Odbor Udruženja banaka, osiguravajućih organizacija i drugih finansijskih institucija

Faktoring
Uvodne napomene U poslednjih par godina jedan od veoma važnih bankarskih poslova postaje i faktoring. Prisutan je naročito u razvijenim zemljama, iako i kod nas, u poslednje vreme se dosta primenjuje. Faktoring je jedan od najstarijih oblika finansiranja trgovine. Neki istraživači njegovo poreklo dovode u vezu sa Rimskom imperijom, dok drugi smatraju da se ovaj instrument javio čak i u starijoj prošlosti, za vreme Hamurabija, četiri hiljade godina ranije. Izraz faktor potiče od latinskog glagola facio, koji znači „onaj koji čini“. Kao što sugeriše latinski glagol, istorija faktoringa je istorija subjekata koji rade neke stvari za račun drugih. Na primer, faktoring je bio dobro razvijen u Engleskoj u 14. veku, gde se razvio sa jačanjem industrije vune. Glavni posao faktora bio je da bude agent u prodaji ili komisioni trgovac za tekstilna vlakna.Nakon toga, delatnost faktoringa se proširuje i na ostale grane delatnosti i ima sve veću i veću primenu.

Pojam faktoringa Faktoring je danas moderan finansijski instrument, koji ima izuzetno veliku primenu u razvijenim tržišnim ekonomijama. Faktoring, najjednostavnije, može biti definisan kao finansijski instrument kojim faktor (institucija koja se bavi faktoringom) finansira preduzeća na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu. U suštini predstavlja otkup tuđih potraživanja (dugova), tj. finansiranje putem faktoringa predstavlja specifičan oblik pribavljanja sredstava i to putem prodaje potraživanja. Na

kontratrgovina. kupac i faktor (zajmodavac). koja je ovaj dužan da izmiri u određenom vremenskom roku. Ključni element ugovora je prenos potraživanja sa prodavca na faktoring kompaniju. novi vlasnik potraživanja faktor. a takođe ga i oslobađa raznih finansijskih rizika koji bi se javili vremenom. konsignaciona . dok preostali iznos od 20% koristi za korekture potraživanja i stavlja se na raspolaganje klijentu posle naplate potraživanja od strane faktoring preduzeća. preduzeće faktoring odmah isplaćuje deo potraživanja u visini od 80% preduzeću klijentu. i za njih naplaćuje posebnu proviziju u zavisnosti od vrednosti posla. razne usluge prevoza i špediterske usluge.. Faktoring preduzeće uglavnom naplaćuje proviziju u određenom % od iznosa potraživanja faktoring usluge. One otkupljuju dugove tako što isplaćuju prodavcu odmah iznos njegovog potraživanja umanjenog za ugovoreni procenat. Subjekti u poslovima faktoringa Osnovni subjekti koji učestvuju u poslovima faktoringa su: klijent. tako da on na taj način minimizira preuzet kreditni rizik. Ugovor o faktoringu je osnov i za obaveštenje (notifikacija) kupcu da je. Pokriće od rizika nenaplate od kupca. pomoć u odabiru kupaca.bez pravnih opterećenja Prenosiva (potraživanja koja se mogu slobodno prenositi) Delatnosti nepodobne za faktoring: prodaja. što uključuje i rizik i kamatu kreditiranja klijenta od momenta otkupa do naplate potraživanja. Faktoringom mogu da se bave banke i osiguravajuće kompanije. umesto prodavca. Naravno i faktor (kupac potraživanja) sebe osigurava tako što ova potraživanja moraju biti dobrog boniteta i pokrivena raznim garancijama. U praksi postoji i tzv. nemogućnost naplate datog duga o roku dospeća. tj. naplata potraživanja i preuzimanje rizika naplate potraživanja usled nelikvidnosti dužnika. vodjenje evidencije o potraživanjima koja su predmet faktoringa. reexport Elementi i rizici faktoringa Iz navedene definicije faktoringa proizilaze njegovi elementi . građevinski radovi.finansiranje prodavaca.primer. Važno je napomenuti da je rizik koji preuzima faktoring kompanija vezan za kupca. kao i neke druge specijalizovane kompanije. prilikom prodaje određene robe nastaju potraživanja prodavca prema kupcu. "silent" faktoring. Iz razloga pravne sigurnosti većina faktora izbegava ovaj sistem. Otkup potraživanja vrši se pre roka dospeća.. Pri tome. koje faktor obezbedjuje od osiguravajućih društava ili od isporuka opreme. kod koga kupac ne dobija obaveštenje o izvršenom prenosu potraživanja. Faktor pored otkupljivanja potraživanja nudi i druge usluge: vođenje računovodstva. Te aktivnosti faktor preuzima na osnovu ugovora o faktoringu koji zaključuje sa prodavcem. Predmet faktoringa Potraživanja koja se mogu finansirati kroz faktoring su: Postojeća i buduća nedospela potraživanja od prodatih proizvoda / usluga sa rokom dospeća plaćanja ne dužim od 180 dana/ Nesporna i nesumnjiva potraživanja . Faktoring je često isplativ za prodavca jer poboljšava njegovu likvidnost tako što on dolazi do gotovine pre roka dospeća.

bitni su priroda robe. može se obavljati u jednofaktorskom ili dvofaktorskom sistemu. faktor preuzima na sebe rizik naplate potraživanja o dospelosti. omogućava mu da finansira prodavca bez obzira na prodavčevu finansijsku situaciju i bez uzimanja sredstava obezbeđenja (hipoteka. s obzirom na to da li je ugovoreno pravo regresa: 1. promet je uvozno-izvoznog karaktera. Ako je ugovoreno pravo regresa.drugih faktora. Rizik koji postoji na strani prodavca sastoji se u neodgovarajućoj isporuci ugovorene robe. Vrste faktoringa Postoji više vrsta faktoringa u teoriji i praksi. Faktor mora da predvidi mogućnost reklamacije i njen raspon i da na taj način odredi visinu avansa i vrstu faktoringa. avans može biti određeni procenat potraživanja koji se najčešće kreće od 70% do 90%. Obzirom na ugovorena prava i obaveze faktoring može biti: Domaći i međunarodni Sa i bez preuzimanja rizika Sa i bez prava regresa Sa i bez finansiranja Otvoreni i skriveni Domaći faktoring: prodavac i kupac robe ili usluga se nalaze u istoj zemlji. način proizvodnje i ostalo. faktor uvek može zatražiti povraćaj datog avansa u slučaju da je na njega preneto nepostojeće potraživane Faktoring sa finansiranjem: u momentu prenosa potraživanja faktor isplaćuje klijentu avans. ali nije dužan klijentu da isplati preostali deo potraživanja dok ga ne naplati. u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja o dospelosti moguće su dve situacije. preuzimanje rizika isključuje pravo regresa i obrnuto Faktoring bez prava regresa: u slučaju nemogućnosti naplate o dospelosti. faktor garantuje isplatu ostatka potraživanja o dospelosti. promet robe ili usluga se ne može kvalifikovati kao izvoz ili uvoz Međunarodni faktoring: prodavac i kupac se nalaze u različitim zemljama. preuzeto na naplatu. regulisan Konvencijom UN o međunarodnom faktoringu Faktoring sa preuzimanjem rizika potraživanja: najkasnije o dospelosti faktor je dužan da isplati klijentu preneto potraživanje. a klijent vraća faktoru dobijeni avans. bez obzira da li je ugovoreno pravo regresa. ako nije ugovoreno preuzimanje rizika. U tom cilju. bankarska garancija) od njega. Faktor posebnu pažnju posvećuje vrsti robe i načinu njene isporuke. bez obzira da li ga je naplatio ili nije . istorija poslovanja sa kupcima. ugovor sa kupcem. sve dok ga ne naplati. na osnovu koje kupac može da odbije plaćanje u celosti ili delimično. faktor postaje vlasnik potraživanja mi preuzimanje rizika povećava faktoring naknadu Faktoring bez preuzimanja rizika potraživanja: faktor nije dužan da Klijentu isplati potraživanje o dospelosti ako ga nije naplatio. avans može biti i celokupni iznos potraživanja umanjen (diskontovan) za naknadu i . Faktoring sa pravom regresa: u slučaju nemogućnosti naplate o dospelosti. faktor ne može tražiti povraćaj datog avansa od klijenta. faktor neće morati da isplati ostatak potraživanja klijentu. Ako nije ugovoreno regresno pravo. isključuje pravo regresa. faktor može zatražiti povraćaj datog avansa od klijenta. zaloga. faktor vraća klijentu potraživanje. faktor ne može tražiti povraćaj avansa. Oni zavise pre svega od odnosa između glavnih aktera u poslu faktoringa. faktor je ovlašćen da zatraži povraćaj datog avansa od klijenta 2. U ovom slučaju dolazi do izražaja još jedna osobina faktoringa koja ga bitno odvaja od tipične finansijske institucije.

.Proizvođaču . dospelosti ako je preuzeo rizik potraživanja 2. jer faktor preuzima na sebe rizik naplate potraživanja. vođenje knjigovodstva. da sama vrše naplatu potraživanja.preuzimanje rizika potraživanja.kamatu. kada ga naplati ako nije preuzeo rizik potraživanja Ovakav faktoring zaključuje se radi preuzimanja rizika potraživanja. omogućava faktoring bez preuzimanja rizika i sa pravom regresa. Pravi faktoring je faktoring sa finansiranjem. po pravilu pravi faktoring je skuplji za klijenta Nepotpuni faktoring: faktoring koji ne obuhvata sve četiri funkcije. avans nosi pasivnu kamatnu stopu za klijenta koja se obračunava na mesečnom nivou. po pravilu jeftiniji za klijenta Skriveni faktoring: u nekim slučajevima postoji potreba klijenta da sakrije postojanje faktoringa od svog kupca. od onih tek osnovanih do onih već razvijenih mogu imati niz prednosti od faktoringa: . preuzimanjem rizika i bez prava regresa.Ne opterećuje se sopstveni bilans preduzeća. . umesto da se isporuka proizvoda vrši na kredit ili odloženo plaćanje.izvozniku se pruža mogućnost prodaje za gotovo. klijent ne mora da iskoristi avans Faktoring bez finansiranja: ugovorom o faktoringu nije predviđena isplata avansa u momentu prenosa potraživanja. obuhvaćene funkcije mogu biti u raznim kombinacijama.Mogućnost da preduzeća brzo odgovore na promene u tražnji u zemlji i u inostranstvu. dužnik se ne obaveštava o prenosu potraživanja. Faktor isplaćuje potraživanje klijentu: 1.finansiranje kroz avanse.Da se postižu značajne uštede u troškovima.bez obaveštenja o prenosu potraživanja sam prenos nema dejstvo prema dužniku. Faktoring u ovom slučaju poprima druge pojavne oblike ali zadržava svoju funkciju. -Eliminišu se loša i sporna potraživanja -Proširuje se izvoz na nova tržišta i nude se povoljniji uslovi . naplatu potraživanja. koje bi inače snosila. naplate i vođenja knjigovodstva Pravi – puni faktoring: obuhvata sve četiri funkcije faktoringa:. različitim komisionim poslovima simulira se funkcionisanje faktoringa tako da se on odvija bez znanja dužnika Prednosti faktoringa Kompanije svih veličina. .

Ugovorom se precizira potraživanje koje će biti predmet faktoringa. takodje. tj. iznos do koga je faktor obezbedio pokriće preko osiguranja ili drugog faktora. Faktura prezentovana od strane klijenta. Faktor. Razumljivo je da se ova vrsta faktoringa primenjuje selektivno . otpremnica. Pismeno obaveštenje o prenosu potraživanja Kupca koje je i potpisano od strane dužnika / kupca. To su: faktura. Pismena potvrda da je roba isporučena od strane prodavca koju potpisuje dužnik.naknada za pripremu dokumentacije i za obradu transakcija plativa po potpisivanju ugovora kao % od ukupno odobrenog limita. po kome faktor prihvata sve fakture i sve kupce koje prodavac ima. Ugovorom se definišu i dokumenti kojim prodavac dokazuje da je izvršio isporuku. carinski sertifikat (kod izvoznog faktoringa). Postoji i tzv.standardni uslov . Pri tome se odredjuje i kreditni limit za te kupce. "bulk" faktoring. Faktor najčešće odredjuje kupce za koje će prihvatiti prenos potraživanja.samo za određene prodavce. Naknada se plaća godišnje Faktoring naknada – plaća se kao % od nominalne vrednosti fakture koja je predmet finansiranja. obračunava dve vrste troškova. čime potvrđuje da neće biti kompenzacije Isplata avansa do 80% od iznosa fakture . Trošak usluge u zavisnosti od vrednosti fakture i trošak finansiranja koji je na nivou bankarskih kamatnih stopa za kratkoročne kredite. pre uplate avansa Faktoring kamatna stopa – Referentna kamatna stopa + margina koja zavisi od rejtinga. protokol o primopredaji robe i sl.Ugovor o faktoringu i troškovi faktoringa Ugovorom o faktoringu preciziraju se odnosi izmedju faktora i prodavca. Komponente troškova faktoringa: Naknada za aranžiranje .standardni uslovi: Potpisan kupoprodajni ugovor izmedju Klijenta (Prodavca) i Dužnika (Kupca) Diversifikacija portfolija – najmanje 4-5 dužnika (određen limit po svakom dužniku) uključeno u transakciju Potpisan Faktoring ugovor između Faktora i Klijenta. uslova plaćanja i mogućnosti cross selling Sledeći uslovi moraju biti ispunjeni za utvrdjivanje i korišćenja faktoring limita .

matični broj. međutim javnost još nije dovoljno upoznata sa mogućnostima koje on pruža.Srbije . Marfin Factors.RS 112/06 Nacrt Zakona o faktoringu koji čeka skupštinsku proceduru Izvor: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza R. za potrebe izvoznika. faktoring U decembru 2006. godine nastavljeno je sa daljim uobličavanjem faktoringa kao novog proizvoda na srpskom finansijskom tržištu.gl. adresa. godine AOFI je otpočela i sa poslovima unutrašnjeg faktoringa.Srbije. on do sada nije bio razmatran kao alternativa postojećim finansijskim mehanizmima. U toku 2007.gl.Srbiji je opočeo pre nekoliko godina. odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem i kapitalnom poslu Sl.Srbiji Razvoj faktorina u R. Medjutim. kao novim proizvodom koji ima za cilj da se ublaži mogućnost da nelikvidnost i otežana naplata na domaćem tržištu ugrozi cash flow i izvozne performanse srpskih izvoznika.AOFI. ukazuju na to da će faktoring dobiti odgovarajuće mesto. najnovije izmene i najave izmena nekih zakona. uslovi plaćanja) Provera boniteta. primenjuje i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza R. PIB.RS 112/06 Uredba o bližim uslovima i načinu prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata Sl.Procedura Prijava kupaca (popunjavanje obrasaca sa podacima o kupcu: tačan naziv. Ponuda (odobreni kupci sa limitima) Ugovor Notifikacija potraživanja (dokument kojim klijent potvrđuje ustupanje potraživanja faktoru) Podnošenje dokumentacija (kopija fakture. Razlog leži u nepoznavanju prirode ovog instrumenta. Trenutno. U decembru 2007. njegova promocija kao oblika finansiranja obrtnog kapitala i njegovo približavanje izvoznicima. pored nekoliko stranih faktoring kompanija. poslovnih banaka.Uprkos nesumnjivoj potrebi za faktoringom u domaćoj privredi. što je naišlo na veoma dobar odziv među srpskim izvoznicima. carinska deklaracija. odnosno otkupa ino potraživanja. kao što je donošenje posebnog Zakona o faktoringu. godine Agencija je otpočela sa poslovima međunarodnog faktoringa. tovarni list) Isplata avansa (uobičajeni procenat 80% može biti veći ili manji) Izveštavanje (mesečno) Naplata (odeljenje za rada sa kupcima vrši praćenje i naplatu) Obračun troškova (provizija i kamata na avansirana sredstva) Faktoring u R. zahtevani kreditni limit. odnosno otkupa potraživanja na domaćem tržištu. Pravna regulativa Zakon o obligacionim odnosima Zakon o deviznom poslovanju i dve Uredbe Uredba o bližim uslovima i načinu naplate. Raiffeisen bank – Sektor za faktoring Agrobanka – Sektror za faktoring . kao i u zakonskoj regulativi koja nije stvorila ambijent za njegovu primenu.

Related Interests