Ekstrakt z grejpfruta z melisą Często dobre efekty przynosi wspomaganie Mikstury oczyszczającej ekstraktem z grejpfruta w połączeniu z naparem z liścia

melisy. becnie najpewniejszą postacią ekstraktu z pestek grejpfruta wydaje się by! produkt o nazwie Citrosept. "wagi #. $uracja jest przeznaczona dla os%b& kt%re po trzymiesięcznym stosowaniu Mikstury oczyszczającej czują& 'e jeszcze coś mocniejszego do oczyszczenia ic( organizmu potrzeba i nie mają w tym czasie nasilonyc( objaw%w działania Mikstury oczyszczającej. )dyby owe efekty były& to rozpoczęcie kuracji wspomagającej nale'y odło'y! do czasu& a' ustąpią. *. $uracji nie stosują osoby& kt%re nie odczuwają potrzeby wzmocnienia działania Mikstury oczyszczającej. #. +rzygotowanie Citroseptu z melisą

,aszetkę zawierającą zmielone liście melisy -Melissa fi./ wło'y! do szklanki& zala! wrzątkiem& nakry! i pozostawi! na *0120 minut. 3astępnie wyją! saszetkę ze szklanki i do ciepłego jeszcze naparu wla! *4 kropli Citroseptu& zamiesza! i wypi!. *. $iedy pi! Citrosept z melisą

5ako wspomaganie Mikstury oczyszczającej Citrosept z melisą nale'y pi! jeden raz dziennie godzinę& dwie po kolacji.

6e względu na mo'liwoś! gwałtownej reakcji organizmu w początkowej fazie stosowania Mikstury oczyszczającej& nale'y tę metodę zastosowa! dopiero po trzec( miesiącac( oczyszczania i stosowa! przez trzy miesiące& kierując się poni'szym (armonogramem.

7armonogram stosowania Citroseptu z melisą z uwzględnieniem procesu oczyszczania organizmu Miksturą oczyszczającą. #

2. Efekty zastosowania Citroseptu z melisa 6astosowanie Citroseptu z melisą ma za zadanie przyspieszy! usuwanie sc(orze8 organizmu. 6aobserwowane dotyc(czas efekty to9 #. ustępują szumy w uszac(& c(ocia' na początku szumy z reguły wzmagają się 1 co jest obiecującym objawem& *. ustępują zadawnione c(oroby g%rnyc( dr%g oddec(owyc( co wią'e się ze wzmo'onym ściekaniem flegmy& 2. ustępuje grzybica tc(awicy& czemu towarzyszy doś! ucią'liwy& odrywający się kaszel& :. zaczynają ustępowa! zadawnione c(oroby sk%rne& jednak w początkowej fazie nale'y liczy! się z zaognieniem zmian sk%rnyc(.

:. ;eakcja organizmu na stosowanie Citroseptu z melisa " niekt%ryc( os%b na początku kuracji mo'e wystąpi! kr%tkotrwałe pogorszenie samopoczucia& lekka biegunka& objawy grypopodobne z gorączką i łamaniem w kościac(. 5eśli objawy są bardzo intensywne& to nale'y kurację przerwa! i po dw%c(& trzec( dniac( rozpoczą! od zmniejszonej dawki Citroseptu& np. 4 kropli. "waga 3asilenie objaw%w spowodowane kuracją Citroseptem z melisą jest sygnałem zwiększonej ilości toksyn w krwi& kt%re uwalniają się z zabityc( organizm%w grzyb%w i bakterii 1 to dobrze. 5ednak istnieje niebezpiecze8stwo& 'e zbyt du'ą ilością toksyn mo'emy nadmiernie obcią'y! naszą wątrobę 1 a to ju' niedobrze. <latego nie nale'y za wszelką cenę przytrzymywa! nasilonyc( objaw%w reakcji organizmu& lecz po prostu przerwa! kurację. 4. 6astrze'enia w stosowaniu Citroseptu z melisą soby uczulone na cytrusy& przyjmujące leki w związku z c(orobą wątroby oraz kobiety w cią'y powinny zac(owa! szczeg%lną ostro'noś! i rozpoczą! kurację od jednej kropli Citroseptu. soby przyjmujące leki nasercowe lub na nadciśnienie mogą stosowa! kurację& jednak muszą zac(owa! dwugodzinny odstęp czasowy pomiędzy przyjęciem lek%w a wypiciem Citroseptu z melisą.

*