Farmaceutyczny przemysł

...Przez cały dwudziesty wiek trwała rozbudowa i organizacja przemysłu farmaceutycznego. Celem było zdobycie kontroli nad systemami opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez systematyczne zastępowanie naturalnych metod leczenia, nie podlegaj cych ochronie patentowej, syntetycznymi lekami, kt!re tej ochronie podlegaj i przez to s dochodowe. "wolucja tego przemysłu nie przebiegała w spos!b naturalny. #ręcz przeciwnie, była ona wynikiem decyzji inwestycyjnej podjętej przez garstkę bogatych i bezwzględnych przedsiębiorc!w. $ziałaj c celowo, określili ciało ludzkie jako rynek, kt!ry pomno%y ich bogactwo. &ił napędow tego przemysłu inwestycyjnego była 'rupa (ockefellera. )a przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku kontrolowała ona przeszło *+, sektora petrochemicznego w &tanach -jednoczonych, w zwi zku z czym jej członkowie zaczęli rozgl da. się za nowymi, globalnymi mo%liwościami inwestycyjnymi. /olejna grupa inwestycyjna aktywna na tym polu została stworzona wok!ł grupy finansowej (othschilda. /artel w okresie drugiej wojny światowej Po &tandard 0il 1obecnie "220)3 (ockefellera, drugim największym konglomeratem korporacyjnym w sektorze farmaceutyczno4petrochemicznym w pierwszej połowie dwudziestego wieku był niemiecki 5' 6arben. &tanowił on najwa%niejszy czynnik odpowiedzialny za dojście 7itlera do władzy politycznej oraz za jego p!8niejsz . realizowan wsp!lnie . agresję na "uropę i świat. $ruga wojna światowa była faktycznie wojn napastnicz , zaplanowan , rozpoczęt i prowadzon przez decydent!w z 5' 6arben. Co więcej, koncern ten był sp!łk macierzyst 5' 9uschwitz 4 największego zakładu przemysłowego tego kartelu chemicznego znajduj cego się poza granicami )iemiec. :ogactwo zdobyte przez 5' 6arben naznaczone było krwi i cierpieniami niewolnik!w, w tym tak%e przetrzymywanych w obozie koncentracyjnym 9uschwitz. 5' 6arben wspierał i jednocześnie wykorzystywał pozbawionych skrupuł!w władc!w hitlerowskich )iemiec w celu uzyskania dominacji gospodarczej nad "urop i światem. 5' 6arben był największym udziałowcem &tandard 0il (ockefellera i ;ice ;ersa. -wycięstwo sił alianckich nad hitlerowskimi )iemcami w <*=> roku przekreśliło planowane przez 5' 6arben uzyskanie pozycji światowego potentata w przemyśle farmaceutycznym i petrochemicznym. ?ednocześnie &tandard 0il i inne korporacje farmaceutyczne@petrochemiczne konsorcjum (ockefellera stały się najsilniejsz grup finansow w tym sektorze, zachowuj c sw pozycję po dzieA dzisiejszy. Podczas procesu norymberskiego w <*=B roku, niekt!rych członk!w kierownictwa 5' 6arben uznano za winnych popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, w tym masowych morderstw, grabie%y i innych. Crybunał norymberski doprowadził ponadto do rozbicia kartelu 5' 6arben na trzy mniejsze sp!łki . 7oechst, :ayer i :9&6. $zisiaj ka%de z tych przedsiębiorstw jest większe ni% !wcześnie 5' 6arben. 0becnie, &tany -jednoczone i #ielka :rytania s wiod cymi eksporterami produkt!w farmaceutycznych na świecie. 5nnymi słowy 4 dwa z trzech dostępnych na rynku lek!w s produkowane przez korporacje maj ce swe siedziby w tych paAstwach. Podstawowe zasady funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego

0skar%eni s odpowiedzialni za śmier. setek milion!w ludzi oraz za to, %e kolejne rzesze os!b cierpi na choroby układu sercowo4naczyniowego, raka i inne schorzenia, kt!rym mo%na było zapobiec . i w du%ej mierze wyeliminowa. . wiele lat temu. Ca przedwczesna śmier. setek milion!w ludzi nie jest ani dziełem zbiegu okoliczności, ani wynikiem zaniedbania. -ostała ona rozmyślnie i systematycznie zorganizowana przez przemysł farmaceutyczny i jego inwestor!w w wył cznym celu rozszerzenia wartego miliardy dolar!w globalnego rynku lek!w. (ynkiem dla przemysłu farmaceutycznego jest ludzkie ciało, zaś zwrot z dokonywanych inwestycji zale%y od kontynuacji i rozprzestrzeniania się chor!b. - kolei dochodowoś. jest uzale%niona od mo%liwości obejmowania nowych lek!w ochron patentow , co czyni ten przemysł najbardziej opłacalnym na świecie. Cymczasem zapobieganie i likwidacja jakiejkolwiek choroby znacz co zmniejsza lub całkowicie eliminuje popyt na farmaceutyki. # zwi zku z tym korporacje farmaceutyczne systematycznie utrudniaj zapobieganie i eliminowanie chor!b. 9by popełnia. te zbrodnie, korporacje farmaceutyczne korzystaj z usług niezliczonych wykonawc!w i wsp!lnik!w w nauce, medycynie, środkach masowego przekazu i polityce. )awet rz dy paAstw s manipulowane czy te% kierowane przez lobbyst!w i byłych pracownik!w ścisłego kierownictwa sp!łek farmaceutycznych. Przed dziesi tki lat legislacja wielu r!%nych kraj!w była kształtowana i nadu%ywana w celu promowania tego wartego wiele miliard!w dolar!w .przemysłu chorobowego., co naraziło na ryzyko zdrowie i %ycie setek milion!w niewinnych pacjent!w i ludzi. Czynnikiem warunkuj cym rozw!j przemysłu farmaceutycznego jako dobrze prosperuj cej działalności o charakterze inwestycyjnym była eliminacja konkurencji ze strony bezpiecznych, naturalnych metod leczenia, gdy% nie podlegaj one ochronie patentowej, a zyski płyn ce z ich sprzeda%y s niewielkie. Co więcej, naturalne terapie mog skutecznie zapobiega. i likwidowa. choroby ze względu na ich kluczow rolę w metabolizmie kom!rkowym. #skutek systematycznej eliminacji naturalnych metod leczenia i przejęcia system!w opieki zdrowotnej w większości kraj!w, przemysł farmaceutyczny uzale%nił miliony ludzi . i niemal%e wszystkie paAstwa . od swej działalności inwestycyjnej. Przemysł farmaceutyczny jako zorganizowane oszustwo Przemysł farmaceutyczny oferuje .zdrowie. milionom pacjent!w, lecz nie spełnia danej obietnicy. -amiast tego udostępnia produkty, kt!re jedynie łagodz objawy i jednocześnie rozwijaj nowe choroby, a to otwiera nowe mo%liwości dla przyszłej działalności handlowej. 9by zatai. popełniane oszustwo, przemysł wydaje dwukrotnie więcej pieniędzy na czynności o charakterze maskuj cym ni% na badania nad nowymi terapiami. 0pisana powy%ej organizacja oszukaAczego procederu tłumaczy, dlaczego działalnoś. inwestycyjna tego sektora mogła przebiega. spokojnie przez nieomal wiek za strategiczn zasłon dymn przedstawiaj c korporacje jako .dobrodziejstwo. ludzkości. Dycie E miliard!w ludzi i gospodarki większości kraj!w świata s zakładnikami przestępczych praktyk przemysłu farmaceutycznego.

-demaskowanie farmaceutycznego robienia interes!w na chorobach. # ci gu ostatnich dziesięciu lat stałem na czele działaA zmierzaj cych do

zdemaskowania zorganizowanego oszustwa popełnianego przez ten najpotę%niejszy na świecie przemysł inwestycyjny. 0degrałem kluczow rolę w wykazaniu, %e największ przeszkod na drodze do podniesienia poziomu zdrowotności na naszej planecie jest sam przemysł farmaceutyczny, a tak%e jego inwestycyjny charakter i rozw!j warunkowany dalszym rozprzestrzenianiem się chor!b. ?ako naukowiec miałem wyj tkow mo%liwoś. odkrycia prawdziwej przyczyny chor!b sercowo4naczyniowych i innych chronicznych schorzeA. #raz z kolegami i innymi osobami odegrałem te% kluczow rolę w udokumentowaniu skutecznych, naturalnych i nie podlegaj cych ochronie patentowej alternatyw farmaceutycznego .robienia interes!w na chorobach.. 5dentyfikacja naturalnych substancji, kt!re optymalizuj metabolizm kom!rkowy, pozwala zapobiega. i w du%ej mierze wyeliminowa. wiele spośr!d najbardziej rozpowszechnionych dziś chor!b, w tym schorzeA sercowo4naczyniowych, raka i szeregu innych.

<. 0skar%eni umyślnie i systematycznie podtrzymuj istnienie chor!b sercowo4naczyniowych, w tym podwy%szonego ciśnienia krwi, niewydolności serca, powikłaA cukrzycowych i innych schorzeA, raka, chor!b zaka8nych 1w tym 95$&3, osteoporozy i wielu innych powszechnie występuj cych dziś chor!b, kt!rym według przyjętej oceny mo%na w du%ej mierze zapobiec przy u%yciu naturalnych środk!w. 0skar%eni celowo doprowadzili do niepotrzebnych cierpieA i przedwczesnej śmierci setek milion!w ludzi. F. 0skar%eni systematycznie i celowo uniemo%liwiaj wytępienie chor!b sercowo4naczyniowych, raka i innych schorzeA poprzez utrudnianie i blokowanie rozpowszechniania ratuj cych %ycie informacji na temat korzyści zdrowotnych wynikaj cych z naturalnych metod leczenia nie podlegaj cych ochronie patentowej. #skutek tego oskar%eni celowo doprowadzili do dalszych niepotrzebnych cierpieA i przedwczesnej śmierci setek milion!w ludzi. G. 0skar%eni celowo i systematycznie rozwijaj istniej ce choroby i powoduj powstawanie nowych poprzez produkowanie i wprowadzanie na rynek farmaceutyk!w słu% cych do kr!tkotrwałego leczenia objawowego, lecz posiadaj cych znane i szkodliwe długofalowe skutki uboczne. #skutek tego oskar%eni celowo doprowadzili do dalszych niepotrzebnych cierpieA i przedwczesnej śmierci setek milion!w ludzi...:-$H(I dr med. Jatthias (ath 7aga, 7olandia dnia <= czerwca F++G roku