RIS

SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS

KRM 3023 ASAS UKURAN
TUGASAN 1 (INDIVIDU) TULISKAN REFLEKSI PEMBELAJARAN BAGI :1. 2. 3. 4. 5. SEJARAH ASAS UKURAN MASA DAN WAKTU UKURAN PANJANG TIMBANGAN BERAT ISIPADU CECAIR
TAJUK SEJARAH ASAS UKURAN 1. Ringkasan Isi Kandungan Uni

Unit ini membantu saya untuk mentakrif dan menambahkan pengetahuan saya dalam meningkatkan kandungan pedagogi dalam tajuk masa dan aktu! ukuran panjang! timbangan berat serta isipadu "e"air# Ukuran merupakan satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian manusia untuk mengendalikan akti$iti harian mereka# Ukuran adalah satu daripada tajuk yang paling menarik dalam kurikulum matematik# Kanak%kanak membina kefahaman mengenai proses ukuran dan sukatan melalui proses men"uba! menerokai pelbagai akti$iti yang bermakna dengan menggunakan bahan%bahan dan objek sekeliling mereka# Unit ukuran adalah antara peralatan yang tera al di"ipta manusia# &eberapa sistem metrik bagi unit telah berkembang sejak penggunaan sistem metrik asli di 'eran"is pada tahun ()*(# +iri penting bagi sistem moden adalah pemia aian# Unit ukuran adalah kuantiti pia ai bagi "iri%"iri fi,ikal ! digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat# Unit ukuran adalah antara peralatan yang tera al di"ipta manusia# Masyarakat

yang sesuai! rekaan pakaian atau penukaran bahan makanan# &anyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda%benda di sekeliling sebagai alat pengukur# 'elbagai alat dan sistem ukuran yang berbe.%si$na"is*% k%gu)uan anda.a merupakan salah satu pun"a utama pertikaian antara pedagang! penduduk dan pengumpul "ukai# Oleh yang demikian pada akhir abad ke%(-! negara%negara . !i"i# k$ns%&'k$ns%& (ang %)da&a da"a* uni dan +%)ikan &%n.%"asann(a (# K$ns%& Asas Ukuran Konsep masa dan tidak pia ai ukuran# 0# Masa dan aktu 'engenalan kepada Masa dan 1aktu! 'ernyataan masa dalam sistem (0 dan 02 jam! penentuan tempoh masa dan operasi asas melibatkan masa dan aktu# 3# Ukuran 'anjang Konsep pengukuran dan penganggaran unit panjang! penukaran unit ukuran! 'engelasan unit ukuran /mperial 2# 4imbangan berat dan Unit Metrik! operasi asas dalam ukuran panjang 4erminologi untuk jisim dan berat! Unit ukuran standard dan tidak standard! 'enukaran unit melibatkan timbangan berat dan operasi dan penyelesaian 5# /sipadu +e"air melibatkan unit alaupun dan timbangan berat# +iri "e"air dimana isipadunya tidak berubah bentuk bekasnya berubah! operasi !%n. 'enerangan konsep dalam sesuatu pengajaran melibatkan ukuran adalah penting . !andangan.%"asan aktu! panjang! timbangan berat! isipadu "e"air# /dea intuitif asas ukuran! alat pia ai dan asas penyelesaian yang melibatkan isipadu "e"air! penukaran unit ukuran isipadu "e"air mengikut pia aian# 3.ropah meninggalka sistem ukuran yang lama dan menggantikan dengan unit ukuran yang pia ai# 2.purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda pembinaan tempat kediaman bagi bentuk sai.k$*%n a) anda %n ang kandungan uni ini da"a* k$n %ks &)$.

aman yang dilalui oleh indi$idu yang menjalankan kehidupan# bahasa ialah Dikaitkan dengan pengurusan masa! ia memberi makna suatu ilmu yang berkaitan dengan teknik dan "ara seseorang itu mengurus! membahagi dan mengatur masa sehariannya supaya dapat dimanfaatkan dengan sebaik%baiknya# .a pada maksud masa# Satu pandangan yakni masa adalah linear dan sebahagian dari struktur asas alam semesta ! satu matra berlakunya peristi a dalam rangkaian dan masa itu sendiri adalah sesuatu yang boleh diukur# /ni adalah pandangan realis! iaitu Sir /saa" Ne to n sendiri# Masa telah lama menjadi subjek utama sains! falsafah dan seni# Ukuran masa telah menghuni saintis dan ahli teknologi dan adalah moti$asi perdana dalam astronomi# Masa juga dari kepentingan masyarakat jelas! mempunyai nilai ekonomi 76masa itu emas68 baik juga nilai peribadi ! berpun"a dari kesedaran dari masa yang terhad dalam setiap hari dan dalam jangka hidup manusia# Operasi asas penambahan ! penolakan ! pendaraban dan pembahagian melibatkan masa dan tika aktu adalah salah satu sub%tajuk yang penting# 'engertian masa dari segi aktu ! . Ringkasan Isi Kandungan Uni Masa merujuk kepada tempoh sesuatu kejadian atau peristi a berlaku#1aktu merujuk kepada bila sesuatu kejadian atau peristi a berlaku# Dahulu kala manusia menggunakan matahari!bulan!planet%planet dan bintang%bintang rujukan untuk mengukur masa#4erlalu sedikit yang diketahui tentang pengukuran masa di .kerana ia menggalakan murid berfikir dan membantu mereka memperolehi 6measurement sense6 'enerangan guru tentang unit pia aian dan tidak pia aian adalah untuk murid merasai dan membuat penganggaran sebelum melakukan pengiraan mengikut skala ukuran antarabangsa# RE/0EKSI UNIT !E0AJARAN TAJUK MASA DAN 1AKTU 1.aman ! saat dan detik# Dari segi istilah masa bermakna tika% aktu atau .aman prasejarah# 4erdapat dua pandangan berbe.

uru juga sentiasa mengingatkan murid kosa kata yang melibatkan masalah berkaitan masa dan aktu bagi murid tahap 0# ukuran masa# 'enukaran unit ukuran masa adalah asas yang penting dalam menyelesaikan . !i"i# k$ns%&'k$ns%& (ang %)da&a da"a* uni dan +%)ikan &%n.k$*%n a) anda %n ang kandungan uni ini da"a* k$n %ks &)$.2.uru harus aktu! sistem (0 aktu dalam sehari! minggu! bulan dan 02 jam bagi membimbing murid dalam menyelesaikan masalah harian yang melibatkan ukuran masa# Murid harus mempuyai pemahaman se"ukupnya dalam menyatakan baha a sejam mempunyai <= minit dan ( hari mempunyai 02 jam# . Murid harus diajar untuk menyebut dan menulis menitikberatkan pengetahuan tentang masa dan dan tahun# 4ugas guru adalah menerangkan konsep pergerakan aktu# .%"asann(a K$ns%& Mengenal (# 0# 3# 1aktu 9ari &ulan !%n.%"asan aktu pagi! tengah hari ! petang! malam dan tengah malam dengan mengaitkan akti$iti yang dilakukan# Mengenal tujuh hari dalam seminggu# 'astikan ada dua belas bulan dalam setahun# 2# :adual Kalendar aktu dan :adual kalendar aktu meran"ang akti$iti%akti$iti harian dan memberikan informasi berkaitan dengan peristi a%peristi a yang berlaku# 5# Dekad dan 4ahun Mengenal hubungan antara dekad dan tahun# Sepuluh tahun adalah bersamaan dengan satu dekad# !andangan.%si$na"is*% k%gu)uan anda.

RE/0EKSI UNIT !E0AJARAN TAJUK UKURAN !ANJANG 1.aman gua lagi# . Ringkasan Isi Kandungan Uni Sejarah ukuran memberikan gambaran yang sangat kukuh mengenai kita sebagai manusia dan apa yang telah manusia "apai sejak .ambaran di dinding%dinding gua menunjukkan baha a memungkinkan ukuran adalah akti$iti matematik pertama yang dilakukan oleh manusia# Stragtegi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari ukuran panjang ialah dengan mengukur objek%objek berkaitan dengan pembaris atau pita pengukur# Ukuran panjang adalah satu nilai# Anggaran ukuran adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian#/stilah seperti 6hampir6! 6dekat dengan6 6lebih kurang6 adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membin"ang mengenai ukuran# Semua ukuran adalah satu anggaran# 'roses pengukuran itulah yang perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran di kalangan pelajar%pelajar# 'embelajaran ukuran dimulakan dengan pembandingan se"ara langsung# Ukuran panjang membolehkan manusia menghayati ketinggian mer"u tanda dunia kebanggaan kita rakyat Malaysia iaitu Menara Kembar 'etronas# Seterusnya ! manusia menggunakan alat%alatan yang tidak pia ai pula untuk mengukur panjang# Keperluan untuk satu sistem ukuran yang diselaras satu dunia telah lama disedari hampir 3== tahun yang lalu# 'embelajaran ukuran dimulakan dengan pembandingan se"ara langsung# Ukuran panjang digunakan dalam banyak situasi seharian kita# .

%si$na"is*% k%gu)uan anda.2. !andangan. 'roses pengukuran perlu diberi perhatian dan tumpuan oleh setiap guru matematik untuk membina kemahiran di kalangan pelajar di sekolah rendah# Ukuran panjang merupakan satu nilai# Dalam pengajaran matematik ia menggambarkan ketepatan# Unit ukuran yang digunakan di sekolah bemula dengan milimeter7mm8! sentimeter7"m8! meter7m8 dan kilometer7km8# Konsep 'enukaran unit ukuran ini harus diajar oleh guru agar murid memahami konsep baha a penukaran nilai besar kepada nilai ke"il harus didarab dan penukaran nilai ke"il kepada nilai besar harus dibahagi# i8 m kepada "m ? 7@(==8 ii8 "m kepada m ? 7A(==8 Standard pia aian ukuran adalah penting dalam pengiraan ukuran panjang dan jarak dalam kehidupan harian kita# 'emahaman mendalam Sistem Metrik oleh murid akan membantu murid menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian mereka# RE/0EKSI UNIT !E0AJARAN TAJUK .%"asan /a memberi tumpuan kepada membina kefahaman pelajar membanding dan menggunakan perbendaharaan kata ukuran# tidak Merupakan keperluan untuk berkomunikasi di antara manusia memba a tamadun ke satu era yang baru# /a di"ipta untuk mengukur ukuran yang lebih ke"il dari satu meter# /a untuk ukuran yang lebih ke"il yanh kurang dari ( sentimeter satu unit yang lebih ke"il Di"ipta untuk mengukur jarak yang lebih jauh seperti jarak# 3. !i"i# k$ns%&'k$ns%& (ang %)da&a da"a* uni dan +%)ikan &%n.k$*%n a) anda %n ang kandungan uni ini da"a* k$n %ks &)$.%"asann(a K$ns%& (# 0# Se"ara >angsung Se"ara >angsung 3# 2# 5# Unit Sentimeter Unit Milimeter Unit Kilometer !%n.

Ringkasan Isi Kandungan Uni 4imbang berat merupakan satu nilai# Dalam matematik kita mengaitkan nilai timbangan berat untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perin"ian dalam timbangan tanpa mengira unit timbangan yang digunakan# Anggaran timbangan adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian# Semua timbangan merupakan satu anggaran# Sesetengah timbangan lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai timbangan yang tepat# Unit bukan pia ai berat ialah sebarang ukuran berat abitari yang digunakan sebagai unit# Unit ukuran berat yang diterima di peringkat ialah kilogram7K.TIM2ANGAN 2ERAT 1. !i"i# k$ns%&'k$ns%& (ang %)da&a da"a* uni dan +%)ikan &%n.ram7g8 digunakan untuk mengukur berat atau jisim objek yang sangat ringan dan kilogram 7kg8 digunakan untuk mengukur berat atau jisim objek yang berat# 'enambahan dan penolakan dimulakan dengan unit yang sama iaitu ! gram dengan gram dan kiligram dengan kilogram# Strategi yang paling sesuai dan berkesan sebagai permulaan untuk mengajar dan mempelajari operasi dalam timbangan berat ialah dengan menggunakan alat penimbang# /stilah berat%ringan adalah yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran dalam timbangan berat se"ara pengamatan# 'embelajaran mengenai timbangan berat dimulakan dengan pembandingan se"ara langsung# Unit pia ai untuk timbangan berat ialah kilogram7kg8# &erat sesuatu benda tidak bergantung kepada sai.%"asann(a K$ns%& !%n.%"asan . dan bentuk objek tersebut# 2.8!pound! auns dan gram# Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit pia ai bagi timbangan berat yang diterima oleh satu dunia untuk memastikan baha a ia dipakai ! difahami dan sama tanpa mengira di mana mereka berada# .

.uru harus menerapkan konsep penukaran unit 7kg8 kepada 7g8 dan 7g 8 kepada 7kg8# /ni adalah untuk menentukan berat sesuatu objek dengan lebih tepat# Murid harus memahami pengiraan operasi asas yang melibatkan 4imbangan berat dalam menyelesaikan masalah harian mereka# .ram7g8 untuk mengukur berat atau jisim objek yang dalam ringan dan kilogram7kg8 untuk mengukur berat atau jisim yang berat# . !andangan.ram dan Kilogram 3. Ringkasan Isi Kandungan Uni .uru harus menggunakan bahan ma ujud untuk meningkatkan pemahaman konsep timbangan berat ini kepada murid# .%si$na"is*% k%gu)uan anda.uru harus mengukuhkan pemahaman murid tentang istilah jisim dan berat# Murid harus didedahkan tentang konsep timbangan berat melalui pengamatan# Murid harus faham baha a benda yang besar tidak semestinya lebih berat daraipada objek yang lebih ke"il# .k$*%n a) anda %n ang kandungan uni ini da"a* k$n %ks &)$.uru harus menggunakan kaedah mudah kepada susah dalam menerangkan konsep ini kepada murid# Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari ukuran timbangan berat ialah dengan menimbang objek%objek yang berkaitan dengan alat penimbang# .uru mengukuhkan pemahaman murid dengan menyenaraikan unit ukuran berat yang diterima di peringkat antarabangsa iaitu! kilogram! pound! auns dan gram# RE/0EKSI UNIT !E0AJARAN TAJUK ISI!ADU 3E3AIR 1./a diperkenalkan kepada pelajar (# 0# 3# Se"ara 'engamatan Se"ara >angsung Se"ara >angsung 2# 5# Unit 'ia ai Anggaran untuk menguasai kemahiran dalam timbangan berat# /a memberi tumpuan kepada membina kefahaman membanding dan menggunkan perbendaharaan kata dalam timbangan berat# tidak /a untuk berkomunikasi di antara manusia memba a tamadun ke satu era yang baru # /a merupakan keperluan untuk menggunakan satu unit pia ai bagi timbangan berat# .

%"asan liter digunakan untuk menyukat isi padu "e"air yang lebih banyak iaitu melebihi ( liter# Digunakan untuk menyukat isi padu yang sangat sedikit ./sipadu "e"air ialah jumlah ruang yang diisi dalam sebuah bekas# Satu "iri "e"air yang penting ialah isipadunya tetap tidak berubah alaupun bentuk bekasnya berubah# Kurikulum yang diran"ang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada isi padu "e"air yang perlu dikuasai oleh pelajar di 4ahap ( dan 4ahap 0 di peringkat sekolah rendah# Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari isi padu "e"air ialah dengan menyukat "e"air berkaitan dengan alat penyukat# Menganggar isi padu "e"air juga perlu diberi tumpuan di dalam membina kemahiran asas sebelum menekankan kepada kemahiran menyukat dengan tepat# /sipadu boleh disukat dengan liter dan mililiter# /si padu "e"air merupakan satu nilai# Dalam matematik nilai isipadu "e"air untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perin"ian dalam menyukat tanpa mengira unit sukatan yang digunakan# Semua sukatan merupakan satu anggaran# 'roses penyukatan perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran dalm kalangan pelajar 4ahap ( dan 4ahap 0 di sekolah rendah# :umlah "e"air yang boleh memenuhi sesuatu bekas disebut KA'AS/4/ bekas# /sipadu "e"air adalah banyaknya "e"air dalam sesuatu bekas# Unit ukuran "e"air boleh diterima di peringkat antarabangsa# /stilah banyak B sedikit adalah yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran dalam isi padu "e"air se"ara pengamatan# 'embelajaran mengenai isipadu "e"air dimulakan dengan pembandingan se"ara langsung# /sipadu "e"air adalah sama alaupun diisi dalam bekas yang berlainan sai.%"asann(a K$ns%& (# Unit liter !%n. !i"i# k$ns%&'k$ns%& (ang %)da&a da"a* uni dan +%)ikan &%n. dan bentuk# 4erdapat berbagai benda yang sesuai di sekeliling boleh digunakan untuk dijadikan unit isi pasu "e"air# Unit rujukan untuk isi padu ialah alat penyukat yang khusus# Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit pia ai bagi isi padu "e"air yang diterima pakai oleh satu dunia# Mililiter 7ml8 digunakan untuk menyukat isi padu "e"air yang sangat sedikit iaitu kurang daripada ( liter dan liter7l8 digunakan untuk menyukat isi padu "e"air yang lebih banyak iaitu melebihi ( liter# 2.

belainan sai. !andangan.uru juga menerangkan konsep sukatan isipadu "e"air kepada murid dengan menyatakan baha a sukatan tidak akan berubah alaupun bekas yang digunakan adalah berlainan sai.# 'ada fasa permulaan guru harus mengajar murid dengan konsep kosong! separuh penuh dan penuh apabila murid di tahun (# 'embelajaran mengenai isipadu "e"air dimulakan dengan pembandingan se"ara langsung# Dengan menyedari keperluan semasa! guru harus mengajar murid memahami standard pia aian isipadu "e"air dalam mangajar murid# Murid harus menguasai kemahiran dalam melakukan operasi asas melibatkan sukatan isipadu "e"air# 'enukaran unit sukatan isipadu "e"air dari liter kepada mililiter dan sebaliknya adalah amat penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan isipadu dalam kehidupan harian mereka# . Setiap guru matematik semestinya menerangkan baha a terdapat pelbagai benda yang sesuai untuk mengukur unit isipadu "e"air seperti tin! mangkuk! baldi "a an dan gelas# .0# 3# Unit Mililiter Unit 'ia ai iaitu kurang daripada ( liter# /a menggunakan satu unit pia ai bagi isipadu "e"air yang diterima iaitu liter (l) dan mililiter (ml) 2# 'erbandingan Se"ara 'engamatan /stilah banyak%sedikit adalah yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran dalam alaupun diisi dalam bekas yang isipadu "e"air# antara /sipadu adalah sama 5# 'erkaitan dan bentuk# isipadu "e"air! sai. dan bentuk# 3.%si$na"is*% k%gu)uan anda.k$*%n a) anda %n ang kandungan uni ini da"a* k$n %ks &)$.