TEKS PENGACARA MAJLIS PERTANDINGAN KOIR DAN KOMPANG FORMASI DAERAH DALAT 2012

KETIBAAN TETAMU JEMPUTAN Mengumumkan, ketibaan Yang Berbahagia Cikgu Fauzi Abdullah, Penolong Penyelia Unit Kokurikulum PPD Dalat. Hadirin di er!ilakan berdiri. NYANYIAN LAGU NEGARAKU "erima ka!ih dan hadirin di er!ilakan duduk.

A!!alamualaikum #arahmatullah %e&ahtera Dan %alam ' Malay!ia(.

Hi$abarakatuh,

%alam

'. Yang Berbahagia Cikgu Fauzi Abdullah, Penolong Penyelia Unit Kokurikulum PPD Dalat

). Yang Beru!aha Cikgu *ia! Bin Ha&i Daud, +uru Be!ar %K Datu Pengiran Mohamad, merangka Pengeru!i Pengelola Pertandingan Koir dan Kom ang Forma!i Peringkat Daerah Dalat, ),')

-. +uru Be!ar.+uru Be!ar dari %ekolah.!ekolah /endah Daerah Dalat

0. "etamu.tetamu &em utan, $arga ela&aran, tuan.tuan dan uan. uan, $arga de$an yang dihormati !ekalian.
'

Ke utu!an hakim adalah muktamad. PEMBACAAN SYARAT-SYARAT Hadirin !ekalian. izinkan !aya untuk memba2akan !yarat. %e!ungguhnya kehadiran tuan uan amat kami hargai. "idak lu a kami mengalu.ma!ing. Bernard. Yang ertama. dan !ebarang bantahan tidak dibenarkan. 4n2ik Chri!to her dari %MK Mukah Ketiga. 1utaan terima ka!ih diu2a kan ata! ke!udian tetamu kehormat kita dan ara &em utan kerana !udi meluangkan ma!a menghadiri undangan kami. 4n2ik A$ang Adenan dari %MK Dalat Keem at.!yarat ertandingan. Di er!ilakan. Kedua . 4n2ik Hamidun dari %K %t. %ebelum kita mulakan ertandingan ada hari ini. 3M4MBACA %YA/A"5 PENGENALAN HAKIM Hadirin dan hadirat !ekalian. %aya dengan ini men&em ut ara hakim ertandingan.%elamat datang ke Pertandingan Koir dan Kom ang Forma!i Peringkat Daerah Dalat ). 6zinkan !aya mem erkenalkan bari!an hakim ertandingan yang akan mengadili ertandingan ini. 4n2ik Patri2k Khami! dari %MK 77777777777777777777777777 7777777777777777777777777!elaku ketua hakim. dan en&aga ma!a untuk mengambil tem at ma!ing.'). ) .alukan kehadiran ibu ba a !erta ara hadirin yang !udi menghadirkan diri !eteru!nya memeriahkan lagi ma&li! ini.

Pa!ukan ini akan menyam aikan ) buah lagu yang berta&uk 777777777777777 dan 77777777777777. Di er!ilakan. Kita teru!kan a2ara kita ada etang ini dengan men&em ut a!ukan kedua dari %K 777777777777777777777. "an a membuang ma!a. "an a banyak membuang ma!a. - . Di er!ilakan. kita telah un !am ai ke a!ukan yang terakhir. 9am aknya.') dimulakan dengan men&em ut a!ukan ertama dari %K 777777777777777777777. Pa!ukan ini akan menyam aikan ) buah lagu yang berta&uk 777777777777777 dan 77777777777777. %eteru!nya. Pertandingan Koir Daerah Dalat ). di&em ut a!ukan ketiga dari %K 777777777777777777777. Di er!ilakan. PERTANDINGAN KOIR Hadirin !ekalian. Pa!ukan ini akan menyam aikan ) buah lagu yang berta&uk 777777777777777 dan 77777777777777. Pa!ukan ini akan menyam aikan ) buah lagu yang berta&uk 777777777777777 dan 77777777777777. di&em ut a!ukan dari %K 777777777777777777777.Pen&aga ma!a ertandingan ini ialah Cikgu Muhd 1e8ri Bin Abdul /ahman. Di er!ilakan.

adik dari %K K g 6gan. 3P4/%4MBAHA9 K:MPA9+ F:/MA%65 "erima ka!ih diu2a kan ke ada adik. ma&li! dengan !egala hormatnya ingin mem er!ilakan 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777!elaku ketua hakim untuk membuat rumu!an ertandingan ini dan !eteru!nya mengumumkan ke utu!an ra!mi ertandingan yang telah di&alankan ada hari ini. %ementara kita menunggu ara hakim membuat ke utu!an. Di er!ilakan.adik dari %K K g 6gan untuk menyam aikan !ebuah er!embahan Kom ang Forma!i. tibalah ma!a yang dinanti.PERSEMBAHAN KOMPANG Hadirin !ekalian.!ama !ak!ikan er!embahan !elingan yang telah kami !ediakan. di&em ut adik.nantikan. Untuk itu. Dengan berakhirnya er!embahan itu tadi. marilah !ama. RUMUSAN KETUA HAKIM & PENGUMUMAN KEPUTUSAN Hadirin !ekalian. ke ada UPACARA PENYAMPAIAN HADIAH Terukir indah lakaran meniti Pakaian bertatah bercekak mutiara 0 . Kini. :leh itu. maka berakhirlah !udah ertandingan koir kita ada etang ini. Ma&li! dengan ini mem er!ilakan 3/UMU%A9 DA9 P49+UMUMA9 K4PU"U%A95 "erima Ka!ih diu2a kan 7777777777777777777777777777777777777777.

. di er!ilakan $akil dari %K 77777777777777777 1ohan bagi ertandingan Koir Daerah Dalat. di er!ilakan $akil dari %K 77777777777777777 9aib 1ohan. di er!ilakan $akil dari %K 77777777777777777 . %ebelum itu. Kini tibalah ma!a kita ke kemun2ak a2ara. Dan((((((((((((((((((((((((((((((. "em at ketiga. enyam aian 2enderamata untuk &emaah Di er!ilakan(((((((((((((((((((. !elaku Ketua Hakim.Berakhir sudah debaran hati Penyampaian hadiah kemuncak acara Hadirin !ekalian. Cenderamata untuk Hakim Dimulakan dengan hakim. di er!ilakan $akil dari %K 77777777777777777 untuk mengambil hadiah. Hadiah untuk pemenang Hadiah !aguhati. ma&li! berbe!ar hati mem er!ilakan Yang Beru!aha Cikgu *ia! Bin Ha&i Daud untuk men&em ut dan mengiringi Yang Berbahagia 7777777777777777777777777777777 untuk menyam aikan 2enderamata buat ara hakim dan hadiah ke ada ara emenang.. %eteru!nya((((((((((((((((((((((((((( ((((.

!alam hormat. Di er!ilakan. %ekian !aha&a. %ekalung enghargaan ke ada !emua yang terlibat !e2ara lang!ung mahu un tidak lang!ung dalam ma&li! yang enuh bermakna ini. mohon !emua yang hadir ada hari ini berdiri bagi menyanyi dan menghormati lagu kebe!aran 9egeri %ara$ak =6bu Perti$iki>. %ebelum kita ber!urai. $a bil*ahit "au8i? $alHidayah $a!!alamu @alaikum $a /ahmatullahi $a Barakatuh. uan. !aya me$akili &a$atankua!a karni<al memohon am un dan maa8 !eandainya !ebarang kekurangan !e an&ang ma&li! ini berlang!ung. hadirin dan hadirat !ekalian kerana !udi mela angkan ma!a memeriahkan ma&li!."erima ka!ih diu2a kan ke ada Yang Berbahagia 77777777777777777777777 ata! enyam aian 2enderamata itu tadi. tuan. Di ke!em atan ini. LAGU IBU PERTIWIKU Para hadirin !ekalian. engelola terda at %ekali lagi. terima ka!ih yang tidak terhingga ke ada tetamu kehormat. kita telah un berada di hu&ung Ma&li!.tuan. A . 3*A+U 6BU P4/"6#6KU5 Dengan berakhirnya nyanyian 6bu Perti$iku itu tadi maka berakhir !udah ma&li! kita. uan.