You are on page 1of 5

Stageverslag 2012

schooljaar

2011-

Werkplekleren Tijdens mijn werkplekstage heb ik stagegelopen in groep 7 van basisschool de Klimpaal te Etten. Mijn mentor is een ervaren leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij is behoorlijk gestructureerde leerkracht en vind het moeilijk om dingen uit handen te geven. Je moet bij haar echt credits verdienen wil je iets op je eigen manier mogen doen. Dit heb ik best lastig gevonden. Ik voelde mij in het begin van mijn stageperiode behoorlijk buitengesloten. Op een gegeven moment kreeg ik tevens te horen dat ik afstand moest nemen, ik wilde te veel. Hier schrok ik best van, ik wilde juist zoveel mogelijk meepikken. Op dat punt heeft ze heel duidelijk gemaakt dat ik maar een stagiaire ben, en is mij ook zo blijven zien gedurende het schooljaar. Stelde ik teveel vragen, vond ze dat ik me er te veel mee bemoeide, stelde ik te weinig vragen, was ik echter weer niet genteresseerd genoeg. Gelukkig heb ik op een gegeven moment een tussenweg gevonden. Hierbij zat echter het nadeel dat ik aan enkele dingen geen leermomenten heb overgehouden. Als voorbeeld: tijdens de 10-minuten gesprekken mocht ik na lang nadenken wel aanwezig zijn, maar niet te dicht bij. Ik mocht aan de andere kant van de klas aan een tafeltje gaan zitten uit het zicht van de ouders. Dit vond ik echt heel jammer, graag had ook ik een gesprek met ouders gevoerd om te oefenen voor mijn lio-stage. Ik heb wel veel geleerd van de tips en tops van mijn mentor naar aanleiding van mijn lessen, ze wist wel altijd de vinger precies op de zere plek te leggen waardoor ik veel heb geleerd als het gaat om het lessen geven zelf. Met de kinderen heb ik een leuk en goed contact opgebouwd. Ik merk dat er wederzijds respect in de klas is waardoor er een veilige leeromgeving ontstaat voor de leerlingen maar ook voor mijzelf. Interpersoonlijk competent: 1.81 Deze deeltaak heb ik gehaald door in gesprek te gaan met de leerlingen tijdens een moment dat er een leerling gepest werd. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van mijn kennis rondom de kanjertraining. Ik ben hier niet voor gecertificeerd, maar dankzij de goede begeleiding van mijn mentor heb ik dit kunnen doen. Zie de pagina bewijslast op mijn portfoliosite. 1.82 Op mijn stageschool zijn ze bezig met het integreren van coperatieve werkvormen. Ik heb hier op meegelift met mijn lessen. Tijdens mijn lessen heb ik bijvoorbeeld een MI-project geintroduceert passend bij de lessen geschiedenis. Zie de pagina bewijslast op mijn portfoliosite waar ik een gemaakte powerpoint heb geplaatst. 1.83 Tijdens het voorgaand besproken MI-project hebben de leerlingen een checklist ingevuld over het samenwerken. Dit hebben ze individueel ingevuld. Op deze checklist hebben ze de tips en tops over hun samenwerkingspartner ingevuld. 1.84 Tijdens de les heb ik gebruik gemaakt van stiltekaarten. Op deze manier kon ik de leerlingen consequent aanspreken op hun stemniveau. Ik heb geprobeerd om de leerlingen zo positief mogelijk te benaderen, ook op negatieve momenten. Ik merk bij mijzelf wel dat dit nog een leerpunt blijft. 1.85 Deze competentie heb ik niet behaald. In mijn stagegroep speelt de computer eigenlijk geen rol. Hierdoor ben ik hier verder niet op ingegaan. De leerlingen vinden alleen simpele spellen op de pc interessant, echter is facebook, hyves of andere social media totaal niet aan de orde.

Pedagogisch competent: 2.86 Door naar de resultaten van leerlingen te kijken heb ik tijdens de lessen rekening gehouden met de zwakkere en de sterke leerlingen. Als voorbeeld neem ik de woordenschatles: alle leerlingen kijken naar de powerpoint. De taalmeesters gaan daarna apart naar de koffiekamer om zelfstandig de opdrachten aan de linkerkant van de bladzijde te maken. De zwakkere leerlingen maken de rechterkant en n opdracht van de linkerkant. De rest van de klas maakt de linkerkant in tweetallen. Op het moment dat een leerling een vraag niet begrijpt kan hij deze dan samen met zijn schoudermaatje maken. Dit is terug te vinden in de powerpoint van woordenschat op de pagina bewijslast van mijn portfoliosite. 2.87 Door het gebruik van de hulpblokjes en een vaste loopronde kunnen de leerlingen op een rustige manier aangeven dat ze een vraag hebben tijdens het zelfstandig werken. Door tijdens de loopronde langs te lopen signaleer ik het vraagteken en kan ik de vraag beantwoorden. Vragen buiten de les om, kunnen leerlingen tijdens de inloop s ochtends aan mij vragen en tijdens vrije momenten. Hier zal ik altijd zo adequaat mogelijk op reageren. 2.88 Tijdens de inloop komen regelmatig ouders binnenlopen met de vraag hoe het gaat met het kind. Ik probeer altijd gepast positief te reageren. Als het minder goed gaat probeer ik toch een positieve draai aan het gesprek te geven. Als voorbeeld: T. heeft concentratieproblemen, van alles is al geprobeerd door de leerkrachten en door de ouders. De ouders komen regelmatig binnen om te vragen hoe het gaat. Op een gegeven moment zat T. in een dip. Ik heb toen geantwoord dat ik kon merken dat T. niet erg lekker in zijn vel zit. Hij is er minder bij met zijn gedachten maar ik merk wel dat hij wil. Ik ga hem vandaag bij enkele taken extra begeleiding bieden waarvan hij zelf aangeeft dat het nodig is. Het Is dus positief dat hij zelf inziet dat het niet helemaal goed gaat op het moment. Voor deze competentie heb ik geen bewijslast verzamelt omdat ik niet weet hoe ik dat moet doen. 2.89 Aan het begin van het schooljaar had R. heel veel moeite met structuren te vinden. Door samen met hem te oefenen met het inplannen van de weektaak lukt dit hem nu zelfstandig. Stap 1: weektaak in stukjes knippen en per dag plannen. Stap 2: hij knipt zelf de weektaak in stukjes en plant deze ook zelf per dag. Stap 3: niet uitknippen en samen inplannen voor de gehele week. Stap 4: zelf de weektaak inplannen voor de hele week. 2.90 Bij het eerder genoemde MI-project werken de kinderen met tips en tops naar elkaar toe. Doordat de kaarten zo gemaakt zijn dat de presentatie eigenlijk niet fout kunnen zijn, als ze de stappen in ieder geval opvolgen, hebben alle leerlingen hoe dan ook een succeservaring. Dit wordt dan weer gestimuleerd door de tops. 2.91 Aangezien ze op mijn stage nog niet begonnen zijn (door tegenslag) met het integreren van groepsplannen heb ik dit helaas niet op deze manier kunnen doen. Wel heb ik samen met mijn mentor toetsresultaten bekeken en aan de hand daarvan meesters en differentiatieleerlingen samengesteld. Daarbij heb ik tijdens mijn SOT leerlingen geobserveerd en met deze leerlingen een diagnostisch gesprek gehouden. Deze gegevens heb ik geanalyseerd en een plan van aanpak voor de leerkracht geschreven. Zie mijn Prezi of mijn website van het schoolontwikkelthema. Vakinhoudelijk en didactisch competent: 3.92

Door het gebruik van de aanwezige lesmethodes heb ik rekening gehouden met de leerlijnen. Ook bij het geven van instructie heb ik bepaalde leerlijnen eruit gehaald waaraan gewerkt moest worden. 3.93 Ik heb geprobeerd om mijn lessen zo te ontwerpen dat ik altijd iets van de leeftijd erin krijg. Zo heb ik bijvoorbeeld tijdens mijn praktijkbeoordeling gebruik gemaakt van streetview. Dit houdt in dat de leerlingen tijdens deze verkeersles de verkeersborden in hun omgeving konden bekijken. 3.94 Tijdens mijn schoolontwikkelthema heb ik observaties uitgevoerd en diagnostische gesprekken gehouden waarbij ik na de analyse een plan van aanpak heb gemaakt voor de leerkrachten. Dit is te vinden op mijn website van mijn schoolontwikkelthema. 3.95 Aan dit punt heb ik niet bewust gewerkt. Ik heb wel met mijn mentor meegekeken en meegeholpen om leerroutes te ontwikkelen voor leerlingen. 3.96 Tijdens het MI-project heb ik de leerlingen een reflectieformulier laten invullen over het werkgedrag en hun eigen werkhouding. Hiermee hebben ze op zichzelf geformuleerd. Tijdens elke normaleles heb ik aan het einde van de les altijd een reflectiemome nt gehouden. Deze reflectiemomenten bestonden vooral uit het reflecteren op hun werkhouding, samenwerken en het gemaakte werk. Regelmatig vroeg ik de leerlingen ook om een cijfer in hun schrift te zetten over hun werkhouding of netheid. 3.97 Dit heb ik behaald onder andere middels het MI-project. Kinderen werden gestimuleerd om een kaart te pakken passend bij een leerstrategie. Ik ben met ze in gesprek gegaan over hoe ze erachter konden komen welke strategie bij hun past. 3.98 Ik heb tijdens mijn praktijkbeoordeling ook uitgelegd hoe streetview van google werkt. Ik heb ze stap voor stap laten zien hoe ze dit konden doen. Organisatorisch competent 4.99 Tijdens mijn lessen besprak ik vooraf wat de doel van de les was waarbij ik ook aangaf wat ik van de leerlingen verwachtte. Ik maak middels powerpoint organisatorische procedures duidelijk. Bijvoorbeeld het opruimen na een handenarbeidles. De leerlingen hoeven alleen naar het bord te kijken om te weten wat ze moeten doen. 4.100 Dit is een punt waar ik nog steeds moeite mee heb. De ene keer heb ik tijd over, de andere keer tijd te kort. Ik blijf dit lastig vinden qua inschatting. Dit vooral bij de zaakvakken. Taal en rekenen is qua tijdmanagment makkelijker aangezien de methodes goed aangeven hoe de tijd het effectiefst ingedeeld kan worden. 4.101 Aangezien ze bij mijn op stage nog niet werken met groepsplannen heb ik deze competentie niet kunnen halen. Wel wordt er in de stagegroep gewerkt met meesters, differentiatie en de klas. Dit hangt redelijk samen met de groepsplannen. 4.102 Tijdens dit schooljaar heb ik opgebouwd om de maandag en dinsdagochtend complete dagen te draaien voor de klas. Hierbij wordt je automatisch verplicht om diverse programmas naast elkaar op een effectieve manier te draaien. 4.103

Door middel van powerpoints in de lessen waarin ook organisatorische aanwijzingen zitten heb ik gezorgt dat het organisatorische aspect binnen de lessen voor hen overzichtelijk werd. Hierdoor konden zij ook zorg draaien voor hun eigen werk. 4.104 Ik heb samen met mijn mentor in het LVS-systeem scores van de leerlingen ingevoerd en bijgehouden. Hiermee kunnen wij duidelijk de leerprestaties van de leerlingen in de gaten houden en signaleren welke leerlingen evt. meester kunnen worden of blijven. Tevens kunnen we signaleren welke leerlingen er in de problemen zijn en komen. Hierop kunnen wij dan inspringen om extra remedirend werk te geven. Competent in het samenwerken met collegas 5.105 Als ik ergens leiding over krijg neem ik deze ook. Zo heb ik bijvoorbeeld voor het schoolkamp van groep 8 verantwoording over enkele activiteiten gekregen. Deze heb ik dan ook voorbereid en uitgevoerd. Binnen de groep heb ik zo ook powerpoints ontwikkeld voor mijn stagegroep. Deze heb ik ontwikkeld in overleg met mijn mentor en de andere groepsleerkracht. Tijdens wekelijkse groepsbesprekingen met de groepsleerkrachten heb ik ook diverse taken onder mijn hoede genomen als het om organisatorische factoren rond mijn klas ging. Zo is mijn laatste stagedag de juffenverjaardag. Deze heb ik georganiseerd in overleg met mijn mentor en de andere klassenleerkracht. 5.106 Tijdens teamvergaderingen ben ik zoveel mogelijk aanwezig geweest. Hierbij heb ik actief deelgenomen in het denkproces rondom diverse moeilijkheden. Echter heb ik heel vaak het idee gehad dat dit niet gewaardeerd werd. Ik kreeg meer het gevoel van: je bent maar een stagiaire. Dit vond ik jammer waardoor ik aan mijzelf merkte dat ik minder ging inbrengen. 5.107 Zie bovenstaande. 5.108 Ik ben bij zoveel mogelijk vergaderingen geweest. Ik ben ook bij de workshopavond voor ouders aan het begin van het schooljaar geweest. Tevens ben ik mee geweest op schoolkamp, heb ik actief meegedacht met de kerstviering en ben ik bij ouderavonden geweest. 5.109 Deze competentie heb ik niet voldoende behaald. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd af te stemmen met de groepsleerkracht over alles wat er in de groep gebeurt. Echter heb ik met de Iber nauwelijks contact gehad omdat zij op mijn stagedagen zelden op school was. Wel heb ik met de Iber een afspraak gehad om de zorg rondom de school in kaart te brengen. 5.110 Ik heb de zelftest op mijn stageschool uitgevoerd om in kaart te brengen welk type school het is als het gaat om ouderbetrokkenheid. Deze is te vinden op mijn portfoliosite als bewijslast. Competent in het samenwerken met de omgeving 6.111 Ik heb actief een bijdrage geleverd aan georganiseerde activiteiten in en buiten de school in zoverre dit voor mij toegestaan was. Buiten mijn eigen stagedagen hoorde ik er in principe niet bij. De kerstviering en het schoolkamp was hierop een uitzondering. Daarbij ben ik ook bij techniekdagen geweest op de wesenthorst in ulft. Aangezien mijn mentor cultuurcordinator in de school is heb ik haar ook met taken geholpen. Bij de teamuitjes mogen stagiaires niet aanwezig zijn, helaas. 6.112

Met ouders van de leerlingen binnen mijn stagegroep heb ik vooral veel contact bij de inloop of als er problemen voorvallen op dagen dat mijn mentor niet in de klas is. Zo is er een keer een kind met een epileptische aanval geweest op mijn dag, waarna ik veel contact met de ouders heb gehad over de gezondheid van het kind en het gebeurde op school. 6.113 Als ouders in de klas komen probeer ik altijd even een kort gesprekje te houden met de ouders over hoe het gaat met het kind. Dit probeer ik altijd zo positief mogelijk te doen waardoor ouders ook vragen durven te stellen over moeilijkheden bij hun kind. 6.114 Tijdens het begin van het schooljaar heb ik meegewerkt aan de workshopavond. Ik heb samen met de groepsleerkrachten de ouders geinformeerd over wat de leerlingen te wachten stond in groep 7. Hierbij stonden ook lichamelijke en geestelijke veranderingen (pubertijd) centraal. 6.115 Ik heb eigenlijk geen contact gehad met externen over leerlingen binnen mijn klas omdat mijn mentor deze gesprekken altijd onder schooltijd plaats liet vinden: zij in gesprek, ik voor de klas. Voor mijn sot heb ik echter wel overleg gehad over leerlingen met een ambulantbegeleidster cluster 3 over de geobserveerde leerlingen. Dit is terug te vinden op de website van mijn SOT. 6.116 Ik heb contact gehad met de iber op school. Zij heeft mij aangegeven welke instanties bij de school betrokken zijn. Cluster begeleiders spelen binnen de school een grote rol aangezien er op de school steeds meer kinderen met een rugzakje komen. Daarbij heeft de school ook elke donderdag iemand op school die kinderen met dyslectie helpt. Dit vooral in de jongere klassen, zij helpt leerlingen om met hun handicap om te gaan. De school heeft ook voor 3 leerlingen uit de groepen 2 en 3 een training om hen te leren omgaan met agressie en woedeaanvallen. Deze training wordt gegeven door gespecialiseerde assiterviteitstrainers. 6.117 Ik heb regelmatig contact gehad met een cluster 3 begeleidster. Dit ivm mijn sot. Competent in reflectie en ontmoeting 7.118 Dit is terug te vinden op mijn portfoliosite. Ik heb regelmatig contact gehad met mijn mentor over mijn popdoelen. 7.119 Dit is terug te vinden op de pagina bewijslast op mijn portfoliosite. 7.120 Zie startopdrachtop mijn portfoliosite.