Pecutan A+ Sejarah SPM 2013

PECUTAN AKHIR SEJARAH SPM 2013 ANALISA KEKERAPAN SOALAN BERDASARKAN TEMA DAN BAB DALAM SPM
SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN SEJARAH SPM 2004-2012

TEMA
7

BAB 1

SUB TAJUK Kemunculan Tamadun Manusia Peningkatan Tamadun Tamadun Awal Asia Tenggara Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya Kerajaan islam di Madinah Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Islam di Asia Tenggara Pembaharuan dan Pengaruh Islam Di Malaysia Perkembangan Di Eropah Dasar ritish dan Kesannya Terhadap Ekonomi

04 S

05

06 E

07

TAHUN 08 09 E S

10 S

11 S

12

13

TAMADUN A AL MANUSIA

2 3

S E S S S S S

S

!!!

E
S

8

4 TAMADUN ISLAM 5 6 7 8

E S

E
!!!

E E E E S S E S E
E

!!!

9

TAMADUN EROPAH DAN KESANN"A DI A#TENGGARA
SEJARAH TINGKATAN 5

9 10

E S E S E

E S E

E

!!!

SOALAN SEJARAH SPM 2004-2012 TEMA 1 0 NASIONALISME BAB 1 2 3 1 1 PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALA"SIA 4 SUB TAJUK Kemunculan dan perkembangan "asionalisme di Asia Tenggara "asionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kesedaran Pembinaan "egara dan angsa Pembinaan "egara dan angsa Malaysia Pembinaan "egara dan angsa #ang Merdeka Pengukuhan "egara dan angsa Malaysia Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran "egara Malaysia Pembangunan dan Perpaduan $ntuk Kesejahteraan Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa % & TEMA' E S S E S 6 E S E S E S E E E E E E S E E E E E !!! E S !!! !!! !!! !!! 04 S E 05 E E E S E E E E S E S E E 06 07 S TAHUN 08 09 S 10 11 12 S 13 !!! !!!

5

7 8 1 2 MALA"SIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA 9

NOTA PECUTAN AKHIR 2013

TINGKATAN 4

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
Tema 7: Tamadun Awal Manusia Kemajuan dicapai tamadun Cina dalam bidang pertanian • Pengenalan alat tenggala • Membuat batas tanaman • Pengenalan kolar kuda untuk menarik tenggala kayu / kereta kuda / kereta !r!ng ber!da • Membuat pen isir tana! • Penci"taan alat kegunaan "ertanian • Si tem "enanaman ecara bergilir untuk Kekal ke uburan tanah • Ka#a an bukit diteres untuk "ertanian • Pembinaan i tem pengairan untuk "ertanian • Pembinaan terusan untuk ka#alan banjir "erkembangan sistem pendidikan #aman $edik tamadun India • Pendidikan "entingkan keagamaan • $era "endidikan agama %indu • Pendidikan did!mina i kaum lelaki • G!l!ngan &anita tidak mem"unyai ruang untuk "endidikan • Pendidikan beri "erhatian k"d "embelajaran Kitab' kitab $eda • (a!asa )anskrit meru"akan medium "engajaran "enting • Kaedah !a*alan digunakan untuk mendalami Kitab %eda • Pendidikan ediakan manu ia hada"i hari selepas mati • $um"uan "endidikan ialah agama • Segala hukum agama haru di"elajari • Mereka hidu" em"urna dgn nilai&nilai murni yang diajar agama • Pendidikan tinggi di K!lej 'rahman ele"a tahun 100 S(M • Sebelum itu ) "endidikan diberikan di i tana / di rumah • *ahir uni+er iti agama 'uddha) iaitu ,alanda • -ntuk ca"ai tara. 'rahmin ber"endidikan) e e!rang haru ha.al "erbagai buku agama khu u nya %eda • %eda mengandungi "eraturan ritual/ mantera/ lagu& lagu agama • Mereka juga belajar karya ainti.ik/ .al a.ah • Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu ain • -ntuk tambahkan ilmu • Ata i buta huru. • /a"atkan ja#atan dalam "emerintahan "ada pendapat anda + mengapaka! bidang berikut penting bagi rak at sesebua! negara , i- "endidikan • *ahirkan ma yarakat yang ber"engetahuan • *ahirkan m!dal in an berilmu • Maju negara/ angunkan negara • Me#ujudkan "er"aduan rakyat berbilang kaum ii- "ertanian • Sediakan umber makanan ke"ada rakyat • 0akyat b!leh u aha tanah terbiar dgn "elbagai jeni tanaman • Menambahkan umber "enda"atan • Sumbangkan m!dal ke"ada rakyat untuk "erkembangan indu tri • 1lak "engangguran di ka#a an luar bandar Ciri'ciri kerajan )ri.ija a • Memiliki bala tentera laut yang be ar • /iangg!tai !leh "elbagai g!l!ngan rakyat • $erma uk !rang laut • 2ung i tentera laut untuk ka#al "erdagangan di Selat Melaka • Menga#al ke elamatan kerajaan • Pelabuhan yang baik • Kedudukannya yang trategik di Selat Melaka • 3adi tem"at "er inggahan ka"al"edagang antara 4ndia dan 5hina • /i "elabuhannya terda"at ha il dan barangan untuk "erdagangan antarabang a • 'arangan dibekalkan !leh ka#a an "emerintahannya • 6ilayah takluknya • mam"u mengha ilkan ka"al be ar • 'er"eranan ebagai kua a maritime utama di A ia $enggara /aktor ang mempengaru!i perkembangan pelabu!an Keda! Tua • $erda"atnya Gunung 3erai • Menjadi "anduan ka"al "edagangan yang keluar ma uk • $erutama "ada #aktu malam melalui nyalaan a"i • Kedudukan yang trategik di laluan Selat Melaka • $erlindung dari"ada tiu"an angin m!n !n 'arat daya/ timur laut • Adanya kemudahan menyim"an barang dagangan • Kekayaan ha il hutan "t dammar / r!tan • Sumber bumi "t timah • 'arang dagangan yang di"er!leh dari luar "t kan ka"a / utera /teh/ tembikar/ kaca dan manik "ada pandangan anda+ apaka! usa!a ang bole! dilakukan bagi memajukan bidang maritime di negara kita• Membina "elabuhan • Menurunkan cukai • Menyediakan kemudahan m!den • Membina "u at "erdagangan • Memudahkan uru an kema ukan "elabur a ing Tema 8: Tamadun Islam )i*at keperibadian ang dimiliki ole! K!ali*a! 0t!man bin A**an• 7arta#an yang derma#an • 'er i.at lemah lembut • 'ert!lak an ur • Sika" im"ati yg tinggi terhada" g!l!ngan yang memerlukannya

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
)umbangan K!ali*a! 0t!man bin A**an kepada kemajuan kerajaan Islam• Melua kan #ilayah 4 lam hingga ke A.ghani tan/Samarkand /5y"ru /$ri"!li • Mengukuhkan "ertahanan • 'ina angkatan tentera laut "ertama • Agama 4 lam ter ebar lua • Menyelara kan bacaan al&8uran/Mushaf Uthmani • Membina jalan raya • Membina jambatan • Membina rumah rehat bagi kemudahan "engembara • 'eru aha meningkatkan ek!n!mi • Mengukuhkan "eranan baitulmal • Gunakan umber baitulmal untuk bayai "embangunan ,egara • Mem"erkuatkan tentera laut 4 lam • Membeli "eralatan enjata/ ka"al • 3i9yah yang dikenakan k"d "enduduk bukan 4 lam dikekalkan( N atakan latar belakang )aidina Ali bin Abu Talib• Keturunan 'ani 7a him • Se"u"u nabi Muhammad a# • Memeluk 4 lam ketika beru ia 10 tahun/kanak&kanak • 'erani • 'er i.at ke"ahla#anan • 'er#atak tega • 'er"engetahuan lua dalam "erundangan 4 lam • Mem"unyai ke"akaran dalam el!k bel!k hukum • 5intakan kedamaian/ keharm!nian (ukti K!ali*a! Ali bin Abu Talib berusa!a kekalkan kestabilan dan ke!armonian negara• Sanggu" hentikan Perang Si..in #alau"un ham"ir menca"ai kemenangan • Sanggu" berunding "ihak la#an yang ingin berdamai • $idak mengabaikan "ertahanan ,egara • Membina marka tentera di Par i • Membina marka tentera di em"adan Syria • Meneru kan kuti"an ji9yah "ada pendapat anda+ mengapa Islam menekankan konsep s ura dalam pemili!an pemimpin, • Menjamin bakal "entadbir yang te"at • Memilih "emim"in yang benar&benar layak • Mema tikan "emim"in yang berhemah • Pemim"in yang entia a beru aha memajukan umat • Pemim"in yang entia a beru aha memajukan ,egara • Memilih "emim"in yang cemerlang dalam "entadbiran • Mema tikan kelancaran "entadbiran • Pemim"in yang mam"u memba#a kebahagian dunia akhirat )uku Arab tersebut• Au • Kha9raj ang menandatangani perjanjian Isi perjanjian A1aba! pertama • 'eriman dengan Allah dan 0a ul • Membantu "erjuangan ,abi Muhammad (a(#( • $idak melakukan amalan jahiliah • $idak mencuri • $idak minum arak • $idak membunuh bayi "erem"uan Isi perjanjian A1aba! Kedua • Suku Au dan Kha9raj memeluk 4 lam • Menjem"ut ,abi dan !rang 4 lam Makkah berhijrah ke Madinah • Kukuh taat etia ke"ada ,abi Muhammad (a#( • Sediakan tem"at tinggal ke"ada ,abi dan !rang 4 lam • 3amin ke elamatan ,abi Muhammad dan !rang 4 lam • 'er edia "ertahan 4 lam Kesan daripada perjanjian tersebut• Mend!r!ng kejayaan hijrah ,abi Muhammad (a(# ke Madinah • :rang 4 lam Makkah menda"at bantuan !rang Arab Madinah • Strategi "enyebaran yang lebih lua / lebih aman • Penyebaran 4 lam di Madinah / eluruh $anah Arab • Pembentukan ma yarakat 4 lam yang kuat / ebuah ummah • Menyatukan ma yarakat Madinah / "er"aduan • Kelahiran ebuah negara 4 lam "ertama di dunia "ada pendapat anda+ apaka! iktibar ang bole! diperole! daripada peristi&a perjanjian tersebut, • Kita "erlu entia a amalkan ika" t!l!ng& men!l!ng/bekerja ama • Pentingnya "eng!rbanan untuk menca"ai kejayaan • Mene"ati janji • Ke etiaan ke"ada "emim"in • Mementingkan ika" berdi i"lin • Me#ujudkan "er e.ahaman • Keikhla an • Semangat etia ka#an • 'er i.at terbuka • 'erdi"l!ma i /t!lak an ur %uja! menolak pendapat 2rientalis (arat ttg !ijra! • K!n e" hijrah dalam 4 lam berbe9a dengan hijrah 'arat • 3em"utan !rang Arab Madinah dlm Perjanjian A;abah • Ketibaan !rang 4 lam di ambut meriah • :rang 4 lam diberi tem"at tinggal • /ijamin ke elamatan !leh !rang Arab Madinah • ,abi dilantik ebagai "emim"in • 'aginda 4 lam Makkah tidak diangga" "elarian • Penghijrahan ,abi lebih ke"ada trategi "enyebaran dak#ah /aktor mendorong Nabi dan orang Islam ber!ijra! ke 3adina! • Perintah Allah meneru i #ahyu meneru i urah al&Amar • Meneru kan "enyebran 4 lam • Ancaman !rang Arab 8urai y jeja kan akti+it ebar 4 lam

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• • • • 3em"utan !rang Arab Madinah Strategi ,abi Muhamma (a(# Sua ana aman di tem"at baru mudah am"ai dak#ah '!lehkan ebuah ma yarakat 4 lam ber atu&"adu dibentuk • :rang Arab Madinah "erlukan "emim"in "t ,abi Muhammad • Mendamaikan ma yarakat Madinah yang ber engketa "ada pendapat anda+ bagaimanaka! konsep !ijra! dapat diamalkan dalam ke!idupan seorang pelajar • /ari ber i.at negati. ke"ada "! iti. • /ari "emala ke"ada rajin • 'eru aha mencari ilmu "engetahuan • Mengamalkan trategi dalam "embelajaran )ebab pembukaan semula kota 3akka! • $em"at kelahiran ,abi Muhamad (a(# • $em"at lahirnya agama 4 lam • Pihak Arab 8urai y langgar Perjanjian 7udaibiyah • Pihak Arab 8urai y tidak h!rmati hak kebeba an yg di"er etujui ber ama • Pihak Arab 8urai h bunuh 'ani Khu9a<ah yang ber"ihak ke"ada 4 lam • Strategi jangka "anjang bagi meneru kan "enyebaran i lam • Kedudukan kerajaan 4 lam Madinah menjadi lebih manta" /aktor memba&a keja aan pembukaan semula kota 3eka!• Strategi "e"erangan yang berke an • Semangat ketak#aan dan keyakinan tentera 4 lam • :rang 4 lam tidak menda"at a"a&a"a rintangan yang be ar • Pengi laman Abu Su.ian / Abba • :rang Arab 8urai y yang lain turut "eluk 4 lam • ,abi beri jaminan ke elamatan k"d !rang Arab 8urai y yg terke"ung Kepentingan pembukaan semula kota 3eka! kepada Islam • Me#ujudkan "er"aduan "elbagai kaum di Makkah • Menunjukkan i.at "emaa. / tidak membala dendam ,abi Muhamad (a(# • Kaabah ter"elihara dari"ada un ur&un ur jahiliyah • Agama menyembah berhala diha"u kan • Ma yarkat 4 lam mula mendalami ilmu "engetahuan 4 lam • K!ta Makkah menjadi k!ta uci umat 4 lam • Membuktikan negara 4 lam Madinah begitu kukuh • Pembuka jalan ke"ada "enyebaran 4 lam ke eluruh $anah Arab • /ak#ah 4 lam ter ebar ecara aman • Agama 4 lam di"eluk ecara ukarela • Me#ujudkan "emerintahan 4 lam yang kuat • Makkah menjadi #ilayah 4 lam "ada pendapat anda + mengapaka! keamanan dan keseja!teraan negara perlu dikekalkan , • • • • • • Me#ujudkan kehidu"an harm!ni Menjamin ke elamatan Mengelakkan "enjajahan Memajukan ek!n!mi negara Menarik "elabur a ing Mengekalkan ke tabilan "!litik

"emerinta! pada 4aman kegemilangan kerajaan (ani Abbasi a! • Khali.ah 7arun al&0a yid • Khali.ah al&Makmun "eranan kota (ag!dad sebagai pusat perkembangan ilmu, • /ibina baitulhikmah/in titu i keilmuan • Pu at kegiatan "enterjemahan "elbagai karya • Pu at kegiatan "enuli an "elbagai bidang ilmu • Melahirkan ramai cendekia#an 4 lam "eranan (aitul!ikma! sebagai institusi keilmuan ang penting• Sebuah in titu i keilmuan • Penterjemahan karya .al a.ah • Penterjemahan karya ain • Penterjemahan yang lebih i tematik • Penterjemah bekerja ecara berkum"ulan • /ia#a i !leh e!rang "enyelara Kegiatan penulisan 4aman Abbasi a! mengikut tiga ta!ap iaitu5 • Mencatatkan egala idea • Percaka"an • Mengum"ulkan idea yang eru"a • Kum"ulkan hadi ,abi Muhammad (a(# ke dalam ebuah buku • Mengarang (erdasarkan pengeta!uan sejara! anda+ mengapaka! kerajaan ini berja a muncul sebagai pusat intelektual di dunia, • $erda"at in titu i keilmuan/baitulhikmah/"u at "engajian tinggi • Pe atnya kegiatan "enterjemahan • Penglibatan g!l!ngan ulama • *ahirnya ramai cendekia#an • :rang 4 lam kua ai baha a a ing/=unani/San krit/Suriani • :rang 4 lam ci"ta/buat "embaharuan dalam karya yg diterjemah • Pe atnya kegiatan "enyelidikan • Sika" keterbukaan !rang 4 lam menimba ilmu • Kebijak anaan "emim"in/khali.ah "ada pandangan anda+ bagaimanaka! 3ala sia bole! menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia, • Mengambil lebih ramai "elajar luar negara • Melahirkan ramai cendekia#an tem"atan • Memajukan bidang "enyelidikan dan "embangunan >0?/@

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Menaiktara. uni+er iti di negara ini • Menyediakan "elbagai kur u yang rele+an • Menaiktara. tenaga "engajar in titu i "engajian tinggi • Menggalakkan "r!gram "ertukaran "elajar • Memajukan "r!gram "enterjemahan • Memajukan "r!gram "enuli an karya&karya/buku baru • Menganjurkan "r!gram "endidikan antarabang a • Menca"ai kualiti "endidikan etanding negara maju • Anjurkan banyak eminar/k!n+en yen berkaitan ilmu bertara. antara bang a • Memajukan "ra arana "endidikan bertara. dunia "engaru! Islam dalam sistem pentadbiran di Tana! 3ela u • Mem"erkenalkan in titu i ke ultanan • 'era a kan "emerintahan 4 lam • -bah kedudukan dan c!rak in titu i raja di $anah Melayu • 4 tilah bagi Sultan) Aillullah .il&alam dan Aillullah .il&ardh • Sultan diangga" bayangan Allah di muka bumi • Gelaran ultan digunakan dalam in titu i raja • Gelaran Khali.atul Mukminin /Pemim"in bagi !rang mukmin • ,a ab keturunan rujuk k"d t!k!h 4 lam / "t 4 kandar Aulkarnain • 6ujud in titu i ke ultanan • 4n titu i ke ultanan kekal ebagai in titu i #ari an • 4n titu i ke ultanan ber"egang ke"ada k!n e" daulat • Sultan ebagai kua a tertinggi dalam i tem "emerintahan • Pentadbiran ultan dibantu !leh la"i an "embe ar • -lama/ mu.ti menjadi "ena ihat ke"ada ultan • 6ujud "ega#ai "etuga e"erti kadi / khatib/ bilal/ "emungut 9akat/ "enyelia baitulmal/ "enjaga harta #aka. • 4 lam dijadikan agama ra mi • -n ur 4 lam digunakan "ada nama negeri • ,ama raja juga menggunakan nama4 lam • -ndang&undang yariah di"erkenalkan Cara raja kuku!kan kedudukan baginda dalam pemerinta!an • 'er"egang ke"ada k!n e" daulat • Se e!rang raja mem"unyai kua a tertentu • b!lehkan e ia"a yang mengingkarinya diangga" derhaka • 0akyat yang menderhaka akan menerima akibat / tulah • Menjadi "engikat antara g!l!ngan rakyat dan "emerintah • /i"egang ebagai e uatu yang di"ercayai kebenarannya • Mengangkat kedudukan ultan ke taha" yang tinggi • $imbulkan "engh!rmatan rakyat terhada" in titu i ultan • Pelbagai adat i tiadat di#ujudkan • 5ara ber"akaian • 3eni "akaian • 'aha a dan "enguca"an/ baha a i tana • $ingkahlaku • 4 tiadat Pertabalan • ,!bat )ebagai seorang rak at 3ala sia+ mengapaka! kita perlu memperta!ankan sistem beraja di negara kita, • 0aja meru"akan Ketua negara • 0aja lambang kedaulatan negara • 6ari an turun temurun ejak Ke ultanan Melayu Melaka • *ambang keamanan / keharm!nian rakyat • *ambang "er"aduan/ "enyatuan ma yarakat "elbilang kaum • Pelindung bagi emua rakyat Malay ia • Pelindung !rang&!rang Melayu / bumi"utera • 3aga hak kei time#aan "enduduk Melayu/ Sabah / Sara#ak • Mema tikan keadilan dilak anakan • Melicinkan "entadbiran "engaru! Islam dalam pelantikan dan pertabalan raja • /iadakan la.a9 ikrar • Menyeru"ai "r! e baiah dalam 4 lam • Pengganti ultan dilantik ebelum i tiadat "emakaman • Menyamai "eraturan 9aman 'ani -maiyah Cara Islam dapat jamin keseja!teraan !idup bermas arakat • 7ubungan ra"at antara indi+idu • Pertalian kekeluargaan yang ra"at • 4bu ba"a /!rang lebih tua dih!rmati • 3iran diangga" keluarga • Panggilan tertentu untuk yang lebih tua dalam keluarga • $idak b!leh memanggil menggunakan nama ahaja • :rang muda bercaka" dengan uara rendah dengan !rang tua • $etamu dilayan dengan h!rmat/dih!rmati • $etamu dihidangkan minuman/makanan • Men9iarah me ti beri alam • $uan rumah #ajib menja#ab alam • $etamu dan tuan rumah ber alam& alaman • Kanak&kanak cium tangan !rang lebih tua ketika ber alam • Mengamalkan g!t!ng&r!y!ng • Mengamalkan "er"aduan Apaka! usa!a ang bole! dilakukan supa a nilai !idup ang diba&a Islam terus diamalkan dalam kalangan mas arakat di 3ala sia, • Melalui kem"en • Melalui didikan ibu ba"a • Melalui akti+iti ek!lah/"er atuan • Pihak media ma a mem"erbanyak "r!gram berkaitan • Peranan e ebuah keluarga menghidu"kan budaya ini • Genera i muda me ti mem"unyai jati diri yang kukuh • Genera i muda me ti berbangga/tidak malu amalkan budaya ini • Peranan "emim"in

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
Cara mas arakat 3ela u tradisional laksanakan pendidikan tidak *ormal • Pendidikan a#al/ a uhan dalam in titu i keluarga • Penekanan ke"ada "engajaran nilai&nilai m!ral • Pembelajaran melalui "endengaran/"englihatan/"emerhatian • 4bu ba"a ajar kemahiran meneru i "emerhatian dan latihan • /alam bidang "ertanian/"erikanan/kra. tangan/"ertukangan • 4bu ba"a ajar hal&hal berhubung agama /kelakuan/ adat re am/ ika" ber !"an antun /cara berka#an / jaga maruah • Pembelajaran dibuat melalui cerita li an / binatang/ jenaka • Kanak&kanak "elajari "antang larang / adat i tiadat melalui "ergaulan ! ial • Kanak&kanak dina ihatkan tunduk/hulur tangan a"abila lalu di hada"an !rang • meneru i "antun/ "eribaha a / teka teki • Pe"atah Siaka" en!h!ng gelama ikan duri)bercaka" b!h!ng lama&lama mencuri • memberi teladan dan "engajaran )istem pendidikan *ormal dalam mas arakat 3ela u tradisional • Si tem "endidikan yang berkaitan dengan keagamaan dijalankan ecara lang ung / melalui "erantaraan in titu i e"erti di i tana/ ma jid/ rumah/ urau/ madra ah/ "!nd!k • Semua g!l!ngan terlibat tidak terhad ke"ada g!l!ngan ata an ahaja • Pendidikan di rumah beri "enekanan k"d "engajaran al& 8uran • dilakukan di rumah guru al&8uran/ t!k guru • murid terdiri d"d kanak&kanak berumur tujuh hingga 1B tahun • 4 tana ebagai "u at "endidikan dan ilmu "engetahuan • ramai ulama dan "endak#ah a ing meneta" di Melaka • 4 tana tem"at belajar ta a#u. • kitab al&/ur al&Man9um ebuah kitab ta a#u. karangan Maulana Abu 'akar telah diarak hingga ke balair!ng Melaka • i tana juga menjadi tem"at menyim"an buku hikayat • Pendidikan di ma jid / urau jadi "u at "erkum"ulan / "ertemuan ma yarakat / tem"at kembangkan ilmu& ilmu 4 lam • kanak diajar lebih .!rmal / .ikah/ taj#id/ cara bacaan dalam embahyang/ "u at "engajian !rang de#a a • Pendidikan di "!nd!k tekankan ilmu keagamaan • ediakan "elajar ebagai guru agama/ berkhidmat dgn ma yarakat • "engajiannya ter u un / tiada bata an #aktu "elajar • mengambil ma a yang "anjang untuk tamat "engajian • Si tem madra ah "elajarannya berda arkan ukatan "elajaran • dilak anakan ecara kela • "endidikan ikut taha" / taha" "ermulaan/ taha" "ertengahan • "endidikan ada "engkhu u an dia#a i mudir / guru be ar di elia !leh ebuah lembaga/ ja#atankua a ke#angan Andaikan anda seorang pemimpin negara+ apaka! langka! ang akan diambil untuk mela!irkan mas arakat berilmu , • Membina banyak ek!lah • Mema tikan emua "elajar ber"eluang belajar • 'eri bantuan k"d "elajar yang tidak mam"u teru kan "elajaran • Menyediakan kemudahan i tem maklumat / 45$ • Melua kan "enggunaan jalur lebar • Membekalkan k!m"uter ke"ada ek!lah • Membanyakkan in titu i "engajian tinggi "ada pandangan anda+ apaka! kepentingan bidang pendidikan untuk kegemilangan Negara dan bangsa 3ala sia, • Melahirkan manu ia berakhlak mulia • Melahirkan #arganegara yang mematuhi undang& undang • Mengukuhkan emangat "atri!ti me rakyat • Mengukuhkan "er"aduan antara kaum • Meningkatkan tara. hidu" "enduduk • Meningkatkan bilangan "ekerja mahir • Memajukan ek!n!mi ,egara • Memajukan tekn!l!gi canggih/in!+a i • Mengua ai ilmu "engetahuan Ciri'ciri mata &ang tma! pada 4aman 3elaka • 'erbentuk bulat • 'erat 1 kati C tahil • ,ama ultan memerintah dicatat "ada mata #ang • $arikh 4 lam dicatat "ada mata #ang "eraturan'peraturan cukai ang dikenakan pada 4aman 3elaka • Pedagang di#ajib bayar cukai barang yang didagang • 5ukai a a ialah cukai teta" / im"!rt • 3umlah cukai ditentukan "emerintah • Pedagang Arab/5eyl!n/4ndia/Siam/Pegu dikenakan cukai D E • Pedagang 3e"un / 5hina cukai BE • 'era dan makanan tidak dikenakan cukai • -ru an jual beli di ba9ar ele"a cukai dibayar • :rang a ing dari Ke"ulauan Melayu kena cukaidiraja 3E • :rang a ing lain kena cukai diraja DE "ada pendapat anda+ apaka! langka! ang bole! dilakukan kerajaan menjadikan Negara ini sebagai pelabu!an utama dunia • 'ina in titu "elaut • Penambahan kemudahan "elabuhan • Kemudahan baik "ulih ka"al • Sediakan "u at kemahiran • Sediakan kur u "erka"alan di uni+er ity • Memajukan ekt!r "erikanan

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• 3alankan "enyelidikan dan "embangunan Tema 9 : Tamadun Eropah Perkembangan dan Kesannya 3aksud #aman Gelap • Aaman kemunduran 1r!"ah • kemer! !tan dalam bidang keilmuan • Mundur dalam "erdagangan • Mundur dalam kehidu"an bandar / "erbandaran • "entadbiran yang lemah • ek!n!mi yang lemba" • dik!ngk!ng gereja • Ciri #aman Gelap di 6ropa! • kemer! !tan dalam bidang ilmu "engetahuan ) "erdagangan) dan kehidu"an di bandar • Pentadbiran "u at yang lemah • Kemunculan g!l!ngan bar!n >tuan tanah@ yang ber"engaruh • Kelemba"an dalam bidang ilmu "engetahuan • Kegiatan ek!n!mi yang terhad • Si.at gereja yang meng!ngk!ng • Kemunculan i tem .eudal • Kehidu"an kacau bilau / "e"erangan / • "etani mencari "erlindungan dari"ada tuan&tuan tanah Kedudukan gereja dalam mas arakat 6ropa! pada #aman Gelap • gereja amat berkua a • gereja memiliki hartanah yang banyak • kegiatan gereja ber.!ku kan kegiatan amalan agama • ber.!ku ke"ada "embelajaran keakhiratan ahaja • gereja meng!ngk!ng kehidu"an ma yarakat )ebab 4aman pertenga!an kegiatan perdagangan tidak meluas • Akti+iti "erdagangan diganggu !rang ga ar e"erti %iking dan Magyar • Ka#a an Mediterranean dikua ai !leh !rang&!rang 4 lam • Memberi tum"uan ke"ada kegiatan "ertanian • Kegiatan "erdagangan terhad k"d "erniagaan barangan "ertanian • Akti+iti "erniagaan dikendalikan meneru i i tem barter • Penggunaan mata #ang amat terhad • :rang 1r!"ah tidak berdagang ke $imur 3auh "ersamaan sistem *eudalisme di 6ropa! sama dengan *eudalisme Kesultanan 3ela u 3elaka, • $erd"t g!l!ngan "emerintah >raja@? g!l!ngan di"erintah >rakyat@ • 0aja memiliki tanah ecara mutlak • Pentadbirannya dibantu !leh "embe ar • 0aja kurnia tanah ke"ada "embe ar untuk ditadbir • Pembe ar menda"at naungan / "erlindungan dari"ada raja • Pembe ar beri khidmat tenaga dan cukai ke"ada 0aja • G!l!ngan hamba beri khidmat tenaga ke"ada g!l!ngan "embe ar "eraturan pemilikan tana! sebelum kedatangan (ritis! • Pemilikan dan "enggunaan tanah bukan "er !alan utama • Ka#a an tanah lua • Ke"adatan "enduduk rendah • Segala uru an tanah / bayaran cukai/ akti+iti ek!n!mi me tilah da"at kebenaran "embe ar Melayu • $anah meru"akan umber ek!n!mi • $anah tunggak kua a "!litik • $anah cermikan kedudukan ! ial "embe ar Melayu • $anah akan jadi milik e e!rang yg ter!ka/ kerjakan tanah ter ebut( • $anah ter ebut b!leh di#ari i !leh genera i yang terkemudian( )ebab (ritis! perkenalkan peraturan tana! di Tana! 3ela u • Si tem "emilikan tanah !rang Melayu tak e uai dengan i tem tanah di 'arat( • Si tem tanah ter ebut tiada rek!d dan catatan • $iada bukti untuk ahkan hak tanah ter ebut • -ntuk mudahkan uru an "entadbiran / uru an cukai / uru niaga • $anah b!leh dicagar bagi da"atkan m!dal • Pemilikan tanah jadi tunjang dalam i tem ek!n!mi "enjajah • Si tem ini mudahkan "entadbiran • Si tem ini #ujudkan "embangunan ek!n!mi 7asar (ritis! dlm sistem pemilikan8penggunaan tana! di T-3ela u • 6ujud rek!d bertuli untuk menge ahkan hak "emilikan • -ndang&undang tanah berk!n e"kan 'arat • 'riti h bahagikan tanah mengikut kegunaan/nilai k!mer ial • Ada kateg!ri tanah e"erti tanah ladang/"eribumi/l!mb!ng • $anah dikenakan cukai mengikut jeni tanah • -ntuk u ahakan tanah me ti buat "erm!h!nan di "ejabat tanah • -ntuk kuti" umber hutan me ti da"at kebenaran Pejabat $anah • 0e iden berkua a memberikan k!n e i tanah ke"ada "em!dal • 'riti h juga "erkenalkan Akta $anah Sim"anan Melayu 1F13 • 0e iden berkua a i ytihar mana&mana tanah !rang Melayu ebg $SM • $SM tidak b!leh dijual/di"ajakgadai/ditukar milik dgn bukan Melayu • $SM tidak b!leh ditanam tanaman k!mer ial • Kebanyakan $SM tidak ubur

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
)ebab (ritis! perkenal 6nakmen Tana! "adi 191: • Mahu kekalkan Melayu ebagai "etani • *arang tanam getah di ka#a an "enanaman "adi • Kurangkan jumlah "ekebun kecil Melayu dalm "enanaman getah • 1lakkan "ergantungan bera yang diim"!rt • 'ekalan/m"!rt bera dari luar negara tidak entia a terjamin • $anah Melayu "ernah alami kekurangan bera a"abila • Myanmar menghada"i kekurangan "engeluaran • 'riti h mengutamakan ek!n!mi mereka • 'riti h mengutamakan ek!n!mi "eladang be ar/k!m"rad!r "ada pengeta!uan sejara! anda+ apaka! kesan dasar kerajaan (ritis! ter!adap orang 3ela u, • $er"ak a membayar cukai • $idak beba mengu ahakan/memiliki tanah • terdedah dengan ek!n!mi #ang • ter"ak a bergantung dengan !rang tengah untuk "injam #ang • $er"ak a jual tanah untuk melang aikan hutang • kekal mi kin/ ebagai "etani • Pekebun kecil Melayu ter"inggir d"d aliran/kemajuan ek!n!mi • tidak ber"eluang terlibat dengan ek!n!mi m!den • gagal ber aing dalam ek!n!mi • /a ar tanah 'riti h menyulitkan !rang Melayu )ebagai seorang rak at 3ala sia+ mengapa kita perlu memper'ta!ankan !ak milik tana! ang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing, • $anah meru"akan umber ek!n!mi negara • Kekalkan kedaulatan ,egara • 3amin kekayaan ama rata • Kekalkan hak #ari an bang a "erkembangan mata &ang di Tana! 3ela u sejak 4aman Kesultanan 3ela u 3elaka !ingga a&al kurun ke'20• ema a "emerintahan Sultan Mu9a..ar Syah • jeni mata #ang ema / "erak / timah dikeluarkan • mata #ang telah melicinkan uru an "erdagangan • mata #ang timah berbentuk bulat • mata #ang timah itu eberat atu kati la"an tahil • nama ultan / tarikh 4 lam dicatat "ada mata #ang • mata #ang a ing juga digunakan • mata #ang a ing b!leh ditukar dengan mata #ang tem"atan "t mata #ang Pa ai / 7!rmu9 / 5ambay • terda"at "elbagai jeni mata #ang "rimiti. • /inar ema / kijang di Kelantan • #ang ema / ku"ang ema di $erengganu( • j!ngk!ng tam"ang di Pahang • #ang timah / #ang katun / #ang ema /ku"ang ema di 3!h!r • #ang timah ayam jantan di ata cincin / #ang ema di Kedah • "ada ma a ini "edagang 1r!"ah menggunakan #ang "erak • "edagang 4ndia / 5hina / Arab menggunakan #ang ema • Mata #ang 1r!"ah "t mata #ang "erak Se"any!l • mata #ang ini bertahan elama 300 tahun • digunakan di ,egeri&,egeri Melayu / ,egeri Selat dikeluarkan !leh *embaga Pe uruhjaya 6ang yang ditubuhkan "ada 1CFG • #ang dikeluarkan bagi negeri&negeri Selat di ba#ah :rdinan H 444 • #ang kerta ) hanya mata #ang kerta ahaja yg ah digunakan • untuk "erdagangan di ,egeri&,egeri Selat "eranan institusi ke&angan se!ingga a&al abad ke' 20 di T3ela u • Sediakan kemudahan "injaman ke"ada "elabur • Majukan dan "e atkan lagi indu tri getah dan bijih timah • Perkenal i tem ke#angan m!den yg ber!rienta ikan keuntungan • Mem"erkenalkan kadar .aedah yang tinggi • /ana dari luar di alurkan teru ke $Melayu dgn lebih mudah/ce"at • 'ank ebagai agen "embayar ke"ada "engim"!rt dan "engek "!rt • 3adikan uru an "erniagaan antarabang a bertambah licin • Pedagang tem"atan b!leh menda"atkan "erkhidmatan bank 1r!"ah melalui !rang tengah >k!m"rad!r@( • K!m"rad!r menjadi "enaja ke"ada "eminjam • :"era i bank di"antau !leh "ihak "emerintah agar da"at menjana "erkembangan ekt!r ek!n!mi negara

TINGKATAN ;
Tema 105 Nasionalisme Ciri'ciri umum (irokrasi (arat • Penubuhan kerajaan "u at • Menyatukan #ilayah&#ilayah di tanah jajahan • Perlantikan Gaben!r 3eneral ebagaiketua "entadbir • Pentadbiran melalui bir! / jabatan • Pelantikan "ega#ai 'arat ebagai ketua bir! • Pengenalan undang&undang 'arat "eruba!an pengenalan birokrasi (arat di A-Tenggara• "engenalan i tem "entadbiran ber"u at • "erlantikan gaben!r 3eneral ebagai ketua "entadbir • "elak anaan "entadbiran melalui bir! • "ega#ai 'arat ebagai ketua bir! • "engenalan undang&undang 'arat • /i 2ili"ina daerah&daerah kecil / barangay di atukan • "eringkat "entadbiran tem"atan "erkenal Si tem 1nc!mienda • diketuai !leh 1nc!miendar! • Menjaga keamanan • Mengkri tian "enduduk • Menguti" cukai

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • /ibenci "enduduk 2ili"ina Mengenakan cukai yang tinggi Kerahan tenaga ke"ada rakyat /i 4nd!ne ia "entadbiran terbahagi ke"ada dua iaitu "entadbiran "u at dan "entadbiran tem"atan Pentabiran "u at diketuai !leh Gaben!r 3eneral Pentadbiran tem"atan dikendalikan !leh "embe ar tem"atan dengan "enga#a an "ega#ai 'elanda "enubuhan jabatan&jabatanI 3abatan Pelajaran / 3abatan Pertanian Penubuhan /e#an $em"atan yang ber.ung i ebagai "ena ihat "entadbiran 'elanda Penubuhan %!lk raad /Majli 0akyat ke arah berkerajaan endiri 7a il de akan Sarekat 4 lam /i 'urma di"erkenalkan Akta Kam"ung -lu 'urma dan Akta Perkam"ungan 'urma "enubuhan Majli Perundangan dan jabatan di 'urma e"erti 3abatan "erhutanan/ jabatan ke ihatan/ jabatan "elajaran /i 4nd!china) "entadbiran diketuai !leh Gaben!r 3eneral yang bertanggungja#ab teru k"d Kementerian $anah 3ajahan di Pari Peranci menubuhkan -ni!n 4nd!chin!i e rang undang&undang di 4nd!china dilulu kan Parlimen Peranci /i $anah Melayu) Pulau Pinang) Melaka dan Singa"ura di atukan di ba#ah negeri&negeri Selat diketuai !leh e!rang Gaben!r 3eneral dibantu !leh re iden kaun el!r "entadbiran "eringkat kam"ung dikekal/ diketuai !leh "enghulu ,egeri Perak) Selang!r) ,egeri Sembilan dan Pahang di atukan di ba#ah ,egeri&negeri Melayu 'er ekutu di"erkenalkan Si tem 0e iden Kedah) $erengganu) Kelantan) Perli dan 3!h!r dijadikan ,egeri&negeri Melayu $idak 'er ekutu Si tem Pena ihat di"erkenalkan Pengenalan Si tem kuti"an cukai "embahagian negeri ke"ada bebera"a daerah "enubuhan balai "!li /i $hailand bir!kra i 'arat di"erkenal endiri !leh 0aja 5hulal!ngk!rn dan 0aja M!ngkut Perlantikan "ega#ai&"ega#ai 'arat mengetuai jabatan&jabatan kerajaan dan melatih "ega#ai tem"atan Pega#ai 'ritain dilantik Pena ihat Ke#angan dan "elabuhan Pena ihat ka tam dan ketenteraan dari Amerika dan Peranci mem"erkenalkan Majli Pena ihat 0endah/ Majli Me yuarat $ertinggi / Kabinet Menteri 3uru audit dari 'ritain dilantik dalam "erbendaharaan negara • 3a#atan "embe ar tradi i!nal "ada "eringkat "u at terha"u • Pe uruhjaya $inggi 'riti h jadi "emerintah tertinggi 'urma • 'riti h "erkenalkan Akta Kampung Ulu Burma • 'riti h "erkenalkan Akta Perkampungan Burma • Si tem "entadbiran tradi i!nal juga lenya" • Pentadbiran daerah diambil alih Myo-ok >"ega#ai bandaran@ • Si tem undang&undang 'arat di"erkenalkan • Pengaruh g!l!ngan agama mer! !t • 0aja "enaung ami 'uddha diambil alih undang& undang 'arat • Majli Perundangan telah di"erkenalkan • 'ebera"a jabatan ditubuhkan • 3abatan Perhutanan/3abatan Ke ihatan/3abatan Pelajaran ii( 4nd!china • Pentadbiran di 4nd!china diketuai !leh e!rang Gaben!r 3eneral • Gaben!r 3eneral bert/ja#ab k"d Kementerian $anah 3ajahan Pari • *e.tenan 3eneral "emerintah di "eringkat #ilayah jajahan/naungan • $erda"at juga 0e iden 3eneral • /i ba#ah 0e iden 3eneral) terda"at 0e iden 6ilayah • Peranci juga membentuk kerajaan Pu at • Penubuhan -ni!n 4nd!chin!i e >%ietnam) Kemb!ja dan *a! @ • Semua undang&undang di 4nd!china dilulu kan Parlimen Peranci • Pentadbiran kerajaan tem"atan tidak dicam"uri kerajaan "u at • Kerajaan tem"atan "erlu bayar cukai dan ediakan kerahan tenaga (erdasarkan pengeta!uan sejara! anda+ mengapaka! sistem birokrasi (arat tidak disambut baik ole! penduduk tempatan, • *antik Gaben!r 3eneral/Pe uruhjaya $inggi ebagai "entadbir "u at • 7a"u kan ja#atan "embe ar tradi i!nal di "eringkat "u at • 0aja kehilangan kua a • Man uhkan .ung i raja ebagai "enaung agama • 3alankan "entadbiran melalui bir! yang diketuai "ega#ai 'arat • Mem"erkenalkan undang&undang 'arat • *ulu kan undang&undang bagi tanah jajahan di negara mereka • Mem"erkenalkan i tem kehakiman 'arat • Melak anakan i tem "ungutan cukai • Memak a raja menerima "ena ihat 'arat Kesan pengenalan birokrasi (arat kpd penduduk di Asia Tenggara • Kemer! !tan "engaruh g!l!ngan datu • 3a#atan "embe ar tradi i!nal terha"u / terjeja • 4n titu i raja ter ingkir / terjeja

Kesan )istem birokrasi (arat di negara5 i( 'urma • /ina ti K!nbaung berakhir • 4n titu i raja ter ingkir

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Pengaruh g!l!ngan agama mer! !t • 5ukai yang tinggi terhada" rakyat • Kerahan tenaga ke"ada rakyat Kesan pelaksanaan sistem birokrasi (arat ter!adap pemerinta!an tradisional negara' negara di Asia Tenggara • /i 2ili"ina & i tem "emerintahan tradi i!nal mer! !t • "engaruh g!l!ngan datu mer! !t • rakyat dikenakan cukai tinggi • rakyat juga dikenakan kerahan tenaga • agama kri tian di ebarkan/dianuti "enduduk / barangay • /i 4nd!ne ia "eranan raja / "embe ar daerah / bu"ati diambil alih "ega#ai 'arat • Penubuhan /e#an $em"atan teta"i tiada kua a "erundangan • 0akyat 4nd!ne ia dilatih ke arah berkerajaan endiri • /i 'urma berakhirnya dina ti K!nbaung di 'urma • Si tem "entadbiran tradi i!nal lenya" • "engaruh g!l!ngan agama mer! !t • 0aja "enaung ami 'uddha diambil alih undang& undang 'arat • /i 4nd!china kemer! !tan kua a g!l!ngan Mandarin • Pentabiran dikua ai e"enuhnya !leh Peranci • 6alau"un "entabdbiran tem"atan tidak dicam"uri kerajaan "u at teta"i mereka "erlu membayar cukai • 0akyat 4nd!china juga dikehendaki ediakan kerahan tenaga • /i $anah Melayu) "enaklukan P!rtugi runtuhkan in titu i raja yang dibina ejak Ke ultanan Melayu Melaka • Pemerintahan 'elanda di Melaka) in tutu i raja teru terha"u • rakyat dibebani dengan "elak anaan i tem "embayaran cukai • kua a "embe ar Melayu terjeja diambil alih "ega#ai 'riti h • 6alau"un "entadbiran negeri tidak berubah) namun raja hanya berkua a dalam hal eh#al agama 4 lam dan adat re am • di $hailand muncul g!l!ngan baru iaitu "entadbir yang "unyai kedudukan dalam bir!kra i m!den berda ar taha" "endidikan • i tem raja ber"erlembagaan kurangkan "engaruh in titu i raja • bir!kra i 'arat berjaya kekalkan kemerdekaan $hailand • in titu i 0aja ma ih kekal ta"i "eranannya berkurangan • bir!kra i 'arat mengambilalih "eranan raja dan "embe ar • tercetu gerakan na i!nali me di A ia $enggara "ada pendapat anda+ mengapaka! kuasa (arat memperkenalkan peruba!an'peruba!an tersebut, • untuk mengua ai ek!n!mi tanah jajahan • mengua ai "entadbiran tanah&tanah jajahan • memudahkan mereka melua kan "engaruh • mengekalkan kua a /"engaruh "!litik di tanah jajahan • menda"atkan cukai / "enda"atan / keuntungan • mem"er!leh buruh yang murah melalui kerahan tenaga • ebarkan agama kri tian • lua kan ka#a an takluk / tanah jajahan • ebarkan budaya 'arat • kua ai jabatan&jabatan kerajaan • ha"u kan kua a raja dan "embe ar • mudahkan mereka jalan "entadbiran / melicinkan "entadbiran )ebab gerakan nasionalisme di T!ailand berbe4a daripada nasionalisme di negara'negara lain di Asia Tenggara , • $idak ber i.at anti "enjajah • Menentang kerabat diraja/ raja berkua a mutlak )ebab berlaku gerakan nasionalisme ta!ap pertama di T!ailand • 6ujud kegeli ahan rakyat Kerabat diraja mengua ai "!litik • Menentang raja berkua a mutlak • Perkembangan i tem "endidikan 'arat • 0akyat terdedah ke"ada .ahaman liberal • 0akyat terdedah ke"ada .ahaman dem!kra i • 0akyat terdedah ke"ada i tem raja ber"erlembagaan • Muncul g!l!ngan intelek • Kelemahan i tem "entadbiran • 0aja ber ika" b!r! • $nubuh Parti 0akyat !leh ,ai Pridi Phn!my!ng dan Phibul S!nggram • Melancarkan 0e+!lu i $hai "ada tahun 1F32 • Menamatkan i tem raja berkua a mutlak Tindakan "!ibul )ongram mengatasi masala! tidak puas !ati rak at semasa gerakan nasionalisme ta!ap kedua • *ulu undang&undang ekat kebeba an / "engua aan ek!n!mi !rang 5ina • Penduduk "ribumi digalak melibatkan diri dalam ek!n!mi • Sek!lah 5ina dibubarkan • Akhbar 5ina dibubarkan • 3a#atan tertinggi kerajaan hanya untuk "enganut agama 'uddha • Menukar nama Siam ke"ada $hailand bermak ud $anah 'eba • 'ekerja ama dengan 3e"un ema a Perang /unia Kedua • 'erjaya menda"at emula #ilayah di 4nd!5hina / $anah Melayu (erdasarkan pengeta!uan sejara! anda + mengapaka! T!ailand berja a mengekalkan kemerdekaann a, • 'ir!kra i 'arat di"erkenal 0aja M!ngkut/0aja 5hulal!ngk!rn • 0aja M!ngkut melantik C0 !rang "ena ihat 'arat -ntuk mengetuai "elbagai jabatan melatih "ega#ai tem"atan

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Pena ihat ke#angan/"elabuhan/"!li dari 'ritain Pena ihat ka tam dari Amerika Syarikat • Pena ihat tentera dari Peranci • 0aja 5hulal!ngk!rn mem"erkenalkan Majli Pena ihat 0endah • Mem"erkenalkan Majli Me yuarat $ertinggi • Mem"erkenalkan Kabinet Menteri • *antik juruaudit dari 'ritain berkhidmat dlam "erbendaharaan ,egara • Si tem 0aja 'er"erlembagaan di"erkenalkan menggantikan i tem raja berkua a mutlak( • Menjalin hubungan baik dengan kua a 1r!"ah • 3alin hubungan baik dengan 3e"un ema a Perang /unia Kedua Apaka! usa!a ang perlu dilakukan bagi meng!adapi cabaran mengekalkan 3ala sia sebagai negara berdaulat, • 5ekal/tabah • $idak ber"utu a a • 'erani • 'ijak ana • 'er.ikiran "! iti. • 'erdaya aing • Mengua ai "elbagai ilmu • Mem"unyai jati diri yang kukuh • 'er"egang teguh ke"ada ajaran agama • Sentia a ber atu"adu • Semangat "atri!tic/cinta akan negara • 'erin!+a i/kreati. )ebagai pengerusi "ersatuan )ejara! di sekola!+ cadangkan akti.iti ang bole! menguku!kan sistem pemerinta!an beraja• Menyemai emangat "atri!tik dalam kalangan "elajar • Mengh!rmati lambang&lambang kebe aran • Menghayati 0ukun ,egara • Menganjurkan "ertandingan baha /"idat!/ yarahan/kui9/meluki berkaitan =ang di Pertuan Ag!ng dan raja • *a#atan ke mu9ium diraja • Mencari maklumat berkaitan melalui internet • Mengha ilkan buku kra" mengenai in titu i raja • Menggantung gambar =ang di Pertuan Ag!ng dan 0aja& 0aja Melayu • Meraikan hari ke"uteraan ultan • Kembara $engku Mahk!ta dibukukan Toko!'toko! Gerakan Isla! • Sheikh $ahir 3alaludin • Syed Sheikh al&7adi • /r( 'urhanuddin al&7elmy • M!hd =unu Abdul 7amid • 7aji Abba b( M!hd $aha • Sheikh M!hd Salim al&Kalili Ak!bar dan majala! ang menjadi perantara gerakan Isla! • Al&4mam / ,eracha / 4daran Aaman / Penga uh / Al&4kh#an / • Saudara / Semangat 4 lam "erjuangan 8 Idea Gerakan Isla! • /!r!ng !rang Melayu membetulkan "andangan terhada" 4 lam • Sam"aikan idea/jana ajaran 4 lam dari udut kemajuan dunia • Ge a ek!n!mi Melayu dimajukan • Ge a "endidikan/ ! ial Melayu dimajukan • Ge a "!litik Melayu dimajukan • Semat ika" kritik "enjajah dalam kalangan !rang 4 lam • Kritik raja/"embe ar Melayu tidak ber"eranan majukan !rang Melayu • Menubuhkan madra ah • Menjalankan "endidikan 4 lam meli"uti dunia/akhirat • Menjalankan "endidikan .ardu ain • Menjalankan "endidikan 4lmu 7i ab • Menjalankan "endidikan baha a 4nggeri • Memberi "eluang "elajar "erem"uan menda"atkan "endidikan • $itikberat "engetahuan ejarah kerana banyak iktibar b!leh di"elajari • Kete"i adat re am/ke"ercayaan karut yang b!leh halang kemajuan %alangan'!alangan ang di!adapi ole! Kaum 3uda dalam perjuangan mereka • $entangan !leh Kaum $ua • /a"at bergerak dengan baik di ,egeri&negeri Selat ahaja • -ndang&undang yang dikeluarkan !leh ,egeri&,egeri Melayu bagi halang "engaruh Kaum Muda • Kegiatan dak#ah 4 lam "erlu kebenaran ultan • 0i alah/buku Kaum Muda tidak dibenar ma uk ke negeri Melayu )ebagai seorang pemimpin persatuan sekola!+ bagaimanaka! anda menanggani setiap cabaran di!adapi, • $idak ber"utu a a • 'erani menghada"i ri ik! • 5ekal/tabah • 'er.ikiran "! iti. • 0a i!nal • 'ijak ana • 'erilmu • 'ert!leran i "ada pendapat anda+ bagaimanaka! idea'idea Kaum 3uda dapat memajukan negara kita masa kini, • Mengamalkan 4 lam ebenar iaitu kemajuan lahiriah dan ja maniah • Memajukan ek!n!mi ehingga menjadi negara maju • Memajukan "endidikan dengan "enubuhan banyak uni+er ity • Memajukan "!litik ehingga negara menjadi tabil dan aman • Kadar kemi kinan da"at dikurangkan

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Pengangguran da"at diata i ,egara Malay ia kekal merdeka • 4n titu i raja dikukuhkan dengan k!n e" raja ber"erlembagaan • Pendem!kra ian "endidikan/ ek!lah klu ter/ ek!lah ber"re ta i tinggi/ ek!lah agama "ersatuan 3ela u ang tela! ditubu!kan di Tana! 3ela u • Ke atuan Melayu Singa"ura • Per atuan Sahabat Pena Malaya / PASPAM • Per atuan Melayu Perak • Per atuan Melayu Selang!r • Per atuan Melayu ,egeri Sembilan • Per atuan Melayu Pahang • Ke atuan Melayu Muda Isu ang dibincangkan persatuan ketika itu • Kemunduran !rang Melayu dalam "endidikan • Kemunduran !rang Melayu dalam ek!n!mi • 4 u baha a / mendaulatkan baha a Melayu • 4 u a tera • *ayanan "ilih ka ih 'riti h ke"ada anak negeri / !rang Melayu • Per"aduan di kalangan !rang Melayu • Kelemahan !rang Melayu dalam "!litik / bela "!litik bang a • Kebajikan terhada" !rang Melayu • Penem"atan !rang Melayu di ka#a an bandar • Ma alah kenegerian 3atlamat perjuangan persatuan 3ela u di )ara&ak • Mengeratkan "er"aduan di kalangan !rang Melayu • Menggalakkan "endidikan • Menjaga budaya bang a • Menjaga maruah bang a • Menegak/ mem"ertahankan agama 4 lam 0sa!a Kesatuan 3ela u 3uda mencapai matlamat politikn a • 'ekerja ama dengan 3e"un untuk halau 'riti h dari $anah Melayu • 3adikan Ke atuan Melayu Muda ebuah badan "r!"aganda 3e"un • 'eli 6arta Malaya untuk dijadikan alat "r!"aganda anti&'riti h • Mengelilingi $anah Melayu untuk mencari !k!ngan • $ubuh ca#angan KMM "erlua kan "r!"aganda tentang 'rti h • $ubuh Maahad 44 4hya A yari.. di Gunung Semangg!l Perak • Sedia kader&kader dikenali tentera emut utk menentang 'riti h • Minta 3e"un beri kemerdekaan k"d $Melayu ber ama 4nd!ne ia • 'eru aha ke arah tubuhkan Melayu 0aya / 4nd!ne ia 0aya "ada pendapat anda+ mengapaka! orang 3ela u pada masa itu digalakkan menubu!kan persatuan( • Menggalakkan ke edaran untuk ber atu "adu • Membela ke"entingan !rang Melayu dalam emua bidang / "!litik/ek!n!mi/ ! ial • Per"aduan untuk menghada"i ma alah ber ama • :rang Melayu akan menjadi bertambah kuat • Suara !rang Melayu akan didengari !leh 'riti h • Semangat kenegerian akan diata i • :rang Melayu tidak mudah ditinda • Mengukuhkan kua a "!litik !rang Melayu • Kebajikan !rang Melayu akan terbela • Memu"uk emangat kebang aan • - aha a#al kearah kemerdekaan

Tema 115 "embinaan Negara dan (angsa "eranan )uru!anja a <eid • Membincang Perlembagaan yang merdeka • Menyu un "elembagaan Per ekutun $anah Melayu • Merangka ebuah "erlembagaan $anah Melayu yang merdeka • 3adikan bebera"a i u ebagai "anduan "embentukan P$M • 'eri kua a aut!n!mi ke"ada kerajaan negeri dalam bidang tertent • Mengambilkira i u kedudukan raja&raja Melayu • • • • • Menjaga kedudukan dan hak i time#a !rang Melayu Me#ujudkan atu bang a Per ekutuan $anah Melayu Mengadakan rundingan dengan 0aja&raja Melayu Menerima kerakyatan/ "rin i" ju !li Mema ukkan kedudukan agama 4 lam ebagai agama ra mi • Menjadikan 'aha a Melayu ebagai baha a ra mi • Menerima 131 mem!randum dari"ada "elbagai "ihak • Memberi "erhatian utama cadangan Parti Perikatan Kandungan "erjanjian "ersekutuan Tana! 3ela u 19;: • Sebuah kerajaan Per ekutuan dibentuk • Kua a Per ekutuan di"i ahkan dengan kua a negeri • melalui enarai Per ekutuan dan Senarai ,egeri • 4n titu i 0aja jadi 0aja ber"erlembagaan di "eringkat negerinegara • $iga jeni kerakyatan di#ujudkan • KerakyatanIkuatkua a undang&undang"erm!h!nan naturali a i • Kerakyatan bera a kan "rin i" 3u S!li diterima • Kedudukan i time#a !rang Melayu dikekalkan • • • • • Agama 4 lam ebagai agama ra mi "er ekutuan 'aha a Melayu ebagai baha a kebang aan $anah Sim"anan Melayu dikekalkan =ang /i&"ertuan Ag!ng ebagai ketua negara Pentadbiran negara ber i.at dem!kra i ber"arlimen

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Menteri 'e ar menjadi "elak ana "entadbiran negeri • Menteri 'e ar dibantu !leh /e#an -ndangan ,egeri dan 1Jc! • • • • • • • • • • • • • Kepentingan perjanjian "T3 19;: Membentuk ebuah kerajaan dem!kra i Membentuk kerajaan berk!n e" 0aja 'er"erlembagaan Me#ujudkan "er"aduan antara kaum Keharm!nian kaum da"at dica"ai tan"a "ertum"ahan darah Menjadi ebuah negara yang beba merdeka dan berdaulat 7ak mutlak "enduduk tem"atan tadbir negara ikut acuan endiri *ahirkan identiti ma yarakat merdeka tan"a mengira #arna kulit) agama) baha a dan bang a Memelihara #ari an kaum "eribumi Mengiktira. hak kaum&kaum lain Me#ujudkan keadilan ! ial dalam ma yarakat Mema tikan kedudukan agama 4 lam ter"elihara Mema tikan hak kei time#aan !rang Melayu ter"elihara Memb!lehkan emua rakyat menikmati kekayaan negara • 5adang Sara#ak) Sabah) 'runei) Singa"ura dan Per ekutuan $anah Melayu digabungkan • 5adangan dari"ada "emim"in Singa"ura e"erti *im =e# 7!ck) /a+id Mar hall dan *ee Kuan =e# • /e ak 'riti h berunding dengan $unku Abdul 0ahman • Gabungkan Singa"ura dan Per ekutuan $anah Melayu ahaja • $idak di"er etujui !leh $unku Abdul 0ahman • 'imbang berlaku ketidak eimbangan "enduduk • Akhirnya $unku Abdul 0ahman etuju dengan gaga an Malay ia • -mum cadangan gaga an Malay ia di Singa"ura/7!tel Adel"hi • Menjamin kedudukan "!litik yang lebih kukuh )ebab pembentukan 3ala sia pada ta!un 19=3 • Ma alah ke elamatan) • *ee Kuan =e# bimbang "erkembangan "engaruh 'ari an S! iali • 'S! iali berhaluan kiri • akan melemahkan Parti $indakan 0akyat • Gugat rancangan 'riti h beri kemerdekaan ke"ada Singa"ura • Ancaman k!muni • P$M ber"engalaman lama bantera Parti K!muni Malaya >PKM@ • Ancaman k!muni di Sara#ak !leh 5lande tine 5!mmuni t :rgani9ati!n >55:@ • 55: mahu jadikan Sara#ak negara k!muni • Penyertaan Sara#ak Sabah dan Sing"ura jadi benteng kukuh hada"i k!muni • Penubuhan Malay ia "erce"at kemerdekaan Sara#ak) Sabah ) Singa"ura dan 'runei • Pembangunan ! ial) ek!n!mi dan "!litik da"at dinikmati • Pr! e dek!l!ni a i 'riti h • - ul P'' agar tanah jajahan dimerdekakan • 3amin ke tabilan "!litik ke"ada rantau A ia $enggara • 'riti h mahu menjamin ke"entingan mereka di Singa"ura terka#al • Fak or Ekonomi • Me#ujudkan "a aran yang lua • Menggalakkan "elaburan/"erkembangan "ertanian • Meman.aatkan kei time#aan/ umber di negeri&negeri terlibat • Fak or !osial • Mengimbangkan jumlah "ertumbuhan kaum >angka! ke ara! pembentukan 3ala sia• Tunku Abdul <a!man mela&at ke )ara&ak8)aba!8(runei • $erang k!n e"/tujuan/matlamat "enubuhan Malay ia • <undingan antara "ega#ai kanan Per ekutuan $anah Melayu dengan "ega#ai 'riti h dari Sara#ak/Sabah/Singa"ura • Tubu! ?a&atankuasa "erunding "erpaduan Kaum @?""KA • Peranan terang k"d !rang ramai tentang "embentukan Malay ia

"ada pendapat anda+ mengapaka! kita mesti meng!argai kemerdekaan ang tela! kita capai selama ini , • ,egara kita beba dari"ada belenggu "enjajahan • Me#ujudkan keamanan dan ke tabilan negara • Membentuk ma yarakat yang ber atu&"adu • Menegakkan maruah bang a dan kedaulatan negara • Me#ujudkan ke tabilan "!litik)ek!n!mi dan ! ial • 'eru aha melahirkan #arganegara yang "atri!tik • Menjadi negara berdaulat )ebagai &arganegara 3ala sia+ bagaimanaka! anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita, • 'eru aha ehingga menca"ai kejayaan • 'ert!lak an ur dalam "!litik • Me#ujudkan kerja ama • 'ermu ya#arah untuk menca"ai kata e"akat • Sanggu" berk!rban demi kebaikan ber ama • Menjaga kedaulatan negara • Mereali a ikan da ar&da ar kerajaan • Menjaga nama baik negara • Mem"r!m! ikan Malay ia di luar negara • Menjayakan k!n e" 1Malay ia Cadangan'cadangan ke ara! pembentukan 3ala sia • *!rd 'ra ey cadang Sabah) Sara#ak) ,egeri&negeri Melayu dan ,egeri&negeri Selat digabungkan • Sir Malc!lm Mac/!nald cadang Sara#ak) Sabah) 'runei) Singa"ura dan Per ekutuan $anah Melayu digabungkan • /at!< :nn >1FBD@ cadang Per ekutuan $anah Melayu yang merdeka dinamai Malay ia

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Kum"ul "andangan "enduduk • Galak kegiatan ke arah "embentukan Malay ia • Me yuarat ja#atankua a telah berlang ung di 3e elt!n/ Kuching/Kuala *um"ur/Singa"ura • 'runei hantar "emerhati hadiri tiga me yuarat terakhir 3PPK • Ahli&ahli 3PPK cadang tubuh Suruhanjaya 5!bb!ld • )uru!aja a Cobbold tinjau "enda"at rakyat Sabah/Sara#ak tentang gaga an Malay ia • 'uat "enilaian • $erima mem!randum dikemukakan !leh "elbagai "ertubuhan • Kemukakan cadangan ke"ada 'riti h • 'entuk 3a#atankua a Antara Kerajaan >3AK@ "erinci cadangan dari Suruhanjaya 5!bb!ld • /i"engeru i 3AK >*!rd *and d!#ne@/ • $un Abdul 0a9ak kunjungi Sabah/Sara#ak bagi terangkan "enubuhan Malay ia • 'erme yuarat ebanyak 2K kali bagi #ajarkan tentang kema ukan Sabah/Sara#ak ke dalam Per ekutuan Malay ia • $urut bincangkan hak/ke"entingan "enduduk Sabah dan Sara#ak ke dalam Malay ia • $entangan 4nd!ne ia dan 2ili"ina ulitkan "r! e "embentukan Malay ia • Sidang kemuncak ketua kerajaan ketiga&tiga negara bagi mencari jalan "enyele aian etuju bentuk MAP74*4,/: • Per#akilan Malay ia ke Pertubuhan 'ang a&bang a 'er atu dibentuk/ -nited ,ati!n Malay ia Mi i!n >-,MM@ • 6akilnya) *a#rence Michaelm!re ber ama tujuh !rang #akil • Meninjau ekali lagi "enda"at rakyat Sabah/Sara#ak • 7a ilnya) maj!riti "enduduk Sabah/Sara#ak etuju ertai Malay ia • Pengi ytiharannya "ada 1D Se"tember 1FD3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kelua an negara bertambah 'ilangan "enduduk bertambah Pertahanan negara kukuh K!muni da"at diata i Penjajahan a ing ditamatkan Mem"erkayakan budaya negara Melua kan "a aran negara ,egeri kurang maju da"at dibangunkan Mem"erce"atkan kemerdekaan negeri terlibat( P!litik di rantau A ia $enggara tabil) 7alang "enyebaran "engaruh k!muni di #ilayah '!rne!) Galak "erkembangan indu tri "ertanian( Man.aatkan umber yang ada di negeri&negeri itu( Kekayaan ha il negara bertambah Kekayaan/ ha il negara dik!ng i ber ama 4mbangkan jumlah kaum di kalangan negeri angg!ta) Galak "elaburan Galak "erkembangan indu tri "ertanian) 6ujud kerja ama erantau dalam bidang ek!n!mi) Se"akat majukan negeri ma ing&ma ing demi ke"entingan ber ama 0akyat nikmati "embangunan ek!n!mi/ !cial / "!litik Per"aduan/ hubungan antara kaum da"at di"u"uk Semangat etiaka#an antara negeri da"at di"u"uk

<eaksi Indonesia ter!adap pembentukan 3ala sia • 'antah "embentukan Malay ia • Angga" atu bentuk ne!k!l!niali me yang ancam 4nd!ne ia • K!muni mem"engaruhi S!ekarn! • 4 ytiharkan /a ar K!n.r!nta i • Guna k!n e" Ganyang Malay ia • Serang ka"al nelayan $anah Melayu • 5er!b!h ruang udara Malay ia • Serang melalui 3!h!r/Sara#ak/Sabah • 'urukkan nama P$M di negara A.r!&A ia//unia Ketiga "erkara'perkara daripada Akta 3ala sia ang tela! dimasukkan ke dalam perlembagaan 3ala sia • Semua uru an hal eh#al luar tanggungja#ab kerajaan Per ekutuan • Agama 4 lam agama Per ekutuan kecuali Sabah dan Sara#ak • Agama lain beba diamalkan • '(Melayu baha a kebang aan • '(4nggeri / baha a lain b!leh digunakan • Sabah/ Sara#ak/ baha a ra minya '(4nggeri hingga 10 tahun ele"a 7ari Malay ia • Sabah/ Sara#ak diberi kua a ka#al hal eh#al imigre en • Sabah/ Sara#ak diberi kua a ka#al "erkhidmatan a#am • Sara#ak "er!leh 2K keru i / Sabah 1D keru i / Singa"ura 1B keru i

(erdasarkan pengeta!uan anda+ apaka! *aeda! ang diperole!i daripada pembentukan 3ala sia,

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Cadangan ang dikemukakan ola! )uru!anja a Cobbold• Perlembagaan Malay ia yang baru haru bera a kan Perlembagaan Per ekutuan $anah Melayu 1FBG( • Sara#ak dan Sabah diberikan kua a menentukan da ar imigre en • 'aha a Melayu dijadikan baha a kebang aan • 3aminan terhada" hak ? kedudukan bumi"utera Sara#ak ? Sabah( • Pemberian nama Malay ia bagi negara baru yang dibentuk • Penentuan tarikh "enubuhan Malay ia

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• 0akyat bumi"utera Sabah/ Sara#ak diberi tara. ama dengan !rang Melayu di P$Melayu (erdasarkan pengeta!uan sejara! anda+ mengapaka! cabaran semasa pembentukan 3ala sia berja a diatasi • P$M/'riti h beru aha menjela kan "embentukan Malay ia • Semangat "er"aduan dalam kalangan "emim"in • Sika" t!leran i dalam kalangan "emim"in • Pemim"in memberikan kerja ama • Pemim"in mem"ertimbangkan "andangan "enduduk yang terlibat • Kebijak anaan "emim"in P$M/$A0 tidak menggunakan • Kekera an ema a menghada"i tentangan • Menghantar bantahan ra mi mengikut aluran betul/P'' • Mengadakan la#atan untuk menjela kan keadaan • Menggunakan cara di"l!ma i • Kerja ama dari"ada rakyat "eranan )uru!anja a "ili!an <a a • Mengendalikan "ilihan raya umum/ "ilihan raya kecil • Menjamin "ilihanraya adil • 3amin "ilihanraya beba tan"a tekanan "arti "emerintah / "embangkang • Menentukan em"adan bahagian&bahagian "ilihan raya • Menjalankan "enda.taran "emilih ) arat untuk menjadi calon dalam pili!an ra a• 6arganegara Malay ia 'erumur 21 tahun • 'erma tautin di Malay ia • Sem"urna akal 'ukan !rang yang mu..li • $idak memegang ja#atan dalam "erkhidmatan a#am • $idak di abitkan dengan e uatu ke alahan !leh mahkamah • 5al!n b!leh bertanding ata nama "arti/ cal!n beba • 5al!n kemuka kerta "enamaan cal!n "ada hari "enamaan cal!n Kela akan untuk menjadi seorang pengundi dalam pili!anra a • Menda.tar nama dalam Senarai /a.tar Pemilih • 'erumur 21 tahun • 'erma tautin di Malay ia / tidak berma tautin • $inggal di mana&mana ka#a an dalam "ilihan raya /e#an 0akyat / /e#an -ndangan ,egeri • '!leh mengundi dalam ebuah ka#a an "ilihan raya ahaja • Angg!ta "a ukan ke elamatan) "elajar di luar negara dan "ega#ai kerajaan yang bertuga di luar negara mengundi melalui "! a alkan berda.tar ebagai "engundi )ebagai seorang &arganegara + apaka! tanggungja&ab anda dalam 1;negara demokrasi berparlimen di negara kita, • Menjalin "emua.akatan dengan kerajaan • Menda.tar ebagai "engundi • Keluar mengundi • 'erganding bahu bantu dan !k!ng kerajaan kekalkan keharm!nian • 'ekerja ama dengan emua kaum • Sedia bek!rban demi tanah air • 5intai negara • Pera aan bangga akan ,egara 3aksud dengan Ba&asan 2020 • Gaga an negara utk jadi negara maju menjelang tahun 2020( • jadikan Malay ia negara indu tri yang maju dengan acuan endiri • Agar etanding dengan negara maju yang lain( • Kemajuan yang hendak dica"ai berlanda kan kemajuan ber e"adu Cabaran ang perlu diatasi untuk mencapai Ba&asan 2020• Membina bang a Malay ia yang ber atu "adu( • Membina ma yarakat yang berji#a beba ) tenteram ? berkeyakinan( • Memu"uk dan membina ma yarakat dem!kratik yang matang • Me#ujudkan ma yarakat yang berm!ral dan beretika • Me#ujudkan ma yarakat yang matang) liberal dan bert!leran i( • Membina ma yarakat yang maju dan ainti.ik( • Me#ujudkan ma yarakat yang berbudaya "eyayang • Menjamin ma yarakat yang adil dan ak ama ek!n!minya( • Memu"uk dan membina ma yarakat makmur( 7asar kerajaan untuk mencapai perpaduan negara • Per"aduan rakyat /Ke tabilan "!litik / Ketinggian tara. hidu" / Kekuhan nilai m!ral dan etika(/ Kekukuhan i tem kerajaan / Ketinggian maruah bang a/ Semangat yakin diri bang anya( Teras untuk jadi negara industri menjelang 2020 • /a ar Pembangunan ,a i!nal / /a ar 'aha a Kebang aan / /a ar Kebudayaan Kebang aan / Pendidikan Kebang aan Cara menjadikan Ba&asan 2020 satu realiti • emua embilan cabaran utama da"at di ahut rakyat Malay ia • terlibat dalam "engi ian #a#a an • teru kan ke inambungan "erjuangan "emim"in negara terdahulu

• teru

mengekalkan kemajuan negara kita

Cadangan'cadangan5 >i@ Penyata 0a9ak • Penubuhan ek!lah umum/ rendah • Guna '(Melayu baha a "engantar

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• • • • • • • • • • Penubuhan ek!lah jeni umum / rendah Guna '(4nggeri / 5ina/ $amil baha a "engantar Penubuhan ek!lah menengah Melayu Guna '(Melayu baha a "engantar Penubuhan ek!lah 4nggeri Guna '(4nggeri baha a "engantar '(Melayu #ajib diajar emua ek!lah '(4nggeri #ajib diajar emua ek!lah Pembentuk bang a ber atu "adu Pembentukan atu da ar "endidikan • Mem"erkaya a "ek kemanu iaan • Mem"erkaya a "ek ker!hanian • Mem"erkaya a "ek "embangunan ! i!ek!n!mi "rinsip utama 7asar Kebuda aan Kebangsaan • Kebudayaan rakyat a al rantau Melayu ebagai tunjang • -n ur kebudayaan lain yang e uai diterima • 4 lam ebagai un ur ter"enting Cara akti.iti sukan dapat pupuk perpaduan kaum • Akti+iti ukan tan"a mengira ide!l!gi • Akti+iti ukan da"at menyemarakkan emangat "atri!tik rakyat • Akti+iti ukan tidak hadkan "enyertaan k"d e uatu kaum ahaja • Akti+iti ukan terbuka ke"ada e ia"a yang beminat • Akti+iti ukan ebagai k!kurikulum di ek!lah • $ubuhkan Majli Sukan Sek!lah&Sek!lah untuk galakkan ukan • Menganjurkan Sukan Malay ia >S-KMA@ Tujuan akti.iti sukan digalakkan ole! kerajaan• Mengeratkan hubungan kaum / "er"aduan kaum • Me#ujudkan hubungan antara negeri • Menyemarakkan emangat "atri!tik • $idak menghadkan "enyertaan ke"ada e uatu kaum • Memberi "eluang elua &lua nya ke"ada mereka yang berminat

>ii@ *a"!ran 0ahman $alib • Sek!lah umum jadi ek!lah kebang aan • Sek!lah jeni umum jadi ek!lah jeni kebang aan • Pelajaran "ercuma k"d "elajar ek!lah rendah kerajaan • Guna '(Melayu baha a kebang aan • '(4nggeri baha a "engantar di ek!lah rendah ditukar k"d '(Melayu • '(Melayu baha a "engantar di emua ek!lah menengah • Pelajaran agama 4 lam di emua ek!lah bantuan "enuh kerajaan • =g "unyai tidak kurang 1B "elajar 4 lam • '(5ina/ $amil diajar di ek!lah kebang aan jika terda"at 1B !rang "elajar • Semua "e"erik aan a#am dalam baha a kebang aan >angka! memajukan ba!asa 3ela u sebagai ba!asa kebangsaan • Mengiktira. baha a Melayu ebagai baha a kebang aan / • $ermaktub dalam "erlembagaan /Perkara 1B2 • Penubuhan /'P • Pelancaran Minggu 'aha a/ 'ulan 'aha a • Pelancaran l!gan 'aha a 3i#a 'ang a • $ubuh ek!lah menengah guna '(Melayu baha a "engantar "t di Sek Alam Shah/ Sek Sri Puteri/ Sek Sultan Abdul 7alim • Akta 'aha a Kebang aan dilulu kan • Semua ek!lah 4nggeri baha a "engantar '(4nggeri ditukar k"d '(Melayu • $ubuh -KM bukti '(Melayu baha a ilmu • '(Melayu baha a "engantar di emua ek!lah ganti '(4nggeri • '(Melayu diguna di mahkamah "ada pandangan anda+ mengapaka! ba!asa 3ela u dijadikan sebagai ba!asa kebangsaan• -ntuk memartabadkan '(Melayu • 3amin "er"aduan rakyat • Pernah jadi baha a Llingua .ranca< di alam Melayu • 'aha a ra mi ejak kerajaan Melayu Melaka • 'aha a "ertuturan !rang Melayu • 3adi lambang kedaulayan kerajaan Melayu Kepentingan 7asar Kebuda aan Kebangsaan• Menjadi "anduan membentuk identiti negara • mengekalkan identiti negara • Mengukuhkan "er"aduan • Memu"uk ke"eribadian kebang aan • Mem"erkaya kualiti kehidu"an

Kepentingan perpaduan kepada mas arakat di negara kita, • Me#ujudkan keamanan / keharm!nian • Menghindar "erbalahan/"ergaduhan kaum • Me#ujudkan ke tabilan "!litik • Memakmurkan ek!n!mi • Menanam emangat "atri!ti me • Mem"ertahankan negara dari"ada ancaman mu uh • 6ujud kehidu"an/ ua ana harm!ni dalam kalangan rakyat • /a"at membangkitkan ra a cinta akan negara • Mengelak dari"ada "enjajahan kua a a ing • Mema tikan ek!n!mi negara teru berkembang • /a"at menarik kedatangan "elabur a ing • Akan dih!rmati !leh negara luar • Kemajuan negara akan berteru an/berkembang "e at • 6ujud kerja ama antara rakyat yang berbilang kaum )ebagai seorang pelajar+ bagaimanaka! semangat perpaduan dapat dipupuk melalui akti.iti kokurikulum di sekola!, • Menggunakan baha a kebang aan ema a berk!munika i • Mengamalkan budaya yang baik • Mengh!rmati akti+iti kebudayaan bang a / kaum lain • Mengadakan akti+iti "erkhemahan "elbagai kaum • Merancang akti+iti yang b!leh di ertai "elbagai kaum • Menyertai "elbagai akti+iti yang dianjurkan !leh ek!lah

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Menganjurkan akti+iti kaum ukan yang tidak bertera kan 3engapaka! !ubungan luar penting bagi sesebua! negara, • Meningkatkan ek "!rt/im"!rt negara • Menarik "elabur a ing • Pertukaran tekn!l!gi/ke"akaran • Mengekalkan kedaulatan negara • Menjamin ke tabilan/keamanan dunia • Menjalin kerja ama erat dalam emua a "ek • Me#ujudkan "erdagangan dua hala • Menyele aikan ebarang ma alah ecara t!leran i/rundingan • Menarik lebih ramai "elanc!ng luar • Meningkatkan imej negara di mata dunia 3atlamat dasar luar 3ala sia • 'erbaik&baik dengan emua negara • 3amin ke elamatan rakyat dan negara • Pelihara ke"entingan na i!nal • Kekalkan kedaulatan negara • Galakkan "embangunan dan kemajuan ek!n!mi • Kekalkan keamanan ejagat • -tk jadi #arganegara gl!bal yg bertanggungja#ab • Pu"uk ke ejahteraan dunia Asas penggubalan dasar luar 3ala sia 2akt!r ejarah • Aaman Ke ultanan Melayu Melaka telah #ujud hubungan "erdagangan dengan negara luar e"erti 5hina) Arab dan Siam( • Malay ia beka tanah jajahan 'riti h ertai K!man#el • adakan hubungan dengan negara beka jajahan 'riti h yang lain • Pada a#al kemerdekaan Malay ia menjalankan da ar "r!&barat untuk bantuan "ertahanan kerana ancaman k!muni 2akt!r 1k!n!mi • Malay ia mengamalkan "a aran beba menjalankan hubungan ke arah kemajuan ek!n!mi( • Malay ia jalin hubungan dengan "embeli utama bahan mentah negara "t Amerika Syarikat / 'ritain • Malay ia jalin hubungan luar untuk menarik "elabur m!dal a ing( • Malay ia ma ih hara"kan bantuan m!dal dan "a aran dari 'ritain / Amerika Syarikat ele"a merdeka( • galak "elaburan a ing melalui /a ar Pandang Ke $imur(terutama dari 3e"un dan K!rea Selatan • untuk melua kan "a aran "t hubungan dengan negara membangun dan negara 4 lam 2akt!r "!litik • Malay ia amalkan dem!kra i ber"arlimen • !k!ng keamanan ejagat / "emeliharaan kedaulatan negara • !k!ng Pale tin me#ujudkan keamanan di rantau A ia 'arat • !k!ng emua re !lu i P'' ke arah keamanan(/ Piagam P'' untuk kekalkan keamanan dunia 2akt!r Ge!gra.i

Tema 125 3ala sia di peringkat Antarabangsa "eranan 3ala sia selesaikan beberapa kon*lik dan masala! di peringkat antarabangsa • Menentang da ar a"artheid di A.rika Selatan • Menyertai "a ukan "endamai di ba#ah P'' di 5!ng! • 6akili "a ukan "engaman P'' ke ,amibia bantu ca"ai kemerdekaan • Menghantar "a ukan "emerhati em"adan 4ra4ra;/Kam"uchea • Menghantar "a ukan "engaman ke '! nia • Sarankan 'enua Antartika jadi #ari an dunia/hak milik emua negara • $ega memerangi gejala "enyalahgunaan dadah • Menyele aikan k!n.lik "!litik di Myanmar • Mem"erjuang i u Pale tin • Mengutuk erangan Amerika Syarikat terhada" 4ra; 3an*aat diperole! 3ala sia sebagai anggota beberapa pertubu!an antarabangsa • Menerima bantuan "ertahanan dari"ada K!man#el ema a k!n.r!nta i 4nd!ne ia&Malay ia • 1k "!rt Malay ia dikenakan cukai rendah ke ,egara K!man#el • Menerima bantuan teknikal/bia i #a dalam bidang "endidikan • /a"at bantuan 'ank /unia untuk 21*/A/"ra arana "endidikan/ "enyelidikan • /a"at "injaman 'ank Pembangunan 4 lam utk "r!jek "embangunan • Membantu membina -4AM • 015SAM dibina di Pulau Pinang • Menjadi tuan rumah Sidang kemuncak ,AM ke&13 tahun 2003 • $A0 menjadi Setiau aha Agung :45 "ertama • Pernah menjadi tuan rumah Per idangan :45 • Menjadi ahli Majli Ke elamatan P'' • $an Sri 0a9ali 4 mail "ernah jadi Pengeru i Perhim"unan Agung P'' (erikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan !ubungan sesebua! negara dengan negara ang lain• Angg!ta "erlu ber atu dalam menjaga ke"entingan ber ama • Saling membantu a"abila di erang mu uh/dicer!b!h • Sering mengadakan "ertemuan/me yuarat • Kerja ama dalam ek!n!mi( • Kerja ama dalam bidang "ertahanan( • Kerja ama kerja ama "!litik( • 'ertindak atu uara( • Kerja ama dalam bidang ilmu "engetahuan • Pertukaran tekn!l!gi • Mengh!rmati kedaulatan negara lain( • Mengadakan hubungan dua hala( • Pertukaran budaya

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• Kedudukan Malay ia yang trategik erta ber e"adan dengan kebanyakkan negara di A ia $enggara( • "erairan menjadi laluan utama ka"al&ka"al dagangan di dunia • ke elamatan negara erantau mem"engaruhi ke elamatan Malay ia( • "engi tiharan A!n Aman) 'eba dan 'erkecuali / A:P2A, di antara negara AS1A, • jalinkan hubungan luar dengan ,egara&negara k!muni e"erti 5hina / 3erman $imur / K!rea -tara / %ietnam -tara / M!ng!lia( • jalin hubungan dengan emua negara dan negara jiran • ma alah yang b!leh gugat ke elamatan negara d"t di ele aikan ecara kerja ama dgn negara jiran "ti ma alah "elarian %ietnam 0sa!a 3ala sia beri penekanan kpd ekonomi pd ta!ap ketiga• *ancar /a ar Pandang ke $imur • da"at amalkan nilai&nilai baik dari negara 3e"un dan K!rea • meningkatkan hubungan dua hala dengan negara& negara lain untuk manta"kan ek!n!mi negara • mengadakan la#atan ke A.rika Selatan/ Amerika Selatan • tandatangan "erjanjian "erdagangan dua hala • jamlin hubungan "!litik den "erdagangan dengan negara maju dan negara /unia Ketiga Keperluan pupuk !ubungan luar di peringkat antarabangsa 8 sertai pertubu!an dunia • /a"at berbaik&baik dengan emua negara • /a"at menjamin ke elamatan rakyat dan negara • /a"at memelihara ke"entingan na i!nal • /a"at mengekalkan kedaulatan negara • /a"at menggalakkan "embangunan / "embangungan ek!n!mi • Me#ujudkan keamanan ejagat melalui kerja ama antarabang a • /a"t menjadi #arga gl!bal yang bertanggungja#ab • /a"at memu"uk ke ejahteraan dunia
"ertubu!an "ersatuan Negara'Negara A-Tenggara @A)AA • Angg!ta I Malay ia / $hailand/ 2ili"ina • (ertujuan ha"u kan gerakan / ancaman / .ahaman k!muni / bendung "engaruh dan gerakan PKM • jalin kerja ama dalm bidang ek!n!mi) ain dan ! ial • beri dan edia kemudahan latihan / "enyelidikan dalam bidang ain / tekn!l!gi • mengekalkan / menjamin ke elamatan dan ke tabilan "!litik • A)A dibubarkan krn matlamat yang digari kan tidak banyak dica"ai • ASA diangga" anti "emerintahan Pre iden Sukarn! • ke ang ian antara negara&negara angg!ta • "enubuhan Per ekutuan Malay ia "ada 1FD3 ditentang 2ili"ina 3atlamat penubu!an A)6AN • kekalkan ke tabilan "!litik di A ia $enggara • membantu antara atu ama lain dalam bidang ek!n!mi • kerja ama dalam bidang ! ial dan kebudayaan • tingkatkan tara. hidu" "enduduk dalam bidang "ertanian • kerja ama dalam bidang "erdagangan dan "erindu trian • beri kerja ama dan bantu dalam bentuk latihan dan "enyelidikan

2akt!r /em!gra.i • maj!riti "enduduk Malay ia beragama 4 lam • Malay ia mengadakan hubungan dengan ,egara 4 lam/ :45 • $idak mengadakan hubungan dengan 4 rael • 4 rael meninda dan mencer!b!h rakyat Pala tin( • Malay ia amal k!n e" "er"aduan ? h!rmati hak a a i manu ia( • "enduduk Malay ia "elbagai kaum dan beba jalankan budaya ma ing&ma ing( • $idak adakan hubungan dengan A.rika Selatan/ da ar a"artheid( "erkembangan dasar luar 3ala sia • $aha" "ertama M Pr! 'arat dan anti k!muni M $unku Abdul 0ahman o /i ebabkan .akt!r "!litik "t ancaman k!muni / k!n.r!nta i 4nd!ne ia/ "utu hubungan dgn 2ili"ina/ "emi ahan Singa"ura • $aha" kedua M 'erkecuali M $un 0a9ak ? $un 7u ein • "eranan yang dimainkan !leh AM/A berkurangan/"engaruh 'riti h di timur emakin mer! !t(/"erg!lakan yang berlaku di %ietnam yang melibatkan dua kua a be ar iaitu Amerika Syarikat dan 5hina( • $aha" ketiga M Ke"entingan ek!n!mi M /r Mahathir • 'erkaitan dgn i u "erdagangan / "elaburan/ "embangunan negara membangun )ebab 3ala sia pro (arat dan Anti komunis • Ancaman k!muni / PKM • Malay ia "erlu bantuan tentera negara K!man#el • Malay ia tandatangani "erjanjian "ertahanan AM/A • $imbulnya kri i dengan negara jiran • 'eru aha berbaik&baik dengan negara jiran • Sertai ASA) MAP74*4,/:/ AS1A, • Pergantungan ek!n!mi k"d 'ritain • Malay ia angg!ta bl!k terling / jalankan "erniagaan guna "aun terling • 'arat terutama 'ritain "embeli utama k!m!diti I getah dan bijih timah • Pelabur 'ritain ma ih kua ai "eratu be ar dlm ek!n!mi Malay ia terutama "erladangan dan indu tri • Malay ia cuba amalkan "a aran beba • 'ina rangkaian "erdagangan dengan negara lain utk kurang "ergantungan k"d 'ritain • Mencari "a aran baru 0sa!a 3ala sia amal dasar berkecuali pada ta!ap kedua-

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1

Pecutan A+ Sejarah SPM 2013
• adakan hubungan yang erat dengan "er atuan atau "ertubuhan erantau dan antarabang a( "eranan 3ala sia dalam A)6AN • adakan Me yuarat Menteri&Menteri *uar AS1A, di Kuala *um"ur • menandatangani deklara i ber ama dikenali /eklara i K*um"ur • i tihar AS1A, 9!n aman) beba ) dan berkecuali / A:P2A, • utk kekalkan keamanan ? ke tabilan "!litik di rantau A($enggara • elak cam"ur tangan kua a&kua a be ar • tidak ber ek!ngk!l dngan mana&mana bl!k 'arat atau bl!k $imur • adakan me y bentuk kerajaan /em!kra i 5am"uran Kam"uchea • mengata i ma alah "encer!b!han %ietnam ke ata Kam"uchea • %ietnam etuju cadangan dan me yuarat diadakan di K(*um"ur • Me yuarat Menter2i *uar AS1A, "utu kan AS1A, A!n 'eba Senjata ,uklear • $unjuk k!mitmen negara&negara AS1A, terhada" A:P2A, • tidak benarkan mana&mana ka"al guna "erairan dan kemudahan "elabuhan di rantau ini angkut bahan / enjata buklear • bentuk kerja ama ek!n!mi terutama dalam "r!jek "erindu trian • e"erti "r!jek urea di 'intulu / Acheh( • kerja ama ek!n!mi AS1A, ebagai A!n Perdagangan 'eba AS1A,/ A2$A >AS1A, 2ree $rade Area@ • diumumkan dalam idang Kemuncak AS1A, di Singa"ura • 5adangan tubuh 1A15 > Perundingan 1k!n!mi A ia $imur/ 1a t A ian 1c!n!mic 5aucu @ • 4aitu cadangan kerja ama ek!n!mi bagi rantau ebelah $imur yang libatkan 5hina / 3e"un / K!rea Selatan • Kerja ama ek!n!mi ecara tidak ra mi AS1A, + 3 / kerja ama negara AS1A, dengan negara&negara timurI • jem"ut Menteri&Menteri *uar negara&negara hadiri "erbincangan tentang kerja ama yang ingin di#ujudkan • Kerja ama dalam bidang "endidikan • tubuh Pertubuhan Menteri&Menteri Pelajaran AS1A, >S1AM:@ • beri tum"uan ke arah kerja ama dalam emua bidang • • • • • • • • • • bina Pu at Serantau untuk Sain dan Matematik >015SAM@ Kerja ama AS1A, dalam bidang kebudayaan dan ! ial mengadakan .e ti+al kebudayaan dan ke enian tubuh $abung Kebudayaan AS1A, mengadakan "ertukaran rancangan tele+i yen dan radi! mera"atkan hubungan melalui emangat ke ukann mengadakan Sukan S1A mengadakan kerja ama dalam bidang "elanc!ngan mengi tiharkan$ahun Mela#at AS1A, 1FF2 berbaik&baik dengan negara jiran ertai ASA /MAP74*4,/:/ AS1A,

)umbangan 3ala sia kepada A)6AN ( • ha ilkan /eklara i Kuala *um"ur dalam Me yuarat Menteri& Menteri *uar AS1A, • mengi tiharkan AS1A, ka#a an A:P2A, • adakan me yuarat bentuk Kerajaan /em!kratik 5am"uran Kam"uchea • me yuarat di K(*um"ur juga "utu kan AS1A, Ka#a an beba nuklear • cadangkan "enubuhan 1A15 / Perundingan 1k!n!mi A i $imur • mengadakan kerja ama tidak ra mi melalui AS1A, + 3 • kerja ama dalam bidang "endidikan / S1AM: • tubuhkan Pu at Serantau utk Sain dan Matematik / 015SAM di P(Pinang • tubuh $abung Kebudayaan AS1A, / adakan .e ti+al kebudayaan • mengadakan "ertukaran rancangan tele+i yen dan radi! • mengadakan Sukan S1A • mengadakan $ahun Mela#at AS1A, )ebab adakan !ubungan ang baik dengan negara jiran • mengekalkan ke tabilan "!litik di rantau A aia $enggara • bantu antara atu ama lain dlm bid( ek!n!mi / ! ial/kebudayaan • tingkatkan tara. hidu" "enduduk / kerja ama dalam bidang "ertanian / "erdagangan /"erindu trian • menyediakan latihan dan "enyelidikan • menjamin ke elamatan dari"ada ancaman luar / k!muni • meningkatkan kerja ama dalam bidang "endidikan • memajukan ekt!r "elanc!ngan • menyemarakkan lagi bidang kebuday

© Guru Sejarah SMK Seri Kenangan 2013

Page1