ION CHIUŢĂ

CONSTANTIN RADU
NICOLETA – DORIANA SECĂREANU
ŞERPESCU MARIANA
MARIUS – ANDREI RONCEA
ECHIPAMENTE
ELECTRICE
Editura Electra
ION CHIUŢĂ
CONSTANTIN RADU
NICOLETA – DORIANA SECĂREANU
ŞERPESCU MARIANA
MARIUS – ANDREI RONCEA
ECHIPAMENTE
ELECTRICE
Editura Electra
Bucuresti,2008
Cuprins
1. Introdu!r!
". Cont#t! !$!tri!
2.1. Generalităţi
2.2. Rezistenţă de contact
2.3. Încălzirea contactelor
2.4. Condiţii admisibile de funcţionare a contactelor
2.5. Aplicaţie
%. Surtiruit!$! &n inst#$#'ii !$!tri!
3.1. Generalităţi
3.1.1. curtcircuite trifazate
3.1.2. curtcircuit alimentat de o sursa de putere infinită
3.2. Concluzii
3.2.1. Cazul !n care i
"oc
are #aloarea ma$imă
3.3. %$presiile curenţilor de scurtcircuit apropiat
3.4. &nfluenţa re'la(ului automat de tensiune
3.5. &ntroducere !n teoria componentelor simetrice "i a
curenţilor de scurtcircuit
3.). Analiza di#erselor tipuri de scurtcircuite
3.).1. curtcircuite !ntre o fază "i păm*nt
3.).2 curtcircuit !ntre faze
3.+. %fectul curenţilor nesimetrici
3.+.1Generatorul electric
3.+.2. %fectele produse de curenţii ,omopolari
(.)or'! !$!trodin#*i! &n sist!*! d! +#r! !r#n#t!
4.1. Generalităţi
4.2. Re'imul normal de e$ploatare-
4.3. Re'imul de scurtcircuit
4.4. curtcircuitul bipolar
4.5. curtcircuitul trifazat
4.). Aplicaţie
,.Aru$ !$!tri
5.1. Generalităţi
5.2.Caracteristicile arcului electric
5.3.Arcul !n !ntreruptoare
5.4.%fectul de electrod. %fectul de ni"ă.
5.5.Caracteristica #olt.amperică a arcului
5.). tabilitatea arcului electric
5.+. &poteza /a0r
5.1. tin'erea arcului de curent continuu
5.2. tin'erea arcului de curent alternati#e
5.2.1.Circuite o,mice.
5.2.2. Circuite inducti#e.
5.2.3. Întreruperea circuitelor trifazate
5.13. 4ensiunea tranzitorie de restabilire
5.11. 5enomene care apar la funcţionarea !ntreruptoarelor de
la bornele 'eneratoarelor !n unele re'imuri anormale
5.11.1. 6econectarea !n timpul trecerii prin zero a
curentului de scurtcircuit
5.11.2. &nfluenţa arcului electric
5.12. 6econectarea circuitelor de curent continuu
-. I.o$#'i# !/ip#*!nt!$or !$!tri!
).1. Generalităţi
).2. olicitările electrice ale izolatoarelor
).3. 7roprietăţile izolaţiei electrice
).4. Îmbătr*nirea izolaţiei
0. 1ntr!rupto#r!
+.1. Generalităţi
+.2. 7rincipalele te,nici de !ntrerupere
+.3. Aparate moderne
+.4. Clasificarea !ntreruptoarelor de !naltă tensiune
+.5. Întreruptoare pentru bornele 'eneratorului
+.5.1.Întreruperea unei sarcini de la sursa de alimentare
+.5.2. Întreruperea curentului de la 'enerator
+.5.3. Restabilirea tensiunii la sistem
+.5.4.Caracteristica tranzitorie a tensiunii de restabilire
+.5.5. 8scilaţiile pe partea 'eneratorului
+.5.). 8scilaţiile pe partea transformatoarelor
+.5.+. copul "i funcţiunea capacităţilor de protecţie
+.). Întreruptoare pentru instalaţii de distribuţie la tensiunea
de producere
2. Coordon#r!# i.o$#'i!i
1.1. Generalităţi
1.2. 6escărcătoare
1.2.1. %clatoare
1.2.2. 6escărcătoarele tubulare
1.2.3. 6escărcătoare cu rezistenţă #ariabilă
1.2.4. 6escărcătoare cu sufla( ma'netic
3.Tr#ns4or*#to#r! d! ur!nt
2.1. Generalităţi
2.2. %rorile transformatorului de curent
2.2.1. 6ependenţa erorilor de curent !n funcţie de sarcina
secundară
2.2.2. 6ependenţa erorilor !n funcţie de parametrii
constructi#i
2.3. 4ransformatoare de curent compensate
2.3.1. Autoprema'netizare prin utilizarea unui "unt
ma'netic
2.3.2. 4ransformatoare de curent !n cascadă
2.3.3. 4ransformatoare de curent ma'netice de tip
inducti#
2.3.4. 4ransformatoare de curent optoelectronice
2.4. Reductoare de intensitate
2.4.1. Caracteristicile erorilor
2.4.2. 5actorii de care depind erorile de curent "i de
un',i
2.4.3. 5uncţionarea transformatoarelor de intensitate !n
'ol
2.4.4. tabilitatea de scurtcircuit a transformatoarelor de
intensitate
2.4.5.4ransformatoare de intensitate compensate
15. Tr#ns4or*#to#r! d! t!nsiun!
13.1. Generalităţi
13.2. %rorile transformatoarelor de tensiune
13.3. Construcţii ale transformatoarelor de tensiune
1. Introdu!r!
9e'ăturile !ntre centralele de producere a ener'iei
electrice "i receptoarele de ener'ie electrică se stabile"te prin
intermediul liniilor din reţelele de transport "i distribuţie a
ener'iei electrice.
:in*nd seama de condiţiile de e$ploatare "i protecţie;
le'ătura menţionată nu este ri'idă; ci se realizează prin
intermediul aparatelor de comutaţie.
Rolul funcţional al aparatelor de comutaţie este de a
stabili "i !ntrerupe circuite electrice !n condiţii de
funcţionare normală sau anormală !n #ederea asi'urării unei
anumite distribuţii de ener'ie electrică !ntr.un sistem
ener'etic.
Aparatele de comutaţie trebuie sa deconecteze liniile
de transport sau porţiuni dintr.o reţea !n cazul apariţiei unei
solicitări anormale; cum sunt scurtcircuitele.
În acest caz aparatele de comutaţie cu rol de protecţie
< !n sensul că deconectarea se face temporizat "i limitează
efectele termice "i electrodinamice ale curenţilor de
scurtcircuit.
7rocesele de comutaţie la !ntreruptoare se realizează
prin intermediul arcului electric.
Înc,iderea sau desc,iderea unui circuit se face prin
deplasarea unei piese metalice; care constituie elementul
mobil al unui contact electric. Arcul electric conduce la
solicitări suplimentare < care sunt utilizate de fabricanţii de
!ntreruptoare pentru deconectarea acestuia.
6e"i sistemele electroener'etice sunt de(a un concept
implementat la scara lar'ă; ec,ipamentele electrice sunt
entităţi mult mai #ec,i din punct de #edere temporal; iar
fenomenele pentru care au fost proiectate; precum "i a celor
ce apar !n urma funcţionării acestora sunt foarte importante
pentru a !nţele'e principiul de funcţionare al acestora.
1.1.Componente ale sistemului electroener'etic
1.1.1. Generatoarele sincrone sunt ma"ini rotati#e cu
!nfă"urarea statorică conectată la reţeaua de curent "i
!nfă"urarea rotorică alimentată !n curent continuu. Acestea
con#ertesc ener'ia mecanică
a ma"inii primare !n ener'ie
electrice electrică "i sunt
montate !n centrale electrice.
Cand se utilizează ener'ia
dez#oltata de uraniu a#em
centrale nuclearo < electrice.
5i'. 1. Componentele unui 'enerator
%ner'ia electrică este produsă sub formă de curent
alternati# trifazat la de curent alternati# trifazat la 53=z
pentru %uropa "i )3=z pentru America de >ord; Canada;
?aponia; etc.
e menţionează că pentru 'eneratoarele de putere
mi(locie "i mare nu s.a a(uns la standardizarea tensiunilor de
producere. 6e re'ulă; tensiunea nominală cre"te o dată cu
cre"terea puterii; pentru a menţine curentul la #alori curentul
la #alori rezonabile.
Reţeaua electrică este un ansamblul de staţi "i linii
electrice; racordate !ntre ele; care funcţionează interconectat.
1.1.2. 4ransformatoarele sunt ma"ini statice prin
intermediul cărora se modifică tensiunea @se ridică sau se
coboarăA; fiind deci posibilă interconectarea unor reţele cu
tensiuni diferite. &nstalaţiile de transformare care realizează
transformarea ener'iei de la o treaptă de medie tensiune la o
treapta de (oasă tensiune @B 1 CDA se numesc posturi de
transformare.
1.1.3. taţia electrică reprezintă un ansamblu
concentrat de instalaţii electrice "i construcţii ane$e; prin
care se poate asi'ura e#acuarea puterii dintr.o centrală
electrică; transformarea ener'iei la diferite tensiuni sau cu
rol numai de transport la o anumită tensiune numite staţii de
cone$iune.
1.1.4. 9inia electrică- ansamblu de conductoare;
izolatoare "i accesorii; destinat transportului sau distribuţiei
de ener'ie electrică; la aceea"i tensiune nominală. 7oate fi
aeriană sau !n cablu.
1.1.5. %c,ipamentele electrice sunt elemente ale
instalaţiilor electrice !ntrebuinţat pentru producerea;
transformarea; distribuţia "i utilizarea ener'iei electrice.
7rincipalele cate'orii de ec,ipamente sunt-
aA %c,ipamente de comutaţie automată sau
neautomată a circuitelor electrice. 7rin ec,ipamente electrice
specifice confi'uraţia reţelei este continuu adaptată la
traficul de ener'ie care este permanent controlat
Ca funcţii !ndeplinite de un aparat de comutaţie-
• comutaţie E pre'ătirea; stabilirea@!nc,idereaA
sau !ntreruperea @desc,idereaA de circuite electrice
• protecţie E deconectări "i conectări de circuite;
cu scopul eliminării unor suprasolicitări produse de
incidente; a#arii;
6upă rolul pe care !l au !n !ntreruperea sau comutarea
curenţilor unor circuite; se cunosc ca ec,ipamente de
comutaţie următoarele-
• !ntreruptoare "i separatoare @&4A
• contactoare "i ruptoare @?4 "i /4A
• comutatoare "i controlere @?4A
• prize "i conectoare @?4A
Întreruptorul de putere de !naltă tensiune < are rolul
de a !nc,ide; suporta "i desc,ide curenţii anormali cum sunt
curenţii de scurtcircuit. 6eci !ntreruptorul de putere este !n
acela"i timp at*t aparat de comutaţie; c*t "i aparat de
protecţie.
eparatorul de !naltă tensiune < este un aparat de
comutaţie mecanică destinat a !nc,ide "i desc,ide circuite
fără sarcină "i care !n poziţia desc,is asi'ură !n mod #izibil;
distanţa !ntre elementele de contact. Acest aparat (oacă un
rol important !n asi'urarea protecţiei personalului de
ser#iciu al centralelor; staţiilor electrice "i a celui care
e$ecută mentenanţa instalaţiilor electrice.
6escărcătorul cu rezistenţă #ariabilă; o$id de zinc
@Fn8A sau cu coarne reduce solicitarea dielectrică.
%c,ipamente de protecţie
%c,ipamentele de protecţie asi'ură protecţia
!mpotri#a #alorilor periculoase @de defectA ale tensiunii "i
curentului
• si'uranţe fuzibile
• relee de protecţie
• descărcătoare
%c,ipamente limitatoare de curent
%c,ipamentele limitatoare de curent permit limitarea
curentului de scurtcircuit "i menţinerea unui anumit ni#el al
tensiunii !n momentul scurtcircuitului cunoscute sub
denumirea de bobine de reactanţă.
%c,ipamente pentru alimentarea circuitelor de
protecţie "i măsură
• transformatoarele de tensiune
• transformatoarele de curent
• di#izoarele de tensiune
1.2. 7arametrii aparatelor electrice.
1.2.1. Curenţii nominali ai aparatelor electrice-
În practică se utilizează de re'ulă seriile R
13
"i; mai
rar; R
5
pentru normarea #alorilor curenţilor nominali-
R
13
E
( )
13
13
EG1H 1.25H 1.)H 2H 2.5H 3.15H 4H 5H ).3H 1H 13I
R
5
E
( )
5
13
EG1H 1.)H 2.5H 4H ).3H 13I
1.2.2. 4ensiunile nominale @in CDA pentru
ec,ipamente sunt aferente tensiunilor din reţelele de-
3.4H 3.))H @3AH )H 13H @15AH 23H 25H @)3AH 113H 223H 433H +53
1.3. %lemente ale aparatelor de comutaţie; surselor "i
le'ăturilor electrice ale 9%A "i 9%C.
1.3.1 Contacte electrice
Contactele electrice sunt le'ături !ntre căile de curent
care asi'ură o bună trecere a curentuluiH ele au o rezistenţă
mică; iar !ncălzirea lor nu depă"e"te limita admisibilă.
Contactele electrice sunt elemente constructi#e de cea mai
mare importanţă ale aparatelor "i ale instalaţiilor electrice.
Construcţia "i e$ecuţia lor 're"ită poate cauza pa'ube foarte
importante.
Contactele sunt
 Ri'ide @nu se desfacAH
 /obile; ce se desfacH
 /obile; ce nu se desfac.
4uturor contactelor li se impun
următoarele condiţii principale-
 si'uranţa le'ăturii de
contact electric @rezistenţa
mecanică A
 stabilitate termică "i
dinamică @!ncălzire sub
#aloarea admisă A !n cazul 5i'. 2. uprafaţa de contact
trecerii !ndelun'ate a curenţilor nominali "i stabilitate
termică "i dinamică la trecerea curenţilor de scurtcircuit
Întotdeauna le'ătura de contact se realizează printr.o
suprafaţă. Aparent !nsă; contactul poate fi de trei feluri-
 7unctiform @e$- sferă.plan; con.planAH
 9iniform @e$- plan.cilindru; după 'eneratoareAH
 6e suprafaţă@e$. plan.planA.
uprafaţa aparentă de contact la primele doua este
zero.
uprafaţa reală de contact este !nsă diferită de zero la
toate tipurile "i este independentă de forma e$terioară a
contactelor. Aceasta se e$plică prin aceea că suprafaţa
contactelor; oric*t de fin ar fi ele prelucrate; prezintă
proeminenţe @fi'. 2A "i acestea #in !n atin'ere; !ntr.un număr
"i suprafaţă mai mare; cu c*t forţa aplicată contactelor este
mai mare. 9a mărirea forţei; suprafaţa reală de contact

· s S
cre"te datorită deformării plastice a materialului. 6e
aceea
σ
F
S ·
; J fiind rezistenţa la cur'ere; deci o mărime
constantă "i cunoscută
În fi'ura 3 a "i b sunt arătate !nnădiri cu a(utorul
buloanelor sau "uruburilor trecute prin 'ăuri e$ecutate !n
bare. >umărul lor depinde de dimensiunea barei. Această
e$ecuţie cere a(usta(e bune "i 'ăurirea precisă a barei; mai
ales c*nd se face le'ătura unui pac,et de bare. În fi'ura 3 c
"i d este arătată !nnădirea barelor cu eclise "i "uruburi de
str*n'ere @de obicei patruA; !n acest caz este ne#oie să se
'ăurească barele; ceea ce simplifică monta(ul "i mic"orează
costul e$ecuţiei; !n mod analo' se e$ecută deri#aţii plate cu
a(utorul buloanelor sau "uruburilor care trec prin bare sau cu
a(utorul ecliselor; e$emplificat !n fi'ura 3 e "i f.
5i'. 3. %$emple de contacte fi$e demontabile
e face obser#aţia că !n timpul funcţionării; prin
!ncălzirea "i dilatarea barelor; buloanele de str*n'ere sunt
foarte solicitate; deoarece dilatarea acestora este inferioară
dilatării barelor conductoare. 6in această cauză se produce o
deformare permanentă a barelor; o slăbire pronunţată a
presiunii pe contact; urmată de !ncălzirea e$cesi#ă a
contactelor. 7entru a e#ita aceste consecinţe se #or folosi
!ntotdeauna rondelele.resort pentru menţinerea presiunii de
contact iar str*n'erea
"uruburilor se #a face cu o
c,eie dinamometrică.
În afara contactelor
demontabile; se pot realiza "i contacte nedemontabile; prin
sudare; nituire sau lipire.
5i'. 4. 4ipuri de !mbinări
În cazuri speciale; !n care
contactele fi$e nu se pot folosi
@ec,ipamente cu părţi in mi"care sau
care necesită !ntreruperi ale circuitelor
de alimentateA se folosesc le'ături
fle$ibile. Aceste le'ături fle$ibile pot
fi realizare din ansambluri de placi
subţiri de cupru sau c,iar conductoare
fle$ibile. &n fi'ura 5 este
e$emplificată o astfel de le'ătură.
Curentul trece prin elementul fi$ 1 către elementul mobil 2
prin le'ătura fle$ibilă 3.
5i'. 5. Contact cu le'ătură fle$ibilă
8 astfel de le'ătură fle$ibilă se folose"te "i pentru
e$ecuţia compensatorilor de dilatare a barelor
Knul din parametrii importanţi ai unui contact electric
este rezistenţa de contact.
Rezistenţa de contact este rezistenţa suplimentară
!ntre doua secţiuni ale căii de curent care cuprinde contactul;
fată de rezistenţa care ar e$ista !ntre acelea"i secţiuni dacă
contactele ar fi sudate. Aceasta este condiţionată de prezenţa
neuniformităţilor pe suprafaţa metalului "i este o
caracteristică fizică
importantă pentru toate
tipurile de contacte.
În 'eneral;
rezistenţa de trecere este
proporţională cu
produsul
σ ρ
.
5i'. ). Aspectul liniilor de curent printr.un contact
În domeniul timp; rezistenţa de trecere cre"te liniar cu
temperatura; datorită cre"terii lui L. 9a temperatura
corespunzătoare deteriorărilor mecanice bru"te ale
materialului; ceea ce are loc; de e$emplu; pentru Cu la
temperatura de apro$imati# 233MC; rezistenţa de trecere
scade brusc; datorită cre"terii suprafeţei totale de atin'ere a
contactelor. Apoi rezistenţa de trecere cre"te din nou datorită
cre"terii rezisti#ităţii; p*nă c*nd suprafeţele se topesc.
Coeficientul de #ariaţie a rezisti#ităţii cu temperatura
este apro$imati# e'al cu-
α α
3
l
c
· ( )
1
]
1

¸

− + ·
3
3
2
1
3
θ θ α
θ
t t
R R
@1A
Rezistenţa de contact se datorează parţial unei o$idări
superficiale a contactelor; !nsă mai ales stran'ulării liniilor
de curent.
5i'. +. tran'ularea liniilor de curent
Aceasta din urmă este calculabilă. A#em pentru un
loc de contact-
a x x
dx
R R
a a
π
ρ
π
ρ
π
ρ
·

,
_

¸
¸
− · · ·1
2
2 N 2
2
@2A
7entru n locuri de contact rezultă rezistenţa de
contact-
a n n
R
R
c
π
ρ
· ·
@3A
9a contacte punctiforme se poate presupune; !n mod
idealizat că nE1; sau că n nu cre"te cu mărirea forţei de
apăsare pe contacte. Cum sEOa
2
; rezultă că
σ
π
F
a ·
2
; deci
πσ
F
a ·
este proporţională cu F ; deci
F
c
R
c
N
·
9a contacte de suprafaţă; dimpotri#ă; se poate
presupune; ca un caz e$trem; că la mărirea forţei 5
suprafeţele indi#iduale de contact nu se sc,imbă; !nsă se
modifică numărul lor n; proporţional cu forţa . În acest caz
rezultă-
F
c
a n n
R
R
c
P
· · ·
π
ρ
@4A
5aţă de cazurile e$treme
F
c
R
c
P
· "i
F
c
R
c
N
·
; situaţia reală #a putea fi e$primată cu relaţia-
m
c
F
c
R ·
@mE3;5Q1A
Constantele c "i n sunt date !n tabele; !n manuale de
specialitate; !n funcţie de felul contactelor.
e obser#ă deci că rezistenţa de contact nu depinde de
suprafaţa aparentă de contact "i este determinată !n primul
r*nd de forţa de contact. 4otu"i; ale'erea unor dimensiuni
potri#ite pentru contacte este de mare importanţă; pentru a
se putea asi'ura !nma'azinarea căldurii produse !n re'im
tranzitoriu "i e#acuarea căldurii; fără ca temperatura să
crească prea mult.
7entru asi'urarea forţei de contact necesare;
contactele trebuie sa fie pre#ăzute cu arcuire. 5orţa
resortului accelerează sistemul mobil la desc,iderea
!ntreruptorului; fără sa fie !nsă; bine!nţeles; suficientă pentru
a asi'ura "i !ndepărtarea completă a contactelor; pentru care
se cere o altă sursă de ener'ie @resort; aer comprimat; ulei
sub presiune; electromotor; dispoziti# cu bobină solenoidalăA
9a curenţi mari; rezistenţa de contact trebuie să fie de
ordinul de 13
.)
R; altfel căldura produsă la contacte de#ine
prea mare. Astfel; la R
c
E13
.4
R "i &E1333A se obţine-
( ) W I R P
c
133 13 13
2
3 4 2
· · ·

@5A
Kn alt parametru important pentru contactele electrice
este !ncălzirea contactelor
4emperatura ma$imă a contactelor apare !n dreptul
suprafeţei elementare
de contact. %a nu poate
fi măsurată direct. În
cazul confi'uraţiei din
fi'. 1; supratemperatura
la suprafaţa sferei cu raza a se poate calcula !nsă u"or !n
funcţie de căderea de tensiune totală pe perec,ea de
contacte.
5i'. 1. Contact tip sferă conductoare
Cantitatea de căldură care se produce !n emisfera de
rază x !n timpul dt este-
Sdt
dx
d
dQ
θ
λ − ·
2
2 x S π ·
Sdt
dx
d
dt I R
x
θ
λ − ·
2
@)A
de unde
x
x x
dR
I R
dx
S
I R
d
λρ λ
θ
2 2
· · −
S
dx
dR
x
ρ
·
S
dx
dR
termic
λ
·
. rezistenţa termică @+A
∫ ∫
· −
N
3
3
2
R
x x
dR R
I
d
c
θ
θ
λρ
θ
λρ λρ
θ θ
2
N
2
N
2 2 2
u R I
o c
·

· −
u' < este căderea de tensiune pe o (umătate de contact
u=2u’ deci
2
N
u
u ·
rezultă
λρ
θ θ
1
2
u
o c
· −
@1A
7rin măsurarea căderii de tensiune; supratemperatura
contactelor poate fi u"or controlată. Conductibilitatea
electrică
ρ
1
"i cea termică
λ
a#*nd la bază mi"carea
electronilor sunt proporţionale !ntre ele.
7entru metale de mare conductibilitate rezultă
T
1
13 4 ; 2

⋅ · ρλ
@2A
4 < fiind temperatura !n 'rade Sel#in.
Astfel de e$emple; la uE3;33D c*nd contactele nu se
!ncălzesc mult 4E223 S se obţine
° ·
⋅ ⋅
· −

1)
13 4 . 2 1
33 . 3
1
2
o c
θ θ
@13A
Astfel
. la uE3.12.3.3 D contactele din Cu se !nmoaie
. la uE3.43 D contactele din Cu se topesc la
suprafaţa de contact
C ° ·31)5 θ
În urma topirii contactelor !n punctele de contact;
suprafeţele elementare de contact se măresc; astfel !nc*t T "i
u nu mai cresc; dec*t dacă contactele se !ndepărtează. Atunci
se poate produce #aporizarea contactelor "i un arc !ntre ele;
cu o tensiune de arc !n (ur de 13D. 7rin arc se produce un
transport de metal !ntre contacte; perlarea "i uzura
contactelor.
2.4.Condiţii admisibile de funcţionare a contactelor
9a trecerea curentului nominal de durată; !ncălzirea
contactelor nu trebuie sa depă"ească temperatura
conductorului. 6eoarece !n contact se dez#oltă o cantitate de
căldură mai mare dec*t !n conductor; pentru eliminarea
acestei călduri trebuie mărită suprafaţa de disipare a
contactului.
7entru o stabilitate !ndelun'ată "i a si'uranţei !n
funcţionare a contactului temperatura lui nu trebuie să
depă"ească temperatura ma$imă admisibilă.
4emperatura ma$imală admisibilă de durată a
contactelor este funcţie de tipul contactului "i mediu !n care
funcţionează.
Consider*nd că temperatura mediului ambiant este de
U35°C
. temperatura ma$imă +3.23MC
. pentru contactele care nu se desfac T
ma$
E13MC
. pentru contactele de !ntrerupere T
ma$
E+5MC
. pentru contactele !n ulei T
ma$
E23MC
. pentru contactele de le'ătură ale barelor
T
ma$
E+3MC
7entru contactele de le'ătură ale barelor de le'ătura
'enerator.transformator temperatura se consideră
temperatura admisibilă de +5° la temperatura mediului
ambiant U25°C.
6imensionarea suprafeţei de contact pentru bare de
Cu se poate determina funcţie de densitatea de curent
admisibilă. 7entru ale'erea densităţii de curent admisibilă
funcţie de suprafaţa totală de contact; !n cazul curenţilor de
sarcină se poate folosi relaţia-
( ) [ ]
2
4
13 233 35 . 1 31 . 3
mm
A
I

⋅ − − · ρ
@11A
6e re'ulă se adoptă
&B233 A EV
2
4
13 31 . 3
mm
A

⋅ · δ
&V2333A EV
2
4
13 12 . 3
mm
A

⋅ · δ
În cazul scurtcircuitelor !n contacte apare o forţă de
respin'ere la contacte care tinde să desc,idă contactul. 5orţa
se datorează e$istenţei curenţilor de sensuri diferite la
separarea contactelor.
N
d
D
i F
soc
+ 2
13 ln

⋅ ·
@12A
d < diametrul suprafeţei de trecere a curentului; după
anumiţi autori se poate lua @3;1. 3;2 cmA
S < 1;2 determinat e$perimental
6acă nu este asi'urată o anumită presiune de contact;
atunci la apariţia curenţilor de scurtcircuit sau cuplarea pe
scurtcircuit; respin'erea contactelor capătă caracter
de#ibraţii. 7rin aceasta apare arcul electric care poate
conduce la topirea "i sudarea contactelor. Daloarea
curentului de sudare depinde de material "i de de forţa de
apăsare.W
F I
sud
·
S . constanta care depinde de
material
4opirea contactelor "i pericolul de sudare se
accentuează !n special c*nd suprafeţele de contact #in !n
contact pentru a !nc,ide un circuit !n care circulă un curent
de mare intensitate.
Anularea #ibraţiei armăturii contactoarelor de curent
alternati#.
t ω sin

Φ · Φ

( )
d d
S
t
S
t
F
3
2
3
2
2
4
2 cos 1
2
sin
µ
ω
µ
ω − Φ
·
Φ
·
∧ ∧
@13A
6acă se !nlocuie"te

Φ · Φ 2
; obţinem-
d d
S
t
S
F
3
2
3
2
2
2 cos
2 µ
ω
µ
Φ

Φ
·
@14A
Componenta alternati#ă a forţei conduce la #ibraţii ale
armăturii mobile. 6in această cauză se produce deteriorarea
armăturilor "i arderea contactelor. Înlăturarea #ibraţiilor se
face prin !mpărţirea flu$ului !n două flu$uri decalate ca fază.
7entru aceasta; polul electroma'netic se !mparte !n doua
părţi; pe una dintre părţi se !mbracă o spiră de Cu !n
scurtcircuit. 5lu$ul care trece prin spire !n scurtcircuit X
2
;
produce !n ea o tensiune electromotoare.
2
Φ − · ω ! "
ecran
care este decalată !n urmă cu 23° faţă
de flu$.
Curentul !n spira !n scurtcircuit "i forţa ma'netică de
dema'etizare se determină cu a(utorul rezistenţei acti#e a
ecranului "i sunt e'ale-
2
Φ

· ·
ecran
ecran ecran
R
!
F I
ω
@15A
Coeficientul
ecran
R
!ω −
este partea reacti#ă a reluctanţei
ma'netice comple$e a circuitului ma'neticH reluctanţa
!ntrefierului este partea acti#ă a reluctanţei comple$e.
4ensiunea ma'netomotoare a !nfă"urării electroma'netului 5
produce flu$ul X. 8 parte din acest flu$ X
1
care corespunde
ca fază cu tensiunea ma'netomotoare a !nfă"urării. Cealaltă
parte a flu$ului care trece prin polul ecranat; flu$ul X
2
datorată e$istenţei părţii reacti#e a reluctanţei ma'netice
răm*ne !n urmă ca fază faţa de flu$ul X
1
co un anumit un',i
Y
ecran
. 4ensiunea electromotoare; care acţionează !n spira
ecran; curentul prin spiră "i tensiunea ma'netomotoare 5
ecran
răm*ne !n urma lui X
2
. uma 'eometrică a tensiunii
ma'netomotoare a !nfă"urării "i a spirei !n scurtcircuit este
e'ală cu tensiunea ma'netomotoare !n !ntrefier la polul
ecranat.
6in dia'rama #ectorială un',iul de decala( dintre
flu$urile X
1
"i X
2
este e'ală-
2 2
δ δ
ω
m ecran
ecran
ecran
R R
arct#
$
F
arct# · · Θ
de aici rezultă
e$presiile tensiunilor-
t t ω sin A @
1 1

Φ · Φ
A sin@ A @
2 2 ecran
t t Θ − Φ · Φ

ω
6acă se determină forţele pentru fiecare flu$ conform
formulei /a$Zell se obţine pentru constanta-

,
_

¸
¸ Φ
+
Φ
·
2
2
2
1
2
1
3
2
1
N
S S
F
em
µ
( )
1
]
1

¸

Φ −
Φ
+
Φ
·
ecran em
t
S
t
S
F 2 2 cos 2 cos
2
1
N N
2
2
2
1
2
1
3
ω ω
µ
@1)A
6acă
2
2
2
1
2
1
S S
Φ
·
Φ
H
° · Φ 45
ecran atunci panta periodică din
forţa de atracţie se reduce de două ori iar pentru
° · Φ 23
ecran
#a fi e'ală cu zero.
/aterialele metalo.ceramice formate din pulbere de
A' sau Cu; amestecată "i presată cu pulbere de [ sau /o.
9iantul de A' sau Cu asi'ură conductibilitatea electrică "i
termică ridicată; iar partea de [ sau /o rezistenţa la
acţiunea arcului.
Contacte utilizate la comutaţia puterilor mari
9a această e$ploatare; contactul de durată trebuie ferit
de acţiunea arcului electric.
6e aceea; !n comutaţie apare un precontact care preia
solicitarea produsă de arcul electric; at*t la !nc,idere c*t "i la
desc,idere.
%$ecutarea contactelor mobile ale !ntreruptoarelor
reprezintă o problemă dificilă; a#*nd !n #edere că acestea
trebuie să funcţioneze si'ur la curenţi mari de re'im normal
"i la re'im de scurtcircuit.
2.5. A79&CA:&%
6ouă bare rotunde; din Cu; la capete sunt prelucrate
sub formă de semisferă cu raza rE43 mm "i sunt comprimate
cu o forţă 7E21>. ă se determine rezistenţa de contact.
2
13
13 1 . 11
m
N
" ⋅ ·

m
"
r P
a
4
3
13
3
3
13 +) . 2
13 1 . 11
13 43 21
1) . 3 1) . 3


⋅ ·

⋅ ⋅
·

·
2
) 1
2 2
13 432 13
+) . 2
21
m
N
a
P
⋅ · ⋅

· ·
π π
σ
7entru Cu moale efortul unitar de stri#ire este
2
)
13 313
m
N
s
⋅ · σ deci #a a#ea loc o deformare plastică.
3
)
13 2+) . 3
13 313
21

⋅ ·
⋅ ⋅
· ·
π πσ
s
P
a
m
Ω ⋅ ·
⋅ ⋅

·

·5
3
1
13 22 . 1
13 215 . 3
13 +1 . 1
π π
ρ
a
R
ST
1.4. uprasolicitări !n instalaţiile electrice
1.4.1. curtcircuitele !n intalaţii electrice
curtcircuitele !n sistemele electrice apar din cauza
deteriorării izolaţiei conductoarelor; din cauza !nlăturării
izolaţiei sau din cauza atin'erii accidentale a conductoarelor
!ntre ele "i\sau cu păm*ntul. 6eteriorarea mecanică a
izolaţiei poate apare; de e$emplu; din următoarele cauze-
 Ruperea izolatoarelor suport ale aparatelor montate
!n staţii
 6istru'erea izolaţiei cablelor la săpături
 Căderea st*lpilor sau ruperea conductoarelor la
liniile electrice aeriene; etc.
7oate apărea distru'erea izolaţiei !n cazul
supratensiunilor; de e$emplu; !n cazul lo#iturilor direct de
trăsnet !n conductoarele liniilor electrice aeriene sau !n
staţiile e$terioare.
curtcircuitele pot apărea "i din cauza pasărilor sau
animalelor.
%fectele scurtcircuitelor sunt #ariabile; depinz*nd de
tipul "i durata scurtcircuitului; locul din instalaţie unde s.a
produs ca "i de puterea de scurtcircuit a sursei.
%fectele includ-
. la locul defectului; prezenţa arcului electric; determin*nd-
] deteriorarea izolaţieiH
] topirea conductoarelorH
] incendii sau afectarea #ieţii
. pe circuitul defect; forţe electrodinamice conduc*nd la
] deformarea barelorH
] deconectarea cablurilorH
] cre"terea e$cesi#ă a temperaturii prin efect ?oule cu
riscul deteriorării izolaţiei.
] 'oluri de tensiune pe durata necesară izolării
efectului; durată care poate fi de la c*te#a milisecunde
la c*te#a sute de milisecundeH
] deconectarea unei părţi a reţelei; mărimea acesteia
depinz*nd de modul de proiectare "i de selecti#itatea
dispoziti#elor de protecţieH
]instabilitate dinamică "i\sau pierderea sincronismului
ma"inilor electriceH
] perturbaţii ale circuitelor de control "i monitorizare;
etc.
6atorită scurtcircuitelor elementele sistemului sunt
străbătute de curenţi care au #alori mult mai mari dec*t
curenţii normali de funcţionare "i !n acela"i timp apar "i
căderi mari de tensiune. În sensul e$tinderii a#ariei
elementul defect al sistemului trebuie izolat c*t mai repede.
&zolarea trebuie să fie făcută de cel mai apropiat !ntreruptor
de locul de defect.
6acă elementul defect nu este !nlocuit cu un element
de rezer#ă; sau calea de curent nu este cu alimentare dublă;
consumatorii răm*n nealimentaţi; fapt ce implică posibile
pierderi materiale sau c,iar de #ieţi omene"ti.
1.4.2. Calculul curenţilor de scurtcircuit este necesar pentru-
 Ale'erea aparatelor de !naltă tensiune
 Ale'erea mi(loacelor de limitare a curenţilor de
scurtcircuit
 7roiectarea "i re'larea protecţiilor prin relee
7entru rezol#area primelor două probleme este
suficient un calcul apro$imati# al curentului de scurtcircuit
trifazat "i destul de rar curentul de scurtcircuit bifazat.
/ărimea curenţilor de scurtcircuit este funcţie de
foarte mulţi factori dependenţi de confi'uraţia .%.>.
9a calcule practice de scurtcircuit se fac următoarele
ipoteze simplificatoare-
 e consideră sistemul trifazat simetric
 e consideră scurtcircuitele metalice
 >u se consideră saturarea circuitelor ma'netice;
ceea ce face să se considere toate reactanţele constante @nu
depind de curentA
 e consideră că toate tensiunile electromotoare
ale 'eneratoarelor sunt !n fază !n tot timpul scurtcircuitului
 e ne'li(ează curenţii de ma'netizare ai
transformatoarelor "i autotransfomatoarelor
 e ne'li(ează admitanţele capaciti#e ale liniilor
de !naltă tensiune
1.4.2.1. 6eterminarea curenţilor !n ipoteza unui scurtcircuit
trifazat
În cazul scurtcircuitelor metalice curenţii de
scurtcircuit trifazaţi sunt simetrici iar la locul scurtcircuitelor
tensiunea este e'ală cu zero.
În cazul scurtcircuitelor trifazate reţeaua răm*ne
simetrică deoarece suma 'eometrică a curenţilor c*t "i a
tensiunilor este e'ală cu zero.
5i'. 2. Circuitul model "i dia'rama fazorială
Kn',iul ^
C
se stabile"te funcţie de #aloarea rezistenţei
"i a inductanţei din circuit.
e #
e #
%
r r
x x
t#
+
+
· ϕ
@1A
imetria curenţilor de scurtcircuit trifazaţi a permis să
se calculeze curenţii pe o sin'ură fază; iar !n calcule să se
folosească sc,eme monofilare.
e #
x x x + ·
Σ e #
r r r + ·
Σ @2A
1.4.2.2. curtcircuit alimentat de la o sursă de putere infinită
ursa de putere infinită este o sursă ipotetică care se
caracterizează prin aceea că impedanţa sa proprie este nulă
"i tensiunea sa are; la frec#enţă constantă; o amplitudine
constantă.
>e #om referi la sc,ema din fi'ura 13 unde !n punctul
S se produce un scurtcircuit trifazat metalic.
5i'. 13. Circuitul electric pentru scurtcircuit trifazat
6upă apariţia scurtcircuitului; sc,ema se descompune
!n doua circuite independente; din care unul răm*ne conectat
cu sursa iar al doilea formează un circuit !nc,is.
6eoarece impedanţa circuitului rămas conectat la
sursă s.a mic"orat; curentul !n circuit trebuie să creascăH !n
'eneral se modifică "i decala(ul acestuia.
ă presupunem că e$istă curenţii
&A
I
;
&'
I
"i
&C
I

care corespund noului re'im stabilizat !n acest circuit. În
orice moment; pentru faza A se poate scrie ecuaţia-
dt
di
(
dt
di
(
dt
di
) i R u
C ' A
A % A
+ + + ·
@3A
care; a#*nd !n #edere relaţia i
A
Ui
_
Ui
C
E3 scrisă i
_
Ui
C
E
.i
A
se poate scrie
dt
di
) i R u
% %
+ ·
; unde 9
C
E@9./A este inducti#itatea
rezultantă a fazei.
&ntroducerea acestor inducti#ităţi permite să se scrie
ecuaţia diferenţială de ec,ilibru !n aceea"i formă ca "i
pentru un circuit monofazic.
Curentul anterior apariţie scurtcircuitului !l #om nota
cu i
ant
.
A sin@
ma$
α ω − · t u u
A sin@ A sin@
ma$
ma$
ϕ α ω ϕ α ω − − · − − · t
*
u
t I i
ant ant
@4A
( )
2
2
ω ) R * + ·
N R R R

+ ·
P ) ) )

+ ·
R
)
t#
ω
ϕ ·
9a momentul tE3 apare un scurtcircuit unde#a !n
reţea. Atunci !ntre sursă "i locul de scurtcircuit apar alte
#alori ale rezistenţei "i inductanţei "i anume R
S
"i 9
S
.
>e interesează alura curentului !n funcţie de timp.
%cuaţia care redă fenomenul este-

A sin@
ma$
α ω − · + t u
dt
di
) i R
&ost
&ost
@5A
A#em o ecuaţie de ordinul !nt*i cu coeficienţi
constanţi soluţia particulară-
A sin@
ma$ &ost
t I ϕ α ω − −
; unde

m
&ost
*
$
I ·
ma$ ( )
2 2
ω

) R * + ·
@)A

R
)
t#
ω
ϕ ·
oluţie fără membrul doi-
T
t
e C

R
)
T ·
@+A
oluţia ecuaţiei diferenţiale este-
T
t
&ost &ost
e C t I i

⋅ + − − · A sin@
ma$
ϕ α ω
@1A
Constanta C se determină din condiţiile iniţiale "i
anume; la tE3 #aloarea anterioară trebuie să fie e'ală cu
#aloarea post a#arie.
9a momentul @3
.
A !nainte de apariţia defectului
A sin@ A sin@
ma$ ma$
A 3 @
ϕ α ϕ α + − · − − ·

ant ant
ant
I I I
C I I
&ost
&ost
+ − − ·
+
A sin@
ma$
A 3 @
ϕ α
rezultă
A sin@ A sin@
ma$ ma$
ϕ α ϕ α + − + ·
ant &ost
I I C
@2A
oluţia 'enerală a ecuaţiei rezultă
[ ]
T
t
ant &ost &ost &ost
e I I t I i

⋅ + − + + − − · A sin@ A sin@ A sin@
ma$ ma$ ma$
ϕ α ϕ α ϕ α ω

@13A
5i'. 11. Componentele curentului de scurtcircuit trifazat simetric
Curentul de scurtcircuit i
posterior
are două componente-
− o componentă alternati#ă sinusoidală de
frec#enţă identică cu cea a sursei de alimentare; constantă;
stabilizată; care se nume"te componentă periodicăH
− o componentă amortizată de curent continuu
numită componenta aperiodică
Componenta aperiodică apare deoarece !n circuite cu
inductanţe curentul nu poate #aria brusc.
6in relaţia 3 se #ede că #aloarea iniţială a
componentei aperiodice este funcţie de un',iul ` care dă
momentul apariţiei scurtcircuitului. curtcircuitul poate
apare c*nd tensiunea trece prin zero adică `E3. 6acă
scurtcircuitul apare c*nd tensiunea este ma$imă; atunci
2
π
α ·
.
În acest caz !n care i
"oc
are #aloarea ma$imă #aloarea
constantei C este ma$imă. C este ma$imă dacă &
ant
este e'al
cu zero. Daloarea iniţială a componentei aperiodice este
ma$imă dacă !n momentul apariţiei scurtcircuitului; circuitul
funcţiona !n 'ol. C este ma$im c*nd &
ma$ post
se suprapune
peste a$a #erticală adică proiecţia are #aloarea ma$imă.
Aceasta are loc pentru
2
π
ϕ α · +

adică

ϕ
π
α − ·
2
; ^
S
este
decala(ul curentului de scurtcircuit după defect. 9a calculul
curenţilor de scurtcircuit se ne'li(ează rezistenţa @rezistenţa
linieiA. e consideră deci curenţii de scurtcircuit ca fiind pur
inducti#i.
6acă
2
π
ϕ ·

atunci rezultă `E3. 6eci se obţin
condiţiile cele mai periculoase- c*nd circuitul este !n 'ol "i
c*nd tensiunea trece prin zero `E3.
[ ]
T
t
ant &ost
&ost &ost
e I I
t I i

⋅ + − +
+ − − ·
A sin@ A sin@
A sin@
ma$ ma$
ma$
ϕ α ϕ α
ϕ α ω
7entru &
ant
E3 "i
2
π
ϕ ·

; i
post
de#ine-
1
]
1

¸

⋅ + + − ·

T
t
&ost &ost
e t I i α α ω cos A cos@
ma$
pentru
2
π
α ·

componenta aperiodică este e'ală cu zero.
7entru `E3; &
ant
E3 "i
2
π
ϕ ·

; i
post
de#ine
1
]
1

¸

+ − − ·

T
t
&ost &ost
e t I i A
2
sin@
ma$
π
ω
3 ma$
2
SC &ost
I I ·
; deci
T
t
&ost &ost &ost
e I t I i

+ − ·
ma$ ma$
A
2
sin@
π
ω
Calculul componentei de "oc
π ω · t

s
+
t 31 ; 3
133
1
2
· · · ·
π
π
ω
π
s
+
T 32 ; 3
53
1 1
· · ·

,
_

¸
¸
+ ⋅ − ·

T
SC soc
e I i
31 ; 3
3
14 ; 3 31 ; 3 cos 2

I e I i
SC
T
SC soc 3
31 ; 3
3
2 1 2 ·

,
_

¸
¸
+ ·

unde S < coeficientul de "oc. 4 poate a#ea #alori !ntre
3 "i a.
5i'. 12. 6ependenţa coeficientului de "oc de raportul R\b
C*nd 4E3 9
S
BBR SE1
4Ea 9
S
VVR SE2
În practică de obicei 4E3.35s "i SE1.1; rezultă
3
1 . 1 2
SC soc
I i ⋅ ⋅ ·
.
Relaţiile scrise anterior sunt #alabile pentru
scurtcircuite depărtate de 'enerator. În aceste cazuri;
impedanţa reţelei este preponderentă !n raport cu impedanţa
'eneratorului. 6acă scurtcircuitul este apropiat de 'enerator;
curentul debitat de 'enerator este un multiplu al curentului
nominal. Reactanţa 'eneratorului comportă #alori #ariabile
!n timp; "i anume- reactanţa subtranzitorie; tranzitorie "i
sincronă.
Dalorile curenţilor de scurtcircuit apropiat de
'eneratoare se #erifică prin statii de !ncercări @laboratoare de
!ncercăriA. taţiile de !ncercări folosesc 'eneratoare sincrone
pentru producerea curentului intens necesar #erificării
capacităţii de rupere a aparatelor electrice sau #erificării
stabilităţii termice "i electrodinamice. În acest caz
scurtcircuitul depinde de construcţia 'eneratorului sincron
care poate fi fără bare amortizoare "i fără poli masi#i. În
cazul unui scurtcircuit apropiat de 'enerator e$presia
curentului de scurtcircuit este următoarea-
( ) ( )
( )
1
1
]
1
⋅ + + − −

¸

+ ⋅ − − − ·
T
t
SC
T
t
SC
e I t I
e t I I i
A sin@ sin
sin 2
3
3
2
ϕ α ϕ α ω
ϕ α ω
unde-
3 SC
I
. este #aloare efecti#ă a curentului de "oc;
componenta de curent alternati#.
2
T
. constanta de timp a amortizării componentelor de
curent alternati#; corespunzătoare reactanţei tranzitorii a
'eneratorului sincron

I
. #aloarea efecti#ă a curentului de scurtcircuit de
durată
4 < constanta de timp a amortizării componentei de
curent continuu @curent aperiodicA
Daloarea cea mai mare a curentului de "oc se obţine
pentru
2
π
ϕ α · +

Amplitudinea componentei periodice este determinată
at*t de #ariaţia tensiunii electromotoare @t.e.m.A a
'eneratorului c*t "i de #ariaţia reactanţei acestuia. 6upă
amortizarea curenţilor liberi din !nfă"urările 'eneratorului;
curentul periodic se stabilizează la o anumită #aloare @&aA;
mai mică dec*t #aloarea iniţială cu c*t scurtcircuitul este mai
apropiat de sursă.
6acă 'eneratorul are RA4; acesta sesizează scăderea
tensiunii la borne "i comandă cre"terea tensiunii de e$citaţie;
deci a t.e.m. Constanta de timp a RA4 determină o oarecare
!nt*rziere a fenomenului de cre"tere a amplitudinii
curentului de scurtcircuit conform fi'urii 13.
6eterminarea e$presiei curentului de scurtcircuit !n
cazul alimentării de la o sursă de putere finită implică
studiul comportării 'eneratorului sincron !n re'im
tranzitoriu.
( )
1
1
]
1

¸

− ⋅ − − ·
t I e t I I e I i
T
t
SC
T
t
SC soc
ω ω cos cos 2
2
3 3
5i'. 13. Curentul total "i componentele sale; !n cazul scurtcircuitului trifazat simetric
la bornele 'eneratorului fără !nfă"urări de amortizare "i care funcţiona; anterior
producerii defectului; !n 'ol
3.4. &nfluenţa re'la(ului automat de tensiune
Re'la(ul automat de tensiune; efectuat cu dispoziti#e
speciale; are drept scop menţinerea tensiunii la bornele
'eneratorului la #aloarea dorită. &ndiferent de principiul
constructi#; re'ulatorul automat de tensiune < R.A.4. <
acţionează asupra e$citaţiei 'eneratorului pentru anularea
abaterii tensiunii de la #aloarea prescrisă. În re'im de
scurtcircuit; tensiunea la bornele 'eneratorului se mic"orează
mai mult sau mai puţin; !n funcţie de locul unde s.a produs
defectul. Ca urmare; RA4 sesiz*nd reducerea tensiunii; intră
!n funcţiune "i măre"te ni#elul de e$citaţie pentru a readuce
tensiunea la #aloarea prescrisă. Restabilirea tensiunii nu este
posibilă !ntotdeauna deoarece ni#elul de e$citaţie nu poate
cre"te nelimitat; e$ist*nd o #aloare plafon; căreia !i
corespunde o t.e.m. limită < %
clim
. 6acă scurtcircuitul este
mai !ndepărtat; prin ridicarea ni#elului de e$citaţie; se poate
restabili tensiunea nominală la bornele 'eneratoruluiH !n caz
contrar; de"i e$citaţia este la #aloarea plafon; tensiunea la
bornele 'eneratorului este mai mică dec*t cea nominală. În
particular; !n cazul scurtcircuitului la bornele 'eneratorului;
tensiunea acestuia este nulă.
Da e$ista o anumită #aloare a impedanţei de
scurtcircuit e$terioare; numită impedanţă critică F
cr
; care
delimitează cele două situaţii.
7entru determinarea impedanţei critice se face
următorul raţionament-
aA 6acă impedanţa e$terioară p*nă la locul defectului
este mai mică dec*t cea critică; 'eneratorul funcţionează cu
e$citaţia plafon; cu t.e.m. limită %
clim
; iar curentul de
scurtcircuit stabilizat poate fi determinat cu relaţia-
@1A
bA 6acă impedanţa e$terioară este mai mare dec*t
#aloarea critică; 'eneratorul funcţionează cu un ni#el de
e$citaţie sub plafon; a#*nd la borne tensiunea nominală.
Curentul de scurtcircuit stabilizat are e$presia-
@2A
cA 6acă impedanţa e$terioară este e'ală cu #aloarea
critică; 'eneratorul funcţionează cu e$citaţia plafon care; !n
acest caz; !i asi'ură la borne tensiunea nominală. Ca urmare;
curentul de scurtcircuit stabilizat se poate determina cu
oricare din relaţiile @1A sau @2A; rezult*nd aceea"i #aloare-
@3A
Înlocuind !n relaţia @3A R
ext,cr
E *
cr
cos^ "i -
ext,cr
E
*
cr
sin^ "i ordon*nd după *
cr
se obţine ecuaţia-
de unde rezultă impedanţa critică-
@4A
6in relaţia @4A se constată că; pentru un anumit
ar'ument ^; impedanţa critică este funcţie numai de
parametrii 'eneratorului- -
d
; "
.lim
"i $
n
.
În concluzie; !n cazul 'eneratoarelor pre#ăzute cu
RA4; la determinarea curentului de scurtcircuit stabilizat; se
folose"te fie t.e.m. plafon "
.lim
; fie tensiunea nominală la
borne $
n
; după cum impedanţa e$terioară p*nă la locul
defectului este mai mică; respecti# mai mare dec*t
impedanţa critică.
În cazul particular la 'eneratoarelor fără RA4;
curentul de scurtcircuit stabilizat se determină cu relaţia @3A
!n care se consideră t.e.m. a 'eneratorului e$istentă !n
momentul producerii defectului; "
.
. 6acă aceasta nu se
cunoa"te atunci poate fi determinată apro$imati# cu relaţia-
!n care K; & "i ^ sunt mărimile corespunzătoare re'imului
anterior producerii scurtcircuitului.
aA
bA
5i'. 14. Re'imul tranzitoriu de scurtcircuit !n cazul
'eneratorului sincron cu "i fără RA4
Generator sincron cu bare de amortizare sau cu poli
masi#i
În acest caz la apariţia curentului de scurtcircuit se
produc curenţi de inducţie !n barele de amortizare "i curenţi
turbionari !n piesele masi#e ale rotorului; iar reactanţa
'eneratorului !n această etapă iniţială se nume"te reactanţă
subtranzitorie. %$presia corespunzătoare a curentului de "oc
este-
( ) ( ) ( ) ( ) +

¸

⋅ − − − + ⋅ − − − ·2 1
3
sin sin 2
T
t
a
T
t
a &
e t I I e t I I i ϕ α ω ϕ α ω
( )
1
]
1
⋅ + + − − +


T
t
&
e I t I A sin@ sin
3
ϕ α ϕ α ω
Knde 4
1
este constanta de timp corespunzătoare
reactanţei subtranzitorii. di !n acest caz curentul de "oc are
#aloarea ma$imă pentru
2
π
ϕ α · +

; c*nd e$presia curentului
de scurtcircuit de#ine-
( ) ( )
1
1
]
1

¸

− ⋅ − − ⋅ − − ·

t I e t I I e t I I e I i
T
t
a
T
t
a &
T
t
&
ω ω ω cos cos cos 2
2 1
3 3
5i'. 15. Curentul total "i componentele sale; !n cazul scurtcircuitului trifazat simetric
la bornele 'eneratorului cu !nfă"urări de amortizare "i care funcţiona; anterior
producerii defectului; !n 'ol
1.4.2.3. Analiza di#erselor tipuri de scurtcircuite
5i'.12. 6iferite tipuri de scurtcircuite-
1A 35> .trifazat cu punere la păm*nt H 2A 35 . trifazat fără punere la păm*ntH
3A 25> . bifazat cu punere la păm*ntH 4A25 . bifazat fără punere la păm*ntH
5A 5> . monofazat
curtcircuite !ntre o fază "i păm*nt
5i'. 23. c,ema scurtcircuitului monofazat
5i'. 21. 5azorii pentru scurtcircuit monofazat
.a presupus că; prin fazele "i 4 nu mai trece deloc
curentul electric; tot curentul circul*nd prin faza R.

5i'. 22. isteme de fazori caracteristice defectului
3 R R R R
I I I I + + ·
− + 3 S S S S
I I I I + + ·
− + 3 T T T T
I I I I + + ·
− +
curtcircuit !ntre faze
În fi'ura 23;a se arată un scurtcircuit bifazat !ntre fazele "i
4; iar !n fi'ura 23;b se prezintă #ectorii de curent pentru
acest timp de scurtcircuit.
#6

+6
5i'. 23. istemele de
fazori caracteristice
scurtcircuitului
bifazat
1.4.3.
%fectul
curenţilor de
scurtcircuit
nesimetrici
C*nd un
'enerator debitează pe o sarcină trifazată simetrică; !n
!nfă"urările sale #or e$ista numai curenţi de succesiune
directă. În cazul !n care 'eneratoarele debitează pe sarcini
nesimetrice; #or apărea at*t curenţi de succesiune directă c*t
"i de succesiune in#ersă. 6acă apare "i un scurtcircuit cu
punere la păm*nt; #or apare "i curenţi de succesiune
,omopolară.
Componentele de succesiune directă "i ,omopolară nu
creează probleme; dar apariţia unor curenţi relati# mici de
sec#enţă in#ersă @3;31.3;15 din curentul nominalA #a
pro#oca defectarea rapidă a rotorului.
Kn curent de succesiune in#ersă are o succesiune a
fazelor R;4; !n sens antiorar sau sens tri'onometric. Ace"ti
curenţi #or produce un flu$ de rotaţie in#ersă !n 'enerator.
Rotorul !n#*rtindu.se !n sensul direct; normal; #a !ntretăia "i
liniile acestui c*mp ma'netic care se rote"te !n sensul in#ers
faţă de cel din 'enerator. În consecinţă; !n miezul rotoric se
#or induce curenţi cu frec#enţa de 133 =z @presupun*nd că
frec#enţa nominală era de 53 =zA.
6atorită efectului pelicular; ace"ti curenţi #or circula
la suprafaţa miezului rotoric; produc*nd o mare cantitate de
căldură; ace"tia put*nd să a#arieze rotorul !ntr.un timp foarte
scurt.
5i'. 24. 9iniile de c*mp ce se !nc,id prin rotor
.a menţionat că; 'eneratorul poate suporta; !n mod
continuu; curenţi de succesiune in#ersă de ordinul 3;31.3;15
din curentul nominal. 6acă apar #alori de curent de
succesiune in#ersă mai mari dec*t aceste #alori limită; se
produce o !ncălzire rapidă; proporţională cu produsul
R I ⋅

2
.
Cantitatea de căldură este dependentă de timp
t R I ⋅ ⋅

2
. Cum
R se presupune constant; !ncălzirea #a depinde practice de
.
2
t I ⋅

7roducătorii de ec,ipamente electrice 'arantează o
#aloare admisibilă a mărimii
t I ⋅

2
; pentru funcţionarea
si'ură a rotorului.
pre e$emplu; să presupunem că; pentru un anumit
'enerator; se specifică #aloarea
t I ⋅

2
E3. 6acă un curent de
succesiune in#ersă de 3;5 unităţi relati#e trece prin
!nfă"urările statorice; rotorul #a fi a#ariat in 12 secunde;
calculul acestui timp făc*ndu.se astfel-
e dă
t I ⋅

2
E3.
&ntroduc*nd &
.
E3;5; #a rezulta
s
I
t 12
5 ; 3
3 3
2 2
· · ·

. 6acă
mărimea lui &
.
ar fi fost de 2 @233e faţă de curentul
nominalA; a#arierea s.ar fi produs !n
s t +5 ; 3
2
3
2
· ·
.
Generatoarele mari au factori
t I ⋅

2
E2;5.13s; iar cele mici;
p*nă la 33s.
Încălzirea prin curenţi se succesiune in#ersă apare
atunci c*nd un 'enerator este supus unor curenţi de
succesiune in#ersă de mărime mare care persistă un timp
!ndelun'at.
Aceasta se !nt*mplă c*nd-
 curtcircuitele sau alte defecte nu sunt
!nlăturate rapidH
 Kn conductor se arde sau se rupe; lăs*nd !n
ser#iciu numai două faze @de e$emplu "i 4A. Curentul .4
care trece prin 'enerator este format din cantităţi e'ale de
componente de succesiune directă "i in#ersă.
 Knele procedee incorecte de testare ; care
produc curenţi neec,ilibraţi !n 'enerator; sunt lăsate să
persiste pentru perioade de timp lun'i
Generatoarele sunt pre#ăzute !mpotri#a #alorilor de
curent in#ers ce le pot pro#oca a#arii "i aceasta se realizează
folosind relee care reacţionează la apariţia unor #alori
e$cesi#e ale lui
t I ⋅

2
. %ste pre#ăzută o protecţie care
reacţionează c*nd este depă"ită !n mod continuu #aloarea
limită a lui &
.
@!n mod obi"nuit 1.15e din curentul nominal;
pentru 'eneratoare mariA "i care comandă declan"area
'eneratorului.
%fectele produse de curenţii ,omopolari sunt
e#identiate de flu$urile produse !n 'enerator de curenţii
,omopolari care nu #or urma traseele normale sub formă de
buclă !nc,isă deoarece ace"ti curenţi nu sunt defazaţi !ntre ei
cu 123M. 5lu$urile produse de curenţii ,omopolari se
!ndreaptă toate spre centrul rotorului.
5i'. 25. c,emă a 'eneratorului reprezent*nd flu$urile produse de
curenţii ,omopolari
5i'. 2). curtcircuit fază cu păm*ntul pe linie; produc*nd scurtcircuit
de tip faza.faza in 'enerator
În fi'ura 25 se arată flu$ul indus de fiecare fază;
!ndrept*ndu.se radial; spre centrul rotorului.
Aceste flu$uri trebuie să formeze bucle !nc,ise;
complete. ă remarcăm că; aceste bucle trec din e$teriorul
spre interiorul rotorului "i apoi lon'itudinal ; !nainte de a se
!ntoarce spre sursă; prin la'ăre; etan"ările de ,idro'en "i
carcasa metalică.
7entru că un scurtcircuit cu punerea la păm*nt se
rezol#ă; de obicei; !n răstimpul c*tor#a cicluri; aceste flu$uri
nu produc; de obicei; defecte ma(ore < cu o sin'ură e$cepţie.
Această e$cepţie este !n cazul !n care; arborele a de#enit
ma'netizat lon'itudinal "i #aloarea ma'netismului remanent
este suficient de mare. În timpul funcţionării ulterioare; acest
ma'netism remanent poate induce curenţi turbionari !n
la'ăre "i !n etan"ările de ,idro'en. Ace"ti curenţi pot a#aria
suprafeţele delicate ale la'ărelor "i etan"ărilor. in'ura
modalitate de a dema'netiza rotorul este de a aplica un c*mp
ma'netic in#ers; care #a furniza forţa necesară de
dema'netizare.
Generatoarele care distribuie ener'ia la tensiunea de
producere sunt le'ate direct @fără transformatoare blocA la
sistemul de distribuţie. 6eci defectele cu punere la păm*nt
apărute !n 'enerator sau !n sistem #or produce !n 'enerator
curenţi ,omopolari @dar "i direcţi "i in#er"iA. 4oate
'eneratoarele mari sunt conectate la sistem; folosind
transformatoare ridicătoare de tensiune; a#*nd primarul le'at
!n cone$iune triun',i "i secundarul cu cone$iune stea.
olicitările date de apariţia unui scurtcircuit; !n funcţie
de apropierea; de efectul acestora "i de implicaţiile directe
ale acestora se !mpart !n-
 solicitări mecanice < forţe electrodinamice
importante asupra conductoarelor "i barelor de le'ătură ale
transformatoarelor cu staţiile electrice c*t "i ale barelor de
cone$iuni ale staţiilor electrice
 solicitări electro.termice < arcul electric prezent
!n aparatele de protecţie "i comutaţie ce #or !nlătura defectul
produs.
1.4.4.5orţe electrodinamice !n sisteme de bare dintre
'enerator "i transformator.
În centrale electrice; cu 'eneratoare sincrone de mare
putere se realizează o le'ătură directă !ntre 'enerator si
transformator; elimin*ndu.se astfel orice aparat de comutaţie
intermediar.
În acest mod curentul de scurtcircuit este diminuat
prin !nsumarea impedanţei transformatorului la impedanţa
'eneratorului !n ipoteza e$cluderii oricărui defect !ntre
'enerator "i transformator.
6e aici apare necesitatea de a realiza le'ătura
menţionată prin intermediul unei bare ecranate; care trebuie
să !ndeplinească următoarele scopuri-
 ă reducă riscul de amorsare al arcului electric !ntre
faze
 ă ofere o protecţie contra electrocutării a
personalului de e$ploatare
 ă diminueze forţele electrodinamice; care apar cu
ocaziile scurtcircuitelor
 7ierderile de ener'ie !n ecrane sa fie destul de
reduse
 _arele ecranate sa fie prefabricate pentru a reduce
preţul de cost si de monta(
 Reducerea pierderilor de ener'ie !n construcţiile
metalice
olicitarile !n re'imul normal de e$poatare sunt puse
!n e#identă de relaţia-
3 · + + +
dt
di
(
dt
di
)
dt
di
) I R
c c e
e e e
 R
e
< rezistenţa ecranului
 9
e
< inducti#itatea proprie a ecranului
 9 < inducti#itatea bobinei rotorului
 / < inducti#itatea mutuală !ntre ecran si
conductor
 i
c
< curentul care circulă prin conductor
 i
e
< curentul care circulă in ecran
e
e
e
e
ec
c
ce
)
i i i
( ·
Φ
·
Φ
·
Φ
·
6eoarece ecranul "i conductoarele sunt coa$iale "i
flu$ul din interiorul ecranului; datorat curentului din
conductoare; este nul.
În aceste condiţii ecuaţia scrisă !n comple$ este-
R
e
&
e
U(f9&
e
U (f9
e
&
e
U (f9
e
&
c
E3
&
e
E
A @ ) ) ! R
I ) !
e e
c e
+ + ω
ω
@1A
"i se poate controla curentul din ecran cu a(utorul
bobinei saturabile.
Re'imul de scurtcircuit
aA curtcircuit monopolar
3
sin A sin@
T
t
m m sc
e I t I I

⋅ + − · α α ω
În acest re'im bobina se saturează 9g3.
7entru componenta de curent alternati# este #alabilă
ecuaţia-
R
e
&
e
U (f9
e
&
e
U (f9
e
&
c
E3
de unde se e$tra'e e$presia curentului din ecran
&
e
E
e e
c e
) ! R
I ) !
ω
ω
+
@2A
e calculează curentul ec,i#alent; din punct de #edere
al circuitului ma'netic !n afara ecranului.
c
e
e
c
e e
e
c c
e e
e
c e
I
) !
R
I
) ! R
R
I I
) ! R
) !
I I
ω ω ω
ω

+
· +
+
− · +
deoarece R
e
BBf9
e
! ) !
R
I
I I

e
e
c
c e
13
1
h
≈ ·
+
·
ω
7entru componenta aperiodică de curent continuu este
#alabilă ecuaţia
3 · + +
dt
di
)
dt
di
) I R
c
e
e
e e e
3 3
sin
T
t
T
t
m c
e c e I i
− −
⋅ · ⋅ · α
7rin aplicarea transformatei 9aplace se obţine-
R
e
`i
e
U9
e
p`i
e
U 9
e
p`i
c
E3

,
_

¸
¸


· ·
− −
e
T
t
T
t
e T e T
T T I
I

e
e m
e
3
3
h
3
1
Curentul ec,i#alent din punct de #edere al inducţiei
ma'netice !n afara ecranului rezultă a fi-
3 3
3
3
T
t
e
T
t
T
t
e I e T e T
T T
I
i i I
m e
e
m
c e ee
− − −
+

,
_

¸
¸


· + ·

,
_

¸
¸
− + −

·
− − − −
3 3 3
3 3
3
T
t
T
t
e
T
t
T
t
e T e T e T e T
T T
I
e e
e
m

,
_

¸
¸


·
− −
e
T
t
T
t
e e
T T
T
I I
e
m ee
3
3
3
Coeficientul de atenuare pentru componenta de curent
continuu rezultă din rezol#area ecuaţiei precedente
1
1
]
1

¸·

,
_

¸
¸


·
+
·

,
_

¸
¸
− −

− −
3
3
3
1 1
3
3
3
3
h
1
T T
t
e e c
c e e
T
t
e
T
t
T
t
e
T T
T
e
e e
T T
T
i
i i
@3A
Knde-
 4
3
< constanta de timp a sistemului de
alimentareH
 4
e
< constanta de timp a ecranuluiH
 S
h
< coeficientul de atenuare a componente de
curent continuu.
aA curtcircuitul bipolar
7entru construcţii uzuale coeficientul de atenuare S
h
;
pentru curent alternati# se poate considera zero.
5orţele electrodinamice la scurtcircuit bipolar se
datorează interacţiunii dintre curentul care parcur'e un
conductor "i inducţia ma'netică atenuată a componentei
aperiodice datorită curentului care parcur'e conductorul al
doilea.
[ ]
m
N
a
l
i i F
+
+
2 1 1
13 2

⋅ ·
Knde-
.

,
_

¸
¸
− ·

t e I i
T
t
m
ω cos
3
1 . curentul conductorului 1
.
3
h 2
T
t
m +
e I i

·
. curentul ficti# al conductorului 2;
numai componenta aperiodică.
[ ]
m
N
t e e I
a
l
F
T
t
T
t
m

,
_

¸
¸
− ⋅ ·
− −

ω cos 13 2
3 3
2
2
h
+
1
@4A
cA curtcircuitul trifazat
%forturile electrodinamice se datorează interacţiunii
dintre curentul de scurtcircuit dintr.un conductor si c*mpul
ma'netic aperiodic rezultant indus de ceilalti conductori
#ecini datorită curenţilor aperiodici @de curent continuuA.
%fortul electrodinamic este ma$im atunci c*nd
produsul curentului conductor "i c*mpul rezultant aperiodic
datorat celor doua conductoare #ecine este ma$im.
pentru
2
π
ψ ϕ α · + ·
rezultă

,
_

¸
¸
− ·

t e I i
T
t
m
ω cos
3
1
@5A
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− − − ·

3
2
cos
2
1
3
2
π
ωt e I i
T
t
m
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− − − ·

3
4
cos
2
1
3
3
π
ωt e I i
T
t
m
%fortul instantaneu ma$im este-
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+ − − × × · ·
− −

3
2
cos
2
1
5 . 1 2 13 2
3 3
2
2
h
+
2 1
ma$
π
ωt e e I
a

a
I I
F
T
t
T
t
m
@)A
unde &
1
< curentul ficti# ce produce c*mpul aperiodic
ma$im !n centrul tubului din mi(loc.
3 3
h h 1
5 . 1
2
1
1
T
t
m
T
t
m
e I e I I
− −
·

,
_

¸
¸
+ ·
4.). Aplicaţie-
ă se alea'ă barele ecranate pentru un turbo'enerator
de )3 /[ < +5 /DA
5i'. 2+. c,ema cu datele de scurtcircuit
Conductorul < aluminiu 22.5eH
2K 153$)3 mm 'rosimea 13 mm
E5333 mm
2
mE13;5 C'\m
Z
z0
E1)+cm
3
%cranul < aluminiu 22.5e
6
e$t
E543 mm
'rosimeaE4mm
sE)233 mm
2
mE23C'\m
Z
z0
E1133cm
3
Derificări !n re'im normal de funcţionare.
Curentul de durată este
%A
$
S
I
n
n
d
33 ; 4
13 3
+5
3
·

· ·
2
2 ; 3
mm
A
!
ec
·
4E+333 ore\an
2 2
5333 4133
2 ; 3
4333
mm mm
!
I
s
ec
d
< · · ·
tabilitate termică la scurtcircuit
2 3
153 13
+3
1 A 3 2 ; 3 @ )3
A @
mm
!
t n m I
s
sc
&o
sist
· ⋅
⋅ +
·
+
·
Derificarea la eforturi electrodinamice
6e re'ula; curentul cel mai mare este dat de
scurtcircuitul trifazat @metalicA; drept urmare; #om face
#erificarea numai pentru acest caz @cel mai defa#orabilA-
Conform relaţiei @)A rezultă-
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+ − − ·
− −
3
2
cos
2
1 5 . 1
3 3
2
2
h
ma$
π
ωt e e I
a

F
T
t
T
t
m
6atorită inerţiei reduse a barelor se poate ne'li(a
componenta periodică de scurtcircuit.
Rezultă forţa aperiodică ma$imă-
1
1
]
1

¸

+ ·
− −
3 3
3
2
2
h
ma$
2
1 5 . 1
T
t
T
t
&
e e I
a

F
Coeficientul de atenuare S
h
are #aloarea-
1
1
]
1

¸·

,
_

¸
¸
+ − −
a e
T T
t
e a
a
e
T T
T

1 1
h
1
Daloarea ma$imă a coeficientului de atenuare se
obţine pentru timpul t calculat pentru #alorile 4
a
E3.11 s "i
pentru 4
e
E3.33 sH
s
T T
T
T
t
a e
e
a
353) . 3
11 . 3
1
33 . 3
1
33 . 3
11 . 3
ln
1 1
ln
·

·

,
_

¸
¸

·
Coeficientul de atenuare este-
5+1 . 3 1
33 . 3 11 . 3
11 ; 3
1
11 . 3
1
33 . 3
1
1 1
h
·
1
1
]
1

¸·
1
1
]
1

¸·

,
_

¸
¸
+ − −

,
_

¸
¸
+ − −
t
T T
t
e a
a
e e
T T
T

a e
5orţa ma$imă este-
m
N
e e F 13)4
2
1
13 )3 4
1 . 3
5+1 . 3 5 . 1
11 . 3
353) . 3
11 . 3
353) . 3 2
1 2
ma$
·
1
]
1

¸

+ ⋅ ⋅ ⋅

·

×


9a #erificarea
stabilităţii dinamice a barelor
trebuie ţinut cont "i de
'reutatea proprie a barei.
[
$.$
E+4 cm
2
[
0.0
E14;+ cm
2
[
0o.0o
E1)+ cm
2
mE13.5 C'\m
e considera masa proprie 3.5 C'\m.
m
N
+ + +
#
1353 13)4 1 . 2 5 ; 13
ma$
· + ⋅ · + ·
5i'. 21. c,ema barei
ecranate
a
(Pa
W
+l
σ σ ≤ ·
⋅ ⋅

· ·

1 ; 13
13 1)+ 12
4 1353
12
)
2 2
6eoarece forţele electrodinamice ce solicită
instalaţiile !n urma apariţiei unui scurtcircuit nu pot fi
suportate pentru un timp mai mare de c*te#a secunde;
precum "i faptul că e$istenţa unui scurtcircuit afectează mai
multe ec,ipamente !n acela"i timp; nefiind necesar ca
acestea să fie apropiate; este necesară eliminarea defectului.
in'urul ec,ipament capabil să !nlăture cu succes un
scurtcircuit este !ntreruptorul de putere.
7arametrii de bază care caracterizează !ntreruptoarele
depind de modul cum acesta deconectează arcul electric.
1.4.5. Arcul electric
9a !ntreruperea unui circuit alimentat la o tensiune de
peste 13D; apare !ntre contacte arcul electric; dacă curentul
este mai mare dec*t c*te#a sute de miliamperi.
Apar următoarele fenomene pe durata arcului electric-
 ub acţiunea c*mpului electric electronii emi"i
de catod sunt acceleraţiH
 %lectronii produc ionizare prin "oc a atomilor
dintre electroziiH
 &onii poziti#i au masă mare "i participă puţin la
conducerea arcului electricH
 &onii ne'ati#i sunt c,iar electronii; ace"tia se
accelerează u"or; produc prin "oc noi ionizări "i au o #iteză
medie mareH
 mul'erea electronilor din catod necesită o
diferenţă de potenţial relati# mare; !n (ur de 13D; numită
cădere catodică.
 7ătrunderea electronilor !n anod necesită un
c*mp electric intens; rezult*nd căderea anodică; mai mică
dec*t cea catodică.
 C*mpurile interne la suprafaţa electrozilor sunt
datorate concentrărilor de sarcină; astfel căderea catodică
apare datorită unui nor de ioni poziti#i !n faţa catoduluiH
 În lun'ul canalului; datorită ionizării puternice;
căderea de tensiune pe unitatea de lun'ime este relati# mică.
6e aceea; la un arc scurt; căderea de tensiune se poate
considera concentrată pe o distanţă de o fracţiune de
milimetru l*n'ă electrozi.
1.4.5.1.Caracteristicile arcului electric
Arcul electric este o descărcare autonomă !n 'aze.
6escărcarea se face fără ionizări e$terne. e caracterizează
prin temperaturi foarte !nalte ale coloanei arcului.
5i'. 22. Caracteristicile coloanei arcului
iK
c
"i iK
a
< nu depind de curent; iK
c
UiK
a
E23D.
Fona catodului constă dintr.un strat subţire de 'aze la
suprafaţa catodului. Căderea de tensiune este 13.23D; iar
c*mpul electric a(un'e la 13
5
.13
)

D\cm. %ner'ia care se
transmite din reţea se folose"te pentru e$tracţia de electroni
din catod. %lectronii eliberaţi se deplasează spre anod.
Fona anodului este locul unde se formează un #olum
de sarcini ne'ati#e !n e$ces deoarece ionii poziti#i sunt
respin"i de anod. Căderea de tensiune este de 3.5 D.
Fona coloanei arcului este formată din plasmă; 'az
ionizat cu temperaturi de p*nă la 23333 S. 7lasma are
concentraţie e'ală de ioni "i electroni !n unitatea de #olum.
%lectronii "i ionii participă la mi"carea ,aotică a
moleculelor neutre "i a atomilor; dar au "i o mi"care
orientată !n c*mpul electric !n lun'ul arcului. Apar ciocniri
ale ionilor "i electronilor cu elemente neutre.
7articularitatea descărcării la !naltă presiune constă !n
faptul ener'ia termică a 'azului este foarte mare "i marea
ma(oritate a atomilor "i a moleculelor e$citate "i ionizate se
obţin prin ciocnirea dintre elementele neutre. Acest
mecanism de ionizare se nume"te ionizare termică.
&onizarea specifică coloanei arcului depinde de
temperatură. ursa de ener'ie pentru ionizare termică este
c*mpul electric.
Arcul electric !n aparate de comutaţie este puternic
influenţat de condiţiile locale din camera de stin'ere a
!ntreruptorului; cum sunt- lun'imea arcului; intensitatea
curentului; felul curentului @continuu sau alternati#A.
În te,nica !ntreruperii se urmăre"te limitarea duratei
arcului electric !n scopul reducerii la minimum a efectelor
termice !n aparat "i a efectelor curenţilor de scurtcircuit !n
instalaţiile prote(ate de aparat.
În aceste situaţii interesează stin'erea arcului electric
fie la trecerea prin zero a curentului !n cazul curentului
alternati#; fie la crearea unei instalaţii de ardere !n cazul
curentului continuu.
În consecinţă pentru stin'erea arcului electric
trebuiesc create condiţii speciale pentru ca puterea cedată să
fie c*t mai mare.
7rincipial; acest deziderat se realizează răcind arcul
electric prin-
 9un'irea arcului electric.
 6iri(area arcului electric către pereţii reci.
 /ărirea presiunii !n camera de stin'ere pentru
a asi'ura o mai bună preluare a căldurii din arc.
 5olosirea ,e$afluorurii de sulf @5
)
A care are o
constantă de temperatură mică comparati# cu uleiul
electroizolant.
Constanta de timp a arcului este-
3
3
P
Q
· τ
; unde
j
3
< conţinutul de căldură al arcului
7
3
< cedarea căldurii spre mediul ambiant
În !ntreruptoare la curenţi mari; temperatura
contactelor este suficientă pentru topirea lor "i saturarea cu
#apori a spaţiului dintre contacte; ceea ce susţine apariţia
arcului; c,iar "i la #alori mici ale tensiunii.
Conductibilitatea arcului se e$plică !n principal prin
apariţia ionizării termice; "i anume disocierea moleculelor
'azului !n electroni "i ioni datorită a'itaţiei termice. Gazul;
care se 'ăse"te !ntre contacte se transformă !n plasmă.
Conductibilitatea k "i 'radul de ionizare cre"te foarte repede
cu temperatura.
6acă plasmei i se aplică o tensiune atunci electronii se
#or deplasa spre anod; iar ionii se !ndreaptă; cu #iteză mai
mică; spre catod "i !n plasmă apare c*mpul electric.
7rin aceasta !n inter#alul de aer !ncep să apară noi
particule neutre @ionizarea prin ciocnire la catod apar ionii "i
electroni "i smul'erea electronilor.
6easemeni trebuie remarcat că menţinerea plasmei si
menţinerea 'azului !n această stare "i datorită ionizaţiei
termice; "i anume disocierea moleculelor 'azului !n electroni
"i ioni ca rezultat al a'itaţiei termice puternice.
7rocesele ce au loc !n coloana arcului-
 Coloana arcului este formată din plasmă; 'az
ionizat cu temperaturi de p*nă la 23333 S.
 În coloana arcului se produce o ionizare
termică. ursa de ener'ie pentru ionizarea termică este
c*mpul electric. Apar ciocniri ale electronilor "i ionilor cu
elemente neutre. >umărul de ciocniri este mare "i ca rezultat
se transferă ener'ia electronilor 'azelor neutre sub formă de
căldura.
 %ner'ia termică a 'azului este foarte mare "i
marea ma(oritate a atomilor "i a moleculelor e$citate "i
ionizate se obţin prin ciocnirea dintre elementele neutre.
%fectul de electrod constă !n di#izarea arcului !n n
se'mente !n scopul cre"terii de n ori a căderilor de tensiune
la electrozi. 7entru un inter#al se poate scrie
l u γ α+ ·
unde ` "i k sunt constante de material
7entru un arc scurt se poate considera
ct u · · α
unde u < tensiunea de ardere a arcului
electric
Condiţia de stin'ere !n cazul di#izării arcului !n n
spaţii este
u l n > +γ α
%fectul de electrod nu este aplicat !n cazul stin'erii de
curent continuu; deoarece eficienţa unei camere de stin'ere;
construită după acest principiu; este redusă; ţin*nd seamă de
faptul că la ener'ia arcului electric contribuie "i ener'ia
acumulată !n c*mpul ma'netic al reţelei.
tin'erea arcului de curent continuu se face de obicei
prin lun'irea arcului electric "i contactul lui cu pereţii reci ai
camerelor de stin'ere. %fectul de electrod este frec#ent
utilizat la stin'erea arcului electric de curent alternati# !n
!ntreruptoare "i contactoare de (oasă tensiune. În acest caz;
stin'erea arcului electric este la trecerea naturală a
curentului la #aloarea zero; astfel că tensiunea pe inter#al;
!ntre doua placi; necesară stin'erii este de ordinul 133.233 D
@nu numai ` E2)A; c*t este !n cazul stin'erii curentului
continuu.
Aceasta se e$plică prin faptul că curentul alternati#
trece prin zero. 6istanţa dintre electrozi este foarte mică.
Arcul se #a reaprinde !n semiperioada următoare a dacă se
#a aplică o tensiune suficientă pentru a asi'ura 'radientul
necesar l*n'ă noul catod la sc,imbarea planeităţii. e "tie că
pentru smul'erea de electroni din suprafaţa catodului este
necesar de circa 333CD\cm. 6acă 'radientul ar răm*ne
constant !n lun'ul spaţiului de arc; atunci pentru ca să se
producă un arc pe un spaţiu de 1 mm; ar fi necesară o
tensiune de circa 33 CD. În realitate arcul se aprinde dacă
tensiunea trece de 133.253 D; datorită repartizării
neuniforme a tensiunii !n lun'ul spaţiului de arc. În
momentul trecerii curentului prin zero; !n spaţiul dintre
electrozi răm*n 'aze fierbinţi !ncă puternic ionizate iar ionii
"i electronii sunt repartizaţi uniform !n tot lun'ul spaţiului
dintre electrozi. În semiperioada următoare; la apariţia
tensiunii de restabilire ; electronii care sunt mult mai mobili
dec*t ionii poziti#i; se deplasează !n direcţia anodului. Ca
rezultat; l*n'ă catod se formează o zonă cu sarcini spaţiale
poziti#e. Repartizarea tensiunii !n lun'ul spaţiului de arc
de#ine neuniformă. Gradientul potenţialului se măre"te
brusc !n apropierea catodului. Cu timpul; densitatea
sarcinilor electrice se mic"orează "i #aloarea tensiunii se
măre"te.
Ri'iditatea iniţială K
3
depinde de starea electrozilor "i
de materialul lor. tin'erea arcului scurt "i a arcului lun'
depind de #iteza de restabilire a tensiunii aplicată spaţiului
de arc. 6acă amplitudinea tensiuni de restabilire !ntrece
ri'iditatea dielectrică a spaţiului; atunci @pentru stin'erea
arculuiA ca acesta să fie !mpărţit !n mai multe spaţii; le'ate !n
serie.
>umărul lor se poate calcula cu relaţia
αβγ
3
$
$
m
m
·
unde-
K
m
< amplitudinea tensiunii de frec#enţă industrialăH
` < coeficient care ţine seama de cre"terea ri'idităţii
dielectrice !n momentul c*nd tensiunea de
restabilire atin'e #aloarea sa ma$imă @amplitudineaA; `E3.1H
l . coeficient care ţine seama de neuniformitatea
repartiţiei tensiunii !ntre spaţii; lE1.1H
k < factorul de oscilaţie kE1;3.
K
3
g133..233D !n funcţie de intensitatea curentului &
n
@433..13AA
3
15 ; 1
$
$
m
m
·
7entru mărirea ri'idităţii unui astfel de dispoziti# este
necesar să se uniformizeze repartiţia tensiunii !n lun'ul
coloanei; ceea ce se obţine prin "untarea elementelor
separate sau 'rupelor de elemente cu rezistenţe sau
capacităţi.
6ispoziţia plăcilor metalice !ntr.o cameră de stin'ere
cu efect de electrod este de a"a manieră !nc*t; sub acţiunea
ni"ei astfel formate; arcul să fie atras !n camera de stin'ere;
spre a fi di#izat.
x i
l
)i W
m
2
3
2
2 2
1
δ
µ
· ·

2
3
2
i
l
x /
/
F
δ
µ

·
5i'. 33. %fectul de ni"ă
Arcul electric iniţial se stabile"te !ntre elementele de
contact. 6acă ni"a este multiplă; eficienţa camerei de
stin'ere este sporită faţă de situaţia cu o ni"ă sin'ulară.
&ntroducerea arcului electric !n camera de stin'ere cu
bare metalice se face cu a(utorul sufla(ului ma'netic; adică
x
l
i
δ
µ
3
· Ψ
2
3
2
i
l
dx
dW
F
m
x
δ
µ
·

,
_

¸
¸
·
cu a(utorul unui c*mp ma'netic au$iliar care se stabile"te
!ntre plăcuţele feroma'netice.
Kn rol important; !n procesul stin'erii arcului electric;
!l (oacă "i masa relati# mare a plăcilor sau a barelor metalice
folosite !n construcţia ec,ipamentelor; care e$tra' căldura
prin piciorul arcului electric. Astfel; 'rosimi ale plăcilor de 2
mm "i diametre ale barelor de ).1 mm sunt folosite !n mod
uzual.
7rincipul efectului de electrod este aplicat !n
construcţia camerelor de stin'ere la contactoarele
electroma'netice "i !ntreruptoarele de putere de (oasă
tensiune.
7rodusul iK
i
reprezintă puterea care apare sub formă
de căldură. Cea mai intensă dez#oltare de căldură are loc;
deci; l*n'ă electrozi. 4emperatura care rezultă la suprafaţa
electrozilor este necesară pentru a asi'ura emisia de
electroni. 6e aceea; arcul electric este le'at de partea
catodică. Anodul deplasat produce lun'irea arcului electric;
fără a putea deplasa piciorul arcului; le'at de pata catodică;
produsă prin !ncălzirea plăcii care formează catodul. 6acă se
sc,imbă polaritatea; arcul se deplasează liber; ceea ce arată
că anodul nu trebuie să aibă temperatură ridicată.
Răcirea canalului arcului se face mai ales prin radiaţie
"i prin disocierea @descompunereaA moleculelor 'azului din
canal; fenomen ce absoarbe ener'ie. Atomii astfel eliberaţi;
părăsind canalul arcului; se recombină. >oi molecule a(un'
!ncontinuu !n canal; apoi prin recombinare cedează mediului
ambiant cantitatea de căldură absorbită. 4emperatura !n
coloana arcului este at*t de mare !nc*t ma(oritatea atomilor
sunt ionizaţi @ionizare termicăA.
Aceasta !nseamnă că ener'ia cinetică a particulelor
este at*t de mare; se desfac nu numai le'ăturile !ntre
molecule @disociereA; ci "i cele !ntre electroni "i nucleu.
/ateria !n această stare complet ionizată poartă numele de
plasmă @fi'. 31A
În cazul arcului
electric; relaţia !ntre tensiunea
la borne "i curent nu este
liniară @fi'. 32A. 6acă se
admite ca
ct ! ·
; rezultă la
cre"terea curentului i; o
cre"tere a secţiunii canalului
arcului; deci o răcire !nrăutăţită
5i'. 31. 7rocese !n coloana arcului
a unităţii de #olum; imediat urm*nd o cre"tere a temperaturii
arcului; o ionizare mai bună "i deci o mic"orare a tensiunii
K.
6e fapt; temperatura depinde "i de starea termică
anterioară "i prin urmare tensiunea arcului #a fi mai ridicată
dacă curentul este !n cre"tere "i aceasta cu at*t mai mult cu
c*t el #ariază mai rapid @"i in#ersA. 6e aceea e$istă o sin'ură
caracteristică statică "i numeroase caracteristici dinamice.
9a #ariaţii foarte rapide ale curentului !n (urul unei
#alori 7; starea de ionizare răm*ne constantă; "i rezultă
caracteristica liniară; reprezentată punctat.
Caracteristica arcului a fost e$perimentată analitic
prin formula clasică a lui =erta A0rton.
i
0
a $ + ·
!n care
l 0
l a
δ β
γ α
+ ·
+ ·
l fiind lun'imea arcului iar `;l;k;m constante
e$perimentale. 9a iE3; relaţia nu e e$actă; deoarece rezultă
KEa. 9a curenţi mari; peste 53.133A se obţine KEa; adică
tensiunea nu descre"te sub o anumită limită deoarece
ionizarea spaţiului arcului este completă. 6acă totodată lE3;
KE`; e$primă căderea de l*n'ă electrozi; iar l < intensitatea
c*mpului !n canalul arcului; la curent foarte mare.
Arcul electric !n aparatele de comutaţie; ca fenomen
de descărcare electrică !ntr.un 'az; este puternic influenţat
de condiţiile locale din camera de stin'ere; cum sunt
lun'imea arcului; cedarea de căldură; intensitatea curentului
"i felul curentului.
În te,nica !ntreruperii se urmăre"te limitarea duratei
arcului electric !n scopul reducerii la minimum a efectelor
termice !n aparat "i a efectelor curenţilor de scurtcircuit !n
instalaţiile prote(ate de aparat.
5i'. 32. Caracteristicile arcului electric
7roblema stabilităţii arcului este importantă pentru
diferitele sectoare de acti#itate. 9a sudura electrică; la
cuptoarele cu arc este necesar ca arcul să fie stabil. 9a
!ntreruptoare "i descărcătoare; arcul trebuie să fie instabil;
pentru a se putea aplica diferite metode pentru stin'erea
acestuia !ntr.un timp c*t mai scurt. 6in această cauză este
necesar studiul stabilităţii arcului electric.
e consideră un circuit de curent continuu !n care
apare arcul electric. În acest circuit se poate scrie ecuaţia-
dt
dI
) IR u u
a
+ + ·
3
@1A
ă presupunem că din anumite moti#e curentul !n
circuit #ariază cu i&. 6in această cauză tensiunea arcului
trebuie să se modifice cu mărimea-
I
dI
du
u
a
a
∆ · ∆
@2A
Relaţia @1A capătă forma
dt
I I d
) I I R I
dI
du
u u
a
a
A @
A @
3
∆ +
+ ∆ + + ∆ + ·
@3A
di scăz*nd @1A din @3A; obţinem
3
A @
A @ ·

+ ∆ +
dt
I d
) I R
dI
du
a
&nte'r*nd această ecuaţie; se obţine-
)
R
dI
du
a
e I I
+

∆ · ∆
3
@4A
6acă
R
dI
du
a
+
V3; atunci e$ponentul !n 4 #a fi ne'ati# "i
mărimea i&n3 pentru tna. 7rocesul se #a !ntoarce la
#ec,ea situaţie; arcul #a fi stabil. 6acă
R
dI
du
a
+
B3; atunci i&
#a cre"te fără limită; "i arcul #a fi instabil. Astfel condiţia
pentru stabilitatea arcului este-
3 > + R
dI
du
a
@5A
ă lămurim această condiţie !n fi'ura 34. K este
tensiunea de alimentare a circuitului H R rezistenţa le'ată !n
serie cu arcul. Curba 1 . caracteristica statică a arcului
În re'im stabilizat
&EconstH
3 ·
dt
dI
; din această cauză
IR u u
a
+ ·
3 .
6ucem prin punctul C o dreaptă 2 care intersectează
curba 1 !n punctele A "i _. 6reapta CA_ cu linia u
3
paralelă
cu a$a absciselor formează un',iul `; determinat cu relaţia-
R
I
R I
t# · ·
1
1
α
e #ede că arcul poate e$ista numai !n punctele A "i
_. 6intre ele punctul A este punct de ardere stabilă. 6acă se
funcţionează !n punctul A "i din anumite moti#e curentul
cre"te; atunci suma u
a
U&R de#ine mai mică dec*t tensiunea
u
3
. tensiunea suplimentară conduce la cre"terea curentului;
care #a cre"te p*nă #a a(un'e !n punctul _. 6acă !n punctul
A curentul se mic"orează;tensiunea u
3
#a de#eni mai mică
dec*t suma u
a
U&R. Curentul se #a mic"ora; p*nă c*nd arcul
nu se stin'e.
Condiţii in#erse se #or obţine !n punctul _. /ărirea
curentului conduce la cre"terea sumei u
a
U&R; aceasta
de#enind mai mare dec*t tensiunea u
3
; curentul se
mic"orează p*nă se a(un'e !n punctul _. 9a mic"orarea
curentului de arc se #a !ntoarce !n punctul _. e #ede că
punctul _ este un punct de funcţionare stabilă.
Această rezol#are este pentru arcul de curent
continuu. tudierea stabilităţii arcului de curent alternati#
este mai complicată deoarece trebuie studiata caracteristica
dinamică a arcului. 7entru re'imul stabilizat trebuie studiat
bilanţul ener'etic a arcului; pe care !l #om prezenta sub
forma
3
3
· −P ui
@1A
aici 7
3
< este puterea care se din unitatea de lun'ime a
arcului. 7entru re'im staţionar relaţia 1 se transformă !n
ine'alitatea-
3
3
<> −P ui
6acă
3
3
< −P ui
; atunci disiparea căldurii depă"e"te
aportul de căldură !n unitatea de lun'ime a arcului j se
mic"orează; "i in#ers.
3
P ui
dt
dQ
− ·
@2A
%cuaţia @2A descrie ec,ilibrul termodinamic al arcului
electric. :in*nd seama că arcul electric are temperatură
ridicată @3333.12333 SA "i că e$istă o le'ătură !ntre
temperatură "i 'radul de ionizare; se poate admite că ener'ia
j este o funcţie de conductanţa arcului electric.
A @1 + Q ·
@3A
"i prin deri#are
dt
d1
d1
dQ
dt
dQ
·
@4A
Relaţia 2 se !nmulţe"te cu G
.1

"i se ţine seama de 4;
deci se obţine-
1
ui
1
P
dt
d1
d1
dQ
1
· +
1
dQ
d1
1
P ui
dt
d1
1

·
1
P
1
d1
dQ
P
P ui
dt
d1
1
1 1 −
·
@5A
τ ·
P
1
d1
dQ
are dimensiunea timp "i se nume"te
constanta de timp a arcului electric. Cu această prezenţă "i
obser#*nd că
u
i
1 ·
ecuaţia 5 de#ine-
τ
1 1
P
P ui
dt
d1
1

·
( )
τ
1
P
P ui
dt
d
i
u
u
i

·
τ
1
2
P
P ui
u
dt
du
i
dt
di
u
i
u −
·

τ
1 1 1
P
P ui
dt
du
u dt
di
i

· −
@)A
%$presia ) este o ecuaţie diferenţială neliniară; care se
poate inte'ra !n condiţii particulare. e mai obser#ă că o nu
este o mărime constantă dacă intensitatea curentului #ariază
!n coloana arcului electric. /a0r a ima'inat un model de arc
electric cilindric; !n care plasma se află !n ec,ilibru termic;
dentsitatea de curent @(EL#A se datorează electronilor; iar
cedarea de putere se efectuează prin conducti#itate termică
către periferia cilindrului. Acest cilindru nu mai are
conducti#itate electrică spre periferie < temperatura plasmei
fiind mai mică dec*t !n zona centrală !n care e$istă at*t
conducti#itate termică; c*t "i conducti#itate electrică.
În aceste condiţii; /a0er a(un'e la concluzia că
e$presia conducti#ităţii electrice se poate scrie sub forma-
3
Q
Q
e 1
u
i
· ·
@+A
Knde S "i j
3
sunt constante; iar j este conţinutul de
căldură al arcului electric.
Astfel constanta de timp din relaţia 5; !n ipoteza că
puterea disipată 7E7
3
Ect; de#ine o constantă-
3
3
Q
P
· τ
@1A
7entru curent alternati# sinusoidal
t I i ω sin
p
·
si
t I
dt
di
ω ω cos
p
·
; deci rezultă-
( )

,
_

¸
¸
+
+

·
2
3
2 1
A 2 sin@
1
p
sin 2
ωτ
ϕ ω
ω
t
I
t &
u
7arametrul produsului fo cu #alori intre 3 "i a "i
unde ^Earct'2fo.
7entru foE3 rezultă
T
1
2π ω·
"i deci 4Ea adică se
consideră situaţia de curent continuu. 7entru #alori mici ale
curentului corespund #alori foarte mari pentru tensiunea
arcului electric.
7entru foEa rezultă că fEa sau că oEa. 7entru fEa
curentul alternati# are o frec#enţă foarte mare "i !n acest caz;
tensiunea arcului se menţine
sinusoidală
t
I
&
u ω sin
p
2
3
·
7entru fo diferit de
#alorile zero "i infinit
foEq3.125H 3.25H 3.5r
tensiunea arcului prezintă
cele două #*rfuri; unul de
aprindere "i altul de
stin'ere; a"a cum se obser#ă
pe !nre'istrările oscilo'rafice. 5i'. 33. Caracteristici ale arcului
tin'erea arcului !n circuit de curent continuu
Consider*nd circuitul din fi'ura 34. În re'im staţionar
cu !ntreruptor !nc,is a#em-
R
$
i
#
·
3
În 'eneral c*nd e$istă "i
arc; iar curentul #ariază; a#em
$ Ri
dt
di
) $
#
+ + ·
; pentru
re'im staţionar iEct.
Ri $ $
# st
− · această
relaţie apare 'rafic sub forma
unei drepte; ea reprezintă
caracteristica statică a sursei de
alimentare la K
st
E3;
R
$
i
#
·
3
;
astfel rezult*nd-
$ $ $ Ri $
dt
di
)
st #
− · − − ·
@1A .
5i'. 34. Curbele caracteristice ale arcului
Arcul este staţionar la iEct; !ntre 7
1
"i 7
2
la
3 >
dt
di
)

curentul cre"te; !n rest scade .
6e aceea la orice modificare a curentului fată de
#aloarea i
p1
; curentul re#ine la această #aloare. 7
1
este un
punct de funcţionare stabilă. 9a orice #ariaţie a curentului
faţă de #aloarea i
p2
; curentul se #a modifica astfel !nc*t
diferenţa fată de i
p2
să crească. 7
2
este un punct de
funcţionare instabilăH curentul fie că #a cre"te p*nă la
#aloarea &
p1
; fie că se anulează. 6acă un !ntreruptor se
desc,ide astfel !nc*t să e$iste un punct de intersecţie 7
1
al
celor două caracteristici; curentul scade de la #aloarea
iniţială i
3
la #aloarea i
p1
; circuitul răm*n*nd !nc,is mai
departe prin aer. 7entru a !ntrerupe arcul; caracteristica
arcului trebuie ridicată peste poziţia critică atunci c*nd ea nu
mai atin'e caracteristica statică a circuitului de alimentare;
adică distanţa dintre contacte trebuie mărită suficient. Atunci
corespunzător relaţiei @1A curentul descre"te "i arcul se
stin'e. 4ensiunea K la bornele arcului poate !ntrece mult
tensiunea K
'
dată de sursă; datorită tensiunii induse .
5i'. 35. Întreruperea arcului de curent continuu prin
!nclinarea caracteristicii e$terne sau modificarea caracteristicii statice
dt
di
) $
i
− ·
; care este poziti#ă; astfel pot să apară
supratensiuni mari.

i st st
$ $
dt
di
) $ $ + · − ·
@2A
7ot să apară supratensiuni mari; dacă circuitul; c,iar
de tensiune redusă; se !ntrerupe ener'ic; adică printr.un arc
de rezistenţă mare @precum !n cazul !ntreruperilor !n uleiA.
7entru ca totu"i stin'erea arcului să nu fie prea lentă;
este bine ca arcul să fie răcit de e$emplu prin suflarea lui
!ntr.un canal cu pereţi reci; care au efect de răcire !n special
!n domeniul curenţilor mari; c*nd canalul arcului este de
diametrul relati# mare. Rezultă astfel caracteristica.
Cu c*t tensiunea arcului este mai ridicată; cu at*t ele
se !ntrerup mai repede; timpul de !ntrerupere este-
dt
di
) $ $
st
− ·
st
$ $
dt
di
) − ·
( )
∫ ∫ ∫
· ·
·

· ·
3 3
3
3 3
i i i i
st
t
di i + )
$ $
di
) dt T
4impul de !ntrerupere se obţine prin inte'rare 'rafică
sau numerică;
A @i +
fiind o funcţie cunoscută funcţie de i. În
timpul !ntreruperii !n arc se dez#oltă o cantitate de căldură

,
_

¸
¸


·

· ·
∫ ∫ ∫
· ·
3 3
3
2
3
3
3
2
2
3 3
i
i
d
i
i
$ $
$ )i
$ $
$idi
) $idt W
i i
st
i i
st
t
5actorul
st
$ $
$

tinde către 1 dacă KVVK
st
"i !n
'eneral nu este mai mare ca 2.
7rin urmare not*nd
3
i
i
cu $; rezultă-
2
A 2 .. 1 @ 2 A 2 .. 1 @
2
3
1
3
2
3
)i
xdx
i
) i
W · ·

;
adică la stin'erea rapidă; căderea produsă !n arc
constă din ener'ia care a fost !nma'azinată anterior !n
c*mpul ma'netic al circuitului; iar la stin'ere lentă căldura
produsă este mai mare cu !ncă cel mult 133e; prin
contribuţia sursei de curent continuu. 9a stin'erea lentă
contactele !nsă se !ncălzesc mai mult mai mult dec*t la
stin'erea rapidă; nu numai datorită duratei arcului; dar "i
datorită lun'imii sale mai mici; deci a e#acuării căldurii
!nspre contacte.
A"adar !ntreruperea prea rapidă produce
supratensiuni; iar !ntreruperea prea lentă produce !ncălzirea
contactelor.
Arcul alimentat de la o sursă de curent alternati# se
stin'e mai u"or dec*t arcul de curent continuu; deoarece
curentul trece prin zero !n fiecare semiperioadă "i prin
urmare stin'erea constă !n !ndepărtarea reaprinderii.
tin'erea se face mai u"or !n circuite o,mice;
deoarece la trecerea curentului prin zero; "i tensiunea este
zero @aceste două mărimi fiind !n fazăA "i nu se produce
reaprinderea arcului. &nter#alul de timp cu iE3 fiind relati#
lun'; spaţiul ocupat anterior de arc se poate deioniza
@fi'.3).A
9a circuite inducti#e; la trecerea curentului prin zero;
tensiunea sursei are #aloarea apropiată de cea de
amplitudine; astfel arcul se poate reaprinde; dacă nu se
asi'ură un sufla( foarte ener'ic pentru deionizarea rapidă a
canalului arcului. 6in această cauză curenţii de scurtcircuit
se !ntrerup mai 'reu fiind inducti#i. Încercarea aparatelor de
deconectare trebuie făcută la cos^B3;2.
În circuitele o,mice curentul
#ariază !n fază cu tensiunea K
'
a
sursei. 8scilo'rama reprezintă i !n
funcţie de temperatură "i tensiunea
K
a
a arcului.
5i'. 3). c,ema circuitului o,mic
7*nă !n momentul t
a
arcul nu
se poate aprinde; deoarece numai
atunci K
'
de#ine e'al cu tensiunea
de aprindere K
a
. 6acă tensiunea de
aprindere K
a
este suficient de
ridicată K
a
VK
'ma$
reaprinderea nu
se mai produce "i arcul se stin'e
@fi'. 3+A. 5i'. 3+. Dariaţia curenţilor
În circuitele inducti#e curentul fiind defazat faţă de
tensiune; la trecerea prin zero !n momentul t
s
apare !ntre
contacte o tensiune de ordinul K
'ma$
; care poate produce
reaprinderea arcului; dacă p*nă !n reapariţia tensiunii nu s.a
realizat o deionizare eficace @fi'. 31.A
6atorită ener'iei
dez#oltată !n arc la
desc,iderea contactelor
!ntreruptorului; tensiunea
arcului K cre"te !n fiecare
semiperioadă. tin'erea se
produce atunci c*nd
această tensiune se apropie
de K
'ma$
.
5i'. 31. Circuitul inducti# si #ariaţia
curenţilor la deconectare
9a !nceput este o fracţiune a acestei.
ma$ # medarc
$ $ ε ·
1 < ε

4ensiunea mi(locie a arcului din momentul desc,iderii
contactelor este-
ma$ ma$
2
# arc
$ $
ε
·
%ner'ia dez#oltată !n arc !ntr.o semiperioadă este-
2
2 2
3 3
T
$i idt $ $idt W
med
T T
· · ·
∫ ∫
ma$
2
i i
med
π
·
7rin urmare; !ntr.o semiperioadă
ma$
3
2
$i
T
$idt
T
π
·

&ar !n cele n semiperioade; de durată totală t p*nă la
stin'ere
ma$
3
2
i $
t
$idt
medarc
t
π
·

sau ţin*nd seama că ma$ ma$ # arc
$ $ ε ·
It $ t i $ $idt
# #
t
π
ε
π
ε 2
ma$ ma$
3
· ·

@1A
În timpul scurtcircuitului; p*nă la !ntrerupere; sursa
debitează o ener'ie aparentă K
'
&t. Relaţia @1A ne arată că
ener'ia dez#oltată !n arc este o fracţiune a acestei mărimi "i
este direct proporţională cu puterea de scurtcircuit. 7entru a
o mic"ora; trebuie mic"orat s. În acest scop se menţine mică
tensiunea arcului pe durata semiperioadei; acţion*nd !nsă !n
mod eficace pentru stin'erea arcului la sf*r"itul
semiperioadei; la trecerea curentului prin zero.
7entru ca ener'ia dez#oltată de arc să fie mică este
necesar ca !ntotdeauna contactele să se !ndepărteze rapid
astfel !nc*t tensiunea de aprindere să atin'ă #aloarea K
'ma$
!ntr.un număr c*t mai mic de semiperioade; !n care arcul se
mai aprinde.
Acestei tensiuni !i corespunde intensitatea de c*mp
electric
2t
$
"
#
a&r
ma$
·
# < #iteza de !ndepărtare a contactului
t < timpul de !ntrerupere a arcului.
4ensiunea de restabilire @de re#enireA este un fenomen
ce are loc la trecerea curentului prin zero.
9a tE3; la trecerea curentului prin zero @prin arcul
!ntreruptoruluiA tensiunea la bornele capacităţii circuitului
sursei este e'ală cu tensiunea arcului.
3 ≅ ·
arc C
$ $
6upă anularea curentului; tensiunea sursei e'ală cu
K
'ma$
alimentează numai circuitul 9C; !n care tE3 "i i "i K
C
au #aloarea zero. Rezultă o !ncărcare "i supra!ncărcare a
capacităţii cu o tensiune K
C
oscilatorie; cu frec#enţa t.
)C π
υ
2
1
·
; atin'*ndu.se o tensiune p*nă la ma$im
2K
'ma$
dar !n 'eneral mai mică din cauza amortizării.
Aceasta este tensiunea de re#enire sau restabilire. Diteza cu
care se restabile"te tensiunea !ntre contacte este cu at*t mai
mare; cu c*t t este mai mare. În 'eneral t este cuprins !ntre
133 "i 13333 =z; a#*nd #alori mai mici @c*te#a sute de =zA
la reţele de !naltă tensiune.
În momentul trecerii curentului prin zero se
restabile"te "i capacitatea de izolare a mediului !ntre
contacte; e$primată prin tensiunea necesară pentru
producerea reaprinderii G@curbele 1 "i 2AI.
În cazul 1 al unui sufla( ener'ic tensiunea de re#enire
este tot timpul mai mică dec*t cea necesară pentru
reaprindere. În cazul 2; c*nd sufla(ul este mai slab; !n
momentul t
3
tensiunea !ntre contacte se mic"orează la
#aloarea tensiunii arcului.
6in cele mai sus rezultă că pentru reu"irea stin'erii
arcului este necesar ca #iteza de restabilire a capacităţii de
izolare să fie mai mare dec*t #iteza de re#enire a tensiunii
!ntre contacte. 7uterea de rupere este deci "i funcţie de
circuitul unde este montat aparatul.
9a !ntreruperea unui scurtcircuit trifazat; dinr.un
circuit trifazat; cele trei faze nu se !ntrerup !n acela"i
moment; deoarece curenţii sunt defazaţi !ntre ei. Curentul se
presupune inducti#.
e consideră momentul c*nd curentul prin fază trece
prin zero.
Dalorile curenţilor "i ale tensiunilor se obţin prin
proiecţia lor pe a$a #erticală de timp.
ma$
3
3
3
i i i
i
0 c
a
· − ·
·
2
ma$
ma$
+
+c +0
+ +a
$
$ $
$ $
· ·
·
6upă !ntreruperea fazei a; potenţialul bornei _ de#ine
e'al cu potenţialul punctului de scurtcircuit S "i prin urmare
tensiunea !ntre A "i _ de#ine
+
$
2
3
.
7uterea de scurtcircuit pentru faza a este deci
I $ S
+ a
2
3
·
În continuare; circuitul de#ine monofazat; cu
tensiunile K
fb
u "i K
fc
u e'al cu
+
$
2
3
la fiecare loc de
!ntrerupere "i curenţii &
b
u "i &
c
u e'ali cu
I
2
3
.
6upă un sfert de perioadă
2
π
ω · t
curenţii i
b
"i i
c
@i
b
E.
i
c
A trec prin zero "i arcul se stin'e "i la aceste faze. 7uterea
de scurtcircuit corespunzătoare este-
2 4
3
2
3
2
3
a
+ + c 0
S
I $ I $ S S · · · ·
7uterea de scurtcircuit totală este-
$I I $ S S S S
+ c 0 a sc
3 3 · · + + ·
arcina de rupere nu este repartizată e'al !ntre cele
trei faze. 7rima fază !ntrerupe (umătate a puterii de
scurtcircuit totale; iar celelalte două faze c*te un sfert.
4ensiunea de re#enire la prima fază este cu 53e mai mare
dec*t tensiunea de fază.
9a !ntreruperea circuitelor trifazate; componenta
aperiodică u"urează mult !ntreruperea. %a e$istă !ntotdeauna
la !ntrerupere deoarece constanta de timp a amortizării
acestui curent este de apro$imati# 3.35 secunde.
Apariţia componentei aperiodice este condiţionată de
faptul că !n momentul produceri scurtcircuitului componenta
aperiodică nu poate a#ea #aloarea zero dec*t pe cel mult o
sin'ură fază. 9a celelalte faze; curentul total de scurtcircuit
de#ine zero @sau e'al cu #aloarea dinainte de scurtcircuit a
curentului de la faza respecti#ăA tocmai datorită
componentei aperiodice.
e #ede că curentul de scurtcircuit rezultant i
sc
trece
prin zero !n momente @tu "i tvA diferite de acela c*nd
componenta aperiodică i
p
trece prin zero.
6e aceea; tensiunea K
'
este mai mică !n aceste
momente dec*t #aloarea de amplitudine. În plus; !n
momentul tv; !ntreruperea este mult mai u"oară prin aceea că
!n inter#alul tu tv au #alori relati# mici "i deci produce o
ionizare slabă a canalului arcului electric. 6e aici rezultă că
prima dată se #a !ntrerupe faza cu componenta aperiodică
cea mai mare "i că sarcina de !ntrerupere #a fi mai mică
dec*t cea care rezultă din relaţie
I $ S
+ a
2
3
·
A#*nd !n #edere că componenta aperiodică u"urează
!ntreruperea; ea trebuie să lipsească la !ncercarea puterii de
rupere. În e$ploatare; !ntreruptoarele trebuie să !ntrerupă; !n
afara curenţilor nominali "i de scurtcircuit; curenţii inducti#i
ai transformatoarelor; curenţii capaciti#i ai bateriilor de
condensatoare sau reţelelor de cabluri; curentii liniilor
aeriene !n 'ol. Aceste !ntreruperi au loc cu producerea unor
importante supratensiuni; care solicită suplimentar at*t
!ntreruptorul c*t "i !ntrea'a instalaţie prin aparitia tensiunii
tranzitorii de restabilire.
9a !ntreruperea unui circuit de către un !ntreruptor;
instalat !ntr.o reţea; la bornele !ntreruptorului; apare o
tensiune denumită tensiune tranzitorie de restabilire. Această
tensiune constituie solicitarea dielectrică cea mai importantă
a !ntreruptorului imediat după stin'erea arcului electric.
6eterminarea prin calcul analitic a tensiunii tranzitorii
de restabilire se poate face pentru o reţea simplă ; cu
parametri concentraţi; ceea ce constituie cazul frec#ent din
laboratoarele de !ncercări.
Într.o reţea cu parametrii distribuiţi; pentru a se
determina tensiunea oscilantă de restabilire ; se recur'e la
modelarea reţelei.
oluţia simplificată
t
) R
$
i ω
ω
sin
A @
2 2
+
·
A sin@ ϕ ω + · t $ $
s
R
)
arct#
ω
ϕ·
&poteze simplificatoare
 Întreruperea curentului are loc la trecerea lui
naturală prin zero
 6ecala(ul !ntre tensiune "i curent este de
2
π
;
adică curentul de scurtcircuit este practic decalat cu
2
π
!n
urma tensiunii sursei.
 5rec#enţa proprie de oscilaţie este mult
superioară faţă de frec#enţa reţelei "i pe durata !n care se
studiază fenomenul se consideră tensiunea alternati#ă
constantă "i e'ală cu tensiunea de #*rf %.
6upă desc,iderea !ntreruptorului se poate scrie-
u
dt
di
) Ri $
s
+ + ·
dt
du
C i
C$ idt
C$ .
·
·
·

dt
di
C dt
u d
i
C dt
du
1
1
2
2
·
·
u
dt
u d
)C
dt
du
RC $ + + ·
2
2
ma$
7rin aplicarea transformatei 9aplace
u u )C& u RC&
&
$
α α α + + ·
2 ma$
( ) ( )
2
3
2
ma$
2
ma$
2
ma$
2 1 1 ω δ
α
+ +
·

,
_

¸
¸
+ +
·
+ +
·
& & &
$
)C
&
)
R
& )C&
$
)C& RC& &
$
u
i aplic*nd transformata 9aplace in#ersă
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+ − ·

t t e u
e
e
e
t
ω
ω
δ
ω
ω
α
δ
sin cos 1
1
2
3
)C
1
3
· ω
)
R
2
1
· δ
2 2
3
δ ω ω − ·
e
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+ − ·

t t e $ u
e
e
e
t
ω
ω
δ
ω
δ
sin cos 1
ma$
:in*nd cont că pentru tE3 aportul termenului !n sinus
este mic; iar fenomenul este interesant !n apropierea de tE3;
c*nd are loc oscilaţia de amplitudine ma$imă; se poate scrie-
[ ] t e $ u
e
t
ω
δ
cos 1
ma$

− ·
7arametrii care definesc tensiunea oscilantă de
restabilire cu o sin'ură frec#enţă sunt-
 5actorul de oscilaţie
ma$
$
u
· γ
 5rec#enţa proprie de oscilaţie
)C
T
+
π 2
1 1
3
3
· ·
 Diteza de cre"tere a tensiunii oscilante
3 ma$
3
ma$ ma$
2
+ $
t
$
T
$
2 γ
γ γ
· · ·
6econectarea !n timpul trecerii prin zero a curentului
de scurtcircuit
9a un scurtcircuit trifazat componenta ma$imă
aperiodică poate lua na"tere numai !ntr.o sin'ură fază. 9ipsa
trecerii prin zero a curentului de scurtcircuit se #a !nt*lni
numai !n această fază @e#entual "i !ncă o fazăA. 6eci !n
perioada lipsei trecerii prin zero a curentului de scurtcircuit;
cel puţin !ntr.o fază curentul trece prin zero; "i !ntreruptorul
poate !ntrerupe curentul !n această fază. 9a !ntreruperea
curentului !ntr.o fază se produc modificări !n restul fazelor
rămase nedeconectate @modificări bru"te ale componentelor
periodice "i aperiodice ale curentului de scurtcircuitA; care
conduc de re'ulă "i !n restul fazelor la trecerea prin zero a
curentului de scurtcircuit.
În acest moment; !n faza ; suma componentelor
periodică "i aperiodică este e'ală cu zero. Kn !ntreruptor
poate !ntrerupe !n acest inter#al curentul din faza .
3
3 3
h
· +

·

s s
i i
9a momentul @
3
1

t
A !naintea !ntreruperii curentului se
scrie le'ea lui Sirc,off
3
3 3
h
3
h
· + +
− − −
T R R
i i i
"i
3
3 3 3
· + +
− −
·

· T s R
i i i
9a momentul @
3
1
+
t
A componenta periodică are un salt
de 33M "i se produce "i o #ariaţie a mărimii componentelor
periodice pentru a se respecta le'ea lui Sirc,off
3
3
h
3
h
· +
+ +
R Rr
i i
altul !n #aloarea componentei aperiodice nu este
posibilă dacă !n acela"i timp nu apare un salt a componentei
aperiodice !n sens opus. e poate scrie-
·
∆ − · ∆
r r
i i
h
"i
·
∆ − · ∆
T T
i i
h
A @ A @
3 3
h
3 3
h
3 3
h
3 3
h
+
·
+ −
·
− +
·
+ −
·

+ − · + − · + · +
T T T T R R R R
i i i i i i i i
3
3 3
· +
+
·
+
· T R
i i
9a timpul t
1
se !ntrerupe faza . Componenta
aperiodică scade brusc @+5eA "i deasemeni scade "i
componenta periodică @1+eA. Astfel curentul din faza R
trece prin zero 13 ms mai t*rziu. În cazuri e$cepţionale
aceste salturi de curent nu sunt suficiente pentru a asi'ura o
trecere si'ură a curentului prin zero.
9a scurtcircuitele monofazice "i bifazice; constantele
de timp sunt mai mici "i problema lipsei trecerii prin zero
este mai puţin importantă. 6easemeni; la astfel de
scurtcircuite nu apar salturi de curent.
În cele prezentate p*nă aici s.a considerat
!ntreruptorul ideal "i s.a ne'li(at influenţa arcului electric
asupra procesului de !ntrerupere a curenţilor de scurtcircuit.
7entru !ntreruptoarele cu aer comprimat trebuie luată
!n considerare influenţa arcului deoarece căderea de tensiune
pe arcul electric care se formează la desc,iderea contactelor
!ntreruptorului are o #aloare importantă.
9a 'eneratoarele de putere foarte mare care au
tensiunea de 21 CD @ A; căderea de tensiune
pe arcul electric este de 1;) CD iar pentru un
!ntreruptor cu două camere de stin'ere !n serie este cu !ncă
13e mai mare. 6atorită acestei rezistenţe @a arcului electricA
#aloarea curentului de scurtcircuit nu este influenţată
substanţial @"i din această cauză !n calcule se ne'li(eazăA;
!nsă constanta de timp 4
o
;care !naintea apariţiei arcului era
%3 1)
3
21
·
de 133 ms se reduce la mai puţin de 35 ms. În acest fel curba
curentului de scurtcircuit atin'e #aloarea zero !n ma$im 5
ms.
7roblema lipsei trecerii prin zero a curentului de
scurtcircuit la 'eneratoarele de mare putere; care au
constante de timp cu #alori foarte mari; este stăp*nită prin
inter#enţia !ntreruptoarelor cu aer comprimat.
Întreruptorul sincron nu este potri#it deoarece el
trebuie să a"tepte trecerea naturală a curentului de
scurtcircuit prin zero. 9a !ntreruptoarele sincronizate
practic nu se formează arc electric "i din această cauză nu se
reduce.
9a #alori foarte mari ale curenţilor de scurtcircuit nu
se poate a"tepta p*nă la prima trecere prima trecere prin zero
a curentului pentru a se realiza deconectarea circuitului. e
menţionează că la !ntreruptorul cu 5
)
căderea de tensiune
pe arcul electric este mică "i nu poate reduce suficient
constanta de timp aperiodică.
7*nă acum s.a analizat re'imul de scurtcircuit la
mersul !n 'ol al 'eneratoarelor. 8 sarcină constantă a
'eneratorului !nainte de apariţia scurtcircuitului influenţează
timpul p*nă la prima trecere prin zero a curentului de
scurtcircuit.
Kn scurtcircuit la un re'im de lucru nee$citat al
'eneratorului !ntre sarcina ma$imă acti#ă @cos^E1A "i
sarcina ma$imă capaciti#ă @cos^E3A este deasemeni
defa#orabil. Cauza principală este că după funcţionarea !n
sarcină componenta periodică se amortizează mai repede
dec*t !n cazul mersului !n 'ol.
1.4.5.2. 6econectarea circuitelor de curent continuu
7rocesul de deconectare a circuitelor de curent
continuu; mai precis; a curentului de tensiune continuă se
deosebe"te substanţial de deconectarea curentului alternati#.
6upă cum se "tie; funcţia !ntreruptorului de curent alternati#
se reduce la e$cluderea unei noi reaprinderi a arcului electric
după stin'erea lui; !n apropierea momentului de trecere prin
zero a curentului. Condiţia pentru deconectarea cu succes
este refacerea ri'idităţii dielectrice a inter#alului dintre
contacte după stin'erea arcului.
7entru a !ntrerupe circuite de curent continuu; este
necesar de a introduce !n circuit rezistenţe care se măresc
!ncontinuu p*nă c*nd curentul a(un'e la zero. 8 astfel de
rezistentă este arcul electric care se amorsează !ntre
contactele !ntreruptorului. Camera de stin'ere trebuie
adaptată caracteristicilor arcului u
a
@i;tA pentru stin'erea
efecti#ă a arcului. Au primit utilizare camere de stin'ere cu
canale !n'uste; asemănătoare cu canalele de la
!ntreruptoarele electroma'netice de curent alternati#.
ă analizăm procesul de deconectare; a unui
!ntreruptor monopolar; a unui circuit scurtcircuitat de curent
continuu; care conţine o rezistenţă acti#ă "i o inducti#itate
6acă !nainte de scurtcircuit; circuitul nu a fost !ncărcat;
atunci curentul se măre"te e$ponenţial conform formulei-
( )
T
t
e
r
u
i

− · 1
; unde @1A
u < tensiunea reţelei; care se consideră constantă pe
durata !ntre'ului proces de deconectare
r
)
T ·
. constanta de timp a arcului.
ă presupunem; că contactele !ntreruptorului se
desc,id după un anumit timp t
1
; c*nd curentul nu a a(uns
!ncă la #aloarea ma$imă. În circuit se introduce rezistenţa
arcului. 7e măsură ce se !ndepărtează contactele; se lun'e"te
arcul "i apare atra'erea lui !n canalele !n'uste ale camerei de
stin'ere.
4ensiunea cre"te liniar p*nă la #aloarea ma$imă "i !n
continuare răm*ne constantă p*nă !n momentul stin'erii
arcului electric. În fiecare moment este ade#ărată e'alitatea
a
u
dt
di
) ir u + + ·
@2A
"i anume tensiunea reţelei se e'alează cu căderea de
tensiune !n rezistenţa acti#ă; tensiunea electromotoare de
autoinducţie "i tensiunea arcului. 6upă !nc,iderea
contactelor @punctul t
1
A curentul continuă să crească

,
_

¸
¸
> 3
dt
di
;
dar !ncet @#ezi linia continuăA. 7unctul A corespunde
punctului critic; pentru care curentul are #aloarea ma$imă
&
ma$
H după aceasta el !ncepe să se mic"oreze

,
_

¸
¸
< 3
dt
di
.
4ensiunea electromotoare de autoinducţie capătă !n punctul
A #aloarea zero "i !"i sc,imbă sensul. 9a mic"orarea
curentului ea este orientată la fel cu tensiunea reţelei.
4ensiunea arcului
dt
di
) ir u u
a
− − ·
acum depă"e"te tensiunea reţelei. C*nd curentul
a(un'e la #aloarea zero atunci; arcul se stin'e; iar tensiunea
!ntre polii !ntreruptorului K
#
se #a mic"ora p*nă la #aloarea
tensiunii reţelei. Reamintim; că la deconectarea unui circuit
monofazat de curent alternati#; tensiunea pe polii
!ntreruptorului @după stin'erea arculuiA se măre"te @se
restabile"teA p*nă la tensiunea reţelei. Cu c*t este mai mare
tensiunea arcului; cu at*t mai repede scade curentul "i cu at*t
este mai mică ener'ia; care se de'a(ă !n inter#alul de arc al
!ntreruptorului.
6acă tensiunea arcului nu este suficientă; curentul #a
continua să crească. Acest lucru !nseamnă că !ntreruptorul
nu este capabil să !ntrerupă circuitul. 6easemeni o mărire
e$a'erată a tensiunii pe inter#alul de arc poate apare ca
periculoasă pentru izolaţia aparatelor din reţea. Conform
normati#elor; tensiunea pe inter#alul de arc al
!ntreruptoarelor ultrarapide de curent continuu nu trebuie să
depă"ească @2.2.5AK
nom
@!n funcţie de inducti#itatea
circuituluiA.
8 altă condiţie pentru instalaţiile de stin'ere a arcului
electric a !ntreruptoarelor de curent continuu; este ca să
dez#olte o lun'ime minimă !n inter#alul de arc !n procesul
de deconectare. Această ener'ie se poate calcula !n modul
următor-
( ) · ⋅ − + − · ⋅

,
_

¸
¸
− − · ⋅ ·
∫ ∫ ∫ ∫
2
1
1 2
1
2
1
3
t
t
t t
t
t
t
a
dt i ir u idi ) dt i
dt
di
) ir u dt i u W
( )
2 1
2
2
1
2
1
W W dt i ir u )I
t
t
+ · ⋅ − + ·

@3A
În acest fel ener'ia [ este formată din două
componente. 7rima componentă
2
1
2
1
)I W ·
corespunde
ener'iei electroma'netice; care se află acumulată !n circuit
!n momentul desc,iderii contactelor. %a depinde de timp "i
de #iteza iniţială de cre"tere a curentului de scurtcircuit
)
$
dt
di
t
·

,
_

¸
¸
·3
@4A
Cu c*t se desc,id contactele !ntreruptorului mai
repede; cu at*t este mai mic curentul &
1
"i ener'ia [
1
.
A doua componentă [
2
corespunde ener'iei; preluată
de !ntreruptor de la sursa de ener'ie !n timpul c*t arde arcul
electric. %a depinde de #iteza de scădere a curentului; !n
consecinţă; !n funcţie de instalaţiile de stin'ere ale
!ntreruptorului "i de inducti#itatea circuitului.
-. I.o$#'i# !/ip#*!nt!$or !$!tri!
).1. Generalităţi
%c,ipamentele electrice din centrale; staţii electrice;
posturi de transformare; dar "i cele din di#ersele
!ntreprinderi ale industriei au rol de a !nlesni utilizarea
ma"inilor sau altor ec,ipamente de producţie ce
funcţionează sub tensiune; prin eliminarea acţiunii fizice a
oamenilor; "i mai ales protecţia ec,ipamentelor "i a
personalului. Această caracteristică de protecţie se aplică si
ec,ipamentului !n sine prin izolaţie; care !mpiedică
propa'area efectelor unor defecte !n e$teriorul
ec,ipamentului; dar si prote(ează ec,ipamentul de efectele "i
solicitările mediului !n care acesta este montat.
).2. olicitări electrice
&zolaţia !n instalaţiile "i aparatele electrice are rolul de
izolare electrică "i !mbinare mecanică a pieselor aflate la
potenţiale electrice diferite.
Ale'erea corectă a ni#elului de izolaţie la un aparat
electric; care funcţionează la tensiunea nominală dată; are o
mare importanţă practică din punct de #edere te,nic "i
economic.
9a instalaţiile "i aparatele electrice !n calitate de
izolaţie electrică se utilizează materiale solide; lic,ide sau
'azoase.
unt foarte rare cazurile !n care o izolaţie este uniform
solicitată electric.
C*nd !ntr.un anumit loc al materialului izolant se
depă"e"te rezistenţa de izolaţie electrică atunci !n spaţiul
respecti# se poate produce o descărcare disrupti#ă prin
străpun'ere sau prin conturnare.
În izolaţia solidă descărcarea disrupti#ă pro#oacă o
pierdere permanentă a calităţilor dielectrice ale materialului.
În izolaţia lic,idă sau 'azoasă această pierdere poate fi
temporară deoarece are capacitatea de re'enerare.
5iecărei tensiuni nominale !i corespunde o anumită
clasă de izolaţie @clasă de tensiuneA; care !n 'eneral este
indicată de #aloarea tensiunii nominale. 9a r*ndul ei clasa
de izolaţie determină #aloarea tensiunilor de !ncercare.
tabilitatea izolaţiei ec,ipamentului electric; se
e$primă prin-
aA#aloarea amplitudinii tensiunii de impuls; denumită
ni#el de ţinere la impuls;
bA#aloarea efecti#ă a tensiunii alternati#e de frec#enţă
industrială; aplicată timp de 1 minut; la care ec,ipamentul
trebuie să reziste !n cursul !ncercărilor !n condiţii specificate.
Construcţiile electroizolante utilizate !n aparatele "i
instalaţiile electrice de !naltă tensiune
Clasificarea izolatoarelor
&zolatoarele au rolul -
. izolaţie electrică
. izolaţie mecanică
&zolatoarele se
confecţionează !n principal din
porţelan si materiale compozite
5i'. 32. &zolatoare din porţelan
6in punct de #edere al destinaţiei "i al construcţiei;
izolatoarele ceramice pot fi clasificate !n următoarele tipuri
principale-
aA suport @pentru aparate "i linii aerieneAH
bA de suspensie @pentru linii aerieneAH
cA de trecereH
dA carcasăH
eA ti(ăH
fA conducte pentru aer comprimat; sau ulei.
).2. olicitările electrice ale izolatoarelor
olicitările electrice ale izolatoarelor pot produce
conturnări sau strapun'eri. Cea mai 'rea a#arie de izolaţie
este străpun'erea izolatorului; fiind necesară !nlocuirea
acestuia. Conturnarea izolatorului solicită termic numai
suprafaţa acestuia; nepro#oc*nd !n 'eneral scoaterea lui din
ser#iciu.
Aerul străpuns din #ecinătatea izolatorului se
re'enerează u"or; restabilindu.se foarte repede condiţiile de
izolare precedente descărcării.
&zolatoarele se dimensionează astfel ca pentru oricare
#aloare a tensiunii de descărcare aceata să fie numai
conturnat; străpun'erea lui fiind e$clusă.
7rofilul e$terior al izolatoarelor ceramice sau
compozite este determinat de condiţiile !n care acesta trebuie
să funcţioneze.
6istanţa de conturnare se poate mări; ma(or*nd
!nălţimea acti#ă sau dez#olt*nd suprafaţa lui e$terioară.
Astfel; sunt folosite următoarele metode-
. izolatoarele pentru instalaţii interioare au pe
suprafaţa lor e$terioară ner#uri inelare; care formează
module cu profil triun',iularH
. izolatoarele pentru e$terior au ner#uri inelare !n
formă de umbrelă; pre#ăzute cu lăcrămar @fuste < #ileA.
7entru prote(area izolatiei se utilizează armături de
protecţie. 9a izolatoarele de foarte !naltă tensiune; care atin'
lun'imi apreciabile; tensiunea este neuniform repartizată de.
a lun'ul acestora; fiind determinată de capacităţile
elementelor de izolatoare faţă de păm*nt "i faţă de
conductorul aflat sub tensiune.
6in această cauză pe izolatoarele lun'i se montează
armături de protecţie @ineleA; cu scopul de a e'aliza repartiţia
tensiunii pe elementele izolatoare componente "i pentru a
prote(a izolatoarele !mpotri#a acţiunii termice a arcului
electric !n cazul conturnării lor.
).3. 7roprietăţile izolaţiei electrice
&zolaţia electrică trebuie să aibă următoarele
proprietăţi-
aA Ri'iditatea dielectrică adec#ată; pentru a pre#eni
străpun'erea izolaţieiH
bA Rezistenţă de izolaţie corespunzătoare; pentru a
asi'ura scur'eri mici de curent prin izolaţie; sub o #aloare
admisibilăH
cA Rezistenţă mecanică adec#atăH
dA ă poată fi turnată sau fasonată; d*ndu.i.se forma
dorităH
eA ă fie capabilă să suporte temperaturile la care este
supusăH
fA Cost rezonabil.
Ri'iditatea dielectrică @străpun'ereaA
Kn material electroizolant este caracterizat din
punctul de #edere al comportării sale la străpun'ere prin
ri'idiatatea dielectrică; e$primată !n SD\mm.
e nume"te ri'iditate dielectrică #aloarea intensităţii
c*mpului electric pentru care o mostră dintr.un material
electrizant se străpun'e; !n condiţii de !ncercare specificate.
8 izolaţie electrică este caracterizată; din punctul de
#edere al comportării sale la străpun'ere; prin tensiunea sa
de străpun'ere e$primată !n SD.
Kn ec,ipament electric; caracterizat prin tensiunea sa
nominală; are tensiunea de străpun'ere substanţial mai mare
dec*t aceasta.
6e e$emplu; un izolator de porţelan are o anumită
tensiune nominală. 6acă izolatorul este folosit la o tensiune
mai mare dec*t tensiunea sa nominală sau calitatea izolaţiei
scade; izolatorul nu #a fi capabil să reziste la solicitarea
electrică; permiţ*nd scur'eri ale curentului pe suprafaţă sau
prin izolaţie. Această circulaţie de curent #a duce la apariţia
de descărcări !n izolaţie "i !n final; la distru'erea izolaţiei.
Acest mod de deteriorare a izolaţiei se nume"te străpun'ere.
Atunci c*nd izolaţia este solicitată electric; un curent
de scur'ere @coducti#itateA poate circula la suprafaţa
izolaţiei.
În mod normal; lun'imea suprafeţei liniei de fu'ă
izolante este suficientă; pentru a pre#eni apariţia descărcării
pe suprafaţa izolaţiei. 6acă suprafaţa izolaţiei este !nsă
poluată cu praf; murdărie; umezeală sau orice combinaţie a
acestor trei elemente; atunci un curent electric #a !ncepe să
circule; form*nd căi conducătoare pe suprafaţa izolaţiei.
Curentul electric care se #a scur'e prin căile conducătoare "i
căldura produsă #or !ncepe să !ncălzească "i să carbonizeze
suprafaţa izolaţiei; ceea ce #a face ca izolaţia să cedeze.
7entru a pre#eni conturnarea izolaţia trebuie-
aA să aibă o lun'ime corespunzătoare a suprafeţei
dintre cele două conductoare aflate sub tensiuneH
bA să fie menţinută curată "i uscatăH
cA să fie făcută dintr.un material care să fie rezistent la
conturnareH
dA să aibă suprafaţa bine lustruită sau 'lazuratăw.
Anumite materiale izolante < cauciucul; de e$emplu
are rezistenţă la conturnare scăzută; pe c*nd sticla;
compozitul sau porţelanul; datorită suprafeţei lor dure "i
netede; nu colectează murdăria sau umezeala "i de aceea
sunt foarte rezistente la conturnare. Acesta este moti#ul
pentru care izolatoarele de sticlă porţelan "i compozitul sunt
utilizate pentru ec,ipamentul electric !n e$terior.
5iecare tip de izolaţie are o temperatură ma$imă de
funcţionare "i !n funcţie de această temperatură; e$istă o
!mpărţire a materialelor electroizolante !n clase de izolaţie.
În tabelul 1 sunt date c*te#a e$emple tipice de izolaţii;
temperaturile lor ma$ime de funcţionare "i clasa lor de
izolaţie @clasa de temperaturiA.
Clasa
de izolaţie
4emperatura
ma$imă
admisibilă
GMCI
%$emple de
materiale
8@0A 23 bumbac; mătase;
,*rtie
A 135 bumbac; mătase;
,*rtii impre'nat !n ulei
% 123 materiale
or'anice; ,*rtie; lemn
impre'nat cu lacuri
_ 133 mica; azbest; fibre
de sticlă cu lianţi
or'anici
5 155 mica; azbest; fibre
de sticlă cu lianţi
epo$idici
C 113 porţelan; sticlă;
teflon.
4abelul 1. %$emple de materiale izolante; temperatura
lor ma$imă de funcţionare "i clasa lor de izolaţie.
Atunci c*nd izolaţia funcţionează la o temperatură
peste temperatura ma$imă admisibilă a clasei din care face
parte; #iaţa ei #a fi scurtată. 6e e$emplu un cablu cu izolaţie
de mase plastice; aparţin*nd clasei A @temperatura ma$imă
de funcţionare 135MCA. poate a#ea o durată de #iaţă de
c*te#a luni la 115MC; dar această izolaţie #a ceda rapid la o
temperatură de 125MC. Kn 'enerator; aparţin*nd clasei %
@123MCA; izolant cu un amestec bazat pe ră"ini poate
funcţiona la temperatură de 123MC timp de 25 de ani; la
temperatura de 133MC timp de 12 ani "i la temperatura de
143MC timp de 2 ani. 7este 143MC; izolaţia poate ceda !n
foarte scurt timp.
Ca o re'ulă empirică; se poate aprecia că; fiecare
cre"tere cu 13MC a temperaturii de funcţionare peste
temperatura ma$imă a clasei respecti#e peste durata de timp
admisa !n(umătăţe"te durata de #iaţă a izolaţiei
corespunzătoare.
7roprietăţi mecanice
6upă cum s.a e$plicat anterior; cu puţine e$cepţii;
conductoarele sunt făcute de re'ulă numai din doua
materiale; cuprul "i aluminiul. 6in contră; e$istă mii de
materiale conductoare care pot fi utilizate !n #ederea
realizării le'ăturilor prin intermediul cărora se poate realiza
separarea mecanică @izolaţia mecanicăA. În ceea ce pri#e"te
proprietăţile mecanice ale acestor materiale izolante; acestea
#ariază de la materiale tari "i casante @sticla "i porţelanulA
sau dure "i rezistente @ră"inile epo$idice "i fibrele de sticlăA
la cele mai fle$ibile @mase plastice "i cauciuculA. În tabelul 2
sunt date e$emple de proprietăţi ale materialelor
electroizolante; !n penultima coloană fiind specificate
proprietăţile mecanice. unt scoase !n e#idenţă; de
asemenea; a#anta(ele "i deza#anta(ele acestor materiale.
).4. Îmbătr*nirea izolaţiei
).4.1. Îmbătr*nirea naturală
C*nd izolaţia !mbătr*ne"te; rezistenţa ei la
străpun'ere "i conturnare scade !n punctele !n care au apărut
modificări. 4oate materialele or'anice electroizolante se
de'radează !n timp; unele au #iteză mai mare; altele mai
lent. Kn e$emplu de !mbătr*nire rapidă !l constituie
cauciucul; !n special; atunci c*nd este contaminat cu ulei. Kn
e$emplu de !mbătr*nire lentă este ,*rtia care izolează
!nfă"urările transportului "i stă !n ulei. Kmezeala "i
temperatura sunt unele din cauzele principale !n
!mbătr*nirea rapidă a materialelor izolante. ubstanţele
anor'anice- mica; sticla; azbestul !mbătr*nesc lent.
În e$ploatare; izolaţia #a !mbătr*ni mai rapid dec*t ar
!mbătr*ni !n mod natural. Această !mbătr*nire rapidă este
determinată de trei factori principali.
aA%fectul electrostatic. C*nd izolaţia este supusă unei
tensiuni; sub influenţa c*mpului electric format; apar
depuneri de praf "i murdărie pe suprafaţa izolaţiei. Aceste
particule a(ută la formarea căilor de conturnare; dar pot; de
asemenea; să atace c,imic izolaţia.
bA6escărcări corona. În cazul liniilor de !naltă
tensiune; la suprafaţa conductoarelor "i a armăturilor
metalice; apar c*mpuri electrice intense care produc
e$citarea "i ionizarea atomilor din aer. 6escărcările corona
sunt !nsoţite de un z'omot; ca un b*z*it; care poate fi auzit
!n (urul staţiilor de !naltă tensiune; iar noaptea poate fi
obser#ată ca o lumină ro"ie sau albastră; "i se poate simţi
miros de ozon.
Atunci c*nd apare efectul corona; !n aerul din (urul
conductorului sau !n minusculele incluziuni de aer din
izolaţie; o$i'enul se transformă !n ozon @8
3
A; iar ozonul
formează acizii de azot >8 "i >8
2
. În prezenţa umidităţii;
ace"ti acizi formează acidul azotic care atacă izolaţia.
6escărcările parţale !n izolaţie nu pot fi eliminate !n
totalitate. %le pot fi !nsă reduse; limit*nd numărul
incluziunilor de aer "i de aceea; izolaţia trebuie să aibă o
structură continuă lipsită de fisuri; 'ăuri; structuri
spon'ioase. În acest sens !n e$ploatare funcţii de tipul
izolaţiei se e$ecută spălări sau un'ere cu unsoare siliconică
sau minerală a izolatoarelor liniilor electrice aeriene "i
suport din zona &D de poluare.
În cazul staţiilor de cone$iuni de !naltă tensiune;
amplasate; de obicei !n e$terior; curenţii de aer produc
!ndepărtarea 'azelor formate. În izolaţia solidă !nsă; acidul
#a ataca structura izolaţiei; lăs*nd libere componentele
izolaţiei ca- fibra de sticlă; azbest; mică; ca urmare; #a
sur#eni străpun'erea.
cA%fectul radiaţiilor. Atunci c*nd materialele plastice;
cauciucul sau materialele electroizolante pe bază de ră"ini
sunt e$puse la lumina solară; ele se deteriorează mai rapid
dec*t atunci c*nd sunt lăsate la !ntuneric. %fectele
c*mpurilor intense de radiaţii sunt similare celor ale luminii
solare; ub acţiunea acestora; cauciucul "i masele plastice
de#in fra'ile @sfăr*micioaseA; iar materialele pe bază de
ră"ini !"i pierd rezistenţa mecanică "i !ntr.o anumită măsură
proprietăţile electroizolante. Atunci c*nd este posibil; sunt
utilizate materiale electroizolante c*t mai puţin sensibile la
deteriorări; datorită radiaţiilor. Atunci c*nd nu este posibil
acest lucru; materialele electroizolante #or fi sc,imbate la
anumite inter#ale de timp.
1A %fecte mecanice
În timpul pornirilor "i uneori c,iar "i la funcţionarea
!n sarcină; datorită efectului c*mpului ma'netic; apar #ibraţii
ale elementelor conductoarelor. În cazul !n care elementele
conductoare sau !nfă"urările nu sunt fi$ate !n mod corect;
izolaţia #a fi uzată prin frecare; datorită atin'erii cu alte
componente. Acest efect este foarte dăunător !n special
pentru izolaţiile a#*nd ca lianţi ră"inile epo$idice; deoarece
prin !mbătr*nire ră"inile epo$idice se scoro(esc "i permit
erodarea prin frecare.
E$!*!nt! onstituti7! #$! r!'!$!$or !$!tri!
3. 1ntr!rupto#r!
+.1. Generalităţi
Întreruptorul este un ec,ipament electric comple$;
at*t ca funcţie c*t "i construcţie. 7rincipalul sau scop este de
a stabili; suporta "i !ntrerupe curenţii de ser#iciu; să
stabilească; să suporte pentru o durată determinată "i să
!ntrerupă curenţii de intensitate mai mare dec*t cea
nominală; cum sunt curenţii de scurtcircuit sau suprasarcină.
+.1.17arametrii !ntreruptoarelor
aA 4ensiunea nominală < tensiunea pentru care s.a
construit !ntreruptorul "i bornele; determinată de 'rosimea "i
calitatea izolaţiei.
bA Curentul nominal de durată < curentul ma$im
pe care !ntreruptorul !l poate suporta !n mod continuu; fără a
se supra!ncălzi. Acest parametru este determinat de
secţiunea conductoarelor "i depinde "i de temperatura
mediului ambiant.
cA Curentul nominal de deconectare < curentul
ma$im de scurtcircuit pe care !ntreruptorul poate să !l
!ntrerupă. 7arametrul depinde de capacitatea de rupere a
camerei de stin'ere. 6econectarea se face !n anumite limite
ale tensiunii de restabilire.
dA Curentul limită dinamic care trebuie sa
!ndeplinească condiţia
soc ld
i i >
eA tabilitatea termică < curentul limită pe care
!ntreruptorul !l poate suporta pentru ma$im o secundă fără
ca efectul termic al acestui curent să aibă efecte permanente.
( ) d t n m I t I
&o t
+ · >
;
unde m "i n sunt constante determinate e$perimental
pentru anumite tipuri de arc.
fA Capacitatea de rupere < se define"te !n raport cu
puterea aparentă @produsul dintre curentul ma$im de
scurtcircuit "i tensiunea nominală a !ntreruptoruluiA.
'A >umărul de poli
Consecinţă ale depă"irii parametrii
 6acă se depă"e"te tensiunea nominală cu mai
mult de 13e e$istă pericolul apariţiei arcului electric "i
deteriorarea izolatiei.
 6acă se depă"e"te curentul nominal de durată
e$istă riscul supra!ncălzirii căilor de curent "i apariţia
arcului care conduce la distru'era contactelor
 6epă"irea curentului nominal de deconectare
implică apariţia unui arc electric ce nu poate fi stins !n
camera de stin'ere a !ntreruptorului; fapt ce #a conduce la
e$plozia acestuia. Cel mai !nt*lnit caz de astfel de incident
este la apariţia unui scurtcircuit alimentat din doua surse
simultan.
+.2. 7rincipalele te,nici de !ntrerupere
6upă ce #om e#oca rapid te,nicile de rupere !n aer la
presiunea atmosferică; !n ulei "i !n aer comprimat; care au
(ucat la !naltă tensiune @&4A un rol considerabil; dar care
astăzi par un fel de te,nici ale trecutului; #om aborda cele
două mari te,nici actuale; 5
)
"i #idul; fără a uita o te,nică
de #iitor; !ntreruperea statică care (oacă un rol din ce !n ce
mai important.
+.2.1. Întreruperea !n aer la presiunea atmosferică
Aceste aparate sunt cele mai simple "i primele care au
fost utilizate. Aerul la presiune atmosferică are o ri'iditate
dielectrică modestă "i nici un proces fizic natural nu #ine să
accelereze recombinarea ionilor "i a elementelor astfel !nc*t
constantele de timp ale arcului răm*n relati# ridicate.
aA Întreruperea !n aer la (oasă tensiune
6acă pentru buna funcţionare a unui aparat clasic la
&4 este necesară o constantă de timp foarte mică; !n sc,imb
este posibil să se reu"ească o !ntrerupere la (oasă tensiune
@(.t.A "i c,iar la medie tensiune @/4A; cu un aparat cu
constanta de timp ridicată; dacă se dispune de o putere de
răcire suficientă pentru a nu se produce xambalarea termicăv
după trecerea naturală prin zero a curentului. Aparatul
termină atunci !ntreruperea lin; ca un !ntreruptor de curent
continuu @c.c.A.
În cazul !ntreruperii la (oasa tensiune; de e$emplu; nu
este necesară o alun'ire mare a arcului pentru ca tensiunea
la bornele sale să atin'ă pe cea a reţelei; după aceea; puterea
pe care i.om poate furniza reţeaua de#ine inferioară celei
cedate mediului ambiant "i xarcul este condamnat să moară
de fri'v prin răcire.
8 constantă de timp importantă se traduce prin
imposibilitatea materială de a pro#oca supratensiuni de
rupere; calitate absolut primordială pentru reţelele de (oasa
tensiune >u este de mirare că !ntreruperea !n aer a cucerit o
poziţie de monopol absolut !n acest domeniu; situaţie !ntărită
"i de o mare simplitate "i securitate a utilizării precum "i
costuri reduse.
bA Întreruperea !n aer la medie tensiune
uccesul obţinut la (oasă tensiune de !ntreruperea !n
aer a incitat pe constructori "i pe utilizatori să e$tindă
utilizarea ei "i către tensiuni superioare. Alun'irea finală a
arcului trebuie să fie mult mai importantă; dar este de notat
de la !nceput faptul că nu este de dorit ca această alun'ire să
se producă prematur atunci c*nd curentul este mare; căci ar
rezulta furnizări de ener'ie inutile dar "i dăunătoare.
În practică aceste aparate sunt deci concepute pentru
ca arcul să răm*nă scurt at*t timp c*t curentul este important
"i ca alun'irea lui să nu de#ină posibilă dec*t !n apropierea
trecerii prin zero a curentuluiH acesta poate fi obţinută
acţion*nd asupra secţiunilor de trecere oferite arcului.
6eoarece curentul descre"te; se anulează "i !"i
in#ersează sensul este posibil; utiliz*nd forţele
electrodinamice aplicate arcului; ca acesta să fie alun'it
suficient pentru ca tensiunea la bornele sale să de#ine
superioară celei a reţelei. 6in momentul respecti#;
!ntreruperea se termină bl*nd; prin simpla răcire a arcului
prin contactele realizate din materiale refractare.
5olosirea (udicioasă a mi(loacelor de alun'ire a
arcului permite să se obţină lun'imi considerabile !n #olume
de camere de stin'ere e$trem de reduse. Cu dez#oltarea
arcului !n formă de solenoid; !ntr.o cameră de stin'ere cu
despărţituri; de e$emplu; s.a a(uns la recorduri !n acest
domeniu. Acesta a făcut ca utilizarea aparatelor să se facă
p*nă la 23 CD.
Astăzi; principalul ,andicap al acestui tip de aparat
constă !n dimensiunile mari de 'abarit; condiţionate de
dimensiunile camerelor de stin'ere "i de distanţele de izolare
!n aer.
4e,nicile moderne de !ntrerupere !n #id "i 5
)
au
permis să se readucă at*t de mult dimensiunile de 'abarit; ca
"i costurile aparatelor de /4; !nc*t !ntreruptoarele "i
contactoarele cu !ntrerupere !n aer sunt acum depă"ite.
În sc,imb la (oasa tensiune; simplitatea; anduranţa;
u"urinţa !ntreţinerii; securitatea foarte mare a utilizării lor
conferă aparatelor cu rupere !n aer o supremaţie absolută.
>umai semiconductoarele #or putea să atace pro'resi#
această poziţie de monopol.
+.2.2. Ruperea !n ulei
Ruperea !n ulei a apărut odată cu cre"terea tensiunii.
Contactele !ntreruptoarelor au fost cufundate !n ulei.
Rezultatul a fost remarcabil căci uleiul descompus prin arc;
eliberează o mare cantitate de ,idro'en "i deci !n acest 'az
se #a efectua !ntreruperea. =idro'enul este un e$celent
mediu de stin'ere a arcului; care are o constantă de
deionizare slabă; datorită !n particular; proprietăţilor termice
le'endare; cu at*t mai eficiente cu c*t presiunea este mai
ridicată.
5ormarea ,idro'enului prin descompunerea uleiului a
fost utilizată la stin'erea arcului deoarece se combină
folosirea =
2
prin descompunerea uleiului; c,iar !n momentul
!n care este ne#oie; ceea ce permite !n plus obţinerea lui
automat sub presiune.
6e fapt; descompunerea unei cantităţi mici de ulei
eliberează un #olum de 'az considerabil care formează brusc
o bulă !n interiorul lic,idului. 6atorită inerţiei masei de ulei
pe care bula ar trebui să o deplaseze pentru a se destinde
liber; aceasta #a fi supusă pe durata ruperii la o presiune
dinamică care poate atin'e; !n aparatele moderne; #alori de
133 p*nă l53 bar.
7entru aparatele #ec,i cu baie de ulei @cu#ăA; au fost
necesare anumite
măsuri de precauţie
pentru ca bulele să nu
se unească sau să nu
atin'ă cu#a; caz !n care
s.ar fi produs amorsări
ale arcului nedorite.
4eoria bulei 'azoase a
permis o dimensionare
a aparatelor !n
consecinţă. 5i'. 43. Arc !n bula de 'aze !n ulei
Cu cre"terea #alorilor de tensiune "i a curenţilor de
!ntrerupt aceste aparate au căpătat 'abarite foarte mari
necesit*nd p*nă la 23333 l de ulei la 223 CD. 8dată ruperea
terminată; ,idro'enul astfel format se ridică la suprafaţă
pentru a se răsp*ndi !n atmosferă "i deci e$istă !ntotdeauna
un moment !n care sub capac se formează un amestec
detonant care poate e$ploda.
Aparatele moderne !nc,id bula !n camere de stin'ere
pentru a.i reduce #olumul. Camerele de stin'ere rezistă la
presiuni foarte mari. Aceste aparate utilizează cantităţi mici
de ulei. 4otul este făcut pentru a reduce la minim riscurile de
defectare. ecuritatea lor de utilizare este le'ată de lucrările
de !ntreţinere. unt necesare re#izii frec#ente care necesită
demontări frec#ente cu !nlocuirea contactelor.
6escompunerea uleiului duce "i la apariţia carbonului.
Ruperea !n uleia trebuit să cedeze teren altor te,nici;
!n particular !n domeniul te,nicilor !nalte; a puterilor de
rupere mari "i a curenţilor nominali mari.
6acă !ntreruptoarele cu ulei răm*n !ncă printre
aparatele cu performanţe modeste "i medii; nu !ncape nici.un
dubiu că pro'resele remarcabile ale te,nicilor de rupere !n
5
)
"i !n #id le condamnă la o dispariţie treptată dar si'ură.
+.2.3. Ktilizarea aerului comprimat
di.a făcut apariţia !n anul 1233; ca mediu de stin'ere a
arcului la &4; ca urmare a numărului mare de accidente 'ra#e
pro#ocate de e$plozia "i incendiul !ntreruptoarelor cu ulei
mult @&K/A.
ecuritate "i performanţe ridicate
Ca toate 'azele sub presiune; aerul comprimat posedă
o ri'iditate ridicată "i performanţe te,nice superioare celor
ale aerului atmosferic. Îmbunătăţirea diferitelor sale calităţi
este direct le'ată de cre"terea densităţii moleculare; acestea
a#*nd ca efect multiplicarea ciocnirilor !ntre particule "i
accelerarea astfel a sc,imburilor termice "i a ne!mbinărilor
!ntre particulele !ncărcate; adică a deionizării; ca "i cu =
2
sub
presiune se obţine o constantă de timp de #aloare redusă
care permite să se realizeze ruperea; la o trecere a curentului
prin zero; cu arcuri relati# scurte. 6in punct de #edere
practic; toate !ntreruptoarele cu aer comprimat utilizează
scur'erea acestuia printr.un a(uta( "i e"aparea sa !n aer liber.
Arcul; situat central !n a(uta( "i suflat de curentul de aer; #a
fi supus unei răciri ener'ice care pre'ăte"te "i u"urează
deionizarea; care #a fi fa#orizată "i de fenomenul de
turbulenţă.
Aerul comprimat ser#e"te simultan ca dielectric; a'ent
de rupere "i fluid de acţionare. Aparatele cu aer comprimat
necesită "i o anumită !ntreţinere; staţie de aer comprimat.H au
performanţe ridicate.
7rezenţa unei staţii de comprimare care trebuie să
asi'ure aer comprimat des,idratat a constituit !ntotdeauna un
,andicap serios faţă de te,nicile autonome.
+.3. Aparate moderne
6upă ce au fost timp !ndelun'at lideri incontestabili !n
domeniul transportului la &4; aparatele cu aer comprimat au
cedat locul aparatelor cu 5
).
Aerului comprimat !i răm*n !nsă c*te#a aplicaţii
e$cepţionale cum sunt-
. !ntreruptoarele de protecţie ale alternatoarelorH
. !ntreruptoare pentru e$terior pentru climat foarte
aspru; sub .43
3
C.
Ruperea arcului !n 5
)
Acest 'az necesită o atenţie deosebită; deoarece astăzi
a de#enit 'azul constructorilor de aparate !n mod deosebit
pentru !naltă tensiune.
Această ale'ere rezultă din !mbinarea puţin obi"nuită
a unui ansamblu de calităţi care e$istă simultan at*t !n
domeniul dielectric; c*t "i !n cel al stin'erii arculuiH aspecte
calităţi se bazează pe proprietăţile fizice ale acestui 'azH #om
!ncerca să punem !n e#idenţă doar aspectele fundamentale.
5
)
este un 'az de sinteză obţinut
prin reacţie directă a fluorului asupra
sulfului la presiune "i temperatură; ca
un 'az incolor "i inodor care are o
densitate relati# ridicată !n raport cu
aerul; datorită masei sale moleculare
importante @14) faţă de 21 "i 32 pentru
azot "i o$i'enA.
/olecula; perfect simetrică; are
!n centru un atom de sulf ai cărui )
electroni de #alenţă; care constituie
le'ăturile libere; sunt utilizaţi de )
atomi de fluor pentru a."i completa
stratul lor electronic periferic. 5i'. 41. /olecula de
,e$afluorura de sulf
Ace"ti ) atomi de 5 sunt dispu"i !n (urul atomului de
!n cele ) #*rfuri ale unui octaedru
re'ulat. Acest edificiu; ale cărui
le'ături c,imice sunt saturate; este
deci; din această cauză; perfect stabil
c,imic "i prezintă o mare stabilitate
e$plicată prin ener'ia de formare ridicată @132) C?\molA.
5i'. 42. 9e'aturile c,imice
!n molecula de 5
)
4abelul 3. 7roprietăţile fizice ale 5
)
7roprietăţile dielectrice ale 5
)
5i'. 43. Curbele de stare ale 5
)
7rima dintre calităţile 5
)
pentru un constructor de
aparate; se manifestă !n domeniul ri'idităţii dielectrice;
unde; la presiune e'ală 5
)
se do#ede"te superior ma(orităţii
mediilor cunoscute. 5
)
datorează acest a#anta( dimensiunii
mari a moleculei sale "i multiplelor mecanisme de ciocniri
neelastice care !i permit să !ncetinească cei c*ţi#a electroni;
!ntotdeauna prezenţi; pe care c*mpul electric tinde să.i
accelereze "i care constituie 'ermenii descărcării. 9a aceste
remarcabile proprietăţi de ciocnire se adau'ă o proprietate
ciudată a moleculei de 5
)
aceea de a captura temporar un
electron liber pentru a forma un ion ne'ati# 'reu "i; !n
consecinţă; mai puţin mobil "i incapabil să realizeze
ionizarea.
5i'. 44. Caracteristicile izolante ale 5
)
Această proprietate reiese din caracterul e$trem de
electrone'ati# al fluorului. Acest mecanism de capturare
contribuie el !nsu"i la !nt*rzierea apariţiei străpun'erii
dielectrice.
7roprietăţile termice ale 'azului 5
)
au contribuit la
utilizarea acestuia pentru ruperea arcului electric. 6acă
considerăm un arc !n interiorul unui tub cilindric umplut cu
un 'az oarecare; parcurs de un curent de intensitate i
3
.
&ntuiti# se poate accepta că temperatura acestui arc este
ma$imă !n apropierea a$ului tubului; "i că pe urmă
descre"te; pe măsură ce ne depărtăm de a$.
5i'. 45. Dariaţia conducti#ităţii termice cu temperatura pentru 5
)
"i >
2
5ormarea palierului de temperatură "i a nucleului
central- c*nd intensitatea curentului cre"te; se obser#ă; la
cele mai multe 'aze; apariţia unui fel de palier termic "i
formarea; !n centrul tubului; a unei zone cilindrice @nucleul
arculuiA; !n care temperatura cre"te rapid; !ncon(urată de o
zonă mai rece numită aureolă. Cu c*t intensitatea curentului
cre"te; cu at*t temperatura ma$imă a nucleului este mai
mare; cea a palierului răm*n*nd nesc,imbată.
%$plicaţia e$istenţei palierului este că la temperatura
respecti#ă se produce o sc,imbare de stare a 'azului.
/oleculele sale se disociază !n atomi. Ca orice sc,imbare de
stare; disocierea necesită un anumit consum de ener'ie;
numită ener'ie de disociere @e'ală cu ener'ia de formareA.
4otul se produce ca pentru fierberea apei; unde ener'ia de
#aporizare asi'ură o răcire foarte importantă "i menţine
ener'ia constantă de 133
3
C at*ta timp c*t e$istă apă !n
recipient.
Aici; prezenţa 'azului !n aureolă situată !n aureola
arcului; menţine temperatura de le'ătură @!ntre nucleul
central "i aureola care !l !ncon(oarăA; asi'ur*nd o răcire a
nucleului cu at*t mai ener'ică; cu c*t această temperatură
este mai cobor*tă. Aceasta se traduce printr.un fel de
supraconductibilitate termică a 'azului !n apropierea
temperaturii de disociere.
6ispariţia conductanţei ca urmare a răcirii- !n cazul
5
)
; numai sulful este conductor electric căci temperatura
palierului este inferioară palierului temperaturii minime de
ionizare.
C*nd curentul scade; se obser#ă at*t pentru 5
)
c*t "i
pentru azot o descre"tere rapidă a temperaturii nucleuluiH
nucleul posedă de fapt o inerţie termică redusă; datorită
faptului că raza sa este foarte mică "i că masa #olumică de
'az adus la temperatură !naltă este foarte mică.
În apropierea trecerii prin zero a curentului dispariţia
moleculei antrenează !n cazul 5
)
dispariţia conductanţei cu
o constantă foarte mică. >u este cazul pentru azot "i alte
'aze uzuale; pentru care aureola răm*ne !ncă mult timp
conductoare; datorită temperaturii ridicate "i a inerţiei
termice mai mari.
7entru 5
)
; acest important a#anta( de natură termică
este completat de o altă proprietate remarcabilă; le'ată de
caracterul foarte electrone'ati# al fluorului "i al compu"ilor
săi. Acest caracter rezultă din confi'uraţia electronică a
acestui element căruia !i lipse"te un electron pentru ca
stratul său să fie complet. Rezultă astfel formarea unui c*mp
de atracţie electronică a cărui intensitate depă"e"te de
departe pe aceea a tuturor elementelor prezent*nd această
proprietate. Această proprietate de captare record a
electronilor se traduce clinic prin faptul că fluorul este cel
mai reacti# dintre toate elementele; el fiind capabil să se
combine c,iar "i cu 'azele rare; cele mai 'rele; $enon "i
radon; considerate ca inerte c,imic pentru că posedă starturi
electronice complete "i !n consecinţă; #alenţă c,imică nulă.
ub efectul unei temperaturi crescătoare; 5
)
se
disociază pro'resi# !n atomi simpli de "i fluor la peste
2333 S.
7entru temperaturi superioare lui 3333 S atomii de
se ionizează !n
U
dar electronii liberi sunt captaţi de atomii
de fluor "i compu"ii fluoruraţi pentru a forma ioni ne'ati#i.
>umărul electronilor e
.
; care sunt sin'urii responsabili
#eritabili pentru fenomenul de conductanţă; nu cre"te cu
ade#ărat dec*t peste 4333 S.
&n#ers !n apropierea trecerii curentului prin zero; c*nd
temperatura arcului scade "i de#ine inferioară lui 4333 S;
capturarea electronilor de către atomii de fluor "i moleculele
fluorurate antrenează o bruscă dispariţie a electronilor.
Curentul neput*nd fi #e,iculat dec*t de ionii poziti#i "i
ne'ati#i; 'rei "i puţin mobili; rezistenţa arcului cre"te brusc;
c,iar !nainte de dispariţia nucleului.
Constanta de timp a arcului in 5
)
; contrar la ceea ce
se obser#ă !n 'azele utilizate anterior @>
2
; 8
2
; =
2
A constanta
de timp de disociere a 5
)
descre"te continuu c*t timp
curentul scade; astfel !nc*t acesta este de numai c*te#a
fracţiuni de ys !n apropierea trecerii prin zero a curentului.
Acest a#anta( asociat proprietăţilor dielectrice
remarcabile ale 5
)
; !i conferă acestuia un ansamblu de
calităţi care nu se 'ăsesc reunite la nici un alt mediu
cunoscut.
>umeroase cercetări conduc la ideea că este
foarte puţin probabil să se descopere alte medii care să.i fie
superioare sau măcar comparabile.
+.3.1.1. Autocompresia utilizată la ruperea arcului
electric !n 5
)
.
Cu o presiune de trei bar "i pro#oc*nd sufla(ul cu
a(utorul unui piston simplu care se deplasează !ntr.un
cilindru; se obţin; de e$emplu; performanţe superioare celor
!nre'istrate la aer comprimat la 25 bar care e"apează !n
atmosferă prin a(uta(e mari.
Acest rezultat unitar este datorat nu numai
caracteristicilor fizice ale 5
)
; dar "i utilizării (udicioase a
efectului de bu"on 'azos care se produce la buza a(uta(ului
la !ntreruperea curenţilor de mare intensitate.
Acest efect; pro#ocat de dilataţia 'azului adus la
temperatură !naltă are; parado$al; c*te#a consecinţe benefice
care se e$plică cu u"urinţă-
. bloca(ul cur'erii la #alori mari ale curentului permite
să se consume 'azul de rezer#ă !n cilindru "i să se crească
astfel presiunea !n amonte; ceea ce fa#orizează sufla(ul
arcului c*nd efectul de bu"on dispare la apropierea trecerii
prin zero a curentului.
. !n cazul ruperii curenţilor mici; efectul de bu"on nu
se produce; sufla(ul este mai puţin puternic iar
supratensiunile de comutaţie sunt mai u"or de stăp*nit.
. la performanţe e'ale; utilizarea (udicioasă a efectului
de bu"on permite să se reducă substanţial ener'ia mecanică
necesară comprimării 'azului. _ine!nţeles e$istă condiţii
optime de utilizare a acestui efect; condiţii care pot fi corect
modelate. În aparatele cu aer comprimat; acest efect se
do#ede"te; dimpotri#ă;nedorit căci el nu conduce e#ident la
cre"terea presiunii !n amonte obser#ată !n aparatele cu
autocompresie.
Aparatele cu 5
)
; !n prezent cele mai performante
pentru reţelele de &4; utilizează !ntreruptoare cu o cameră de
stin'ere la 423 CD. Kltimele aparate cu aer comprimat
li#rate pentru această tensiune utilizează patru camere de
stin'ere.
În domeniul tensiunilor de la 245 CD la 1333 CD; 5
)
a !nlocuit acum toate celelalte te,nici.
În ultimii ani au apărut staţii de transformare cu
an#elopă metalică @G&A montate !n e$terior.
Aceste staţii cu an#elopă metalică la &4 @G&A au
următoarele a#anta(eH
• ecuritate de utilizare crescută "i insensibilitate faţă
de condiţiile din mediul ambiantH
• reducere importantă a operaţiunilor de neutralizareH
• absenţă a perturbaţiior faţă de #ecinătăţiH
• reducere considerabilă a suprafeţei de terenH
• reducere importantă a !nălţimiiH
• reducere a duratei de construcţieH
• rezistenţă mai bună la seismeH
• reducere continuă a preţurilor; la performanţe
identice.
Ktilizarea 5
)
la medie tensiune
6atorită bunei capacităţi de realizare a unor
aparate funcţionale; perfect optimizate fiecare tip de
aplicaţie; 5
)
este omniprezent !n toate domeniile mediei
tensiuni- !ntreruptoare debro"abile sau nu; separatoare de
sarcină; contactoare; posturi de distribuţie publică; tablouri
de alimentare "i de comandă; puncte de alimentare; aparate
blindate etc.
7rincipiul adoptat de producătorii de !ntreruptoare se
bazează pe faptul că; !n loc de a comprima 'azul !ntr.un
cilindru pentru a sufla arcul !n a$a unui a(uta( se pro#oacă
deplasarea arcului !n raport cu 'azul cu a(utorul unui c*mp
ma'netic.
Rezultatul este remarcabil. Aceasta permite să se
realizeze aparate "i mai compacte; care necesită o ener'ie de
mane#ră mai redusă. unt a#anta(e deci pe toate planurile.
Contactoarele de &4 au beneficiat primele de această
te,nică. 8 bobină parcursă de curentul de !ntrerupt dă
na"tere c*mpului ma'netic care pro#oacă rotaţia arcului pe
contactele !n formă de piste circulare prote(ate la e#aziune
prin deplasarea rapidă a picioarelor arcului.
7rincipiul arcului rotitor este foarte fa#orabil pentru
comanda motoarelor de &4; deoarece ele au un ni#el de
supratensiuni foarte cobor*t; c*mpul ma'netic fiind cu at*t
mai slab cu c*t curentul este mai cobor*t.
7ri#ind utilizarea arcului rotitor "i auto.e$pansiunii
Kltima e#oluţie a acestei te,nici constă !n a folosi un
c*mp ma'netic produs de un ma'net sau de o bobină "i de a
utiliza dilatarea 'azului; pro#ocată de arc; pentru a produce
simultan sufla(ul printr.un a(uta( obţin*ndu.se arcul rotitor
cu autoe$pansiune.
În fi'. 4) sunt prezentate părţile componente ale unui
!ntreruptor cu 5
)
de medie tensiune funcţion*nd cu
autosufla( "i sufla( ma'netic.
În ceea ce pri#e"te securitatea funcţionării "i
mentenanţa acestor !ntreruptoare; #a fi ne#oie să se
completeze; din c*nd !n c*nd; !ncărcătura de 'az. &nter#alul
!ntre aceste operaţii se preconizează !ntre 3 "i 5 ani.
7entru aparatele de /4 este mult mai u"or să fie
făcute an#elope perfect etan"e; !nc,ise ermetic pe #iaţă.
4endinţa 'enerală este de a 'aranta; oricare ar fi tensiunea;
dispoziti#e de rupere care să nu necesite nici o inter#enţie de
mentenanţă !n timpul !ntre'ii durate de #iaţă.
9a ora actuală ruperea !n 5
)
acoperă totalitatea
domeniului de !naltă tensiune; de la 1 CD la 1333 CD "i
beneficiază de o supremaţie absolută peste 145 CD.
5i'. 4). Întreruptor cu 5
)
cu autosufla( "i sufla( ma'netic
bA Ruperea !n #id
Cu #idul; #om aborda o te,nică !ntru totul ori'inală
ale cărei proprietăţi de !ntrerupere au fost clar puse !n
e#idenţă !ncă din 1223H a trebuit să se a"tepte p*nă !n 1253
pentru ca primele !ntreruptoare să fie comercializate.
6e fapt principiul de funcţionare al !ntreruptorului de
sarcină cu #id este e$trem de diferit de cel al altor aparate "i
este bo'at !n contradicţii "i dificultăţi termice de tot felul.
Didul dielectric se bazează pe ri'iditatea dielectrică
remarcabilă a #idului nu este datorată; ca !n alte medii;
cauzelor multiple de !ncetinire pe care o pot suporta
electronii !n urma ciocnirilor neelastice cu moleculele
'azului ci; dimpotri#ă; faptului că nu se poate produce nici o
ciocnire.
Într.un #id perfect; nu e$istă deci posibilitatea de a
declan"a; prin ionizare !n cascadă; mecanismul de a#alan"ă
electronică care antrenează străpun'erea dielectricului.
În practică imperfecţiunea #idului real "i mai ales
prezenţa electronilor temperează această #iziune; dar
performanţele răm*n totu"i spectaculoase !n inter#al de un
cm; de e$emplu; !ntr.un #id de
)
13

mm=' este capabil să
se reziste la o tensiune de #*rf aproape de 233 CD.
4otodată; in#ers ca la alte medii; ri'iditatea dielectrică
a #idului cre"te puţin cu distanţa de izolaţie; ceea ce
limitează tensiunea aplicată fiecărui inter#al de rupere.
În fi'. 4+ este prezentată influenţa distanţei de izolaţie
!n #id asupra ri'idităţii dielectrice a #idului.
5i'. 4+. &nfluenţa distanţei asupra tensiunii de rupere
Amorsarea unui arc de mare intensitate !n #id
antrenează o ade#ărată #aporizare a electrozilor care
dez#oltă rapid !ntre contacte o presiune dinamică care poate
să atin'ă #alori atmosferice.
9a !nceput; acest arc seamănă mult cu acela al altor
aparate; !n particular; o coloană conductoare foarte
concentrată "i cu o pată catodică mică "i incandescentă a
cărei suprafaţă; adusă la fierbere; emite din abundenţă #apori
metalici. C*nd curentul descre"te; presiunea #aporilor scade
rapid datorită condensării acestor #apori pe contactele
respecti#e "i a difuziei lor către anumite ecrane metalice
dispuse pentru aceasta.
7este un anumit timp se constată că funcţionarea
arcului se modifică brusc pentru a trece de la re'imul de
descărcare concentrată la un re'im de descărcare difuză.
7ata catodică se di#ide !n mai multe pete catodice distincte
de dimensiuni foarte reduse care se deplasează cu #iteză
mare respin'*ndu.se !ntre ele; astfel !nc*t ele se repartizează
pe toată suprafaţa catodului. Curentul fiecărei pete catodice
este limitat la 133 A @a se #edea !n fi'. 41A.
Această comportare este deci foarte diferită de cea
care se obser#ă la un arc care arde !ntr.un 'az sau !n #apori
metalici sub presiune.
5i'. 41. Re'imuri ale arcului electric
/i"carea retro'radată a petelor catodice conduce la
tendinţa petelor de a se respin'e mutual; care poartă numele
de mi"care retro'radă care pare; la prima #edere; contrară
le'ilor fundamentale ale electroma'netismului. 6e fapt;
coloanele de plasmă care pro#in din aceste pete sunt
parcurse de curenţi paraleli "i sunt supuse deci la forţe de
atracţie electrodinamice.
Kna din ipotezele a#ansate constă !n a presupune că
mi"carea retro'radă a petelor rezultă din faptul că zona de
emisie se deplasează !n permanenţă către re'iunea petei !n
care emisia electronică ar fi cea mai ener'ică deci acolo
unde c*mpul electroma'netic ar fi cel mai ridicat. Această
re'iune se deplasează !nspre re'iunea !n care c*mpul produs
de curentul care tra#ersează pata respecti#ă are aceea"i
direcţie ca "i c*mpul ma'netic perturbator datorat curenţilor
celorlalte pete. e #ede imediat că pata despre care este
#orba se situează !n opoziţie cu centrul de 'reutate
'eometric a ansamblului celorlalte pete; de unde efectul de
respin'ere.
/ecanismul de !ntrerupere la trecerea prin zero a
curentului; dacă re'imul difuz s.a stabilit de un timp
suficient de lun' pentru ca toţi #aporii metalici emi"i
anterior să fi a#ut timp să se condenseze; totul se petrece ca
!ntr.o diodă cu #id. Atunci c*nd curentul se anulează;
electronii !ncetează să mai tra#erseze spaţiul dintre electrozi
rezistenţa faţă de o tensiune in#ersă de#ine foarte repede
infinită; anodul rece do#edindu.se incapabil să emită la
r*ndul lui electroni.
Constanta de timp de disipare apare ca fiind foarte
redusă @mult inferioară #alorii de 1ysA.
6upă trecerea prin zero a curentului; ri'iditatea
dielectrică se re'enerează cu at*t mai repede cu c*t
presiunea reziduală a #aporilor metalici este mai redusă;
adică cu c*t re'imul difuz s.a stabilit de mai mult timp.
7entru a obţine performanţe ridicate problema constă
deci de a trece c*t mai repede posibil de la re'imul de arc
concentrat la cel de arc difuz. Daloarea curentului; pentru
care se produce această tranziţie; depinde esenţial de forma
"i de natura contactelor "i au limite dificil de !ncălcat.
Cu contactele cele mai bune de care se dispune !n
prezent; nu este posibil să nu depă"ească 23 CD.
Arcul difuz este instabil; fiecare pată are ne#oie de un
anumit curent minim pentru a emite (etul său de electroni.
ub acest curent el !ncetează brusc să mai funcţioneze; ceea
ce e$plică tendinţa cunoscută a acestor aparate de a pro#oca
supratensiuni de comutaţie prin smul'erea curentului.
pre deosebire de alte te,nici numărul parametrilor
asupra cărora este posibil să se acţioneze este e$trem de
redus "i constructorul este repede dezarmat el nu poate face
să #arieze presiunea; diametrul a(uta(elor sau alun'irea
arculuiH dimpotri#ă; fiecare detaliu ridică probleme
te,nolo'ice cu totul neobi"nuite.

6omeniul de utilizare a !ntreruptoarelor cu #id
În practică domeniul de utilizare a cartu"ului cu #id
este tipic celui de medie tensiune; cu o limită superioară
situată !n apropierea lui 45 CD. Încercările de realizare a
cartu"ului au atins +2 CD.
Cele mai performante cartu"e cu #id pot atin'e 53 CA.
În funcţie de te,nolo'ia contactelor utilizate; #a fi ne#oie să
se adau'e aparatului; dispoziti#e !mpotri#a supratensiunilor
care sunt cel mai adesea construite din materiale ceramice cu
o$id de Fn @Fn8A.
Referitor la securitatea utilizării "i mentenanţa
!ntreruptoarelor se menţionează că aceste cartu"e cu #id
prezintă; !n 'eneral; o securitate mare de utilizare "i o
anduranţă la rupere care depă"e"te cu mult necesităţile unei
e$ploatări normale. Cartu"ele sunt !nc,ise ermetic pe #iaţă.
5iabilitatea aparatului depinde de dispoziti#ul de acţionare.
%ner'ia cerută mecanismului este relati# mică; dar aceasta
trebuie să asi'ure presiuni mari de contact. 7ractic
mentenanţa se reduce numai la dispoziti#ul de acţionare.
Întreruptoarele cu #id se situează !n domeniul mediei
tensiuni; unde se #or dez#olta "i #or !nlocui !n perspecti#ă
!ntreruptoarele cu 5
)
.
cA Ruperea statică
Această prezentare a te,nicilor de rupere nu poate fi
completă dacă nu se e#ocă "i utilizarea semiconductoarelor
care constituie; de altfel; sin'ura alternati#ă #alabilă pentru a
se opune monopolului actual deţinut de arcul electric. /ai
mult dec*t "tie arcul să o facă; comportamentul lui se
apropie de acela al unui !ntreruptor ideal .
Rezistenţa lor trece de la o #aloare foarte mică la o
#aloare considerabilă cu ocazia trecerii prin zero a
curentului;automat; ca "i !n arcul electric; dar; de această
dată fenomenul se desfă"oară la temperatura ambiantă.
6in nefericire; semiconductoarele posedă prin natura
lor o inerţie termică e$trem de redusă care este la ori'inea
incapacităţii lor de a suporta suprasarcini mari; c,iar un timp
foarte scurt. Căderea lor de tensiune directă; care determină
efectul ?oule; este localizată !ntr.un #olum de material
@siliciuA infim situat de o parte "i de alta a (oncţiunii; !n
'rosime care se măsoară !n micrometri. Astfel; cu toate că
ele se 'ăsesc foarte bine situate pe scara ener'iilor de rupere;
aproape de aparatele ideale; semiconductoarele sunt totu"i
incapabile să facă faţă; fără a c,eltui mult; acestei disipări de
ener'ie modeste. %le nu sunt !ncă direct utilizabile !n locul
arcului electric.
4otu"i pro'resele ne!ntrerupte de care
semiconductoarele beneficiază; de mai mulţi ani; referitor la
performanţe; 'abarit "i preţ; le face din ce !n ce mai capabile
de a pătrunde pro'resi# !n domeniul aparatelor electrice.
4rebuie spus că; faţă de problemele de !ntrerupere;
semiconductoarele prezintă serioase a#anta(e care sunt-
. realizarea unei !ntreruperi ideale; fără supratensiuni
de comutaţieH
. absenţa uzurii "i a !ntreţineriiH
. posibilitatea de a predetermina performanţele
aparatuluiH
9a (oasă tensiune; ruperea statică este de(a o realitate
"i c*mpul său de aplicaţie nu !ncetează să se dez#olte;
interes*nd mai ales-
. contactoarele !n !ntre'ime statice cu tiristoare sau
triacH
. dispoziti#ele ultralimitatoare @auto.prote(ateAH
. !ntreruptoare ,ibride cu semiconductoare "untate de
arc !n caz de scurtcircuit.
7robabil la medie tensiune; semiconductoarele !"i #or
putea face apariţia numai asociate cu contacte cu desc,idere
sincronizată.
Cu c*t sincronizarea #a fi mai precisă; cu at*t
solicitarea termică impusă (oncţiunii #a fi mai redusă.
Ale'erea soluţiei celei mai bune adoptate fiecărei
utilizări constă !n a selecţiona; pentru fiecare folosire;
te,nica care !i procură simultan-
. cea mai bună securitate de utilizare pentru personal
"i pentru instalaţieH
. cele mai reduse solicitări de mentenanţă pentru
e$ploatareH
. stăp*nirea perfectă a supratensiunilor de mane#ră la
ni#elele nepericuloase pentru instalaţieH
. capacitatea totală de a răspunde e$i'enţelor de
pro'res te,nic "i de reducere a 'abaritelor !n consecinţă
optime economic.
În prezent domeniul aparatelor electrice de !naltă
tensiune este dominat de două te,nici moderne- ruperea !n
#id "i; mai ales; ruperea !n 5
)
care acoperă fără nici o
lacună !ntre' domeniul.
+.4. Clasificarea !ntreruptoarelor de !naltă tensiune
+.4.1. Întreruptoare cu ulei mult.
Construcţia sa este simplă. >u posedă o cameră de
stin'ere propriu.zisă; stin'erea realiz*ndu.se !n interiorul
folosit "i ca mediu izolat pe baza efectului termic al arcului
electric. Cu c*t arcul arde mai intens; adică este efectul unui
curent mai mare; !nsă !n anumite limite; se e$tra'e mai
multă căldură din coloana arcului "i se creează condiţii
pentru stin'erea lui la prima trecere prin zero. Acest tip de
intreruptor poate fi instalat !n e$terior la temperaturile cele
mai scăzute; au putere mare de rupere.
6eza#anta(ele acestuia au fost !nsă mult mai
importante "i au dus la !nlocuirea lor din staţiile electrice.
7rintre aceste se numără pericolul de e$plozie "i incendiu
crescut; consum mare de material; masă mare;
imposibilitatea de a fi montat !n spaţii interioare; re#izie
'reoaie !n e$ploatare datorită necesităţii e#acuării uleiului;
posibilităţi limitate pentru RAR din cauza maselor mari !n
mi"care "i necesităţii stin'erii arcului la inter#ale mici de
timp; imposibilitatea creării unitare pe principiul modelului;
uzură mare datorită pieselor 'rele !n mi"care.
+.4.2. Întreruptorul cu ulei puţin
Construcţia !ntreruptorului este mult mai simplă dec*t
a !ntreruptoarelor cu ulei mult; sau cu aer comprimat;
consumul de materiale este mai mic; re#izie u"oară;
elementele fiind accesibile; posibilitatea dez#oltării de serii
unitare pe principiul modelului. 7oate fi instalat !n instalaţii
e$terioare c*t "i interioare.
6e"i "i.au !ndeplinit; pentru mai multe zeci de ani; cu
succes scopul !n sistemul electroener'etic; acest tip de
!ntreruptor este !n prezent !nlocuit cu ec,ipamente mai
performante.
7rintre principalele deza#anta(e care au condus la
decizia de !nlocuire a acestora se numără- pericolul de
incendiu "i e$plozie putere de rupere limitată; re#izii
frec#ente a camerelor de stin'ere; dificultatea introducerii
RAR.
+.4.3. Întreruptorul cu aer comprimat
7rincipalele a#anta(e ale acestui tip de !ntreruptor sunt
si'uranţa !n e$ploatare "i !mpotri#a incendiilor sau
e$ploziilor; 'reutate redusă; uzură redusă a camerelor de
stin'ere; "i deci re#izii mai rare "i u"oare; posibilitatea
dez#oltării de serii unitare; deconectează curenţi capaciti#i.
6eza#anta(ele sale sunt necesitatea unei staţii de aer
comprimat cu comple$itatea aferentă; construcţia relati#
comple$ă a unor piese care necesită un 'rad !nalt de precizie
!n prelucrare; cost relati# ridicat.
+.4.4. Întreruptoare cu ,e$aflorură de sulf
7erformanţele sunt mai ridicate faţă de !ntreruptoarele
cu aer comprimat !n ceea ce pri#e"te capacitatea de rupere;
consum redus de materiale. Cu toate că construcţia
!ntreruptorului cu 5
)
este destul de simplă; necesită
materiale scumpe "i te,nolo'ii complicate. În prezent se
introduc !n măsură cresc*ndă !ncep*nd de la 13 CD p*nă la
cele mai mari tensiuni de 1353 CD; deoarece au capacitate
de deconectare mare.
7rin capacitatea de deconectare se !nţele'e cel mai
mare curent care poate fi !ntrerupt; curent măsurat !n
momentul separării contactelor; fără ca !ntreruptorul să
sufere deteriorări e$cesi#e. 4otodată la precizarea acestui
curent trebuie să se menţioneze tensiunea oscilantă de
restabilire; ca factor de oscilaţie "i frec#enţă.
Capacitatea de rupere a !ntreruptoarelor poate fi
 imetrică . reprezintă cel mai mare curent
simetric care poate fi !ntrerupt de fiecare pol al aparatuluiH
 Asimetrică < cel mai mare curent asimetric care
poate fi !ntrerupt de fiecare pol al aparatului.
7entru comoditate; aprecierea capacităţii de rupere se
face !n funcţie de puterea de rupere; care este-
2 n
I $ S 3 ·
%$presiei zputerii de ruperev nu !i corespunde o
mărime fizică. Cu puţin timp !nainte de !ntrerupere;
tensiunea arcului este practic zero; curentul de scurtcircuit
este foarte mare; iar imediat după !ntrerupere curentul este
zero; iar tensiunea este cea nominală a reţelei; făc*nd
abstracţie de tensiunea oscilatorie de restabilire.
7uterea de rupere e$primată !n /DA sau capacitatea
de rupere are semnificaţie numai dacă se precizează
frec#enţa proprie a tensiunii de restabilire "i factorul de
oscilaţie.
Cu c*t frec#enţa proprie de oscilaţie a tensiunii de
restabilire este mai mare cu at*t puterea de rupere a unui
!ntreruptor scade.
+.5. Întreruptoare pentru bornele 'eneratorului
5olosirea !ntreruptoarelor "i a separatoarelor; de sarcină !n
marile centrale electrice; conduce la a#anta(e economice "i
de mane#rare.
Într.un mare număr de cazuri se preferă instalarea la
bornele 'eneratorului a !ntreruptoarelor !n locul
separatoarelor de sarcină.
În această lucrare #om analiza condiţiile !ntreruperii
curentului de sarcină "i cei mai importanţi parametrii; care
nu sunt standardizaţi "i se #or e$plica "i mi(loacele prin care
!ntreruptorul de la 'enerator face faţă condiţiilor impuse.
Întreruptorul "i separatorul de sarcină de la bornele
'eneratoarelor "i !n particular cele pentru marile
'eneratoare; diferă e#ident ca aspect e$terior faţă de cele din
staţiile de comutaţie obi"nuite.
Cre"terea puterii alternatoarelor !n ultimul timp; a
condus la capsularea pe fază a le'ăturii 'enerator.
transformator. Această serie de !ntreruptoare @ tip 6R A
cuprinde at*t separatoare de sarcină c*t "i !ntreruptoare "i
este destinată pentru curenţi nominali de p*nă la 53 CA "i
capacitate de deconectare de p*nă la 253 CA.
6atorită a#anta(elor te,nice "i de e$ploatare; folosirea
!ntreruptoarelor de 'enerator pentru marile unităţi; a de#enit
o re'ulă. Întreruperea curentului nominal; adică amorsarea
sarcinii; are loc numai !n condiţii de a#arie. În condiţii
normale curentul de sarcină este redus la zero !nainte de
desc,iderea aparatului. Cu toate acestea; pentru că trebuie
'arantată funcţionarea la cuplarea !n sarcină a aparatelor de
comutaţie; condiţia necesară este corecta dimensionare "i
testare a aparatelor pentru acest re'im.
+.5.1.Întreruperea unei sarcini de la sursa de alimentare
În acest caz !ntreruptorul #a fi solicitat de curentul de
sarcină care trebuie deconectat "i de către tensiunea
tranzitorie de restabilire @ 44R A care apare !ntre contacte
după !ntreruperea contactului; fi'ura 42;a arată sc,ema
monofilară pentru un asemenea caz.
8 sarcină a#*nd impedanţa F9 este conectată la sursa
de alimentare a#*nd tensiunea electroma'netică %
p
"i
reactanţa internă b
s
. În condiţiile re'imului normal de
funcţionare; cu !ntreruptorul !nc,is; tensiunea la bornele
sarcinii "i la bornele !ntreruptorului pe partea sarcinii "i
sursei este K
p
. &mpedanţa de sarcină F
9
determină diferenţe
de fază ^ !ntre tensiunea K
p
"i &9 adică factorul de putere
cos^.
Căderea de tensiune pe reactanţa sursei este
s & &
$ " $ − ·
. Căderea de tensiune
s
$
este decalată la

23

faţă de curent. Rezultă o reducere a tensiunii la bornele
sarcini "i anume
&
$
B
&
"
.
5i'. 42. aAc,ema electrica a scurtcircuituluiH bADariaţia mărimilor de stare
C*nd dia'rama fazorială este rotită !n direcţia să'eţii
cu ft; atunci proiecţia fazorilor pe a$a #erticală la care
momentul reprezintă #alorile instantanee a curentului "i
tensiuni. În fi'ura 42;b se prezintă condiţiile din re'imul
normal la timpul t
3
; c*nd curentul &
9
este !ntrerupt la
trecerea lui prin zero. 4ensiunea la acest moment determină
condiţiile pentru startul tensiuni tranzitorii de restabilire la
bornele !ntreruptorului &.
4ensiunea sistemului Kp; are la momentul t3 c*nd se
!ntrerupe curentul; #aloarea instantanee de
ϕ sin 2
&
$
la
ambele contacte ale !ntreruptorului. 7e partea sarcinii;
tensiunea după momentul t3 descre"te la zero. 7e partea de
alimentare; tensiunea cre"te cu #alsarea scăderii de tensiune
S )
- I 2
.
Darierea instantanee a tensiunii de restabilire pe poli
!ntreruptorului la frec#enţa sistemului este absorbită din
suma #ariaţiilor de tensiune la bornele !ntreruptorului.
( )
S ) & & 4
- I $ $ + · ϕ sin 2
@1A
4recerea de la condiţiile de tensiune de dinainte si
după !ntreruperea curentului; au loc prin oscilaţii de
frec#enţe naturale f

"i f
9
ale celor două părţi separate ale
sistemului. 44R care apare !ntre bornele !ntreruptorului se
compune din diferenţa !ntre #alorile instantanee ale celor
două oscilaţii. Caracteristica acestei tensiuni este un factor
determinist !n solicitarea !ntreruptorului.
Într.un sistem trifazat cu tensiuni pe fază
3
$
$
&
·
;
apare o tensiune de restabilire la frec#enţa sistemului pe
primul pol care !ntrerupe primul; e'ală cu 1;5 K
p
. Aceasta
este #alabilă pentru sisteme cu neutrul izolat.
7rocesul de restabilire la !ntreruperea curentului de
sarcină a fost e$plicat pentru un receptor obi"nuit. În cazul
!ntreruptoarelor de 'enerator; condiţiile sunt diferite; după
cum se #a e$plica !n para'raful următor.
+.5.2. Întreruperea curentului de la 'enerator
Generatoarele centralelor electrice sunt le'ate !n
paralel prin intermediul reţelelor electrice de !naltă tensiune.
Kn 'enerator G care alimentează o sarcină care are o
impedanţă F9 printr.un transformator 4 "i o linie de !naltă
tensiune cu reactanţa b9. 4oate celelalte 'eneratoare
funcţionează !n sincronism alimentează o sarcină totală cu o
impedanţă F. impedanţa sistemului se poate ne'li(a !n
comparaţie cu impedanţa 'eneratorului; deci se consideră
sistemul de putere infinită. Astfel numai #ariaţiile de
tensiune din 'enerator "i transformator sunt importante
pentru !ntreruperea curentului de sarcină a 'eneratorului &9
prin !ntreruptorul &_. 4ensiunea de restabilire; după
aruncarea sarcinii; este formată de asemenea din suma
#ariaţiilor de tensiune pe fiecare pol a !ntreruptorului.
4ensiunea pe partea sarcinii nu scade la zero ci răm*ne la
ni#elul tensiunii sistemului.
5i'. 53. c,ema electrică a reţelei
+.5.3. Restabilirea tensiunii la sistem
7entru restabilirea tensiunii la sistem se consideră
momentul !ntreruperii curentului la trecerea lui prin zero la
timpul t
o
. 4ensiunea pe partea 'eneratorului; după
!ntreruperea curentului; cre"te de la #aloarea sa de ser#iciu
& $
; la ni#elul tensiunii electromotoare a 'eneratorului
& "
.
altul de tensiune este e'al cu
s $
; care este e'al cu
N N
d )
x !I
.
e folose"te notaţia
P
d
x
deoarece #ariaţia sarcinii
alternatorului se face rapid.
În acela"i timp; tensiunea pe partea transformatorului;
descre"te rapid de la #aloarea;
& $
la #aloarea
n& $
.
căderea de tensiune este e'ală cu
T )
- !I t $ ·
.
4ensiunea de restabilire la frec#enţa sistemului; care apare
pe !ntreruptor este compusă din #ariaţiile de tensiune care
sunt la bornele lui; adică-
( )
T d ) x&
x x I $ + ·
P
@1A
Într.un sistem trifazat cu neutrul izolat; tensiunea de
restabilire pe polul care desc,ide primul este 1;5
+
$
; de unde
rezultă-
( )
T d ) x
x x I $ + ·
P
5 ; 1
@2A
Această relaţie este #alabilă pentru toţi curenţii de sarcină.
Kn curent de #aloare dată &9 c*nd circulă printr.o rezistenţă
a circuitului; totdeauna produce o cădere de tensiune a#*nd
un defaza( de 23{ faţă de curent;indiferent de un',iul de
sarcină pe fază @care este determinat de sarcinăA.
Kn !ntreruptor de la bornele 'eneratoarelor trebuie să
!ntrerupă toţi curenţii p*nă la #aloarea ma$imă minimală.
Darierea 4.4.R. se determină prin aplicarea formulei
@2A folosind reactanţa
P
d
x
a 'eneratorului "i
t
x
a
transformatorului.
( )
t d x
x x
$
$ + ·
P
3
5 ; 1
@3A
În relaţia @3A s.a presupus că curentul !ntrerupt este e'al cu
curentul nominal al 'eneratorului "i reactanţele sunt date !n
mărimi relati#e raportate la puterea 'eneratorului. 4rebuie
obser#at că; c,iar pentru cele mai mari unităţi suma
reactanţelor
5 ; 3
P
· +
t d
x x
.
8scilaţiile tensiunii de restabilire pe polii
!ntreruptorului au frec#enţe care sunt determinate de
parametrii nominali ai sc,emelor respecti#e. 6upă cum s.a
e$plicat mai !nainte; 4.4.R. constă din suma #ariaţiilor
tranzitorii de tensiune pe părţile 'eneratorului "i
transformatorului.
5rec#enţa naturală a oscilaţiilor de tensiune la
'enerator
51
+
este !n mod considerabil determinată de
reactanţa
P
d
x
a 'eneratorului "i capacitatea !nfă"urărilor sale
51
C
. În cazul aruncării de sarcină; frec#enţa naturală
aparţine pla(ei de 23.25 C=z; sau mai puţin @!n cazul
particular al ,idro'eneratoarelor lenteA conduc*nd la
oscilaţii de tensiune la 'enerator.
Capacitatea !nfă"urării transformatoarelor de mare
putere este cu un ordin de mărime mai mică dec*t cea a
'eneratoarelor. 6in această cauză; este necesar să se ia in
considerare capacităţile tuturor elementelor conectate la
bornele transformatorului inclusi# a transformatoarelor de
tensiune. Cu toate acestea frec#enţa naturală a 4.4.R. pe
partea transformatoarelor este de două; trei ori mai mare ca
cea de pe partea 'eneratoarelor.
Diteza de cre"tere iniţială a 4.4.R. care urmează unei
aruncări de sarcină face ca panta tan'entei să fie apro$imată
de raportul;
+
c
T
u
t# · α
; astfel-
3
15 ; 3
2 2
15 ; 3 15 ; 3
+
u
T
u t#
S
x c
γ α
· · ·
@4A
Această formulă este bună pentru capacităţi "i inductanţe
concentrate. >u este strict aplicabilă !n acest caz; dar poate
fi folosită !n cazul !n care se fac unele apro$imări.
4.4.R. pe polul care rupe primul; conform formulei 2
este e'ală cu suma celor două #ariaţii de tensiune.
Componenta de pe partea de 'enerator este
P
5 ; 1
d )
- I
; care
oscilează cu frec#enţa naturală
51
+
"i componenta de pe
partea de transformator este e'ală cu
T )
- I 5 ; 1
care oscilează
cu frec#enţa
5T
+
.
Însumarea celor două componente dă #iteza de
cre"tere iniţială rezultantă; de-
( ) ( )
T 5T T 1 51 d ) T 5T T 1 51 d )
+ x + x I + x + x I S γ γ γ γ + · +
⋅ ⋅
·
P P
5
15 ; 3
2 2 5 ; 1

Caracteristica tensiunii de restabilire pentru acest
'rup; dar cu capacităţi de protecţie conectate pe !nfă"urările
transformatorului prezintă. 5rec#enţa naturală pe partea de
transformator este a"a de apropiată de cea de pe partea de
'enerator; !nc*t cu oc,iul se poate detecta o sin'ură
frec#enţă. În acest caz #iteza iniţială de cre"tere a tensiunii
de restabilire; !n comparaţie cu cea obţinută fără capacităţile
de protecţie este cu 2)e mai cobor*tă.
Dalorile #itezei de cre"tere a 4R la aruncarea sarcinii
pentru blocuri 'enerator.transformator; a#*nd puteri de 533.
1533 /DA sunt !n 'ama-
3;+ < 1;5 CD\s < fără capacităţi
3;5 < 1;3 CD\s < cu capacităţi.
Kltimii doi poli !ntrerup curentul simultan la un sfert
de perioadă după primul pol. astfel tensiunea este !mpărţită
!ntre cei doi poli ai !ntreruptorului "i din această cauză
componenta 4R pe fiecare pol este mai mică dec*t tensiunea
care apare pe primul pol.
+.5.4. copul "i funcţiunea capacităţilor de protecţie
copul capacităţilor de protecţie este de a prote(a
!nfă"urările de (oasă tensiune ale transformatorului; asupra
supratensiunilor transferate de pe partea de !naltă tensiune "i
rezult*nd fie din unde tranzitorii călătoare; fie din deplasarea
neutrului ca rezultat al unui scurtcircuit !n reţeaua de !naltă
tensiune. 4ransferul supratensiunilor prin transformator; au
loc nu numai ca rezultat al inductanţei "i !n mod esenţial ca
un efect al raportului de transformare capaciti#.
6acă le'ătura dintre transformator "i 'enerator este
făcută; atunci din cauza capacităţi mari a 'eneratorului se
reduc #alorile supratensiunilor transferate. În cazul !n care
transformator este !n 'ol; din cauza capacităţii reduse a
transformatorului; supratensiunile transferate au #alori mari.
7entru capacităţile de protecţie se folosesc capacităţi cu
#alori de 3;1 < 3;2 y5 pe fază. Aceste capacităţi pe l*n'ă
faptul că reduc #alorile de #*rf ale supratensiunilor
transferate; reduc si #iteza 4.4.R. pe partea
transformatorului. Astfel de capacităţi de protecţie
efectuează de asemenea o reducere a 4.4.R. !n timpul
!ntreruperii scurtcircuitelor "i din această cauză s.au 'ăsit
aplicaţii din ce !n ce mai numeroase !n instalaţiile de
comutaţie din centralele electrice.
+.5.4.1. Derificarea capacităţii de deconectare la
curentul de sarcină a !ntreruptorului montat la 'enerator.
4ensiunea de restabilire cuprinde căderile de tensiune
inducti#e determinate de curentul de sarcină &9. după cum se
#ede !n dia'rama din fi'ura 2; cosinusul de ^ al sarcinii nu
are nici o influenţă asupra formei "i amplitudinii tensiuni de
restabilire. 7rin urmare capacitatea de deconectare a
!ntreruptorului de 'enerator poate fi !ncercat folosind un
scurtcircuit inducti#.
Curentul &
n
al 'eneratorului; este luat ca bază pentru
!ncercare; care este de preferat să fie analizat !ntr.un circuit
monofazat. 4ensiunea de restabilire trebuie luată pentru cel
mai solicitat pol; adică pentru polul care !ntrerupe primul.
6acă se aplică formula 3 se determină tensiunea-
( ) u
u
x x
u
$
T d x
44 ; 3 5 ; 3
3
5 ; 1
3
5 ; 1
P
· · + ·
@)A
Diteza iniţială de cre"tere a 4R pentru !ncercare se
poate determina cu formula 5.
Întreruptoarele pentru 'enerator s.au construit de
obicei cu aer comprimat.
În cazul unor condiţii mai se#ere pentru 4.4.R. "i la
curenţi mari; se poate conecta un rezistor !n paralel cu
!ntreruptorul primului pol.
7entru un !ntreruptor fără rezistor de amortizare; 44R
este determinată numai de parametrii circuitului. 6acă se
conectează un rezistor !n paralel; a cărei #aloare este astfel
aleasă !nc*t cre"terea 4.4.R. este aperiodică; atunci #iteza de
cre"tere este dată !n mod esenţial de-
)
t t
RI
dt
di
R
dt
du
S ω 2
3 3
· ≈ ·
· ·
Adică; este determinată de primul pol de #arierea
curentului !ntrerupt "i de #alsarea rezistenţei !n paralel.
C*nd se folose"te un rezistor de amortizare !ntreruperea
curentului are loc !n două etape.
6in analiza fenomenelor descrise reiese că solicitările
la care !ntreruptoarele de 'enerator sunt supuse la
!ntreruperea curentului de sarcină; diferă de condiţiile
specifice pentru !ntreruperea curentului de sarcină !n
di#ersele standarde.
7arametrii de !ncercare ai !ntreruptoarelor de
'enerator pentru determinarea capacităţilor de declan"are
pot fi calculaţi. e poate afirma că; capacitatea de declan"are
poate fi testată folosind un circuit simplu fără să fie necesară
simularea sarcinii. Aceasta permite o testare corectă a
capacităţii totale de deconectare; !n laboratoarele de
!ncercare la mare putere de rupere @9/7A.
+.). Întreruptoare utilizate la tensiunea de producere a
'eneratorului.
Ktilizarea !n instalaţii de distribuţie la tensiunea de
).3) CD a !ntreruptoarelor de 'enerator permite să se
simplifice sc,emele de pornire a turbo'eneratoarelor;
e$ploatarea "i protecţia lor. Întreruptoarele de 'enerator &
G
au o utilizare deosebit de eficientă la blocurile de mare
putere ale centralelor nuclearo.electrice @C>%A ; unde
instalarea lor permite alimentarea autonomă "i si'ură a
ser#iciilor proprii cu ener'ie electrică. 7entru 'eneratoare de
mare putere folosirea !ntreruptoarelor de 'enerator obi"nuite
este limitată din cauza costului ridicat "i a comple$ităţii care
este necesară la realizarea construcţiei pentru &
G
.
Construirea !ntreruptoarelor la 'enerator @&
'
A u"oare
este posibilă numai pe baza unui studiu amănunţit a
re'imurilor "i a condiţiilor de funcţionare !n scopul
determinării caracteristicelor optime.
9a !ntocmirea standardelor pentru &
G
!n primul r*nd au
fost stabiliţi curenţii ma$imi de deconectare pentru diferitele
tipuri de defecte ale circuitelor electrice "i s.a studiat mai
atent dec*t p*nă acum condiţiile de stin'ere a arcului "i
influenţa mărimii tensiunii de restabilire K
r
la bornele
!ntreruptorului pe partea 'eneratorului "i transformatorului
bloc; precum "i #iteza de cre"tere a tensiunii tranzitorii de
restabilire
dt
d$
3
la deconectarea curentului de sarcină; a
curentului de scurtcircuit "i !n cazul proceselor tranzitorii de
pendulare. Kltimele; in anumite cazuri; sunt !nsoţite de
deconectarea curenţilor de defect; care apar datorită
scurtcircuitelor nesimetrice. Daloarea K
D
"i
dt
d$
3
au o mare
influenţă asupra condiţiilor de stin'ere a arcului electric !n
!ntreruptoare "i asupra tipului constructi#.
Daloarea ma$imă a curenţilor de scurtcircuit !n
circuitele blocului 'enerator.transformator se determină prin
#alorile reactanţei subtranzitorii a 'eneratorului b
d
v "i prin
reactanţa transformatorului ridicător b
t
.
4ipul 'eneratorului Reactanţa
4ranzitorie
b
d
u
ubtranzitorie
b
d
v
Generatoare
cu doi poli
25.213 /DA 24 15
213.23+
/DA
21 11
Generatoare
cu patru
poli
153.243
/DA
33 12
243.1213
/DA
34 22
Generatoare cu poli
aparenţi
43 23.33
4abel 1. Dalorile reactanţelor pentru diferite tipuri de
'eneratoare @!n e faţă de puterea nominalăA
4ransformatoarele de forţă au b
4
E12.1)e@raportată la
puterea nominală !n /DAA
9a studiul #alorii "i caracterului curenţilor de
deconectare s.a studiat modul de circulaţie a curenţilor
componentelor de curent continuu "i curent alternati#;
precum "i influenţa re'imurilor tranzitorii !n re'imurile de
scurtcircuit e$terioare asupra pendulaţilor dinamice ale
rotorului. 6urata de amortizare a componentelor de curent
alternati# "i curent continuu depind de raportul
R
-
.
6urata de amortizare a componentei de curent continuu !n
funcţie de caracterul defaza(ului este de 1.12 perioade. În
cazul curenţilor de scurtcircuit nesimetrici; prezenţa
armonicii de ordin doi influenţează asupra #itezei de #ariaţie
a curentului
dt
di
!n apropierea momentului de trecere a
curentului prin zero. 6eoarece #iteza de cre"tere a tensiunii
tranzitorii de restabilire este proporţională cu #iteza de
#ariaţie a curentului !n apropierea momentului de
deconectare; prezenţa armonicii de ordinul doi conduce la
faptul că #aloarea efecti#ă a
dt
di
!n momentul trecerii
undei de curent prin #aloarea zero este cu 33.53e diferită
faţă de cea teoretică @mai mare sau mai micăA #aloarea care
depinde de caracterul trecerii undei de curent prin #aloarea
zero "i care se determină ca sumă a componentelor de curent
continuu "i a armonicii fundamentale.
tudiul asupra determinării parametrilor &
G
"i asupra
condiţiilor de fabricaţie s.au efectuat !n laboratoare de mare
putere rezult*nd următorii parametrii de bază ai &
G
-
• 4ensiunea de 31 CD
• Curentul de durată 41 CA
• Curentul simetric de deconectare 353 CA
Daloarea "i #iteza de cre"tere a tensiunii tranzitorii de
restabilire au fost analizate !n di#erse sc,eme ale blocurilor
de mare putere.
c,emele caracteristice de instalare a &
G
!n circuite
electrice ale blocurilor de mare putere sunt prezentate !n
fi'ura 51. Aceste sc,eme sunt analizate din punct de #edere
al #alorii "i al #itezei tensiunii tranzitorii de restabilire !n
circuitele blocurilor de mare putere.
În fi'ura 51;a este prezentată sc,ema tip a unui bloc
de mare putere. Reactanţa circuitelor !n caz de scurtcircuit
este e'ală cu suma dintre b
d
v
"i b
4
.
5i'. 51. c,eme caracteristice pentru monta(ul !ntreruptoarelor de 'enerator !n
circuitele 'rupurilor de mare putere
În sc,ema din fi'ura 51.b două 'eneratoare sunt
conectate la un transformator cu doua !nfă"urări la tensiunea
'eneratoarelor. În această sc,emă reactanţa
transformatorului $
4
trebuie sa fie raportată la puterea de
trecere a fiecărei !nfă"urări; prin aceasta $
4
nu depă"e"te
#aloarea reactanţei din sc,ema 51;a. c,ema este identică cu
sc,ema 51.a.
4ensiunea de restabilire K
D
!n sc,emă din fi'. 51.d !n
cazul deconectării curentului normal sau a curentului de
defect cu !ntreruptorul de 'enerator instalat !n circuitul
'eneratorului; este la fel ca la sc,ema 51.a; deoarece doua
transformatoare @fiecare cu reactanţa $
4
; raportată la puterea
de totală de trecereA conectate !n paralel au aceea"i reactanţă
ca a unui transformator ec,i#alent de putere dublă. 7rin
deconectarea curentului prin !ntreruptoarele conectate la
(oasă tensiune in circuitele transformatorului; curentul de
deconectare "i căderea de tensiune este pe (umătate faţă de
curentul care circulă prin !ntreruptorul din circuitul
'eneratorului. 4ensiunea de restabilire după deconectare la
bornele !ntreruptorului are doua componente- tensiunea de
frec#enţă industrială "i tensiunea de !naltă frec#enţă.
4ensiunea de restabilire de frec#enţă industrială pe partea
'eneratorului este
P
3 d 1
x I $ ·
; iar pe partea transformatorului
T T
x I $
3
·
@aici curentul &
3
este curentul de declan"are a
sarcinii sau curentul de defect; care depă"e"te curentul
nominal &
>
A. Daloarea &
3
poate depă"i &
>
ca !n cazul
suprasarcinilor; precum "i !n cazul unor defecte interne ale
circuitelor electrice; de e$emplu !n !nfă"urările de e$citaţie
ale 'eneratoarelor. Daloarea tensiunii de restabilire este cu
at*t mai mare; cu c*t este mai mare raportul dintre curent "i
curentul nominal de sarcină
N
I
I
3
. 9a deconectarea cu
!ntreruptoare cu trei poli a defectelor trifazate tensiunea de
restabilire atin'e #aloarea ma$imă K
Dma$
la polul care
!ntrerupe primul. Această #aloare K
Dma$
de obicei se
folose"te la calcule pentru ale'erea !ntreruptoarelor "i este
e'al cu + 3
%$ $ ·
ma$ ; aici C fiind un coeficient de sc,emă;
care depinde de caracterul de deconectare "i de sc,ema
circuitului electric.
În acest fel; coeficientul de sc,emă este raportul
dintre tensiunea de restabilire de frec#enţă industrială la
tensiunea corespunzătoare a fazei K
f
la bornele
!ntreruptorului după !ntreruperea curentului. Coeficientul de
sc,emă se determină u"or din #aloarea reactanţei directe $
U
;
in#erse $
.
"i ,omopolare $
3
!nseriate !n circuitul care se
!ntrerupe. 6acă se consideră $
U
E $
.
; obţinem #aloarea %6
e'ală cu raportul dintre reactanţa ,omopolară la reactanţa de
sec#enţă directă a circuitului care se !ntrerupe; practic
raportul
+
x
x
3
care depinde de modul de le'are la păm*nt.
7entru modurile actuale de le'are la păm*nt raportul
+
x
x
3
#ariază !n domeniul 3;).3. În instalaţiile electrice acest
raport are #aloarea; de obicei; 1;5.2 "i foarte rar se a(un'e la
3. Coeficientul de sc,emă are #aloarea ma$imă 1;5 !n cazul
deconectării circuitelor la bornele 'eneratoarelor fără le'are
la păm*nt "i fără să fie racordate alte circuite. 6acă !n
circuitele electrice !n spatele punctului de defect se află alte
elemente cu reactanţele lor; de e$emplu transformatoare sau
o linie de plecare; atunci coeficientul de sc,emă poate a#ea
#alori mai mici @de e$emplu 1;3A. Astfel; pentru defecte
trifazate cu le'ătură la păm*nt; ceea ce se !nt*mplă destul de
des; coeficientul de sc,emă
+
+
+
·
x
x
x
x

3
3
2 1
2
5 . 1
are #alori 3.1.1.3
prin modificarea raportului
+
x
x
3
de la 3.) p*nă la 2. Conform
normelor internaţionale C%& pentru aprecierea funcţionării
!ntreruptoarelor !n funcţie de #iteza de cre"tere a tensiunii de
restabilire; ca bază se adoptă defectul trifazat fără le'ături cu
păm*ntul la bornele 'eneratorului "i fără să fie alimentate "i
alte circuite; "i anume se adoptă CE1;5. 7entru circuite cu
neutru le'at la păm*nt se ia CE1;3. În acest fel; !n
ma(oritatea cazurilor coeficientul de sc,emă nu depă"e"te
1;3. 6in această cauză ale'erea "i #erificarea
!ntreruptoarelor se face pentru CE1;5 asi'ur*ndu.se si o
rezer#ă de si'uranţă.
Daloarea tensiunii de restabilire de frec#enţă
industrială !n cazul !ntreruperii curentului la ambele borne
ale !ntreruptorului @'enerator "i transformatorA se stabile"te
după oscilaţii cu frec#enţe proprii corespunzătoare.
Caracterul procesului oscilator se poate determina
u"or cu a(utorul sc,emei ec,i#alente a 'eneratorului "i ale
transformatorului.
5rec#enţa proprie de oscilaţie a tensiunii de restabilire
pe partea 'eneratorului +
71
se determină cu reactanţa
subtranzitorie a 'eneratorului x
d
8
"i cu capacitatea !nfă"urării
C
71
. unt mai multe metode de determinare a frec#enţei
proprii de oscilaţie pentru diferite situaţii @aceste metode
sunt tratate "i !n lucrările C&GR%A. 9a deconectarea
curentului de sarcină a 'eneratorului +
71
; de obicei este e'al
cu 23.25 C=zH #alori mai mici pentru +
71
au loc pentru
ma"ini cu poli aparenţi @,idro'eneratoare "i compensatoare
sincroneA.
Capacitatea transformatoarelor de forţă este mult mai
mică dec*t capacitatea 'eneratoarelor; din această cauză
tensiunea de restabilire pe partea transformatorului are un
caracter deosebit. Cu cre"terea puterii transformatoarelor "i
folosirea transformatoarelor trifazate condiţiile de
funcţionare a !ntreruptoarelor pe partea de (oasă tensiune a
transformatorului au de#enit mult mai 'rele. Aceasta se
e$plică prin aceea că; cu cre"terea puterii transformatoarelor
cre"te puterea de scurtcircuit "i proporţional scade reactanţa;
iar capacitatea transformatoarelor răm*ne practic constantă.
Ca rezultat cre"te frec#enţa proprie de oscilaţie la
deconectarea scurtcircuitelor pe partea de (oasă tensiune a
transformatorului. Această frec#enţă de determină din
relaţia-
)C
+
π 2
1
·
unde-
9 < inducti#itatea de scăpări a transformatoruluiH
C < capacitatea transformatorului "i a porţiunii de
bare.
6acă 9 se mic"orează cu cre"terea puterii
transformatoarelor "i a puterii de scurtcircuit; iar C răm*ne
relati# constant; atunci sin'ura posibilitate de a reduce
frec#enţa de oscilaţie pe partea de (oasă tensiune a
transformatorului este de a introduce capacităţi
suplimentare. 7ractica a arătat că porţiunea de bare
colectoare de 133m; cu o capacitate de 3.331y5 nu are
influenţă asupra frec#enţei proprii de oscilaţie. 6acă se
montează condensatoare speciale cu o capacitate de 3.31y5
frec#enţa oscilaţiilor libere a tensiunii de restabilire se
reduce de 2 ori.
6eoarece capacitatea transformatorului nu este mare
@mai mică de 23p5 pe fazăA; atunci !n cazul lipsei capacităţii
suplimentare pe partea de (oasă tensiune a transformatorului
frec#enţa proprie de oscilaţie a transformatorului; frec#enţa
proprie de oscilaţie este de 2.3 ori mai mare ca pe panta
'eneratorului. În acest fel; dacă la bornele 'eneratorului pe
partea transformatorului se montează o capacitate
suplimentară de @3;1.3;2A y5 pe fază; care este mult mai
mare dec*t capacitatea transformatorului; se poate mic"ora
substanţial frec#enţa proprie de oscilaţie a tensiunii de
restabilire pe bornele !ntreruptorului de 'enerator pe partea
transformatorului; apropiind.o de #aloarea frec#enţei proprii
de oscilaţie de pe partea 'eneratorului.
Conform normelor C%& panta frontului tensiunii
tranzitorie de restabilire este caracterizată de tan'entă; care
trece prin zero la curba undei de tensiune. 6acă se notează
cu K
C
#aloarea ma$imă a tensiunii tranzitorii de restabilire;
iar prin 9 : coeficientul de amplitudine; atunci; cum rezultă
din curbă
9
$
t#
C
· α
. 7anta frontului de undă a curbei
tensiunii de restabilire rezultă-
15 ; 3
2 2
15 ; 3 15 ; 3
3
+ $
9
$ t#
S
3 C
· · ·
α
unde-
K
D
< tensiunea de restabilire de frec#enţă industrialăH
+
7
< frec#enţa proprie a tensiunii de restabilire cu panta
Relaţia prezentată este #alabilă !n cazul
inducti#ităţilor 9 "i C concentrate. 6e asemenea această
relaţie poate fi folosită "i !n cazul parametrilor uniform
distribuiţi !n primă apro$imaţie.
4ensiunea tranzitorie de restabilire de frec#enţă
industrială K
D
pe prima fază care se deconectează K
f1
la
deconectarea curenţilor de sarcină conform celor prezentate
mai sus se determină cu relaţia-
A @ 5 ; 1
P
3 1 T d + 3
x x I $ $ + · ·
Knde componenta tensiunii K
D
pe partea
'eneratorului; este e'ală cu 1;5&
3
$
d
v
; #a oscila cu frec#enţa
proprie +
71
iar componenta 1;5&
3
$
4
;#a oscila cu frec#enţa
proprie de oscilaţie +
7T
. Ambele #alori de amplitudine se
adună "i determină panta rezultantă a frontului curbei
tensiunii care se calculează cu formula-
( ) ( )
T T T # 1 d T T T # 1 d
9 + x 9 + x I 9 + x 9 + x I S
3 3
P
3 3 3
P
3
5
15 ; 3
2 2 5 ; 1
+ ≅ +

·
Această relaţie poate fi folosită !n cazul calculelor
formei curbei tensiunii tranzitorii de restabilire la bornele
!ntreruptorului "i !n special pentru sc,eme de instalare a
!ntreruptorului.
7rin cuplarea capacităţilor suplimentare curbele
proceselor tranzitoriu at*t pe partea 'eneratoului c*t "i pe
partea transformatorului sunt practic identice; iar panta
iniţială a frontului undei de tensiune de restabilire prin
aceasta se reduce cu 2)e.
Diteza de cre"tere a tensiunii de restabilire pentru
blocuri de putere 533.1533 /DA la deconectarea curenţilor
de sarcină este 3;+.1;5 @fără capacităţi suplimentareA "i 3;5.1
@cu capacităţi suplimentareA.
Cobor*rea #itezei de restabilire conduce la
simplificarea construcţiei !ntreruptoarelor de la bornele
'eneratoarelor. În afară de aceasta; instalarea capacităţilor
suplimentare conduce "i la reducerea amplitudinii "i a
#itezei tensiunii oscilatorii de restabilire la bornele
!ntreruptoarelor "i !n cazul deconectării scurtcircuitelor.
A#*nd !n #edere condiţiile menţionate mai sus;
trebuie conectate condensatoare suplimentare pe partea de
(oasă tensiune a transformatorului pentru a se obţine
condiţiile de funcţionare a !ntreruptoarelor de 'enerator !n
re'im tranzitoriu.
7rocesul de restabilire a tensiunii la deconectarea
scurtcircuitelor are particularităţile lui. Condiţii deosebit de
'rele de lucru pentru !ntreruptoarele de 'enerator apar la
deconectarea curenţilor de scurtcircuit pe partea
transformatorului. Aici; frec#enţa procesului oscilator "i
amplitudinea tensiunii de restabilire depă"esc #alorile
normale. Apare un proces asemănător cu procesul de
restabilire a tensiunii la defectul Cilometric.
În tabelul 2; sunt trecute datele obţinute !n urma
e$perimentării procesului de restabilire a tensiunii pe
bornele unui !ntreruptor la deconectarea curenţilor de
scurtcircuit.
6upă cum se #ede din tabelul 2; frec#enţa;
amplitudinea "i alţi parametri ai tensiunii de restabilire
depind de caracterul defecţiunii "i !n consecinţă rezultă că
tensiunea de restabilire poate să oscileze cu frec#enţe
diferite. Cea mai mare frec#enţă este de +3 C=z; care se
obţine !n circuitele transformatorului; frec#enţa medie are
#aloare de ).15 C=z < !n circuitele 'eneratoruluiH #aloarea
medie obţinută prin folosirea !ntre'ului circuit; inclusi#
liniile de plecare este de 3.5 C=z.
curtcircuitele trifazate la păm*nt !ntre !ntreruptor "i
transformator dau cele mai 'rele condiţii de defect;
amplitudinea tensiunii de restabilire are #alorile cele mai
mari. 9a acest tip de defect s.a obţinut o #aloare triplă a
tensiunii tranzitorii de restabilire faţă de cazul precedent.
9a scurtcircuite trifazate cu păm*ntul pe partea de
!naltă tensiune a transformatorului tensiunea de restabilire
nu depinde de prezenţa capacităţilor suplimentare.
8 mare atenţie !n timpul e$perimentărilor s.a dat
procesului de restabilire a tensiunii pe bornele
!ntreruptorului; deoarece stin'erea si'ură a arcului este
posibilă !n condiţiile cre"terii #itezei de restabilire a
ri'idităţii dielectrice
dt
d"
a inter#alului de arc care trebuie să
fie mai mare dec*t #iteza de cre"tere a tensiunii de
restabilire
dt
d$
3
. În acest fel condiţia de bază se !ndepline"te
prin ale'erea tipului constructi# de !ntreruptor care
!ndepline"te condiţia
dt
d$
dt
d"
3
>
Rezultatele obţinute au stat la baza pentru stabilirea
parametrilor necesari pentru !ntreruptoarele care se
montează la bornele 'eneratoarelor de mare putere.
Condiţiile de funcţionare a !ntreruptoarelor; montate
pe partea de (oasă tensiune a autotransformatoarelor de mare
putere @A4A a staţiilor electrice; sunt apropiate de condiţiile
de funcţionare a !ntreruptoarelor de 'enerator; deoarece
caracteristicile tensiunii tranzitorii de restabilire !n ambele
cazuri sunt asemănătoare.
Caracterul
defectului
5rec#enţa
tensiunii de
restabilire
Curentul
deconecta
t
Amplitudine
a tensiunii de
restabilire
6urata
procesului
tranzitoriu
p*nă la
atin'erea
amplitudinii
Diteza de
cre"tere a
tensiunii
de
restabilire
. C=z CA CD ys CD\ys
curtcircuit
trifazat cu
păm*nt pe partea
de !naltă tensiune
+3.15 133 +3;1 34;) 5;3
curtcircuit
monofazat pe
partea de !naltă
tensiune
+3H 15.3 13;) 1);2 134;2 4;1
curtcircuit
trifazat cu
păm*nt !ntre
Generator "i
Întreruptor
15 122;5 ));2 43;5 1;2
curtcircuit
trifazat cu
păm*nt !ntre
4ransformator "i
Întreruptor
+3.5 335;1 1+;2 23;4 11;2
4abelul 2. Dalori masurate pentru di#erse scurtcircuite
În caz de scurtcircuit pe partea de (oasă tensiune a
autotransformatorului #iteza de cre"tere a tensiunii
tranzitorii de restabilire are un caracter oscilator cu frec#enţă
!naltă care este determinată de inducti#itatea !nfă"urărilor
autotransformatorului "i de capacitatea !nfă"urărilor "i a
bornelor. 6eoarece capacitatea !nfă"urărilor
transformatorului este de obicei mică @sub 23 p5 pe fazăA;
frec#enţa rezultantă de oscilaţie; a tensiunii de restabilire
este mare. 6acă !n sc,ema electrică a staţiei lipsesc liniile
electrice de transport de mare lun'ime; atunci #aloarea
#itezei de cre"tere a tensiunii de restabilire poate depă"i
#alorile normale.
În sc,ema tip a unei staţii prezentată !n fi'ura 52; sunt
montate autotransformatoare de mare putere pentru
intercone$iunea reţelelor de 423 "i 245 CD "i cu !nfă"urări
terţiare la (oasă tensiune la care sunt conectate
compensatoare sincrone cu !ntreruptor de bloc.
5i'. 52. c,ema staţiei analizate
7anta frontului de undă a tensiunii de restabilire !n
'eneral depinde de curentul de scurtcircuit &
C
"i !n funcţie de
impedanţa de undă a circuitului z
C
.
% %
; I + S 2 2π ·
unde + este frec#enţa !n circuitul
electric !n re'im normal.
&mpedanţa de undă z
C
depinde de reactanţele reţelei x
<
"i x
7
"i de numărul de linii care pleacă din staţie; deoarece ea
se mic"orează cu cre"terea numărului de linii.
În cazul scurtcircuitelor trifazate fără păm*nt-
n
x
;
%
+
· 5 ; 1
În cazul scurtcircuitelor trifazate cu păm*nt-
+
+
+
·
x
x
x
n
x
;
%
3
3
2 1
2
3 ; 1
.
1. Aparate pentru protecţia la supratensiuni
atmosfeice sau de comutaţie
1.1. Generalităţi
9imitarea
supratensiunilor care pot
apărea !ntr.o instalaţie
electrică se face din faza de
proiect a instalaţiei respecti#e
/ăsurile care se
precizează !n cadrul
coordonării izolaţiei
a < &ntroducerea
descărcătoarelor electrice care
au ni#el de amorsare inferior
ec,ipamentelor electrice
b < tabilirea unor
ni#ele de tensiuni la care se
!ncearcă ec,ipamentul !nainte de a fi montat !n instalaţie
4ensiunile de !ncercare sunt-
. de frec#enţă industrială
. de impuls sub formă 1;2 \ 53 ys.
1.2. 6escărcătoare
7rotecţia izolaţiei electrice a aparatelor ;
transformatoarelor "i 'eneratoarelor de !naltă tensiune
!mpotri#a supratensiunilor de ori'ine atmosferică @sau de
comutaţieA se realizează cu a(utorul descărcătoarelor. Aceste
aparate de protecţie se montează !ntre conductele de fază si
păm*nt ;principiul lor de funcţionare baz*ndu.se pe
descărcarea la păm*nt a liniei cu scopul de a limita
amplitudinea "i panta undelor de supratensiune la #alori
nepericuloase pentru izolaţia staţiilor electrice.
6escărcătoarele trebuie deci să !ndeplinească
două funcţii -
aA să limiteze #aloarea supratensiunilor ; care pot să
apară !ntre conductoarele prote(ate "i păm*nt ; prin punerea
temporară a conductoarelor la păm*nt printr.o impedanţă
mică H
bA să !ntrerupă automat le'ătura conductoarlor cu
păm*ntul ; !ndată ce #aloarea supratensiunii nu mai poate
periclita izolaţia.
4ensiunea de amorsare a aparatului de protecţie
trebuie să fie inferioară tensiunii de conturnare sau
străpun'erii a izolaţiei e$terioare prote(ate "i tensiunii de
amorsare a eclatoarelor de protecţie a aparatelor "i
transformatoarelor @ prin amorsarea eclatoarelor inter#ine
protecţia prin relee si deconectează instalaţiaA.
5i'. 53. Dariaţia tensiunii printr.un descărcătorH c,ema electrică
6escărcătoarele trebuie să aibă o !nt*rziere la
funcţionare c*t mai mică "i o mare capacitate de scur'ere ;
construcţia să fie simplă ;montare "i !ntreţinere u"oară "i cost
redus. Aparatele de protecţie aduc astfel un important aport
economic prin reducerea considerabilă a a#ariilor la medie
tensiune "i !naltă tensiune si deran(amentelor !n reţelele
electrice.
1.2.1. Cele mai răsp*ndite aparate de protecţie sunt -
aA eclatoarele ;
bA descărcătoarele tubulare
cA descărcătoarele cu rezistenţa #ariabilă "i cu o$id de
zinc.
aA %clatoare
%clatoarele sunt cele mai simple aparate de protecţie
!mpotri#a supratensiunilor de ori'ine atmosferică. %le se
compun din doi electrozi metalici ;izolaţi unul faţă de
altul ;uneori cu posibilitatea de re'lare a inter#alului
disrupti#.
e construiesc trei tipuri de eclatoare utilizate
!n sistemele de distribuţie
. cu coarne
. cu ti(e
. cu inele ecran si coarne de protecţie
%clatoarele cu coarne au un domeniu de aplicare
limitat ; utiliz*ndu.se !n reţele aeriene de 3 | 35 CD pentru
protecţia posturilor de transformare "i !n reţelele de tracţiune
electrica !n curent continuu.
5i'. 54. c,ema 'enerală a unui descărcător-
1.corn de protecţie H2.clema sau borna de racordare la linia de !nalta
tensiune H3.izolatoare de protecţie H 4. traseul descărcării electriceH 5. inel de
protecţie.
%clatoarele cu ti(e au o răsp*ndire mai mare ; fiind
montate mai ales pe izolatoarele de trecere ale
transformatoarelor "i !ntreruptoarelor . &nelele sau coarnele
de protecţie se utilizează mai ales la liniile aeriene de !nalta
tensiune pentru protecţia lanţurilor de izolatoare .
%clatoarele a#*nd numeroase deza#anta(e @de
pildă ;!nt*rzierea la amorsare "i deci pătrunderea undei de
impuls !n instalaţie !nainte ca eclatorul să inter#ină A; au
răsp*ndire limitată .
bA 6escărcătoarele tubulare
6escărcătoarele tubulare sunt aparatele de protecţie
care; pe l*n'ă funcţiunea principală de limitare a
supratensiunilor ; !ndeplinesc "i funcţia de !ntrerupere
automată a curentului de !nsoţire @la frec#enţă industrială
care pune linia la păm*nt prin arcul electricA ; e$cluz*nd
necesitatea scoaterii instalaţiei de sub tensiune.
9a apariţia unei unde de supratensiune !ntre conductor
"i păm*nt ;care depă"e"te tensiunea de amorsare a
descărcătorului ;inter#alele 4 si 5 sunt străpunse amors*ndu.
se două arce !n serie ; care pun conducta la păm*nt
.4ensiunea ridicată a undei pro#oacă scur'erea unui curent
de impuls prin descărcător.
Arcul electric !n inter#alul 4 ; este supus unui ener'ic
sufla( lon'itudinal de 'aze ; care !ntrerupe curentul de
!nsoţire la circa a treia trecere a curentului prin zero. Arcul
din inter#alul 5 după !ntreruperea curentului se stin'e de la
sine.
c,ema principala a unui descărcător tubular cu fibra
de 3.113CD
1.. tub 'azo'en
din fibră ;prote(at de un
tub de bac,elită H
2..electrod ti(ă
3..electrod inelar H
4..inter#al
disrupti# interior @eclator
de re'la( AH
5..inter#al disrupti#
e$terior @inter#al de
izolareA
7.le'are cu păm*ntul H
9.linia de !naltă tensiuneH
G.'aze e"apate.
5i'. 55. c,ema principala a unui descărcător
tubular cu fibra de 3.113CD
6escărcătoarele tubulare se li#rează pentru o
anumită tensiune nominală @3 |113CD A "i pentru curent de
!nsoţire @scurtcircuit de punere la păm*nt A
cA 6escărcătoare cu rezistenţă #ariabilă
6escărcătoarele cu rezistenţă #ariabilă sunt aparate
perfecţionate de protecţie !mpotri#a supratensiunilor a căror
caracteristică u@iA tensiune < curent este neliniară.
5i'; 5). c,ema de principiu a unui descărcător cu rezistenţă #ariabilă
1.linia de !naltă tensiune H 2. eclator de izolare H3. cascadă de
eclatoare H4.coloană de discuri semiconductoare cu caracteristică
neliniară H 5.carcasă protectoare de porţelanH i
!
< curent de !nsoţire H
i

< curent de scur'ere H u
st
< tensiunea de stin'ere H
u
nz
. tensiunea reziduală produsă de curentul de scur'ere
7 . le'ătura cu păm*ntul.
5uncţionarea descărcătorului cu rezistenţă #ariabilă se
desfă"oară după cum urmează -
Coloana de discuri semiconductoare 4 ; presate din
carbură de siliciu a cărui rezistenţă #ariază cu tensiunea @sau
cu curentulA.
%clatorul de izolare 2 se folose"te numai pentru a se
e#ita !nt*rzierea la amorsare la tensiuni de peste )3 CD.
%clatorul de stin'ere 3 asi'ură izolaţia necesară a
conductei ;aflată sub tensiunea de ser#iciu ;faţă de păm*nt
"i !ntrerupe curentul de !nsoţire.
6iscurile semiconductoare ; la trecerea curentului
mare de scur'ere @ impuls după amorsarea descărcătorului
@ i
s
A ;opun o rezistenţă redusă ;determin*nd o tensiune
reziduală @u
rez
A relati# mică ; iar după mic"orarea tensiunii
@de circa 3 ori A p*nă la #aloarea de stin'ere @ u
st
A discurile
opun o rezistenţă mare ; limit*nd curentul de !nsoţire @i
!
A
fa#oriz*ndu.se astfel !ntreruperea rapidă a acestuia cu
a(utorul eclatoarelor de stin'ere .
7resupunem că la borna de le'ătură a
descărcătorului cu conductorul de prote(at apare o undă de
supratensiune . 9a tensiunea de amorsare se străpun'
inter#alele eclatoarelor de izolare si de stin'ere ;tensiunea
undei aplic*ndu.se coloanei semiconductoare. Rezistenţa
foarte mică a coloanei !n perioada iniţială canalizează spre
păm*nt o bună parte din ener'ia undei; mic"or*ndu.se
apreciabil prin aceasta #aloarea supratensiunii "i a
curentului scur'ere; care determină o cre"tere considerabilă
a rezistenţei coloanei. 6escărcătorul !n această fază răm*ne
sub tensiunea de ser#iciu a reţelei de frec#enţă industrială;
care !ntreţine un curent de !nsoţire de ordinul zecilor de
ampere. 9a prima trecere naturală a curentului prin zero a
curenţilor de !nsoţire; arcele electrice din inter#alele !n serie
ale eclatoarelor de stin'ere se stin' definiti#e; reaprinderea
lor fiind !mpiedicată de căderile catodice !nseriate "i
curentul se !ntrerupe.
%clatorul de izolare scoate descărcătorul de sub
tensiune.
a < curba 6RD
b < curba 64
5i'. 5+. Dariaţia tensiunii
dA 6escărcătoare cu sufla( ma'netic
Într.un descărcător rezistenţa neliniară limitează
curentul de !nsoţire la 53.233 A; pe care !l poate !ntrerupe
eclatorul. În cazul !n care curentul de !nsoţire are #alori mai
mari este necesar ca diminuarea curentului sa se facă nu
numai cu rezistente neliniare dar "i prin lun'imea arcului cu
sufla( ma'netic.
5i'. 51. 6escărcătoare cu sufla( ma'netic
1 eclatoare ; cu a(utorul cărora se lun'e"te arcul
electric al curentului de !nsoţire.
2 bobine ale c*mpului ma'netic de sufla(
3 rezistenţe conectate !n paralel cu bobinele de sufla(
4 discuri cu rezistenţa #ariabilă
3.Tr#ns4or*#to#r! d! ur!nt
2.1. Generalităţi
4ransformă curentul p*nă la o #aloare care este
comodă de măsurat "i izolează instalaţia faţă de !naltă
tensiune.
Înfă"urarea primară a 4C se lea'ă !n serie pe circuitul
curentului de măsurat. Această !nfă"urare are număr mic de
spire p*nă la o spiră. Cea secundară are un număr mare de
spire. _obinele releelor "i ale aparatelor de măsură se lea'ă
!n serie pe !nfă"urarea secundară.
Curentul primar poate #aria de la @3 .1;3A&
n
iar
curentul de scurtcircuit poate cre"te de la 13 p*nă la 133 de
ori. cala standard a curenţilor nominali primari #ariază de
la 1A p*nă la 433333A.
Curentul secundar nominal este de 1A "i 5A @mai rar
13AA.
n
n
nom
I
I
%
2
1
·
;
scala aparatelor de măsură se scrie pentru
.
2
I %
nom
1
2
=
=
n ·
;
este ce#a mai mic dec*t C
nom
. acesta pentru a se
compensa curentul de ma'netizare "i a se mări precizia de
măsurare.
2.2. %rorile transformatorului de curent
%roarea de raport
1
1 2
I
I % I
I
nom

· ∆
arcina transformatorului de curent-
2 2
- R * + · GRI.
Aceasta este dată de impedanţa circuitelor e$terioare
transformatoarelor de curent.
R
-
arct# ·
2
ϕ
* I S
nom
2
2 2
·
%$emplu-
E23DA; cos^
2
E3;1
H 1 ; 3
5
23
2
Ω · · *

H )4 ; 3 1 ; 3 1 ; 3 Ω · ⋅ · R

Ω · ⋅ · 41 ; 3 ) ; 3 1 ; 3 -
Clasele de precizie ale transformatoarelor de măsura
de curent-
4ransformatoarele de curent se !mpart !n cinci clase
de precizie-
Clasa de
precizie
e 133
1
1

n
I
I
G.I
arcina
secundară
la
1 ; 3 cos
2
· ϕ
GeI
%roarea
de
curent
GeI
%roarea
de
un',i
GeI
3;2
13
23
133.123
25.133
2 ; 3
35 ; 3
5 ; 3
t
t
t
13
15
23
t
t
t
3;5
13
23
133.123
25.133
5 ; 3
+5 ; 3
1
t
t
t
33
45
)3
t
t
t
1
13
23
133.123
25.133
1
5 ; 1
2
t
t
t
)3
23
123
t
t
t
3
13
53.123
53.123
53.133
53.133
13
3
t
t
.
.
1
1 2
I
I % I
+
nom

·
δ
. este eroarea de un',i.
7entru 4C a#em relaţia-
• • •
+ ·
3
2 1 I n I I
;
unde &
3
este curentul de ma'netizare.
6in această relaţie rezultă că erorile se datorează
curentului de ma'netizare. Acesta depinde de construcţia
transformatoarelor de curent; de calitatea fierului. 9a 4C
eroarea mai depinde de curenţi de sarcina secundară.
7entru determinarea erorilor transformatoarelor de
curent; sunt necesare următoarele date- coeficienţii C
nom
"i n;
impedanţa !nfă"urării secundare $
2
"i r
2
; sarcina r "i $;
caracteristica de ma'netizare a miezului ma'netic;
impedanţa; curentul "i tensiunea secundară trebuie raportată
la primar.
n
$
$ n I I
n
r
r
n
x
x
n
r
r
n
x
x
2
N
2 2 2
2 2
N
2
2
N
2
2
2
N
2
H N
N H H H
· ·
· · · ·
Cu datele de mai sus se poate construi sc,ema
ec,i#alentă "i dia'rama #ectorială; la baza căreia se află
#ectorul &u
2
; amplasat #ertical. Dectorii
N N
2
r I
"i
2 2
N N x !I

reprezintă căderea de tensiune !n circuitul e$terior;
2
N $
fiind
tensiunea la bornele secundare. Adău'*nd la #ectorul
tensiunii
2
N $
căderea de tensiune !n !nfă"urarea secundară a
4C; se obţine tem
2
N "
. Această tensiune este produsă de
flu$ul
φ
; decalat cu
o
23 . 5lu$ul
φ
rezultă din compunerea
t.m.m. primare
1
1 1 = I F
• •
·
; t.m.m. a !nfă"urării secundare
2
2
2
N = I F

·
. 4.m.m rezultantă care este e'ală cu 1 3
= I
poate
fi obţinută ca diferenţa -
2
1 3 N
• • •
− · F F F
sau
N
N
2 1 3
1 2 1 1 2
2
1
1
1
3
I I I
= I = I = I = I = I
− ·
− · − ·
• • •
Curentul de ma'netizare
3

I
este decalat faţă de flu$
cu un',iul
ψ
; datorat pierderilor !n fier @pierderi datorate
pierderilor prin curenţi turbionari "i de prema'netizareA.
Curentul de ma'netizare pentru o t.e.m.
2
"
se poate
determina din curbele de ma'netizare
A @
3 2
I "
.
umarea 'eometrică a #ectorilor &u
2
"i &
3
redă #ectorul
curentului primar
1

I
.
6eterminăm cu a(utorul dia'ramei eroarea 4C la care
raportul nominal de spire este e'al cu raportul de
transformare. În aceste condiţii eroarea de curent !n procente
este conform relaţiei-
( )133 sin
133 133 133
133
1
3
1
1 2
1
1 2
ψ α + ·


·

· ⇒


·
I
I
+
5A
C'
5A
5A 5C
I
I n I
+
I
I % I
+
nom
7entru eroarea de un',i se poate considera e'ală cu
sinusul un',iului dintre cei doi #ectori-
A cos@
1
3
ψ α δ + · ·
I
I
5A
A'
%rorile depind de raportul
1
3
I
I
. 7entru 4C de această
construcţie raportul depinde de #aloarea curentului primar;
sarcina secundară "i de un',iul
α
.
6ependenţa erorii 4C !n funcţie de curentul primar se
poate e$plica cu a(utorul curbei de ma'netizare a miezului
_@=A; deoarece pentru o anumită sarcină inducţia _ !n miez
este apro$imati# proporţională cu curentul primar; iar t.m.m.
= este proporţională cu curentul de ma'netizare. 7entru un
anumit curent &
1
eroarea este proporţională cu tan'enta
un',iului l de !nclinare a secantei dusă din centrul de
coordonate "i punctul corespunzător curentului &
1.
%rorile f "i
δ
au formă de K. erorile minime se obţin
pentru
ma$ · µ
"i pentru inducţii de @3;)Q3;1A4.
6eoarece inducţia corespunzătoare curentului nominal
primar este mai mică; rezultă că erorile apar pentru #alori ale
curentului primar de 2.3 ori mai mari ca cele nominale.
9a scurtcircuit miezul se saturează "i erorile cresc.
2.2.1. 6ependenţa erorilor de curent !n funcţie de
sarcina secundară
Cele mai mici erori se obţin pentru secundarul
scurtcircuitat.
8dată cu conectarea aparatelor; sarcina cre"te "i !n
acela"i timp cre"te "i t.e.m.; inducţia !n miez "i curentul
de ma'netizare. În acest fel; cre"terea sarcinii conduce la
cre"terea erorilor .
În cazul !nfă"urării secundare desc,ise @impedanţa
secundară infinităA; t.m.m rezultantă de#ine e'ală cu t.m.m.
a !nfă"urării primare "i cre"te inducţia ceea ce conduce la
pierderi de putere mari !n miezul ma'netic.
Curba inducţiei !n fier datorită ma'netizaţiei de#ine
trapezoidală; iar curba tensiunii capătă caracter de #*rfuri;
care pot atin'e #alori de sute de #olţi; ceea ce reprezintă
pericole pentru personalul de e$ploatare "i pentru izolaţia
4C. 6in această acuză funcţionarea 4C cu secundarul liber
nu este permisă.
/ărimea lui
2
ϕ
dintre curent "i tensiune !n
!nfă"urarea secundară conduce la cre"terea erorii de curent "i
scăderea celei de un',i.
( ) ψ α δ
ψ α
+ ·
+ ·
cos
133 A sin@
1
3
1
3
I
I
I
I
+
Corecţia de !nfă"urare
arcina 4C; de re'ulă; este una acti#ă.inducti#ă. 6in
dia'rama #ectorială se #ede că pentru nom
% n ·
eroarea de
curent este !ntotdeauna ne'ati#ă; curentul secundar fiind mai
mic. 7entru a mări precizia măsurării; prin construcţie "i
fabricaţie se ale'e numărul de spire secundare mai mic dec*t
numărul de spire nominal.
1
2
1
2
2
1
A @
I
n % I
+
=
=
I
I
nom
n
n

· ∆
·
Rezultă că erorile !n funcţie de sarcina secundară pot
fi poziti#e "i ne'ati#e. %rorile 4C pentru o anumită doză de
precizie nu trebuie să depă"ească liniile ,a"urate.
Asupra erorii de un',i corecţia de !nfă"urare nu are
influenţă.
2.2.2. 6ependenţa erorilor !n funcţie de parametrii
constructi#i
8 influenţă ,otăr*toare asupra erorilor o are
dimensiunea miezului ma'netic. 7entru lămurirea acestor
influenţe #om modifica relaţia pentru erori. 6in le'ea
circuitului ma'netic se poate determina curentul de
ma'netizare-
1 3 1
3
=
'
=
>
I
 
µµ
· ·
Knde = reprezintă intensitatea c*mpului ma'netic
GA\mIH

. lun'imea medie a circuitului ma'netic GmIH _
inducţia ma'netică G4IH
µ
. permeabilitatea fieruluiH 3
µ
.
permeabilitatea aerului G=\mIH
&nducţia este le'ată de t.e.m. prin relaţia-
' S += "
c 2 2
2π ·
;
unde c
S
este secţiunea miezuluiG
2
m I.
6acă se ne'li(ează impedanţa sarcinii atunci t.e.m. se
poate e$prima cu relaţia-
*
=
=
I * I "
2
1
1 2 2
· ≈
7rin folosirea acestor relaţii se obţine pentru eroarea
de un',i "i de curent-
( ) ψ α
µµ π
δ
ψ α
µµ π
+ ·
+ ·
cos
2
133 A sin@
2
2
2 3
2
2 3
= S +
*
= S +
*
+
c
c


Rezultă că eroarea scade cu cre"terea secţiunii "i cu
mic"orarea circuitului ma'netic.
7rin măsurarea secţiunii miezului inducţia se
mic"orează "i #aloarea minimă a erorii se obţine !n zona
curenţilor mari. ecţiunea circuitului ma'netic din oţel de
calitate medie se ale'e !n a"a fel !nc*t inducţia; !n
amplitudine; să corespundă pentru curenţi primari ma$imi "i
sarcini nominale ale 4C să nu depă"ească 3;31.3;14.
Cel mai bun material pentru miezuri este alia(ul din
fier "i >i @+5eA. permallo0. Are permeabilitate mare pentru
intensităţi de c*mp mici "i rezultă erori mici !n re'im normal
de funcţionare. În afară de aceasta; saturaţia apare la inducţii
mici @3;1.14A "i din această cauză la s.c. c*nd curentul
primar este mare; miezul se saturează "i curentul secundar
cre"te relati# puţin. Aceasta produce protecţia aparatelor de
măsură !mpotri#a scurtcircuitelor. Acest alia( este scump "i
are rezistenţă mecanică slabă.
e #ede că erorile 4C sunt in#ers proporţionale cu
pătratul numărului de spire secundare; "i numărul de spire
primare. /ărirea numărului de spire secundare conduce la
mic"orarea inducţiei "i a curentului de ma'netizare; sau dacă
se păstrează aceea"i inducţie se mic"orează secţiunea
miezului ma'netic.
/ărirea numărului de spire a !nfă"urării primare
conduce la reducerea stabilităţii electrodinamice "i termice.
6in această cauză se folosesc 4C cu mai multe spire !n
primar numai !n cazul !n care nu se poate asi'ura clasa de
precizie cu 4C cu o sin'ură spiră.
2.3. 4ransformatoare de curent compensate
e numesc 4C compensate acele transformatoare la
care caracteristica de erori este !mbunătăţită prin măsuri
speciale. 8 astfel de măsură este prema'netizarea miezului
de la o sursă separată sau c,iar de la 4C.
7rema'netizarea conduce la mic"orarea dimensiunilor
"i masa 4C.
4C cu compensare prin mărirea inducţiei !n miezul
ma'netic cu o sursă separată.
4C constă din două miezuri ma'netice identice. 7e
fiecare miez ma'netic este c*te o !nfă"urare secundară cu Z
2
spire "i o !nfă"urare a(utătoare cu Z
p
spire. Înfă"urările
secundare sunt le'ate !n serie "i !n opoziţie !nfă"urării
secundare.
Înfă"urările a(utătoare produc !n !nfă"urarea secundară
t.e.m. de sensuri diferite. 6in această cauză !nfă"urarea
a(utătoare nu are influenţă asupra curentului secundar.
4.m.m. ale !nfă"urărilor & "i && sunt e'ale cu-
& & & &
& & & &
= I = I = I = I = I F
= I = I = I = I = I F
− · − − ·
+ · + − ·
1 3 2 2 1 1 2
1 3 2 2 1 1 1
Knde &
p
este curentul de prema'netizare.
ă presupunem că curentul de prema'netizare are
aceea"i fază cu curentul de ma'netizare- 2 1 3
N I I I − ·
; iar ca
modul este apropiat #alorii pentru care inducţia !n fier
corespunde permeabilităţii ma$ime.
6eoarece inducţia corespunzătoare t.m.m. 1 3 3
= I F ·
;
!n re'im normal este mică; trebuie ca t.m.m. a !nfă"urării
a(utătoare să fie mai mare.
6upă cum se #ede din dia'rama #ectorială; t.m.m. 5
&
"i 5
&&
sunt apropiate ca modul "i !n opoziţie de fază.
Kn',iurile de pierderi
1
ψ
"i
2
ψ
pentru ambele
miezuri se pot lua e'ale. Astfel inducţiile _
&
"i _
&&
; precum "i
t.e.m. corespunzătoare lor %
&
"i %
2
!n !nfă"urările secundare
ale miezurilor sunt !n opoziţie. 4.e.m. rezultantă este-
2 2
• • •
+ · " " " I
.
7entru a se obţine %
2
!n transformatorul fără
prema'netizare inducţia trebuie să #arieze !n inter#alul 3
' t

"i t.m.m. corespunzătoare este- 1 3 3
N N = I F ·
. 7entru a se
obţine aceea"i t.e.m. la 4C cu două miezuri cu
prema'netizare; inducţia !n miezurile & "i && trebuie să se
modifice !ntre limitele
I
' t
"i
II
' t
. În acest fel _
&
.
_
&&
E2_
3
. 4.m.m. corespunzătoare sunt e'ale cu 5
&
"i 5
&&
; iar
t.m.m 5
3
!n acest caz este mult mai mică dec*t 5
3
u.
%ficacitatea prema'netizării depinde de faza
curentului a(utător. Cele mai bune rezultate s.au obţinut !n
cazul !n care &
p
"i &
p
au coincis ca fază.
Ca incon#enient al 4C compensate este faptul că au o
construcţie complicată "i necesitatea unei surse separate.
2.3.1. Autoprema'netizare prin utilizarea unui "unt
ma'netic
Acest tip de ma'netizare se folose"te pentru 4C cu
spire multe pentru tensiuni p*nă la 13CD.
7e un miez ma'netic dreptun',iular 1 este introdus un
"unt; care este o punte !ntre coloanele miezului. Înfă"urarea
secundară este !mpărţită !n două părţi ine'ale cu Z
2
u "i Z
2
v
care sunt amplasate pe miezurile & "i && "i sunt e'ale cu-
N N
N
2 2
2 2 1 1
= I F
= I = I F
II
I
− ·
− ·
4.m.m 5
&
"i 5
&&
sunt !n antifază. 5lu$urile de scăpări
N
S
Φ
"i
N N
S
Φ
produse de aceste t.m.m deasemeni se 'ăsesc
apro$imati# !n antifază. Ac rezultat se produce o
ma'netizare !n opoziţie a miezurilor & "i && p*nă la inducţia
corespunzătoare permeabilităţii ma$ime. În acela"i timp
t.m.m rezultantă nu este mare.
ecţiunea "untului ma'netic "i raportul dintre
numerele de spire se ale'e !n a"a fel ca să se obţină o eroare
minimă pentru curentul primar nominal. 7entru curenţi care
depă"esc curentul nominal; "untul se saturează "i
influenţează puţin funcţionarea 4C.
2.3.2. 4ransformatoare de curent !n cascadă
7entru tensiuni
%3 $
n
333 >
construcţia 4C reiese cu
dimensiuni mari "i 'reoaie. &zolaţia din ,*ttie impre'nată cu
ulei are 'rosimi mari "i c*mpul admisibil se mic"orează.
7entru a se mic"ora 'abaritul "i masa se folosesc 4C !n
cascadă.
5iecare treaptă este izolată pentru tensiunea de
253CD. 7rima treaptă A are un sin'ur miez ma'netic "i
transformă curentul &
1
la 23CD. Înfă"urarea secundară a
treptei A este cuplată la !nfă"urarea primară a patru 4C a
treptei _ cu raportul 23\1.
%rorile rezultate de un',i "i de raport sunt e'ale cu
suma erorilor celor două 4C.
4reptele transformatoarelor de curent !n cascadă sunt
independente. 5iecare treaptă se poate transporta separat.
6eza#anta(e -
aA sc,ema !n cascadă conduce la mărirea erorilor; "i la
mic"orarea multiplului curentului de scurtcircuit.
bA modificarea sarcinii oricărui 4C influenţează
re'imul de funcţionare al treptei superioare. În acest fel
produce o influenţă asupra tuturor 4C.
cA !n re'imuri tranzitorii se obser#ă o saturare rapidă
"i o deformare puternică a curentului secundar.
2.3.3. 4ransformatoare de curent ma'netice de tip
inducti#
9a 4C cu
%3 $
n
35 ≥
cea mai mare parte a costului o
reprezintă izolaţia dintre !nfă"urarea primară "i cea
secundară. 9a 4C ma'netice se utilizează izolaţie de aer
dintre conductorul prin care circulă curent "i !nfă"urarea de
măsură. 5lu$ul ma'netic produs de curentul de măsură
induce !n !nfă"urarea de măsură t.e.m. Releele protecţiei
sunt cuplate la această t.e.m. a#em aici 4C de măsură !n
tensiune. 4.e.m este funcţie de inducti#itatea de cupla( dintre
conductor "i !nfă"urarea transformatorului.
α
% % ( (
l e d
·
;
Knde l
%
ţine cont dr distanţa de la conductor p*nă la
!nfă"urare. @ l
%
E1 pentru distanţa lE1mAH α
%
depinde de
un',iul de orientare al 4C/ @4C ma'neticA; α
%
E1 c*nd
t.e.m este ma$imăH /
e
< inducti#itatea mutuală @ l
%
E1 "i α
%
E1A. Daloarea /
e
depinde de construcţie "i de dimensiuni.
4ensiunea de mers !n 'ol-
314
1 2
ω
α
% % % I $
e l xx
·
unde
1
I
. curentul GCAIH e
%
. coeficientul de
transformare < acesta induce t.e.m !n !nfă"urare pentru
1
I
E1CA; α
%
E l
%
E1 "i
. \ 314 s rad · ω
7uterea secundară !n re'im stabilizat-
( )
Σ
·
*
* *
% % S I S
n d
i 9d
2
2
2 2
4
α ;
unde
1
I
. curentul; CAH 9d
S
. puterea specifică;
DA\CA
2
; debitată de 4C/ pentru l
%
E1; α
%
E1; curentul
1
I
E1CA "i impedanţa sarcinii d n
* * ·
; rezultă
d
e
9d
*
%
S
2
25 ; 3 ·
"i
depinde numai de datele constructi#e ale 4/H d
*
.este
impedanţa !nfă"urărilorH n
*
. este impedanţa sarciniiH
Σ
*
.
este impedanţa rezultantă a !nfă"urărilor "i a sarcinii.
6eoarece !n apropierea 4C se pot afla "i alţi conductori prin
care circulă curent @de e$. curenţi din celelalte fazeA; atunci
!n /4 se #a induce t.e.m datorate acestor curenţi care
produc perturbaţii ce pot fi importante. 4ensiunea de mers !n
'ol a acestor perturbaţii-

,
_

¸
¸
+ · + ·
dt
di
%
dt
di
(
dt
di
(
dt
di
( $
&
& &
&
& d xx
1 1
2
Knde i
p
este curentul de perturbaţie. 7entru reducerea
perturbaţiei se folosesc /4 diferenţiale sau /4 compensate
special.
7entru a se reduce perturbaţia 4/ trebuie amplasat
c*t mai aproape de curentul care se măsoară.
ă #edem modul de funcţionare al 4/. 5lu$ul
A
Φ

datorat curentului
A
I
trece prin miezul !n formă de K a
sistemului ma'netic "i tensiunea electromotoare produsă de
acest flu$ !n (umătăţile de !nfă"urare se adună. 5lu$urile
'
N Φ
"i
'
N N Φ
; produse de conductorul !n care circulă &
_
;
produce !n cele două (umătăţi de !nfă"urare t.e.m decalate la
113
3
"i t.e.m de perturbaţie se compensează reciproc.
2.3.4. 4ransformatoare de curent optoelectronice
7entru tensiuni de +53CD "i mai mari; 'abaritele "i
dimensiunile 4C inducti#e cresc foarte mult. 4rebuiesc
folosite sc,eme !n cascadă; dar "i !n aceste condiţii 4C de#in
foarte mari "i 'reoaie. Astfel 4C pentru 1153CD au o masă
de 23333C' "i !nălţimea de 1+m. %rorile acestor 4C sunt
mari "i trebuie să se recur'ă la compensări. 6in acest moti#
la tensiuni de astfel de ordin trebuie să se recur'ă la alte
principii de realizare de 4C < 4C cu canale optoelectrice !n
loc de cupla(e ma'netice. e pot folosi două metode de
modulaţie; interne sau e$terne.
2.4. Reductoare de intensitate
Înfă"urarea primară a 4C se lea'ă !n serie !n circuitul
curentului care se măsoară; iar !nfă"urarea secundară se
lea'ă !n serie cu !nfă"urările de intensitate ale instrumentelor
de măsurat sau ale releelor.
&mpedanţa circuitului secundar al 4C este
ne!nsemnată "i; !n mod normal; el funcţionează !n s.c.; ceea
ce reprezintă particularitatea esenţială care !l deosebe"te de
4RA58 @transformatoarele de forţăA.
Curentul primar este determinat e$clusi# de sarcina
circuitului la care este le'at 4C. 6acă curentul primar
#ariază !ntre anumite limite; curentul secundar #ariază
apro$imati# proporţional cu cel primar. Dariaţia impedanţei
circuitului secundar !n anumite limite aproape că nu
influenţează intensitatea curentului secundar.
Raportul de transformare; eroarea de curent "i eroarea
de un',i se definesc la fel ca cele de la !nceputul capitolului.
%rorile transformatorului de intensitate @4&A sunt determinate
de construcţia sa "i de calitatea tolei de oţel a circuitului
ma'netic; depinz*nd de #aloarea curentului primar "i de
impedanţa circuitului secundar.
4& care ser#esc pentru alimentarea aparatelor de
măsură trebuie să aibă o precizie suficientă pentru curenţi a
căror intensitate este cuprinsă !ntre 3;1.1;2&
1n
. pentru aceste
4& s.au definit cinci clase de intensitate- 3;2H 3;5H 1H 3H 13.
Clasa 3;2. se utilizează ca 4 etalon "i pentru
măsurători de laboratorH cele de clasă 3;5.1 se folosesc
pentru instrumente de măsurat de tablou; din centrale "i staţii
electriceH pentru contoare se folosesc !n special cele de clasă
3;5H cele de clasă 3.13 se folosesc pentru măsurători de
foarte mică precizie "i pentru unele protecţii prin relee.
( )
2 inf 2
I !- R !- R "
e e i9
+ + + ·
2.4.1. Caracteristicile erorilor
Dariaţia erorilor 4&; !n funcţie de condiţiile de
funcţionare; se poate 'ăsi cu a(utorul dia'ramei #ectoriale.
6in relaţia dintre curentul primar "i cel secundar; se a(un'e
la -
1
2
1
3
1 1
1 1 2 2
1
1 2
A sin@
=
=
%
I
I
= I
= I = I
I
I % I
I
n
n
·
+ − ·

·

· ∆ ψ α
%$presia erorii de un',i se poate determina tot
din dia'ramă-
A cos@
A cos@
1
3
1 1 3
ψ α δ
δ ψ α
+ ·
· +
I
I
I= = I
2.4.2. 5actorii de care depind erorile de curent "i de
un',i
%rorile de raport sunt cu at*t mai mari cu c*t-
. #aloarea forţei ma'netizante este mai mareH
. impedanţa secundară este mai mare.
2
2
2
2 2
- R * + ·
"i la #alori nesc,imbate ale lui
1
I
"i
2
cosϕ
; forţa electromotoare %
2
cre"te "i cu ea cre"te "i
#aloarea relati#ă a lui 5
3
. 6e aici mărirea impedanţei
e$terioare a circuitului secundar duce la cre"terea erorilor.
Reducerea lui
2
cosϕ
duce la mic"orarea decala(ului
dintre curentul
2
I
"i forţa electromotoare
2
"
@a un',iului
ψ
A.
5uncţionarea 4& !n clasa de precizie respecti#ă poate
fi asi'urată de condiţia ca impedanţa circuitului secundar să
nu depă"ească #aloarea nominală a impedanţei
corespunzătoare clasei de precizie respecti#e; la o #aloarea a
factorului de putere de 3;1. la cre"terea impedanţei
secundarul trece !ntr.o altă clasă de precizie.
&mpedanţa e$terioară a circuitului secundar a 4& se
nume"te adeseori; sarcina 4&; numire (ustificată prin faptul
că puterea totală cedată de 4& pe partea secundară este
proporţională cu impedanţa e$terioară.
2
2
2 2 2 2
* I I $ P · ·
Dariaţia erorilor 4& !n funcţie de curentul primar; c*nd
F
2
"i
2
cosϕ
răm*n constante este determinată de #ariaţia
curentului primar.
7entru demonstrarea acestui lucru; se poate folosi
curba de ma'netizare care este tipică pentru oţel. e poate
considera că inducţia !n fier este direct proporţională cu
2
"

"i e'ală cu-
* I
%
* I "
n
1 2 2
1
≈ ·
;
!n care z este impedanţa circuitului secundar.
( ) ψ α
µ
φ
µ
ψ α
+ · ∆
· · ·
+ · ∆
sin
1
A sin@
1 1
3 3
1 1
1 3
= I
'
I
R
'
> = I
= I
= I
I
med
(
med
med( )
Φ ·
⋅ ·
+
Φ
· ∆
·
Φ
· · Φ

"
3 'S += "
= I
R I
S
R
S
' 'S
(
med
(
2
1
2 2
1 1
13 44 ; 4
sin
H
ψ α
µ

7entru reducerea erorilor 4& se construiesc de obicei
astfel !nc*t inducţia la #alori ale curenţilor primari e'ali cu
curentul normal să nu depă"ească )33.1333 'auss.
/ic"orarea impedanţei circuitului secundar; a
secţiunii fierului "i a lun'imii circuitului ma'netic; fac ca
#aloarea lui 3 1
I =
să scadă "i prin urmare să scadă "i #alorile
absolute ale erorilor.
7entru miezuri se folose"te de obicei oţel silicios @tole
sau benziA sau permallo0.
/ărirea forţei ma'netizante a !nfă"urării primare
pentru o #aloare dată a raportului nominal de transformare !n
cazul transformatoarelor cu o spiră; !n 'eneral nu este
posibil. În alte cazuri această mărire nu este de dorit;
deoarece duce la mic"orarea stabilităţii electrodinamice.
4& destinate să fie folosite la alimentarea aparatelor de
măsurat; trebuie să prote(eze circuitele secundare contra
curenţilor de mare intensitate; care se formează la s.c. 6e
aceea este necesar ca; pentru o cre"tere mare a curentului
primar; curentul secundar să #arieze mai lent ca cel primar
"i atin'*nd o #aloare oarecare; să răm*nă practic constant la
cre"terile următoare ale curentului primar.
Coeficientul de saturaţie @n < cifra de supracurentA al
4C este raportul dintre curentul primar "i cel nominal;
pentru care; la sarcină secundară normală; eroarea de curent
este de 13e.
n
I
I
n
1
1
·
7e etic,etă cifra de supracurent se indică sub forma
nV$ sau nB$; !n care $ poate a#ea #alorile 5; 13; 15; sau 23.
4C/ trebuie să aibă secţiunea relati# mică a
miezului; fapt care #a condiţiona saturaţia lui la intensităţi
mari de curent.
7entru unele protecţii prin relee; dimpotri#ă este
ne#oie să se păstreze proporţionalitatea dintre curentul
primar "i cel secundar; c*nd ace"tia #ariază !ntre limite
destul de lar'i. Respectarea acestei condiţii duce la mărirea
secţiunii fierului.
6iferitele cerinţe pe care trebuie să le !ndeplinească
protecţia prin relee "i instrumentele de măsurare duc la
necesitatea de a separa circuitele secundare ale acestor
aparate.
7entru a e#ita instalarea unui număr mare de 4& "i;
prin aceasta scumpirea instalaţiei de distribuţie; se folosesc
4& cu două sau trei miezuri; a#*nd o !nfă"urare primară
comună "i două sau trei !nfă"urări secundare independente.
Condiţiile de funcţionare a 4& folosite pentru protecţie
se deosebesc de condiţiile de funcţionare ale 4 folosite
pentru măsură. 5uncţionarea 4/ se face !n diapazonul de
curenţi 13.123e; iar transformatoarele pentru protecţie
!ncep să funcţioneze numai !n momentul apariţiei pe linie a
unui s.c. 6in această cauză; te,nica protecţiei prin relee
admite o eroare !n cazul curenţilor mari care asi'ură
funcţionarea si'ură a protecţiei.
6upă e$perienţa din e$ploatare; pentru o funcţionare
si'ură a protecţiilor prin relee; eroarea 4& trebuie să
depă"ească 13e. 7entru aceasta la transformatorii de
protecţie se indică o caracteristică specială numită curbele
de eroare de 13e.
2.4.3. 5uncţionarea transformatoarelor de intensitate
!n 'ol
În cazul circuitului secundar !nc,is "i la #aloarea
nominală a curentului primar; inducţia !n miezul 4&
reprezintă 3;3).3;14 @)33.1333GA.
9a !ntreruperea circuitului secundar; dacă prin
circuitul primar circulă curent; inducţia !n miez cre"te brusc;
atin'*nd #alori de ordinul 14333.11333Gauss.
3 1 1 1
2 2
3
I = I =
I =
·
·
5lu$ul ma'netic capătă formă trapezoidală.
dt

este
mare !n momentul !n care flu$ul are #ariaţii rapide.
2.4.4. tabilitatea de scurtcircuit a transformatoarelor
de intensitate
7rin stabilitatea transformatoarelor la scurtcircuit se
!nţele'e capacitatea lor de a suporta; fără defectări; acţiunile
electrodinamice "i termice ale curenţilor de scurtcircuit.
Corespunzător cu aceasta; se deosebe"te stabilitatea
electrodinamică "i stabilitatea termică.
9a 4& inter#in două feluri de forţe electrodinamice-
1. forţe interioare; condiţionate de acţiunea reciprocă
!ntre diferitele părţi ale unei !nfă"urăriH
2. forţe e$terioare care sunt rezultatul acţiunii
reciproce !ntre curenţii din diferite faze; care depind de
condiţiile de montare a 4&.
tabilitatea dinamică se dă prin-
2
2
1
1
1
sec 1
1
1 1
ma$
13 11 ; 3
H
2
H
2

⋅ ≥
≥ ·
≥ ·

a
i
F
t
I
I
%
I
I
%
I
i
%
I
i
%
soc
adm
n
m
n
m
n
soc
d
n
d
2.4.5.4ransformatoare de intensitate compensate
/ic"orarea erorilor unui 4&; pentru anumite condiţii
ale !ncărcării sale se poate realiza prin-
1. mărirea secţiunii miezuluiH
2. folosirea unor materiale cu proprietăţi mai bune !n
e$ecutarea miezului H
3. mărirea numărului de spire !n !nfă"urarea primară
"i secundară.
7rimele două #ariante presupun mărirea costurilor
reductorului. 7e l*n'ă aceasta; prima #ariantă "i mărirea
numărului de spire al !nfă"urării primare; duce adeseori la
!nrăutăţirea calităţilor de e$ploatare @cre"terea 'radului
ma$im de multiplicare al curentului secundar; mic"orarea
stabilităţii dinamice "i termiceA. 6e aceea !ntr.o serie de
cazuri s.a do#edit că este mai raţional să se folosească 4&
compensate; la care reducerea erorilor se face fără o mărire
simţitore a consumului de tole de 89 "i de Cu; folosind
pentru miezuri; tole din 89 electrote,nic obi"nuite.
e #or studia metode de compensare a erorilor bazare
pe ma'netizarea suplimentară a miezului. Aceasta se reduce
la o mărire artificială a inducţiei p*nă la o #aloare care
corespunde #alorii ma$ime a permeabilităţii ma'netice;
cre*ndu.se condiţii optime pentru funcţionarea miezului.
1 N N N
1 1
− ·= =
uma
2 2
N = = +
este mai mică dec*t n
% =
1 ; iar suma
2 2
N N = = +
este mai mare dec*t n
% =
1
N N
"i de aceea !n miezul 1
forţa ma'netizantă a !nfă"urării primare predomină faţă de
forţa ma'netizantă a !nfă"urării secundare.
7entru miezul 1-
( ) N N N N N
2 1 2 2 2 1 1 3
F F = = I = I F + · + + ·
7entru miezul 2-
N N N N N N A N @ N N
2 1 1 1 2 2 2 3
F F = I = = I F + · + + ·
Dectorii
N
3
F
"i
N N
3
F
formează !ntre ei un un',i de
113
3
.
Compensarea prin !ndreptarea de ma'netizare
Caracterul neliniar al curbei de ma'netizare a
miezului 4& face ca curba erorilor să aibă caracter #ariabil.
%ste u"or de arătat dependenţa erorii 4& funcţie de
permeabilitatea ma'netică.
( )
( ) GeI 133 sin
GeI 133 sin
1
1 1
1 1
ψ α
ψ α
µ
+
Φ
· ∆
+ · ∆
= I
R I
= I
'
I
(
med

(
R
se modifică funcţie de inducţia din miezH la
inducţii mici cre"te deoarece y este micH la #alorile mi(locii
ale inducţiei
(
R
se mic"orează; iar la saturaţie
(
R
se
măre"te din nou.
Îndreptarea caracteristicii de ma'netizare a miezului
se poate obţine prin re'larea lui
(
R
pe di#erse porţiuni ale
curbei.
Îndreptarea curbei se poate face prin două metode-
. prin re'larea lui
(
R
H
. prin mic"orarea numărului de spire a !nfă"urării
secundare.
Compensare cu a(utorul "untului ma'netic din
permallo0. 6upă această metodă !nfă"urarea secundară se
!mparte !n două părţi ine'ale.
9a curenţi mici !n !nfă"urarea primară; "i ca urmare
inducţii mici !n miezul ma'netic "i !n "unt permeabilitatea
permallo0ului este mare "i tot flu$ul se #a !nc,ide prin el;
prin miezul !nfă"urării 3 nu #a trece nici un flu$.
7rin aceasta
aA flu$ul ma'netic se !nc,ide pe o cale mai scurtă prin
"unt cu o permeabilitate mare deci
(
R
este mic.
bA !n afară de asta la curenţi primari mici numărul de
spire secundare acti#e se reduce numai la !nfă"urarea
secundară "i prin aceasta se măre"te raportul de transformare
prin aceasta mărind curentul secundar.
9a cre"terea curentului primar inducţia !n miez se
măre"te; "untul din permallo0 se saturează "i !ntre'ul flu$ se
!nc,ide prin miez ca rezultat se măre"te numărul de spire
acti# al secundarului.
Realizarea constructi#ă a compensării cu "unt din
permallo0 este 'reoaie din această cauză utilizarea a primit
altă sc,emă de compensare.
8rificiul a !mparte circuitul ma'netic !n două părţi
paralele b "i c. 7rin orificiul a se !nfă"oară !n (urul (umătăţii
b c*te#a spire pentru compensarea Z
3
H ele se lea'ă !n serie
cu !nfă"urarea secundară.
6in această cauză !n (umătatea b cuprinsă de spirele
Z
3
c*mpul ma'netic datorat acestor spire @flu$ de
compensare 3
φ
A are acela"i sens ca "i flu$ul principal al
!nfă"urării secundare; el #a fi !ndreptat !n sens in#ers
flu$ului de ma'netizare 3
φ
. 5lu$ul de compensare 3
φ
se #a
!nc,ide prin (umătatea c; unde el este !ndreptat la fel ca
flu$ul 3
φ
.
În acest fel !n (umătatea b #om obţine- 3 3
φ φ φ − ·
0 ; iar
!n (umătatea c; in mod similar . 3 3
φ φ φ + ·
c . Astfel (umătatea
b se dema'netizează iar (umătatea c se ma'netizează.
În cazul curenţilor secundari mici !n (umătatea c;
inducţia este mare "i această zonă lucrează !n zona &&.
?umătatea b lucrează !n zona &.
pirele Z
3
nu sunt străbătute de flu$ul 3
φ
"i nu
participă la crearea lui %
2
@ele apar ca o reactanţă inducti#ăA.
În cazul curenţilor mari @aproape de nominalA inducţia !n c
duce la saturaţie < zona &&&H (umătatea b #a lucra !n zona &&
prin aceasta o mare parte din flu$ul 3
φ
#a trece prin b "i
induce !n spirele de compensare tensiune electromotoare
care duce la mărirea raportului de transformare.
2.4.). Construcţia de transformatoare de intensitate

%$istă o mare #arietate de construcţii de 4&
care se pot !mpărţi !n următoarele tipuri principale-
1. transformatoare cu o sin'ură spiră- cu ti(e; bară;
inte'ratăH
2. cu mai multe spire- cu bobine; !n buclă; !n formă de
optH
6in punct de #edere al monta(ului; se deosebesc pe
l*n'ă acestea; 4& de tip suport "i de trecere. 4ipul 4C se
deduce din 'rupul de litere indicat pe etic,etă.
5i'. 52. 4ransformator de curent cu o sin'ura spiră
5i'. 52. 4ransformator de curent cu mai multe spire
imbolizarea are următoarea semnificaţie-
C. transformator de curentH
& < pentru monta( interiorH
%. pentru monta( e$teriorH
K. cu izolaţie de uleiH
7. cu izolaţie de porţelanH
R. cu izolaţie de ră"inăH
. tip suportH
4. tip trecere.
Grupa de cifre se referă la tensiunea nominală; dată !n
CD.
%$. C&R.35.
Caracteristici te,nice
. Curent primar nominal &
1n
se indică pe etic,eta
aparatului.
. Raport de transformare nominal @ n
%
A.
. 4ensiunea nominală
. Curent de stabilitate termică
. Curent de stabilitate dinamică
. arcina nominală @F
2n
A
. 7uterea nominală
. %roarea de curent
. %roarea de un',i
. Clasa de precizie
. Coeficient de saturaţie < raportul dintre curentul
primar "i curentul nominal pentru care eroarea este de 13e
la sarcina secundară e'ală cu sarcina nominală; iar eroarea
de un',i de ) 'rade.
15. Tr#ns4or*#to#r! d! t!nsiun!
13.1. Generalităţi
6in punct de #edere constructi# "i din punct de #edere
al sc,emei de conectare; transformatorul de tensiune @44A
este analo' transformatorului de forţă "i se deosebe"te de
acesta; !n special; prin #aloarea puterii. În scopul asi'urării
unei precizii de măsurare c*t mai mare posibila se limitează
!ncărcarea 44; astfel !nc*t; !n mod normal; el funcţionează
!n condiţii foarte apropiate de cele de mers !n 'ol; curentul
ma'netizant fiind astfel comparabil cu curentul de sarcină.
c,emele de cone$iune
În sistemele trifazate trebuie măsurate tensiunea dintre
faze "i tensiunea fazelor faţă de păm*nt. 4ensiunea !ntre faze
se aplică la !nfă"urările de tensiune ale instrumentelor de
măsură @#oltmetre; Zattmetre; contoareA "i ale releelor.
4ensiunea fazelor faţă de păm*nt se folose"te pentru
protecţia prin relee; cum "i pentru detectarea punerilor la
păm*nt !n reţelele la care neutrele 'eneratoarelor sau ale
transformatoarelor nu sunt le'ate la păm*nt.
Acest tip de 44 permite măsurarea tensiunii !ntre
două faze @se folose"te rarA.
c,ema cuprinde două 44 monofazate conectate !n DH
se folose"te pentru le'area contoarelor "i a Zattmetrelor
trifazate cu două elementeH dă posibilitatea să se măsoare
toate cele trei tensiuni de linie.
Cuplarea a trei transformatoare monofazate !n stea cu
neutrul accesibil "i le'area la păm*nt a neutrului !nfă"urării
primare; permite măsurarea tuturor tensiunilor de linie "i de
fază; d*nd posibilitatea de a controla izolaţia !n sistemele cu
neutrul izolat.
Cuplarea unui transformator trifazat cu trei coloane;
permite măsurarea numai a tensiunilor de linie. Acest
transformator nu se poate utiliza pentru controlul izolaţiei.
>u este permisă le'area la păm*nt a neutrului !nfă"urării
primare; deoarece !n acest caz nu are pe unde să se !nc,idă
flu$ul ,omopolar "i se arde transformatorul.
Cuplarea unui transformator cu cinci coloane; cu două
!nfă"urări secundare; una cuplată !n stea "i cealaltă !n
triun',i desc,is; ser#e"te pentru măsurarea tuturor
tensiunilor de linie "i de fază; precum "i pentru controlul
izolaţiei @!n sistemele cu neutrul izolatA; cu a(utorul a trei
#oltmetre.
În acest caz nu se mai arde transformatorul deoarece
flu$ul ,omopolar se poate !nc,ide prin coloanele e$terne.
e presupune un transformator de tensiune trifazat cu
trei miezuri; le'at la o reţea !n care neutrul 'eneratorului sau
a transformatorului nu este pus la păm*nt. 44 are
cone$iunea stea.stea.
În cazul unei puneri la păm*nt; dia'rama fazorială ia
forma- tensiunea fazei R este nulă; cea a fazelor "i 4 cre"te
cu
3
. Kn',iul de decala( dintre ele #a scădea p*nă la )3 de
'rade. 5olosind metoda componentelor simetrice; asimetria
tensiunilor se poate e$plica prin apariţia a trei tensiuni
,omopolare care se suprapun peste sistemul direct de
tensiuni.
¹
¹
¹
'
¹
+ + ·
+ + ·
+ + ·
/ i d T
/ i d S
/ i d R
$ $ a a$ $
$ a$ $ a $
$ $ $ $
2
2
2
3
2
1
2
3
2
1
3
3
243
123 2
! e a
! e a
!
!
+ − · ·
− − · ·


( )
( )
( )
T S R i
T S R d
T S R /
$ $ a $ $
$ a a$ $ $
$ $ $ $
+ + ·
+ + ·
+ + ·
2
2
3
1
3
1
3
1
( ) ( )
( ) [ ]
( ) ( )
( ) ( ) 3
3
3
3
3
3
3
3
3
213 sin 153 sin 213 cos 153 cos
3
3
3
3
3
1
23 23 2 213 153 2
33 33 213 2 153
3 3 3 3
213 153
3 3
3 3
3 3
· + + ·
· + · + ·
· + − + ·
· + · + ·
− − −
− − −
− −
! !
+
! !
+ i
+
! !
+
! !
+ d
+ +
! !
+
T S /
ae e a $ ae e a $ $
$ e e $ e a ae $ $
$ ! $
e e $ $ $ $
( )
( )
( )
T S R /
T S R i
T S R d
$ $ $ $
a$ $ a $ $
$ a a$ $ $
+ + ·
+ + ·
+ + ·
3
1
3
1
3
1
2
2
istemului direct de tensiuni ca "i sistemului de
tensiuni ,omopolare; le corespund sisteme de curenţi "i de
flu$uri ma'netice; flu$urile de tensiuni directe decalate cu
123 'rade unul faţă de altul "i !nc,id prin circuitul ma'netic
de oţel a cărui rezistenţă este mică. 5lu$urile ,omopolare
din cele trei miezuri sunt !n fază; "i prin urmare; se !nc,id
parţial prin aer "i parţial prin cu#a de 89. 6atorită
rezistenţei ma'netice pe care o !nt*mpină flu$ul ,omopolar;
curenţii ,omopolari au #alori mari; de c*te#a ori mai mari
dec*t cei direcţi. 6in acest moti#; curenţii totali !n
!nfă"urările transformatorului au #alori apropiate at*t ca
fază; c*t "i ca mărime; depă"ind simţitor curenţii
ma'netizanţi normali.
9a o funcţionare de durată a 44 !n condiţii anormale
care sunt indicate; el se poate deteriora datorită !ncălzirii
!nfă"urărilor. i'uranţele pe partea primară se ale' pentru
curenţi nominali relati# mari; "i nu pot prote(a 44. 7entru a
e#ita conectarea 're"ită a unui 44 trifazat cu trei miezuri;
cestea nu au neutrul !nfă"urării de !naltă tensiune scos.
6acă s.ar fi folosit un 44 trifazat cu 5 miezuri;
fenomenele periculoase menţionate mai sus nu ar fi a#ut loc
deoarece flu$ul ma'netic rezultant s.ar fi !nc,is prin miezul
au$iliar.
Raportul de transformare
n
n
$
$
%
2
1
·
Daloarea n
% $
2 reprezintă #aloarea apro$imati#ă a
tensiunii măsurate.
44 monofazate destinate releelor cu neutrul le'at la
păm*nt pentru conectarea după sc,ema stea; se construiesc
pentru tensiuni nominale de fază ale reţelelor electrice; de
e$emplu
3 \ 113
sau
3 \ 223
.
4ensiunea n
$
2 este 133D sau
3 \ 133
!n cazul !n care
!nfă"urarea primară este calculată pentru tensiunea pe fază.
13.2. %rorile transformatoarelor de tensiune
%$istă erori ale raportului de transformare sau
de tensiune "i erori de un',i.
%roarea de tensiune se nume"te diferenţa dintre
#aloarea apro$imati#ă a tensiunii primare @ n
% $
2 A care se
stabile"te prin măsurarea tensiunii secundare "i #aloarea
reală a tensiunii primare
1
$
; e$primată !n procente din
#aloarea reală.
133
1
1 2
$
$ %$
$

· ∆
%roare de un',i se nume"te un',iul dintre
fazorul tensiunii secundare rotit cu 113 'rade "i fazorul
tensiunii primare.
%rorile unui 44 sunt determinate de construcţia
lui "i depind de sarcină; de tensiunea aplicată "i de frec#enţă.
7entru 44 s.au stabilit patru clase de precizie -
3;2H 3;5H 1H 3.
7uterea unui 44
6eoarece erorile unui 44 depind de sarcină;
puterea lui trebuie raportată la o anumită clasă de precizie.
7rin puterea nominală a unui 444 se !nţele'e
puterea care corespunde clasei de precizie celei mai mari.
%$. 4&4K.) . 44 trifazat @al 2.ilea 4A pentru
monta( interior @&A cu izolaţie de ulei @KAH puterea nominală -
3;5 1 3
13 153 323
7uterea ma$imă- )43DA.
13.3. Construcţii ale transformatoarelor de tensiune
44 se construiesc uscate sau cu uleiH izolaţia
uscată a#ea !n trecut utilizare restr*nsă p*nă la tensiunea de
)CD. Azi se utilizează izolaţia uscată p*nă la 35CD. /ai des
!nt*lnite sunt transformatoarele cu ulei.
În 44 cu ulei cu tensiune de p*nă la 35CD;
miezul se introduce !n cu#ă metalică sudată din tablă de 89
rotundă sau o#ală.
7entru tensiuni nominale de 113CD "i mai mari;
44 de construcţie normală; !n cu#ă metalică din ulei are
dimensiuni mari; care sunt determinate !n primul r*nd de
distanţele de izolaţie "i de rezistenţă mecanică. Costul unui
astfel de 44 este mare. 6atorită acestui deza#anta(; pentru
tensiuni de 113.223.433CD se construiesc transformatoare
!n cascadă; !n cu#e de porţelan.
Circuitele ma'netice ale unui 44 !n cascadă
sunt izolate faţă de păm*nt "i unul faţă de altul. 6e fiecare
circuit ma'netic se lea'ă punctul mi(lociu corespunzător
!nfă"urării primare. Astfel; izolaţia !nfă"urării primare se
poate calcula pentru (umătate din tensiunea unui element.
5iecare element are !nfă"urări au$iliare de le'ătură; le'ate !n
opoziţie cu !nfă"urarea corespunzătoare a elementului #ecin.
Rolul !nfă"urărilor de le'ătură este de a e'aliza tensiunile
!ntre elementele cascadei.
_iblio'rafie
G. =ortopan; Aparate electrice; %ditura didactică "i
peda'o'ică; _ucure"ti < 12)+H
_. =er"co#ici; Aparate electrice de !naltă tensiune; %ditura
te,nică; _ucure"ti < 12+1H
_. /at,e ". a.; Încercarea aparatelor electrice; %ditura
te,nică . 12+)H
&. uciu ; _azele ec,ipamentelor electrice; %ditura 5acla <
1213H
Al. elisc,i ". a.; %c,ipamente electrice < Îndrumar pentru
lucrări de laborator "i aplicaţii practice; Kni#ersitatea
7olite,nica _ucure"ti; Catedra Centrale electrice <
1224H
/. Adam ".a.; %c,ipamente de comutaţie "i izolaţia reţelelor
electrice; %ditura AG&R; _ucure"ti < 2331H
[. /osc,; [. =ausc,ild; &zolaţii de !naltă tensiune !n
,e$afluorură de sulf; %ditura 4e,nică; _ucure"ti;
1214H
&. 6else'a; Încercarea aparatelor "i ec,ipamentelor electrice;
4imi"oara; %ditura =elicon
A. &onescu; Derificarea aparata(ului primar din staţii
electrice "i posturi de transformare; %ditura 4e,nică;
_ucure"ti < 1213

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful