GARA-GARA

Gara-gara tedhak wanci mangsa Kasada, amenangi owahing jaman, den arani Kala Gumarang, lakune Celeng Demalung, sasmita purbaning iblis, apa ta buktine ? Wong dodolan wis ora laris, ati nggrantes batine nangis, merga dagangane sangsaya nipis, saben gremis ngeyup neng tritis, ora bathi malah tipis, entek ora kalahe ngladeni wong ngemis, sing mung modhal tape sak iris. Ana maneh slagane wong wasis, gawe giris ra uwis, kareben miris njur dingis-engis, ketoke alus nanging wengis, wong pangkat lan sugih diaku waris, lambene tipis tembunge manis, ora weruh kharam lan najis, nggolekake gaweyan nanging mung lamis, entuk ngapusi rasane esis, banjur lumaris lonjong mimis. Gara-gara amenangi jaman edan, den arani Kala Kunthilapas, lakune tikus Jinada, sasmita purbaning setan, apa ta buktine? Akeh wong nuruti godhaning setan, ngalor ngidul ngulon
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

ngetan, sembranan ning golek korban, ora weruh empan lan papan, megawe sungkan senenge jajan, kaprawiran ora dieman, bakune mangan kencan lan dolan, kasusilan dianggep dolanan, upama ayu-ayu pulasan yen ta bagus-bagus gaweyan, merga mung dandan, esuk sore bengi lan awan, ora metung panas lan udan, sing penting entuk memangsan, srana ngapusi ngrampok lan ngraman, morale bejat ra nduwe iman, wekasan urip klambrangan, ora kajen luwung wong edan. Gara-gara amenangi jaman owah, den arani Kala Babrah, lakune si wewe Gidrah, sasmita jaman wis bubrah, kaya bali nyang jahiliyah, apa ta buktine ? Akeh wong sungkan ngibadah, kumrembyah kakehan cacah, ta betah ngampah hanjarah rayah, makarya wegah ning golek opah, lumuh ngalah dadi wong srakah, amal jariyah wis ora diarah, obah polah kudu mamah, ora mesakake wong lagi susah.

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Sing wedok raine tembok, semboyane keplok ra tombok, tangane wong liya sing dinggo nabok, umpama kapok ya mung kapok lombok, genti dina wis lungguh ndhodhok, methothok kareben ketok, ora isin lamun didelok, adol ayu nggo tombok kathok. Sing lanang morale bejat, sholawat nora diruwat, yen lara senenge sambat bareng sehat ra gelem tobat, bandhane wong mlarat nekat disikat, wis sekarat isih digawe cacat, dhasar wong murtat ra keblat, lumuh zakat ninggalke sholat, ra wedi walat ra wedi akherat, karemane madon lan madat, sing diemba jalma limpat karepe seprapat tamat, pamrihe sing arep ngembat, prawan randha diajak maksiat, yen dielikke digawa minggat. Sireping gara-gara, kawistara Kyai Lurah Petruk asung tuladha, lumantar pasemon lungiding lelagon, hing cipta mrih sembada, kang sinedya dadya kelakon.

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful