1

KRISIS 1962 DAN PENTADBIRAN SOSIALIS DI BURMA - Myanmar merupakan sebuah negara demokratik antara 1948 dan 1962. - Kerajaan telah dipilih melalui pengundian, melaksanakan tanggungja ab berlandaskan perlembagaan, menjalankan pilihanraya kebangsaan !196"# dan menerima keputusannya, dan menghormati segala keputusan yang dibuat oleh Mahkamah $gung. - Kuasa adalah di tangan Anti-Fascist People’s Freedom League yang menggunakan nama $ung %an untuk mendapatkan sokongan. - &erdapat 18 bulan pentadbiran militari antara 19'8 dan 196", tetapi (eneral )e *in melaksanakan tugas menurut +erlembagaan dan menjalankan pilihanraya pada 196". - +arti politik yang disokong oleh militari tidak berjaya dalam pilihanraya tetapi pihak tentera menerima keputusan tersebut dan kembali ke berek. - Kegagalan era demokratik sememangnya kritikal. Kejatuhan ekonomi dan tekanan akibat dari proses ,urmanisasi merupakan sebab-sebab utama pemberontakan dan keka-auan sosial di ka asan bandar dan luar bandar. - .asuah juga semakin berleluasa akibat in/lasi yang menggugat kehidupan rakyat. - Maka pada Ma- 1962, satu rampasan kuasa tentera yang diketuai oleh (eneral )e *in telah menggulingkan kerajaan 0 )u yang menang dalam pilihanraya. - %ebab utama rampasan ini adalah kerana militari bimbang kerajaan 0 )u akan membenarkan etnik %han dan etnik-etnik minority yang lain untuk menarik diri dari Kesatuan ,urma. - Kebanyakan daripada orang ,urman menyambut baik rampasan kuasa tersebut memandangkan ia menjanjikan berakhirnya rasuah, ketidakstabilan, in/lasi dan keka-auan sosial yang melanda ,urma selama satu setengah dekad. !see transparen-y# - %emasa 196"an dan 191"an, )e *in -uba untuk membentuk satu kerajaan totalitarian yang e/ekti/, me ujudkan legitimasi dengan rakyat Myanmar, dan mengekalkan aotonomi dalam dunia antarabangsa. !-uba mendapat pengiktira/an antarabangsa# Burmese Way To Socialism - %ejurus selepas rampasan kuasa, .e2olutionary 3oun-il yang ditubuhkan telah mengumumkan ideologinya, Burmese Way to Socialism !,*%#. 4 ,urma menuju ke arah sosialisme - 5okumen dikeluarkan pada $pril 1962 - Kerajaan demokratik  ala Mar6isme 7 komunis - ,*% 8 bertindak sebagai panduan kepada polisi-polisi kerajaan !pembentukan satu parti 8 ,%++# - ,*% 8 mementingkan hak rakyat berbanding dengan kelas kapitalis 4 berpegang kepada /alsa/ah komunis - +entadbiran sosialisme yang bersi/at kuku besi. - Menurut ,*%, kesatuan ,urma per-aya baha a manusia tidak akan lari dari membuat kejahatan selagi sistem ekonomi kapitalis kekal di mana manusia akan mengambil kesempatan ke atas orang lain. Maka sistem ekonomi sosialis haruslah di ujudkan. - %e-ara umumnya, ,*% menekankan baha a negara adalah bertunjangkan kepada rakyatnya dan bukan ke atas kelas kapitalis mahupun tuan tanah. - ,*% juga amat menentang sistem demokrasi berparlimen, dalam mana ia gagal men-apai perpaduan di ba ah kerajaan 0 )u dahulu. - 5alam pada itu, .e2olutionary 3oun-il telah memansuhkan parti-parti politik bebas9 menghentikan akhbar-akhbar bukan kerajaan dan hanya membenarkan sebuah akhbar sahaja iaitu The Working People’s Daily. - +emimpin-pemimpin tentera membentuk Burmese Socialist Program Party !,%++# dan memiliknegarakan ekonomi menerusi ran-angan :,urmese *ay to %o-ialism;.

!%emasa Iaman radikal 12 tahun yang a al. 0 +yone 3ho menyatakan.&indakan )e *in meningkatkan keben-ian terhadap regim.amai akil daripada kumpulan etnik yang bersenjata dan pemimpin komunis datang ke .3 memperluaskan kuasanya.urma juga dika al ketat.# .0ni2ersiti ditutup 4 bulan. pelajar buat mesyuarat dlm de an 0ni2ersiti .urma di ba ah ka alan kerajaan diimplementasikan di seluruh negara.""" pekerja pentadbiran perkhidmatan a am dengan pega ai-pega ai tentera. aset-aset orang asing akan diambilalih. Feneral )e *in -uba mengubah politik dan masyarakat .$pabila perundingan ini gagal pada )o2ember 196E. dan arta an. people ould ear bla-k Ain -ommeration o/ the killingsB.3.%elepas rampasan kuasa 1962.g asrama dikun-i pada jam 8pm untuk menghalang pelajar dari keluar mela at ka an atau berborak di kedai kopi. ?ebih 1"" pelajar terbunuh alaupun kerajaan menyatakan hanya 1' sahaja mati. hubungan dengan pihak asing dihalang. regim juga tidak mahu menimbangkan permintaan golongan etnik nasionalis untuk mendapatkan autonomi berlebihan.<ni tidak menghalang pelajar  pada 1 (ulai 1962. ahliahli poliik lama dan kapitalis digantikan dengan ahli tentera tab/ taat kepada )e *in. .urma dan kemasukan orang asing ke .. but Cuite a /e .arta an akhbar asing tidak dibenarkan dan kebanyakan bantuan luar diputuskan.angoon dengan semua kumpulan yang mahu berunding  mereka memberi jaminan keselamatan pergi-balik di . . that rally made students start thinking. . kebanyakan pertubuhan dan ne spapers sama ada telah diserap oleh kerajaan atau dipaksa ditutup.angoon tetapi regim telah bertindak keras terhadap mereka  minta pihak komunis hentikan perjuangan bersenjata mereka. :@ou didn>t /ind a lot o/ students that ere really politi-al at that stage. . . dan pengeluaran hasil pertanian jatuh. pertubuhan bebas juga mula menghadapi tekanan termasuk kelab-kelab perpustakaan  banyak yang diminta untuk ditutup.. sasaran untama )e *in dan .urma. . . regim militari mengumumkan ia akan mengadakan rundingan damai di . . pg E1# .amai mubaligh asing. .e2olutionary 3oun-il !.angoon dan kemudiannya keluar berdemonstrasi.Kkonomi mengalami kemerosotan apabila system pengagihan barangan menjadi ku-arka-ir yang memba a kepada peningkatan dalam kegiatan pasaran gelap. e2ery month there ould be a book o/ poems. %ekolah-sekolah persendirian dimiliknegarakan dan kurikulum bahasa . bandanr dan kampung.%ementara itu.ut be-ause o/ the killing and all.)egeri-negeri etnik telah hilang hate!er autonomy they ha!e apabila majlis-majlis keselamatan dan pentadbiran juga di ujudkan di ka asan mereka. !Dink. sarjana dan yayasan2 barat dipaksa keluar dari .)e *in memulakan usaha ini dengan menggantikan GH 2.+ada tahun 196E. . Jisa-2isa pelan-ong hanya dihadkan selama 24 jam. $nd /rom then on. . .Majlis keselamatan dan majlis pentadbiran di ujudkan pada peringkat bahagian. < on>t say all strudents.+eraturan adalah lebih ketat !e. %emua penerbitan harus melalui ja atankuasa penapisan.$pabila . . .3# 8 uni2ersiti.2 Apa yang berlaku di Burma selepas 1962? .Menerusi . . %eorang pelajar uni2ersiti. pelajar dan rakyat menuntut demokrasi sekali lagi  uni2ersiti tutup lagi  dibuka setahun kemudian.# .&anah dan kekayaan akan diagihkan semula.angoon. +olis anti-rusuhan merempuh masuk ke dalam kampus dan menguasai =student union>. $nd e2ery 1 th A(umyB. .

. dan beliau akan dikebumikan sebagai rakyat biasa.meningkatkan pemantauan dan menghadkan kontek antara pelajar . meninggal dunia dan kembali ke Myanmar pada tahun 1914 untuk dikebumikan. tetapi kemudiannya diluaskan kepada pertubuhan2 di ba ah ka alan kerajaan. +elajar minta )e *in digulingkan.ketika 0 &hant. Kerajaan bertindak balas. $ntara yang paling teruk 8 5isember 1914 . Mereka memaksa sami berikan mayat 0-&hant dan diba a ke 5e an Kon2okesyen  mereka bina makam 0 &hant di tapak bangunan pelajar yang lama.. %atu sahaja parti politik yang sah 8 parti kerajaan . 5emonstrasi pelajar masih lagi kerap kali berlaku !1962. %ebenarnya )e *in dengki dengan 0 &hant !jadi setiausaha agung +. sistem satu parti ini akan memberikan rakyat suara dalam mengurus haleh al negara.. 0 &hant pula banyak menerima pengiktira/an antarabangsa kerana sumbangan dalam menangani krisis politik semasa era +erang 5ingin. &etapi apabila beliau dikebumikan di Kyaikasan. 191". %atu perlembagaan baru diimplementasikan pada E (anuari 1914. seorang ahli politik yang terkenal semasa era demokratik .angoon. 1914. . 1916. 191'. - - - Tindak"alas regim BSPP terhadap pela#ar .e2olutionary 3oun-il digantikan kepada satu +eople>s $ssembly !+erhimpunan $ am#. .usuhan pelajar berlaku kerana tindakan )e *in bersabit dengan /uneral 0 &hant.E +ersatuan2 perdagangan persendirian dikatakan sebagai illegal dan parti-parti politik yang lama ujud diminta untuk dibubarkan. 1969.urma dan merupakan bekas %etiausaha $gung +. pada 196"an. beribu-ribu orang . $pabila 0 &hant meninggal dunia di )e @ork. Marah dengan tindakan regim ini. 5apat dikatakan baha a satu-satunya saluran untuk melibatkan diri dalam kehidupan si2ik adalah menerusi organisasi yang ditaja kerajaan yang bertujuan khususnya untuk mengekalkan pentadbiran militari.urma ke arah isolasi dan keruntuhan ekonomi.%++. di ba ah arahan )e *in dan bekas-bekas pemimpin tentera yang lain. E""" orang ditangkap di uni2ersiti termasuk sami. namun dasar2 ini telah memba a kepada kemalapetakaan ekonomi. +ada asalnya  . 0ntuk me ujudkan satu pentadbiran yang sah 7 legitimate. dalam mana kuasa melalui re/erendum dan pengundian satu party daripada . beberapa orang pelajar uni2eristi mengambil tindakan sendiri  mereka berarak ke Kyaikkasan pada ' 5isember. )e *in memba a memba a . beliau telah mengambil keputusan menyusun semula kerajaannya.eliau juga mengumumkan baha a regim akan menggubal perlembagaan baru dan me ujudkan sistem satu parti dengan pilihanraya dalam +eople>s $ssembly !pyithu hlutta # dan majlis tempatan. (eneral )e *in melarang pega ai kerajaan menunggu mayattersebut di lapangan terbang. *alaupun (eneral )e *in berharap dapat memperolehi sokongan massa dengan dasar nasionalisasi dan re/ormasi tanahnya. .urma datang meletakkan bunga dan memberikan penghormatan terakhir.eliau dan 19 orang pega ai senior telah meletak ja atan daripada militari pada 1912 dan menggunakan gelaran =-i2illian> !orang a am#. dan mayatnya diterbangkan balik ke . 1911#. %e-ara teori.%++ hanya terhad kepada golongan militari dan pentadbiran.

)e *in berharap dapat menggunakan . . regim me ujudkan kolej-kolej negeri untuk memisahkan pelajar uni2ersiti.%++ !1914-1988# .+ada 191"an. mengakibatkan berlakunya rusuhan antikerajaan.%++ untuk mengukuhkan lagi sokongan kakitangan a am dan yang lain terhadap regim militarinya.$dakah akyat gembira dengan idea pembentukan satu parti iniN . pihak kerajaan ada mengumumkan baha a rakyat boleh memberikan -adangan. . ada re/erendum nasional dalam mana rakyat diminta untuk mengundi samada mahu perlembagaan baru untuk me ujudkan satu kesatuan di ba ah sistem satu parti.angoon dan Mandalay bagi 2 tahun terakhir mereka.4 o o o pro/esor perlu bertanggungja ab dengan akti2iti politik pelajar !pro/esor perlu masuk -ampur untuk jaga periuk nasi mereka.<ni menyebabkan kerajaan mengambil tindakan memohon status =negara paling mundur> dari +ertubuhan ..Kesannya ke atas negeri 3hinLo $hli persatuan pemuda 3hin yang telah menandatangani namanya dalam surat yang meminta di ujudkan kesatuan persekutuan. +elajar-pelajar dari luar bandar perlu menghabiskan 2 tahun di kolej negeri barulah ke kampus di . .$dakah pengundi etnik minoriti menyokong unitary stateN .urma yang menyatakan mereka tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dengan sistem baru ini tetapi sekurang-kurangnya kononnya ada kemungkinan lebih besar penglibatan rakyat dalam sistem ini. . o o Kra . mereka lebih menumpukan kepada kareer masa depan mereka dan tidak /ikirkan tentang politik# kelas ideologi politik di ajibkan pelajar digalakkan menyertai .angsa-bangsa .%++. +emberontakanpemberontakan yang berlaku telah berjaya ditolak ke sempadan dan tidak ada jiran yang mengan-am se-ara akti/ kemerdekaan negara. . beliau diarahkan agar tidak bekerja di 3hin %tate lagi. keahlian parti terbuka kepada semua dan jika tidak menyertai buruk padahnya.*alau bagimanapun terdapat juga intimidasi dan -ubaan merosakkan kotak undi yang dikatakan telah membantu kepada keputusan yang memberangsangkan ini.&etapi apabila beberapa orang 3hin tekah menulis surat men-adangkan di ujudkan sistem persekutuan dan sistem multi-party. tetapi ekonomi jatuh sekali lagi. halang pelajar masuk dalam akti2iti anti-kerajaan# meningkatkan jumlah military intelligen-e di kalangan pelajar pertengahan 191"an. kejatuhan nilai mata ang se-ara mendadak telah menyebabkan rakyat kehilangan ang simpanan mereka. mereka telah ditangkap.+ada 191E. . .+ada musim luruh 1981.$pabila perlembagaan sedang digubal.5engan pembentukan sistem satu parti ini. !9"M sokongan dengan 9'M pengundi# . . beliau terpaksa spent 1" months dalam pengasingan !solotary -on/inement# o %eorang major 3hin dalam &atmada !tentera# dipenjarakan 2 tahun o %eorang pembantu kesihatan a am berbangsa 3hin dipenjarakan beberapa bulan dan apabila dibebaskan. !kononnya apabila di tahun akhir.%elepas suku abad. regim )e *in akhirnya berada dalam keadaan stati-.amai rakyat . . .ersatu dan memulakan liberalisasi pasaran agar dapat memperbaiki ekonomi domestik.

yakni pada (ulai 1988. pemuda yang memulakan pergaduhan adalah anak pega ai . ia telah mengambil masa beberapa bulan dan menyebabkan '6" nya a telah terkorban berdasarkan kepada laporan kerajaan9 alaupun sumber-sumber luar menyatakan kehilangan nya a adalah sebanyak 1. $yahnya mati ketika 2 tahun. +ada 18 %eptember 1988. +ada masa yang sama.erlakunya pergaduhan di kedai kopi di antara pelajar uni2ersiti dan pemuda2 tempatan pada 12 Ma. &inggal di luar . (eneral %a Maung telah mengumumkan pembentukan Stat La* a&d O'd ' R sto'atio& +o)&.""" orang mati di @angon dan beberapa ribu lagi mati di tempat-tempat lain di seluruh negara. - Masalah politik (id olo!"# $ D %o&st'asi 19(( . rompakan.%++ dan dia terus dilepaskan.angoon 0ni2ersity. %atu perikatan telah di ujudkan di antara . Kepimpinan kemudiannya diberikan kepada rakan pihak militari dari orang a am.erikutan persaraan )e *in pada (ulai 1988.dan (un 1988 yang bertujuan untuk menjatuhkan )e *in. . jadi keluarga pindah ke 5elhi. pelajar dapat peluang untuk tunjuk perasaan. Myanmar terpaksa menghadapi masalah politik domestik selama tiga bulan. Kmaknya dilantik sebagai duta ke <ndia. pada 12 Ogos 1988. beliau tidak terlibat.1988.""" orang. - - Bila Aung San Suu Kyi muncul? $ al demonstrasi. (eneral %ein ? in digantikan. Ketua polis rusuhan menguasai kerajaan dan akibat daripada penentangan. dan tindakbalas polis telah meninggalkan lebih kurang '"" hingga 1. . . dan peningkatan dalam penentangan dari golongan pelajar telah mengakibatkan tindakbalas yang ganas.angoon dan . memastikan keperluan asas rakyat seperti makanan dan tempat perlindungan terpelihara9 dan menjalankan pilihanraya pelbagai parti yang bebas dan adil.rigadier $ung Fyi. )e *in mengumumkan perletakan ja atan beliau. Menteri +ertahanan. )e *in se-ara rasminya bersara dari politik dan men-adangkan agar satu system pelbagai parti mungkin lebih baik bagi negara . bekas menteri pertahanan. yakni Maung Maung !pada 19 Ogos 1988#. yang telah men-uba untuk menenangkan serta menghalang peningkatan dalam penentangan terhadap pentadbiran tentera. surat-surat yang mengkritik kerajaan yang didedahkan kepada orang a am dari seorang bekas rakan militari )e *in bernama . 5alam satu persidangan bermula pada 2E (ulai. pihak militari melan-arkan satu 'a%pasa& k)asa terhadap kerajaan yang dibentuknya sendiri.' +ada Ma. $pabila didapati baha a sebahagian daripada tentera bersenjata mungkin akan menyertai perikatan ini. .erikutan dengan rusuhan anti-kerajaan pada Ma. .eliau digantikan oleh (eneral %ein ? in !penyokong )e *in#. 5engan demonstrasi yang berlaku di seluruh negara.rigadier $ung Fyi.urma. +elajar berkumpul di luar polis stesen dan protes  seorang pelajar dibunuh +elajar marah sebab juru-akap regim menuduh pelajar2 yang memulakannya. dan 5a $ung %an %uu Kyi. (eneral &in 0.urma se aktu remaja.1988.il (SLOR+# yang berjanji akan mengekalkan undang-undang dan orde9 memperbaiki system pengangkutan dan komunikasi.erlaku demonstrasi di <nstitut &eknologi . 5alam usaha men-apai objekti/nya yang pertama tadi.

Keanggunannya 7 si/atnya yang tenang 7 kepetahannya ber-akap telah memukau 7 memikat hati rakyat  menyeru agar rakyat perjuangkan demokrasi dengan -ara aman.elajar uni2ersiti di Kngland dan berkah in dengan Mi-hael $ris.)?5 memenangi pilihanraya Mei 199" dengan satu kemenangan yang amat besar. +ada tahun 1988. . alaupun beliau belum lagi menjadi ahli mana-mana kumpulan. . '-a"a pada 19((/// i) ii# iii# i2# demonstrasi berlaku se-ara spontan  tidak ada kepimpinan nasional yang boleh menyatukan semua bekalan makanan tidak -ukup !/ood shortages#. kebetulan beliau berada di . telah dikeluarkan9 pada (ulai 1989 5a $ung %an %uu Kyi telah diletakkan di ba ah =house arrest> dan (eneral &in 0 dimuatkan ke dalam penjara. %ekali sekala balik .%elepas rampasan kuasa 1988. .6 . )ational ?eague /or 5emo-ra-y !)?5#. ..Mempunyai kesan psikologi yang mendalam ke atas mereka yang terlibat. mengambil 8"M daripada kerusi dengan 6"M jumlah undian.urma untuk la at tetapi tinggal di Kngland bersama suami dan 2 anak lelakinya. . yang mendapat 2M daripada kerusi dengan 2'M jumlah undian.$kti2is dari pelbagai generasi kin boleh berhubung dan mengetengahkan satu a asan baru bagi negara mereka. M &!apa d %o&st'asi p la-a' $ p -)a&! d %ok'asi tidak .akyat yang membesar dengan tanggapan pentadbiran otoritarian ini akan berterusan sampai bila2 kini mula memper-ayai baha a politik negara boleh berubah. harapan rakyat meningkat baha a demonstrasi boleh di ujudkan semula.$kti2iti kempen dibataskan dan kedua-dua pemimpin tertinggi kumpulan pembangkang yang utama. Piliha&'a"a 1990 . berbanding dengan parti yang disokong oleh %?O. barulah keluarkan kenyataan agar di ujudkan satu komiti bebas untuk me ujudkan pilihanraya pelbagai parti. %erta merta beliau menjadi key $igure dalam perjuangan demokrasi. 0 &in Oo dan $ung Fyi pada 2179788. militari juga diben-i. K sa& 19(( . -urious7ingin tahu untuk melihat anak pemimpin tersayang mereka. @ang pertama adalah )ational ?eague /or 5emo-ra-y !)?5# pimpinan $ung %an %uu Kyi. %?O. yang diben-i adalah polis dan agen2 intelligen-e tetepai setelah pembunuhan pelajar dan sami. . pega ai %?O.3 mengumumkan parti-parti politik boleh menda/tar.eliau ambil keputusan buat spee-h di %h edagon +agoda pada 26 Ogos  P juta penduduk tiba. .ser2i-es stopped.$pabila pihak yang menang -uba membentuk kerajaan mereka.3 !Myanmar %o-ialist +rogram +arty 4 kini )ational 0nion +arty#. %ebelum 1988.angoon menjaga ibunya yang sakit ketika demonstrasi bermula. Mulanya tinggal di rumah tetapi setelah didesak.Kkoran daripada itu. . rakyat penat menyebabkan militari boleh ambil alih tidak ada atau kurang penglibatan organisasi 7 pertubuhan etnik bersenjata jeneral dapat memperolehi ketaatsetiaan daripada tentera mereka.3 bertindak balas dengan menangkap kebanyakan mereka dan mengisytiharkan baha a kerajaan a am tidak boleh di ujudkan sehinggalah satu perlembagaan baru telah digubal. publi.

+erdana Menteri . - Masalah t&ik +emberontakan etnik. Menjelang musim luruh 1994. seperti mana2 diktatorship militari. *alau bagaimanapun.akil yang diundi telah melarikan diri ke sempadan &hai dan membentuk satu kerajaan alternati/ yang dikenali sebagai )ational 3oalition Fo2ernment o/ the 0nion o/ . (eneral &han %h e menggantikan (eneral %a Maung sebagai pengerusi %?O. di mana beliau mengadakan pertemuan dengan beribu-ribu rakyat .3 semakin mendalam pada Oktober 1991. di mana ia mendapat sokongan rasmi dari 3hina. +ada Ogos 199'. yang meletus di negeri-negeri Ka-hin dan %han sejurus selepas rampasan kuasa tentera 1962. kepimpinan Myanmar yang semakin tua terpaksa bergantung kepada askar-askar etnik minority.3 boleh menganggap parti mereka 8 )0+ !)ational 0nity +arty# boleh menang sedangkan demonstrasi baru sahaja berlaku berikutan penangkapan pemimpin2 )?5N i# . yang kemudiannya diubah oleh kerajaan. dan seorang arta an $merika.urma dan orang asing di luar pintu pagar rumahnya.urma berpindah dari tengah +egu @oma ke sempadan timur laut 3hina. apabila $ung %an %uu Kyi dianugerahkan )obel +ea-e +riIe !$nugerah Keamanan )obel# kerana komitmennya kepada perubahan tanpa keganasan. memandangkan beliau tidak ingin menerima perlindungan politik dari Myanmar. yakni 0 )u. telah dibebaskan dari penjara. +ada 1981.3.egim. )e *in menyerahkan ja atan presidennya kepada %an @u. O2er estimated skongan mereka !tentera dan bekas tentera# ii# Menggalakkan banyak parti yang boleh mem-ahbelahkan pengundi pro-demokrasi iii# Mereka menangkap pen-abar2 mereka i2# Menghadkan akti2iti kempen pihak la an. !international symbol o/ demo-ra-y# &ekanan pihak tentera semakin longgar pada tahun-tahun berikutnya. seorang pega ai 0). hanya melihat atau mendengar apa yang mereka ingin per-aya. seorang jeneral yang telah bersara.urma %o-ialist +rogram +arty.3. jeneral &han %h e dan Khin )yunt. - - .urma terakhir yang melalui proses pilihanraya. $ung %an %uu Kyi akhirnya dibebaskan daripada =tahanan rumah> dan dibenarkan untuk kekal di @angon. $ung %an %uu Kyi dibenarkan untuk mendapat la atan dari ahli keluarganya pada 1992 dan dua tahun kemudian oleh seorang ahli kongres. perdana menteri. alaupun )e *in meneruskan ja atannya sebagai pengerusi . &ekanan daripada pihak antarabangsa ke atas %?O. Mengapa %?O. terus mena/ikan penguasaan kerajaan terhadap ka asanka asan utama. dan menteri pertahanan pada 2E $pril 1992.1 %ebilangan daripada akil. +emberontakan Karen beralih ke sempadan &hai di mana ia mengambil peluang dari perdagangan pasaran gelap. +emberontakan dari +arti Komunis . termasuk %egitiga Kmas Myanmar !pembekal utama pasaran -andu dunia#. $pabila sokongan ini ditarik balik pada akhir 198"an.urma di kem utama pergerakan penentangan Karen. bersama-sama dengan beberapa tahanan politik yang lain. %uu Kyi mengadakan perbin-angan dengan dua pemimpin utama %?O. yang akhirnya bangun menentang kerana ingin menjalankan perdagangan -andu mereka sendiri dan akhirnya bersetuju untuk mengadakan gen-atan senjata dengan kerajaan pusat. penahanan beliau berterusan melimpasi had yang ditetapkan oleh undangundang.

tugas kon2ensyen ini digantung beberapa kali. dengan menggelarkan =asso-iate -itiIens> kepada masyarakat di mana nenek-moyang mereka bukan daripada =kaum asli> Myanmar. $kibatnya. %?O. Masalah d &!a& !olo&!a& sa%i Qubungan %?O. %ehinggalah pada 5isember 199'. tetapi pada a al 1998. satu kon2ensyen kebangsaan yang dipilih oleh %?O.3 dan bersara di @angon. Khun %a. tentera Myanmar dapat menguasai pengkalan utama Karen di Mannerpla pada musim bunga 199'. seperti apa yang ujud dalam perlembagaan <ndonesia. Kon2ensyen tersebut menerima arahan daripada %?O. . parti $ung %an %uu Kyi iaitu )?5 keluar daripada kon2ensyen.eberapa tahun kemudian. dan tidak boleh memegang ja atan pada peringkat-peringkat tertentu dalam kerajaan.urman.3 untuk mendera/kan satu perlembagaan baru mula bertemu pada (anuari 199E.3 untuk memberikan pihak militari peranan yang dominan dalam mana-mana bakal kerajaan. pula kekal penguasaannya ke atas sebahagian daripada bahagian timur negeri %han.urman dan <ndo-.3 dengan . %?O. Ketua ty-oon opium7-andu. memandangkan pihak pongyi !sami# telah memainkan peranan dalam pemberontakan tahun 1988 dan turut membantu mentadbir bandar Mandalay. %ejak itu. pertempuran berterusan di antara pemberontak Karen dan tentera Myanmar. *alau bagaimanapun. Folongan ini dibenarkan untuk mengundi tetapi tidak dibenarkan untuk dipilih dalam pilihanraya. kedua-dua pihak telah melakukan pelbagai per-ubaan dalam merundingkan satu penyelesaian untuk men-apai keamanan.3 juga terpaksa berhadapan dengan insurgensi etnik yang berterusan di sempadansempadan Myanmar. barulah beliau menyerah diri kepada tentera Myanmar. +ada akhir 199'. %asaran utama mereka adalah komuniti %ino-. - .3 bertindakbalas dengan menekan otoriti %angha untuk mendisiplinkan sami-sami muda. %ementara itu. dan kemudiannya dengan etnik Ka-hin.uddhist Sangha !pertubuhan sami-sami# juga tidak senang. dan menuduh baha a kon2ensyen tersebut bergerak bukan berlandaskan kepada prinsipprinsip demokratik. +ihak Karen pula akhirnya kehilangan sokongan tidak rasmi yang diberikan oleh &hailand terhadap gerakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Karen.8 - %atu undang-undang ke arganegaraan yang baru diimplementasikan se-ara perlahanlahan pada tahun 198"an. apabila terpaksa berhadapan dengan tuduhan dadah daripada $merika %yarikat dan kurangnya hubungan perniagaan melalui &hailand. Khun %a akhirnya -apai satu persetujuan dengan %?O. melalui -ara melihat angkatan bersenjata mereka sebagai satu kumpulan militia yang berasingan dan dengan -ara memberikan bantuan pembangunan ekonomi serta bersikap toleransi terhadap akti2iti-akti2iti perdagangan mereka di sempadan !termasuk perdagangan -andu#. Feneral Khin )yunt telah merundingkan perjanjian-perjanjian gen-atan senjata yang berasingan9 pertama sekali dengan puak bukit yang kebanyakannya orang 3ina. pongyi di Mandalay memprotes pentadbiran tentera dengan -ara menolak sedekah atau dermaan daripada golongan tentera.

3 dan pihak )?5 memun-ak pada Mei 1996 apabila %?O. dan untuk men-apai kompromi politik dengan $ung %an %uu Kyi. tidak lama selepas itu. - T ka&a& a&ta'a. di mana kedua-duanya telah mengenakan sekatan ekonomi yang sederhana terhadap Myanmar. $%K$) juga mula membidas tindakan negara-negara barat untuk -uba mempromosikan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi liberal sebagai suatu yang bersi/at sejagat dan patut diamalkan oleh semua negara bangsa padahal pandangan pemimpin-pemimpin $%K$) adalah baha a masyarakat timur mempunyai budaya politik yang tersendiri dan amalan-amalan demokrasi yang dikenali sebagai =gaya $sia> atau =Cuasi demo-ra-y>. $%K$) tetap berdikari dan terus berkeras untuk menerima Myanmar pada 1991 dengan dasar baha a prinsip :-onstru-ti2e engagement. +ada 1991.3 sekali lagi menangkap ahliahli )?5 untuk menghalang satu mesyuarat yang akan diadakan sempena mengingati pilihanraya 199". adalah lebih sesuai daripada sekatan dan pemulauan !-oersi2e diploma-y#. Myanmar diberi status pemerhati $%K$) pada 1996. )amun demikian.aht &hailand dan seterusnya merebak ke seluruh $sia &enggara.a&!sa &ekanan daripada pihak antarabangsa untuk melakukan re/ormasi kebanyakannya datang daripada Kesatuan Kropah dan $merika %yarikat.3 menangkap lebih daripada 2"" delegasi yang ingin menyertai satu kongres parti )?5. alaupun kepemimpinan atasan kekal sama. &idak ada perlembagaan yang timbul sejak Mei 1998. sejurus selepas penerimaan Myanmar pada (un 1991. *alau bagaimanapun. apabila %?O. &ekanan terus diberikan oleh kedua-dua badan tersebut ke atas $%K$) supaya tidak mengiktira/ kedudukan Myanmar sebagai anggota penuh pertubuhan $%K$). )ational 3on2ention ini tergantung begitu sahaja. *alau bagaimanapun.3 dibubarkan dan dengan pantasnya digantikan dengan %tate +ea-e and 5e2elopment 3oun-il !%+53#. %uu Kyi ditahan di rumahnya pada %eptember 2""" apabila beliau buat per-ubaan untuk tra2el7keluar dari @angon melalui keretapi dan seterusnya melanggar arahan kerajaan yang telah ban %uu Kyi daripada tra2el. %ebaliknya pula. rekod hak asasi manusia yang semakin buruk menyebabkan Kesatuan Kropah dan 0% telah membidas tindakan $%K$). +ihak otoriti Myanmar tidak membenarkan beliau untuk mela at isterinya buat kali terakhir di @angon.9 +ada 1996. dan mengenakan halangan-halangan untuk melan-ong kepada pega ai-pega ai kerajaan. Myanmar menyertai $%K$) dan ahli-ahli lain berpegang kepada polisi =-onstru-ti2e engagement> !penglibatan membina# dalam usahanya untuk memujuk %+53 agar lebih bersikap akomodasi terhadap aspirasi rakyat. <nsiden yang sama berlaku pada Mei 1991. %uu Kyi pula tidak mahu meninggalkan negara kerana bimbang kerajaan Myanmar akan mena/ikan kemasukan semula beliau ke Myanmar. negara-negara $sia &enggara telah menghadapi krisis mata ang yang hebat bermula dengan serangan dan kejatuhan mata ang . Ketegangan antara %?O. meninggal dunia di ?ondon kerana penyakit barah. - - - . negara-negara jiran tidak mahu mengutuk %+53 atas alasan baha a ini akan men-ampuri hal-eh al domestik negara tersebut. Mi-hael $ris. suami %uu Kyi. +ada 1999. %ehubungan dengan itu juga. +ada 1' )o2ember 1991 %?O.

*alau apapun. pada pihak regim militari pula.1" Kemungkinan ujudnya satu teori konspirasi di mana pihak barat ingin mengajar pemimpin-pemimpin $sean kerana tindakan mereka yang mengingkari kehendak masyarakat antarabangsa. /0*0001 ti"a pada satu persetu#uan dengan SL234 dan menyerah sen#ata. tindakan mereka memasuki $%K$) telah memberikan legitimasi antarabangsa yang amat diinginkan dan diperlukan oleh regim.ong Tai %trup -. Tam"ahan #uga* pega ai militari .1 .yanmar sendiri. Tetapi SL234 pula gem"ira dengan penyerahan diri yang telah di"uat oleh +hun Sa kerana kadar kematian tinggi dalam pertempuran dengan +hun Sa* dan ini tidak "oleh diterima oleh militari dalam #angkamasa pan#ang7 dan "erkurangnya hostilities telah meningkatkan moral tentera. Selain itu pela"uran daripada "ekas ketua narkotik ini telah mem"erikan suntikan "esar kepada ekonomi 5angon. Kesatuan Kropah dan $merika %yarikat telah juga menuduh Myanmar terlibat se-ara akti/ dalam perdagangan narkotik menerusi kerjasamanya dengan raja-raja dadah seperi Khun %a. %ejarah Myanmar terus menghantuinya dan satu masa depan yang stabil serta makmur adalah bergantung kepada ke ujudan satu system politik yang dapat mengendalikan aspirasi pelbagai kumpulan etnik yang ada. kedua-dua %+53 dan %uu Kyi masih tidak dapat men-ari kata sepakat. %Pada &anuari '(()* +hun Sa* pemimpin tentera Shan . Ta%at1 - - *alau bagaimanapun. &engok keadaan espe-ially no %uu Kyi dibebaskan. pada akhir 1999. Beliau tinggal di 5angon di "a ah penguasaan kera#aan* dan di"enarkan terli"at dalam perniagaan yang sah* Amerika Syarikat telah meminta agar "eliau didak a kerana "eliau merupakan pemimpin utama operasi opium6heroin ter"esar di rantau Asia Tenggara.yanmar sendiri mengaku "aha a trup/ +hun Sa mempunyai kele"ihan sen#ata le"ih tinggi daripada tentera .