~ . ~ ~ .

~

athaaghorA manuM vakShye yena siddhyanti sAdhakAH | karaamlaka-vad vishvaM yasya saMsmaraNAd api || mAyA-ramA.a~Nkushaana~Nga-vadhu-vAgbhava-gAruDaiH | yoginI-shAkinI-kAlI-phetkArI-krodha-bIjakaiH || saMbodhanam aghorAyAH siddhiM me dehi choddharet | tatash cha dApayet yuktvA svAhAnto munir iShyate || pa~nchaviMshaty akSharo .ayaM mantro vA~nchita siddhikR^it | atha dhyAnaM vyAharAmi yena mantraH prasiddhyati || susnigdha-kajjala-grAva-tulyaavayava-rochiShaM | viShAla-vartulA-rakta-nayana-tritayAnvitAM || shveta-nrasthi-kR^itAkalpa-samujjvala-tanuc-ChaviM | digambarAM muktakeshIM nR^i-muNDa-kR^ita-kuNDalAM || shavopari samArUDhAM daMShTA-vikaTa-darshanAM | dvi-bhujAM mArjanI-shUrpa-hastAM pitR^ivana-sthitAM ||

Related Interests