Személyiségzavarok megértéséhez

Mai tudásunk szerint kialakulásukban a kora gyerekkori lelki fejlődési zavarok és hibás tanulási mechanizmusok, az öröklött háttér és a központi idegrendszer korai károsodásai játsszák a főszerepet. gyerek személyiségének optimális fejlődésében a megfelelő családtervezés !genetikai tanácsadás", a sz#lők lelki egyens$lya alapvető jelentőség%.
&' z egy komplett pszichopata( )örtönben is volt. *' +isztérika, egyszer%en szörny%( ,' jjaj, rendesen még beszélgetni sem lehet vele( Mindenre gyanakszik, mindenkiben ellenséget lát. -otál paranoid. .szichopata, hisztériás, paranoid, skizoid gyakran közl#nk e szavakkal sommás véleményt társainkr/l, szinte mindig idegenkedő, negat0v hangs$llyal. Milyen emberek is ők' .robléma van vel#k, tán betegek' vagy csak a megszokott/l eltérő a viselkedés#k de azért azt is bele kell érten#nk, hogy mindannyian k#lönbözőek vagyunk.

A személyiségzavar olyan kóros magatartásbeli, érzelmi tulajdonságokra, megnyilvánulásokra utaló összefoglaló fogalom, melyek tartósan és jelentősen eltérnek a társadalmi, kulturális elvárásoktól. Az így megjelölt ember személyiségében ezen eltérések hosszan akár egész élete során! fennállnak, viselkedés", reagálás módja legtöbbször markánsan eltér az egészségesétől. személyiségzavarban szenvedő beteg kifejezést nem volna helyes használni, mert ezen emberek legtöbbször tagadják, hogy bármi gond volna vel#k noha környezet#k többé1kevésbé tisztán érzékeli és elszenvedi mindennapi alkalmazkodásbeli nehézségeiket. 2k a rossz értelemben vett más !félős, k#lönc, hisztérikus, önimád/, gonosz", amilyenné mi magunk soha nem szeretnénk válni. személyiségzavar fő jelei már serd#lőkorban mutatkoznak, felnőtté érve az egyén olyan kifejezett, mélyen rögz#lt sajátságokkal !k/ros gondolkodás1, magatartás1 és érzelmi, indulati, hangulati mintákkal" b0r, melyek egész életében fokozott veszélyforrást jelentenek a mindennapokban. 3örnyezet#kkel szinte mindig problémás a viszonyuk, álland/ fesz#ltségekkel terhelt. 4iselkedés#kre nincsenek belátással, alig tudják beleélni magukat mások lelkiállapotába. 5áluk fordul elő a legtöbb válás, belől#k lesz a legtöbb hajléktalan, munkanélk#li, b%ncselekmények elkövetője. z alkoholisták, drogf#ggők j/ három1negyedénél észlelhető személyiségzavar. Előfordulás személyiségzavar nem ritka állapot, 61768 között ingadoznak a gyakoriságra utal/ adatok, tehát még a legszigor$bb és legsz%kebb feltételeket alkalmaz/ vizsgálati rendszer alapján is !valamilyen formája", minden 9:. embernél fennáll. ;kait pontosan nem ismerj#k. <eltételezhető, hogy a modern világ jellegzetességei !egyik oldalon"= álland/ rohanás, fokozott stressz, szorongás, a létért val/ folyamatos, kiélezett k#zdelem, !másik oldalon"= a végletekig fogyasztásorientált szemléletm/d, a kulturális elsivárosodás és a helyén megjelenő sablonos tömegkult$ra, a karrierizmus, az anyagi j/lét és a közvetlen örömszerzés, mint életcél mind1mind kivál/ táptalajt ny$jtanak ahhoz, hogy az elkövetkező nemzedékekben a személyiségzavarok aránya még nagyobb legyen. -1-

Okok társadalmi hatások mellett a kialakulásukban örökletes tényezők, a központi idegrendszer korai fejlődési szakaszaiban bekövetkező károsodás is szerepet játszhat. >zek mellett a főbb lehetséges hátterét a kora gyerekkor lelki fejlődési problémái, illetve a hibás tanulási folyamatok képezhetik. ?zinte magát/l ad/dik az egyszer% következtetés= ha a sz#lőknek kevés az idej#k a gyerekre, maguk is szorongással, álland/ leterheltséggel, fáradtsággal k#szködnek, érzelmileg kiegyens$lyozatlanok, problémás lesz a sz#lő1gyerek kapcsolat is, törés következhet be a gyerek lelki fejlődésében. sarjadz/, formál/d/ gondolkodási, érzelmi, hangulati, indulati mintázatokban k/ros elemek jelenhetnek meg, melyek 0gy az egész további személyiségfejlődést hibás alapokra helyezhetik, megnehez0tve, gyakran ellehetetlen0tve az egészséges lelki m%ködéseket. Milyen irányban történik ez, s milyen formában jelenik meg a zavar a későbbiekben, a felnőttkor során' +árom főbb t0pussal találkozhatunk= 1. A különcök, a furcsák z emberi kapcsolatok idegenek, szorongást keltők, félelmetesek nekik, 0gy bizalmatlanok, titkol/dz/k, ha lehet, ker#lik társaikat. @let#k örömtelen, visszah$z/d/k, h%vösek. Magányos tevékenységet, munkakört helyeznek előtérbe. +a furcsaságaikat környezet#k elfogadja, élet#ket viszonylag komolyabb konfliktus nélk#l bár kényes, bizonytalan egyens$lyban képesek élni. >zen egyens$ly megbomlása esetén viszont s$lyosabb pszichiátriai megbetegedés jelentkezhet náluk. (a !arano"d személ#"ségza$ar z ilyen ember majdnem mindig, mindenre gyanakszik, sértődékeny, rideg, t$lérzékeny, merev. Mindig att/l fél, hogy mások esetleg kihasználják, becsapják, ezért bizalmatlan, titkol/dz/, nincsenek közeli kapcsolatai. 3örnyezetének egyes megnyilvánulásait t$lértékeli, szerinte ezek ellene történnek. >mbertársainak tetteit fenyegetőnek érzi, $gy véli, szándékuk az ő lealacsony0tása, megalázása. Mindig rosszra gyanakszik, 0gy álland/an vizslatja környezetét. Mindez folyamatos készenléti állapotot, fesz#ltséget jelent számára, képtelen megnyugodni. Angerlékeny, hajlamos a féltékenykedésre, szinte nincs humorérzéke. Agen érzékeny a szégyenre, vereségre. <érfiak körében gyakoribb. (% &k"zo"d személ#"ségza$ar Magába zárk/zott, érzelmileg hideg, közönyös, távolságtart/ emberek, legtöbbj#k egész életét magányosan éli, nincs közeli barátja, tart/s kapcsolata, annak bensőségétől, intimitását/l tartva visszah$z/d/. @letére a közömbösség, örömtelenség jellemző, a kritika vagy dicséret nem érinti meg. Byakran mer#l el érzelmek nélk#li fantáziálásban, ami főleg hideg intellektuális, filoz/fiai kérdésekre vonatkozik. társadalmi normák, elvárások iránt érzéketlen. +obbija, érdeklődési köre is a magányos időtöltéssel kapcsolatos. -'-

(c &k"zot()"ás személ#"ségza$ar +%vös, igen nehezen megközel0thető. 4iselkedése k#lönc, nemegyszer bizarr, bizalmatlan, gyanakv/. Bondolkodása furcsa, ködös, sejtelmes, mágikus, misztikus elemekkel !telepátia, szellemek" tark0tott, beszéde bizonytalan, többféleképpen értelmezhető, homályos megfogalmazásokkal teli. Cltözködése szokatlan, eDtravagáns, környezetébe nem illő, egész személye valamiféle megfoghatatlan elvontságot t#kröz. '. A dramat"kusak, az "*esztőek 2k leggyakrabban embertársaikb/l váltanak ki erős szorongást, fesz#ltséget, indulatot, gyakran félelmet. 2k a család fekete báránya, akinek semmi nem használ, akit szeretnénk messze elker#lni, mert viselkedése ijesztő. (a Ant"szoc"ál"s személ#"ségza$ar köznyelv általában ezt a t0pust nevezi pszichopatának. Eelei már gyermek1, ill. a serd#lőkorban j/l észlelhetők= hazudozik, lopkod, állatokat k0noz, csavarog, káb0t/szerezik, verekedik, mintegy előre jelezve a felnőttkori magatartászavart. 4iselkedése erkölcstelen, felelőtlenF nem szeret senkit, nem tanul a tapasztalataib/l és hibáib/l, $jra meg $jra fejjel rohan a falnak. 3ihasználja a másikat, gátlástalanul hazudik, szélhámoskodik saját céljai elérésére. társadalmi kereteket áthágja, mások érzései számára teljesen érdektelenek, azokba képtelen beleélni magát, a többi ember jogait folyamatosan figyelmen k0v#l hagyja. társadalmi normák megsértése miatt börtönbe ker#lhet, a b%nelkövetők j/ háromnegyedénél megtalálhat/ ez a személyiségzavar. sérelmeket képtelen elt%rni, gyakoriak a kegyetlen, agressz0v megnyilvánulásai. Magatartása miatt megbánást nem érez, belátást nem tan$s0t, b%ntudatra képtelen. 3önnyen kialak0tja kapcsolatait, de megtartani képtelen őket, mert kegyetlen, megaláz/, akár gyerekeivel szemben is. Glland/an izgatott, kötekedő, nyughatatlan, képtelen kitart/an dolgozni. (% +rzelm"leg la%"l"s (határeset", %orderl"ne személ#"ségza$ar Agen gyakori, a népesség körében 91H81ban fordul elő, gyakorisága folyamatos növekedést mutat. z ilyen ember hangulati hullámzása rendk0v#l szélsőséges, hirtelen változásai alig követhetők. >gyik pillanatban még értj#k, miről is beszél, aztán hirtelen kivonja magát a val/ságb/l, szinte nem is lehet vele ekkor kapcsolatot létes0teni. @rzelmi, indulati megnyilvánulásai, környezetéhez val/ viszonya, reagálásai szélsőségesek, kiszám0thatatlanok. +ol kedves és megnyerő, hol elviselhetetlen#l indulatos, követelődző, agressz0v. @rzelmeit képtelen kordában tartani. +ol halálosan szeret, hol gy%löl akár pillanattal később, ugyanazt az embert. 3éptelen a magányra, az szinte mindig erős szorongást okoz nála. Glland/an igényli, hogy törődjenek vele, de itt is szélsőségeket mutat, egyik pillanatban tanácsot kér, máskor meg csak arra kell a társ, hogy önáll/ságát bizony0tsa.

1H1

3edélye gyakran nyomott, szorongásos rohamok, öngyilkossági késztetések jelentkezhetnek. Iresnek, unottnak éli meg magát, nincsenek szilárd, stabil céljai, tervei, elképzelései. folyamatos #resség elker#lésére álland/an igyekszik valamilyen akci/d$s tevékenységben részt venni. Eellemző rá a mértéktelenség= fokozott alkoholivás, káb0t/szerezés, sorozatos, esztelen szeDuális kalandok. kudarct/l, egyed#lléttől, kirekesztéstől val/ félelemmagatartásának vezető eleme. gy/gyszerre könnyen rászokik, igen nehezen mond le a főként szorongáscsökkentő, fájdalomcsillap0t/ és altat/szerek használatár/l, melyekkel folyamatos szorongását pr/bálja oldani. (c ,"sztr"on"kus személ#"ségza$ar 2 az, aki mindig a társaság és a figyelem középpontjában akar lenni. 4iselkedését, megnyilvánulásait nem lehet nem észrevenni, megjelenése csáb0t/, attrakt0v. -etszeni akar, felt%nni mindig mindenhol, életében ez a legfontosabb, az elismerésért mindent megtesz 0gy egész élete sz0nház, szerepjáték, soha nem adja önmagát. Glland/ sz#ksége van a k#lső megerős0tésre, dicséretre. <igyelme mások iránt csak felsz0nes, manipulat0v, a tetszeni vágyásb/l táplálkozik, s ha ez nem vezet eredményre, a kedvesség1álarc, a hamis báj hamar leomlik, d#hrohamokat, szélsőséges érzelmi kitöréseket produkál, öngyilkossági gondolatokat hangoztat, s hogy felfigyeljenek rá, demonstrat0v, teátrális öngyilkossági k0sérletet visz véghez. Magatartásában flörtölő, szeDuálisan provokat0v, ezen elemek mögött rideg, érzelmeiben felsz0nes, tart/s kapcsolatra, kielég#lésre képtelen ember lakozik. (d -árc"szt"kus (ön"mád. személ#"ségza$ar Mértéktelen#l énközpont$, önszerető, képtelen a másik érzéseit, gondolatait észrevenni, kizár/lag magával törődik, magát felsőbbrend%nek gondolja, olyan embernek, akire más szabályok érvényesek, akinek k#lönleges jogai vannak. 3apcsolatai felsz0nesek, társai önszeretete fenntartásában eszközök, arra kellenek, hogy kiszolgálják, dolgozzanak helyette, felnézzenek rá, elismerjék. +ogy mindenki csak őt isten0tse ezért rövid ideig még megnyerő, elb%völő is tud lenni. +oszsz$ táv$ kapcsolatot alig tud létes0teni, mert ennek során !legalább részben" háttérbe kellene szor0tania önimádását. 5em is vágyik komoly, bensőséges kapcsolatra. 4iselkedése gyakran irigy, moh/, követelődző, mert mindent a magáénak akar tudni. nácisztikus ember nem adja fel könnyen, az isten0tés vágyát/l hajtva gyakran találjuk a tudomány, politika, m%vészet cs$csain őt. Jéljának elérése miatt akár az önfeláldozás, alázat álarcát is magára veszi, de e mögött is felsőbbrend%ségi, önimád/ gondolat, késztetés lakozik. 3udarc esetén visszah$z/dik, de ezt is saját nagysága jeleként mutatja. ?aját jelentőségét, a világban val/ szerepét hatványozottan többnek éli meg, sikeresnek, tökéletesnek, hatalmasnak érzi magát, gondolatai álland/an e kör#l járnak. z ilyen ember rendk0v#l sér#lékeny, a légvárait ért enyhe kritika is indulatot, fesz#ltséget, d#höt vált ki benne, ezért az ilyen helyzeteket pr/bálja ker#lni. Kátszatvilágban él, mindenkivel el akarja hitetni a magával val/ elégedettség hamis képét. 3edvességet, melegséget vár, de viszonozni képtelen. ! modern világ nagyban kedvez ezen személyiségzavar megjelenésének, hiszen az ember sz#letésétől fogva olyan közegben él, ahol minden sz#kségletéről hatalmas ipari1szolgáltat/i szervezetek gondoskodnak, 0gy könnyen kialakulhat a minden énértem van gondolkodásm/d." -/-

0. A félősek, a szorong.k >set#kben élenjár/ t#net a fokozott szorongáskészség, melyet viselkedésmintáikkal enyh0teni, leplezni pr/bálnak. (a 1én#szeres személ#"ségza$ar Magatartásában, gondolkodásában merev rendszabályok érvényes#lnek. 4égletesen mindenben a tökéletességet, a precizitást !perfekcionista", a hasznosságot keresi. Bondos, de elveszhet a részletekben, esetenként munkamániássá válhat, pihenés helyett is dolgozik. Lendk0v#l mereven betartja a társadalmi és erkölcsi normákat, nála nincs lazaság, szobájában mérnöki rendet tart. 4iselkedése száraz, unalmas, humorérzéke alig van. Möntési helyzetben tétova, halogat/, másokt/l kér tanácsot, megerős0tést, de később mégis att/l fél, hogy rosszul választott. Kass$, kör#lményes, igen magas az ellenőrzés iránti igénye. Mindent megtart, semmit nem dob ki, hátha sz#kség lesz még rá. ?ér#lékeny, érzékeny a kritikára, de ezt nem mutatja. ;lyan, mint egy mérnöki tökéletességgel megtervezett robot. (% Elkerülő személ#"ségza$ar -$lérzékeny, mindentől, mindenkitől tart. fesz#ltség, az aggodalmaskodás rabja. <él, hogy megsz/lják ruhája miatt, hogy étkezésnél leeszi magát, hogy kritika illeti véleményét. 3önnyen zavarba jön, nevetségesnek, megalázottnak érzi magát, s az ilyen veszéllyel jár/ helyzetektől mind jobban visszah$z/dik. Glland/ kisebbségi kompleDusok gyötrik, ker#li a felelősségvállalást. ?zinte mindenre alkalmatlannak érzi magát, s noha vágyik a kapcsolatokra, az esetleges elutas0tásra t$l érzékeny, fél, s 0gy ördögi körbe ker#l. Mindenkitől totális szeretetet vár el, csak olyan kapcsolatban b0r élni, ahol feltétel nélk#li elfogadást érez. (c 2e)endens (függő, alárendelő személ#"ségza$ar 2 az, aki megpr/bál mindig másokra támaszkodni, másoknak alárendelni magát. Magával kapcsolatban döntéseket nehezen hoz, a felelősségvállalást/l szorong. 5ehezen viseli az egyed#llétet, saját vágyait, érdekeit alig nyilván0tja ki. másik ember k0vánságaira kifejezett szolgálatkészséget mutat, akaratereje gyenge, folyamatosan az erősnek gondolt másik alá rendelődik, t$lzott ragaszkodása teher a környezetének. -ulajdonságai időnként önfeláldoz/ viselkedésben jelennek meg. >rősen szorong, hogy a másikt/l eltávolodjon, folyamatos önbizalomhiány jellemzi. mindenkinek megfelelés az elsődleges számára= senkit nem akar zavarni, bocsánatot kér, hogy létezik, amivel környezetét mind jobban felideges0ti. +a a másikat, az erős partnert elvesz0ti, élete lehetetlenné válhat.

161

z eml0tett személyiségzavarok az esetek j/ részében nem teljesen tiszta formában jelentkeznek, hanem a k#lönböző t0pusok, viselkedési minták keverednek. 5agyon fontos hangs$lyoznunk, hogy ilyen t#netek, gondolkodásbeli, hangulati, érzelmi, indulati zavarok egészséges embernél is jelentkezhetnek, azonban csak átmeneti időszakra, m0g a személyiségzavarnál ezek a t#netek hosszan, évekig, évtizedekig, gyakran egész életen kereszt#l fennállnak, az illető egész élet$tját jelentősen befolyásolják( 3"t tehetünk4 (3egelőzés és kezelés személyiségzavarban szenvedő emberek lelki egyens$lya törékeny, bizonytalan. E/val nehezebben viselik a stresszt, terhelést, a megrázk/dtatásokat, mint egészséges embertársaik, nagyobb az esély#k mind testi, mind további lelki betegségek megjelenésére. Crdögi körben mozognak= állapotukat nem tekint!het"ik betegségnek, ez nem szándékos elhár0tás, konfliktus1 és problémamegold/ sémáik java részben mégsem egészségesek. 3örnyezet#kből mind nagyobb ellenérzést, viszolygást, idegenkedést, s ennek megfelelő reakci/kat válthatnak ki. k0v#lről őket érő ezen élmények tovább erős0thetik k/ros mintázataikat, ezáltal még mélyebbre s#ppednek a személyiségzavar ingoványában. z is előfordul, hogy a kényes egyens$ly hirtelen felborul és s$lyos pszichiátriai betegség alakul ki. 5agyon fontos lenne szakember seg0tségét kérni, ha $gy érezz#k, hogy kisgyerek#nk viselkedésével valami gond van. Még akkor sem kellene ettől félni, ha az esetek j/ részében be kell vallanunk magunknak, hogy a gyereknél jelentkező probléma leginkább saját szorongásaink, fesz#ltség#nk, lelki problémáink egyfajta t#kre ám ha a seg0tség a megfelelő időben elmarad, ez tönkreteheti az ő egész életét. már kialakult személyiségzavarokban legjobb eredmény a kombinált, pszichoterápiás és modern gy/gyszeres kezeléstől várhat/. z ut/bbi években megjelent gy/gyszerek a k#lönböző pszichoterápiás eljárásokkal ötvözve igen biztat/ eredményeket hoztak a kezelésben. személyiségzavarok mind gyakoribb előfordulása egyre kevésbé teszi lehetővé, hogy ne vegy#nk tudomást r/luk. megelőzésben és gy/gy0tásban elért eredmények nemcsak az érintettek, hanem a vel#k kapcsolatban lévő, ker#lő egészségesek számára is sok kellemetlenségtől, szenvedéstől val/ megmenek#lést jelentenek. &zerző5 2r. 6r"nger 7ászl., 2r. &ümeg" András, 2r. 8old"zsár 9erenc

1N1