1

!"#$%&!'( *(+"%$, -" .'/01 23(0$4'( &3&' -"+(/0,& 567
ue 0viuiu Buiuuzeu
Notto:
Consiuei ievolu(ia gazeloi ue ,ist
mai mult o petieceie ue pensionaii
uecât o ievolu(ie... Este ultima
zvâcniie. (Ait Bieman, geolog)
Ca ,i cânu uistiugeiea Apuseniloi piin ,pioiectul Ro,ia Nontaná! nu ai fi fost
ue ajuns, asasinii economici, inteini ,i exteini, ai României au mai tias câteva
gloan(e în tiupul muiibunu al (áiii noastie - ca sa fie siguii cá victima chiai nu mai
mi,cá. Be uata aceasta aima folositá este fiactuiaiea hiuiaulicá. Bacá în cazul Ro,ia
Nontaná au ac(ionat neglijent, nu le-a pásat sá facá pieiuutá aima ciimei ,i sá
,teaigá ampientele, în afaceiea gazeloi ue ,ist se lucieazá piofesionist, cu pistolaii
ueghiza(i în negustoii ue iluzii uin vestul Sálbatic. Piin piopaganuá ,i tactici
psihologice, uemne ue o veiitabilá ac(iune ue !"#$%!"& ciima comisá a fost
tiansfoimatá în opusul ei: o opeia(iune ue salvaie a României uin gheaiele petio-
impeiialismului iusesc.
Au fost ieactivate mai întâi mituii ,i ieflexe conui(ionate menite sá
influen(eze emo(iile ,i compoitamentele popula(iei (poten(ial) insuigente. Existá
teimeni ,i sintagme caie piovoacá o ieac(ie colectivá pievizibilá. În cazul gazeloi ue
,ist, sintagma ,inuepenuen(a fa(á ue gazul iusesc" ueclan,eazá un ieflex conui(ionat
ue iespingeie a ,uu,manului ue la est". 0uatá ieactivat acest ieflex în mentalul
iomânesc, oiice enoimitate uebitatá în legátuiá cu ,inuepenuen(a fa(á ue gazul
iusesc" va fi acceptatá neconui(ionat ue cátie publicul laig. 0n titlu ca ,Niza gazeloi
ue ,ist: Ru,ii voi avea pieiueii uiia,e uacá România uevine inuepenuentá eneigetic"
(ziaie.com) nu uimáie,te sá ofeie o infoima(ie iealá, ci sá stâineascá o ieac(ie
emo(ionalá. Nu numai cá ne vom câ,tiga inuepenuen(a fa(á ue gazul iusesc, uai vom
piouuce uu,manului ,i ,pieiueii uiia,e". Teimenii nu au nimic uin iigoaiea uateloi
economice, tiimit însá subliminal la istoiia iezisten(ei noastie în fa(a asupiitoiului
bol,evic. Cât pieiue uazpiom în eventualitatea unei inuepenuen(e iomâne,ti fa(á ue
gazul iusesc ne-o spune, la iece, vocea Rusiei: ,Cota ue gaze alocate Republicii
2
Noluova ,i României iepiezintá u,6% uin totalul expoitului anual ue gaze al
uazpiom. În conui(iile în caie, în piima jumátate a anului 2u1S, ceieiile ue gaze uin
Euiopa cátie uazpiom au ciescut cu 1u%, cota ue u,6% poate fi ieuistiibuitá ue
uazpiom fáiá piobleme Tuiciei sau ueimaniei, (áii aflate în pliná expansiune
economicá".
Botáiâte, piobabil, sá-i piouucá Rusiei ,pieiueii uiia,e", guveinele
básesciene au mizat totul pe Nabucco, un pioiect occiuental al cáiui e,ec iásunátoi a
pus în eviuen(á latuia lui... comicá. Iatá ce sciia ievista Foibes în 2u12: ,Nabucco a
fost întotueauna mai mult uecât o simplá conuuctá pentiu a tianspoita gaz: a fost un
pioiect menit sá uemonstieze unitatea euiopeaná împotiiva manipuláiiloi
giosolane ale petio-impeiiului conuus ue Putin. 0 comeuie a eioiiloi, jucatá ue
nenumáiate oii, a uemonstiat în mou concluuent incompeten(a ,i neputin(a
apioape comicá a 0niunii Euiopene, chiai atunci cânu este voiba ue chestiuni caie
se piesupune a avea o impoitan(á stiategicá. Nabucco a fost conceput ca un pioiect
în caie euiopenii eficien(i ,i moueini le voi aiáta iu,iloi înapoia(i cum se face
tieaba. În loc ue o lec(ie uatá iu,iloi, pioiectul s-a uoveuit o caiicatuiá".
Sá tot fie o caiicatuiá pentiu anali,tii ue la Foibes, uai pentiu România
e,ecul este ustuiátoi. Nizânu totul pe Nabucco, România a iefuzat sá paiticipe la
constiuc(ia conuuctei South Stieam. Bacá ai fi tiecut pe teiitoiiul României,
lungimea conuuctei s-ai fi scuitat cu Su% ,i ai fi scázut pie(uiile gazului fuinizat
României ue cátie uazpiom. South Stieam ai fi putut iepiezenta ,cel mai impoitant
tien caie ai fi putut tiece piin România ,i caie ne-ai fi pus înapoi pe haita Euiopei",
consiueiá analistul valentin vasilescu, fost comanuant aujunct al Aeiopoitului
Nilitai 0topeni. România a iámas însá pe peionul gáiii în vieme ce bulgaiii, sâibii,
unguiii, slovenii, austiiecii, italienii, cioa(ii, maceuonenii, giecii ,i tuicii s-au instalat
în vagoanele South Stieam-ului. În contul cálátoiiei , uazpiom ofeiá pie(uii stabile
la gaz cu un uiscount ue 1u%. Sunt ,i alte avantaje. Constiuc(ia poi(iunii ue
conuuctá ue pe teiitoiiul bulgáiesc le va auuce veciniloi no,tii venituii gaiantate ue
S,1 miliaiue (potiivit ueclaia(iiloi fácute ue ministiul bulgai al eneigiei, Biagomii
Stoynev, uin S1 octombiie 2u1S, la ceiemonia ue inauguiaie a luciáiiloi). Pâná la
uimá, România va tiebui sá se pionun(e ,în favoaiea South Stieam, pentiu cá altá
S
alegeie nu aie“ socote,te analistul azei Ilgai velizaue, citat ue agen(ia Regnum.
Nu aie alegeie.! 0 manipulaie iuseascá! stiigá la unison aceia,i politicieni
caie au aplauuat pioiectul Ro,ia Nontaná. Cum sá iámâná România ue cáiu(á. Nici
nu-,i uáuuse Nabucco ob,tescul sfâi,it, cá negustoiii ue iluzii s-au nápustit sá ne
vânuá ,ulei ue ,aipe" pentiu vinuecaiea bete,uguiiloi eneigetice. Leacul miiaculos,
pietinu negustoiii, nu tiebuie impoitat ue la ,uu,mani", cáci îl avem noi în,ine uin
bel,ug. Numele lui: gazul ue ,ist. Este tot gaz natuial, numai cá se compoitá pu(in
mai ciuuat (ue aici uenumiiea ue gaz neconven(ional): stá îngiopat la maie
auâncime, la vieo uoi kilometii sub teienuiile agiicole ,i gospouáiiile (áiáne,ti, sub
pânza fieaticá. Captiv în iocile ue ,ist, nu viea sá iasá la supiafa(á uecât foi(at piin
fiactuiaie hiuiaulicá. Cum tehnologia miiaculoasá o ue(in negustoiii uin vestul
Sálbatic, ei voi scoate gazul nostiu uin máiuntaiele pámântului ,i tot ei oi sá ni-l
vânuá, la pie(uiile ue pe pia(a monuialá! uazul va fi ieftin ca biaga, a,a cum este în
piezent în Statele 0nite.
Ceea ce uimeazá, uiagi cititoii, nu ve(i afla uin pliantele ,i piezentáiile în
powei point ale expei(iloi în comunicaie. Si nici uin guia celoi caie le peimit
negustoiiloi ue aiuiea sá fiactuieze uin teiitoiiul (áiii oiicâte hálci ai viea.
Pentiu a elibeia gazul, iocile pu(in poioase uin zácámintele ue ,ist tiebuie
mai întâi ,fiactuiate" piin injectaiea, la maie piesiune, a unei cantitá(i enoime ue
apá amestecatá cu peste Suu ue substan(e toxice ,i poluante. Cantitatea colosalá ue
apá otiávitá - cam 19 milioane ue litii ue apá sunt necesaii pentiu fiactuiaiea unei
singuie sonue - ievine înti-o piopoi(ie însemnatá (întie Su-7u%) la supiafa(á, unue
începe apoi ouiseea uepozitáiii ,i tiatáiii ei. Nu este voiba ue ceva în genul apei
ieziuuale menajeie, ci ue un cocteil ue substan(e iauioactive ,i supeipoluante,
majoiitatea (inute seciete (uin cauza auâncimii la caie se folose,te, apa ieziuualá ue
fiactuiaie este contaminatá iauioactiv). Cum planul este ca România sá fie
împânzitá cu sonue, la o iatá ue S-6 sonue pe kilometiul pátiat, nu-i gieu ue
imaginat câte bazine uescopeiite ue colectaie a lichiuului ieziuual toxic voi exista.
Nu este ueloc exclus ca, pentiu a maximiza piofitul, paite uin lichiuul ieziuual sá fie
ueveisat, pe ,est, uiiect în iâuiile sau pe ogoaiele patiiei. S-a întâmplat în S0A, ue ce
nu s-ai întâmpla în România, unue fiactuii,tii sunt, uupá toate eviuen(ele, ueasupia
4
oiicáiei legi . 0iicum, sta(iile ue tiataie a apeloi ieziuuale uin România nu au
capacitatea ue a epuia asemenea cocteiluii uciga,e. Iai îngiopaiea loi în subsol (o
metouá laig folositá) va polua mai uevieme sau mai tîiziu stiatuiile ue apá fieaticá.
Bacá la Ro,ia Nontaná pioiectul miniei va concentia cianuia înti-un imens lac
otiávit, exploataiea gazului ue ,ist va uispeisa o otiavá, la fel ue puteinicá, pe sute
ue kilometii pátia(i, afectânu piofunu sánátatea a zeci sau chiai sute ue mii ue
iomâni, floia ,i fauna sálbaticá, teienuiile agiicole ,i animalele uomestice. Si mai
ales, va lása o maie paite a României fáiá apá potabilá. (Acesta este uoai unul uintie
multiplele uezastie ecologice pe caie le poate piovoca fiactuiaiea hiuiaulicá.)
uogoa,a ,inuepenuen(ei fa(á ue gazul iusesc" nu ofeiá totu,i supoit
piopaganuistic suficient pentiu a justifica un act ue vanualism ecologic ue asemenea
piopoi(ii. Pentiu a anestezia complet opinia publicá iomâneascá tiebuia cultivatá
aumiia(ia neconui(ionatá fa(á ue mitul ,ievolu(iei gazeloi ue ,ist" uin S0A.
În esen(á, noul mit ameiican se iezumá la câteva foimuláii ,ocante: 1) gazul
ue ,ist schimbá iegula jocului; 2) uatoiitá fiactuiáiii hiuiaulice S0A voi avea întie o
sutá ,i uouá sute ue ani gaz ieftin ,i abunuent; S) S0A au uescopeiit echivalentul în
gaz a uouá Aiabii Sauuite; 4) S0A sunt pe cale sá-,i câ,tige inuepenuen(a eneigeticá;
S) ievolu(ia gazului ue ,ist va piouuce o iminentá iena,teie inuustiialá. Repetate
neîncetat, ca înti-un iitual magic, aceste baliveine au meniiea sá anihileze oiice
ciiticá ia(ionalá ,i sá inciimineze ieac(iile natuiale ue iespingeie ale popula(iei. Piin
bine cunoscutul pioceueu copy-paste, piopaganui,tii uin România au pieluat
lozincile ameiicane ,i le-au potiivit ca nuca în peiete. Efectele sunt ue-a uieptul
iizibile: ,România - viitoiul Bubai al Euiopei." (Boguan Chiiieac), ,1uu ue ani ue
inuustiie ue gaze în România" (ievista Paitenei), ,valoiificaiea gazeleloi ieftine
neconventionale ai putea ajuta la ieinuustiializaiea Romaniei" (Iulian Fota,
consiliei pieziuential pe piobleme ue secuiitate).
Nioiitica ,ievolu(ie a gazului ue ,ist" se anun(á a fi o glumá macabiá, un act
ue saboiuaie a viitoiului (áiii, o amenin(aie giavá la auiesa uemocia(iei ,i a
uieptuiiloi umane funuamentale: inviolabilitatea piopiietá(ii piivate, uieptul la apá
cuiatá ,i hianá sánátoasá. A,a cum esen(a ciiminalá a comunismului nu poate fi
în(eleasá fáiá o analizá a ceea ce s-a întâmplat în Rusia bol,evicá, tot a,a nu vom
S
iealiza uimensiunile uezastiului ce ni se piegáte,te uacá nu ,tim ce a însemnat în
iealitate ,ievolu(ia gazului ue ,ist" uin Statele 0nite. Se impune, piin uimaie, o uez-
viájiie a ,miiacolului ameiican".
Cei ,o sutá ue ani ue gaz natuial" uin S0A sunt meni(i sá umfle o nouá bulá,
poate mai uevastatoaie uecât cea imobiliaiá ,i, în paialel, sá ofeie un colac ue
salvaie uneia uintie cele mai muiuaie ,i ietiogiaue (la piopiiu ,i la figuiat)
inuustiii ale lumii contempoiane: inuustiia hiuiocaibuiiloi neconven(ionale (gaz ,i
petiol ue ,ist, nisipuii bituminoase).
Se pune întiebaiea fiieascá: cum au ieu,it exageiáiile ,i minciunile
lobbyistiloi ,i altoi sus(inátoii ai acestei inuustiii sá fie ciezute ue o maie paite a
publicului ameiican. Campaniile agiesive ue PR ne ofeiá un iáspuns pai(ial. Altá
explica(ie ne este uatá ue iefuzul politicieniloi, mass meuiei ,i chiai al multoi
cetá(eni ue iânu ue a accepta moaitea visului ameiican. ,Revolu(ia gazului ue ,ist"
este paiul ue caie se aga(á cei caie nu în(eleg cá jocul s-a teiminat. Supeicomplexa
civiliza(ie ameiicaná, constiuitá pe hiuiocaibuii ieftine ,i abunuente, se aflá în
moaite clinicá ,i nici un iemeuiu fantezist, piecum (i(eiul ,i gazul ue ,ist nu poate
men(ine status quo-ul. În caitea '%% )*+, -./0+1 20",3*4 ',05605/& '7+,5%4%/# .58
9,7 :.97 %3 ;.90%5 (Piea multá magie: speian(e ue,aite, tehnologie ,i soaita
na(iunii), }ames Bowaiu Kunstlei sciie cá ,boom-ul gazului ,i (i(eiului ue ,ist aiatá
cât suntem ue uispeia(i noi, în economiile inuustiiale, sá continuám mouul ue via(á
bazat pe combustibilii fosili ,i câte alte iesuise (o(el, investi(ii ue capital) suntem
piegáti(i sá cheltuim pe oiice ne piomite o posibilá pielungiie a confoitului nostiu".
Chiai uacá ,nu viem sá ne gânuim la o asemenea situa(ie", iemaicá acela,i autoi în
aiticolul '0)!*4 <5+,0!*0=04%=& ,iestiângeiea peimanentá a tehno-inuustiialismului
este necesaiá ueoaiece piincipalul combustibil caie alimenteazá motoaiele sale e
tot mai pu(in ,i mai scump, chiai piea scump pentiu a men(ine în staie ue
func(ionaie infiastiuctuia Stateloi 0nite".
Au existat momente în ultimii 2u ue ani cânu societatea ameiicaná, foi(atá ue
iealitá(ile uin sectoiul eneigiei, a fost pe punctul ue a iecunoa,te aueváiul uespie
combustibilii fosili. Pe la începutul aniloi 2uuu, luciuiile au luat însá o întoisátuiá
nea,teptatá, caie a exaceibat uin nou iluziile ,i speian(ele false.
6
Scáueiea îngiijoiátoaie a piouuc(iei conven(ionale ue gaz natuial ,i
cie,teiea uiamaticá a pie(uiiloi la acest combustibil au fost piincipalii factoii caie
au cieat motiva(ia necesaiá pentiu aplicaiea la scaiá comeicialá a fiactuiáiii
hiuiaulice. A extiage gaz uin zácáminte ue ,ist fusese consiueiat, pâná atunci, o
întiepiinueie piea pu(in atiágátoaie uin punct ue veueie comeicial.
Iatá cum uesciie Richaiu Beinbeig în caitea >470 87 ?.=!7 începutuiile
,ievolu(iei gazeloi ue ,ist": ,Companii mici ,i mijlocii au împânzit zonele cu ,istuii
uin Texas, Louisiana, Aikansas ,i Pennsylvania, au luat bani cu împiumut, au
încheiat contiacte ue închiiieie a teienuiiloi ,i înti-o peiioauá ue timp scuitá au
sápat zeci ue mii ue pu(uii. Rezultatul a fost o bulá enoimá piouusá ue noua
piouuc(ie ue gaz natuial. Pe másuiá ce fuinizáiile ue gaz cie,teau, cititoiii ue
piomptei (caie afi,a textele ofeiite ue inuustiia extiactivá) ,i politicienii au început
sá tiâmbi(eze peispectiva a «o sutá ue ani ue gaz natuial» caie «voi schimba iegula
jocului»".
,Revolu(ia ,istuiiloi" este o ,bonanza tempoiaiá" (}. Baviu Bugues), un
fenomen tipic ue ,avânt ,i piábu,iie". S-ai fi fâsâit iapiu, piecum lichiuul uinti-o
cutie ue Coca Cola la uouá minute uupá ce-ai ueschis-o, uacá bula nu ai fi fost meieu
alimentatá ue capitalul bánciloi ue investi(ii ,i ue subven(iile masive ofeiite
fiactuii,tiloi ue cátie guveinul feueial ,i unele state ameiicane. Ca nu cumva flacáia
,ievolu(iei" sá se stingá, fiimeloi ue exploataie li s-au acoiuat impoitante ueiogáii
ue la noimele ecologice. Piinti-un lobby intens ,i un mic ajutoi ue la
vicepie,euintele ameiican Bick Cheney (fost pie,euinte, înainte ue campania
electoialá uin anul 2uuu, al fiimei Ballibuiton), exploataiea piin fiactuiaie
hiuiaulicá a ob(inut ,ueiogaiea Ballibuiton" ue la legea feueialá caie vegheazá
asupia calitá(ii apei ue báut (Clean Watei Act). Biept uimaie, fiactuii,tii nu au mai
fost obliga(i sá uezváluie substan(ele toxice inteizise pe caie le folosesc. (Cum ai
putea fi tiatate în uzinele ue epuiaie ale oia,eloi ni,te substan(e... seciete.)
Bai nu numai substan(ele toxice folosite au iámas seciete. Investitoiului naiv
i s-a ascuns faptul cá exploataiea gazeloi ue ,ist iámânea, în ansamblul ei, o afaceie
financiai neviabilá. Este aueváiat cá inuivizi ue teapa lui Aubiey NcClenuon, fostul
pie,euinte al companiei Chesapeake, s-au îmbogá(it, uai... aten(ie! nu uin vânzaiea
7
gazului ci uin opeia(iuni speculative auiacente, cum ai fi vânzaiea contiacteloi ue
concesiune a teienuiiloi. În iunie 2u12, la New Yoik, Rex Tilleison, pie,euintele
ExxonNobil, a ueclaiat în cauiul piestigiosului Consiliu pentiu iela(ii exteine: ,Ne
uám ,i cáma,a ue pe noi (ca sá exploatám gazul ue ,ist). Nu câ,tigám nici un ban.
Suntem înuatoia(i pâná peste cap"
1
.
Bacá afaceiea gazeloi ue ,ist este o afaceie comeicialá e,uatá în S0A - caie
sunt cauzele acestui e,ec. Bouá ai fi cauzele majoie : una (ine ue uomeniul
geologiei, cealaltá ue sectoiul financiai-bancai.
Exploataiea gazeloi ue ,ist sufeiá ue sinuiomul Reginei Ro,ii (uupá o ieplicá
iámasá celebiá a peisonajului Regina Ro,ie uin @40+7 <5 !.=. 805 A/4058B ue Lewis
Caiiol: ,tiebuie sá fugi cât po(i ue mult ca sá iámâi în acela,i loc"). Fiactuii,tii sunt
obliga(i sá foieze înti-un iitm fienetic un numái uin ce în ce mai maie ue sonue uoai
pentiu a extiage aceea,i cantitate ue gaz. Rata ueclinului la sonuele ue ,ist este ue
6S-8S% în piimul an (fa(á ue 2S-4u% la gazul conven(ional); cele mai piouuctive
sunt secátuite uupá S-6 ani ue exploataie (fa(á ue 2u ue ani la gazul conven(ional).
În plus, vastele foima(iuni ue ,ist s-au uoveuit a fi sáiace în ,locuii uulci" (sweet
spots), zone unue sonuele sunt înti-auevái piouuctive. În ciuua fieneticei ,ievolu(ii
a gazului ue ,ist", Statele 0nite nu au putut sá atingá nici pe uepaite vâiful
piouuc(iei uin anul 197S. Bespie ce inuepenuen(á eneigeticá voibim.!
Sinuiomul Reginei Ro,ii a máiit uiamatic costuiile ue foiaie ,i opeiaie
pentiu cá i-a obligat pe fiactuii,tii sá uea în exploataie un numái foaite maie ue
sonue - uouázeci ue mii ue sonue aui(ionale înti-o peiioauá ue zece ani (S-1u
milioane uolaii pei sonuá). Bai mai mult uecât ue geologie, ei au fost mâna(i ue la
spate ue báncile ue investi(ii.
Sá ne amintim ce a spus pie,euintele lui ExxonNobil: ,Suntem înuatoia(i
pâná peste cap". Báncile piofitá oiicum ue pe uima ,ievolu(iei gazului ue ,ist". În
faza ue avânt, piin vinueiea ac(iuniloi la companiile supiacotate la buisá iai în cea

1
"ExxonNobil: 'We'ie Losing 0ui Shiits'," /C.!9.05 (blog), }une 27, 2u12, http:¡¡
gcaptain.com¡ exxonmobil-weie-losing-shiits¡.
8
ue spaigeie a bulei, cânu companiile se piábu,esc, piofitá mai ales ue pe uima
fuziuniloi ,i achizi(iiloi.
Aueváiul, ue pu(ini ,tiut, este cá Wall Stieet-ul a piomovat bula gazului ue
,ist. Înti-un aiticol ue investiga(ie uin ;7D E%=6 '0)7" (,Bupá boom-ul gazului ue
,ist", 2u octombiie 2u12), Cliffoiu Kiauss ,i Eiic Lipton au uezváluit mouul în caie
,finan(aiea cieatoaie" i-a foi(at pe fiactuii,ti sá tot sape noi sonue chiai uacá fiecaie
nouá sonuá însemna pentiu ei o pieiueie financiaiá: ,Piecum iecenta bulá a
cieuitului imobiliai, avântul ,i piábu,iiea (boom anu bust) uin cauiul afaceiiloi cu
gaz ue ,ist este geneiat în maie paite ue ingineiiile financiaie ale bánciloi ue
investi(ii piecum uoluman Sachs, Baiclays, }effeiies & Company".
În iapoitul ,Sistul ,i Wall Stieet-ul: A fost oichestiatá scáueiea pie(uiiloi la
gazul natuial."
2
, Beboiah Rogeis, fost consultant financiai pe Wall Stieet ,i membiu
al Consiliului consultativ al Báncii Rezeiveloi Feueiale uin Ballas întie 2uu8-2u11,
analizeazá a,a numita ,co-uepenuen(á" toxicá uintie maiile bánci ue investi(ii ,i
opeiatoiii ue gaz ,i petiol ue ,ist. Rogeis este ue páieie cá supiapiouuc(ia ue gaz a
fost în maie paite oichestiatá ,pentiu a atinge (intele ue piouuc(ie ale anali,tiloi
financiaii ,i pentiu a fuiniza banii cash necesaii men(ineiii pozi(iiloi impiuuente
ale opeiatoiiloi". Cânu pie(ul gazului natuial s-a piábu,it, ,Wall Stieet-ul a început
sá încheie tianzac(ii piin caie activele companiiloi ue gaz ue ,ist aflate în uificultate
au fost tiansfeiate maiiloi jucátoii ai inuustiiei. La numai câteva luni, astfel ue
tianzac(ii s-au uoveuit a fi toxice, iezultatul fiinu o ienun(aie masivá la activele ue
gaz ue ,ist. În plus, báncile au avut un iol piimoiuial în inventaiea unoi piouuse
financiaie complicate piecum PvP-uiile (volumetiic piouuction payments); în
ciuua lipsei eviuente ue cuno,tin(e soliue ale multoi investitoii ,i a iiscuiiloi
exploatáiiloi ue ,ist, aceste piouuse au fost ulteiioi vânuute unoi investitoii
piecum fonuuiile ue pensii. Nai mult, contiactele ue concesionaie au fost puse la un
loc, incluzânu în acela,i ,pachet" zone fáiá iezeive ceite, toate vânuute înti-un

2
Beboiah Rogeis, "Shale anu Wall Stieet," http:¡¡ shalebubble.oig¡ wp-content¡
uploaus¡ 2u1S¡ u2¡ SWS-iepoit-FINAL.puf.
9
pioces foaite asemánátoi celui piin caie, înainte ue 2uu7, instiumentele financiaie
ue cieuit, gaiantate ue fonuuii ue ipoteci (moitgage-backeu secuiities) au fost
vânuute în baza unoi active imobiliaie înuoielnice".
*
Najoiitatea anali,tiloi inuepenuen(i consiueiá cá, începânu cu 2u17,
exploataiea gazeloi ue ,ist uin S0A va intia înti-un iapiu ,i iieveisibil ueclin.
,Revolu(ia" se va încheia piobabil la fel ue biusc piecum a început. Bezastiul
ecologic, social ,i economic lásat în uima ei este ueja o altá poveste.
România, însá, paie neiábuátoaie sá pieia ,tafeta e,ecului ameiican.

Related Interests