You are on page 1of 206

AC o f C C

A C
o f

C C

, ,
b y

t h e d i t i o n , Thi s w o r k i s f r e e o f k n o w n c o p y r i g h t r e s t r i c t i o n s . C o v e r a r t w o r k , S o n g o f t h e A n g e l s , p a i n t e d i n b y Wi l l i a m A n d o l p h e B o u g u e r e a u ; d o w n l o a d e d f r o mw i k i p a i n t i n g s . o r g I n s i d e c o v e r a r t w o r k i l l u s t r a t e d b y A r t h u r H u g h e s , a s f o u n d i n C h r i s t m a s C a r o l s , N e wa n d O l d ; d o w n l o a d e d f r o mh t t p : / / w w w . c c e l . o r g / b / b r a m l e y / c a r o l s / j p g h i r e s / = i . j p g


S e v e r a l y e a r s a g o , I f o u n d a n o l d c o l l e c t i o n o f C h r i s t m a s c a r o l s o n t h e I n t e r n e t , o r i g i n a l l y p u b l i s h e d i n t h e l a t e s , c a l l e d C h r i s t m a s C a r o l s , N e wa n d O l d , t h e m u s i c e d i t e d b y S i r J o h n S t a i n e r a n d t h e w o r d s b y H e n r e y R a m s d e n B r a m l e y . J u s t b e f o r e C h r i s t m a s , I h a d t h i s c o l l e c t i o n p r i n t e d a s a b o o kt h r o u g hL u l u . c o m , a n dI e n j o y e ds o m e o f i t s m o r e o b s c u r e c a r o l s e n o u g ht h a t I t h o u g h t I m i g h t c o m b i n e t h e mi n t o a s i n g l e v o l u m e c o n t a i n i n g C h r i s t m a s c a r o l s f r o ms e v e r a l d i f f e r e n t s o u r c e s . S o i n e a r l y , I s e t a b o u t c r e a t i n g s u ch a b o o k b y s i m p l y t a k i n g p a g e s f r o ms e v e r a l o l d c o l l e c t i o n s o f C h r i s t m a s m u s i c a n d c o m b i n i n g t h e mi n t o a s i n g l e v o l u m e . I t h o u g h t b r i e fl y o f t a k i n g t h e t r o u b l e o f m a k i n g n e we n g r a v i n g s o f a l l t h e m u s i c , b u t i t s e e m e da ne n o r m o u s t a s k : t h o u g hI h a du s e da p r o g r a mc a l l e dL i l y p o n dt oe n g r a v e m u s i c i nt h e p a s t , t h e a m o u n t o f m u s i c I w a n t e dt oi n c l u d e w o u l d t a k e m a n y d a y s o f t r a n s c r i b i n g a n d p r o o f r e a d i n g , a n d i t d i d n o t s e e mn e c e s s a r y a t t h e t i m e . I h a d t h i s c o l l e c t i o n r e a d y ( a n d i n i t s t h i r d e d i t i o n , t h e fi r s t e d i t i o n h a v i n g b e e n m e r e l y a d r a ft , a n d t h e s e c o n de d i t i o nl a cki n gG a u d e t e ) i nt i m e f o r C h r i s t m a s , b u t a ft e r g i v i n ga f e wa w a ya s C h r i s t m a sg i ft s , Id e c i d e dt h a tt h eb o o ki ni t sc u r r e n tf o r mw a sn o ti d e a l , a n dw o r t h w h i l e i m p r o v e m e n t s c o u l db e m a d e b y m a k i n g n e we n g r a v i n g s o f a l l t h e m u s i c .Thu s , I h a v e t a k e nt h e t r o u b l e o f t r a n s c r i b i n g e v e r y t h i n g i n t o L i l y p o n d f o r t h i s n e we d i t i o n . I n t h i s w a y , I h a v e a l s o b e e n a b l e t o a d d n e a r l y m o r e s o n g s t o t h e c o l l e c t i o n , i n c l u d i n g a h a n d f u l o f A d v e n t h y m n s a n d t w o s o n g s , R i n g O u t Wi l d B e l l s a n d A u l d L a n g S y n e , i n c e l e b r a t i o n o f t h e n e wy e a r , w h i ch a l w a y s b e g i n s a w e e k a ft e r C h r i s t m a s . T o m a k e t h e b o o k m o r e a f f o r d a b l e , I h a v e p u b l i s h e d i t t h r o u g h C r e a t e S p a c e i n s t e a d o f L u l u , a n d i n h o p e s t h a t o t h e r s m a y a l s o fi n d i t u s e f u l , I h a v e m a d e i t a v a i l a b l e f o r p u r cha s e o n A m a z o n . c o m , w h e r e i t s h o u l d b e e a s i e r t o fi n d . I n s e l e c t i n g t h e s o n g s , I h a v e t r i e d t o i n c l u d e a l l t h e p u b l i c d o m a i n c a r o l s t h a t a r e w e l l k n o w n , a s w e l l a s t h o s e w h i ch I h a v e f o u n d a p p e a l i n g . S o m e s o n g s I s o u g h t o u t s p e c i fi c a l l y , a n d o t h e r s I h a d n e v e r h e a r db e f o r e fi n d i n g t h e mi no l d e r c o l l e c t i o n s w h i l e p r e p a r i n g t h e p r e s e n t v o l u m e , h a v i n g l o o k e d t h r o u g hs e v e r a l s u ch b o o k s , i n c l u d i n g T h e C o w l e y C a r o l B o o k ( ) , T h e C a m b r i d g e C a r o l B o o k ( ) , t h e a f o r e m e n t i o n e d C h r i s t m a s C a r o l s , N e wa n d O l d ( ) , a s w e l l a s t h e s e v e r a l C h r i s t m a s c a r o l s f o u n d i n F a v o r i t e S o n g s a n d H y m n s f o r S c h o o l a n d H o m e ( ) . I n a f e wc a s e s I h a v e s l i g h t l y e d i t e d t h e m u s i c f r o mt h e s o u r c e a r r a n g e m e n t , a n d i n r a r e r c a s e s I h a v e s l i g h t l y m o d i fi e d t h e t e x t . I n p e r h a p s t h e r a r e s t o f c a s e s , I h a v e a n o n y m o u s l y a r r a n g e d a h a n d f u l o f t h e s o n g s m y s e l f . I n o r d e r i n g t h e s o n g s , I h a v e a t t e m p t e d t o i n t e r l e a v e t h e m o r e w e l l k n o w n s o n g s w i t h t h o s e t e n d i n g f u r t h e r t o w a r do b s c u r i t y .H o w e v e r , t h e o b s c u r e c a r o l s s e e m e dt o o u t n u m b e r t h o s e I e x p e c t t o b e w e l l k n o w n , w h i ch l e dt oa s e c t i o nb e g i n n i n gn o t l o n g a ft e r t h e m i d d l e o f t h e b o o kc o n s i s t i n g e n t i r e l y o f c a r o l s o f r e l a t i v e o b s c u r i t y . Thi s i s f o l l o w e d b y a h a n d f u l o f c a r o l s o f f o r e i g n o r i g i n , w h i ch a r e f o l l o w e d b y a f e wm o r e c a r o l s a n d p a r t s o n g s . H o w e v e r , t h e s e s e c t i o n s a r e r a t h e r n e b u l o u s a n d s o n g s m a y o c c a s i o n a l l y s e e mo u t o f p l a c e w i t h i n t h e b o o k . I nl a y i n g o u t t h e m u s i c , I h a v e t r i e dt o a v o i ds e t t i n g l y r i c s f o r a d d i t i o n a l v e r s e s t o o f a r b e l o wt h e m u s i c i t s e l f , b e c a u s e o f t h e d i ffi c u l t y i n v o l v e di nc o n t i n u a l l y g l a n c i n g b a ck a n df o r t hb e t w e e nt h e m u s i c a n d t h e w o r d s . Thu s , s o m e s o n g s h a v e t h e e x a c t s a m e m u s i c p r i n t e d s e v e r a l t i m e s , s o m e t i m e s w i t h a cho r u s a l s o d o u b l e d , t h o u g h s o m e t i m e s t h e cho r u s i s g i v e n o n l y o n c e e v e n w h e n t h e v e r s e s a r e d o u b l e d . I n a f e wc a s e s I h a v e i n c l u d e d t h e o r i g i n a l f o r e i g n l a n g u a g e w o r d s a s w e l l a s a n E n g l i s h t r a n s l a t i o n , b u t i no t h e r c a s e s t h i s w a s i m p o s s i b l e , f o r B r a m l e ya n dS t a i n e r , w h i l e n o t i n gw h i ch t e x t s w e r e t r a n s l a t i o n s , w e r e n o t s o t h o u g h t f u l a s t o i n c l u d e t h e n a m e s o f t h e o r i g i n a l t e x t s , a n d I h a v e o n l y b e e n a b l e t o fi n d t h e s o u r c e t e x t s f o r a f e wo f t h e m . The r e a r e a l s o a f e wf o r e i g n l a n g u a g e c a r o l s f o r w h i ch I h a v e n o t i n c l u d e d a n y E n g l i s h t r a n s l a t i o n . B e n j a m i n B l o o m fi e l d C i n c i n n a t i ,


A d c a n t u s l t i t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i n g D o n g Me r r i l y o n Hi g h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A d e s t e F i d e l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E a r t h T o d a y R e j o i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l l m y h e a r t t h i s n i g h t r e j o i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E s i s t e i n R o s e n t s p r u n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l l t h i s n i g h t b r i g h t a n g e l s s i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e fi r s t g o o d j o y t h a t Ma r y h a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i r s t N o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l t h o u g h a t Y u l e i t B l o w e t h C o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The The A n g e l G a b r i e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F l o s d e r a d i c e J e s s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A n g e l s f r o mt h e R e a l m s o f G l o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The F r i e n d l y B e a s t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A n g e l s We H a v e H e a r d o n H i g h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r o mC h u r ch t o C h u r ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A n g e l u s a d V i r g i n e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r o mf a r a w a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r o mH e a v e n H i g h I C o m e t o Y o u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s J a c o b w i t h t r a v e l w a s w e a r y o n e d a y . . . . . . . . . . . . . F A s L a t e l y We Wa t che d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F u m , F u m , F u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a u d e t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s Wi t h G l a d n e s s Me n o f O l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G A u l d L a n g S y n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G l a d C h r i s t m a s B e l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l o r i o u s , B e a u t e o u s , G o l d e n B r i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . A v e J e s u D e u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G A w a y i n a Ma n g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , G l o u c e s t e r s h i r e Wa s s a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o d L o v e d t h e Wo r l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The B a b e o f B e t h l e h e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G B e h o u l d a s e l y t e n d e r b a b e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G o d r e s t y o u C h r y s t e n g e n t i l m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o d R e s t Y o u Me r r y , G e n t l e m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B l e s s e d b e t h a t Ma i d Ma r i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G The B o a r s H e a d C a r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G o d s d e a r S o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G o l d e n C a r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B r i n g a T o r ch, J e a n n e t t e , I s a b e l l a ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The C a r o l f o r C h r i s t m a s D a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G o o d C h r i s t i a n Me n , R e j o i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o d K i n g We n c e s l a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , C a r o l f o r C h r i s t m a s E v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G o o d p e o p l e a l l , t h i s C h r i s t m a s t i m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC a r o l f o r C h r i s t m a s E v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G h e G r e a t G o d o f H e a v e n i s c o m e d o w n t o e a r t h . . . . C a r o l o f t h e B e l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T a c i a B e l n v a u n a b u r r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a r o l o f t h e B i r d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H a i l ! H o l y C h i l d , L a i n I n A n O x e n Ma n g e r . . . . . . . . C a r o l o f t h e S h e p h e r d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H a r k ! a H e r a l d V o i c e i s C a l l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC h i l d t h i s d a y i s b o r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H a r k ! h o wt h e b e l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r i s t Wa s B o r n o n C h r i s t m a s D a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H a r k ! t h e H e r a l d A n g e l s S i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r i s t i a n s , A w a k e , S a l u t e t h e H a p p y Mo r n . . . . . . . . H e r e w e c o m e a w a s s a i l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r i s t m a s B e l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o ! S t e w a r d , B i d My S e r v a n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r i s t m a s D a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d i e C h r i s t u s n a t u s e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r i s t m a s i s C o m i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , H H o l l y a n d t h e I v y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AC h r i s t m a s R o u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The o wG r e a t O u r J o y ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r i s t m a s S o n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H y m n f o r C h r i s t m a s D a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r i s t m a s T i m e i s C o m e A g a i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H H e a r d t h e B e l l s o n C h r i s t m a s D a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h r y s t m a s s e o f O l d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I s a wa f a i r Ma y d e n s y t t i n a n d s i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m e A l l Y e S h e p h e r d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I S a wThr e e S h i p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m e Tho u L o n g E x p e c t e d J e s u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I f a n g e l s s u n g a S a v i o r s b i r t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m e ! T u n e Y o u r H e a r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I l e s t n l e d i v i n E n f a n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m e Y e L o ft y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I C o n d i t o r a l m e s i d e r u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n B e t h l e h e m , t h a t n o b l e p l a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o n g a u d e a t t u r b a fi d e l i u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n D u l c i J u b i l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , n n a t a l i D o m i n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o r d e N a t u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I The C o v e n t r y C a r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I n T e r r a P a x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC r a d l e S o n g o f t h e B l e s s e d V i r g i n . . . . . . . . . . . . . . . . I n t h e B l e a k Mi d w i n t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , C r e a t o r a l m e s i d e r u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The I n c a r n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a s h i n g t h r o u g h t h e s n o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n f a n t H o l y , I n f a n t L o w l y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD a y , a D a y o f G l o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n f a n t o f d a y s , y e t L o r d o f L i f e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D e ck t h e H a l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I t C a m e U p o n t h e Mi d n i g h t C l e a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i n g d o n g d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I t w a s t h e v e r y n o o n o f n i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J a c o b s L a d d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i u R i u C h i u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J e s u , h a i l ! OG o d m o s t h o l y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The S a n s D a y C a r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J e s u s i n t h e Ma n g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a wy e n e v e r i n t h e t w i l i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J e s u s o u r b r o t h e r k i n d a n d g o o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S e e A m i d t h e Wi n t e r s S n o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J e s u s t h e L i g h t o f t h e Wo r l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The S e v e n J o y s o f Ma r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J i n g l e B e l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S h e p h e r d s ! S h a k e O f f Y o u r D r o w s y S l e e p . . . . . . . . . J o l l y O l d S a i n t N i cho l a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S h i l o h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J o s e p h , OD e a r J o s e p h Mi n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S h o u l d a u l d a c q u a i n t a n c e b e f o r g o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . J o y t o t h e Wo r l d ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S i l e n t N i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K l i n g G l ckche n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S l e e p , H o l y B a b e ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L t e n t u r C l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The S o n o f G o d i s b o r n f o r a l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L i k e s i l v e r l a m p s i n a d i s t a n t s h r i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . S t i l l , S t i l l , S t i l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L i s t e n L o r d i n g s u n t o m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S t i l l e N a cht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L o , H o wa R o s e E e r B l o o m i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The S t o r y o f t h e S h e p h e r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e L o r d a t fi r s t h a d A d a mm a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The S t r a n g e r S t a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L u l l a y , T h o u L i t t l e T i n y C h i l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , The S u s s e x C a r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma k e w e j o y n o wi n t h i s f e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S w e e t w a s t h e s o n g t h e V i r g i n s u n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Ma n g e r Thr o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The r e s a S o n g i n t h e A i r ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma s t e r s i n Thi s H a l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e r e s a s t a r i n t h e e a s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me t h i n k s I s e e a n h e a v n l y H o s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thi s E n d r i s N i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi l f o r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h i s i s t h e t r u t h s e n t f r o ma b o v e . . . . . . . . . . . . . . . , T h e m o o n s h i n e s b r i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T o u s i s b o r n a l i t t l e C h i l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . My n L y k i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T o U s Thi s Mo r n a C h i l d i s B o r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N e wP r i n c e , N e wP o m p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T o l l i t e H o s t i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N o l N o u v e l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The T r u t h f r o mA b o v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , N o wt h e H o l l y b e a r s a b e r r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T w a s i n a C a v e o n C h r i s t m a s Mo r n . . . . . . . . . . . . . . . . . OC h r i s t m a s T r e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T w a s i n t h e w i n t e r c o l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OC o m e , D i v i n e Me s s i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The T w e l v e D a y s o f C h r i s t m a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OC o m e , A l l Y e F a i t h f u l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U n t o u s i s b o r n a S o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OC o m e , L i t t l e C h i l d r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U p ! G o o d C h r i s t e n F o l k a n d L i s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OC o m e , OC o m e , E m m a n u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V e n i , V e n i , E m m a n u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OD u F r h l i che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The V i r g i n a n d C h i l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OH o l y N i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e v i r g i n s t i l l s t h e c r y i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OL i t t l e T o w n o f B e t h l e h e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AV i r g i n U n s p o t t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OT a n n e n b a u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Wa i t s S o n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O f t h e F a t h e r s L o v e B e g o t t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wa k e a l l m u s i c s m a g i c p o w e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O h h o wl o v e l y i s t h e e v e n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wa k e , OWa k e ! w i t h T i d i n g s Thr i l l i n g . . . . . . . . . . . . . . . O n C h r i s t m a s N i g h t a l l C h r i s t i a n s S i n g . . . . . . . . . . . . The Wa s s a i l S o n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O n J o r d a n s B a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W a s s a i l , W a s s a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O n t h e B i r t h d a y o f t h e L o r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wa t chm a n , T e l l U s o f t h e N i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O n y e s t e r n i g h t I s a wa s i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We s a wa l i g h t s h i n e o u t a f a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O n c e a g a i n Ob l e s s e d t i m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We Thr e e K i n g s o f O r i e n t A r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O n c e i n R o y a l D a v i d s C i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We Wi s h Y o u a Me r r y C h r i s t m a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O r i e n t i s P a r t i b u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The We x f o r d C a r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P a s t Thr e e a C l o ck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wh a t C h i l d i s Thi s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P a t a P a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wh e n A n g e l i ck H o s t E n t u n e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P e r s o n e n t H o d i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Wh e n C h r i s t Wa s B o r n o f Ma r y F r e e ! . . . . . . . . . . . . . . . P u e r N a t u s i n B e t h l e h e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wh e n c e c o m e s t h i s r u s h o f w i n g s a f a r ? . . . . . . . . . . . . . . . . P u e r n o b i s n a s c i t u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wh i l e b y t h e s h e e p w e w a t c h e d a t n i g h t . . . . . . . . . . . . . Q u e mP a s t o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wh i l e S h e p h e r d s Wa t che d The i r F l o cks . . . . . . . . . . . . . R i n g O u t , Wi l d B e l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Wh y , Mo s t H i g h e s t , a r t T h o u l y i n g ? . . . . . . . . . . . . . . . . . R i s e U p , S h e p h e r d s , a n d F o l l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wi l l i e , g e t y o u r l i t t l e d r u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OC
Translated by John Mason Neale (

,OC
)

,E
th Century French

1. O come, O come, Em man 2. O come, O come, Thou Lord 3. O come, Thou Rod of Jes

u el, And ran som cap tive Is of might, Who to Thy tribes, on Si se, free Thine own from Sa tans ty

el, ra nais height, ran ny;

That mourns in lone ly ex In an cient times didst give From depths of hell Thy peo

ile here Un til the Son of God the Law, In cloud, and maj es ty ple save, And give them vic try oer

ap pear. and awe. the grave.

Re joice! Re joice! Em man

el Shall come to thee, O

Is

ra

el.

Da 4. O come, Thou Key of 5. O come, Thou Day Spring, come

vid, come, And o pen wide our heavn ly home; vent here; and cheer Our spi rits by Thine ad

Make safe the way that leads Dis perse the gloom y clouds

on high, And close the path to mis of night, And deaths dark shad ows put

er y. to flight.

ADVENT

,V

,E

1. 2. 3. 4.

Ve Ve Ve Ve

ni, ni, ni, ni,

ve O ve O

ni, Sa ni, Jes

Em pi A se

ma en do vir

nu ti na gu

el a, i, la,

cap qu qui ex

ti vum hic dis po pu hos tis

sol po lo tu

ve nis in os

Is om Si un

ra ni na gu

el, a, i la,

qui ge mit in ve ni, vi am le gem de dis de spec tu tu

ex pru ti os

si den ver tar

li ti ti ta

o, ce ri

pri ut in e

va tus do ce ma jes duc et

De as ta an

i et te tro

Fi glo glo ba

li o. ri . ri . ra thri.

Gau de! Gau de!

Em ma

nu el,

na sce tur pro te

Is

ra

el!

5. Ve 6. Ve 7. Ve

ni, Cla vis Da vi ni, ve ni, O O ni, ve ni, Rex Gen

di ca, ri ens, ti um,

re gna re clu de c so la re nos ad ve ve ni, Re dem ptor om

li ni ni

ca, ens, um,

fac noc ut

i ter tu tum su tis de pel le ne sal vas tu os fa

pe rum, et clau de vi as bu las, di ras que mor tis mu los pec ca ti si bi

in te con

fe rum. ne bras. sci os.

ADVENT

C
Charles Wesley ( )

J
Cross of Jesus, Sir John Stainer (

1. Come, Thou long Is raels strength 2. peo 3. Born Thy 4. By Thine own

ex pect ed Je sus, and con so la tion, ple to de liv er, e ter nal Spi rit

born to hope of born a rule in

set Thy peo ple free; the earth Thou art: all child, and yet a king, all our hearts a lone;

from dear born by

our de to Thy

fears sire reign grace,

and of in help

sins ev us us

re lease us, let us ry na tion, joy of for ev er, now Thy to mer it life e

find our rest in Thee. ev ry long ing heart. gra cious king dom bring. at Thy throne. ter nal

from The Church Hymnary,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

C
Charles Wesley ( )

J
Stuttgart, Christian F. Witt (c. Adapted by Henry J. Gauntlett (

) )

ex pect ed Je sus, born to set Thy peo ple free; 1. Come, Thou long Is raels strength and con so la tion, hope of all the earth Thou art: 2. ple to de liv er, born a child, and yet a king, peo 3. Born Thy e ter nal Spi rit rule in all our hearts a lone; 4. By Thine own

from dear born by

our fears and sins re lease ev ry na of de sire us for ev to reign in Thy grace, help us to mer

us, tion, er, it

let us find joy of ev now Thy gra life e ter

our rest in Thee. ry long ing heart. cious king dom bring. at Thy throne. nal

from CyberHymnal.org

ADVENT

OC
Abb Simon J. Pellegrin (

,D
)

M
th Century French Carol

Translated by Sister Mary of St. Philip, SND (

6 8

1. O come, di vine Mes si ah! The world in si lence waits the day When 2. O Christ, whom na tions sigh for, Whom priest and pro phet long fore told, Come 3. You come in peace and meek ness, And low ly will Your cra dle be; All

6 8
5

tri hope shall sing its break the cap tive fet clothed in hu man weak

a way. umph, And sad ness flee Re deem the long lost fold. ters; ness Shall we Your God head see.

Dear

Sav ior haste;

Come,

come to earth, Dis pel the night and show Your

14

face, And bid us hail the dawn of grace. O come, di vine Mes si ah! The world in si lence

20

waits the day When hope shall sing its tri umph, And sad ness flee

way.

ADVENT

O J
Jordanis oras prvia, by Charles Coffin ( Translated by John Chandler ( ) )

B
Winchester New Adapted from Chorale in Musikalisches Hand-Buch,

1. On Jor dans bank the ev ry 2. Then cleansed be 3. For Thou art our sal 4. Stretch forth Thine hand, to 5. All praise, e ter nal

Bap tists cry An noun ces that the soul from sin; Make straight the way for va tion, Lord, Our Ref uge and our heal our sore, And make us rise and Son, to Thee, Whose ad vent doth Thy

Lord is nigh; God with in; great re ward. fall no more; peo ple free,

Come, Pre With Once Whom

then, pare out more with

and heark en, for he brings we in our hearts a home, Thy grace our souls must fade up on Thy peo ple shine, the Fa ther, we a dore,

Glad Where And And And

tid ings from the King such a might y Guest with er like a flowr fill the world with love Ho ly Ghost, for ev

of may de di er

kings! come. cayed. vine. more.

H
Vox clara ecce intonat, th Century Translated by Edward Caswall (

! H

C
William Henry Monk (

her ald voice is call 1. Hark! a 2. Star tled at the sol emn warn 3. Lo! the Lamb, so long ex pec 4. So when next He comes with glo 5. Hon or, glo ry, vir tue, mer

ing: Christ is nigh, it seems to ing, Let the earth bound soul a ted, Comes with par don down from ry, Wrap ping all the earth in To the Fa ther and the it,

say; rise; heavn; fear, Son,

Cast Christ, Let May With

a way the dreams of dark her Sun, all sloth dis pell us haste, with tears of sor our de fend He then as e the co ter nal Spi

ye chil dren of ness, O ing, Shines up on the morn row, One and all to be On the clouds of heavn er a rit, While un end ing

the ing for ap ges

day! skies. givn; pear. run.

from The English Hymnal,

ADVENT

W
Wachet Auf ! by P. Nicolai (

,OW
)

T
P. Nicolai ( Adapted and arranged by J.S. Bach ( ) )

Translated by F.C.B. Very slow and solemn ( = 39)

1. Wake, o

Mid night 2. Zi on See her Ev ry 3. Now the

wake! with strikes! no hears the Friend from soul in gates of

tid ings more de watch men heavn de Thee re pearl re

thrill lay shout scend joi ceive

ing ing, ing, ing, ces; us,

The watch men all the The hour has come! we Her heart leaps up with A dorned with truth and From men and from an Thy pre sence nev er

air hear joy grace gel more

are them un un ic shall

fill say doubt end voi leave

ing, ing. ing, ing! ces us,

A rise, Je Where are ye She stands and Her light burns ry Be glo We stand with

ru all, waits clear, givn An

sa ye with her to gels

lem, vir ea star Thee round

a gins ger doth a Thy

rise! wise? eyes; rise. lone! throne.

The Bride groom comes in sight, Raise high your tor ches bright! Al le lu ia! Now come, Thou pre cious Crown, Lord Je na! su, Gods own Son! Ho san Earth can not give be low The bliss Thou dost be stow. Al le lu ia!

The wed ding song Swells loud and strong: Go forth and join the Let us pre pare To fol low there, Where in Thy sup per Grant us to raise, To length of days, The tri umph cho rus

fest al throng. we may share. of Thy praise.

from The English Hymnal,

ADVENT

1. Cre tor al me s de rum, tr na lux cre dn ti um, Je su, Re dm ptor m ni um, 2. Qui d mo nis ne fru di bus Per ret or bis, m pe tu A m ris ac tus, ln gui di 3. Com m ne qui mun di ne fas Ut ex pi res, ad cru cem E Vr gi nis sa cr ri o

In tn de vo tis sp pli cum. 4. Cu jus po t stas gl ri , No mn que cum pri mum so nat, Mun di me d la fac tus es. 5. Te de pre c mur l ti m Ma gnum di i J di cem, In tc ta pro dis vc ti ma. 6. Vir tus, ho nor, laus, gl ri a De o Pa tri cum F li o,

Et c li tes et n fe ri Tre mn te cur vn tur ge nu. Ar mis su pr n gr ti De fn de nos ab h sti bus. San cto si mul Pa r cli to, In s cu l rum s cu la.

men.

C
Translated by John Mason Neale ( )

1. Cre a the stars of night, Thy peo ples ev er last ing Light; tor of 2. Thou, griev ing that the an cient curse Should doom to death a u ni verse, 3. Thou camst, the Bride groom of the bride, As drew the world to eve ning tide;

Je su, Re deem er, save us all, And hear thy ser vants when they call. ru ind race. Hast found the med cine, full of grace, To save and heal a Pro ceed ing from a vir gin shrine, The spot less Vic tim all di vine.

ADVENT

4. At Whose dread Name, ma jes tic now, All knees must bend, all hearts must bow; 5. O Thou, Whose com ing is with dread To judge and doom the quick and dead, Fa ther, God the Son, And God the Spi rit, Three in One, 6. To God the

And things ce les tial Thee shall own, And things ter res trial, Lord a lone. Pre serve us, while we dwell be low, From ev ry in sult of the foe. A Laud, hon or, might, and glo ry be From age to age e ter nal ly.

men.

from Peters Sodality Hymn Book,

, via books.google.com

C
Vesper Hymn

lux

Arranged by Michael Praetorius (

cre

dn ti

um,

1. Con

d tor al me s de rum,

tr na

lux lux cre

cre dn ti um, ti um, dn

lux cre pre ces sp

dn pli

ti um, cum.

Chri ste, Re dm ptor m ni um,

Ex u di pre ces

sp

pli cum.

C
Traditional I

C
II Edith Nesbitt ( )

Christ mas is com ing! The goose is get ting fat;


7

Please to put a pen ny in the

III

old

mans

hat,

Please to put a

pen ny in the

old mans

hat.

2 4 2 4
5

C
H. Walford Davies ( )

1.

Christ mas is com ing, the geese are get ting fat, Please to put a pen ny in the old mans hat.

fat,

2.

old mans hat.

If you have nt got a pen ny, a ha pny ll do, a

10

pp ad lib
ha pny ll do, a ha pny ll do,

cresc.

two,

14

ff a tempo
three,

But a pen nys bet ter, A pen ny or two are bet ter, or

four! Christ mas is com ing, the geese are get ting fat, Please to put a pen ny in the

three! or four!
18

ff mf ( faster)

fat,

old mans hat. If you have nt got a pen ny, a ha pny ll do, If you have nt got a ha pny, a

mf

22

p
far thing ll do, If you have nt got a far thing,

6 8 6 8

Slowly p

f Quickly
bless you! God

God

p
28

bless

the mas

ter

of

this house,

like wise

the mis tress too,

And

32

f
all the lit tle chil dren that round the ta ble grow.

mf
Love

Love

and

36

joy come to you, and to you your was sail too, And God bless you, and send you a

42

1.

2.

hap py new year, And God send you a hap py new

year.

Love and

Year.

A
John Francis Wade ( = 100 )

F
from Cantus Diversi,

1. Ad e ste fi de 2. De um de De Can tet nunc I 3. 4. Er go qui na

les, o, o, tus

L ti tri um lu men de cho rus an ge di e ho di

phan tes, Ve ni lu mi ne, Ges lo Can rum ; na. er Je

te, ve tant pu tet nunc su,

ni el au ti

te in l la bi sit

Beth vi c les glo

le hem; sce ra. ti um, ri a,

Na tum vi de te, Re gem an ge lo rum; De um ve rum, ge ni tum non fac tum. So li De o Glo ri a! Glo ri a! Pa tris ter ni Ver bum ca ro fac tum.

mf

Ve

ni

te

ad

re

mus,

Ve

ni

te

ad

re

mus,

ff

Ve

ni

te

ad

re

mus,

Do

mi num.

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

OC
Translated by Frederick Oakley ( = 100 )

,A

Y F
John Francis Wade ( )

1. O come, all ye faith ful, Joy ful and tri um phant, O come of Lo, God, 2. God, of Light, Light Sing, Sing, choirs of an gels, Sing with ex ul ta tions, 3. Je Yea, Lord, we greet Thee, Born this hap py morn ing, 4.

ye, He all sus,

O ab ye to

come ye to hors not the cit i zens of be Thee

Beth le hem; Come and be hold Him, Born the King of Ve ry God, Be got ten, not cre Vir gins womb; Glo ry in the heavn a bove; Glo ry to God, ry givn; Word of the Fa ther, Now in flesh ap glo

an gels; at ed: high est; pear ing;

mf

come, let us

dore

Him,

come, let us

dore

Him,

ff

come,

let

us

dore

Him,

Christ,

the Lord!

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

J
Isaac Watts (

!
Lowell Mason ( )

2 4

= 70

1. Joy 2. Joy 3. He

to to rules

the world! the world! the world

the the with

Lord Sav truth

is ior and

come; reigns; grace

Let Let And

earth men makes

re their the

2 4
6

ceive songs na

her em tions

King; ploy; prove

Let While The

ev fields glo

ry and ries

heart floods, of

pre rocks, His

pare hills right

Him and eous

11

room, plains ness,

And heavn and na ture Re peat the sound ing And won ders of His And Re

And heavn and na ture sing, joy, peat the sound ing Re love, And won ders of His sing, heavn and na ture peat the sound ing joy,

And Re
15

sing, joy, love,

And heavn, Re peat, And won

and re ders,

heavn peat won

and na ture the sound ing ders of His

sing. joy. love.

heavn and na ture sing, peat the sound ing joy,


from Hymns of the Kingdom of God,

And heavn peat Re

and na ture the sound ing

sing. joy.

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

AC
Traditional Traditional

is born, 1. A Child this day 2. These tid ings shep herds heard gel 3. Then was there with the An

A Whilst An

Child of high re nown; watch ing oer their fold, nent host in con ti

scep Most wor thy of a tre, A Twas by an An gel un to them That Of heav en ly bright sol diers, All

scep tre and a crown. night re vealed and told. from the high est sent.

Glad

tid

ings

to

all

men,

Glad

tid

ings

sing

we

may,

Be

cause the King of

kings

Was

born on Christ mas

Day.

4. They 5. All

praised glo

the ry

Lord be

our to

God God,

And That

our ce sit teth

le stial still on

King: high,

All With

in glo ry be prais es and with

Pa tri

ra dise, This umph great, And

heavn ly host do joy ful mel o

sing. dy.

from Christmas Carols, New and Old

T
Traditional

N
th Century French Melody

3 4

mf
The They And This Then Then first look by star en let No l ed up the light drew nigh terd in us all the and of to those with an gel did a saw that same the North Wise men one ac

1. 2. 3. 4. 5. 6.

say, Was to cer tain Star Shin ing in Star Three wise Beth West, Oer rev three, Full prais cord, Sing

poor the men le rent es

3 4
6

shep herds in fields as they lay; them far, East yond be came try far; from coun its rest, hem took it ed knee, ly on bend our Heav en ly Lord, to

In And To And And That

fields to seek there of hath

where they the earth for a King it did ferd there made Heavn

lay it was both in and

11

keep ing gave their stop His earth

their great in and pres of

sheep On a cold win ters night that light, And so it con tin ued both tent, And to fol low the star where stay Right o ver the place where and myrrh and ence, Their gold His Blood man naught, And with

was day eer Je frank kind

deep. so and night. went. it lay. sus in cense. hath bought.

ff

No

l,

No l,

No l,

No

l,

Born is the King of

Is

ra el.

from Christmas Carols, New and Old

!
th Century English Tune

th Century Middle English Harleian Manuscript

Arranged by Sir John Stainer (

1. When Christ was 2. Herds men be is 3. The King 4. Then dear

f f

born of held these come to Lord, for

Ma ry free, In Beth An gels bright, To them As save man kind, Thy great grace, Grant us

le hem, ap pear in scrip in bliss

that fair ci ty, ing with great light, ture truths we find, to see Thy face,

An Who There That

gels said fore we

sang there with Gods Son is this song we may sing to

mirth born have Thy

and glee, to night, in mind, sol ace,

p p

In In In In

ex ex ex ex

cel cel cel cel

sis sis sis sis

Glo Glo Glo Glo

ri ri ri ri

a. a. a. a.

12

ff

In

ex cel

sis

Glo

ri

a,

In

ex cel

sis

Glo

ri

a,

16

In

ex

cel

sis

Glo

ri

a,

In

ex

cel

sis

Glo

ri

a.

from Christmas Carols, New and Old

H
Charles Wesley ( = 112 )

S
Felix Mendelssohn ( )

1. Hark! the her ald an gels sing, 2. Christ, by high est heavn a dored; 3. Mild He lays His glo ry by,

Glo ry to the Christ, the ev er Born that man no

new born King! last ing Lord; more may die,

Peace on earth, Late in time Born to raise

and mer cy mild; be hold Him come, the sons of earth,

God and sin Off spring of Born to give

ners re con ciled. the Vir gins womb. them sec ond birth.

Joy ful all ye na tions, rise; Veild in flesh the God head see; Risn with heal ing in His wings,

Join the tri umph of the skies; Hail thIn car nate De i ty, Light and life to all He brings,

13

With than gel ic hosts pro claim, Pleased as Man with man to dwell, Hail, the Sun of Right eous ness!

Christ is born Je sus, our Hail, the heavn

in Beth le hem. Em man u el! born Prince of Peace!

17

Hark the

her ald

an gels sing,

Glo ry

to

the new born King.

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

J 6 8

W
Arranged by George D. Elderkin

an gels sing, ald 1. Hark! the Her ye na tions rise, Joy ful all 2. est heavn a dored, 3. Christ, by high 4. Hail! the heavn born Prince of peace,

Je Je Je Je

sus, sus, sus, sus,

the the the the

Light Light Light Light

of of of of

the the the the

world; world; world; world;

6 8

Glo Join Christ, Hail!

ry the the the

to the new born King, tri umph of the skies, ev er last ing Lord, sun of right eous ness,

Je Je Je Je

sus, sus, sus, sus,

the the the the

Light Light Light Light

of of of of

the the the the

world. world. world. world.

Well walk in the light, beau ti ful light, Come where the dew drops of mer cy are bright,

12

Shine all

a round us by day and by night,

Je sus, the Light of the world.

from The Finest of the Wheat No. ,

I C
Edmund H. Sears (

U
)

C
Richard S. Willis ( )

6 8

1. It came up on 2. Still through the clo 3. O ye, be neath 4. For lo! the days

the ven lifes are

mid night clear, That skies they come, With crush ing load, Whose hast ning on, By

glo rious peace ful forms are pro phet

song of wings un bend ing bards fore

old, furld; low, told,

6 8

From And Who When

an gels bend ing near the earth To touch still their heavn ly mu sic floats Oer all toil a long the climb ing way With pain with the ev er cir cling years Comes round

their the ful the

harps wea steps age

of ry and of

gold: world: slow! gold;

Peace A Look When

the earth, on bove its sad now, for glad Peace shall o

good will and low and gold ver all

to men From heavns all on ly plains They bend ly en hours Come swift cient the earth Its an

gra cious hov ring on the splen dors

King. wing, wing; fling,

The world in er And ev O rest be And the whole

To sol emn still ness lay oer its Ba bel sounds The side the wea ry road And world send back the song Which

hear bless hear now

the ed the the

an an an an

gels gels gels gels

sing. sing. sing. sing.

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

S
Traditional

!S

S
Besanon Carol

Arranged by Sir John Stainer (

mf

1. 2. 3. 4. 5.

6 8

Vivace

Shep herds! Hark! e See how Com eth Shep herds!

off shake now ven the flowrs length at up then

your drow the bells all burst the age and quick

sy ring a of a

sleep, round, new, peace, way,

Rise Lis Think Strife Seek

and ten ing and the

6 8
3

leave to snow sor Babe

your their is row ere

sil ly sheep; mer ry sound; sum mer dew; now shall cease; day; break of

An Hark! See Pro He

gels how how phets is

from heavn the birds the stars told fore hope the

a round new songs a fresh the won of ev

loud are are drous ry

sing mak glow sto na

ing, ing, ing, ry tion,

Tid As All Of All

ings if their this in

of win bright Heavn Him

great ters est born shall

joy chains beams Prince find

are were be of sal

bring break stow Glo va

ing. ing. ing. ry. tion.

poco rit.

ff

Shep herds! the cho rus come and swell!

Sing No l,

O sing

No l!

from Carols Old and Carols New,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

A
Les Anges dans nos Campagnes, Translated by Bishop James Chadwick (

W H
th Century

H
th Century French Carol

1. An gels we have heard on high, 2. Shep herds, why this ju bi lee? hem and see 3. Come to Beth le a man ger laid, 4. See Him in

sing ing oer the plains; Sweet ly Why your joy ous songs pro long? Him whose birth the an gels sing; an gels praise; Whom the choirs of

And What Come Ma

the the a ry,

moun glad dore Jo

re tains in some ti dings bend ed on seph, lend your

ply be knee aid,

Ech Which Christ, While

ing their joy ous strains. o song? in spire your heavn ly new born King. the Lord, our love we raise. our hearts in

mf

Glo

ri

in ex cel sis De

o,

15

Glo

ri

in ex cel sis De

o!

from Carols Old and Carols New,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

M
William Morris (

H
) ) Arranged by Edmund Sedding (

Marche pour les Matelots, by Marin Marais (

6 8

Andante

1. Mas 2. This

ters in is Christ,

this the

hall, Lord,

Hear ye news Mas ters be

to ye

day, glad!

6 8
5

Brought Christ

from o mas is

ver come

sea, in,

And And

ev no

I er folk should

you be

pray, sad!

No l! No l! No

l!

No

l sing we clear!

Holp en are all folk on

14

earth Born

is Gods Son so dear:

No l! No l! No

l!

No l, sing we

20

loud!

God to day hath poor folk raisd

And

cast

a down the proud.

from The Musical times and singing-class circular, Volume

, November ,

, via books.google.com

T
Traditional

C
Traditional

1. On the first day of Christ mas my true love sent to me

A par tridge in a pear

tree.

2. On the sec ond day of Christ mas my true love sent to me

Two

tur tle doves

and a

par

tridge

in

a pear

tree.

3 4
3. On the third day of Christ mas my true love sent to me 4. On the fourth day of Christ mas my true love sent to me

skip to next measure Four call ing birds,

3 4
13

Three French hens,

two tur tle doves, and a par tridge in a pear

tree.

skip to appropriate measure

3 4 3 4

5. On 612. On

the the

fifth etc.

day of Christ

mas my

true love sent to me

18

3 4
Twelve

11.

10.

drum mers drum ming, Elevn

pip ers pip ing, Ten

lords a leap ing,

3 4
21

9.

8.

7.

6.

Nine la dies dan cing, Eight maids a milk ing, Sevn swans a swim ming, Six geese a lay ing,

25

5.

Slower

3 4
gold rings, Four call ing birds, Three French hens,

Five

3 4
29

(last time rall.)

two

tur

tle doves,

and a

par

tridge

in a pear

tree.

C
Rev. H. R. Bramley (

E
Sir Frederick A. G. Ouseley ( )

2 4 2 4
6

1. Lis ten, Lord ings, un to me, a 2. In the Inn they found no room; a

tale I will you tell; Which, as on this scan ty bed they made: Soon a Babe from

reth, with Jo seph came from Na night of glee, in Da vids town be fell. za Ma rys womb was in the man ger laid. Forth He came as light through glass: He

11

Ma ry that sweet maid: Wea ry were they, nigh to death; and for a lodg ing prayd. came to save us In the sta ble ox and ass be fore their Ma ker fall. all.

Sing

high, sing high, sing

low, sing low, sing

high, sing low, sing

to and fro,

20

Go tell it out with speed, Cry out and shout all round a bout, That Christ is born in deed.

26

3. Shep herds lay a field that night, to keep the sil ly sheep, 4. On ward then the An gels sped, the shep herds on ward went,

Hosts of An gels God was in His

31

in their sight came down from heavns high steep. Ti dings! Ti dings! un to you: to man ger bed, in wor ship low they bent. In the morn ing see ye mind, my

36

you a Child is born, mas ters one and all,

Pur er than the drops of dew, and bright er than the morn. At the Al tar Him to find, Who lay with in the stall.

Sing

high, sing high, sing

low, sing low, sing

high, sing low, sing

to and fro,

45

Go tell it out with speed, Cry out and shout all round a bout, That Christ is born in deed.

from Christmas Carols, New and Old

A
Anonymous

I AM
James Ramsey Murray ( )

3 4

1. A 2. The 3. Be

way cat near

man ger, No in a tle are low ing, The me, Lord Je sus, I

crib for His poor ba by ask Thee to

bed, wakes, stay

The But Close

lit lit by

tle Lord tle Lord me for

3 4
6

Je sus Laid Je sus No ev er And

down His sweet cry ing He I love me,

head: makes; pray:

The I Bless

stars love all

in the Thee, Lord the dear

heav ens Lookd Je sus, Look In chil dren

11

down where He down from the ten der Thy

lay, sky, care,

The And And

lit tle Lord Je sus A stay by my cra dle Till take us to heav en To

sleep in the mor ning is live with Thee

hay. nigh. there.

A
Anonymous

I AM
William Kirkpatrick ( )

3 4

1. A way in a man ger, No crib for His bed, The lit tle Lord Je sus Laid down His sweet head: The 2. The cat tle are low ing, The poor ba by wakes, But lit tle Lord Je sus No cry ing He makes; I 3. Be near me, Lord Je sus, I ask Thee to stay Close by me for ev er And love me, I pray: Bless

3 4
9

stars in the heav ens Lookd down where He lay, The lit tle Lord Je sus A sleep in the hay. love Thee, Lord Je sus, Look down from the sky, And stay by my cra dle Till mor ning is nigh. Thy ten der care, And take us to heav en To live with Thee there. all the dear chil dren In

A
Anonymous

I AM
Jonathan E. Spilman ( )

3 4 3 4
7

man ger, No crib for His bed, The lit tle Lord Je sus Laid 1. A way in a 2. Be near me, Lord Je sus, I ask Thee to stay Close by me for ev er And

down His sweet head: The stars in the heav ens Lookd down where He lay, The pray: Bless all the dear chil dren In Thy ten der care, And love me, I

13

piu mosso

lit tle Lord Je sus A sleep in the hay. The cat tle are low ing, The poor ba by take us to heav en To live with Thee there. A way in a man ger, No crib for His

20

poco rit.

a tempo

wakes, But lit tle Lord Je sus No cry ing He makes; I love Thee, Lord bed, The lit tle Lord Je sus Laid down His sweet head: The stars in the

26

pp

Je sus, Look down from the sky, And stay by my cra dle Till mor ning is nigh. heav ens Lookd down where He lay, The lit tle Lord Je sus A sleep in the hay.

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

pp

AV
Traditional

U
English Arranged by Sir John Stainer (

3 4

1. 2. 3. 4.

A At But Then

Vir Beth when were

gin le they they

un spot ted, hem ci ty had en tered con straind in

the in the a

pro phet Jew ry ci ty sta ble

fore it so to

told, was fair, lie,

Should bring forth a That Jo seph and A num ber of Where hors es and

3 4
6

Sav Ma peo ass

ior, ry ple es

which to so they

now we geth er might y used for

be did was to

hold, pass, there, tie:

To All That Their

be for Jo lodg

our Re be to seph and ing so

deem tax Ma sim

er from ed with ry, whose ple they

11

death, ma sub took

hell ny stance it

and sin, Which Ad ams one moe. Great Cae sar was small, Could find in no scorn, But a gainst the

trans gres sion com mand ed the inn there next morn ing

had the no our

wrap ped us in. same should be so. lodg ing at all. ior was born. Sav

ff

Aye and

there

fore

be

mer

ry,

set

sor

row

side,

Christ

Je

sus,

our

Sav

ior,

was

born

on

this

tide.

5. 6. 7. 8.

The Then Then To

King of God sent pres ent teach us

all kings to this an an gel from ly af ter the hu mil i ty

world be heav en shep herds all this

ing brought, Small store of fine high, To so cer tain poor spy Vast num bers of did was done, And learn we from

29

en to lin shep herds in gels to an thence haugh ty

wrap Him was sought, But when And bade fields where they lie, They joy the stand in sky; to pride for shun; A man

she them ful ger

had no ly His

swad long talk cra

dled er ed dle

her in and Who

34

young sor sweet came

Son so sweet, row to stay, ly did sing: from a bove,

With in Be cause To God The great

an that be God

ox our all of

man Sav glo mer

ger ior ry, cy,

she was our of

laid born heav peace,

Him to sleep. on this day. en ly King. and of love.

ff

Aye and

there

fore

be

mer

ry,

set

sor

row

side,

Christ

Je

sus,

our

Sav

ior,

was

born

on

this

tide.

from Christmas Carols, New and Old

D
George Ratcliffe Woodward (

D
)

H
th century French melody Arranged by Charles Wood ( )

1. Ding dong! mer ri ly on high 2. Een so here be low, be low, du ti ful ly prime 3. Pray ye

in heavn the bells are ring ing: let stee ple bells be swung en. your ma tin chime, ye ring ers;

Ding dong! Ve ri ly the sky o, i o, i i And o ye beau ti ful ly rime may

rivn with is an gel by priest and peo ple your eve time song, ye

sing sung sing

ing. en. ers.

Glo

Glo

13

ri

ri a, a,

ho ho

san san

na na

in in

ex ex

cel cel

sis! sis!

from The Cambridge Carol Book,

U !G
George Ratcliffe Woodward (

C
) O quam mundum, from Pi Cantiones, Arranged by George Ratcliffe Woodward ( )

Ding dong, ding

Ding a dong a ding Ding dong, ding dong Ding a dong ding.

1. Up! good Chris ten folk, and list en 2. Tell the sto ry how from glo ry

How the mer ry God came down at

church Christ

bells ring mas tide

10

And from stee ple bid good peo ple Come a dore the new Bring ing glad ness, chas ing sad ness, showr ing bless ings far

born King. and wide.

15

Born of

mo

ther,

blest oer

o ther,

ex Ma ri

Vir

gi

ne

19

In

a sta

ble

(tis no fa ble), Chris tus na tus

ho

di

e.

from The Cowley Carol Book,

S
Joseph Mhr ( ) = 112) Tranquillo (

N
Franz Gruber ( )

6 8

1. Stil 2. Stil 3. Stil

le le le

Nacht! Nacht! Nacht!

hei hei hei

li ge li ge li ge

Nacht! Nacht! Nacht!

Al Hir Got

les ten tes

schlft; erst Sohn,

6 8
4

ein kund o

sam wacht. ge macht, wie lacht

Nur Durch Lieb

das trau te hoch hei li ge Paar. le lu ja! der En gel Hal aus dein em gt tlich en Mund,

Hol Tnt Da

der Kna be im lock i gen Haar, es laut und nah: fern von uns schlgt die ret ten de Stund.

mf

Schlaf Christ, Christ,

in himm li scher der Ret ter ist in dein er Ge

10

Ruh! da! burt!

pp

Schlaf Christ, Christ,

in himm der Ret in dein

li scher ter ist er Ge

Ruh! da! burt!

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

S
Translated by John Freeman Young ( Tranquillo (

N
) Franz Gruber ( )

6 8

= 112)

1. Si 2. Si 3. Si

lent lent lent

night! night! night!

Ho Ho Ho

ly ly ly

night! night! night!

All Shep Son

is herds of

calm, quake God,

6 8
4

all at loves

is bright. the sight; pure light!

Round yon Vir ries stream Glo diant beams Ra

gin Moth er and Child, far, from heav en a face, from Thy ho ly

Ho In fant, so ly Heavn ly sing hosts With the dawn of re

ten der and mild, ia; Al le lu ing grace, deem

mf

in heav en ly Sleep Christ, the Sav ior is Je sus, Lord, at Thy

10

peace, born! birth!

pp

Sleep Christ, Je

in the sus,

heav Sav Lord,

en ly ior is at Thy

peace. born! birth!

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

C
John Mason Neale ( )

D
th Century German melody, Resonet in laudibus )

1. Christ was born is born 2. He

6 8

Arranged chiefly by G. R. Woodward (

on Christ mas Day, to set us free,

Wreathe the hol ly, twine the bay; is born our Lord to be, He

6 8
5

Chri stus na tus ho di e : The Babe, the Son, the Ho ly One of Ma Ex Ma ri a Vir gi ne : The God, the Lord, by all a dord for ev

ry. er.

10

3. Let 4. Chris

the bright tian men,

red ber re joice

ries glow and sing;

Ev Tis

ry where in good ly show; a King, the birth day of

14

Chri stus na tus ho di e : The Babe, the Son, the Ho Ex Ma ri a Vir gi ne : The God, the Lord, by all

ly One of Ma a dord for ev

ry. er.

19

5. Night of sad ness: Morn of glad ness ev

er more: Ev

er,

ev

er:

Af ter ma ny

25

trou bles sore, Morn of glad ness ev er more and ev er more. 6. Mid night scarce ly

30

passd and o ver, Draw ing to this ho

ly morn,

Ve

ry ear ly, ve

ry ear ly

35

Christ was born.

7. Sing out with bliss, His Name is this: Em man

u el:

As

39

was fore told in days of old By Ga bri el.

8. Mid night scarce ly passd and o ver,

44

Draw ing to this ho

ly morn,

Ve ry ear

ly, ve

ry ear ly Christ was born.

from The Cowley Carol Book,

J
Josef, Lieber Josef Mein,

,OD

M
Resonet in laudibus, th Century

6 8 mf

th Century

mf 6 8
5

1. Jo 2. I

seph, O dear Jo will glad ly, la

seph mine, dy mine,

Help Help

me rock thee rock

the Child the Child

di vine, di vine,

God re ward both thee and thine, In par Gods pure light on thee will shine, In par

a dise, So prays the moth er, a dise, So prays the moth er,

Ma

ry.

f E f

ia,

p E p

ia,

ia.

He came down at

16

cresc.

Christ mas time,

In the town of Beth le hem, in Beth

le hem. Bring ing to men

cresc.
22

far and wide, Loves di

dem,

ia,

ia,

Lul

la by.

OL
Phillips Brooks ( )

B
Lewis H. Redner ( )

lit tle town 1. O 2. For Christ is born 3. How si lent ly, 4. O ho ly Child

of Beth le hem, How still Ma of ry, And gath how si lent ly The won of Beth le hem! De scend

we erd drous to

see thee lie! all a bove, gift is givn! us, we pray;

A While So Cast

bove mor God out

thy tals im our

deep sleep, parts sin,

and dream less sleep The si lent stars go by; an gels keep Their watch of won dring love. the hu man hearts The bless ings of His Heavn. to in, to and en ter day. us Be born in

thy dark streets Yet in to O morn ning stars, No ear may hear His We hear the Christ mas

shin geth com an

eth er ing, gels

ev er last ing Light; The Pro claim the ly birth! ho in this world of But sin; The great glad tid ings tell;

The And Where O

hopes and fears of prais es sing to meek souls will re come to us, a

all God ceive bide

the the Him with

years King, still, us,

Are met in thee And peace to men The dear Christ en Our Lord Em man

to night. on earth! ters in. u el!

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

H
Edward Caswall (

D
Sir John Goss (

1. See a mid the 2. Lo, with in a ho 3. Say, ye ly 4. As we watched at Sa cred In fant, 5. 6. Teach, O teach us,

win ters snow, man ger lies Shep herds, say, dead of night, Di vine, all Ho ly Child,

Born He What Lo, What By

for who your we a Thy

us built joy saw ten Face

on the ful a der so

earth be low, star ry skies; news to day; won drous light; love was Thine; meek and mild,

p
5

See He, Where An Thus Teach

the ten der Lamb ap pears, who throned in height sub lime, fore have ye left your sheep gels sing ing peace on earth, to come from high est bliss re sem ble Thee, us to

Prom ised Sits a On the Told us Down to In Thy

from mid lone of such sweet

e the ly the a hu

ter nal years. Cher u bim! moun tain steep? Sav iors Birth. world as this! mil i ty!

ff

Hail!

Thou ev

er

bless ed morn!

Hail,

Re demp tions hap py dawn!

13

Sing through all

Je

ru

sa

lem,

Christ is born in

Beth le hem.

from Christmas Carols, New and Old

W
William C. Dix ( )

?
th Century English Air Arranged by Sir John Stainer (

6 8 mf

1. What Child is this, Who, laid to rest, is sleep ing? On Ma rys lap 2. Why lies He in such mean es tate, Where ox and ass are feed ing? 3. So bring Him in cense, gold, and myrrh, Come peas ant, king, to own Him;

6 8

Whom an gels greet with an thems sweet, While shep herds watch are keep ing? lent Word is plead ing: Good Chris tian, fear: for sin ners here The si The King of kings, sal va tion brings; Let lov ing hearts en throne Him.

ff

This, Nails, Raise,

is Christ the King; Whom shep herds guard and this spear, shall pierce Him through, The Cross be borne, for raise the song on high The Vir gin sings her

an gels sing: me, for you: lul la by:

13

Haste, Hail, Joy,

haste to bring Him laud, hail the Word made flesh, for Christ is born, joy

The The The

Babe, the Babe, the Babe, the

Son Son Son

of of of

Ma Ma Ma

ry! ry! ry!

from Christmas Carols, New and Old

G
John Mason Neale ( )

W
Tempus adest floridum, from Pi Cantiones, Arranged by Sir John Stainer (

Moderato

1. 2. 3. 4. 5.

Good Hith Bring Sire, In

King er, me the his

Wen page, flesh, night mas

ces and and is ters

Ste phen, las lookd out On the Feast of tell ing; stand by me, If thou knowst it, pine logs hith er; bring me wine, Bring me dark er now, And the wind blows strong er; steps he trod, Where the snow lay dint ed;

When Yon Thou Fails Heat

the snow lay round a bout, Deep and crisp and e der peas ant, who is he? Where, and what his dwell I will see him dine When we bear them thith and no my heart, I know not how, I can go long ry sod Which the saint had print was in the ve

ven; ing? er. er. ed;

Bright Sire, Page Mark There

ly he and my fore,

shone the lives a mon arch foot steps, Chris tian

moon good forth my men,

that league they good be

night, Tho Un hence, went, Forth page, Tread sure, Wealth

the der they thou or

frost was neath the went to in them rank pos

cru el, moun tain; er; geth bold ly: sess ing,

13

poco pi lento

When a poor man Right a gainst the Thro the rude winds Thou shalt find the Ye who now will

came in sight, for est fence, wild la ment win ters rage bless the poor,

Gath ring win By Saint Ag And the bit Freeze thy blood Shall your selves

ter nes ter less find

fu foun weath cold bless

el. tain. er. ly. ing.

from Christmas Carols, New and Old

G
John Mason Neale ( )

W
Tempus adest floridum, from Pi Cantiones, Arranged by George Ratcliffe Woodward ( )

Moderato

1. 2. 3. 4. 5.

Good Hith Bring Sire, In

King er, me the his

Wen page, flesh, night mas

ces and and is ters

las lookd out On the Feast of Ste phen, tell ing; stand by me, If thou knowst it, bring me wine, Bring me pine logs hith er; dark er now, And the wind blows strong er; steps he trod, Where the snow lay dint ed;

When Yon Thou Fails Heat

the snow lay round a der peas ant, who is and I will see him my heart, I know not was in the ve ry

bout, Deep and crisp and he? Where, and what his dine When we bear them I can go no how, sod Which the saint had

e dwell thith long print

ven; ing? er. er. ed;

Bright Sire, Page Mark There

ly he and my fore,

shone the lives a mon arch foot steps, Chris tian

moon good forth my men,

that league they good be

night, Tho hence, Un went, Forth page, Tread sure, Wealth

the der they thou or

frost was neath the went to in them rank pos

cru el, moun tain; geth er; bold ly: sess ing,

13

When a poor man Right a gainst the Thro the rude winds Thou shalt find the Ye who now will

came in sight, for est fence, wild la ment win ters rage bless the poor,

Gath ring win By Saint Ag And the bit Freeze thy blood Shall your selves

ter nes ter less find

fu foun weath cold bless

el. tain. er. ly. ing.

from The Cowley Carol Book,

I
th Century

D
Melody from Nrnberg Gesangbuch, Arranged by G.H. Palmer

3 4
1. In 2. Nun

na ti

li vit

D An

mi ge

ni, lus

Gau dent om Gu di um

nes An ge pas t ri

li bus,

3 4
9

Et can tant Chris ti na

cum j bi ti vi t

lo : tem

Gl ri a Ma gnam ju

u cun

ni di

De t

o. tem.

17

Chorus

Vir go De

um g nu it,

Vir go Chris tum p pe rit, Vir go sem per in tc ta.

29

Additional verses

3. Na tus est 4. Chris tus na

E m nu tus h di

el, e

Quem pr d Ex Ma r

xit G bri a vr gi

el, ne,

Tes tis Non con

38

est cp

E tus

z chi s mi

el : ne

A Ap

Pa p

tre ru

pro it

cs h

di

sit. e:

from The Cowley Carol Book,

O
In natali Domini, th Century Translated by Rev. H. R. Bramley (

) from Latin

L
John Bacchus Dykes (

1. On the 2. These good 3. Born is 4. Born to

Birth day news an now Em day is

of An man Christ

the Lord gel told u el, the Child,

p p

An To He, Born

gels joy in the shep herds an nounced by of Ma ry

glad ac by their Ga bri un de

cord, fold, el, filed,

f And f

they Told them He, Whom Born the

sing of Pro King

in sweet est Sav iors the phets old at and Lord we

tone Birth, test, own;

ff ff

Glo ry Told them Com eth Glo ry

to be of the from His be to

15

God a joy for Fa thers God a

lone, earth, Breast, lone,

Glo Told Com Glo

ry them eth ry

be of from be

to the His to

God joy Fa God

a for thers a

lone. earth. Breast. lone.

3 2

3 2
21

3 2 3 2

dim.

God

is

born of maid en

fair,

Ma

ry doth

the Sav

ior

28

dim.

bear;

Ma

ry

ev

er

pure,

pp

pp

Ma

ry

ev

er

pure.

from Christmas Carols, New and Old

O
Cecil Frances Alexander ( = 108 )

C
Henry J. Gauntlett ( )

in roy al Da 1. Once came down to earth 2. He 3. And, through all His won sus is our child 4. Je our eyes at last 5. And

vids cit y Stood a low from heav en, Who is God drous child hood, He would hon hoods pat tern, Day by day shall see Him, Through His own

ly cat tle and Lord of or and o like us He re deem ing

shed, all, bey, grew; love;

Where a And His Love, and He was For that

moth shel watch lit Child

er ter the tle, so

laid was low weak, dear

man ger her Ba by In a a sta ble, And His cra dle ly maid en In whose gen tle and help less, Tears and smiles, like and gen tle Is our Lord in

for was arms us, heavn

His a He He a

bed: stall; lay; knew: bove:

Ma ry With the Chris tian And He And He

was that moth er poor, and mean, and chil dren all must feel eth for our leads His chil dren

mild, Je low ly, Lived Mild, be sad ness, And on To

sus on o He the

Child. Christ her lit tle earth our Sav ior ho ly. be dient, good as He. shar eth in our glad ness. place where He is gone.

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

P
George Ratcliffe Woodward ( )

C
London Waits Arranged by Charles Wood ( )

3 4 3 4
7

Past three a clock, And a cold frost y morn ing, Past three a

clock; Good

Fine

mor row, mas ters

all!

1. Born is a Ba 2. Ser aph quire sing joic 3. Mid earth re 4. Hinds oer the pear

by, eth, es ly

Gen An Hear Dew

tle as may gel bell ring ing such voi y lawn ear

be, eth; ces ly

13

Son Hark Neer Seek

of how to the

the ter they rime fore so high Stran

nal Fa ther su per nal. it, Time it, and chime it. well Ca rol ling No l. ger Laid in the man ger.

5. 6. 7. 8.

Cheese Light Myrrh Thus

from out from they:

the dai of star full cof I pray

ry land fer, you,

D.C.
19

Bring Lead In Up,

they eth cense sirs

for from they nor

Ma far of stay

ry, land fer; you

And, Prin Nor Till

not ces, is ye

for to the con

mon meet gol fess

ey, Him, den Him

But Wor Nug Like

ter ship get wise,

and and with and

hon ey. greet Him. hol den. bless Him.

from The Cambridge Carol Book,

B
English by Edward Cuthbert Nunn ( Brightly

T
)

,J
)

,I

!
th Century French Carol )

Un flambeau, Jeannette, Isabelle, by mile Blmont (

Arranged by Edward Cuthbert Nunn (

1. Bring 2. Who 3. It 4. Soft

3 8 f

torch, Jean nette, Is a goes there a knock ing is wrong when the Child to lit ly the

a bel la! Bring a torch, to the so loud ly? Who goes there a is sleep ing, It wrong to is tle sta ble, Soft for a ly

3 8
7

dle, run! cra knock ing like that? talk so loud; ment come; mo

mf

It Je sus, is Ope your doors, I Si lence, all, as see Look and

good folk have here you gath how charm

of on er ing

the vil lage; a plate Some round, a sus, is Je

13

and Ma Christ is born ve ry good cakes which I Lest your noise should wak How He is white, His cheeks

rys call ing: Ah! am bring ing: Toc! en Je sus: Hush! y! Hush! are ros

ah! toc! hush! hush!

beau ti ful quick ly your see how see how the

20

is Ah! the Moth er; doors now o pen; Toc! fast He slum bers! Hush! Child is sleep ing; Hush!

pp

ah! toc! hush! hush!

her is beau ti ful Come let us make good how fast see He see how He smiles in

Son! cheer! sleeps! dreams.

from The Home and Community Song-Book,

T 6 4

G
) Basque Carol

Translated and Adapted by Sabine Baring-Gould (

1. The 2. For 3. Then 4. Of

an know gen her,

gel Ga a bles tle Ma Em man

bri el sed Mo ry meek u el,

from heav thou ther bowed ly the Christ,

en shalt her was

came, be, head, born

6 4

His All To In

wings ge me Beth

as drif ne ra be as le hem,

ted snow, tions laud plea it all on

his and seth a

eyes hon God, Christ

a or she mas

flame; thee, said, morn,

All hail, said he, Thy Son shall be My soul shall laud And Chris tian folk

thou low ly maid Em man u el, and mag ni fy through out the world

en Ma by seers His ho will ev

fore ly er

ry, told, Name. say,

Most Most Most Most

high high high high

ly ly ly ly

fa fa fa fa

vored vored vored vored

la la la la

dy, dy, dy, dy,

Glo Glo Glo Glo

ri ri ri ri

a! a! a! a!

from CyberHymnal.org

A
th Century

6 8

Anonymous, th Century

1. An ge lus ad vir 2. Quo mo do con ci

gi nem Sub in trans in con cla pe rem, qu vi rum non co gno

ve. vi?

Vir gi nis for Qua li ter in

6 8

mi di nem De mul cens in quit A frin ge rem, qu fir ma men te vo

ve. vi?

A Spi

ve re gi na vir ri tus san cti gra

gi ti

11

num, C a Per

li ter r que do mi num fi ci et hc o mni a;

Con ci pi es Et pa ri es ti me as, sed gau de as, Ne

In tac se cu

17

ta, Sa lu tem ho mi num. Tu por ta c li fac ra, quod cas ti mo ni a Ma ne bit in te pu

ta Me del la cri mi num. ra De i po ten ti a.

23

3. Ad hc vir go 4. An ge lus dis 5. E ia Ma ter

no bi lis Re spon dens in quit e pa ru it Et sta tim pu el la Do mi ni, Qu pa cem red di di

i; ris sti

An cil la sum U te rus in An ge lis et

28

hu mi lis O mni po ten tis De tu mu it Vi par tus sa lu ta ho mi ni, Cum Chri stum ge nu i

Ti bi c les ti nun ti o, Tan i. te ro No ris. Qui, cir cum da tus u sti; Tu um ex o ra fi li um Ut

34

ta se cre ti con sci o, vem men si um nu me ro, se no bis pro pi ti um

Con sen ti ens Et cu pi ens Vi de Hinc Ex i it Et in i it Con flic Ex hi be at, Et de le at Pec ca

re fac tum quod tum, Af fi gens ta; Pr stans au

40

au hu xi

di o, me ro li um

Pa ta sum pa re ra Cru cem, qua de dit ic Vi ta fru i be a

re De i con si tum Hos ti mor ti ta Post hoc ex si

li o. fe ro. li um.

from cpdl.org

G
Traditional

,G
Traditional Arranged by Sir John Stainer (

mf

mer ry, 1. God rest you hem in 2. In Beth le 3. From God our Heavn ly

gen tle men, Let noth ing you dis may, Jew ry, This bless ed Babe was born, Fa ther, A bless ed An gel came;

Re mem ber Christ our a And laid with in And un to cer tain

Sav man Shep

Was born on Christ mas Day, ior Up on this bless ed Morn; ger, the same: herds Brought ti dings of

all from Sa tans powr When we were gone a stray; To save us Ma ry, The which His Moth er Did noth ing take in scorn. How that in Beth le hem was born The Son of God by Name.

ff

ti dings of com fort and joy, com fort and joy,

ti dings of com fort and joy.

4. 5. 6. 7.

Fear not then, said the An The shep herds at those ti And when they came to Beth le Now to the Lord sing prais

gel, Let dings Re hem Where All es,

noth joic our you

ing you ed much dear Sav with in

af fright, in mind, lay, ior this place,

Sav This day is born a feed And left their flocks a a man They found Him in And with true love and bro ther

ior Of ing, In ger, Where hood Each

a pure Vir gin bright, tem pest, storm, and wind: ox en feed on hay; oth er now em brace;

Him To free all those who trust in And went to Beth le hem straight way, His Moth er Ma ry kneel ing down, This ho ly tide of mas Christ

From The Un All

Sa tans Son of to the oth er

powr God Lord doth

and might. find. to did pray. face. de

ff

ti dings of com fort and joy, com fort and joy,

ti dings of com fort and joy.

from Christmas Carols, New and Old

C
English by Eda Lou Walton (

S
) th Century Bohemian Carol

1. Come, 2. As 3. Now

3 4

all we we

ye were have

shep watch found

herds ing Him

and our in

be flocks Beth

not where le

dis mayed, they lay, hem stall,

3 4

Seek Shown Sing

where a the

the great glad

low glo ti

ly ry dings,

sweet ba bright as sing oh,

by as them

is the to

laid; day. all!

Here in a man ger, far from all dan ger, Sleep be hold Him, ing Glad bells were ring ing, sweet voi ces sing ing, Through heavns blue por tals, down their dow er, Shep herds a dore Him, wise men be fore Him Lay

12

Warm Good In

arms en will to glitt ring

fold Him mor tals; show er,

In Christ Christ

Christ mas mas

mas is is

joy. come. come.

W
Nahum Tate ( )

F
Adapted from George F. Handel

1. 2. 3. 4.

While shep herds watchd their flocks by night; All seat ed on the Da vids town, this day Is born of Da vids To you, in The heavn ly Babe you there shall find, To hu man view dis be All glo ry to God on high, And to the earth be

ground; line, playd, peace;

The A All Good

an gel of the Lord came down, And glo ry shone a round, And glo ry shone a round. Sav ior, Who is Christ the Lord, And this shall be the sign, And this shall be the sign: mean ly wrappd in swad dling bands, And in a man ger laid, And in a man ger laid. will hence forth from heavn to men Be gin, and nev er cease! Be gin, and nev er cease!

from Sunday School Hymns No. ,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

W
Nahum Tate ( )

F
)

Winchester Old, by George Kirbye (c.

= 92

1. 2. 3. 4. 5. 6.

While shep herds watchd their Fear not, said he, for To you, in Da vids The heavn ly Babe you Thus spake the ser aph, All glo ry be to

flocks by night, All seat ed on the ground, might y dread Had seized their troub led mind; town, this day, Is born of Da vids line, there shall find To hu man view dis playd, and forth with Ap peared a shin ing throng God on high And to the earth be peace;

The an Glad tid A Sav All mean Of an Good will

gel of the ings of great ior, Who is ly wrappd in gels prais ing hence forth from

Lord came joy I Christ the swad dling God, Who heavn to

down, bring Lord; clothes, thus men,

And glo To you And this And in Ad dressed Be gin

ry shone a round, and all man kind, shall be the sign, a man ger laid, their joy ful song, and nev er cease,

from Church Sunday School Hymn-Book,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

T
Traditional,

C
Traditional

3 4

th Century or earlier

1. Good peo ple all, this Christ mas time, 2. The night be fore that hap py tide, 3. Let all your songs and prais es be,

Con sid er well, and bear in mind, The no ble Vir gin and her guide Un to His Heavn ly Ma je sty;

3 4

What our good God for us has done, In send ing His be Were long time seek ing up and down To find a lodg ing And ev er more, a mongst our mirth, Re mem ber Christ our

lov ed Son. in the town. Sav iors birth.

we should pray To God with With Ma ry ho ly, But mark how all things came to pass: From ev ry That night the Vir gin Ma ry mild, Was safe de
3

love this Christ mas day; door re pelled A las! liv erd of a child;

In As Ac

Beth le hem up on that morn, There was a bless ed Mes si ah born. long fore told their ref uge all Was but a hum ble ox s stall. cord ing un to Heavns de cree, Mans sweet sal va tion for to be.

4. Near Beth le hem did shep herds keep Their flocks of lambs and feed ing sheep; 5. With thank ful heart and joy ful mind, The shep herds went the babe to find, in His birth; 6. See how the Lord of Heavn and earth, Showd Him self low ly

To whom Gods an And as Gods an A sweet ex am

gels did ap pear, Which put the shep herds in great fear. gels had fore told, They did our Sav ior Christ be hold. ple for man kind, To learn to bear a hum ble mind.

Pre pare and go, the an gels said, To Beth le With in a man ger He was laid, And by His If quires of An gels did re joice, Well may man
3

not a fraid hem. Be vir gin maid side the kind with heart and voice

For there youll find At tend ing on Sing prais es to

this hap py morn A prince ly babe sweet Je sus born. the Lord of Life Who came to earth to end all strife. His Son has givn. the God of Heavn, That un to us

from free-scores.com, with additional verses from Some Ancient Christmas Carols with the Tunes To Which They Were Formerly Sung in the West of England, via books.google.com

AC
Traditional

E
Traditional

mf

A 1. The Lord at first had 2. And thus with in the gar 3. For in the day thou shalt

dam made Out of the dust and clay, he Was set, there in to stay; den touch Or dost to it come nigh, it

And And If

in his nos trils breath ed life, Een as the Scrip tures say. to him These words the Lord did say: in com mand ment un there of, Then thou shalt sure ly die. eat so thou do but

And then in E dens The fruit which in the But A dam he did

Pa ra dise He gar den grows To take no heed Un

pla ced him to thee shall be for to that on ly

dwell, meat, thing,

That he with in it in Ex cept the tree But did trans gress Gods

should re main, To dress and keep it well. midst there of, Of which thou shalt not eat. ho ly Law, And so was wrapt in sin.

ff

Now

let

good Chris tians

all

be

gin

ho lier life

to

live,

And

to

re joice and

mer ry

be, For

this

is Christ mas

Eve.

mf

4. Now the Lord, Which He to man kind bore; mark the good ness of 5. Which prom ise now is brought to pass: Chris tians, be lieve it well: 6. And now the tide is nigh at hand, In which our Sav ior came;

His And Let

mer cy soon He did ex tend, Lost man for to re store: by the death of Gods dear Son, We are re deemed from Hell. us re joice and mer ry the same; be In keep ing of

re And there fore to if So we tru ly Lets feed the poor and

deem our souls From death and hell and thrall, do be lieve, And do the thing thats right, it crave; hun gry souls. And such as do

He said His own dear Then by His mer its And when we die, in

all. Son should be The Sav ior of us we at last Shall live in heav en bright. heav en we Our sure re ward shall have.

from Christmas Carols, New and Old

C
John Byrom ( )

,A

,S

M
John Wainwright (

Majestically

1. Christ ians, a wake, sa lute the hap py morn, 2. Then to the watch ful shep herds it was told, 3. He spake; and straight way the ce les tial choir

Where on the Sav ior of man Who heard than gel ic her alds In hymns of joy, un known be

kind was voice: Be fore, con

born; hold, spire:

Rise to a dore I bring good ti The prais es of

the mys ter y of love, dings of a Sav iors birth re deem ing love they sang,

13

Which hosts of an gels chant ed from a To and all the na tions up on you And heavns whole arch with al le lu ias

bove; earth: rang:

With them the joy ful This day hath God ful Gods high est glo ry

19

Of God In car nate and the Vir gins ti dings first be gun filld His prom ised word, This day is born a Sav ior, Christ, the on earth, and un to men, good was their an them still, Peace up

Son. Lord. will.

25

4. To Beth lhem straight the hap py shepherds ran, 5. Let us, like these good shep herds, then em ploy 6. Then may we hope, than gel ic thrones a mong,

To see the won der God had Our grate ful voi ces to pro To sing, re deemed, a glad tri

31

wrought for claim the um phal

man: joy; song;

And found, with Jo Trace we the Babe, He, that was borne

seph and the bless ed maid, Who hath re trieved our loss, up on this joy ful day,

37

Her Son, the Sav ior in a man ger From His poor man ger to His bit ter all His glo ry shall dis A round us

laid; Cross; play;

A mazed the won drous Tread ing His steps, as Saved by His love, in

43

sto ry they pro claim, sist ed by His grace, ces sant we shall sing

liest her alds of the Sav iors The ear Till mans first heavn ly state a gain takes gels and of an gel men, the Of an

name. place. King.

from The English Hymnal,

T
Robert Croo,

C
th Centry English Carol Adapted and Arranged by Sir John Stainer (

3 4p
6

3 4

1. Lul 2. O 3. Her 4. Then

lay, Thou lit sis ters too, od, the king, is me, woe

tle how in poor

ti may his Child,

ny we rag for

Child, do, ing, Thee,

12

mf
By, For Charg And by, lul ly, to pre serve ed he hath ev er mourn lul this this and lay; day; day; say; Lul This His For lay, poor men Thy lit Thou Young ling of might, ing part tle for in nor

mf
18

dim.

pp
ny we own nor child, sing, sight, sing, By, By, All By,

rall.

ti whom his say

lul by, by, lul chil dren by, lul

ly, ly, young ly,

lul lul to lul

lay. lay? slay. lay.

dim.

from Christmas Carols, New and Old

pp

rall.

T
Robert Croo,

C
th Centry English Carol Arranged by Martin Fallas Shaw ( )

3 4 3 4

Lul ly,

lul

lay, Thou lit tle ti ny Child,

By, by, lul

ly, lul

lay;

1. O 2. Her 3. Then

sis od, woe

ters the is

too, king, me,

how in poor

may his Child,

we rag for

do, ing, Thee!

For Charg And

to ed ev

pre he er

13

serve hath mourn

this this and

day; day; say;

This His For

poor men Thy

Young ling of might, part ing

for in nor

whom his say

we own nor

18

sing sight, sing,

By, All By,

by, chil by,

lul dren lul

ly, young ly,

lul to lul

lay? slay. lay.

from ChristmasCarolMusic.org

A
Frhlich soll mein Herze springen, by Paul Gerhardt, 1653 Translated by Catherine Winkworth, Johann Georg Ebeling ( )

1. All 2. Hark! 3. Come 4. Thee,

my a then dear

heart voice let Lord,

this from us with

night yon hast thee

re der en I

joi man yon cher

ces, ger, der; ish;

As I hear, Soft and sweet, Here let all, Live to thee,

Far and near, Doth en treat, Great and small, and with thee,

Sweet est an Flee from woe Kneel in awe ing shall Dy

gel and and not

voi dan won per

ces; ger; der. ish;

Christ Breth Love But

is ren Him shall

born, come; who swell

their from with with

choirs all love thee

are that is for

sing grieves yearn ev

ing, you. ing; er,

13

Till You Hail Far

the air, are freed; the star on high,

Ev ry where, All you need that from far in the joy

Now I bright that

with joy is will sure ly with hope is can al ter

ring give burn nev

ing. you. ing. er.

from CantateDomino.org

IS
Traditional Briskly.

S
Traditional English (Derbyshire)

1. I saw three ships 2. And what was in 3. The Vir gin Ma ry 4. Pray, whith er sailed

6 8

come sail those ships and Christ those ships

ing in, all three, were there, all three,

On On On On

Christ mas day, Christ mas day, Christ mas day, Christ mas day,

on on on on

Christ mas day, Christ mas day, Christ mas day, Christ mas day,

6 8

I And The Pray,

saw three ships what was in Vir gin Ma ry whith er sailed

come sail those ships and Christ those ships

ing all were all

in, three, there, three,

On On On On

Christ Christ Christ Christ

mas mas mas mas

day day day day

in in in in

the the the the

morn morn morn morn

ing. ing. ing. ing.

5. 6. 7. 8. 9.

to Beth le hem, On Christ O they sailed in And all the bells on earth shall ring, On Christ And all the An gels in Heavn shall sing, On Christ And all the souls on earth shall sing, On Christ Then let a main, On Christ us all re joice

mas mas mas mas mas

day, day, day, day, day,

on on on on on

Christ Christ Christ Christ Christ

mas mas mas mas mas

day, day, day, day, day,

to O they sailed in And all the bells on And all the An gels in And all the souls on us all Then let re

Beth le hem, On Christ earth shall ring, On Christ Heavn shall sing, On Christ earth shall sing, On Christ joice a main, On Christ

mas mas mas mas mas

day day day day day

in in in in in

the the the the the

morn morn morn morn morn

ing. ing. ing. ing. ing.

from Christmas Carols, New and Old

T
Traditional

M
Old English

6 8

mf
first next good joy good joy that that Ma Ma ry ry had, had, It It was was the joy the joy

1. The 27. The

of of

6 8
4

mf
To To To To see see see see the her her her bless own own own ed Son Son Son Je Je Je Je sus sus sus sus Christ, Christ, Christ, Christ,

1. 2. 3. 47.

one; two; three; four, five, etc.;

f
was first 1. When He Mak ing the lame 2. Mak ing the blind 3. Read ing the Bi 4. Rais ing the dead 5. the Cru 6. Up on A ing in scend 7. her to to ble to ci to Son. go. see. oer. life. fix. heavn. When He Mak ing Mak ing Read ing Rais ing Up on A scend was the the the the the ing first lame blind Bi dead Cru in her Son, go, to see, to ble oer, life, to ci fix, to heavn,

f
Good Lord; And hap py may we be;

ff
Praise

13

ff
Fa ther, Son, and Ho ly Ghost To all e ter ni ty.

from Christmas Carols, New and Old

A W
William C. Dix ( = 100 )

O
Konrad Kocher ( )

1. 2. 3. 4. 5.

As As As Ho In

with glad ness with joy ful they of ferd ly Je sus, the heavn ly

men steps gifts ev coun

of old they sped most rare ry day try bright

Did To At Keep Need

the that that us they

guid low man in no

ing ly ger the cre

star man rude nar a

be ger and row ted

hold; bed, bare; way; light;

As There So And, Thou

with to may when its

joy they bend the we with earth ly Light, its

haild knee ho things Joy,

its be ly are its

light, fore joy, past, Crown,

Lead ing Him whom Pure and Bring our Thou its

on heavn free ran Sun

ward, and from somed which

beam ing earth a sins al souls at goes not

bright; dore; loy, last down;

So, most So may All our Where they for There

gra cious we with cost liest need no ev er

10

God, will trea star may

may ing sures to we

we feet bring, guide, sing

Ev Ev Christ, Where Al

er er to no le

more seek Thee, clouds lu

be Thy our Thy ias

to led cy mer heavn ly ry glo our to

Thee. seat. King. hide. King.

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

P - -P
Guill, pran ton tamborin Burgundian carol, Arranged by Charles Wood ( )

1. Wil lie, 2. When the 3. God and

get your lit tle drum, Rob in, bring your flute and men of old en days Gave the King of Kings their man to day be come Close ly joined as flute and

come. praise, drum.

Arent they They had the Let

fun to play up pipes to play up joy ous tune play

on? on. on!

Tu re lu re Tu re lu re Tu re lu re

lu, lu, lu,

pat a pat a pan, pat a pat a pan, pat a pat a pan,

When you And al As the

play your fife and drum, How can an y so the drums theyd play, Full of joy, on in stru ments you play, We will sing, this

one Christ Christ

be mas mas

glum? Day. Day.

Music from The Cambridge Carol Book,

W
John Bowring ( )

,T

N
Aberystwyth, Joseph Parry ( )

1. Watch man, tell us 2. Watch man, tell us 3. Watch man, tell us

of the night, of the night; of the night,

What its signs of prom ise are. High er yet that star as cends. For the morn ing seems to dawn.

See that glo ry beam ing star. Trav ler, oer yon moun tains height, Trav ler, bless ed ness and light, Peace and truth its course por tends. Trav ler, dark ness takes its flight, Doubt and ter ror are with drawn.

Watch man, does its beau teous ray Aught of joy or hope fore tell? Watch man, will its beams a lone Gild the spot that gave them birth? Watch man, let thy wan drings cease; Hie thee to thy qui et home.

13

Trav ler, yes, it brings the day, Trav ler, a ges its own; are Trav ler, lo! the Prince of Peace,

Prom ised See, it Lo! the

day of bursts oer Son of

el. Is ra all the earth. God is come!

from ChristmasCarolMusic.org

I
Heinrich Seuse (

Arranged by J.S. Bach (

6 4
1. 2. 3. 4.

In O O U

dul ci ju Je su, par Pa tris ca bi sunt gau

bi vu ri di

lo le, tas! a

Nun sing et Nach Dir ist na O ti Nir gend

und seid froh! mir so weh. lem i tas! mehr denn da,

Wir

6 4
5

Al Trst wr Wo

le un mir mein all en die Eng

ser Ge ver el

Won m lor sing

ne te, en, en

Liegt Per

in O nos No

pr Puer tra va

se op cri can

pi ti mi ti

o, me, na; ca

Sie So

leuch Durch hat Und

tet wie all Dei er uns die Har

die ne er fen

Son G wor kling

ne te, ben en

Ma O C In

11

tris Prin lo Re

in gre ceps glo rum gau gis cu

mi ri di ri

o . a. a

Al Tra Quan E

pha es me he gra ta ia, wrn

et post ti wir

14

O! Te! a! da!

Al Tra Quan E

es pha he me ta gra ia, wrn

et post ti wir

O! Te! a! da!

from The Cowley Carol Book,

I
Heinrich Seuse (

th century German melody

6 8
1. 2. 3. 4.

In dul ci ju bi O Je su, par vu O Pa tris ca ri U bi sunt gau di

lo le, tas! a

Now For O In

sing with hearts a thee I long al na ti lem i an y place but

glow! way; tas! there?

Our de light and Com fort my hearts Deep ly were we There are an gels

6 8
6

plea sure Lies in blind ness O stain ed Per nos sing ing No

pr se pi Puer op ti tra cri mi va can ti

o, me, na; ca

Like sun shine is With all Thy lov But Thou for us And there the bells

our ing hast are

trea sure Ma kind ness, O gain ed C ring ing In

11

tris in Prin ceps lo rum Re gis

gre glo gau cu

mi ri di ri

o . a. a

Al pha Tra he O that O that

es et me post we were we were

O! Te! there! there!

Al pha Tra he O that O that

es et O! me post Te! we were there! we were there!

from ChristmasCarolMusic.org

I
Heinrich Seuse (

) )

th century German melody Arranged by Robert Lucas de Pearsall ( )

Translated by Robert Lucas de Pearsall (

6 4
1. 2. 3. 4.

In O O U

dul ci Je su, Pa tris bi sunt

ju par ca gau

bi vu ri di

lo le, tas! a

our Let us I yearn for ti O na they If

hom Thee lem be

age al i not

show: way; tas! there?

6 4
5

Our hearts joy re clin eth In pr se pi o, Hear me, I be seech Thee, O Puer op ti me, Deep ly were we stain ed Per nos tra cri mi na; No va can ti ca; There are an gels sing ing

And like a bright star shin eth My pray ing let it reach Thee, But Thou for us hast gain ed And there the bells are ring ing

Ma tris in O Prin ceps C lo rum In Re gis

gre glo gau cu

mi ri di ri

o . a. a

Al pha Tra he Qua lis O that

es et O! me post Te! glo ri a! we were there!

Al pha Tra he Qua lis O that

es et O! me post Te! glo ri a! we were there!

Ma tris in O Prin ceps C lo rum In Re gis

gre mi glo ri gau di cu ri

o . a. a

Al pha Tra he Qua lis O that

es et O! me post Te! glo ri a! we were there!

Al pha Tra he Qua lis O that

es et me post glo ri we were

O! Te! a! there!

from CantateDomino.org

G
John Mason Neale ( )

,R
th Century German Melody

6 8 mf
1. Good Chris tian men, 2. Good Chris tian men, 3. Good Chris tian men,

re re re

joice joice joice

With heart, and soul and voice; With heart, and soul and voice; With heart, and soul and voice;

6 8
5

Give ye heed to what we say: Now ye hear of end less bliss: Now ye need not fear the grave:

Je Je Je

sus Christ is born to day: sus Christ was born for this! sus Christ was born to save!

Ox and ass be fore Him bow, And He is in the man ger now. He hath oped the heavn ly door, And man is bless ed ev er more. Calls you one and calls you all, To gain His ev er last ing hall.

13

ff

Christ Christ Christ

is born was born was born

to for to

day! this! save!

Christ Christ Christ

is born was born was born

to day! for this! to save!

from Christmas Carols, New and Old

G
th Century English Allegro

W
th Century English

mf

1. Was sail, was sail all o ver the town, Our toast it is white and our 2. So here is to Cher ry and to his right cheek, Pray God send our mas ter a Pray God send our mas ter a 3. And here is to Dob bin and to his right eye,

3 4

3 4
7

is brown; Our bowl it ale it is made of the white ma ple tree, With the good piece of beef, A good piece of beef that may we all see, With the good Christ mas pie, A good Christ mas pie that may we all see, With the

13

was sail ing bowl well drink un to thee. 4. And here is to Fill pail and to her left was sail ing bowl well drink un to thee. 5. Come but ler, come fill us a bowl of the was sail ing bowl well drink un to thee. 6. Then heres to the maid in the li ly white

19

ear, Pray God send our mas ter a hap py New Year, A hap py New best, Then we hope that your soul in heav en may rest, But if you do smock, Who trippd to the door and slippd back the lock, Who trippd to the

25

eer he did see, With the was sail ing bowl well drink un to thee. Year as bowl and all. draw us a bowl of the small, Then down shall go but ler, these jol ly was sail ers in. door and pulled back the pin, For to let

T
th Century English

S
th Century English

mf

1. Here we come a Here we come a was sail ing A mong the leaves so green, 2. We are not dai ly beg gars That beg from door to door, But we are neigh bors 3. Good Mas ter and good Mis tress, As you sit by the fire, Pray think of us poor

6 8

6 8
6

Chorus

fair to be seen. wan dring, So chil dren Whom you have seen be fore. chil dren Who wan der in the mire.

Love and joy come to

you, And to

10

you your was sail too, And God bless you, and send you a

hap

py new year, And God

16

Additional Verses

6 8

send you a

hap py

new

year.

4. We have a 5. Call up the 6. Bring us 7. God bless the

lit but out mas

tle ler a ter

purse Made of of this house, Put ble And ta of this house, Like

6 8
20

ratch ing leath er on his gol den spread it with a wise the mis tress

skin; We want some of your small change To line it well with in. ring; Let him bring us a glass of beer, The bet ter we shall sing. cloth; Bring us out a cheese, And of your Christ mas loaf. dren That round the ta ble go. too; And all the lit tle chil

from Christmas Carols, New and Old

F
Martin Luther (

H
) )

IC

Y
Adapted by J.S. Bach ( )

Old German Melody Attributed to Martin Luther

Translated by Catherine Winkworth ( Very slow and dignified ( = 46)

1. From heav en high I 2. To you this night is 3. Glo ry to God in

come to you, To bring you ti dings, strange and true. born a Child Of Ma ry, chos en Moth er mild; high est Heavn, Who un to us His Son hath givn!

Glad This While

ti dings of great lit tle Child, of an gels sing with

joy I bring, Where low ly birth, Shall pi ous mirth A

of I now will be the joy of glad New Year to

say and sing. all the earth. all the earth.

from The English Hymnal,

T
th Century English

C
Traditional English

Be decked with bays and rose 1. The boars head in hand bear I 2. The boars head as I un der stand Is the rar est dish in all In hon 3. Our stew ard hath pro vid ed this or of the King

ma ry; this land, of bliss,

And I pray you my mas ters mer ry be; Quot Which is thus be decked with a gay gar land, Let Which on this day to be serv ed is, In

es tis in con us ser vi re Re gi nen si

vi can a

vi ti tri

o. co. o.

ff - pp Ca

put a

pri

de

fe

ro

Red dens

lau

des

Do

mi

no.

A
James Montgomery ( = 104 )

G
Henry Smart (

1. An gels, from 2. Shep herds, in 3. Sa ges, leave 4. Saints be fore

the realms of glo ry, the field a bid ing, your con tem pla tions, al tar bend ing, the

Wing Watch Bright Watch

your flight oer all the ing oer your flocks by er vis ions beam a ing long in hope and

earth, night, far; fear,

Ye, God Seek Sud

who sang cre a tions sto ry, Now pro with man is now re sid ing; Yon der the great De sire of na tions, Ye have den ly the Lord, de scend ing, In His

claim shines seen tem

Mes si the in His na ple shall

ahs fant tal ap

birth; light; star; pear;

Come and wor ship, come and wor ship, Wor ship Christ, the

new born King.

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

T
Robert Davis ( )

B
Adapted from Orientis Partibus, th Century French

3 4
1. Je sus, our bro ther, kind and good, Was hum bly born in a sta ble rude, And the 2. I, said the don key, shag gy and brown, I car ried His Moth er up hill and down; I 3. I, said the cow, all white and red, I gave Him my man ger for His bed, I

3 4
9

friend ly beasts a round Him stood; Je sus, our broth er, kind and good. car ried Her safe ly to Beth le hem town. I, said the don key, shag gy and brown. gave Him my hay to pil low His head. I, said the cow, all white and red.

17

4. I, said the sheep with 5. I, said the dove from the 6. I, said the cam el, 7. Thus ev ry beast by

y horn, I curl gave Him my wool for His blank et ters high, Cooed Him to sleep, that He should not raf yel low and black, on my O ver the des ert, up some good spell, In the sta ble dark was glad to

24

warm, He wore my coat on Christ mas morn. I, said the sheep with curl y horn. cry, We cooed Him to sleep, my mate and I. I, said the dove from the raf ters high. back I brought Him a gift in the Wise Mens pack, I, said the cam el, yel low and black. tell Of the gift el, The gift he gave Em man u el. he gave Em man u

from HymnsAndCarolsOfChristmas.com

O
Attributed to Pierre de Corbeil, Bishop of Sens (d. )

P
th Century French

1. O ri en tis par ti bus 2. Sal tu vin cit hin nu los 3. Hic in col li bus Sy chen,

Ad ven ta vit a si nus, Pul cher et for Su per dro me Da mas et ca pre o los Jam nu tri tus sub Ru ben Trans i it per

tis si mus, da ri os Jor da nem

Sar ci nis ap tis si mus. Ve lox ma di a ne os. Sa li it in Beth le hem.

hi cu la, 4. Dum tra hit ve 5. Cum a ris tis, hor de um 6. A men di cas, a si ne;

11

Mul ta cum sar ci nu la Co me dit et car du um Jam sa tur ex gra mi ne.

Il li us man di bu la Tri ti cum ex pa le a A men, a men i te ra

Du ra te rit pa bu la. Se gre gat in a re a. As per na re ve te ra.

Words from HymnsAndCarolsOfChristmas.com, Music from CyberHymnal.org

A
George Ratcliffe Woodward ( )

C
Der wind der wet, der han der kret, Arranged by Charles Wood ( )

Al though at Yule it blow eth cool, And frost doth grip 1. the fin gers, 2. Through snow or sleet we pace the street, Fair sirs, with right good rea son, 3. No itch ing palms have we for alms, Con tent if Christ, the bur den

3 4

And nip the nose, and numb the toes, Of out door Car ol To wish you all, both great and small, The bless ings of the Of these our lays, be stow His praise, And one day be our
from The Cambridge Carol Book,

sing ers, sea son. guer don

OH
Placide Cappeau ( ) Translated by John Sullivan Dwight ( Andante maestoso ( = 72)

N
Adolphe Adam (

(Cantique de Nol)

mf
1. O 2. Led 3. Tru

ho ly by the ly He

mf

night light us taught

the stars are bright ly shin of faith se rene ly beam to love one an oth

ing, ing, er,

It is With glow His law

the ing is

night of the dear hearts by His cra love and His gos

Sav iors birth; dle we stand; pel is peace;

Long lay the So led by Chains shall He

10

world light of for break

and er in sin ror pin sweet ly gleam a star is the slave our bro

ing, ing ther,

Till He Here came And in

ap the His

12

p piu mosso
peared and the soul wise men from O name all op pres felt its worth ri ent land. sion shall cease. thrill of hope the A The King of kings lay Sweet hymns of joy in

pp

15

wea ry soul re joic es, For yon der breaks a thus in low ly man ger, In all our tri als us grate ful cho rus raise we, Let all with in

new and glo rious morn; born to be our friend; praise His ho ly name;

18

f f
21

Fall He Christ

on your knees, knows our need, is the Lord,

Oh, Our Oh,

hear weak praise

the an gel ness is no His name for

voi stran ev

ces! ger. er!

O Be His

night hold powr

di your and

vine, King, glo

O be ry

24

night fore ev

when Christ was born! Him low ly bend! er more pro claim!

O Be His

night hold powr

O your and

27

ho King, glo

ly be ry

night fore ev

O night di vine! Him low ly bend! er more pro claim!

30

Fall He Christ

on your knees, knows our need, is the Lord,

Oh, Our Oh,

hear weak praise

the an ness is His name

gel no for

f
33

voi stran ev

ces! O ger. Be er! His

night hold powr

di vine, your King, and glo

O be ry

night fore ev

when Christ was Him low ly er more pro

rit.
37

a tempo

D.S.

born! bend! claim!

O night Be hold His powr

O ho your King, and glo

ly night O night di vine! be fore Him low ly bend! er more pro claim! ev ry

rit.

a tempo

from Christmas Carols and Hymns for School and Choir,

C
Translated by Rev. H.R. Bramley ( Allegro vivace.

D
Sir John Stainer (

) from Latin

mf

mu sics ma 1. Wake all glo rious hol 2. Let this glo ry to 3. Give we 4. O how bright is this day in splen 5. Risn to

gic i this day dor

powrs, day Feast, made, bright,

ff

On this bliss ful Find such ho ly For mans res to Day with ra diance Shin ing to all

morn ing, spend ing, ra tion: glow ing, a ges,

mf

Born That Now Which Beams

to the the the the

day, the Child is ours, sim ple heart ed may is re leased, guil ty Light of Light dis played, Sun, whose dis tant light

ff

Theme of Joy with Freed from Light in Touchd the

Pro phets warn ing; out of fend ing, con dem na tion: dark ness show ing; Pro phets pa ges;

mf

Gi ant in race He towrs, the And sweet cha ty may stay, ri By the wid ows son de ceased, Chas ing thus deaths gloom y shade, Now, to end the reign of night,

ff

Toil With See Bright Christ

and our E ness His

dan ger scorn ing. con course blend ing. li shas sta tion! oer us throw ing! powr en ga ges.

13

O that bless ed go ing out, Which sal va p O that bless ed go ing out, sal va

tion brought a bout, tion brought a bout,

17

ff

that bless ed

go ing

out,

Which sal va

tion brought a

bout.

from Christmas Carols, New and Old

A L
Anonymous

W W
th Century Austrian

1. As ly we watchd late of such beau 2. A King a is man 3. His throne 4. Then shep herds, be joy

3 4

mf
oer ty ger, ful, our was His sa

fields thro the fore neer be a court is lute your liege

night, seen, loft, King,

3 4

mf

A And But Let

star there was Ma His ry troops of bright hills and dales

seen moth an ring

of er gels, to

such so in the

glo ri like to lays sweet song that

ous light; a queen. and soft, sing, ye

All Blest Him Blest

thro be they be

the the pro the

night, hour, claim, hour,

an wel our wel

gels come Christ come

did the by the

sing, morn, name, morn,

In For And For

rols, so sweet, ca Christ our dear Sav earth, sky and air Christ our dear Sav

of ior straight ior

the on are on

birth earth filld earth

of now with now

a is His is

King. born. fame. born.

T
= 112

C
Charles Steggall ( )

Adapted from Thys endris nyzth, th Century

mf 1. On

yes ter night I saw

a sight, A star as bright as

day;

And all

a long, I

dim.

lul

lay, lul lay, lul

lay,

heard

a song, lul

lay, by

by, lul lul

lay, lay, lul lay

lul lay, lul

lay.

lul

lay

2. A 3. The 4. Now,

love Child sweet

her Child she ly dy sat and sang, And to la the maid en then spake whilst she did sing, And to est Lord, since Thou art King, Why liest Thou in a

13

It

makes my heart

to

spake: My Son, my Bro said: Right sure I am stall? Why didst Thou not

ther, a Thy

It Fa ther dear, might y King, Though To cra dle bring

makes in some

my a great

It
17

ache,

makes my heart to A

heart crib roy

to ache, My bed: al hall?

To For Me

see Thee there, gels bright, an thinks tis right,

so Down That

cold to king

and bare, Me light; or knight

A Thou Should

ache,

20

King up on this

hay;

dim.

King canst lie

up not in

on this hay; But say Me nay: Then good ar ray; And

hush Thy why so them a

will not fail wail, I sad? Thou mayst be glad mong, It were no wrong

King up on this

hay;

To To

sing by by, lul sing by

lay, lul lay, to lul by,

sing by by, lul lay, by by,

lay, lul lay; To

28

cresc.

lul lul lay, lul lay, lul lay, lul lay, by by,

lay.

To

sing by by lul

lay, lul lay, lul lay,

lul lay, lul by by lul lay, by by

lay, lul lay, lul lay.

sing by by, lul

lay,

lul

lay,

lul

lay,

6. Now tell me, sweetest Lord, I pray, 5. My Mother Mary, thine I be, Thou art my love and dear, Though I be laid in stall, How shall I nurse Thee to Thy mind, Both lords and dukes shall worship Me, And make Thee glad of cheer? And so shall monarchs all: For all Thy will Ye shall well see I would fulfil, That princes three, I need no more to say; Shall come on the twelfth day: And for all this Then let Me rest I will Thee kiss, Upon thy breast, And sing by by, lullay, And sing by by, lullay. 7. My Mother dear, when time it be, Then take Me up aloft, And set Me up upon thy knee, And handle Me full soft; And in thy arm, Thou wilt Me warm, And keep Me night and day: And if I weep, And may not sleep, Thou sing by by, lullay.
from Christmas Carols, New and Old

T
Adapted from Thys endris nyzth, 15th Century

N
th Century English

6 4
1. 2. 3. 4.

This en This love My sweet The Child For an

dris night I la ly dy est bird, tis then spake in gels bright down

saw sat thus His on

star as a sight, A to her and sang, And re quired, Though Thou be to His talk ing, And me light; Thou know est

bright as Child did King ve mo ther no tis

day; say, ray, said, nay.

6 4

And eer My Son, But ner Yea, I And for

a mong, A my Bro ther, I the less am known as that sight thou

maid en sung, Lul lay, by by, lu Fa ther dear, Why liest Thou thus in will not cease To sing By by, lul Heav en King In crib though I be mayst de light To sing, By by, lul

lay. hay? lay. laid. lay.

from The English Carol Book, Second Series,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

OD F
Johannes Daniel Falk ( ) Sicilian Hymn

1. O du 2. O du 3. O du

frh li che, frh li che, frh li che,

o du o du o du

se li ge, se li ge, se li ge,

Gna den bring en de Weih nachts zeit! Gna den bring en de Weih nachts zeit! Gna den bring en de Weih nachts zeit!

Welt ging ver lor en, Christ ist ge bor en, Freu e, Christ ist er schien en, Uns zu ver sh nen, Freu e, Himm li sche Hee re Jauch zen dir Eh re, Freu e,

freu e dich, o Christ en freu e dich, o Christ en freu e dich, o Christ en

heit! heit! heit!

from The Wartburg Hymnal,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

C
Traditional Not slow.

B
Bas-Quercey Carol

far, Fol low ing straight the No l star? 1. Whence comes this rush of wings a 2. Tell us, ye birds, why come ye here, In to this sta ble, poor and drear? lo mel, too, with ten der heart, 3. Hark how the Green finch bears his part, Phi An 4. gels and shep herds, birds of the sky, Come where the Son of God doth lie;

Birds Hast Chants Christ

from ning from on

the we her the

woods in seek the y leaf earth with

won drous flight, new born King, dark re treat man doth dwell,

Beth And Re, Join

le hem seek all our sweet mi, fa, sol, in the shout,

this est in No

Ho ly Night. mu sic bring. ac cents sweet. l, No l!

from Carols Old and Carols New,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

IH
Henry Wadsworth Longfellow ( )

D
John Baptiste Calkin ( )

1. I heard the bells on Christ mas Day Their old fa mil iar car ols play, 2. I thought how, as the day had come, The bel fries of all Chris ten dom in de spair I bowed my head, There is no peace on earth, I said, 3. And 4. Then pealed the bells more loud and deep: God is not dead, nor doth He sleep; 5. Till, ring ing, sing ing on its way, The world re volved from night to day,

And wild and sweet the words re peat Of Had rolled a long thun bro ken song Of For hate is strong, and mocks the song Of The wrong shall fail, the right pre vail, With A voice, a chime, a chant sub lime, Of

peace peace peace peace peace

on on on on on

earth, earth, earth, earth, earth,

good good good good good

will will will will will

to men. to men. to men. to men. to men.

from HymnsAndCarolsOfChristmas.com

C
from an th Century Manuscript Old Melody in Hypo-Dorian Mode Arranged by G. H. Palmer

1. Con 2. Ad 3. Lo 4. Ad

6 4

gau pa que pr

de sto ban se

at res tur pe

tur de pa stant

ba scen sto bos

fi dit res et

de an in a

li ge vi si

um, lus, cem, nus,

6 4

Vir go ma ter pe Di cens e is : na Trans e a mus ad Co gno ve runt quis

pe tus no es

rit est vum set

fi Do ho Do

li mi mi mi

um nus nem nus

in in in in

Beth Beth Beth Beth

le le le le

hem. hem. hem. hem.

5. In 6. Tri 7. Col

o ni, ly

cta tri ri

va no, das

dum cir cum ci tri na dant mu mul cum nec si

di ne ta

tur, ra, re

No men Re gi Be ne

e i Je sus re gum fu gen di cat Chri stus

im po ti u Rex glo

ni be ri

tur ra

in Beth in Beth in Beth

le le le

hem. hem. hem.

Words from Pi Cantiones,

F
Versified by John Mason Neale (

C
)

C
Old Melody in Hypo-Dorian Mode Arranged by G. H. Palmer

Congaudeat turba fidelium, from an th Century Manuscript

6 4
1. 2. 3. 4.

From And Now Then

church an go Her

to gel we od

church hosts forth, sought

the the and the

bells glad tid ings run: mid night of His birth, this won drous thing, see al Son to slay, Roy

6 4

A Vir gin hath con to be Sang Glo ry The shep herds said, and Who ra ther should have

ceivd God seek come

and and the to

borne a peace on new born kneel and

Son earth, King pray

In In In In

Beth Beth Beth Beth

le le le le

hem. hem. hem. hem.

5. The Star 6. Their frank 7. With three

went lead ing cense, in fold gifts

the West: from East un to and myrrh, and gold they bring, the Three fold God then praise,

The Wise Men fol lowed, till they saw it To hail the God, the Mor tal, and the Who thus vouch safed the songs of man to

rest In Beth le King In Beth le raise In Beth le

hem. hem. hem.

from The Cowley Carol Book,

E
th Century German

R
Arranged by Michael Praetorius ( )

1. Es ist ein Ros ent sprung en, aus 2. Das Rs lein, das ich mein e, da 3. Das Blm e lein, so klein e, das

ein er Wur von Je sai duf tet uns

zel zart, a sagt, so s,

wie uns die ist Ma ri mit sein em

-zel -a
7

zart, sagt,

Alt en sung en, von Jes se war a die rei uns das Blm ne die hel len Schein e ver treibts die Fin

die Art lein bracht. ster nis.

hat Und ein Aus Got tes Wahr Mensch und

die -lein
12

Art bracht.

Blm lein bracht ew gem Rat wahr er Gott,

mit ten im kalt en Win hat sie ein Kind ge bor hilft uns aus al lem Leid

ter, wohl zu der halb en und blieb ein rei e, ret tet von Snd

en Nacht. ne Magd. und Tod.

-en -ne

Nacht. Magd.

J
Arranged by Michael Praetorius ( )

1. Flos de ra di ce Jes se, est na tus ho 2. Hunc I sa ias flo rem, pr sa gi is ce 3. Est cam pi flos pu di ci, est flos con val

di e. Quem no bis jam ad es se, l ta mur u ci nit. Ad e jus nos a mo rem, Na scen tis al li um. Pul crum que pot est di ci, in spi nis li

-di e. -ci nit.

10

ni ce. Flos il le Je sus est. li cit. Flos vir gam su pe rat li um. O do ris op ti mi;

Ma ri a Vir go ra dix de qua flos or c li ter r que ci ves, Flos il le re vel so li quod vis ce dit a ro ma no

tus est. cre at. mi ni.

-ni ce. -li cit.

-tus est. -cre at.

L ,H
th Century German Translated by Theodore Baker ( )

B
Arranged by Michael Praetorius ( )

1. Lo, how a Rose eer bloom ing From ten der stem 2. I sa iah twas fore told it, The Rose I had 3. O Flowr, whose fra grance ten der With sweet ness fills

has sprung! Of Jes ses in mind; With Ma ry the air, Dis pel with

has in
7

sprung! mind;

lin eage com ing As men of old we be hold it, The Vir gin Moth glo rious splen dor The dark ness ev

have sung. er kind. ry where;

It came, a flowr et bright, To show Gods love a right True man, yet ve ry God,

have -er
13

sung. kind.

A mid the cold of win She bore to men a Sav From Sin and death now save

ter When half spent was ior, When half spent was us, And share our ev

the night. the night. ry load.

the

night.

OC 2 4

,L

C
Johann A. P. Schulz ( )

Ihr Kinderlein kommet, by Christoph von Schmid (17681854)

1. O 2. Hes 3. See 4. Kneel

come, born Ma down

lit tle chil in a sta ry and Jo and a dore

dren, O for ble seph with Him with

come you love shep

one and and for beam ing herds to

all, me, eyes day,

2 4

To Draw Are Lift

Beth near gaz up

le by ing lit

hem the up tle

haste, bright on hands

to gleam the now

the ing rude and

man Star bed praise

ger so light to where He Him as

small, see, lies, they;

Gods In The Re

Son swad shep joice

for a gift dling clothes ly herds are kneel that a Sav

has been so ing ing, with ior from

sent meek hearts sin

you this and so full of you can

night mild, love, boast,

To And While And

be pur an join

your Re er than gels sing the in

deem an loud song

er, your gels the al le of the

joy heav lu heav

and en ias en

de ly a ly

light. Child. bove. host.

from HymnsAndCarolsOfChristmas.com

T
Josiah G. Holland (

A !
Karl P. Harrington ( )

3 4

1. Theres a song in 2. Theres a tu mult the light of 3. In 4. We re joice in

the of that the

air! joy star light,

Theres Oer Lie And

a star the won the a we ech

in der ges o

the ful im the

sky! birth, pearled, song

3 4

moth Theres a For Vir the And that song That comes down

ers gins from thro

deep sweet a the

prayer Boy far night

And a ba bys Is the Lord of Has swept o ver From the heav en

low the the ly

cry! earth. world. throng.

And Ay! Ev Ay!

the star rains the star rains ry hearth is to we shout

its its a the

fire fire flame, love

while while and ly

the the the e

beau beau beau van

ti ti ti gel

ful ful ful they

sing, sing, sing bring,

For the man For the man In the homes And we greet

ger ger of in

of of the His

Beth le Beth le na tions dle cra

hem hem that our

cra cra Je Sav

dles dles sus ior

a a is and

King! King! King! King!

from HymnsAndCarolsOfChristmas.com

T
th Century English

I
English

3 4 mf
1. 2. 3. 4. 5.

The The The The The

hol hol hol hol hol

ly ly ly ly ly

and the bears a bears a bears a bears a

vy, When they are i blos som, white As ber ry, red as As prick le, As sharp as bark, bit ter As

both as the an an as

full lil ly y y an y

grown, flowr, blood, thorn, gall,

3 4

Of And And And And

all the Ma ry Ma ry Ma ry Ma ry

trees that are bore sweet bore sweet bore sweet bore sweet

in Je Je Je Je

the sus sus sus sus

wood, Christ, Christ, Christ, Christ,

The hol ly bears be our sweet To do poor sin To On Christ mas day For to re deem

the crown: Sav ior: ners good: in the morn: all: us

The

ris ing of

the

sun

And the run ning of

the

deer,

The

play ing of

the

mer ry or

gan, Sweet sing ing in

the

choir.

T
th Century English

I
Old French Carol

6 8

mf 6 8 f

1, 6. The 2. The 3. The

Hol Hol Hol

ly and the I ly bears a blos ly bears a ber

vy, Now som, As As ry,

both are full white as li red as an

well ly y

grown, flowr; blood,

Of all the trees that are in the wood, The Hol ly bears the crown: And Ma ry bore sweet Je sus Christ, To be our sweet Sav ior. And Ma ry bore sweet Je sus Christ, To do poor sin ners good.

p
14

O the ris ing of the sun, The run ning of

the

deer,

The play ing of the

mer ry or gan,

Sweet sing ing in

the

quire,

Sweet sing ing in the quire.

mf 4. The
5. The

Hol Hol

ly ly

bears bears

a a

prick le, bark,

As As

as sharp bit ter as

an an

y y

thorn, gall;

And Ma And Ma

ry bore sweet Je ry bore sweet Je

sus Christ, On Christ mas day in the re deem us sus Christ, For to

morn. all.

from Christmas Carols, New and Old

T
Traditional English ( th century or earlier)

6 8

1. On Christ mas night 2. Then why should men

all Chris tians sing on earth be so sad,

To hear Since our

the news the Re deem er

6 8
1. 2.

an gels bring. made us glad?

an gels bring: made us glad?

News When

of great joy, from our sin

news of He set

great us

mirth, free,

News All

of for

our to

mer gain

ci ful our lib

Kings er

birth. ty.

1.

3. When sin de parts be fore His grace, Then life and health come in its place, gels sing this night, 4. All out of dark ness we have light, Which made the an

14

2.

in its place. An gels and men with joy may sing, All for to see the new born King. sing this night: Glo ry to God and peace to men, Now and for ev er more, A men.

B
th Century Middle English Carol, modernized

M
Melody from William Ballets Lute Book, c. Arranged by Charles Wood ( )

1. Bless ed be that Maid Ma 2. In a of an man ger 3. Sweet and bliss ful was the

rie; ass song

Born He was of Je su lay and Chant ed of the

her bo lull ed An gel

dy; was; throng,

ry God ere Ve Born to die up Peace on earth, Al

time be gan, on the Tree lu ia. le

Born in Pro pec ex In

time the can te cel sis

Son of Man. ho mi ne. glo ri a.

Fine.

E ya! Je sus

ho

di

Na

tus

est

de

Vir

gi

ne.

13

4. Fare three Kings from far mer ry on 5. Make we

off land, this fest,

In In

cense, gold and quo Chris tus

myrrh in tus na

hand; est ;

17

D.S. al Fine.

In Beth lem the On this Child I

Babe they see, pray you call,

Stel la To as

duc ti soil and

lu mi ne. save us all.

from The Cowley Carol Book,

R
Traditional

U ,S

,
p

F
Spiritual Arranged by Allen L. Richardson

mf

1. Theres a star in the East on Christ mas morn, Rise up, shep herds, and fol low; It ll 2. If you take good heed to the An gels words, Rise up, shep herds, and fol low; Youll for

mf
5

p mf

lead to the place where the Sav iors born, Rise up, shep herds, and fol low; get your flocks, youll for get your herds, Rise up, shep herds, and fol low.

f pi mosso

mf
rit. a tempo

Leave your ewes and leave your lambs, Rise up, shep herds, and fol low, Leave your sheep and

f
14

rit.

rit.

ff

a tempo

leave your rams, Rise up, shep herds, and fol low.

Fol low, fol low, Rise up, shep herds, and

rit.

ff

20

p rit.

fol low;

Fol low the star of Beth le hem,

Rise up, shep herds, and fol low.

S
Edward Caswall (

,H

!
John Bacchus Dykes (

4 2

4 2

pp
1. 2. 3. 4.

cresc.

mf
up Thine while ah! on An I take Thy moth ers breast; gels watch a round, with Ma ry gaze, Thy brief re pose; Great Lord of earth, and All bend ing low with In joy up on that Too quick ly will Thy

Sleep, Sleep, Sleep, Sleep,

Ho Ho Ho Ho

ly Babe! ly Babe! ly Babe! ly Babe!

pp
11

cresc.

mf
dim.

sea, and sky, How sweet it is fold ed wings, Be fore thIn car Face a while, Up on the lov slum bers break, And Thou to length

see Thee lie In such a place of to rev rent awe pro nate King of kings, In ing in fant smile Which there di vine ly end pains a wake, That death a lone shall

dim.

15

pp
rest, found, plays, close, In In Which That such a place of rest. rev rent awe pro found. ly plays. there di vine death a lone shall close.
A .

pp

from Christmas Carols, New and Old

T
Traditional
3

A
Traditional
3

(Herefordshire Carol)

1. This is the truth sent from a bove, The truth 2. The first thing which I Is do re late 3. Then, af ter this, twas Gods own choice To place a 4. But they did eat, which was sin, And thus 5. Thus we were heirs to end less woes, Till God
3

of God, that God them both their ru the Lord


3

the God of love. did man cre ate; in Pa ra dise, in did be gin. did in ter pose;

There fore dont turn me from your door, But heark en all Wo The next thing which to you Ill tell man was made There to re main, from e vil free, cept they ate Ex Ru ined them selves, both you and me, all of their And And so a prom ise soon did run That He would re deem

both rich and poor. with man to dwell. of such a tree. pos ter i ty. us by His Son.

6. 7. 8. 9. 10.

And at this Thus He in Go preach the O seek! O God grant to

sea son love to Gos pel, seek of all with


3

Our blest re of the year us be haved, To show us now He said, To all the God a bove That sav ing in this place True sav ing

deem er did ap how we must be na tions that are faith that works by faith, that spe cial
3

pear; saved; made! love! grace

He here did live, and here did preach, and ma ny thou And if you want to know the way, Be pleased to hear From all his sins And he that does be lieve in Me, And, if Hes pleased to grant thee this, Thou rt sure to have Which to His peo ple doth be long: And thus I close

sands He did teach. what He did say: Ill set him free. e ter nal bliss. my Christ mas song.

from ChristmasCarolMusic.org

T
Traditional

A
Arranged by Ralph Vaughan Williams ( )

(Herefordshire Carol)

53 42

1. This is the truth sent from a bove, The truth 2. The first thing which I do re late Is 3. Then, af ter this, twas Gods own choice To place 4. But they did eat, which was a sin, And thus 5. Thus we were heirs to end less woes, Till God

of God, that God them both their ru the Lord

the did in in did

God of love. man cre ate; Pa ra dise, did be gin. in ter pose;

53 42

There fore dont turn The next thing which There to re main, Ru ined them selves, a prom And so

me from your door, But heark en all to you Ill tell Wo man was made from e vil free, Ex cept they ate both you and me, And all of their ise soon did run That He would re deem

both with of pos us

rich and poor. man to dwell. such a tree. ter i ty. by His Son.

6. 7. 8. 9. 10.

at this sea son And Thus He in love to Go preach the Gos pel, O seek! O seek of God grant to all with

of the year us be haved, now He said, God a bove in this place

Our To To That True

blest re show us all the sav ing sav ing

deem how na faith faith,

er we tions that that

did ap pear; must be saved; that are made! works by love! spe cial grace

He here did live, and here did preach, and ma ny And if you want to know the way, Be pleased to And he that does be lieve in Me, From all his And, if Hes pleased to grant thee this, Thou rt sure to Which to His peo ple doth be long: And thus I

thou hear sins have close

sands He did teach. what He did say: Ill set him free. e ter nal bliss. my Christ mas song.

G
Anonymous

B
Anonymous

3 4

1. 2. 3. 4. 5.

Glad Christ mas bells, pal ace hall No Nor rai ment gay, But from a far, Where on the hill,

your mu sic tells its ceil ing tall as there He lay, a splen did star all safe and still,

The sweet and pleas ant sto ry; His king ly head spread o ver, A dornd the in fant Stran ger; The wise men west ward turn ing; The fold ed flocks were ly ing,

3 4

How came to earth, in low ly birth, ly stood a There on sta ble rude Poor, hum ble Child of moth er mild, The live long night saw pure and bright, an gel fair Down through the air an

The The She A On

Lord of life and heavn ly Babe to a laid Him in bove His birth place wing of flame came

glo ry. cov er. man ger. burn ing. fly ing.

6. 7. 8. 9. 10.

Fear And Then And Glo

not, said he, by this sign, swift ly came, all the choir, ry to Thee

for trem bling ly Babe Di vine the in lines of flame, with tongues of fire ev er be, for

The You Like Broke God

shep herds stood in won der, may dis cov er sure ly, count less me teors blaz ing, forth in joy ful sing ing, in the high est, glo ry!

Glad A A Till Good

news I bring, man ger rude mul ti tude, with their cry will to men,

the His and the and

prom ised dwell ing with Him ve ry peace a

King is, stood, sky gain

Lies in There lies A spec From end O earth

a sta ble He, cra dled ta cle a to end was is beam ing

yon der. poor ly. maz ing. ring ing. oer Thee!

from Franklin Square Song Collection, No. ,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

T
Traditional

C
English Arranged by Sir John Stainer (

of Melchior, Casper and Balthazar

6 8
1. We saw 2. Oh! ev

far, On Christ mas in a light shine out a er thought be of His Name, On Christ mas in

the morn ing, the morn ing,

6 8

And straight we knew it was Christs star, Bright beam ing in the morn ing. Who bore for us both grief and shame, Af flic tions sharp est scorn ing.

Then did we fall on bend ed knee, On Christ mas in And may we die (when death shall come,) On Christ mas in

the morn ing, the morn ing,

And praisd the Lord, whod let us see, His glo ry at its dawn ing. in heavn, our glo rious home, That Star of Christ mas morn ing. And see

from Carols Old and Carols New,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

W T
John H. Hopkins (

A
John H. Hopkins (

3 8

mf 3 8
are; plain, I, fume, rise,

All Melchior Casper Balthazar All

1. We three kings King 2. Born a cense 3. Frank in mine, 4. Myrrh is 5. Glo rious now

of on to its be

O ri ent Beth le hems of fer have bit ter per hold Him a

Bear gifts ing Gold bring, I In cense owns Breathes life a King God and

we tra verse a to crown Him a a ty De i of gath er ing Sac ri and

far, gain, nigh, gloom; fice,

Field and King for Prayr and Sor rowing, Al le

14

foun ev prais sigh lu

tain, er, ing, ing, ia,

moor ceas all bleed Al

and ing men ing, le

moun nev rais dy lu

yon tain, Fol low ing O ver all er, us ing Wor ship Him, God ing, Seald in the stone ia, Earth to heavn

der to most cold re

star. reign. High. tomb. plies.

20

a tempo

ff Star

of won der, star

of night,

Star

with roy

al beau ty

28

bright,

West ward lead ing, still pro ceed ing, Guide us

to Thy per fect light.

from Christmas Carols, New and Old

T
Cecil Frances Alexander (

S
J. A. Shultze,

2 4

1. Saw ye nev er in the 2. Heard ye nev er of the 3. Know ye not that low ly

twi light, When the sun had left the sto ry, How they crossed the des ert Ba by Was the bright and Morn ing

skies, wild, Star,

2 4
9

Up in heavn the clear stars shin ing Thro the gloom like lov ing eyes? Jour neyed on by plain and moun tain, Till they found the Ho ly Child? He who came to light the Gen tiles, And the dark ened isles a far?

17

So of old the wise men watch ing, Saw a blaz ing stran ger star, How they o pend all their trea sure, Kneel ing to that In fant King, And we too may seek His cra dle, There our hearts best trea sures bring,

25

And they knew the King was giv en, And they fol lowed it from far. of fer ing? Gave the gold and fra grant in cense, Gave the myrrh in vo tion, For our Sav ior, God, and King. Love and faith and true de

from Favorite Songs and Hymns for School and Home,

, via books.google.com

C
Peter J. Wilhousky ( ) = 170

B
(Ukrainian Carol)
Mikola Dmytrovitch Leontovych ( )

3 4

Hark! how the bells, sweet sil ver bells,

All seem to say, throw cares a way.

Christ mas is here, bring ing good cheer, To young and old, meek and the bold,

Ding!

Dong!

Ding!

Dong! all ca rol ing.

Ding, dong, ding, dong, that is their song. With joy ful ring,

Ding!

Dong!

Ding!

Dong!

13

One seems to hear words of good cheer, From ev ry where fill ing the air.

17

mf
Oh, how they pound, rais ing the sound Oer hill and dale, tell ing their tale.

21

Gai ly they ring

while peo ple sing

Songs of good cheer, Christ mas is here.

25

Mer ry, mer

ry,

mer ry, mer ry Christ

mas!

Mer ry, mer

ry,

mer ry,

Ding,

dong, ding, dong,

Ding,

dong, ding, dong, Ding,

dong, ding, dong,

28

mer ry Christ

mas!

On, on they send, on with out end Their joy ful tone

Ding,

dong, ding, dong, Ding!

Dong!

Ding!

32

1. to ev ry home! Hark! how the bells, sweet sil ver bells All seems to say throw cares a way.

Dong!

Ding!

Dong!

Ding!

Dong!

2.
37

rall.

Ding!

Dong!

Ding!

Dong!

Ding, dong, ding dong! Dong!

On, on they send on with out end Their joy ful tone to ev ry home.

from HymnsAndCarolsOfChristmas.com

OC
Traditional

T
German Folk Song

Moderately

3 4

mp mp
1. 2. 3. 4.

O O O O

Christ Christ Christ Christ

mas mas mas mas

Tree! Tree! Tree! Tree!

O O O O

Christ Christ Christ Christ

mas mas mas mas

Tree! Tree! Tree! Tree!

Thy Much Thy How

leaves plea can rich

are so un sure thou canst dles shine so ly God has

3 4

chan give bright decked

ging; me; ly! thee!

mf mf

Not How From Thou

on oft base bidst

ly green en has to sum us true

when sum mers here, the Christ mas tree mit gay and bright, and faith ful be,

But Af Theres And

so when al ford ed me on ly splen trust in God

tis the dor un

cold and drear. great est glee! for the sight. ly. chan ging

O O O O

mp

mp

Christ Christ Christ Christ

mas mas mas mas

Tree! Tree! Tree! Tree!

O O O O

Christ Christ Christ Christ

mas mas mas mas

Tree! Tree! Tree! Tree!

so Thy leaves are Much plea sure thou Thy can dles shine God rich ly How

un canst so has

chan give bright decked

ging. me. ly. thee.

OT
Traditional German Folk Song

Moderately

3 4 mp

mp 3 4

1. O 2. O 3. O

Tan nen baum, Tan nen baum, Tan nen baum,

o o o

Tan nen baum, Tan nen baum, Tan nen baum,

Wie treu sind dei Du kannst mir sehr Dein Kleid will mich

ne ge was

Blt fal lehr

ter! len! en:

mf mf

Du Wie Die

grnst nicht nur oft hat schon Hoff nung und

zur zur Be

Som mer zeit, Win ter zeit stnd ig keit

Nein, Ein Gibt

auch im Win Baum von dir Mut und Kraft

ter, mich zu

wenn es schneit. hoch er freut! je der Zeit!

O O O

mp

mp

Tan Tan Tan

nen baum, nen baum, nen baum,

o o o

Tan Tan Tan

nen baum, nen baum, nen baum,

Wie Du Dein

treu sind dei kannst mir sehr Kleid will mich

ne ge was

Blt fal lehr

ter! len! en!

D
Traditional

H
th Century Welsh Tune

1. Deck the hall with boughs of hol ly, 2. See the blaz ing Yule be fore us, 3. Fast a way the old year pass es,

Fa la la la la, Fa la la la la, Fa la la la la,

la la la

la la la

la la la

la. la. la.

Tis the sea son Strike the harp and Hail the new, ye

to be jol ly, join the cho rus, lads and lass es,

Fa la la la la, Fa la la la la, Fa la la la la,

la la la

la la la

la la la

la. la. la.

Don we now our Fol low me in Sing we joy ous

gay mer all

ap par el; ry mea sure, to geth er,

Fa la la, Fa la la, Fa la la,

la la la, la la la, la la la,

la la la

la la la

la. la. la.

13

Troll the an cient Yule tide car ol, While I tell of Yule tide trea sure, Heed less of the wind and weath er,

Fa la la la la, Fa la la la la, Fa la la la la,

la la la

la la la

la la la

la. la. la.

from Favorite Songs and Hymns for School and Home,

, via books.google.com

W W
Traditional

C
English Folk Song

3 4 3 4

mf

1, 4. We wish you a Mer ry Christ mas, We wish you a Mer ry Christ mas, We 2. Oh, bring us a fig gy pud ding, Oh, bring us a fig gy pud ding, Oh, 3. We wont go un til we get some, We wont go un til we get some, We

Fine

wish bring wont

you a Mer ry Christ mas, ding, us a fig gy pud some, go un til we get

And a and a so

hap cup bring

py of it

New good right

Year! cheer. here.

Fine

mp

Good

ti

dings

to

you

wher

ev

er

you

are;

Good

12

ti

dings

for

Christ

mas

and a

hap

py

New

Year!

C
Somewhat quickly

B
(Lovely Evening)
II.

3 4
9

I.

Oh, how love ly

is

the

eve ning, is
III.

the

eve ning, When the Christ mas

bells are ring ing, sweet ly

ring ing! Ding, dong,

ding,

dong,

ding,

dong.

J
James Lord Pierpont ( Allegro )

B
James Lord Pierpont ( )

(The One Horse Open Sleigh)

2 4

2 4
8

Dash ing thro the snow In a one horse o pen sleigh, Oer the fields we 1. ride, And soon Miss Fan nie I thought Id take a 2. A day or two a go Now the ground is white, Take the girls to 3. Go it while youre young,

14

Bells on bob tail ring, Mak ing spi rits Laugh ing all the way; go, Bright Was seat ed by my side; The horse was lean and lank, Mis for tune seemd his night, And sing this sleigh ing song; Just get a bob tailed bay, Two for ty as his

20

bright; O what sport to ride and sing A sleigh ing song to night. lot. He got in we got up sot. to a drift ed bank, And we, speed, Hitch him to an o pen sleigh And crack, youll take the lead.

25

Jin gle bells,

Jin gle bells,

Jin gle all the

way;

Oh! what joy it

30

is to ride In a one horse o pen sleigh.

Jin gle bells,

Jin gle bells,

Jin gle all the

8va

36

way;

Oh! what joy it

is to ride In a one horse o pen sleigh.

8va

8va

8va
42

The One Horse Open Sleigh,

J 2 4

N
Anonymous, th Century

ly old Saint Ni cho las, 1. Jol 2. When the clock is strik ing twelve, 3. John ny wants a pair of skates;

Lean your ear this way! When Im fast a sleep, sled; sy wants a Su

2 4
5

Dont you tell a Down the chim ney, Nel lie wants a

sin gle soul broad and black, sto ry book,

What Im going to With your pack youll one she has nt

say; creep; read;

is Christ mas Eve com ing soon; the stock ings you will find All I think Ill leave to you Now

Now, you dear old Hang ing in a What to give the

man, row; rest;

13

Whis per what youll Mine will be the Choose for me, dear

bring to me; short est one, San ta Claus,

Tell me what you can. Youll be sure to know. You will know the best.

from HymnsAndCarolsOfChristmas.com

C
Rev. Archer Gurney (

Y L
G.J. Elvey ( )

1. 2. 3. 4. 5.

Come Come Come High Hark

ye lof ty, come ye low ly, ye poor, no pomp of sta tion ye chil dren blithe and mer ry, a bove a star is shin ing, the Heavn of heavns is ring ing:

Let your songs Robes the Child This one Child And the wise Christ the Lord

of your your men to

glad ness hearts a mod el haste from man is

ring; dore: make; far: born!

In He, Christ Come Are

sta a the Lord mas hol glad hearts, not all

In a man ger ble lies the Ho ly, of all sal va tion, Shares your want, is All ly, leaf, and ber ry, be prized for and spi rits pin ing: For you all has our hearts too sing ing, Wel come, wel come,

rests the weak and His dear risn the Christ mas

King: poor: sake: star. morn?

See Ox Come Let Still

in en, ye us the

Ma rys round a gen tle bring our Child, all

arms re pos ing Christ bout be hold them; Raft hearts and ten der. Come poor o bla tions, Thanks powr pos sess ing, Smiles

by high est Heavn a ers na ked, cold, and spi rits keen and ye and love, and faith and a ges as through the

dored: bare, bold; praise; past;

13

Come, See All Come And

your cir cle round the Shep herds, God in all your hom ye peo ple, come the song of Christ

Him clos ing, Pi has told them That age ren der, Weak ye na tions, All mas bless ing Sweet

ous the and in ly

hearts that Prince of might y, all draw sinks to

love Life young nigh rest

the lies and to at

Lord. there. old. gaze. last.

from Christmas Carols, New and Old

T
William Chatterson Dix ( )

T
Charles Steggall ( )

1. Like sil ver lamps in a dis are tant shrine, The spark ling stars first They gleamed on this won der ful 4. The stars of heavn still shine as at 5. Faith sees no long er the sta pave ment of sap phire is ble floor, The

bright; night; there;

The The The

bells bells clear

of the ci ty of of the ci ty of light of Heav en streams

God God out

ring out, For the out, And the peal to the world; And

Son of Ma ry was and the born to night; The gloom is past, An gels song still rings in the height; And love still turns where the Angels of God are crowd ing the air; And Heavn and earth, through the

10

morn God spot

at head less

last burns, Birth,

Is Hid in Are at

com ing with or flesh from flesh peace on this night

ient ly so

light. sight. fair.

12

2. Nev er fell me lo dies half 3. Now a new Powr has come on

so sweet As those which are fill ing the the earth, A match for the arm ies of

15

skies; Hell:

And A

nev er a child is

half pa lace shone so born who shall con quer the

fair foe,

As the And

18

man ger all the

bed where our Sav wicked spi rits of

ior lies; No ness quell: For

night in the year Ma rys Son

is is the

21

half Might

so y

dear One

As Whom the

this which has end ed our pro phets of God fore

sighs. tell.

from Christmas Carols, New and Old

J
Ave Jesu Deus Translated by Rev. H.R. Bramley (

!OG
Sir John Stainer (

2 4

mf

Je 1. 2. To 3. Low 4. Je 5. Hence

su hail! en rich a based, su, Thine let i

O my where my dle

God most ho ly, Gen des o la tion, To brutes are sleep ing, Gods heart is sole ly; Draw fan cies van ish, Hence

tle Lamb, an re deem me be lov ed it, take it all e vil

In fant low ly; from dam na tion, Son is weep ing; to Thee whol ly: pas sions ban ish;

2 4
9

Born, great God, Wrapt in swath Judge su preme, With Thy sa Make me like

a hu ing bands true God cred Fire Thy self

man stran ger, Thou li est, head shar ing, il lume me, in meek ness,

p p

Laid with in the nar row Thou in want and weak ness Sin ners like ness for us Let it in ward ly con Bind to Thee my hu man

man ger: sigh est: wear ing! sume me, weak ness,

17

cresc.

Might tran scend ing, Weak ness blend ing, Great ness bend ing from the

sky;

Last Verse
25

Love un end ing, man be friend ing,

ff

God

most High,

God

most High.

from Christmas Carols, New and Old

A
Anonymous

D
Sir John Stainer (

2 4

mf

1. A ve 2. Ut me 3. In ter 4. O mi 5. Pro cul

Je pau bru Je va

su De pe rem ta quam su, cor nos hinc

us di ab de a

ma ta jec vo mo

A ve gne, res, Ut me tus Va gis, tum Post te res, Pro cul

Pu per Pa tra ma

er, mi tis di tum sal tris o di he, su me los ar ce

a va lec to mo

gne, res, tus! tum, res,

2 4

A Ja Ju I Tu

ve De us ho mo ces pan nis in vo dex sum me, ve rus gne tu o san cto is me os ap tos

na te, lu tus, De us, u re, fin ge,

p p

In Om Prop Ah,

Pr ni ter ah ter

se o me pe no

pi pe fis ni me

re cli des ti ho mo tus com ne xu

na tu re bu strin

te! tus. us! re. ge,

17

cresc.

po tes tas,

ges tas,

O ma

jes tas

Do mi

ni!

Versus Postremus
25

O ma jes tas, quid non pr stas

ff

ho

mi

ni?

ho

mi

ni?

from Christmas Carols, New and Old

C
Marcus Aurelius Clemens Prudentius (

N
Divinum Mysterium, th Century Melody

10 2

?)

1. Cor 2. Ip 3. Cor

de na tus ex pa se jus sit et cre po ris for mam ca

ren a du

tis ta, ci,

An te di xit mem bra

mun di ex or ip se et fac mor ti ob no

di um ta sunt, xi a

10 2
3

A Ter In

et O co gno mi ra, c lum, fos sa du it, ne gens per

na pon i

tus, ti, ret

ip tri pri

se fons et clau na re rum ma mo plas ti ex ger

su la chi na, mi ne,

Om ni um qu sunt, fu e Qu que in his vi gent sub al Mer se rat quem lex pro fun

runt, to do

qu so no

que post lis et xi a

fu lu lis

tu ra sunt. n glo bo. tar ta ro.

S S S

cu lo rum cu lo rum cu lo rum

s cu s cu s cu

lis. lis. lis.

4. O 5. Psal 6. Ec

be a tus or tus lat al ti tu do ce, quem va tes ve

il c tus

le, li, tis

vir go cum pu er psal lant om nes an con ci ne bant s

pe ra ge li, cu lis,

E di dit nos tram sa tu tis Quid quid est vir Quem pro phe ta rum fi

lu us de

tem, quam les

10

fe ta San cto Spi psal lat in lau dem pa gi n spo pon

ri tu, De i, de rant,

Et pu er re dem ptor or Nul la lin gua rum si les E mi cat pro mis sus o

bis cat, lim;

os vox cun

sa cra tum et om nis cta con lau

pro tu lit. con so net. dent e um.

S cu lo rum s cu lis. S cu lo rum s cu lis. S cu lo rum s cu lis.

7. Mac te ju dex mor tu o rum, 8. Te se nes et te ju ven tus, tre 9. Ti bi, Chris te, sit cum Pa

14

mac te par vu ha gio

rex vi ven lo rum te que Pne u

ti um, cho rus, ma te

Dex ter in Pa ren tis Tur ba ma trum, vir gi Hym nus, de cus, laus pe

ar num ren

ce que, nis,

16

qui sim gra

clu is vir tu pli ces pu el ti a rum ac

ti lu ti

bus, l, o,

Om ni um ven tu rus Vo ce con cor des pu Ho nor, vir tus, vic to

in di ri

de cis a,

jus per re

tus ul stre pant gnum

tor cri mi num. con cen ti bus. ter na li ter.

S cu lo rum S cu lo rum S cu lo rum

s cu s cu s cu

lis. lis. lis.

from Great Hymns of the Church Compiled by the Late Right Reverend John Freeman Young, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

O
Translated by John Mason Neale (

F
)

B
Divinum Mysterium, th Century Melody

10 4

1. Of the Fa thers love be got ten, 2. At His Word the worlds were fram d; 3. He is found in hu man fash ion,

Ere the worlds be gan to be, was done: He com mand ed; it Death and sor row here to know,

10 4
3

is Al pha and O me He Heavn and earth and depths of o That the race of A dams chil

ga, cean dren

the source, the end He In their three fold or Doomed by law to end

ing He, der one; less woe,

Of the things that are, that All that grows be neath the May not hence forth die and

have been, shin ing per ish

And that fu ture years shall see, Of the moon and burn ing sun, In the dread ful gulf be low,

Ev er more and ev er more! Ev er more and ev er more! Ev er more and ev er more!

4. O that birth for ev er He Whom seers in 5. This is 6. O ye heights of heavn a

bless old dore

d, time Him;

When the Vir gin, full Chant ed of with one An gel hosts, His prais

of grace, ac cord; es sing;

the Ho ly Ghost con ceiv By Whom the voi ces of the pro Powrs, do min ions, bow be fore

ing, phets Him,

Bare the Sav ior of our race; And the Babe, the worlds Re deem er, Prom ised in their faith ful word; Now He shines, the long ex pect ed, lent, And ex tol our God and King! Let no tongue on earth be si

First re vealed His Let cre a tion Ev ry voice in

sa cred face, Ev er more and ev er more! praise its Lord, Ev er more and ev er more! con cert sing, Ev er more and ev er more!

ed, 7. Right eous judge of souls de part 8. Thee let old men, thee let young men, 9. Christ, to Thee with God the Fa ther,

12

Right eous King of them that live, rus sing; Thee let boys in cho And, O Ho ly Ghost, to Thee,

On the Fa thers throne ex alt tle maid lit Ma trons, vir gins, Hymn and chant with high thanks giv

ed ens, ing,

14

None in might with Thee ces an With glad voi And un wear ied prais

may strive; swer ing: es be:

Who at last in ven geance Let their guile less songs re Hon or, glo ry, and do

com ing ech o, min ion,

Sin ners from Thy face shalt drive, And the heart its mu sic bring, And e ter nal vic to ry,

Ev er more and ev er more! Ev er more and ev er more! Ev er more and ev er more!

from Great Hymns of the Church Compiled by the Late Right Reverend John Freeman Young, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

C
Translated by Frances E. Cox ( )

!T

H
Sir Frederick A. G. Ouseley ( )

Auf, schicke dich, by Christian Frchtegott Gellert (17151769)

mf

To bear 1. Come! tune your heart, 2. alt His Name; With joy Ex In His 3. Your ref uge place 4. O Christ, to prove For Thee, In Heavn 5. Come! praise the Lord;

its part, And ce le pro claim, God loved the free grace, Trust in His In breth ren my love, are stored Rich gifts for

ff
brate world, Name, Thee those Mes and and my who si through day hands here ahs feast with His Son for day by re shall clothe and His Name e prais gave pent cher steem es, us, you, ish, ed, with prais for gave re pent and cher e steem es; us; you; ish; ed;

ff
Let Oh! Ye To Al love in spire what are we, mock Gods word, each sad heart le lu ia; The joy ful choir, While to the God of That, Lord, we Thy won drous love, in see Who call Him Lord, And fol low not the Sweet Hope im part, When worn with care, with le lu Al Re joice in Christ, and ia;

16

Love, glad Christ who pat tern sor row praise Him

Hymns died He nigh ye

it to hath to re

rais save lent per deem

es, us, you, ish, ed,

it to hath to re

rais save lent per deem

es. us! you. ish. ed.

from Christmas Carols, New and Old

T
A Christmas Morning Hymn
Rev. Charles I. Black ( ) Joseph Barnby ( )

mf

1. 2. 3. 4. 5.

Twas Then But Grant Light

in the win in the man I have not, me Thy self, of the ev

ter cold, when earth ger the poor beast it makes me sigh, O Sav ior kind, er last ing morn,

Was de so late and Was pre sent with his One off ring in my The Spi rit un de Deep through my spi rit

wild, Lord; powr; filed, shine;

dim.

p
His the and and ly Birth East I mind born The Saw, Have As Make last ing Child. ev er won dered, and a dored. nei ther fruit nor flowr. as gen tle a child; all my be ing Thine:

That An gels wel comed Then swains and pil grims ter all with Tis win may be That I in Thy pre sence There let

at from me, heart new

cresc.

er bright ning day, And from From realms of ev I this morn would come with them This bless And let me give, My worth God, O Bro ther O ar duous ways As Thou I may tread lifes That sil ver, try, And cleanse the There try me as

His throne a bove ed sight to see, less self to Thee; Thy self hast trod, my soul with care,

p rit.
low low pure ev fault li the and er less ness and rev rent spot less close to im age love. knee. be: God. there.

He came, with hu man kind to stay, All the Babe of Beth le hem Bend And to And that the years which I may live May the might of prayer and praise Keep And in ble to Till Thou art a de scry Thy

from Christmas Carols, New and Old

T
Traditional Moderato.

S
Traditional

mf

1. The moon shines bright and the stars give a light A little be fore the day: a wake, good peo ple all, A wake, and you shall hear, 2. A wake,

Our might y Lord He looked on us, And bade us a wake and The Lord our God died on the Cross For us He loved so

pray. dear.

3. O fair, O fair Je 4. The fields were green as

lem, When shall I come to thee? ru sa green as could be, When from His glo rious seat,

When shall Our bless

joy that my sor rows have an end, Thy ed Fa ther wa tered us, With His Heavn ly

may see? I sweet. dew so

5. And 6. The

for the sav ing life of man is

of but

our souls Christ died up on the a span, And cut down in its

Cross, flowr,

We neer Were here

shall do for Je sus Christ As He hath to day, to mor row gone, The crea tures

done for of an

us. hour.

7. In struct and teach your 8. To day you may be a

chil dren well, The while that you are here; It live and well, Worth ma ny a thou sand pound; To

29

will mor

be bet ter for your soul, When your corpse lies Your row dead and cold as clay, corpse laid

on un

the bier. der ground.

thy 9. With one turf at 10. My song is done, I

head, O man, And a noth er at thy must be gone, I can stay no long er

feet; here;

Thy good God bless

geth er deeds and thy bad, O man, Will all to meet. you all, both great and small, And send you a joyful new year.

from Christmas Carols, New and Old

T
Rev. H. R. Bramley (

I
Traditional

mf

1. The great God of Heav en 2. A Babe on the breast of 3. Lo! here is Em man u

3 4

is a el,

come down to earth, His moth er a maid en He lies, Yet sits with the is the Child, The Son that was here

3 4
6

Vir gin, and sin less His Birth; The e Fa ther Fa ther on high in the skies; Be fore Him their prom ised to Ma ry so mild; Whose powr and do

ter nal fa ces min ion

His the shall

11

Fa ther a lone: He sleeps in the man ger; He Ser a phim hide, While Jo seph stands wait ing, un ev er in crease, The Prince that shall rule oer a

reigns on the Throne. scared, by His side. king dom of peace.

ff

Then

let

us

dore

Him,

and

praise

His

great

love,

To

save

us

poor

sin

ners

He

came

from

bove.

mf

4. The won der ful Coun sel lor, bound less in might, The Fa thers own 5. Oh! won der of won ders, which none can un fold; The An cient of 6. The Word in the bliss of the God head re mains, Yet in flesh comes to

28

Im age, the Beam of His Light; Be hold Him now days is an hour or two old; The Ma ker of suf fer the keen est of pains; He is that He

wear ing the like ness of all things is made of the was, and for ev er shall

34

help less, and man, Weak, earth, Man is wor shipped by But be comes that He be,

speech less, in an gels, and was not, for

mea sure a God comes to you and for

span. birth. me.

ff

Then

let

us

dore

Him,

and

praise

His

great

love,

To

save

us

poor

sin

ners

He

came

from

bove.

from Christmas Carols, New and Old

G
Traditional

S
Traditional

mf

1. Gods dear Son, with out be gin ning, Whom the wick ed 2. Beth le hem, King Da vids ci ty, Birth place of that In Ju de a 3. No prince ly pal ace for our Sav ior

Jews did scorn; Babe we find, could be found,

The on ly wise, with out all sin ning, On this bless ed God and Man en dued with pi ty, And the Sav ior But sweet Ma rys meek be hav ior Pa tient ly up

day was born; of man kind: on the ground

ff

To save us all from sin and thrall, When we in Sa tans chains were bound; nied; Yet Jew ry land, with cru el hand, Both first and last His powr de Her Babe did place, in vile dis grace, Where ox en in their stalls did feed;

mf

And shed His blood to do us good With ma ny a pur ple bleed ing wound. When He was born they did Him scorn, And showed Him mal ice when He died. No mid wife mild had this sweet Child, Nor wo mans help at moth ers need.

mf

4. No king ly robes nor gold en trea sure Decked the birth day 5. By our Sav iors Yet, as Ma ry sat in sol ace 6. By His death on Now to Him that hath re deemed us

of Gods Son; cra dle side, ho ly Rood,

of kings to run; No pomp ous train at all took plea sure To the King Hosts of An gels from Gods Pal ace, Sing ing sweet through Heavn so wide: us with His Blood, And as sin ners so e steemed us, As to buy

ff

No man tle brave could Je sus have Up on His cra dle cold to lie; Yea, Heavn and earth, at Je sus birth, With sweet mel o dious tunes a bound; Yield last ing fame, that still the Name Of Je sus may be hon ored here;

mf

lul la by. To sing that Babe a No mu sics charms in nurse s arms And ev ry thing to Jew rys King, Through all the world gives cheer ful sound. Is still the best day in the year. And let us say that Christ mas Day

from Christmas Carols, New and Old

T
Traditional

B
Traditional

mf

laid, 1. The Babe in Beth lems man ger Sav ior! sin ners all a round 2. A on 3. For not to sit Da vids throne

low; hum ble form so In Sing, shout the won drous word; joy, With world ly pomp and

By won dring An gels is sur veyd, Thro all Let ev ry bo som hail the sound, A Sav He came for sin ners to a tone, And Sa

His scenes of woe. ior! Christ the Lord. de stroy. to tan

ff
13

No

l, no

l,

Now sing a

Sav iors Birth; All hail, all

hail His com ing

down to

earth, Who

rais es

us

to Heavn!

mf

4. To preach the Word of Life Di vine, 5. He preached, He suf fered, bled and died, Sav iors Birth, 6. Well may we sing a

And feed with liv ing Bread, Up lift twixt earth and skies; Who need the Grace so givn,

To heal the sick with hand be nign, And raise In sin ners stead was cru ci fied, For sin And hail His com ing down to earth, Who rais

to a es

life the dead. sac ri fice. us to Heavn.

from Christmas Carols, New and Old

G
from the Trier Gesangbuch,

W
Arranged by B. Luard Selby (

(Also hat Gott die Welt geliebt)

1. 2. 3. 4.

2 4 mf

mf 2 4

God Our The See,

loved the world so that He gave Sav ior He, and chief est good, same that sit teth thrond on high, Lord of all the Al might y

His on ly Son the world to save. Like to our own, took flesh and blood. crib doth lie. A Babe in low ly Doth on the garb of com mon thrall.

Chorus

mf

Then

sing

for

joy,

sing

for

joy.

Near and

far,

16

rall.

Last verse.

pp

and

A,

Bless

ye the Lord. Al

le

lu

ia.

-ia.

23

Additional verses

5. Choos ing Him pov 6. What! God the serf, 7. The gate of E 8. Where fore, I pray

mf mf

er To make man rich ty be low, and man the knight! Sure, this of love den once was barrd, But now no need you, mer ry make, And ca rol for

for the of the

ev er mo. ve ry height. Cher ub guard. Ba bys sake.

from The Cowley Carol Book,

H
German Carol Translated by Theodore Baker (

G
)

!
German Melody Arranged by Hugo Jngst (

2 4

1. While by the sheep we watched at night, Glad tid ings brought an 2. There shall be born, so he did say, In Beth le hem a 3. There shall the Child lie in a stall, This Child who shall re er 4. This gift of God well cher ish well, That ev joy our

gel bright. an Child to day. deem us all. hearts shall fill.

2 4

How great our joy!

Great our joy!

Joy, joy,

joy!

Joy, joy,

joy!

16

Praise we the Lord in heavn on

high!

Praise we the Lord in heavn on

high!

from CyberHymnal.org

J
Translated by Rev. H.R. Bramley (

) from Latin Henry Smart (

Con spirito.

a art Thou ly ing, In man ger poor and 1. Why, Most High est, a Moth ers breast Thou sleep est, Moth Vir gin er, yet a 2. On a tion Giv er: Small, Whose arms cre 3. Weak the Strong, of strength the

low? Thou, the fires of heavn sup ply ing, Come a sta bles cold to know? still; Sad, with eyes be dimmed Thou weep est, Eyes, which Heavn with glad ness fill. span; Bound, Who on ly can He Who neer be gan. de liv er; Born is

f p
8

O what

works of love stu pen dous Were sal

va tions

price! Burn ing

O what works of

love stu pen dous, Je su, Were sal

va tions price!

Burn ing

what works of love stu pen dous Were sal

va tions price!

Burn ing

12

wert Thou

to

be

friend us,

Ex

iles

far from Pa

ra

dise.

wert

Thou to

be

friend us,

Ex

iles

far from Pa

ra

dise.

wert Thou

to

be

friend us,

Ex

iles

far from Pa

ra

dise.

from Christmas Carols, New and Old

F
William Morris (

1. From far a way we come to you, dered far and wide, The snow in the street, and the wind on the door, we wan 2. For as Un der a bent when the night was deep, 3.

6 8

mf

pp

John Bacchus Dykes (

6 8

mf mf

pp

p
Min strels and maids stand

To tell of great ti dings strange and true, What hap do you deem there should us be tide? There lay three shep herds tend ing their sheep,

mf

mf

forth on the floor, Stand forth on the floor.

we come to you, To From far a way For as we wan dered far and wide, What Un der a bent when the night was deep,

13

mf

dings strange and true, From far a way tell of great ti we come to you, hap do you deem there should us be tide? For as we wan dered far and wide, herds tend ing their sheep, There lay three shep Un der a bent when the night was deep,

dim.

To tell of great ti dings strange What hap do you deem there should us There lay three shep herds tend

and true. be tide? ing their sheep.

mf

pp

O ye shep herds, what have ye seen, 4. In an ox stall this night we saw, The snow in the street, and the wind on the door, 5. man there be side; 6. There was an old

mf

mf

pp

p
Min strels and maids stand forth on the floor,

To slay your sor row and heal your teen? A Babe and a Maid with out a flaw, His hair was white, and his hood was wide,

29

mf

mf
forth on the floor.

Stand

ye shep herds, what have ye seen, To O this night we saw, A In an ox stall man there be side; His There was an old

f
33

mf

slay your sor row and heal your teen? O ye shep herds, what have ye seen, Babe and a In an ox stall Maid with out a flaw, this night we saw, man there be side; hair was white, and his hood was wide, There was an old

dim.

your sor row and heal To slay with out Maid A Babe and a was white, and his hood His hair

your teen? a flaw. was wide.

mf

pp

we gazed this thing up on, 7. And as we straight did hear, The snow in the street, and the 8. And a mar vel lous song 9. News of a fair and a mar vel lous thing,

mf
44

mf

pp

p
Min strels and maids stand

Those twain knelt down to the lit tle One, wind on the door, That slew our sor row and healed our care, No l, we sing! No l, No l,

48

mf f
forth on the floor, Stand forth on the floor.

mf

And as we gazed this thing up on, And a mar vel lous song we straight did hear, News of a fair and a mar vel lous thing,

mf

Those twain knelt down to the tle One, And as we gazed this lit That slew our sor row and healed our care, And a mar vel lous song we we sing! No l, l, No News of a fair and a No l,

56

dim.

thing up on, Those twain knelt down to the lit straight did hear, That slew our sor row and healed No l, mar vel lous thing, No l, No l,

tle One. our care, we sing!

from Christmas Carols, New and Old

I B
James Ryman,

,
Sir Frederick A. G. Ouseley ( cresc. )

2 4

mf

1. In Beth le hem, that no ble place, As by the Pro phet said it was, An gel 2. On Christ mas night an told The shep herds watch ing by their fold, 3. The shep herds were en com passed right, A bout them shone a glo rious light,

2 4

Of the Vir gin Ma ry, filled with Grace, Sal va tor In Beth le hem, full nigh the wold, Sal va tor Dread ye naught, said the An gel bright, Sal va tor

mun di mun di mun di

na na na

tus tus tus

est. est. est.

17

ff

Be

we

mer

ry

in this Fest,

In quo Sal

va

tor

na tus

est.

cresc.

mf 4.

5. And thus

No cause have ye to be a fraid, For why? this in faith find Him ye shall Laid poor ly

day is in an

Je ox

sus laid s stall.

On Ma rys lap, that gen tle maid: Sal The shep herds then laud ed God all, Qui

va tor a Sal

mun di va tor

na na

tus tus

est. est.

from Christmas Carols, New and Old

C
William Austin (

D
Sir Arthur S. Sullivan ( )

mf mf

1. All this night bright an gels sing, Nev er was such ca rol ing, Hark! a voice which 2. Wake, O earth, wake ev ry thing, Wake and hear the joy I bring: Wake and joy; for

cresc.

p f
rise. light,

loud ly cries, Mor tals, mor tals, wake and all this night, Heavn and ev ry twink ling

Lo! to glad ness Turns your All a maz ing, Still stand

12

cresc.

sad ness: From the earth is risn a Sun, Shines all night though day gaz ing; An gels, Powrs, and all that be, Wake, and joy this Sun

be done. to see.

18

p
3. Hail! O Sun, O bless ed Light, Sent in to this world by night; Let Thy Rays and

mf

23

dim.

pp pp
of ours.

cresc.

heavn ly Powrs, Shine in these dark souls

For most du

ly, Thou art

29

f
tru ly

rit.

God and man, we do con fess: Hail, O Sun of Right eous

ff

ness!

from Christmas Carols, New and Old

T
Traditional

C
Traditional Cornish

3 4

1. 2. 3. 4.

Now Now Now Now

the the the the

Hol Hol Hol Hol

ly ly ly ly

bears bears bears bears

a a a a

ber ber ber ber

ry ry ry ry

As As As As

white green red black

as as as as

the the the a

milk, grass, blood, coal,

And And And And

3 4
5

Ma Ma Ma Ma

ry ry ry ry

bore bore bore bore

Je Je Je Je

sus sus sus sus

Who was Who Who Who

wrapt died died died

up on on for

in the the us

silk; Cross. Rood. all.

And

Ma

ry

bore

Je sus Christ Our

Sav

ior

for to be;

And the

13

first tree

of the green wood It

was the Hol

ly,

Hol

ly,

Hol

18

ly,

And the first tree

of the green wood It

was

the Hol

ly.

from The Cornish Song Book,

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

C
Eugene Field (

O
Swiss Air

3 4

1. God rest you, Chryst en gen til 2. Last night ye shep herds in ye

men, Wher ev er you may be, Wher ev er east Saw ma ny a won drous thing, Saw ma ny a

3 4
4

you may be, God rest you all won drous thing; Ye sky last night

in fielde or flamed pass ing

hall, bright

Or Whiles

on that

ye storm y sea; ye stars did sing,

For on this morn, this morn, oure Chryst is And an gels came to bless, to bless ye

10

born, is born, That sav eth you and me, That sav eth you and me. For on this name, ye name Of Je sus Chryst, oure Kyng, Of Je sus Chryst, oure Kyng. And an gels

13

morn came

oure Chryst is to bless ye

born name

That Of

sav Je

eth you and me. sus Chryst, oure Kyng.

3. God rest you, Chryst en gen til 4. But think ing on ye gen til

men, Far ing wher eer you may, Far ing wher Lord That died up on ye tree, That died up

19

eer you may; In no blesse on ye tree, Let troub lings

court cease

do thou no and deeds of

sport, peace

In A

22

tour bound

na ment no playe, in Chryst an tie;

In Pay nim lands hold thou, hold thou thy For on this morn, this morn, oure Chryst is

25

hands, thy hands From bloud y works this daye, From bloud y works this daye. In Pay nim born, is born, That sav eth you and me, That sav eth you and me. For on this

28

lands morn

hold thou thy oure Chryst is

hands born

From That

bloud sav

y works this daye. eth you and me.

from Favorite Songs and Hymns for School and Home,

, via books.google.com

A
th Century Manuscript at Stuttgart English by George Ratcliffe Woodward ( Alto 1. Ad can tus 2. Na 3. Er go Basso ) As found in Pi Cantiones,

tus est nos

l E cum

ti ma gau

ti nu di

el, o,

Nos Quod No

in pr stra

vi di si

tat xit mul

ho Ga con

1. Ad 2. Na 3. Er

can tus go

tus est nos

l E cum

ti ma gau

ti nu di

el, o,

Nos Quod No

in pr stra

vi di si

tat xit mul

di bri ti

e el, o

Spes et Un de Be ne

a mor san ctus di cat

pa Da Do

tri ni mi

C el Est no Ju

le te bi

stis. stis. lo.

ho Ga con
Alto

di bri ti

e Spes el, Un o Be

et a mor pa de san ctus Da ne di cat Do

tri ni mi

C el Est no Ju

le te bi

stis. stis. lo.

The same, in English

and 1. Love is 2. Born 3. Where fore Basso


1. Love 2. Born 3. Where
11

hope of heavn E man our let thas sem

ly u bly

rest, And As el, all Bless,

the song fore told in ca

of such by Ga rol and

and is fore

hope of heavn ly rest, el, our E man u let thas sem bly all

And the song of As fore told by Bless, in ca rol

as bri cho

fest el, ral,

To day Een as Je sus

bid us do our best En doth Saint Dan i el As on this fes tiv al, And

deav sev ev

or. er. er.

such as fest To day bid us do Ga bri el, Een as doth Saint Dan and cho ral, Je sus on this fes

our i tiv

best En el As al, And

deav sev ev

or. er. er.

from The Cowley Carol Book,

C 3 4

A
Anonymous, 1863

1. Christ mas time is come a gain, Christ mas plea sures bring ing; 2. An gels sang; let men re ply, And chil dren join their voi ces;

Let us join our Raise the cho rus

3 4
6

voi ces now, And Christ mas songs be sing ing. Earth and heavn re joi ces. loud and high,

Years a go, one star ry night, When we reach that hap py place,

11

Thus the sto rys giv en, Joy ous prais es bring ing,

An gel bands oer Beth lems plains, Sang the songs of Then, be fore our Fa thers face, We shall still be

16

Chorus

heav en. sing ing.

Glo ry be

to God on high!

Peace, good will

to mor tals!

21

Christ the Lord

is born to night,

Heavn throws wide

its por tals.

from Favorite Songs and Hymns for School and Home,

, via books.google.com

AD , D
John Mason Neale ( )

G
Old French Arranged by Dr. Charles Wood ( )

1. A day, 2. With Glo 3. He comes, 4. Then bar

3 4

ry! a glo A day day of ria sis cel Arch an in ex He comes, His throne the man ger; the gates, that hence forth None thus

that ends our woe! tell their mirth: gels His shrine the stall; may pas sage win,

3 4

day A With Ky ox The Be cause

that tells of tri umph e lei son e ri and ass His cour tiers, rael Is the Prince of

A gainst our Men swer an Who made and A lone hath

van quishd foe! up on earth: all: gov erns in: en terd

Yield, sum mers bright est sun rise, And gels swell the tri umph, an The House of Bread His birth place, o The earth, the sky, the cean

To this De And mor tals The Prince of His glo rious

cem ber morn: raise the horn, wine and corn: way a dorn:

Lift

up

your gates, ye Prin

ces,

And let

the Child be born!

from The Cowley Carol Book,

E
John Mason Neale ( )

R
Ave maris stella lucens, from Pi Cantiones, Arranged by George Ratcliffe Woodward ( )

1. Earth to day re joi ces, Al le lu ia, Al le lu 2. li a tion, Al le lu ia, Al le lu Re con ci 3. Though the cold grows stron ger, Al le lu ia, Al le lu

ia, ia, ia,

Al le Al le Al le

lu lu lu

ia, ia, ia,

Death can hurt no more; And ce les tial voi Peace that lasts for aye, Glad ness and sal va Though the world loves night, Yet the days grow lon

ces, Al le lu ia, Al le lu tion, Al le lu ia, Al le lu ger, Al le lu ia, Al le lu

14

ia, ia, ia,

Al le Al le Al le

lu lu lu

ia, Tell that sin is oer. Da vids sling de stroys the foe: ia, Came on Christ mas Day. Gid eons Fleece is wet with dew, ia, Christ is born our Light. Now the Di als type is learnt,

21

Sam son lays the tem ple low: War and strife are done, God and man are one. Sol o mon is crownd a new: War and strife are done, God and man are one. Burns the Bush that is not burnt: War and strife are done, God and man are one.

from The Cowley Carol Book,

H !S
John Mason Neale ( )

,B

M S
Ancient ecclesiastical pre-Reformation melody Arranged by Charles Wood ( )

1. Ho! 2. Sire, 3. Sire,

stew ard, bid my shall I bid the shall I bid in

ser no Di

vants Go ble, That vs, For

forth, and hith er ban quets in his it is ve ry

call, state, plain,

For guests, my friends and neigh bors, With pur ple and fine lin en, ye give him If ban quet, a

To sup with me in With gold and sil ver Hell ban quet you a

hall; plate? gain?

That, at Nay, bid Nay, bid

this bless ed me not the not hith er

sea no Di

son, Which comes but once a For he hath got e ble, For it shall neer be vs,

year, now; thus,

We But But

may, as folk in bring me in the a mong the go

old en days, Re joice, and make good cheer. coun try man, That liv eth by the plow. al ley lanes, And fetch in La za rus.

I seas 4. Sire, shall bid the mer chant, That hath up on the turn me From no ble and from rich? I 5. And where fore must 6. For these be they, good stew ard, Whom God doth chief ly choose,

His fleets of ca ra las, vel And where fore seek the poor man, And these, His poor er breth ren,

And right great ar go sies? That dwells in lane and ditch? No man may dare re fuse.

Nay, bid Man, lay in So,

me not the to heart the this bleak De

mer rea cem

go and fetch the clerk, chant, But all, cause the King of son, Be ber, Then make we best good cheer,

That with the ban dog Though rich, grew poor, for When, for the sake of

goes to rest, And ris eth with the a mor tal sake. And born was in Babe Je su, The poor we wel come

lark. stall. here.

from The Cambridge Carol Book,

!H

C
)

,L

M
)

George Ratcliffe Woodward (

Flemish, Quittez, pasteurs, vos brebis et houlette Arranged by Charles Wood (

1. Hail! Ho ly 2. Me thinks I 3. What if my 4. Thou wilt ac

se stem, Yet Je Child, Lain in an ox en man ger, Of stand To day in Da vids Ci ty, And twang the chord For flute Break time with An gel sing ers, Or not sur pass The cept My song, nor rep re hend it: For Thee, a bove All

scornd at Beth le Da vids Son and Al to of yon earth ly things, I

hem, In win Lord: If, harp ass; What if love: And, tho

ter in my in

wild, As neer to fore was hand, I make but tune less lute Be pluckd with art less ept my lay, Thou wilt a

stran ger, ty, dit fin gers, mend it,

I Con straind, as hear tell, Yet, Babe, Thou knowst that I if voice be Base, Or my out And where tis of joint,

Out As Now Canst

side, say, flat, make,

out as now canst

side say flat, make

a my now my

churl best, sharp, false

ish a be true

17

inn lul reft coun

to la of ter

dwell, by, grace, point,

side, Out As say, Now flat, Canst make,

side a churl ish out say my best, a as now flat, now sharp, be canst make my false true

inn to lul la reft of coun ter

dwell. by. grace. point.

from The Cambridge Carol Book,

M
Old English Carol Arranged by George Ratcliffe Woodward ( )

Chorus

3 4

Fine.

14 4
E ia.

3 4 3 4

Make we joy now in this fest In quo Chris tus na tus est.

3 4 3 4 3 4
Verse

14 4

1. A Pa 2. A gno 3. A so

tre U scat o lis or

ni gen i tus Is through a maid en come to us: mne s cu lum, A bright star made three kings to come, tus car di ne So might y a Lord is none as He;

Sing we of Him and say Wel come, Ve ni, Re Him for to seek with their pre sens, Ver bum su And to our kind He hath Him knit, A dam pa

dem ptor per num rens quod

gen ti prod i pol lu

um. ens. it.

4. Ma ri 5. O lux

a ven be a

tre con ta Tri

ce ni

pit, The Ho tas, He lay

ly Ghost was ay her with, be tween an ox and ass,

D.C.

Of her in Beth lem born He is, Con sors pa Be side His moth er maid en free, Glo ri a

ter ni Ti bi,

lu mi Do mi

nis. ne.

from The Cowley Carol Book,

P
th century or earlier

B
(A Babe is Born in Bethlehem)
From Pi Cantiones*,

3 4
1. 2. 3. 4.

Pu er As sum Per Ga De ma

na psit bri tre

tus car e na

in nem lis tus

Beth ho nun vir

le hem, mi nis, ti um, gi ne,

Al Al Al Al

le le le le

lu lu lu lu

ia. ia. ia. ia.

3 4

Un Ver Vir Si

de gau bum Pa go con ne vi

det tris ce ri

Je al pit li

ru sa tis si Fi li se mi

lem, mi, um, ne,

Al Al Al Al

le le le le

lu lu lu lu

ia. ia. ia. ia.

5. Si ne 6. In car 7. Tam quam 8. Hic ja

ser ne spon cet

pen tis vul no bis si sus de tha in pr se

ne mi la pi

re, lis, mo, o,

Al Al Al Al

le le le le

lu lu lu lu

ia. ia. ia. ia.

De Pec Pro Qui

nos ca ces re

tro to sit gnat

ve sed ma si

nit san gui ne, dis si mi lis, tris u te ro, ne ter mi no.

Al Al Al Al

le le le le

lu lu lu lu

ia. ia. ia. ia.

9. Co 10. Et 11. Ma

gno an gi

vit ge de

bos lus lon

et pas ge

a to ve

si ri ni

nus bus, unt,

Al Al Al

le le le

lu lu lu

ia. ia. ia.

Quod Pu er e rat Do mi nus. Re ve lat Quis sit Do mi nus, Au rum, thus, myr rham of fe runt.

Al Al Al

le le le

lu lu lu

ia. ia. ia.

12. In tran 13. In hoc 14. Lau de

tes na tur

do mum in li gau ta san cta Tri

vi di ni

cem, o, tas,

Al Al Al

le le le

lu lu lu

ia. ia. ia.

Na tum sa Be ne di De o di

lu tant Ho mi nem, ca mus Do mi no, ca mus gra ti as,

Al Al Al

le le le

lu lu lu

ia. ia. ia.

from The Cowley Carol Book, *In Pi Cantiones only a tenor and bass part were given, and in The Cowley Carol Book (and here), the bass line from Pi Cantiones is found in the soprano, while the tenor is retained as the tenor.

T
Michael Praetorius ( )

G
(Geborn ist Gottes Snelein)
Variation of Puer nobis nascitur from Pi Cantiones Arranged by George Ratcliffe Woodward ( )

3 4
1. The Son of God 2. Re joice to day

a cat tle stall: is born for all At Beth lem in for Je sus sake, With in your hearts His cra dle make:

3 4

eth in a crib full small, And wrapt in swad dling clothes with al. He li a wake. A shrine, where in the Babe may take His rest, in slum ber or

3. Be neath Him set 4. In bod ies pure

His crib, and un

of tree; Let Hope the lit tle mat tress be, de fild Pre pare a cham ber for the Child:

of Cha ri ty. His pil low Faith, full fair to see, With cov er let To Him give in cense, myrrh and gold, Nor rai ment, meat and drink with hold.

5. Draw nigh, the Son 6. Come rock His cra

of God dle cheer

to kiss, Greet Ma rys Child (the Lord He i ly, As doth His moth er, so do

is) ye,

Up on those love ly lips of His: Je sus, your hearts de sire was by pro Who nursd Him sweet ly on her knee, As told it

and bliss. phe cy.

7. By, by, lul lay 8. Thus, Babe, I min

be fore Him sing; Go, wind the horn, and pluck the string, i ster to Thee, Een as Thine An gels wait on me:

Till all the place with mu sic ring; And bid one prayer to Christ the King. Thy rud dy coun te nance I see, And ti ny hands out stretchd to me.

9. Sleep, in my soul 10. Now chant we mer

en shrin ri ly

ed rest: Here find Thy cra o With such as play i

dle neat ly drest: in or ga no ;

For sake me not, when sore dis trest, Em ma nu el, And with the sing ers in cho ro Be ne di ca

my Bro mus Do

ther blest. mi no.

from The Cowley Carol Book,

P
Words and tune ( th cent.) from Pi Cantiones,

To be sung in Unison.

Arranged by G.H. Palmer

1. Pu er no bis na sci tur Rec tor 2. In pr se pe po si tum Sub f no Ma gno 3. Hunc He ro des ti mu it 4. Qui na tus ex Ma ri Di e a 5. Te Sal va tor A et O Can te

An a cum ho mus

ge lo si no tre mo di er in cho

rum, rum re, na ro,

In Co In Duc Can

hoc gno in nos te

mun do ve runt fan tes tu a mus in

pa Do ir gra or

sci mi ru ti ga

tur num it a no,

Do Chris Hos Ad Be

mi nus do mi tum Re gem c c dens in fu gau di a su ne di ca mus

no rum, rum, lo ro re, per na, Do mi no,

Do Chris Hos Ad Be

mi nus do mi no rum. rum. tum Re gem c lo c dens in fu ro re. gau di a su per na. ne di ca mus Do mi no.

(The same, in English)

1. Un us is born a Son, King of Quires su per to 2. Christ, from heavn de scend ing low, Comes on earth a stran 3. This did Her od sore af fray, And griev ous ly be wil This the Christ mas sto 4. Of His love and mer cy mild A et A et O, Cum can ti bus in cho et 5. O

See on earth His nal: Ox and ass their ger: So he gave the der; ry: And O that Ma rys ro, Cum can ti cis et

life Own word gen or

be er to tle ga

gun, Of lords the Lord e know Be cra dled in the slay, And slew the lit tle Child Might lead us up to Be no, ne di ca mus

ter nal, Of man ger, Be chil der, And glo ry, Might Do mi no. Be

lords the Lord e ter nal, cra dled in the man ger. slew the lit tle chil der. lead us up to glo ry! ne di ca mus Do mi no.

from The Cowley Carol Book,

T
(Parvulus nobis nascitur)
th Century Translated by Wm. John Blew ( )

C
Ach! bleib bei uns, Herr Jesu Christ J.S. Bach ( )

1. To us born a lit tle Child Of Ma ry, is 2. Our King Glo ry, Him have we, The Li on of 3. That dear, through Him, to God we be, From death de 4. Now, mas all, full sweet ly sing Ho san na ters

maid lord liv to

en of erd our

mo ther mild; ry: vic to and set free: Ba by king;

Whom The Our That

An Fa death hath

gels thers wounds but

laud sole heald man

with be by ger

ser got His, for

vice ten de His

sweet, Son spite bed,

Let Light That And

us ning dark straw

His the old where

own a Dra on

poor ges gons to

ser vants they as dead ly His lay

greet. run. bite. head.

And there fore Fa ther, Son, a

dore, With Ho ly

Ghost,

for ev er more.

from The Cowley Carol Book,

T U T
George Ratcliffe Woodward ( )

B
Jog on, jog on the footpath way Arranged by Charles Wood ( )

6 8
us 1. To 2. Her Babe 3. When Her 4. Now, faith this morn a Child is Lord by all od heard the Ma ful quire, bless God is a ges the

ther is none o born, His Fa iah had fore shown I sa dored word, He smote the babes a sun Sire, Bless God the Spi rit Ho

ther her: der ly,

6 8

Than God the King of ev Now camet to pass that ox all that coast, a blame In Bless God, the Son ere time

ry is His Mo ry thing, Maid Ma a fore their Own and ass Bowd down less host, From two years old and un in man ger low be gun, Now lain

ther. er. der. ly.

W
George Ratcliffe Woodward (

A
)

E
Heinz, wiltu Christa han, )

Arranged by George Ratcliffe Woodward (

host en tuned 1. When an An gel herd men brought 2. When, with hon ey, 3. When three pil grim kings un lockt ry be to 4. Glo God on high,

An them sweet and ai But ter from the dai Each his cas ket, spa God, who can not va

ry ry ry ry!

Oer the Child, To the One Of no thing Was the lay

meek and mild, Son ly Ho for this King, on that day

Of the Vir gin Born of Maid en God, the Son of Sung by Bless d

Ma Ma Ma Ma

ry; ry; ry. ry.

from The Cambridge Carol Book,

T
George Ratcliffe Woodward ( )

M
Dich grssen wir, O Jesulein, Arranged by Charles Wood ( )

1. Twas in a 2. See in a 3. Thi ther ward

3 4

cave crib kings

on Christ mas morn, the heavn ly Child, and herd men drew

No Lul To

el, lay, Eph

No Lul ra

el, lay, tha,

3 4
7

Je sus, the Son of God Cra dled by Ma ry, Maid For to a dore the Babe

was born, No el, en mild, Lul lay, Je su, At Beth

No el, No Lul lay, Lul lem Eph ra

el. lay. tha.

15

Additional Verses

4. Then was ful 5. Arm ies An ri 6. Glo a

filld gel ti

the ic bi,

thing sang Do

fore told, for mirth mi ne,

E Cum Al

ia, Ma le

E ri lu

ia, a, ia,

21

In ho ly writ by bards Mar vel lous glad oer Je Qui na tus es pro ho

of old, E ia, sus birth Ex Ma mi ne, Al le

E ia, E tre Ma ri lu

ia. a. ia.

from The Cambridge Carol Book,

N
Robert Southwell (

,N

P
Tune of We are poor frozen-out gardeners Arranged by Charles Wood ( )

se 1. Be houlde a 2. De spise not Him 3. This sta ble is 4. With joye ap proch,

ten der ly for ly ing Prin ces a O Christ en

Babe In frees there, First what courte, The cribbe wighte, Do hom

ing win ter is en He His chaire of age to thy

nighte, quire: state: Kinge:

In home ly man ger or ient perle is An The beastes are par cell And high ly prise this

A las, a trem bling lies: pit ious sighte: dir ty In depth of mire. of ten found of His pompe, The wod den dishe His plate. hum ble pompe, Which He from heavn doth bring:

The inns are full, Waye not His cribbe, The par sons in With joye ap proch,

no man will yelde This lit tle Pil His wod den dishe, Nor beastes that by that poor at tire His roy all live O Christ en wighte, Do hom age to

grime Him ries thy

bedd: feede: weare: Kinge:

But forced Waye not The Prince And high

He is with se ly beastes In cribbe to shroude tire, His Moth ers poore at Nor Jo sephes sim pris Him self is come from heavn, This pompe is ly prise this hum ble pompe, Which He from heavn

His headd. ple weede. d there. doth bring.

from The Cambridge Carol Book,

Q
Anonymous, th Century

P
th Century German Arranged by Rev. J.R. Lunn, B.D.

3 4
1. Quem pas 2. Ad quem 3. Ex ul 4. Chris to

to res ma gi te mus re gi,

lau am cum De

da ve re, Qui bus bu la bant, Au rum, Ma ri a In c o na to, Per Ma

an thus, les ri

ge li myr rham ti hie am no

di xe re, Ab sit por ta bant, Im mo rar chi a Na tum bis da to, Me ri

3 4
10

vo bis la bant pro mat to re

jam hc vo so

ti sin ce net

me ce pi ve

re, re a re

Na Le Laus, Dul

tus o ho ci

est ni nor cum

Rex vic et me

glo to glo lo

ri ri ri di

, Rex , vic a, et a, me

glo to glo lo

ri . ri . ri a. di a.

Music from The Cowley Carol Book,

, Words from HymnsAndCarolsOfChristmas.com

Q 3 4
1. Quem pas to res lau 2. Ad quem ma gi am ul te mus cum 3. Ex 4. Chris to re gi, De

P
Arranged by Ralph Vaughan Williams ( )

da bu Ma o

ve la ri na

re, Qui bant, Au a In to, Per

ge li bus an rum, thus, myr rham c les ti hie Ma ri am no

di por rar bis

xe re, ta bant, chi a da to,

3 4
9

Ab sit vo bis jam Im mo la bant hc Na tum pro mat vo Me ri to re so

ti sin ce net

me ce pi ve

re, Na tus est o ni re Le a Laus, ho nor re Dul ci cum

rex glo vic to et glo me lo

ri ri ri di

. . a. a.

from ChristmasCarolMusic.org

C
William Bright (

S
John Bacchus Dykes (

6 8 mf

= 144

gain O bless ed time, thank ful hearts em 1. Once a gain the Ho ly Night Breathes its bless ing 2. Once a 3. Wel come Thou to souls a thirst, Fount of end less

brace ten plea

thee: der; sure;

6 8

If we lost thy fes tal chime, What could eer re place Once a gain the Man ger Light Sheds its gen tle splen Gates of Hell may do their worst, While we clasp our Trea

thee? What could dor, Sheds its sure, While we

p
eer gen clasp re place tle splen our Trea thee? dor; sure: Change will dark en O could tongues by Wel come, though an

pp
Ma ny a bond dis ma ny a day, An gels taught Speak our ex ul Puts Thy Name on age like this

pp

14

cresc.

f
er! tion. al!

sev ta tri

a er; Ma ny a joy shall pass way, But the Great Joy nev tion In the Vir gins Child that brought All man kind Sal va al, And the Truth that makes our bliss Pleads a gainst de ni

19

dim.

ff All

But the Great Joy nev man kind Sal va Pleads a gainst de ni

er, tion, al,

But the Great Joy All man kind Sal gainst de Pleads a

nev va ni

er! tion. al!

26

4. Yea, if oth ers stand a part, we yield Thee all we can, 5. So ble cold, 6. Thou that once, mid sta

We will press the near Wor ship, thanks, and bless Wast in babe clothes ly

er; ing; ing,

30

Yea, O best fra ter nal Heart, We will hold Thee dear Thee true God, and Thee true Man On our knees con fess Thou whose Al tar veils en fold Powr and Life un dy

er, We will ing, On our ing, Powr and

34

p
hold knees Life Thee dear con fess un dy er; ing; ing,

pp pp

Faith ful lips shall an swer thus To all faith less While Thy Birth day morn we greet With our best de Thou whose Love be stows a worth On each poor en

39

cresc.

scorn ing, Je sus Christ is God with us, Born on Christ mas morn ing. vo tion, Bathe us, O most true and sweet! In Thy Mer cys o cean. deav or, Have Thou joy of this Thy Birth In our praise for ev er.

44

dim.

ff In

Born on Christ mas morn Thy Mer cys o In our praise for ev

ing, cean, er,

Born on Christ In Thy Mer In our praise

mas cys for

morn o ev

ing. cean. er.

from Christmas Carols, New and Old

AC
Translated by Rev. H.R. Bramley ( Allegretto non troppo.

-S

) from Latin

V
Joseph Barnby ( )

1. The Vir 2. O Lamb, 3. My Child,

6 8

gin stills the cry my love in vit of Might in dwell

sus, sleep less ly Je ing Of ing, O Star, my soul de light ing, My Sweet, all sweets ex cell

ing; ing, ing,

6 8

And sing ing for His plea O Flowr of mine own bear Of bliss the Foun tain flow

sure, Thus calls up on her Trea ing, O Jew el past com par ing, The Day spring ev er glow

sure, ing! ing,

piu lento.

My Dar

ling, do

not weep,

My Je

su,

sleep!

4. My Ex ul ta Joy, my 5. Say, wouldst Thou heavn ly sweet

tion, My spi rits Con so la ness, Or love of an swring meet

tion; ness?

My Son, my Spouse, my Or is fit mu sic

Bro want

ther, O lis ten to Thy Mo ing? Ho! An gels, raise your chant

ther! ing!

from Christmas Carols, New and Old

J
Traditional

L
Traditional

2 4

1. As Ja 2. This lad 3. Come let 4. And when

At night on a cob with tra vel was wea ry one day, der is long, it is strong and well made, Has stood hun dreds of us a scend: all may climb it who will; For the An gels of we ar rive at the ha ven of rest We shall hear the glad

2 4
6

stone for years and cob Ja words, Come

a pil low is not yet are guard ing up hi ther,

he lay, He saw in vi sion a a de cayed; Ma ny mil lions have climbed it and it still: And re mem ber each step, that by light, here are ye blest, Here are re gions of

11

lad der so high, That its reached Si ons hill, And faith we pass oer, Some man sions of bliss: O,

foot was on thou sands by Pro phet or who would not

earth, and its top faith are climb Mar tyr hath trod climb such a lad

in the ing it it be der as

sky. still. fore. this?

Hal le

lu

jah to

Je

sus, who died on the

Tree, And hath raisd up a

21

lad der of mer

cy for me, And hath raisd up a

lad der of mer cy for me.

from Christmas Carols, New and Old

T
Gongora, a Spanish Carol Translated by Archdeacon Churton

S
Joseph Barnby ( )

1. It was the ve ry noon of night: the stars a bove the 2. O neer could night in gale at dawn sa lute the ris ing 3. I roused me at the pier cing strain, but shrunk as from the

fold, day ray

More With Of

sure than clock or chim ing bell, the hour of mid night told: sweet ness like that bird of song in his im mor tal lay: sum mer light ning; all a round so bright the splen dor lay.

When O For

from the heavns there came a voice, and forms were seen to neer were wood notes heard at eve by banks with pop lar see that glo ry it mas tered sight and sense, to oh,

shine, shade shine,

Still So To

13

bright ning as the mu sic rose with light and love di vine. With love di vine the thrill ing as the con cert sweet by heavn ly harp ings made; For love di vine was hear that min strel in the clouds, who sang of Love Di vine, To see that form with

18

song be gan; there shone a light se rene: in each chord, and filld each pause be tween: O, who hath heard what I have heard, or bird like wings, of more than mor tal mien:

23

Fine.

seen what I have seen? O, who hath heard what I

have heard, or seen what I have seen?

4. When once the rapt urous trance was past, that hast end to 5. I low roofed shed, for a

so my sense could gel so the An

bind, bade;

I left my sheep to Him whose care breathed in the west ern wind; And bowed be fore the low ly rack where Love Di vine was laid:

I A

left them, for in stead of snow, I trod on blade and flowr, new born Babe, like ten der Lamb, with Li ons strength there smiled;

And ice dis solved in star ry rays at morn ings gra cious hour, For Li ons strength, im mort al might, was in that new born Child;

Re That

45

D.S. al Fine

veal ing where on Love Di vine in

earth the child like

steps of form had

Love Di vine had God for ev er

been; been:

from Christmas Carols, New and Old

S
From William Ballets Lute Book, c. 1600 At a moderate pace.

V
Arranged by Charles Wood ( )

mp

Sweet was the song the Vir gin sung, When she, when she to

Beth lem Ju da

cres.

rall.

came,

And was de liv erd of

a Son,

pp

That bless ed

Je sus hath to name.

a tempo
11

cres.

f
la, lul la by, sweet Babe, sung

mp

Lul la, lul la,

lu la, lul la by,

Lu la, lu la,

lu

16

cres.

she,

mf

My Son, and eke a

Sav ior born,

Who hast vouch saf ed from on

21

dim.

high

f To vis it To vis it us
To vis it

us

that were for lorn; La lu la,

la

lu la,

la

lu la

us

27

dim. e rall.

And rockd Him

sweet

ly

on

her knee.

by,

sweet babe, sang she,

And rockd Him sweet

ly

on her

knee.

from The Cowley Carol Book,

S
Traditional Austrian

,S

,S
Salzburg Melody, c.

1. 2. 3. 4.

Still, Schlaf, Gro, Wir,

still, schlaf, gro, wir,

still, schlaf, gro wir,

Weils Mein Die Wir

Kind lieb Lieb ruf

lein es ist en

schlaf Kind all

en lein ber zu

will. schlaf! gro! dir:

Die Ma Gott Tu

Eng ri hat uns

lein tun schn ju bi lier a nie der sing tut es las den Him mels thron ver des Him mels Reich auf schlie

en, en sen en,

Bei Ihr Und Wenn

dem e muss wir

Krip plein keu sche en reis ein mal

mu Brust auf ster

si dar der ben

zier en. bring en. Stra en. mss en.

Still, Schlaf, Gro, Wir,

still, still, schlaf, schlaf, gro, gro wir, wir,

Weils Mein Die Wir

Kind lieb Lieb ruf

lein schlaf en will. es Kind lein schlaf! ber gro. ist dir. all zu en

from Salzburgische Volks-Lieder,

K
Karl Enslin ( )

G
Traditional German

Kling,

Glck chen

kling e ling e ling!

Kling,

Glck chen

kling!

1. Lat 2. Md 3. Hell

mich ein, ihr chen, hrt, und glhn die er

Kind Bb Ker

er! chen, zen,

Ist Macht ff

so kalt der mir auf das net mir die

Win Stb Her

ter! chen! zen,

net mir die ff Bring euch vie le Will drin woh nen

T Ga frh

ren! ben, lich,

Lat mich nicht er er Sollt euch dran From mes Kind, wie

frie la se

ren! ben! lig!

13

Kling,

Glck chen

kling e ling e ling!

Kling,

Glck chen

kling!

from The Wartburg Hymnal,

I
Traditional Polish Carol Translated by Edith M. G. Reed (

H
)

,I

L
Traditional Polish Carol Arranged by Edith M. G. Reed ( )

(W obie Ley)

3 4

In 1. fant ho in fant low ly For His bed a cat tle stall; ly, 2. Flocks were sleep ing, shep herds keep ing Vi gil till the morn ing new

3 4

Ox en low ing, lit tle know ing, Christ the Babe, is Lord of all. Saw the glo ry, heard the sto a gos pel true. ry, Tid ings of

Swift Thus

are re

wing joic

ing ing,

an free

gels from

sing sor

ing, row,

No ls Prais es

ring voic

ing, ing

tid ings greet the

bring mor

ing: row:

Christ the Christ the

Babe Babe

is was

Lord of born for

all. all.

from CyberHymnal.org

I
Anonymous

E
th century French melody Arranged by Bernard Dewagtere

Il

est n

le di vin En fant,

Jou ez haut bois,

r son nez mu set tes!

Il

est n

le di vin En fant.

Chan tons tous son a

ne ment.

1.--3.

1. De puis plus de qua tre mille ans, Nous le pro met taient les pro ph tes, 2. Une tabl est son lo ge ment, Un peu de paille est sa cou chet te, 3. O J sus, roi tout puis sant, Tout pe tit en fant que vous tes,

13

De puis Une O J

plus tabl sus,

de qua tre est son lo roi tout

mille ans, ge ment, puis sant,

ten Nous at pour un Dieu, R gnez sur

dions cet quel (e) nous en

16

4.

heu reux d nue ti re

temps. ment! ment.

Chan tons

tous

son a

ne

ment.

from www.free-scores.com

N
Translated by P.S.B.

N
th Century French Carol

15th Century French Carol from Le Grande Bible des Noels

2 4
1. No 2. Prais

No

l es l

nou ve to our nou ve

let, Lord, let,

come our No

let Sav l

sing us Je ior chan tons

no sus i

l; Christ, ci,

2 4

Let Come D

us to

faith ful earth as vo tes

folk, man, gens,

cry as cri

out man ons

our to

thanks to live and Dieu mer

God! die, ci!

Sing Chan

we tons

no No

l, l

un pour

to le

the Roi

ti ny nou ve

King, let!

13

No No

l l

nou nou

ve ve

let, let,

come No

let l

us chan

sing tons

no i

l. ci!

F
Catalonian

,F

,F
Arranged by Abel Di Marco, Pbro.

1. Twen 2. Praise

3 4

= 88

ty fifth day of De we now the Lord a

cem ber, Fum, bove, Fum,

2 4
fum, fum, fum! fum!

3 4 3 4

3 4
4

Fum, fum, fum, fum,

2 4

fum, fum, fum.

3 4 3 4

Twen ty fifth day of De cem ber, Fum, bove, Praise we now the Lord a Fum,

2 4
fum, fum, fum! fum!

For a Now we

Fum, fum, fum, fum,

2 4

fum, fum, fum.

bless ed Babe was all our voi ces

born Up on this day at break of raise And sing a song of grate ful

morn praise

In a Cel e

Fum,
11

fum,

fum,

fum,

fum,

fum.

man brate

ger poor in song

and and

low sto

ly ry

Lay All

the the

Son won

of ders

God of

most His

3 4 3 4

14

3 4 3 4

rall. before 2nd ending

1.

ho glo

ly Fum, ry Fum,

2 4
fum! fum!

2.

fum, fum,

For a Now we

2 4
fum! fum!

Fum, fum, fum, fum,

2 4

fum, fum, fum.

2 4

fum, fum, fum.

from cpdl.org and pucpr.edu

H
Traditional Allegro ( = 168)

B
Traditional

mp

1. Ha 2. En 3. En

3 4

cia Be ln el por tal el por tal

va u na de Be ln de Be ln

bu rra rin rin rin rin rin rin rin

3 4

rin rin rin rin

yo me re men yo me re men yo me re men rin rin

da ba yo me re men da ba yo me re men da ba yo me re men rin rin rin

ah!

d, yo me e ch un re mien do yo me lo qui t, d, yo me e ch un re mien do yo me lo qui t, d, yo me e ch un re mien do yo me lo qui t, rin,

car ga da de cho han en tra do los gi ta ni llos han

co ra en

la to tra

12

rin rin

rin

rin

rin

rin

rin,

te. Lle nes. Y do Y

va su cho co la te al bue no de San Jo al Ni o que es t en

ra rin rin rin s rin rin rin la cu na rin rin

yo me re men yo me re men yo me re men rin rin

da ba yo me re men da ba yo me re men da ba yo me re men rin rin rin

18

ah!

rin, yo me e ch un re mien do yo me lo qui t, rin, yo me e ch un re mien do yo me lo qui t, rin, yo me e ch un re mien do yo me lo qui t,

su mo li ni llo y su a na Le han roi do los cal zo los pa a les la han ro ba

fre. nes. do.

rin rin

rin

rin

rin

rin

rin,

Ma r a Mar Ma r a Ma r Ma r a Ma r

a ven a c co rrien do que el cho co la ti llo se lo es tn co mien do. a ven a c co rrien do que los cal zon ci llos los es tn roy en do. a ve a c vo lan do que los pa a li tos los es tn lle van do.

from cpdl.org and pucpr.edu

R
Ri u, ri u Chi u la guar da ri
5

R
be ra.

C 2 4
Mateo Flecha el Viejo (

3 4

Dios guar do el

lo bo de nues tra cor

3 4

3 4

de

ra.

2 4

Dios guar do el

lo

bo de

nues tra cor

de

ra.

3 4
Ri u, ri u Chi u la guar da ri be ra.

2 4
Dios guar Dios guar do el

3 4
11

2 4 3 4 2 4
de ra.

Dios guar do

el

do lo

el

lo bo, el bo, el

lo

bo de

nues tra cor

3 4
14

2 4
Fine

2 4 2 4

Dios guar do

el

Dios guar do Dios guar do el lo

el

lo bo, el bo, el

lo

bo de

nues tra cor

de

ra.

17

1. El lo bo ra bio so la
21

qui so mor der;

Mas Dios po de ro so la su po de fen der;

D.S.
Qui zo le ha zer que no pu dies se pe car, Ni an o ri gi nal es ta Vir gen no tu vie ra.

25

2. Es te ques na i do es
29

el gran mo nar cha; Chris to pa tri ar cha de car ne ves ti do;

D.S.
Ha nos re di mi do con se ha zer chi qui to; A un que ra in fi ni to fi ni to ses hi zie ra.

33

3. Mu chas pro fe ci as Io an pro fe ti za do Ya un en nue stra di as lo he mos al con a do


37

D.S.
A dios hu ma na do ve mos en el ie lo Y al hom bre nel cie lo pues quel le quis te ra.

41

4. Yo vi mil gar o nes que


45

an duan can tan do Por a qui bo lan do ha zien do mil so nes

D.S.
Du zien do a ga sco nes Glo ria sean el ie lo Y pas en el sue lo pues Ie su nas ie ra.

49

5. Es te vie ne a dar a
53

los muer tos vi da

Y vie ne a re pa rar de to dos la sa y da

D.S.
Es la luz del Di a a ques te mo cue lo Es tes al dor de ro Que San Juan di xe ra.

57

6. Mi ra bien que os cua dre que an si na lo ye ra Que Dios no pu die ra ha zer la mas que Ma dre
61

D.S.
El que ra su Pa dre oy de lla nas io Y el que la cri o su hi jo se di xe ra.

65

7. Pues que ya te ne mos lo


69

que des se a mos To dos lun tos va mos pre sen tes lle ve mos

D.S.
To dos le da re mos Nue stra vo lut tad Pues as ci gu al ar con el hom bre vi nie ra.
from cpdl.org

I
Christina Rosetti ( ) Moderato e tranquillo

B mp

M
Harold Darke ( )

Soprano Solo 1. In the bleak mid win ter, fros ty wind made moan, Tenor Solo 3. E nough for Him, whom Cher u bim, Wor ship night and day, A

p p a tempo
Snow had fal len, snow on snow, E nough for Him, whom an gels,

mf

poco rall.

ron, Wa ter like a stone. Earth stood hard as i breast full of milk, And a man ger full of hay,

13

Long Snow on snow, In the bleak mid win ter Fall down be fore, The ox and ass and ca mel, Which a dore.

go.

f
2. Our God, Heavn can not hold Him,

Nor earth sus tain;

Heavn and earth shall

25

f
flee a way, When He comes to reign. In the bleak mid win ter, A

30

D.C.

sta ble place suf ficed the

Lord God Al

might y

Je

sus Christ.

36

mp semplice
4. What can I give Him, Poor as I

am?

If I were a

shep herd, I would bring a

43

mf
lamb; If I were a wise man, I would do my part, Yet what I can I

mf

give Him,

50

f
Give my heart, give

pp
accomp.

my heart.

pp

accomp. from cpdl.org

I
Christina Rosetti (

M
Gustav Holst (

win In 1. the bleak mid hold 2. Our God, Heavn can not 3. E nough for Him, whom Cher u An an gels and arch 4. I 5. What give can

ter, Him bim gels Him,

fros ty wind made moan, Nor earth sus tain; Wor ship night and day, May have ga thered there as I Poor am?

Earth stood Heavn and breast A Cher u If I

wa ter i a stone, like hard as ron, When He comes to reign; a way earth shall flee ful of of hay: milk, ful And a man ger a phim Throng ed the air bim and Ser shep I would bring a lamb; a were herd

len, snow on snow, Snow had fal ter a the bleak mid win In gels E nough for Him, whom an ther mo ly His But on man If a wise I were

snow on sta ble place Fall down In her maid I would do

suf be en my

snow, ficed fore, bliss part;

The The Yet

In the bleak mid win God Al migh Lord ca and ass ox and Wor shipped the lov Be can what give I

ter, ty, mel ed Him

Long Je which with Give

a sus a a my

go. Christ. dore. kiss. heart.

from CantateDomino.org

L
L ten tur C

C
Rev. Hubert Gruender, S.J.

li

et ex sul tet ter

ra, et ex sul

tet ter ra

L ten

tur C li et ex sul

tet ter ra,

et ex sul tet ter ra an

an

te

fa

ci em

Do

mi ni.

L ten

tur

li

te

fa

ci em Do

mi

ni.

L ten tur c

li et ex

13

L ten

tur

li.

An

te

sul

tet ter ra.

L ten tur c

li et ex sul

tet ter ra.

An

te

20

fa ci em

Do

mi ni.

Quo

ni am ve

nit, quo

fa ci em

Do

mi ni.

Quo

ni am ve nit, quo

ni am ve nit, quo

26

1.

2.

ni am ve

nit,

quo

ni am ve nit.

ve nit,

ve

nit!

ni am ve

nit,

quo ni am ve nit.

ve nit,

ve

nit!

S
from The Suffolk Harmony (1786) William Billings ( )

1st Shepherd 1. Me thinks I see an heavn ly Host of An gels on the Wing; Me ru ral Swains, the meek ness of your God, Who Narrator 5. Then learn from hence, ye

hear their thinks I left the bound less

cheer ful notes, so Realms of Joy, to

mer ri ly they sing, ran som you with blood,

so to

6 4
mer ri ran som ly they sing. you with blood.
1st Angel 2. Let 1st Angel 3. Lay 1st Angel 4. Seek

all down not

your Fears your crooks, in Courts

be and or

13

Glad to

6 4

pro claim. ban ishd hence. Glad tid ings I quit your Flocks, to Beth le hem re pair; a ces; Nor Roy al cur tains draw; Pal

For theres a Sav ior your wan dring And let But search the Sta ble,

17

Glad to

born to day, and Je sus is His name, steps be squared by yon der shin ing Star, see your God ex tend ed on the Straw,

and Je sus is His name. by yon der shin ing Star. ex tend ed on the Straw.

inn re fusd a more com mo dious place; Un Narrator 6. The mas ter of the Narrator 9. Then sud den ly a Heavn ly Host a round the Shep herds throng. Ex cord; The Grand Chorus 10. To God the Fa ther, Christ the Son, and Ho ly Ghost ac

26

gen rous Soul of ult ing in the first and last, the

sav age mold, and three fold God, and last and first, E

des ti tute of Grace, thus ad dress their song, ford, ter nal praise af

and and E

30

des ti thus ad ter nal

tute of Grace. dress their song. praise af ford.

6 4
1st Angel 7. Ex 1st Angel 8. The

ult Roy

ye Ox al guest

en, you

34

ye is

6 4

low en

for joy, ter tain

ye is

Ten ants of not of com

the mon

Stall, Birth,

Pay but

your o bei sance; sec ond to the

ye is
38

on your knees U nan i mous ly fall, Great I Am; the God of heavn and earth,

nan i mous ly fall. U the God of heavn and earth.

from www.cpdl.org

M
th Century Allegro moderato ( = 112)

L
mf
1. I Richard R. Terry ( )

saw a fair May den

mf

syt tin

and sing.

She

lul

ld a lyt tel Childe, a

swee t Lord

ing.

Lul lay myn lyk ing, my dere sonne, my sweet ing. Lul lay my dere herte, myn own dere der ling.
9

a tempo

cresc. e rall.

dim. rall.

Lul la Lul la

lay. lay.

Lul Lul

la lay. Lul lay my dere herte, myn own dere der ling. la lay. Lul lay my dere herte, myn own dere der ling.

pp

Lul la

lay.

Lul

la

lay.

Lul

lay, myn

own dere der ling.

pp a tempo

rall.

13

Fine.

mf
2. That

Fine.

mf a tempo

17

cresc.

rall.

D.S. al Fine

same Lord is He that made al l thing, Of

al l lord is He is Lord, of al l kyng es Kyng.

mf

rall. cresc.

21

mf
3. There was mick le mel o dy at that Chyld s birth.

cresc. molto rall.

D.S. al Fine

All that were in heavn ly bliss, they made mick le mirth.

mf

cresc. molto rall.

25

mf

cresc. molto rit.

D.S. al Fine

4. An gels bright sang their song to that Chyld; Blyss id be Thou, and so be She, so meek and so mild.

mf
from Twelve Christmas Carols,

cresc. molto rit.

, via HymnsAndCarolsOfChristmas.com

I T
Mrs. Alderson

P p
John Bacchus Dykes (

mf 6 4

cresc.

1. In fant of days, yet Lord of Life, a gain 2. Peace I leave with you, was 3. O ol ive Branch! O Dove of Peace!

Sweet Prince of Peace, All hail! Thy dy ing Gift to earth; Brood ing oer storm y wa ters!

6 4 mf
5

p
dim.

cresc.

The din with which earths fields are rife, Oh! we are wea ry of the strife, Of Christ mas morn, the glad re frain Sweet ech o of the lin gring strain When shall the flood of woe de crease? When shall the drear y con flict cease,

f
That chimes its Christ mas news And we would list the tale When An gel choirs hymned forth Of An thems at Thy Birth; Thy word And earths sad sons and daugh ters With glad hearts hail for us, to us to us,

f p p
In ter ra Pax In ter ra Pax, In ter ra

15

Pax

mf In
Pax

ter

ra

Pax, Pax,

mf
Pax,

Pax In ter

ra

Pax

ho mi ho mi

ni ni

bus, bus,

Pax,

19

Pax ho mi

ni

bus,

Pax

Pax, ho mi ni

Pax bus

In ter In ter

ra ra

Pax,

pp Pax.

ho mi

ni bus, In ter

ra

Pax.

25

O hear Thy Church, with one

ac cord,

Her long lost Peace

im plor ing:

29

dim.

Be it ac cord ing to

Thy word:

Thy Reign of Peace bring in, dear Lord; Heavns

f
32

pp
Peace to earth re sto ring. And Peace E ter nal,

rall.

Je su, grant, we pray.

pp

f
In C lo Pax, Et

cresc.

in Ex cel

sis,

f
In C lo Pax,

In C

lo

Pax,

Et

in

Ex cel

sis,

In C

lo

Pax,

Et

in

Ex cel

42

ff
Glo ri a, Et in Ex cel sis Glo ri a, Et in Ex

Glo

ri

a,

Glo ri a, In C

lo

Pax, Et in Ex

sis, Et in Ex cel sis, Glo ri

a,

in Ex cel

sis,

Et in Ex

48

cel

sis,

Glo

ri

a.

Et in Ex cel

sis,

Glo

ri

cel

sis,

Glo

ri

a.

Et in Ex cel sis, in Ex cel

sis, Glo ri

cel

sis,

In

lo,

Pax, Et in Ex cel

sis,

Glo

ri

54

Et in Ex cel

sis,

a, Et in Ex cel

sis,

Glo

ri

a.

a,

Et in Ex cel

sis,

Glo

ri

a.

a,

Et in Ex cel

sis,

Glo

ri

a.

from Christmas Carols, New and Old

M
Jeremiah Clarke (

Joseph Stephenson (

If

an gels

sung

Sav iors birth, If an gels sung a

If

an gels

sung

a Sav

iors,

If an gels sung

Sav

iors birth,

If

an gels sung a

Sav

iors,

If
7

an gels sung

Sav

iors birth,

If an gels sung a

Sav

iors birth, On that au spi cious morn,

Sav

iors birth, On that au spi cious morn,

We

Sav

iors birth, On that au spi cious morn,

We well may

im

Sav
13

iors birth, On that au spi cious morn, We well may im i tate

We well may im i tate their mirth, We Now He a gain is

their mirth,

well may

im

tate

their mirth, Now He a gain is

born,

tate their mirth, We well may im i

tate their mirth,

well may
19

im

tate

their mirth, gain is


1. born. 2. born.

Now

born,

Now He a gain is born, Now He a

Now

He a gain, Now He a

gain

is

born.

born.

Now He a gain is born, Now He a

gain

is

born.

born.

He a gain is born,

Now He

gain

is

born.

born.

from The American Vocalist: a selection of tunes, anthems, sentences, and hymns, old and new,

, via hymnary.org

AC
I.

R
Denis Mason

6 8

II.
Ho di e Chris tus na tus est, ho di e sal va tor ap pa ru it.

III.
Glo ri a in ex cel sis De o,

IV.
in ex cel sis De o.

from cpdl.org

T
Maestoso

H
Camille Saint-Sans ( )

Tol li te hos ti as.

et ad o ra te

Do mi num in a tri o

san cto e

jus.

f p
L ten tur c li, et ex ul tet ter ra quo ni L ten tur c li, et ex ul tet ter ra am ve nit. Al

1.

a fa ci e Do mi ni, quo ni am ve nit. Al le lu ia. le lu ia. Al le lu ia.

17

2.

Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia.

24

ff
ia. ia. Al le lu Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. Al le lu ia. ia. L ten tur c L ten tur c li, et li, et

ff

30

ex ex

ul tet ter ul tet ter

ra ra

a fa ci e Do mi ni, quo ni am ve quo ni am ve nit. Al le lu

nit. Al ia. Al

le lu le lu

ia. ia.

from cpdl.org

G
th Century

Gau de te, gau de te, Chris tus est na tus

ex Ma ri

a Vir gi ne, Gau de

te!

1. Tem pus ad est gra ti hoc quod op ta ba mus, Car mi na l ti ti 2. De us ho mo fac tus est na tu ra mi ran te, Mun dus re no va tus est 3. E ze chie lis por ta clau sa per tran si tur, Un de lux est or ta, 4. Er go nos tra con ti o psal lat jam in lu stro, Be ne di cat Do mi no,

de vo te red da mus. a Chris to re gnan te. sa lus in ve ni tur. sa lus Re gi nos tro.

Chorus and text of verses from Pi Cantiones,

, via imslp.org, Melody of verses from www.cpdl.org

G
Anna M. E. Nichols

,B

,G

-B
Maria Tiddeman ( )

1. Glo 2. But

rious, beau teous, gol the stars sweet gold

den bright, en gleam

Shed ding soft est Fad ed quick ly

pur as

est a

light, dream

Shone Mid

the the

stars won

that Christ drous glo

mas ry

night, stream,

When That

the il

Jew ish shep herds kept lum ined all the earth,

be side their flocks that slept. Watch When Christs An gels sang His birth.

3. Soft and pure and ho ly 4. But that light no more a 5. Now no more on Christ mas

glo ry, Kings and seers and pro phets vail ed, All its splen dor straight way gels Is night, the sky with An

13

hoa ry, pal ed bright,

Shed In But

through out His light for ev

the sa cred whom An gels er shines the

sto ry: hail ed; Light;

While E E

the ven ven

16

priests, like shep herds as the stars of He Whose birth they

true, old, told

Watchd be side Gods cho Mid the bright ness lost To the shep herds by

sen few. their gold. fold. the

6. Since that Light then dark ens nev er, Let

us all, with glad en

dea vor, Sing the

23

rall.

ff

pp

rall.

song that e choes ev er: Glo ry in the high est Heav en! Peace on earth to us for giv en.

ff

from Christmas Carols, New and Old

pp

P
Words from Pi Cantiones, Arranged by Gustav Holst (

1. Per so nent 2. In mun do 3. Ma gi tres 4. Om nes cle

ho di e na sci tur, ve ne runt, ri cu li,

vo ces pu pa nis in par vu lum par i ter

e ru l, lau dan tes vol vi tur, pr se pi in qui runt, Beth le hem pu e ri, can tent ut

ju cun de po ni tur ad e unt, an ge li:

Qui no bis est na tus, sum mo De o da sta bu lo bru to rum, rec tor su per no ip sum ad o ran stel lu lam se quen do, Ad ven is ti mun do, lau des Ti bi fun

tus, et de vir, vir, vir, rum, per di dit, dit, dit, do, au rum thus, thus, thus, o, o, do. Id e o,

15

et de per di au rum id e

vir, vir, vir, dit, dit, dit, thus, thus, thus, o, o, o,

et de per di au rum id e

vir dit thus, o,

gi ne o ven tre pro cre a tus. prin ceps in fer no rum. spo li a et myr rham i of fe ren do. E a glo ri in ex cel sis De o.

P
from Pi Cantiones, from Pi Cantiones, Arranged by George Ratcliffe Woodward ( )

1. Per so nent 2. In mun do 3. Ma gi tres 4. Om nes cle

ho na ve ri

di e vo ces pu sci tur, pa nis in ne runt, par vu lum par i ter cu li,

e ru l, lau dan tes vol vi tur, pr se pi in qui runt, Beth le hem pu e ri, can tent ut

ju cun de po ni tur ad e unt, an ge li:

Qui no bis est na tus, sum mo De o sta bu lo bru to rum, rec tor su per stel lu lam se quen do, ip sum ad o Ad ven is ti mun do, lau des Ti bi

da no ran fun

tus, rum, do, do.

et de vir, per di dit, au rum thus, o, Id e

vir, vir, dit, dit, thus, thus, o, o,

13

et de per di au rum id e

vir, dit, thus, o,

gi ne o ven tre pro cre a tus. vir, vir, et de vir dit, dit, per di dit spo li a prin ceps in fer no rum. thus, thus, au rum thus, et myr rham E i of fe ren do. o, o, a glo ri o, id e in ex cel sis De o.

from The Cowley Carol Book,

R
Alfred Lord Tennyson ( )

,W

B
Adapted from Kyrie, W.A. Mozart ( th Mass )

3 4
1. 2. 3. 4.

Ring Ring Ring Ring

out, out out out

wild the the a

bells, old, grief slow

to ring that ly

the in saps dy

wild the the ing

sky, new, mind, cause,

3 4
5

The Ring, For And

fly hap those an

ing py that cient

cloud, bells here forms

the a we of

frost cross see par

y the no ty

light: snow: more: strife:

The The Ring Ring

year year out in

is is the the

dy go feud no

ing ing, of bler

in let rich modes

the him and of

night; go; poor, life,

13

Ring Ring Ring With

out, out in sweet

wild the re er

bells, false, dress man

and ring to ners,

let in all pu

him the man rer

die. true. kind. laws.

17

5. 6. 7. 8.

Ring Ring Ring Ring

out out out in

the false old the

want, pride shapes val

the in of iant

care, place foul man

the and dis and

sin, blood, ease: free,

21

The The Ring The

faith civ out lar

less ic the ger

cold slan nar heart,

ness der wing the

of and lust kind

the the of lier

times: spite: gold: hand;

25

Ring Ring Ring Ring

out, in out out

ring the the the

out love thou dark

my of sand ness

mourn truth wars of

ful and of the

rhymes, right, old, land,

29

But Ring Ring Ring

ring in in in

the the the the

full com thou Christ

er mon sand that

min love years is

strel of of to

in. good. peace. be.

from HymnWiki.org

R
Alfred Lord Tennyson (

,W

B
Felix Mendelssohn ( )

6 8

1. Ring 2. Ring 3. Ring

out, out in

wild bells, to the the old, ring in the val iant man

wild sky, the new, and free,

The fly Ring, hap The lar

ing cloud, py bells ger heart,

the a the

6 8
4

frost cross kind

y light: the snow: lier hand;

The year is dy The year is go Ring out the dark

ing ing, ness

in let of

the night; him go; the land,

Ring Ring Ring

out, out in

wild bells, the false, the Christ

and ring that

let in is

him die. the true. to be.

dy The year is The year is go Ring out the dark

ing ing, ness

10

Ring out, Ring out Ring in

wild bells, and let him die. the false, ring in the true. the Christ that is to be.

in let of

the night; him go; the land,

Ring out, wild bells, Ring out the false, Ring in the Christ

and let ring in that is

him the to

die. true. be.

from The Life Hymnal,

A
First verse, traditional Other verses, Robert Burns (

S
Traditional

2 4

1. Should auld ac quain tance be for got, 2. We twa hae run a boot the braes, twa hae sport ed 3. We i the burn, 4. And heres a hand, my trust y frien,

And nev er brought And pud the gow Frae morn in sun And gies a hand

to mind? ans fine; till dine, o thine;

2 4

Should But weve But Well

auld ac quain tance be for wan derd mon y a wea ry seas be tween us braid bae tak a cup o kind ness

got, foot, roared yet,

And days of auld lang lang Sin auld lang Sin auld lang For auld

syne? syne. syne. syne.

For

auld

lang

syne,

my dear,

For

auld

lang

syne;

Well

tak

a cup

kind ness yet For

auld

lang

syne.

from Favorite Songs and Hymns for School and Home,