Ewles dan Simnett (1986) pula mengemukakan tujuan yang lebih spesifik lagi tentang mengapa pendidikan kesihatan

itu diberikan. Menurut mereka dalam melaksanakan tugas tersebut sese!rang pendidik kesihatan mestilah berusaha untuk men"apai tujuan#tujuan berikut $ Meningkatkan kesedaran kepada yang dididik tentang masalah kesihatan yang sedang dihadapinya. Memberikan penerangan dan juga menyumbang pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubung kait dengan masalah yang sedang dihadapi !leh indi%idu atau masyarakat itu. Menimbulkan kesedaran diri (self awareness) setelah mendengar penerangan dan penjelasan yang diberikan. &engan adanya kesedaran ini diharapkan !rang yang menerima atau dididik akan lebih tegas untuk mengubah nasibnya. Membantu mereka yang dididik untuk mengubah sikap ke arah yang lebih p!sitif. 'erubahan sikap ini pula akan memulakan rantaian perubahan kebiasaan dan tabiat melalui beberapa akti%iti tertentu sehingga matlamat pendidik dan mereka yang dididik itu ter"apai.

Rajah 5.1 Tujuan Pendidikan Kesihatan MATLAMAT PENDIDIKAN KESIHATAN Menurut Ewles & Simnett (1986 ! Pendidikan Kesihatan "an# diusahakan serin#kali$ertujuan untuk men%a&ai satu atau le$ih matlamat kesihatan. Matlamat ini $er$e'adari&ada sese(ran# indi)idu ke&ada indi)idu "an# lain atau dari&ada satu mas"arakatke&ada mas"arakat "an# lain.*ntara matlamat Pendidikan Kesihatan adalah se&erti $erikut iaitu &eka atau sedar terhada&kesihatan! men"am&aikan ilmu &en#etahuan! menim$ulkan kesedaran diri! men#u$ahsika&! mem$uat ke&utusan! men#u$ah tin#kah laku dan men#u$ah status s(sial. 1. Peka atau sedar terhada& kesihatan*dalah dihara&kan melalui Pendidikan Kesihatan! (ran# "an# dididik akan mam&u untukmenim$ul atau memikirkan isu+isu kesihatan semasa "an# dian##a& &entin# untukdirin"a mahu&un mas"arakat sekelilin#n"a setelah &en#etahuan tentan# isu terse$utdi$erikan ke&adan"a.,e$era&a %(nt(h adalah se&erti kem&en tentan# kesedaran *-.S!

Se$a#aise(ran# &endidik ilmu Pendidikan Kesihatan! se#ala ilmu "an# disam&aikan seharusn"a%uku& $erkesan! men"entuh &erasaan dan mem$eran#san#kan su&a"a ia menim$ulkansika& ke&ekaan dan seterusn"a menim$ulkan kesedaran diri ke&ada indi)idu. 1. Pendidik Pendidikan Kesihatan seharusn"a &erlu &ula$erusaha mem$erikan tunjuk ajar "an# ter$aik a#ar tindakan ini akan da&at men#uatkanla#i seman#at (ran# "an# dididik untuk men#u$ah sika& demi men%a&ai matlamat statuskesihatan "an# (&timum. Kesedaran diri mula tim$ul dan &eru$ahan sika&akan $erlaku sehin##a ke&utusan te#as akan diam$il (leh indi)idu * untuk men#atasimasalah kesihatann"a. Mereka serin# kali $erusaha untuk men#etahui se$a$ ia $er$aha"ahan"alah a&a$ila indi)idu atau salah se(ran# ahli keluar#an"a men#ida& &en"akit aki$at$awaan n"amuk terse$ut. . Menim$ulkan kesedaran diriMatlamat "an# hendak di%a&ai adalah ham&ir men"eru&ai a&a "an# telah di$in%an#kanse$elum ini. . 4. 8ika kaedah Pendidikan Kesihatan "an# telah di$erikan $erkesan! halini se&atutn"a tidak akan $erlaku. /al ini se&atutn"a kita %e#ah dari&ada terjadi.S./101! mer(k(k danmen#am$il minuman keras. 6.Se$a#ai %(nt(h indi)idu * men#ida& &en"akit tekanan darah tin##i. 5. 5uma matlamat ini le$ih terarah ke&ada diri inidi)idu itu sendiri.S "an# telah dan sedan# dijalankan di Mala"siamahu&un di $an"ak ne#ara di dunia. Men#u$ah tin#kah lakuPen#etahuan $erkaitan Pendidikan Kesihatan seharusn"a mam&u men#u$ah tin#kahlaku indi)idu atau mas"arakat. Setelah ilmu ini di$erikan!dihara&kan mas"arakat akan menjadi le$ih &eka dan $ertindak wajar untuk men#atasiisu+isu "an# di$erikan. Ke$an"akan mas"arakat kitase$enarn"a tahu akan $aha"a dan kesann"a terhada& kesihatan diri! teta&i "an# tidakdi3ahami (leh mereka adalah men#a&a ia $er$aha"a dan $a#aimana %aramen#atasin"a.erjuta rin##it telah di$elanjakan ke arah usaha&endidikan terhada& isu ini semata+mata untuk mem$erikan &en#etahuan dan &anduanke&ada indi)idu dan mas"arakat tentan# $aha"a *-. Kem&en *-. -ndi)idu * &erlumen#awal jumlah #aram dalam makanann"a di sam&in# men#awal makanan $entuk$erlemak lainn"a. Mem$uat ke&utusan7ntuk men%a&ai matlamat ini! se$a#ai &endidik Pendidikan Kesihatan &erlu mem$erikand(r(n#an dan #alakkan su&a"a indi)idu "an# terli$at da&at mem$uat satu ke&utusan"an# &(siti3 demi men%a&ai tara3 kesihatan "an# ter$aik. Satu kaedah "an# $erkesan haruslah di#una dandiselaraskan den#an matlamat untuk mem$eri tunjuk ajar dan 3ahaman "an# jelaske&ada mas"arakat dan ju#a indi)idu. *malan tentan# #a"a hidu& sihat hendaklah .2leh se$a$ mereka tidak 3aham maka mereka mem$iarkan sahaja hal itu $erlarutansehin##alah tim$ul hal atau &erkara "an# tidak diin#ini. Se$alikn"a! a&a "an# seharusn"a terjadi adalahden#an adan"a ilmu &en#etahuan. Men#u$ah sika&*&a$ila ilmu &en#etahuan $erkaitan Pendidikan Kesihatan telah di$erikan! makake&ekaan ju#a da&at ditin#katkan. Maka! di sinilah &eranan PendidikanKesihatan memainkan &eranan. Tindakan&(siti3 "an# akan diam$il dihara&kan da&at menin#katkan taha& kesihatan indi)iduterse$ut. Mereka tahu masalah itu ada teta&i mereka tidak memahami akan $aha"an"a.ia ju#a &erlu melakukan senaman untuk men#awal $erat $adann"ateta&i dia en##an. 6.Se$a#ai %(nt(h! isu $erkaitan den#an kes n"amuk aedes. Men"am&aikan ilmu &en#etahuanKadan#kala masalah kesihatan itu wujud dalam mas"arakat mahu&un indi)idu "an#te$a$it.

9. . Kita semua tahuakan $aha"a dan aki$atn"a sam$il men"eru indi)idu dan mas"arakat menin##alkanta$iat mer(k(k. . Se$a#ai &endidik Pendidikan Kesihatan! adalah amat &erlu untuk men#enal&asti kelemahan dan kekuatan indi)idu mahu&un mas"arakat serta men##unakan&en#etahuan terkini untuk men#atur dan men"usun strate#i "an# $erkesan a#ar merekatidak mudah &atah seman#at dalam usaha untuk men%a&ai matlamat mas"arakat sihatdan makmur. -a men#am$ilkira $ukan sahaja &en"akit dan si &esakit teta&i ke&ada mereka "an# sihat dan (ran#kuran# u&a"a  Pendidikan Kesihatan ditujukan ke&ada semua (ran# meran#kumiindi)idu! keluar#a! kum&ulan tertentu mahu&un sese$uah mas"arakat. 2leh itu! $idan# Pendidikan Kesihatan telah distrukturkan semula dan mem&un"aitujuh &e#an#an se&erti $erikut:  Ke&erluan ke&ada keadaan sihat dan usaha Pendidikan Kesihatan "an# dilakukanadalah untuk men%a&ai matlamat indi)idu atau mas"arakat se%ara keseluruhan. Pendidik Pendidikan Kesihatan mem&un"aitu#as untuk melaksanakan tan##un#jawa$ ini dan sedia mem$antu mereka untukmen#u$ah sika& dan tin#kah laku mereka.idan# PendidikanKesihatan telah $erkem$an# selaras den#an tuntutan kehendak mas"arakat #l($almasakini.alam usaha untuk men%a&ai tujuan indi)idu dan mas"arakat "an# sihat! $e$era&a&en#(r$anan dari&ada &ihak terse$ut adalah amat di&erlukan. -a akan $ermuladen#an kelahiran dan akan $erlanjutan terus den#an atau tan&a disedari (lehindi)idu sehin##alah ke akhir ha"atn"a.dilaksanakana#ar kehidu&an menjadi le$ih $erkualiti &en#ekalan taha& kesihatan diri. -ni$ererti indi)idu atau mas"arakat ditinjau dari as&ek 3i'ikal! mental! s(sial! em(si!ker(hanian! merentasi latar $elakan# $uda"a dan a#ama. Pen##u$alan akta dan undan#+ undan# serta &en#uatkasaannn"a ju#a telahdilaksanakan! namun a&a "an# men"edihkan adalah $ilan#an &er(k(k $aru semakinmenin#kat sa$an tahun. Men#u$ah status s(sial.alam seluruh ran#kaianmatlamat "an# telah di$in%an#kan! 3akt(r ini meru&akan as&ek "an# &alin# sukar untukditerima dan dilaksanakan.  Pendidikan Kesihatan men%aku&i ke&ada semua $idan# &eru$atan. DIMENSI PENDIDIKAN KESIHATAN Pendidikan Kesihatan meru&akan suatu $idan# "an# luas dan khusus. Kerajaan ter&aksa mem$elanjakan sejumlah wan# "an# $esar untuktujuan ini. -ni dise$a$kan $e$era&a &en#(r$anan s(sial &erludilaksanakan dan tindakan ini $erkisar ke&ada &eru$ahan s(sial dan %ara hidu& kita. Peru$ahan inihendaklah selari den#an kehendak $uda"a! a#ama dan $an#sa kita serta kemudahan"an# sedia ada.  .Se$a#i %(nt(h! marilah kita lihat isu $erkaitan kem&en anti+mer(k(k.  Pendidikan Kesihatan adalah satu da"a usaha seumur hidu&. Ke#a#alan ini adalah dise$a$kan kesukaran dan keen##anan&er(k(k men#hentikan amalan mereka dise$a$kan k(n(nn"a in#in menja#a staus s(sialmereka.

en#an erti kata lain! dimensi Pendidikan Kesihatan amat luas.  Pendidikan Kesihatan ju#a mem&un"ai ran#kaian matlamat. 0"atakan ju#a im&akn"a terhada& ne#ara &ada masa de&an. -ni termasuk mem$eri&en#etahuan! men#u$ah sika& dan tin#kah laku serta kehidu&an s(sial sese(ran#indi)idu mahu&un mas"arakat. Pen"am&aian &en#etahuan ju#a $ukan sekadar meluahkan ilmu teta&i iaseharusn"a mem&un"ai matlamat tertentu se&erti ke arah &eru$ahan sika& dan seterusn"a&eru$ahan tin#kah laku indi)idu untuk men%a&ai matlamat hidu& sihat dan selesa.alam kum&ulan! $in%an#kan ke&entin#an Pendidikan Kesihatan ke&ada indi)idu danmas"arakat masa kini.Pendidikan Kesihatan menitik$eratkan usaha men#hulurkan $antuan ke&ada semuamanusia "an# in#in mem$antu dirin"a sendiri ke arah men%a&ai #a"a hidu& sihatdan menjalani kehidu&an seharian den#an le$ih $erkualiti dan selesa. . ... -a tidak han"a ter$atas &adasatu as&ek &en"am&aian &en#etahuan dalam satu+satu $idan# &eru$atan sahaja teta&imen%aku&i kesemua as&ek &eru$atan! s(sial dan &ersekitaran tem&at mas"arakat itutin##al.alam melaksanakan usaha ini! $er$a#ai+$a#ai kaedah danstrate#i akan di#unakan $ersesuaian den#an kum&ulan sasaran "an# terli$at.  Pendidikan Kesihatan meli$atkan &r(ses &endidikan dan &em$elajaran "an# 3(rmaldan tidak 3(rmal.