MAPA COMPETENCIAL DE L´EDUCACIÓ INFANTIL

Capacitats

Subcapacitats
1.1 Tenir domini del propi cos per ser conscient de les seves possibilitats i capacitats. 1.2 Ser conscient i gestionar les pròpies emocions per adquirir seguretat i saber relacionar-se amb els altres de manera satisfactòria. 1.% &dquirir 'àbits responsables (ordre) 'igiene) treball) salut ...* per aprendre a ser autònom. 1., -esenvolupar les capacitats que entren en .oc en l!aprenentatge (memòria) atenci/) creativitat) perseveran0a) raonament ...* -

Indicadors
Identifica les parts del seu cos. Mostra seguretat davant una activitat motriu. Prova de dur a terme les activitats motrius que se li proposen. Identifica els sentiments i emocions bàsiques. Sap e pressar el seu estat d!ànim. Sap gestionar les seves emocions. "s mostra receptiu#va a l!estat d!ànim dels compan$s#es. Sap escoltar els compan$s#es i aportar solucions. T+ cura de les seves pertinences. "nt+n les consignes donades. "s mostra autònom en els 'àbits treballats.

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

2. Aprendre a pensar i a comunicar

2.1 "ntendre i interpretar missatges en diferents llenguatges (matemàtic) plàstic) verbal) musical) corporal) digital3*

- "stà atent#a a les e plicacions. - " pressa situacions i#o viv1ncies personals. - 2espon a les preguntes que se li plantegen. - Mostra capacitat de representaci/ figurativa.(3* - Sap raonar adequadament. - 4ormula 'ipòtesis. - Manifesta curiositat i inter1s per entendre allò que se li demana. - -istingei dibui -lletra de pal per iniciar el treball lector. - S!inicia en la identificaci/ del propi nom i d!alguns compan$s. - 2econei la primera lletra del seu nom. - S!inicia al treball de la lletra de pal. - -iscrimina diferents tipologies te tuals per l!estructura) la forma i altres caracter5stiques6 can0/) conte i poema - Identifica el vocabulari treballat i el t5tol dels contes. - "nt+n una ordre sen7illa. - "scolta amb atenci/ un conte) conversa o ordre. - Manifesta la seva opini/ sobre el missatge rebut. - -iu el seu nom i el d!alguns compan$s. - 2econei totes les lletres del seu nom i les d!alguns compan$s. - S!interesa per la lectura. - -iferencia les paraules llargues de les curtes. - 2econei les s5l8labes. - -iscrimina diferents tipologies te tuals per l!estructura) la forma i altres caracter5stiques6 can0/) conte) poema i dita. - Identifica el nom dels personatges dels contes) s!inicia en la lectura global de t5tols de contes) can0ons) logotips... - "nt+n dues ordres sen7illes. - "scolta un conte i seguei el fil argumental. - 9onsolida el seu nom i s!introduei en l!escriptura del seu cognom en lletra de pal. - Identifica la gran ma.oria de les lletres de l!alfabet. - :legei missatges sen7ills. - -iscrimina altres tipologies te tuals6 embarbussaments) rodolins) receptes de cuina) instruccions de .ocs... - S!inicia en la lectura de frases del conte amb lletra de pal amb la intenci/ de comprendre. - 2econei el vocabulari treballat. - 4a lectura global de t5tols de contes) can0ons... - Identifica el nombre de s5l8labes. - "nt+n dues ordres) com a m5nim. - "nt+n un conte i +s capa0 d!e plicar-lo.

2.2 "laborar i e pressar e peri1ncies) emocions) idees) curiositats i dubtes per comunicar-nos amb els altres utilit7ant llenguatges diversos.

- 9omunica viv1ncies) sentiments) desit.os... - ;tilit7a el vocabulari treballat per designar coses conegudes. - -emana de forma entenedora les necessitats bàsiques. - Participa en les converses. - &dopta un to de veu adequat en les converses. - 9onstruei oracions simples. -;tilit7a el vocabulari treballat per fer-se entendre i per designar coses conegudes. -Participa en les converses. - ;tilit7a) progressivament) estructures ling<5stiques quotidianes m+s elaborades. - 9onstruei oracions cada vegada m+s comple es. -" pressa el que sent. -Pronuncia correctament. - ;tilit7a progressivament estructures ling<5stiques quotidianes amb vocabulari m+s prec5s.

2.% Interpretar la realitat a partir del llenguatge matemàtic per resoldre situacions i problemes.

-S!interessa per les activitats matemàtiques relacionades amb l!entorn immediat. - &parella ob.ectes iguals. - Identifica els iguals donat un model. - 9lassifica ob.ectes. - 4a seriacions combinant dues qualitats. - 9ompta fins a %. - 9ompta fins a % ob.ectes. - Identifica la grafia 1) 2 i %. - 2elaciona nombre-quantitat. - S!inicia en l!escriptura de l!1 i el 2. - 2ealit7a e ercicis de càlcul mental fins a % amb suport material. - -iferencia entre gran-mit.à i petit. - S!orienta en l!espai6 dins-fora) a dalt-a bai ) a sobre-a sota. - 2econei el cercle) el quadrat i el triangle. - -ibui a el cercle. - "stablei relacions i classifica ob.ectes. - 4a seriacions combinant dues o tres qualitats. - 9ompta fins a 1= sense suport. - 9ompta fins a > amb suport material. - Idetnifica les grafies del = al >. - 2elaciona nombre-grafia i escriu fins al ,. - ?rdena ob.ectes seguint un criteri. - S!inicia en la suma. - 2ealit7a operacions de càlcul mental fins a >. - 9ompara longituds semblants6 @M+s llarg que...AB @M+s curt que...A. - ?rdena de gran a petit. - S!inicia en els conceptes prim-grui ut o iguals. - S!orienta en l!espai6 endavant-endarrera - 2econei el cercle) quadrat) triangle i rectangle. - S!inicia en els cossos geom1trics6 esfera i cilindre. - &nomena les figures geom1triques treballades. - -ibui a les figures geom1triques treballades. -9ompr1n i interpreta la informaci/ i les dades de la situaci/ que plante.a el problema. -9onei els aspectes quantitatius) qualitatius i d!orientaci/ espacial) per tal d!aplicar-los en la resoluci/ de les diferents situacions que es presentin. - Identifica relacions entre diversos ob.ectes iguals. - "stablei relacions entre diversos elements i els agrupa. - 4a seriacions combinant entre tres o m+s elements. - 9ompta fins al %= a partir de l!1. - 9ompta fins a 1= amb suport material. - Identifica les grafies del = al 1=. - 2elaciona nombre-grafia. - "scriu fins al 1=. - 9ompta enrere des del >. - ?rdena una s1rie num1rica des de l!1 al 1=. - 2esol operacions sen7illes6 sumes i restes. - 2ealit7a operacions de càlcul mental fins al 1=. - S!inicia al concepte de la resta. - 9ompara longituds semblants. - S!inicia en l!ordenaci/ de longituds6 de llarg a curt) de m+s gran a m+s petit) de m+s petit a m+s gran... - 9lassifica ob.ectes6 prim-grui ut. - S!orienta a l!espai6 a un costat-a l!altreB a prop-llun$... - 2econei els cossos geom1trics6 esfera) cilindre) cub i prisma. - &nomena els cossos geom1trics treballats.

%.1 Identificar situacions de la vida quotidiana per formular preguntes i trobar respostes.

-

%.2 Investigar l!entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte.

&ssolei progressivament els 'àbits d!autonomia6 treure!s i posar-se la roba) tenir cura dels estris personals. T+ cura del propi cos6 va sol al lavabo) es renta les mans) men.a correctament) identifica els perills) se!n protegei i els evita) sap utilit7ar correctament els estris de la classe amb els quals ens podem fer mal (pun /) tisores*. Seguei les rutines de l!aula. 9ompr1n i realit7a les consignes de la mestra. -emana a.uda quan la necessita. Cusca el modelatge de l!adult per resoldre un problema. &.uda els altres i sap rebre l!a.uda dels altres. &plica el que 'a apr1s a una situaci/ semblant. Identifica i establei relacions de l!entorn social (escola) carrer) ciutat* ?bserva i identifica diferents elements de l!entorn (materials) ob.ectes) animals) plantes) aliments) paisatges* i les seves qualitats (color) grandària) mida) utilitat) sensacions i altres propietats*. Mesura ob.ectes amb diferents instruments per completar l!observaci/) la descripci/ i poder fer comparacions. "scolta abans d!actuar en un espai concret. " perimenta accions sobre ob.ectes o materials per observar els canvis que es produei en. Derbalit7a sensacions. ?bserva les caracter5stiques i comportaments d!alguns animals i plantes i els canvis que e perimenten durant les diferents etapes de la vida. ?bserva les parts del dia i el temps que fa i comen0a a prendre consci1ncia de quina incid1ncia tenen en la nostra vida quotidiana i en les estacions de l!an$. T+ cura dels ob.ectes i dels espais col8lectius. 2especta les persones i els elements de l!entorn. T+ cura del medi ambient) comen0ant per la classe i el que tenim a l!escola (reciclatge) reducci/ de residus) cura de les plantes)...* &porta material i informaci/ de casa i la compartei amb la resta del grup. S!inicia en la representaci/ del proc+s seguit en l!e perimentaci/) l!observaci/) la recollida d!informaci/) la interpretaci/ dels resultats)... amb dibui os) murals) fotografies. " ercita els 'àbits que afavorei en la relaci/ amb els altres6 cura) atenci/) escolta) torn de paraula) diàleg i respecte. Participa activament en les converses. 9ompartei sensacions i emocions provocades per e perimentacions o manipulacions a diferents ob.ectes. "s mostra refle iu a l!'ora de formular 'ipòtesis i conclusions. " pressa oralment les seves idees. 4a propostes) comunica e peri1ncies) e posa informaci/. Participa activament en la presa de decisions. Mostra curiositat i una actitud positiva i respectuosa davant els comentaris i aportacions dels compan$s. Mostra intuEci/ i creativitat en l!observaci/ i en les aportacions.

-

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa -

%.% Proposar iniciatives) idees) e emples ... i participar activament.

-

,.1 -esenvolupar 'abilitats socials per viure amb 'armonia.

-

Saluda als compan$s#es i la mestra "scolta als compan$s#es i mestra#e en activitats a l!aula 2especta el torn de paraula dels compan$s#es 9ol8labora en activitats del grup. 9ompartei .ocs) .oguines i diferents materials 9ol8labora en que 'i 'agi un ambient de conviv1ncia a l!aula Participa en activitats de grup Dalora i reconei les aportacions i el que fa cada compan$#a 2especta el treball dels compan$s#es &.uda als compan$s# compan$es en diferents activitats S!adona de les dificultats dels altres 9oopera en diferents activitats T+ cura i respecta el material de l!aula. 4a bon Fs dels materials i de l!entorn Dalora i respecta l!entorn m+s proper 9onei les festes) tradicions) 'istòries) llegendes de l!entorn proper. Participa activament en totes les activitats relacionades amb les festes que se celebren a l!escola. Dalora i respecta les maneres de fer de cadascF Te inter1s i col8labora en les activitats culturals de l!escola S!interessa per les manifestacions art5stiques del propi pa5s

,.2 2espectar i valorar als altres per construir relacions positives.

4. Aprendre a conviure i habitar el món

,.% Treballar amb els altres de forma empàtica per compartir i construir conei ement. ,., &ctuar de manera respectuosa i responsable amb l!entorn.

,.> 2espectar i valorar el nostre patrimoni cultural i el dels altres per sentir-nos part d!una comunitat.