MAPA COMPETE CIA! "E !

#E"$CACI% P&IM'&IA Seminari Cap d(estudis Cb Audiovisualstica ilingüíónicaciComu Subcompetència Indicadors

,icle inicial ,icle mit6. ,icle superior

1. Expressar amb correcció lingüística missatges orals i escrits per comunicar-nos (coneixements, sentiments, emocions, opinions) en diferents situacions i/o contextos.

-Introdueix o presenta el tema -Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades) - sa ade!uadament el "ocabulari específic -Exposa un nombre suficient d#idees treballades -$ant% una postura ade!uada i mira al p&blic -'ustifica les idees (usa paraules pr(pies i posa exemples) -)caba amb una conclusió o síntesi -$ant% un to de "eu ade!uat i *o acompan+a amb el gest -$anifesta la se"a opinió -,ompr-n les preguntes !ue li formulen i respon ade!uadament amb les se"es paraules -Escriu textos amb frases estructurades. -Escriu textos de diferents tipologies. -Escriu textos aplicant els coneixements ortogr.fics treballats. -/rganit0a el text de manera co*erent. - tilit0a les estrat-gies ad!uirides en altres cursos en la producció de textos1 pensar, escriure i re"isar. - tilit0a de manera aut(noma diferents recursos per autocorregir un text.

Audiovisual

2. ,omprendre i interpretar els missatges per accedir a la informació críticament.

-,ompr-n els textos de diferents formats i les informacions *abituals de la classe. -,ompr-n el contingut dels missatges !ue rep per diferents "ies i tipologies de llenguatge -3#interessa per la lectura. -Identifica la intenció comunicati"a dels missatges emesos per diferents "ies i llenguatges. -,ompr-n la informació del missatge oral -4ocalit0a grafies i paraules , a 2n informacions (ll. escrita) -4legeix amb intenció de comprendre -$anifesta la se"a opinió sobre el missatge rebut -5iferencia els missatges importants -,ompr-n i extreu informacions relle"ants dels textos escrits. -$anifesta la se"a opinió , argumenta i 6ustifica -,ompr-n les informacions escrites en !ualse"ol format !ue fa refer-ncia a l#.mbit de l#escola i de la "ida !uotidiana. -3ap establir un ordre de prioritats dels missatges en funció d#un "alor funcional o comunicatiu. -)plica els resultats de la se"a obser"ació per la utilit0ació dels mit6ans audio"isuals. -,omen9a a utilit0ar diferents mit6ans audio"isuals. - tilit0a diferents tipus de mit6ans audio"isuals. -:s capa9 de comunicar-se a partir de la utilit0ació dels mit6ans -audio"isuals. -,ompr-n i sap aplicar els diferents mit6ans. (l.mines, "ídeo, r.dio...). -3#expressa amb claredat amb l#a6uda de diferents suports audio"isuals i les ;I,. -4legeix i escriu en diferents llengües, amb l#a6ut de suports audio"isuals.

7. 8er ser"ir diferents mit6ans audio"isuals per comunicar-se.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

Artística i cultural

@. 3aber utilit0ar el con6unt de destreses artísti!ues (pl.sti!ues, corporals, musicals) de manera creati"a, per saber-se expressar a ni"ell indi"idual i social.

A. )preciar les manifestacions artísti!ues.

-Interpreta diferents can9ons apreses. -<eprodueix els passos de les danses treballades. -$ostra satisfacció i confian9a en els seus processos de creació -8a imitacions de personatges, animals, ob6ectes o situacions amb el propi cos. -5issen+a composicions amb diferents t-cni!ues pl.sti!ues (pintura, dibuix, collage,...). -,rea petites coreografies indi"idualment i en grup. -<epresenta petites *ist(ries a partir dels recursos expressius del cos. -Impro"isa i crea petites can9ons -;ransforma diferents materials amb una intenció creati"a. -Expressa idees, emocions i sentiments amb el propi cos. -Identifica com a formes d#expressió artísti!ues alguns trets culturals. -3ap expressar oralment les idees o emocions !ue li des"etlla !ualse"ol manifestació artística (musical i pl.stica) -$ostra inter-s i curiositat per descobrir no"es manifestacions artísti!ues (musicals i pl.sti!ues). -3#interessa en buscar informació (indi"idual o colBlecti"a) sobre compositors, pintors,... -)precia les manifestacions artísti!ues en les exposicions, museus, audicions, concerts, ... -=articipa en el di.leg i intercan"i d#opinions de les pr(pies produccions. -<especta i "alora les pr(pies produccions i la dels altres. -=articipa en el di.leg i intercan"i d#opinions de les pr(pies produccions i la dels altres de manera crítica. -/pina i fa argumentacions al "oltant de les manifestacions artísti!ues i culturals pr(pies i dels altres. - =articipa i gaudeix amb les festes i tradicions culturals. - ,oneix i respecta el patrimoni cultural propi de ,atalun+a. - ,oneix i respecta el patrimoni cultural d#altres paEsos.

C. <espectar i "alorar les nostres creacions artísti!ues.

D. ;enir una actitud de respecte cap a les diferents manifestacions culturals i artísti!ues per tal de sentir-se part d#una comunitat.

Tractament in)ormació

F. ,ercar, seleccionar i processar la informació pro"inent de diferents fonts i suports per transformar-la en coneixement.

- ,oneix diferents fonts on trobar informació. - 3#inicia en la cerca guiada d#informació. ,icle inicial -3ap explicar el contingut d#un missatge !ue pro"% de !ualse"ol font d#informació.,icle mit6. -,erca, selecciona i organit0a informacions pro"inents de diferents fonts d#informació ,icle superior amb l#a6uda de l#adult. -Identifica les idees principals i secund.ries de la informació localit0ada. -,ompr-n i interpreta la informació presentada en diferents suports i llenguatges (textual, gr.fic, sonor) amb a6uda. -,erca, selecciona i organit0a informacions pro"inents de diferents fonts d#informació de forma aut(noma. -,ompr-n la informació, l#analit0a de forma crítica i reflexi"a, i la integra en els es!uemes pre"is de coneixement. -,ontrasta i sintetit0a les informacions procedents de diferents fonts. -,omunica la informació i els coneixements ad!uirits.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

Competència digital

G. tilit0ar les tecnologies per comunicar-nos, per accedir a la informació, per compartir, per entretenir-nos, per ser m%s eficients.

- <econeix els components b.sics d#un ordinador(ratolí, teclat, pantalla...) - tilit0a elements d#acc%s ;I, (teclat, ratolí...) - 3#inicia en l#&s del processador de textos - Identifica els na"egadors i sap per !u- ser"eixen (explorer, mo0illa, c*rome...) - ,erca la p.gina de l#escola i altres (edu 7CA) - tilit0a les tres icones de dimensió de la finestra (tancar, maximit0ar i minimit0ar) - 3ap buscar imatges - tilit0a p.gines l&dico-did.cti!ues conegudes per entretenir-se - 8a &s de les eines b.si!ues del processador de textos - )ccedeix a informació !ue es troba en suport extern amb a6uda - tilit0a les diferents icones !ue composen la p.gina (refrescar, a"an9ar i retrocedir en l#*istorial) - Identifica l#adre9a d#una p.gina Heb i sap guardar a Hebs preferits. - tilit0a el correu electr(nic. - ;roba informació a partir d#un cercador. - 3ap guardar p.gines a Hebs preferits. - 8a una presentació digital (poHer point...) - >isualit0a "ídeos i m&si!ues 6a pen6ades a internet. - ,oneix les extensions de "ídeo i m&sica ($=7, $=@, )>I...) - tilit0a la missatgeria (intranet...) - )ccedeix a informació !ue es troba en suport extern sense a6uda - Iusca informació i t% criteri per diferenciar les Hebs fiables de les !ue no *o són tant.. - 3ap editar, emmagat0emar i recuperar la informació - tilit0a els recursos digitals per a la creació de produccions (presentacions, "ídeos, cartells...) - ,aptura i descarrega fotografies i "ídeos d#una c.mera digital. - 3#introdueix a les xarxes socials i els xats -=lante6a preguntes i intenta trobar les respostes !ue poden ser ob6ecte d#in"estigació. -Identifica l#ob6ectiu a tractar ( !u- *em de buscarJ). -Interpreta ade!uadament la informació. -5óna resposta, "alorant els pros i els contres, per "alidar la informació. -3ap contrastar diferents fonts d#informació. -3ap analit0ar la informació amb criteris científics. -)plica la informació a diferents situacions i contextos per prendre decisions. - ,ompr-n i interpreta la informació i les dades de la situació !ue plante6a el problema. - 8a un es!uema o dibuix per a a6udar-se a resoldre el problema. - ;roba la pregunta del problema. - ;roba les dades necess.ries per a resoldre el problema. - tilit0a els recursos matem.tics adients per a resoldre els problemes (operacions, etc.). - Expressa per escrit en una frase la resposta en concordan9a amb la pregunta del problema. - En cas d#error, fa propostes de millora. - 5edueix les dades necess.ries !ue no dóna el problema (en cas !ue sigui necessari). - 8a una predicció del problema !ue li a6udi a escollir l#operació matem.tica correcta. - 3i fa una operació, compro"a si el resultat %s l(gic. - )nalit0a i a"alua el pensament i les estrat-gies de la resta de compan+s i proposa conclusions de millora.

1?. Interpretar críticament la informació per donar-li "alidesa científica.

Matem*tica

11. Interpretar la informació i les diferents dades i posar en pr.ctica processos de raonament per resoldre els problemes.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

12. tilit0ar i relacionar els conceptes i procediments matem.tics per resoldre problemes i situacions properes a la "ida real.

- <econeix la pres-ncia de nombres i la se"a funció en la "ida !uotidiana. - ,ompr-n i interpreta l#enunciat del problema. - 8ormula preguntes i *ip(tesis de resultats. - tilit0a diferents estrat-gies de resolució. - 8a estimacions sobre el resultat. - >erifica la l(gica del resultat - ,ompr-n situacions problema de l#entorn immediat - ,erca i utilit0a gr.fics sen0ills (fletxes, taules...), xifres i signes adients per representar situacions problema. - 3elecciona les dades necess.ries i estima una resposta. - 5esen"olupa estrat-gies de solució. - Expressa el proc%s de solució de manera clara. ,ompro"a la resposta. - <econeix la "alidesa de diferents processos de solució d#una situació problema. - <econeix i compren les situacions-problema. - ,erca, selecciona i ordena les dades necess.ries. - )nticipa una resposta raonable. - 5esen"olupa estrat-gies de solució. - Expressa el proc%s de solució i la resposta de forma co*erent i clara. ,ompro"a la resposta. - 8ormula problemes a partir de situacions conegudes. - <econeix la "alidesa de diferents processos de solució.

17. Expressar amb claredat, amb llenguatge matem.tic, les argumentacions per resoldre els problemes de manera l(gica.

-Explica, de manera entenedora, la situació !ue plante6a el problema. -Explica, de manera entenedora, l#es!uema o dibuix !ue *a fet per a6udar-se a resoldre el problema. -;roba la pregunta del problema i argumenta per !u- %s a!uesta. - na "egada troba les dades necess.ries per a resoldre el problema, argumenta per !u- *o són de necess.ries. -Explica els recursos matem.tics !ue *a fet ser"ir per a resoldre el problema. 3i *a fet ser"ir una operació per a resoldre el problema, explica de manera entenedora per !u*a fet ser"ir a!uesta operació i no una altra d#entre les !ue coneix. -Expressa oralment o per escrit en una frase la resposta, en concordan9a amb la pregunta del problema. -)rgumenta si les estrat-gies fetes ser"ir pels seus compan+s creu !ue són m%s o men+s ade!uades !ue les se"es i proposa conclusions de millora. - na "egada troba les dades necess.ries per a resoldre el problema, argumenta per !u- *o són de necess.ries i la resta (si n#*i *a) no *o són. - 3i falta alguna dada per a resoldre el problema, explica i argumenta com l#*a tret a partir de les !ue dona"a el problema. -Explica i argumenta la se"a predicció del resultat. -Expressa per escrit en una frase la resposta, en concordan9a amb la pregunta del problema. -)rgumenta la l(gica del resultat. -)nalit0a i a"alua el pensament i les estrat-gies de la resta de compan+s i proposa conclusions de millora. -:s capa9 de recon-ixer el !ue sap. -3ap transformar la informació en coneixement propi. - tilit0a estrat-gies pr(pies per resoldre problemes de tipologia di"ersa. -:s capa9 d#utilit0ar t-cni!ues facilitadores de l#estudi1 guions de lectura, fitxa de contingut, mapes conceptuals, es!uemes....

1@. Integrar els nous aprenentatges per aplicar-los a situacions no"es i di"erses.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

Aprendre a aprendre

15. 5esen"olupar una actitud d#inter-s i curiositat per aprendre.

-$ostra una actitud positi"a participant acti"ament i de forma ade!uada en les acti"itats de classe. -$ostra inter-s per les aportacions personals dels compan+s en el treball en petit grup o grup-classe. -Es plante6a preguntes, dubtes, sup(sits per tal d#a"an9ar en la recerca d#informació.

1C. tilit0ar les capacitats !ue entren en 6oc en l#aprenentatge (mem(ria, atenció, concentració, creati"itat, raonament...) per aprendre

- Es capa9 de concentrar-se a l#*ora de treballar en gran grup, petit grup o indi"idualment. - =osa atenció en all( !ue fa. - <ecorda consells, normes, maneres de fer !ue *a apr-s en algun moment i les utilit0a a l#*ora de treballar. - )plica una se!ü-ncia l(gica a l#*ora d#organit0ar una acció !ue cal fer a curt termini. - ;% coneixement de les se"es *abilitats (mem(ria, atenció, concentració). Incorpora les propostes per millorar les se"es *abilitats. - ;% iniciati"a, est. moti"at per aprendre. Es plate6a interrogants sobre determinats fets i fen(mens. $ostra inter-s. - Incorpora, normes, maneres de fer !ue *a apr-s en algun moment i les utilit0a a l#*ora de treballar. - )plica una se!ü-ncia l(gica a l#*ora d#organit0ar i planificar un treball a mig termini. - ,olBlabora en les tas!ues del treball en grup, "alorant les aportacions dels altres i les pr(pies. - ;% coneixement de les se"es *abilitats (mem(ria, atenció, concentració).3ap recon-ixer !uina *abilitat *a d#utilit0ar per resoldre algun problema o fer un treball. - Es capa9 de concentrar-se a l#*ora de treballar en gran grup, petit grup o indi"idualment. - =osa atenció en all( !ue fa. - )plica t-cni!ues i estrat-gies !ue *a apr-s i les utilit0a a l#*ora de treballar. - )plica una se!ü-ncia l(gica a l#*ora d#organit0ar i planificar un treball a mig i llarg termini. - ;% coneixement de les se"es *abilitats (mem(ria, atenció, concentració). 4es utilit0a correctament per la realit0ació de treballs. -<econeix les dificultats de les acti"itats indi"iduals i demana a6ut (mestre o compan+) -<econeix el progr%s satisfactori del propi aprenentatge. -<eflexiona sobre el proc%s de treball seguit, iniciant-se en l#autocorrecció i autoa"alaució. -3ap utilit0ar instruments facilitats pels mestres , per a la gestió del treball (autoa"aluació), reflexionant sobre els errors propis. -<econeix el progr%s satisfactori del propi aprenentatge amb esperit d#acceptació, superació i millora en els aprenentatges. -3ap utilit0ar instruments facilitats pels mestres , per a la gestió del treball (autoa"aluació), reflexionant sobre els errors propis i buscant recursos per corregir-los. -3e centra en el tema a discutir -<especta les idees de l#e!uip -,ada membre de l#e!uip assumeix la tasca assignada -)6uda els altres -)porta el material !ue s#*a"ia acordat -8acilita !ue es pugui arribar a acords -Kestiona el temps correctament -,olBlabora per a l#assoliment dels ob6ectius del grup -=ren decisions de manera racional, crítica i consensuada -:s conscient !ue pot aprendre de i amb les altres persones.

1D. <econ-ixer els encerts, els errors i els oblits per aprendre.

1F. )prendre a treballar amb els altres per enri!uir els resultats de l#aprenentatge.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

Autonomia i Iniciativa personal

1G. )plicar "alors, aptituds, actituds i estrat-gies personals per tal de gestionar les emocions i resoldre conflictes.

- Explica el problema o conflicte. - 8a propostes per solucionar els conflictes. - 3ap escoltar el compan+. - <econeix les se"es emocions i les sap "erbalit0ar. - <econeix el !ue est. b% del !ue no. - )plica les estrat-gies treballades per gestionar les pr(pies emocions i resoldre conflictes. - 3ap resoldre el conflicte sense a6ut de l#adult. - 3ap posar-se en el lloc de l#altre. - 3ap mediar en un conflicte.

2?. 8ixar-se ob6ectius asse!uibles per tal d#aconseguir l#-xit en les tas!ues escolars i els pro6ectes personals.

-Identifica aspectes positius d#un mateix. -3ap demanar o oferir a6ud. -Es fa preguntes. -Identifica i expressa aspectes positius d#un mateix. -3ap acceptar els propis errors. -3#adona de les conse!ü-ncies dels seus actes i paraules. -3ap acceptar les difer-ncies indi"iduals. -Es mostra respectuós amb altres punts de "ista. -=roposa iniciati"es. -Identifica les se"es capacitats i límits personals. -:s constant a l#*ora de treballar. -3ap posar-se fites i tracta d#aconseguir-les. -=articipa en els debats i con"erses del grup. -$ant% una actitud d#escolta acti"a. -3ap fer propostes i argumentar-les. -<elaciona les explicacions amb "i"-ncies personals o coneixements propis. -3ap treballar cooperati"ament respectant les opinions dels altres . -)ccepta els can"is. -$ostra curiositat per con-ixer el seu entorn. -Es mostra obert a aprendre de les no"es situacions. -3ap reflexionar i prendre decisions. -3ap donar resposta a les situacions en !ue es troba. -$ant% una actitud positi"a da"ant dels nous reptes. -=lanifica i realit0a tas!ues i pro6ectes. - 3#adapta amb facilitat als can"is ( mestres, compan+s, grups... ) - Es flexible en situacions de 6oc. - <egula la se"a conducta en funció de l#espai (sortides, festes, aules...) - :s tolerant i flexible amb les indi"idualitats dels compan+s. - tilit0a recursos personals per adaptar-se a situacions d#aprenentatge no"es. -3ap raonar i "erbalit0ar la se"a reacció da"ant del can"i i busca estrat-gies per adaptar-s#*i. - 5a"ant d#un can"i metodol(gic sap acceptar el rol !ue se li assigna. - $ostra empatia "ers reaccions i emocions dels compan+s. - <eacciona de forma positi"a i aporta idees da"ant diferents situacions. -:s capa9 d#a"aluar-se de manera crítica i constructi"a. - :s capa9 d#expressar "erbalment les pr(pies necessitats per millorar ell/a i el seu entorn. - :s capa9 de "eure la necessitat de crear nous c.rrecs o can"iar el perfil. - :s capa9 d#acceptar els can"is i afrontar-los positi"ament encara !ue no *i *agi anticipació. - =orta el material necessari !uan *i *a un can"i d#acti"itat i d#*oraris.

21. 8er-se preguntes, fer propostes, proposar iniciati"es i solucions per decidir amb criteri.

22. ;enir una actitud positi"a cap els can"is, flexibilitat, adaptació.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

amb el món )ísicConei+ement i interacció

27. tilit0ar de forma responsable els recursos naturals per allargar la se"a durada.

-,oneix els recursos naturals d#us m%s *abitual. -5iferencia entre els recursos esgotables i inesgotables (,I1!ue s#acaben i no s#acaben) -,olBlabora en la creació de l#*ort de l#escola. -,onsumeix i comparteix els productes plantats a l#*ort. ->alora la import.ncia del clima i els seus can"is "ers la producció de l#*ort -<especta els materials de la classe deri"ats dels recursos naturals. -8a bon &s dels materials escolars !ue se#n deri"en dels recursos naturals. -3#interessa pel cicle !ue segueixen els productes plantats a l#*ort. -<elaciona el clima amb el cicle !ue segueixen els productes plantats a l#*ort. - Es preocupa per l#estal"i dels materials de la classe. - )nalit0a el consum dels materials usats. - Kestiona el consum dels materials usats. - ,oneix les conse!ü-ncies del mal &s dels recursos naturals . - =orta un esmor0ar lleuger i saludable per a mig matí. - Identifica els aliments saludables. - ,oneix els efectes per6udicials d#alguns aliments i begudes. - Ent%n la necessitat de tenir una bona *igiene bucal. - Ent%n la necessitat de tenir cura de la *igiene del seu cos. - Identifica la nutrició en relació amb el creixement, recan"i i manteniment de la "ida. - <econeix els can"is físics i personals en les diferents etapes de la se"a "ida. - =orta els estris necessaris per dutxar-se i can"iar-se de roba !uan fa educació física. - 3ap relaxar-se despr%s de l#acti"itat física. - ,oneix les *ores necess.ries de descans per a la se"a edat. - 3ap distingir una dieta suficient i e!uilibrada ( pir.mide de l#alimentació saludable ). - 8a una "aloració crítica dels comportaments indi"iduals !ue afecten la salut dels altres i la pr(pia ( tabac i alco*ol ). - /bser"a elements i fen(mens naturals. - <ealit0a *ip(tesis en relació a les in"estigacions. - )porta material de casa en relació a la in"estigació. - Expressa de manera espont.nia tot el proc%s d#una in"estigació. - <ealit0a *ip(tesis en relació a la in"estigació raonant les possibles solucions. - )porta material de casa en relació a la in"estigació degudament eti!ueta. - Interpreta les dades. - ,ompro"a la "alidesa de cada *ip(tesis formulada. - Exposa els resultats de la in"estigació en un treball final. - =articipa en el dissen+ d#acti"itats de la in"estigació. - 3#inicia en el control de les "ariables. - )nalit0a, interpreta i descriu la "alidesa de cada *ip(tesis. - Exposa els resultats de la in"estigació en un treball final realit0ant propostes de millora.

2@. ;enir cura de la salut a partir dL*.bits saludables.

2A. )plicar el pensament científic per a interpretar i prendre decisions a partir de lLobser"ació dels fen(mens naturals, formulació de preguntes i d#*ip(tesis, l#experimentació i la compro"ació.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

2C. /rientar-se en l#espai, moure#s en ell i resoldre problemes en !uinter"inguin els ob6ectes i la se"a posició.

-Es mou en l#espai i resol situacions en !u- inter"enen ob6ectes i la se"a posició. -<eacciona da"ant els estímuls auditius o "isuals !ue arriben de l#entorn, tot utilit0ant el mo"iment o els gestos . -=articipa i gaudeix en els 6ocs i les acti"itats físi!ues a6ustant la pr(pia actuació, tant pel !ue fa a aspectes motrius com de relació. -;% consci-ncia i control del propi cos. -3#orienta a l#espai en relació a la pr(pia persona utilit0ant les nocions topol(gi!ues b.si!ues -Es despla9a i salta de forma di"ersa, "ariant les posicions corporals i la direcció i sentit dels despla9aments -<eacciona da"ant els estímuls auditius o "isuals !ue arriben de l#entorn, tot utilit0ant el mo"iment o els gestos i sincronit0a els mo"iments corporals a les estructures rítmi!ues treballades -=ercep l#espai físic des de l#entorn immediat fins a gran escala. ->alora i pren decisions sobre el món físic. -8ormula preguntes, plante6a problemes i dissen+a solucions per resoldre#ls. -E!uilibra el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i la respiració. -<eacciona da"ant els estímuls auditius o "isuals !ue arriben de l#entorn, tot utilit0ant el mo"iment o els gestos i sincronit0a els mo"iments corporals a les diferents estructures rítmi!ues. -=articipa i colBlabora en els 6ocs i les acti"itats físi!ues a6ustant la pr(pia actuació, tant pel !ue fa a aspectes motrius com mostrant responsabilitat i cooperació.

Social i ciutadana

2D. <espectar la di"ersitat cultural i social per tal de millorar la con"i"-ncia.

- ,omparteix 6ocs, contes i can9ons per afa"orir les relacions interculturals - 8acilita el coneixement de l#entorn i els seus recursos als compan+s nou"inguts. - =articipa en l#organit0ació de les festes i acti"itats extraescolars per afa"orir la co*esió social.

2F. =rendre decisions de manera democr.tica segons unes normes consensuades per un bon funcionament de l#escola.

- =articipa i es coresponsabilit0a de les tas!ues escolars. - <especta les normes de funcionament de l#aula i de l#escola. - =articipa en l#elaboració de les normes de funcionament i de con"i"-ncia de l#aula i de l#escola. - ,ompleix amb els seus deures i al*ora coneix els seus drets.

2G. Exercir els drets i els deures com a alumnes.

- 5istingeix all( !ue %s correcte del !ue no *o %s - ,oneix els seus drets i deures com alumne/a - <econeix el compliment i l#omissió d#un deure en els altres i en ell mateix. - 3#adona de les conse!ü-ncies !ue t% el no complir un deure -,oneix els significats de la paraula MdretN i la paraula M deureN -3#adona de la relació existent entre dret i deure -8a un bon &s dels drets ( i per tant dels deures) !ue t% com alumne -Ent%n i assumeix les conse!ü-ncies del no compliment d#un deure -8acilita el compliment dels deures als seus compan+s

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12

7?. ,omprometre#s a pro6ectes socials de tota mena per contribuir a la consci-ncia colBlecti"a.

- ,olBlabora en pro6ectes solidaris interessant-se pel benefici !ue produeix. - =articipa i s#implica en situacions i problem.ti!ues socials per fer una societat m%s 6usta.

71. 5esen"olupar *abilitats socials i actituds per tal d#afa"orir la relació amb els altres i, garantir amb -xit el treball cooperatiu.

- Escolta i respecta les idees dels altres. - =roporciona idees &tils !uan participa en el grup. - Escolta i comparteix les diferents opinions del grup. - 3ap seguir la se!ü-ncia d#acti"itats !ue el mestre "a proposant. - =orta el material necessari indi"idualment a mida !ue es "a planificant la se!ü-ncia d#acti"itats. - Escolta i respecta les idees dels altres i, a m%s, comparteix les se"es. - <ecull i "alora les diferents opinions per arribar a acords. - :s capa9 de centrar-se en el tema a treballar durant una sessió. - 3ap distribuir i utilit0ar b% el temps entre els membres del grup per aconseguir acabar la feina a temps . - 3ap planificar !u- i !uan necessitaran els diferents membres del grup per dur a terme les acti"itats. - Escolta, comparteix i dóna suport a l#esfor9 dels altres. - ,olBlabora per a mantenir la unió dels membres !uan es treballa en grup. - =roporciona idees &tils !uan participa en el grup i !uan es porten a les discussions de classe. - 3ap arribar a acords consensuats entre tots, respectant sempre les diferents opinions. - 5istribueix, utilit0a i organit0a b% el temps durant el treball dels diferents membres del grup per assegurar !ue la feina estar. feta a temps. - =lanifica, organit0a i distribueix !uin material necessitaran, !ui s#encarregar.,...i %s capa9 d#arribar a acords en l#organit0ació.

3eminari ,ap d#estudis ,<= >all-s /ccidental 1

curs 2?11/12