Име и презиме _________________________________

Одделение IV

Датум

02,04,2013

ТЕМАТСКИ ТЕСТ
ЕКОЛОГИЈА
Ниво на препознавање:
1. Екологијата ги проучува:
а) односите меѓу живата и неживата природа
б) односите на живите организми во животната средина
1/
в) лековитите растенија
2. Луѓето се приспособени да живеат во:
а) воздушно – копнена средина
б) водена средина
1/
в) почва како животна средина
3. Растенијата и животните
а) се во меѓусебна поврзаност
б) не се во меѓусебна поврзаност
1/
4. Растенијата се:
а) произведувачи
б) потрошувачи

1/

5. Сите синџири на исхраната почнуваат со:
а) животни
б) растенија

1/

Ниво на разбирање
1. Наброј ги животните средини
___________________________________________________
_________________________________________________ и
__________________________________________________

3/

2. Поврзи:
Растенија *
Животни *
3.

*потрошувачи
*произведувачи

3/

Објасни како кртот е приспособен на својата животна средина.потрошувачи 3/ Ниво на примена: 1. Што е екологија? ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4/ 2. Напиши еден пример како животните влијаат врз животот на растенијата. 5. ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________4/ Бодовна листа: Од Од Од Од Од 0 – 11 – недоволен 1 12 – 17 – доволен 2 18 – 23 – добар 3 24 – 28 – многу добар 4 29 – 33 – одличен 5 Бодови _____________ Оцена _____________________ Наставник ________________________ Родител __________________________ . Објасни ја поврзаноста помеѓу растенијата и составот на воздухот! ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4/ 4. ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4/ 3. Состави еден синџир на исхрана.