You are on page 1of 5

Rejestracja firmy .............................................................................. 3 Meldunek w Norwegii .................................................................... 3 Dokumenty uzupeniajce ............................................................

Podatek dochodowy ............................................................................ 4 Podatek VAT .......................................................................................... 5 Ksigowo ............................................................................................. 5

Witaj, Zaoye firm w Norwegii i dlatego otrzymujesz t broszur. Znajduj si w niej podstawowe informacje o prawnych i podatkowych aspektach funkcjonowania Twojego przedsibiorstwa. Zachcamy do lektury!

Wystawianie faktur ......................................................................... 5 Rozliczanie podatku VAT ............................................................. 6 Rozliczanie podatku dochodowego ............................................. 7

Pracownicy ............................................................................................. 7
Zatrudnienie pracownika .............................................................. 7 Koszt zatrudnienia pracownika .................................................... 8

Zamknicie firmy .................................................................................. 9 Informacje praktyczne ........................................................................ 10

Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge

Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge

Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Spis treci

Informacje oglne o zakadaniu firmy ............................................ 3

Informacje oglne o zakadaniu firmy

Twoja firma w Norwegii zostaa zarejestrowana. Pamitaj, e powiniene teraz: Zaoy firmowe konto w banku (bedriftskonto). W tym celu naley uda si do banku wraz z dokumentem potwierdzajcym rejestracj firmy, wanym paszportem oraz pisemnym potwierdzeniem posiadania norweskiego numeru personalnego. Wypeni wniosek o kart podatkow. Na podstawie tego dokumentu urzd wyliczy zaliczki na podatek dochodowy.

Meldunek
Obowizek meldunku w urzdzie podatkowym dotyczy kadego, kto planuje przebywa na terenie Norwegii duej ni 6 miesicy. Potrzebne bd trzy dokumenty: Registreringsbevis otrzymane od policji, paszport lub dowd osobisty oraz dokument zaoenia firmy. Czasami urzd moe dodatkowo poprosi o kontrakt na najblisze p roku, aby mie pewno, e zostaniesz w Norwegii w tym okresie. Pisemne potwierdzenie zameldowania otrzymasz poczt. Meldunek w Norwegii jest jednoczenie aktem nadania staego numeru personalnego (fdselsnummer).

Zaliczka jest patna w czterech ratach (zazwyczaj s to: 15 marca, 15 maja, 15 wrzenia i 15 listopada). Urzd Podatkowy wysya faktur odpowiednio przed terminem patnoci zobowizania. Jeli firma zapacia zbyt ma zaliczk urzd wyliczy kwot dopaty. W przeciwnej sytuacji, nadpacony podatek zostanie zwrcony wraz z odsetkami. Wicej informacji o podatku w Norwegii znajduje si na stronie <http://www.pol-nor.com/referencje.html>.

Dokumenty uzupeniajce
ID-KORT. Jeli otworzye firm w brany regulowanej przepisami Inspekcji Pracy <http://www.arbeidstilsynet.no/>, bdzie potrzeba wyrobienia kart branowych. Mona tego dokona na stronie <(https://www.norsik.no/byggekort/>. Potrzebne bd skany: zdjcia legitymacyjnego, paszportu oraz wzoru podpisu. Uwaga: do zaoenia konta w portalu norsik.no potrzebny jest STAY numer personalny. Kody MinID lub Engangskoder. Pena elektroniczna obsuga firmy w Norwegii wymaga korzystania z portalu internetowego <https://www.altinn.no/no/>. Kody MinID moesz zamwi na stronie <www.altinn.no>.

W Norwegii obowizuj trzy stawki podatku VAT: 25 proc. (podstawowa), 15 proc. (zredukowana), 8 proc. (niska).

Wpis do rejestru VAT jest dokonywany poprzez portal <altinn.no> lub za pomoc formularza Samordnet registermelding Del 2 (dostpny na stronie <http://www.brreg.no/>). Wicej szczegw znajduje si w dalszej czci broszury.

Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge

Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge

Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Podatek VAT

Obowizek wpisu do rejestru VAT (nor. MVA Merverdiavgift) powstaje w momencie, kiedy przedsibiorstwo przekroczy obrt w wysokoci 50 000 NOK w okresie 12 miesicy.

Podatek dochodow y

Rejestracja firmy

Podatek dochodowy dla norweskich firm wynosi 28 proc. Kada firma, ktra prowadzi dziaalno gospodarcz w Norwegii ma obowizek pacenia zaliczki na podatek dochodowy (forskuddsskatt). Jest ona wyznaczana na podstawie prognozy zyskw deklarowanych przez przedsibiorc.

Ksigowo

Zgodnie z norweskimi przepisami, poprawnie wystawiona faktura powinna zawiera nastpujce informacje: Dane sprzedawcy, tj. nazw firmy, adres oraz numer organizacyjny (NIP). Jeeli sprzedawca jest patnikiem podatku VAT, jego numer organizacyjny powinien by zakoczony duymi literami MVA. Dane kupujcego, tj. nazwa firmy lub osoby fizycznej oraz adres. Numer faktury. Wane jest to, aby numery faktur byy nadawane kolejno i chronologicznie. Data wystawienia faktury. Data patnoci faktury. Numer konta bankowego sprzedawcy. Opis sprzedanego towaru i/lub wywiadczonej usugi. Cena towaru lub usugi (jeli sprzedawca jest patnikiem VAT, na fakturze powinny by wyodrbnione trzy kwoty: netto, VAT oraz brutto). Dodatkowo na fakturze mona umieci take logo firmy, numer telefonu, adres strony internetowej, e-mail, numer klienta, numer referencyjny lub numer KID (kundeidentifikasjonsnummer numer identyfikacji patnoci dokonanej przez danego klienta).

2 3 4 5 6

marzec kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie wrzesie padziernik listopad grudzie

10 czerwca 30 sierpnia 10 padziernika 10 grudnia 10 lutego kolejnego roku

Uwaga! Jeeli planowane przychody firmy w roku obrotowym nie przekrocz 1 000 000 NOK, mona wwczas zoy wniosek o skadanie rocznego zeznania podatku VAT.

Rozliczenie podatku polega zasadniczo na zsumowaniu wartoci podatku nalenego oraz naliczonego. Otrzymany wynik bdzie oznacza kwot do dopaty lub zwrotu.

Rozliczanie podatku dochodowego


Podatek dochodowy jest rozliczany po kadym roku obrotowym. W okresie marca kwietnia kadego roku urzd podatkowy wysya dokument o nazwie Selvangivelse. Jest to wstpnie wypenione zeznanie podatkowe, ktre zawiera podstawowe informacje o dochodach podatnika, stanie jego konta bankowego, posiadanych nieruchomociach, etc. Przedsibiorcy otrzymuj natomiast dokument Selvangivelse for nringsdrivende (zeznanie podatkowe dla przedsibiorcw). Roczne zeznanie podatku dochodowego przyjmuje rn posta w zalenoci od formy dziaalnoci gospodarczej. Inne rodzaje dokumentw musi skada spka akcyjna, a inne firma jednoosobowa. Zasadniczym celem zeznania rocznego jest szczegowe wykazanie struktury przychodw oraz kosztw przedsibiorstwa w danym roku obrotowym. Na podstawie otrzymanych dokumentw, urzd wyliczy kwot nalenego podatku dochodowego. Przedsibiorca otrzyma wwczas poczt dokument o nazwie Skatteoppgjr, ktry zawiera informacje o wyliczeniach urzdu oraz ewentualnej kwocie dopaty lub zwrotu podatku. Dokument ten jest wysyany w rnych okresach, najpniej do 17 padziernika kolejnego roku. Jeeli przedsibiorca uzna, e wyliczenie jest bdne, mona zoy pisemne odwoanie od decyzji urzdu.

Rozliczanie podatku VAT


Podatek VAT rozliczany jest w formie deklaracji skadanych co dwa miesice na papierze lub on-line za pomoc portalu <altinn.no>. Terminy skadania deklaracji s publikowane na stronie Urzdu Podatkowego <http://www.skatteetaten.no/Skattekalender/naringsdrivende/>. Stanowi one jednoczenie ostateczne terminy patnoci zobowizania. Tabela prezentuje zblione daty skadania deklaracji podatku VAT.

Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge

Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge

Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Ksigowo

Wystawianie faktur

Okres 1

Miesice stycze luty

Termin skadania 10 kwietnia

Pracownicy

Zatrudnienie pracownika wymaga wpisania firmy do rejestru pracodawcw (NAV AA-registeret). Dodatkowo, z kadym pracownikiem naley zawrze umow o prac zgodnie z norweskimi przepisami. Wzory umw o prac znajduj si na stronie <http://www.arbeidstilsynet.no/>. Kady pracownik powinien otrzyma take numer personalny (stay lub czasowy) oraz kart podatkow. W przypadku firm z bran regulowanych, stosuje si take przepisy w kwestii pacy minimalnej. Wypaty pensji powinny by dokonywane jedynie drog elektroniczn.

Za zakupy towarw lub usug DLAFIRMY naley ZAWSZE paci kart firmow (bedriftskort). Limit zakupw gotwkowych przedsibiorstwa wynosi 10 000 NOK w cigu roku. Patnoci gotwk powyej tej kwoty nie mog zosta wprowadzone do ewidencji ksigowej. Na kadej fakturze lub rachunku o wartoci wikszej ni 1 000 NOK jest obowizek umieszczenia w formie drukowanej miejsca przeznaczenia towaru lub usugi. Jeeli brakuje takiej informacji koszt nie moe by wprowadzony do ewidencji ksigowej. Dokumenty ksigowe naley przechowywa przez okres 10 lat.

Koszt zatrudnienia pracownika


Koszty zatrudnienia pracownika mona podzieli na stae oraz zmienne. Koszty stae dotycz przede wszystkim tego, ile naley wyda co miesic na jednego zatrudnionego. Koszty zmienne to wydatki okresowe, ktre wystpuj na rnych etapach procesu wsppracy. Oglnie przyjmuje si, e do kadej pensji brutto naley doliczy ok. 31,3% kwoty kosztw. Wicej informacji znajdziesz na stronie: <http://www.pol-nor.com/referencje.html>.

Dzikujemy za Twj czas powiecony na przeczytanie niniejszej broszury. Jeeli chcesz uzyska wicej informacji zapraszamy do obejrzenia filmw informacyjnych o firmie w Norwegii na stronie: http://www.pol-nor.com/referencje.html

Zamknicie firmy

Aby zamkn firm w Norwegii naley wypeni papierowy formularz dostpny na stronie <http://www.brreg.no/blanketter/sletting.html> lub jego wersj elektroniczn dostpn na stronie <www.altinn.no>. Zamknicie firmy nie jest jednak rwnoznaczne z brakiem obowizku zoenia rocznej deklaracji podatkowej. Jeeli firma nie ma adnych zobowiza wobec urzdu skarbowego, jej zamknicie nastpuje w czasie od 1 do 2 tygodni.

Chcesz zleci prowadzenie rachunkw Twojej firmy naszym specjalistom? Zapraszamy do kontaktu
Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Pol-Nor Consulting Postboks 79 2026 Skjetten, Norge

Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com

Informacje praktyczne

Zatrudnienie pracownika

Prowadzenie firmy w Norwegii wymaga spenienia kilku bardzo wanych regu. Oto niektre z nich:

You might also like