Informacje dotycz¹ce preparatu ANRY

Preparat ANRY zosta³ opracowany przez dr med. Anatola Rybczyñskiego, w ci¹gu 50 lat je go prac badawczych nad nowotworami z³o liwymi (od stycznia 1950 r.) Lek ten jest super homeopatycznym roztworem alkoholowym aktywnego krzemu. Lek podaje siê doustnie w ilo ci 1 ml (cm^(3)) raz na pó³ roku. Dzieciom do lat 14 podaj e siê znacznie mniej, bo 1 kroplê na ka¿dy rok ¿ycia. W czasie leczenia w okresie pó³ roku m og¹ wyst¹piæ objawy grypy. Gor¹czka jaka wytwarza siê jest spowodowana odczynem alergiczny m na powsta³e w ustroju chorego toksyny, które tworz¹ siê na skutek niszczenia tkanki no wotworowej przez ustrój chorego sprowokowany do obrony preparatem ANRY. Syntetyczn y glikosteryd Dexamethason neutralizuje trucizny, dzia³a przeciwzapalnie i przeciw obrzêkowo obni¿a gor¹czkê, zmniejsza bóle, znosi wstrêt do jedzenia.

Preparat ANRY wypija siê w ca³o ci rano, na czczo, bezpo rednio z ampu³ki. Posi³ek mo¿na spo¿ pó³ godziny.

Preparat ANRY mo¿na i powinno siê stosowaæ profilaktycznie. Ka¿dy z nas bra³ kiedy antybiot yki. Zjadamy miêso z Ferm, gdzie zwierzêta karmione s¹ odpadami z produkcji antybiotyków , szczególnie dotyczy to drobiu. Profesor Aleksandrowicz potwierdzi³ badaniami czêste wystêpowanie nowotworów (g³ównie bia³aczek) w zagrzybionych domach. Czarna ple ñ na cianach byæ przyczyn¹ czerniaka z³o liwego. To nie s³oñce jest przyczyn¹ raka skóry. Ono tylko pobudz uaktywnia wzrost komórek nowotworowych. Podobny skutek mo¿e spowodowaæ opalanie w sol arium, wieloletnie spanie na tzw. ¿y³ach wodnych, w pobli¿u silnych emitorów promieniowa nia elektromagnetycznego itp. Za¿ycie preparatu ANRY powoduje stopniowe, powolne, ale sukcesywne rozpadanie siê ko mórek nowotworowych czyli grzybicznych, wzrost odporno ci organizmu (leukocyty, temp eratura) i tym samym eliminuje zagro¿enie chorob¹ nowotworow¹. Praktyczna Homeopatia nr 29 (1/2005) podaje: Trzeba wiedzieæ, ¿e stany przed rakowe mo g¹ mieæ m.in. postaæ: 1) colitis ulcerosa 2) nad¿erki szyjki macicy (Papanicolau III i IV) 3) rogowacenia sromu 4) leukoplakii (rogowacenie bia³e) 5) mastopatii proliferacyjnej III st. 6) Choroby Le niowskiego-Crohna 7) brodawczakowato ci pêcherza moczowego 8) polipów jelit 9) przewlek³ego owrzodzenia ¿o³¹dka 10) rogowacenia ³ojotokowego. Dr Rybczyñski na podstawie praktyki potwierdzi³, ¿e preparat ANRY wzmagaj¹c odporno æ organi zmu nie tylko leczy skutecznie choroby nowotworowe, ale równie¿ wszystkie choroby kr wi i uk³adu limfatycznego, a wiêc bia³aczkê, niedokrwisto æ z³o liw¹, ma³o p³ytkowo æ, ca³kow rwi, zmniejszon¹ ilo æ bia³ych cia³ek krwi (leukopeniê). Ponadto powoduje on wyleczenie lub poprawê kliniczn¹ w takich schorzeniach jak: owrzodzenia ¿o³¹dka i dwunastnicy, nad¿erka szy jki macicy, przetoki spowodowane zapaleniem ko ci, niedokrwienie koñczyn dolnych i gór nych, zapalenie trzustki, d³ugotrwa³e niewyja nione stany gor¹czkowe, czyraczno æ skóry, s¹cz ypryski skórne, zapalenie k³êbuszkowe nerek, nerczyca, reumatyzm, zapalenie wsierdzia i niedomykalno æ zastawek dwudzielnych, niektóre przypadki padaczki i stwardnienia roz sianego, stany po wie¿ych zawa³ach serca, po wie¿ych udarach mózgu oraz niedo³êstwo starcze Przy leczeniu preparatem ANRY stwierdzonego nowotworu nale¿y unikaæ kuracji opartych na preparatach zawieraj¹cych du¿e ilo ci aktywnego krzemu, takich jak zio³a przeciwrako we, du¿e ilo ci soku z marchwi, buraków, kiszonej kapusty, nafta, kit pszczeli i mikro elementy. Sta³e pobieranie w nadmiarze tego czynnego pierwiastka powoduje w miarê up³y wu czasu gwa³towny szybki rozpad nowotworów i szybkie zatrucie jadami nowotworowymi. Pacjenci Ci nie mog¹ te¿ paliæ papierosów, gdy¿ z dymem papierosowym wdycha siê ¿ywe drobnou troje rakotwórcze. Informacji mo¿e udzieliæ: