http://www.zvrk.rs/mskola/Istorija/istorija.

htm

Vizantija
priredila: Sanja Jović

Uspon i pad Vizantijskog carstva
Rimsko carstvo je 395. godine naše ere podeljeno na Istočno i Zapadno. entar Istočnog Rimskog carstva postao je stari grčki grad !i"antij#m$ kojeg je car %onstantin I &vladao od 3'(. do 33). g.n.e.* ponovo podigao i preimenovao ga # prestonic# +i"antije , %onstantinopolj. +i"antijci s# se-e smatrali Rimljanima i lj#-omorno s# č#vali mnoge tradicije rimske i grčke civili"acije koje s# "a-oravljene i i"g#-ljene # Zapadnom del# Rimskog carstva # .aos# ratovanja sa +arvarima. +i"antijci s#$ me/#tim$ "a ra"lik# od stari. Rimljana i 0rka$ -ili .rišćani$ pa je nji.ovo carstvo do-ilo novi i "načajno dr#gačiji karakter.

Teritorije koje je obuhvatalo Vizantijsko carstvo 1 "načajnom -roj# osvajački. po.oda tokom 2. veka$ car J#stinijan$ koji je vladao od 53). do 525. g.n.e.$ osvojio je i vratio mnoge teritorije starog Rimskog carstva$ proter#j#ći +andale i" severni. delova 45rike i pora6avaj#ći 7strogote # Italiji. 4li$ tokom naredna 3 veka mnoge od ovi. teritorija s# ponovo i"g#-ljene. arstvo i -ogatstvo +i"antije #većavali s# se i #manjivali tokom naredni. 5(( godina. %rstaška vojska je '3(8. godine op#stošila %onstantinopolj i #stanovila # njem# 9atinsko carstvo$ dok je ono što je ostalo od +i"antijskog carstva # 0rčkoj i :aloj 4"iji podeljeno # odvojene dr6ave ;ikej#$ <re-i"on i =pir. +i"antijci s# kasnije pora"ili 9atine i ponovo #stanovili carstvo sa prestonicom # %onstantinopolj#$ me/#tim$ 7tomanska imperija$ nova dr6avna i vojna sila # region#$ postepeno je pokoravala i konačno osvojila +i"antijsko carstvo osvajanjem %onstantinopolja '853. godine.

. pločica koje s# sačinjavale velelepne mo"aike prekrivaj#ći čitave "idove. i ovaj grad je postao prestonica +i"antijskog dela Italije. g. &eligijska u#etnost Vizantije .#ozaici i ikone 0rad Ravena je od#vek imao tradicij# i"#"etno lepi.n.rišćanima i kršten je na samrtnoj postelji.Car Konstantin Car Konstantin (310-33 !g!n!e" ar %onstantin je postavio temelje novog carstva na Istok# premeštaj#ći prestonic# Rimskog carstva # %onstantinopolj 33( g.e. mo"aika.a ovom d#-ore"# prika"ana je -or-a i"me/# lj#di i medveda pred p#-likom$ što je -io o-lik "a-ave nekada pop#laran i # starom Rim#. +i"antijske crkve s# i"gledale o-ično i ne#gledno spolja$ ali s# i"n#tra sjale .iljade mali. Raven# je pokorio car J#stinijan 58(.duborezi $uborez u slonova%i +i"antijski majstori s# -ili veoma po"nati po svojim d#-ore"ima # slonovači.e.n. U#etnost Vizantije . . !io je tolerantan prema .

g. Vizantijska arhitektura Unutra)njost crkve *ja (o+ija rkva 4ja So5ija &Sveta So5ija* pravo je remek.n.n. vlastodr6aca .delo +i"antijske ar. 7tomani s# dogradili minarete i ispisali m#slimanske natpise po #n#trašnjosti crkve$ ali je ostatak gra/evine ostao netakn#t. .+i"antijci s# tako/e -ili po"nati i po svojim slikanim portretima >rista i svetaca na"vanim ?ikone? koje s# # +i"antiji -ile o-jekti d#-okog poštovanja. godine. . 7vi ?ikono-orci? #ništavali s# ikone i$ kao i :#slimani$ "a-ranjivali -ilo kakve pok#šaje portretisanja lj#di # religijskoj #metnosti.e. +ojnici sa leve strane repre"ent#j# vojn# moć +i"antijskog carstva.akon pada %onstantinopolja '853. %ada je carstvo počelo da propada # ). g. vek# mnogi s# to t#mačili !o6jim -esom "-og o-o6avanja ikona. 'ozaik u crkvi (an Vitale u &aveni 7vaj mo"aik # crkvi San +itale # Raveni predstavlja portret +i"antijski.iepiskopa :aksimijana koji je osveštao ov# crkv# 58). car J#stinijan &naslikan sa oreolom kojim se #ka"#je na svetost cara* stoji sa svojim dvoranima$ #klj#č#j#ći ar.itekt#re. po nard-i cara J#stinijana. Sagra/ena je # %onstantinopolj# i"me/# 533 i 53).e. godine pretvorena je # m#slimansk# d6amij#. ?Ikono-orci? s# -ili i ostali moćna politička sila tokom perioda od )3( do @83.