You are on page 1of 13

Cadangan Jawapan TEMA UMUM SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013

T #a U#u# $ Ma!a%&ia dan K '(a&a#a Anta'abang&a Sejak men"apai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai dan bergerak akti dalam pertubuhan serantau.

Tingkatan 5 Bab 9 Kandungan Jawapan 1 P ng na!an " Maksud pertubuhan serantau Pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain Jika di Asia Tenggara, pertubuhan serantau merujuk kepada pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan beberapa negara lain lagi. Dalam konteks hubungan luar, hubungan dalam pertubuhan serantau disi atkan sebagai berbentuk multilateral iaitu hubungan melalui pertubuhan. !epentingan pertubuhan serantau Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial di kalangan negara-negara anggota pertubuhan. Melalui pertubuhan yang dianggotai, negara-negara anggota dapa tmenjalankan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan so"ial untuk kepentingan bersama. #ontoh pertubuhan serantau Pertubuhan serantau yang terdapat di Asia Tenggara seperti Pertubuhan $egara-$egara Asia Tenggara %ASA&, Malaysia, 'ilipina dan Indonesia %MAP()I$D*& dan Persatuan $egara-$egara Asia Tenggara %AS+A$&.

P 'tubu)an*p 'tubu)an & 'antau %ang diangg+tai +! ) Ma!a%&ia" ASA $ama penuh Pertubuhan $egara-$egara Asia Tenggara Sejarah penubuhan ,- Julai -./(asil daripada mesyuarat di 0angkok, Thailand antara Thailand, Malaysia dan 'ilipina Di"adangkan oleh Tunku Abdul 1ahman Di anggotai Thailand, Malaysia dan 'ilipina Matlamat dan tujuan penubuhan Membendung pegaruh komunis di negara-negara terlibat. Menjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial Memberikan dan menyediakan kemudahan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik di negaranegara serantau. !ejayaan 2 Matlamat penubuhan tidak banyak dapat di"apai kerana Tiadanya kerjasama yang erat di kalangan negara anggota ASA dianggap sebagai anti pemerintahan Soekarno di Indonesia kerana Malaysia menjalinkan perjanjian ketenteraan dengan 0ritain sementara Thailand dan 'ilipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat Pertelingkahan antara Malaysia dengan 'ilipina berkaitan dengan penubuhan Malaysia. ASA dibubarkan pada tahun -./, MAPH,-,./0 $ama penuh Pertubuhan Malaysia, 'ilipina dan Malaysia Sejarah penubuhan #adangaan pembentukan Malaysia telah memba3a kepada pertelingkahan antara Malaysia dengan 'ilipina dan Indonesia Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana pemerintahnya menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu penjajahan bentuk baru %neokolonialisme& 'ilipina menentang pembentukan Malaysia kerana mendak3a Sabah milik mereka

Malaysia mengambil langkah mengadakan rundingan dengn 'ilipina dan Indonesia 1undingan memba3a kepada penubuhan MAP(I)I$D* Di anggotai Malaysia, 'ilipina dan Indonesia Matlamat dan tujuan penubuhan Meningkatkan hubungan persahabatan di kalangan $egara anggota Menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-'ilipina dan Malaysia-Indonesia !ejayaan MAP(I)I$D* gagal men"apai matlamat kerana Indonesia dan 'ilipina tidak berpuashati dengan hasil siasatan P00 Indonesia dan 'ilipina meneruskan penentangan pembentukan Malaysia ASEA. $ama penuh Persatuan $egara-$egara Asia Tenggara Sejarah penubuhan Malaysia meneruskan usaha untuk berbik-baik dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara serantau di Asia Tenggara 4saha kerjasama ini akibat kegagalan ASA dan MAP(I)I$D* Pada 5 *gos -./6 Deklarasi 0anagkok dimeterikan oleh beberapa negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Thaiand, Indonesia, 'lipina dan Singapura. Persatuaan $egara-$egara Asia Tenggara ditubuhkan Anggota a3al penubuhannya dianggotai oleh lima negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Thaiand, Indonesia, 'lipina dan Singapura !ini $egara anggota AS+A$ berjumlah sepuluh buah negara iaitu Malaysia, Thaiand, Indonesia, 'lipina, Singapura, 7ietnam, Myanmar, 0runei, )aos dan !ampu"hea.

Dua bua $egara iaitu Papua $e3 8uinea danTimur )aste sebagai negara pemerhati Matlamat dan tujuan penubuhan (ubungan berbaik-baik di kalangan $egara anggota Menjalankan kerjasama dengan negara-negara jiran yang menjadi anggota persatuan Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tengggara Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan Meningkatkan tara hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdaganggan dan perindustrian

Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan Mengadakan hubungan erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa K (a%aan

Penubuhan struktur pentabiran AS+A$ Mengadakan persidangan Menteri-menteri )uar AS+A$ Mengadakan mesyuarat Menteri-menteri +konomi AS+A$ Mengadakan sidang kemun"ak AS+A$ Penubuhan Sekretariat Tetap AS+A$ Penubuhn Ja3atankuasa Tetap Sosial dan +konomi Mengisytiharkan negara-negara AS+A$ 9on aman, bebas dan berke"uali %:*P'A$& Menjadikan AS+A$ 9on bebas senjata nuklear Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik #ampuran !ampu"hea Membentuk kerjasama projek perindustrian seperti projek baja urea di 0intulu Sara3ak dan di A"heh Indonesia Me3ujudkan !a3asan Perdagangan 0ebas AS+A$ %A'TA& !erjasama dalam bidang pendidikan melui penubuhan Pertubuhan MenteriMenteri Pelajaran AS+A$ %S+AM+*& !erjasama dalam bidan kebudayaan dan kesenian melalui penubuhanTabung !ebudayaan AS+A$ Pengganjuran Sukan S+A untuk merapatkan hubungan antara $egara anggota Mengadakan kerjasama dalam bidang peln"ongan dengan mengadakan Tahun Mela3at AS+A$

3 -

P 'anan dan &u#bangan Ma!a%&ia da!a# p 'tubu)an & 'antau Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau dapat dilihat dengan jelas dalam Persatuan $egara-$egara Asia Tenggara %AS+A$&. Ini kerana dua pertubuhan lain iaitu ASA dan MAP(I)I$D* tidak begitu 0erjaya daripada sudut matlamt penubuhannya. Peranan dan sumbangan dalam politik Men"adangkan penubuhan ASA bagi membendunga n"aman komunis di Asia Tenggara

Mengadakan rundingan dengan 'ilipina dan Indonesia bagi menyelesaikan pertelingkahan berkaitan pembentukan Malaysia yang memba3a kepada penubuhan MAP(I)I$D*

Menganjurkan Deklarasi !uala )umpur yang memba3a kepada pengisytiharan AS+A$ sebagai 9on aman, bebas dan berke"uali %:*P'A$& Menganjurkan persidangan di !uala )umpur bagi membin"angkan pen"erobohan 7ietnam keatas !ampu"hea yang memba3a kepada pembentukan kerajaan Demokratik #ampuran !ampu"hea

Menganjurkan persidangan !etua-!etua $egara AS+A$ dan persidangan Menteri-Menteri )uar AS+A$ Menjalinkn hubungan persahabatan dengan semua $egara anggota AS+A$ bagi me3ujudkan rantau Asia Tenggara yang aman Peranan dan sumbangan dalam bidang ekonomi Menguruskan proje kkerjasama dalam bidang perindustrian baja urea di 0intulu Sara3ak Menggemukakan idea melalui AS+A$ bagi memperluaskan kerjasama ekonomi yang melibatkan #hina, Jepundan !orea Selatan Idea dikemukakan oleh Dato Seri Dr Mahathir Mohamad dan dinamakan Perundingan+konomi Asia Timur %+A+#& Peranan dan sumbangan dalam bidang sosial Menjadi pusat serantau untuk Sains dan Matematik %1+#SAM& di Pulau Pinang. Menganjurkn sukan S+A Menjalankan pertukaran ran"ngan tele;isyen dan radio

12

Ca'a n ga'a kita Ma!a%&ia # #an3aatkan k angg+taan da!a# p 'tubu)an & 'antau untuk k #a(uan n ga'a P+!itik -. 0ertukar maklumat keselamatan <. Me3ujudkan hubungan politik yang erat = diplomatik ,. Tidak "ampur tangan dalam politik negara jiran >. Mengutamakan rundingan jika ada masalah ?. Membantu negara jiran yang mengahadapi masalah /. Mengadakan orum antara negara 6. Me3ujudkan deklarasi bersama seperti Deklarasi !uala )umpur

5. Merealisasikan :on aman, bebas dan berke"uali %:*P'A$& .. Merealisasikan :on 0ebas Senjata $uklear -@. Me3ujudkan perpaduan antara negara --. 0erbaik-baik dengan negara jiran -<. Meningkatkan imej negara -,. Meningkatkan kepimpinan negara Ek+n+#i -. Me3ujudkan pasaran yang luas <. Me3ujudkan kerjasama ekonomi serantau ,. Projek baja urea di 0intulu %Sara3ak& >. :on !a3asan Perdagangan 0ebas AS+A$ ?. Meluaskan kerjasama ekonomi melibatkan #hina, Jepun dan !orea Selatan /. Meningkatkan kerjasama ekonomi AS+A$ 6. Menghapuskan sekatan dagangan 5. Memajukan bidang industri .. Meningkatkan hasil keluaran negara-negara AS+A$ -@. Meningkatkan ekonomi negara-negara serantau --. Menghadiri perbin"angan tentang kerjasama yang ingin di3ujudkan -<. Meningkatkan eksport negara -,. Memajukan sektor perkilangan ->. Memajukan sektor pertanian -?. Mempelbagaikan hasil keluaran negara -/. Memajukan sektor perdagangan -6. Memajukan sektor perkapalan -5. Me3ujudkan pelabuhan antarabangsa S+&ia! -. !erjasama dalam bidang pendidikan <. !erjasama dalam bidang kebudayaan ,. Mengadakan esti;al kebudayaan dan kesenian >. Menubuhkan Tabung !ebudayaan AS+A$ ?. Mengadakan pertukaran ran"angan tele;isyen dan radio /. Mengadakan Sukan S+A 6. Mengadakan Tahun Mela3at AS+A$ 5. Menyertai Pertubuhan Menteri-menteri Pelajaran AS+A$ %S+AM+*&

.. Menubuhkan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik %1+#SAM& di Pulau Pinang, Malaysia -@. Meningkatkan kemudahan tempat pelan"ongan --. Mengadakan pertukaran belia -<. Memajukan sistem perhubungan yang baik -,. Memajukan sistem telekomunikasi 52 K (a%aan n ga'a Ma!a%&ia )a&i! da'ipada k angg+taan da!a# p 'tubu)an & 'antau A&p k p+!itk - Me3ujudkan kestabilan politik - Meningkatkan imej negara - Mengukuhkan ke3iba3aan pemimpin negara - Mengeratkan hubungan dengan negara jiran - Menyelesaikan masalah antara negara melalui perundingan - Mengukuhkan keamanan dalam negara - Me3ujudkan keharmonian dalam negara - Menjadi model pentadbiran yang mantap - Mendamaikan negara yang bersengketa - Menyelesaikan masalah sempadan negara - Mengelak "ampur tangan negara asing A&p k k+n+#i - Meluaskan pasaran keluar negara - Mengadakan kerjasama ekonomi - Mengadakan perjanjian perdagangan - Meningkatkan eksport negara - Memajukan ekonomi negara - Memajukan bidang perdagangan antarabangsa - Memajukan bidang pertanian - Peningkatan penggunaan teknologi moden - Tara hidup rakyat meningkat - Mengadakan projek usahasama antara negara - Memajukan sektor perkilangan A&p k &+&ia! - Memajukan bidang pendidikan negara - Menjadi pusat pendidikan antarabangsa - Menjadi tuan rumah kejohanan sukan - Melahirkan ahli sukan ber3iba3a - Memajukan prasarana negara - Meningkat tara hidup rakyat - Melahirkan golongan intelektual - Memajukan sektor pelan"ongan - Memajukan bidang telekomunikasi - Memajukan bidang i"t - Melahirkan tenaga kerja mahir 42 a5 Caba'an6#a&a!a) %ang di)adapi +! ) p 'tubu)an & 'antau

Tekanan daripada negara maju seperti penubuhan +A+# terutamanya AS Perkongsian kepakaran yang terhad. Misalnya kepakaran dalam bidang pertanian di Thailand lebih tinggi berbanding negara kita.

Masih bergantung kepada negara maju untuk memasarkan barang siap. Sukar memasuki pasaran negara maju. Tidak semua negara AS+A$ bersepakat dalam perlaksanan sesuatu isu seperti pelaksanaan A'TA, masih terdapat negara yang mementingan pengeluaran barangan negara mereka.

Tidak sensiti dengan negara-negara anggota seperti Singapura menjalin hubungan diplomatik dengan Israel

!edudukan yang strategik untuk penyeludupan dadah=perdagangn manusia. !eadaan politik negara anggota yang tidak stabil. #ontoh selatan Thailand = Selatan 'ilipina=Mymar= !emboja

An"aman lanun diperairan rantau Asia Tenggara. Pen"erobohan sempadan negara lain= ruang udara.

b5 -angka)*!angka) %ang b+! ) dia#bi! +! ) p 'tubu)an & 'antau2 Men"ari jalan lain dengan menubuhkan AS+A$ A , 0ertukar-tukar kepakaran di kalangan negara anggota. Meluaskan pasaran ke negara AS+A$ dan negara Dunia !etiga Mengesakan negara maju mengenakan syarat perdagangan yang adil !erap mengadakan rundingan dan bertolak ansur dalam melaksanakan sesuatu dasar Menghormati keputusan yang diambil oleh pertubuhan serantau Memperkuatkan ka3alan sempadan= memperketatkan undang-undang kepada pen"eroboh !erjasama di kalangan pemimpin negara anggota untuk member ideal !erjasama negara anggota untuk menga3al perairan

ATAU 4 $ M n7ipta6 M n(ana ,d a a5 ,&u*i&u %ang ti#bu! anta'a n ga'a*n ga'a A& an - Isu jerebu - Pen"emaran alam sekitar - Pendatang asing tanpa i9in - Pembantu rumah - Jenayah merentasi sempadan - Pen"erobohan pengganas di )ahad Datu - Pertelingkahan sempadan - Tuntutan bertindih - Pen"erobohan ruang udara - Perdagangan yang tidak seimbang - Penyeludupan di sempadan b5 -angka)*!angka) p n% ! &aian - Menghantar pega3ai ke Sumatera untuk men"ari penyelesaian masalah jerebu - Membuat deklarasi bersama memulihara alam sekitar - Mengadakan rundingan berkaitan bayaran pembantu rumah - !erjasama pasukan keselamatan bagi membenteras jenayah merentasi sempadan - Mendapatkan kerjasama daripada kerajaan 'ilipina berkaitan pen"erobohan di )ahad Datu - Mengadakan rundingan antara kerajaan bagi penentuan persempadanan antara negara. - Menyelesaikan masalah tuntutan bertindih di Mahkamah Antarabangsa - 0erunding dan menghantar bantahan ke negara berkenaan berkaitan pen"erobohan ruang udara - Mengadakan perjanjian untuk perdagangan yang lebih seimbang dan adil - 0ekerjasama menguatkuasakan undang-undang men"egah penyekudupan di sempadan 875 -angka)*!angka) # ng 'atkan )ubungan anta'a n ga'a & 'antau - 0erunding untuk menyelesaikan sebarang masalah - Mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan - Pertukaran pelajar - 4ni;ersiti berkembar

- Mengadakan latihan ketenteraan se"ara bersama - 0ersama-sama menyertai akti;iti sukan - Mengadakan Tahun Mela3at Asean - Pertukaran budaya - !unjungan hormat antara pemimpin negara - 0antuan ke"emasan= pasukan penyelamat - Menjadi orang tengah= perunding dalam penyelesaian sebarang masalah - Mengadakan kerjasama membenteras jenayah

8d5

9a da) )ubungan & 'antau k pada n ga'a kita Ma!a%&ia - $egara kekal berdaulat dan disegani - Meningkat ekonomi negara - Meningkatkan eksport negara ke negara Asean - Penubuhan :on !a3asan Perdagangan 0ebas AS+A$ atau AS+A$ 'ree Trade Area %A'TA& meningkatkan kerjasama ekonomi AS+A$ - Memaju sistem pendidikan melalui penghantaran pelajar-pelajar AS+A$ ke menuntut di uni;ersiti di negara ini. - !erjasama dalam bidang pendidikan 3ujud dengan tertubuhnya Pertubuhan Menteri-menteri Pelajaran AS+A$ %S+AM+*& yang memberikan tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang pendidikan - Memba3a kepada pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik %1+#SAM& di Pulau Pinang, Malaysia. - Menjadi tuan rumah dalam penganjuran Sukan S+A - Menjadi tuan rumah mesyuarat ketua kerajaan Asean= Menteri )uar Asean - Mendapat tenaga kerja bagi sektor pembinaan dan perladangan

:2 .i!ai ; iktiba' dan un&u' pat'i+ti&# %ang dip '+! ) da'ipada p nubu)an & 'antau untuk # #b+! )kan kita )idup a#an dan )a'#+ni 6 # #a(ukan n ga'a kita. .i!ai 6 un&u' pat'i+ti&# 2 0er ikir se"ara rasional dalam menangani sesuatu isu. Toleransi antara masyarakat 0ertanggungja3ab untuk menjaga hubungan baik antara negara

0ekerjasama menjayakan program = dasar-dasar kerajaan 0ersatupadu antara masyarakat = pentingnya menjaga perpaduan 0ersikap terbuka menerima kepelbagaian etnik lain 0erbaik-baik dengan negara lain Prihatin terhadap perkembangan dunia 0antu membantu antara masyarakat dan negara yang ditimpa musibah Jujur= amanah dalam menjalankan tanggungja3ab negara

,ktiba' !ita seharusnya menghormati dan memahami budaya negara lain Tidak men"ampuri urusan negara lain kerana menghormati kedaulatan negara masing-masing Menyelesaikan sebarang masalah se"ara mesyu3arah=rundingan 0erkongsi kepakaran dan teknologi antara negara !ita perlu memperkukuhkan hubungan = pertubuhan serantau sedia ada Menjadi tanggungja3ab bersama dan bersungguh-sungguh mengekalkan keamanan serantau !ita se3ajarnya mengekalkan keselamatan dan kestabilan politik negara dan serantau 0erani menyatakan pendapat terhadap isu-isu negara dan serantau demi kebaikan bersama !ita perlu sentiasa membuat rundingan dan bertolak ansur dalam menjayakan sesuatu dasar. !erjasama pemimpin serantau dan negara kita dalam menstabilkan politik mampu menjadikan negara aman

<2 K &i#pu!an6 Ru#u&an P ng ta)uan Pentingnya menjalin hubungan dengan negara-negara jiran. Perlunya hubungan persahabatan antara negara demi kepentingan rakyat dan negara. Asean memberikan sumbangan besar kepada negara-negara rantau Asia Tenggara

Asean berjaya mengekalkan kedudukan Asia Tenggara sebagai 9on aman, bebas dan berke"uali. Penubuhan :*P'A$ mengekalkan keamanan dan kestabilan politik dirantau Asia Tenggara. Bujud kerjasama antara negara serantau dalam bidang ekonomi. Me3ujudkan A'TA % ka3asan perdagangan bebas AS+A$& bagi menghapuskan sekatan dagangan. Bujud kerjasama dalam bidang pendidikan !erjasama dalam bidangkebudayaan dan sosial Sukan S+A dapat merapatkan hubungan antara negara serantau melalui semangat kesukanan. Mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara lain !erjasama dalam bidang pelan"ongan Tahun Mela3at AS+A$ -..<

,ktiba' Pentingya keamanan serantau Pentingnya semangat kerjasama antara negara Pentingnya perpaduan dan toleransi dalam kerjasama serantau Pentingnya ber ikiran kreati untuk man aat bersama Menghormati undang-undang negara 0ijak meman aat peluang untuk kemajuan dan kemanan Memajukan ekonomi serantau Memerlukan pemimpin ber3iba3a jamin keamanan dan kemakmuran 0ersepakat dalam membuat keputusn Menghormati negara lain

Ha'apan 0ersama-sama memelihara maruah negara Politik negara menjadi semakin stabil Tara hidup rakyat semakin meningkat +konomi negara semakin maju

0idang pendidikan bertara dunia Memelihara kemajuan yang telah di"apai dengan sebaiknya )ahir pemimpin bertara dunia 0ersama-sama mengekalkan kedaulatan negara !eamanan serantau dapat dikekalkan