1

1. Jelaskan latar belakang dasar luar Malaysia dan bentuk hubungan luar Malaysia. - Malaysia mempunyai dasar luar yang tersendiri iaitu dasar berbaik-baik dengan semua negara - Dasar luar Malaysia bertujuan menjamin keselamatan rakyat dan negara - Memelihara kepentingan nasional - Mengekalkan kedaulatan Negara - Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi - Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa - Menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia - Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain - Hubungan bilateral – hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu - Hubungan multilateral – hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan 2. Faktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Malaysia. (i) (ii) (a) Terangkan faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia (25m) Sama dengan set 1 Huraikan perkembangan dasar luar Malaysia mengikut tahap berikut: Tahap Pertama; (5m) dasar pro barat yang anti komunis berbaik-baik dengan Negara jiran dan Komanwel dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan di dalam negara Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris- Tanah Melayu( AMDA ) Dasar luar-baik dengan Negara jiran bagi menangani krisis dengan negara luar membuat beberapa perjanjian dengan Negara luar bergantung kepada Britain untuk menjaga kepentingan ekonomi negara mengurangkan pergantungan kepada Britain dengan mengamalkan pasaran bebas dan membina rangkaian perdagangan dengan negara luar (b) Tahap Kedua; (5m) Dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara Disebabkan kurangnya peranan dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di timur Disebabkan pergolakan yang berlaku di Vietnam Mengisytiharkan konsep zon Aman Bebas dan Berkecuali(ZOPFAN) bersama anggota ASEAN Hubungan diplomatik dengan negara berfahman komunis dan mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam (c) Tahap Ketiga. (5m) Mengekalkan dasar-dasar tahap kedua Memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi Menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara ASEAN Memperkenalkan dasar pandang ke timur dengan menggunakan negara Korea dan Jepun sebagai model Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain

-

SET 4

2

3. Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau. (i) MAPHILINDO (5m) - Tujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan . - Menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia- Filipina dan Malaysia-Indonesia. - Malaysia telah mengambil langkah mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia. - Rundingan ini akhirnya membawa kepada penubuhan MAPHILINDO. - Memohon bantuan PBB untuk mendapat pandangan rakyat Sabah dan Sarawak tentang cadangan penubuhan Persekutuan Malaysia. - PBB telah menghantar perwakilannya pada tahun 1963 yang diketuai oleh Lawrence V.Michael More untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah. (ii) ASEAN (10m) Dalam mesyuarat Menteri-menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada bulan Nov 1971 satu deklarasi bersama telah ditandatangi oleh semua Negara anggota yang dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. Mengistiharkan Negara-negara ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN). Konsep ZOPFAN teruji apabila Vietnam menceroboh Kampuchea pada tahun 1978 dan menjatuhkan kerajaan Khmer Rouge. ASEAN berusaha mengatasi masalah ini dengan mengadakan satu mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk. Vietnam bersetuju dengan cadangan berkenaan dan mesyuarat ini diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1982. Dalam mesyuarat 1984, Menteri- Luar ASEAN memutuskan ASEAN ialah zon bebas senjata nuclear. Rantau ini tidak akan membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhannya untuk mengangkut bahan atau senjata nuclear. Negara-negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian contohnya baja urea di Bintulu serta di Acheh. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah diumumkan dalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Malaysia mengemukakan idea melalui ASEAN untuk memperluas skop kerjasama ekonomi bagai rantau sebelah ini yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. Idea ini dikemukan oleh Dato’ Sri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan Perundi ngan Ekonomi Asia Timur (EAEC). Idea ini ditentang oleh Negara-negara maju terutama Amerika Syarikat tetapi tetap diteruskan melalui konsep ASEAN + 3. Konsep ini merujuk kepada kerjasama yang ingin diwujudkan antara Negara ASEAN dengan Negara-negara timur iaitu China , Jepun dan Korea. Kerjasama dalam bidang pendidikan wujud dengan tertubuhnya Pertubuhan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). Contohnya pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang, Malaysia.

-

SET 4

3

-

Kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. Pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan. Sukan SEA juga diadakan untuk merapatkan hubungan antara Negara melalui semangat kesukanan. Dalam bidang pelancongan kerjasama dijalinkan dengan mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992.

4. Mengaplikasi Pertukaran Kepentingan Malaysia menjadi anggota pertubuhan dunia seperti ASA, MAPHILINDO dan ASEAN. Berdasarkan pemerhatian anda, huraikan kepentinganyang diperoleh negara kita setelah menjalinkan . hubungan diplomatik dengan negara-negara serantau. (10m) Antara kepentingannya ialah  Pemindahan teknologi ,  Peningkatan pelaburan dan modal asing  Pasaran yang lebih luas  Pertukaran tenaga kerja  Pertukaran kemahiran  Memperkayakan hasil kebudayaan dan kesusasteraan  Menamalkan konsep persaudaraan dan permauafakatan.  Memajukan kecemerlangan sukan  Aliran bebas modal antarabangsa  Meningkatkan kualiti pengeluaran  Menambahkan penyelidikan dan pembangunan (R&D)  Meningkatkan daya kreativiti  Memberi kesan positif dari aspek keselamatan  Mengukuhkan hubungan sosial diantara negara  Mengukuhkan nama negara di peringkat antarabangsa  Memberi impak positif dalam aspek pelancongan  (Mana-mana jawapan munasabah)

5. Menilai Kejayaan yang dicapai oleh negara. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mewujudkan keamanan dankeselamatan dunia. (10m) Antara usaha yang boleh dilakukan ialah    
SET 4

Memperkukuhkan sistem pertahanan negara Tidak membocorkan rahsia negara Memupuk perpaduan melalui interaksi pelbagai kaum Memperkayakan diri dengan ilmu pengetahuan

4

            

Penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan ketat ke atas pesalah Memupuk semangat patriotism Mengawal perairan / sempadan negara Mendidik masyarakat mencintai keamanan Mengharamkan penggunaan senjata nuklear dengan mewujudkan Zon Aman Bebas dan Berkecuali Menganggotai pertubuhan-pertubuhan di peringkat antarabangsa Bekerjasama dalam agensi PBB Menyelesaikan masalah dengan cara perundingan Menjaga hak asasi manusia Menghormati kedaulatan negara lain Menentang amalan keganasan Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat antarabangsa Mengadakan projek usaha sama dalam kalangan anggota (Mana-mana jawapan munasabah)

6. Menjana Idea Menghadapi cabaran dalam hubungan serantau. (i) Nyatakan cabaran utama yang dihadapi dalam hubungan serantau. (5m)

Cabaran utama yang perlu dihadapi ialah  Ledakan globalisasi  Melahirkan modal insan yang mempunyai sifat keyakinan, ketabahan dan amanah  Tidak mempunyai keyakinan dalam mempertahankan jati diri  Golongan muda tidak menguasai ilmu pengetahuan sains dan teknologi serta pelbagai kemahiran lain.  Implikasi globalisasi yang semakin rancak dan tidak terkawal  Jenayah melepasi sempadan negara  Kebergantungan kepada negara maju  Pengukuhkan sistem pertahanan negara  Kos taraf hidup meningkat  Kekurangan tenaga mahir  Kerendahan nilai-nilai murni  Masalah pengangguran  (Mana-mana jawapan munasabah) (ii) Apakah langkah-langkah menghadapi cabaran tersebut? Antara langkah mengatasi cabaran tersebut ialah      
SET 4

(5m)

Menguasai ICT Tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain Menghormati kedaulatan negara lain Memajukan sistem pendidikan Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat antarabangsa Mengadakan projek usaha sama dalam kalangan anggota

5

    

Memajukan sistem maklumat Mempelbagaikan sektor ekonomi Memupuk nilai-nilai murni Mengeratkan hubungan diplomatik dengan negara lain Memupuk budaya penyayang (Mana-mana jawapan munasabah)

7. Penerapan nilai-nilai murni iktibar / patriotism Nyatakan nilai-nilai murni/ iktibar penubuhan Malaysia yang boleh diterapkan demi mengekalkan kedaulatan serta memacu pembangunan negara yang mampan. (5m) Antara iktibar yang diperoleh ialah            Kita mesti belajar bersungguh-sungguh Menguasai teknologi Mematuhi ajaran agama Patuh kepada undang-undang Menghormati pemerintah Mengamalkan budaya menyayang Tidak melanggar undang-undang Mengamalkan kesopanan dan kesusilaan Menyangjung /berbangga kepada Negara Bekerjasama memajukan negara Mengamalkan kehidupan masyarakat yang hormat-menghormati, bekerjasama (Mana-mana jawapan munasabah)

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang Antara pengetahuan yang diperoleh ialah      
SET 4

(5m)

Kepentingan menjalinkan hubungan dengan negara luar untuk kestabilan politik dan ekonomi Negara sentiasa berusaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara Masyarakat perlu mengamalkan nilai-nilai murni bagi menjamin keharmonian dan kesejahteraan Negara berterusan Kita haruslah menjadi warga global yang peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia Saya berharap negara Malaysia akan terus maju kehadapan setandingan dengan negara-negara maju yang lain Seterusnya, dapat merealisasikan wawasan 2020

6

(Mana-mana jawapan munasabah)

SET 4