MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
Profilul: Tehnic Nivelul: 3 Calificarea: Tehnician transporturi Modulul: E ploatare tehnic! a "i#loacelor de transport Clasa: a XIII$a rut! pro%resiv!

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUT&RI:
- profesor gradul I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor gradul I, Grup Şcolar Dacia Bucureşti - profesor gradul I, Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate Bucureşti

AN'ELA &(AIN 'E&R'ETA )*R)*L*U NIC&LETA 'AI+&,

C&&R+&NAT&R:
- profesor gradul I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

MELNIC ALINA

C&N(ULTAN-* CN+IPT: A(I(TEN-* TE/NIC*:

R&,U +&RIN. EXPERT CURRICULUM 01' INTERNATI&NAL I2AN M131T1N. EXPERT

3

Cuprins

INTRODUCERE..........................................................................................6 COMPETENŢE.........................................................................................10 OBIECTI E..............................................................................................10 IN!ORMAŢII PENTRU PRO!ESORI.............................................................11 A. RELAŢIA DINTRE COMPETENŢELE MODULULUI, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE............11 B. SUGESTII METODOLOGICE.......................................................................................... 12 FIŞA DE RE UMAT......................................................................................................... 13 FIŞA DE RE UMAT A ACTIVITĂŢII....................................................................................... 1! IN!ORMAŢII PENTRU ELE I......................................................................1" CU INTE C#EIE$%LOSAR..........................................................................1& ACTI ITĂŢI DE 'N ĂŢARE........................................................................18 ACTIVITATEA 1 – EVALUARE INIŢIALĂ................................................................................. 1" FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1........................................................................................ 2# ACTIVITATEA 2............................................................................................................. 22 FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2........................................................................................ 2! ACTIVITATEA 3............................................................................................................. 2$ FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3........................................................................................ 2" ACTIVITATEA !............................................................................................................. 3# FIŞĂ DE DOCUMENTARE !........................................................................................ 31 ACTIVITATEA %............................................................................................................. 32 FIŞĂ DE DOCUMENTARE %........................................................................................ 33 ACTIVITATEA &............................................................................................................. 3! FIŞĂ DE DOCUMENTARE &........................................................................................ 3& ACTIVITATEA $............................................................................................................. 3" FIŞĂ DE DOCUMENTARE $........................................................................................ !2 ACTIVITATEA "............................................................................................................. %2 FIŞĂ DE DOCUMENTARE "........................................................................................ %3 ACTIVITATEA '............................................................................................................. %! FIŞĂ DE DOCUMENTARE '........................................................................................ %% ACTIVITATEA 1#........................................................................................................... %& FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1#...................................................................................... %" FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11...................................................................................... %' FIŞĂ DE DOCUMENTARE 12...................................................................................... &3 SOLUŢIONAREA ACTI ITĂŢILOR...............................................................6" SOLUŢIA ACTIVITĂŢII 1 – EVALUARE INIŢIALĂ.......................................................................&% SOLUŢIA ACTIVITĂŢII 2................................................................................................... &$ SOLUŢIA ACTIVITĂŢII 3................................................................................................... &" SOLUŢIA ACTIVITĂŢII !................................................................................................... &'

!

................................................................................................................................&& % ..........................................................................................................................................................SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII %.................. $% BIBLIO%RA!IE...... $# &................................................................................................................................................ $3 '................................................................................................................................................. $2 "................ $1 $......................... $! 1#..............................................

norme de te%nica securităţii muncii. a mi3loacelor supuse unor lucrări de reparaţie sau a pieselor de & . instruirea ec%ipei5 . in scopul unei "alorificări ale acestora' In conte2t lucrul !n grup. instrucţiuni de e2ploatare. • • instruire practica . simularea practică la locul de muncă. planificarea resurselor. de a centra procesul de !n"ăţare pe ele".#* ore/ (copul acestui modul este de a oferi ele"ilor cunoştinţe de 0a1ă cu pri"ire la asigurarea pregătirii de specialitate si a pregătirii practice in "ederea calificării !n meseria de te%nician transporturi' Alegerea te%nicile de instruire re"in profesorului care are sarcina de a indi"iduali1a si de adapta procesul didactic la particularităţile ele"ilor.după reali1area unor operaţii de reparaţie curentă sau capitală  i3loace te%nice pentru testarea + "erificarea mi3loacelor de transport  Aplicaţii practice de sta0ilire a stării te%nice pentru o situaţie dată .!n timpul roda3ului .Anali1area re1ultatelor "erificărilor şi luarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport..* ore/ la0orator te%nologic . a"i1 fa"ora0il pentru recepţia unui mi3loc nou de transport. !n conformitate cu legislaţia !n "igoare 4după ca1.1. normati"e pri"ind re"i1iile te%nice. temele şi proiectele integrate contri0uie la !n"ăţarea eficientă prin de1"oltarea a0ilităţilor de comunicare' II6 Ta7elul de corelare a co"petentelor si con8inuturilor Unitatea de co"peten8e 9:6 E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport Co"peten8e individuale 29. Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport Con8inuturi  Acti"ităţi de testare + "erificare a mi3loacelor de transport . de pre"enire şi stingere a incendiilor5 .cărţi te%nice.ere odulul 4E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport5 este destinat pregătirii de specialitate !n calificarea de ni"el # $Te%nician transporturi&' odulul face parte din $(tagii de pregătire practica & şi are alocate un număr de )* de ore + an.!n timpul e2ploatării . din care. sta0ilirea responsa0ilităţilor şi termenelor. pe ne"oile si disponi0ilităţile sale.(electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare 4din documentaţia te%nică a mi3locului de transport şi a mi3loacelor de testare + "erificare .6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport 4ela0orarea planurilor de operaţii.iniţiale 4la primirea unui mi3loc nou de transport 5 .I()ro*+.

a fişelor operaţionale. acţiuni. termene5' 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate 4respectarea instrucţiunilor de reparare. e"aluare5 82tragerea din documentaţia te%nică 4acte normati"e. cărţi te%nice.de ela0orarea a unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4o0iecti"e. termene. . e"aluare5'   29. responsa0ilităţi. materiale şi financiare. acţiuni. termene. respingerea mi3locului de transport sau a lotului de piese de sc%im0.de planificare a resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport. a planului de operaţii. caracteristicile acti"ităţilor de transport desfăşurate. responsa0ilităţi. rapoarte de constatare.Unitatea de co"peten8e Co"peten8e individuale Con8inuturi sc%im0. de timp 4!n funcţie de structura parcului de mi3loace. Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport 9:6 E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport  9:6 E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport 29. puncte de lucru. termene.de e"aluare a unor operaţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4respectarea instrucţiunilor de e2ploatare. onitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport 9:6E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport    $ . re1ultate aşteptate. acţiuni.Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport 4procese "er0ale de primirepredare. financiare. resurse umane.3. responsa0ilităţi. umane. materiale. re1ultate aşteptate. Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare     29. a normelor de te%nica securităţii muncii. a normelor de te%nica securităţii muncii5/ .2. responsa0ilităţi. e"aluare5' onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntro situaţie dată 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5' Completarea documentelor necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5 In"entarierea acti"ităţilor de reparare 4e2tragerea informaţiilor din rapoartele de e"enimente şi planurile de reparaţii5 8la0orarea unui plan de monitori1are 4lista reparaţiilor. calitatea lucrărilor e2ecutate5 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare 4o0iecti"e. foi de parcurs5 7peraţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport Aplicaţii practice. manuale de reparaţii. gradul de utili1are al mi3loacelor5/ . instrucţiuni de e2ploatare5 a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nice 4o0iecti"e. oprirea din circulaţie'5 .4.

nregistrările e2acte repre1intă un aspect important al administrării procesului de !n"ăţare şi poate.33 ore odulul oferă ele"ilor oportunitatea de a-şi forma competenţe te%nice !n legătură cu anali1area structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau e2terni care influenţea1ă dinamica de1"oltării lor.propuneri pentru acti"ităţi de urmărire şi remediale' Au2iliarul oferă at:t profesorului.o descriere a relaţiei dintre competenţele modulului. adapt:nd strategiile utili1ate la specificul condiţiilor de !n"ăţare şi comportament 4programe indi"iduali1ate.ncerc:nd să răspundă acestor cerinţe. a3uta la informarea şi moti"area ele"ilor' 8le"ii sunt !ncura3aţi să-şi e"alue1e propriul proces de !n"ăţare coment:nd cu pri"ire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit su0iect' Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii "aloroase referitoare la arii care cau1ea1ă dificultăţi ele"ilor' 6entru o mai 0ună !nţelegere şi fi2are. pe ne"oile şi disponi0ilităţile sale.33 ore • la0orator . au2iliarul conţine un glosar al cu"intelor c%eie utili1ate !n cadrul modulului' 6entru fiecare acti"itate. au2iliarul curricular pe care !l propunem conţine materiale care pot fi utili1ate !n cadrul unor acti"ităţi de !n"ăţare' 6rofesorului !i sunt puse la dispo1iţie informaţii necesare pentru utili1area materialelor' Aceste informaţii au ca scop orientarea acti"ităţii profesorului şi stimularea creati"ităţii sale' 8le conţin. o0iecti"e şi acti"ităţile de !n"ăţare. • teorie . astfel !nc:t să permită fiecărui ele" să lucre1e !n ritmul său' 6entru fiecare acti"itate.  de a indi"iduali1a şi de a adapta procesul didactic la particularităţile grupului de ele"i/  de a centra procesul de !n"ăţare pe ele". ele"ilor le sunt puse la dispo1iţie fişe de documentare. identificarea particularităţilor deferitelor moduri. lărgirii ori1ontului şi perspecti"elor educaţionale/  de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat/  de a de1"olta competenţele "i1ate la ele"ii care pre1intă deficienţe integra0ile.odulul face parte din curriculum-ul !n de1"oltare locală pentru ciclul superior al liceului. su0 forma unor fişe de re1umat' . conţin:nd " . care are posi0ilitatea. profesorul. are li0ertatea de a de1"olta anumite conţinuturi. !n funcţie de cerinţele şi resursele locale pentru instruire. sugestii metodologice/ . c:t şi ele"ilor mi3loace de !nregistrare a progresului. de asemenea. instrumente a3utătoare de !n"ăţare etc5' . reali1ate cu partenerii economici şi sociali ai şcolii' Alegerea te%nicilor de instruire re"ine profesorului. . credite şi << ore. categorii şi tipuri de transport' 6entru atingerea competenţelor "i1ate. !n scopul unei "alorificări optime ale acestora. din care. clasa a 9I-a şi are alocate . prima acti"itate propusă pentru o unitate de !n"ăţare este o e"aluare iniţială menită să e"idenţie1e ceea ce ele"ii cunosc !n legătură cu su0iectul' Acti"ităţile de !n"ăţare pe care le propunem sunt di"erse' (arcinile sunt definite !n paşi mici şi au grad de dificultate mediu.!ndrumări pentru adaptarea materialelor pentru diferite categorii de ele"ii cu ne"oi educaţionale speciale/ . ele"ilor li se oferă informaţii cu pri"ire la scopurile + o0iecti"ele urmărite şi criteriile care "or fi aplicate !n procesul de e"aluare a muncii lor' De altfel. de a le eşalona !n timp şi de a utili1a acti"ităţi "ariate de !n"ăţare' 6lasarea modulului !n curriculum !n de1"oltare locală. prin proiecte comune. oferă oportunitatea unor a0ordări diferenţiate sau e2tensii ale conţinuturilor cu pri"ire la unele soluţii constructi"e.

<<<'totaltrading'ro <<<'autotest. iar suportul teoretic care !nsoţeşte fişele de lucru are rolul de a spri3ini procesul de !n"ăţare şi nu cel de predare' Acti"ităţile pre1entate !n acest au2iliar sunt doar propuneri6 7rice altă acti"itate care respectă competenţa şi o0iecti"ul aferent competenţei este 0ine "enită !n munca la clasă. recomandăm folosirea şi altor materiale 0i0liografice !n afara celor pre"ă1ute !n finalul au2iliarului. cu ele"ii' Fişele de documentare propuse pot fi completate sau !m0unătăţite' Acest au2iliar se "rea a fi un a3utor pentru ele"i şi profesori !n atingerea o0iecti"elor propuse' 6entru atingerea competenţelor pre"ă1ute.***'ro <<<'autotec%'ro <<<'autotestec%ipament'ro %ttp.++auto1one'p%g'ro ' . cum ar fi.selecţii ale unor informaţiilor necesare re1ol"ării sarcinilor de lucru' Tre0uie a"ut !nsă "edere că acest au2iliar nu este un "anual sau un tratat =tiin8ific despre e ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport.

'Coordonea1ă acti"ităţile de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport ..96 onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntr-o situaţie dată &6.<6 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate &6.='#'6lanifică şi urmăreşte reali1area re"i1iilor te%nice !n conformitate cu legislaţia !n "igoare .6 (electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare a mi3loacelor de transport &696 6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport &636 Anali1area re1ultatelor "erificărilor' &6>6 @uarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport. urmărim ca la sf:rşitul acti"ităţilor de !n"ăţare ele"ii să fie capa0ili.e .B6 82tragerea din documentaţia te%nică a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora &6.n modulul $82ploatare te%nică a mi3loacelor de transport& au fost agregate competenţe te%nice speciali1ate.6 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nic &6. &6.?6 8la0orarea unui plan de monitori1are &6.)i/e 6rin acti"ităţile pe care le propunem.>6 In"entarierea acti"ităţilor de reparare &6. !n conformitate cu legislaţia !n "igoare &6?6 Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &6<6 (ta0ilirea operaţiilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &6@6 6lanificarea resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &6A6 8"aluarea operaţiilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &6:6 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &6.='>'(ta0ileşte starea te%nică a mi3loacelor de transport .@6 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1# .='.='?' onitori1ea1ă acti"ităţi de reparare a mi3loacelor de transport Obie. .36 Completarea documentelor necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &6.Com-e)e(.

)i/i)6.29.2. Coordonea1ă acti"ităţile de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' Acti"itatea ) Fişa de documentare ) Acti"itatea B Fişa de documentare B C..e3e mo*+3+3+i4 obie.9 onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntr-o situaţie dată &.I(0orm1.i1 *i()re . Fişa de documentare .B 82tragerea din documentaţia te%nică a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora & . 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nic & .29.i3e *e 7(/6. (electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare a mi3loacelor de transport &9 6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport &3 Anali1area re1ultatelor "erificărilor &> @uarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport.om-e)e(. Re31.)i/e 5i 1. !n conformitate cu legislaţia !n "igoare &? Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport &< (ta0ilirea operaţiilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport &@ 6lanificarea resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &A 8"aluarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport &: 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport & . C.ii -e()r+ -ro0e2ori 1.1 (ta0ileşte starea te%nică a mi3loacelor de transport Acti"itatea # Fişa de documentare # Acti"itatea ? Fişa de documentare ? C.29.3 Completarea documentelor Activit!8i de Cnv!8are Acti"itatea > Fişa de documentare > Acti"itatea .1re Co"peten8e &7iective &.3 6lanifică şi urmăreşte reali1area re"i1iilor te%nice !n conformitate cu legislaţia !n "igoare Acti"itatea C Fişa de documentare C Acti"itatea D Fişa de documentare D Acti"itatea = Fişa de documentare = 11 .

b. pot fi folosite următoarele acti"ităţi de !n"ăţare.< 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate &.4 onitori1ea1ă acti"ităţi de reparare a mi3loacelor de transport' necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică &. studii de ca1. a ceea ce ar tre0ui să fie capa0ili să reali1e1e cei mai mulţi dintre ei şi a ceea ce numai unii "or fi capa0ili să reali1e1e' @u:nd !n considerare o0iecti"ele de !n"ăţare diferenţiate şi datele despre ele"i 4ritm de !n"ăţare. maparea conceptelor. luarea deci1iilor.C.? 8la0orarea unui plan de monitori1are &. simulare. profesorul "a putea adapta metodele formării ele"ilor' Aceste produse ale ele"ilor "or fi adunate !ntr-un portofoliu. stiluri de !n"ăţare. 3oc de rol.e 6entru de1"oltarea competenţelor "i1ate de parcurgerea modulului. re1ol"area pro0lemelor. constituind do"e1i ale progresului şi ale atingerii competenţelor' 12 .n proiectarea acti"ităţilor de !n"ăţare tre0uie a"ute !n "edere cerinţele educaţionale speciale ale ele"ilor' Formularea de o0iecti"e de !n"ăţare diferenţiate "a da profesorului o imagine clară asupra a ceea tre0uie să fie capa0ili să reali1e1e toţi ele"ii. etc' . 0rainstorming. dificultăţi !n !n"ăţare5. tipuri de inteligenţe. S+8e2)ii me)o*o3o8i.@ 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare Acti"itatea >* Fişa de documentare >* Fişa de documentare >> Fişa de documentare >.29.> In"entarierea acti"ităţilor de reparare &.

Activitatea 9 Activitatea 3 9:6.!i51 *e re9+m1) Titlul "odulului: 4E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport5 Nu"ele elevului: +ata Cnceperii: +ata finaliD!rii: +ata Cndeplinirii !data la care obiectivele învăţării au fost îndeplinite" 2erificat !semnătura profesorului" Co"peten8a Activitatea de Cnv!8are Activitatea .B Activitatea > Activitatea ? Activitatea < Activitatea @ Activitatea A Activitatea : 13 .6 (ta0ileşte starea te%nică a mi3loacelor de transport 9:696 Coordonea1ă acti"ităţile de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 9:636 6lanifică şi urmăreşte reali1area re"i1iilor te%nice in conformitate cu legislaţia !n "igoare 9:6>6 onitori1ea1ă acti"ităţi de reparare a mi3loacelor de transport Activitatea .

• ce le-a plăcut referitor la su0iectul acti"ităţii/ • ce anume din su0iectul acti"ităţii li s-a părut a constitui o pro"ocare' • ce mai tre0uie să !n"eţe referitor la su0iectul acti"ităţii' • ideile ele"ilor referitoare la felul !n care ar tre0ui să-şi urmărească o0iecti"ul !n"ăţării' Co"entariile profesorului De e2emplu.)i/i)6. a demonstrate entu1iasm. s-a implicat total.!i51 *e re9+m1) 1 1. • comentarii po1iti"e referitoare la ariile !n care ele"ul a a"ut re1ultate 0une. a cola0orat 0ine cu ceilalţi' • ariile de !n"ăţare sau alte aspecte !n care este necesară continuarea de1"oltării' ce au sta0ilit ele"ul şi profesorul că ar tre0ui să facă ele"ul !n continuare lu:nd !n considerare ideile ele"ului despre cum le-ar plăcea să-şi urme1e o0iecti"ele !n"ăţării' 1! .ii Co"peten8a Activitatea de Cnv!8are &7iectivele Cnv!8!rii RealiDat Co"entariile elevului De e2emplu.

'>' 7peraţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport . caracteristicile acti"ităţilor de transport desfăşurate.!n timpul roda3ului . manuale de reparaţii. responsa0ilităţi.' Aplicaţii practice. >'>' Acti"ităţi de testare + "erificare a mi3loacelor de transport . financiare. instruirea ec%ipei5 .după reali1area unor operaţii de reparaţie curentă sau capitală >'.iniţiale 4la primirea unui mi3loc nou de transport 5 .Anali1area re1ultatelor "erificărilor şi luarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport.de ela0orarea a unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4o0iecti"e. termene.' i3loace te%nice pentru testarea + "erificarea mi3loacelor de transport >'#' Aplicaţii practice de sta0ilire a stării te%nice pentru o situaţie dată .(electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare 4din documentaţia te%nică a mi3locului de transport şi a mi3loacelor de testare + "erificare cărţi te%nice. respingerea mi3locului de transport sau a lotului de piese de sc%im0. !n conformitate cu legislaţia !n "igoare 4după ca1. instrucţiuni de e2ploatare. rapoarte de constatare. de pre"enire şi stingere a incendiilor5 . . a"i1 fa"ora0il pentru recepţia unui mi3loc nou de transport. e"aluare5 36 Planificarea =i ur"!rirea realiD!rii reviDiilor tehnice #'>' 82tragerea din documentaţia te%nică 4acte normati"e.'. oprirea din circulaţie'5 . re1ultate aşteptate. instrucţiuni de e2ploatare5 a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora 1% . norme de te%nica securităţii muncii. foi de parcurs5 96 Coordonarea activit!8ilor de Cntre8inere E Cn%ri#ire Dilnic! a "i#loacelor de transport . cărţi te%nice. gradul de utili1are al mi3loacelor5/ . materiale.ii -e()r+ e3e/i 8le"ii !şi "or de1"olta competenţele indi"iduale preci1ate !n cadrul acestui modul prin reali1area acti"ităţilor de !n"ăţare propuse de profesor' 6rofesorul are li0ertatea de a de1"olta anumite conţinuturi şi de a le eşalona !n timp' Acti"ităţile de !n"ăţare pe care le pot finali1a ele"ii !ntr-o oră de curs sau pe parcursul mai multor ore se reali1ea1ă prin sta0ilirea o0iecti"elor de !n"ăţare !mpreună cu profesorul' 8le"ii tre0uie să ştie care sunt acti"ităţile ale căror re1ultate "or fi utili1ate !n scopul e"aluării. a planului de operaţii. acţiuni. 6entru reali1area acestor o0iecti"e "om a"ea !n "edere următoarele conţinuturi. planificarea resurselor. de timp 4!n funcţie de structura parcului de mi3loace.6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport 4ela0orarea planurilor de operaţii. a mi3loacelor supuse unor lucrări de reparaţie sau a pieselor de sc%im0. umane. sta0ilirea responsa0ilităţilor şi termenelor.de planificare a resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport. a normelor de te%nica securităţii muncii5/ .!n timpul e2ploatării .Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport 4procese "er0ale de primire-predare.I(0orm1. normati"e pri"ind re"i1iile te%nice.de e"aluare a unor operaţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4respectarea instrucţiunilor de e2ploatare.

termene. acţiuni.' 8la0orarea unui plan de monitori1are 4lista reparaţiilor. e"aluare5' #'#' onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntr-o situaţie dată 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5' #'?' Completarea documentelor necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5 >6 MonitoriDarea activit!8ilor de repararea a "i#loacelor de transport ?'>' In"entarierea acti"ităţilor de reparare 4e2tragerea informaţiilor din rapoartele de e"enimente şi planurile de reparaţii5 ?'. termene5' ?'#' 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate 4respectarea instrucţiunilor de reparare. responsa0ilităţi. responsa0ilităţi. e"aluare5' 1& . resurse umane.#'. calitatea lucrărilor e2ecutate5 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare 4o0iecti"e. a fişelor operaţionale. acţiuni. a normelor de te%nica securităţii muncii. puncte de lucru. materiale şi financiare. re1ultate aşteptate.' 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nice 4o0iecti"e. termene. responsa0ilităţi.

:eie$%3o21r #rmătoarea listă vă va fi folositoare la înţelegerea conceptelor cu care veţi lucra. derapării si răsturnării !n diferite condiţii de e2ploatare posi0ilitatea automo0ilului de a funcţiona fără u1uri !n limita u1urilor admise repre1intă procesul de determinare e2perimentală a unor parametrii !n scopul sta0ilirii stării te%nice şi + sau a performanţelor unor piese.C+/i()e . pe 0a1a simptomelor sau re1ultatelor o0ţinute !n urma unor pro0e +ia%nosticarea 1$ . ansam0luri. $n cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi% adăugaţi&i la sf'rşitul acestei liste. su0ansam0luri. 'arda la sol Parcursul echivalent Econo"icitate (ta7ilitatea +ura7ilitatea Testarea distanţa de la punctul cel mai de 3os dintre osii pana la suprafaţa drumului un parcurs con"enţional ce ţine de solicitarea motorului in e2ploatare calitatea automo0ilelor de a efectua un "olum c:t mai mare de transport cu un "olum redus de c%eltuieli capacitatea automo0ilului de a re1ista mişcărilor giratorii . instalaţii sau sisteme te%nice unui sistem te%nic este procesul de sta0ilire a cau1elor unei funcţionări necorespun1ătoare a acestuia.

A.1.i136 C. Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport (.)i/i)6.). e/13+1re i(i. Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: *ctivităţi de testare / verificare a mijloacelor de transport Te"a: Evaluare ini8ial! +ata: +urata activit!8ii: >* min' Nu"ele elevului: &7iectiv: Prin această activitate dorim să vedem în ce măsură cunoştinţele tale anterioare pot fi valorificate în cadrul următoarelor activităţi.)i/i)1)e1 1 .i *e 7(/6.6 PreciDa8i cel pu8in dou! din calit!8ile de e ploatare ale auto"o7ilelor : . 9 3 > ? < @ A 96 36 >6 ?6 <6 @6 A6 1" .5'''a acestora.1re A. de forţe de re1istenţa ce se opun deplasării automo0ilelor' 76 Fite1a economică !n Gm+% repre1intă "ite1a de deplasare uniformă la care '''4#5'''de com0usti0il al automo0ilelor este minim' c6 Timpul de demara3 !n s este timpul necesar ca automo0ilul să-şi''4?5'''"ite1a !ntre două "alori date' 36 Fn careul de "ai #os sunt ter"eni specifici auto"o7ilelor ' Descoperiţi aceşti termeni cu a3utorul definiţiilor date astfel !nc:t pe "erticală "eţi descoperi o operaţie te%nologică des folosită' .6 Ansam0lul operaţiilor şi lucrărilor care se e2ecută periodic in scopul menţinerii !n parametrii de funcţionare a auto"e%iculelor' 7rgan de maşina care are forma unei 0are dinţate' 7rgan de maşina care are rolul de a !ntrerupe şi a resta0ilii circuitul unui fluid' 7rgan de maşina care are rolul de a transmite o mişcare de rotaţie' Dispo1iti" care asigură distri0uirea raţională a curentului' otor electric care ser"eşte la pornirea motorului' Dispo1iti"ul care reparti1ea1ă !naltă tensiune la 0u3ii' 7rgan de maşină care !mpreună cu ar0orele cotit transforma mişcarea de translaţie !n mişcare de rotaţie .6 EEEEEEEEEE 96 EEEEEEEEEE 9'Co"pleta8i spa8iile li7ere cu e presiile potrivite: a6 Capacitatea dinamică a automo0ilelor este condiţionată de '''4>5'''şi de '''4. .

>6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii co"erciale: E ploatarea tehnic! 1 2 < ?6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii co"erciale E ploatarea co"ercial! 1 2 3 1' .

2# . • • • • planificarea şi programarea auto"e%iculelor pentru efectuarea transporturilor controlul acti"ităţii auto"e%iculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport e"idenţa reali1ărilor auto"e%iculelor 4prestaţii şi indicatori de utili1are5 sta0ilirea de relaţii cu 0eneficiarii pe 0a1ă de legi. >' acti"itate cu. !ntreţinere şi reparaţii să prelungească durata de ser"iciu a auto"e%iculelor şi să reducă la minimum imo0ili1ările din cau1e te%nice şi c%eltuielile de reparaţii să cree1e condiţii pentru utili1area la ma2imum a tuturor caracteristicilor te%nice şi de e2ploatare ale auto"e%iculelor şi pentru reali1area unor indici !nalţi de utili1are să permită efectuarea de parcursuri c:t mai lungi fără reparaţii. sau cu reparaţii minim să elimine orice cau1e care ar putea duce la accidentări !n timpul circulaţiei din moti"e te%nice • • • • • 8ste recomanda0il ca !naintea de plecare !n cursă să se "erifice. folosind la ma2imum capacitatea de !ncărcare să e"ite u1ura prematură a pieselor şi agregatelor prin respectarea prescripţiilor te%nice de e2ploatare şi măsuri de "erificare.' acti"itate cu. • să garante1e efectuarea circulaţiei pe drumurile pu0lice şi !n interiorul unităţilor. cu "ite1a te%nică şi comercială cea mai indicată. a şantierelor !n depline condiţii de siguranţă . instrucţiuni şi contracte de prestaţii 6ro0lemele cu caracter co"ercial sunt. com0usti0il şi lu0rifianţi etanşarea conductelor sistemului de răcire şi alimentare e2istenţa actelor de 0ord funcţionarea motorului la diferite turaţii' EXPL&ATARE C&MERCIAL* presupune pro0leme organi1atorice şi pro0leme comerciale' 6ro0lemele cu caracter or%aniDatoric sunt. organi1atoric. denumită EXPL&ATARE TE/NIC* . starea te%nică de funcţionare a automo0ilului starea te%nică de curăţarea interioară şi e2terioară a automo0ilului alimentarea cu apă. şi comercial numita EXPL&ATARE C&MERCIAL* EXPL&ATARE TE/NIC* urmăreşte .!IŞĂ DE DOCUMENTARE 1 82ploatarea automo0ilelor constă !n aplicarea unor principii. caracter economic. reguli şi norme care conduc la utili1area cea mai raţională a caracteristicilor constructi"e ale acestora' 82ploatarea automo0ilelor se e2ercită !n două sectoare de acti"itate. caracter te%nic care cuprinde pro0lemele pri"ind asigurarea stării te%nice a automo0ilelor şi condiţiilor de deplasare pe drumurile pu0lice.

!ntocmirea formelor pentru !ncasarea contra"alorii prestaţiilor Principiile e ploat!rii autovehiculelor @a 0a1a e2ploatării ştiinţifice a auto"e%iculelor stau următoarele principii.• • legătura cu 0eneficiarii pentru a efectua transporturile !n condiţii sta0ilite ta2area transporturilor efectuate. • • • • • • • desfăşurarea acti"ităţii auto"e%iculelor pe 0a1ă de plan concentrarea parcului de auto"e%icule !n !ntreprinderi speciali1ate folosirea integrală a capacităţii auto"e%iculelor reparti1area auto"e%iculelor la transport după caracteristicile lor te%nice şi de e2ploatare şi folosirea la ma2im a forţei de tracţiune eliminarea transporturilor iraţionale reali1area unor indicatori !nalţi de utili1are permanenţa acti"ităţii de transport 21 .

6 Testarea motorului după o reparaţie curentă 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ferificare !n timpul roda3ului Ferificare in timpul e2ploatării Ferificare după reali1area unor operaţii de reparaţii curente .' #' ?' 22 B' .6 Testarea auto"e%iculului după reparare 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .6 (ta0ilirea defectelor apărute pe parcurs 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .escriere generală +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: Cunoaşterea tipurilor de verificări pentru mijloacele de transport >' .)i/i)1)e1 2 C 1 Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport ( + Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a mijlocului de transport Unitatea de Cnv!8are: *ctivităţi de verificare şi întreţinere a mijloacelor de transport Te"a: .n ta0elul de mai 3os.' Completaţi diagrama de mai 3os cu c:te"a din atri0uţiile secţiei de reparaţii !ntreţinere' ATRI)U-IILE (EC-IEI +E REPARA-II FNTRE-INERE >' . sunt procedee de "erificare a automo0ilului. !n prima coloană.6 6ro0a auto"e%iculului 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . iar !n coloana a doua este specificată prima etapă de reali1are a fiecărei "erificări' Completaţi acest ta0el cu următoarele etape de reali1are a "erificărilor' Procedeu de verificare Ferificare iniţială Etape de realiDare .A.

' #' ?' B' )' 23 .ATRI)U-IILE (EC-IEI +E REPARA-II FNTRE-INERE >' .

"erificarea şi calcularea foilor de parcurs se fac !n fiecare 1i conform programului de lucru' @ucrările e2ecutate se !mpart !n două categorii.!ngri3irea 1ilnică .calculul de consumului de com0usti0il normat . .completarea fiselor te%nice al automo0ilelor' @ucrările de !ntreţinere al automo0ilelor constau din."erificarea foilor de parcurs . lu0refianţi. urmăreşte şi "erifică e2ecutarea graficului de reparaţii curente şi re"i1ii te%nice !n regie proprie programea1ă reparaţiile capitale la unităţile 2! .!nscrierea datelor din foile de parcurs !n centrali1ator .spălarea şi curăţirea generală .eli0erarea şi primirea foilor de parcurs .re"i1ia te%nică de gradul II Controlul te%nic al automo0ilelor se face !nainte de plecarea !n cursă pe parcurs şi la "enirea din cursă' Automo0ilul este "erificat de către şofer care pre1intă şefului de secţie e"entualele defecţiuni constatate' Dacă defecţiunea se poate remedia !n unitate se desc%ide o unitate de comandă' ATRI)U-IILE (EC-IEI +E 2ERIGICARE .lucrări ce se e2ecută 1ilnic . .re"i1ia te%nică de gradul I . re"i1ii te%nice şi reparaţii capitale pentru toate mi3loacele de transport din dotare. urmărirea acti"ităţii proceselor te%nologice de !ntreţinere a reparaţiilor curente se fac de autocoloană la care au fost di1locate mi3loacele de transport' 6rogramarea 1ilnică. piese de sc%im0 şi alte materiale necesare secţiei/ !ntocmeşte şi "erifică pre1enţa/ programea1ă efectuarea reparaţiilor curente. .!nlocuirea uleiului u1at din 0aia motorului . diri3area.lucrări ce se e2ecută periodic' Impegatul de coloană e2ecută 1ilnic următoarele lucrări.!IŞĂ DE DOCUMENTARE 2 Lucr!ri privind activitatea de verificare =i Cntre8inere a "i#loacelor de transport 6rogramarea 1ilnică.I REPARA-II FNTRE-INERE • • • • • • asigură acti"itatea de reparaţii planificate pe 0a1a programului impus de normati"ele te%nice/ asigură acti"itatea de e2ploatare a utila3elor pe 0a1a programelor !ntocmite de secţiile de producţie/ "erifică prin sonda3 la punctele de lucru modul de e2ploatare al mi3loacelor de transport/ "erifică deconturile de car0uranţi.

cu respectarea dispo1iţiilor legale pri"ind autori1area acestora de către organele de poliţie / recondiţionea1ă şi confecţionea1ă anumite repere. nu permite intrarea !n gara3 a maşinilor murdare şi ieşirea celor care pre1intă defecţiuni/ răspunde şi asigură instruirea personalului cu pri"ire la respectarea normelor de protecţia muncii/ răspunde ca ieşirea !n e2terior a oricărei adrese.5 şi sc%im0uri de ulei de motor şi %idraulice ale utila3elor din dotare / e2ecută reparaţii curente şi "erifică starea te%nică a utila3elor !nainte şi la !ntoarcerea din cursă / remedia1ă defecţiunile produse prin accident. !n limitele permise de normele te%nice şi de reglementările legale pri"ind siguranţa !n circulaţie / !ntocmeşte necesarul de piese de sc%im0. scule şi accesorii / asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităţilor de transport.speciali1ate urmărind respectarea termenelor de e2ecutare a lucrărilor/ • • • • • • • • • • • urmăreşte parcursurile reali1ate de auto"e%icule şi utila3e pe cicluri de reparaţii şi le completea1ă la 1i fişele de acti"itate 1ilnică/ sta0ileşte consumurile specifice de car0uranţi şi lu0refianţi pe tipuri de utila3e şi urmăreşte indicarea normelor de consum/ ela0orea1ă norme de lucru pentru utila3e speciale/ permite ieşirea utila3elor numai cu "erificarea te%nică efectuată/ urmăreşte efectuarea controlului medical periodic şi a e2amenului psi%ologic de către toţi conducătorii auto/ efectuea1ă spălări. planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii/ !ntocmeşte 1ilnic situaţia stării te%nice a parcului de utila3e pentru a sta0ili numărul celor care "or putea fi folosite !n 1iua următoare/ asigură completarea dosarelor cu date te%nice pentru utila3ele din dotare. şi o !naintea1ă conducerii spre anali1ă şi a"i1are/ !naintea1ă conducerii lista cu maşinile şi utila3ele necesare completării parcului / organi1ea1ă şi răspunde de acti"itatea atelierului de !ntreţinere şi reparaţii/ !naintea1ă conducerii lista de materiale şi piese de sc%im0 necesare ec%ipării mi3loacelor de transport . situaţii. re"i1ii te%nice 4HT>. ce "or participa la des1ăpe1ire/ sta0ileşte incintele pentru gararea mi3loacelor de transport şi utila3elor şi ia măsuri pentru respectarea dispo1iţiei date !n acest sens/ nu permite folosirea !n scop personal mi3loacelor de transport/ "erifică modul !n care conducătorii auto !ntreţin utila3ele sau mi3loacele de transport pe care lucrea1ă. gresări. mecani1area proceselor de !ncărcare şi descărcare precum şi de reducerea continuă a consumului de car0uranţi şi lu0rifianţi / !ntocmeşte documentaţia pentru utila3ele şi mi3loacele de transport ce !ntrunesc condiţiile de casare. conform reglementărilor !n "igoare/ • • • • • • • • • • • 2% . HT.

scule. foile de consum. 0onurile de lucru şi le primeşte confirmate de 0eneficiar / face propuneri cu pri"ire la planul de apro"i1ionare cu ec%ipament de lucru şi de protecţie. 0onurile de transport. materiale. materiale cu caracter igienico-saniatar / face propuneri pri"ind necesarul de in"estiţii.• • • • eli0erea1ă foile de parcurs. etc/ şeful secţiei are o0ligaţia completării şi actuali1ării ori de c:te ori este ne"oie a atri0uţiilor indi"iduale ale lucrătorilor din su0ordine prin consemnarea !n fişa postului/ 2& .

numărul total de''''4#5''' cH Indicatorii care sta0ilesc starea corespun1ătoare a automo0ilelor sunt    distanţa parcursă de automo0il'''4?5''' durata de accelerare a automo0ilului p:nă la '''4)5''' consumul de com0usti0il '''4B5''' 2$ .5'''a motorului. timpul de staţionare.)i/i)1)e1 < C 1 Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport (.*nalizarea rezultatelor verificărilor (. funcţionarea'''4.escriere generală +ata: +urata activit!8ii: 9B "in Nu"ele elevului: &7iectiv: Prin această activitate dorim să vedem în ce măsura vei putea analiza şi concluziona rezultatele privind starea tehnică a unui mijloc de transport I6 RealiDa8i un portofoliu care s! corespund! punctului de vedere al elevului Cn raport cu reDultatele verific!rii autovehiculului Cn e ploatare6 @a sf:rşitul acti"ităţii comparaţi şi sc%im0aţi !ntre "oi materialele pe care le-aţi adunat' Bi0liografie sugerată .   Cartea te%nică a maşinii Internet II6 Co"pleta8i spa8iile li7ere cu p!r8ile corespunD!toare din acestea : aH Factorii care influenţea1ă dura0ilitatea pieselor automo0ilului sunt !n funcţie de condiţiile '''4>5''' 7H Factorii care influenţea1ă parametri de e2ploatare sunt . /uarea unei decizii privind recepţia mijlocului de transport% în conformitate cu legislaţia în vigoare (0 Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în e1ploatare a mijlocului de transport Unitatea de Cnv!8are: *plicaţii practice de stabilire a stării tehnice ale mijloacelor de transport Te"a: .A. timpul de total de funcţionare a motorului.

!IŞĂ DE DOCUMENTARE < AnaliDa reDultatelor verific!rilor Luarea unei deciDii cu privire la recep8ia lucr!rilor de reparare a "i#locului de transport Co"pletarea de docu"ente .ntr-un ser"ice auto autori1at. modelul maşinii. "erificare. mentenanţă etc • un responsa0il ser"ice.? de ore asistenţă te%nică inclu1:nd şi deplasarea la locul c%emat • responsa0il de şcolari1are • responsa0il cu noile pac%ete de ser"icii. e2istă. de regulă. c:te ore repre1intă manopera pe fiecare operaţie !n parte. pe 1ile. ce re"i1ie se e2ecută. testate conform Fişei Control Calitate' După studierea acestor documente de comun acord se iau deci1ii care pri"esc renta0ilitatea unităţii !n care se desfăşoară lucrările de reparare din punct de "edere al renta0ilităţii. pe săptăm:nă' Jn alt document care este foarte important pentru anali1a re1ultatelor este fişa Control calitate ) care centrali1ea1ă toate automo0ilele care au fost reparate şi au fost "erificate. al formării personalului' Toate aceste aduc la creşterea re1ultatelor şi a performanţelor !n domeniul reparaţilor automo0ilelor' 2" . următoarele departamente care pot lua deci1ii cu pri"ire la recepţia lucrărilor şi anali1a re1ultatelor. se pot calcula orele suplimentare care le au aceştia. "erificărilor efectuate !n timpul lucrărilor de reparaţie' . a testărilor. al moderni1ării sau optimi1ării anumitor te%nici de reparare. ce reparaţie. • un responsa0il de garanţii 4administrator5 care tre0uie să găsească soluţia te%nică • un responsa0il de contracte care se ocupă de prestările de ser"icii care inter"in şi ela0orea1ă contractele de ser"ice pentru reparare. data intrării şi data ieşirii automo0ilului din atelier' Cu a3utorul datelor din acest formular se poate reali1a monitori1area asupra manoperei ca număr de ore şi respectarea termenelor de e2ecuţie' Tot aici putem o0ser"a norma reali1ată de mecanici. care tre0uie să asigure . de e2emplu pac%etul $mo0ilo& asigură ta2iul pentru client !n momentul c:nd acesta !şi lasă maşina !n atelier sau c%iar maşină de sc%im0 pe perioada reparaţie Hesponsa0ilii compartimentelor enumerate mai sus anali1ea1ă re1ultatele din tipi1atul 2ranzit şi Control Calitate pentru a putea e"alua situaţia reală a operaţiilor de reparaţie.n 2ranzit se regăsesc intrările !n ateliere a automo0ilelor cu numele clientului. I I I departament de ser"ice departament de piese de sc%im0 departament te%nic anagementul acestor departamente este reali1at de.

2' .nceput (f:rşit P30 NGI Kr' !nmatriculare Client 82ecutat de.Gi=a 4TranDit5 Gi=! de control de calitate FilialaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DataAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Heclamaţii la conţinutul comen1ii Alte reclamaţii 4cu fişa de C7KTH7@ CA@ITAT85 6ro0ă mers .

Cunoaşterea tipurilor de lucrări de întreţinere zilnice I6 Ale%e8i varianta corect! din afir"a8iile de "ai #os: .6 Lucr!rile e ecutate de personalul autocoloanei sunt : a' lucrări ce se e2ecută 1ilnic 0' lucrări ce se e2ecută periodic c' lucrări ce se e2ecută alternati" 96 Lucr!rile de Cntre8inere sunt : a' !ngri3ire 1ilnică 0' reparaţi curente c' re"i1ie te%nică de gradul I 36 Planul de Cntre8inere Dilnic! cuprinde: a' e"itarea ":rfurilor de trafic 0' e"itarea transporturilor !ncrucişate şi goale c' utili1area raţională a tuturor mi3loacelor de transport II6 @ucr:nd pe grupe de ele"i. importanţa !ngri3irii 1ilnice a mi3locului de transport succesiunea logică a operaţilor ce tre0uiesc efectuate 3# .)i/i)1)e1 = C 2 Coordonează activităţile de întreţinere în!rijire zilnică a mijloacelor de transport ( 3 Stabilirea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: /ucrări de întreţinere zilnice Te"a: /ucrări de întreţinere zilnice la mijloace de transport rutiere +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: . 6entru reali1area miniproiectului.A. reali1aţi pe parcursul unei săptăm:ni un miniproiect a":nd ca temă $"ntreţinerea zilnică a mijloc#l#i de transport$. tine-ţi cont de următoarea structură.

fie la locurile de parcare sta0ileşte !n afara unităţii. semiremorci şi remorci constau din . !n timpul lor normal de lucru' (pălarea şi curăţirea generala a automo0ilelor costă din lucrări ce au drept scop menţinerea !n stare de curăţenie a acestor mi3loace de transport. • • • • • • !ngri3ire 1ilnică spălarea si curăţirea generala re"i1ia te%nică de gradul I re"i1ia te%nică e gradul II re"i1ia te%nică se1onieră !nlocuirea uleiului u1at din sistemul de ungere al motoarelor de automo0ile Aceste lucrări au un caracter de pre"enire a u1urilor anormale si a defectelor te%nice ce pot inter"eni !n timpul e2ploatări' . pentru facilitarea efectuării celorlalte lucrări de !ntreţinere' He"i1ia te%nică de gradul I constă !n "erificarea. !n scopul menţinerii stării lor te%nice corespun1ătoare si pre"enirii defecţiunilor te%nice !n parcurs' He"i1ia te%nică de gradul II cuprinde pe l:ngă lucrările de re"i1ie te%nică de gradul I. o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare la o periodicitate mai mare' 31 .ngri3irea 1ilnică cuprinde lucrări de pregătire a automo0ilelor si remorcilor !nainte de plecarea si după sosirea lor din cursa' @ucrările de !ngri3ire 1ilnică se e2ecută de către şoferii titulari ai automo0ilelor fie !n incinta unităţii. reglarea. str:ngerea si ungerea ansam0lurilor şi su0 ansam0lurilor care intră !n compunerea automo0ilelor.!IŞĂ DE DOCUMENTARE = @ucrările de !ntreţinere la automo0ile.

)i/i)1)e1 " C 2 Coordonează activităţile de întreţinere în!rijire zilnică a mijloacelor de transport ( 4 Planificarea resurselor necesare efectuării activităţii de întreţinere/îngrijire zilnică a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: 51tragerea din documentaţia tehnică !acte normative% cărţi tehnice% manuale de reparaţii% instrucţiuni de e1ploatare" a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare Te"a: .A. >' Heali1aţi un portofoliu propriu !n care să formaţi o 0a1ă de date care să conţină.escriere generală +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: 6ormarea capacităţii de a e1tragerea din documentaţia a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare. • • • acte normative cărţi tehnice instrucţiuni de e1ploatare @a sf:rşitul a două săptăm:ni comparaţi şi sc%im0aţi !ntre "oi materiale pe care le-aţi adunat' 32 .

sau accidentale' . are o importanţă %otăr:toare pentru e2ploatarea raţională a automo0ilului' Controlul urmăreşte să constate !ndeplinirea condiţiilor te%nice pentru ca automo0ilele să nu ai0ă defecţiuni !n e2ploatare' 8l se face !nainte de plecarea in cursă. • • • • • • starea te%nică de funcţionare a automo0ilului starea de curăţire interioară şi e2terioară a automo0ilului funcţionarea fr:nelor presiunea aerului in pneuri e2istenţa actelor de 0ord funcţionarea motorului la diferite turaţii . la termene pre"ă1ute !n normati"e' 82ecutarea la timp.!IŞĂ DE DOCUMENTARE " 82ploatarea te%nică cuprinde pro0leme pri"itoare la asigurarea stării te%nice şi a măsurilor legate de 0una funcţionare si ec%ipare a automo0ilelor' Asigurarea stării te%nice optime corespun1ătoare a automo0ilelor aflate in e2ploatare se o0ţine prin efectuarea la timp a următoarelor lucrări de !ntreţinere. u1urilor normale. controlul te%nic şi !ntreţinerea care se e2ecută periodic.n acest ca1 se inter"ine cu reparaţii curente care sunt sta0ilite !n cadrul controlului te%nic efectuat' 33 .n procesul de e2ploatare a automo0ilelor pot să apară şi defecţiuni datorită fa0ricaţie sau proastei calităţi a pieselor. după anumite reguli precise. a lucrărilor de !ntreţinere. conducerii greşite a automo0ilului. pe parcurs şi la !napoierea din cursă' (e comandă !nainte de plecarea !n cursă să se "erifice .

)i/i)1)e1 6 C 2 Coordonează activităţile de întreţinere în!rijire zilnică a mijloacelor de transport (7 5valuarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport (8 5laborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: Coordonarea activităţilor de reparare a mijloacelor de transport Te"a: .5E .escriere generală +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: Prin aceasta activitate dorim sa vedem în ce măsura poţi dob'ndi deprinderea de a evalua şi a planifica o revizie .ndeplinirea condiţiilor te%nice pentru ca automo0ilele să nu ai0ă defecţiuni !n e2ploatare Căi de comunicare pe care automo0ilele circulă după un anumit program . He"i1ie te%nică se1onieră # Control te%nic ? (ta0ilitate 96 Co"pleta8i spa8iile li7ere cu e presiile potrivite: a6 76 c6 8"aluare modului !n care se face !ntreţinerea 1ilnică a parcului auto este su0ordonată E 4>5E In"entarierea lucrărilor e2ecutate şi a pieselor consumate pentru reparări se faceE4.n ca1ul u1urilor premature a an"elopelor se face E4#5E a auto"e%iculelor 36 ReDolva8i careul de "ai #os cu defini8iile date astfel CncJt pe vertical! s! descoperi8i 3! .6 Fn ta7elul de "ai #os.A. Cn coloana A sunt nota8i anu"i8i ter"eni CntJlni8i iar in coloana ) defini8iile acestora' (ta0iliţi care este asocierea corectă a termenilor cu definiţiile date' Ter"eni sau e presii > Trasee a 0 c d +efinirea ter"enilor sau a e presiilor @ucrările cuprinse !n cadrul re"i1iei te%nice de gradul doi la care se adaugă operaţiile specifice pregătite automo0ilului Automo0ilele se caracteri1ea1ă prin faptul ca pot circula in diferite condiţii de e2ploatare fără mişcări giratori sau pericol de răsturnare .

. 9 3 > ? < I I L N I C >' Coeficient de ''''''''''''''''''''''''''''''''' a parcursului 4CJ65 .' @ucrări pregătitoare a automo0ilelor !nalte şi la sosirea din cursă #' '''''''''''''''''''''''''''''de transport mărfuri ?' 6eriodicitatea lucrărilor de !ntreţinere )' Condiţii pentru o stare te%nică corespun1ătoare B' Controlul te%nic asupra defecţiunilor !n e2ploatare 3% .

ca reparaţii curente se pot enumera.n ca1ul u1urilor premature a an"elopelor se face "erificarea te%nică a auto"e%iculelor' (e "erifică e"idenţa scadenţelor lucrărilor de !ntreţinere şi se emit foi de comandă' (e e2ecută lunar "erificarea lucrărilor e2ecutate şi a pieselor consumate' Defectările pe parcurs pot fi. care nu pot fi constatate la recepţie şi apar după un anumit parcurs. • • • organi1area re"i1iilor de !ntreţinere şi reparaţii curente 1ilnice e"idenţele te%nice operati"e pentru a se sta0ili lucrările de !ntreţinere scadente situaţia costului de car0uranţi şi lu0refianţi (e "erifică starea an"elopelor şi se iau măsuri pentru !nlocuirea celor u1ate' .  defectări datorită fa0ricaţiei sau proastei calităţi a pieselor. cu suprasarcină  defectări datorate !m0ătr:nirii normale a pieselor care !şi pierd calităţile iniţiale  defectări accidentale 6lanificare reparaţiilor curente se fac la automo0ilele introduse !n e2ploatare ca noi p:nă la casare' Heţinerea din e2ploatarea unui automo0il pentru efectuarea de reparaţii curente nu se fac periodic.  !ndreptarea aripilor 3& . pe drumuri desfundate.n cadrul e"aluării te%nice se "erifică. la rampe mari.!IŞĂ DE DOCUMENTARE 6 8"aluare modului !n care se face !ntreţinerea 1ilnică a parcului auto este su0ordonată şefului autocoloanei care tre0uie să ia toate măsurile pentru asigurarea !n permanenţă a unei stări te%nice corespun1ătoare a parcului auto' Acest lucru se o0ţine prin urmărirea e2ecutării la termenele scadente !n totalitate şi de 0ună calitate a tuturor lucrărilor de !ntreţinere şi reparaţii curente conform normati"elor curente' . sau după solicitări deose0ite  defectări datorate u1urii normale a pieselor mecanismelor  defectări datorate !ntreţinerii greşite sau nee2ecutate la timp  defectări datorate conducerii greşite a automo0ilului  defectări datorate e2ploatării !n condiţii grele . aşa cum se fac pentru lucrările de !ntreţinere. pentru a le asigură un nou ciclu de e2ploatare' Cele mai frec"ente. ci de c:te ori se i"este necesitatea acestor reparţtii' Kecesitatea e2ecutări reparaţiilor curente se sta0ileşte cu oca1ia controlului te%nic sau cu oca1ia efectuări re"i1iilor te%nice de gradul I si II' Heparaţiile capitale urmăresc să readucă automo0ilele c:t mai aproape de caracteristicile iniţiale de fa0ricaţie.

 retuşarea "opselei  sc%im0area garniturii de c%iulasă  sc%im0area simeringurilor  sc%im0area mem0ranei pompei de 0en1ină  !nlocuirea segmenţilor  !nlocuirea radiatorului  !nlocuiri de piese i1olate  remedieri la tapiţerie.) ' 3$ .BBBBK" efectiv parcur=i     =C >)# >)# . platformă 82ecutarea la timp şi !n 0une condiţiide calitate a lucrărilor de !ntreţinere a automo0ilelelor le asigură o 0ună stare te%nică care implică comsumuri reduce de com0usti0ili. care se emit de gara3' Consumul de piese şi materiale pentru reparaţii curente este sta0ilit prin normati"e auto orientati" pentru un parcurs glo0al de >****Gm' 82istă o normare de ore efecti" de lucru pentru reparaţii curente. am"elope' Heparaţiile curente se efectuea1ă pe 0a1a de foi de comandă. lu0refianţi . ilustrată !n ta0elul de mai 3os' Gelul autovehiculelor     Autoturisme Autocamioane Auto0u1e Hemorci &re de lucru pentru fiecare . ca0ină.

(e e2ecută de depresiune de *.) 0ar 4fr:nare totală5 pe gol şi !ncărcat Ferificarea sensi0ilităţii la slă0ire a fr:nei automate Fagon gol.>) 0ar Bila ∅ >D mm 4conductă >&5 ∅ >=. pe po1' II. EEE'' 0ar EEE'' 0ar (lă0eşte Da+Ku a2im *.la diametrul conductei generale de aer de >& sau > L&. etodologia de efectuare a prelungirii termenului de rp la "agoane marfă FIŞĂ MĂSURĂTORI FR(NĂ "agon seria EE'' nr' EEEEEEEE'' Nr6 crt +enu"irea pro7ei ad"ise > Continuitatea conductei generale.> 0ar Funcţionea1ă DA+KJ 2alori &78inute # B 3" .) 0ar !n conducta generală să fie.? 0ar iar după manipularea MD.)i/i)1)e1 & C 3 %lani&ică şi #rmăreşte realizarea reviziilor tehnice în con&ormitate c# le!islaţia în vi!oare ( )9 51tragerea din documentaţia tehnică a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora Unitatea de Cnv!8are: Consemnarea lucrărilor de revizie e1ecutate în documente tipizate specifice Te"a: Completarea documentelor la transporturile feroviare +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: 6ormarea capacităţii de a citi% lucra şi completa documente în vederea reviziilor >' . Ferificarea funcţionării ro0inetului semnalului de alarmă 8tanşeitatea conductei generale. . a"eţi ta0ele necesare a fi completate !n "ederea reali1ării unei prelungiri de H6 la "agoane de marfă' @ucraţi pe grupe. !n conducta generală să fie. . folosindu-"ă de informaţiile din ane2e şi din fişa de documentare aferentă acti"ităţii' ANEXA nr6 . ? 8tanşeitatea !ntregii instalaţii de fr:nă.) mm 4conductă > L5 Forţa de tragere a m:nerului >*-. . . să treacă 0ila cu diametrul. ) 6resiunea ma2imă !n cilindrul de fr:nă la o depresiune !n conducta generală de aer de >. min' la presiunea aerului de ) 0ar.pierderea de aer timp de ) min' la presiunea aerului de B.)daK a2im *.pierderea de aer timp de .n ane2ele de mai 3os.A. Fagon !ncărcat.

conf' Instrucţiei =#D+>=DB. conf' I'@' nr' EEE'' in' ) mm >> >. moderni1ate sau HM' Q P)** mm sau #B* mm !n situaţia "agoanelor de marfă după H6' P)*+. = Ferificarea lungimii cursei pistonului cilindrului de fr:nă la o fr:nare totală. . conf' Instrucţiei =#D+>=DB' Ferificarea reglării timoneriei de fr:nă !n funcţie de diametrul roţii 4!n ca1ul strun3irii roţilor5.8/+9 12 1%% 77//:9 +./+8/.<2-0/.) -6-.-0-0 .9.se efectuea1ă o fr:nare rapidă' Timp de #* min' tre0uie să se menţină o presiune !n cilindrul de fr:nă pe po1iţia !ncărcat de.)=/. cap' FIII Ferificarea funcţionării sc%im0ătorului $Gol& $. 12 / 3) /. Kumele e2ecutantului U*2+/+)/ ..fr:na tre0uie să slă0ească C Ferificarea funcţionării fr:nei de m:nă. ># >? real N calculat real OsP OrP OaP Q $4OsROrROa5P calcP Q P)D* mm sau ?#* mm !n situaţia "agoanelor de marfă noi.) 4* 5)d).2-*..) Funcţia e2ecutantului Data (emnătura Hecepţia CFH AHFS 3' . D complet str:nsă răm:ne re1er"ă in' . !n po1iţia $gol& !n po1iţia $!ncărcat& Conform cap' FI pct' = din Instrucţia =#D+>=DB >* ăsurarea distanţei dintre faţa laterală e2terioară a roţii şi a sa0otului de fr:nă Ferificarea funcţionării regulatorului automat de timonerie./ d) " 77/.C 0ar B->B !n":rtituri mm ) spire filet 6ro0a de durată./0.ncărcat&.. conf' I'@' nr' EEE'' Ferificarea c:mpului de lucru al regulatorului automat de timonerie.

-+2/ controlului ultrasonic complet 4inclusi" inscriptiile la 0anda3e5 >?>*->?.ANEXA nr6 9 8T7D7@7GIA D8 8F8CTJAH8 A 6H8@JKGIHII T8H 8KJ@JI D8 H6 @A FAG7AK8@8 D8 AHFA FI(A D8 A(JHAT7HI A6AHAT HJ@AH8 FAG7KJ@ TI6 '''''''''''''''''''''' KH' ''''''''''''''''''''''''' Kumerotarea osiilor. # II ? ) R> -. @04mm5 @atime 0anda34roata mono0loc5 M 4mm5 Distanta intre fetele interioare ale rotilor K4mm5 Distanta intre fetele e2terioare ale rotilor Tr4mm5 Cota I 4mm5 Inaltime 0u1a roata C4mm5 Grosime 0u1a roata E:). >#) > I . -C cifre "ag' CFH -B cifre pt' "agon 6articular D04mm5 Diametrul rotii masurat in planul cercului de rulare Lvalori "ini"e cf6 Instructiei =#>5 >#B*R.)-## corespunde+nu corespunde 3' .B in' C .) .D-#..-. cu fusurile Kr' inmatric'al osiei montate in parcul CFH' 8ste compus din.

Kume 82ecutant masuratori 82ecutant CJ( Heceptia CFH AHFA Kume Functia Data (emnatura !# .III B C IF D Jnitatea reparatoare.

ANE>A *,. 3 METODOLOGIA DE EFECTUARE A PRELUNGIRII TERMENULUI DE RP LA VAGOANE MARFĂ FIŞĂ FINALĂ DE MĂSURĂTORI VAGON "agon seria''''''''''nr' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Kr crt

D)*-72,)/ =,8?)2
Impuse

Falori+condiţii 70ţinute DA+KJ

>'

Ferificarea "i1uală a "opsirii şi inscripţionării "agonului

"agonul nu tre0uie să pre1inte porţiuni ne"opsite, ruginite, cu "opsea e2foliată pe mai mult de .* U din suprafaţă precum şi inscripţii ili1i0ile' min' ) mm

.'

Voc la pălăria arcului 4numai pentru "agoanele pe 0og%iu W .)5' Ferificarea integrităţii cordoanelor de sudură la plăcuţele manganoase 4numai pentru "agoanele pe 0og%iu W .)5' Distanţa !ntre 0rida arcului şi opritorul de arc 4numai !n ca1ul "agoanelor pe . osii şi al celor ec%ipate cu 0og%iuri 7H8 şi X5' Ferificarea 3ocului la glisiere 4pietre de frecare5 !nsumat pe am0ele părţi ale 0og%iului 4numai !n ca1ul "agoanelor pe 0og%iuri ec%ipate cu glisiere5 şi 3ocul !nsumat pe diagonală Ferificarea grosimii sa0oţilor de fr!nă Ferificarea integrităţii podelei "agonului 4numai la "agoanele cu podea din lemn5 Ferificarea ungerii articulaţiilor, cuplei cu şuru0 şi a talerelor tampoanelor'

#'

nu se admit fisuri sau rupturi ale cordoanelor de sudură

DA+KJ

?'

min' >) mm

)'

>.YVY.? mm

B' C'

min' .* mm nu se admit sc:nduri rupte sau lipsă' articulaţiile se ung cu ulei iar şuru0ul cuplei şi talerele tampoanelor cu unsoare consistentă' Funcţia e2ecutantului Data DA+KJ

D'

DA+KJ

Kumele e2ecutantului Jnitatea reparatoare Hecepţia CFH AHFS

(emnătura

6rofilul, T8XKIC Ki"elul # Calificarea, Te%nician transporturi

!1

!IŞĂ DE DOCUMENTARE &
;n materialul de mai 3os este pre1entat o parte a 7 B## pentru modificarea Instrucţiei re"i1orului te%nic de "agoane nr' .)*' Documentul se află !n formă completă la adresa de net, legislatie+reglementariFero"iare 82emplul este dat pentru a putea e2trage din documente oficiale informaţii pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora' ;n ca1ul de faţă materialul se re"i1iile se referă la "agoane de trenuri şi mai e2act la condiţiile de prelungire a acestora'

IKI(T8HJ@ @JCHSHI@7H 6JB@IC8 THAK(67HTJHI@7H ŞI @7CJIKZ8I 7HDIKJ@ Kr' EEE din EEEE.**# pentru modificarea Instrucţiei re"i1orului te%nic de "agoane nr' .)* ;n temeiul pre"ederilor art' ) lit'l din Hegulamentul de organi1are şi funcţionare a Autorităţii Fero"iare Hom:ne -AF8H, ane2a nr' > la Xotăr:rea Gu"ernului nr' B.B+>==D pri"ind organi1area şi funcţionarea Autorităţii Fero"iare Hom:ne - AF8H şi ale art' ? alin' 4#5 din Xotăr:rea Gu"ernului nr' #+.**> pri"ind organi1area şi funcţionarea inisterului @ucrărilor 6u0lice, Transporturilor şi @ocuinţei, inistrul lucrărilor pu0lice, transporturilor şi locuinţei emite următorul 7HDIK Art' >' - Instrucţia re"i1orului te%nic de "agoane nr' .)*, ane2ă la 7rdinul ministrului transporturilor nr' ..)+>==C, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completea1ă după cum urmea1ă, [Art' ?)' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică e2pirat la "agoane' ?)' >' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică e2pirat la "agoanele de călători' >'>' enţinerea !n circulaţie a "agoanelor de călători prin prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face !n 0a1a dispo1iţiei scrise a conducerii operatorului de transport fero"iar pu0lic de călători' >'.' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de călători se poate face, !n funcţie de condiţiile constructi"e şi te%nice care determină "ite1a de circulaţie, cu ma2imum >. sau >D luni, !n două sau respecti" trei etape denumite $re"i1ii te%nice intermediare de tip HTI >, HTI ., HTI #&, !n centre de !ntreţinere, reparare şi+sau re"i1ie te%nică a "agoanelor autori1ate din punct de "edere te%nic de către AF8H şi care deţin agrement te%nic eli0erat de AF8H pentru ser"iciul $prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoane de călători&, astfel, la "agoanele de călători cu "ite1a !nscrisă pe "agon de >?* Gm+% sau mai mare, prelungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face cu ma2imum >D luni, !n trei etape, HTI >, HTI ., HTI #/
6rofilul, T8XKIC Ki"elul # Calificarea, Te%nician transporturi !2

la "agoanele de călători cu "ite1a !nscrisă pe "agon de >?* Gm+% sau mai mică 4de tip su0ur0an seriile >>?C, .>?C, .>)C5 precum şi la "agoanele de călători, remorci şi "agoane de ser"iciu de toate tipurile, cu "ite1a !nscrisă pe "agon de >.* Gm+% sau mai mică, prelungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face cu ma2imum >. luni, !n două etape, HTI ., HTI #' >'#' @a fiecare etapă de prelungire a termenului de re"i1ie periodică se e2ecută controlul ultrasonic al osiilor montate' >'?' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică prin re"i1ii te%nice intermediare se e2ecută !n 0a1a unui Caiet de sarcini care cuprinde o0ligatoriu următoarele categorii de lucrări, >'?'>' "erificarea su0ansam0lurilor/ !ncadrării !n pre"ederile instrucţionale a u1urilor pieselor şi

>'?'.'demontarea capacelor de la cutiile de osie, "erificarea stării de unsorii şi !nlocuirea acesteia, după ca1/ >'?'# efectuarea controlului ultrasonic al osiilor montate' >')' Ferificarea stării te%nice a "agoanelor de călători la care se efectuea1ă prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face de către o comisie constituită din, conducătorul centrului autori1at sau !nlocuitorul acestuia, !mpreună cu un maistru de atelier sau şef de tură "agoane după ca1, delegatul 0eneficiarului, precum şi un re"i1or te%nic de "agoane' >'B' Durata de prelungire a termenului de re"i1ie periodică, e2primată !n luni, se inscripţionea1ă !n cadrul inscripţiei de re"i1ie periodică, su0 forma Rn , !n care $n& repre1intă numărul lunilor' Inscripţionarea se face conform reglementărilor specifice !n "igoare' ?)' .' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică e2pirat la "agoanele de marfă' .'>' enţinerea !n circulaţie a "agoanelor de marfă prin prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face !n 0a1a dispo1iţiei scrise a proprietarului "agonului, dar numai cu acordul operatorului de transport fero"iar care a efectuat !nmatricularea "agoanelor, !n următoarele condiţii, .'>'>' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face !n centre de !ntreţinere, reparare şi+sau re"i1ie te%nică a "agoanelor, autori1ate de către Autoritatea Fero"iară Hom:nă - AF8H pentru prestarea ser"iciului [prelungirea termenului de re"i1ie periodică 4H65 la "agoanele de marfă& şi care deţin agrement te%nic fero"iar eli0erat de Autoritatea Fero"iară Hom:nă - AF8H pentru acest ser"iciu, cu ma2im > lună pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi ma2im #, B sau >. luni pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [(&, conform reglementărilor !n "igoare' Agrementul te%nic "a menţiona perioada de prelungire a termenului de H6 pentru care acesta se acordă 4se poate acorda agrement te%nic pentru prelungiri cu > lună pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi #, B sau >. luni pentru "agoanele de marfă care circula !n regim [(&, !n funcţie de capacitatea unităţii prestatoare de a e2ecuta ser"iciul [prelungirea termenului de re"i1ie periodică 4H65 la "agoanele de marfă&' .'>'.' 6entru fiecare perioadă de prelungire a termenului de re"i1ie periodică, menţionată la pct' >'>' se e2ecută controlul ultrasonic complet al osiilor montate' .'.' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică se e2ecută pe 0a1a [ etodologiei de efectuare a prelungirii re"i1iei periodice&, ela0orată de către Autoritatea Fero"iară Hom:nă AF8H pe 0a1a propunerilor de la operatorii de transport fero"iar care e2ecută prelungirea şi cuprinde, cel puţin, următoarele categorii de lucrări, .'.'>' efectuarea controlului ultrasonic complet la osiile montate 4osia montată de1legată de la "e%icul şi cutiile de osie demontate5/ .'.'.' "erificarea !ncadrării !n pre"ederile pre1entei instrucţii a u1urilor pieselor şi su0ansam0lurilor, remediindu-se defecţiunile constatate/
6rofilul, T8XKIC Ki"elul # Calificarea, Te%nician transporturi !3

' .'#' ungerea cu desfacere a cutiilor de osie pe cu1ineţi la "agoanele ec%ipate cu astfel de cutii de osie/ . aşa după cum este ilustrat !n ane2a ># pct' #* din pre1enta instrucţie' 6e lon3eroane. nu se !ncarcă cu mărfuri destinate e2portului'& Art' . precum şi un re"i1or te%nic "agoane' . su0 forma de Rn . orice pre"edere contrară !şi !ncetea1ă aplica0ilitatea' Art' B' .4>5 . şef tură "agoane sau instructor "agoane.. Autoritatea Fero"iară Hom:nă . !mpreună cu un maistru de atelier. după ca1.Kerespectarea pre"ederilor pre1entului ordin atrage răspunderea 3uridică potri"it legii' Art' )' . e2primată !n luni. Te%nician transporturi !! .6re1entul ordin se "a pu0lica !n Foaia 7ficială CFH şi !n Buletinul AF8H' MET&+&L&'IA 6rofilul.n termen de #* de 1ile de la apro0area pre1entului ordin. >>a şi >>0 din pre1enta instrucţie5 care a e2ecutat prelungirea termenului de re"i1ie periodică' .Cu data intrării !n "igoare a pre1entului ordin.'. !n care $n& repre1intă numărul lunilor.'#' Ferificarea stării te%nice a "agoanelor la care se propune prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face de către o comisie constituită din conducătorul centrului autori1at sau !nlocuitorul acestuia. se inscripţionea1ă !n cadrul inscripţiei de re"i1ie periodică. se inscripţionea1ă descifra0il data şi iniţialele centrului 4ane2ele >*.')' Fagoanele de marfă la care termenul de re"i1ie periodică s-a prelungit.'?' Durata de prelungire a termenului de re"i1ie periodică.AF8H "a ela0ora [ etodologia pentru prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoane de marfă&' Art' #' .(ocietatea Kaţională de Transport Fero"iar de arfă [CFH arfă&-(A. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. (ocietatea Kaţională de Transport Fero"iar de Călători [CFH Călători&-(A precum şi toţi ceilalţi operatori de transport fero"iar au o0ligaţia de a duce la !ndeplinire pre"ederile pre1entului ordin' Art' ?' . indiferent de perioadă sau regimul de circulaţie. l:ngă inscripţia re"i1iei periodice.

T8XKIC Ki"elul # Calificarea.'>' ateriale. ciocnire şi legare #'.'#' He"i1ia şi repararea aparatelor de tracţiune. Te%nician transporturi !% .de efectuare a prelungirii termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă conform pre"ederilor 7rdinului ministrului lucrărilor pu0lice.'?' He"i1ia şi repararea instalaţiei de fr:nă #'.')' He"i1ia şi repararea cutiei "agonului #'#' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu !ncă B sau ma2imum >.'#' Condiţii te%nice generale pri"ind e2ecuţia Capitolul #' K7 8KC@AT7H D8 @JCHSHI #'>' @ucrările care se e2ecuta la prelungirea cu ma2im > luna a termenului de re"i1ie periodica la "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi cu ma2im # luni a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă care circula !n regim [(& #'.'>' He"i1ia şi repararea aparatului de rulare şi a 0og%iurilor #'. C7KTH7@J@ CA@ITSZII ŞI H8C86ZIA T8XKICS A @JCHSHI@7H 8F8CTJAT8 Capitolul )' IK(CHI6ZI7KAH8 Capitolul B' GAHAKZII AK89A nr' > Fişă de măsurători fr:nă AK89A nr' .' C7KDIZII T8XKIC8 D8 CA@ITAT8 ' .'.' Caracteristici dimensionale şi constructi"e . scule şi instrumente de măsură .' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu ma2im B luni a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă care circulă !n regim [(& #'. Fişă de măsurători aparat de rulare AK89A nr' # Fişă de măsurători "agon 6rofilul. piese.'. luni 4!ntr-o singură etapă5 a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă Capitolul ?' F8HIFICAH8A. transporturilor şi locuinţei nr' E CUPRIN( Capitolul >' G8K8HA@ITSZI >'>' 70iect >'.' He"i1ia şi repararea şasiului #'.' Domeniul de aplicare' >'#' Documente de referinţă ' >'?' Clasa de risc ' Capitolul .

***/ >'#'>.5]. B.=*+.)*+>==C/ >'#'. al osiilor montate de "agoane. !n ser"iciu.)D+. !n funcţie de capacitatea unităţii respecti"e de a !ndeplini pre"ederile pre1entei metodologii' 6re1enta metodologie nu se aplică la "agoanele cisternă la care este depăşit \Termenul scadenţei de "erificare]. C. \He"i1ia rulării la "agoanele de marfă].*** ser"iciul \6relungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoane de 6rofilul. reparare şi+sau re"i1ie te%nică a "agoanelor. acordat pentru prelungiri cu >. B sau >. \Heparatii curente şi accidentale 4HC+DA5 la "agoane de marfă]. după ca1' +o"eniul de aplicare 6relungirea termenului de re"i1ie periodică. Te%nician transporturi !& . \He"i1ia intermediară a fr:nei la "agoanele de marfă 4HIF> şi HIF. luni pentru "agoanele de marfa care circulă !n regim [(&. B sau >.***5/ >'#'?' Instrucţia pentru repararea cadrelor de 0og%iuri de la "agoanele de marfă şi călători nr' =#)+>=DD/ >'#')' Instrucţia pentru "erificarea şi repararea şasiurilor şi cutiilor "agoanelor de călători şi marfă nr' =#B+>==>/ >'#'B' Instrucţie pentru repararea fr:nelor de "agoane nr' =#D completate cu fasciculele A. pct' ?)B .***/ >'#'>*' etodologie (KTF . denumit !n continuare 6TH6. autori1ate din punct de "edere te%nic de către AF8H şi care deţin agrement te%nic eli0erat de către AF8H pentru ser"iciul [prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfa&. nr' ?C*' Clasa de risc Conform 7 T . la "agoane de marfă care circulă !n regim [(& sau [((&.***/ >'#'>>' Caiet de sarcini (KTF . F/ >'#'C' Instrucţie pentru repararea aparatelor de ciocnire. nr' #'#'0+. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. nr' #'#'e+>>*#+.H8F8H H'A'/ >'#'=' etodologie (KTF .)*.' Instrucţia pentru reparaţiile periodice la "agoanele de marfă. nr' #'#'e+B??+.=*+. !n centre de !ntreţinere. tracţiune şi legare de la "e%iculele fero"iare nr' =#C+>=DC/ >'#'D' Instrucţiune pentru controlul ultrasonic. luni.'>' +ocu"ente de referin8! >'#'>' Instrucţia re"i1orului te%nic de "agoane nr' .' Instrucţia pentru repararea osiilor montate de la "e%iculele fero"iare nr' =#>+>=DB/ >'#'#' 6roiect de etodologie Fero"iară' CJTII D8 7(I8' 6rescripţii te%nice pentru reparaţii 4ela0orată de AF8H !n anul . >==# . se aplică de către unităţi autori1ate de AF8H conform 7 T nr' . inscripţionat pe corpul recipientului sau pe placa de tim0ru.'ENERALIT*-I &7iect 6relungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă este posi0ilă numai !n ca1ul !n care termenul inscripţionat pe "agon este mai mic de B ani' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face cu > lună pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi cu #. 8. #.***' Controlul ultrasonic complet al osiilor montate este o0ligatoriu. conform Instrucţiei . D.

curat şi lipsit de praf şi ume1eală' 6iesele care nu se !ncadrea1ă !n pre"ederile Instrucţiei . se "or repara conform instrucţiilor de reparaţie 4de la pct' >'#5 sau se "or !nlocui cu piese noi ce "or respecta documentaţia te%nică constructi"ă' Ku se admite prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele retrase din circulatie datorită locurilor plane şi+sau !ncăl1irii anormale a cutiilor de osii sau care au pre1entat urme datorate aruncării unsorii+uleiului pe la capacul din faţă sau din spate al cutiei de osie sau pe la planele de separaţie a corpului cutiei de osie. acestea tre0uind să asigure e2ploatarea "agonului !n condiţii depline de siguranţa circulaţiei' 6entru e2ecutarea prelungirii termenului de H6 a "agoanelor de marfă sunt necesare linii amena3ate cu canal de "i1itare. etc'5' Dispo1iti"ele de măsurare şi monitori1are 4ec%ipamente de inspecţie. !nsoţite de 0uletinele cu re1ultatele !ncercărilor şi pro0elor pre"ă1ute !n documentele te%nice de referinţă 4standarde de produs. !nc%is. conform legislaţiei !n "igoare' Caracteristici di"ensionale =i constructive (e "or respecta dimensiunile şi toleranţele pre"ă1ute !n Instrucţia nr' . Fişă de măsurători fr:nă 4Ane2a >5/ Fişă de măsurători aparat de rulare 4Ane2a .)*+>==C' @a "agoanele la care se prelungeşte termenul de re"i1ie periodică !n 0a1a pre1entei metodologii. a pieselor componente ale acestora 4rulmenţi. iar procedura de control şi condiţiile de acceptare+respingere "or fi !n conformitate cu \Instrucţiunile pentru control ultrasonic !n ser"iciu al osiilor montate . unsoare. se "or !ntocmi următoarele fişe de măsurători. dotări specifice şi personal calificat !n "ederea e2ecutării lucrărilor o0ligatorii pre"ă1ute' Controlul şi "erificările cutiilor de osie. etc'5 a fusurilor de osie şi a dispo1iti"elor de asigurare a rulmenţilor pe fusuri se "or e2ecuta !ntr-un spaţiu special amena3at. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi !$ . inele interioare. măsurare şi !ncercare5 tre0uie să fie atestate şi+sau "erificate metrologic. specificaţii te%nice.***' Calitatea materialelor şi pieselor "a fi garantată de producătorul acestora prin certificate de calitate şi+sau declaraţii de conformitate.=*+.5' Fişă finală de măsurători "agon 4Ane2a #5' Condi8ii tehnice %enerale privind e ecu8ia @ucrările ce se "or e2ecuta "or fi conforme cu pre"ederile cuprinse !n pre1enta metodologie.)* şi ale pre1entei metodologii. piese.H8F8H H'A' >==#]' He1ultatele controlului ultrasonic "or fi consemnate !ntr-o condică specială. scule şi instrumente de măsură aterialele şi piesele utili1ate la lucrările ce se efectuea1ă cu oca1ia prelungirii termenului de re"i1ie periodică sunt cele pre"ă1ute !n documentaţia te%nică de e2ecuţie a "agoanelor de marfă' aterialele şi piesele ce concură la siguranţa circulaţiei "or fi procurate numai de la furni1ori fero"iari autori1aţi AF8H conform 7 T nr' .marfă] se !ncadrea1ă la clasa de risc >A' C&N+I-II TE/NICE +E CALITATE ateriale. caiete de sarcini. fără a fi eliminate cau1ele care au produs locurile plane şi+sau !nlocuire su0ansam0lelor care au produs !ncăl1irea' @a aceste "agoane prelungirea termenului de H6 se efectuea1ă numai după repararea aparatelor de rulare şi a 0og%iului !n conformitate cu pre"ederile instrucţiilor de reparaţie pre"ă1ute la pct' >'#' Controlul ultrasonic complet se e2ecută de personal autori1at. conform 6rofilul.

)*+>==C/ #'.'>'?' De1legarea 0og%iurilor şi ridicarea cutiei "agonului !n "ederea scoaterii 0og%iurilor/ #'.'>'C' Hepararea+!nlocuirea conform pre"ederilor instrucţiilor de reparaţie nr' =#>+>=DB şi =#)+>=DD a pieselor şi su0ansam0lelor 0og%iului la care au fost constatate defecte cuprinse !n Instrucţia nr' . . lucrările de reparaţie şi "erificare se e2ecută !ntr-un atelier de rotărie !n conformitate cu Instrucţia nr' =#>+>=DB' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică a "agoanelor de marfă se "a e2ecuta !n 0a1a unei te%nologii ela0orată de societatea e2ecutantă.0anda3' Controlul ultrasonic !n această situaţie "a fi complet şi conform cu \Instrucţiunile pentru control ultrasonic !n ser"iciu al osiilor montate .'.'>')' Hidicarea 0og%iului şi scoaterea aparatului de rulare.)Cs/ #'.'>'D' Jngerea articulaţiilor/ #'. "erificarea pieselor componente şi a unsorii şi !nlocuirea acestora dacă este ca1ul' #'>'# 8fectuarea controlului ultrasonic complet conform 7' '@'6'T'@' nr' '''''''''''''''''''''' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu ma2im B luni a termenului de re"i1ie periodică la "agoane de marfă care circulă !n regim [(& He"i1ia şi repararea aparatului de rulare şi a 0og%iurilor #'.'>'D Ferificarea integrităţii plăcii de u1ură a crapodinei şi dacă este ca1ul. pentru aparatul de rulare.*'*.' Ferificarea dimensiunilor şi u1urilor pieselor şi su0ansam0lelor 0og%iului care tre0uie să se !ncadre1e !n limitele pre"ă1ute de Instrucţia nr' . Te%nician transporturi !" . criteriile de calitate. a":nd la 0a1ă pre"ederile din pre1enta metodologie' N&MENCLAT&R +E LUCR*RI #'>' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu ma2im > lună a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi cu ma2im # luni la "agoanele de marfă care circulă !n regim [(&' #'>'> Ferificarea !ncadrării aparatului de rulare. receptia. !nlocuirea acesteia' #'. se "or controla inscripţiile la 0anda3 conform \ etodologiei AF8H nr' #.)*+>==C/ #'.?*+D>+.'>'=' . şi #' #'>'. roti disc.n ca1ul !n care se constată defecte care impun reprofilarea suprafeţelor de rulare sau !nlocuiri de elemente ale osiilor montate 40anda3e.'>'B' Ferificarea "i1uală şi dimensională a amorti1oarelor @enoire de la 0og%iurile W. Demontarea cutiilor de osie.'>'#' Ferificarea e2istenţei unor piese lipsă+defecte la su0ansam0lele 0og%iurilor/ #'. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.'>'. fr:nă şi a celorlalte su0ansam0le ale "agonului !n limitele de u1ură pre"ă1ute !n Instrucţia nr' . pre1entul ordin şi completarea fişelor de măsurători pre"ă1ute !n Ane2ele >.'>'>' @ucrările.n ca1ul e2ecutării unor lucrări care au necesitat demontarea unor piese sau su0ansam0le.H8F8H H'A' >==#]' @ucrările care se efectuea1ă la aparatul de rulare sunt dependente de situaţia concretă găsită la fiecare "agon şi fiecare osie montată' . etc'5. măsurătorile.*** He"i1ia rulării la "agoanele de marfă] cu preci1area că "or fi o0ligatoriu de1legate de la "agon şi osiile montate pre"a1ute cu roţi disc. sunt conforme cu \(pecificaţia te%nică nr' #'#'e+B??+. "erificările.pre"ederilor din \Instrucţiunile pentru control ultrasonic !n ser"iciu al osiilor montate . care se e2ecută la prelungirea cu B luni a termenului de H6 la "agoane de marfă.**> pentru controlul ultrasonic 4CJ(5 al 0anda3elor !n 1ona inscripţiilor / #'. !ndrumarea aparatului de rulare pe flu2ul atelierului rotărie/ #'.H8F8H H'A' >==#]' (uplimentar. remontarea tuturor pieselor componente ale 0og%iului şi efectuarea 6rofilul.)*.

repararea acesteia. tra"erse intermediare. etc'5 de fi2are a recipientului pe şasiu la "agoanele cisternă. etc'5/ #'.'. după ca1/ #'.')'B' Ferificarea stării te%nice corespun1ătoare a asam0lărilor demonta0ile 4şuru0 . o0loane. repararea+!nlocuirea uşilor laterale şi frontale.'.::@6 ReviDia =i repararea instala8iei de frJn! Ferificarea funcţionării instalaţiei de fr:nă a "agonului se e2ecută conform pre"ederilor Ane2ei > la pre1enta metodologie' . legarea 0og%iului şi legăturilor electrice de punere la masă' ReviDia =i repararea =asiului #'.' Ferificarea. fără demontare.măsurătorilor conform pre"ederilor Instrucţiei nr' =#)+>=DD şi documentaţiei te%nice de e2ecuţie a "agonului/ #'.')'>' Ferificarea.'?' Ferificarea şi asigurarea 3ocului la glisiere 4conform Instrucţiei nr' ?C*+>=C.')'?' Ferificarea la "agonul cisternă a sistemelor de sigilare.n ca1ul !n care se constată defecte.+@(+CB) din *C'*?'>==. ciocnire =i le%are #'. conform Instrucţiei .)*+>==C. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. etc'5/ #'.'.')'.')' Ferificarea şi remedierea defectelor la podeaua "agonului respecti" la clape. repararea+!nlocuirea porţiunilor degradate/ #'.')')' Ferificarea e2istenţei şi a stării sistemelor+dispo1iti"elor de punere la masă a recipientului "agoanelor cisternă/ #'.piuliţă crenelată.'>' Ferificarea tra"ersei frontale. precum şi "erificarea montării acestora pe tra"ersa frontală/ #'.' Ferificarea "i1uală a aparatelor de tracţiune/ #'.'#'#' Ferificarea stării te%nice a tamponelor cilindrice. dacă este ca1ul/ #'.'>'>*' @ăsarea cutiei "agonului pe 0og%iuri.' Ferificarea şi. acestea se "or repara. conform Instrucţiei nr' =#C+>=DC a aparatelor de legare.5/ #'. repararea+!nlocuirea elementelor de re1istenţă ale cutiei "agonului 4st:lpi. a etanşeităţii şi funcţionării corespun1ătoare a ro0inetului central si a ro0inetelor laterale de golire precum şi e2istenţa pe recipient a supapei de siguranţă şi+sau de "acuum. trac8iune =i ciocnire la care au fost constatate defecte prev!Dute Cn Instruc8ia nr6 9?BE.'#'>' Ferificarea "i1uală a aparatelor de legare/ #'.')'#' Hepararea porţiunilor de ta0lă ale cutiei fisurate+corodate/ #'.'#'?' Hepararea+!nlocuirea.'. după ca1. la instalaţia de fr:nă sau la su0ansam0le şi piese componente. la mecanismele de !nc%idere.'#' Ferificarea modului de asam0lare a ec%ipamentelor montate pe şasiu/ #'.'. rame inferioare.'. repararea elementelor cadrului şasiului 4lon3eroane. respecti" a !m0inărilor sudate la fi2area recipientului pe şasiu/ #'.'#'. Te%nician transporturi !' . rame superioare. 0locare şi readucere a clapelor !n ca1ul "agonului 8acs' ReviDia =i repararea aparatelor de trac8iune.')'C' Ferificarea "i1uală a acoperişului.. remedia şi "erifica conform pre"ederilor Instrucţiei nr' =#D+>=DB' 3696?6 ReviDia =i repararea cutiei va%onului #'.')'D' Hefacerea inscripţiilor neclare+incomplete+necorespun1ătoare/ 6rofilul. completată cu pre"ederile actului DG H nr' #>>+. ţepuşe şi alte accesorii demonta0ile ale cutiei/ #'. tra"erse diagonale.

'.***' .D'*B'. fără demontare. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. !n funcţie de tipul acestora' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu incă B luni sau ma2im >. !n mod o0ligatoriu. societatea e2ecutantă răspunde de toate defectele nedescoperite !n timpul controlului şi "erificărilor efectuate !n cadrul prelungirii termenului de H6' 6rofilul. Te%nician transporturi %# . al pieselor intermediare de pe glisierele laterale şi a elementelor de fi2are ale acestora pe tra"erse/ #'#')' Ferificarea "i1uală a articulaţiilor timoneriei de fr:nă de pe 0og%iu şi de pe şasiu 40uloane. urmate de data şi iniţialele societăţii reparatoare' <6 'ARAN-II Tratarea defectelor !n termen de garanţie se face conform pre"ederilor 7 T nr' ?=*+. la care se adaugă următoarele "erificări şi lucrări suplimentare. şai0e de asigurare.')'>*' Ferificări specifice instalaţiilor. trepte. !n care \n] repre1intă numărul lunilor. #'#'>' ane"rarea "agonului pe o linie special amena3ată cu canal de "i1itare şi "inciuri de ridicare/ #'#'. care "a semna pe fişele de măsurători !ntocmite cu oca1ia acestui tip de reparaţie' aterialele şi piesele ac%i1iţionate de la di"erşi furni1ori "or fi !nsoţite. m:nere. dotărilor.')'=' Ferificarea. amenan3ărilor "agoanelor. splinturi. repararea+!nlocuirea accesoriilor fi2e ale cutiei "agonului 4scări. C&NTR&LUL CALIT*-II . etc'5/ #'. !ntr-un c%enar desenat !n continuarea c%enarului ultimei re"i1ii periodice.I RECEP-IA TE/NIC* A LUCR*RIL&R EGECTUATE @ucrările efectuate !n ca1ul prelungirii termenului de re"i1ie periodică "or corespunde cu condiţiile te%nice de calitate pre"ă1ute !n documentaţia te%nică de 0a1ă a "agoanelor 4partea scrisă şi partea desenată5. luni 4intr-o singură etapă5 a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă @ucrările care se e2ecută sunt cele pre"ă1ute la pct' #'. suporţi. pun:nd la dispo1iţia delegatului recepţiei CFH AHFS documentaţia te%nică necesară. dispo1iti"ele de măsurare şi monitori1are 4D' ' '5 şi spaţiile aferente unei desfăşurări normale a acti"ităţii de recepţie' ?6 IN(CRIP-I&NARE 6relungirea termenului de H6 se incripţionea1ă pe şasiul "agonului. de declaraţii de conformitate semnate şi de recepţia CFH' (ocietatea prestatoare "a asigura condiţii corespun1ătoare pentru efectuarea recepţiei. cu un amestec compus din )*U unsoare grafitată şi )* U ulei mineral nefolosit' >6 2ERIGICAREA.' Hidicarea cutiei "agonului de pe 0og%iuri/ #'#'#' Controlul "i1ual al crapodinei superioare şi al elementelor de fi2are ale acesteia pe şasiu/ #'#'?' Controlul "i1ual al crapodinei inferioare. 0ucşe. astfel !nc:t să fie asigurată funcţionarea şi e2ploatarea normală a "agoanelor !n condiţii de deplină siguranţă a circulaţiei' Ferificarea calităţii lucrărilor efectuate !n cadrul 6TH6 se face de compartimentul de calitate al societăţii e2ecutante' Hecepţia finală se "a face de către repre1entantul recepţiei CFH AHFS.n perioada termenului de garanţie. etc'5/ #'#'B' Jngerea articulaţiilor timoneriei de fr:nă. !n care se "or inscrie \n ].#'.

luni' (ocietatea e ecutant! va 8ine eviden8a defect!rilor Cn ter"en de %aran8ie a va%oanelor reparate. Te%nician transporturi %1 .(ocietatea e2ecutantă răspunde de calitatea lucrărilor din cadrul 6TH6 conform instrucţiei =*B+>=D# 4!n condiţii normale de e2ploatare şi !ntreţinere a "agoanelor5 şi !n conformitate cu pre"ederile clau1elor contractuale' 6re1enţa repre1entantului recepţiei CFH AHFS la "erificările şi controalele lucrărilor e2ecutate nu scuteşte de responsa0ilitate societatea reparatoare' Termenul de garanţie este de > respecti" # luni pentru prelungirea termenului de H6 cu > respecti" # luni şi de B luni pentru prelungirea termenului de H6 cu B sau >. confor" unei proceduri de lucru proprii6 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.

a6 starea circuitului electric 76 sensul curentului electric c6 efectuarea măsurătorilor !n punctele alese d6 punctele de contact e6 conectorii f6 modul de funcţionare al motoraşului electric 6rofilul.A. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi %2 .)i/i)1)e1 8 C 3 %lani&ică şi #rmăreşte realizarea reviziilor tehnice în con&ormitate c# le!islaţia în vi!oare ( )) 5laborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnic Unitatea de Cnv!8are: 5laborarea unui plan de activităţi Te"a: Plan de activit!8i +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: :ealizarea unui plan de activităţi >' Heali1aţi un plan de activităţi pentru a reali1a o re"i1ie te%nică pentru instalaţia electrică a unui geam al auto"e%iculului din dotare care să urmărească.

str:ngerea şi ungerea ansam0lurilor si su0ansam0lurilor care intră !n compunerea automo0ilelor !n scopul menţinerii stărilor te%nice corespun1ătoare şi pre"enirii defecţiunilor te%nice !n parcurs' He"i1ia te%nică de gradul II cuprinde pe l:ngă re"i1iile de gradul I o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare la o periodicitate mai mare' He"i1ia te%nică se1onieră constă din lucrările cuprinse !n cadrul re"i1iei de gradul II la care se adaugă operaţiile specifice pregătirii automo0ilelor in perioadele de "ara si de iarna' Timpul pentru e2ecutarea lucrărilor de re"i1ie se face pe grupe de automo0ile !n funcţie de indicaţiile date de către cartea te%nică' 6rofilul. reglarea. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. pregătirea automo0ilelor pentru plecarea !n cursă !ncărcarea mărfurilor sau !m0arcarea călătorilor !n automo0ile asigurarea !ncărcăturilor pentru pre"enirea unor accidente pregătirea automo0ilelor şi mărfurilor pentru descărcare' descărcarea mărfurilor' 6rocesul de transport se !mparte !n cicluri' 6rin cicluri se !nţelege acti"itatea automo0ilului de la intrare pană la !napoierea !n gara3' 82ecutarea transporturilor cu automo0ile se face pe 0a1a unor programări şi a unei reparti1ări corecte a materialului rulant' @ucrările de !ntreţinere şi re"i1iile te%nice au caracter de pre"enire a u1urilor anormale şi a defecţiunilor te%nice ce pot inter"eni !n timpul e2ploatării' He"i1ia te%nică de gradul I constă din "erificarea. Te%nician transporturi %3 .!IŞĂ DE DOCUMENTARE 8 Planificarea reviDiilor tehnice 6rocesul de transport cuprinde.

6 Fn ta7elul de "ai #os ave8i Cn coloana A nota8i anu"i8i ter"eni iar Cn coloana ) defini8iile acestora6 (ta0iliţi care este asocierea corectă a termenilor cu definiţiile date' Ter"eni sau e presii +efinirea ter"enilor sau a e presiilor He"i1ie te%nică Heparaţia prin care automo0ilul re"ine la caracteristicile şi la > a de gradul I starea te%nică la darea !n e2ploatare Heparaţii Jng%iul cuprins intre planul de 0a1ă al automo0ilului si un plan .6ormarea deprinderii de a monitoriza reviziile mijloacelor de transport . reglarea. str:ngerea ansam0lurilor automo0ilului' 76 operaţii specifice pregătirii automo0ilului !n "ederea e2ploatării c6 !ntreţinere te%nică greşită sau nee2ecutată la timp 963 Controlul tehnic ur"!re=te: a6 starea te%nică de funcţionare a automo0ilului 76 funcţionarea fr:nelor direcţiei şi a farurilor c6 starea de curăţenie interioară şi e2terioară automo0ilului 6rofilul. Te%nician transporturi %! . 0 capitale tangent la suprafaţa an"elopelor 6arcursul con"enţional ce ţine seamă de solicitarea motorului !n # Jng%iul de atac c e2ploatare 6arcurs Ferificarea.)i/i)1)e1 > C 3 %lani&ică şi #rmăreşte realizarea reviziilor tehnice în con&ormitate c# le!islaţia în vi!oare ( )+ onitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într&o situaţie dată ( ).Completarea documentelor necesare pentru intrarea/ieşirea mijloacelor de transport din reviziile tehnice Unitatea de Cnv!8are: onitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într&o situaţie dată !consemnarea lucrărilor de revizie e1ecutate în documente tipizate specifice".A. Fn%ri#irea Dilnic! cuprinde: a6 lucrări de pregătire a automo0ilelor !nainte de plecarea in cursă 76 lucrări periodice c6 spălarea şi curăţirea generală 969 ReviDia tehnic! de %radul I cost! din: a6 "erificarea. str:ngerea şi ungerea ansam0lurilor care ? ec%i"alent al d intră !n compunerea automo0ilelor unui automo0il 96 Ale%e8i variant! corect! de la afir"a8iile de "ai #os: 96. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te"a: onitorizarea reparării autovehiculelor +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: . reglarea.

onurile de consum şi supra"eg%ea1ă ca piesele pre"ă1ute să fie montate corect e2ecută pro0a funcţională pe standuri speciali1ate !n funcţie de reparaţiile efectuate de către mecanic <eful de atelier face "erificarea din punct de "edere te%nic şi economic' • e2ecută pro0a de drum după "erificarea pe standurile speciali1ate care se face la finali1area lucrărilor de reparaţii • "erifică !nc%iderea Comen1ii.!IŞĂ DE DOCUMENTARE > MonitoriDarea activit!8ilor de reparare a autovehiculelor onitori1area lucrărilor de reparare se face de persoanele a0ilitate să facă acest lucru. dacă toate documentele sunt completate corect. • • • • "erifică şi supra"eg%ea1ă ca lucrările de reparaţii să se e2ecute conform standardelor !n "igoare şi la termenul sta0ilit cu clientul efectuea1ă testarea electronică 4circa D*U din componentele unui automo0il modern sunt controlate electronic prin intermediul unui sistem de sen1ori5 "erifică documentele din incinta atelierului Comanda de lucru. Te%nician transporturi %% . • • • aistrul. Comen1ii suplimentare Consultantul de recepţie • • transmite şefului de atelier documentele conform cărora se e2ecută lucrările' "erifică dacă lucrările sunt efectuate !n termenul sta0ilit' 6rofilul. Comanda suplimentară. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. dacă au fost respectate procedurile de calitate' aistrul% !tehnicianul"% tre0uie să ai0ă o pregătire !n domeniul electromecanic' Atri0uţiile lui sunt pre"ă1ute şi !n fişa postului şi sunt de tipul. te%nicianul Şeful de atelier Consultantul de recepţie Aceştia "erifică tot flu2ul te%nologic. . dacă au fost respectate termenele.

C** şi a fost luată din e"idenţa de e2ploatare' 36 'rupa 3 .?** şi a fost luată din e"idenţa de e2ploatare' 96 'rupa 9 . determinaţi care este coeficientul de utiliDare al parcului auto' Automo0ilele 1ile acti"e este .A. =nventarierea activităţilor de reparare ( )0 5laborarea unui plan de monitorizare ( )3 5valuarea activităţilor de reparare realizate ( )4 5laborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţii de reparare Unitatea de Cnv!8are: 5valuarea activităţilor de reparare realizate !respectarea instrucţiunilor de reparare% a fişelor operaţionale% a normelor de tehnica securităţii muncii% calitatea lucrărilor e1ecutate" Te"a: *ctivităţi de reparare +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: 6ormarea capacităţii de a inventaria activităţi de reparare% de a evalua reparaţia şi de a elabora măsuri de îmbunătăţire a reparaţiei.6 'rupa .Cunosc:nd că !ntr-o perioadă de timp de #* 1ile un mi3loc de transport a parcurs B***Gm.Cunosc:nd că !ntr-o perioadă de timp de #* 1ile !ntr-un parc auto funcţionea1ă >** mi3loace de transport. determinaţi care este coeficientul de stare tehnic! a parcului auto' Automo0ilele 1ile acti"e este . T8XKIC Ki"elul # Calificarea. calculaţi determinaţi parcursul mediu 1ilnic' REC&MAN+ARE: @a sf:rşitul acti"ităţilor.Cunosc:nd că !ntr-o perioadă de timp de #* 1ile !ntr-un parc auto funcţionea1ă >** mi3loace de transport. pre1entaţi re1ultatele şi specificaţi !n ce categorie de indicatori intră indicatorii calculaţi de fiecare grupă' II6 Co"pleta8i spa8iile li7ere din or%ani%ra"a de "ai #os: 6rofilul. I6 (tudiu de caDM . Te%nician transporturi %& . .)i/i)1)e1 10 C4 'onitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport ( ).

B6 . automo0il.B nor"e de securitatea "uncii care tre7uie respectate Cn ti"pul e ploat!rii "i#loacelor de transport6 26 .I26 Enu"era8i . Te%nician transporturi %$ .6 96 36 >6 ?6 <6 @6 A6 :6 Co"pleta8i spa8iile din careul de "ai #os cu a#utorul defini8iilor date: se face pentru a "erifica mi3locul de transport este un indicator referitor la raportul cantitate-calitate este indicat a se !nlătura perioada deE'' la care se reali1ea1ă "erificări te%nice foaie deE' ce se completea1ă de către şofer lungime cu a3utorul lui se ştie care este situaţia materialelor dintr-un depo1it Tren . 9 3 > ? < @ A : . a"ion. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. B I N + I C A T & R I 6rofilul. "apor' Toate repre1intă unE' de transport' [6apucii& unui automo0il Altă categorie de indicatori !nt:lniţi !n e2ploatarea mi3loacelor de transport .

!n următorii paşi.nainte de plecare tre0uie să se "erifice pierderile de com0usti0il pierderile de ulei pierderile de apa reglarea fr:nelor controlul presiunilor pneurilor şi curăţirea interioară şi e2terioară a automo0ilului' Heparaţiile urmăresc să readucă automo0ilele la caracteristicile iniţiale de fa0ricaţie pentru a le asigura un nou ciclu de e2ploatare' Automo0ilele a căror reparaţie a fost terminată i se face o recepţie şi o predare către 0eneficiar' 6rofilul. controlul te%nic şi !ntreţinerea' Controlul te%nic urmăreşte să constate !ndeplinirea condiţiilor te%nice pentru ca automo0ilele sa nu ai0ă defecţiuni !n e2ploatare' Controlul te%nic se face !naintea plecării !n cursă şi la sosirea din cursă' . deci modificarea parametrilor de stare. sa prelungească c:t mai mult durata de ser"iciu al automo0ilelor. Te%nician transporturi %" . să permită efectuarea de parcursuri c:t mai lungi fără reparaţii' Asigurarea stării te%nice optime al automo0ilelor se o0ţine prin efectuarea la timp a lucrărilor de !ntreţinere cum ar fi. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.     o0iectul reparării 4caracteri1at prin anumiţi parametrii de stare5 parametrii de reparare mi3loacele te%nice de reparare metode de organi1are a proceselor te%nologice de reparare (tructurarea sistemului de reparare urmăreşte e"oluţia stării te%nice a mi3locului reparat.!IŞĂ DE DOCUMENTARE 10 Evaluarea activit!8ilor de reparare realiDate Hepararea unui mi3loc de transport presupune o etapă de determinare a defectului şi o etapă de repararea efecti"ă ' De aceea !n procesul de e2ploatare a mi3loacelor de transport se impune reali1area unui plan reparare care să "i1e1e. • • • alegerea parametrilor de reparare sta0ilirea "alorilor nominale şi limită ale acestora determinarea mi3loacelor şi procedeelor te%nice de măsurare a "alorilor efecti"e ale parametrilor de reparare selectaţi (arcinile e ploat!rii tehnice Asigurarea stării te%nice corespun1ătoare a automo0ilelor urmăreşte să cree1e condiţii pentru respectarea condiţiilor te%nice de e2ploatare.

T8XKIC Ki"elul # Calificarea. .!IŞĂ DE DOCUMENTARE 11 Indicatorii tehnico N econo"ici ai "i#loacelor de transport rutiere Aceştia se !mpart !n categorii. indiferent de durat de lucru !n afara gara3ului' Auto"o7ile Dile N 7une LAD7H cuprind automo0ilele 1ile aflate !n stare te%nică %' 6rofilul. .numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate datorită defecţiunilor !n perioada termenului de garanţie AC $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n aşteptarea apro0ării documentaţiei de casare LP $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n lipsă de piese LA $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n lipsă de an"elope LC $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n lipsă de com0usti0il L( $ numărul mi3loacelor de transport !n lipsă de şoferi X $ numărul mi3loacelor de transport +I$ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate din cau1a drumurilor inpractica0ile (toc $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate prin stocarea lor (ITJAZIA (TSHII T8XKIC8 A 6AHCJ@JI 6entru transportul de marfă DataEEEEEE' AJT7BAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AJT7C7@7AKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AutocamioaneQ Imo0ili1ări pe cau1e te%nice Heal A'O'a' F7H J@AH T# Unit de trans aşini 1ile O+C 6lan A'O'a'9 ' CJ6 # e2ploatare Alte cau1e >= AHM H'C' * > .numărul mi3loacelor de transport aflate !n re"i1ie te%nică RC . ? ) B C D = >* >> >.    te%nice de e2ploatare alte cau1e • • Auto"o7ile Dile N active LADaH cuprind automo0ilele 1ile aflate !n circulaţie. la ni"el de autocoloane.6 Indicatori ai timpului de utili1are a automo0ilului 96 Indicatori ai utili1ării parcursului automo0ilului 36 Indicatori ai capacităţii de transport a automo0ilului 6entru cunoaşterea 1ilnică a stării te%nice a parcului de automo0ile. ># >? >) >B >C >D • Auto"o7ile Dile N inventar LADiH cuprind.6 automo0ile 1ile acti"e 4!n circulaţie5 96 automo0ile 1ile aflate !n diferite imo0ili1ări din cau1e. Te%nician transporturi (toc H'M' H'T' D( TG AC @G @6 @A @( In"' A'O'I' DI 9 .numărul mi3loacelor de transport aflate !n reparaţii curente T' . se completea1ă un formular numit T# cu notaţiile din ta0el' QAcelaşi formular se !ntocmeşte pentru auto0asculante şi la fel pentru remorci' LE'EN+*: RT .

C(TP A10+A1i coeficienţi de utili1are a timpului unei 1ile de lucru . la ni"elul autocoloanelor şi al automo0ilelor.n funcţie de corelaţia A1i. indiferent dacă ele sunt sau nu !n circulaţie' • Auto"o7ile Dile N sta8ion!ri LADsH cuprind automo0ilele aflate !n diferite imo0ili1ări din cau1e. a situaţiei pe cau1e.CJ6P A1a+A1i coeficienţi de stare te%nică a parcului . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.    te%nice de e2ploatare alte cau1e . . !n decurs de . A10.corespun1ătoare ne"oilor e2ploatării.?%' Indicatorii ti"pului de utiliDare a "i#locului de transport rutier Aceştia cuprind. A1s. se poate repre1entă astfel. • • • coeficienţi de utili1are a parcului .CJOP Aoa+Aoi 6rofilul. Te%nician transporturi &# . sc%ema 0ilanţ a utili1ării parcului auto in"entar. e2primată. !n ore.n organigrama de pe folia de proiecţie de la această fişă de documentare este repre1entată situaţia 1ilnică a stării te%nice a parcului de automo0ile .

cantitatea mărfii transportate Indicatorii utiliD!rii capacit!8ii de transport a "i#locului de transport Aceştia cuprind. T G "olumul parcursului mărfurilor e2primat !n tone Gilometri. • • • coeficientul de utili1are a tona3ului CJT coeficient de utili1are a locurilor CJ@ coeficient de utili1are a capacităţii de transport CJC 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.număr de Gm totali.Indicatorii utiliD!rii parcursului "i#locului de transport Aceştia cuprind. • • • coeficienţi de utili1are a parcursului . Te%nician transporturi &1 .CJ6sP @p+@ parcursul mediu 1ilnic .6 OP @+A1a distanţa medie de transport .DmP TG+T unde. T . @p P număr de Gm parcurşi cu !ncărcătură. @ .

Te%nician transporturi &2 .G&LIE PR&IEC-IE Automo0ile ore !n circulaţie !ncărcate 4A'o'c'i5 Automo0il ore !n circulaţie 4A'7'c'5 Automo0ile ore !n circulaţie fără !ncărcătură 4A'o'c'g5 Automo0ile ore acti"e 4A'o'a'5 Automo0ile ore staţionare pe traseu din cau1e te%nice 4A'o's'tr't'5 Automo0il ore !n staţionare pe traseu 4A'o's'tr'5 Automo0ile ore staţionare la !ncărcarea mărfii 4A'o's'tr'i'5 Automo0ile ore staţionare pe traseu din cau1e de e2ploatare 4A'o's'tr'e'5 Automo0ile ore in"entar 4A'7'I'5 Automo0ile ore staţionare la !ncărcarea mărfii 4A'o's'tr'i'5 Automo0ile ore staţionare din cau1e organi1atorice 4A'o's'tr'o'5 Automo0ile ore staţionări din cau1e te%nice 4A'o's't'5 Automo0ile ore staţionări pentru !ntreţinere 4A'o'st'!'5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări pentru reparaţii 4A'o'st'r'5 Automo0ile ore staţionări 4A'o's'5 Automo0ile ore staţionări datorate e2ploatării 4A'o's'e'5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări datorate altor cau1e 4A'o's'a'c'5 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.

n scopul eliminării pericolului de accidentare la locul de muncă este necesar să se implemente1e proceduri clare cu pri"ire la sănătatea şi securitatea muncii. amestec:nd tot timpul cu un 0aston de e0onită sau sticlă/ umplerea 0ateriilor cu electrolit se face cu a3utorul unui "as special din porţelan sau sticlă/ !n ca1ul !n care un muncitor a fost stropit cu acid sulfuric. • • • • • • • !ncărcarea. muncitorii "or a"ea o !m0răcăminte de lucru corespun1ătoare 4salopetă sau %alat5. Te%nician transporturi . la descărcarea forţată a 0ateriei sau deteriorarea ei prematură' repararea. de e2emplu cele care asigură securitatea muncii !n timpul monta3ului şi e2ploatării acumulatoarelor electrice. %aină şi pantaloni de l:nă. ungerea sau curăţirea unor elemente ale instalaţiei de aprindere se face c:nd motorul nu funcţionea1ă !nainte de demontare. locurile de muncă tre0uie sa fie menţinute !n stare curată şi să fie 0ine luminate' - - (paţiile !n care se efectuea1ă lucrări de reglare a automo0ilului cu motorul !n funcţiune tre0uie să fie 0ine "entilate şi pre"ă1ute cu conducte de captare a ga1elor de eşapament' 82istă şi norme speciale. respecti" lucrării e2ecutate5' Iată c:te"a e2emple de astfel de reguli generale. se "a face după scoaterea 0ateriei de acumulatoare. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. care constă !n. precum şi folosirea unor impro"i1aţii !n lipsa celor corespun1ătoare' muncitorii tre0uie să fie informaţi !n legătură cu pericolele la care se e2pun !n ca1ul nerespectării procesului te%nologic de demontare-montare/ demontarea instalaţiei electrice sau a unor elemente componente ale instalaţiei electrice.)* g apă/ electricienii care lucrea1ă !n staţii de !ncărcat acumulatoare sunt ec%ipaţi cu !m0răcăminte de protecţie. !ntreţinerea şi repararea 0ateriilor de acumulatoare se efectuea1ă !n !ncăperi anume destinate 4staţii de !ncărcare5/ !ncăperile pentru !ncărcarea 0ateriilor "or fi pre"ă1ute cu instalaţii de "entilaţie/ instalaţiile electrice de lumină şi forţă din staţia de !ncărcare "or fi prote3ate contra e2plo1iilor/ prepararea electrolitului pentru acumulatoarele cu plum0 se face !ntr-un "as de sticlă. care să conducă la incendierea automo0ilului. cum ar fi. iar %ainele !nc%eiate/ muncitorii care e2ecută efecti" operaţiile de demontare-montare tre0uie să cunoască ordinea te%nologica a operaţiilor. el tre0uie să-şi spele de !ndată locul atins cu apă multă şi apoi să-şi aplice un tampon cu o soluţie de . g clorură de sodiu di1ol"ată !n .n societăţile comerciale de transport auto. care tre0uie să fie str:nsă pe corp. precum şi normele de utili1are corectă a sculelor şi dispo1iti"elor/ este inter1isa folosirea sculelor şi uneltelor decali0rate. u1ate sau deteriorate. pentru a se e"ita producerea unui scurtcircuit. urmărirea respectării măsurilor şi normelor de te%nică a securităţii muncii re"ine salariaţilor' 6rotecţia muncii face parte integrată din procesul de muncă. a":nd ca scop asigurarea celor mai 0une condiţii de muncă. astfel !nc:t să se asigure respectarea tuturor normelor 4generale şi specifice postului. c:t şi !n cele de reparaţii a automo0ilelor. mănuşi şi ci1me &3 6rofilul. pre"enirea accidentelor de muncă şi a !m0olnă"irilor profesionale' .!IŞĂ DE DOCUMENTARE 12 Evaluarea activit!8ilor de reparare realiDate $ respectarea nor"elor de tehnica securit!8ii "uncii .

muncitorul tre0uie să-şi ungă faţa şi m:inile cu "aselină/ !n timpul e2ecutării lucrării practice. oc%elari de protecţie/ pentru protecţia pielii. muncitorii tre0uie să poarte ec%ipament de lucru şi de protecţie corespun1ător lucrărilor efectuate/ uneltele. Te%nician transporturi &! . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.• • de cauciuc. dispo1iti"ele şi aparatele de măsurat "or fi "erificate !nainte de utili1are' 6rofilul.

5 .i136 . sau cu reparaţii minim să elimine orice cau1e care ar putea duce la accidentări !n timpul circulaţiei din moti"e te%nice &% • • • • • 6rofilul.fr:nare 0' 4#5 . !ntreţinere şi reparaţii să prelungească durata de ser"iciu a auto"e%iculelor şi să reducă la minimum imo0ili1ările din cau1e te%nice şi c%eltuielile de reparaţii să cree1e condiţii pentru utili1area la ma2imum a tuturor caracteristicilor te%nice şi de e2ploatare ale auto"e%iculelor şi pentru reali1area unor indici !nalţi de utili1are să permită efectuarea de parcursuri c:t mai lungi fără reparaţii.io(1re1 1.mărească 36 Fn careul de "ai #os sunt ter"eni specifici auto"o7ilelor6 Descoperiţi aceşti termeni cu a3utorul definiţiilor date astfel !nc:t pe "erticală "eţi descoperi o operaţie te%nologică des folosită' > .So3+. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.6 este determinată de producti"itatea şi costul transportului 96 simplitatea şi uşurinţa conducerii şi !ntreţinerii automo0ilului 96 Co"pleta8i spa8iile li7ere cu e presiile potrivite: a' 4>5 . Te%nician transporturi .ii 1 .)i/i)6. # C H ( J ? ) D I B C A ( T R 8 E P A F A 6 B B I @ S 7 H J I 8 T 7 H O I I 8 8 H S A H R I A H D 8 @ D T B 8 I 7 H A S T 7 H J R K E @ >6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii tehnice 7ricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte' • să garante1e efectuarea circulaţiei pe drumurile pu0lice şi !n interiorul unităţilor.i1 1. cu "ite1a te%nică şi comercială cea mai indicată.)i/i)6.6 PreciDa8i cel pu8in dou! din calit!8ile de e ploatare ale auto"o7ilelor : . e/13+1re i(i.i3or So3+. folosind la ma2imum capacitatea de !ncărcare să e"ite u1ura prematură a pieselor şi agregatelor prin respectarea prescripţiilor te%nice de e2ploatare şi măsuri de "erificare.calităţile de tracţiune/ 4. a şantierelor !n depline condiţii de siguranţă .consumul c' 4?5 .

?6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii co"erciale 7ricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte'      planificarea şi programarea auto"e%iculelor pentru efectuarea transporturilor controlul acti"ităţii auto"e%iculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport e"idenţa reali1ărilor auto"e%iculelor 4prestaţii şi indicatori de utili1are5 sta0ilirea de relaţii cu 0eneficiarii pe 0a1ă de legi. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi && . instrucţiuni şi contracte de prestaţii legătura cu 0eneficiarii pentru a efectua transporturile !n condiţii sta0ilite 6rofilul.

urmăreşte şi "erifică e2ecutarea graficului de reparaţii curente şi re"i1ii te%nice !n regie proprie programea1ă reparaţiile capitale la unităţile speciali1ate urmărind respectarea termenelor de e2ecutare a lucrărilor/ urmăreşte parcursurile reali1ate de auto"e%icule şi utila3e pe cicluri de reparaţii şi le completea1ă la 1i fişele de acti"itate 1ilnică/ • 6rofilul. re"i1ii te%nice şi reparaţii capitale pentru toate mi3loacele de transport din dotare. Te%nician transporturi &$ . lu0refianţi.i1 1.ii 2 6rocedeu de "erificare Ferificare iniţială Ferificare !n timpul roda3ului Ferificare in timpul e2ploatării Ferificare după reali1area unor operaţii de reparaţii curente . răspunsul se consideră corect' Iată c:te"a e2emple.6 96 36 .)i/i)6. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.6 96 36 .6 96 36 . piese de sc%im0 şi alte materiale necesare secţiei/ !ntocmeşte şi "erifică pre1enţa/ programea1ă efectuarea reparaţiilor curente.So3+.6 96 36 8tape de reali1are 6ro0a auto"e%iculului Controlul static al auto"e%iculului ăsurarea geometriei Testarea auto"e%iculului după reparare Controale asupra elementului care centrali1ea1ă informaţiile sistemului Controale asupra sistemului acti" (ta0ilirea defectelor apărute pe parcurs Controale in 1onele cu disfuncţionalităţi Controale cu testere pentru a confirma diagnosticarea' Testarea motorului după o reparaţie curentă 8fectuarea controalelor. • • • • • • asigură acti"itatea de reparaţii planificate pe 0a1a programului impus de normati"ele te%nice/ asigură acti"itatea de e2ploatare a utila3elor pe 0a1a programelor !ntocmite de secţiile de producţie/ "erifică prin sonda3 la punctele de lucru modul de e2ploatare al mi3loacelor de transport/ "erifică deconturile de car0uranţi. a sistemului şi a "e%iculului . metodologie de diagnostic Hepunere !n conformitate.' Completaţi diagrama de mai 3os cu c:te"a din atri0uţiile secţiei de reparaţii !ntreţinere' 7ricare din atri0uţiile din fişa de documentare aferentă acti"ităţii se "or enumera.

de funcţionare 0' . . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.efecti"ă # .o anumită "ite1ă B . Te%nician transporturi &" .de fr:nări c' ? .ii < I6 (e "a lucra !n timp la acest portofoliu apel:ndu-se la discuţii cu profesorul.So3+.)i/i)6.ulei 6rofilul.i1 1. la consultarea maiştrilor instructori' II6 a' > .prin inerţie ) .

T8XKIC Ki"elul # Calificarea.ii = I6 Hăspunsuri corecte >' a. Te%nician transporturi &' .' a. 0 .So3+.i1 1.)i/i)6. c #' nici un răspuns corect II6 (e "a lucra la acest miniproiect apel:ndu-se la discuţii cu profesorul şi la folosirea materialelor de pe internet' 6rofilul. 0.

apel:ndu-se la discuţii cu profesorul la folosirea informaţiilor de pe net' 6rofilul.ii " (e "a lucra !n timp la acest portofoliu. Te%nician transporturi $# . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.i1 1.)i/i)6.So3+.

şefului coloanei 76 4.-a #-c ?-0 96 a6 4>5 .6 JTI@IOAH8 96 .5 .lunar c6 4#5 .6 >-d .KGHIVIH8 36 IV@7AC8 >6 6@AKIFICAH8 ?6 IKTH8ZIK8H8 <6 F8HIFICAH8 IILNIC 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.ii 6 .So3+. ."erificarea te%nică 36 He1ol"area careului.i1 1. Te%nician transporturi $1 .)i/i)6.

T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi $2 .So3+.ii & (e pre1intă materialele reali1ate' 6rofilul.i1 1.)i/i)6.

)i/i)6. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.So3+.i1 1. Te%nician transporturi $3 .ii 8 (e pre1intă materialele reali1ate' 6rofilul.

i1 1.ii > ReDolvarea su7iectului I : >.)i/i)6.So3+.-0 # .d . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.nici unul 6rofilul. Te%nician transporturi $! .-a #-0 ?-c ReDolvarea su7iectului II >-a .

?**+#*** 2 >**PD*U 96 'rupa 9 6erioadă de timp P #* 1ile 6arc auto cu >** mi3loace de transport A10 P .**Gm+1i 6rofilul.i1 1.C**+#*** 2 >**P=*U 36 'rupa 3 6erioadă de timp P #* 1ile Distanţa parcursă @PB***Gm AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 6 OP^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 6 O P @+#* PB***+#*P.ii 10 I6 (tudiu de caDM .C**+#***P*.?**+#***P*.So3+. Te%nician transporturi $% .D sau CJ6U P .?** automo0ile 4luată din e"idenţa de e2ploatare5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C(TP^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A1i P>**2#* P #*** automo0ile 1ile in"entar C(TPA10+A1iP.)i/i)6.6 'rupa .= sau C(TU P . T8XKIC Ki"elul # Calificarea. 6erioadă de timp P #* 1ile 6arc auto cu >** mi3loace de transport A1a P .?** automo0ile 4luată din e"idenţa de e2ploatare5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CJ6P^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A1i P>**2#* P #*** automo0ile 1ile in"entar CJ6PA1a+A1iP.

B6 T8XKICI 6rofilul.6 H8FIOI8 96 8C7K7 ICI 36 D8F8CT >6 TI 6 ?6 6AHCJH( <6 DI(TAKZS @6 IKF8KTAH A6 IV@7C :6 6K8JHI . Te%nician transporturi $& .B nor"e de securitatea "uncii care tre7uie respectate Cn ti"pul e ploat!rii "i#loacelor de transport6 7ricare din măsurile de securitate a muncii de la fişa de documentare ># sunt considerate corecte' 2I6 Co"pleta8i spa8iile din careul de "ai #os cu a#utorul defini8iilor date . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.II6 Co"pleta8i spa8iile li7ere din or%ani%ra"a de "ai #os: III6 Enu"era8i .

manual pentru licee de specialitate. !ntreţinere.Bib3io8r10ie Poenaru M6 +o7ric! C6 I%nat +an Corneliu Mondiru internet 82ploatarea auto"e%iculelor. Bucureşti. reparare. manual pentru licee de specialitate. Te%nician transporturi $$ . diagnosticare. >=CC' 82ploatarea comercială auto. 8ditura Te%nică. >=DC' 82ploatarea auto"e%iculelor. Bucureşti. 8ditura Te%nică.7 B## 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. 8ditura didactică şi pedagogică. Bucureşti. Bucureşti Automo0ile Dacia. 8ditura didactică şi pedagogică. >==D legislatie+reglementari Fero"iare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful