You are on page 1of 4

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009):111-129

Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation o Webquest or In ormation and Communi!ation Te!hnolog" #ubje!t)

NORAZAH MOHD. NORDIN NGAU CHAI HONG

ABSTRAK

Dalam era gloalisasi, para guru perlu ersikap krea!i" dan ino#a!i" dalam memperkasakan pro"esyen perguruan agar golongan pendidik !erse u! sen!iasa ersaing dengan !eknologi makluma! !erkini$ %ala& sa!u ino#asi yang perlu diam il per&a!ian iala& kepel agaian dalam kaeda& penyampaian makluma! kepada pela'ar$ (agi proses penga'aran dan pem ela'aran agi ma!a pela'aran )*+ pula, dua pendeka!an yang dilaksanakan iai!u , ela'ar !en!ang )*+- dan , ela'ar dengan )*+memerlukan guru ma&ir dalam pedagogi yang meli a!kan penggunaan )*+$ .er!as ker'a ini melaporkan !en!ang proses pem angunan dan penilaian a&an penga'aran erasaskan /e agi ma!a pela'aran )*+ +ingka!an 4, iai!u 0e 1ues!$ +u'uan u!ama ker!as ker'a ini mem angunkan sua!u a&an penga'aran erasaskan /e , 0e 2ues! agi ma!a pela'aran )*+ !ingka!an empa! ser!a menilai persepsi pela'ar !er&adap a&an penga'aran yang di angunkan dari aspek an!ara muka, isi kandungan s!ruk!ur penga'aran dan pem ela'aran yang menggunakan 0e 2ues!$ Me!odologi pem angunan a&an penga'aran meli a!kan "asa analisis, reka en!uk, pem angunan, implemen!asi dan penilaian$ )ns!rumen yang er en!uk soal selidik digunakan agi menilai aspek an!ara muka, isi kandungan s!ruk!ur penga'aran dan pem ela'aran yang menggunakan 0e 2ues! yang !ela& di angunkan$ Dapa!an ka'ian menun'ukkan persem a&an keseluru&an 0e 2ues! yang er!a'uk *ompu!er %ys!em: %ys!em *on3ep! ini adala& sesuai dan menarik un!uk P4P ma!a pela'aran )*+$ Kata kunci: Pengaja an !an "e#$e%aja an $e a&a&kan 'e$( 0e 2ues!, )*+ 5 s!ra3!

)n !&e era o" glo ali6a!ion, edu3a!ors s&ould gi#e more a!!en!ion on !&e inno#a!ions o" in"orma!ion deli#ery me!&ods !o s!uden!s$ +&is ar!i3le dis3usses !&e de#elopmen! pro3ess o" a /e - ased !ea3&ing 3ourse/are, 0e 2ues!, "or !&e 7orm 7our )*+ su 'e3!$ +&e ar!i3le also dis3usses !&e e#alua!ion o" !&e in!er"a3e and !&e 3on!en! o" !&e 0e 2ues!$ +&e de#elopmen! me!&odology in3ludes !&e p&ases o" analysis, design, de#elopmen!, inplemen!a!ion and e#alua!ion$ 7or !&e e#alua!ion p&ase, a se! o" sur#ey "orm is used !o e#alua!e !&e in!er"a3e and !&e !ea3&ing and learning s!ru3!ure o" !&e 3on!en!$ +&e samples are !/en!y one s!uden!s "rom !/o s3&ools /&o are !aking )*+ su 'e3!$ +&e ou!3ome o" !&e resear3& re#eals !&a! !&e o#erall presen!a!ion o" !&e 0e 2ues! en!i!led *ompu!er %ys!em: %ys!em *on3ep! is rele#en! and su33ess"ul in a!!ra3!ing !&e s!uden!s8 in!eres! !o/ards !&e !opi3$

RU)UKAN

Au *i *i. +,,+. Pe#$inaan *a#an -e$ Bagi Ku &u& A&a& Pen!i!ikan K.#"ute /G01232). Te&i& Sa jana. Uni4e &iti Ke$ang&aan Ma%a5&ia( Bangi. Be nie( D.( M.%e$a&6( P.( Be%%( R. 7 Ma.n( C. +,,+. P .#.ting Stu!ent In8ui 5: -e$9ue&t& t. -e$ In8ui 5 P .ject& /-IP&). D%#. C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing& .: &.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,+( 6%#.1;<;+. Ca .%%( =.( *egg( R. 7 Ta5%. ( D. +,,2. Re!e&igning an Un!e g a!uate Ge.g a"65 C.u &e at T init5 C.%%ege Du$%in U&ing -e$9ue&t. D%#. G. Ric6a !& /0!.)( P .cee!ing& .: -. %! C.n:e ence .n 0<*ea ning in C. ". ate( G.4e n#ent( Hea%t6ca e( an! 0!ucati.n +,,2( 6%#. >>?<>?1. Ca 4a%6.( A. +,,2. P. tugue&e P.&tg a!uate Teac6e @& O"ini.n a$.ut De&igning a -e$9ue&t: a !e&c i"ti4e &tu!5. D%#. P. K.##e & 7 G. Ric6a ! /0!&.)( P .cee!ing& .: -. %! C.n:e ence .n 0!ucati.na% Mu%ti#e!ia( H5"e #e!ia an! Te%ec.##unicati.n& +,,2( 6%#.++?1<+2,2. C6ang( C6i<C6eng. +,,A. A &tu!5 .n t6e e4a%uati.n an! e::ecti4ene&& ana%5&i& .: 'e$< $a&e! %ea ning ". t:.%i. /-B*P). (ri!is& Journal o" 9du3a!ional +e3&nologyB $% /C): C23<C3?. C6.u . S6i6<-ei.( *iu . C6ien<Hung. +,,3. *ea ning e::ecti4ene&& in a -e$<$a&e! 4i tua% %ea ning en4i .n#ent: a %ea ne c.nt .% "e &"ecti4e. Journal o" *ompu!er 5ssis!ed :earningB %& /A): 13<;;. D.!ge( B. A??3. S.#e t6.ug6t& a$.ut -e$8ue&t. T6e Di&tance 0!ucat. ( &/2): A+<A3. /ata& ta%ian). T6e -e$8ue&t Page.6tt":DDe!'e$.&!&u.e!uDc.u &eDe!tec3?1Da$.ut 'e$8ue&t&.6t#% /+2 Augu&t +,,+). D.!ge( B. +,,2. -e$8ue&t e&eac6 c6at t an&c i"t. Ret ie4e! N.4e#$e 3t6( +,,2. 6tt":DD'e$8ue&t.&!&u.e!uDta""e!in<,2AAA+.6t#% /3 )anua i( +,,3) D.!ge( B. A??><+,,C. T6e -e$8ue&t "age.Ret ie4e! Oct.$e A3( +,,2( 6tt":DDe!'e$. &!&u.e!uD'e$8ue&tD /> )anua i(+,,3) D.!ge( B. +,,2. M.ti4ati.na% A&"ect& .: -e$9ue&t De&ign. D%#. C. C a':. ! et a%.

/0!&.)( P .cee!ing .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,+( 6%#.A;2;<A;2?. Ge &6( S. +,,+. U&ing t6e Inte net t. C eate -e$<Ba&e! Acti4itie&. D%#. C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,+( 6%#.+23><+21,. )ung( In&ung C6.i( Se.ng6ee *i#( C6e.%i%. +,,+. 0::ect& .: Di::e ent T5"e& .: Inte acti.n .n *ea ning Ac6ie4e#ent( Sati&:acti.n an! Pa tici"ati.n in -e$< Ba&e! In&t ucti.n. S.u ce: )nno#a!ions in 9du3a!ion 4 +ea3&ing )n!erna!ionalB $' /+): A32<A12. Ke#ente ian Pen!i!ikan Ma%a5&ia. C.n4ent 5 : Pu&at Pe ke#$angan Ku iku%u#. 6tt":DD#5&c6..%net.""k.k"#.#5D"akatanDc.n4ent 5DengDin!eE.6t# /+, N.4e#$e +,,3) Ke#ente ian Pen!i!ikan Ma%a5&ia. M.ntage : Pu&at Pe ke#$angan Ku iku%u#. 6tt":DD#5&c6..%net.""k.k"#.#5D"akatanD#.ntage.6t# /+, N.4e#$e +,,3) Ke#ente ian Pen!i!ikan Ma%a5&ia.+,,A. Pe#$angunan Pen!i!ikan +,,A<+,A,: Pe ancangan Be &e"a!u Kece #e%angan Pen!i!ikan. *au( F.( 7 MacG eg. ( K. +,,A. *ea ning 'it6 Inte net e&.u ce&: Ta&k &t uctu e an! g .u" c.%%a$. ati.n. Pa"e " e&ente! at t6e A+t6 Inte nati.na% C.n:e ence .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n( O %an!.( G*. *a'. N.( F. *ee 7 A. C6.'. +,,+. P actice c6a acte i&tic& t6at %ea! t. +A&t centu 5 %ea ning .utc.#e&. Journal o" *ompu!er 5ssis!ed :earning$ &(: CA3<C+1 B%ack'e%% Science *t!. Mau&6ak( N.( *incecu#( *. 7 Ma tin( *. +,,,. U&ing t6e Inte net t. P .#.te Tec6n.%.g5 Integ ati.n( Hig6e <. !e T6inking Ski%%& an! M.ti4ati.n. D%#. C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,+( 6%#.AC??<+21,. McNie ne5( D. +,,+. -e$9ue&t: In&t ucti.na% an! De&ign Tec6ni8ue&. D%#. G. Ric6a ! /0!.)( P .cee!ing& .: -. %! C.n:e ence .n 0<*ea ning in C. ". ate( G.4e n#ent( Hea%t6ca e( an! Hig6e 0!ucati.n +,,+( 6%#..A?,;<A?A,. M.6! Maji! K.nting. A??C. .aeda& Penyelidikan Pendidikan. Kua%a *u#"u : De'an Ba6a&a !an Pu&taka. N. aini Attan. +,,A. Ta6a" ke&e!iaan gu u !a%a# "enggunaan tekn.%.gi #ak%u#at $e a&a&kan k.#"ute $agi "engaja an !an "e#$e%aja an &ain&. Te&i& Sa jana.Uni4e &iti Ke$ang&aan Ma%a5&ia( Bangi. O@Bann.n( B. +,,,. U&ing -e$8ue&t& t. C.n&t uct *ea ning. D%#. C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing& .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,2( 6%#.+++2<+++1. Pang( A%eE C. A??>. O"ti#iHe t6e 'e$ :. $ette in&t ucti.n. SIT0S ?>: Pro3eedings

%o3ie!y "or in"orma!ion !e3&nology 4 !ea3&er edu3a!ion in!erna!ional 3on"eren3e( 6%# A,<AC. R65na !( M. +,,+. T6e -e$9ue&t a& an In&t ucti.na% St ateg5. In C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,+( 6%#.+2?;. Rica !.( C. 7 Bai%ie( G. +,,,. Inc. ". ati.n Stan!a !& in -e$<$a&e! C%a&& ..# In&t ucti.n. D%#. C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,+( 6%#. ++A>< ++++. R.! igueH( S. /+,,2). De&igning -e$9ue&t t. P .#.te P .$%e#<S.%4ing Ski%%&. In C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing& .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,2( 6%#.+A1C<+A1;. R.! igueH( S.( D.!ge( B.( N. 7 Menc6aca( M. +,,2. -e$9ue&t De&ign an! A""%icati.n St ategie&. In C. C a':. ! et a%. /0!&.)( P .cee!ing .: S.ciet5 :. In:. #ati.n Tec6n.%.g5 an! Teac6e 0!ucati.n Inte nati.na% C.n:e ence +,,+( 6%#.+C;><+C>A. Saun!e &( G. +,,2. Integ ating in:. #ati.n an! c.##unicati.n tec6n.%.g5 /ICT) int. a :ace<t.<:ace un!e g a!uate c.u &e. /ata& ta%ian) 6tt":DD'''.e%ea ningeu ."a. in:.D!.c."6"I /? Se"te#$e +,,C) S%ate ( C. 7 Sa'a%%i&( P. +,,,. T6e Sea c6 :. t6e Skunk A"e: An In:. #ati.n *ite ac5 -e$9ue&t. D%#. P. K.##e & 7 G. Ric6a & /0!&.)( P .cee!ing& .: -. %! C.n:e ence .n 0!ucati.na% Mu%ti#e!ia( H5"e #e!ia an! Te%ec.##unicati.n& +,,,( 6%#.A>2,. -e%%e ( H. 7 C6ia4acci( ). /A???). U&ing t6e --- t. Gui!e Science In8ui 5 *e&&.n&: Ba ie & an! S.%uti.n& t. C eating -e$9ue&t& in 0%e#enta 5 D Mi!!%e Sc6..%. D%#. P .cee!ing& .: A???( 6%#.A;>,.