Kinh thánh có lời: ((Kinh thánh nhất nhất đã đƣợc thần hứng, và có ích để dạy dỗ, để biện bác, để tu chỉnh

, để giáo huấn trong sự công chính, ngõ hầu ngƣời của Thiên Chúa đƣợc hoàn bị sẵn sàng cho mọi công việc lành thánh.)) II Timôthê 3/16-17. TT Mến chào anh Phong Độ và chị Dung Nhiệm trong Chúa. Chị hỏi: Có ai biết nguồn gốc tấm ảnh Chịu nạn này ko ? Sao Máu Me nhiều thế? Nói cho nghe với.... TT: Xin chị hãy đọc tất cả những gì em trình bày dƣới đây, chính Lời Chúa sẽ giải đáp thắc mắc cho chị. Và TT cũng sẽ dùng lời Chúa để biện bác, tu chỉnh lời anh PĐ cho đúng với đƣờng lối, đạo lý của Chúa đã phán dạy trong Thánh kinh. ((Ai nói, hãy nói nhƣ lời của Thiên Chúa)) I Phêrô 4/11 Anh Phong Độ nói: Dĩ nhiên Chúa đã phải chịu cực hình cho đến chết rồi. TT: Anh nói đúng, vì Chúa Thánh Thần cũng nói qua thánh Phaulo Tông đồ: ((Hỡi anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã chịu lấy, và trong đó anh em hiện còn đứng vững, và cũng nhờ đó mà anh em đƣợc cứu thoát, nếu lời lẽ tôi đã dùng để rao giảng cho anh em, anh em vẫn còn nắm giữ, bằng không anh em đã tin một cách vô lối. Vì tiên vàn mọi sự, tôi đã truyền lại cho anh em, điều mà chính tôi cũng đã chịu lấy: là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi ta, theo lời Kinh thánh, là Ngài đã bị chôn cất)) I Corinthô 15/1-4 Anh PĐ nói: Nhƣng bức ảnh <tƣợng Chịu Nạn> này không đẹp, TT: Nếu đem tƣợng ở trên so sánh với tƣợng của những ngƣời thợ khác làm, thì ngƣời thợ này chƣa có kinh nghiệm làm đồ gốm, thiếu nghệ thuật, chƣa đƣợc tinh thông bách nghệ. Xin anh không nên chê là không đẹp, vì đó là tƣợng Chịu Nạn của Chúa Giêsu.

Còn về nhiều thƣơng tích và máu me mà anh bảo rằng: không có thần sắc, không có hồn và không thực tế. Anh nói thế thì không đúng ! Há Chúa đã chẳng phán rồi sao ?: ((Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngƣơi, và đƣờng lối của Ta, không phải là đƣờng lối của các ngƣơi. Sấm của Giavê, vì trời cao hơn đất bao nhiêu, cũng vậy đƣờng lối của Ta vƣợt hơn đƣờng lối của các ngƣơi, và ý nghĩ của Ta vƣợt hơn ý nghĩ của các ngƣơi)) Ysaia 55/8-9. Ý của anh cũng nhƣ của nhiều ngƣời mà trƣớc đây TT cũng đã nghe. Họ cho rằng cái chết của Chúa cũng tầm thƣờng nhƣ bao ngƣời, nhìn thấy Chúa chết thảm thiết, máu me đầm đìa nhƣ vậy không thực tế chút nào. Không có lý gì mà Chúa lại chết đau thƣơng nhƣ vậy đƣợc. Lời Chúa phán ở trên rất rõ ràng: ý nghĩ và đƣờng lối của Ngài khác với chúng ta mà ! Loài ngƣời chúng ta thì chỉ muốn sung sƣớng, ngay từ khi mới sinh ra, rồi đến cuối cuộc đời, lúc sắp chết cũng chỉ muốn sao cho đƣợc chết lành, chết một cách tự nhiên thoải mái nhƣ leo lên giƣờng đi ngủ vậy. Có đúng thế không anh ? Mồm chúng ta hàng ngày xin cho đƣợc vác Thánh giá theo chân Chúa, nhƣng thực tế khi nhìn thấy Chúa chết đau thƣơng, máu me đầm đìa nhƣ vậy thì lại tìm đủ mọi cách phủ nhận, tránh né để rồi khỏi phải vác chứ gì ?. Anh có dám quả quết là không thực tế; cái chết của Chúa không đau thƣơng nhƣ bức hình ở trên không ? Anh hãy chú ý nghe chính Chúa Giêsu trả lời cho anh, rồi sau đó xin anh hãy trả lời cho Chúa nhé: Guatêmala, Ngày 12/08/1988 THÔNG-ĐIỆP CHÚA GIÊSU KITÔ, THIÊN-CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần. Amen. Các con hết tình khả ái, Giêsu Nazarét, con của Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa vì thƣơng yêu các con mà đã chịu đóng đinh, chết trên Thập Giá đang nói với các con. Phải, hỡi các con, Ta đã chết vì các con, vì phần rỗi các con. Sự chết của Ta trên Thập Giá quả là một huyền bí, đã đƣợc vén lên dần dần và Lời đã nói là sự chết của Ta sở dĩ đƣợc thi hành là để cứu các con ra khỏi quyền lực ma quỷ. Phải, hỡi các con, đó là tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, để cứu các con, vì các con đã là những tù nhân của ma quỷ. Đó là tại sao Ta đã đến lần đầu để chết trên Thập Giá, để đƣợc phần rỗi cho các con.

Nhiều người trong con cái Ta không hiểu tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, rồi nói: “Làm sao có thể có chuyện là Thiên Chúa, mà Người lại để chịu chết, và chịu loài người giết ?” và họ không hiểu tại sao. Hỡi các con, hôm nay Ta sẽ giải thích tại sao Ta đã chết khi xuống thế gian lần đầu, vì thế gian sẽ sớm thấy Ta Tái Thế, mà lần này sẽ là để thu hoạch hoa quả mà Ta đã thâu góp đƣợc qua nhiều thế kỷ bởi Cuộc Đóng Đinh của Ta. Nhƣng lần này Ta sẽ không đến để chết vì bàn tay loài ngƣời. Cuộc Tái Thế của Ta sẽ là để gom góp hoa quả của con cái Ta, để xem có đƣợc bao nhiêu kẻ đã xử dụng tốt máu Ta đã đổ trên Thập Gía, với vô vàn đau đớn, hỡi các con yêu dấu. Ta đã đau đớn rất nhiều vì các con. Ta đã đổ Máu Ta ra, nhƣng Ta đã đổ ra với tình yêu của một Ngƣời Cha muốn cứu con cái mình. Và cuộc Tái Thế này của Ta sẽ là để gặt hái hoa quả của Cuộc Đóng Đinh đau đớn Ta đã chịu và cũng là để xét xử những kẻ nào đã không muốn đón nhận tình thƣơng xót Ta đã ban cho các con bằng cách chết trên Thập Giá. Hỡi các con, nhiều kẻ trong con cái Ta không hiểu tại sao, là Thiên Chúa, Ta đã chịu đau đớn nhiều như thế, rồi nhiều người nói rằng, là Thiên Chúa, Ta không phải chịu đau đớn, nhưng nào phải vậy, bởi vì để có thể chịu đau đớn, Ta đã nên nhục thể, Ta đã lấy nhục thể trong lòng đồng trinh của Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để trở nên một kẻ như các con, một người nam, bởi vì có là một người thì Ta mới phải chịu đau đớn. Đó là tại sao Ta đã chịu tất cả những đau đớn này, ngõ hầu các con có được một bài học, một gương mẫu về những gì Thiên Chúa đã làm, cho loài người, cho các con và con cái của Ta. Phải, các con khả ái, Ta muốn các con hiểu rằng, sở dĩ Ta đã chết, là vì tình yêu, vì tình yêu bởi đó đã là lẽ duy nhất khả dĩ thắng tính kiêu ngạo của ma quỷ. Các con biết chăng, Satan vốn là Thiên Thần mỹ miều nhất trên trời, thong thái nhất, dung mạo đẹp nhất và khôn ngoan nhất trong tất cả các Thiên Thần mà Chúa đã tạo dựng, nhƣng các Thiên Thần đã trải qua một thời gian thử thách và, vì tất cả những ân sủng và ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho mình, Satan cảm thấy ngạo mạn, mà nói rằng: “Ta sẽ không phục vụ, vì Ta nữa cũng có thể làm Thiên Chúa vậy.” và đó đã là lý do tại sao Cha Muôn Đời tống nó xuống chốn xâu thẳm nhất trong Hỏa Ngục và vẻ mỹ miều nó biến ra xấu xa, tính thông minh nó biến ra ngu muội, bởi vì nó đã cố sức làm hơn Thiên Chúa. Và đó là lúc khởi đầu sự dữ, sự dữ đó đã có lời nói đến, sẽ bị thiêu hủy. Ma quỷ ganh ghét, ganh ghét với loài ngƣời, đƣợc tốt lành hơn nó, đã phản loạn, nó đã phản loạn, và đó là tại sao các con thấy và các con biết là nó cám dỗ con cái Ta đến thế nào, nó dắt chúng cho lạc lối thế nào, nó đặt nhiều trở ngại trên đƣờng cứu rỗi chúng thế nào, và nó châm đầy sự rối rắm hoang mang trong lòng chúng làm sao, đến nỗi chúng sẽ không hiểu đƣợc, đến nỗi chúng sẽ không nhận

thức đƣợc của lễ hy sinh Ta dâng trên Thập Giá, của lễ hy sinh Ta đã chịu chính là để cứu rỗi chúng, bởi vì tính kiêu ngạo của Satan, tính ngạo mạn của nó phải hóa giải bằng khiêm nhƣờng và tình yêu. Đó là lý do Ta đã chết, bởi vì bằng cách chết trên Thập Giá vì tình yêu đối với các con Ta sẽ đánh bại ma quỷ. Các con có hiểu chăng ? Đó là điều mà nhiều ngƣời không hiểu làm sao Thiên Chúa đã không thể đánh bại nó đi, bởi vì vậy thì cũng nhƣ thể sử-dụng cùng những dụng cụ nó đã sử dụng, kiêu căng và ngạo mạn; mà kiêu căng và ngạo mạn chỉ có thể đánh

bại bằng khiêm nhường và tình yêu. Chỉ bằng khiêm nhường và tình yêu. Đó là lý do Ta đã hy sinh trên Thập Giá. Ta đã chết để đánh bại nó. Đó
là lần Nhập Thể thứ nhất, đó là lối Ta truyền-thông với loài ngƣời, với những con cái Ta mà Ta yêu thƣơng vô vàn. Vì lẽ đó, để chứng minh tình thƣơng xót Ta, Ta sẽ đến ở với loài ngƣời một lần nữa, Ta sẽ trở lại và các con sẽ biết rằng Ta là Đấng đang nói với các con, Đấng đang giúp các con và Đấng đang cho các con biết tất cả những sự thật này. Hỡi các con, Ta đã tỏ bày cho các con cách Satan khởi đầu nhƣ thế nào, để các con sẽ hiểu tại sao có nhiều Cuộc Hiện Ra nhƣ vậy, có nhiều lời kêu gọi con cái Ta nhƣ vậy, bởi vì nó luôn luôn dắt loài ngƣời đi cho lạc lối, cho chúng sẽ không thu mua đƣợc các ân sủng chúng đã đƣợc khi Ta đã chết. Bởi vì nó ganh ghét các con, nó ganh ghét tình trạnh các con, vì các con có Thiên Đàng chờ đợi các con, các con có niềm vui, bình an chờ đợi các con, mà nó thì không. Nó sẽ muôn đời chịu khổ não, đau đớn, phiền xầu, bởi vì đó là án phạt nó phải chịu vì đã phản loạn và không muốn vâng lời và phục vụ Chúa. Ta tỏ bày với các con điều này, hỡi các con yêu dấu, bởi vì ma quỷ đã truyền bá tinh thần hoang mang khắp thế giới, và nhiều linh hồn đã bị mất đi vì tinh thần hoang mang, và thế rồi Máu Ta đã đổ ra dƣới chân Thập Giá, Máu Ta đã đổ ra bằng cách chết trên Thập Giá, bị dẫm lên, bị chà đạp lên bởi các con cái của Ta mà Ta yêu thƣơng vô vàn. Chính vì lẽ này, vì tinh thần hoang mang đã truyền bá quá nhiều khắp thế giới, ma qủy đang hoạt động ráo riết, nó đang hoạt động, mà đôi khi con cái của Ta thì dại khờ, chúng không chịu tìm hiểu để dễ dàng sa vào những cạm bẫy ma quỷ. Các con biết rằng buổi tận cùng của thời gian sắp đến gần rồi, khi mà những ngày ma qủy đƣợc phép phá rối các con sẽ chấm dứt. Nhƣng ma qủy đƣợc ban cho quyền này, bởi đó là ngày cáo chung của nó, bởi vì cuối cùng rồi nó sẽ bị đánh bại trong những ngày cuối cùng, và thế rồi nó sẽ không còn phá phách con cái của Ta nữa. Này là những ngày giờ, này là những ngày giờ, và chính vì thế mà Mẹ Thánh của Ta đang cảnh báo các con trong tất cả các Cuộc Hiện Ra, trong đó Ngƣời đã hiện ra với các vị Thụ Khải, với những kẻ chúng Ta đã lựa chọn để mang Điệp Văn Tình Yêu này, Điệp Văn Cảnh Báo này đến con cái Ta, vì khi kẻ nào ở trong tình trạng phạm tội trọng sẽ không có đủ khả năng chống đỡ những gì sắp xảy đến, vì sẽ đến lúc Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa của Cha Muôn Đời sẽ tràn lan khắp mặt

đất, và kẻ nào không ẩn náu dƣới tà áo của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ chúng Ta, sẽ chết trong bàn tay Tên Ngụy kitô. Các con yêu dấu, Ta đã đến để báo động cho các con và không phải chỉ bây giờ mà thôi. Mẹ Thánh Ta cũng đã hiện ra nhiều lần, trong nhiều năm, và Ngƣời đã luôn luôn mang đến cùng một Sứ Điệp: “Là hãy sám hối, hãy cầu nguyện, hãy làm việc đền tội, bởi một khi đến lúc, các con sẽ không có đủ khả năng chống đỡ những trận tấn công của ma qủy.” Phải, các con yêu dấu, chính ngay đó là tại sao Ta đã đến hôm nay, ngay là để nói với các con về cái chết của Ta trên Thập Giá, bởi vì là việc rất quan trọng đối với Ta, là Cha của các con, phải chỉ giáo cho các con về việc này vào lúc này. Cái chết của Ta trên Thập Giá tại Giêrusalem được tái diễn trong tất cả các Thánh Lễ các con tham dự, trong tất cả các Thánh Lễ mỗi một Linh Mục dâng, bởi Ta đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn Ta, đáo lại cái chết đó trên Thập Giá. Lắm kẻ tưởng rằng Thánh Lễ không quan trọng; nhưng không, Thánh Lễ Là Cuộc Tế Hiến trên Thập Giá mà Ta đã chịu trên Canvariô. Chú thích: Kẻ thù đã len lỏi, xâm nhập đƣợc tận trong nội cung của Giáo hội, và nắm những chức vụ Hồng Y, những Hồng Y Tam Điểm này đã mời 6 Mục sƣ Thệ phản Tin lành và một Lm Dothái giáo sửa đổi Thánh lễ. Chính vì lý do đó mà Thánh lễ Latinh truyền thống bị bãi bỏ từ sau Công đồng Vatican II, và lễ mới Norvus ordor đƣợc thay thế vào, dƣới đây là Video Thánh Lễ Latinh truyền thống: http://www.youtube.com/watch?v=azeshmwXUzg Ta đang đau khổ lần nữa, bởi vì một lần nữa Ta dâng Mình lên Cha hầu Cha chấm dứt Cơn Thịnh Nộ Ngƣời. Tất cả các Thánh Lễ dâng với ý chỉ ấy trong trí, tất cả các Thánh Lễ dâng một cách tử tế, tất cả các Thánh Lễ Trọng Thể làm giảm Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, nó làm dịu đi, hỡi các con yêu dấu, nhiều đến nỗi, một khi thế giới không còn cử hành Thánh Lễ Trọng Thể nữa, nó đổ tràn lan đủ hết mọi ân sủng xuống trên loài ngƣời, cho loài ngƣời, thì ngày ấy là tận cùng của thời gian. Bởi vì Thánh Lễ có biết bao là ân sủng, hỡi con cái yêu dấu, sở dĩ nhƣ vậy là bởi vì chính Ta hiến Mình lên Cha và Ta ngừng lại cơn Thịnh Nộ của Ngƣời. Và một khi đến lúc Thánh Lễ Trọng Thể không còn cử hành nữa, một khi không còn Thánh Lễ nào cử hành nữa, trong đó có Ta hiến Mình lên Cha Muôn Đời, làm lễ hy tế, để đền bù tội lỗi loài ngƣời, thì đó sẽ là tận cùng của thời gian. Chú thích: Theo nhƣ TT đƣợc biết trƣớc đây Chúa ban Thông điệp cho Linh mục Mac Laughlin, một Lm dòng. Chúa truyền cho Giáo hoàng Gioan Phaulo II là phải trở lại Thánh lễ Latinh, nhƣng ngài đã không làm, nhƣ chúng ta biết: việc đó đã do

Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI làm và ngài khuyến khích các Lm nên làm lễ Latinh. Sau đó nhiều giáo xứ đã bắt đầu có Thánh Lễ Latinh, dƣới đây là Video tin tức cho biết. http://angelqueen.org/2013/11/06/24357/ Tin tức mới cho biết: Francis vừa mới tuyên bố chối bỏ Thiên Chúa của Giáo hội Công giáo, đây là lời phỏng vấn của Báo vô thần La Republica phỏng vấn Đức Phanxicô Nhà báo La Republica nói: Tôi cám ơn ngài đã hỏi câu này. Câu trả lời là: tôi tin Hữu Thể, điều ở trong tế bào từ đó phát sinh ra hình thể (forms), cơ thể. Francis trả lời nhà báo: "Còn tôi thì tin Thiên Chúa, không phải Thiên Chúa Công Giáo, không hề có Thiên Chúa Công Giáo. Chiếu theo lời Chúa ở trong sách tiên tri Đaniel đã cho chúng ta biết là: ((Với đa số, nó sẽ minh giao kết ƣớc, nội một tuần, Trong nửa tuần, nó bắt đình chỉ tế tự và cúng bái. <Nội trong một tuần, Francis cùng với số đông Hồng Y, Giám mục, Linh mục Tam điểm sẽ thông đồng với nhau, quyết định hủy bỏ Thánh lễ, và đặt con bê, Con thú, Quỉ vƣơng nhập thể vào nơi Thánh để tôn thờ> Trên cánh tế đàn, đồ ghê tởm hoang tàn. Cho đến khi án tận tuyệt và điều quyết phải đổ xuống trên kẻ phá phách tan hoang)) Đaniel 9/27 Xin mọi ngƣời phải đề cao cảnh giác con ngƣời này. ((Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng hạng thợ bất lƣơng; hãy coi chừng bọn ngƣời thiến hụt!)) Thƣ Philip 3/2. Dƣới đây là link bài phỏng vấn của Francis.
http://www.vietcatholic.net/News/Html/116393.htm http://www.ucatholic.com/blog/14-quotes-from-pope-francis-interview-with-la-repubblica/

Các con rất yêu dấu, đó là tại sao Ta đã muốn cảnh báo các con biết điều này, bởi kể cả khi các con đi nhà thờ và dự Thánh Lễ, chẳng hạn các Thánh Lễ của nhóm Thánh Linh, thì hỡi con cái yêu dấu, các Thánh Lễ đó không giảm Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, hoặc là hƣởng đƣợc ân sủng nào cho những kẻ tham dự những Lễ đó. Các con biết tại sao nhƣ thế. Bởi vì ở đó họ nhạo báng cái chết của Ta trên Thập Giá. Họ chế nhạo Máu Ta đã đổ ra, họ dẫm đạp lên Máu Ta lần này đến lần khác, mỗi một khi họ cử-hành những Lễ đó, hỡi các con yêu dấu, luôn luôn, bởi vì có vũ, có ca, có lắm sự việc, và vài sự việc, vài sự việc, hỡi các con yêu dấu, Ta muốn cảnh báo các con, có sự tham-dự của ma qủy. Và chính ma quỷ nằm trong các Lễ đó. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, một khi các con thấy Giáo Hội không còn cử hành Thánh Lễ một cách nghiêm túc nữa, thì đó sẽ là một dấu chỉ cho các con, một dấu chỉ thật rằng, thì giờ đã gần rồi. Các con đã thấy,

những Lễ nhƣ thế đƣợc cử hành trong tất cả các nhà thờ, và đó là tại sao Cha trên trời bị xúc phạm nhƣ thế, hơn là loài ngƣời đã xúc phạm Ngƣời, bởi vì loài ngƣời xúc phạm Ngƣời nhiều cách nhiều thể; có cái gì xúc phạm Ngƣời đệ nhất là khi ngƣời ta cử hành những lễ đó, những Lễ ma qủy, vì nếu ma qủy có mặt, thì Ta sẽ không có ở đó đâu. Cho nên, Ta đã muốn cảnh báo các con biết điều này, hỡi các con yêu dấu, bởi vì lắm kẻ trong con cái Ta đang ở trong cơn khốn đốn, trong cơn khốn đốn ngặt nghèo, vì sự sai lầm này, sự dữ này, đã gieo rắc khắp thế giới, hỡi các con yêu dấu, khắp thế giới. Đó là một dấu chỉ cho các con rằng thì giờ đã gần, thì giờ đã sát nút, và rằng giờ Phán Xét Tối Hậu sẽ sớm đến, rất sớm. Chú thích: Để giúp mọi ngƣời chúng ta hiểu đƣợc những gì Chúa nói là sự thật, xin quí vị coi những Video dƣới đây, lễ theo kiểu nhóm Thánh linh, Canh tân đặc sủng, và đem so sánh với Thánh lễ Latinh truyền thống ở trên. Thì chúng ta sẽ nhận ra lễ mới Norvus ordor là của Thệ phản Tin lành đƣa vào Giáo hội. Video của nhóm Thánh linh trong Giáo hội: http://www.youtube.com/watch?v=dEzrAJr_1lQ http://www.youtube.com/watch?v=S5QdOtk0EiA http://www.youtube.com/watch?v=M15wFtoKZI4 http://www.youtube.com/watch?v=857gS5_CGp8 http://www.youtube.com/watch?v=EL9R6hmOyl0 http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A541-Bruno.htm http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A497-Aztec.htm Video của Tin lành Thệ phản: http://www.youtube.com/watch?v=-RVAu1uGkew&list=UL-RVAu1uGkew http://www.youtube.com/watch?v=tuO5esAOqEs http://www.youtube.com/watch?v=BD_JA2daAt4&feature Xin hỏi lễ kiểu này thì Chúa nào hiện diện? Chỉ có chúa Quỉ. Chứ nếu có Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện thì mọi ngƣời phải biết kính trọng, thờ lạy chứ ? vì Kinh thánh có lời: ((Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài! và ban cho Ngài Danh hiệu vƣợt quá mọi danh hiệu, hầu trƣớc danh hiệu của Ðức Yêsu, mọi gối đều phải quì xuống bái lạy, chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dƣới gầm đất, <chúng ta nhìn vào việc làm của các chủ chăn ở trong các Video, các vị có truyền dạy cho con chiên làm đúng những gì Chúa dạy ở trong đoạn Kinh thánh này không ? Vậy mà mồm cứ thao thao sống lời Chúa ! Có biết lời Chúa, đạo Chúa đâu mà sống, đấy vô đạo mà không biết>

và mọi miệng lƣỡi phải tuyên xƣng: Yêsu Kitô Là Chúa, mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.)) Philip 2/9-11 ((Hạch tội hàng tƣ tế: Con kính cha, tớ (sợ) chủ. Nếu Ta là cha, nào đâu sự kính trọng Ta? Nếu Ta là chủ, nào đâu sự kính sợ Ta? Yavê các cơ binh phán với các ngƣơi đó, hỡi các tƣ tế, những kẻ khinh thị Danh Ta. - Nhƣng các ngƣơi nói: Ðâu nào việc chúng tôi khinh thị Danh Ngƣời?)) Malaki 1/6. Xin các Mục tử, các Sơ nhìn vào lời Chúa ở trên, rồi tự hỏi mình xem. Nếu chúng ta gọi Chúa là Chúa thì chúng ta là tôi tớ. Nếu chúng ta gọi Chúa là Cha thì chúng ta là con. Tớ thì phải sợ chủ, con thì phải kính Cha, nhìn vào việc làm của chúng ta, có tí gì gọi là kính và sợ Đấng Chủ Tể vạn vật không ?.?.? Hàng ngày chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, xin vâng ý Cha ở trên trời, chúng ta có vâng chƣa ? Chúng ta chỉ vâng nhƣ con vẹt thôi, nếu vâng sao không biết kính, biết sợ. Thật chúng ta còn thua con vẹt, con vẹt nó chỉ biết lặp lại những gì chủ nó dạy, nhƣng nó biết làm theo ý chủ của nó. Còn chúng ta có đầu óc, có trí khôn mà không biết làm theo ý Chủ, ý Chúa, ý Cha của mình. Hãy nhìn vào các Thiên tai Chúa đang gửi đến trên thế giới. Lo mà ăn năn sám hối, dẫn đàn chiên trở về đƣờng ngay nẻo chính, đừng để Chúa buồn mà nổi cơn thịnh nộ thì khốn. ((Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng ; những ai khinh Ta, sẽ đốn mạt.)) I Samuel 2/30 Hãy nhìn vào những hình ảnh tang thƣơng vừa mới xảy ra cho đất nƣớc Philippines, và suy gẫm Lời Chúa nói ở dƣới đây:
http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/11/09/21381516-typhoon-haiyan-officials-fear-death-toll-could-reach-10000?lite http://www.nbcnews.com/video/nightly-news/53517633#53515168 http://www.nbcnews.com/video/nightly-news/53517633#53517633

((Có những luồng gió tạo nên làm án phạt, chúng cuồng thổi làm chóc đồi non; vào ngày chấn nộ, chúng tung ra sức mạnh, làm cho Đấng tạo thành nên chúnh hạ giận. Lửa, mƣa đá, mất mùa, ôn dịch, đều đã đƣợc tạo nên làm án phạt. <tất cả những thứ Chúa tạo ra ở đây là vũ khí, Chúa dùng để đánh phạt những nơi tội lỗi> Thú giơ nanh, bọ cạp, rắn độc, gƣơm báo oán để tiêu diệt kẻ dữ. <Kẻ dữ ở đây không chỉ là trộm cắp giết ngƣời, mà ý Chúa ở đây muốn nói đến kẻ làm theo sự cám dỗ của “Kẻ dữ” Ma Quỉ> Tất cả đã đƣợc dựng nên, sự nào vật ấy, chất sẵn trong kho chờ ngày hỏi tội. <Đừng ngủ mê nữa hỡi các Mục tử; ((4Đừng nói: “Tôi phạm tội, nào có gì xảy đến cho tôi”, vì Giavê là Đấng bao dung.

5Đừng ỷ vào ơn tha thứ, để chồng chất thêm tội. 6Đừng nói: “Lòng thƣơng xót bao la của Ngƣời, Ngƣời sẽ tha tội nhiều cho tôi chừng ấy !” Kỳ thực nơi Ngƣời có xót thƣơng, và nghĩa nộ, lôi đình của Ngƣời đậu trên kẻ ác. 7Đừng hoãn việc trở lại với Ngƣời, đừng lần lựa ngày này qua ngày khác, vì bất ƣng nghĩa nộ của Ngƣời dáng xuống, vào ngày oán trả, con bị diệt vong.)) Huấn ca 5/4-7> Khi Ngƣời ra lệnh, chúng hân hoan, chúng thi hành nhiệm vụ không cƣỡng lời Ngƣời <Tất cả những Thiên tai là do Chúa gửi đến để trừng phạt kẻ vô đạo và kẻ có đạo mà không giữ đạo> Bởi đó, từ đầu tôi đã nhất quyết, tôi đã suy nghĩ và đã trƣớc thuật: Hết thảy công việc Thiên Chúa đều tốt lành vào thời đã định, đúng với nhu cầu.)) Huấn ca 39/26-33 Ý Chúa là ý lành, Chúa có đánh đòn chúng ta nhƣ vậy, thì chúng ta mới nhìn ra cái sai của chúng ta. Ông bà ta có câu: “Thƣơng con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi” đối với Chúa cũng vậy, lý do Chúa đánh phạt chúng ta là vì Chúa yêu chúng ta đấy, chứ không nhƣ có một số ngƣời nói theo Ma quỉ cám dỗ cho rằng: Chúa phạt họ là Chúa ác. Con cái chúng ta hƣ, chúng ta còn đè nó ra quất cho ê sƣờn mà. Thế thì chúng ta gọi Chúa là Chúa, là Cha, và Ngài lại là Đấng tạo dựng nên chúng ta, không lẽ Ngài lại để cho chúng ta hƣ sao ? Chúng ta hãy nghe Lời yêu thƣơng tha thiết của Ngài ngỏ lời, khi Ngài sửa dạy chúng ta: ((Ðƣợc sửa dạy là phần con cái: Chiến đấu với tội, anh em vẫn chƣa đến nỗi phải đổ máu ra mà chống trả. Và anh em đã quên lời răn khuyên nói với anh em nhƣ những đứa con: Con ơi, đừng có kinh màng việc Chúa sửa dạy vì bị Ngƣời quở trách, con đừng buông xuôi ! Vì Chúa thƣơng ai, Ngƣời mới sửa dạy, con nào Ngƣời nhận, Ngƣời mới cho đòn. <Chúa thƣơng nên Chúa mới sửa, chứ Chúa mà ghét thì mặc kệ, để cho ta tự do phạm tội nhƣng kết quả là hình phạt Hỏa ngục phải không quí anh chị ? Ai trong chúng ta đâu muốn xuống Hỏa ngục. Cho nên mỗi khi chúng ta có bị Chúa đánh đòn, chúng ta hãy biết nhận ra cái sai của chúng ta, đi xƣng thú tội lỗi, dốc lòng chừa để làm cho Chúa vui. Và phải biết Tạ ơn Chúa muôn muôn đời> Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực. Nhƣ thế với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử anh em. Vì còn gì là con, kẻ ngƣời cha không dạy! Nếu anh em không đƣợc sửa dạy, phận chung của mọi ngƣời, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà! Lại nữa ta có cha mẹ về phần xác làm ngƣời sửa dạy, và ta cải thiện; há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng, để

ta đƣợc sống? Vì họ, thì trong khoảng ít ngày, chiếu theo sở kiến, mà họ sửa dạy; còn Ngƣời thì tùy tiện ích, để ta thông phần sự thánh thiện của Ngƣời. Ðã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận, thì hình nhƣ vui chẳng có, chỉ có buồn; nhƣng về sau (mới thấy) nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà đƣợc luyện tập: tức là hoa quả bình an công chính.)) Hipri 12/4-11 Chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu có một vị Quan, tổng thống có mặt ở giữa các cuộc hội họp, có ai lại vô lễ phép đứng nhảy múa quay lƣng lại các vị đó không ? Vậy nếu chúng ta tin rằng Chúa Tể Càn khôn đang hiện diện giữa chúng ta, ngự trong Nhà Tạm, trên Cung thánh, cớ sao chúng ta lại vô phép tắc, vô ý thức nhƣ vậy ?. Chỉ có Sự dữ cƣ ngụ trong linh hồn chúng ta, nó mới biến chúng ta ra chai đá, làm cho chúng ta ra mù quáng, không còn biết kính sợ trƣớc nhan Chúa nữa, chúng ta hãy khử trừ kẻ dữ ra khỏi linh hồn chúng ta đi, kẻo sớm muộn nó sẽ tiêu diệt chúng ta bằng tội kiêu ngạo, coi thƣờng Chúa.>> Ta có nhiều điều phải giải thích cho các con, nhiều điều phải dạy các con, bởi vì tinh thần lầm lạc, tinh thần hoang mang đã gieo rắc khắp thế giới, hỡi các con yêu dấu, nó đã gieo rắc, và đó là tại sao con cái Ta đang ở trong cơn khốn đốn ngặt nghèo, những ngƣời không biết, những ngƣời không đƣợc học giáo lý của Ta, giáo lý thật, bởi vì các con của Ta, các Linh Mục, đã quay lƣng lại với Ta, đã phản bội Ta, và chính các Linh Mục đã tiến dẫn những giáo huấn này vào Giáo Hội để gây hoang mang cho con cái Ta, và con cái Ta vâng lời các Linh Mục, bởi vì các Linh Mục đại diện cho Ta. Nhƣng không, hỡi các con yêu dấu, các con bây giờ phải tỉnh thức, các con phải rất bén nhậy, và Ta sẽ ban cho các con ít lời khuyên nhƣ Ta đã ban cho các Tông Đồ của Ta, cho các Tông Đồ tiên khởi của Ta khi Ta bảo các Tông Đồ rằng: “Hãy khôn ngoan, hãy ngây thơ như chim bồ câu, nhưng tinh khôn như con rắn, bởi vì nếu các con khôn ngoan, nếu các con nhận định, ma quỷ sẽ không gây hoang mang cho các con được đâu.” Chính vì vậy mà Ta đã muốn đến đây, hỡi các con yêu dấu, nơi nhà nguyện này, mà các con sắp xếp mời Ta, và vì vậy Ta rất cảm ơn, rất vui lòng, bởi vì Ta sẽ có mặt ở đây, Ta sẽ ban các ân sủng, Ta sẽ chỉ giáo cho các con, dạy dỗ các con, ngõ hầu các con thấy đƣợc đâu là lầm lạc, đâu là tội lỗi, và tiếp thu đƣợc sự khôn ngoan, để khỏi rơi vào các cạm bẫy của ma qủy. Chính vì vậy mà Ta đã muốn có nhà nguyện này, hỡi các con yêu dấu, để chỉ giáo cho các con, bởi vì thật là gấp rút, gấp rút, hỡi các con yêu dấu, phải chỉ giáo cho con cái Ta biết là tinh thần lầm lạc đã lan tràn, và tinh thần hoang mang đang tiêu diệt chúng. Nếu chúng không nhận thức kịp thời Đấng đang nói với chúng là ai, thì chúng sẽ mất đi luôn. Quả vậy, nhiều kẻ sẽ mất đi, nhiều kẻ ở trong sự lầm lạc, vì các con trai Linh Mục của Ta đã giúp đỡ trong việc này, họ là những kẻ có trách nhiệm hƣớng dẫn con cái Ta trong sự thật, hƣớng dẫn chúng đến Chúa Kitô

thật, mà họ đã không làm nhƣ vậy. Trái lại, họ chống lại Ta, họ chống lại tất cả những gì Ta đã dặn dò họ, tất cả những gì Ta đã cảnh báo họ phải tránh, bởi vì họ cũng hoang mang, họ đã không tinh khôn, và ma quỷ đã gây hoang mang cho họ. Quả vậy, hỡi các con, họ đã gây hoang mang cho con cái, và bởi vì họ đã hoang mang, họ lại đã gây hoang mang cho các kẻ khác, vì thật sự họ là những ngƣời đặt các chƣớng ngại vật cho những Lời của Ta, họ là những ngƣời khƣớc từ tiếng nói của Ta và khƣớc từ các Cuộc Hiện Ra của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ của chúng Ta. Chú thích: Chúa có căn dặn ở trong tiên tri Yêrêmya10/2 nhƣ sau: ((Đạo các dân tộc các ngƣơi đừng học đòi)). Chúa cấm không đƣợc học đòi, nhƣng các chủ chiên cãi lại, đó là chống lại Chúa. Phong trào Thánh Linh, Canh Tân Đặc Sủng, Cầu Nguyện Bằng Thánh Kinh đều phát xuất từ Giáo phái Thệ Phản <Tin lành>. ((Hãy ra điều này trong nhà Jocob, hãy thông báo nơi Yuđa, rằng: Nghe đây, hỡi dân ngu xuẩn vô tri: Có mắt mà chúng không thấy, có tai mà chúng không nghe ! <<Việc các chủ chăn dẫn chiên đi theo nhóm Thánh Linh của Thệ phản Tin lành, Chúa gọi đó là ngu xuẩn vô tri. Đạo lý và đƣờng lối của Chúa đã dạy đầy đủ trong Thánh kinh rồi. Muốn có Chúa Thánh Thần thì hãy làm nhƣ Chúa Giêsu dạy: ((Nếu các ngƣơi yêu mến Ta, các ngƣơi sẽ giữ các lịnh truyền của Ta, <Yêu mến Chúa bằng hành động nghĩa là nghe và làm theo> Và Ta sẽ xin Cha, và Ngƣời sẽ ban cho các ngƣơi một Ðấng Bầu Chữa khác, để Ngài ở với các ngƣơi luôn mãi, Thần khí sự thật, thế gian không thể lĩnh nhận, vì nó không thấy cũng không biết Ngài, Còn các ngƣơi biết Ngài, vì Ngài lƣu lại nơi các ngƣơi và ở trong các ngƣơi.)) Yoan 14/15-17 Chúa Giêsu cho biết là Chúa Thánh Thần ở trong Giáo hội, chứ đâu phải ở bên giáo phái Thệ phản, thế mà chủ chăn con chiên rủ nhau qua đó để nhận lãnh thánh thần. Sai trái quá ! Sai trái quá ! Đó là thánh thần giả, mà trong Kinh thánh Chúa cho biết nó là thần ô uế, thần khí dối láo. Nó mê hoặc mọi ngƣời đi theo nó, để xa lìa đạo lý và đƣờng lối của Chúa. Lý do Chúa Thánh Thần không hoạt động là vì các chủ chăn không sống Tin mừng, không giảng Tin mừng nhƣ Chúa truyền dạy: ((Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngƣơi)) Mathêô 28/20. Ma Quỉ xúi các ngài bảo là Cựu ƣớc xƣa rồi, bỏ ! Còn Tân ƣớc thì quay đi giảng lại có mấy

bài, rồi khi giảng dạy thì lại dạy lề lối các dân xung quanh. Không làm đúng nhƣ Chúa truyền, thì không thể nào thấy lời hứa của Chúa ở trên thành sự, vì Chúa phán: ((Nếu các ngƣơi lƣu lại trong lời Ta, <lƣu lại trong Lời Ta nghĩa là thực hành Lời Chúa> thì hẳn thật, các ngƣơi là môn đồ của Ta, <bất cứ ai nghe và thực hành Lời Chúa, thì đƣợc Chúa nhận ngƣời đó làm môn đồ> và các ngƣơi sẽ biết sự thật, <khi đó những gì Chúa hứa trong Thánh kinh sẽ trở thành sự thật, Chúa sẽ cho ứng nghiệm lời Chúa, chúng ta sẽ thấy phép lạ tỏ tƣờng> và sự thật sẽ cho các ngƣơi đƣợc tự do". Yoan 8/31,32. Lúc đó sẽ đƣợc toại nguyện, không còn thắc mắc, nghi ngờ, sẽ thấy Chúa rất gần gũi>> Các ngƣơi không sợ Ta sao ?— Sấm của Giavê— Các ngƣơi không run trƣớc nhan Ta sao ? <<Chúa phán: "Nhà của Ta sẽ đƣợc gọi là nhà cầu nguyện", còn các ngƣơi làm nó thành hang trộm cƣớp!".)) Mathêô 21/13 Xin các chủ chăn bình tâm suy nghĩ việc làm sai trái của mình ở nơi thờ phƣợng, là đã biến nhà Chúa thành cái vũ trƣờng, để cho con chiên, các Sơ lăng xăng nhảy múa trên Cung thánh, chụp hình quay lƣng, quay đít lên. Hãy ôn lại bài Kinh thánh dƣới đây để rút ra bài học kẻo quá trễ: ((Kiêu ngạo và hình phạt: Nhƣng khi đã nên hùng cƣờng, lòng ông sinh kiêu ngạo đến phải hƣ đi: ông đã ở thất trung với Yavê Thiên Chúa ông thờ ; ông đã dám vào Đền thờ Yavê để huân yên trên hƣơng án. Azaryahu vị tƣ tế cũng vào theo ông cùng với tám mƣơi tƣ tế của Yavê, những ngƣời cƣơng nghị. Họ đứng cản vua Ôzya mà nói với ông: “Ôzya, thƣợng hƣơng không phải quyền ngài mà là quyền của hàng tƣ tế, con cái Aharôn, những ngƣời đã đƣợc hiến thánh để thƣợng hƣơng. Ra ngay khỏi thánh điện vì ngài đã làm trái ; vinh quang do bởi Yavê Thiên Chúa không thuộc phần ngài ! ” Ôzya, tay cầm lƣ hƣơng để thƣợng hƣơng, mới phẫn nộ ; nhƣng, ngay khi ông phẫn nộ với các tƣ tế thì phung hủi đã xuất hiện trên trán ông trƣớc mặt các tƣ tế, trong Nhà Yavê, ngay bên cạnh hƣơng án. Thƣợng tế Azaryahu và tất cả tƣ tế quay lại phía ông, và này ông đã bị phung hủi trên trán ! Họ liền xua ông ra khỏi nơi đó ; và cả ông cũng vội vã đi ra, vì Yavê đã đánh phạt ông. Vua Ôzya đã mắc tật phung mãi cho đến chết và ông đã biệt cƣ trong cung cấm nhƣ ngƣời phung hủi, vì ông đã bị loại ra khỏi Nhà Yavê.)) II Ký sự 26/16-21 Vua Ôzz là ngƣời sống đẹp lòng Chúa và đƣợc Chúa chúc lành. Vua chỉ có hiểu sai, tƣởng rằng mình cũng đƣợc lên nơi thánh, Kinh thánh cho biết vua đã phạm tội kiêu ngạo, đƣa mình lên. Kiêu ngạo Chúa ghét lắm; chúng ta hãy nghe Chúa phán:

((Đƣờng kiêu ngạo chớ đi, tính kiêu ngạo Thiên Chúa và ngƣời ta đều ghét, trƣớc mặt cả hai lợi lộc do bóc lột chỉ là kiêu túng, nhiệt đế vần xoay từ dân này qua dân khác, nhân vì hung bạo kiêu căng, một kẻ còn

sống mà bụng vẫn còn thối. Đầu mối kiêu ngạo, con ngƣời lì lợm, lòng nó chợt xa Đấng tác tạo ra nó, vì chỗ ƣơng chồng kiêu túng là sự tội, suối mạch của nó phun ra ô trọc. Bởi thế ! Thiên Chúa ra phép mầu trừng phạt, Ngƣời đánh nó cho tận tuyệt, ngai kẻ kiêu Thiên Chúa lật đổ và đặt khó nghèo ngồi thay. Kiêu ngạo, Thiên Chúa nhổ cả rễ, thay vào Ngƣời trồng những kẻ khiêm nhu. Kiêu ngạo, Thiên Chúa xóa cả vết chân và phá tan thành bình địa)) Hc 10/ 6-16
Chính vì lẽ đó mà Chúa đánh phạt vua nhƣ vậy, thế thì giáo dân, các Sơ thì sao thƣa các Mục tử ? Thừa tác viên cũng không có phận sự nơi Cung Thánh đâu nhé ! Ma quỉ đã cám dỗ hàng giáo phẩm, kiếm đủ lý do cho rằng không đủ thì giờ, một mình Lm cho rƣớc lễ quá lâu, nên cần phải có các thừa tác viên giúp Lm cho rƣớc lễ. Đây là tội Phạm Thánh mà các Mục tử không hay biết. Xin các ngài hãy nghe: ((Ta ban chức tƣ tế cho các ngƣơi nhƣ một dịch vụ mà cũng là quà tặng ; phàm nhân nào lại gần sẽ phải chết )) Dân số 18/7. Chỉ lại gần Cung Thánh thôi cũng bị phạt chết rồi, ở đây dám cho con chiên lên Cung Thánh, đụng vào tất cả các vật Thánh, mà còn cả gan đụng vào Mình Thánh Chúa, thế thì sớm muộn gì không thoát khỏi hình phạt. ((Mọi điều đã viết xƣa kia, thì đã đựơc viết để dạy dỗ ta)) Rôma 15/4. Chúa đã cho viết ra những gƣơng bị phạt đụng vào vật Thánh ở trong Kinh thánh, vậy mà chúng ta không lấy đó làm gƣơng, chúng ta cũng muốn bị phạt hay sao ? Xin các Mục tử và mọi ngƣời chúng ta hãy chú ý nghe: ((Khi đến sân lúa của Nakôn, thì Uzza giơ tay tới Khám Thiên Chúa mà nắm lại vì bò kéo hổng chân. Nộ khí Yavê bốc cháy trên Uzza và Thiên Chúa đánh Uzza tại chỗ vì sự sơ xuất ấy: ông đã chết ở đó bên Khám Thiên Chúa.)) II Samuel 6/6-7 Khi xe chở hòm bia, trong đó có hai phiến đá 10 giới răn, vì đƣờng gồ ghề nên một bên bánh của xe kéo bị hổng chân. Uzza sợ xe lật, nghĩ rằng đƣa tay ra nắm lại để xe khỏi bị lật, nhƣng đâu hiểu rằng ngƣời không có phận sự thì không đƣợc đụng vào. Vì thế xin các Mục tử trong Giáo hội hãy ngƣng ngay việc cho rƣớc lễ trên tay, cho con chiên, các Sơ tự tiện đi lại trên Cung thánh, chụp hình đứng trên Cung Thánh hoặc đứng quay lƣng lại Nhà Tạm. Qua việc làm sai trái ở trên, ngày nay đã có rất nhiều ngƣời bị Chúa phạt chết, nhƣng không ai biết lý do. Xin xem lại Video Thánh lễ Latinh, để trở về với truyền thống của Giáo hội khi xƣa. Không một giáo dân nào đƣợc lên Cung thánh, ngoại trừ Linh mục và các chú giúp lễ. Kinh Lạy Cha chúng ta chỉ đọc nhƣ con vẹt, xin vâng ý Cha ở trên Trời, chúng ta có vâng bằng việc làm không, hay chỉ vâng cái lỗ miệng ?>> Ta, Đấng lấy cát làm bờ ngăn biển, làm định luật muôn đời nó không hề quá phạm, nó quay cuồng nhƣng bất lực, ba đào gầm thét nhƣng không hề lƣớt qua ! Nhƣng dân này lòng ƣơng ngạnh và ngỗ nghịch

chúng đã quay lƣng đánh tháo ! Chúng đã không tự nhủ trong lòng: Ta hãy kính sợ Giavê Thiên Chúa của ta, <Xin các Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ, nữ tu, giáo dân nào còn đang làm sai thì lo mà hiểu lời Kinh thánh ở trên, mau mau trở về với lời dạy bảo của Chúa để đƣợc hƣởng chúc lành, còn nếu ƣơng ngạnh cãi cố thì đói kém, bão táp, giặc dã, Thiên tai, ôn dịch đang chờ đón: ((Vì phạm phải luật của Chúa, nào phải chuện đùa, đó là điều thời gian tiếp sau sẽ minh chứng)) II Macabê 4/17 Đừng có nói là Chúa nhân từ không phạt, Chúa cho biết: ((Ngõ hầu chúng biết rằng tội phạm ở đâu thì hình phạt ở đó)) Khôn ngoan 11/16 ((Ví thử con cháu ngài lỗi bỏ luật Ta, và phán quyết của Ta, chúng không theo dõi, ví thử chúng vi phạm luật điều Ta ra, và lệnh Ta truyền, chúng không tuân giữ, thời Ta sẽ quất roi trị tội chúng ngỗ nghịch tội ác của chúng, Ta sẽ tra đòn,)) Thánh vịnh 89/31-33 Xin các chủ chăn hãy học gƣơng thành Ninivê, từ vua đến dân biết ăn năn sám hối để đƣợc Chúa thứ tha, chứ đừng lì lợm nhƣ thành Sôđôm và Gômôra: ((Ngƣời tỏ bày sức mạnh, Khi có ai không tin Ngƣời quyền năng trọn hảo, Còn biết mà dám làm càn, Ngƣời trị tội to gan)) Khôn ngoan 12/17> Đấng ban mƣa thuận phải thời, mƣa đầu mùa, mƣa cuối vụ, và phòng cho ta gặt hái đúng tuần đã định. Tội ác của các nguơi đã đảo lộn thời tiết, lỗi lầm của các ngƣơi đã đánh bạt phúc lành)) Yr 5/20-25>> Phải, hỡi các con yêu dấu, Ta muốn cảnh báo các con, bởi là Cha đầy yêu thƣơng, mà Ta là nhƣ thế, rằng các con phải tỉnh thức, rất tỉnh thức. Hãy mở đôi mắt ra mà xem, ngƣời đang nói với các con có thật sự nói sự thật chăng, xem ngƣời ấy có nói về Chúa Kitô thật chăng; vì đã gần đến những ngày, hỡi các con yêu dấu, đã gần đến những ngày các con hết thảy sẽ còn hoang mang hơn là các con đã hoang-mang, và chính vì vậy mà Mẹ Thánh Ta cũng hiện ra để cảnh báo con cái Ngƣời về những gì sẽ xẩy đến với chúng. Ta cũng hiện ra, Ta cũng nói, Ta cũng lên tiếng ngõ hầu con cái Ta lắng nghe Ta và nhìn thấy Ta là Chúa Kitô thật, chứ chẳng phải kẻ sẽ đến mà gây hoang mang cho các con và nói rằng: “Ta là Đấng Thiên Sai.” Các con phải tỉnh thức, hỡi các con, rất y là tỉnh thức. Vì vậy mà Ta chuẩn bị dân Ta, Ta chuẩn bị con cái Ta, Ta chuẩn bị đạo binh Ta, bởi vì đã gần đến một trận đại chiến, trận chiến các vƣơng quốc đang càng

ngày càng gần, trận chiến giữa thiện và ác. Và bởi vì vậy, hỡi các con yêu dấu, những kẻ không đƣợc chuẩn bị sẽ chết về tay Tên Ngụy-Kitô. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, chúng Ta sẽ cho buổi nói chuyện tới trong buổi họp tới, để khỏi làm cho các con quá mệt trong buổi nói chuyện này. Và Ta chúc lành cho các con, hỡi các con yêu dấu. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần . Amen ./. Và để giúp chúng ta hiểu rõ hơn nữa về việc Chúa Giêsu bị quân dữ tra tấn, đánh đòn, giết chết một cách đau đớn, tàn nhẫn và tủi nhục nhƣ thế nào ? Thì xin mọi ngƣời hãy đọc 4 Bài ca về Ngƣời tôi tớ. Nói về Chúa Giêsu. TT xin anh PĐ và mọi ngƣời hãy đi kiếm cho đƣợc Kinh thánh của Lm Nguyễn Thế Thuấn dòng Chúa Cứu Thế mà đọc, vì đây là bản cũ chƣa bị thay đổi, đừng đọc các sách Kinh thánh mới, chẳng hạn nhƣ kinh thánh của nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ. Đức Mẹ cho biết là bọn Tam điểm và Tin lành đã sửa Lời Chúa trong các sách này thành lời ngƣời phàm. TT minh chứng cho anh và mọi ngƣời thấy: Anh nhìn vào Bài Ngƣời tôi tớ Bốn ở trong sách tiên tri Ysaya chƣơng 53 mà ngƣời anh em Nguyen Hoang Chuong đăng lên, ở câu 12. Kinh thánh của nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ: 12 Vì thế, Ta sẽ ban cho <nó> muôn ngƣời làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, <nó> sẽ đƣợc chia chiến lợi phẩm, bởi vì <nó> đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân; nhƣng thực ra, <nó> đã mang lấy tội muôn ngƣời và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Kinh thánh của Lm Nguyễn Thế Thuấn dòng Chúa Cứu Thế: 12 Cho nên, Ta sẽ ban nhiều ngƣời làm phần của <ngài>, <ngài> sẽ phân chia vô số chiến quả, chính vì <ngài> đã thí mạng mình không màng cái chết, và đã bị liệt hàng những kẻ ngỗ nghịch, là đã mang lấy tội lỗi nhiều ngƣời, và đứng ra bầu chữa cho những kẻ ngỗ nghịch. Thiên Chúa là Đấng thông biết mọi sự, và Mẹ Maria là ngƣời đƣợc Chúa sai đến, những lời Mẹ nói mấy chục năm về trƣớc mà nay đang xảy ra đúng nhƣ vậy. Mọi ngƣời chúng ta có thể nhìn vào chữ <ngài> ở trên ám chỉ ai ? “Chúa Giêsu” nên gọi là ngài. Kinh thánh của Lm Nguyễn thế Thuấn dòng Chúa Cứu Thế. Lý do chữ ngài ở đây không viết hoa là vì Kinh thánh đang diễn tả Ngƣời tôi tớ <Chúa Giêsu

tôi tớ Yavê>, hèn mọn, vâng lời. Nếu dùng chữ viết hoa <Ngài> thì Chúa Giêsu đang ngang hàng với Thiên Chúa Cha chứ không phải là tôi tớ. Còn ở Kinh thánh Giờ Kinh Phụng Vụ, Ma quỉ đã cám dỗ đƣợc các chủ chiên khinh thƣờng, hạ nhục Chúa, gọi Chúa là <nó> thay vì lễ độ phải gọi là <ngài>. ((Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng ; những ai khinh Ta, sẽ đốn mạt.)) I Samuel 2/30. Các chủ chăn đã ngủ mê và để cho kẻ thù gieo cỏ lùng, đánh thuốc độc đàn chiên mà không hay biết. Lời Chúa là Nƣớc Hằng Sống, là của ăn nuôi linh hồn, ((Ngƣời ta sống không chỉ nhờ bánh, nhƣng là nhờ vào mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa".)) Mathêô 4/4. Lời Chúa ở trong các sách Kinh thánh mới đã bị thay đổi thành lời ngƣời phàm, lời của Ma quỉ, mà ai ăn những lời sửa đổi này vào linh hồn thì sẽ chết khốn nạn. ((Chúa Yêsu, Tôi tớ Yavê: Ðức Yêsu biết đƣợc thì rút lui khỏi đó; và có nhiều ngƣời đi theo Ngài và chữa lành họ hết thảy; và Ngài truyền không đƣợc làm Ngài bị lộ, để đƣợc nên trọn điều đã phán, nhờ tiên tri Ysaya nói rằng: Này tôi tớ Ta, kẻ Ta đã chọn kẻ chí ái mà hồn Ta sủng mộ, Ta sẽ đặt Thần khí Ta trên Ngài, và Ngài sẽ rao truyền chính đạo cho muôn dân. Ngài sẽ không cãi cọ, không kêu gào, nơi đƣờng cái, không ai sẽ nghe đƣợc tiếng Ngài. Cây sậy dập gãy, Ngài không bẻ, Tìm đèn ngút khói, Ngài không tắt, cho đến lúc Ngài làm chính đạo khải hoàn và nơi danh Ngài, muôn dân đặt niềm hy vọng. Mathêô 12/15-21. Bốn bài Ngƣời tôi tớ nằm trong sách tiên tri Ysaya, Bài ca I ở chƣơng 42, từ câu 1 đến câu 10. Bài ca II ở chƣơng 49, từ câu 1 đến câu 7. Bài ca III ở chƣơng 50, từ câu 4 đến câu 11. Bài ca IV ở trong chƣơng 52, từ câu 13 cho đến hết chƣơng 53. Xin anh cũng cần đọc thêm cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, do Mẹ Maria Mặc khải cho nữ tu Maria Agreda, trong Đó Mẹ Maria thông tỏ cho nữ tu về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, và đây là lời Mặc khải: TRƢỚC GIỜ CHÚA BỊ HÀNH QUYẾT Với hi vọng hão huyền là đẹp yên đƣợc cơn cuồng nộ của ngƣời Dothái, nên Philatô ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu rất hung bạo. Thêm vào đó, Luxiphe lúc này đã thất vọng vì không ngăn cản đƣợc Chúa khỏi chịu chết nữa, nên hắn cũng muốn cho trận đòn này phải dữ tợn hết sức có thể. Hắn thúc đẩy tất cả những ai có thể đều đƣợc dự vào trận đánh đòn này.

Ngƣời ta chọn sáu tên lính vừa vạm vỡ vừa tàn nhẫn để đánh Chúa. Chúng đem Chúa vào một sân quen dành để tra tấn tội nhân bắt ép nhận tội. Trƣớc hết, chúng lột áo trắng dài Hêrôđê đã mặc cho Chúa rồi cởi dây và xích đã lằn vào cánh tay và cổ tay Chúa, khi cởi ra làm những vết thƣơng sƣng mọng nứt máu. Chúng vừa chửi rủa, vừa bắt Chúa tự cởi áo ngắn ra, và, khi thấy Chúa cởi ra quá chậm, chúng sấn vào kéo ra rất mạnh. Chúng cũng muốn cởi nốt cả chiếc quần lót trong, chiếc quần mà Mẹ Maria đã may cho Chúa hồi lƣu ngụ bên Aicập. Nhƣng chúng không sao cởi ra đƣợc, tay chúng bị cứng đơ y nhƣ bọn lính ở trong hầm nhà Caipha. Tuy nhiên, chúng không hề cảm xúc vì phép lạ đó; chúng tin đấy là một trò phù thủy Chúa làm. Chúa chỉ cho phép chúng xắn chiếc quần đó lên một chút để chịu đánh cho đau hơn thôi. Sau đó, bọn lý hình trói Chúa vào một chiếc cột thấp bằng đá. Rồi chia làm ba bọn, mỗi bọn hai tên, chúng thay nhau đánh Chúa rất hung dữ nhƣ chƣa từng thấy bao giờ. Nếu Luxiphe không nhập vào bọn chúng phần nào, con ngƣời của chúng không thể đánh dữ đƣợc nhƣ thế. Hai tên đầu tiên đánh bằng những roi thừng to, tới lúc toàn Thân Chúa phủ đầy những lằn nổi sƣng vù bắt đầu chảy máu. Hai tên này mệt sức, lui ra. Hai tên tiếp theo quất thật mạnh lên mình Chúa những chiếc roi da cứng, máu Chúa lênh láng khắp mình Ngƣời: thân Ngƣời chỉ còn là một vết thƣơng đẫm máu. Máu chảy ròng xuống đất. Máu bắn dính vào quần áo bọn lý hình. Máu theo roi da tóe đầy mặt đất. Máu bám đầu roi tung vào khoảng không, rơi xuống nhƣ mƣa. Hai tên thứ hai mỏi tay, thở hổn hển lui ra nhƣờng chỗ cho hai tên sau cùng. Hai tên này nhăm nhe những chiếc gân bò cứng rắn nhƣ những cây mây khô, tần ngần đứng ngó thân mình Chúa, không biết đánh vào chỗ nào. Nhƣng rồi với sự hộ giúp của Satan, chúng sấn vào quất túi bụi lên thân thể Chúa thành những mảnh thịt, có nhiều mảnh đứt ra, rơi xuống đất, để lộ những mẩu xƣơng vai. Có những chỗ bằng bàn tay trên mình Chúa không còn dính thịt. Ngƣời ta thấy nhƣ là dao xẻo từng mảng thân thể Ngƣời. Để khỏi bỏ sót một phần thân thể nào của Chúa, chúng còn đánh vào chân, đánh vào tay, đánh lên mặt Chúa, gây nên những đau khổ không một ai có thể tƣởng tƣợng. Mặt Chúa bị đau đớn nhất, nứt ra, máu chảy che kín đôi mắt, khiến Chúa không còn nhìn thấy gì nữa. Sau cùng, chúng khạc nổ đờm rãi bẩn thỉu lên trên mặt Chúa. Số các lằn roi in trên mình Chúa là 5115 lằn. Chú thích: Ngày nay Ma quỉ thành công ở chỗ nó đã cám dỗ loài ngƣời quên bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu, họ cho rằng những gì họ không làm đƣợc, không chịu nổi thì Chúa Giêsu cũng không làm đƣợc, không thể nào chịu đựng đƣợc. Sai quá là sai, phải nhớ: Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài có trƣớc khi tạo thiên lập địa. Khi xƣa ngƣời Do thái cũng hiểu lầm, cho rằng Ngài là con bác Giuse và Mẹ

là Maria, và họ còn vấp phạm nói: (("Ông chƣa đƣợc năm mƣơi tuổi mà ông đã thấy Abraham!" Ðức Yêsu nói với họ: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngƣơi: trƣớc khi có Abraham, Ta, chính là Ta!)) Yoan 8/57-58 Ta đây là Ngôi Lời: ((Lúc khởi nguyên đã có Lời, và Lời ở nơi Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa, <Ngôi Hai hay Ngôi Lời cũng là Chúa Giêsu> Ngài đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa.)) Yoan 1/1-2 Chúa Giêsu có từ lúc khởi nguyên, cho nên Ngài đã phán: ((Vì với Thiên Chúa, nào có gì lại là không có thể!")) Luca 1/37 ((A ! Lạy Đức Chúa Yavê, này chính Ngƣời đã làm nên trời đất bởi sức mạnh lớn lao và cánh tay trƣơng thẳng của Ngƣời. Đối với Ngƣời, tuyệt nhiên không có gì là khó khăn huyền diệu)) Yêrêmya 32/17 Đúng ! loài ngƣời chúng ta thì không có gì là có thể, nhƣng đối với Thiên Chúa thì không có gì là khó khăn huyền diệu quá sức Ngài. Nhƣ vậy Ngài quả là một Thiên Chúa Toàn Năng Phép Tắc. Bởi thế xin anh Phong Độ đừng coi thƣờng Chúa Giêsu, cho rằng Ngài không hơn gì loài ngƣời chúng ta, để rồi anh đã lỡ lời nói ra những lời phạm đến Ngài, anh cho rằng: Nếu thân xác con ngƣời <Ngài là Thiên Chúa, chứ không phải là con ngƣời> mà bị đánh rách nhiều chỗ nhƣ vậy sẽ bị chết ngay tại chỗ chứ đâu có nhƣ trong ảnh mà thấy Chúa đang nhìn ta. Đó là ý nghĩ và tƣ tƣởng của anh, của phàm nhân chứ đâu phải của Chúa, vì Chúa đã phủ nhận ý nghĩ và tƣ tƣởng của anh mà: ((Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngƣơi, và đƣờng lối của Ta, không phải là đƣờng lối của các ngƣơi. Sấm của Giavê, vì trời cao hơn đất bao nhiêu, cũng vậy đƣờng lối của Ta vƣợt hơn đƣờng lối của các ngƣơi, và ý nghĩ của Ta vƣợt hơn ý nghĩ của các ngƣơi)) Ysaia 55/8-9 Đối với chúng ta thì chỉ bị một đấm, một đá, một roi là sẽ gục, là tại vì chúng ta là con ngƣời hữu hình yếu đuối, còn Ngài là Thiên Chúa mà. Anh không đọc những gì Mẹ Maria thong tỏ cho nữ tu Maria Agređa sao ?: “Số các lằn roi in trên mình Chúa là 5115 lằn.” Dạ Anh hiểu chƣa ạ ? Vả lại Kinh thánh cho biết Chúa chịu chết để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Chứ đâu phải chỉ cho một ngƣời, một trăm hay một tỷ ngƣời. TT khuyên anh: ((Hãy biết cho tỏ, hỡi anh em: mỗi ngƣời hãy lo sao nghe thì lanh chai, nhƣng chậm nói, chậm giận; vì sự nóng giận của ngƣời ta không làm ra sự công chính của Thiên Chúa)) Yacôbê 1/19. Vì: ((Nhiều lời, chẳng khỏi lầm lỗi, ngƣời giữ mồm giữ miệng là kẻ khôn ngoan)) Cách ngôn 10/19. Chúa thì dạy là phải nghe, rồi lo giữ mồm giữ miệng, chậm nói, có nhƣ vậy mới là ngƣời khôn. Nhƣng TT lại thấy nhiều ngƣời không muốn nghe Chúa dạy, cứ thích nói bậy, bạ gì nói đấy. TT đọc trên các Fb, nhiều anh chị em,

trong đó cả Mục tử nữa, ăn nói nghịch với Lời Chúa, đạo lý của Chúa. Nếu có thì giờ TT sẽ vạch ra cho mà thấy.>> Dân chúng đông đảo đứng đầy các sân dinh trấn thủ và các đƣờng phố lân cận, đợi xem công việc ra sao. Cùng với thánh Gioan và ba bà Maria, Mẹ Maria đứng trong góc sân. Chúa cho Mẹ nhìn thấy tất cả những roi đòn đánh trên mình Con Mẹ, mà Mẹ cũng cảm nghiệm trên mình những roi đòn đau đớn ấy y nhƣ Chúa. Mặc dầu những roi đòn vô hình ấy không làm cho Mẹ phải chảy máu, nhƣng máu cũng hòa nƣớc mắt chảy ra chan chứa. Đau đớn đã làm Mẹ mất hẳn dạng mặt, đến nỗi thánh Gioan và ba bà Maria gần nhƣ không còn nhận ra nét mặt Mẹ nữa. Còn nỗi đau khổ trong linh hồn Mẹ, làm sao nói cho hết đƣợc? Chỉ ở trên trời, ta mới có thể hiểu đƣợc nỗi đau của Chúa và Mẹ. Sau khi đánh Chúa, bọn lý hình cởi trói cho Chúa ra khỏi cột đá cách xấc xƣợc hết sức, chúng vừa chửi mắng vừa ra lệnh cho Chúa phải mặc áo vào. Nhƣng một tên lính bị quỉ xúi bẩy đã đem giấu áo đi một nơi để Chúa phải chịu xấu hổ hơn. Thấy ác tâm hỏa ngục đó, Mẹ Maria truyền cho Luxiphe và chúng quỉ phải ra khỏi sân dinh trấn thủ, và bảo các thiên thần lấy áo mặc cho Chúa Giêsu. Bọn lính ngẩn ngơ trƣớc sự kiện chiếc áo không biết từ đâu bay đến mặc vào thân thể Chúa. Lúc ấy, Chúa Giêsu rất cần mặc áo vào, vì trời lạnh lắm, những dấu máu gặp lạnh đã se cả lại, nên Chúa cảm thấy rét run. Nhƣng tình thƣơng bao la của Ngƣời còn muốn chịu đau khổ hơn nữa. Ngƣời Dothái rất căm thù Chúa. Không sao dằn nổi, họ tìm ra một hình khổ mới để hành hạ Chúa, một hình khổ vào hạng khốn cực nhất trong cuộc Tử Nạn của Ngƣời. Họ đến gặp Philatô trong dinh mà bẩm: "Tên bịp bợm đó đã muốn dùng ảo thuật để ngƣời ta tôn hắn làm vua chúng tôi. Vậy xin Ngƣời trấn thủ cho phép chúng tôi lấy nghi lễ oai vệ mà đãi hắn, để phạt cái tội kiêu căng ấy của hắn." Đƣợc viên trấn thủ cho phép, chúng đem Chúa Giêsu vào dinh phủ, sỗ sàng lột áo Ngƣời ra, khoác cho Ngƣời một áo choàng mầu đỏ vừa rách vừa dơ, để làm trò cƣời cho mọi ngƣời. Chúng đặt trên đầu Ngƣời một vòng triều thiên, kết bằng những cành gai đầu nhọn hoắt rất cứng. Chúng ấn thật mạnh, nhiều chiếc gai cứng nhƣ sắt cắm ngập vào đến óc, lọt xuống đến tai, thấu đến tận mặt. Giả là vƣơng trƣợng, chúng bắt Ngƣời cầm một que sậy, và quàng vào vai Ngƣời một tấm vải tím, y nhƣ một vị hoàng đế khoác tấm long bào của ông để tỏ biểu hiệu hoàng đế của mình. Toàn thể cơ đội lính tập hợp cả lại trƣớc mắt các vị trƣởng tế và các đảng viên biệt phái. Chúng đẩy Chúa vào giữa họ, hò la cƣời nhạo Ngƣời với một giọng chế nhạo: "Ê! Vua Dothái! Tụi tao tấu lạy nè!" Rồi chúng giả bộ quì gối trƣớc mặt

Ngƣời, đun đẩy Ngƣời; có kẻ còn vả trên mặt Ngƣời; kẻ lấy cán dáo thúc vào Ngƣời; kẻ giật lấy que sậy đập lên đầu Ngƣời; kẻ khác lại khạc đờm nhổ vào miệng Ngƣời. Thấy Chúa Giêsu lâm vào một tình trạng đáng thƣơng nhƣ thế, Philatô ngờ rằng kẻ thù Ngƣời có thể xúc động. Ông đem Ngƣời lên trình bày với dân chúng trƣớc cửa sổ cao dinh trấn thủ mà nói: "Ngƣời đây! Con ngƣời đã tiều tụy đến nỗi này mà các ngƣơi còn sợ nỗi gì?" Nhƣng không hề xúc động chút nào, bọn dân chúng vô tâm ấy thét lên, không còn coi công lý ra cái gì nữa: "Đả đảo! Đả đảo! Đem đóng đanh nó vào thập giá!" Nhìn thấy Chúa Giêsu trong thảm trạng ấy, Mẹ Maria vội vàng sấp đầu xuống đất thờ lạy Chúa là Thiên Chúa mình. Các thiên thần hầu cận Mẹ, thánh Gioan và ba bà Maria cũng theo gƣơng Mẹ, sấp mình thờ lạy Chúa. Trong khi đó, Mẹ nói với Cha hằng hữu và nhất là với Con của Mẹ về những sự kiện rất cao cả, đầy tôn kính và cảm thƣơng, chỉ có thể từ một Trái Tim rực lửa mến yêu thuần túy nhất nhƣ Trái Tim của Mẹ Maria mới có thể xuất phát ra đƣợc. Lúc nào cũng băn khoăn đến danh dự của Chúa Giêsu, Mẹ lại cầu nguyện để Philatô nhìn nhận Chúa là Đấng vô tội, mặc dầu ông ta có lên án Chúa. Nhờ hiệu lực lời cầu nguỵên ấy, viên trấn thủ hèn nhát đó phàn nàn vì đã truyền đánh đòn Chúa một cách dã man quá mức. Ông ta nỗ lực cứu Chúa khỏi chết. Ông ra nói với ngƣời Dothái: "Ta không thấy ngƣời này có tội nào cả." Ngƣời Dothái lớn tiếng cãi lại ông: "Cứ chiếu theo luật của chúng tôi, nó phải chết. Nó dám tự nhận mình là Con Thiên Chúa." Trƣớc lời đó, Philatô càng thêm lo sợ. Là dân ngoại, ông quan niệm Thiên Chúa là một Vị thần nào đó. Ông đƣa Chúa vào trong dinh, nói với Chúa một câu truyện riêng làm lƣơng tâm ông xao xuyến: Chúa không nói lời nào với ông. Cho tới lúc ông gằn giọng quyền thế ra mà nói là ông có quyền giết và có quyền tha cho Chúa, Chúa mới đáp lại: "Nếu Ơn Trên không ban cho ông, ông chẳng có quyền gì trên tôi cả. Vì thế, kẻ nào nộp tôi vào tay ông, kẻ đó nặng tội hơn ông." Lời Chúa nói này càng làm ông hoảng hốt: Ông lại đƣa ra những cố gắng sau cùng để tha Chúa. Nhƣng ngƣời Dothái đã biết ý ông, và nhất là đã nắm đƣợc nhƣợc điểm của ông là hèn nhát, sợ uy quyền, họ ầm ầm đánh vào nhƣợc điểm đó: "Nếu trấn thủ tha cho tên này, Ngài sẽ thất sủng với Vua Rôma. Kẻ nào tự xƣng làm vua, kẻ đó là đối thủ của Vua." Philatô kinh hồn vì lời đe dọa này. Rốt cuộc, ông đành nhƣợng bộ ngƣời Dothái. Ông cho làm án xử tử Chúa Giêsu và tuyên án. Đại ý của bản án đó là:

Giêsu Nagiarét tự xƣng mình là Con Thiên Chúa, là vua Israel: Hắn đã toan phá Đền Thờ, cấm nộp thuế cho Hoàng Đế Rôma, sách động dân chúng khắp nƣớc để chống lại quyền bính của Hội Đồng Cộng Tọa, dùng phù phép ảo thuật mê hoặc nhiều ngƣời..., theo lời vu khống của các trƣởng tế. Phải đóng đanh hắn vào thập giá giữa hai tên ác phạm tử tội. Hắn phải vác thập giá ấy lên đồi Golgôtha, nơi quen xử những tội nhân đại ác, mà chịu cực hình. Trên đầu thập tự phải đề bảng bằng ba thứ chữ là La-tinh, Hi-lạp và Do thái câu: GIÊSU NAGIARÉT VUA DO THÁI.. Bản án này vừa đƣợc thông tri khắp mọi ngả trong thành Giêrusalem, ngƣời ta dẫn Chúa vào. Chúa vẫn bị trói và vẫn mang y phục "vua hề" sau khi chịu đội vòng gai. Ngƣời Dothái muốn bêu nhục Chúa hơn nên đã lột bỏ áo đó, bắt Chúa mặc lại chính áo của Ngƣời quen mặc cho mọi ngƣời biết đó là Chúa, vì diện mạo Ngƣời đã tan nát, chỉ còn có thể nhận ra Ngƣời qua y phục quen thuộc độc nhất ấy của Ngƣời thôi. Nhƣng chiếc áo đan liền ấy lại bị bọn lính vất ở trong sân phủ, nên các thiên thần, theo lệnh Mẹ Maria, đã mang đến một cách mầu nhiệm. Từ khắp các ngả đƣờng trong thành, ngƣời ta kéo nhau rất đông về phía dinh trấn thủ và đồi Golgôtha, để xem cuộc xử tử Chúa. Hầu nhƣ mọi ngƣời đều xem thƣờng Chúa. Thân thể Ngƣời, máu phủ kín đã khô cứng lại, chỉ còn nhƣ là một vết thƣơng lớn. Thoạt vừa nhìn thấy Chúa xuất hiện, những tiếng ồn ào nhốn nháo ầm ầm nổi lên, chẳng phân biệt đƣợc ai nói ai nghe. Các trƣởng tế và đảng viên Biệt phái khoái chí tỏ hết niềm hân hoan vì cái thắng cuộc đại ác của họ. Những thân nhân, bạn bè và những ngƣời chịu ơn lạ của Chúa Giêsu than khóc; Thánh Gioan và ba bà Maria đau đớn quá, ngất lịm ngã xuống đất. Chỉ có một mình Mẹ Maria là Mẹ can đảm phi thƣờng, dầu rất đau đớn nhƣng bình tĩnh vô địch. Không thấy nơi Mẹ tỏ ra yếu đuối nhát đảm nhƣ những ngƣời khác. Mẹ đã không ngớt khóc vì quá đau khổ, nhƣng lúc nào Mẹ cũng bình tĩnh cao quí. Hợp nhất với Con Mẹ, Mẹ dâng tất cả những đau khổ ấy lên Thiên Chúa Cha, để cầu cho các thân hữu và cả thù địch của Mẹ. Lời Mẹ nhắn nhủ: Hỡi con, con thấy ngƣời Dothái quỉ quyệt cứng lòng và Philatô non gan đáng tội. Nhƣng để Con Mẹ phải chết nhục nhã mà các tiên tri đã báo trƣớc, Ngƣời lại không bị ngƣời ta hành hạ sao đƣợc? Đó chính là tội họ, vì họ chống cƣỡng ân

sủng, chứ Thiên Chúa không chọn họ để làm các việc ấy, vì Ngƣời muốn hết mọi ngƣời đều đƣợc cứu rỗi. Các chi thể trong Diệu thân của Chúa gồm những ngƣời công chính cũng phải chia phần số phận của Chúa. Cũng có những ngƣời tội lỗi và phải trầm luân. Nhƣng số phận mỗi ngƣời tùy ở lòng tốt hay lòng dữ của họ. Con hãy lựa chọn: Chúa Giêsu đã chịu bạc đãi nhuốc nha nhƣ thế, mà con muốn sống trong khoái lạc, có hợp lý không? Thiên Chúa có thể ban của cải trần gian cho những ai Ngƣời tuyển chọn, nhƣng coi chừng, họ sẽ bỏ mất sự khắc khổ trên đƣờng nhân đức và không khát vọng nƣớc trời nữa./. Anh có nghe lời Mẹ nhắn nhủ không ạ ? Cái chết của Chúa đã đƣợc tiên báo trong các sách tiên tri, và đã ứng nghiệm là Chúa phải chịu hành hạ và chết một cách rất nhục nhã. Vì thế mà Thiên Chúa đã suy tôn Ngài và ban cho Ngài vƣợt quá mọi Danh hiệu: ((Ngài, phận là phận của một vì Thiên Chúa, nhƣng Ngài đã không nghĩ phải giằng cho đƣợc chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn ngƣời ta; đem thân đội lốt ngƣời phàm, Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá! Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài! và ban cho Ngài Danh hiệu vƣợt quá mọi danh hiệu, hầu trƣớc danh hiệu của Ðức Yêsu, mọi gối đều phải quì xuống bái lạy, chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dƣới gầm đất, và mọi miệng lƣỡi phải tuyên xƣng: Yêsu Kitô Là Chúa, mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.)) Philip 2/6-11 Có trải qua đau khổ mới đến vinh quang, đúng y nhƣ lời chúng ta thƣờng hát: “ngƣời gieo trong đau thƣơng, sẽ về giữa vui cƣời” hay là “Ai gieo trong sầu, sẽ gặt trong vui” và “Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu, Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn ngƣời anh dũng tiến lên pháp trƣờng”

http://www.youtube.com/watch?v=1yS-9xrBTJI Đúng nhƣ lời Kinh thánh: ((Ngƣời chăn chiên tốt, chính là Ta! Ngƣời chăn chiên tốt thí mạng sống mình vì chiên.)) Yoan 10/11 ((Không có lòng yêu mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu.)) Yoan 15/13 Có đúng nhƣ vậy đấy anh PĐ. ((Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian nhƣ thế (đó), đến đỗi đã thí ban Ngƣời Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hƣ đi, nhƣng đƣợc có sự sống đời đời.)) Yoan 3/16 Đáng lý ra khi nhìn thấy tƣợng Chịu Nạn Chúa nhiều thƣơng tích, máu me đầm đìa, thì anh phải yêu mến và cảm tạ Chúa nhiều hơn chứ. Đàng này anh lại nói: “Bức ảnh nó cũng có thể nó làm cho ngƣời xem "sợ Chúa" đấy!” TT: anh đã vội nói nên nói theo kẻ dữ, ý tƣởng của anh là do kẻ dữ, Ma quỉ gieo vào. Bức ảnh nó là bức ảnh nào anh PĐ ? Thánh giá Chúa nằm trên đó chết đau thƣơng nhƣ vậy mà anh gọi là nó hả ? Chúng ta còn nhớ đoạn Kinh thánh ở trên ở trong tiên tri Ysaya chƣơng 53 câu 12 không ? Kinh thánh của nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ: 12 Vì thế, Ta sẽ ban cho <nó> muôn ngƣời làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, <nó> sẽ đƣợc chia chiến lợi phẩm, bởi vì <nó> đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân; nhƣng thực ra, <nó> đã mang lấy tội muôn ngƣời và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.)) Ysaya 53/12 Hàng ngày chúng ta phải đƣơng đầu với biết bao nhiêu là cám dỗ và cạm bẫy của Ma quỉ, nếu chúng ta không có khôn ngoan, không có Lời Chúa để đối chiếu lời nói tƣ tƣởng của chúng ta, chúng ta rất dễ suy nghĩ và hành động theo sự cám dỗ của Ma quỉ. Tại sao mà TT nhận ra đây là tƣ tƣởng của Satan quỉ dữ, vì nó ăn nói xấc láo với Chúa, dám gọi Chúa là <nó>, cũng nhƣ trong Tin mừng nó nói qua ngƣời ta, gọi Chúa là hắn: ((Trong dân chúng, ngƣời ta rỉ tai bàn tán nhiều về Ngài. Kẻ thì bảo: "Ông ấy lƣơng thiện"; kẻ khác nói: "Không đâu! <<Hắn>> phỉnh gạt dân chúng".)) Yoan 7/12. <Nó> hay <Hắn> cũng là một, ăn nói xấc láo với Chúa. ((Chúng ba hoa, chúng văng lời xấc láo, chúng cứ huênh hoang, hết thảy những phƣờng tác quái.)) Thánh vịnh 94/4 Phƣờng tác quái, phƣờng có nghĩa là nhiều thành phần, tác nghĩa là làm những điều quái gở. Quái ở đây cũng có nghĩa là Ma quái. Khi xƣa thánh Phêrô còn nói theo Satan cám dỗ, huống gì chúng ta hay ngƣời anh em PĐ. Đây là bằng chứng khi xƣa thánh Phêrô đã vấp phải: ((Báo thƣơng khó 1

Từ bấy giờ, Ðức Yêsu bắt đầu tỏ cho môn đồ hay: "Ngài phải đi Yêrusalem và chịu nhiều đau khổ do hàng niên trƣởng và các thƣợng tế cùng ký lục, và bị giết đi, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách Ngài: "Thiên Chúa thƣơng! Chứ sẽ có đâu nhƣ thế!" Nhƣng quay lại, Ngài nói với Phêrô: "Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng

của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".)) Mathêô 16/21-23
Vì thế mà Chúa căn dặn chúng ta là: ((Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ nhƣ sƣ tử rống, nó lƣợn rình tìm sao nuốt đƣợc một ai. 9 Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ nhƣ thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua.)) I Phêrô 5/8-9 Cho nên các anh chị em hãy đi học Thánh kinh, trong phòng Giang Tin Mung ở trên Paltalk. Có Lời Chúa và sự khôn ngoan Chúa ban cho, thì biết đƣợc ý Chúa, đạo lý của Chúa, còn không có khôn ngoan sẽ hiểu sai ý Chúa. Mà hiểu sai ý Chúa thì sẽ làm sai, mà làm sai thì sẽ bị Chúa phạt, Chúa đánh đòn. Trở lại lời anh PĐ nói: Bức ảnh Chịu Nạn ở trên làm cho ngƣời xem "sợ Chúa" đấy! TT: Nếu nhận Chúa Giêsu là Chúa của mình thì phải yêu mến Chúa hơn, chứ tại sao lại sợ ? Chúa đã chịu đóng đinh, chịu nạn, chịu chết cho ta mà ! Vì: ((Ta, Ta mến kẻ mến Ta)) Cách ngôn 8/17 Chúa yêu mến ta, thì ta phải yêu mến Chúa và Cuộc khổ Nạn của Chúa nữa mới đúng chứ. Nếu nói sợ thì lời này là của con ngƣời bên trong an PĐ nói rồi, tại vì con ngƣời bên trong đen đủi, tội lỗi nhiều nên sợ nhìn vào tƣợng Chịu Nạn của Chúa chứ gì ?. Ma quỉ không bao giờ dám nhìn thẳng vào tƣợng Chịu Nạn của Chúa. Ở đây nó lấy danh nghĩa của ngƣời anh em có nick là PĐ để đánh lừa mọi ngƣời, chứ không phải anh PĐ nói đâu. Vì Kinh thánh cho ta biết: mỗi khi con ngƣời bên trong ta xúi ta làm nghịch lại lời Chúa, nó thƣờng đánh lừa chúng ta, bằng cách xƣng là <Mình> mình thế này, mình thế kia, chúng ta lại cứ tƣởng đó là ý tƣởng chúng ta, nhƣng thực sự đó là tƣ tƣởng của kẻ dữ cám dỗ ta: ((Nhƣng nay tôi viết lại là anh em đừng giao dịch nữa, một khi ngƣời nào mang danh là anh em, lại dâm dật, tham ô, thờ quấy, chửi bới, nghiện ngập hay trộm cắp. Ðừng có đồng bàn với ngƣời nào nhƣ thế. Vì tại sao tôi phải xét xử ngƣời ngoài? Phải chăng anh em không đƣợc xét xử ngƣời bên trong ƣ? Ngƣời ngoài, đã có Thiên Chúa xét xử! Anh em hãy loại kẻ đử ra khỏi anh em!)) I Corinthô 5/11-13 Chúa dạy là mỗi khi thấy có tƣ tƣởng xúi ta dâm dật=dâm dục, tham ô=tham lam, thờ quấy= là thờ ông bà cha mẹ, nói chung là thờ ngƣời chết, chửi bới=cãi nhau, nghiện ngập hay trộm cắp, thì chúng ta phải loại kẻ đó ra, vì lúc đó nó đến cám dỗ, nó nói bên tai, hay gieo vào đầu.

Năm 1995 TT đọc hết cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Mọi ngƣời cũng có thể đọc toàn bộ sách đó trong trang web này: http://xuanha.net/S-Thandohuyennhiem/0mucluc-TDHN.html Mãi đến năm 2004 thì Chúa cho nam tài tử Mel Gibson ra cuốn phim: “The Passion of the Christ http://www.youtube.com/watch?v=yVhhDRIol4g&list=PL14D2D0AAC2BBF455” ai chƣa coi thì xin hãy coi phim trên. Vì nội dung phim này anh Mel Gibson đã lấy ra từ cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, lý do TT biết đƣợc là vì trƣớc đó TT có đọc sơ qua về Mel Gibson khi anh sửa soạn ra bộ phim này. Anh ta là ngƣời Công giáo, giữ đạo nhƣ có lệ, cuộc sống sôi nổi thăng trầm, mãi đến khi anh ta đƣợc Chúa dẫn đƣa về với Giáo hội Rôma truyền thống. Anh ta đã sốt sáng tham dự Thánh lễ Latinh mỗi ngày, anh ta còn can đảm dám xây một nhà nguyện ngay tại nhà anh ta ở Hollywood, và có Lm đến làm lễ cho gia đình anh mỗi ngày hay mỗi tuần gì đó, TT không còn nhớ rõ. Sau đó anh ta đã đọc cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm và thấy cái chết của Chúa đáng đƣợc đƣa lên phim điện ảnh, để cho mọi ngƣời hiểu đƣợc việc Chúa Giêsu đổ máu ra, chịu nạn chịu chết vì tội lỗi loài ngƣời quả thật là cao quí. Nhƣ anh biết: Lời Chúa cao siêu nhƣ trời với đất “Ysaya 55/8,9” Vì thế nếu dùng trí khôn của chúng ta mà tƣởng rằng có thể hiểu, thì không bao giờ Chúa cho hiểu. Vậy thì muốn hiểu đƣợc các Mầu nhiệm Nƣớc Trời, Chúa đã dạy chúng ta đầy đủ cách thức để có thể hiểu đƣợc. Thứ nhất cần khiêm nhƣờng, vì Thiên Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhƣờng “Mathêô 11/25-26” Thứ hai phải nên nhƣ trẻ nhỏ: (("Quả thật, Ta bảo các ngƣơi, nếu các ngƣơi không hoán cải mà nên nhƣ trẻ nhỏ, các ngƣơi sẽ không vào đƣợc Nƣớc Trời.)) Mathêô 18/3 Trƣớc hết phải hoán cải, cải thiện đời sống, sống trong sạch nhƣ trẻ thơ, nên nhƣ trẻ nhỏ nghĩa là sạch tội. ((Quả thật, Ta bảo các ngƣơi: ai không đón nhận lấy Nƣớc Thiên Chúa nhƣ một trẻ nhỏ, thì sẽ không đƣợc vào trong đó!")) Marco 10/15 Đón nhận nƣớc Thiên Chúa, nghĩa là đón nhận Lời Chúa nhƣ một trẻ nhỏ. Hình ảnh trẻ thơ là đơn sơ nói lên khiêm nhƣờng, dễ yêu, biết lắng nghe cha mẹ dạy bảo, không có ý riêng, không biết cãi lại, luôn gần gũi với cha mẹ. Nếu chúng ta không hội đủ các điều kiện trên thì Chúa cho biết còn lâu mới đƣợc vào Nƣớc Trời. Sau cùng những ai hội đủ các điều kiện ở trên thì hãy xin ơn khôn ngoan, lúc đó Chúa sẽ tỏ cho: ((Xin ơn khôn ngoan 5 Ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Ðấng thi ân xuống cho mọi ngƣời, không kỳ kèo không trách mắng; và kẻ ấy sẽ đƣợc Ngƣời ban cho. < ((Hãy xin, thì sẽ đƣợc; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho, 10 Vì phàm ai xin thì lĩnh; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì sẽ mở cho.)) Luca 11/9 Nhƣng phải

biết là Chúa có đặt điều kiện: ((nhƣng ai thờ Chúa và làm theo ý Ngƣời, thì Ngƣời nhậm lời kẻ ấy.)) Yoan 9/31> 6 Nhƣng hãy lấy lòng tin mà cầu xin, đừng bán tín bán nghi; vì kẻ bán tín bán nghi thì cũng giống nhƣ hải triều gió vật sóng nhồi. 7 Con mgƣời ấy đừng tƣởng sẽ lĩnh đƣợc gì nơi Chúa: 8 quân nhị tâm, <nhị tâm là hai lòng, nửa đi theo Chúa, nửa đi theo ý riêng hay ý ngƣời phàm, những ngƣời này sẽ không lĩnh đƣợc gì nơi Chúa> bất thƣờng trong mọi đƣờng lối nó đi !)) Yacôbê 1/5-8 Ngƣời bất thƣờng là ngƣời giữ đạo theo thời, hôm nay thế này, ngày mai thế khác, loại ngƣời này ngày nay chúng ta thấy đầy dẫy trong Giáo hội. Francis và các chủ chăn trên toàn thế giới, trong đó có cả Hội đồng Giám mục Việt nam. Những ngƣời bất thƣờng và hai lòng ngày ngày vẫn đọc kinh cầu nguyện, đi lễ sốt sáng lắm, nhƣng chỉ là bề ngoài thôi, còn lời Chúa dạy bảo họ phớt lờ, không làm theo ý Chúa đâu, bởi thế mà Chúa mới hỏi: (("Tại sao các ngƣơi kêu với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa - mà điều Ta nói các ngƣơi lại không làm?")) Luca 6/46 Cho nên cầu xin đâu đƣợc Chúa ban: Vì ((Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi)) Yoan 9/32 tt. Dạ đến đây Lời Chúa cũng đã giải thích đầy đủ cho thắc mắc của Chị Dung Nhiệm hỏi rồi đó ạ; chị hiểu lý do tại sao tƣợng Chịu nạn ở trên Máu Me lại nhiều nhƣ vậy chƣa ạ? Hình ở trong phim của Mel Gibson cho hóa trang thì trung thực hơn. http://www.bing.com/images/search?q=the+passion+of+the+christ&qpvt=the+passion+of+the+christ&FORM=IGRE TT cũng xin nói thêm về những tài tử đóng trong phim “Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu” hầu hết nam tài tử Mel Gibson chọn ngƣời Công Giáo Rôma truyền thống. Trong thời gian dựng phim để quay, anh đã mời một Lm để làm lễ Latinh mỗi buổi sáng cho mọi ngƣời đƣợc tham dự. Sau Thánh lễ, tất cả họ cầu nguyện xin Chúa soi sáng, hƣớng dẫn cho họ diễn lại cho đúng từng chi tiết đã xảy ra trong Cuộc Khổ Nạn Của Chúa cách đây gần 2000 năm. TT nguyen