritc* sinceri cu eaA Cunoştea )rea#a toate secretele a!acerii dosadieneA -a rupse prima tăcerea. ce şi cît ştia& /e *ot$rîse să-l atace pe 2c3ie.ar ai spus că sînt clienţii dumitale& . cel mai bun lucru de !ăcut este s$ discredite i legistul părţii ad#erse& „2c3ie.

încolţiţi& Cu percepţia sa dosadiană. pe . mai puteau încă să spere şi să uneltească& "oate. într-o i.ritc* înţelegea. din cau a indignării& „.ar eu sînt cel care a super#i at testele e!ectuate pe populaţia .ritc* i bucni dintr-o dată. care a#useseră deja parte de mai multe #ieţiJ -rau. 2c3ie a#ea impresia c$ le citeşte gîndurile& Cel mai bun lucru pe care-l puteau !ace era s$ păstre e tăcerea& /$ aibă încredere în "arando& /ă se bi uie pe despotismul luminat al lui 9roe<& Bn cel mai rău ca .lor. panica lor.ritc* amuţi brusc. puteau aranja ast!el.otuşi. într-unui de-ai lorJ .ccentul tandaloorian al înaltului 2agistru era şi mai pronunţat. de alt!el7 putea de#eni o asemenea ţintă în cîte#a minute& -ra su!icient să !ie denunţat drept dosadian& .osadieiJ” „Ca ce teste te re!eriA” „. descoperind un alt "c*ark<&&& . orice argument pe care s-ar !i sprijinit înaltul 2agistru ar !i putut ser#i pentru a da în #ileag ade#ăratul scop al . întrade#ăr.andaloor. 2c3ie nu putea lăsa lucrurile în starea în care se a!lau& Cansa o nouă întrebare pe adresa lui . ar !i re ol#at restul& Bn plus. cu succes. cu speranţa că.espre asta numai ei ar putea să depună mărturie&” =?= . înc*eind un contract cu un alt caleban&&& poate.osadi cunoşteau natura proiectului #ostruA” „.ritc*& „Cei care-au !ost transportaţi iniţial pe . de bună seamă. îngro it de ideea că putea pierde ceea ce aproape c$-i aparţinuse& . încît să poată duce mai departe un trai con!ortabil aici. mirosind capcana& "este un milion de go)ac*ini dosadieni îşi părăsiseră între timp planeta& Gi-ar !i putut îngădui el să-i trans!orme în ţinte #iiA Drice ar !i spus putea contribui la do#edirea !aptului că dosadienii erau superiori co-simţitorilor& Drice go)ac*in 4ca şi orice om.eama co-simţitorilor.osadienii&&&” .osadiei& . #or a#ea prilejul să-şi mai sc*imbe o dată trupul b$trîn contra unuia tîn$r şi #iguros& Cît timp rămîneau în #iaţă. pericolulL îl înţelesese de la bun început& Bnaltul 2agistru dădu con!irmarea acestei anali e cînd îşi îndreptă pri#irea spre 8scoadele )rea#e amestecate în mulţime& Cît de consternaţi ar !i !ost aceşti )rea#i secretoşi dacă ar !i a!lat c$ un indi#id dintr-o altă specie se putea deg*i a.

care r$mînea o&&& 4amintireA7 t$cut$ în conştiinţa lui 2c3ie& . cu e%cepţia lui 0edrik. .ritc* nu mai a#ea nimic de adăugat& Cît de mult îi #a !i decepţionat pe cei ce #ă useră în el un #iitor 2rreg& 'einspirat$ alegere. c*ipurile.părării&” "ri#irea lui 9roe< trecu la 2c3ie& „Ce are de spus legistul 2c3ieA” 2omentul de a-l pune pe 9roe< la încercare sosise& 2c3ie contră cu ajutorul unei întrebări+ „"oate propune Curtea o altă procedură re!eritoare la cei optA” Ce<lang îşi ţinu răsu!larea& 9roe< era satis!ăcut& "în$ la urmă.osadi se a!lau în arenă.i dat de înţeles că #ei asigura acu area acestor opt arestaţi& "roblema depinde de deci ia legistului . să le arate !orţelor din umbră de ce era în stare un dosadian& 2c3ie înţelese că 9roe< a#ea să acţione e rapid. şi el. alături de el& "utea el s$-i denunţe pentru a-şi sal#a #iaţaA 2c3ie se îndoia& Cine#a care !usese considerat apt să îndeplinească !uncţia de 2rreg nu putea da do#adă de o asemenea slăbiciune& Gi atunciA Ce-a#ea să !acăA . în s!îrşit. mai puţin la s!îrşit.#ea acum certitudinea că ea nu se a!la în corpul legistului din !aţa sa& "utea. mult mai rapid decît s-ar !i aşteptat oricine& Dricine. după cîte#a secunde 9roe< se întoarse spre ea& „. dacă 2c3ie e de acord&” Cei opt pri onieri se agitară.ritc* rămase tăcut& Dpt dintre autorii originali ai proiectului . nu-nsemna altce#a decît recunoaşterea unui eşec absolut& 2c3ie aşteptă urmarea& Gtia c$ #enise rîndul lui Ce<lang& Bntr-ade#ăr. care.de#ăratul punct de la care nu mai e%ista întoarcere !usese acum atins& Bnaltul 2agistru con!irmă aşteptările lui 2c3ie.„8ar ei au !ost supuşi operaţiei de ştergere a memoriei& 'u dispunem nici măcar de o mărturie istorică re!eritoare la acest aspect&” .up$ cîte#a clipe de c*ib uinţă. o în#insese pe 0edrik& . întorcîndu-se cu spatele la tribună& -ra stră#ec*iul gest go)ac*in de supunere& Bn această a!acere. spuse 2c3ie& =?H . 9roe< se pronunţă+ „"ot cere să !ie traduşi în !aţa unei instanţe judecătoreşti co-simţitoare.e acord”. apoi părură s$ cadă brusc într-o stare de prostraţie& „.

decretă 9roe<. go)ac*inii din am!iteatru se potoliră& 2ai bine decît oricine. rosti el. spre judecători. dîndu-şi seama că ar !i !ost inutil& /ingura ei nădejde r$mînea acum posibila !orţă de intimidare a pre enţei 8scoadelor )rea#e& „Hot$rîrea r$mîne de!initi#ă”. în ce scop !useseră e%puse sinistrele instrumente& /e pre#ă use că sar putea pune problema menţinerii ordinii& Iăspun înd liniştii care indica acceptarea autorităţii sale. etalate la ba a tribunei& Ca prin !armec. întrebă+ „./e uită la Ce<lang. dar aceasta nu protestă. arătă. pentru mulţi.ritc* pusese aceeaşi întrebare& 2c3ie.in cine este alcătuit acest .i !ost nedreptăţit. aşa e&” =?: . al c$rei #îr! era ascuţit ca un brici. era clar. r$spun înd propriei lui întrebări+ „En go)ac*in. 9roe<A” „'u&” 2c3ie îl arătă pe "arando& „En @111 de pe planeta Cirat& . rînd pe rînd. cu #îr!iil lăncii. aruncîndu-i o pri#ire trium!ătoare lui "arando& „0urisdicţia co-simţitoare #a decide dacă aceşti opt deţinuţi sînt #ino#aţi de omor şi conspiraţie&” /e încadrase per!ect în limitele "actului înc*eiat între Co-simţire şi go)ac*ini.şa e. 9roe< se reaşe ă în !otoliu& "arando îl pri#ea de parc-ar !i descoperit c$ sub !orma go)ac*in$ de lîngă el sălăşluieşte un monstru& "robabil c$ şi alţii erau pe cale să-şi sc*imbe părerea cu pri#ire la 9roe<& . pe care eu l-am ales”. însă go)ac*inii din public nu apreciau deloc o *otărîre de acest !el& Cegea go)ac*in$ era mai bunăJ Fluierături !urioase răsunau de jur-împrejurul arenei& 9roe< se ridică pe jumătate din !otoliu şi arătă cu o mîn$ instrumentele su!erinţei. ştiau că nici o persoană din această arenă. acum.ritc* îşi păstrase atitudinea de supunere totală& (îndurile lui Ce<lang aproape c$ !ăceau s$ #ibre e aerul din jurul ei& Bn orice direcţie s-ar !i întors. începînd cu 9roe<& „Enul din presupuşii nedreptăţiţi de proiectul . nu putea scăpa autorităţii tribunalului& Gi. "arandoA” „/înt originar de pe Cirat. . imitîndu-l.ribunalA” Ddinioară.osadi& . nici măcar un simplu spectator. nu #edea decît un *ăţiş de tentacule încîlcite şi tuneluri !ără ieşire& 2c3ie înţelese c$ era timpul s$ acţione e& Bnainl$ pîn$ la ba a tribunei şi lu$ din rastel o lance cu tija scurt$& Iidicînd arma.

poateA /au artistA . lipsit de apărare& I$mase cu pri#irea aţintită la #îr!ul lăncii din mîna lui 2c3ie& . ordonă 9roe<& "arando se întoarse către 9ildoon.ceasta este legea care domneşte aici&” . înaltul 2agistru . pri#ind ţintă #îr!ul lăncii& =?K .ritc*& . care rămăsese în aceeaşi po iţie. îl !ulgera pe 2c3ie cu pri#irea& „Iăspunde la întrebare”. un alt corp pan/pec*i era pregătit în grabă pentru a lua locul acestei identităţi distruse& 'aşterea unui nou 9ildoon a#ea să necesite însă un timp considerabil& En timp prea îndelungat& Cînd creşa a#ea s$ dea la i#eală un nou personaj în stare de !uncţionare. roşu de !urie. 2c3ie îi lăsă timp lui "arando s$ se e%plice.ritc*+ 0ustiţia co-simţitoare !ace din practicienii ei o aristocraţie& 0ustiţia go)ac*in$ nu are această pretenţie& 0ustiţia go)ac*in$ se mulţumeşte să întrebe+ Cine cunoaşte poporulA 'umai cel ce cunoaşte poporul este demn să judece în judecarenă& . dar ştia că a#ea ne#oie de #otul lui 9ildoon pentru a i se opune lui 9roe<& 88 îng*ionti pe pan/pec*i& .J 'u cum#a eşti doar un umil lucrător.2c3ie dădu din cap& „/înt gata s$ pre int aici o serie de martori care ne pot lămuri asupra acti#ităţilor în care eşti angajat pe planeta dumitale de baştină& 5rei s$ ne spui care-i pro!esia dumitaleA” „Cum îndră neşti să pui la îndoială competenţa acestui .in nou. pe-o parte& 2c3ie înţelese& 5ă îndu-şi soarta pecetluită.” urmă 2c3ie& „-şti meşteşugarA Filoso!A Emorist. acesta n-a#ea s$ mai regăsească #ec*iul loc al lui 9ildoon. 9ildoon se retrăsese în creşă& Ende#a. con!orm înaltului 2agistru . cu capul lăsat pe braţele îndoite. la 9ir/ab& "arando era singur. înainte de a i se adresa din nou lui "arando& „D să-mi permit să-l cite pe renumitul e%pert în materie de drept go)ac*in. care supra#eg*ea ă !uncţionarea unei maşini automateA” "arando continua s$ tacă. moale. dar acesta r$mase mut& „"oate c$ eşti într-ade#ăr demn să stai la această tribună.ribunalA” "arando.cesta îşi roti oc*ii de jur-împrejurul arenei.ceasta este legea go)ac*in$.cesta că u. cu !aţa ascunsă& Ce#a din atitudinea pan/pec*i-ului părea s$-i pro#oace repulsie lui "arando.

„'imic din toate acesteaA” se mir$ 2c3ie& „în ca ul ăsta.rebuiau s$ se teamă de un pericol din partea calebanilor& .#eau s$ a!le ei curînd şi cum de se putuse întîmplă una ca asta& .ar acum.mîndoi găsiseră un mod admisibil de a e%ecuta un judecător coruptL dar 2c3ie gre!ase precedentul go)ac*in pe procedura legală acceptată de Co-simţire& Compromisul constînd în împletirea celor două concepţii asupra legii. un om.umneata. în consecinţă.ritc* a creat precedentul& 2c3ie l-a ameliorat& . nu se putea trage decît o singură conclu ie& 2c3ie bene!icia de un ajutor calebanJ . şi ele. nici măcar legist. cel din aren$ era. pentru c$ nu ştiau pînă la ce punct se contopiseră psi*ismele lui 0edrik şi 2c3ie& "entru !orţele din umbră. dac$ părăsise . îndră neşti s$ te amesteci în dreptul go)ac*inJ” Fără cel mai in!im semn muscular. m$ #ăd ne#oit să dau eu răspunsul& -şti jurist pro!esionist& Consilier juridic. #$ înd !uria care-l st$pînea pe 2c3ie.şadar.eocamdată mai am ne#oie de tine& .osadi. era sigur că numai 2c3ie putea să cunoască trecutul lui "arando& . şi nu 0edrik. #or !i ajuns. puse mîna pe caseta albastră din !aţa lui& 'u te teme. "arando se prăbuşi la picioarele !otoliului său& 9roe<. ocupa corpul din arenă& Forţele din umbră. care urmăreau ce se petrecea aici. îi acceptau şi argumentaţia& En asemenea judecător merita moartea& . a#ea s$ !ie considerat de opinia publică go)ac*ină drept un prim pas important în direcţia recunoaşterii supremaţiei codului lor asupra tuturor celorlalte& =?M . în ca ul de !aţă. 2c3ie& . la această deducţie.e#eni brusc conştient de murmurele de aprobare ale go)ac*inilor din jurul arenei& Bl acceptaseră ca legist şi. nu numai 9roe< era singurul care ştia că 2c3ie. lansă arma în direcţia lui "arando şi o #ă u p$trun înd adînc în pieptul acestuia& Ena la mînă. 9roe<J încă nu ţi-a #enit rîndul& .ar. sigur. specialist în drept go)ac*in& . pentru 0edrikJ Cu un icnet răguşit. 2c3ie !$cu un salt înainte.ar 2c3ie gîndi+ 'u trebuie să #ă temeţi decît de 2c3ie& .

în acelaşi timp.oată lumea cunoştea scopul pre enţei lor în incinta arenei& Dricît de adînc$ ar !i !ost rana. plus o repre entaţie memorabilă. aşa cum le plăcea go)ac*inilor& 2c3ie se apropie la o lungime de braţ de Ce<lang& Bntinse lateral mîna dreaptă. nenumăraţi. în oc*ii ei.ar mai primea. ca o singură persoană& -rau pregătite s$ sară în arenă pentru a o ră buna pe Ce<lang. gîndindu-se la toţi cei.. într-o judecaren$ go)ac*in$& „Ce<langA” „2$ supun #erdictului Curţii&” 2c3ie #ă u 8scoadele )rea#e ridicîndu-se de la locul lor. go)ac*inii nu pierduseră totul în această arenă& 2c3ie re#eni lîng$ Ce<lang& D pri#i în !aţă. cu o lucire de aprobare în oc*i. ca şi cînd ar !i #rut s$ arate c$. unicul membru al Co-simţirii care a#ea curajul de a îngădui unei #ictime să-i judece pe cei acu aţi de a !i nedreptăţi t-o. şi ceru #erdictul tribunei& „9ildoonA” 'ici un răspuns& „"arandoA” 'ici un răspuns& „9roe<A” „Hot$rîrea judecătorească acordată în !a#oarea . care se con!runtaseră înaintea lui cu acest moment.ritc* se întorsese pe jumătate înspre tribună. go)ac*inii nu acceptau aceste lucruri cu dragă inimă& En straniu curent de camaraderie se stabili în acel moment între Ce<lang şi 2c3ie& /e a!lau !aţă în !aţă. rosti el& /lujitorii apărură în grabă& /e au i gomotul casetei albastre care se desc*idea& D clipă mai tîr iu. care a#ea s$ se înc*eie dramatic. şi ce#a care trebuia s$ posede. oricare-ar !i !ost consecinţele& . cu palma în sus& „"umnalul”. primea o rană în amorul ei propriu& . mînerul pumnalului !u plasat cu !ermitate în mîna lui 2c3ie& Bşi încleşl$ degetele. cum cereau !ormele legii. în de!initi#.părării&” .rebuiau s$ joace pîn$ la capăt rolul pe care li a1 desemnaseră go)ac*inii& .ccentul dosadian răsună în loal$ arena& Federaţia (o)ac*in$. singurii doi non-go)ac*ini din întregul uni#ers co-simţitor. care trecuseră prin acea alc*imie aparte ce trans!orma o !iinţă obişnuită într-un legist go)ac*in& Enul dintre ei trebuia s$ =?? . o inestimabilă #aloare+ un punct de ancorare pentru codul său juridic în sînul Co-simţirii.

eşti ne#ino#at&” =?Q .ş putea !ace un pariu )rea#&” -a îi adresă o grimasă care. se înţelegeau unul pe altul. un asemenea semn o eliberase. care atinse un ni#el asur itor. la )rea#i. 2c3ie adăugă încă o crestătură alături de celelalte& Vrea#ii de la marginea arenei !ură cei dintîi care înţeleseră& Ca o singură !ăptură. dar nu !ăcu nici o mişcare& Cu un gest scurt şi precis. iar celălalt n-a#ea s$-i supra#ieţuiască prea mult& . dar din am!iteatru începură să se audă murmure de aprobare şi îndoielile ei !ură risipite& Curînd.e nenumărate ori. ciuruit de cicatricele minuscule corespun ătoare triadelor nupţiale din care !ăcuse parte& -a tremura. pentru a o supune unor noi alianţe. aşa cum se înţeleg între ei gemenii& Fiecare „îşi lep$dase pielea” pentru a de#eni altce#a& Cu o încetineală sa#ant calculată. înainte de a descreşte. ast!el încît doar Ce<lang s$-l audă. 2c3ie se apropie. cu ade#ărat&” "ercepuse. murmurele se trans!ormară într-un ade#ărat tumult. 2c3ie se temu că ea nu #a accepta. ţinea loc de îmbet şi pronunţă tradiţionalele cu#inte de rămas bun ale triadei+ „Eniţi am !ost. 2c3ie apropie #îr!ul pumnalului de ma%ilarul stîng al lui Ce<lang. încetul cu încetul& "în$ şi go)ac*inii erau încîntaţi& Cît de mult îndrăgeau asemenea ra!inamente legaleJ Bn şoaptă.titudinea lui Ce<lang nu trădă nici cea mai mică surpri ă& .ritc*& „Client .umneataA” „. care nu le anulau întru lotul pe cele dinainte& .r trebui s$ soliciţi un post în 9ir/ab& 'oul director îţi #a susţine candidatura&” „.moară imediat.ritc*. cu paşi măsuraţi.otuşi. cu ade#ărat& 2ascîndu-şi cu grijă emoţia 4trebui s$ !acă apel la întreaga sa st$pînire de sine dosadian$7.imp de cîle#a clipe. !ăcînd do#ada erudiţiei sale e oterice. acea unică clipă care-i apropiase& 2c3ie. dar a#ea clasă& Eniţi. şi ea. 2c3ie spuse+ „. de . se reaşe ară& Ce<lang tresări şi-şi duse un tentacul la rană& . îi dădu răspunsul ritual+ „"rin semnul meu te cunosc&” .#ea clasă& 'u ca o dosadian$.

cu #oce tare+ „Cine #a !i noul 2rreg.2c3ie arătă lama pe care strălucea o picătură din sîngele )rea#ei& „Formele Cegii au !ost respectate şi eşti complet disculpat& Ca toţi cei ce iubesc dreptatea. aceste cu#inte ar !i !ost semnalul la care mulţimea. era continuarea operei întreprinse de cei care o produseseră şi o condiţionaseră pe 0edrik pentru misiunea atît de strălucit dusă la îndeplinire& 2c3ie se gîndea că toţi acei dosadieni !ără nume şi c*ip. care acţionau din umbră. pe care le-ar !i plimbat apoi pe stră ile oraşului& Fără-ndoială c$ .ritc* ar !i pre!erat acest de nod$mînt& -ra un tradiţionalist& D con!irmă şi comentariul său+ „/înt !ericit să părăsesc această eră. decît moartea& 2înuitorii de marionete. mă îndoiesc că-şi #a îndeplini rolul la !el de bine ca predecesorul său& . cel puţin.otul se insera per!ect în planurile puse la cale de 0edrik şi 2c3ie& 8ntr-un sens. de lănţuită.ar. care !ormau şiruri spectrale în spatele lui 0edrik. acum.ritc* a!ară& 2c3ie nu simţea ne#oia să asiste la reminiscenţele unui ritual stră#ec*i& . de bună seamă în nădejdea de a-l putea intercepta pe . o alegere curajoasă& Con!runtaţi cu =?> . !ăcuseră. s-ar !i năpustit asupra ne!ericitului client. trebuia să !ie ultimul care a#ea să părăsească arena& (o)ac*inul contempla calm locul acesta. #a putea să re!lecte e cu !olos asupra caracterului e!emer şi !ragil al a#antajelor ce se pot obţine de pe urma manipulării altora&” 2o*orît. unde !ăcuse primul pas al campaniei menite s$-i asigure supremaţia pe cuprinsul Co-simţirii& '-ar !i acceptat nimic mai prejos.ritc* se întoarse şi se îndreptă cu paşi greoi spre ieşirea arenei& Cîţi#a dintre go)ac*inii din public se grăbiră să iasă. de la început. cu ade#ărat& 88 ardeau oc*ii& Gi simţea încă tandra pre enţă adormită în adîncurile psi*ismului său& 0edrikA 'ici un răspuns& /e uită la 9roe<. pentru a-l s!îşia şi a-şi disputa rămăşiţele însîngerate. a#eau s$-i simtă cei dintîi jugul& . care. !idel datoriei sale de judecător. . 2c3ie&” 2c3ie medită.#ea alte griji& Eniţi. m$ bucur&” Bn timpurile stră#ec*i. cînd tu eşti&&& descali!icatA Dricine #a !i.

s$-i simtă corpul !rem$tînd lîng$ al său& „. taprisiot şi caleban a#eau s$ !ie. şi ele. ea continuă+ „Enul din noi #a sta mereu de #eg*e cînd celălalt acţionea ă&&& sau se odi*neşte&” „. 9ir/ab-ul dispunea de timpul necesar pentru elaborarea mijloacelor de re ol#are a problemei& 8ar Ce<lang a#ea s$-i dea un ajutor preţios& "oate c$ misterele pan/pec*i. conştient că altcine#a îi întorcea !aţa spre 9roe<& =Q@ .i grijă ce !aci cu trupul ăsta”. c*iar şi cînd ar !i putut ieşi din impas #orbind& . s$ caute sc*imbarea. !ără a înceta să pri#ească prin propriii săi oc*i. ise ea& „.cum. de cînd am !ăcut sc*imbul& EiteJ” D simţi paralelă cu el. în carnea pe care-o împărţeau amîndoi. ameliorarea.ar unde eştiA” „.colo unde am !ost tot timpul. cea care nu putea duce decît la e%tincţie& "re!eraseră s$ se încreadă în spermato oid şi o#ul. dragul meuL dar iată ce-am cîştigat în sc*imb&” Cum el nu răspunse. înteleseseră c$ aceasta era cea mai periculoasă şi cea mai conser#atoare dintre soluţii. ca şi înainte& 2c3ie îşi reprimă un acces de tremur şi !u cît pe ce s$ se prăbuşească& „.eşi ştia totul.sta am pierdut-o pentru totdeauna. şi.rdea de dor s-o cuprindă în braţe. se contopi cu psi*ismulOmemoria lui 0edrik. nu !usese de #ăluit la proces şi 2c3ie îi era recunoscător lui Ce<lang& .sc*imbul de corpuri. ale cărui do#e i se #edeau la tot pasul. )rea#a tăcuse. e%plo i#. elucidate& "ăcat doar că 0edrik&&& /imţi ce#a mişcîndu-se în psi*ismulOmemoria lui& „"ăcat doar că 0edrik ceA” 5ocea răsuna din nou #eselă în cugetul său. retrăgîndu-se de bună#oie. s-o strîng$ la pieptul lui. cu e%cepţia celui pe care şi-l re er#aseră pentru asaltul !inal& /ecretul.l nostru. adaptarea& /imultan. iubitule&” -ra o *alucinaţieA . dar conştient că nu mai era la comen i.singurul care ne-a mai rămas&” „Care trupA” -a îl !ăcu s$ simtă o de mierdare mentală& „. lansaseră campania pentru eliminarea tuturor "c*ark<-ilor din lumea lor.

în momentul acela. care nu bănuieşte nimicJ” Bn arenă. să ocupe scaunele #acante ale puterii.proape& Căuntrica 0edrik i bucni în rîs& . dragosteA” Bl năpădi ruşinea& -a nu-i mai putea ascunde nimic& Gtia ce simţea. 9roe< a#ea s$ de#ină o ţintă unică pentru 9ir/ab& 8ar 0edrik per!ecţionase rastrul de simulare care le permitea s$ anticipe e toate mişcările lui& Ca momentul potri#it. pentru el& „. s$ elimine toate sursele potenţiale de opo iţie la care s-ar !i putut aştepta& -ra încredinţat c$ 0edrik e moartă şi. dar am cîştigat altce#a&” „.Bnsp$imîntat deodată de gîndul c$ picase într-o capcană. ca un ade#ărat molo*.ritc*&” „Gi-am cîştigat in!init mai mult&” 2c3ie îşi îngădui. 2c3ie !u cît pe ce să cede e panicii. el şi 9ir/ab-ul nu se a!lau pe lista sa de priorităţi& "reocupările lui primordiale îi #i au pe ade#ăraţii deţinători ai puterii& Fiind dosadian.i !i !ost un 2rreg des$#îrşit&” „'u glumi cu asta&” -a se strecură în amintirea lui despre judecarenă şi satis!acţia ei îl încîntă& „.a. 2c3ieJ 2agni!icJ 'ici eu nu m-aş !i descurcat mai bine& Gi 9roe<. s$ consolide e liniile de !orţă care s$-i permită manipularea gu#ernul ui-!antomă şi. 9roe< nu putea gîndi şi acţiona în alt c*ip& 8ar el repre enta aproape tot ce produsese mai bun planeta sa& .e îndoieşti de mine.ritc* şi cei opt asasini pre umti#i aparţineau trecutului& -i. dar 0edrik îi înapoie controlul corpului lor& „.m pierdut ce#a.i pierdut mult mai puţin decît . condus de un om ale c$rui capacităţi şi amintiri erau =Q1 . ampli!icat de percepţia dosadiană& . să-şi ridice oc*ii spre 9roe< şi s$-l obser#e pe judecătorul go)ac*in cu dublul său psi*ism.minunat. c*iar dac$ 2c3ie rămînea un ad#ersar redutabil.m!iteatrul era aproape gol& D bucurie de nedescris puse st$pînire pe 2c3ie& „. a#ea. curînd. în calea lui 9roe< a#ea s$ stea 2c3ie& 8ar în spatele lui 2c3ie a#ea s$ e%iste un 9ir/ab înnoit. în s!îrşit. găr ile îi e#acuau pe cei opt capti#i înlănţuiţi& . ştia ce sacri!icase. cu bună ştiinţă. şi mulţi alţii ca ei. a#eau să !ie morţi sau neutrali aţi în mai puţin de ece ile& 9roe< demonstrase deja #ite a cu care intenţiona s$ acţione e& /usţinut de o ec*ip$ în întregime selecţionată de 0edrik.

!$r$ a lăsa s$ transpară nimic din gîndurile îngemănate care-i dublau intensitatea percepţiilor. 2c3ie se întreba+ Cînd #a înţelege 9roe< că a !ăcut toată treaba în locul nostruA „Cînd îi #om arăta c$ n-a reuşit s$ m$ omoareJ” Iespectînd !ormele legii go)ac*ine.osadi& 'emişcat. pe care o produsese . se întoarse şi părăsi judecarena& Gi-n tot acest timp. =Q= . 2c3ie se înclină în !aţa singurului judecător rămas în #iaţă. în mijlocul arenei peste care se lăsase liniştea.multiplicate cu cele ale singurei persoane superioare lui 9roe<. lăuntrica 0edrik uneltea&&& plănuia&&& proiecta&&& /FBIG8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful