ÍÅÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ

ΟΚΤΩΒ/ΝΟΕΜ/ΔΕΚΕΜ2010

Eπιστημονική και κλινική μελέτη μιας καινοτόμου τεχνολογίας διοδικού
H CediZ`ZhaVi^_pi\iV idj 012$/0 "L hi\ Lpb^a\ LZUnh\ i\g Pf^ldkjBVg
Μ"%έ+# !$ %'! ($ *&, +#) "+ $("ί ) Alma Lazers Π#!ή: Aesthetic Buyers Guide, March/April 2006

M^ lZ^f^hiSg idj Y^dY^_dq -$3'2 012$/0 "L i\g ZiV^fZUVg A-.$ L$3'23 (F4. L$5&'2&$-', F-$.) e`S_djb id ZX_ra^d idj Zb `pXn hjhiTaVidg, ZeZ^YT eVfSlZ^ Rf^hiV _`^b^_R VediZ`ShaViV, aZ lVa Esthete Gr+Soprano Xl (Oct-Dec 10)

p fUh_d eVfZbZfXZ^rb _V^ Z`Rl^hid WV]ap Zbpl`\h\g X^V idb UY^d idb Vh]ZbT. GeUh\g, \ ]ZfVeZUV i\g VedifUlnh\g ZUbV^ _V^ ed`q XfTXdf\ lRf\ hi\ aZXR`\ Ze^kRbZ^V ZeVkTg i\g _ZkV`Tg (3104 3*:') _V^ i\g iVlqiVi\g _`UaV_Vg ZeVbR`\m\g inb eV`arb hZ ed`q jm Esthete Gr+Soprano Xl (Oct-Dec 10)
T hjlbpi\iV. CediZ`rbiVg id bSd efpijed iZlbd`dXUVg Y^dY^_dq -$3'2 hiV 810 /., id 012$/0 "L Y^V]SiZ^ 600 7$44 hjbZlpaZbd _qaV Z_edaeTg, efd_Z^aSbdj bV Y^VhkV`UhZ^ i\b dad^dXZbT _ViVbdaT i\g ZbSfXZ^Vg _V]< p`\ i\ Y^Rf_Z^V idj eV`adq. Oi\b dad^dadfkUV VjiT dkZU`dbiV^ _V^ iV _V`qiZfV _`^b^_R VediZ`ShaViV, \ a^_fpiZf\ VUh]\h\ Zbpl`\h\g _ViR i\ Y^Rf_Z^V i\g ]ZfVeZUVg _V^ d^ Z`Rl^hiZg Sng a\YZb^_Sg YZfaVi^_Sg W`RWZg. MedfZU ZeUh\g bV lf\h^aded^\]ZU aZ VhkR`Z^V hZ p`djg idjg iqedjg YSfaVidg, hjaeZf^`VaWVbdaSbdj _V^ idj aVjf^haSbdj Vep idb T`^d. PV Sc^ efd_V]df^haSbV efdXfRaaViV -SbV X^V _R]Z iqed YSfaVidg-_Rbdjb i\b Z_aR]\h\ idj lZ^f^hadq idj hjhiTaVidg ed`q e^d Zq_d`\ _V^ id UY^d id hqhi\aV a^V ed`q VedYdi^_T ZeSbYjh\. Pd Zqfdg idj eV`adq _jaVUbZiV^ Vep 10 Sng 1350 .3 _V^ id h\aZUd ZeVkTg i\g _ZkV`Tg SlZ^ aSXZ]dg 10 8 12 ...

"Pd df]dXrb^d h\aZUd ZeVkTg i\g _ZkV`Tg X`^hifRZ^ _ViR aT_dg idj YSfaVidg idj Vh]Zbdqg, rhiZ bV _V`qeiZ^ i\b eZf^dlT ed`q VediZ`ZhaVi^_R, hZ VbiU]Zh\ aZ i\b Ze^_R`jm\ (06'2-$11*/() edj hjaWVUbZ^ piVb id 3104 3*:' ZUbV^ _j_`^_p," ZUeZ \ M$&'-*/' K2$533, MD, a^V YZfaVid`pXdg edj ^Y^niZqZ^ hid !'--'3-'9, M$33. LZ hjlbpi\iV ZeVbR`\m\g eV`adq hiV 3 H: (15-3'/3'%) id hqhi\aV 012$/0 "L VedYUYZ^ aSlf^ _V^ 73 J/%.2. "C_pa\ _V^ hZ jm Esthete Gr+Soprano Xl (Oct-Dec 10)

Sg ZbSfXZ^Zg, YZb lfZ^R[ZiV^ bV Ze^WfVYqbdjaZ, "YT`nhZ \ D2. K2$533. "Ledfr bV iZ`Z^rhn i\b e`Ri\ Zbpg Vh]Zbdqg hZ ap`^g 15 `ZeiR. GfXdbda^_R, id hqhi\aV ZUbV^ _ViVe`\_i^_p `pXn i\g daV`dqg _V^ hjbZldqg idj _Ub\h\g."

“Τ) )+")γ5'#) -!&εί) ε*α0ή, .!, $ε0α%ή, γ%#-.+άε# $α.ά &ή$), .)/ δέ+&α.), .)/ α-"ε')4,, 5-.ε 'α $α%4*.ε# .!' *ε+#)1ή *)%4 α*).ε%ε-&α.#$ά, -ε α'.ί"ε-! &ε .!' ε*#$ά%/2! (overlapping) *)/ -/&βαί'ε# 3.α' .) spot size εί'α# $/$%#$3.”


www.esthetemag.gr

ÍÅÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ
ΟΚΤΩΒ/ΝΟΕΜ/ΔΕΚΕΜ2010

“Δε' εί'α# &3') .) $+4) α0εί+# .!, $ε0α%ή, *)/ αγγί ε# .) δέ+&α $α# .) 241ε#, α%%ά $α# ) $+4), αέ+α, *)/ 1./*άε# .) δέ+&α α$+#β5, *+#' .!' ε*α'ά%!2! .)/ *α%&)4, *+)-0έ+)'.α,, έ.-#, ε*#*%έ)' 24(!.”
H d]pb\ VkTg ZUbV^ Y^V^h]\i^_T _V^ ed`q Zq_d`\ hi\ lfTh\ i\g. "Ce`R Ze^`SXZiZ id efpXfVaaV, id ZeUeZYd i\g ZbSfXZ^Vg hZ +05-'3 _V^ i\b iVlqi\iV. @ih^, p`V VjiR XUbdbiV^ ed`q e^d Zq_d`V _V^ _ViR i\ Y^Rf_Z^V i\g ]ZfVeZUVg," h\aZ^rbZ^ \ D2. K2$533. H iZlbd`dXUV VjiT eVfSlZ^ i\b iVlqiZf\ VepYdh\ aZ i\b jm Esthete Gr+Soprano Xl (Oct-Dec 10)

piZf\ fdT ZbSfXZ^Vg (120 J/%.2) hi\b VXdfR. Ge^e`Sdb, \ adbVY^_T YdaT idj eV`adq ZaeZf^SlZ^ Yqd Y^VkdfZi^_dqg eV`adqg. M efridg ZUbV^ SbVg aV_fqg eV`apg (efd]SfaVbh\g), edj ]ZfaVUbZ^ aZ VhkR`Z^V idb ^hip _V^ d YZqiZfdg ZUbV^ SbV hqbidadg eV`apg, edj _ViVhifSkZ^ VediZ`ZhaVi^_R idb ]q`V_V i\g ifUlVg _V^ inb eZf^WV``pbinb VXXZUnb. "IZnfr pi^ \ ZbhnaRinh\ Yqd eV`arb hZ SbV VedkSfZ^ ed`q _V`qiZfV VediZ`ShaViV," ZUeZ \ D2. K2$533, _V]rg, ZeUh\g, aVg VeV``RhhZ^ _V^ Vep i\ Y^VY^_VhUV aVbiSaVidg X^V id hjbYjVhap a^_fTg _V^ aZXR`\g Y^Rf_Z^Vg eV`arb." GeUh\g, efdhkSfZ^ Yqd a\lVb^hadqg mqc\g X^V qm^hi\ Ze^YZfa^_T VhkR`Z^V: id [VkZUf^ edj WfUh_ZiV^ ZbhnaVinaSbd hid h\aZUd ZeVkTg i\g _ZkV`Tg _V^ idb Ze^efph]Zid a\lVb^hap _fqdj VSfV C2905 #*..'2, edj efdhVfap[ZiV^ VbV`pXng. H hjbYjVhi^_T iZlbd`dXUV mqc\g (D5$-C)*--) VjcRbZ^ i\b RbZh\ idj Vh]ZbT _ViR i\ ]ZfVeZUV _V^ Ze^ifSeZ^ i\b ZkVfadXT jm Esthete Gr+Soprano Xl (Oct-Dec 10)
piZfnb ZbZfXZ^rb hZ p`djg idjg iqedjg YSfaVidg. =FZb ZUbV^ apbd id _fqd [VkZUf^ i\g _ZkV`Tg edj VXXU[Z^ id YSfaV _V^ id mqlZ^, V``R _V^ d _fqdg VSfVg edj lijeRZ^ id YSfaV V_f^Wrg ef^b i\b ZeVbR`\m\ idj eV`adq, efdhkSfdbiVg, Sih^, Ze^e`Sdb mqc\," Zc\XZU \ D2. K2$533. "CjiT \ YfdhZfT VUh]\h\ VedheR idb Vh]ZbT Vep i\b ped^V Zbpl`\h\ aedfZU bV V^h]Vb]ZU _ViR i\ ]ZfVeZUV. Pd Zb `pXn hqhi\aV ZUbV^ _ViVh_ZjVhaSbd _ViR iSid^d ifped, edj d VSfVg eVfSlZiV^ aZ aV]\aVi^_T V_fUWZ^V hid h\aZUd edj lfZ^R[ZiV^. M mjlfpg VSfVg ZakVbU[ZiV^ V_f^Wrg ef^b aZiV_^bThdjaZ i\b _ZkV`T hidb eVfV_Rin hipld i\g ]ZfVeZUVg." H D2. K2$533 Z_i^aR id XZXdbpg pi^ id hqhi\aV 012$/0 "L YZb VeV^iZU VbV`rh^aV. H YZ ZXXq\h\ edj YUbZ^ \ ZiV^fZUV X^V id a\lRb\aV ZUbV^, ZeUh\g, ed`q aZXR`\ a^Vg _V^ =d^ UY^d^ ZUbV^ Vep`jiV hUXdjfd^ X^V i\b Vb]Z_i^_pi\iV _V^ i\b _ViVh_ZjVhi^_T

Vfi^pi\iV idj a\lVbTaVidg>. "Pd 012$/0 "L SlZ^ ^_Vbded^\aSbdjg iphd idjg Vh]ZbZUg phd _V^ idjg lZ^f^hiSg idj. JR]Z kdfR edj efdhkSfdjaZ a^V pl^ _V^ iphd ZjlRf^hi\ ]ZfVeZUV, peng VjiT i\g VedifUlnh\g, id bV i\b _ViVhiThdjaZ e^d XfTXdf\ _V^ `^XpiZfd YjhRfZhi\ VjcRbZ^ hUXdjfV i\b ^_VbdedU\h\ inb Vh]Zbrb _V^ _Vi< ZeS_iVh\ iV ]Zi^_R hlp`^V edj VjidU Ze^_d^bnbdqb Vep hipaV hZ hipaV. GeZ^YT id 012$/0 "L ZUbV^ SbV Y^dY^_p -$3'2 aV_fdq eV`adq, jeRfldjb ed`q `^XpiZfZg eVfZbSfXZ^Zg, peng VjiT i\g jeSflfnh\g. Aed^dg SlZ^ lf\h^aded^ThZ^ hid eVfZ`]pb SbV R``d `S^[Zf X^V ]ZfVeZUV VedifUlnh\g, ]V _ViV`RWZ^ VaShng i\ Y^VkdfR." H D2. K2$533 lf\h^aded^ZU i0 012$/0 "L ifZ^g aZ iShhZf^g kdfSg i\ aSfV. "PV VediZ`ShaViV ZUbV^ hjX_fUh^aV aZ ded^VYTediZ R``d Y^dY^_p -$3'2 edj _j_`dkdfZU hi\b VXdfR," aVg YT`nhZ \ X^Vifpg. GeUh\g, `pXn idj a^_fdq idj WRfdjg, id hqhi\aV aedfZU bV aZiVkSfZiV^ ed`q Zq_d`V aZiVcq inb Y^Vkpfnb YnaViUnb ]ZfVeZUVg. "Pd 012$/0 "L ZUbV^ hlZi^_R VbrYjbd hZ hqX_f^h\ aZ _Red^V R``V hjhiTaViV, "ZUeZ \ M$29 H0-.'3, ZcZ^Y^_ZjaSb\ Wd\]pg ^Vifdq hid D$6*3 L$3'2 C'/4'2, I/%. hid D$6*3, i\g JV`^kpfb^V, pedj ZfXR[ZiV^ aZ idb ^Vifp hq[jXp i\g, K9-' H0-.'3, M.D. "H ]ZfVeZUV irfV ZUbV^ ed`q eZf^hhpiZfd VbZ_iT Vep pi^ aZ efd\XdqaZbV Y^dY^_R hiV 810/.. DVh^_R aZ id 012$/0 "L, YZb lf\h^aded^r _V]p`dj ide^_T VbV^h]\hUV." LZ iShhZf^g Sng Sc^ hjbZYfUZg, hlZYpb p`d^ d^ Vh]ZbZUg _ViVkSfbdjb bV VeV``Vl]dqb Vep i\b VbZe^]qa\i\ if^ldkjBV _ViR 90% aZ 95%. "CbVkdf^_R aZ id efphned, d^ ]ZfVeZUZg efdXfVaaViU[dbiV^ _R]Z iShhZf^g ZWYdaRYZg," _ViR i\b _V H0-.'3. "C``R X^V id ae^_Ub^, d^ hjbZYfUZg XUbdbiV^ aUV kdfR _R]Z Sc^ ZWYdaRYZg _V^ X^V i\b eZf^dlT idj XVhifd_b\aUdj aUV kdfR _R]Z Yqd aTbZg. ?``V hjhiTaViV ]V aVg ZeSifZeVb bV VbSWdjaZ apbd aSlf^ iV 2 H: T _V^ V_pa\ `^XpiZfd. PrfV, pang, aZ i\ lfTh\ idj 012$/0 "L ZUaV^ hZ ]Sh\ bV d`d_`\frhn a^V d`p_`\f\ e`Ri\ hZ eZfUedj 45 `ZeiR. ?``V hjhiTaViV ]V S_VbVb Vep 75 aSlf^ _V^ 90 `ZeiR."


www.esthetemag.gr

ÍÅÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ
ΟΚΤΩΒ/ΝΟΕΜ/ΔΕΚΕΜ2010

Pd hqhi\aV YqbViV^ bV ided]Zi\]ZU VeZj]ZUVg hZ ZeVkT aZ id YSfaV. "LZf^_R R``V hjhiTaViV, pang, lfZ^R[dbiV^ VedhiRi\,> aVg aZiSkZfZ \ _V H0-.'3. "LZ a^V ed`q Z`VkfR eUZh\, pang, hid YSfaV aZ i\b _ZkV`T idj , \ ]ZfVeZUV XUbZiV^ ed`q XfTXdfV _V^ aZ i\ aSX^hi\ VhkR`Z^V. LSlf^ irfV, eRbing, YZb Sln hjbVbiThZ^ _VaUV eZfUeinh\ aZ a\ ^_Vbded^\i^_R VediZ`ShaViV. Pd bV Y^V]SiZ^g SbV Y^dY^_p -$3'2 hjbZldqg _qaVidg VjcRbZ^ iphd i\b VhkR`Z^V phd _V^ i\b RbZh\ hi\ ]ZfVeZUV X^V `dXVf^Vhap idj Vh]ZbT. M WV]apg VediZ`ZhaVi^_pi\iVg, Vep i\b R``\, ZUbV^ _V^ Vjipg aZXV`qiZfdg, `pXn idj pi^ id hqhi\aV aedfZU bV VedYrhZ^ eZf^hhpiZfV +05-'3 lnfUg epbd. LedfZUiZ, ZeUh\g, bV V``RcZiZ id Zqfdg idj eV`adq, aZiVifSedbiRg idb hZ `UXd hjbidapiZfd, efd_Z^aSbdj bV ]ZfVeZqhZiZ i^g e^d `ZeiSg _V^ Vbd^liplfnaZg ifUlZg `UXd VediZ`ZhaVi^_piZfV." "KpXn i\g iZlbd`dXUVg Z_edaeTg hjbZlpaZbdj _qaVidg (%0/4*/5053 7$6' 4'%)/0-0(9), id hjX_Z_f^aSbd -$3'2 ZUbV^ SbV ed`q e^d VhkV`Sg _V^ efdW`Sm^ad hqhi\aV>, YT`nhZ \ A/&2'$ H$.'-, R.N., Y^Zj]jbiTg idj C0.1-'4' L$3'2 C-*/*% aZ ^Vif^_R _SbifV hid M02($/40/ _V^ id A3)'6*--', N.C. "FZb jeRflZ^ Vak^Wd`UV pi^ \ iZlbd`dXUV Z_edaeTg hjbZlpaZbdj _qaVidg ZUbV^ p,i^ bZpiZfd SlZ^ WXZ^ X^V i\ ]ZfVeZUV VedifUlnh\g aZ Y^dY^_p -$3'2. LZ efd\XdqaZbZg iZlbd`dXUZg, pedj \ _jaVidadfkT i\g YSha\g TiVb aZ _dfjkrhZ^g (1'$,3), d lfpbdg ]Zfa^_Tg VbReVjh\g TiVb aZXV`qiZfdg, V``R d^ _dfjkrhZ^g YZb ZUbV^ iphd efdW`Sm^aZg phd \ Z_edaeT hjbZlpaZbdj _qaVidg. H iZlbd`dXUV Z_edaeTg hjbZlpaZbdj _qaVidg aVg VeV``RhhZ^ Vep i\ Y^VY^_VhUV bV aVbiSmdjaZ i\ hnhiT Y^Rf_Z^V eV`adq." H _V H$.'- ZUeZ pi^ hi\b VflT TiVb Y^hiV_i^_T bV hjbYjRhZ^ idjg Yqd a\lVb^hadqg mqc\g "; V``R irfV id `VifZqn," aVg `SZ^. "M hn`TbVg idj mj_i^_dq a\lVb^hadq ZUbV^ id apbd
QnidXfVkUZg Vep id VflZUd i\g K9-' H0-.'3, M.D.

edj lfZ^R[ZiV^ bV lf\h^aded^Thn _V^ ZUbV^ eVbR`Vkfdg. @ln, ZeUh\g, i\ YjbVipi\iV bV Z`SXln _V^ id WV]ap i\g mqc\g edj Ze^]jar. @bVg _V`R Z_eV^YZjaSbdg lZ^f^hiTg ]V efSeZ^ bV ZUbV^ hZ ]Sh\ bV d`d_`\frbZ^ aZ RbZh\ i\ ]ZfVeZUV a^Vg e`Ri\g hZ 30 `ZeiR, hjX_f^i^_R aZ iV 60 `ZeiR edj ]V lfZ^V[piVb aZ R``V hjhiTaViV. LZ R``V `pX^V, id 012$/0 "L aZ^rbZ^ id lfpbd ]ZfVeZUVg _ViR id Ta^hj. Nd`q h\aVbi^_p, ZeUh\g, ZUbV^ pi^ d^ Vh]ZbZUg YZb lfZ^R[ZiV^ bV Y^V]Shdjb iphd ed`q Vep id lfpbd idjg X^V aUV apbd ]ZfVeZUV.> GeUh\g, aZ id hqhi\aV 012$/0 "L YZb jeRflZ^ _V]p`dj lfpbdg Ved]ZfVeZUVg. =LZ R``V Y^dY^_R hjhiTaViV, d Vh]ZbTg aZiR id eSfVg i\g ]ZfVeZUVg _ViV`TXZ^ aZ eZf^]j`V_^_p dUY\aV, Zfj]fpi\iV _V^ ZfZ]^hap,> Y Esthete Gr+Soprano Xl (Oct-Dec 10)

rbZ^ \ _V H$.'-. =M Y^_pg aVg lrfdg hiZXR[ZiV^ Zbipg idj Zaedf^_dq _Sbifdj idj A3)'6*--', pedj ed``dU eZfVhi^_dU SfldbiV^ Ve`R X^V bV Vedif^lrhdjb i\b eZf^dlT idj Rbn lZU`djg. FZ_VeSbiZ `ZeiR aZiR kVUbZiV^ hVb bV a\b Sldjb _RbZ^ iUediV. O\aZ^niSdb, YZ, pi^ YZb VeV^iZUiV^ _VaUV _ViVefVobi^_T _fSaV aZiR id eSfVg i\g ]ZfVeZUVg.> Pd ije^_p efnip_d``d ]ZfVeZUVg ZUbV^ iShhZf^g Sng Sc^ hjbZYfUZg, aZ SbV Y^Rhi\aV aZiVcq inb hjbZYf^rb Sc^ aZ d_ir ZWYdaRYnb. "M^ Vh]ZbZUg aedfdqb bV eZf^aSbdjb idj`Rl^hidb 90% aZUnh\ i\g if^ldkjBVg aZiR Vep eSbiZ _^p`Vg hjbZYfUZg," ZUeZ \ _V H$.'-, edj hjbZfXR[ZiV^ aZ id X^Vifp hq[jXp i\g, J0)/ H$.'-, M.D. "GeU id e`ZUhidb, X`jirbdjaZ aUV d`p_`\f\ hjbZYfUV. E^V p`djg Vjidqg idjg `pXdjg, \ VediZ`ZhaVi^_pi\iV idj hjiTaVidg ZUbV^ ZcV^fZi^_T _V^ WfUh_ZiV^ VedYZYZ^XaSbV hi\b V^laT i\g hqXlfdb\g iZlbd`dXUVg. Nd`q h\aVbi^_p, ZeUh\g, pi^ YZb SldjaZ YZ^ _VaUV eVfZbSfXZ^V p`d Vjip id Y^Rhi\aV. PS`dg, aedfr bV en pi^ id hjb^hir VbZe^kq`VliV X^V eZf^hiVi^_R VedifUlnh\g hZ aZXR`Zg eZf^dlSg ]ZfVeZUVg. ;

Nf^b i\ IZfVeZUV

Nf^b i\ IZfVeZUV

LZiR i\ IZfVeZUV aZ 012$/0 "L

LZiR i\ IZfVeZUV aZ 012$/0 "L


www.esthetemag.gr

###BOT_TEXT###
###BOT_TEXT###
###BOT_TEXT###
###BOT_TEXT###