1

¼−ïêîîò−ê ¼þ¼ô¬ê½ ¼òñêõ¼è×þîð −ð

.¼−þꬽ−í ,þêô¬ê½ ö−ê íšîñì −ð
/ ñðêþõ öë í¾ô öîõ −òêõôêš ê−õêô −ð öë−−þ¾êë î® ¼−þꬽ−í −ð öê öë−−í þ−ô þ¼ð−−ê
íôðší −ð öîõ íþî¾ ¼ð¼− ½êîî íôðší ¼®þîš ê öë−−þ¾ ö¼ô ¹þêð .ðñêè öî¾ô¾ ëš¼− / ó−îëò¬½¼š
.ó−þôêô öþ¼îî ñê¬ò¼îî¼ ¬¼îî
öëêí öëêí −−ï :ö½−îî μêï ö−−ê ö¼ô ¹þê𠬼ëþê¼è ¬êí ¼ðòêë ê−õêô −ð −îïê −îî ö−−¬¾þêõ î®
öîê š−ïíñ ö×þð¾ öíë¾ íîî¾í ð®íî ,î−ô−ë −¬êè öê¾ï −îî −îò¼è ,½¼½þê½−þ ö−ê öðꬼô ¼ñê ¬êí¼è
.è¼îî ö−ê ö¼òꬾ¼è ¬¾−ò −−ï ï−ê ¬¾−òþêè
.¬ñêîî¼è öëêí −−ï ó¼îî ö¾¬ò¼ô ¼¬êîî−þõ öèêë,öõ−¼¬ ,þ¼−−îî öîõ öë−îí¼èòê .1
¬¼îî ö¼ô −îî ,¬’ñ−¼ô-š¼ñë’¼è −−ï öëêí ê¬ò¼ïô êõ−ñ −ò¾í öë ó¼ð ï−îñë ¬¾−ò) .±îô¾ ¬−ô öñ−¼ô-š¼ñë .2
.(ö¼ï þ¼¬¼õ¾
þ¼¾−ð−ê" þ¼¾−’þ¼ò þ¼ð) .þîë−® ó¼ð ö¾êîîò−¼þë ö¼ò¼š öñêï −−ï ,ö¼èòî¬−−® −ð ,ê−ð−ô −ð öõê×þêõ .3
þ¼ð ö¼îî¼è ï−ê þ¼ ñ−−îî ¬šò¼þš¼è ó−ê ¬êí ¾ðîì ê ñêôò−−ê öë¼è¼è½−îþê öëêí ó−þîìë ½êîî "šòêð¼è
.(ö¼èîò¬−−® −ð ö−ê ¬×êô þ¼×−ñ½−ñ¾½−îê
.ö¾¬ò¼ô þêõ ½’þ¼¬−¼è−¬½¼îîò−ê ¬êîî−−þõ öñ¼¬¾þ¼¬òîê .4
−ôñî¼ ðîì−ê ,ó−îë¬ò½¼š -þ¼−−õô¼ þêô¬ê½ ) ,ö¼ôêþèêþõ ,þ¼¬ñ¼è −ð ¹−îê ³−ë ñ¼ë ö−−ï öñêï −−ï þêò .5
.(.îî.ê.ê
ï−ê −−ï ¬−ô ö¼ñðòêíþêõ î® .(ö¼ôîš×þîðê öîê ö×−−ñèþêõ) ö¬−¼−¾êèò ¬ò¼š¼è ¬¾−ò −−ï ¬−ô ¬êí ö¼ô .6
OR MY WAY OR THE HIGWAY :èòîïêñ ê−õêô −ð −îî ö¼îî¼è ±ñê öîê ½¼ñê
.³îðôí ó¼îò þ¼ð î−òôñï ’þ ö¼ô¼òî®õ−îê ö¾êîî-ö−¼þë î® í¾ô μþë þ¼ð ö’−ëþ öþêõ öèêñê×−½õ ö¼èò−ð¼è .7
.è¼îî ö−ê ö¼òꬾ¼è −−ï ï−ê’½ þ¼îî ¬®îô¾êë öîê öñ−î¾êõ öõþêîî¼è .8
¬ñ¼¬¾’½ þ¼îî ö¼ò¼’èþí’þ¼ð öîê öèêñ¾ î® ,þ¼îî−ñêš ¬þê½ ö¬½èþê öîõ ½¼þè¼ñ¾ ¬−ô ö¼ô−ò¼è óîþê μ−ï .9
.ö輚¬òê μ−ï
öþêõ ó−õ®îìô ö¼ò¼ï þ¼ðò−š −ð ïê öþ¼¬ñ¼ ¬ñêš¼èòê ,¬−−ñ¼èò−ê þ¼è−ñðò¼® öîõ ³−ë óîñ¾ ¬þ¼¬¾î® .10
.ö’−ëþ

.¬×−ïò−í öð¼− ö−ê ½þ¼¬½òîêô ¼¾−ð−ê ¼è−¬×−þ ö¼îî¼è ö¼ò¼ï −−ï þî®−šë
.š−¬−ñêõ ö−−þ ö¼îî¼è ï−ê ½¼ñê öîê ¬ò×¼þ¼è½−îê ö¼îî¼è ï−ê ¼þ¼−−ï þ−þ ¼ð¼−

2

¼−ïêîîò−ê ¼þ¼ô¬ê½ ¼òñêõ¼è×þîð −ð

¬¾−ò ñêôò−−š öëêí −−ï .ö’−ëþ öþêõ þ¼ðê þêô¬ê½ öîõ ðîë× ó¼ð ¬ò−−ô¼è ¬¾−ò ñêôò−−š öëêí −−ï
.þêô¬ê½ öîõ ó−êòî¾ ¼¬½¼þè −ð ö¼ò¼’õòì î® ó¼ñëêþõ ö−−š ¬êí¼è

*
íšîñì ê ¬ñêîî¼è ¬êí í¾ô μþë þ¼ð −ëþ þ¼ð ïê ö−−ê ïò−ê öð¼þ ½êîî ö¾¬ò¼ô ¼½−îî¼è êð ï−ê’½
ö−ê ê"þíô ïê −−ï öèêï ñêôò−−ê ,èê¬ öð¼− −−ï −−ë μ−ï ¬¾−î¬ ,ö−−èî® ñêï íšîñì −ð −îïê−îî .þêô¬ê½ ö−ê
öñêï ¼ð−−ë ïê ö¼ô ¬èêï ,½−îê ¬¾−ò μ−ï ¬¼ëþê’½ ö¼îî öîê ,èþîë½ôê−ñ−îî ö−ê ñ"ïþíô ö−ê ñêî− ³−þš
.þ¼®¼ñõ ¼ð−−ë ö−ê ö¾¬ò¼ô öëêí
ðîþ−õ ê öèò¼þëò−−þê ö−ê íšîñìô ê ö×êô ¬ñêîî¼è ¬êí
ïê ö¬ñêí¼è¬−ô ¬êí ö¼ô ½êîî ³îþîþë ³î−êþ þ¼è−ñðò¼®
ðñêè / ó−î묽¼š / ñðêþõ öë í¾ô þêò ,¬ñêîî¼è ¬¾−ò
öþê− öîõ öêñõ ê ¬êí¼è ¹−îþ¼ð öëêí −−ï - "íšîñì" ö−−š
¬¾−ò ¬−−îî ½êð μ−ï ¬êí ’í −ð½ìë þêò ,öï−−îîêë î®

í¾ô μþë þ¼ð −ëþ þ¼ð ïê öèêï î® î"ì
ö¼èò¼þë þ−ô öñ¼îî ó¼ð ¹−îê .öð−ê −−ë ³îëëñ
öõîê óî¾ë ½êð ¬êí í¾ô μþë þ¼ð −ëþ þ¼ð
¬¾−ò - "þêô¬ê½ ±òêè" öõê×þêõ ¬ñêîî¼è öëêí
½¼ −îî ñ−¼¬−ð öð¼− ê ¬¼ëþê¼è½−îê þ¼−þõ
¬òêñõ¼è −îî ¬¼ëþê¼è½−îê

:−îïê ö¼îî¼è ï−ê ö®þîš ö−ê öêñõ þ¼ð
.ë−−ñ öôñï ’þ ¬š−¾¼è ö−íê ö¼ô ¬êí ó¼ð þêõ .šþë −òë öîê ó−ñ¾îþ− ¬½−−í ½êð ,ñêþ¾− ±þê óðîš
.î³îð¼ š−ìþ− þš¾ñ í®îþí – .¼õêþ−−ê :ó¼ð×êò
.èþîë½ôê−ñ−îî :ö¼ô¼òò−−ê ö¼ô ¬¼îî ³îìî× −ð −−ë −îïê ö−−ï ¬¾−ò ö−î¾ ¬¼îî í¾ô μþë þ¼ð ö¼îî öêð
.šþêõ êþêë :ó¼ò−−êò−ê ðñêë
.ñêî− ³−þš :¬ê¬¾ −ð öñêõ ¬¼îî ö¬×êñ¾ ¼¬®¼ñ −ð öîê
ê −îî ¬õñêš¼è ¬êí ½¼ñê −îî ¬í¼ï ö¼ô ¬¼îî ,ó−þôêô ¼þ¼ïòîê ¬−ô è−¬þêõ ö−−ï öñ¼îî þ−ô ö¼îî
.óîš³ ê−í ’í ³®¼î ¾−ê ëñë ³îë¾ìô ³îëþî – ¼−−þ −ð ö−ê þ¼ò¼ñõ ¼ñê ,ñïêõ

*
¬èò¼þë¼èþ¼íê ¬êí’ô ,ñ’³îðô ñ¼ë þ¼ïòîê ¬−ô þîë−® ó¼ð ¬š−ñèêë ¬êí’ô ö¼îî š−þî® þê− ö¼® þêõ
öêð ï−ê þ¼ .ö×êîî −−îî® þêõ ½ò−îîš ö−ê þ¼šòîë ê ö−ê öõêñ¬òê öþíê ’þ ï−ê ,šþê− î−ò ö−−š ë−−ñ öôñï ’þ
.(î³ôì ñ¼î îõê ñ¼ ,ñšò¼− öî¾ô¾ ¬−ô þ¼èêîî¾ ê ¼ðêþè) .ê"¬−ñ¾ ëþ þ¼’óñîê −−ë ö¼òꬾ¼èò−−ê
öîõ −ëþ ê ö−−ï ê"þíô þ"îôðêí ¬¼îî óîþê þê− 10 ö−ê ïê ¾¬ò¼ô þêõ öèêï ½ñêô¼ð ñêï’ô ïê
,³îþ¾× −ò−ò¼ë þðèë ðôî¼ þ¼ð ,ñêþ¾−ë ³î¾îðš ³îñíš −−ë ³î¼ð íèîí þ¼¬½¼þè þ¼ð ,ñêþ¾− −õñê ³îëëþ

3

¼−ïêîîò−ê ¼þ¼ô¬ê½ ¼òñêõ¼è×þîð −ð

’î×î ’î×î ,þîë−® öï−þ ö−−ï −−ë íþî³í ³ðô³í öîê íþî³í ³®ëþí ê ¬−ô ñêþ¾− è−íòô ê öîõ ñêëô−½ þ¼ð
.óîñì þ¼ï−−ë ê ï−ê ½êð öîê šïîì ¬×êô’ô ïê ö¬ñêí¼è þ¼ ¬ñêîî ,’î×î
−îî μ−ñ¬šò−õ ¬¼ëþê¼è ¬êí ê−õêô −ð .ö¬−−ï ¼ñê öîõ ö×êþëî® ê"þíô þ"îôðê ó¼ð ¬êí ö¼ô
¬êí’ô ,¬ò¼êò è−ð’êþîô ó−ê ¬−ô ö¼îî¼è ï−ê þ¼ ½êîî ó−ê ö輚 ö¬ê¬ ö−−ï ¬®¼í¼èõ−îê ¬êí’ô ,¬òêñõ¼è
.ó−ê ö輚 þ¼ðò−š ¼ò−−ï ö®−−þ−®òê ¬þ−ëîþõ îñ−õê ö−ê ,ó−êëè ¼ò−−ï ,íñíší −¾êþ ¼ò−−ï ¬®¼í¼èõ−îê
þîë−® ó¼ð öè¼þõ−îê ¬õþêð¼è ¬êí ½êîî ³î−¾¼ô ¼þ¼ðòê ó−ê ¹−îê ¬ïêñ¼è½−îþê ö¼ô ¬êí èê¬ öð¼−
öþ−þòêèò−ê −−ï ñ−îî öþíê ’þ ïê þêô¬ê½ ö−ê öð−ê ¼ò−−¾ ó−³êôî ó−¾−ôì ¼ñê ¬−−þð¼èòê ¬êí’ô ,ó−ê ö輚
ö−ê ê"þíô −−ë öëþîì ö−ê ¬−î¬ ö¼−−ï−®òê ö¼îî¼è ï−ê ½¼ñê ½êð ."ðî¼ −½õêî −òê" ,½ò−−ñê öþ−õ μ−ï öîê
.ö¾¬ò¼ô ¼ò−−ï
¼¬½¬ò¼êò ¼ò−−ï îñ−õê ,"¬îõêš" ï−ê þ¼ ïê ½ñêô¼ð ö¬ñêí¼è ¾¬ò¼ô þ¼ñêôþêò þ¼ð¼− ¬êí’½
¬×−ï½−îê óî¾ ö−−š ¬¾−ò þ¼ô ¬êí þ¼ ö−ê .þ¼¬òêñõ ó¼ð öîõ ½−îþê è¼îî ö−−š öí¼ï¼è ¬¾−ò öëêí ö¾¬ò¼ô
ó−ñîðè ½êîî ñêþ¾− è−íòô ê öîõ ñêëô−½ ê ö−−ï öîõ μêò ¬ð¼þ þ¼îî öîê ,¼ò¼þê ¼¾’−ëþ −ð ¹−îê ö−−ï î®
.¼î½−ë¼þí ³îñðèë î−ñî½þšñ ö¼ôîš î® ö¾¬ò−îî μ−ï öñ¼îî îòôô ó−ëî¬î
¬êí ¬"®þ³ ñîñê öñ−îõ öñêõ¼èòê ï−ê ðòêñ¾¬−−ð-þ¼ñ¬−í ö¼îî ïê ¬ò−−í ¬−−¬¾þêõ þ¼ð¼− −îî −îïê
,íôìñô ê þêõ þê− 6 ¬−−þè¼è μ−ï ¬êí þ¼ñ¬−í ñ−−îî ,ö¼ò−îî¼è î® ½òê¾ ö−−š ¬êí¼è ¬¾−ò öñ−îõ
μ−ï ¬êí öñ−îõ ½êîî ¬−−® −ð ö−ê ,è−þš ±−ñë ê ¬−ô öñêõ¼èòê ï−ê öîê þ¼îî¼è ¼¬½¼ë −ð ¬−ô ¬ê¬¾¼è½−îê
¬−ô ê"þíô þ"îôðê öñêõ¼èòê ï−ê ê−õêô ó−îë¬ò½¼š / öêôð¼−þõ −ð ö¼îî ¼ëñ¼ï ½êð .¬−−þè¼è ¬¾−òþêè
¬−−þè¼è öþê− μ−ï öëêí −−ï ½êîî ¬−−®þ¼ðò−ê ,öõê× î® ½¼ñê ¬þ−ëîþõ öîê 11 þ¼ë¼¬õ¼½ ö×−ñò¼ïþ¼õ þ¼−−ï
.μêòþ¼ð ï−ê ó−ê ¬−ô ïê ö¬ñêí¼è ¾¬ò¼ô þ¼ñêôþêò þ¼ð¼− ¬êí ,î®þ¼ð
½êîî ,íñ−ôí öëîô êîñôë ñêþ¾− ñ¾ öëþ þ¼ð ê"þíô þ"ôðêí ï−ê þ¼¬¼õ¾ þê− 10 ¬ò−−í ïê ½êð
,μîò−ì ö−ê íõš¾í ö−ê íþî³ ³¼ð ö−−ï μêò - þêò ¬¾−ò - ö¬¾þêð ,ó−ê ö−ê μ−ï öþ¼ôêñš öð−ê þ¼¬òï−î¬
½−îþê ¬ôîš’½ ö¼îî μêîî ¼ð¼− ½−îþê öšîš öð−ê þ¼¬òï−î¬ ,ó−×ñô öìñ¾ô öîõ ö½¼îô¾ ¼ò−−ï ö−ê μ−îê þêò
ðîô−ñ ö−×−þ® ì"³ ñ¾ ö−ñîì ³îì−¾ ,ëþ öî−¼ë ½¼ ¬òþ¼ñ ö¼ô ö−ê
,³î¾þð −þðò ñ× ,þõî¾ ³î¼−š³ ,³îþî³ ³îðî¼½ ¾ñ¾ ¼ò−−ï −−ë ½−îê μ−ï ö¼ò−−îî ö¼ðî− þ¼¬òï−î¬ ïê ½êð
.þê− ±òêè ê šîï−ì ó¼ð öîõ öõ¼¾ öð−ê ½êîî ,³îõší þ¼þêô¬ê½ ¼×−−þþêñè −ð š−þî® ¬êí þ¼ öîê
,±−−îî ¼òêï−þê −îî ,ó−è−−½ ö−ê ó−þðè ö−ê ³îþôîì ¼ò−−ï ö−ê ö−−èî®×êò ¬þ−ëîþõ ñêþ¾− ññ× ïê ½êð
.íþî³í ðîô−ñ ,³îòš³ íòî³ì ,³þðíîô í¬−ì¾
:þ¼¬þ¼îî 3 ö−ê ö¼ò¼×−−®êë ö¼ô ö¼š

!!!!!!!êîí ó−šñê ¼ë®ê
!!!!!!!!!¼ë¬í μþðñ ±îì
½êð ö¼ô ¬êí ,ñêþ¼ë−ê öîõ þêò ,íšîñìô −ð öîõ ö¬š¼¬−×þê −ð þêò ¬¾−ò ,½êè −ð ö−ê ö¾¬ò¼ô ó³½
¬¾−ò ö¼ò¼š ,í¾îðší íð¼ öï−þ êïê öþ−õ î® ¬ï−−îîêë ê"þíô þ"îôðê −îïê−îî ,¬−−íñ®ò−−ê öð¼− ¬þ−ð

4

¼−ïêîîò−ê ¼þ¼ô¬ê½ ¼òñêõ¼è×þîð −ð

ê ö−ê ½ò−îîš ö−ê öë−ñë¼è ö¼îî ¬ò−−í þ¼ ¬ñêîî ¼ë¬í μþðë ñ−−îî ,ö¼¾ïîñšòêš ¼è−ð’³−ô¾è ö−−š î® ö¼ôîš
.(ö¬ñêíþ¼ð ¼šê¬ μ−ï ¬êí þ¼ −îïê −îî öí¼ï þ−ô öñ¼îî þ¼¬¼õ¾) .¼šê¬ê ö¼îîþ¼ò ê ¬õê×¼è þ¼ðê þ¼šòîë

*
:ó−þôêô −ð ö−ê öþ¼îî ¬½¼îô¾¼è½−îê ¬−−þë ¬¼îî ½êîî íðîšò ê μêò
þ"îôðêí ¬−ô ¬è−þšî® μ−ï ðñêè / ó−îë¬ò½¼š / öêôð¼−þõ ê−õêô −ð ¬êí ½êîîþêõ öè¼þõ ö¾¬ò¼ô
.ö’ë−−ñ öôñï ’þ ö¼ôîò¼èõ−îê öîê ,ê"þíô
.þê− þêõê ¼−þꬽ−í ö−−è š−þî® þ−ô öñ¼îî ö−−¬¾þêõ î® ½êð −ð×
öë−−þ¾êë ¬¾−òþêè μ−ï ¬ïêñ ,ëþ þ¼¬îè−½ þ¼ð ö¼îî¼è ï−ê í¾ô μþë þ¼ð −ëþ þ¼ð ö¼îî ô"¾³ ï−ë
¬−ô ðî− þ¼èîñš ê ,èñõîô ó×ì ð−ôñ³ ê ,ó¼ò−−ê öð¼− ¬−ô öèêþ¬þêõ μ−ï ¬êí þ¼ .öë¼ñ ö−−¾ μ−ñþ¼í ö−−ï
ö−−ï ,íë−¾− ê ¬þ−õ¼è ¬êí þ¼ .íêîõþ −ò−ò¼ ,þì½ô ,ó−×îð−¾ öð¼þ μþîð ê ¬ò¼š¼è μ−ï ¬êí ö¼îî ó¼îî
.¾¬ò¼ô þ¼ñ¼ëêò ê ö¼îî¼è ¬þêîî ö−−ê ö−ê ê ï−ê þ¼ ,ññî× ê ,íñ−íš
,¬òêšêë ¬−−þë −îî) ,¾−¬ öþ¼¬òîê ¬è−ò−−õ¼è ó−ê öëêí ñ"ï ö’−ëþ ó¼òîõ "ö¾¬ò¼ô ë" −ð ñ−õ−îî
ö−ê ¬½¼îô¾¼è½−îê μ−îê −îî ,³îð¼ ö¼îî¼è ö¼ò¼ï ½îõ ö−−ï ¹−îê ½¼ò¼×−−® ¼¬−îþ −ð ö×ñ¼îî î® öîê
þ¼è−¬×−þ ê ö¼îî¼è ï−ê þ¼ .¬þêîî ö−−š ¬þ¼í¼è ¬¾−ò ó−ê öîõ ¬êí ,(μîð−¾ ó¼ð öîõ "ñš−¬þê −½ô¼þõî½"
¬þ¼õò¼¼èš−þî® ¬¾−ò ñêôò−−š ,öë¼ñ è−êîþ ö−−ï ö¼èòêè¼èòê þ¼¬−−îî μ−ï ,"ö−ë−¾ô öò−êî ö³õþì ö−¼ôî¾"
.þ¼ðò−š ¼ò−−ï ö¼îî¼è μòìô þ¼ ¬êí −îïê ö−ê ,½¼šê¬ê ¼ñê −ð ¹−îê
.öë¼ñ ö−−ï ¬þ−õ¼è ¬êí þ¼ ñð−−ê ö−ê ö−−¾ −îî ½¬šîš öîê "í¼îþ í−í í¾ôî" ó¼ð ½−îþê ¼ñê ½¬ô¼ò
.ñêþ¾− ³−ëñ ³î×þ¼ô ¼ñê −−ë ó−òî¾êþ ó−ë¾î− −ð öîõ ö¼îî¼è ,ö¼îî¼è ðë×ô ó−ê öëêí ó−òëþ ¼ñê
¹−îê öë−îê öîõ öꬼè −−þð ê ½¼ñê μ−ï ¬êí þêô¬ê½ ö−ê ³îòëþ ½êð ö¼ôîò¼èþ¼ë−ê ¬êí þ¼ ô"¾³
.õêþê
þ¼ ½êîî þê− 4 ö−ê ,−ëþ öþêîî¼è ï−ê þ¼ ½êîî ó¼ð×êò þê− 5 ¬½−−í ½êð ,í"ô¾³ ïê ,μ× −ð× ð¼
êðî− ñê−þï¼ ’þ ó½þîõôí öîêèí ëþí ëþ þ¼ò−îî ó¼ð ¬ñêš¼èòê þ¼ ¬êí ,èþîë½ôê−ñ−îî ö−ê ¬ò−êîî¼è ¬êí
.(þê− 70 öþêîî¼è ½ñêô¼ð ï−ê þ¼ ñ−−îî) ,ó−ò¾î ó−ô− ³î×−þê ö¾¬ò−îîòê ó−ê ñêï þ¼ , ¼"−ï ¾¬−îîêë¼ñ
þ¼ëê ,í×þë ê þêõ μ−ô ¬ñêš ëþ þ¼ð ïê ðîë× þ¼½−îþè ê þ−ô ï−ê’½" ,¬èêï¼è ëþ þ¼ò−îî þ¼ð ó−ê ¬êí
¬¾−ò ¬þ¼õò¼¼è ó−ê í¾ô μþë þ¼ð ¬êí ."?ó−òëþ ¼þ¼ðòê ¬¾−ò öîê ,êšîð ëþ þ¼ð μ−ô ¬ñêš ½êîîþêõ
!ó−ô− ³î×−þê −ð μ−ô ¬ò−èþêõ ½êîî ëþ þ¼¬½è−®ò−−ê þ¼ð ¬ò¼ï þ−ê ñ−−îî ,þ¼è−ò−−îî þ¼ðê þ¼ô

¬êí þ¼−þõ þê− þêõê ?ëþ þ¼¬îè−½ ó¼ð ¬−ô öí¼¾¼è ï−ê ½êîî ,êþè−ê ö−½õþô ¼èêþõ ê μ−ï ¬ñ¼¬¾
ö¬îè ö−−ê ö−−š ¬¾−ò þ¼ ¬êí þ¼¬¼õ¾ þê− 5 ï−îñë öîê ,íîîñ¾î óîñ¾ë ó¼ò−−ê öð¼− ¬−ô ¬ë¼ñ¼è þ¼
?¬è−þš−® öð¼− ¬−ô ï−ê öîê ¬ò−−þõ

5

¼−ïêîîò−ê ¼þ¼ô¬ê½ ¼òñêõ¼è×þîð −ð

ó−¾ìò ,¼ðòêë ê−õêô ê ¬−ô ö¼ô−ò¼èôîþê ö¼îî¼è ï−ê í¾ô μþë þ¼ð ,þ¼þ¼¬−ë ê þ¼−−ï ï−ê ±îþ−³ þ¼ð
,í¾þõ ¼¾−þõ ê ¬−ô ö¼ô−òþêõ ö¼îî¼è ê−õêô −ð ó−¾ðì 2 ¼ð¼− þ¼ð−−ñ ï−ê ô"¾³ þê− ó¼ð öîõ , ó−ëþš¼î
−ð ö−ê ó−êòî¾ ¬×êô¼èòê ó−ê ¬êí’ô .îî.ê.ê ,³îþ−ð ,³îþî³ ö−ð ,ö−¬−è ,³−ë óîñ¾ ö¼îî¼è ï−ê ½êð −®
.¬¾¼š¼èò−−ê ½êð ¬êí ê−õêô −ð ö−ê ó−õñê
ö’−ëþ ó−−ë ö¾¬ò¼ô ¬−ô ñ−õ ë ê ö¼îî¼è ï−ê ê"ò¾³ ó−þîõ ,öšò¼ð¼è ¼ñ−õ ½êîî ðêï−õ¼ þ¼ò−−ñš ê
−ëþ −ð ïê ,ö¼−−þ¾ öë−îí¼èòê þ¼ öîê ,þî×−¾ ¬×êô¼è μ−ï ¬êí ñðêþõ öë í¾ô ,ë ö−ê í¾ô μþë þ¼ð
ó¼ð öïêñ þ¼ë−ê ñêï þ¼ð¼− îñ−õê þ¼−−õ ö−ê ö’−ëþ öþêõ ö−−è þ¼ëê ñ¼îî μ−ê" ,ó−êòî¾ ñ−õ −îïê ¬êí
ïê ,ê"þíô ñîðèí îòë ¬−ô .í¾ô μþë ó¼ð "¬¾êîî-ö−¼þë’¼è þ¼ ¬êí −îïê ."½ò−−ñê öë−−ñë ñ¼îî μ−ê ,ö’−ëþ
ê"þíô ö’−ëþ öõ−îê ¬¼ëþê¼è 󼬽−½ ó¼ð ¹−îê þ¼ ¬êí í"ò¾³ ï−ë þ¼ð−−ñ öîê ,−−þ¬¼è −−ï þêõ ï−ê þ¼
.¬¼ëþê¼è ½ñêô¼ð ï−ë ¬êí’½ öîê ,μ−îê
ê"þíô þ"îôðêí ¬êí ,(öë−−þ¾êë μ−ñ¬šòîõ þ¼¬¼õ¾ öñ¼îî þ−ô ½êîî) í¾þõ ¬š−þ¬½−ð ñîš½ −ð μêò
ê−õêô −ð ,öð¼− ¬−ô ¬èþ−š¼è μ−ï ¬êí þêô¬ê½ .³î−òìþë ö−ê ³î−ô¾èë ðò−þè−® ¬−−è þêô¬ê½ −îî öí¼ï¼è
þ¼ð ï−ê ³î−òìîþë .(ñ"ï ëþ þ¼−î¾êš ¬−ô ö¬¼ëþ¼ë−ê μ−ï ¬ïêñ¼è ¬¾−ò öëêí −−ï) ,þ¼îêõ þêò ¬×−ï¼è ¬êí
¬êí þ¼ ,íþî³ ö−−š ¬èêï¼è ¬¾−ò ö−î¾ ¬êí þ¼ ,¬ò−ï¼è −îïê ö¼îî¼è ¬¾−ò ï−ê í¾ô μþë þ¼ð −ëþ
−îî ¾îìë ö¼ï¼è ¬êí ö¼ô ,¬−−ñ¼èòî− −ð šïìô ñêï þ¼ò−−ê ¬ñ¼õ¼è½−îê ¬êí’½ öþ¼îî î® μêîî¾ öë−îí¼èòê
.ö’³îð¼îî³í ³ë¾ ¼è−¬×¼ñ −ð öë−îí¼èòê μ−ï ¬êí ½ñêô¼ð .¬−−š¾−ð−ê ö−ê ññì ê ¬þ¼îî’½
−ð öë−−þ¾êë î® ö¬ñêí¼è¬−ô ¬¾−ò ½êð öëêí ½êîî öð−ê −ð þêõ öõ−−þèêë ¬¾−òþêè μ−ï ¬ïêñ’½
,ö¼ôêïî® öèò¼þëþêõ ,šîï−ì ,íþî³ öîõ ¬−−š ö−−ê ö¼îî¼è ï−ê’½ .ö¼¬òêôêô ¼ò¼− öîõ öñ−õ¼è ¼è−ð’³î−òìîþ
ö−ê öþêîî¼è öõîþ¼è ï−ê ê"þíô þ"îôðêí ,ó−þî¼−¾ ðîì−ê −ð öñ¼¬¾õ−îê ,îþîï¼− îí¼þ ³ê ¾−ê ,ö¼èò−ï ½êð
.þ¼¬½¾¬òêô ,ö¼õþ¼îî¬òê ,šþë −òë ,öêðòêñ ,šþêõ êþêë ,èþîë½ôê−ñ−îî
μþë ó¼òîõ þê− 27 ¼ñê ¬ë¼ñ¼è¬−ô ¬êí ½êîî ,ð−½ì þ¼þêô¬ê½ ê ,ð−ê öð¼− öè¼þõ ¬ò−−í ñêï’ô ö¼îî
öîê èòî½−èþêõ ¬îñë ¼¬½è−ò−−îî −ð ¬−ô ¼¬½ò¼¾ −ð ö¼îî¼è ö¼ò¼ï öþê− ¼×ñ¼îî öè¼þõ ó−ê ñêï’ô ,í¾ô
−ð ,ö½šêîî¼è þêô¬ê½ ï−ê ±ñêô¼ð .ì"ò ,ï"ò ,î"ò ,í"ò öîõ öþê− −ð öþ¼õ¬ò¼ šõ½ −ñë þ¼ ¬¼îî ,³šîñìô
¼è−¬×¼ñ −ð ,ó¼ò−−š ¬−ô ¬è−þš¼è ¬¾−ò þ¼ô μ−ï ¬êí ö¼ô ,í¾ô μþë þ¼ð ö’−ëþ ó¼ò−õ ö¾−¬ ¼×−ñþ¼í
.¬õòîšî® ¼òðñêè ê ¬ôîš þêô¬ê½ ö−ê −îî ¾îìë öí¼ï¼è ¬êí ö¼ô ,ê"þíô þ"îôðêí öîõ þ¼’³îð¼îî³í ³ë¾
öëêí ðñêè / ó−îëò¬½¼š / öêôð¼−þõ ê−õêô −ð ïê ¬õê×¼è ö¾¬ò¼ô μ−ï öëêí ¬−−ï ¼þ¼ðòê −ð öîõ
öîê ðîë× ,þ¼îêõ þ¼−−ï þêò ö¼ò−−ô −−ï ,þêô¬ê½ öîõ ½šîêîî ó¼ð ¬¾−ò ö×îï −−ï .³îòîë¾ì ¼þ¼ðòê þêè
.¬ñ¼è

:öþê− ’ò ¼ñ¼¬−ô −ð ö−ê öí¼ï¼è ½¼ ¬êí ö¼ô −îî ö®þîš ï−ê ½êð
.ó¼ò−−š ¬ïêñ¼èî® ¬¾−ò öîê ³îëîì ¼½−îþè ö−ê ¬þ−õ¼èò−−þê öîê 82 ¬õê×þêõ öëêí −−ï .1
−ð ¹−îê ó−³ë −ñ¼ë ¼×−ñ½−ñ¾½−îê −ð ö−−ï öñêï −−ï ïê "−ôñî¼ ðîì−ê" öõê×þêõ ¬ñêîî¼è öëêí −−ï .2
.þ¼ññêð öê−ñ−ô 80

6

¼−ïêîîò−ê ¼þ¼ô¬ê½ ¼òñêõ¼è×þîð −ð

þêô¬ê½ - þêô¬ê½ ³î×ñô" þêô¬ê½ "±òêè" ¹−îê ¼−®êïò¼èþê ó¼þ−¾ ê ¬ò¼õ¼¼è öëêí −−ï .3
ö−ê ó−½×ò ¼ñê ¹−îê öè−õþêõ ö¼ò¼š öñêï −−ï þêò öîê ¾êþë ö¼ò−ð ¬ñêï¼è öëêí −−ï îêîî ,"þ¼−−õô¼
.¬êþêõê-þêò¾ ½’þêô¬ê½ ¹−îê ³−ë ñ¼ë ö−−ï öñêï −−ï ö−ê þêô¬ê½
¬ñêîî¼è öëêí −−ï öîê ,ö¼−îë ö¬−ôò−ê ö¬ñêí¼è öêð ¬êí’ô ½êîî ,þ¼¬êîî½−¼ë öõê×þêõ −® ¬þ−ëîþõ .4
.−ò¼õôêš ê−õêô þ¼−−ï öþ−ñꬽò−ê
.îî¼ ðþêõð¼ë ¹−îê ¾þðôí ³−ë ó¼−−ò ó¼ð ö¼−îë ¬þ¼¬¾¼è .
−îïê ,ó−ñ¾îþ− ö−ê ëñ ë¬− öîõ î"−í ±þêîî¾ ñ−¾òê ’þ îòëî ñ"ï ±þêîî¾ êõ−ñ ’þ öõþêîî¼è½−îþê .6
.ë"í¼ë þ¼×¼ñ½−ñ¾½−îê þ¼ð ö−−ï −−ï öñ¼îî óîþê
¬−ô öšîš î® öë−îí¼èòê ö¾¬ò¼ô öëêí ,þêõ ¬−−è êð ½êîî ö¼ïþ¼ðôîþê ñ½−ëê μ−ï ¬êí’ô ö¼îî
ê ï−ê ê"þíô þ"îôðêí ïê ¬õê×¼è −ò¼õôêš ê−õêô −ð ¬êí êð .¼õîþè ê−õêô −ð ¹−îê öñ−þë ¼ñ¼šò−¬
¼ñê ¬êí¼è öëêí −−ï −îî −îïê ¾ê¬ ö−ê ¬¾−ò ó−ê öëêí −−ï ,±ò¼¬½−ïš¼ þ¼−−ï þêõ öîê −−ï þêõ þ¼¬¾
ó−ê ¬−ô öëêí −−ï ,öè−îê ¼ò¼õê þ¼ô ¬êí öîê þ¼èò−ê ñ½−ëê ï−ê þ¼ ,í¾ô μþë þ¼ð ö’−ëþ ó¼ð öþê−
.¬®×¼ñ¼è öîê ¬ñ−®¼è öëêí −−ï −îî öþ−ñîõòêô ¬ò¼š¼è ¬¾−ò
’þ öèò¼þë−® þ¼íê öêñõ ¼ñ¼ò−èþê þ¼−ï ¬−ô ö−−è ö¼ò¼š ¬¾−ò öñ¼îî −−ï ïê ö½êñ¾êë −−ï öëêí êð
’þ öîõ í¾þõ ¼¬òšêë −ð) ,íêîî® ¼¬×êô¼è ê ½¼õ¼ ¬−ô í¾ô μþë öîõ íþ−¬õ −ð μêò ¬¾þ¼í ö’ë−−ñ öôñï
,öêñõ ó¼ð ¬¾−è ñ½−ëê ö¼ô ¬êí .(öíêïñðêþõ öîõ ¬òêí ¼è−ñ−−í −ð μþîð š½êþõ ½’ñë−îî® êš®þ−í
.¬¼õô−ê öñ¼ò¾ ê ¹−îê þ¼ò¼ñõ −ð öþ−õ½−îê ¬−−šñ¼ò¾ −ð ö−ê ö¼ôîò¼è μ−ï ¬êí’ô ,í¼þí ñ¼ ðîš¾−î
ö−ê êð .³îð½îô ¼è−¬þêð −ð öõê×þêõ −® ñêþ¾− ±þê ¹−îê ë−−ñ öôñï ’þ ¬š−¾¼è ö¼ô ¬êí óðîš
öîõ −ôêòî® ê ¬èò¼þë¼è ¬êí ë−−ñ öôñï ’þ ïê ö−õ½ ¼è−ð’êþîô ê ¬−ô ¬¼ëþê¼è ê−õêô −ð ¬êí ¼š−þ¼ôê
¬š¼ðþêõ ö¼îî¼è ½êîî ï−þ íþî³ ê ¬š¼îî¼è ¹−îê ¬êí ö¼ô ïê ¬þ−ðòèêõêþõ ¬êí’ô ,ó−ñ¾îþ− ö−ê íþî³
.èòêñ öþê−
ö−ê ö¬ñêí¼è ¬êí ö¼ô ö−õ½ ¼þ¼ðòê ê þêè ¹−îê ¬¼ëþê¼è −−ï öëêí í¾ô μþë þ¼ð ö’−ëþ öõ−îê
±þê ö−ê ½¼šê¬ê þêþ¼¬ −ð ö−õ êþîô ¬êí þ í½òþõ ö−−š ¬¾−ò ¬êí ë−−ñ öôñï ’þ ïê ö¾êîîò−¼þë ö−−ê
.öî−½ −"−ì ¹−îêþ¼è þê− ê ö¼îî¼è ¼šê¬ ï−ê’½ −îî −îïê šþê− î−ò ö−−š ö¼èò¼þë ö−î¾ ï−ô ö¼ô ñêþ¾−
.ó−þôêô ¼¬−−þë ¬−ô öë−−þ¾êë þ¼èò¼ñ öñ¼îî þ−ô ½êîî èþêë ï−−ê ó¼òîõ ±−õ¾ −ð ï−ê ½¼ñê ½¼ð

*
‫די ווייטערדיגע מאמרים וועלן טיילמאל זיין פשוט ברוטאל מיטצוהאלטן ווי אזוי די‬
,‫קטן אין הלכות מאפיא צו צוברעכן ר' אהרן טייטלבוים‬-‫מאפיא האט אויסגעניצט יעדן סעיף‬
‫ ס'איז נישט געווען קיין שום זאך שבעולם וואס זיי האבן זיך‬,‫פיזיש און מאראליש‬
‫ אדער זיך אפילו איבערגעקלערט פון טוהן ווען ס'איז געקומען‬,‫צוריקגעהאלטן פון טוהן‬

7

¼−ïêîîò−ê ¼þ¼ô¬ê½ ¼òñêõ¼è×þîð −ð

‫ איז דאס ממש אן אפענער נס אז ער איז היינט דער רבן של‬,‫און ווי ערווענט פריער‬
.‫ישראל וואס רבים נהנין מאורו הגדול‬

ó−þôêô ¼è−ðþ¼¬−−îî μêò ¬èñêõ
ñðêþõ öë í¾ô ö−õ ¼−þꬽ−í ¼ñ¼šò−¬ ö−ê ¼è−ðš¼þ¾ −ð
ö¼îî¼è öë¼ñ ö−ê ó−îþ¬ ½’ó−îë¬ò½¼š þ¼ï−ñê ï−ê ½êîî
.ó−îëñ¬−−¬ ë−−ñ öôñï ’þ −−ë þš¾ ö−ê ³î¼−ë® ½êð

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful