OUG NR. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 1. (5pct.

) SPRL poate constitui filiale care se înregistrează în: a) registrul comerţului ţinut de Oficiul Registrului Comerţului b) registrul formelor de organizare ţinut de Secretariatul general al UNPIR c) registrul ţinut de Camera de Comerţ şi Industrie a Românei

R: b (art. 9 alin. (7) OUG 86/2006) 2. (5pct.) O filială poate fi constituită prin asocierea unei SPRL cu un practician în insolvenţă: a) indiferent de mărimea aportului fiecăruia dintre asociaţi b) numai dacă practicianul în insolvenţă ar fi asociat minoritar c) numai dacă practicianul în insolvenţă ar fi asociat majoritar

R: b (art. 9 alin. (8) OUG 86/2006) 3. (3pct.) Denumirea societăţii profesionale cu răspundere limitată poate cuprinde: a) numai numele asociaţilor coordonator, urmate de acronimul SPRL b) numai numele tuturor asociaţilor, urmate de acronimul SPRL c) numele oricăror asociaţi, urmate de acronimul SPRL

R: c (art. 11 OUG 86/2006) 4. (3pct) Hotărârile adunării generale a SPRL care nu privesc modificarea contractului de societate, se adoptă: a) cu votul majorităţii asociaţilor b) cu votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale c) cu întrunirea dublei majorităţi a asociaţilor şi părţilor sociale

R: b (art. 17 alin. (1) OUG 86/2006) 5. (5pct.) Intenţia unui asociat de a se retrage din SPRL: a) trebuie notificată, în scris, tuturor celorlalţi asociaţi b) trebuie aprobată, în scris, de toţi ceilalţi asociaţi c) trebuie aprobată, în scris, de către UNPIR

R: a (art. 21 OUG 86/2006) 6. (2pct.) Potrivit OUG nr. 86/2006, participarea de către membrii UNPIR la cursurile de pregătire profesională continuă, organizate în conformitate cu prevederile statului: a) are un caracter facultativ b) are un caracter obligatoriu, sub sancţiunea suspendării din profesie c) are un caracter obligatoriu, sub sancţiunea excluderii din profesie 1

R: b (art. 411 OUG 86/2006) 7. (2pct) Neplata taxei anuale pentru societăţile profesionale atrage: a) radierea societăţii profesionale b) suspendarea activităţii societăţii profesionale pentru o perioadă de 3 luni c) suspendarea asociatului coordonator pentru o perioadă de 3 luni

R: c (art. 42 alin. (2) OUG 86/2006) LEGEA NR. 85/2006 privind procedura insolvenţei 8. (5pct.) Pentru a putea fi admisibilă cererea sa de deschidere a procedurii insolvenţei: a) un debitor trebuie să dovedească faptul că are datorii certe, lichide şi exigibile de mai mult de 90 de zile, în cuantum total de cel puţin 45.000 lei (RON) b) un debitor poate dovedi că, la un moment viitor, nu îşi va putea plăti datoriile exigibile, cu fondurile băneşti ce îi vor fi atunci disponibile c) un debitor trebuie să dovedească faptul că, la momentul depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, are datorii mai mari de 45.000 lei (RON)

R: b (art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 12 L 85/2006) (3pct.) Cu privire la o persoană fizică autorizată, având calitatea de comerciant, admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei: a) conduce la intrarea într-o perioadă de observaţie de maxim 30 de zile b) conduce la intrarea într-o perioadă de observaţie de maxim 50 de zile c) conduce la intrarea în procedura simplificată, respectiv direct în procedura falimentului R: c (art. 1 alin. (2) lit. a), art. 3 pct. 25 L 85/2006) 10. (2pct.) In cazul unei societăţi pe acţiuni cu privire la care a fost deschisă procedura insolvenţei, nefiindu-i ridicat dreptul de administrare, dacă în urma adunării generale a acţionarilor, legal convocată, nu este desemnat un administrator special: a) societatea pe acţiuni va intra în procedura simplificată b) administratorul statutar va deveni administrator special c) societăţii pe acţiuni i se va ridica dreptul de administrare 9.

R: c (art. 3 pct. 26 L 85/2006) 11. (5pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: a) judecătorul sindic poate desemna un curator special, în procedura insolvenţei b) potrivit Legii nr. 85/2006, curatorul special poate fi desemnat pentru orice debitor căruia îi este aplicabilă procedura insolvenţei 2

c) curatorul special este reprezentantul asociaţilor debitorului în procesul având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei R: a (art. 3 pct. 26 L 85/2006) 12. (5pct.) Stabiliţi care dintre afirmaţiile următoare este adevărată: a) competenţa teritorială, în materia deschiderii procedurii insolvenţei, aparţine întotdeauna instanţei de la sediul debitorului b) sediul debitorului în procedura insolvenţei este, indiferent de debitor, cel indicat în registrul comerţului c) schimbarea sediului debitorului pe parcursul derulării procedurii atrage obligaţia declinării competenţei

R: a (art. 6 L 85/2006) 13. (5pct.) Potrivit dispoziţiilor exprese ale Legii nr. 85/2006: a) notificarea deschiderii procedurii insolvenţei se realizează întotdeauna prin Buletinul procedurilor de insolvenţă b) în procedura insolvenţei, comunicarea citaţiilor către participanţii la proces se realizează potrivit C.pr.civ., în situaţia în care aceştia au sediul în străinătate c) nici o hotărâre judecătorească pronunţată în materie de insolvenţă nu se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă R: b (art. 6 alin. (1), (3), (9) L 85/2006) 14. (2pct.) Judecarea recursului împotriva hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei: a) se realizează în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărârii judecătorului-sindic b) se realizează în termen de 10 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel c) se realizează în termen de 10 zile de la expirarea termenului de recurs

R: b (art. 8 alin. (3) L 85/2006) 15. (2pct.) In prezent, hotărârile judecătorului sindic: a) sunt date fără motivare b) se motivează în termen de 7 zile de la pronunţare c) se motivează în termen de 10 zile de la pronunţare

R: c (art. 12 alin. (3) L 85/2006) 16. (5pct) In procedura insolvenţei, la prima adunare a creditorilor: a) 3 dintre creditorii având cele mai mari creanţe pot fi obligaţi să facă parte din comitetul creditorilor b) oricare dintre creditorii având cele mai mari creanţe garantate pot fi obligaţi să constituie un comitet al creditorilor

3

c) poate fi ales un comitet al creditorilor, alcătuit din 3 sau 5 creditori care se oferă voluntar, aflaţi printre primii 20, în ordinea valorii creanţelor R: c (art. 16 alin. (4) L 85/2006) 17. (3pct.) Cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenţei: a) se judecă în şedinţă publică, fiind obligatorie citarea acestuia b) se judecă în şedinţă publică, fiind obligatorie citarea acestuia şi a registrului comerţului, pentru opozabilitatea hotărârii c) se judecă în camera de consiliu, fără a fi obligatori citarea

R: c (art. 27 alin. (5) L 85/2006) 18. (3pct.) Dacă o societate comercială, aflată în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de concordat preventiv, ajunge în stare de insolvenţă: a) aceasta are obligaţia de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei de îndată b) aceasta ar putea avea obligaţia de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor c) aceasta nu mai are obligaţia de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei

R: b (art. 27 alin. (12) L 85/2006) 19. (2pct.) Corespondenţa debitorului cu privire la care a fost deschisă procedura insolvenţei trebuie să poarte menţiunea „în insolvenţă, in insovnecy, en procedure collecive”: a) de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii b) de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii c) de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii

R: c (art. 45 alin. (1) L 85/2006) 20. (5pct.) Stabiliţi care dintre următoarele dintre următoarele afirmaţii este adevărată în legătură cu o societate comercială cu privire la care s-a deschis procedura insolvenţei: a) dacă debitorul deţine o pagină de internet, organele sale de conducere au obligaţia de a publica pe pagina proprie informaţii referitoare la deschiderea procedurii şi starea societăţii b) debitorul trebuie să dobândească o pagină de internet pentru a publica pe pagina proprie informaţii referitoare la deschiderea procedurii şi starea societăţii c) debitorul nu are nici o obligaţie referitoare la publicarea, pe pagina proprie de internet, a unor informaţii referitoare la deschiderea procedurii şi starea societăţii

R: a (art. 45 alin. (21) L 85/2006)

4

21.

(3pct.) Obligaţia de publicare, pe pagina proprie de internet a debitorului – societate comercială, a unor informaţii referitoare la deschiderea procedurii şi starea acestuia: a) trebuie executată în termen de 24 de ore de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei b) trebuie executată în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei c) nu este reglementă legal

R: a (art. 45 alin. (21) L 85/2006) 22. (5pct.) Nerespectarea obligaţiei de menţionare pe actele emise de un debitor, a menţiunii „în faliment, in bankruptcy, en faillite”: a) nu reprezintă o faptă cu caracter ilicit b) conduce la naşterea obligaţiei de reparare a prejudiciului astfel cauzat, din averea debitorului c) conduce la naşterea obligaţiei de reparare a prejudiciului astfel cauzat, de către reprezentantul legal al debitorului

R: c (art. 45 alin. (3) L 85/2006) 23. (5pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: a) publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de către lichidator, în exercitarea atribuţiilor sale, se efectuează cu titlu gratuit b) taxele implicate de publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de lichidator, în exercitarea atribuţiilor sale, se suportă din averea debitorului c) taxele implicate de publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de lichidator, în exercitarea atribuţiilor sale, se suportă din fondul de lichidare

R: a (art. 77 alin. (2) L 85/2006) 24. (3pct.) Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată cu privire la actele de procedură emise de administratorul judiciar, care, potrivit Legii nr. 85/2006, trebuie publicate în registrul comerţului: a) publicarea se realizează cu titlu oneros, toate cheltuielile fiind suportate din averea debitorului b) publicarea se realizează cu titlu gratuit c) publicarea se realizează cu titlu oneros, toate cheltuielile fiind suportate din fondul de lichidare

R: b (art. 77 alin. (3) L 85/2006)

5

25.

(3pct.) In situaţia unui debitor care, anterior deschiderii procedurii insolvenţei, a fost supus procedurii concordatului preventiv, actele juridice încheiate în derularea acestei din urmă proceduri: a) intră sub incidenţa acţiunii în anularea constituirilor ori transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi, reglementată prin Legea nr. 85/2006 b) nu intră sub incidenţa Legii nr. 85/2006, fiind expres excluse din domeniul de aplicare a acesteia c) intră sub incidenţa acţiunii în anularea constituirilor ori transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi, reglementată prin Legea nr. 85/2006, doar dacă au o valoare mai mare ca valoarea-prag

R: a (art. 80 alin. (11) L 85/2006) 26. (2pct.) In cazul unui plan de reorganizare: a) temenele de plată pentru contractele de leasing se reduc de drept, la durata planului de reorganizare b) termenele de plată pentru contractele de leasing pot fi menţinute prin plan, chiar dacă depăşesc 3 ani c) termenele de plată pentru contractele de leasing nu pot fi prelungite, în nici o situaţie

R: b (art. 95 alin. (3) L 85/2006) 27. (3pct.) Un plan de reorganizare: a) poate fi modificat pe parcursul procedurii b) nu poate fi modificat decât cu 5 zile înainte de confirmarea acestuia c) poate fi modificat pe parcursul procedurii doar dacă debitorul este un grup de interes economic

R: a (art. 101 alin. (5) L 85/2006) 28. (3pct.) Acţiunea în răspundere a membrilor organelor de conducere ale debitorului, reglementată de Legea nr. 85/2006: a) este imprescriptibilă b) este prescriptibilă, termenul de prescripţie fiind de 3 ani c) este prescriptibilă, termenul de prescripţie fiind de 2 ani

R: b (art. 139 L 85/2006) 29. (5pct.) Termenul de prescripţie pentru acţiunea în răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului, reglementată de Legea nr. 85/2006 curge: a) cel mai târziu după trecerea unui termen de 2 ani de la pronunţarea hotărârii de deschidere a procedurii b) cel mai târziu după trecerea unui termen de 2 ani de la comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii c) cel mai târziu după trecerea unui termen de 2 ani de la rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii 6

R: a (art. 139 L 85/2006) LEGEA NR. 31/1990 privind societăţile comerciale 30. Dacă în contractul de societate nu se prevede altfel, numirea lichidatorului este făcută de toţi asociaţii: a) numai în cazul SRL b) în cazul societăţii în comandită simplă c) în cazul societăţii în comandită pe acţiuni

R: b (art. 262 alin. (1), art. 264 alin. (1) L 31/90) 31. Dacă în actul constitutiv nu se prevede altfel, numirea lichidatorului este făcută de adunarea generală care hotărăşte lichidarea: a) numai în cazul societăţilor în nume colectiv b) în cazul societăţii în comandită simplă c) în cazul societăţii în comandită pe acţiuni

R: c (art. 262 alin. (1), art. 264 alin. (1) L 31/90) 32. Termenul de exercitare a căii de atac împotriva sentinţei tribunalului de numire a lichidatorului la o societate pe acţiuni este: a) 10 zile de la comunicarea sentinţei b) 10 zile de la pronunţarea sentinţei c) 15 zile de la pronunţarea sentinţei

R: c (art. 264 alin. (3) L 31/90) CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Executarea silită 33. (3pct.) In cazul în care, prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, fără a se stabili cuantumul lor, acestea vor fi calculate de către: a) debitor b) creditor c) organul de executare

R: c (art. 371-2 alin. (2) CPC) 34. (5pct.) In cazul în care titlul executoriu nu conţine criterii pentru actualizarea valorii obligaţiei principale stabilite în bani, aceasta se va efectua în raport cu: a) rata inflaţiei b) dobânda legală 7

c) dobânda legală diminuată cu 20% R: a (art. 371-2 alin. (3) CPC) 35. (2pct.) Dacă legea nu prevede altfel, cererea de executare silită se depune de către creditor la: a) la executorul judecătoresc competent b) instanţa de executare c) judecătoria în a cărei circumscripţie se află domiciliul debitorului

R: a (art. 373-1 alin. (1) CPC) 36. (2pct.) Cererea de executare silită: a) se încuviinţează de către executorul judecătoresc b) se încuviinţează de către preşedintele instanţei de executare c) nu este supusă unei proceduri de încuviinţare

R: b (art. 373-1 alin. (2) CPC) 37. (3pct.) Incheierea pronunţată cu privire la încuviinţarea cererii de executare: a) poate fi atacată cu apel, dacă cererea a fost respinsă b) poate fi atacată cu recurs, în toate situaţiile c) poate fi atacată cu recurs, dacă cererea a fost respinsă

R: c (art. 373-1 alin. (2) CPC) 38. (5pct.) Absenţa următoarelor menţiuni din procesul-verbal de consemnare a actelor de executare efectuate de executorul judecătoresc nu este sancţionată cu nulitatea: a) numele şi calitatea celui care încheie procesul-verbal b) domiciliul creditorului urmăritor c) menţionarea lipsei creditorului la efectuarea actelor de executare

R: c (art. 388 CPC) 39. (5pct.) Executarea începută asupra bunurilor debitorului poate continua împotriva moştenitorilor majori: a) de îndată ce au fost notificaţi la domiciliul fiecăruia dintre ei b) la 8 zile după ce au fost notificaţi la ultimul domiciliu al defunctului c) de îndată ce au fost notificaţi la ultimul domiciliul al defunctului

R: b (art. 397 alin. (1) CPC) 40. (5pct.) Executarea începută asupra bunurilor debitorului poate continua împotriva moştenitorilor minori: a) numai dacă nu există moştenitori majori

8

b) numai dacă bunurile defunctului, ce revin moştenitorilor majori, sunt insuficiente pentru realizarea creanţei c) indiferent dacă există moştenitori majori, iar bunurile acestora sunt suficiente pentru acoperirea creanţei, cu condiţia ca moştenitorii minori să fie reprezentaţi legal R: c (art. 397 alin. (2) CPC) 41. (2pct.) Impărţirea bunurilor proprietate comună poate fi hotărâră în cadrul judecării contestaţiei la executare: a) din oficiu b) la cererea părţii interesate c) la cererea executorului judecătoresc

R: b (art. 400-1 CPC) 42. (2pct.) Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul titlului executoriu: a) nu este supusă nici unei căi de atac b) este întotdeauna supusă recursului c) este supusă aceloraşi căi de atac, ca şi hotărârea ce se execută

R: c (art. 402 alin. (3) CPC) 43. (3pct.) Cursul prescripţiei dreptului de a cere executarea silită se suspendă: a) pe durata îndeplinirii unui act de executare b) în momentul recunoaşterii de către debitor a datoriei c) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire

R: c (art. 405-1 alin. (1), art. 405-2 alin. (1) CPC) 44. (5pct.) In cazul în care custodele bunurilor mobile sechestrate de executorul judecătoresc este o altă persoană decât debitorul, remuneraţia şi cheltuielile custodelui sunt avansate: a) de către debitorul ce a refuzat custodia bunurilor b) de către creditorul urmăritor c) de către executorul judecătoresc

R: b (art. 421 CPC) 45. (5pct.) Persoana care deţine un privilegiu asupra bunului mobil urmărit este informată despre aplicarea sechestrului asupra acestuia: a) dacă executorul judecătoresc apreciază că această persoană poate furniza informaţii utile executării silite b) în toate cazurile c) niciodată

9

R: b (art. 425 CPC) 46. (5pct.) Legea impune citarea coproprietarului bunului mobil urmărit la termenele fixate pentru efectuarea vânzării: a) indiferent de cota de proprietate deţinută b) doar dacă deţine o cotă de proprietate de cel puţin 1/3 c) doar dacă deţine o cotă de proprietate de cel puţin 1/2

R: a (art. 425 CPC) 47. (2pct.) Termenul fixat pentru vânzarea la licitaţie a bunurilor mobile urmărite poate fi mai scurt de 2 săptămâni dacă: a) debitorul solicită acest lucru b) creditorul solicită acest lucru c) executorul judecătoresc decide acest lucru din oficiu, în condiţiile legii

R: c (art. 435, art. 436 CPC) 48. (2pct.) In cazul vânzării la licitaţie a mai multor bunuri mobile ale debitorului: a) este obligatorie vânzarea individuală a acestora b) este obligatorie vânzarea împreună a acestora c) bunurile pot fi vândute individual sau împreună, în funcţie de natura şi destinaţia lor

R: c (art. 442 CPC) 49. (3pct.) Bunurile mobile sechestrate, care nu au putut fi vândute la licitaţia publică: a) se restituie de îndată debitorului b) rămân indisponibilizate, nemaiputând fi restituite debitorului c) se restituie debitorului dacă nu au putut fi valorificate în termen de 6 luni de la data instituirii sechestrului

R: c (art. 448 alin. (3) CPC) 50. (2pct.) Dreptul de uzufruct asupra unui imobil: a) poate forma întotdeauna obiectul urmăririi silite imobiliare b) poate forma, doar în anumite condiţii, obiectul urmăririi silite imobiliare c) nu poate forma obiectul urmăririi silite imobiliare

R: a (art. 488 alin. (2) CPC) 1. (3 pct.) In măsura în care celelalte condiţii sunt îndeplinite, poate dobândi calitatea de practician în insolvenţă persoana care: a) deţine o diplomă de studii de învăţământ superior, indiferent de specializare b) are o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin 3 ani, indiferent de studii c) deţine diplomă de studii de învăţământ superior de lungă durată în drept sau ştiinţe economice 10

R: c (art. 25 lit. a) OUG 86/2006) 2. (2 pct.) Este nedemnă de a fi practician în insolvenţă: a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea cu intenţie a oricărei infracţiuni b) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea cu intenţie sau din culpă a oricărei infracţiuni c) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru anumite infracţiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 R: c (art. 27 alin. (1) lit. a) şi b) OUG 86/2006) 3. (2 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: a) activitatea salariată în cadrul altor profesii, fără excepţii b) limitarea capacităţii de exerciţiu, în cazul persoanei fizice c) calitatea de expert contabil R: b (art. 28 alin. (1) lit. a), b) şi c) OUG 86/2006) 4. (3 pct.) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă: a) este compatibilă cu activităţi şi funcţii didactice din învăţământul superior economic b) este compatibilă cu calitatea de consilier juridic c) nu este compatibilă cu calitatea de avocat R: a (art. 28 alin. (2) lit. a) şi b) OUG 86/2006) 5. (3 pct.) Dacă o rudă de gradul al II-lea a îndeplinit funcţia de judecător-sindic, practicianul în insolvenţă: a) poate profesa la acel tribunal b) nu poate profesa la acel tribunal c) poate profesa la acel tribunal numai dacă, de la încetarea funcţiei de judecător-sindic a respective rude a trecut un interval de timp de cel puţin 5 ani R: a (art. 29 alin. (4) OUG 86/2006 6. (5 pct.) Dacă în urmă cu 3 ani, un practician în insolvenţă a deţinut o funcţie în cadrul Curţii de Conturi: a) el nu poate exercita profesia de practician în insolvenţă b) el nu poate exercita profesia de practician în insolvenţă în raza teritorială a curţii de apel unde funcţionează c) aceasta nu dă naştere vreunei interdicţii de a exercita funcţia de practician în insolvenţă R: c (art. 29 alin. (5) OUG 86/2006) 7. (5 pct.) Practicianul în insolvenţă: a) poate fi concomitent administrator judiciar al unui debitor şi al creditorului acestuia, în anumite situaţii b) nu poate fi niciodată, concomitent, lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia c) în orice situaţie, poate fi, concomitent, administrator judiciar sau lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia

11

R: a (art. 30 alin. (4) OUG 86/2006) 8. (3 pct.) Admiterea în profesia de practician în insolvenţă: a) se face numai prin examen b) se face, la cerere, cu scutire de examen, pentru persoanele care au exercitat cel puţin 5 ani funcţia de judecător, procuror, notar sau avocat c) se face, la cerere, cu scutire de examen, pentru persoanele care au exercitat cel puţin 5 ani funcţia de judecător-sidic R: c (art. 32 alin. (2) OUG 86/2006) 9. (2 pct.) Stagiul de pregătire profesională de la începutul exercitării profesiei de practician în insolvenţă: a) este obligatoriu pentru orice persoană care doreşte să exercite profesia de practician în insolvenţă b) este obligatoriu numai pentru persoanele care au fost admise în profesie cu scutire de examen c) nu trebuie îndeplinit în cazul persoanelor care au exercitat timp de 10 ani funcţia de avocat, magistrat sau notar public R: c (art. 33 alin. (1) OUG 86/2006) 10. (2 pct.) După efectuarea stagiului de pregătire profesională, practicianul în insolvenţă stagiar: a) devine, de drept, practician în insolvenţă definitiv b) pentru a deveni practician în insolvenţă definitiv, trebuie să susţină şi să promoveze examenul de definitivare, în cel mult 5 ani de la primirea în profesie c) pentru a deveni practician în insolvenţă definitiv, trebuie să susţină şi să promoveze examenul de definitivare, in termen de de 5 ani de la primirea in profesie 11. (3 pct.) După trecerea unui termen de 90 de zile de la scadenţă, în situaţia în care debitorul nu îşi execută obligaţia certă, lichidă şi exigibilă: a) deschide de drept procedura insolvenţei faţă de debitor b) face ca starea de insolvenţă a debitorului să fie considerată iminentă c) face ca starea de insolvenţă a debitorului să fie prezumată a fi vădită R: c (art. 3 pct. 1 lit. a) şi b) L 85/06) 12. (5 pct.) Cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei de către creditor, este de: a) 10.000 lei (RON), pentru orice creanţă b) 10.000 euro, pentru orice creanţă, mai puţin creanţele salariale c) 45.000 lei (RON), în cuantum fix, pentru orice creanţă, mai puţin creanţele salariale R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 13. (3 pct.) Când toate celelalte condiţii sunt îndeplinite, un creditor având o creanţă comercială, poate introduce o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, dacă: a) debitorul nu şi-a achitat datoriile scadente, indiferent de valoarea acestora b) debitorul nu şi-a achitat datoriile scadente, în valoare de cel puţin 10.000 Euro c) debitorul nu şi-a achitat datoriile scadente, în valoare de cel puţin 45.000 RON

12

R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 14. (5 pct.) Un creditor având o creanţă mai mică de 45.000 RON: a) nu ar putea niciodată să introducă o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei b) ar putea să introducă o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei dacă este un creditor privilegiat c) ar putea să introducă o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, dacă are o creanţă salarială, în valoare de 6 salarii medii brute pe economie R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 15. (2 pct.) Acolo unde nu este constituit un tribunal comercial, în ceea ce priveşte insolvenţa, competenţa materială aparţine în primă instanţă: a) tribunalului b) curţii de apel c) judecătoriei 16. R: a (art. 5, art. 6 alin. (1) L 85/06) (3 pct.) In procedura insolvenţei, în absenţa unor reglementări speciale, termenul de recurs este: a) de 7 zile de la pronunţarea hotărârii b) de 7 zile de la comunicarea hotărârii c) de 10 zile de la comunicarea hotărârii R: b (art. 8 alin. (2) L 85/06) 17. (2 pct.) Contestaţia împotriva măsurilor luate de administratorului judiciar trebuie înregistrată în termen de: a) 3 zile de la depunerea e către administrator a raportului de activitate b) 5 zile de la depunerea de către administrator a raportului de activitate c) 10 zile de la depunerea de către administrator a raportului de activitate 18. R: a (art. 21 alin. (3) L 85/06) (2 pct.) Pentru definitivarea tabelului de creanţe, contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul procedurilor de insolvenţă: a) numai în procedura generală b) numai în procedura simplificată, în procedura generală termenul fiind de 30 zile c) atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată R: c (art. 73 alin. (2) L 85/06) (5 pct.) Acţiunile pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, în dauna creditorilor, pot fi introduse: a) în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii b) oricând, până la închiderea procedurii c) după deschiderea procedurii, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii R: c (art. 81 alin. (1) L 85/2006)

19.

13

20.

(3 pct.) În cazul vânzării activelor debitorului prin licitaţie publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie: a) titlu de proprietate, fiind uneori necesară perfectarea unui contract autentic pe baza procesului-verbal de licitaţie b) în toate situaţiile, antecontract de vânzare-cumpărare c) titlu de proprietate, însă doar în cazul în care licitaţia a avut ca obiect valori mobiliare R: a (art. 120 alin. (2) L 85/2006) (3 pct.) In situaţia distribuirii finale, fondurile nereclamate în termenul legal de către cei îndreptăţiţi: a) se depun în contul prevazut la art.4 alin( 4) din Legea nr. 85/2006 b) se depun în fondul de garantare a plăţii creanţelor salariale c) nu au un regim juridic reglementat prin Legea nr. 85/2006 R: a (art. 130 L 85/2006) (5 pct.) Lipsa acordului unanim al asociaţilor privind împărţirea bunurilor în cazul dizolvării societăţii cu răspundere limitată: a) nu are niciun efect, fiind necesar şi suficient votul majoritar al asociaţilor b) conduce la aplicarea procedurii lichidării prevăzută de legea nr. 31/1990 c) blochează orice activitate R: b (art. 235 alin. (2) L 31/90) (3 pct.) In cazul unei societăţi cu răspundere limitată aflată în dizolvare, transmiterea către asociaţi a dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor: a) are loc în momentul deschiderii procedurii lichidării b) are loc în momentul dizolvării societăţii c) are loc în momentul radierii societăţii din registrul comerţului R: c (art. 235 alin. (3) L 31/90) 24. (3 pct.) În cazul în care un asociat al unei societăţi cu răspundere limitată este nemulţumit de repartizarea activului între asociaţi ca urmare a lichidării: a) poate face opoziţie b) poate face recurs c) nu are la dispoziţie nici o cale de atac R: a (art. 263 alin. (2) L 31/90) 25. (3 pct.) In cazul în care o societate comercială nu mai este îndreptăţită să fie supusă procedurii reorganizării judiciare, atunci: a) acesteia nu i se poate aplica procedura insolvenţei b) acesteia nu i se mai poate aplica procedura simplificată c) acesteia nu i se poate aplica procedura generală

21.

22.

23.

14