You are on page 1of 32

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH

Marie Štěpánová

Zakládání sídel ve 12. – 14. století...........................................................................................................2 Kolonizační činnost v povodí Orlic (2. pol. 13. století)............................................................................2 Do a lo!pe"iv#c$ r%tí&' (1. pol. 14. stol.)................................................................................................4 (#t% a sk!tečnost o lo!pe"iv)* r%tí&i +an! ze ,*o-na............................................................................. Za /a*pac$' z 0ot1te-na (2. pol. 14. století – poč. 1.. století)................................................................2 3znik vsí na "a*pa1sk)* panství............................................................................................................12 4padek rod! /a*pac$' a noví *a-itel) panství (1.. století).................................................................15 /a*pa1sk# statek na pra$! t&icetilet) válk%...........................................................................................16 0&í-*% vrc$nosti z vlastní$o podnikání...................................................................................................16 0oddansk) plat% a ro ota.......................................................................................................................17 8&icetiletá válka a -e-í d'sledk% pro "a*pa1sk) panství.........................................................................22 0od k&ídl% 0atres ,ocietatis +es! (2. pol. 16. století – 2. pol. 12. století)...............................................22

Zakládání sídel ve 12 ! 1" s#$le#í
Již od nejstarších dob vedly před Orlické hory obchodní cesty. Je těžko r!it" v které# !asové# $dobí v%nikaly a k dy vedly" ale říká se" že ž od &'. století se k pci se sv(# %boží# vypravovali % )ladska přes *abelsch+erdt ,v so !asnosti -ystr%yca )lod%ka." kde se ste%ka dělila na dva pro dy. /rvní pokra!oval kole# strážního hrad v dnešní /onik+é& skr% Mariánské 0dolí #ísty" kde dnes leží 1rchní Orlice" -artošovice" 2ekoř a 3a#berk4 odk d pak podél 5ivoké Orlice k nynější# #ěst6# )ostelec nad Orlicí a *radec )rálové. 5r h( s#ěr % *abelsch+erdt se v so !asné# Mied%ylesie dělil a b 7 oblastí Mladkova nebo )rálík pokra!oval k 8iché Orlici. /řes brod" kole# nějž se v příto#nosti ro%kládá okrajová !ást 9etohrad : Orlice" se k pci dostali na dr h( břeh řeky a p tovali po trase nynějších #ěst 0stí nad Orlicí" 1ysoké M(to přes ;hr di# k /ra%e. < 5á se předpokládat" že podél každé takové ste%ky rostly nevelké osady" jejichž obyvatelé %ajiš=ovali obchodník6# be%pe!n( pr6chod a #ožnost odpo!ink . Jinak však kopcovit(" převážně %alesněn( terén s nepříliš $rodno p6do k so vislé# osídlení příliš nelákal. 2avíc byla oblast v%dálená centr6# politického a hospodářského života a ke své# ro%voji proto postrádala %ákladní hospodářské sti# ly. >atí#co na níže položené# ;hoce?sk byly nale%eny nes!etné doklady o pravěk(ch sídlištích" ve %dejších kon!inách se %a!aly vytvářet ro%sáhlejší" plošně osídlené celky až běhe# &&. : &@. století. *ranice panství se tehdy stanovovaly objíždění# !i obcháA %ení#. /roto jso v této době typick(# poj#enování# B$je%dyC. /o#ine#eAli %áj#y církve a krále" od po!átk &<. století %a!ali v rá#ci t%v. vnitřní koloni%ace obsa%ovat dos d neosídlená #ísta přísl šníci předních vel#ožsk(ch rodin" které k ro%šiřování držav n til %ej#éna nar6stající po!et dědic6" #e%i něž by se ro%drobil stávající rodov( #ajetek. Jako první platnil své %áj#y právě na ;hoce?sk v(%na#n( rod *rabišic6 @. )ojata" syn královského ko#orníka *rabiše" %anechal ve své %ávěti % rok &<<D po#ěrně dobře %a%na#enan( ro%sah panství" které ro%dělil #e%i své příb %né" %dera%sk( klášter a dr žiníky. 1šechny dědice nabádal" aby Bvzdělávali půdu v nová poleC" což potvr% je nevelk( okr h osídlení. > odka% je #.j. patrné" že %alesněné $%e#í v #ístě dnešních 9ibchav dostal )ojat6v dr žiník E 2akaš. 8eprve on %de asi %aložil ves" jež by #ěla b(t nejstarší# sídle# v blí%kosti 5lo ho?ovic. F jak se v takov(ch případech post povalo G 2ejdříve se na k#enech v%rostl(ch stro#6 při %e#i slo pl pr h k6ry" což vedlo běhe# dvo : tří let k jejich od #ření. /ak se les vysekal nebo spálil a %bylé paře%y se %a po#ocí sochor6" seker" r(!6 a #otyk ,kl !ovic. odstranily. 8ě#to proces6# se říkalo Bž7ářeníC a Bkl !eníC. Mají odra% i v ná%vech vsí v%nikl(ch na b(valé lesní p6dě H )l ky" /aseky" 37ár I /opele# vylepšeno p6d vy žívali předkové %!ásti pro v(stavb obydlí a % většího díl pro %ajištění hospodářské soběsta!nosti nové osady. /ro po%nání dávného osídlení %dejší krajiny je podstatné" že )ojata *rabišic odká%al ;hoce? sv(# další# dr žiník6#" Milotovi a Je%e#ovi. /rávě sl žebníci" kteří tí#to %p6sobe# %ískávali od svého pána vlastní p6d " vytvořili %áklad drobné šlechty : %e#an6 a vladyk6 a vedle již %#íněn(ch velA #ožsk(ch rodin se podíleli na další koloni%aci neosídlen(ch !ástí %e#ě ve &@. století.

%$l$n&'a(ní (&nn$s# v )$v$dí O*l&+ ,2 )$l 1- s#$le#í.
/oto#ci Je%e#y" )ojatova dr žiníka a dědice ;hocně" žívali podle J. 1. Ši#áka K přído#k B%e >ebínaC. /odle jin(ch teorií pochá%el %#íněn( rod % okolí 1ysokého M(ta !i % krajiny při horní Met ji. /rvní# doložen(# nositele# rodového j#éna je /etrá? >ebínsk(" připo#ínan( v 5ali#ilově kronice jako hrdina boj6 s -ranibory ,&<DL : &<L@.M. Ještě dříve" na konci vlády /ře#ysla Otakara NN. ,&<K@ A &<DL." se ale páni %e >ebína patrně podíleli na koloni%aci krajiny při horní# tok 5ivoké Orlice" kde orOani%ovali osídlování v #ístech po%dějšího ža#pašského panství. /řed pány s lovecko tr bko v erb přišli do kraje cyriaci ,křižovníci s !erven(# srdce#." kteří v dnešní# )lášterci %aložili klášter
& < @

E K M

na $%e#í /olska Prantišek Jkála" )yšperk. *istorick( nástin stavebního v(voje #ěsta )yšperka" &QEL" str. &<' >a předka rod se o%na! je 1šebor" jehož syn )ojata" byl r. &'M& správce# bílinského kraje. 5ále je např. %ná# r. &&'@ *rabiše" rádce knížete -ořivoje" r. &&'Q správce /rahy. 2a -ílinsk vlastnili statky *rabiše ,&&L'AQD ko#orník" R &<'D . a Jlavek ,Jlavibor ." r. &&QM %akladatel kláštera v Osek " &<<< nejvyšší ko#oří. ,Ott6v slovník na !n(. sl žebník J. 1. Ši#ák" *rady >ebín a 1yscjonis % rok &<LQ" Sesk( !asopis historick( <@" str. @Q&A@QQ Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QM ,PU- N1." str. MD .. 5ali#ilova kronika H Sasté bojě s 2ě#ci j#ievách /ak Sstibor % 9ipníka okolo /rahy" Jaroslav Jablonsk( okolo své dráhy" % Flbrechtic M tyně Jkvořovsk(" % Vhřiny 1si M tyně 1i%ě!ovsk(" 8as 1iesenb rsk(" /el#*a0 s #*121 Ze2ínsk3" pan *ynek" slov$tn( rytieř" vojensky ci%o%e#cě podst$pi a t jich #noho %h bi

%van( Orlice" Orlík !i Orli!ka. >áj#y obo koloni%átor6 se střetly a spor # sel řešit pražsk( arcibisk p 8obiáš % -echyně" kter( v listině náležející do let &<DQ A Q' %aká%al ne%ná#é# pánovi stavět hrad na $%e#í náležející# klášter . /h5r. Prantišek M sil ;Jc. vyslovil %ají#avo do#něnk " že %#íněné sídlo je identické se skro#n(#i po%6statky ne%ná#ého" patrně nedokon!eného hrad na skalnaté# ostroh ře!ené# 1ejrov v 2ekoři" ležící# jen E k# v%d šno !aro od #ísta" kde na stejné# břeh stál klášter. Onoho šlechtice %totož? je s blíže ne r!en(# přísl šníke# rod %e >ebína" jenž se poté stáhl na dr h( břeh 5ivoké Orlice" kde nechal vystavět nov( hrad na v(ra%né# kopci nad /íse!no ,KE< #.D. /anské sídlo pr( přejalo v ně#ecké podobě j#éno vsi ,/íse!ná A Jandbach." br%y se však vžila po!eštěná varianta 3a#pach. Fle všechno #ohlo b(t docela jinak I 1 této so vislosti se totiž nedá přehlédno t přibližně do stejné doby náležející v%nik hrad Teiersberk ,)yšperk. na návrší dnes %vané# *radisko" jehož %akladatel patrně patřil do okr h příb %enstva ža#pašsk(ch pán6 L. >atí#co až dos d je ná%ev překládán jako J pí *ora a /h5r. Prantišek M sil jej ve své práci Q o%na! je %a tehdy #Wdní ně#eck( ná%ev" já se do#nívá#" že správn(# překlade# BTeierC není Bs pC" n(brž v ně#eck(ch náře!ích žívan( Bv(rC&'. 8akto vysvětlené poj#enování by bylo d6ka%e#" že onen nej#enovan( šlechtic ne%a!al jako protiváh %a op štěn( 1ejrov stavět 3a#pach" n(brž hrad" je# ž dal stejn( ná%ev : TeiersberO. 3a#pašsk( hrad tak patrně v%nikl %cela ne%ávisle na popsan(ch dálostech. -e%espor tedy # seli b(t dva šlechtici" % nichž jeden chtěl koloni%ovat $%e#í na pravé# břeh 5ivoké Orlice okolo 1ejrova a když # sel % bisk pova ro%hodn tí t to kon!in op stit" stáhl se na levo stran řeky" kde již p6sobil dr h( % nich" příb %n(#i" protože jinak by se o teritori # těžko podělili. /rotože od po!átk koloni%ace ž běhla nějaká doba" jeden % hrad6 ,3a#pach. již stál" %atí#co dr h( ,)yšperk. se %a!al b dovat o něco po%ději. F jako to tedy bylo se 3a#pache# G 1ětšino se vádí" že vyrostl na v(ra%né# návrší nad vsí /íse!no a přev%al její j#éno. 3e poj#enování v%niklo po!eštění# p6vodně ně#eckého ná%v se %dá vcelk ne%pochybnitelné. Fle osídlování oblasti teprve %a!ínalo" takže kde by se t tedy v%ala ves G 2avíc Bpíse!náC se překládá BsandiOC" kdežto BJandbachC %na!í Bpíse!n( potokC" tedy potok s pís!ina#i ,patrně *nátnick(&&.. Jestliže by opevněné sídlo dostalo j#éno podle vsi" předpokládala bych spíše podob Jandb rO : /íse!n( hrad !i Jandberk : /íse!ná *ora. /roto se do#nívá#" že nejdříve v%nikl hrad s několika poddan(#i v podhradí a po%ději teprve vesnice. J ohlede# na širší okolí dodává# pro přesnění" že ve stejné době prováděli %ápadně odt d ro%sáhlo %akladatelsko !innost v povodí 5ivoké Orlice přísl šníci rod pochá%ejícího %e %ápadních Sech" kteří sv6j p6vod odvo%ovali od pl%e?ského kastelána 5rslava &< a jso proto !asto nepřesně o%na!ováni jako 5rslavici. 1 #ístě p6vodní eXistence rod %aložili hrady /otštejn a 9itice a poté dali stejná j#éna i nov(# v(chodo!esk(# sídl6#. >#íněné hrady nechal patrně vyb dovat /6ta % /otštejna ,odt d /6tici." jenž přenechal /otštejn své# příb %né# /rockovi. Ji#i osídlované $%e#í se %většovalo s#ěre# na 3a#berk. Jižně od 3a#pach leželo již stabili%ované lanšperské panství v%niklé v &. pol. &@. století" které král 1áclav NN. daroval po !ástech v letech &<Q< a &@'M %braslavské# klášter . 5o #ajetk církve přešel hrad 9anšperk ,9andesberO." nynější #ěsto 0stí nad Orlicí ,Yilhel#s+erde." @ #ěste!ka a E@ vsí &@" % nichž se nejblíže #íst " kde dnes leží 5lo ho?ovice" nachá%ely ) n!ice" v so !asnosti !ást 9etohrad . >akládání# vsí se žádn( % hradních pán6 osobně ne%ab(val. ) to# r!il podle #ožností orOani%a!ně schopného a d6věryhodného !lověka" většino někoho %e sv(ch sl žebník6" t%v. lokátora" jehož $kole# bylo %ískat osadníky" dovést je na r!ené #ísto" ta# ji# vy#ěřit p6d a dohlížet na její řádné obdělávání. >a to # náležely r!ité hospodářské v(hody ,např. po%e#ky osvobo%ené od placení $rok6" právo šenk " právo postavit si svobodn( #l(n apod... F protože #ěl d6věr #ajitele panství" b(vala # %pravidla svěřena dědi!ná Z nkce rychtáře. >ajiš=oval #e%i sv(#i so sedy prosa%ování pánovy v6le" vybíral daně a v neposlední řadě ro%hodoval v běžn(ch sporn(ch %áležitostech. /rávě % vykonávání so dní #oci # také plyn l r!it( %isk" nebo= si #ohl ponechat !ást ,%pravidla třetin . %aplacen(ch pok t a so dních poplatk6. Odk d se brali noví osadníci G Jední# %e %droj6 byly po!etně se ro%r6stající rodiny hradní !eledi. /ok d eXistovala va%ba na šlechtick( rod s již stabili%ovan(# panství# na jiné# #ístě ,*rabišici" /6tici." bylo #ožno požádat o po#oc příb %né. 2edalaAli se vy žít ani jedna % těchto #ožností" ne%bylo" než hledat jinde. N když se v této Zá%i koloni%ace&E hojně $!astnili 2ě#ci" ná%vy %dejších vsí ani příj#ení obyvatel nenapovídají" že by se ve %dejší krajině nějak v(ra%ně prosadili. 1%tah #e%i vlastníke# p6dy a kolonisty se tehdy vytvářel na %ákladě %ák pního !ili e#Zyte tického
Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. D& Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. KK Q Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. KK &' stejné #ožné vysvětlení vádí i 5obrava Moldanová ve své kni%e B2aše příj#ení" Mladá Zronta" /raha &QL@" str. D< && to# to r!ení by odpovídala i ložiska sa%enin pís!it(ch slín6 a písk6" plošně nejv(ra%nější #e%i *orní Ser#no a 9anškro ne#" ale příto#ná i 0stí nad Orlicí" Seské 8řebové &< doložen v letech &&M'AMK ,Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. M' . &@ Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. K& ,U5- N1." !. <''E" str. LMMALML . &E o%na!ované jako velká" vnější !i ně#ecká koloni%ace
D L

práva&K. 8o v podstatě %na#enalo" že osadníci drželi pronajato p6d dědi!ně a %a to odváděli každoA ro!ně peněžito rent : $rok" placen( pololetně na jaře a na pod%i# &M. 1esnice se ale # sela nejprve ro%vino t a vyb dovat hospodářsko str kt r " proto byla po své# v%nik na r!ito dob od povinA ností osvobo%ena&D. 8ento !asov( $sek na%(van( Blh otaC se přeneseně stal typicko so !ástí ná%v6 v to#to období %aložen(ch vsí. /olnosti" t%v. pl žina" byly ro%děleny na tři hony" na nichž se střídalo setí jařin" o%i#6 a $hor ,trojA honn( systé#.. Uoboty konali poddaní jen #ini#ální" po %e několik dní v roce pracovali při pansk(ch dvorech" ve většině případ6 však #ísto toho odváděli také peněžité dávky.

4$2a l$5)e6&v3+7 *8#í9: ,1 )$l 1" s#$l .
2a dos d neosídlen(ch #ístech vyrostla sice opevněná sídla" ale kro#ě hradního pána" jeho sl A žebník6 a !eledi %ela panství více #éně prá%dnoto . ) vytvoření hospodářské inZrastr kt ry bylo třeba nejprve %ískat nové osadníky" poskytno t ji# p6d " !as na její obdělání" a pak" po #noha letech" se dalo po!ítat s nějak(# žitke#. O to víc lákalo ro%sáhlé" dříve %aložené a již plně prosper jící lanšperské pan ství v #ajetk %braA slavského kláštera. 2e spořádané po#ěry v %e#i po %avraždění posledního /ře#yslovce" krále 1áclava NNN. ,&@'M. a %a vlády Jana 9 ce#b rského %p6sobily" že se na církevní# %boží be%trestně přiživovali lo pežn(#i v(prava#i takřka všichni okolní šlechtici. Mniši si ve své kronice stěž jí H „…naši sousedé neustávali bez přestání činiti tehdy násilí našim chudým poddaným. htě!íce pa" !e tehdy vy"oupit# p$oto%e dni byly zlé# dali !sme tu onde celý náš důchod# toti% více ne% tři sta hřiven# sousedním lupičům !a"o d$avým vl"ům# abychom aspo& ta"to "oupili svým ma!et"ům výhodu po"o!e. 'ali !sme tehdy (eš"ovi ze )ilde$"a sto osmdesát hřiven# aby nás !en !ediný $o" ušetřil# *et$ovi ze +ampachu a !eho přátelům ,- šedesát hřiven# (anovi .osthubovi,/ čtyřicet a 0ldřichovi z 1$andýsa třicet hřiven. … *$ospěl náš da$# ale ne mnoho# nebo2 "do si zvy"l loupit cizí# za málo po"ládá dané slovo a $uší smlouvu# "te$ou učinil. 3 "dy% !sme viděli# %e nemů%eme da$y zachovati své ma!et"y beze š"ody# svěřili !sme !e do sp$ávy (indřichovi z 4ipé# ale pod ta"ovou podmín"ou# %e nám má dávati polovici důchodů …567 J#éno /etra %e 3a#pach %#i?ovaného #e%i šk6dci rok &@'L %árove? poprvé" by= nepří#o proka% je eXistenci hrad . 8ento /etr #ohl b(t totožn( s již připo#en t(# /etráně# >ebínsk(#" ale spíše náležel k jeho poto#k6#. 9inie rod pak pokra! je syny !i vn ky /etre# a 1ilé#e# %e 3a#pach . /o s#rti /etra %e 3a#pach %řej#ě přev%al por !nictví nad dědictví# po%6stal(ch syn6 )řesislav" asi příb %n(4 #ožná dokonce bratr !i nejstarší syn %esn lého #ajitele" jako držitel hrad doložen( rok &@&<<&. >ápis v%tah jící se k rok &@&M doka% je" že i on !asto lo pil na lanšperské# klášterní# panství" nebo= „zloba +ampašs"ých a 1$andýs"ých a !iných sousedů toli" poplenila "a%dodenním d$anco8 váním 4andš"$oun a o"olní stat"y# patřící 9b$aslavi# %e !sme !e museli ta"ř"a zada$mo svěřiti do och$any panu :e!manovi# synovi *;ty z 'ubé.5 66 /ánové na 3a#pach se ro%voji vlastního panství asi příliš nevěnovali a kv6li lo peživé# %p6sob života přišli o %dejší #ajetek. Mohlo k to# dojít rok &@&L" kdy „"$ál ob!í%děl sem tam a způsoboval svým nepřátelům nebezpečenství< zab$al tv$ze ně"te$ých odbo!ní"ů a !iným způsobil š"ody5 6=. /obyt panovníkova vojska ve %dejší krajině potvr% je %ápis Oty 3itavského" !iněn( rok &@<E H „>ehdy "$ál v$átil s myslí dosti ochotnou "lášte$u h$ad 4andšpe$" a !eho stat"y při něm le%ící. >en h$ad s !eho ma!et"y d$%el "$ál násilně šest let …5<E /atrně ve stejno dob " listino datovano <@. bře%na &@<E a poprvé pří#o %#i? jící hrad" dělil Jan 9 ce#b rsk( 3a#pach jako královské léno Jindřich #l. % 9ipé<K" nejvyšší# #aršálk !eského království a pán na Uychvald " kter( #ěl již dva roky v %ástavě panství litické<M ,patrně tedy i 3a#berk.. 56vod objas? je so dob( dok #ent H 6=. března ,=6?
až dos d #ohli b(t osadníci % obdělané p6dy be%d6vodně vyhnáni vžilo se o%na!ení svatojiřsk( ,<@.E. . a svatohavelsk( ,&M.&'. . &D v případě #ěst !inila tato doba &L let pok d byla p6da již obdělaná a <' let pok d se s její k ltivací teprve #ělo %a!ít ,Jtanislav )one!n(" O %akládací listině #ěsta /oli!kyC" /oli!ka &QQK . &L v této so vislosti %řej#ě #yšleno Bpříb %n(#C : snad Jenišovi % )yšperka a )řesislavovi G &Q sídlil na hradě )olštejn na Š #persk <' >braslavská kronika" /raha &QDM" str. <&L" <&Q <& UeOesta diplo#atica nec non epistolaria -ohe#iae et Moraviae ,U5- NNN." !. D'" s. @' . příb %ensk( v%tah )řesislava a /etra ne%ná#( ,Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QD . << >braslavská kronika" /raha &QDM" str. @'<" %ápis v%tah jící se k rok &@&M <@ >braslavská kronika" /raha &QDM" str. @&E" %ápis v%tah jící se k rok &@&L. <E >braslavská kronika" /raha &QDM" str. @ED <K tj. % Seské 9ípy <M UeOesta diplo#atica nec non epistolaria -ohe#iae et Moraviae ,U5- NNN." !. @'K" s. &<< ." Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. M'
&K &M

v 1acha$achu. (indřich mladší z 4ípy p$ohlašu!e# %e od (ana# "$ále čes"ého atd. !a"o vy$ovnání za své vy"onané slu%by titulem manství @lénaA dostal h$ad +ampach v d$%ení „nebo2 byl s vynalo%ením !eho vlastních peněz dobývaný56B 2ov( pán na 3a#pach jistě nesídlil" ale dosadil se# svého %ást pce A p rkrabího" jako předního správního a so dního $ředníka panství. ;o se stalo s p6vodní# #ajitele#" jí#ž byl #ožná dos d )řesislav" není %ná#o. Je #ožné" že při dob(A vání hrad %e#řel. Sást hrad náležela až do rok &@E& /etrov(# poto#k6# /etr a 1ilé#ovi %e 3a#pach <L" proto so dí#" že v době" kdy 3a#pach spadl pod královsko správ " byl jejich otec !i děd /etr již #rtev a %abaven byl po %e ten díl" jehož #ajitel ,)řesislav G. škodil na lanšperské# panství. Uodiny pravděpodobně spří%něné s pány %e 3a#pach jso i po%ději doloženy v široké# okolí ,např. rok &@EQ Jan %e J dslavy<Q" rok &@ML Jan Jvár %e 3a#pach a na ) nvaldě@'.. >atí#co předcho%í #ajitelé se příliš o r6st vlastního hospodářství nestarali a co potřebovali" be%A ostyšně brali bohatší# so sed6#" nov( pán" Jindřich #l. % 9ipé" jeden % !eln(ch vel#ož6 %e#ě" si nic takového ne#ohl dovolit. Fni on však sv(# ro%#ařil(# živote# a !ast(#i p6j!ka#i @& nenapl? je představ dobrého hospodáře. 5o#nívá# se" že právě Jindřich si od krále vyprosil ke své# panství ještě Mladkov@<" jenž # %ar !oval příje# %e cla. >a jeho vlády byl na panství %řej#ě klid a podle všeho se t dá teprve v to#to období hovořit o ro%voji vesnic. Množící se sl žebnictvo a ře#eslníci žili pří#o ve v(chodní !ásti hrad : předhradí obklopené# ka#enno hradbo " % něhož se teprve po %vedací# #ostě dalo vsto pit do vlastního panského sídla v %ápadní !ásti. 2a dohled odt d v%nikla první %e vsí" v její#ž ná%v se odra %ilo j#éno hrad : /íse!ná" v níž se" jak ná%ev říká" sadili !eští obyvatelé. F jelikož každ( šlechtic považoval %a svoji povinnost postarat se i o d chovní spás poddan(ch" vyrostl v /íse!né %akrátko kostel doložen( v so pis Zar pražského arcibisk pství v%niklé# #e%i lety &@EEA&@K' jako so !ást děkanát kosteleckého. 5ok #ent vádí v té době Zary také v 9 kavici" na Orlici" v 2ekoři" v 3a#berk a v Mladkově@@. 2a odlehlá panská sídla %ajížděli v klidn(ch !asech k pci se sv(# %boží# a sí= dávn(ch obchodních steA %ek se díky ni# post pně ro%šiřovala. 3a#pašské panství stálo v dobách" kdy %de panovali lo peživí rytíři strano obchodních %áj#6" ale když se %dejší po#ěry klidnily" nic k pc6# v návštěvách hrad nebránilo. /řes 3a#pach % ;hocně s#ěre# na J dslav a 9ibchav ,G. vedla cesta" která prochá%ela okolo hrad do #íst" kde dnes leží 9etohrad" skr% Špitálsk( les do 2ekoře a ta# se napojovala na kladsko cest vedo cí do Mladkova. 1 roce &@@< již eXistovalo #ěsto 3a#berk a je #ožné" že již tehdy vy žívali k pci cest vedo cí odt d /ří!nicí na severní straně 9 kavice kole# lesíka ŠaZranice l kavského dvora jižní# s#ěre# přes ) n!ice" k brod přes 8icho Orlici a pak podél vrch *erklice do 1a?kovského sedla" kde se křižovala s další ste%ko vedo cí % )ladska@E. >dálo by se" že lo peživ(# rytíř6# od%vonilo" ale opak je pravdo . ) to# to %p6sob života se ch(lil i Mik láš % /otštejna" #ajitel ro%sáhlého panství na 5ivoké Orlici. 1 letech &@@L a &@@Q proti ně# voA jensky %akro!il )arel" syn Jana 9 ce#b rského a po%dější císař. 1e své# životopise se o to# %#i? je následovně H „při!ev " .yso"ému Cýtu zbořil !sem h$ad hoce& a !etné !iné h$ady pána z *otštýna# nebo2 !sem vedl toho času vál"u s tím pánem< pozdě!i vša" nastal smí$5 =D /ří#ěří netrvalo dlo ho" nebo= již v násled jící#" tj. v roce &@@Q )arel píše H „0dtud ,tj. % Moravy. !sem táhl obléhati *otštýn# p$oto%e se pán !eho vzepřel p$oti mně i "$áli čes"ému a %e se mnoho loupe%í dělo s toho h$adu. 3 ač byl pova%ován za nedobytný# přece !sem ho v devíti nedělích dobyl a vě%# do ní% se ma!etní" h$adu uchýlil# !sem st$hl " zemi a ta"é h$adby i všechen h$ad !sem s$ovnal se zemí.5 Mik láš % /otštejna v troskách věže %ahyn l. >6stala po ně# vdova [liška" která držela panství -orohrádek a synové Ješek@M" Seněk" Jindřich@D" 1aněk@L a /6ta" jenž se stal kně%e#. Uod pán6 % 9ipé vlastnil až do rok &@E& po %e !ást ža#pašského panství. 8eprve tehdy odko pil i %bytek od poto#k6 /etra %e 3a#pach . 2ěkdy po roce &@EM %ískal hrad do %ástavy Jan /ancíř %e
:en$icus !uvenis de 4ipa p$oEitetu$# se a (ohanne# $eFe 1ohemiae etc. in $ecompensam se$vitio$um suo$um ipsi p$aestito$um titulo Eeudi accepisse cast$um Gampach cum attinentiis „Huod p$op$iis eIpensis eIpuFnavimus5. 'at. in 1acha$aco J. "ap. 3p$. a.d. C JJK. <L UeOesta diplo#atica nec non epistolaria -ohe#iae et Moraviae ,U5- N1." !. <<'D" s. LM& ." Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QD <Q 9iber pri# s conZir#ation # ab anno &@KE s\ e ad a. &@M<" edice P.F. 8inOl. /raha &LMD ,9; N" s. &Q@ .4 Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. L& @' 9ibri pri#i conZir#ation # pars altera ab anno &@M@ s\ e ad a. &@MQ" edice J. [#ler" /raha &LDE ,9; NN." s. && .4 Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. EM @& v polovině Q'. let &@. století je váděn #e%i dl žníky pražsk(ch bohat(ch #ěš=an6 , >braslavská kronika" /raha &QDM" ko#entář" str. E@D ." vysvětlení j#éna H B%e 3a#pach C ] p6vod rod " Bna ) nvalděC ] #ísto kde šlechtic sídlil @< sk te!ně je doložen teprve rok &@K' @@ 9ibri conZir#ation # N. ,&@M@A&@MQ ." ed. JoseZ [#ler" /raha &LDE @E Prantišek Jkála" )yšperk. *istorick( nástin stavebního v(voje #ěsta )yšperka" &QEL" str. &<& @K )arel N1." 1ita ;aroli" kapitola ^N1. @M po%ději # bylo vráceno potštejnské panství s hrade# 1elešove#" jež r. &@KL prodal a ko pil )r!ín4 kter( pak prodal okolo rok &@MD a ko pil Jtřítež Jihlavy" Mitrov a 1ickov4 R &@DK be%dětn(" #ajetek přešel na 1a?ka @D t%v. #akovská větev rod " po r. &@K< drželi 0je%dec" Morašice" Makov a /říl k @L větev #oravská4 po r. &@KL drželi Mohelno a po%ději další #ajetek
<D

J#ojna" pochá%ející patrně % Seskolipska" kde #ěli své hlavní #ajetky i pánové % 9ipé ,odt d #ožná i #nohé shodné ná%vy v obo krajinách H /íse!ná" 9itice" *orní a 5olní 9ibchava.. Jan %e J#ojna náležel k drobné šlechtě a #e%i to se příliš nedbalo na rodovo so držnost. )ažd( sá# se # sel %e všech sil ohánět" aby sv6j nevelk( #ajetek držel be% dl h6. /ro %ískání větších držav a #oci chybělo nejen Zinan!ní" ale %ej#éna politické %á%e#í" ji#iž disponovaly v(%na#né rody. 1 případě no %e %byla ch dé# šlechtici po %e #ožnost sl žby ve vojsk krále !i jiného vel#ože" případně lo peže na #ajetk bohatších so sed6 nebo přepadávání pocestn(ch. Jan %e J#ojna pr( %k sil obojí. /odle pověsti vynikal state!ností ve vojsk )arla N1." ale po%ději" jako #ajitel 3a#pa ch " byl obávan(# l pi!e#. /anovník" je# ž šlo o stabili%aci po#ěr6 v %e#i" rá%ně vyst poval proti vše#" kdož bránili ro%víjející# se obchodní# r ch . _ada přišla i na Jana /ancíře %e J#ojna. 2ení však %cela jasněno" %da na pod%i# &@KK !i v první polovině rok &@KM@Q )arel N1. se sv(# vojske# dobyl hrad 3a#pach" hradního pána %ajal a nechal ho oběsit.

M3#8 a sk5#e(n$s# $ l$5)e6&v;0 *8#í9& Jan5 'e S0$<na
3ivot a traOick( konec Jana %e J#ojna by %6staly %a%na#enány na $rovni reOionální historie neb(t toho" že se jeho os dy spojily s osobo císaře )arla N1.. /íse!sk( Zarář Ja# el - rOer <Q. bře%na &DQ' osobně %e star(ch letopis6 !esk(ch E' %e %ápisk6 -eneše % Yeit#ile vypsal" že „císař La$el K.. !a"éhosi $ytíře (ana řečeného *ancíř# "te$ého sám před časem pásem $ytířs"ým opásal# za!al na h$adě +ampachu !a"o lap"u @aA tého% vlastníma $u"ama pověsil. Mo"u ,=DN5E& 5 chovní #ohl nara%it na %#ínk o lo peživé# rytíři náhodně" ale patrně # šlo o potvr%ení trad jící se pověsti" která vypráví toto H )dysi" když se )arel N1. vracel s #al(# po!te# o%brojenc6 % _í#a" kde přev%al císařsko kor n " %pět do Sech" %astavil se k přenocování v #ěstě /ise. Městští radní jej vřele přivítali" ale %a %ády # strojili $klady. 2a jejich pop d jak(si žhář podpálil v noci radnici" kde spal panovník s #anželko a oba sotva %achránili holé životy. >atí# jiní %a!ali ro%tr šovat pověsti" že ohe? nechal %aložil sá# )arel N1.. Me%i obyvateli #ěsta a císařov(# pr6vode# se strhla #oh tná bitka. 1ojáci" spěchající své# vladaři na po#oc" se # seli těžce probojovávat přes #ost až na ná#ěstí" kde %atí# císař odrážel $to!níky jen s #alo dr žino . )arlovi odp6rci byli v poty!ce poraženi a ro%prchli se. 1 boji a obraně císaře si pr( tehdy ob%vláště state!ně vedl pán %e J#ojna" p rkrabí na hradě 3a#pach . /anovník jej od#ěnil pasování# na rytíře a sá# # na krk %avěsil %lat( řetě%. /o návrat do#6 na 3a#pach se Jan %e J#ojna obklopil pochlebníky" ji#ž při džbánk %nov a %nov vyprávěl o italské# dobrodr žství a císařské# vy%na#enání. *ostina střídala hostin a tr hlice s peně%i se br%y vyprá%dnily. ;o te7 G Uytíř" spoléhajíc na panovníkov pří%e?" dal dohro#ady tl p násilník6 a %a!al lo pit. /řepadal k pecké povo%y i šlechtice. *radní pán" Ješek % /otštejna" na 3a#pach nesídlil a jak#ile se dověděl o !inech svého p rkrabího" v%ká%al # " nev%dáAli se ihned lo peživého ře#esla" b de %baven p rkrabství. Jeno#že Janova p(cha ne%nala #e%í. Místo odpovědi přepadl na cestě i sa#otného Ješka a vě%nil jej v žaláři na 3a#pach . 1 to# !ase se na cestě k 9ito#yšli #ohl kdekoliv objevit lo peživ( Jan %e J#ojna se svojí divoko chaso . 9id # říkal /ancíř" protože pr( ani ve spánk neodkládal rytířsk( pancíř. 3alář na hradě 3a#pach se plnil %ajatci" %a jejichž prop štění vybíral Jan v(k pné. 1 pokladnicích %nov %vonilo %lato a jedna pitka střídala dr ho . Jedno nechal v%p rn( p rkrabí vyvléct %esláblého a potl !eného Ješka % /otštejna na nádvoří a dal jej vy#rskat % hrad . Jnad se přece jen bál toho" že by hradní pán #ohl ve vě%ení %e#řít. Ješek se obrátil o po#oc k sa#otné# císaři. )arel N1. se dlo ho nero%#(šlel a %anedlo ho stál se sv(# vojske# před 3a#pache#. Vtábořil se pr( v lese" jenž na jeho pa#átk po%ději na%vali )arA lovice.E< Uytíř Jan %e J#ojna viděl" že je %le a s odka%e# na b(valé %ásl hy %a!al prosit o #ilost. /anovník se
Pontes rer # -ohe#icar # ,PU- N1" s. K&& ." Prantišek M sil" B*rady. tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QD E' sva%ek dr h(" kniha !tvrtá" Zolio @ME : vedeno v píse!ské Zarní kronice E& voln( překlad latinského teXt " vi% /a#ětní kniha Zarnosti /íse!ná &DEDA&L&'" díl N." OF 0stí nad Orlicí" kn.!. <'Q" str. <DD
@Q

a$olus K. impe$ato$ militem Huem dam (oannem# *anze$ dictum# Huem ipse impe$ato$ peidem @O p$idem P A balthio mili ta$i p$acinIe$at# captum in cast$o 9ampach in lat$oci# niis# p$op$ii manibus suspendit. 3nno ,=DN E< v(chodně od 5lo ho?ovic. 1e @. díle Zarní kroniky /íse!ná píše Zarář o to#" že na Zaře v /íse!né se tehdy ,ve <. pol. &Q. století nachá%el Bdvouost$ý meč !en% !est 6 stopy ,7 palců dlouhý# pod N Q palců dlouhou $u"ovětí# 6 R palců ši$o"ý# od"ud do Q palce ši$o"é špic vybíhá. S $u"ovětě přidělána !est na malí" silná B Q palce dlouhá %elezná příč"a a na "onci !est N palců v ob!emu silné# %elezné !abl"o# dodáva!ící tomu meči zvláštní pádnosti. Ceč ten vyo$al se náhodou na tém% v$chu $. ,-=N a !est od $ezu mnoho st$ávený5 . Parář v %ápise %totož? je nále% #e!e s popsano dálostí. Uo%#ěry #e!e v so !asn(ch jednotkách H ,& stopa ] '"@&M'L& #" & palec ] '"'<M@E # . : délka #e!e LQ"M c#" šířka #e!e M"M

Benesius de Weitmil Tom. 2 lib. 4 pag. 367

c#" špice &"@ široká" r kově= &D"& c# dlo há" na ní kol#o &Q"L c# dlo há pří!ka ,po Q"Q c# od střed na obě strany ." na konci žele%né jablko obje# &K"DQ c#@

však nedal ob#ěk!it a v%ká%al na hrad H BUytíři přísl ší %ajetí rytířské a lo pežníkovi lo pežnické.C Jotva sta!il posel %práv vyřídit" dal císař ro%ka% k $tok . /o krátké# boji padl 3a#pach do r ko voják6 a /ancíře předvedli před krále. )dyž )arel N1. spatřil na jeho hr di %lat( řetě%" trpce řekl BOd#ěnil jse# kdysi rytíře" pro! #ě n tíš" abych od#ě?oval lo pežníka GC. F jako před !ase# %avěsil kole# Janova krk %lat( řetě%" nyní položil na stejné #ísto prova%. /ancíř a jeho lo peživá chasa byli na #ístě pověšeni a jejich hní%do" hrad 3a#pach pobořen.E@ >jistit" %da #á pověst historické jádro" je složité. EE2a cest do _í#a se král )arel %a!al chystat po!átke# listopad rok &@KE4 požádal papeže o vypravení kor nova!ního poselstva" Zalckraběte U prechta staršího o vyslání ří#ského vojska a pení%e na cest a kone!ně arcibisk pa Frnošta % /ard bic a nejvyššího #aršálka Se?ka % 9ipé vy%val" aby sebrali %e#sko hotovost v Sechách. /r6vod b do cího císaře s té#ěř !tyř#i tisíci rytíři" kardinálsk(# leOáte# a po!etn(# ho Ze# sl A žebnictva" byl na cestě od <<. bře%na do <. d bna &LKK. )or novace se konala na *od boží velikono!ní K. d bna &@KK ve svatopetrské ba%ilice" ale v%hlede# k politické# napětí císař _í# br%y op stil a tři dny pobyl v /ise. Slenové rod Ta#bacorta v do#nění" že )arel N1. chce #ěsto %bavit panství nad 9 cco " %aložili v noci % &Q. na <'. května &@KK požár v paláci" kde byl císař bytován a vyvolali o%brojené povstání. /anovník s #anželko i so kro#o dr žino " všichni v no!ních $borech" se před ohně# sotva spasili $těke#. 1 násled jících dnech se povstání podařilo potla!it. Fž pot d #á tedy pověst reáln( %áklad. Je dokonce #ožné" i když nijak doložené" že v po!etné# )arlově doprovod se nachá%el také Jan /ancíř %e J#ojna. 2ení ale proká%áno" že by se v bojích nějak v(%na#ně proslavil a byl pasován na rytíře. 1 to#to ohled by se dalo považovat %a pravděpodobnější" že by se jeho pov(šení do rytířského stav #ohlo v%tahovat k jiné" #nohe# starší dálosti odehrávající se v Ntálii rok &@@<" kde Jan 9 ce#b rA sk( %anechal svého syna" sed#náctiletého kralevice )arla" aby s nevelk(# ho Ze# žoldnéř6 hájil %dejší panství : říšsko %ástav -eOa#o" -obbio" -rescii" ;re#on " Milán" 2ovar a /avii a dědi!no držav A toskánsko 9 cc . 5ne &K. !ervna &@@< však vyp kla dlo ho tajená v%po ra. Sást O elZsk(chEK #ěš=an6 v -rescii s po#ocí ho Zce veronsk(ch žoldnéř6 %ahnala !esko posádk do horní pevn6stky a ta# je po t(dny obléhali. 2akonec se )arlovi podařilo sehnat podpor %e so sedních #ěst a <K. listopad %vítě%il nad nepřáteli Modeny s vojske# složen(# % &.<'' je%dc6 a M.''' pěšák6. Ještě přes bitvo pr( bylo asi <'' rytíř6 opásáno rytířsk(# páse#. EM Fle to je sk te!ně jen do#něnka" nebo= o osobě Jana %e J#ojna se #i toho příliš %jistit nepodařilo. /ředpokládá# r!ito příb %ensko va%b % Prid šovi %e J#ojna ,Jan6v otec G." jenž ž rok &@&D patřil k politick(# spojenc6# Jindřicha % 9ipé. Jtejn( šlechtic byl též ve vojsk " které prová%elo Jana 9 ce#b rského rok &@&Q do 5olní 9 žice. /rávě přátelské v%tahy s Jindřiche# % 9ipé #ohly vést k to# " že si ro%#ařil( vel#ož od Prid še a jeho rod vyp6j!il r!ito !ástk " #ísto níž dostal Jan %e J#ojna" dos d se patrně věn jící vojenské# ře#esl " %ástavo hrad 3a#pach s panství#. Pinan!ní těžkosti jej stejně jako #noho jin(ch drobn(ch i bohatších šlechtic6 přivedly na scestí. >a!al lo pit předevší# na #ajetcích sv(ch so sed6 a přepadával obchodníky na %e#sk(ch ste%kách. O sa#otné# J#ojn se v Ottově slovník na !né# píše jako o B "dysi tv$zi v bývalém "$a!i 1oleslav8 s"émC. )ro#ě Jana nachá%í#e další držitele tohoto j#éna až #nohe# po%ději. *an ši /ancíři %e J#ojna a jeho poto#kovi Prid#anovi náležely na přelo# &E. století a &K století 1elenice 2ového -or . Mikeš %e J#ojna je na po!átk &K. století doložen jako lo peživ( rytíř na Seskolipsk . Jak je vidět" vojenské a l pi!ské ře#eslo nebylo to# to rod ci%í. Fni dobytí 3a#pach a potrestání lo peživého rytíře Jana %e J#ojna není přesně datováno. *ovoří se o !asové# $sek #e%i pod%i#e# &@KK : léte# &@KM ED a Jiří Jpěvá!ek t to dálost řadí pří#o na !ervenec &@KM.EL J tí#to ter#íne# je #ožno se %totožnit" protože císař )arel N1. se % kor novace vrátil do /rahy &K. srpna &@KK. 1 sídelní# #ěstě se pak %držoval takřka ne stále až do po%dního pod%i# . 1ěnoval se přípravě %ákladních státoprávních říšsk(ch nore#" t%v. >laté b ly )arla N1. a navíc vedl složitá diplo#atická jednání s Prancií a FnOlií. /o!átke# října se konal %e#sk( sně#" na ně#ž bylo na )arl6v pop d teprve přijato snesení o tvrdé# postih lo peží" lapkovství a krádeží be% ohled na spole!enské postavené pachatel6" v ně#ž se odráží právní %áklad pro )arlovo tažení proti Jan %e J#ojna. 1 první polovině rok &@KM se )arel N1. %ab(val #nohe# podstatnější# problé#e# : odboje# Uož#berk6 na jih Sech" na jehož potla!ení svolal po!átke# !ervna %e#sko hotovost. 1še nakonec skon!ilo <&. !ervna s#íre# a král patrně vy žil sit ace a s !ástí vojska se vydal do v(chodních Sech" aby %ara%il be% %dné chování ža#pašského pána" na nějž se o%(valy stížnosti %e všech stran. O vlastní# pr6běh akce se dok #enty blíže ne%#i? jí. 1 pověsti se hovoří i o to#" že Jan /ancíř %e J#ojna byl na 3a#pach jen p rkrabí# ve sl žbách Ješka
%droje H [d ard /etiška" Stení o hradech" %á#cích a #ěstech" /raha &QLQ4 )ronika obce 5lo ho?ovice přev%ato H Jiří Jpěvá!ek" )arel N1" život a dílo " /raha &QDQ" str. <@Q A <E@ EK O elZové ] papežovi sto penci ve středověké Ntálii" protivníci Ohibellin6 ,středověká italská šlechta" podpor jící *ohenšta Zy a ně#eckého císaře proti papeži . EM >braslavská kronika" /raha &QDM" ko#entář" str. K'K ED Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK EL Jiří Jpěvá!ek" )arel N1." život a dílo" /raha &QDQ" str. MKQ
E@ EE

% /otštejna. 8 to #yšlenk l%e vcelk s#ěle %avrhno t" nebo= Ješek % /otštejna přev%al rok &@E& %pět %abavené potštejnské panstvíEQ" kdežto 3a#pach drželi od r. &@<E K' nej#éně do rok &@EMK& jako královské léno páni % 9ipé" od nichž dostal Jan %e J#ojna hrad do %ástavyK<.

=esk3 s#á# ve 1" s#$le#í Ješek % /otštejna a Jan /ancíř %e J#ojna byli tedy po %e so sedy" i když !asová shoda prodeje potA štejnského panství %pět do královsk(ch r ko a popravy lo peživého rytíře %e 3a#pach by #ohla leccos o #ožné# podíl potštejnského pána na /ancířov(ch akcích napovídat.

Za Ža0)a+7: ' P$#>#e<na ,2 )$l 1" s#$le#í ! )$( 1? s#$le#í.
1 roce &@E& vrátil Jan 9 ce#b rsk( !ást potštejnského panství Ješkovi" nejstarší# synovi po lo pežiA vé# rytíři Mik láši % /otštejna. Ješk6v syn" též Ješek" prodal panství rok &@KM %pět císaři. O rok po%dějiK@ daroval )arel N1. Se?kovi %a slib #anství 3a#pach KE" dobyt( na Jan %e J#ojna. >ápise# % <L.L.&@MD připadlo panství spol s Mladkove# a )rálíka#iKK 3a#pach6# dědi!ně. Seněk je považován %a předka 3a#pach6" odvo% jících sv6j p6vod od /6tic6" rod v(%na#ně se podílejícího na koloni%aci pravého břeh 5ivoké Orlice. /o Se?kově s#rti %dědil rok &@DL 3a#pach s 1a#berke# jeho syn Jan. /atrně on při!lenil k ža#pašské# panství ještě polovin ;hocně s hradiště#" díly v Jedlině" Jle#eně" ;hlenkách a 9 penici" ves ;hl #ek a k#etcí KM dvory v -ře%nici.KD )dyž rok &@QK %e#řel be% dědic6" připadl všechen #ajetek MikešoviKL" jenž dos d vlastnil jen nevelké statky na Moravě A 2osislav a Jaroslavice. 1edle vel#ož6" sídlících na opevněn(ch hradech" #ěli ve %dejší krajině #ajetky i jejich #éně v(%na#ní příb %ní !i dr žiníci od#ěnění %a věrné sl žby. 5ostávali od #ajitel6 panství nevelko v(#ěr p6dy" na níž si b dovali b 7 #alé tvr%e" ale převážně jen svobodné" !asto neopevněné dvorce" #ož? jící saA
Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. Q< UeOesta diplo#atica nec non epistolaria -ohe#iae et Moraviae ,U5- NNN." s. QMD" s. @DD ." Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QD K& UeOesta diplo#atica nec non epistolaria -ohe#iae et Moraviae ,U5- N1." !. &MEE" s. MK@" !. &MK@" s. MKD ." Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QD K< Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QD K@ Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QD" /o %6statky desk %e#sk(ch )rálovství !eského rok &KE& pohořel(ch NN" ed. J. [#ler" /raha &LD<" str. E@'A@& KE Ott6v slovník na !n( na ;5AUOM" heslo B3a#pach % /otštejnaC" str. DKE KK darovací %ápis )arla N1. na panství B +ampach se vším příslušenstvím# zvláště i se clem v Clad"ově a L$alic"ými ho$amiC Se?kovi % /otštejna datován až <L.L.&@MD ,Uadi# 5 šek" B*nátniceC" str. &' . KM tj. poddanské KD Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. @M4 polo vina ;hocně %6stala v #ajetk rod až do r. &KEL KL Ott6v slovník na !n(" heslo 3a#berk
EQ K'

#ostatné hospodaření. 16!i své# dobrodinci byli %pravidla vá%áni #anství#" t%n. že v případě potřeby" a= vojenské !i slavnostní" # seli slo žit v jí%dní dr žině hradního pána. 8í#to %p6sobe# patrně přišel ke své# #ajetk například již připo#en t( Jan Jvár %e 3a#pach a na ) nvald KQ" /etr % 9 kavice doložen( rok &@KE" Nvan % OrliceM'" jako #ajitel tvr%e veden( rok &@KL. Jejich j#éna jso %ná#a díky konZir#a!ní# a erek!ní# knihá#" ka# církev %a%na#enávala patronátní práva nad jednotliv(#i kostely. /redikáty vedené v těchto pra#enech %pravidla o%na! jí na ro%díl od hradních pán6 sk te!ná sídla nejníže postaveného panstva. 2evelké statky dospěly !ase# kv6li ro%rod6# na sa#o hranici hospodářské soběsta!nosti a životní $rove? drobné šlechty byla #nohdy srovnatelná s postavení# sedlák6" ovše# v(sadní svobody ji# přesto dávaly pocit spole!enské nadřa%enosti. Jynové % takov(ch rodin se proto snažili najít lepší živobytí jako žoldnéři ve vojensk(ch sl žbách" případně si s po#ocí protekce %ajistili prebend na Zaře nebo se platnili na $řednick(ch #ístech. /řilepšit si také #ohli v%nesení# nárok na od$#r= po %e#řelé# příb %né#. 8o se dálo provolání# požadavk ve správní# středisk %dejšího kraje : královA ské# věnné# #ěstě 1ysoké# M(tě. /ří!ino #noh(ch $#rtí byla ro%sáhlá epide#ie #or " která rok &@L' dolehla na všechny sociální vrstvy a %p6sobila až &'A&K ` $bytek obyvatelstva SechM&" pokles ekoA no#iky a %ánik %na!ného po!t vsí. 1 době" kdy kyšperské panství vlastnil - šek % )yšperka" se tento rod ro%hodl přesídlit na Morav M< a jejich %dejší #ajetek byl dnes již ne%ná#(# %p6sobe# připojen k ža#pašské# panství. 5ošlo k to# #e%i lety &@D' : &@QM" o%na! jící#i poslední v(kon patronátního práva - škova syna Jeniše nad kostele# v 9 kavici a první doklad o v(kon tohoto práva Mik láše# 3a#pache# % /otštejna.M@ /ří!ino " pro! )yšperští op stili a patrně prodali panství" #ohla b(t právě ne těšená hospodářská sit ace po #orové epide#ii.ME 1ylidnění vesnic v d6sledk B!erné s#rtiC vy žilo #noho rolník6 % nev(hodně položen(ch #íst ,vrchoviny" lesnaté oblasti. a přestěhovali se do $rodn(ch nížin. Je pravděpodobné" že i %dejší oblast byla tí#to eXode# %asažena. [kono#ické d6sledky #orové epide#ie přispěly k nové# ro%voji orOani%ovan(ch lapkovsk(ch BbraA trstevC" speciali%ovan(ch na přepady k peck(ch povo%6 a $nosy spojené s vy#áhání# v(k pného. 1 po%adí jejich !innosti !asto stály v(%na#né šlechtické rody ,1aldštejnové" páni % ) nštát " /erA štejnové atd... 3ádn( doklad o to#" že by taková sk pina p6sobila na 3a#pašsk sice není" ale považ ji %a pravděpodobnější" že při lo pežích nebyl nikdo přistižen. Mnoho lidí chápalo B!erno s#rtC jako boží trest a v ro%#ařilé# životě církevních hodnostář6 spatřovalo jeho hlavní pří!in . /rostí kněží stále !astěji ká%ali o návrat k p6vodní prostotě a ch době" což sa#o%řej#ě vyhovovalo šlechtic6#" kter(# šlo o %ískání církevních #ajetk6. Vpálení #istra Jana * sa M.D.&E&K by patrně nikdy nepřerostlo v po%dější vále!n( konZlikt" kdyby jej k ovlivnění prost(ch lidí nevy žily právě tyto hlavní #ocenské sk piny : církev a vysoká šlechta. /ředevší# politické #otivy stály i v po%adí stížného list !eské a #oravské šlechty odeslaného ke kostnické# koncil na podpor * sova !ení.MK Jvo pe!e= k ně# přivěsil také Mik láš 3a#pach % /otštejna. -ěhe# h sitsk(ch válek byl život oby!ejn(ch lidí v jednotliv(ch oblastech do %na!né #íry pod#íněn politick(# %a!lenění# hradních pán6 a vojensko silo " ktero #ěli k dispo%ici. >atí#co katolická posádka na 9anšperk stála až do rok do r. &E<K věrně při >ik# ndovi MM" Mik láš %e 3a#pach i jeho poto#ci podporovali stran podobojí. /roto rok &E<& B slezští vévodové vpadnuvše s mno%stvím lidu do L$álovství čes"ého# pustošili a pálili vesnice a městeč"a na statcích pánů 1oč"a NB a +ampachaNv "$a!i h$udims"ém# toti% o"olo h$adu 4itic a +ampachu. 3 s nimi se spo!ili ně"teří Teši z u$ozených
2a ) nvaldě se r. &@MLAQ připo#íná Jan Jvár %e 3a#pach ,patronátní právo ke %dejší# kostel ." jenž žil ještě r. &@LL" svěřiv %boží své k nvaldské Janovi bisk p 9ito#yšlské# ,Prantišek Pri!" Jborník k nvaldsk(" /l%e? &Q<@" str. &M4 Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. EM . M' Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. DE M& kolektiv" 5ějiny %e#í )or ny !eské" /raha &QQ<" str. &@@ M< Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. KK M@ 9iber pri# s conZir#ation # ab anno &@KE s\ e ad a. &@M<" edice P.F. 8inOl" /raha &LMD ,9; N" s. &Q. &Q@ .4 9iber sec nd s conZir#ation # ab anno &@MQ s\ e ad a. &@D@" edice P.F. 8inOl" /raha &LML ,9; NNN" s. @' ." 9iber \ int s conZir#ation # ab anno &@Q' s\ e ad a. &@QQ" edice P.F. 8inOl" /raha &LMK ,9; 1" s. <QE .4 Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. KK ME U. &@ML prodali bratři Mikeš a Oldřich %e >ávořic sv6j #ajetek v >ávořicích a ;hro#!i - škovi % )yšperka" jenž na to#to panství připsal #anželce -oh slavě % Uašovic <'' kop věna4 -oh nka téhož rok ovdověla ,&@ML. a %nov se provdala %a 1ilé#a % )obeřic4 5r. Jan -ře%ina" 1lastivěda Moravská" Okres š #persk(" staro#ěstsk( a ví%#bersk(" -rno &Q@<" str. <&L : není %cela jasné" %da jde sk te!ně o - ška %e %dejšího )yšperka A neověřováno MK >e star(ch letopis6 !esk(ch" /raha &QL'" %e staro!eského oriOinál převedli J. /orák" J. )ašpar" str. EL" ED<4 stížn( list poslan( do )ostnice <.Q.&E&K podepsalo EK< šlechtic6" kteří k ně# připojili své pe!etě. /rotest byl napsán v os#i so hlasn(ch eXe#plářích" nebo= k jedno# list ne#ohly b(t všechny pe!etě přivěšeny. 5nes je dochován jen jedin( list ,!. < .4 „>ého% $o"u se "onal v *$aze vel"ý sněm pánů z Tech i z Co$avy…. *oslali do Lostnice list a přivěsili své pečeti páni# $ytíři i panoši. 3 psali ta"to U vy !ste nás potupili# "dy% !ste nám upálili naše mist$y< my !sme na nich neshledali %ádné bludy ani "acířství# ale naopa" byli to vě$ní a p$aví vy"ladači *ísma svatého.5 MM Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. K@ MD resp. 1iktorina % ) nštát " otce Jiřího % /oděbrad ML Mikeš %e 3a#pach " kter( se r. &E&' při#lo val %a * sa a &E&K podepsal protest proti jeho pálení a &E<& %ápis sně# !áslavského ,F. Jedlá!ek" *rady NN." str. &<M . : 1avřinec % -ře%ové" * sitská kronika" /raha &QDQ" přeložil Prantišek *eř#ansk(" po%ná#ky" str. @DE
KQ

pánů# *ůtaN/# (ane" ze Gvídnice a (an Cěstec"ý5 . 8(ž Jan Městeck( % Opo!na se poté přidal na stran radikálního křídla h sit6" t%v. sirotk6 !i orebit6" a když tito rok &E<K dobyli 9anšperk D'" svěřili # správ hrad . 1 roce &E<D %e#řel Mik láš 3a#pach % /otštejna a panství #ělo připadno t Janovi" jenž byl patrně Mik lášov(# syne#. /oliticky aktivní 3a#pachové na panství patrně nepob(vali" !ehož lanšpersk( správce Jan Městeck( vy žil a %abral hrad 3a#pach pro sebe. /rotože stál také na straně h sit6" nikdo proti ně# vojensky nevysto pil. )dyž ale po%ději %nov přešel k >ik# ndovi" hradní posádka se v%bo řila. J její po#ocí sirotci hrad rok &E<Q dobyli a předali jej právoplatné# #ajiteli Jan 3a#pachovi % /otštejna.D& 1e stejné době vyhnal Jak b )ro#ěšín % -ře%nic" velitel sirot!ího vojA ska" Městeckého posádk také % hrad 9anšperka.D< Jan 3a#pach % /otštejna byl ž tehdy asi ženat( s Markéto " dcero >deslava ,G. %e Šternberka a vdoA vo po Oldřich % Jindřichova *radce ře!ené# 1avák ,R &E<& D@.. 5á se proto předpokládat" že # bylo alespo? dvacet let a jeho naro%ení #6že#e položit před rok &E'Q" %atí# co jeho #anželka se proka%atelně narodila př.r. &E'KDE. > jejich #anželství v%ešel syn Jan a snad i dcera Marianna" r. &EMQ provdaná %a Jana %e 3erotína" pána na 1elk(ch 9osinách DK. Markéta jistě neporodila děti ve stáří větší# než EK let" takže pok d nebyl Jan 3a#pach ženat( vícekrát" spadá naro%ení Jana a Marianny do let &E<< A &EKE. Fle nepředbíhej#e I 5ne @'.K.&E@E trpěla h sitská polní vojska %drc jící porážk v bitvě 9ipan" jež #ěla %a následek jejich ro%pad. 1 %e#i nastalo dlo hé období snah o %avedení klid a právního řád . Jist( $spěch přineslo K.D.&K@M vyhlášení dohody #e%i h sitsk(#i Sechy a katolick(# basilejsk(# koncile#" t%v. ko#paktáta" povol jící přijí#ání pod obojí. /o s#rti krále >ik# nda Q.Q.&E@D se jeho dědice# stal syn 9adislav" ale jako ne%letil( ne#ohl přev%ít panovnické povinnosti. 1 etapě Zaktického be%vládí držovaly pořádek v %e#i t%v. landZr(dy" krajské politické a vojenské spolky v !ele s volen(#i v6dci. )dyž v /ra%e hro%ilo %nov nastolení katolické #oci" více jak !tyřicetilet( Jan 3a#pach % /otštejna se $!astnil po!átke# %áří &EEL v řadách v(chodo!eského landZr(d vedeného Jiříke# % /oděbrad vojenského obsa%ení #ěsta.DM O tři roky po%ději se oba šlechtici stali so sedy" poněvadž Jiřík % /oděbrad přev%al potštejnské panství. 2a jaře rok &EKD dokonce povolil" aby se v ) nvald sadili pronásledovaní pří%nivci ná%or6 /etra ;hel!ického" !lenové nové" typicky !eské církve" %ná#é jako Jednota bratrská. 8i" vy%návajíce nenásilí" žili v $straní /odorlicka v so lad s 2ov(# %ákone#. Od#ítali obchod" většin ře#esel" %isk a v této po!áte!ní Zá%i v(voje %avrhovali i v%dělání s v(ji#ko st dia -ible. Mlad( vladař 9adislav /ohrobek po krátké#" sotva !tyřleté# panování %e#řel a !eští stavové #e%i sebo vybrali dne <.@.&EKL %a nového krále Jiřího % /oděbrad. 5alší v(voj v %e#i ž byl spíše %áležitostí politicko než vojensko " a tak přišel !as odstranit škody v%niklé běhe# h sitsk(ch válek. 2a 3a#pach došlo na opravy a přestavb patrně až po s#rti Jana 3a#pacha staršího" jenž napo sledy připo#ínaného rok &EMQ.DD Jtejn( letopo!et pr( byl až do konce &L. století vidět na kvádr na roh %řícenin vnitřního paláce a dá se #ožná považovat %a rok %ahájení stavebních prací. > toho l%e s %ovat" že Jan st. 3a#pach tohoto rok %e#řel ve věk vyšší# než šedesát let. Jeho syn" ne so cí též j#éno Jan" se %a#ěřil předevší# na %kvalitnění obranné Z nkce hrad . DL 5řevěná stavení v předhradí nahradily kv6li ochraně před požáre# ka#enné hospodářské b dovy a pro vnitřní soběsta!nost hrad %de vyrostl i pivovar a #al( #l(n. Me%i obě#a b dova#i vyrostla %e7 s brano " stěž jící příst p k vnitřní# hrad . -rán a padací #ost chránila nově %b dovaná -ílá věž. 5o tohoto období patrně náleží i stavba hradní kaple naproti -ílé věži. 1e vnitřní !ásti hrad došlo na přestavb paláce do podoby vysoké věže té#ěř !tyřhranného p6dorys a opraveny byly i poško%ené hradby. /odle již vysloven(ch $vah #ohlo b(t nové# vlastník panství Jan 3a#pachovi % /otštejna #e%i &Qti až ED lety. Fž dos d se předpokládalo" že byl otce# 1áclava" >de?ka , ∗ &EQ&." - rjana a *ynka. 8o však považ ji %a nepravděpodobné a do#nívá# se" že #e%i ni#i eXistovala ještě jedna Oenerace" syn téhož j#éna. Je totiž %ná#o" že Jan 3a#pach byl v letech &K&'A&@ nejvyšší# #inc#istre# v ) tné *oře. )rál by ale na tak v(%na#né a %odpovědné #ísto těžko j#enoval více jak šedesátiletého starce. >dá se" že Jan %e 3a#pach " jehož se t(kají vedené dálosti a jenž se př.r. &ELL oženil s [liško %e >ástři%l" byl ne syne#" ale vn ke# Jana 3a#pacha" spol bojovníka Jiřího % /oděbrad. 2a %ákladě tohoto předpoklad v%nikne násled jící ro%rod ža#pašské větve H
/6ta % Sastolovic ,R &E@K . stejně jako Jan Městeck( podepsal protest !esk(ch pán6 do )ostnice" ale přešel k >ik# ndovi A 1avřinec % -ře%ové" * sitská kronika" /raha &QDQ" přeložil Prantišek *eř#ansk(" po%ná#ky" str. @M< D' >e star(ch letopis6 !esk(ch" /raha &QL'" %e staro!eského oriOinál převedli J. /orák" J. )ašpar" str. QQ D& Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QL D< Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. K@ D@ Ott6v slovník na !n(" heslo B% *radceC" str. D@& DE tohoto rok byla podle Ottova slovník na !ného %asno bena s Oldřiche# 1aváke# % *radce DK Mariana 3a#pachová % /otštejna ,∗ př.r. &KKE" R &KD< . provdaná r. &KMQ %a Jana %e 3erotína % linie š #berské a ví%#b rské" sídlila s #anžele#" so dce# %e#sk(# ,&EL'A&EL< . ve 1elk(ch 9osinách" dr há %e !tyř #anželek : synové -edřich" 1ilé#" -ernard a >deněk ,poslední tři br%y %e#řeli . DM Uadi# 5 šek" *nátnice" str. && DD Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QL DL popis přestavby přev%at H Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QL
MQ

M&k5lá> ' P$#>#e<na ,R &E<D . #. [liška % 9ichtenb rka Jan Ža0)a+7 ' P$#>#e<na" spol bojovník Jiřího % /oděbrad ,∗ př.r. &E'Q" R &EML . #. Markéta %e Šternberka Jan Ža0)a+7 ' P$#>#e<na" obnovitel hrad 3a#pach ,∗ &E<< : &EE'" R po r. &EML . #. G Jan Ža0)a+7 ' P$#>#e<na" nejvyšší #inc#istr ,∗ př.r. &EM'" R &K&M : &K&Q . #. [liška %e >ástři%l

Vá+lav R př.r. &KKK

Zden@k ∗ &EQ&" R @.@.&KM< #. Flena % 1aldštejna

/5*<an" R př.r. &K@L

H8nek R př.r. &KEL A KD

Jan /5*<an R př.r. &KDE #. -oh nka %e 3erotína

H8nek ∗ &KKD" R &KM@

=en@k" R po r. &KDE

V&l;0 R po r.&KQ' #. Fnna % )ralovic

%a*el" R &KQL &. #. MaOdalena Sern!ická <. #. Johanka %e Jvojkova

)once# &K. století po!ala sláva rod bledno t. Jan" stejně jako #no%í další šlechtici" padl do dl h6 a rok &ELL prodal !ást #anžel!ina věna : hrad *l bok( a %boží bystřické. O sed# let po%ději" rok &EQK se so sední litické panství stalo #ajetke# 1ilé#a % /ernštejna" tehdy snad nejbohatšího a jednoho % nejvlivnějších # ž6 království. J ní# se Jan %e 3a#pach dělil o správ #ěsta 3a#berka. >atí#co 1ilé# představoval typ šlechtice starajícího se nejen o hospodářsk( ro%voj vlastních panství" ale aktivně provo% jícího podnikání a obchod" Jan %e 3a#pach repre%entoval již přežit( styl" kdy se šlechtic věnoval vál!ení !i politice a panství v r ko !asto neschopn(ch !i nepoctiv(ch správc6 # slo žilo jen jako %droj Zinan!ních prostředk6 pro pohodln( život DQ. /roto se také svého bohatšího so seda %adl žil do té #íry" že # # sel rok &K'Q %astavit choce?ské panství. Jen jedno se Jan %e 3a#pach pok sil %asáhno t do podnikání" když byl rok &K&' j#enován nejvyšší# #inc#istre# v ) tné *oře. /odle všeho nebyl $spěšn(" nebo= jak vádí ve sv(ch /a#ětech Mik láš 5a!ick( % *eslova H B4éta ,D,= měsíce Veb$ua$ii pan 4ev# ne!vyšší pu$"$abí p$a%s"ý# oznámil na .las"ém dvoře na :o$ách Lutnách přede všemi# %e "$ál (eho Cilost pana (ana +ampacha mincme!st$em !míti nechce# aby !eho více!i neposlouchali C. Místo" aby Jan %e 3a#pach přišel k #ajetk " Zinan!ně náro!n( život prostřed bohaté k tnohorské spole!nosti přispěl k #nohe# rychlejší# vyprá%dnění jeho pokladnice. Jen o pár #ěsíc6 po%ději" dne &'. října &K&@ přišel totiž kv6li dl h6# o další díl #ajetk " když dal pan - rianovi 8r!kovi % 9ípy a na 9ipnici %a @.<LL kop Or. !esk(ch do %ástavy hrad 3a#pach s popl žní# dvore# a dvory k#ecí#i" #ěste!ko „+ambe$" polovici# vsi Dluhoňovice# 1ohusova# :enice# :lav&ova celé5 a další. 8ransakce byla do 5esk %e#sk(ch %apsána &.<.&K&E. >ch dl( šlechtic" jenž %tratil rodov( hrad 3a#pach" se sadil v Mladkově" kde nechal vystavět tvr%. 2evelká dřevěná b dova" opevněná parkáne#" však jen v%dáleně připo#ínala pansk( příbytek4 so dobé pra#eny se o ní %#i? jí jako o sr b .L' Odt d spravoval b(val( #inc#istr %b(vající !ást panství H #ěste!ka Mladkov a )yšperk" vsi 9 kavici" 9éštnici" )lášterec" 9hotk " /astviny" 2ekoř" 1l!kovice" 8ěchonín" J lkovice" 9 bník" díl Mistrovic" Uotnek a Jankovice L&" ale ani t nedoká%al před
%ápis % <K.&&.&K'L o povolení vedení vodovod pro 3a#berk přes ža#pašské po%e#ky se jako svědek vádí $ředník na 3a#pach " ro%en( vladyka Matěj % )a#enice L' Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. ML4 vi% %práva ko#orníka od %e#sk(ch desek % r. &KEL s popise# sr b L& Uadi# 5 šek" B*nátniceC" str. &&
DQ

věřiteli hájit. Uok &K&M byl don cen %astavit #.j. Mladkov a )yšperk a !ást 9 kavice Mik láši % - bna" kter( si právě 9 kavici %volil %a své sídlo. L< Jan %e 3a#pach tak ve stáří přišel takřka o cel( #ajetek. )a# odešel % Mladkova není %ná#o. 1 $vah připadají dvě #ožnosti H b 7 si k dožití %volil některé % #íst na %b(vající !ásti panství nebo se přestěhoval na #anžel!ino věnné panství *l k Vherského *radiště. >e#řel #e%i lety &K&MA&QL@ a sv(# syn6# ne%anechal takřka nic" jen dl hy.

V'n&k vsí na 6a0)a>sk;0 )ans#ví
>aložení centra panství" hrad 3a#pach " spadá přibližně do Q'. let &@. století. Jeho #ajitelé : jedna % větví rod pán6 %e >ebína" po%ději %van(ch podle nového sídla B%e 3a#pach C" patřili k lo peživ(# rytíř6# a spíše než o ro%voj vlastního %boží se starali se o to" co by lo pili %braslavsk(# #nich6# na jejich bohaté#" !asově starší#" již stabili%ované# lanšperské# panství. /ár rodin pansk(ch sl žebník6 s !eledí bydlelo patrně na hradě nebo v jeho be%prostřední blí%kosti a v(kon vrchnostenské pravo#oci nad ni#i asi vykonával pří#o p rkrabí. 8eprve" když rok &@<E připadl 3a#pach %!ásti jako královské léno nejvyšší# #aršálk !eského království" pan Jindřich % 9ipé" nastalo vhodnější období pro %akládání vsí v hradní# okrsk . /oA važ ji %a pravděpodobné" že nov( pán povolal další osadníky a severně od hrad " při panské# dvo ře právě tehdy v%nikla sa#ostatná ves /íse!ná" jejíž Zara" náležející ke kostelecké# děkanát " je vedena v so pis Zarností pražského arcibisk pství % let &@EEAK'LE. 1 ro%por s stálen(# ná%ore#" že hrad dostal j#éno podle vesnice" se % již dříve veden(ch d6vod6 LK do#nívá#" že post p byl přesně opa!n(. 1es" která v%nikla při hrad jako první" dostala j#éno podle něj. 1 %ápětí vyrostla na jihov(chodě ves *nátnice" o níž je píse#ná %#ínka" též v so vislosti s eXistencí kostela" % rok &@ME. /rávě eXistence Zar v těchto #ístech #i dovol je na %ákladě dějin reOion a církevních dok #ent6 položit alespo? přibližně dob v%nik vsí do <. !tvrtiny &E. století. /atrně krátce po roce &@EM" na po!átk sa#ostatné vlády )arla N1." %ískal od pan6 % 9ipé ža#pašské panství jako %ástav prosl l( Jan /ancíř %e J#ojna. 2epochá%el % nijak bohatého rod a navíc # sel po!ítat s tí#" že %adržen( #ajetek b de po%ději vyplacen a vrácen p6vodní# #ajiteli. 8ěžko se tedy staral o hospodářsk( ro%voj %ískaného $%e#í a spíše pro sebe chtěl v krátké době vy%ískat co nejvíce. 2ávdavke# právě v těch letech postihla Sechy ro%sáhlá epide#ie #or trvající do rok &@K<" takže se %akládání# vsí v to#to období se vcelk loOicky nedá po!ítat. /o ro%sáhl(ch #orov(ch ranách dochá%elo nejen k $bytk obyvatelstva" ale i k hospodářsk(# %trátá#" což přivádělo #noho oby!ejn(ch lidí i drobné šlechty k lo peživé# %p6sob života. 8o to cesto se dal i Jan %e J#ojna. 2a pod%i# rok &@KK ro%hodl %e#sk( sně# o tvrdé# postih lo peží a lapkovství be% ohled na spole!enské postavení pachatel6. Jan /ancíř byl jední# % prvních" kteří na to doplatili. /atrně v !ervenci &@KM přitáhl ke hrad )arel N1. s vojensko hotovostí" dobyl 3a#pach a lo peživého hradního pána nechal popravit. /anství připadlo kor ně a o necel( rok po%ději je )arel N1. daroval Se?kovi % /otštejna. 8eprve od této chvíle se dá %nov hovořit o stabili%aci po#ěr6 a vytvoření pod#ínek pro v%nik dalších vsí. Jotva tři kilo#etry %a lese# ležící# %ápadně od 3a#pach #ěl rok &@DM svobodn( dvorec )řižánkaLM blíže ne r!en( *ankoLD" patrně b(val( sl žebník litického pána" povinn( své# dobrodinci #ansko sl žbo . 8o %na#ená" že i oblast" kde leží *ejnice a 5lo ho?ovice a která je dodnes od 3a#pach od A dělena pás#e# les6" #ohla náležet do sZéry náležející k litické# hrad . 2ení #i %ná#o" že by se to to #yšlenko do této doby někdo %ab(val. Je v6bec reálná G 9itice a 3a#pach #ěly spole!ného #ajitele v letech &@<EA@@" kdy oba hrady držel Jindřich #ladší % 9iA pé" o ně#ž předpokládá#" že na ža#pašské# panství %aložil vsi /íse!no a *nátnici. Mohl te dy b(t teoreticky i %akladatele# 5lo ho?ovic" ležících na hospodářsky v(hodně položené# a dos d nevy žívané# #ístě spoj jící# obě panství. /o roce &@@@ náležely 9itice králi. Jan 9 ce#b rsk( však #ajetek spíše %astavoval než obhospodařoval" takže na jeho panstvích ke v%nik nov(ch vsí nedochá%elo. >dejší krajina nebyla tehdy be%pe!ná kv6li tl pě lo peživého rytíře Mik láše % /otštejna" proti ně# ž %asáhl rok &@@L #oravsk( #arkrabě )arel. - do cí panovník dobyl choce?sk( hrad a když %p pn( šlechtic svého nekalého ře#esla ne%anechal" pobořil )arel v létě &@@Q i hlavní Mik lášovo sídlo : hrad /otštejn. Uo%sáhlé panství pak připojil ke kor nní# #ajetk6#. Sást sice nejpo%ději v květn &@E& LL vrátil syn6# po Mik láši" kter( %ahyn l
Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. ML Ott6v slovník na !n(" heslo B3a#pach % /otštejnaC LE 9ibri conZir#ation # N. ,&@M@A&@MQ ." ed. JoseZ [#ler" /raha &LDE LK Bpíse!náC se překládá BsandiOC" kdežto BJandbachC %na!í Bpíse!n( potokC" tedy potok s pís!ina#i ,patrně *nátnick( .. Jestliže by opevněné sídlo dostalo j#éno podle vsi" dala by se spíše předpokládat podoba Jandb rO : /íse!n( hrad !i Jandberk : /íse!ná *ora. > toho d6vod předpokládá#" že nejdříve v%nikl hrad s několika poddan(#i v podhradí a po%ději teprve vesnice. LM v #anské sl žbě při hrad 9itice doložen rok &@DM *anko % )řižánek : Ott6v slovník na !n(" heslo B)řižánkaC LD latinská podoba j#éna" !esky patrně *anka !i *anek ,tedy Johannes ] Jan . LL tehdy Mik láš6v syn Ješek osvěd!il" že spol s bratry /6to " Se?ke#" Jindřiche# a 1a?ke# přev%al %abavené dědictví ,Uadovan 5vořák" ;hoce?. /atnáct kapitol % dějin #ěsta. 0stí nad Orlicí <'''" str. &K .
L< L@

v troskách dobytého hrad " ale /otštejn" panství litické a ;hoce? s přilehl(#i osada#iLQ nadále ponechal v králov(ch r ko . /atrně ještě %a života Jana 9 ce#b rského ,R &@EM. přešly 9itice v(#ěno %a hrad 9ichnici do vlastnictví Jindřicha % 9ichtenb rkaQ'" kter( poté držel panství do své s#rti rok &@K@. /o ně# %dědil #ajetek Jindřich6v syn Jan ře!en( /yknaQ&. On rok &@M& dosa%oval Zaráře do 3a#berka Q<. 2ěkde se vádíQ@" že #ěsto tehdy náleželo Ješkovi % /otštejna" ale to se #i" právě kv6li podací# práv 9ichtenb rk6 k ža#berské# kostel " ne%dá pravděpodobné. >a těch !as6 sídlil na 3a#pach rytíř Jan %e J#ojna. /řed jeho l pi!sko tl po bylo třeba kro#ě jiného chránit be%pe!í na obchodní cestě % ;hocně do 3a#berka. >atí#co až k Olešné a J dslavě #ěly při ste%ce sídla drobné %e#anské rody" větší díl %6stával nestřežen. 5oved si proto vcelk reálně před A stavit" že litick( hradní pán daroval nevelká $%e#í podél ste%ky sv(# dr žiník6#" kteří se %a to starali o pokojn( pr6je%d k pc6. ) #an6# litického pána tedy asi patřil nejen *anko % )řižánek %#íněn( rok &@DM" ale snad i /etr *rb %e 3a#berka doložen( v letech &@M'AD&QE v Sesk(ch 9ibchavách nebo již jejich předkové. > tohoto pohled by nebylo loOické" aby na %byl( $sek QK nikdo nedohlížel. Jtrážní sl žba při obchodní ste%ce by proto #ohla vysvětlit v%nik *ejnic a 5lo ho?ovic jako svobodn(ch #ansk(ch dvorc6 a jejich p6vodní $%e#ní přísl šnost k litické# panství se %dá b(t #ožná. 1 létě rok &@KM dobyl císař )arel N1. hrad 3a#pach a #ajetek po lo peživé# rytíři %e J#ojna přidal ke královsk(# statk6#. >anedlo ho převedl darovací# %ápise# % <L.L.&@MDQM ža#pašské panství na Se?ka % /otštejna. Jan /ykna" pán na 9iticích" ko pil rok &@M@ od Jindřicha % 9ipé Pry#b rkQD a o dva roky po%ději proA dali 9ichtenb rkové to# to šlechtici litické panstvíQL. WCy (an z 4ichtembu$"a a synovec !eho (an z 4ichtembu$"a vyznáváme# %e !sme u$ozenému mu%i (indřichu z 4ipého# posledně mašál"ovi "$álovství Tes"ého# p$odali zbo%í svá a sice h$ad 4itice s lesy o"olními# +ambe$"a městeč"a půl s p$ávem pat$onátním# ves Lamenici# ves :elví"ovice# ves 9áchlumí# půl vsi Gopotnice s plným p$ávem pat$onátním# půl vsi 1$né s !edním člově"em poplatným# .a&"em $ybářem v 9ámělí# s mlýnem pod h$adem# s lesy CyEe"# Guchá# 0počen# Cníše"# Lletná. 0čistiti od závad slibu!í Teně" z *otšteina a (eše" ze G"uh$ova. 4e%ení na .ětším městě *$a%s"ém v sobotu po veli"onoci ,=ND.W 2ov( #ajitel" Jindřich ,ře!en( *ynce. % 9ipé" byl syne# téhož Jindřicha" kter( od rok &@<E vlastnil 3a#pach. 1 té době došlo patrně i k ro%dělení 3a#berka #e%i panství ža#pašské a litické" a to nejpo%ději právě rok &@MKQQ. 5r. [d ard Flbert %#i? je v B/a#ětech ža#bersk(chC &'' dokonce blíže ne r!eno latinsko listin " loženo tehdy v c.k. dvorské# archiv ve 1ídni" která ro%dělení klade pří#o do tohoto rok . 5ok #ent pr( vádí" že k 9iticí# tehdy náležela polovina 3a#berka s práve# patronátní#" vsi ) nvald" )a#enice&'& ,)a#eni!ná." *elvíkovice" >áchl #é ,>áchl #í." polovina vsi Jopotnice s práve# patronátní#" p6l vsi -rné s jední# !lověke# poplatní#" rybáře# v >á#ělici ,>á#ěli." s #l(ne# pod hrade# a lesy 9ysek" J chá" Opo!en" Mníšek a )letná. >dá se" že odsto pení poloviny 3a#berka by #ohlo b(t r!it(#" blíže ne r!en(# #ajetkov(# vyA rovnání# #e%i rode# 9ichtenb rk6 a pány % /otštejna" které se sk te!nilo ještě před prodeje# liA tického panství. Jindřich % 9ipé na 9iticích nesídlil a %anedlo ho je prodal" nebo= již rok &@D& se dokládají v #ajetk -o!ka % ) nštát . > jeho strany se proto nedá o!ekávat %áje# o %akládání nov(ch vsí. Jtejně se choval patrně i politicky aktivní -o!ek" #ajitel několika držav" v těchto letech so dce %e#sk(" po%ději #ístoko#orník" ko#orník a od rok &@QE přívrženec panské jednoty&'<. Ovše# %cela jiná sit ace je Se?ka % /otštejna" kter( se na 3a#pach sadil. 2ejdříve %e všeho asi opravil dob(vání# poni!en( hrad" ale #ěl jistě %áje# i na ro%voji celého panství" které by # pak přinášelo vyšší příj#y. Jestliže katastr 5lo ho?ovic tehdy náležel k 3a#pach " pak #ohla ves v%nikno t nedlo ho po roce &@MD. 8 to dějinno etap kon!ila rok &@L' neoby!ejně silná epide#ie #or . Jtávající vesnice v nepříliš
Uadovan 5vořák" ;hoce?. /atnáct kapitol % dějin #ěsta. 0stí nad Orlicí <'''" str. &K Ott6v slovník na !n( na ;5AUOM" heslo B9iticeC" str. &M@"&ME Q& po%dější hoZ#istr 1áclava N1. ,Uadovan 5vořák" ;hoce?. /atnáct kapitol % dějin #ěsta. 0stí nad Orlicí <'''" str. &M ." 1áclav N1. naro%en r. &@M' Q< 5r. [d ard Flbert" /a#ěti ža#berské" str. Q Q@ Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. Q<" $dajně U5- N1" !. Q&K" s. @ML QE Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. << QK asi &< k# dlo h( QM *rad 3a#pach se vší# přísl šenství#" %vláště i se cle# v Mladkově a )ralick(#i hora#i ,Uadi# 5 šek" B*nátniceC" str. &' . QD Ott6v slovník na !n( na ;5AUOM" heslo BPry#b rkC" str. DE< QL Ott6v slovník na !n( na ;5AUOM" heslo C9iticeC" str. &ME QQ Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. Q< &'' str. D &'& 2a listině % rok &E'L t(kající se ža#berské rychty veden jako svědek Jtibor Jt r# % )a#enice ,5r. [d ard Flbert" /a#ěti ža#berské" str. E . &'< #ěl %a #anželk [lišk % 9ichtenb rka a na 3lebech" dcer *ynka % 9ichtenb rka4 vlastnil ještě /oděbrady" - !ovice" 8řebovo a /otštát na Moravě ,Ott6v slovník na !n(" heslo B% ) nštát C" str. @DM .
LQ Q'

v(hodně položen(ch #ístech se spíše vylid?ovaly a lidé % nich odchá%eli na prá%dné Or nty v $rodA nějších oblastech. >dá se" že své do#ovy neopo štěli jen poddaní" ale i šlechta. 2ěkdy po roce &@D' totiž Jeniš % )yšperka prodal své panství pán na 3a#pach &'@" což %na#enalo post pn( %ánik kyšperského hrad " kter( ž poté nikdy nebyl ob(ván. Myslí#" že Jeniše don tila v%dát se svého %dejšího #ajetk až špatná hospodářská sit ace po ro%sáhlé #orové ráně a k dohodě s ža#pašsk(# páne# došlo po%ději" než se vádí" patrně #e%i lety &@L& A &@QM. 1 téže době připojil Jan 3a#pach ke své# panství i !ást ;hocně" což se poprvé připo#íná rok &@QK.&'E Jjednotit nová $%e#í a poddané pod spole!no správ nebylo jistě jednod ché" a tak %akládání dalších vesnic asi nepatřilo v to#to období do popředí %áj#6 ža#pašského pána. /o s#rti be%dětného Jana 3a#pacha rok &@QK byl 3a#pach provolán ve 1ysoké# M(tě %a od$#r=&'K. /anovníkov(# ro%hodn tí# připadl #ajetek bratr %e#řelého Jana Mikešovi &'M" jenž op stil své nevelké #oravské statky&'D a přesídlil na v(chodo!esk( hrad. /řev%al panství v neklidné době" kdy vysoká šlechta bojovala o #oc s církví a krále# 1áclave# N1.. /olitická kri%e přerostla po!átke# &K. století v kri%i nábožensko a v%nik h sitského hn tí. 1 nastalé# be%práví přišla o sv6j #ajetek většina drobné šlechty a po skon!ení h sitsk(ch válek ne#ěl v %dejší krajině větší #ajetek žádn( %e %e#ansk(ch rod6. Jestliže tedy 5lo ho?ovice !i *ejnice někdy byly svobodn(#i #ansk(#i statky" nejpo%ději v této době připadly k 3a#pach . 1 takové# případě by připadala v $vah s#rt #ajitele" ale spíše dobrovolné poddání svobodník6 ža#pašské# pán v(#ěno %a ochran ve %dech hrad . 2a h sitské války navá%aly boje #e%i poděbradsko a %elenohorsko jednoto " a proto teprve ve <. polovině &K. století přisto pil %dejší hradní pán" patrně již Mik láš6v vn k Jan % /otštejna" k přestavbě válka#i poni!eného hrad . /ředcho%í dálosti však %anechaly stopy %ká%y nejen na panské# sídle" ale i na %bytk panství. 3a#pachové se navíc sa#i Zinan!ně vy!erpali dlo hodobo aktivní $!astí v h sitské# hn tí a ve vojsk Jiřího % /oděbrad" což je poslé%e přivádělo do nov(ch a nov(ch dl h6 a nakonec rok &K&@ až k %ástavě #ajetk . /roto nel%e předpokládat" že by ve <. polovině &K. století byli schopni %akládat nové vsi" i když sa#o%řej#ě $plně vylo !eno to není. /ří#é doklady chybějí" ale podle jist(ch historick(ch so vislostí se dají vy#e%it r!itá období" v nichž je #ožné předpokládat v%nik jednotliv(ch vsí ve %dejší krajině H !asové ro%#e%í do r. &@<E &@<E : &@EE &@EM A &@KM &@KD A &@L' vhodné období A 3a#pach v držení Jindřicha % 9ipé /íse!ná" *nátnice &. #ožnost pro v%nik 5lo ho?ovic" *ejnic a )řižánek jako #ansk(ch statk6 při panství litické# 3a#pach v držení Se?ka % /otštejna <. #ožnost pro v%nik 5lo ho?ovic a *ejnic jako poddansk(ch vsí panství ža#pašského" jistá eXistence )řižánek jako #anského statk při panství litické# A nevhodné období pány na 3a#pach lo peživí rytíři A na panství ža#pašské# lo peživ( rytíř Jan /ancíř %e J#ojna A

&@L' A &@QK

&@QK A &EMQ

&ED' A &K&@

3a#pach v držení Se?ka % /otštejna k ža#pašské# panství při!leněno #.j. panství kyšperské" p6l ;hocně : #ajitel asi ne#ěl %áje# na %akládání dalších vsí A boj šlechty proti církvi a králi h sitské války boje #e%i poděbradsko a %elenohorA sko jednoto patrně v%nik *lavné p6vodně jako 3a#pachové v dl %ích" jež přerostly panského dvora v %ástav panství

/odle nepří#(ch indicií l%e %aložení vsi 5lo ho?ovice předpokládat v letech &@EMAL'. Osobně považ ji

&'@
&'E

8í# ž patrně byl Jan 3a#pach % /otštejna" kter( %dědil panství po otcově s#rti rok &@DL
0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. @M4 ;hoce? %6stala so !ástí

Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres ža#pašského panství do rok &KEL &'K Uadi# 5 šek" B*nátniceC" str. &' &'M Ott6v slovník na !n(" heslo 3a#berk &'D 2osislav a Jaroslavice

%a pravděpodobnější v%nik v !asové# období &@EMAKM" p6vodně jako #anského dvora při panství litické#" jehož svobodn( #ajitel #ěl %a $kol chránit obchodní ste%k . /o%ději" patrně %a h sitsk(ch válek" se % be%pe!nostních d6vod6 % vlastní v6le poddal ža#pašské# pán " nebo= k jeho hrad se v případě ohrožení dostal rychleji. 8í# byl položen %áklad pro post pn( přerod svobodného popl ží v poddansko ves.

A)adek *$d5 Ža0)a+7: a n$ví 0a<&#el; )ans#ví ,1? s#$le#í.
Jto let nepřetržit(ch vnitřních nepokoj6" %avršen(ch teprve v letech &EDLADQ %avření# #írov(ch s#l v #e%i !esk(# krále# 1ladislave# JaOellonsk(# a Matyáše# )orvíne#" přineslo nevy!íslitelné %tráty na lidsk(ch životech i v hospodářství %e#ě. /okles obyvatel" %p6soben( %ej#éna epide#ie#i" hlado#ory a podv(živo jako pr6vodní#i jevy vále!n(ch konZlikt6" odhad jí vědecké st die až na E'A K' `&'L. ;itelné snížení příj#6 % pravidelně odváděn(ch poddansk(ch peněžních dávek n tilo šlecht k hledání nov(ch %droj6 Zinancí. >atí#co některé panské rody %a!aly po v%or #ěš=an6 obchodovat" jiní řešili nedostatek peně% p6j!ka#i" dostávali se do dl h6 a přichá%eli o své #ajetky. 5o takové sit ace se dostal i stárno cí Jan %e 3a#pach . Uok &K'Q dal do %ástavy panství choce?ské" &'. října &K&@ hrad 3a#pach se %ápadní !ástí #ajetk a nakonec rok &K&M #.j. Mladkov a )yšperk a !ást 9 kavice. >byly # vsi 9íšnice" )lášterec" 9hotka" /astviny" 2ekoř" 1l!kovice" 8ěchonín" J lkovice" 9 bník" Uotnek a Jankovice s !ást#i 9 kavice a Mistrovic &'Q" a proto se patrně sadil s celo rodino na #anžel!ině věnné# panství *l k Vherského *radiště. 0dajně %e#řel #e%i lety &K&MA&Q &&'" i když *l k byl pr( rok &K<K pov(šen na #ěste!ko právě od Jana % /otštejna. 8o by %na#enalo" že se se světe# ro%žehnal až po to#to roce. *rad 3a#pach s popl žní# dvore# a k#etcí#i dvory" polovin 3a#berka a vsi 5lo ho?ovice" -oho sovo " *ejnice" *lavno a další %ískal rok &K&@ proti @.<LL kopá# Or. !esk(ch - rian 8r!ka % 9ípy" podko#oří království Seského a #ajitel #noha dalších panství. 2a ro%voji %dejší krajiny proto ne#ěl nijak %vláštní %áje# a ž o pár let po%ději" posto pil &'. října &K&Q &&& vklade# do 5esk %e#sk(ch %ástav *ai#anovi )r šinovi % 9ichtenb rka. Fni v jeho držení ne%6stal 3a#pach dlo ho. >a rok a p6l" dne <L. května &K<& &&< bylo panství připsáno nejvyšší# hoZ#istrovi 1ojtěch % /ernštejna" po jehož s#rti rok &K@E %dědil všechen #ajetek bratr Jan ře!en( -ohat( &&@. 3ádn( % těchto šlechtic6 hrad neob(val a sídlo slo žilo patrně po %e pansk(# $ředník6#. 1áclav" >deněk" - rjan a *ynek&&E" !tyři synové %e#řelého Jana %e 3a#pach " se teprve &<. ledna &K@Q&&K dohodli o ro%dělení otcovského #ajetk . >deněk %e 3a#pach držel 2ě#!i!ky na Moravě" ale okolo rok &K@Q se # podařilo vyplatit 3a#pach i polovin ;hocně krátce před tí# stiženo požáre#&&M ,t %as rok &KEQ prodal Jaroslav % /ernštejna.. >chátral( hrad však patrně nebyl dědictví#" jaké >deněk o!ekával" takže hned rok &KE' nechal ko#orníke# 5esk %e#sk(ch 1áclave# %e Šonova popsat škody v%niklé v době %ástavy&&D. 5ok #ent" slo žící jako podklad k so dní# spor s /ernštejny" lí!í p st( hradní palác se vst pní věží be% střechy" ro%bitá skla v oknech kaple" nepříst pno -ílo věž a v podhradí většino holé %di na #ístě hospodářsk(ch b dov" #l(na a pivovar . 8aké opěrn( hrádek ;h doba byl v té době té#ěř %p stl(" hradby a parkány poško%ené" #ost k hrad %cela shnil(. Obytná b dova #ěla okna be% skel" vytrhané dveře a podlahy a stejně jako na věži i %de chyběla střecha. Jo dní pře s /ernštejny nebyla jediná. _íká se" že >deněk %e 3a#pach byl" jak dnes říká#e BchroA nick(# s di!e#C a v široké# okolí pr( nežil šlechtic" s ní#ž by nevedl spor&&L. 3a#pašské# pán se podařilo %ískat %pět všechny %astavené !ásti panství a na konci života # náležel hrad" dv6r" pod hradí - dy" !ásti dvo #ěst" tři #ěste!ka a <Q vsí&&Q. /o jeho s#rti @.@.&KM< spravoval panství nejstarší syn Jan - rjan a o šest let po%ději" rok &KML do šlo k ro%pad rodové do#ény" když bylo dědictví ro%děleno #e%i všechny bratry. Jan - rjan dostal )rálíky

5ějiny %e#í )or ny !eské" N. díl" /raha &QQ<" str. &Q' Uadi# 5 šek" B*nátniceC" str. && Ott6v slovník na !n(" heslo B3a#pach % /otštejnaC &&& Uadi# 5 šek" *nátnice" str. && &&< Uadi# 5 šek" *nátnice" str. && &&@ Ott6v slovník na !n(" heslo B% /ernštejnaC" str. K'Q &&E Ott6v slovník na !n(" heslo B3a#pach % /otštejnaC H 1áclav %dědil Mladkov a po *an ši % Sernha s Mit+ald v )ladsk . >e#řel před r. &KKK a jeho #ajetek přev%al bratr >deněk. - rjan jal *l k a %a pení%e" vyplacené % podíl po otci" ko pil r. &KE' 9o tkov" kter( na !as posto pil sestře 3oZce vdané Sern!ické" ale r. &KEL prodal. >e#řel před r. &KKD a *l k byl po jeho s#rti prodán. &&K Uadi# 5 šek" *nátnice" str. && &&M Uadovan 5vořák" ;hoce?. /atnáct kapitol % dějin #ěsta" 0stí nad Orlicí <'''" str. <D4 popele# lehlo !tyřicet do#6 a polovina #asn(ch krá#6 &&D Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. QL &&L Uadi# 5 šek" *nátnice" str. && &&Q polovin 3a#berka a ;hocně" #ěste!ka Mladkov" )rálíky a )yšperk" vsi H
&'L &'Q &&'

a Mladkov&<'" 1ilé# 3a#pach s #ěste!ke# - dy a os#i vesnice#i" )arel 3a#berk &<& a Seněk )yšperk&<<. /át( % bratr6" *ynek" %e#řel #e%i lety &KM<AML aniž se do!kal dědictví. 3a#pašsk( díl tvořil hrad s popl žní# dvore# pod B%á#ke#C" podhradí - dy se cle#" vsi *nátnice" /íse!ná s pivovare#" 5lo ho?ovice" -oho sová" *enice" *lavná" Jkrovnice a Seská 9ibchava s tvr%í a popl žní# dvore#&<@. 1ilé# jej nedržel dlo ho4 M.&'.&KMQ&<E prodal panství %a &'.''' kop Or. !es. bratr6#. Fsi rok &KDD se sadil na dvoře v /astvinách&<K a po s?atk s Fnno % )ralovic žil podle všeho na její# věnné# statk Seradice&<M. >a nedospělé )arla a Se?ka spravoval #ajetek po otci nejstarší % bratr6 Jan - rian ženat( s -oh nko %e 3erotína. Špatn(# hospodaření# přišel nejen o vlastní panství" ale také o 3a#pach a Se?k6v kyšpersk( díl. /o bratrově s#rti vy#ěnil )arel 3a#pach % /otštejna rok &KDK svo polovin 3a#berka s Mik láše# % - bna %a statek /řestavlky a liticko !ást 2ě#!í. 1 2ě#!í se sadil )arl6v bratr Seněk 3a#pach % /otštejna&<D. 3a#pašsk( statek ko pili rok &KDE %a &'.@K' kop Or. !es. Jan starší %e 3erotína a Fda# - kovsk( % * stířan" donedávna $ředník na 9anškro ně &<L. Fda# přenechal Janovi Sesko 9ibchav s poA pl žní# dvore#" -oho sovo a !ást Jkrovnice" %a což se stal sa#ostatn(# držitele# 3a#pach . >chátral( hrad ponechal své# os d a vystavěl pod ní# %!ásti ještě dřevěno tvr% ohra%eno ka#enno %dí" o její#ž #ístění se sice dnes spek l je" ale % popis panství sestaveného kole# rok &M<' je %ná#á její podoba. -yly t jak panské pokoje" tak světnice" ko#ory" klen té sklepy na víno a pivo" dvě k chyně" spižírna" pekárna" ale také lá%e? a lednice" kašna se stál(# a teko cí# pra#ene# vody a BkořenáC %ahrádka. Mini#álně hlavní b dova byla patrová" nebo= se %#i? jí i pavla!e. 2a tvr% patrně nava%ovala hospodářská !ást : t%v. ža#pašsk( dv6r&<Q. Fda# - kovsk( i jeho lakotná #anželka se při své pr dké pova%e %akrátko dostali takřka se vše#i so sedy do spor6" ob!as řešen(ch i bitka#i #e%i poddan(#i %nesvářen(ch vrchností. /o#ěrně %ná#á je příhoda % rok &KDM. Fda#ova #anželka Johanka % - bna &@' kradla len % polí so sedky" Johanky % -oskovic" která #ěla v pronáj# lanšpersk( dv6r. Fda#" když viděl nestřeženo $rod " vypravil se s ho Ze# o%brojenc6 na l p %nova a až na několik otepí odve%l všechen len na sv6j statek &@&. /o Fda#ově s#rti spravoval #ajetek nejstarší syn Jan 1otík - kovsk( % * stířan&@<. >anedlo ho vyplatil bratra Mik láše a stal se jedin(# #ajitele# panství&@@. &@E Mik láš #ěl tehdy $dajně v držení b(valo písecko rycht " ktero K.&&.&KQL prodal /etr 9ipanA ské# % 9ipan&@K. 8en sídlil ve 1elké 9hotě na Uychnovsk a #ajetek v /íse!né daroval &E.@.&M'K #anželce Flžbětě 9ipanské % * stířan. 1 její# vlastnictví %6stala rychta do <@.@.&M'D" kdy ji prodala %a E'' kop Or. #íš. 1ladislavově #anželce" 5orotě - kovské" ro%ené -ořkovně % 5ohalic. Od ní ko pil tento #ajetek %a K'' kop Or. #íš. dne <<.&<.&M&' Flbrecht J dli!ka % -orovnice" po%dější #anžel Fnny Marie" dcery 5orotina %e#řelého synovce Jana 1otíka % * stířan. Fni v jeho vlastnictví ne%6stala píse!ská rychta dlo ho. Jen krátce ji držel rok &M&@ 1ratislav 1áclav 9i!ka % Uych#b rk a na /etrovicích" kter( ji obrate# připsal sv(# dcerá#. > jejich r ko se hospodářství dostalo rok &M&M
po%ději" rok &KLL tvořilo kro#ě j#enovan(ch #ěste!ek panství i dvanáct vesnic Morava" *eř#anice" 5olní" prostřední a *orní 9evka" Serven( /otok" *ejdiš" -oříkovice" 9ichkov" 2ě#ecké /etrovice a Orlice ,vi% Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &E . &<& Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. Q@" Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &M4 rok &KQ' tvořily panství #ěste!ko 9itice" #ěsto 3a#berk a vsi *elvíkovice" /ě!ín" ) nvald" )a#eni!ná" >áchl #í" 2ě#ecká Uybná" Seská Uybná" Jlatina" 8r ndorZ" 9íšnice" /astviny" )lášterec a -artošovice &<< rok &KDE tvořilo panství #ěste!ko )yšperk a vsi H *orní a 5olní 9 kavice" Jankovice" Uotnek" Šedivec" 2ekoř" Jobkovice" 9 bník" 8ěchonín" 1l!kovice" Seské /etrovice" ;eln( a díl Mistrovic ,vi% Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A &ML'" *radec )rálové &QD&" str. &K . &<@ Uadi# 5 šek" *nátnice" str. &< &<E Uadi# 5 šek" *nátnice" str. &< &<K Uadi# 5 šek" *nátnice" str. &< &<M Ott6v slovník na !n(" heslo B3a#pach % /otštejnaC &<D Prantišek M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí nad Orlicí &QQK" str. D< &<L JVF /raha" 5>1 &L" 5 &<aA &E ,Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &M .
&<'

&<Q

2áva%nost panské tvr%e a ža#pašského dvora potvr% je #.j. %ápis v píse!ské Zarní kronice % &. pol. &Q. stol. odvolávající se na so dobo %práv s periora pátera )ravařského o přepadení ža#pašského dvora %a třicetileté války H „"dy% p$o$azili# nemohli zapalovati# u východu do dvo$u D osob $anili a za m$tvé nechali# ,6 po"o!ů p$o$azili a t$o!í dveře %elezem obité. 0de!muli# co%"oliv nalezli# pe$ly# stříb$o# zlato# ten"é šaty všechny# alby "ostelní# sý$# máslo# sůl# maso# ub$usy# se$víty etc.# "obyl ,D a 6 hříbata. )"oda přišla na ,76, "op míše&s"ých.5 /opis hovoří o opevněné# panské# sídle" ale také o to#" že při rabování odvedli vojáci &K kobyl a < hříbata" která se podle šacovní listiny proka%atelně chovala v hospodářské# dvoře. /odle #ého ná%or se tedy jedná o jedin( ko#pleX obytn(ch b dov a hospodářsk(ch stavení.

Ott6v slovník na !n(" heslo B- kovsk( % * stířanC" str. LLD Uadi# 5 šek" *nátnice" str. &< &@< 5alší#i po%6stal(#i syny byli 1ladislav a Mik láš. ,Ott6v slovník na !n(" heslo B- kovsk( % * stířanC" str. LLD . &@@ JVF /raha 5>1 <M" J <Ea ,Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &M ." Uadi# 5 šek" *nátnice" str. &< H 5ostal &.DK' kop" hřebce" @ klisny" @ krávy" M' ovcí a Bšat6 ložních se @ l6že" kdyby jich potřebovalC &@E $daje o píse!ské rychtě přev%aty % 9iberi #e#orabili # beneZicii c rati pisecžensis in diacesi UeOina : *radecensi ab Fnno &DQ'" JOF 0stí nad Orlicí" kn.!. <&'" str. @&Q" @<' &@K Mik láš ko pil r. &M'L *ode!ín
&@' &@&

%nov do #ajetk 5oroty - kovské % * stířan" která dv6r podle všeho pronajala pan Jindřich 8a šicovi. F!koliv jej %de vádí již taXa % rok &M<'" oZiciálně se stal #ajitele# až o šest let po%ději" kdy - kovští prodali celé panství. Jan 1otík - kovsk( % * stířan rok &M'< %e#řel a jeho #ajetek pak spravoval jako por !ník bratr 1ladislav. >a jeho držení došlo rok &M'Q k obnově kostela v /íse!né. /o 1ladislavově s#rti rok &M&L&@M" %dědil panství synovec nosící stejně jako jeho otec j#éno Jan 1otík. Jvé ovdovělé tetě #ěl hradit K.''' kop. /rotože !ástk ani $roky % ní ne%aplatil" přešel #ajetek nakrátko do r ko 5oroty - kovské % * stířan. Uok &M<M ža#pašské panství %nov patřilo Jan 1otíkovi" kter( ke # sel kv6li dl h6# nabídno t k prodeji. >boží ko pil <K.&.&M<M %a <E.'Q& kop @K Oroš6 a K peně% #íše?sk(ch &@D -edřich % OprštorZ . /o jeho s#rti připadl ža#pašsk( statek rok &M@@ podle %ávěti je% itské koleji a *radci )rálové" která jej vlastnila až do %r šení řád JoseZe# NN..

Ža0)a>sk3 s#a#ek na )*a75 #9&+e#&le#; válk8
1otík - kovsk( % * stířan připravoval kole# rok &M<' prodej ža#pašského statk a % toho d6vod nechal sepsat t%v. taX !i šacovní listin &@L. 8 bycho# dnes o%na!ili %a propaOa!ní #ateriál popis jící patrně s jist(# nadsa%ení# nabí%en( #ajetek. /řesto podává #noho cenn(ch inZor#ací. 3a#pašsk( statek je představen jako relativně soběsta!ná hospodářská jednotka" ovše# be% širší %ákladny pro režijní podnikání&@Q.

P9í<08 v*+7n$s#& ' vlas#ní7$ )$dn&kání
>atí#co v horsk(ch oblastech s#ěřoval %áje# vrchností k %akládání skláren" k hornictví" h tnictví a hospodářské# vy žití les6" v podh6ří Orlick(ch hor se panstvo orientovalo na %isky % pivovarnictví" rybníkářství a dobytkářství. Jo sední kyšpersk( statek postavil ekono#ick( ro%#ach na ro%vin té# dvorcové# hospodaření. /odle odhad %isk &E' vynášelo šest dvor6 %a obilí" dobytek a o#astek celke# ME' kop Or. !es. a tři ov!íny <<' kop Or. !es. ro!ně. Jtejně tak i - bnové" #ajitelé panství ža#berA ského" těžili %e dvor6" ov!ína" pivovar a rybníkářství. 2a ža#pašské# statk náležel pod pří#o správ vrchnostensk(ch $ředník6 H „záme" +ampach s h$adem při něm hudobou pustým# tv$z pod tým% zám"em# dvů$ poplu%ný s poplu%ím při tv$zi# dvů$ hlavens"ý poplu%ní# dvů$ "ři%áns"ý mezi lesy le%ící# dvů$ ve vsi *ísečný při pivovaře le%ící# pivova$ se sladovnou# mle!nové U ve vsi *ísečný o !ednom "ole "o$eční"u# na "te$ým%to mle!ně všechny slady do pivova$u se melou# ve vsi :nátnici na dvouch "olách moučných hřebenáčích5. 0hrnno ploch polí obdělávano ve !tyřech %dejších dvorech stanov je taXa na K&' korc6 &E&" tj. asi &EE"M ha be% třetinového $hor " což vcelk !iní necel(ch &Q@ hektar6 polností náležejících k pansk(# dvor6#. >ákladní pěstební s rovin představovalo obilí4 žito se každoro!ně selo na &Q' korcích ,asi KE ha.4 oves na &'D korcích ,@' ha." je!#en na &K ,E"<K ha. a pšenice asi na &@ korcích ,@"D ha.. > ostatních plodin %a jí#al přední #ísto hrách" jako jedna %e %ákladních složek potravy" pěstovan( na << korcích ,M"<K ha." jeřice" lněné se#eno a vika. 8aXa ne vádí" %da #ěla vrchnost nějak( žitek % prodeje přebytk6" a tak se %dá" že vše spotřebovala pro vlastní potřeb a pro strav !eledi. 2a %ákladě podklad6 % jin(ch #íst se pok sí# ověřit" %da to# tak sk te!ně bylo. Obecně l%e říci" že plošné korce" jinak jitra" %árove? představ jí násevek" tedy korec &E< přísl šné plodiny vyseté na ploše. 1 těchto letech l%e odhade# po!ítat s pr6#ěrn(# v(nose# ,%rnovostí. & H <"E&E@" takže při %dejších dvorech se #ohlo každoro!ně sklidit EKM korc6 žita" <KD korc6 ovsa" @M korc6 je!#ene a @& korc6 pšenice. /o ode!tení reprod k!ního osev %6stalo % $rody % volné# žití <MM korc6 žita ,tj. <<.QD& kO. " &K' korc6 ovsa ,tj. D.QMK kO." <& korc6 je!#ene ,tj. &.ED' kO. a &L korc6 pšenice ,tj. <.DQE kO.&EE. /odle srovnateln(ch pra#en6&EK se po!ítalo s ro!ní nat rální spotřebo žita ve v(ši <E korc6" & věrtele a
Ott6v slovník na !n(" heslo B- kovsk( % * stířanC" str. LLD Uadi# 5 šek" *nátnice" str. &D &@L opis je veden ve Zarní kronice /íse!né &@Q tj. pří#é podnikání v režii vrchnosti &E' Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. M&" podle %droje H JOF >á#rsk" 1s )yšperk" kniha !. < &E& @M' korc6 při ža#pašské# dvoře" #álo přes &<' korc6 při dvoře hlavenské# a @' korc6 při křižánecké# dvoře" tj. pr6#ěrně &<D"K korce na jedno# dvoře" kdežto na so sední# )yšpersk vychá%í v pr6#ěr &L' korc6 na jeden dv6r ,M dvor6" silo se &&&' korc6 obilí . A Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. L& &E< korec ] E věrtele ] Q@ litr6 ] <.LDD"@<& #< &E@ JoseZ /etrá?" /oddan( lid v Sechách na prah třicetileté války" str. <<" <@ ,pr6#ěr %rnovosti na dvorech panství Sesk( )r #lov a ŠnekendorZ v /odještědí .. &EE <MM korc6 X '"&&MD # @ ] @& #@ X DE' ,h stota v kO na #@ . ] <<.QD& kO žita4 &K' X '"&&MD X EKK ] D.QMK kO ovsa4 <& X '"&&MD X M'' ] &.ED' kO je!#ene4 &L X '"&&MD X &.@@' ] <.DQE kO pšenice &EK JoseZ /etrá?" /oddan( lid v Sechách na prah třicetileté války" str. &Q ,pr6#ěr nat rální dávky obilí na osob ne dvoře ŠnekendorZ rok &M<E .
&@M &@D

< !vrtní pražské #íry na chléb&EM" @ korc6 na #o k na kaši a @ b korce je!#ene na kro py pro %ákladní vyživení K osob dvorské !eledi &ED" tj. @KQ"E kO žita ,@&L kO na chléb a E&"E kO na kaši. a @Q"M kO je!#ene na kro py pro jedn osob . Množství žita skli%ené na všech dvorech ža#pašského panství by tedy sta!ilo pro cca ME osob" #e%i než není %apo!ítána vrchnost a její sl žebnictvo" je jichž denní dávky byly v(ra%ně vyšší. Jo pis poddan(ch podle víry vádí rok &MK& v jediné#" %ato ž před třicetileto válko největší#" ža#pašské# dvoře <K lidí" a to v!etně panské !eledi. J tí#to po!te# se dá operovat i pro dob dřívější" i když se do#nívá#" že kole# rok &M<' byl po!et !eládky v%hlede# k po!t chovan(ch %vířat o něco vyšší. 2a dr hé# největší# dvoře : hlavenské# : pracovali kro#ě šaZáře" šaZářky a pastvice patrně alespo? tři !eledínové v ře%árně a na polích a nej#éně dvě děve!ky krav4 #ini#álně tedy os# lidí. 2a panské# dvoře v )řižánkách vádí taXa šaZáře" šaZářk a pastevce" kter( # sel #ít při po!t @' krav" <' ko% a K hříbat alespo? jednoho po#ocníka. 2ej#enší % dvor6 : píseck( : stál při pivovar " v ně#ž byli %a#ěstnáni nej#éně < lidé" k dobytk pak jistě nej#éně jedna pastvice a děve!ka" #ožná i pasák k prasat6#. /odle hr bého odhad #ohla tehdy vrchnost %a#ěstnávat ve !tyřech dvorech asi E< lidí. 1(nos žita %e dvor6 tedy pokr(val nejen spotřeb dvorské !eledi" ale %e %byl(ch <<ti dávek se #ohla živit i panská rodina a $ředníci. Je!#en skli%en( při dvorech dosta!oval tak asi pro @D lidí" chybějící díl doplnily poddanské dávky. 2a pěstování obilí tedy %dejší vrchnost ro%hodně nevydělávala" a tak se %dá" že %áklad jejích příj#6 tvořily" stejně jako na okolních panstvích" v(nosy % prodeje dobytka a jeho prod kt6. /ři ža#pašské# dvoře se chovalo &< tažn(ch klisen" & k6? ke stád a &K jednoAtřílet(ch hříbat &EL" @' dojn(ch krav" &< jalovic" @' prasat" &K ko% a #nožství dr6beže ,slepice" kapo ni" indiáni" tj. krocani a kachny.. 1 ov!íně bylo $dajně „před 67 "op "usů5" tedy přes &.<'' ovcí. 2a hlavenské# dvoře se starali o více jak @' k s6 jalovic a dr6bež" na křižánecké# #ěli k opatrování přes @' jalovic" přes <' ko%" K odstaven(ch hříbat a dr6bež a kone!ně v píse!ské# &K dojn(ch krav" K ko%" K prasat a dr6bež. ;elke# se ve !tyřech pansk(ch dvorech chovalo kole# &.<'' ovcí" D< jalovic" EK dojn(ch krav" E' ko%" @K prasat" &< tažn(ch klisen" & k6? ke stád " <' hříbat a blíže ne r!ené #nožství dr6beže. 0!ty ani v(nosy se boh žel nedochovaly. 9eccos však na%na! je po#ěr pansk(ch dvor6 a vesnic. 2a so sedních panstvích ,)yšperk" 3a#berk." kde se koncentrace dvor6 považ je %a %na!no &EQ a vrchA nost #ěla % tohoto dr h podnikání proka%atelné %isky" připadal v pr6#ěr & dv6r na < vesnice. >de byl po#ěr dokonce & H &"K. 1 r ko dobrého hospodáře #ohly tedy i dvory na ža#pašské# panství přinášet panstv notn( žitek. Vr!ito představ o v(nosnosti ov!ína si l%e dělat na %ákladě srovnateln(ch $daj6 % kosteleckého panství&K'. 8a# plánovali rok &M@L celkov( v(nos % ov!ína o <.''' k sech na <.@DL kop @E Oroš6 ,patrně vedeno v Oroších #íše?sk(ch" tj. cca &.&Q' Or. !es.. 3a#pašská vrchnost chovala kole# &.<'' ovcí" tj. M' ` vedeného #nožství" a tak #ohla #ít při dobré# vedení ov!ína %hr ba %isk dosah jící až D&@ kop Or. !esk(ch" což se ovše# v porovnání s $daji % kyšperského panství ,tj. <<' kop Or. !es. ro!ně. nejeví jako reálné. >a dr hé nejv(nosnější odvětví vrchnostenského podnikání l%e o%na!it rybníkářství. Uybník6 bylo na panství celke# devět4 tři na potěr , Mostisk" rybník /ospíšil v 5lo ho?ovicích a rybní!ek Jladovnického." tři na násad ,nad pivovare#" pod ) java#i a Š škovsk(. a tří vejtažní pod hrade# 3a#pache# ,horní" prostřední a Šr6!ek." % nichž se ro!ně slovilo asi Q' kop" tj. K.E'' k s6 ryb r!en(ch k prodeji. 1(nos % jedné kopy ryb je v taXe stanoven na E kopy Or. !es." t%n. že % rybník6 přibylo do vrchnostenské pokladny ro!ně na @M' kop Or. !esk(ch. /ivovar v /íse!né" pro jehož potřeb se pěstoval ch#el na přilehlé ch#elnici" prod koval ro!ně kole# E' várek s pr6#ěre# L"K s d &K&" tedy cca @E' s d6 nebo L@.@'' litr6 piva. 8o se ro%váželo do pěti pansk(ch hospod&K<" jejichž po!et je totožn( s po!te# vsí na panství. > toho se dá s %ovat" že i v 5lo ho?ovicích #ěl někter( % hospodář6 již rok &M<' při Or ntě šenk. /rod kce pivovar přinášela vrchnosti ro!ní %isk ve v(ši &M' kop Oroš6 !esk(ch. ) režijní# velkostatk náležely i dva #l(ny. 1 /íse!né odváděl #lynář vrchnosti peněžit( plat M"K kopy Or. !es. ro!ně. > většího #l(na v *nátnici připadlo vrchnosti DM korc6 a & věrtel t%v. vej#elného
pro %ají#avost H % tohoto #nožství se peklo asi @&<' liber chleba" tj. &"D libry chleba na osob a den ] necel(ch '"Q kO ,JoseZ /etrá?" /oddan( lid v Sechách na prah třicetileté války" str. <& : pr6#ěr % & korce žita &<'A&@K liber chleba" %de po!ítáno &@' . &ED <E korc6" & věrtele a < !vrtní žita pražské #íry na chléb ,tj. <E"@DK korce ." @ korc6 na #o k na kaši a @ b korce je!#ene na kro py pro %ákladní vyživení K osob dvorské !eledi ⇒ & korec pražské #íry ] Q@"& litr " tj. '"'Q@& # @ ⇒ <E"@DK X '"'Q@& ] <"<D # @ X DE' ] &.KLQ kO žita na chléb4 @ X '"'Q@& ] '"<DQ@ X DE' ] <'D kO žita na kaši4 @"K X '"'Q@& ] '"@@ # @ X M'' ] &QL kO je!#ene na kro py4 tj. pro jedn osob na rok cca @&L kO žita na chléb" E&"E kO žita na kaši" @Q"M kO je!#ene na kro py &EL /ok d veškero polní práci obstarávali poddaní s vlastní#i potahy" tak jak vádí povinnosti poddan(ch v šacovní listině" pak &< tažn(ch klisen chovan(ch v ža#pašské# dvoře slo žilo jako ko!árová spřežení. &EQ Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. M& &K' Uok &M@L se na kostelecké# panství chovalo <.''' k s6 ovcí" % nichž se plánoval prodej @'' skopc6 po @ %l." L'ti ovcí po &"K %l." %a vlna % jednoho k s #ěli dostat < libry" tj. &.<@' kop v(těžk " o#astk % bahnice se po!ítalo %a &L krejcar6" tj. <KD kop L Oroš6 E denáry" celkov( v(nos % ov!ína byl plánován na <.@DL kop @E Oroš6. ,Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A &ML'" *radec )rálové &QD& . &K& Obvykl( obsah s d !inil E vědra" tj. asi <EK litr6. &K< 1 každé % nich se tedy v pr6#ěr vypilo &.@LL litr6 piva #ěsí!ně.
&EM

obilí&K@ a &M korc6 #o !ného prach . Vžitek % #l(n6 převeden( na peněžito rel ici představoval !ástk EM kop @D b Or. !esk(ch. /anské lesy se ro%kládaly na ploše <<"L le!í představ jících v přepo!t E&@"E ha&KE. 8aXa oce? je jedn le!" tj. &L"&@ ha" na &'' kop" což představ je K"K kopy Or. !es. %a hektar a <.<L' kop Or. #íš. jako celkovo hodnot les6&KK *ospodářské vy žití se o#e%ovalo po %e na rá#ec statk a nejbližšího okolí a jen Bza ně"oli"o "op F$ošův čes"ých beze š"ody "a%do$očně se p$odati mů%e a p$odává C. 1ytěžené dřevo %pracovávala pila při hnátnické# #l(ně" kde se %a ro%ře%ání jedné klády platily @ Or. !eské a její v(nos oce?ovala taXa na &' kop Or. !es. ro!ně. 2a celnici postavené pod #ěste!ke# - da#i platili k pci po jedno# pení%i !eské#&KM %a koně a jeden bíl( Oroš % každého vo% . >a rok se tak schá%ely v panské pokladnici < kopy a @' Or. %isk . Ostatní příj#y byly %anedbatelné. > #asného krá# v - dách platil náje#ce ro!ně jeden ká#en" tj. &'"@ kO nepřepo štěného loje" odhadn t( na & kop Or. !es.. 2a stejno !ástk oce? je šacovní listina i nat rální dávky % píse!ského #l(na odváděné nad běžn( plat a představ jící B půl "o$ce p$achu a neb tluči p$o psy a nemá8li tluči# tehdy čty$y pecny chleba C. ) té# ž #l(n náležela i olejna" v níž #lynář B!est povinen p$o potřebu pans"ou# té% p$o čeleX přes celý $o" a neb "dy"oliv toho potřeba u"á%e vole! dělati avša" !a" vole!e ta" po"$utin# toho ničeho% za p$áci b$áti a sobě přivlast&ovati moci nemá.5 1 *ejnicích se nachá%elo nale%iště cihlářské hlíny" které se t ro!ně těžilo třicet vo%6" což při platbě jeden bíl( Oroš %a v6% %na#enalo příje# @' Oroš6. /ro vrchnost asi nebylo $!elné %řídit pansko ciheln " nebo= poddaní stavěli %e dřeva. 1ytěžen( #ateriál vy žívali patrně jen %dejší hrn!íři k v(robě k chy?ského nádobí. 5o panské pokladny neplyn l žádn( %isk ani % op kového lo# a ložiska sádry vsi *nátnice. 8ak tedy vypadala hospodářská %ákladna pro pří#é podnikání vrchnosti" které přinášelo největší %isky %e dvor6 a % rybnikářství. 1e své podstatě však nebylo nijak ro%sáhlé a spokojovalo předevší# potřeby panství.

P$ddansk; )la#8 a *$2$#a
2e%bytno složk statk tvořili poddaní" kteří odváděli vrchnosti běžné platy. /ro vyjádření nat A rálních dávek v peně%ích je třeba vědět" že obilí se ve %dejší# kraji #ěřilo na velko #ír ža#bersko " jejíž obje# taXa speciZik je tak" že „"o$ec té mí$y %ambe$s"é veli"é pět vě$tel sp$avedlivých mí$y p$as"é vynáší5. Jtaro!esk( korec se skládal %e E věrtel6 a jako obje#ová jednotka repre%ent je dnešních Q@"@M litr6. )orec ža#bersk( #ěl tedy asi &&M"D litr a jeden věrtel ža#berské #íry asi <Q"< litr . Šacovní listina vádí i akt ální ceny prod kt6" % nichž v(po!et vychá%í H korec žita !istého je po!ítán %a @M Or. !esk(ch" korec je!#ene !istého %a << b Or." korec ovsa !istého %a &< Or." kr#ná h sa %a D b Or." slepice %a < Or. a kopa vajec %a E Or. !eské. 8o #ož? je vcelk přesně stanovit přínos" jenž plyn l % poddansk(ch Or nt6 do panské pokladny.
ves po!et hospodáři peněžit( $rok je!#en žito oves h sy sleA vejce Zinan!ní sedA pice vyjádření lostí s be% kop Or. d. koA věrA koA věrA korec k s k s kopa k s kopa Or. ko?#i koní rec tel rec tel E< @' @< &Q << &M E &&M &E < MK &< &@ L &M < K& && Q D @ @' <& &L EK @ <& přes &E & <& přes &E & Q< E KQ EL <@ E K Q << @K KM <Q <Q M E E< ' <& <L @K A &<M pr6A #ěr na sedA lost v Or. E<"E KE"@ &D"@ &M"L <@"L @D"@

*nátnice /íse!ná *ejnice 5lo ho?oA vice *lavná celke# Zin. převod celke#

& <M E @& &E' D @@ kop << Or.

L&KD &D & @K & @K & Q< E &@L &L &@' A &@A&@&KL <&AQ &LA<E 'A@' EA@M &A<& D' D' kop KM Or." % toho @@ kop << Or. v hotov(ch peně%ích

vej#elné obilí ] !ást obilí" ktero odev%dával #le! %e své $rody #lynáři %a se#letí Uo%loha pansk(ch les6 byla násled jící H les 9ísek na <Q tenat ,#yšleno patrně !tvere!n(ch ." tj. E&D.M'' loket <" les V #ilíř6 & le!" tj. K&L.E'' loket<" les )řižánky &< le!í" tj. M.<<'.L'' loket<" 1elk( les %a 5lo ho?ovice#i K le!í" tj. <.KQ<.''' loket<" les /r7ojov %a 5lo ho?ovice#i E le!e" tj. <.'D@.M'' loket <" celke# &&.L<<.EE' loket< !ili <<"L le!í ,v taXe %aokro hleno na <E le!í ." což představ je asi E<' ha lesa převod jednotek H %e#ská le! ] M tenat" tj. D<' loket na šířk i na délk " tj. @M !tvere!n(ch tenat !ili K&L.E'' loket !tv." tj. &L ha" &@ a a &< # !tv." takže & le! ,&L&"@&< #< . ] přibližně & lán ,&LE.&EL"&M #< . &KK 8aXa vádí <.E'' kop" ale v(ra%ně nahor %aokro hl je ploch lesa 9ísek &KM převod H & Oroš bíl( ] D pení%6 &KD v to#to po!t jso %ahrn ta i dvě k řata &KL kopy A Oroše
&K@ &KE

ves

po!et hospodáři peněžit( $rok je!#en žito oves h sy sleA vejce Zinan!ní sedA pice vyjádření lostí s be% kop Or. d. koA věrA koA věrA korec k s k s kopa k s kopa Or. ko?#i koní rec tel rec tel @ korce @ korce @&

pr6A #ěr na sedA lost v Or.

so hrnn( v(sevek&KQ

asi '"M lán

/@6n; )la#8 6a0)a>sk3+7 )$ddan3+7 )9ed #9&+e#&le#$5 válk$5 a <e<&+7 B&nan(ní v8<ád9ení Vvedené běžné platy" jinak na%(vané Bo rokC" se v podstatě dají charakteri%ovat jako dědi!n( náje# ,!inže. odváděn( vrchnosti % jednotliv(ch sedlostí v so hrn %a celé vsi. Jkládaly se %e dvo složek4 hotov(ch peně% ,odváděn(ch dvakrát ro!ně" přesněji konce# d bna a v polovině října" t%v. svatojiřské a svatohavelské $roky. a nat rální dávky" tvořené obilí#" h sa#i" slepice#i" a vejci. Jso po%6statke# loka!ní renty" tj. poplatk % jednoho lán stanoveného vrchností při %aložení vsi" kter( %6stával v so !t %a celo vesnici ne#ěnn(" i když se po%ději po%e#ky r6%ně přeso valy.
hodnota $rok &M<'&M' ne#ěnn( peněžit( $rok hodnota nat rálních dávek &M<' předpoklad pro &E. století hodnota $rok nat rálií celke# celková v(#ěra p6dy&M& předpokládaná loka!ní renta % & korce

*nátnice /íse!ná *ejnice 5lo ho?ovice *lavná celke# c - dy&M<

Or. <'D< <'@' EE& @'L &'K EQKM

Or. MQ' KM& E@L <<K LM <'''

Or. &@DQ &ED& ' LM &D <QK@

Or. <DM <QE ' &D @ KQ'

Or. QMM LKK E@L <E< LQ <KQ'

korec D'K"< EQ@ <Q' &<& E' &.MEQ"< &.D@K

Or. &"@D &"D@ &"K < <"<@

P9ed)$kládaná v3>e 1*$k5 a l$ka(ní *en#8 ve 1" s#$le#í /odle tab lky představ je loka!ní renta v pr6#ěr &"M Oroš6 % jednoho korce" ovše# vsi vyka% jí v(ra%né odchylky. 1ěc totiž není tak jednod chá jak vypadá. ) %akládání vsí dochá%elo v r6%n(ch koloA ni%a!ních Zá%ích a lánov(ch systé#ech" !e# ž odpovídalo i ro%dílné vy#ěření renty. F pro! se žádn( % #ajitel6 panství nepok sil o sjednocení poddansk(ch dávek G > prostého d6vod 4 ve středověk přetrvávala #yšlenka %vykového práva a lidé považovali jedno stanoven( a léty prověřen( právní pořádek %a spravedliv( a trvale platn(. /roto ani platy" před dávn(#i !asy vy#e%ené" nes#ěly b(t %v(šeny. ) pní síla kopy !esk(ch Oroš6 však post pně klesala a ve &E. století byla $dajně asi pět až šestkrát vyšší než v &D. století&M@. >atí#co v #in l(ch dobách sta!ila panstv poddanská renta k %ajištění pohodlného života" ke konci &M. století %nehodnotila inZlace tyto platy natolik" že drobná šlechta" jež ne#ěla pod#ínky k podnikání" se ocitala na #i%ině. -ohatší vrchnosti %a!aly na panstvích %ři%ovat vlastní hospodářské jednotky H dvory" pivovary" ov!íny !i rybníky" aby dosáhly %v(šení příj#6 do sv(ch pokladnic. 8ehdy se objevil nov( prvek : potažní a pěší robota" ktero #ajitelé panství vyžadovali od sv(ch poddan(ch při obdělávání do#inikálních &ME po%e#k6. 1 prvopo!átk #ohla b(t robota ko#pen%ací %a dl hy" jež v%nikly jednotliv(# poddan(# b 7 %a neodvedené běžné platy nebo %a obilí k setbě" které si hospodáři brali po ne$rodn(ch letech % pansk(ch s(pek. /ost pně nar6stající %adl ženost Or nt6 dělala % roboty trvalé bře#eno a lidé si po několika desetiletích ani ne vědo#ili" že be%platná práce Bna panské#C dříve k jejich povinnoste# nepatřila. -oh žel se nedochoval rbář" kter( by r!oval" jak vysoká robota připadala na jednotlivé vsi a sedlosti a ani šacovní listina ne vádí Zinan!ní ocenění této práce. 5lo ho?ovi!tí hospodáři obdělávali rok &MKE celke# &<& korc6 p6dy. 1elikost lán oscilovala po dle krajov(ch %vyklostí #e%i E'AQ' korci" %de se %dá b(t podle odhadn té loka!ní renty žita v(#ěra asi M' korc6. /odle těchto indicií v%nikla ves %hr ba na < lánech" tj. dnešních @D ha&MK.

podle tere%iánského katastr náležela %dejší oblast do D. bonitní třídy" t%n. že se t v pr6#ěr sklí%el trojnásobek v(sevk %aokro hleno na celá !ísla &M& přev%ato % berní r ly &M< navíc ještě - dy s ro%loho &.D@K korc6 ,%dejší poddaní neplatili žádné dávky . &M@ JoseZ /ekař" )niha o )osti" /raha &QQL &ME do#inikál ] p6da" ktero obdělávala vrchnost ve vlastní režii &MK %a )arla N1. se & lán ] &LE&EL"&M #< ] &L"E&EL ha
&KQ &M'

peněžit( je!#en žito $rok kop Or. d. korec věrtel korec

oves
věrtel

h sy k s

slepice vejce k s kopa k s

korec

Hná#n&+e Zinan!ní vyjádření o rok procent ální po#ěr složek po#ěr na celkové# odvod každé složky peněžitá renta H nat rální renta ,& H <. pr6#ěrně na & osedlého Píse(ná Zinan!ní vyjádření o rok procent ální po#ěr složek po#ěr na celkové# odvod každé složky peněžitá renta H nat rální renta ,& H @"D. pr6#ěrně na & osedlého He<n&+e Zinan!ní vyjádření o rok procent ální po#ěr složek po#ěr na celkové# odvod každé složky peněžitá renta H nat rální renta pr6#ěrně na & osedlého 4l$57$C$v&+e Zinan!ní vyjádření o rok procent ální po#ěr složek po#ěr na celkové# odvod každé složky peněžitá renta H nat rální renta ,<"M H &. pr6#ěrně na & osedlého Hlavná Zinan!ní vyjádření o rok procent ální po#ěr složek po#ěr na celkové# odvod každé složky peněžitá renta H nat rální renta ,K H &. pr6#ěrně na & osedlého

&& @' MQ' Or. @@"E ` @E"K `

<& & EDL Or. <@"& ` M'"@ `

<& & DMK Or. @D ` M'"@ ` MM"M ` přes &E K'E Or. &Q"& ` @Q"D ` Q< E

KQ &&L Or. K"D ` E<"L `

E << &D"K Or. '"L ` <&"D `

@@"E ` &M"E Or. Q <& @ přes &E KM& Or. @&K Or. <&"@ ` <L ` <&"@ ` &D"K Or. D &L E@L Or. &'' ` <&"Q ` &'' ` &Q"E Or. @ EK <<K Or. D<"E ` &&"< ` D<" E ` &E Or. & <M E LM Or. L@"E ` E"@ ` L@"E ` <&"E Or. &< ` @Q"D `

EL

K

@K

&.&'E @' QM Or. Or. Or. E&"Q ` &"< ` @"M ` &'' ` &'' @E"L ` ` DL"D `

<<"@ Or. '"Q ` <D"M `

'` <@ EM Or. &E"L ` &M"D ` <D"M ` <"M H & L &M Or. &K"K ` K"D ` &M"M ` &D &"& Or. &"& ` &"E ` Q KM @Q"D Or. &<"L ` EQ"@ `

P$0@* <edn$#l&v3+7 sl$6ek 2@6n3+7 )la#: ' vesn&+ 6a0)a>sk;7$ )ans#ví /ři porovnání odvod renty % jednotliv(ch vsí je vidět ro%díl #e%i v(chodní" !asově starší !ástí statk na $rodnější p6dě ,*nátnice" /íse!ná. a %ápadní" #ladší !ástí ,*ejnice" 5lo ho?ovice" *lavná." ležící v lesnatější" %e#ědělsky #éně eZektivní krajině. 1 so lad s tendence#i %ná#(#i odjin d požadovala vrchnost % $rodnějších !ástí statk předevší# obilí. 1 *nátnici bylo hlavní složko nat rální renty žito ,@D`. a je!#en ,<@"&`." na ostatní připadlo jen M"K`. 1 /íse!né převažoval oves ,E&"Q`." po ně# žito ,&Q"&`. a je!#en ,&<`." kdežto %bylé složky tvořily K"D`. > vesnic v %ápadní !ásti se vrchnost spokojila se slepice#i a vejci a %bytek renty žádala v peně%ích" což představovalo v 5lo ho?ovicích D<"E `" v *lavné L@"E ` a v *ejnicích dokonce &'' ` poddansk(ch plat6. /ro konkrétnější představ vádí#" kolik žita # sel pr6#ěrn( poddan( %peněžit kole# rok &M<' na trh " aby #ohl %aplatit peněžito rent a kolik obilí odváděly do pansk(ch s(pek jednotlivé vsi.
pr6#ěr peněžní renty poddan( % *nátnice poddan( % /íse!né poddan( % *ejnic poddan( % 5lo ho?ovic
&MM

&M"E Or. &D"K Or. &Q"E Or. &E Or.

korecd@M Or. '"EM '"EQ '"KE '"@Q

žito tj. #@ '"'KE '"'KD '"'M@ '"'EM

kO&MM ,DE' kOd#@. E' kO E<"< kO EM"M kO @E kO

vi% Mate#atické" Zy%ikální a che#ické tab lky" /raha &QMM" str. LM

poddan( % *lavné

<&"E Or.

'"KQ

'"'MQ

K&"& kO

Mn$6s#ví )*$dan;7$ 6&#a n5#n; na 57*a'ení )en@6&#;7$ )la#5 v*+7n$s#&
<e(0en tj. #@ <"EL přes &"M@ 6&#$ tj. #@ <"EL přes &"M@ $ves tj. #@

korec *nátnice /íse!ná celke# <&"<K přes &E

kO M'' kOd#@ &.ELL QDL )9es 2 "??

korec <&"<K přes &E

kO DE' kOd#@ &.L@K &.<'M )9es - D"1

korec

kO EKK kOd#@

Q<

&'"DE

E.LLM"D " EE?FG

Celk$v; 0n$6s#ví $2&lí $dev'dávan;7$ v*+7n$s#& Množství odváděn(ch h s" slepic a vajec odpovídá to# " že se patrně be%e %bytk % žitkovaly v panské k chyni" stejně tak oves jako obrok pro panské koně. Je!#en asi přišel do pivovar a %bytek se spol s @.'E& kO žita&MD se#lel ve #l(ně na #o k a kro py" což se doplnila chybějící !ást obilovin pro v(živ panské rodiny" $ředník6 a !eledi. )ro#ě t%v. běžn(ch plat6 #ěli ža#pašští poddaní v6!i #ajiteli statk i další povinnosti" které patrně v%nikly po%ději s ro%voje# vrchnostenského podnikání. 1šichni hospodáři ,nebo kdokoliv % Or nt . se # seli $!astnit jako nadháně!i a nosi!i pansk(ch hon6 na vysoko " na %ajíce a také v(lov ryb. 5ále %dar#a dělali a vo%ili dřevo pro pivovar a palivo do pansk(ch pokoj6 a k chyně. )aždá vesnice byla ještě povinna chovat B " u%it"u v$chnostiC jednoho panského ho sera a třikrát běhe# léta Bpodš"uby odvozovatiC. Jednotliví sedláci odev%dávali vrchnosti B bez záplaty5" tedy %dar#a" ro!ně jedn št k &ML spředené pří%e a %ahradník polovic. >vláštní povinnost navíc plnili hospodáři v *nátnici a v /íse!né" kteří vlastnili potahy. 2a všech takov(ch Or ntech chovali celoro!ně jedn pansko ko% . 8aXa nadto vádí" že poddaní # sí B co se !im od v$chnosti $oz"á%e a po$učí učiniti. C 8o %na#ená" že vrchnost #ohla žádat i další be%$platné sl žby. >áva%ky stanovené #i#o běžné platy oce? je šacovní listina na <' kop. -ěžné platy a %vláštní povinnosti přinášely do panského d6chod každoro!ně %isk Q' kop KM Or. !esk(ch" tj. cca &L& kop K< Or. #íše?sk(ch. Jak jse# se %#ínila" Zinan!ní vyjádření poddansk(ch robot chybí" takže nel%e vy!íslit" jak velk( podíl #ěli poddaní na režijní# podnikání své vrchnosti. Vž před třicetileto válko t ale Z nOoval plně ro%vin t( robotní systé# odvíjející se od potřeb panského hospodaření.

T9&+e#&le#á válka a <e<í d:sledk8 )*$ 6a0)a>sk; )ans#ví
2a po!átk třicetileté války náleželo ža#pašské panství hospodářsky nepříliš $spěšné# Jan 1otíA kovi - kovské# % * stířan a jeho #anželce [lišce % 5ohalic. 2ení %ná#o" že by se %dejší vrchnost nějak v(ra%ně anOažovala na některé %e %nepřátelen(ch stran" ale podle všeho náležela k nekatolík6#. 5oklade# je nejen historie obo šlechtick(ch rod6" ale i to" že blí%k( 1otík6v příb %n(" str(c Mik láš padl %a stavovského povstání a jeho statek *ode!ín na Uychnovsk " #ěl propadno t konZiskací#&MQ. >atí#co již od léta rok &M&L se prohabsb rská katolická vojska střetávala v bojích s nekatolicko opo%icí na jih Sech" po%ději i Moravy a Uako s" %de byl relativní klid a Jan 1otík - kovsk( se více než o politik staral o co nejv(hodnější %peněžení ža#pašského statk " aby se %bavil dl h6. F!koliv si sá# v taXe sepsané po roce &M<' cenil nabí%eného %boží na @D.@K& kop &D Or. #íš. & d." teprve <K.&.&M<M se # podařilo prodat 3a#pach s přilehl(#i vesnice#i %a po h(ch <E.'Q& kop @K Oroš6 a K peně% #íše?A sk(ch&D'. 2ov( #ajitel" -edřich % OprštorZ navíc %aplatil !ást ceny dědictví# po otci A nevelk(# statke# /řestavlky tvořen(# dvore#" vesnice#i /řestavlky" Uajice a díly vsí )rchleby" Jvídnice a ;hleny" kde poté 1otík - kovsk( s rodino sídlil a <M.E.&MM@ %e#řel. -edřich % OprštorZ pochá%el % přísné katolické rodiny. 2a !astolovické# panství" které držel jeho otec a po roce &M&K bratr Oto" panovaly i na tehdejší dob po#ěrně přísné po#ěry. Vž rok &M&< se t poddaní postavili proti vrchnosti se %braně#i v r ce" ale po příchod pánov(ch o%brojenc6 se ro%prchli. 2ěkteří % nich pak byli vě%něni v *radci )rálové. 2a Sastolovick se ale trestaly třeba i

sta!ilo pro ro!ní vyživení necel(ch Qti osob jak veliká byla št ka ,patrně přadeno . se #i nepodařilo %jistit Ott6v slovník na !n( : heslo B- kovsk( % * stířanC" str. LLD &D' Uadi# 5 šek" *nátnice" str. &D
&MD &ML &MQ

oby!ejné přástky !i tanec" a vel#i tvrd( postih následoval po %a#eškání !i %běhn tí % panské sl žby. 1e vě%ení skon!il i kr!#ář % /řestavlk" protože neodebíral r!ené #nožství piva % panského pivovar . -edřich6v bratr Ota % OprštorZ vykonával Z nkci reZor#a!ního ko#isaře pro *radeck( kraj a po!ínal si při šíření katolického náboženství" jež bylo v %e#i Q.E.&M<E prohlášeno %a jediné povolené" nes#írně horlivě. 2epronásledoval jen oby!ejné lidi" ale i šlecht 4 v násled jící# případě patrně Johank " dcer Mik láše - kovského % * stířan. 1 dopise )arl % 9ichtenštejna L.L.&M<E píše H B…Yicméně!i ma!e sobě od ně"te$ých "atolic"ých "ně%í v známost uvedeno# %e %ádných "řtů ani oddav"ův z těch míst# z nich%to p$edi"anti vypovězeni !sou# nema!í. 9 čeho% se snadno souditi mů%e# %e všudy dosti pota!í se !ich nachází a o tom vůbec často slyšeti. (a"o% pa" dne pondělního na +ampachu !ednoho pana 'ohals"ého s !ednou paní vdovou# po $odu Gt$a"ovou# pi"ha$t z 1$ande!sa oddával.,B, Jestliže se kně% nebál oddávat šlechtické sno bence" patrně také běžně provo%oval na 3a#pašsk nekatolické bohoA sl žby a rit ály #e%i poddan(#i. Flespo? do rok &M<M než panství" jehož se vále!né dálosti dos d příliš nedotkly" ko pil -edřich % OprštorZ . 8en sice vy#ohl pro /íse!no katolického Zaráře" ale kně% #ěl tak ní%ké příj#y" že se odt d br%y poro !el &D<. -edřich6v bratr Ota povolal již dříve na své statky je% ity. /áter Fda# )ravařsk( pak spol s další#i p6sobil i na ža#pašské# panství. Mnoho podA dan(ch" většino %e strach před treste# !i šikanování#" tehdy odříkalo předepsano Zor# li" ktero se v%dali víry sv(ch předk6 H B *řísahám *ánu 1ohu všemohoucímu# Ca$ii a všechněm svatým# %e ne z musení# ale dob$ovolně " svatosvaté "atolic"é říms"é víře se v$acím a !i samu p$avou# sta$o%itnou# spasitelnou býti vyznávám. Lalicha se odpřisahám a !eho ;časten býti nechci na vě"y# anob$% $adě!i dít"y své a "te$é "u péči sobě svěřené mám# od něho všeli!a" odvozovati budu. Glibu!i ta"é# %e v tomto nábo%enství stále set$vati a $ozdílných nábo%enství lidí vzdalovati se chci. L tomu mi dopomáhe! *án 1ůh# mat"a !eho a všic"ni svatí5,B= ) přest p n tili poddané i reZor#a!ní ko#isaři" kteří podnikli v ledn a $nor &M<L cest kraje#" poři%ovali se%na#y katolík6 a ostatní# hro%ili vě%ení#" jestliže do r!ité lh6ty ne%#ění své přeA svěd!ení. 2a 3a#pach se ko#ise objevila <@. ledna a odt d pokra!ovala do 3a#berka. 2a někter(ch #ístech vyvolaly v(hr6žky ko#isař6 vln odpor " která přerostla na 2áchodsk a Opo!ensk v ro%sáhlé povstání" po%ději po#ocí vojska krvavě potla!ené. 8ajní nekatolíci však v kraji %6stali a ještě na jaře rok &ME< pr( na *radeck vě%nili jakéhosi krej!ího" poddaného %e ža#pašského panství" jenž se vydával %a predikanta.&DE -e%dětn( -edřich % OprštorZ %e#řel rok &M@' a jeho #ajetek %ískala v so lad se %ávětí&DK rok &M@@ je% itská kolej v *radci )rálové %aložená teprve po -edřichově s#rti v pěti do#ech" které k to# to $!el dříve ko pil. 1 to#též roce se celo !esko %e#í šířil #or &DM a nevyhn l se ani %dejší krajině. 5obové dok #enty vádějí H 4éta ,N== v městě +ambe$ce toho $o"u byl mo$ veli"ý# ta" %e při tom záduší ně"oli" set lidu pomřelo,BB a „na +ampachu začaly ho$"é zimnice,B-# ta"%e přes den D i B Eunusů spůsobily. *otom !ízlivý mo$# ta"%e v ,, dom"ách %amp. za "$át"ý čas ?7 zemřelo5 ,B/. 1celk reálně se dá o!ekávat" že t%v. !erná s#rt !i horká ne#oc si vybraly oběti i v 5lo ho?ovicích. Období Zaktického be%vládí na %dejší# panství vy žívaly ke kořistění a drancování vojenské oddíly. /odle %právy královsk(ch ko#isař6 % <E.&&.&M@E !inila $j#a %p6sobená vrchnosti v letech &M@&A&M@E celke# &.@@E kop Or. #íš. a škody na #ajetk poddan(ch &.DE& %lat(ch. &L' 2ejvyšší %trát přivodili je% it6# císařští vojáci&L&" kteří po!átke# !ervna &M@E %a$to!ili na ža#pašsk( dv6r a jak vádí píse!ská
Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &<L vi% %ávěre!ná %práva so pis poddan(ch podle víry % r. &MK& &D@ J.F.)o#ensk(" *istorie per%ek cí" kapitola K@ BJak %achá%eli s obecn(# lide#C" !l. &M &DE JVF /raha" JM U &'Qd&Kd<K Zol. &L@" &LE ,Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &@M . &DK JVF /raha" 5>1 &EE" - EaAL ,Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &'& . &DM #or [ F <' ]" ak tní" vysoce nakažlivé one#ocnění" dříve ve velk(ch epide#iích a s vysoko $#rt ností" projev jící se nej!astěji ve Zor#ě #or d(#ějového ,b bonického ." #éně !asto ve Zor#ě plicní. /6vodce H /aste rella pestis. >droj náka%y H inZikovaní hlodavci ,krasy" potkani .. /řenaše!i H para%iti" %ej#éna blechy" ne#ocn( !lověk &DD [. Flbert" ). ;hotovsk(" /a#ěti ža#berské" str. <M ,v(tah % #ěstské pa#ětní knihy . &DL v případě horké %i#nice se #ohlo jednat o dva dr hy one#ocnění H a. tyZ s břišní [ F '& ] dříve po#ěrně !asté celkové ak tní inZek!ní one#ocnění" postih jící %ej#éna %ažíva cí $strojí a projev jící se těžk(#i a !ast(#i pr6j#y se %tráto tělních tek tin. /6vodce H r6%né typy Jal#onell" nej!astěji Jal#onella typhi # ri #. /řenos H /ožití potravinářsk(ch" %ej#éna #asn(ch v(robk6" bakteriálně prvotně nebo dr hotně %ne!ištěn(ch" dále inZikovaná vejce" %ej#éna kachní b. tyZ s návratov( ,evropsk( . [ F ML ] ak tní inZek!ní one#ocnění s opak jící#i se hore!nat(#i %áchvaty. /6vodce H Jpiroso#a Ober#aieri ,borrelia rec rrentis .. /řenaše! H veš &DQ /a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DED : &L&'" OF 0stí nad Orlicí" kniha !. <&'" str. &MM4 v 9ichkově pr( přežilo #or po %e šest rodin ,Jaroslav Š6la" 1enkovsk( lid v(chodního *radecka v letech &KQ'A&ML'" *radec )rálové &QD&" str. &&L" na %ákladě knihy Pran%e 1ietha" Tr lich" str. &Q . &L' 9iberi #e#orabili # beneZicii c rati pisecžensis in diacesi UeOina : *radecensi ab Fnno &DQ'" JOF 0stí nad Orlicí" kn.!. <&'" str. &MM &L& 9iberi #e#orabili # beneZicii c rati pisecžensis in diacesi UeOina : *radecensi ab Fnno &DQ'" JOF 0stí nad Orlicí" kn.!. <&'" str. &MM H >ého% $o"u ?. (unii po poledních vo!áci začali dvo$ec %ampas"ý dobývati @byli !sou vo!áci po Fene$ál. ollo$edo le%ícím u Zlac"a pod řízením !a" se p$aví [inciano… A Jeron(# ;olloredo ,&KL<A&M@L . bojoval v císařské ar#ádě. -yl pověřen obrano Jle%ska" ale po ne$spěšné bitvě byl rok &M@E vě%něn. 1 roce &M@M trpěl novo porážk ve Prancii a dva roky nato padl v boji. ,/etr Mašek" Modrá krev" /raha &QQ<" str. EE .
&D& &D<

Zarní kronika % &. pol. &Q. stol. odvolávající se na so dobo %práv s periora &L< pátera )ravařskéhoH „"dy% p$o$azili# nemohli zapalovati# u východu do dvo$u D osob $anili a za m$tvé nechali# ,6 po"o!ů p$o$azili a t$o!í dveře %elezem obité. 0de!muli# co%"oliv nalezli# pe$ly# stříb$o# zlato# ten"é šaty všechny# alby "ostelní# sý$# máslo# sůl# maso# ub$usy# se$víty etc.# "obyl ,D a 6 hříbata. )"oda přišla na ,76, "op míše&s"ých.5 /o odpo!t této !ástky % celkového so hrn %trát %b(vá jen @&@ kop" což %na!í" že plenění císařsk(ch v !ervn rok &M@E bylo patrně tí# nejhorší#" co až dos d ža#pašské panství %ažilo. /ro někoho je #ožná překvapení# rabování císařské ar#ády tak říkajíc na vlastní# $%e#í. Jeno#že ve vojsk tehdy slo žili žoldnéři najatí po celé [vropě A a= Španělé" Ntalové !i třeba -avoři : takže ani pro ně nebyla %e#ě do#ovino a prostí lidé neviděli #e%i vojáky žádn( ro%díl. /o roce &M@Q vtrhlo do Sech třikrát švédské vojsko a právě pak trpěl severov(chod %e#ě nejvíce. 1ojáci obo %nepřátelen(ch stran" %divo!elí dlo hodobě přehlížen(# be%práví#" to žili jen po peně%ích a kořisti" ktero chtěli %ískat %a každo cen . 8a#" kde se žoldnéřské oddíly sadily" br%y vše vyplenily a vydávaly se %a l pe# dál a dál. 8ak se stalo" že „l. ,N=/ z :$adce nepřítel @)ve!daA a% na +ampach vybíhal# tam vše vyb$áno na mnoho vozích i s dobyt"em odnesl.,-=. 8akov( přepad %na#enal sice %na!né" ale jen krátkodobé nebe%pe!í. Šlo po %e o to" skr(t se i s dobytke# v!as v lesích a do Zat" že žoldnéři ne%apálí stavení. Jtrach lidí vojáci obratně vy žívali a prostřednictví# vyslanc6 přede# žádali pení%e a jídlo. 8eprve" když obyvatelé #ěst a vsí ne#ohli nebo nechtěli vyhovět" následovaly tvrdé represálie. /roto ža#pašská vrchnost v letech &ME< a &ME@ %aplatila Švéd6# E'M %lat(ch" „aby neměli Hua$tý$y5.,-? 3a#berští #ěš=ané se nátlak nepoddali" takže „léta ,N?=# dne 66. měsíce s$pna# neš2astná příhoda přišla na město +ambe$"# při!edouc šve!ds"á pa$ta! lidu vo!ens"ého od 4anš"$ou8 na# nechtíce !im "ont$ibui$ovati !a"o%to nepříteli# zapálili město# chtě!e vě$nost (.C. ís. zachovati. Ghořelo domů D-# stodol s vobilím 6,# vobilí v nich bylo ,.?N? mandel.,-D 1e %dejší oblasti byl tento požár asi nejtraOi!tější dálostí třicetileté války. 2a ža#pašské# panství se vojenské oddíly %nov objevily až na sa#é# konci války. B 4. ,N?- +am8 pach od císař. vo!s"a dva"$áte vyd$ancován byl# odnešené mlíčné "$ávy veš"e$é# nábyte"# obilí# plátno# vylámány dveře. )"oda se počítá na ?77 E$.5,-N >a%na#enány ovše# %6staly jen dálosti pří#o poško% jící vrchnostensk( #ajetek. 8isíce drobn(ch i větších příkoří" která # seli be% protest snést poddaní" jso %apo#en ty. Jtejně tak dok #enty neříA kají nic o krádežích" drancování a požárech %p6soben(ch vojensk(#i oddíly na jejich Or ntech. Osa#ělá stavení a nevelké vesnice se navíc stávaly oblíben(# cíle# be%ohledn(ch band %běh6 !i vyslo žilc6" jak(ch se %e#í pot lovalo stále víc. /ři to# vše# vrchnost stále vyžadovala odvádění peněžních a nat rálních dávek i plnění robotních povinností. 2etřeba dodávat" že %a takov(ch pod#ínek # seli rolníci vynaložit ne#álo $silí" aby svá hospodářství" těžce poško%ená válko i ne$roda#i" drželi v chod . 5íky šacovní listině % let cca &M<EA<M a povále!n(# dok #ent6# : so pis poddan(ch podle víry % r. &MK& a berní r le % r. &MKE je #ožné %ískat představ o to#" jak se ža#pašské panství běhe# plyn l(ch třiceti let %#ěnilo. /ředevší# v(ra%ně poklesla %ákladna pro vrchnostenské podnikání. /o!et dvor6 se snížil % p6vodních !tyř na jedin( : 3a#pašsk(" kter( navíc trpěl v #in l(ch deseA tiletích #noho škod. 1 so pis poddan(ch podle víry se t kro#ě dvo pacholk6 a šesti děve!ek vádí poh6nek" hříbek a pastevec" dále pastevec sviní" ov!ák" ov!áck( pacholek a tři pastvice. Jtejně jako před válko tedy vrchnost chovala ve vlastní režii koně" krávy" prasata i ovce" ale patrně v #nohe# #enší# #nožství" protože rok &MEL odt d císařští odehnali všechen hově%í dobytek. Me%i pansko !eládko není rok &MK& vedena žádná % pivovarsk(ch proZesí. /ivo %de tehdy %řej#ě vařil teprve <<tilet( Jiřík příj#ení# Jládek a jeho &Ltilet( !edník Matěj Jládek. O %byl(ch oborech vrchnostenského podnikání : #l(nech" rybnících a dalších %drojích chybí v dok #entech bližší inZor#ace. F jak( dopad #ěla vále!ná léta ve vesnicích G Jejich po!et %6stal stejn(" ale jak ka% je tab lka !. M" po!et obyvatel a sociální str kt ra byla #nohde %na!ně odlišná.
vesnice celke# osedl(ch rodin &M<' &MKE cdA ` E< E& A& A<"E @M @@ A@ AL"@ <& <& ' ' &M &< AE A<K E E ' ' 11H 111 AL AM"D` sedláci chal pníci %ahradníci %p stlá stavení cdA ' c< c& c& c& E"<`

&M<' &MKE cdA &M<' &MKE @E << &D ' < DK <D &Q K < < KK AD A@ A&< c< ' A<D` D ' ' && ' &L M M &< D ' @&

cdA &M<' &MKE cdA &M<' &MKE A& ' cM &@ c&< E AE K ' < cD<` <E D M @ < & &Q cD AD A& A@ A& A<&` ' ' ' ' ' ' ' < & & & K

*nátnice /íse!ná *ejnice 5lo ho?ovice *lavná celke#
&L< &L@

představeného je% itské koleje v *radci )rálové 9iberi #e#orabili # beneZicii c rati pisecžensis in diacesi UeOina : *radecensi ab Fnno &DQ'" JOF 0stí nad Orlicí" kn.!. <&'" str. &MM &LE 9iberi #e#orabili # beneZicii c rati pisecžensis in diacesi UeOina : *radecensi ab Fnno &DQ'" JOF 0stí nad Orlicí" kn.!. <&'" str. &MM &LK 5r. [d. Flbert" ). ;hotovsk(" /a#ěti ža#berské" 1íde? &LLQ" str. <M &LM 9iberi #e#orabili # beneZicii c rati pisecžensis in diacesi UeOina : *radecensi ab Fnno &DQ'" JOF 0stí nad Orlicí" kn.!. <&'" str. &MM

- dy&LD

&&

&&

'

'

D

E

Z0@na )$(#5 5sedl$s#í a s$+&ální s#*5k#5*8 vsí )$ #9&+e#&le#; vál+e /řed válko vádí šacovní listina &@' poddansk(ch Or nt6" kdežto rok &MKE je jich evidováno ž jen &<<. >aniklo tedy L hospodářství" ovše# berní r la %a%na#enává po h(ch K %p stl(ch stavení. > toho plyne" že tři chal py %#i%ely %a t dob %cela be%e stop a pok d k ni# náležely nějaké po%e#ky" so sedé je dávno při!lenili ke sv(# polí#. Odlehlejší *lavná a *ejnice nevyka% jí v po!t sedlostí žádné %#ěny" v největší *nátnici došlo ke %r šení jediného hospodářství a jen o něco větší $bytek tří Or nt6 do%nala /íse!ná. 2a první pohled je proto %arážející %ánik E chal p v 5lo ho?ovicích" tj. tolika" jako ve všech %b(vajících vesnicích dohro#ady. > celkového po!t %dejších sedlostí se jednalo o celo jedn !tvrtin . /o%ná#ky berních ko#isař6 potvr% jí obecno tendenci" podle níž válka nejh6ř postihla vrstv sedlák6. >atí#co rok &M<' se do této kateOorie řadilo DK Or nt6" rok &MKE ž jeno# KK" což představ je pokles o <D `. -erní r la navíc vádí &K sedlák6 Bna živnostech %kažen(chC" t%n. tako v(ch kde se vysévalo jen #ini#ální #nožství obilí a chovalo něco #álo hospodářsk(ch %vířat" takže po %e E' selsk(ch Or nt6" tj. K@ ` předvále!ného stav " se v to#to !ase dalo o%na!it %a opravd provo% schopné. 2ejvětší pokles selsk(ch hospodářství vyka% jí *ejnice" i když podle #ého ná%or v to#to případě koA #ise spíše jen napravila přehnaně vysoké ocenění někter(ch Or nt6 v šacovní listině. 1 to# je také pří!ina" pro! na ža#pašské# panství v%rostla o cel(ch D<` vrstva chal pník6" nebo= v *ejnicích" kde dříve žádné sedlosti tohoto typ nebyly" jich přibylo dvanáct. 8aXa ne vádí chal pnická hospodářství ani v /íse!né" kdežto berní r la jich %a%na#enává šest. 1 této vsi deOradovalo pár selsk(ch Or nt6 na nižší $rove? a naopak některé %ahradnické chal py se přibrání# nevy žívan(ch po%e#k6 staly hospodářsky v(nosnější#i jednotka#i. 1 *lavné se sit ace nijak dra#aticky ne%#ěnila4 po %e jeden %e %ahradník6 své obydlí op stil a to %p stlo. 5lo ho?ovice %a%na#enaly běhe# třicetileté války největší $bytek Or nt6 : <K `. Ovše# na dr ho stran " až dos d t %cela chyběli sedláci a berní ko#isaři %ařadili rok &MKE do této kateOorie hned dva hospodáře. /atrně proto" že ti své po%e#ky ro%šířili o p6d od oněch !tyř %anikl(ch stavení. 2ejro%sáhlejší škody trpěla *nátnice. /o!et %dejších hospodářství %6stal sice v podstatě stejn(" ovše# v(ra%ně poklesla jejich ekono#ická prosperita. >nov se objevila vrstva %ahradník6" jež v této vsi neb(vala a po#ěrně %na!ně : o D ,tj. <'"M`. se snížil po!et selsk(ch Or nt6. 1el#i sl šno představ o hospodářské %ákladně jednotliv(ch vesnic poskyt jí $daje již %#íněné berní r ly % rok &MKE. 1šechny %dejší lokality ,tedy i - dy. jso o%na!eny jako vsi na ne$rodné p6dě.
po!et strych6 celke# rolí #á a osívá na na %i# jaro potah6 121 &'< &Q krav potah6" dobytka chová jalového ovcí svi?

PANSTVÍ ŽAMPACH sedlák6 chal pník6 %ahradník6 vnově osa%en(ch &MK@ stavení ro%bořen(ch stavení p st(ch dv6r hanZeštní kostel Zarní #lejn6 kol #o !n(ch KK E' &L @ < @ & & & E

1G-I
,EQQ ha.

"I2F1 @@E"< L@"& <<"<

--GF1 <M@"@ M&"< <

-II <@M &'' &Q

2D2 &EK K' D

-12 @&<

1E &L

&<QQ ,@DE ha. @M@ ,&'K ha. &L ,K ha. &K ,E"@ ha. E' ,&&"K ha.

&<

&'

/e*ní *5la 1?I" ! s$57*n )*$ )ans#ví Ža0)a+7 /oddaní obhospodařovali celke# &.ML' strych6 &LL p6dy" což v dnešních #írách představ je EL@"LE ha. 2a %i# osévali EK<"& strych6" tj. &@'"< ha ,<M"Q`. a na jaře @@D"& strych6" tj. QD"& ha ,<'"&`.. >e %byl(ch LQ'"L strych6 ,tj. <KM"M ha. # sí#e podle tehdejšího hospodářskoAtechnického systé#
&LD &LL

8aXa !ili šacovní listina vádí jen j#éna b dsk(ch osedl(ch r. &M<' be% jejich sociálního %ařa%ení & strych ,korec . ] L'' !tv. sáh6 ] <.LDD"@<& #< ] cca '"<LL ha4 &.ML' strych6 ] EL@"LE ha

po!ítat odhade# s @QK strychy ,&&E ha : <@"K`. na $hor. 9ade# tedy %6stávalo ležet asi EQK"L strych6 p6dy" tj. <Q"K` vešker(ch %e#ědělsky vy žiteln(ch po%e#k6. Jociální str kt ra ža#pašského panství #ěla podle berní r ly t to podob H EQ ` sedlák6" @K ` chal pník6 a &M ` %ahradník6. /odle s#ěrnic %e#ského sně# % <&.<.&MK@ se %a sedláka v berní# vy#e%ení po!ítal hospodář" kter( osíval přes polovin sv(ch polí a #ohl konat potažní roboty. > tohoto pohled berní ko#isaři t to vrstv silně nadhodnotili" nebo= stanovené# kriteri odpovídá po %e <K Or nt6 a @' hospodářství %ařadili do této kateOorie neoprávněně &LQ. [kono#ická skladba panství #ěla ve sk te!nosti t to podob H <K selsk(ch Or nt6" tj. <<`" D' chal pnick(ch" tj. M<` a &L %ahradnick(ch stavení" tj. &M` celkového po!t . /roZil %dejšího pr6#ěrného sedláka vypadal podle $daj6 berní r ly následovně H ke Or nt náleželo <@"M strych6 po%e#k64 obhospodařovan(ch však jen ML"< `&Q'" což představ je ploch &M strych ,E"M ha.. Je však n tno po!ítat s třetinov(# $hore#" takže pro setb %6stalo každoro!ně asi &'"D strych6. /ři hr bé# odhad v(nos & H <"E &Q& #ohl sedlák sklidit až <K"D korc6 obilovin. /o ode!t reprod k!ního osev # pro spotřeb %6stalo &K korc6 obilovin. 2a každé selské hos podářství připadaly asi dva potahy" E krávy" <A@ jalovice a M ovcí a asi každ( třetí sedlák choval prase. Jrovnatelné pra#eny&Q< stanov jí #nožství obilí potřebné pro celoro!ní vyživení dospělé osoby cca na M korc6 obilí&Q@. > obilovin vyprod kovan(ch na polích pr6#ěrného selského Or nt se #ohli s bído živit tři dospělí" a to ještě nepřihlíží# k nat rální# dávká# pro vrchnost. 1e vešker(ch propo!tech kalk l ji s oseve# celé plochy obilovina#i" protože l štěniny ,předevší# hrách. a koš=áloviny ,%ej#. %elí." které tvořily podstatno složk jídelní!k " se pěstovaly na !ásti $hor . /odle so pis poddan(ch podle víry % rok &MK& náležely do selské do#ácnosti" složené obvykle % hospodáře" jeho #anželky" dětí" !eledi a někdy i v(#ěnkáře" v pr6#ěr E"< osoby be% dětí do Q let. Je proto jisté" že i sedláci # seli #ít v té době další %droje %ajiš= jící rodině živobytí. Odlehlost %dejší kon!iny a její nev(hodnost pro obchodní spojení však v(ra%ně o#e%ovala příležitosti pro dopl?ková %a#ěstnání. /říj#y plyn ly do hospodářství podle všeho předevší# % chov dobytka. > toho d6vod se v okolních #ěste!kách dobře živil po#ěrně velk( po!et ře%ník6&QE" Bhandlíř6C s dobytke#" #ásle#" s(ry" vlno apod.. Mnohe# h6ř se # selo žít chal pník6# a %ahradník6#. ) chal pá# se podle tehdejšího rbariálního a berního vy#e%ení po!ítaly sedlosti" jejichž v(#ěra oscilovala #e%i EA&K korci v(sevk . 2a ža#pašské# panství náleželo k pr6#ěrné# chal pnické# hospodářství Q strych6 p6dy % žitkované %e KQ"E `&QK. -e% třetiny připadající na $hor obdělával chal pník asi @"K strych6 ,& ha. %e#ědělské plochy" tj. @krát #éně než sedlák. 1(nos % polí představoval až L"E korc6 obilovin" % nichž #ohl hospoA dář pro obživ rodiny a dobytka potřebit #aXi#álně E"Q strych . /r6#ěrn( po!et lidí v chal pnické do#ácnosti byl be% dětí do Q let @"& osob a vyprod kované obilí nesta!ilo ani pro ro!ní obživ jedné osoby. Jotva ve třetině sedlostí #ěli potah4 ovce ani prasata nechovali" drželi pr6#ěrně <A@ krávy a &A < jalovice. > prodeje %pracovan(ch živo!išn(ch prod kt6 chal pníci sice něco tržili" ale těsně po třicetileté válce b(val be%pochyby hlad v chal pách !ast(# hoste#. Uo%vržení berní ,repartice. %áviselo dříve na to#" kolik osedl(ch vrchnost při%nala" ovše# po roce &MKK se řídilo po!te#" kter( vykalk lovali ko#isaři. >a osedlého" na něhož připadalo L %lat(ch @< krejcar6 berně" byl považován sedlák s v(sevke# od @' korc6 v(še" Or nty s nižší ro%loho se oce?ovaly %lo#ke# této jednotky. Majitelé panství 3a#pach platili daně %a K' &d< osedl(ch.
po!et strych6 celke# rolí #á a osívá na na %i# jaro potah6 potah6" dobytka chová krav jalovéA ovcí svi? ho *andle a živnosti vedo ro%dílné

/J4K chal pníci %ahradníci HNLTNICE sedláci chal pníci %ahradníci : be% polí hanZeštní dv6r
&LQ

11 D E "1 <D M D &

E? 2-FD' &Q"& &M E"< GDIF2 1HGF2 M'D &D< KL"< &@"< E' &<

1IF1 &< @"& 1"H &<L && &'

IE K' M <

2? &Q D 1"H &&Q &M M

12 Q @ HD DE && @

& švec 1H1 &Q&

& tkadlec

*nátnice &K správně %ařa%en(ch : &< neoprávněně %ařa%en(ch" /íse!ná EA&K" *ejnice @A<" 5lo ho?ovice <A'" *lavná &A& sedláci : &<QQ strych6 H @@E"< c <M@"@ ] KLD"K strych6 oset(ch po%e#k6 c <QL"L strych6 $hor ] LLM"@ strych6" neobděláno E&<"D strych6" tj. @&"L `" obděláno ML"< ` &Q& JoseZ /etrá?" /oddan( lid v Sechách na prah třicetileté války" str. <<" <@ ,pr6#ěr %rnovosti na dvorech panství Sesk( )r #lov a ŠnekendorZ v /odještědí .. &Q< JoseZ /etrá?" /oddan( lid v Sechách na prah třicetileté války" str. &Q ,pr6#ěr nat rální dávky obilí na osob ne dvoře ŠnekendorZ rok &M<E . H pro %ákladní vyživení K dospěl(ch osob <E korc6" & věrtele a < !vrtní pražské #íry žita na chléb" @ korc6 na #o k na kaši a @ b korce je!#ene na kro py &Q@ @'"K korce" & věrtel" < !tvrtně ] <.LE' c <@"@ c &&"D ] <LDK litr obilí na K osob ] KDK litr obilí na jedn osob ] cca M korc6 obilí &QE v )yšperk jich bylo r. &MK& šest" v 3a#berk r. &MM& deset &QK chal pníci : @M@ strych6 H L@"& c M&"< ] &EE"@ strych6 oset(ch po%e#k6 c D<"< $hor ] <&K"K strych6" neobděláno &ED"K strych6" tj. E'"M `" obděláno KQ"E `
&Q'

po!et strych6 celke#

rolí #á a osívá na na %i# jaro

potah6

potah6" dobytka chová krav jalovéA ovcí svi? ho

*andle a živnosti vedo ro%dílné

PÍSE=NL sedláci chal pníci %ahradníci ,% toho < %p stlá stavení. HEJNICE sedláci chal pníci ,& nově sa%en(. p st( chal pnick( Or nt %ahradníci ,& nově sa%en(. 4MOJHONOVICE sedláci chal pníci ,& nově sa%en(. %ahradníci c & p st( Or nt HMAVNL sedláci chal pníci %ahradníci c & p st( Or nt

-&Q M L 21 K &< & @ 12 < D @ " < ' <

"HED' <@

11?F&&& K"@

E1 DE D

-I @K

H2 DK && M I<@ <D @

I1 EE D

G? DM

1E &L & #l(n

2HD &@M &@Q &K 121 EM DK "D E'

?" @K"< <L"<

I1F2 @L"@ &<"@

1G &< K

2&E Q

-H @Q

& kolář

2EF&E &E"@ 11 &&

2HF2 &E &K"< H Q

1I M Q 1 &

"1 &M <@ < " @ &

21 D &< < ? M

? M

/e*ní *5la 1?I" ! s$57*n )*$ <edn$#l&v; vs& 6a0)a>sk;7$ )ans#ví 2ejlépe si vedli sedláci v *ejnicích a 5lo ho?ovicích" kteří v pr6#ěr obhospodařovali &E"D a &E strych6 po%e#k6. > nich se dalo v dobré# případě sklidit až @E"K korc6 obilí a po odpo!t reproA d k!ního osev %6stalo cca <' korc6. 2a pr6#ěrného hejnického sedláka připadalo <"E potah " E"M dojn(ch krav" <"L jalov(ch krav a D"L ovcí. 1 dlo ho?ovické# selské# hospodářství vlastnili běžně @ potahy" L dojnic a @"K jalovice. 1 /íse!né" *lavné a *nátnici se ro%loha obdělávan(ch polí pohybovala #e%i Q"D A &&"& strychy" což představovalo skli%e? kole# <K korc6 obilí" % něhož #ohli sedláci vy žít asi &E"M korce pro rodin . Jedlák v *nátnici #ěl při Or ntě takřka < potahy" E"E dojn(ch krav" <"D jalov(ch krav a D ovcí" v /íse!né asi &"L potah " @"Q dojn(ch krav a <"@ jalov(ch krav" E ovce a & prase. 2a každého hlaven A ského sedláka připadalo '"K potah " &"K dojné krávy" @ jalovice a @ ovce. Jak je vidět" větší !ást sedlák6 vlastnila nej#éně < potahy a byla schopna obdělávat so běžně vlastní i panská pole" !í#ž ji# v kli#aticky běžné# roce nev%nikaly žádné %tráty. 1 5lo ho?ovicích" kde sedláci patřili k nejbohatší#" je na Or ntech v(ra%ná převaha dojn(ch krav i jalovic. >dejší hospodáři se patrně speciali%ovali předevší# na v(rob #ásla" s(r6" hově%ího a telecího #asa. Je s podive#" že se žádn( nevěnoval chov ovcí" které vylepšovaly prod kcí vlny a s(r6 %isky selsk(ch Or nt6 ve %byl(ch vsích. 1 /íse!né #ěli sedláci navíc žitek i % prodeje vepřového #asa. Me%i chal pníky obdělávali největší v(#ěr po%e#k6 hospodáři v - dách. 2a každého % nich přiA padalo v pr6#ěr E"E strych . Jen o něco #éně vychá%elo na chal pnické Or nty v 5lo ho?ovicích ,E"< str.. a *nátnici ,E str... Jkli%e? obilí se v těchto hospodářstvích #ohla pohybovat kole# &' korc6. /o ode!tení reprod k!ního osev ji# %6stalo pro spotřeb #aXi#álně K"L korc6. 5lo ho?ovi!tí chal pníci" stejně jako sedláci" náleželi ve své třídě k nejbohatší# na panství. 2a každo %dejší chal p připadalo asi &"@ potah " @"@ dojn(ch krav a &"D jalovic. 1celk srovnatelné byly chal pnické Or nty v *nátnici. ,pr6#ěrně & potah" <"D dojn(ch krav" &"L jalovic. a v - dách ,<"D dojn(ch krav" &"@ jalovice." kde ovše# žádn( % chal pník6 nevlastnil potah. ;hal pník v *ejnicích obhospodařoval v pr6#ěr @"E strych po%e#k6 a v /íse!né dokonce jen < stryA chy. 8aké v ostatních s#ěrech ,*ejnice pr6#ěrně '"E potah " <"@ dojné krávy" '"DK jalovice4 /íse!ná &"L dojné krávy" &"< jalovice. %dejší chal pnické vrstvy %aostávaly a žily v podstatě na $rovni %ahradník6. Uolnické sedlosti" jak selské" tak chal pnické" #nohdy nedoká%aly rodiny živit" takže děti odchá%ely br%y do sl žby a hospodáři si přivydělávali" jak se dalo. /ředevší# nádenicko prací" ovše# hledali i jiné %droje. F!koliv %dejší oblast ne#ěla v%hlede# k o#e%en(# odbytiští# pod#ínky pro ro%voj ře#eslné v(roby" přesto si pár poddan(ch vybralo ře#eslo jako doplněk příj#6. )ro#ě píse!ského #lynáře %areOistrovali berní ko#isaři na ža#pašské# panství jednoho ševce" koláře a tkalce. 2ěkterá tehdy žívaná příj#ení ,>á#e!ník" )ovář" -ednář" *rn!íř. však na%na! jí" že ře#eslník6 %de podle všeho neoZiciálně eXistovalo více.

P$d k9ídl8 Pa#*es S$+&e#a#&s Jes5 ,2 )$l 1G s#$le#í ! 2 )$l 1E s#$le#í.
1 so lad s -edřichov(# přání# připadlo ža#pašské panství rok &M@@ nově %ří%ené je% itské koleji v *radci )rálové. /atres Jocietatis Jes se v prvé řadě starali o vyb dování školy a provádění #isijní !innosti. 8eprve rok &MD< přisto pili k d6kladné přestavbě b(valé ža#pašské tvr%e&QM na barokní re%idenci. Jako stavebního #ateriál se žívalo ka#ene %e %řícenin hrad " % něhož poslé%e %6staly jen %ákladové %di a dos d hol( kopec byl pak %alesněn. 1 podhradí vyrostla jednopatrová" dvo křídlá b dova s ní%ko valbovo střecho a věži!ko .&QD O správ Zarnosti se do rok &MDD starali sa#i je% ité. /oté tři roky vykonával církevní praXi v píA se!ské# kostele ad#inistrátor a $steck( Zarář -artolo#ěj - lovsk(" kter( %árove? %a!al vést křestní #atriky. Jeho $loh poto# přev%ali post pně dva l kavi!tí Zaráři Ondřej Pischer a 5avid -enedikt Fntonín Jtepanovsk(. 1lastního d chovního se Zarníci při píse!ské# kostele do!kali teprve rok &MQ@" kdy se# nasto pil Fda# Špalda. Jtejně jako #nohé jiné vrchnosti v %e#i" nespokojené se stanoveno v(ší berně" vyžádali si také je% ité v L'. letech &D. století překontrolování $daj6 berní r ly. Uevi%itace proběhla na %dejší# panství rok &MDD a ká%ala" že hospodářská sit ace vsí je #nohe# horší než před třiadvaceti lety. 1 so vislosti s povstání# poddan(ch na Sáslavsk " -ro #ovsk " Opo!ensk a 9ito#yšlsk v roce &ML'&QL se !asto hovoří o vysoké# robotní# %atížení poddan(ch. >dejší panství patří k #noha" % nichž chybí jakékoliv doklady" a tak ne%b(vá než se ch(lit k odvo%ení %e %ná#(ch sk te!ností. 1rchnost vlastnila dvory : %cela jistě tedy vyžadovala potažní a pěší robot při obdělávání polí" senose!i" skli%ni a #lácení obilí. /ivovar i panská re%idence #ěly r!ito spotřeb dříví : poddaní # seli %ajistit jeho kácení" %pracování a svážení. Jtejně tak i při obnově re%idence a jin(ch stavebních pracích se jistě vy žívalo poddansk(ch potah6 a pracovních sil. /ovaž ji %a #ožné" že %de" stejně jako na so sední# kyšperské# a ža#berské# panství" nebyly robotní povinnosti přesně stanoveny" ale poddaní vykonávali" co se ji# por !ilo v so lad s potřeba#i vrchnosti i #ožnost#i robotníka. Míra $nosnosti patrně nebyla překra!ována" protože nedošlo k žádné protirobotní akci. O nevelké potřebě t%v. dvorsk(ch robot svěd!í i po#alá obnova vrchnostenského podnikání po tři A cetileté válce. >atí#co taXa vádí po!átke# @'. let &D. století na panství !tyři dvory" rok &MK& se %#i? je ž jen jedin( : ža#pašsk( a teprve rok &MDD další v *nátnici&QQ. O to větší rán pro je% itské d6chody %na#enal požár" při ně#ž „$. ,N-D Dho s$pna na +ampachu dvů$ i s sladovnou# s chlívy a ně8 "te$ým dobyt"em shořel5<''. Jnad reakcí na jeho %ká% a na vylidnění vsí po velké epide#ii #or rok &ML' bylo ro%hodn tí %aložit nov( pansk( dv6r v 5lo ho?ovicích. ) jeho potřebě vrchnost %abrala !ili BsvedlaC @'.K.&MQ< tři %dejší Or nty A /odhájeck(ch" *rn!ířovsk( a )acálkovsk( s celkovo v(#ěro E< strych6 polností<'&" k ni#ž přidala po%e#ky b(valého křižáneckého dvora<'< ,asi E' strych6 <'@. a rok &D'M ještě pole %abavená od 5ostálkova Or nt . 2a %dárn( chod dohlížel šaZář Jan 5osko!il" kter( se ale ž rok &MQM<'E %ako pil na Or ntě v /íse!né. 1 letech &D&@A&E se #e%i lid#i šířil strach % #orové náka%y" jíž bylo v Sechách plno. Jak dokládá #atrika $#rtí" %dejší oblasti se epide#ie vyhn la. >ato je evidován $hyn dobytka na ža#pašské# dvoře" kdy rok „,B,? mo$ové na"a%ení v !aře celý ovčín# v podzim pa" celé chlévy vyp$ázdnilo# "de%to více ne% N7 "usů hovězího dobyt"a padlo5 67D. )e škodě přišli ve sv(ch hospodářstvích %řej#ě i poddaní. J problé#y se pot(kali i v násled jících letech" nebo= „$o"u ,B66 a opět ,B6= na +ampachu většími dštma potlučeno# %e ně"de ani stébla# na ho$s"ých $olích ani zem nezůstala.5 67N 1e dr hé !tvrtině &L. stol. se nehospodařilo lehce. Jako ne$rodné se o%na! jí roky &D<K" &D<M" &D@' a
přiklání# se k té# ž ná%or " kter( p blik je 5r. Prantišek M sil ve své práci B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" str. &''" &'& &QD 8ato nejstarší !ást se dnes nachá%í na jihov(chodní# nároží %á#k a již na přelo# &D. a &L. století k ní byla přistavěna kaple vysvěcená rok &D'<. &QL 2a Sáslavsk se poprvé objevily pří%naky povstání již v ledn " %nov pak v bře%n a d bn a ro%šířily se i do kraje ;hr di#ského a *radeckého. 2a potla!ení povstání bylo povoláno vojsko" které pora%ilo selské ho Zy v %á padních Sechách4 ve v(chodních Sechách byla svedena bitva Sestína v kraji Sáslavské#. )do % nevolník6 v této bitvě byl chycen se %braní v r ce" ten byl pověšen. Jtejně bylo potla!eno i povstání na -ro #ovsk a /olick . 8ři v6dcové tohoto povstání byli popraveni na bro #ovské# ná#ěstí. Jtejn( os d stihl &@.L.&ML' v6dce povstání na 9ito#yšlsk " kde B p$o ta" tě%"é a ohavné přečinění !iným "u pří"ladu a ost$achu 4u"áš *a"osta "olem zhů$y dolů lámán a do něho vpleten# Catě! 3b$ahám a (an Te$ný She$ mečem po"utováni# na "olo vlo%eni a všichni tři ta" s "oly po povětří pozdvi%eni. (í$a 4o$enců# *avel 1eybl a (a"ub Tí%e" p$ovazem na h$dle t$estáni C. /oslední# dvě#a byla dána #ilost na popravišti. ,Jiří Prajdl" 1lasti#il >ik# nda" B9isty % dějin 1(chodních SechC" 1(chodo!eské nakladatelství *avlí!k6v -rod &QMK . &QQ 2a kyšperské# panství bylo tehdy sed# dvor6" na ža#berské# devět. <'' /a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DEDA&L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. &MM <'& podle v(#ěry po%e#k6 vedené v revi%itaci berní r ly &MDD <'< na jeho #ístě v%nikla osada )řižánky <'@ $daj % po!. třicetileté války ,taXa . <'E Jalo#en " patrně #anželk Jana 5osko!ila" vádějí #atriky <Q.&.&MQM dos d v 5lo ho?ovicích a &Q.&<.&MQM již v /íse!né <'K /a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DEDA&L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. &MM <'M /a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DEDA&L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. &MM
&QM

&D@&. Od rok &D@M se na lidi %nov valila jedna pohro#a %a dr ho H „…dne 6N. !uni s"$ze veli"é deště t$va!ící byly ta" veli"é vody š"odlivé# %e lidem veli"é š"ody činily !a" ve Glezs"u# v Co$avě a v Techách# %e %ádného pamětní"a nebylo# aby ta"ové š"ody pamatoval< sena pob$alo a ostatní shnilo# mnoho lidí se potopilo< pořád ? neděle to t$valo a ? dni. .obilí d$ahota se učinila# pšenice "o$ec za ? zl. =7 "$.# %ita za = zl. ?D "$.. 67B 2ásledoval $ka%" kter( jistě vyvolal dost paniky v předt še věcí příštích H „4éta ,B=B dne ,N. p$osince světlost na obloze nebes"é se !est u"ázala# ta"%e ta"ř"a hned časně z veče$a celý svět od /. a% do ,7. hodiny če$vený byl# !a"oby hořelo# a země ne!ináče byla# ne% !a"oby !i "$ví polil< co by to znamenati mělo# to 1ůh v dob$é ob$átiti $áči%# nebo o půlnoci se to zase přihodilo po d$uhé a po čtv$te! hodině stalo se to potřetí.5 67- /řírodní pohro#y pokra!ovaly i nadále H „Mo"u ,B?7 byla ta" nazvaná zm$zlá ze!ma# "te$á se začala hned v $o"u ,B=/ dne ,. novemb$is# t!. na .še svatý# potom o"olo Gvatých třech "$álů. . tom te!dni bylo tep$va ta" silný m$znutí# %e mnoho lidí pom$zlo a se voznobilo. 'obyte" z chlívů do světnic b$át museli# vša" ale nic platno nebylo# předce ně"oli" "usů !en v Lunvaldě "\$ zcela zm$zlo a !inde té% vů"ol mnoho< potom " !a$u ne!víc od tý vel"ý zimy ma!íce všec"en špi" přem$zle! pohynulo a pobít se muselo. >elata vodstavený na větším díle všechny zhynuly. >a"ovou zimu p$ve! %ádný člově" nepamatoval# ani od před"ův svých neslyšel# třebas -7 let sta$ý byl# poněvad% od p$vního novemb$is a% do 6?. ap$ile t$vala. … *otom o"olo svatého Vilipa (a"uba @=7.?.A ta" vel"á nouze o slámu dobyt"u byla# %e !eden mandel ovesný slámy , zlatý se platil. . $oli se začalo dělat toho $o"u po sv. Vilipu (a"ubu. 'obyte" na pole se hnal tep$v za dvě neděle po sv. Vilipě (a"ubu z nouze nebo %ádné pastvy !eště nebylo. … >oho $o"u na den sv. >omáše @6,.,6.A ta" silný povětří bylo# %e mnoho stavení a stodol a dříví v lesích# štěpových st$omů $ozt$halo a polámalo. o se ou$ody v tom $oce dotýče# chvála *ánu 1ohu# dost ho!ná ou$oda obilí byla# !en toli"o %e mnoho ovsů# "te$ý pozdě se sely# zase na podzim se zachumelilo.67/ 4éta ,B?7 dne 67. p$osince neb na den viFilie sv. >omáše přišlo p$ud"é tání s deštěm do sněhu# "de o"olo /té hodiny ta"ová voda přišla# %e celé podměstí @v +ambe$"uA !est zatopila# mosty# "$omě zde !ednoho a lavice dost pevné pob$ala# "de%to %ádného pamětní"a ta"ové veli"é a p$ud"é vody zde se nenalézalo … Ktem ten veče$ v tu viFilii sv. >omáše povstal na to ta" veli"e! a neobyče!ne! vít$# %e nesčíslný počet st$omů# místem s"o$o celé lesy po"ácel# stavení bezpočtu $ozhá zel# o "te$ém v novinách přišlo# %e by toho dne neb veče$a v celém světě veli"é š"ody !est způsobil… 6,7 1še dovršila válka. Uok &DE' se jala vlády #ladi!ká Marie 8ere%ie a okolní panovníci to přijali jako v(%v k %ískání dědi!n(ch rako sk(ch %e#í. Uo%po taly se dlo hotrvající střety" dnes o%na!ované jako Bválky o dědictví rako skoA herskéC. /o porážce rako ské ar#ády ;hot sic severně od Sáslavi %avřela Marie 8ere%ie v květn &DE< s#lo v s pr sk(# krále# -edřiche# NN." v níž # posto pila většin Jle%ska a celé )ladsko. >dejší kraj se rá%e# stal pohrani!ní v(spo #onarchie. Jice se %de nebojovalo" ale Zarní kronika dokládá" co si odt d /r sové odve%li @'. srpna &DEE. 2a vo%y naložili více jak MD liber" tj. @D"K kO #o ky" K@' liber" tj. cca <QD kO sena" přes KQK liber" tj. @@@ kO slá#y" více jak D& #ěřic" tj. E.E'Q litr6 žita" D&D #ěřic" tj. EE.K<M litr6 ovsa a &LM liber" tedy &'E kO ře%anky. <&& >a těchto pod#ínek stále pokra!ovala práce na nové %da?ovací so stavě. Uok &D<K se na %dej ší# panství sk te!nila t%v. ok lární vi%itace" při níž !tyř!lenná královská ko#ise porovnávala Zasovní %ápisy % let &D&@A&E se sk te!n(# stave#. 8eprve rok &DEL však v%nikl deZinitivní elaborát nahra% jící berní r l . 1 Or ntovních knihách se tehdejší vy#ěření po%e#k6 objev je pod ná%ve# rollární eXtrakt ,jinak též &. ver%e t%v. 8ere%iánského katastr .. /ro pod#ínky da?ového systé# se hospodáři dělili do šesti sk pin podle ro%lohy orn(ch polí H &. <. @. E. K. M. be%%e#ci a do#kaři do & strych polí a %ahrad ,do '"@ ha. %ahradníci a do#kaři &"& A K strych polí ,'"@ : &"E ha. chal pníci K"& A &K strych6 ,&"K : E"@ ha. hospodáři &K"& A @' strych6 ,E"E ha : L"E ha. sedláci @'"& A M' strych6 ,L"K : &M"Q ha. velcí sedláci přes M' strych6 orn(ch polí ,nad &D ha.

1 so vislosti s přípravo podklad6 pro novo %da?ovací so stav se ká%alo" že Or ntovní knihy ža#pašského panství jso vedeny nepořádně a na #noha Or ntech seděli !i dos d sedí hospodáři" jejichž vlastnictví nebylo %a%na#enáno. 0ředníci proto složitě %jiš=ovali" jaké podíly dos d vá%no na jednotliv(ch sedlostech a do nov(ch po%e#kov(ch sva%k6 veden(ch od rok &DK@ %apsali ne spokojené podílníky. 8ento %ásah přináší pro badatelsko práci nes#írné ko#plikace" nebo= je obtížné be%pe!ně proká%at kontin it držby. 1(sledek d6kladné práce berních ko#isí provedené v letech &D&@AEL se nesetkal s dobr(# přijetí#. /o
<'D

<'L
<'Q

5r. [d. Flbert" ). ;hotovsk(" /a#ěti ža#berské" 1íde? &LLQ" str. <L

5r. [d. Flbert" ). ;hotovsk(" /a#ěti ža#berské" 1íde? &LLQ" str. <L

) nvaldská kronika Fntonína )od(tka &DE'A&DLM" ;hoce? &QD'" str. && <&' 5r. [d. Flbert" ). ;hotovsk(" /a#ěti ža#berské" 1íde? &LLQ" str. <L <&& tj. @D"K kO #o ky" cca <QD kO sena" přes @@@ kO slá#y" více jak E.E'Q litr6 žita" D&D #ěřic" EE.K<M litr6 ovsa a &'E kO ře%anky. ,/a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DEDA&L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. @MDAQ .

#noha ná#itkách kv6li da?ové kalk laci a r!ování bonity polí v%nikl praven(" t%v. dr h( tere%iánA sk( katastr schválen( &.&&.&DKM s platností od rok &DKD. 1 té#že roce %asáhla celo %dejší oblast přírodní katastroZa" při níž v%al %a své Š škovsk( #l(n v /íse!né. „Mo"u ,BDN 6. (uly povstala vel"á bouř"a a při ní neslýchaný li!avec# ta" %e ne!enom mnohý $ybní"y pot$hala# ale i mle!n šuš"ovs"ý p$yč odnesla# po "te$ém ani %ádné památ"y neostalo# dříví z ně! a% u hnátnic"ého mlýnu po lu"ách sem tam hledati museli. 6,6 1odní příval %ajisté %ni!il $rod na #noha polích a škody asi %a%na#enali i v dalších hospodářstvích. 8o ž se ale po krátké# období #ír habsb rská #onarchie %nov %apojila do vále!ného konZlikt %ná#ého jako sed#iletá válka. Uako ská ar#áda stála na straně Jas6 proti tradi!ní# nepříteli : /r s6#. 1álka sice skon!ila rok &DM@" ale v%hlede# k enor#ní# státní# v(daj6# ne stále nar6staly stávající daně a v%nikaly nové. ) vysoké# da?ové# %atížení těchto let se přidala i několikaletá nepří%e? po!así s následn(#i ne$roda#i a drahoto " jež vyvrcholila rok &DD& jední# % posledních velk(ch hlado#or6 v Sechách. F!koliv prostí lidé %ažívali vel#i kr šno dob " rako ská $řednická #ašinérie pracovala ner šeně dál. )dyž hospodáři" vrchnost !i berní ko#isaři %pracovávali v #in losti podklady o ro%lohách polností" lad" l k a les6" !astokrát jen odhadovali !i prováděli nepřesná Oeodetická #ěření" #nohdy dokonce $!elově při%p6sobená. 8radi!ní systé# se totiž be% přesně %#ěřen(ch ploch docela dobře obešel. /ro vy#e%ení po%e#k6 % d6vod6 vlastnick(ch posta!ovaly cesty" #e%e" hrani!ní stro#y a kde nebyl žádn( orienta!ní bod" %asa%ovaly se ka#enné #e%níky. 8eprve v polovině &L. století %avedly $řady" sil jící o spolehlivější %droje pro v(po!et daní" jednotn( systé# #ěr a vah. Vrbariální ko#ise %a!aly pracovat na přípravě další ver%e da?ového systé# : t%v. joseZinské# katastr . 5o #Wdy přišla statistika a jední# % jejích prod kt6 byla evidence obyvatelstva. J tí# so viselo i první o%na!ení do#6 popisn(#i !ísly" které #ělo %abránit nepřesnoste# vychá%ející# %e %á#ěny osob se shodn(#i j#ény<&@. 1šechny $ředně naří%ené so pisy s#ěřovaly k jediné# hlavní# cíli A vytvoření reOistr pro vojenské $!ely. 5alší nijak nevítano novinko se totiž rok &DD& stala povinná vojenská sl žba. Fž dos d se vojáci podle akt ální potřeby nají#ali %a plat : žold ,odt d v(ra% žoldnéři. a poto# je %ase propo štěli do#6. Ovše# !asté porážky rako ské ar#ády ká%aly potřeb lepšího v(cvik vojska" a tak # sely obce vysílat při vyhlašovan(ch rekr t(rkách do císařské ar#ády r!en( po!et # ž6 #e%i &DAE' lety. F délka vojenské sl žby G 2ados#rti !i do invalidity. Je jasné" že o takovo B!estC nikdo nestál. Odváděni proto byli předevší# sirotci a synové ch d(ch rodi!6. Jelští synkové br%y přebírali statek" !í#ž se od vojenské sl žby osvobodili nebo se #ohli vyplatit. >atí#co poddaní #ěli plno starostí" jak v létech všeobecné bídy v6bec přežít" ža#pašsko vrchnost %asáhla jako blesk % !istého nebe %práva" že papež )li#ent ^N1. %r šil &@.L.&DD@ je% itsk( řád. 1 někter(ch %e#ích se jeho ro%hodn tí prosa%ovalo s velk(#i obtíže#i a ani Marie 8ere%ie nechtěla dlo ho so hlasit. /r( ji přesvěd!il až konkrétní d6ka% A listy" na nichž je% itští kněží pro své nadří%ené pe!livě %a%na#enávali %povědi panovnice" její rodiny a #noha dalších dvořan6. F tak i panství 3a#pach" sto !tyřicet let spravované je% itsko kolejí v *radci )rálové" spadlo" stejně jako ostatní #ajetek %aniklého řád " pod správ náboženského Zond .<&E Uok &DD& %ahájila v Sechách práci rbariální ko#ise" která #ěla %a $kol reO lovat ro%sah povinností poddan(ch v6!i vrchnoste#. Ovše# kv6li odpor %e strany #ajitel6 panství se její !innost protáhla až do konce rok &DDK. Me%ití# se #e%i lid#i v%niklo přesvěd!ení" že ji# vrchnosti a panští $ředníci %á#ěrně taj jí císař6v B%lat( patentC přinášející svobod " %proštění od roboty" desátk6 a tělesn(ch trest6. 2apětí a nejistota přerostly v ledn &DDK ve v%po r " ro%šiř jící se % panství 8eplice nad Met jí po cel(ch severov(chodních Sechách. Ode%v našla i ve %dejší oblasti. B Ya panství 4ands"$ons"ým ves 'olní 'ob$ouč i !inší ně"te$é té% se zdvihati počaly. +ambe$ští a "yšpe$s"ý ta"é $obotovat přestávali# vša" ale od málo vo!s"a přinuceni byli# nemnohý !e!ich byli t$estáni. *ři stat"u %ampachs"ém !enom !ediná vesnice :nátnice $obotovat nechtěla# vša" ale hned d$uhýho dne p$o zachování obecného po"o!e pu$"$abí !im něco $oboty na čas ulevil a ta" opět do mí$u uvedena byla# " výst$aze vša" !iným ne!ho$ší buřiči# toti% V$anz G"lenář# (oseE 'os"očil# .áclav 'ole%al v L$álovém :$adci čtv$t léta šatlavou a a$estem sti%ený byli.56,D /ovstalecké ho Zy táhno cí % r6%n(ch s#ěr6 na /rah ro%ehnalo v bře%n vojsko. Jtejně skon!ily i drobné lokální revolty" ale ve své# d6sledk spíšily vydání robotního patent Marie 8ere%ie pro Sechy a Morav " kter( vešel v platnost &K.L.&DDK. /odle něj robotovali podr %i be% ro%díl pohlaví a poddaní" vlastnící jen #al( po%e#ek" &@ dní. Majitel chal py" % níž plyn la da?ová povinnost od KD krejcar6 ro!ně" # sel pro vrchnost odpracovat <M dní v roce. *ospodář" platící Q %l. @' kr." #ěl robotní povinnost @ dny v t(dn ,t%v. pěší robota." !tvrtláník s berní# %áva%ke# &EA&K %l. pracoval na panské#
/a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DED : &L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. QD : &'' 1 běžné# životě se takovéto j#enné koli%e řešily žívání# pře%dívek. <&E Prant. M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí n. Orl. &QQK" str. &'<4 Matice náboženská ,Z nd s reOionis ." veřejn(" s bsidiární Zond pro církevní potřeby. ;ísař JoseZ NN. nařídil" aby j#ění %r šen(ch klášter6" kostel6" bratrstev" beneZicií atd. bylo svedeno do jednoho Zond " žívaného pod správo stát k $!el6# katolické církve" %vláště pak k dotování obro!í. <&K /a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DED : &L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. QDA&''
<&< <&@

stejně dlo ho s jední# k se# dobytka ,t%v. potažní robota.. ;eloláník6# kládal patent %ajistit t(dně @ dny potažní roboty se !tyř#i k sy tažného dobytka a k to# shodn( ro%sah r !ní práce. Uobotní povinnost se nev%tahovala na poddané starší M'ti let" vyslo žilé vojáky" pok d ne#ěli vlastní chal p " invalidy a děti slo žící rodi!6. Jaro &DDK bylo hektické i % jiného d6vod " nebo= „z náhlého tání ta"ová povodně povstala# "te$ou o"olní lidi ani nepamatovali# ta" %e v +ambe$"u v podměstí všechny mosty p$yč odnesla# mnohý stavení podemlela a ně"te$ý p$yč odnesla# i té% se stalo u Lyšpe$"a# "de mnoho dobyt"a utonulo a lidi# aby své %ivobytí zachovali na střechy utí"at museli..5 6,N 8aková přírodní pohro#a # sela jistě %anechat stopy i na dlo ho?ovick(ch hospodářstvích" a tak se %dá" že o poddanské rebelii se hodně disk tovalo" ale více starostí dělala lide# vlastní pod#á!ená pole. Možná také více věřili proroctví vlašského kně%e Prantiška Jantilioniho" jehož tištěná podoba se prodávala každé# jar#ark . _íkalo se v ně#" že #aOické sed#i!ky ,rok &DDD. všechno v dobré obrátí. Uok &DDM byl dvorní rada Prantišek Fntonín Uaab j#enován ředitele# všech ko#orních a b(va l(ch je% itsk(ch panství" na nichž se pok sil o první po%e#kovo reZor# v !esk(ch %e#ích" o%na!ovano podle něj jako Braabi%aceC. Šlo o likvidaci neeZektivních vrchnostensk(ch dvor6 a ro%dělení do#inikální p6dy do dědi!ného" t%v. e#Zyte tického náj# #e%i drobné rolníky vá%ané jen odvode# pevného peněžitého plat %a !inži a %r šeno robot . /rotože p6da se %pravidla přidělovala v takové# ro%sah " aby živila jedn rodin : Za#ilii" byli noví hospodáři na%(váni Za#ilianty. /rvních deset let #ěla vrchnost dostávat %a pronajato p6d jen peněžní splátky" a pak podle nově %avřené dohody b 7 Zinan!ní nebo nat rální !inži. Pa#ilianti povinní roboto " t%n. ti" kteří před tí# již #ěli nějaké po%e#ky" se % ní #ohli vyko pit. 2a#ísto třináctidenní pěší roboty se ro!ně platil & %l. @' kr." do#kaři % <Mtidenní pěší roboty hradili @ %l. ro!ně" chal pníci %a pěší robot @ %l. a <& kr. % každé #ěřice po%e#k . )do byl povinen potažní roboto " platil M %l. % chal py a <& kr. % #ěřice pronajaté p6dy. 2a ža#pašské# panství proběhlo ro%dělení do#inikál #e%i poddané rok &DDD <&D. 2e těšená hospodářská a pop la!ní sit ace v Sechách přivedla JoseZa NN. k vyhlášení #noha dalších naří%ení a patent6" které v(ra%ně ovlivnily život venkovan6. 2aplnění sn6 předcho%ích Oenerací představoval t%v. patent o %r šení nevolnictví % &.&&.&DL&. >bavil poddané osobního podr !í v6!i #ajiteli panství a %avedl v%tah %aložen( na věcné vá%anosti" spojené s držení# Or nt . Již nebylo třeba svolení vrchnosti ke stěhování % panství" k oddavká#" st di ani k ře#esl . /o stránce ekono#ické #ělo velk( v(%na# ro%šíření vlastnického práva k %ako pené ne#ovitosti" v!etně jejího #ožného %adl žení do dvo třetin hodnoty a odka% Or nt rodině poslední# poří%ení# JoseZ NN. chtěl na $prav robotních povinností a odstranění nejtěžších překážek bránících hospodář A ské# ro%voji vesnic navá%at %avedení# nové da?ové so stavy" t%v. joseZinského katastr . >poA platnění# veškeré p6dy" a= poddanské" vrchnostenské !i církevní" podle stejn(ch %ásad se bře#eno státních daní" až dos d ležící převážně na bedrech poddan(ch" #ělo od &.&&.&DLQ rovno#ěrně ro%ložit i #e%i ostatní vlastníky po%e#k6 : šlecht " d chovenstvo a #ěsta. JoseZov snah o ekono#ické posílení %e#ědělsk(ch sedlostí dovršil patent o náhradě roboty a rbariálních povinností %a stálo " přesně stanoveno Zinan!ní !ástk " platn( od &.&&.&DQ'. >e#ská da? a dávka odváděná vrchnosti podle něj nepřevyšovala @'` v(nos Or nt a %e %bytk #ěli rolníci be% problé#6 hradit v(živ rodiny" náklady na hospodářství i obecní" školské a církevní dávky. JoseZ NN. náhle %e#řel <'.<.&DQ'" sotva !tyři #ěsíce po %avedení jeho berní a rbariální so stavy. Vž po několika dnech podala šlechta re%ol tní žádost o návrat k dřívější# po#ěr6#. 2ov( panovník 9eopold NN. pod její# tlake# ještě v d bn a květn téhož rok obnovil stav eXist jící před roke# &DLQ. Ovše# i nadále se každá vrchnost #ohla s poddan(#i dohodno t na v(k p osobních i nat rálních povinností. ) trvalé# odstranění roboty" t%n. k její rel ici %a stál( plat" však došlo do rok &DQE po %e na &&D panstvích" a to převážně na těch" jež byla pod státní# do%ore#. F!koliv se tedy nejd6ležitější JoseZovy reZor#y v praXi nikdy ne platnily" prostí lidé na ně ne%apo#něli a osoba JoseZa NN. i jeho náhlá s#rt se nadlo ho staly před#ěte# #noha dohad6 a pověstí. )ro#ě %#ěn v právní# postavení poddan(ch přinesla poslední !tvrtina &L. století %avádění nov(ch %e#ědělsk(ch plodin a post p6. 2a polích se ve větší #íře objevily %ej#éna bra#bory. Uostlina" %ná#á již několik století" se dlo ho vy žívala jen v několika oblastech jako %i#ní kr#ení pro dobytek. Ovše# v !ase hlado#or rok &DD& je %a!ali lidé jíst jako náhradní potrav a od té doby přika%ovaly státní vyhlášky % obavy před další ne$rodo povinné pěstování bra#bor po celé %e#i. Vká%alo se" že ve srovnání s obilí# dávají #nohe# vyšší v(nosy" #oho se pěstovat v kopcovité# terén s #álo $rodno p6do a nepří%niv(# kli#ate# a nejso náro!né na k ltivaci p6dy. 1šechny tyto vlastnosti % nich dělaly ideální plodin pro %dejší podhorsko krajin . 8ehdy ž %dejší panství vlastnil Uoch %e Jchenlinden<&L" kter( jej ko pil od náboženského Zond rok &L'M. /o ně# následoval od r. &L&D Prantišek Yfnsch" jehož syn Fntonín posto pil #ajetek rok &L<< rodině 2ovákov(ch. 1 těch !asech došlo k přestavbě je% itské re%idence na klasicistní %á#ek <&Q a
/a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DED : &L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. QDA&'' /a#ětní kniha Zarnosti píse!ské &DED : &L&'" OF 0stí n. Orl." kn. !. <&'" str. QDA&'' Prant. M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí n. Orl. &QQK" str. &'< <&Q Prant. M sil" B*rady" tvr%e a %á#ky okres 0stí nad OrlicíC" Trantis" 0stí n. Orl. &QQK" str. &'<
<&M <&D <&L

na jižní# křídle vyrostly i nové hospodářské b dovy.