Tajuk tumpuan SPM 2013 ( 1249/2) – 2013 1.

Perluasan kuasa/Pertanian dan Pendidikan China dan India – Bab 2 T4 2. Hijrah/ Pembukaan semula Kota Makkah – Bab T4 !. Kesan kedatan"an Islam dalam bidan" #entadbiran dan #erundan"an/$konomi/Perda"an"an – Bab % T4 4. &kta Tanah/ Perbandaran – Bab 1' T4 . (istem Birokrasi Barat – Bab 1 T ). Persatuan Mela*u +P&(P&M/KM(/KMM, – Bab 2 T -. .e"ara ban"sa Mala*sia/Madinah – Bab ! T /n.// 0arisan melaka %. Mahkamah – Bab - T /#erlemba"aan/#ilihan ra*a /. 1asar Pendidikan/ &kta Bahasa/1asar Kebuda*aan Keban"saan/ (ukan – Bab % T 1'. 1asar 2uar – Bab / T 11. Khali3ah &bu Bakar/ 4mar &l5Khattab /Khali3ah &li– Bab T4 12. 6a0asan 2'2' – Bab % T